W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wchodzącym w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, ujęte zostało w.. Dz.900 rozdz , Termin wykonania przedmiotu umowy Okres obowiązywania umowy strony ustalają na 24 miesiące. Umowa obowiązywać zacznie nie wcześniej niż od 1 stycznia 2015 r. 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę min zł. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonywania umowy. 5. Wykonawca obowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów do rejestru lub umów o których mowa w pkt 4.3. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 6. W przypadku gdy zezwolenia stracą moc obowiązującą w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca przed ich wygaśnięciem obowiązany jest do uzyskania nowych i zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie do 7 dni, pod rygorem wypowiedzenia umowy.

2 7. W przypadku, gdy zawarte umowy, o których mowa w pkt 4.3. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wygasną w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest przed ich wygaśnięciem do zawarcia nowych umów oraz zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie do 7 dni. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełnioną zbiorczą listę opróżnień pojemników na przeterminowane leki, której wzór określa załącznik nr 2 do umowy oraz listę odbiorów pojemników na zużyte igły i strzykawki, której wzór określa załącznik nr 3 do umowy, do 5 dnia każdego miesiąca, po miesiącu w którym dokonywany był odbiór. 9. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające z realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca. 4 Obowiązki i prawa Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: a) współpracy z Wykonawcą przy tworzeniu szczegółowego planu wywozu określonego w harmonogramie, b) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności przekazywania aktualnej informacji o nieruchomościach objętych odbiorem odpadów komunalnych. 2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do przekazywania na bieżąco Wykonawcy aktualizacji: a) punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz pojemności pojemników na odpady podanych w załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, b) lokalizacji pojemników ustawionych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych podanych w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, c) wykazu aptek, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki, oraz prowadzona jest zbiórka zużytych igieł i strzykawek podanych w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający ma prawo do: a) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług - na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy, b) zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Wykonawcy. 5 Udział Podwykonawców 1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy (w przypadku powierzenia części realizacji zadań Podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań powierzonych Podwykonawcom.

3 6 Rozliczenia i płatności - usługa podstawowa 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi.. zł brutto, w tym: w 2015 r:. zł brutto, w 2016 r:...zł brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje wpływów z tytułu świadczenia usług dodatkowych, o którym mowa w 7 niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie Wykonawcy w częściach miesięcznych, po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, w wysokości określonej w harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na podstawie protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, podpisanego przez obie strony umowy. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do wykonania przedmiotu umowy zostaną one przekazane Wykonawcy w celu ich weryfikacji. Wykonawca winien dokonać weryfikacji uwag w terminie do 7 dni. Po ich weryfikacji przez Wykonawcę Zamawiający dokona rozliczenia zadania poprzez uznanie zgłoszonych uwag za niezasadne, bądź uznanie zgłoszonych uwag za zasadne i naliczenie kar. Naliczone kary zostaną rozliczone w najbliższej płatności za przedmiot umowy. 4. W przypadku rozliczenia ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy po weryfikacji uwag przez Wykonawcę w terminie do 7 dni i naliczeniu kar przez Zamawiającego rozliczenie nastąpi do 14 dni od przekazania noty księgowej obciążeniowej. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 7 Rozliczenia i płatności usługi dodatkowe 1. Wykonawca z tytułu świadczenia usług, o których mowa w pkt 2.4 ppkt 5 oraz w pkt 2.7. ppkt 1-4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Rzeszów. 2. Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać na bieżąco, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca do Zamawiającego po 1 egzemplarzu faktur za wykonanie usług dodatkowych. Termin płatności wystawionych w imieniu Zamawiającego faktur z tytułu świadczenia usług dodatkowych 14 dni od daty wystawienia faktury. 3. Środki pozyskane z tytułu wykonywania usług, o których mowa w pkt 2.4. ppkt 5 oraz w pkt 2.7. ppkt 1-4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 15 dnia miesiąca następnego. 4. Wykonawcy przysługuje prowizja od wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług, o których mowa w pkt 2.4. ppkt 5 oraz w pkt 2.7. ppkt 1-4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w wysokości 98% od kwoty netto przekazanej zgodnie z zapisami ust. 3.

4 5. Wynagrodzenie (prowizja), o którym mowa w ust. 4 płatne będzie Wykonawcy po zakończeniu danego miesiąca wykonywania usług dodatkowych na podstawie wystawionej przez niego faktury. 6. W terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu realizacji usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o wysokości należnej prowizji. 7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji usług dodatkowych podpisany przez obie strony umowy oraz informacja Zamawiającego, o której mowa w ust Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Dopuszcza się rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 poprzez potrącenie należnych Zamawiającemu środków, o których mowa w ust Zmiany w podatku od towarów i usług 1. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 i rozliczeń, o których mowa w 7 ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 2. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w 6 ust. 1 zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 3. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, b) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całej umowy, c) za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości w terminie przewidzianym w harmonogramie, dla danego punktu odbioru, za każdy dzień zwłoki w wysokości 50 zł, d) za zwłokę w dostarczeniu lub wymianie pojemnika (pojemników) i worków dla danego punktu zgodnie z uzyskaną pisemną informacją od Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki 50 zł, e) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, do usunięcia których Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości do dnia ich usunięcia, f) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą kontrolę niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy: - za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego pojazdów w wysokości 500 zł - za każdy stwierdzony nienależyty stan pojazdu, - za nieuprzątnięcie terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu podczas załadunku w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,

5 - za nieprzekazywanie Zamawiającemu w terminie wykazów i protokołów, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - za każdy dzień zwłoki 100 zł, - za nieprowadzenie ewidencji lub nienależyte (mimo pisemnego wezwania Zamawiającego) prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów w Punkach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w wezwaniu zł, - za stwierdzenie, że Wykonawca nie kontroluje właścicieli nieruchomości pod kątem zbierania odpadów w sposób zgodny z regulaminem bądź nie przekazuje tych informacji Zamawiającemu w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek, - za nie uporządkowanie terenu przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (mimo pisemnego wezwania Zamawiającego) - za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w wezwaniu zł, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty od Wykonawcy kwoty kary po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, które zostaną nałożone na gminę w związku z: a) nieosiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów o których mowa w pkt 4.4. ppkt 1 lit c Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. b) nieosiągnięciem wymaganego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., o którym mowa w pkt 4.4. ppkt 1 lit d Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 4. Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych wraz z odsetkami, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową obciążeniową wystawioną przez Zamawiającego i stosowne oświadczenie. 10 Wypowiedzenie umowy 1. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej, Zamawiający może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny i rażący postanowienia niniejszej umowy. 3. Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności przypadki: a) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, b) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, c) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy, o których mowa w 3 ust. 3 niniejszej umowy, d) gdy Wykonawca przez co najmniej dwa kwartały w okresie obowiązywania umowy nie osiągnie określonych w pkt 4.4. ppkt 1 lit c Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych lub nie uzyska określonego w pkt 4.4. ppkt 1 lit. d Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poziomu zagospodarowania w sposób inny niż składowanie na składowisku odebranych odpadów ulegających biodegradacji stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

6 e) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 4. Warunkiem wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w przypadkach opisanych w ust. 3 pkt a-b jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu. 11 Zmiany umowy 1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w umowie oraz w razie : 1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 2) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 3) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia. 2. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia przypadającego na dany miesiąc obowiązywania umowy określonego w harmonogramie finansowym, a także możliwość zmiany kwot przewidzianych na dany rok, o których mowa w 6 ust. 1 bez zmiany całkowitej kwoty przewidzianej z tytułu wykonywania przedmiotu umowy w całym okresie jej obowiązywania. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneks do umowy, pod rygorem nieważności. 12 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający będzie wykonywał nadzór nad robotami zleconymi niniejszą umową za pośrednictwem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Upoważnia się dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa do wyznaczenia pracowników do wykonywania nadzoru. 2. Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa o zamówieniach publicznych. 4. Integralną część umowy stanowi: 1) oferta Wykonawcy, 2) SIWZ, 3) umowa konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej) 5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd rzeczowo właściwy w Rzeszowie. 6. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo