Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie..."

Transkrypt

1 Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość Wstęp Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse Zakres odpowiedzialności gmin za szkoły i przedszkola Zadania i obowiązki dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie finansów i rachunkowości Formy organizacyjno-prawne jednostek organizacyjnych w oświacie Zadania kierownika jednostki organizacyjnej systemu oświaty w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych Zadania kierownika jednostki w zakresie rachunkowości Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości wprowadzane przez kierownika jednostki Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Upoważnienie dyrektora gminnej szkoły lub placówki oświatowej do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy Upoważnienie do zaciągania zobowiązań w sferze prawa cywilnego Źródło upoważnienia do zaciągania rocznych zobowiązań finansowych Dopuszczalność zaciągnięcia zobowiązania na rok następny lub zobowiązania wieloletniego Pełnomocnictwo dla dyrektora samorządowej szkoły lub placówki do prowadzenia spraw bieżących Omówienie wzoru pełnomocnictwa ogólnego Obsługa placówek oświatowych przez ZEAS oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy placówkami Zadania związane z realizacją obsługi administracyjnej szkół Tworzenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej Funkcjonowanie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej Formy obsługi szkół i placówek oświatowych Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ZEO Porozumienie między dyrektorem ZEO, a dyrektorem szkoły lub przedszkola Sprawozdawczość Sprawozdawczość budżetowa Przykładowy zakres czynności pracownika ZEO prowadzącego księgi rachunkowe szkoły lub przedszkola III

2 4.9. Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub przedszkola za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Zasady sporządzania planu finansowego Terminy do przygotowania planu finansowego Przygotowanie planu finansowego przez ZEAS Elementy planu finansowego szkoły Zmiany w planach finansowych Plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów Wydzielony rachunek dochodów Jednostki budżetowe, w których może zostać utworzony wydzielony rachunek dochodów Tworzenie wydzielonych rachunków dochodów Źródła dochodów Wydatki dokonywane z wydzielonego rachunku Pozostałe elementy funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów Wydzielone rachunki dochodów a dyscyplina finansów publicznych Przykłady wzorów dokumentów związanych z wydzielonym rachunkiem dochodów Przykład uchwały organu stanowiącego Przykładowy załącznik do uchwały budżetowej gminy na 2014 r Przykładowe plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów placówki oświatowej Przykładowe plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów przedszkola na 2014 r Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej Definicja kontroli zarządczej Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w jednostce oświatowej Znaczenie i rola kontroli zarządczej w jednostce oświatowej Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce oświatowej Kontrola zarządcza a kontrola finansowa Główny księgowy Kontrola zarządcza System kontroli zarządczej w jednostce oświatowej Zakres podmiotowy i przedmiotowy Organizacja systemu kontroli zarządczej w jednostce Współudział pracowników Spójność systemu Zespół ds. kontroli Skład zespołu Mechanizmy kontrolne Koszty wdrożenia Standardy kontroli zarządczej Grupy standardów Środowisko wewnętrzne Ustalanie mierników Akceptowalny poziom ryzyka Procedury zarządzania ryzykiem Mechanizmy kontroli Informacja i komunikacja IV

3 Monitorowanie i ocena Samoocena kontroli zarządczej Procedury kontroli zarządczej Zasady tworzenia procedur Zespół koordynujący Reakcja na ryzyko Podział obowiązków Dokumentacja związana z prowadzeniem kontroli zarządczej w placówkach oświaty Zasady kontroli zarządczej Procedura zarządzania ryzykiem Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania Budowa planu działalności Sprawozdanie z wykonania planu działalności Procedury kontroli w jednostce oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości System kontroli należności System kontroli zobowiązań krótkoterminowych Kontrola dowodów księgowych Zadania kontroli formalno-rachunkowej Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych oświaty Zasady ogólne Istota inwentaryzacji Cel inwentaryzacji bilansowej Zakres inwentaryzacji Terminy i częstotliwość Metody inwentaryzacji Spis z natury Uzgadnianie sald Porównanie danych ksiąg Inwentaryzacja w drodze spisu z natury Komisja inwentaryzacyjna Dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w drodze spisu z natury Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych Różnice zawinione oraz niezawinione Ubytki naturalne mieszczące się w granicy limitów Kompensata niedoborów Ewidencja nadwyżki środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda Inwentaryzacja drogą weryfikacji Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Sprawozdania budżetowe w jednostkach oświaty Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Zakres informacyjny i zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S Zakres informacyjny i zasady sporządzania sprawozdania Rb-28S V

4 9.4. Zasady konstrukcji sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Terminy sprawozdania oraz odbiorcy sprawozdania Sprawozdania w zakresie operacji finansowych samorządowych placówek oświatowych Rodzaje sprawozdań Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań Korekty sprawozdań Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych Ewidencja wydatków strukturalnych Dodatkowa klasyfikacja Wydatki strukturalne definicja Sposób klasyfikowania Dodatkowa ewidencja Data wprowadzenia do ewidencji Sporządzenie sprawozdania Rb-WSa Przykład poprawnie wypełnionego sprawozdania RB-WSa Dział II. Prawo podatkowe Wstęp Podatek dochodowy od osób fizycznych Opodatkowanie podatkiem dochodowym dodatkowych świadczeń powiązanych ze stosunkiem pracy Opodatkowanie podatkiem dochodowym premii Opodatkowanie podatkiem dochodowym nagród przyznawanych pracownikom Opodatkowanie diet przyznawanych z tytułu podróży służbowej Opodatkowanie imprez integracyjnych Opodatkowanie podatkiem dochodowym posiłków spożywanych przez nauczycieli w trakcie rad pedagogicznych Świadczenia socjalne nabywane na rzecz pracowników Zakres opodatkowania świadczeń pracowniczych w myśl PDOFizU Zwolnienie świadczeń pracowniczych od podatku dochodowego Zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym Regulacje zawarte w ustawie o systemie oświaty Skutki podatkowe otrzymania przez uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym Następstwa uchwały NSA dotyczącej opodatkowania przychodu ze świadczeń medycznych podatkiem dochodowym od osób fizycznych skutki dla pracowników jednostek oświatowych VI

5 Możliwość skorzystania z usług medycznych na skutek wykupu przez pracodawcę pakietu tych usług Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych Skutki w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Schemat korekt deklaracji/informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji i raportów w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Podatek VAT Uchwała NSA w sprawie uznania za podatników podatku VAT gminnych jednostek budżetowych Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT Zasady wystawiania faktur VAT oraz ich rodzaje na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur VAT Podatnicy zwolnieni Obowiązek wystawiania faktur VAT Regulacje wspólnotowe Elementy faktur VAT Nowe terminy wystawiania faktur VAT Zasady wcześniejszego wystawiania faktur Przeliczanie kwot wyrażonych na fakturach VAT Rodzaje faktur VAT Faktury korygujące Noty korygujące Faktury zaliczkowe Faktury wystawiane na żądanie Faktury wystawiane w formie elektronicznej Faktury wystawiane w języku obcym Refakturowanie usług Zagadnienia wstępne Definicja refakturowania Refakturowanie w świetle ustawy o podatku VAT niezbędne elementy refaktury Konsekwencje podatkowe Marża pośrednika Najem w podatku od towarów i usług Zagadnienia wstępne Instytucja najmu Podatek VAT należny Moment powstania obowiązku podatkowego Refakturowanie usług powiązanych z najmem Podatek VAT naliczony Obniżenie podatku należnego Opodatkowanie usług świadczonych na stołówkach szkolnych w świetle ustawy o podatku VAT Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT usług stołówkowych Zwolnienie usług stołówkowych świadczonych pomiędzy szkołami publicznymi VII

6 Zwolnienie usług stołówkowych jako zakwalifikowanych do usług związanych z edukacją Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych w szkołach Obowiązek umieszczania dodatkowych informacji na fakturach dokumentujących sprzedaż zwolnioną Dotacje, subwencje oraz dopłaty o podobnym charakterze w świetle ustawy o podatku od towarów i usług Pojęcie dotacji, subwencji oraz dopłaty o podobnym charakterze Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania Stawka podatku VAT Dokumentowanie otrzymania oraz zwrotu dotacji Następstwa zwrotu dotacji lub subwencji Zakupy inwestycyjne oraz remonty w świetle przepisów prawa podatkowego Definicja środków trwałych Środki trwałe w budowie Rozliczanie środków trwałych wartość początkowa Zakupy inwestycyjne zaliczane u podatnika do środków trwałych Remonty Modernizacja obiektów już istniejących Wznoszenie oraz zakup nowych obiektów Zakupy środków trwałych niestanowiących nieruchomości Proporcja w podatku VAT oraz roczna korekta podatku Czynności uprawniające do odliczenia podatku dochodowego Kwota podatku naliczonego Ograniczenia w odliczeniach podatku Rozszerzenia w odliczeniach podatku Podział zakupów ze względu na charakter ich wykorzystania Zakup bezpośredni Zakup pośredni Zakup związany z działalnością Zakup niezwiązany z działalnością Działalność mieszana Struktura sprzedaży Ustalenie proporcji Sposób określania wskaźnika proporcji Sprzedaż dokonana Orientacyjne określenie proporcji Korekta podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną Zmiana przeznaczenia towarów i usług VIII

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku 75.0200.10.2015 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zadań jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Informatycznie wspomaganie rachunkowości budżetowej i zarządzania finansami jednostek oświatowych sektora publicznego

Informatycznie wspomaganie rachunkowości budżetowej i zarządzania finansami jednostek oświatowych sektora publicznego Leszek Borowiec Katedra Rachunkowości Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Informatycznie wspomaganie rachunkowości budżetowej i zarządzania finansami jednostek oświatowych sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ WRAZ OM EN Z K EKS RT PE W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkolenio wych Proponowany termin szkolenia 1. Postępowanie administracyjne wg KPA- zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Księgowość w organizacji pozarządowej Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo