OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska"

Transkrypt

1 OPINIE I BADANIA Fundacja IT Leader Club Polska V.1.0 (draft) wsparcie merytoryczne ZAŁOŻENIA DO MAPY DROGOWEJ BUDOWY CHMURY RZĄDOWEJ W POLSCE

2 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wskazanie korzyści jakie niesie ze sobą realizacja koncepcji chmury rządowej w Polsce. Intencją autorów jest również przedstawienie zarysu proponowanego modelu, podstawowych uwarunkowań związanych z jego realizacją, a także odpowiedź na fundamentalne pytania dlaczego? oraz dlaczego teraz?. Liczymy na to, że przestawione tutaj założenia oraz argumenty pozwolą na nawiązanie szerszej debaty w tym zakresie Trendy rynkowe Przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing), w ciągu ostatnich lat stało się jednym z priorytetowych zagadnień w obszarze IT. Potwierdzają to m. in. liczne wyniki badań analityków rynku IT. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę analityczną Gartner wśród przeszło 2000 CIO wpływowych organizacji w skali globalnej, przetwarzanie w chmurze znalazło się na pierwszym miejscu, zaś wirtualizacja na drugim pośród priorytetów technologicznych dla kardy kierowniczej IT w roku Dla porównania, wyniki najnowszej edycji tego badania wskazują cloud computing na miejscu 3, zaś pojęcia, takie jak technologie mobilne oraz modernizacja przestarzałych architektur, które są blisko związane z tą tematyką, odpowiednio na miejscach 2 i 5 wśród priorytetów CIO w roku Koncepcja chmury obliczeniowej, pozwalająca w swoim założeniu na dużo łatwiejszą konsumpcję zasobów informatycznych w modelu usługowym na żądanie, przy jednoczesnym zachowaniu szybkości reakcji na zmienne oczekiwania biznesu oraz ograniczeniu kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali, zdobyła szybko uwagę nie tylko, jako model IT, ale stała się tematem dyskusji szeroko rozumianego biznesu i gospodarki. Obserwując zmiany w zakresie technologii zachodzące na rynku IT w ciągu ostatniej dekady zauważyć można wyraźnie trendy, które determinują kierunek dalszego rozwoju rozwiązań z obszaru infrastruktury informatycznej. Pierwszy związany jest silnym rozwojem i popularyzacją architektury procesora x86, wynikiem czego jest duża standaryzacja sprzętu (zarówno serwerów, jak i pamięci masowych oraz rozwiązań sieciowych) oraz wszechobecna wirtualizacja zasobów (serwerów, aplikacji, pamięci masowych i sieci). Szacuje się, iż w tym czasie moc obliczeniowa serwerów w tej architekturze wzrosła ok 100-krotnie, zaś według szacunków firmy analitycznej IDC, w roku 2009 liczba serwerów wirtualnych przekroczyła liczbę fizycznych i dalej rośnie. Prowadzi to do komodytyzacji (z ang. commodity) infrastruktury informatycznej i rozwoju koncepcji Centrum Danych Zdefiniowanego Programowo (z ang. Software-Defined DataCenter Strona 2 z 14

3 SDDC), w którym cała infrastruktura jest zwirtualizowana i dostarczana jako usługa, zaś kontrola nad nią jest w pełni zautomatyzowana przez oprogramowanie. Towarzyszy temu ogromny przyrost wolumenu przechowywanych danych, który według szacunków IDC w ciągu kolejnej dekady wyniesie 50x i jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do zwiększenia zatrudnienia w IT. To właśnie te trendy decydują z jednej strony o stworzeniu możliwości technologicznych, jak również o potrzebie wdrożenia nowego modelu operacyjnego IT G-cloud Chmura obliczeniowa, jako nowy model operacyjny IT, została entuzjastycznie przyjęta nie tylko przez przedsiębiorstwa i organizacje prywatne, ale również sektor publiczny na całym świecie. Według raportu, będącego wynikiem badania przeprowadzonego przez KPMG, kraje wiodące pod względem stopnia adopcji nowego modelu to Australia, Włochy oraz Dania. Rządy szeregu krajów rozwiniętych, takich jak chociażby Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii i Irlandii, przyjęły strategie w tym zakresie, które są dostępne publicznie i stopniowo realizowane. Nad stosowną strategią, która mogłaby być przyjęta przez kraje członkowskie UE pracuje również Komisja Europejska. Korzyści, jakie może zrealizować z wykorzystaniem nowego modelu sektor publiczny, nie odbiegają diametralnie od korzyści realizowanych przez sektor prywatny, chociaż proces jego adopcji jest wolniejszy. Wyzwania, z którymi się trzeba się zmieczyć są podobne: skomplikowana, starzejąca się i oparta często na zamkniętych wyspach infrastruktura aplikacyjna, skomplikowany i czasochłonny proces zakupowy wpływający na wysoki koszt oraz długi czas realizacji nowych projektów. Dlatego temat ten jest często podejmowany przez ekspertów rynku, zaś idea zastosowania chmury na potrzeby sektora publicznego często nazywana jest government cloud lub G-cloud. 2. Architektura Chmury Rządowej - założenia 2.1. Podstawowe definicje Pojęcie chmury obliczeniowej zyskało w ostatnich latach tak dużą popularność i mnogość znaczeń, iż konieczne stało się przyjęcie pewnych standardowych definicji, które umożliwiłyby jego jednoznaczną interpretację. Wspomniane wcześniej, dostępne publicznie strategie w zakresie chmury posługują się definicją referencyjną opracowaną przez amerykańską agencję federalną NIST National Institute of Standards and Technology (z ang. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii), dlatego proponuje się jej przyjęcie za obowiązującą na potrzeby niniejszego opracowania. Strona 3 z 14

4 Definicja przetwarzania w chmurze według NIST Przetwarzanie w chmurze to model pozwalający na powszechny, wygodny dostęp poprzez sieć do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji oraz usług), które w błyskawiczny sposób mogą zostać dostarczone i zwolnione, przy minimalnym zaangażowaniu lub interakcji z dostawcą usług. Model ten składa się z pięciu podstawowych charakterystyk, trzech modeli usługowych oraz czterech modeli wdrożeniowych. Podstawowe charakterystyki Dostępność na żądanie oraz samoobsługa (ang. on-demand self-service): konsument ma możliwość samodzielnego, jednostronnego dostarczania zasobów obliczeniowych, takich jak np. czas serwera i zasoby dyskowe kiedy tego potrzebuje, w sposób automatyczny, bez konieczności interakcji z pracownikiem dostawcy usług. Szeroki dostęp poprzez sieć (ang. broad network access): zasoby udostępniane są w sieci, a dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem standardowych mechanizmów, które promują wykorzystanie poprzez różnorodne platformy cienkiego (ang. thin) oraz grubego (ang. thick) klienta (np. telefony komórkowe, urządzenia typu tablet, laptopy i stacje robocze). Tworzenie puli zasobów (ang. resource pooling): zasoby obliczeniowe dostawcy są łączone w pule obsługujące wielu konsumentów z wykorzystaniem modelu multi-tenant (z ang. wielu dzierżawców ), pozwalając na dynamiczny przydział i zwalnianie zasobów fizycznych i wirtualnych w zależności od zapotrzebowania klientów. Jednocześnie istnieje poczucie niezależności miejsca na ogół klient nie ma żadnej kontroli i wiedzy dotyczącej dokładnej lokalizacji dostarczanych zasobów, ale może być w stanie określić lokalizację na wyższym poziomie abstrakcji (np. kraj, stan lub centrum przetwarzania danych). Przykłady zasobów obejmują pamięć masową, moc procesora, pamięć operacyjną oraz przepustowość sieci. Szybkość i elastyczność (ang. rapid elasticity): zasoby mogą być w elastyczny sposób dostarczone oraz zwolnione, w niektórych przypadkach automatycznie skalując się szybko na zewnątrz i wewnątrz współmiernie do zapotrzebowania. Dla konsumenta pojemność zasobów wydaje się nieograniczona i może być wykorzystana w dowolnej ilości w dowolnym momencie. Mierzalna usługa (ang. measured service): systemy chmury pozwalają na automatyczną kontrolę i optymalizację wykorzystania zasobów poprzez zastosowanie możliwości pomiaru na pewnym poziomie abstrakcji odpowiedniej dla danego rodzaju usługi (np. pamięć masowa, przetwarzanie, aktywne konta użytkowników). Wykorzystanie zasobów może być monitorowane, kontrolowane oraz raportowane, dostarczając większą przejrzystość zarówno dla dostawców, jak i konsumentów usług w chmurze. Strona 4 z 14

5 Modele usługowe (metody dostarczania usług) Oprogramowanie jako Usługa (ang. Software as a Service SaaS): zasoby dostarczane konsumentom w tym modelu to aplikacje dostawcy działające w infrastrukturze chmury. Aplikacje te dostępne są z różnych urządzeń klienckich poprzez interfejs cienkiego klienta, np. przeglądarkę internetową (patrz: usługa poczty elektronicznej dostępna przez w Internecie przez przeglądarkę) lub interfejs programowy. Konsument nie zarządza oraz nie ma kontroli nad infrastrukturą chmury wykorzystywaną do świadczenia tej usługi, włączając w to urządzenia sieciowe, serwery, systemy operacyjne, pamięć masową, czy nawet możliwościami aplikacji, z ewentualnym wyjątkiem ograniczonych ustawień konfiguracyjnych specyficznych dla użytkownika danej aplikacji. Platforma jako Usługa (ang. Platform as a Service PaaS): konsumenci uzyskują w tym modelu możliwość wdrożenia w infrastrukturze chmury stworzonych przez nich, bądź nabytych w inny sposób aplikacji napisanych z wykorzystaniem języków programowania, bibliotek programistycznych, usług oraz narzędzi wspieranych przez dostawcę. Konsument nie zarządza oraz nie ma kontroli nad infrastrukturą chmury wykorzystywaną do świadczenia tej usługi, włączając w to urządzenia sieciowe, serwery, systemy operacyjne, czy pamięć masową, ale ma kontrolę nad wdrożonymi aplikacjami oraz potencjalnie ich ustawieniami konfiguracyjnymi dla środowiska w którym są uruchomione. Infrastruktura jako Usługa (ang. Infrastructure as a Service IaaS): możliwości dostarczane konsumentom w tym modelu to dostarczenie przetwarzania, pamięci masowej, sieci oraz innych kluczowych zasobów obliczeniowych, w ramach których mogą oni instalować oraz uruchamiać dowolne oprogramowanie, które może zawierać systemy operacyjne oraz aplikacje. Konsument nie zarządza oraz nie ma kontroli nad infrastrukturą chmury wykorzystywaną do świadczenia tej usługi, ale ma kontrolę nad systemami operacyjnymi, pamięcią masową oraz wdrożonymi aplikacjami, a także możliwie ograniczoną kontrolę nad wybranymi komponentami sieciowymi (np. zaporą hosta). Modele wdrożeniowe Chmura prywatna (ang. private cloud): infrastruktura chmury jest wdrożona do wyłącznego użytku przez jedną organizację składającą się z wielu konsumentów (np. jednostki organizacyjne). Może być w posiadaniu, zarządzana oraz obsługiwana przez daną organizację, firmę trzecią lub pewną ich kombinację oraz może być zlokalizowana w siedzibie organizacji lub poza nią. Chmura wspólnotowa (ang. community cloud): infrastruktura chmury jest wdrożona do wyłącznego użytku przez określoną wspólnotę konsumentów z organizacji które łączą wspólne obszary zainteresowań (np. misja, wymagania związane z bezpieczeństwem, zgodność z politykami Strona 5 z 14

6 itp.). Może być w posiadaniu, zarządzana oraz obsługiwana przez jedną lub więcej organizacji danej wspólnoty, firmę trzecią lub pewną ich kombinację oraz może być zlokalizowana w siedzibie organizacji lub poza nią. Chmura publiczna (ang. public cloud): infrastruktura chmury jest wdrożona do otwartego użytku publicznego wielu konsumentów. Może być w posiadaniu, zarządzana oraz obsługiwana przez organizację biznesową, akademicką lub rządową lub pewną ich kombinację. Zlokalizowana jest w siedzibie dostawcy usług. Chmura hybrydowa (ang. hybrid cloud): infrastruktura chmury jest konglomeratem dwóch lub więcej odrębnych chmur (prywatnej, wspólnotowej lub publicznej), które pozostają unikatowymi jednostkami, ale są ze sobą połączone przez ustandaryzowane lub prawnie zastrzeżone technologie, które umożliwiają przenoszenie danych i aplikacji (np. tzw. rozsadzanie chmury ang. cloud bursting w celu równoważenia obciążenia pomiędzy chmurami). W sposób wizualny przedstawiono tę definicję na poniższym rysunku: Strona 6 z 14

7 2.2. Rekomendowane modele wdrożeniowe Spośród zdefiniowanych wyżej modli wdrożeniowych, na potrzeby chmury rządowej w Polsce rekomenduje się zastosowanie następujących: Chmura prywatna w przypadku większych resortów i organizacji, dysponujących w chwili obecnej rozbudowaną infrastrukturą IT, dla których bezpieczeństwo i poufność informacji stanowią niezwykle krytyczne wymagania, od których zależy bezpieczeństwo narodu, przez co zastosowanie modelu współdzielonego z innymi organizacjami nie jest możliwe; Chmura społecznościowa w przypadku mniejszych resortów i organizacji wykorzystanie współdzielonych zasobów IT pozwoli na ograniczenie kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali; Chmura publiczna dla wszelkich informacji dostępnych publicznie dzisiaj, a także aplikacji i zastosowań dla których nie jest istotne osiągnięcie maksymalnego stopnia dostępności i bezpieczeństwa, co pozwoli na ograniczenie kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali u publicznego dostawcy usług; Chmura hybrydowa dowolna kombinacja powyższych modeli mając na uwagę aspekt bezpieczeństwa (a dokładniej zaufania), kosztowy oraz funkcjonalny. Podobne założenia przyjęto dla przykładu w strategii rządowej Irlandii Centralizacja Pełne wykorzystanie korzyści związanych z zastosowaniem nowego modelu przetwarzania możliwe jest poprzez konsolidację i współdzielenie zasobów, co pozwoli na wykorzystanie efektu skali. Rekomenduje się centralizację rządowych ośrodków przetwarzania do co najwyżej kilku (w najlepszym przypadku 2-3) oraz utworzenie specjalnego centrum kompetencyjnego, którego zadaniem byłoby kompleksowe zarządzanie oraz utrzymywanie usług w ramach chmury rządowej Standaryzacja W celu maksymalizacji korzyści osiąganych z zastosowania nowego modelu, konieczna jest powszechna standaryzacja w obrębie zastosowanych komponentów infrastruktury IT oraz zastosowanego oprogramowania. Biorąc pod uwagę trendy rynkowe, zakłada się powszechne zastosowanie architektury x86 oraz wirtualizacji. Jednocześnie, w celu uniknięcia uzależnienia się od pojedynczego dostawcy (tzw. vendor lock-in ), zaleca się zastosowanie częściowej dywersyfikacji dostawców technologii, poprzez zastosowanie strategii dwóch dostawców (z ang. dual vendor strategy ). Strona 7 z 14

8 Ponieważ integracja systemów IT nie należy do głównych kompetencji organizacji rządowych, w celu maksymalizacji stopnia konsolidacji, standaryzacji oraz skróceniu czasu dotarcia do rynku, rekomenduje się zastosowanie rozwiązań klasy infrastruktury konwergentnej. Rozwiązania te są integrowane na etapie produkcji fabrycznej, oferują uproszczony model wsparcia, bardziej stabilną pracę, większą gęstość zasobów oraz szybszy czas wdrożenia w stosunku do tradycyjnej infrastruktury informatycznej Dostarczanie Na etapie projektowania chmury rządowej, rekomenduje się zastosowanie referencyjnej architektury NIST opublikowanej w dokumencie oznaczonym NIST Cloud Computing Reference Architecture. Zawiera on rekomendacje w zakresie architektury i dostarczania usług w modelu chmury obliczeniowej według definicji NIST. Zaletą zaproponowanego tam modelu jest niezależność od konkretnego dostawcy rozwiązań informatycznych czy technologii. Opisuje w większych szczegółach poszczególne komponenty modelu oraz aktorów biorących udział w procesie dostarczania i konsumpcji usług. Model ten przedstawiony jest na poniższym rysunku: Strona 8 z 14

9 3. Motywacje do budowy Chmury Rządowej: 3.1. Uzasadnienie Obserwowane zmiany w ostatnich latach pokazują coraz większą koncentrację Państwa na indywidualnym obywatelu. Tym samym nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach będzie rosło lawinowo zapotrzebowanie na usługi IT w ramach administracji publicznej. Powodem takiego stanu rzeczy będzie zarówno ww. "popyt zewnętrzny" jak i "wewnętrzny" wynikający z potrzeby coraz większej korelacji procesów IT i rozszerzania współpracy pomiędzy jednostkami administracji. Poszczególne instytucje sektora publicznego będą zmuszone do coraz szerszego wykorzystania technologii informatycznych, aby efektywnie wypełniać swoje zadania, a coraz szerzej korzystające z nowoczesnych technologii społeczeństwo będzie wymuszało budowę cyfrowego interfejsu do komunikacji obywatel-państwo. Aby temu sprostać w warunkach ograniczonego budżetu wzrastał będzie nacisk na uruchamianie coraz szerszego zakresu usług w technologii chmury dedykowanej, czy nawet w uzasadnionych przypadkach publicznej. Będzie to z pewnością również impuls do coraz szerszego współdzielenia infrastruktury IT czy samych aplikacji przez podmioty administracji publicznej, co przyniesie za sobą znaczne ograniczenie kosztów oraz coraz lepszą integrację eksploatowanych a w szczególności nowo wdrażanych systemów. Przyśpieszeniu ulegną także procesy standaryzacji całości zasobów IT użytkowanych przez podmioty publiczne i migracja do rozwiązań opartych o architektury otwarte niezależne od pojedynczych producentów, powodując tym samym dalsze obniżenie kosztów funkcjonowania IT. Opisane powyżej innowacje wpłyną też z pewnością znacząco na rozwój całej polskiej gospodarki oraz zwiększą jej konkurencyjność Ryzyka cenowe Budowa rozwiązań w chmurze niesie ze sobą wiele ryzyk, które bezpośrednio wpływają na koszty samego wdrożenia jak i koszty utrzymania systemu. Jedno z najważniejszych ryzyk cenowych, jakie ponosimy przy budowie chmury dedykowanej wynika z samej jej definicji. Podstawowym czynnikiem, którym powinna się charakteryzować infrastruktura przygotowana pod implementację takiego rozwiązania jest jej jednolitość i oparcie na standardach Fakt ten powoduje ryzyko uzależnienia elementów budowanej infrastruktury (sprzęt, systemy operacyjne, software narzędziowy) od poszczególnych producentów. Może to powodować nieuzasadniony wzrost cen i podnosić koszty ew. migracji. Można się jednak skutecznie temu przeciwdziałać stosując bardzo powszechną, szczególnie na rynku usług finansowych, tzw. Dual Vendor Strategy. Oparta jest ona na wdrożeniu w organizacji standardów budowy infrastruktury IT oraz budowie tej infrastruktury w oparciu o technologię 2 podstawowych Strona 9 z 14

10 producentów w każdym obszarze technologicznym w stosunku 80/20. Przy zminimalizowaniu komplikacji warstwy infrastrukturalnej kupujący nie uzależnia sie całkowicie od jednego producenta, zostawiając sobie możliwość migracji do konkurencyjnych rozwiązań. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług w szeroko rozumianej chmurze jest zapewnienie łączy w relacji usługobiorca usługodawca. Muszą być to łącza o odpowiedniej przepływności, a także niskiej awaryjności. Wymusza to poniesienie dodatkowych kosztów na budowę, dzierżawę lub wykupienie transmisji na odpowiednim poziomie. Jednym ze sposobów na ograniczenie wydatków w tym obszarze jest inwentaryzacja, a następnie integracja sieci będących już w posiadaniu lub użytkowanych przez poszczególne podmioty administracji publicznej. Wśród innych istotnych czynników wpływających negatywnie na koszty budowy modelu IT w oparciu o usługi w chmurze można wymienić również fakt, że wykorzystywane przez odbiorców aplikacje mogą być dostępne w pakiecie lub zawierać funkcje nadmiarowe, z których nie korzystamy, a za które trzeba jednak płacić. Bardzo istotna kosztowo będzie też konieczność budowy niestandardowych mechanizmów bezpieczeństwa i dostępu do danych w przypadku danych wrażliwych lub oklauzulowanych czy wprowadzenia kosztownych mechanizmów ich usuwania i niszczenia. Administracja publiczna to największy generator tego typu danych. Wreszcie, na koniec rozważań o ryzykach cenowych fakt wielce istotny. Budowa IT opartego na chmurze nie równa się z likwidacją tradycyjnego modelu IT. Istnieje na dziś wiele danych, usług, czy aplikacji, które nie mogą być współdzielone i migrowane do chmury. Oprócz bariery cenowej istnieją też inne bariery spoza obszaru IT utrudniające migrację do chmury w przypadku szeroko rozumianej administracji publicznej. To np.: koszt wprowadzenia regulacji prawnych pozwalających na budowę chmury prywatnej oraz korzystanie z niej przez podmioty Administracji Publicznej, oraz pozwalających na przeniesienie części usług do chmury publicznej, czy koszt budowy silnego centralnego centrum kompetencyjnego Ryzyka techniczne Platforma powinna być kompletna i zawierać możliwość rozbudowy o rozwiązania do backupu, archiwizacji, DR, jak również wsparcie producenta do różnych aplikacji biznesowych Strona 10 z 14

11 Umożliwienie rozbudowy platformy zarówno przez możliwość rozbudowy sprzętu, jak również wsparcie producenta w przypadku wymiany całości oprogramowania platformy na nowsze Krótki czas dostarczenia i wdrożenia, wsparcie producenta platformy w jak najszybszym wdrożeniu Wsparcie serwisowe całej platformy zarówno HW (serwery, storage, backup, sieć), jak i SW (wirtualizacja i zarządzanie) 3.4. Koszty i oszczędności Koszty: - budowa lub rozbudowa scentralizowanych ośrodków przetwarzania oraz utworzenie centrum kompetencyjnego (w zależności od zakresu), - pozyskanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej, - migracja usług. Oszczędności: - oszczędności wynikające z konsolidacji, standaryzacji i centralizacji (w tym kosztów licencjonowania systemów i aplikacji), - zmiana architektury na tańszą x86 dla przestarzałych systemów i architektur, - większa produktywność pracowników, - szybsza realizacja projektów, - uproszczenie zarządzania, - ograniczenie czasu przestojów planowanych i nieplanowanych, 4. Model biznesowy 4.1. Wymagane inwestycje Zakup kompletnej platformy produkcyjnej (cpu, hdd, net, virt) platforma produkcyjna - wszystkie elementy zduplikowane - brak pojedynczego punktu awarii zakup technologii uzupełniających - BRS, archiwizacja, DR Disaster Recovery - 2 data centre, dane replikowane między nimi, Disaster Recovery Plan możliwość wykorzystania posiadanych licencji na oprogramowanie Strona 11 z 14

12 4.2. Korzyści - efekt skali - lepsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę IT, - szybkość realizacji projektów (z ang. time to market) i dotarcia z nowymi usługami do obywateli, - otwarta architektura i uniezależnienie się od pojedynczego dostawcy, - większe bezpieczeństwo danych i ciągłość działania poprzez możliwość scentralizowanego zastosowania mechanizmów bezpieczeństwa danych poufnych, protekcji oraz replikacji danych, - platforma dla innowacji, - ograniczenie kosztów operacyjnych poprzez automatyzację oraz możliwość większej koncentracji na realizowaniu misji i zadań ustawowych zamiast na utrzymaniu IT, - model bardziej przyjazny środowisku (z ang. green it), - według szacunków IDC zleconych na rzecz Komisji Europejskiej, zastosowanie tego modelu w dłuższej perspektywie czasu pozwoli na zwiększenie produktu krajowego brutto (GDP) oraz stworzenie nowych miejsc pracy. 5. Wyzwania dotyczące budowy Chmury Rządowej w Polsce Pierwszym wyzwaniem po decyzji o przeniesieniu części usług IT Administracji Publicznej do chmury jest bez wątpienia odpowiedź na pytanie: Jaki model budowy chmury rządowej wybrać? Nie podejmujemy się odpowiedzieć na to pytanie. Istotne jest jednak aby natychmiast po decyzji nastąpiło wskazanie i podjęcie konkretnych działań organizacyjnych, a przede wszystkim: wskazanie podmiotu/podmiotów odpowiedzialnych za współtworzenie i konsolidację zasobów, wyznaczenie podmiotu planowania i nadzoru podległego bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Wyżej wymienione podmioty, powinny być odpowiedzialne za przygotowanie aktów prawnych umożliwiających budowę chmury rządowej oraz korzystanie z usług chmury publicznej. Akty te muszą obligować podmioty publiczne do korzystania z chmury rządowej oraz nakreślać ramy systemu bilingowania i rozliczania korzystania z usług przez podmioty państwowe. Wielkim wyzwaniem dla podmiotów odpowiedzialnych będzie oczywiście przebudowa oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej. Jakość tej infrastruktury będącej w posiadaniu, czy też użytkowanej przez podmioty publiczne jest bardzo różna. Obok nowoczesnych sieci klasy MPLS Strona 12 z 14

13 (OST 112) istnieją też sieci zapóźnione technologicznie, bazujące na starych technologiach, a wiele podstawowych jednostek korzysta z mediów o bardzo niskiej jakości lub dostępu do sieci nie ma wcale. Wielką przeszkodą w upowszechnieniu korzystania przez podmioty Administracji Publicznej z usług w chmurze jest i będzie też w przyszłości istnienie barier mentalnych i obawy ludzi odpowiedzialnych za IT przed przenoszeniem usług w chmurę. Można tu wymienić: obawa co do bezpieczeństwa danych, obawa przed utratą niezależności przez poszczególne podmioty, potencjalne zwolnienia. Dlatego bardzo istoną rzeczą będzie bez wątpienia konieczność konsultowanie wielu decyzji na niższych szczeblach, sprawny przepływ informacji, a także edukacja. 6. Przykład realizacji w UE zintegrowanej informatyzacji administracji publicznej m.in. z wykorzystaniem cloud computing: UK Cabinet Office (Objective 2: Creating a common ICT infrastructure) https://www.gov.uk/government/publications/one-year-on-implementing-the-governmentict-strategy Strona 13 z 14

14 Strona 14 z 14

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT » dodatek promocyjny DO NOT COPY Początek rewolucji w przetwarzaniu informacji Dwadzieścia lat po premierze internetu przedsiębiorstwa czeka kolejna zmiana w zarządzaniu zasobami informatycznymi. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Chmura napędzająca gospodarkę

Chmura napędzająca gospodarkę Cloud computing 2013 Chmura napędzająca gospodarkę AMERYKANIE JUZ DAWNO PRZEKONALI SI jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury

Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury Materiał uzupełniający na potrzeby konwersatorium pt. Dostęp Wymiana Integracja. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW

CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW Tomasz PARYS Streszczenie: Artykuł przedstawia Cloud Computing jako model świadczenia usług informatycznych. Przedstawia

Bardziej szczegółowo