(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/27 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Przyrząd, systemy i sposoby transakcyjne (30) Pierwszeństwo: GB US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/26 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/12 (73) Uprawniony z patentu: Eagle Eye Solutions Limited, Godalming, GB (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 STEPHEN ROTHWELL, Godalming, GB EDWOOD JAMES PIPPIN, Guildford, GB (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15048/12/P RO/GP/KM EP Opis Dziedzina wynalazku Przyrząd, systemy i sposoby transakcyjne [0001] Wynalazek dotyczy transakcji, zwłaszcza, ale nie tylko, przyrządu do zastosowania w transakcjach związanych z urządzeniami typu token, na przykład kartami płatniczymi z układem elektronicznym i kartami płatniczymi z numerem PIN i do zastosowania w transakcjach beztokenowych oraz systemów i sposobów z zastosowaniem takiego przyrządu. Tło wynalazku [0002] Transakcje kartami są dobrze znane i zazwyczaj dotyczą klienta używającego karty kredytowej, karty debetowej, karty sklepowej, karty rozliczeniowej lub podobnej do zakupu produktu lub usługi albo osobiście albo zdalnie, na przykład przez telefon lub przy użyciu sieci Internet. [0003] Pierwotnie karty kredytowe, debetowe, sklepowe lub rozliczeniowe, które od tej pory w niniejszym dokumencie będą nazwane ogólnie jako karty płatnicze lub po prostu karty, były używane przez sprzedawcę odbierającego od klienta kartę i wykonującego odcisk szczegółów karty, które były dostarczone w formie uwypuklenia na przedniej stronie karty. Klient następnie kontrasygnował odcisk, a sprzedawca w celu uwierzytelnienia transakcji porównywał kontrasygnatę z kopią podpisem właściciela konta przedstawionym na odwrocie karty. [0004] Znaczny rozwój technologii płatności kartami doprowadził do wprowadzenia kart z paskami magnetycznymi zawierającymi informacje o właścicielu konta i odpowiednim koncie, z którego mogą być pobrane fundusze, aby uhonorować transakcję zrealizowaną przy użyciu karty. Takie karty są obecnie nadal w powszechnym użyciu. Sprzedawca zazwyczaj odbiera kartę od klienta i przeciąga kartę przez czytnik kart magnetycznych, który odczytuje dane z paska magnetycznego. Czytnik kart magnetycznych zazwyczaj komunikuje się z kasą sklepową lub terminalem elektronicznego punktu sprzedaży (EPOS) i przesyła informacje do zdalnego serwera transakcji skojarzonego z instytucją wydającą kartę, na przykład bankiem lub firmą świadczącą usługi w zakresie kart kredytowych. Klient używający tego typu karty płatniczej nadal musi podpisać odpowiednik odcinka kontrolnego transakcji, aby uwierzytelnić transakcję, po czym sprzedawca produktu lub usługi porównuje złożony podpis z reprezentacją podpisu właściciela konta umieszczoną na odwrocie karty płatniczej. [0005] Dokument USA nr opisuje system EPOS mający czytnik kart płatniczych z paskiem magnetyczny. Płacąc za dobra klient może użyć swojej karty płatniczej z paskiem magnetycznym, aby za nie zapłacić, w tym, aby uwierzytelnić kartę przez włożenie karty do

3 2 klawiatury klienta. Poza użyciem karty z paskiem magnetycznym do płacenia za dobra, klient może wykorzystać kupon promocyjny do zapłaty za dobra bez użycia karty płatniczej. Kupon promocyjny ma zazwyczaj kod kreskowy, który odczytywany jest przez czytnik kodów kreskowych terminala EPOS, albo zamiast tego kasjer może za pomocą klawiatury kasowej wprowadzić kod. [0006] Dokument USA nr opisuje system skanera kodów kreskowych do skanowania i przetwarzania kuponów promocyjnych obejmujący otwór do przyjmowania kuponów. [0007] Wprowadzenie kart płatniczych z paskiem magnetycznym było ogromnym krokiem naprzód w branży transakcji bezgotówkowych. Znaczącą zaletą było to, że karty płatnicze mogły być sprawdzane w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić czy zostały skradzione, co znacznie ograniczyło możliwości oszustw z użyciem kart. Jednak wadą jest to, że wszyscy detaliści i instytucje wydające karty musieli zainstalować zupełnie nową infrastrukturę informatyczną do odczytywania kart i zarządzania transakcjami. [0008] Ostatnio doszło do drugiej znacznej zmiany w technologii kart płatniczych wraz z przechodzeniem do tzw. kart płatniczych z układem elektronicznym i kodem PIN, które mają osadzone urządzenie półprzewodnikowe, zwane układem scalonym. Układ scalony obejmuje pamięć, która przed wydaniem karty właścicielowi konta jest programowana informacjami osobistymi, odpowiednimi informacjami o koncie i osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN). Układ scalony zawiera w sobie osadzony program ułatwiający bezpieczne odczytywanie danych, zapisywanie i wykonywanie operacji porównujących. Karta dostarcza również interfejs do łączenia układu scalonego z odpowiednim przyrządem interfejsowym karty z układem scalonym i kodem PIN, które nadal powszechnie nazywane jest czytnikiem kart, chociaż przyrząd ten nie jest jedynie czytnikiem; a raczej ma możliwość przesyłania danych do i odbioru danych z, a bardziej ogólnie, do komunikowania się z, kartą z układem scalonym i kodem PIN. Odpowiednio odniesienia w niniejszym dokumencie do czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, lub podobne, powinny być uznawane za urządzenie lub przyrząd, który może komunikować się z kartą z układem scalonym i kodem PIN, lub podobną, przynajmniej przez przesyłanie danych do i odbiór danych z karty. Powszechnie karta z układem scalonym i kodem PIN zawiera pewną liczbę fizycznych podkładek lub złączy, które umieszczone są na powierzchni karty tak, aby zapewnić styk z odpowiednimi podkładkami lub złączami w czytniku kart, gdy karta wkładana jest fizycznie do czytnika. [0009] Typowy czytnik kart ma otwór do przyjmowania karty z układem scalonym i kodem PIN, klawiaturę numeryczną, zwaną również klawiaturą PIN, która używana jest przez klientów do wprowadzania kodu PIN, i wyświetlacza dostarczającego klientom wizualnych podpowiedzi i informacji zwrotnych o postępie. Znaczącą różnicą między transakcją z zastosowaniem odcisku, albo karty z paskiem magnetycznym i transakcją z zastosowaniem karty z układem scalonym i kodem PIN jest to, że w tym drugim przypadku karta wkładana jest do czytnika kart. W zasadzie w przypadku transakcji z kartą z układem scalonym i kodem

4 3 PIN nie ma potrzeby, aby sprzedawca w ogóle obsługiwał kartę, co ogranicza okazje, aby sprzedawca sprzeniewierzył jakiekolwiek informacje o karcie. [0010] Czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN może być urządzeniem autonomicznym, które może być podłączone bezpośrednio do systemów instytucji finansowych lub może być podłączony do terminala EPOS, który inicjuje lub kontroluje pracą czytnika. W tym drugim przypadku sprzedawca komunikuje się z terminalem EPOS, aby przygotować czytnik kart, a klient komunikuje się z czytnikiem kart z układem scalonym i kodem PIN, aby wprowadzić swój kod PIN. Znane czytniki kart z układem scalonym i kodem PIN mogą być podłączone do terminalu EPOS przy użyciu kabla interfejsu, przez łącze komunikacji bezprzewodowej lub mogą być podłączone bezpośrednio do instytucji finansowych przez połączenie komutowane, łącze bezprzewodowe lub inny sieciowy punkt dostępowy. [0011] Dla przykładu, znana transakcja kartą z układem scalonym i kodem PIN, w którym czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN jest podłączony do terminala EPOS, sprzedawca wprowadza szczegóły żądanej transakcji do terminala EPOS i wybiera płatność przy użyciu karty z układem scalonym i kodem PIN. W odpowiedzi czytnik kart wyświetla podpowiedź klientowi, aby wsadził swoją kartę z układem scalonym i kodem PIN do czytnika kart. Kiedy czytnik kart otrzymuje kartę, zazwyczaj wyświetla komunikat prosząc klienta o wprowadzenie jego kodu PIN przy użyciu klawiatury (chociaż może występować kolejny etap z prośbą o potwierdzenie przez klienta typu płatności, jaką chce wykonać, na przykład płatność kartą kredytową lub płatność kartą debetową). Klient używa klawiatury do wprowadzenia kodu PIN, czytnik kart przechwytuje kod PIN i przesyła go do karty z układem scalonym i kodem PIN. Karta z układem scalonym i kodem PIN porównuje odebrany kod PIN i zapisany kod PIN. Karta z układem scalonym i kodem PIN zezwala na kontynuowanie transakcji jedynie, jeżeli odebrany kod PIN jest zgodny z zapisanym kodem PIN. Jeżeli odebrany kod PIN jest zgodny z zapisanym kodem PIN, czytnik kart lub terminal EPOS komunikuje się (tam, gdzie to możliwe, chociaż dla każdej karty może być dozwolonych kilka transakcji w trybie offline), z serwerem instytucji wydającej kartę, na którym przechowywane jest odpowiednie konto klienta. Jeżeli instytucja uwierzytelni transakcję odpowiedni komunikat jest przesyłany do czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, komunikat uwierzytelnienia jest wysyłany do terminala EPOS, transakcja zostaje zakończona i, w pewnym przyszłym momencie w czasie (a czasem prawie natychmiast), środki przesyłane są z instytucji wydającej kartę do sprzedawcy. [0012] Na razie nie wszyscy sprzedawcy obsługują transakcje kartą z układem scalonym i kodem PIN. Jednakże karty z układem scalonym i kodem PIN są mocno promowane przez instytucje wydające karty, jako sposób na ograniczenie oszustw z użyciem kart płatniczych. Zakłada się że wkrótce większość transakcji kartami płatniczymi będą transakcjami kartami z układem scalonym i kodem PIN. Jako takie, czytniki kart z układem scalonym i kodem PIN będą znajdować się w większości, jeżeli nie we wszystkich, placówkach handlowych. [0013] Zanim będzie to użyteczne w praktycznym środowisku, wszystkie nowe technologie kart z układem scalonym i kodem PIN i czytników kart muszą pozytywnie przejść niezwykle

5 4 rygorystyczne testy zgodności, aby zagwarantować, że produkty są w pełni zgodne z wymaganymi specyfikacjami operacyjnymi i dotyczącymi wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Specyfikacje takie obejmują te, które są tworzone i publikowane przez EMVCo LLC. [0014] Tak, jak w przypadku przejścia do kart płatniczych z paskiem magnetycznym, przejście do kart płatniczych z układem scalonym i kodem PIN wymagało dodatkowych ogromnych inwestycji w infrastrukturę dokonanych przez sprzedawców, jak i instytucje wydające. Zrozumiałym jest, że takie inwestycje mogą być usprawiedliwione jedynie przez odpowiednie wsparcie ze strony właścicieli kart, sprzedawców i instytucji wydających karty. [0015] Przykłady wykonania wynalazku dotyczą wsparcia nowych rodzajów transakcji bezgotówkowych z ograniczoną potrzebą, lub bez potrzeby, dodatkowych znaczących inwestycji w nową infrastrukturę informatyczną. Streszczenie wynalazku [0016] Twórcy wynalazku zdają sobie sprawę, że rosnąca liczba punktów sprzedaży detalicznych i innych punktów sprzedaży ma czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN, lub mówiąc ogólniej, interfejs urządzenia token, który jest aktualnie przystosowywany wyłącznie do ułatwiania transakcji kartami z układem scalonym i kodem PIN lub podobnych. Przykłady wykonania wynalazku czerpią korzyści z oczekiwanej wszechobecności takich czytników kart z układem scalonym i kodem PIN przez przystosowanie czytników do pracy z innymi typami transakcji, na przykład transakcjami beztokenowymi, co zostanie opisane szczegółowo w dalszej części. Niektóre przykłady wykonania wynalazku dotyczą czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, który może być używany w transakcjach beztokenowych, które nie wymagają karty z układem scalonym i kodem PIN, albo korzystają z zalet klawiatury do wprowadzania danych przez użytkownika dostarczanej przez takie czytniki kart z układem scalonym i kodem PIN. Analogicznie takie nowe rodzaje transakcji beztokenowych mogą być wykonane bez wymagania od sprzedawców i instytucji wydających karty inwestowania w jakąkolwiek nową fizyczną infrastrukturę informatyczną. [0017] Transakcje beztokenowe nie wymagają urządzenia typu token i towarzyszącego im uwierzytelniania klienta. Takie transakcje obejmują te, w których wartość pieniężna jest możliwa do spieniężenia na zakup produktu, usługi, biletu itp. Transakcja beztokenowa różni się od zapłaty przy użyciu gotówki lub karty płatniczej takiej, jak karta kredytowa, karta debetowa, karta sklepowa, karta rozliczeniowa lub podobna, ponieważ w transakcji beztokenowej, przynajmniej w odniesieniu do wartości możliwej do spieniężenia, prawdopodobnie nie dojdzie do przesłania pieniędzy od klienta do sprzedawcy. W niektórych przypadkach, pieniądze mogą zostać zapłacone wcześniej przez podmiot trzeci, aby wprowadzić potencjał do zaistnienia transakcji, albo pieniądze mogą zostać zapłacone przez podmiot trzeci po zaistnieniu transakcji beztokenowej, aby uregulować transakcję (chociaż podmiot trzeci zazwyczaj obieca uregulować transakcję ze sprzedawcą przed jej zaistnieniem). W innych przypadkach sprzedawca może dostarczyć opcję zaistnienia transakcji beztokenowej w przyszłości, na przykład na podstawie bieżącej transakcji i/lub

6 5 wcześniejszych transakcji. W każdym z przypadków transakcja beztokenowa jest zazwyczaj udostępniana przez osobę lub podmiot, który chce, aby klient otrzymał i był w stanie spieniężyć wartość pieniężną. Przykładowo podmiot trzeci może być przyjacielem klienta, który chce przekazać prezent klientowi lub organizacją komercyjną, która chce zachęcić klienta do zakupu czegoś w przyszłości. [0018] Jeden z rodzajów transakcji beztokenowych wspomnianych w niniejszym dokumencie obejmuje wymianę wartości przypisanej do talonu, przy czym wartość używana jest do zapłaty za lub przyczynia się do zakupu produktu, usługi, biletu itp. Jak już wspomniano, talon może być prezentem od przyjaciela (wyżej wymienionego podmiotu trzeciego) klienta. Inna przykładowa transakcja beztokenowa angażuje wymianę wartości przypisanej do zebranych punktów lojalnościowych. W tym przypadku, na przykład, supermarket może nagradzać klienta punktami lojalnościowymi za bieżące i wcześniejsze zakupy, aby zachęcić klienta do robienia zakupów w supermarkecie w przyszłości. Jeszcze inna transakcja beztokenowa angażuje wymianę wartości przypisanej z kuponem. Kupon może być dostarczony przez producenta produktu (podmiot trzeci), który wydaje kupony, które mogą być używane w różnych środowiskach sprzedaży detalicznej. W każdym z przypadków wartość możliwa do spieniężenia może być bezwzględnym odpowiednikiem wartości pieniężnej lub wartością (czymkolwiek może ona być) przypisaną do określonego produktu lub usługi. Wartością może być całkowita kwota do zapłaty, składka do pełnej kwoty do zapłaty, rabat (wartość bezwzględna lub procentowa) od pełnej kwoty lub oferta multizakupów, np. kup jeden, otrzymaj drugi za darmo. Możliwe są inne sposoby reprezentowania wartości możliwej do spieniężenia i po przeczytaniu poniższego opisu będą oczywiste dla znawców. [0019] Według przykładów wykonania wynalazku zapewniony jest system transakcyjny i sposób transakcji płatniczych, zgodne z załączonymi zastrzeżeniami. [0020] Termin urządzenie token używany jest w niniejszym dokumencie, aby ogarnąć szeroką kategorię przenośnych urządzeń przetwarzających, w tym karty SMART, przystosowane do używania w transakcjach bezgotówkowych, przy czym klient może jedynie użyć tokena, jeżeli może uwierzytelnić swoje nią transakcje, na przykład przez dostarczenie kodu PIN lub innych informacji uwierzytelniających. Mimo, że karty z układem scalonym i kodem PIN wyraźnie wpasowują się w tę kategorię, istnieją już inne rodzaje kart płatniczych w użyciu lub potencjalnie użytecznych w przyszłości. Przykładowo karty płatnicze mogą zawierać poza kodem PIN, albo zamiast niego, informacje biometryczne o właścicielu karty. Takie informacje biometryczne mogą być informacjami o odcisku palca, informacjami o tęczówce lub dowolnym innym rodzajem poszczególnych informacji biometrycznych właściciela karty. Wówczas odpowiednie środki wprowadzania danych klienta, które są skojarzone z interfejsem urządzenia token miałyby normalnie możliwość wykrywania informacji o tęczówce lub odcisku palca właściciela karty. Ewentualnie pewne rodzaje urządzeń token (na przykład karty przedpłacone, które mogą być ładowane różnymi ilościami środków) mogą nie zawierać na sobie (lub nie wymagać dostarczenia) informacji uwierzytelniających, ale zamiast tego mogą polegać na uwierzytelnianiu za pomocą innych

7 6 środków, na przykład usługi lub systemu uwierzytelniania zdalnego. Inne rodzaje urządzeń token mogą nie przyjmować formy karty jako takiej. Na przykład niektóre urządzenia mogą przyjmować postać breloczka z kółkiem na klucze lub, w rzeczy samej, jakąkolwiek inną praktyczną formę. W każdym z tych przypadków, gdy pewne urządzenia mogą być przystosowane do komunikacji z odpowiednim interfejsem za pomocą styków, inne mogą używać komunikacji zbliżeniowej, na przykład bezstykowej technologii częstotliwości radiowych, czego przykładem jest znacznik RFID lub podobny. Niektóre urządzenia token mogą być zasilane, na przykład z umieszczonego w nich źródła zasilania bateryjnego, podczas gdy inne, na przykład stosujące pasywną funkcjonalność znaczników RFID, mogą polegać na energii częstotliwości radiowej emitowanej przez interfejs urządzenia token. [0021] W przykładach wykonania wynalazku czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN, przystosowany według pierwszego przykładu wykonania do zdolności pracy w transakcji beztokenowej, ma zaletę taką, że transakcje beztokenowe mogą być ułatwiane bez wstawiania na miejsce dodatkowej infrastruktury transakcyjnej poza tą, która już istnieje, na przykład dla transakcji karatami z układem scalonym i kodem PIN. [0022] W niektórych przykładach wykonania przyrząd transakcyjny może obejmować terminal EPOS oraz czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN. Takim przyrządem transakcyjnym może być adapter do pracy z istniejącą infrastrukturą. [0023] Dalsze cechy i zalety wynalazku staną się oczywiste na podstawie poniższego opisu korzystnych przykładów wykonania wynalazku, podanych jedynie dla przykładu, który realizowany jest w odniesieniu do załączonych rysunków. Krótki opis rysunków [0024] Przykłady wykonania wynalazku zostaną opisane teraz za pomocą jedynie przykładu w odniesieniu do załączonych rysunków, z których: Figura 1 jest schematem przedstawiającym przykładowy system EPOS obejmujący terminal EPOS oraz czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN; Figura 2 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężania talonów według przykładów wykonania wynalazku; Figura 3 jest schematem blokowym systemu wydawania talonów do użycia według przykładów wykonania wynalazku; Figura 4 jest siecią działań ilustrującą etapy zaangażowane w spieniężanie talonu w systemie z fig. 2; Figura 5 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężania punktów lojalnościowych według przykładów wykonania wynalazku; Figura 6 jest siecią działań ilustrującą etapy zaangażowane w spieniężanie punktów lojalnościowych w systemie z fig. 5; Figura 7 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężenia jednego lub obu talonów, jak i punktów lojalnościowych; Figura 8 jest schematem blokowym niższego poziomu systemu EPOS z fig. 1;

8 7 Figura 9 jest funkcjonalnym schematem blokowym serwera transakcji beztokenowych według przykładów wykonania wynalazku oraz Figura 10 jest schematem blokowym ilustrującym system transakcyjny do spieniężania jednego lub obu talonów, jak i punktów lojalnościowych przez pośredniczący system dostawcy płatności. Szczegółowy opis wynalazku [0025] Według jednego przykładowego układu, schemat z fig. 1 przedstawia układ 100 systemu EPOS. W szczególności fig. 1 przedstawia terminal 110 EPOS oraz czytnik 150 z układem scalonym i kodem PIN. Czytnik 150 z układem scalonym i kodem PIN jest podłączony do terminala 110 EPOS przez kabel 155 interfejsu standardowego (chociaż w innych przypadkach mógłby być podłączony za pomocą protokołów bezprzewodowych). Terminal 110 EPOS zawiera zwykle używane elementy klawiatury 115, wyświetlacz 130 na słupku, wyświetlacz 132 operatora i kasę 140. Klawiatura 115 jest standardowa poza tym, że zawiera dodatkowe przyciski 117 i 118 zaprogramowane do wybierania nowych typów transakcji, co zostanie wytłumaczone szczegółowo w dalszej części. Klawiatura 115 jest używana wyłącznie przez operatora systemu, na przykład asystenta sprzedaży detalicznej, a nie przez klienta. Czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN zawiera zwykle używane elementy klawiatury 160, która jest używana przez klienta do wprowadzania kodu PIN, wyświetlacza 170 do dostarczania klientowi powiadomień i informacji zwrotnych o postępie i otworu 180 do przyjmowania karty 190 z układem scalonym i kodem PIN. Przedstawiona jest także karta 190 z układem scalonym i kodem PIN z układem scalonym 195. [0026] Schemat blokowy z fig. 2 przedstawia przykładowy system transakcyjny 200 według przykładów wykonania wynalazku, do zastosowania w transakcjach obejmujących spieniężanie talonu. System transakcyjny ma część czołową 205 i część tylną 210. Część tylna 210 zawiera jeden lub więcej serwerów transakcji, w tym przykładzie serwer 240 transakcji talonowych (VTS), serwer 245 transakcji VISA TM i serwer 250 transakcji MasterCard TM. Chociaż usługi przypisane do dwóch ostatnich serwerów są dobrze znane i wspominane są tutaj tylko po to, aby pomóc w zrozumieniu, działanie VTS 240 będzie opisane bardziej szczegółowo w dalszej części. Część czołowa 205 i część tylna 210 komunikują się ze sobą przez sieć rozległą 235, na przykład przez sieć Internet. [0027] Dla celów bieżących część czołowa 205 systemu transakcyjnego 200 zawiera trzy główne bloki funkcjonalne: funkcję EPOS 215, funkcję czytnika 220 kart z układem scalonym i kodem PIN oraz funkcję transakcyjną 225. Mówiąc ogólnie funkcje te kontrolują sprzęt terminala EPOS i czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN, na przykład tak, jak przedstawia to fig. 1, i realizowane są za pomocą oprogramowania, oprogramowania sprzętowego lub odpowiedniej kombinacji obu. W kontekście fig. 1 funkcja transakcyjna 225 zarządza całą komunikacją (1) między terminalem EPOS 110 i czytnikiem 150 kart z układem scalonym i kodem PIN oraz (2) między czytnikiem 150 kart z układem scalonym i kodem PIN i serwerami 240, 245 i 250 transakcji. Ponadto funkcja EPOS 215 zarządza terminalem EPOS, a funkcja 220 czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN zarządza klawiaturą

9 8 i komunikacją między kartą 190 z układem scalonym i kodem PIN i czytnikiem 150 kart z układem scalonym i kodem PIN. [0028] Zostanie docenione, że elementy funkcjonalne, które przedstawione są w części czołowej fig. 2 mogą być rozłożone na różne sposoby w zależności od dokładnej natury sprzętu części czołowej 205, który może się różnić od tego przedstawionego na fig. 1. Na przykład funkcjonalność 220 układu scalonego i kodu PIN może rezydować głównie na niezależnym czytniku 150 kart z układem scalonym i kodem PIN, a funkcjonalność EPOS może rezydować głównie na terminalu 110 EPOS. Funkcja transakcyjna 225 może wówczas rezydować albo głównie na czytniku 150 kart z układem scalonym i kodem PIN, albo głównie na terminalu 110 EPOS. Ewentualnie czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN może dostarczyć fizyczną obudowę zawierającą interfejs dla kart 190 płatniczych z kodem PIN i klawiaturę 160, podczas gdy większość odpowiedniej funkcjonalności 220 układu scalonego i kodu PIN może rezydować na terminalu 110 EPOS. W takim przypadku funkcja transakcyjna może także rezydować głównie na terminalu 110 EPOS. W innej możliwej alternatywie, terminal 110 EPOS i czytnik 150 kart z układem scalonym i kodem PIN może zawierać jednostkę zintegrowaną i wówczas cała funkcjonalność rezyduje na tej jednostce. W kolejnej możliwej alternatywie funkcjonalność 220 czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN może rezydować na niezależnym systemie, oddzielnie zarówno od terminala EPOS, jak i czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN. [0029] W innych przykładach wykonania czytnik kart z układem scalonym i kodem PIN może być autonomiczną, niezależną jednostką, która jest przystosowana do zastosowania w transakcjach beztokenowych według przykładów wykonania wynalazku, i która jest przystosowana do komunikowania się bezpośrednio z VTS 240 i/lub innymi rodzajami serwerów transakcji. Innymi słowy w takich przykładach wykonania terminal EPOS nie jest w ogóle częścią systemu płatności, a płatności obsługiwane są przez niezależną jednostkę, która komunikuje się bezpośrednio z VTS (lub innymi serwerami transakcji). [0030] Jeżeli nie zostanie wskazane inaczej, przykłady wykonania wynalazku opisane są poniżej bez odniesienia do tego, przy czym w systemie fizycznym rezyduje funkcja transakcyjna 225. [0031] Chociaż schemat z fig. 2 przedstawia jedynie jedną część czołową 205, w praktycznym systemie prawdopodobnie występuje wiele, na przykład dziesiątki, setki, a nawet tysiące podobnych części czołowych przywiązanych do pojedynczej części tylnej. [0032] Dodatkowo, w większych środowiskach sprzedaży detalicznej, powszechnym jest że każdy z wielu terminali EPOS (z których przedstawiony jest tylko jeden) podłączony jest do serwera 230 na zapleczu, który konsoliduje transakcje wszystkich terminali EPOS. W takim systemie, który czasami nazywany jest zintegrowanym systemem punktu sprzedaży (ipos) przynajmniej część funkcjonalności EPOS może także rezydować na serwerze 230 na zapleczu. [0033] Z różnych transakcji beztokenowych, które zostały wspomniane w niniejszym dokumencie, opisana zostanie teraz transakcja talonowa.

10 9 [0034] Transakcja talonowa składa się z dwóch głównych etapów: pierwszym etapem jest wydanie talonu, a drugim etapem jest spieniężenie talonu. Przykłady wykonania wynalazku dotyczą bardziej, chociaż nie tylko, spieniężenia talonu. Jednakże, dla zachowania kompletności, opisany zostanie teraz przykładowy system wydawania talonu w odniesieniu do schematu na fig. 3. Zgodnie z fig. 3 system zawiera VTS 240 z fig. 2, bazę danych 305 talonów do przechowywania wielu ważnych, zarejestrowanych talonów, i procesor 310 talonów do zastosowania przy rejestrowaniu i wydawaniu nowych talonów. Procesor 310 talonów jest podłączony do lokalnego terminala 315 wprowadzania talonów, za pomocą którego lokalny operator może rejestrować talony, i który jest także dostępy, na przykład przez sieć Internet 320, dla użytkowników zdalnych komputerów 325, którzy na przykład chcą zamówić talon dla siebie lub dla kogoś innego. Procesor 310 talonów jest także podłączony przez sieć 330 rozległą, która może być tą samą lub inną siecią niż sieć 320, do centrali 335 systemu ruchomego sieci 337 telefonii ruchomej, przez co talony mogą być przesyłane do telefonu 340 ruchomego żądanego odbiorcy. [0035] Według systemu z fig. 3 talony mogą być tworzone i wydawane na wiele sposobów, w tym w następujący (ale nieograniczający) sposób: (1) Bezpośrednie wprowadzenie. Na przykład talon może zostać wygenerowany i wydany w pewien sposób, na przykład przez wydrukowanie w magazynie lub gazecie. Następnie talon może zostać spieniężony, na przykład przez kupującego magazyn lub gazetę według przykładów wykonania wynalazku. Stosując bezpośrednie wprowadzenie operator rejestruje potrzebę dla odpowiedniego talonu lub pewnej liczby talonów przy użyciu terminala 315 operatora. Żądanie jest przesyłane dalej do procesora 310 talonów, który jest przystosowany do wydawania żądanego talonu lub pewnej liczby talonów. Każdy talon zawiera przynajmniej kod unikatowego identyfikatora talonu (ID) i prawdopodobnie także datę utworzenia talonu i datę ważności talonu. Informacje te, dla wszystkich lub każdego talonu, są przesyłane do VTS 240, który przechowuje informacje o talonach w bazie danych 305 talonów. ID wszystkich lub każdego talonu jest także zwracany przez procesor 310 talonów do terminala 315 wprowadzania danych, za pomocą którego operator może wydać ID talonu(ów) dla odpowiedniej organizacji, która na przykład wydrukuje i rozprowadzi talon(y) w książkach lub magazynach. Oczekuje się, że dla wszystkich talonów wydanych za pomocą drukowania w książkach lub magazynach zbyt uciążliwym może być drukowanie różnych ID talonu dla każdej jego kopii. Z tego powodu przewiduje się, że ten sam ID talonu może być używany we wszystkich kopiach, a ID talonu może być wówczas przypisany do ograniczenia wielokrotnego użycia, przez co ten sam ID może być spieniężony określoną liczbę razy na zasadzie, że pierwszy dostarczony, pierwszy obsłużony, albo do tymczasowego ograniczenia, kiedy ID talonu może być spieniężone dowolną liczbę razy w określonym sprecyzowanym okresie czasu, na przykład w ciągu jednego dnia lub tygodnia. (2) Zdalne zgłoszenie i odebranie. Na przykład osoba może chcieć wysłać talon przyjacielowi lub koledze. W tym celu osoba loguje się do procesora 310 transakcji

11 10 przy użyciu praktycznego komputera 325 zdalnego i używa standardowego zabezpieczonego sposobu kupowania online, aby zakupić talon. W tym przykładzie tak, jak poprzednio procesor 310 transakcji obsługuje generowanie talonu i także transakcję finansową. Informacje o talonie przesyłane są do VTS 240 i bazy danych 305 o talonach, tak jak w (1). Na koniec serwer transakcji wysyła ID talonu do osoby przy terminalu 325 zdalnym, która może wydrukować lub zapisać informacje, a następnie wysłać je jako prezent do przyjaciela lub kolegi. (3) Zdalne zgłoszenie i dostarczenie. Ten sposób jest podobny do sposobu opisanego w (2). Jednakże w tym przypadku, poza zakupem talonu, osoba określa, że chciałaby, aby talon został wysłany bezpośrednio do żądanego odbiorcy za pomocą wiadomości tekstowej lub innego mechanizmu komunikacji zdalnej. W przykładzie z wiadomością tekstową osoba dostarcza odpowiedni numer telefonu żądanego odbiorcy i opcjonalnie komunikat pozdrowienia. Odpowiednio procesor transakcji generuje informacje o talonie, przesyła informacje do VTS, a następnie wysyła ID talonu, numer telefonu i komunikat pozdrowienia, przez sieć 330 rozległą, do centrali 335 systemu ruchomego. Centrala 335 systemu ruchomego, za pomocą odpowiedniego zautomatyzowanego procesu, stosuje informacje do wygenerowania odpowiedniego komunikatu tekstowego zawierającego wszystkie wymagane informacje i wysyła lub przesyła go do telefonu 340 ruchomego żądanego odbiorcy przez sieć 337 telefonii ruchomej. [0036] Oczywiście możliwych jest wiele innych procesów i sposobów wydawania talonów, zarówno znanych, jak i tych, które dopiero zostaną odkryte. [0037] W większości wspomnianych przypadków talon ma przypisaną wartość, która możne zostać spieniężona przez spieniężającego talon. Według przykładów wykonania wynalazku oczekuje się, że talon może mieć bezpośrednią wartość pieniężną i być spieniężony na całość lub przynajmniej część wartości transakcji. Na przykład talon może być wart 10 dolarów dla każdej jednej transakcji. Ewentualnie talon może mać pośrednią wartość pieniężną i definiować określone dobra lub usługi, na które może zostać spieniężony. Na przykład talon może być spieniężony na butelkę określonego piwa w określonym barze lub restauracji, wycieczkę, podróż lub sposób transportu, albo na koszt wejścia do miejsca, takiego jak kino, teatr lub arena sportowa. W tych ostatnich przypadkach talon staje się biletem podróżniczym lub wstępu, albo przepustką. Dodatkowo talon może mieć wartość względną. Na przykład talon może być wart określony procent danej transakcji; w wyniku tego dostarczając procentowy rabat. Jednakże w zasadzie talon może mieć dowolną postać wartości możliwej do spieniężenia. [0038] Przykładowy sposób spieniężania talonu na transakcję detaliczną zostanie teraz opisany w odniesieniu do sieci działań z fig. 4. W tym przykładzie spieniężającym jest klient w punkcie sprzedaży detalicznej, który ma talon do spieniężenia, a operatorem odpowiedniego terminala EPOS jest asystent sprzedaży detalicznej. Klient komunikuje się bezpośrednio z adapterem czytnika kart z układem scalonym i kodem PIN według przykładów wykonania wynalazku, aby spieniężyć talon.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Dokument EPC492 09 Wersja 4.0 Data: 18 października 2012 r. BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Abstrakt Niniejsza wersja białej księgi odnosi się do komentarzy otrzymanych w ramach publicznych konsultacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE REKOMENDACJA PRODUKTÓW

MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE REKOMENDACJA PRODUKTÓW MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE Wersja 1.0 Związek Banków Polskich Forum Technologii Bankowych Grupa Robocza ds. EMV/mobilnych płatności Wrzesień 2004 Grupa robocza ds. EMV

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo