Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Zakres świadczonych usług i proces rezerwacji 4. Płatności 5. Odpowiedzialnośd Organizatora 6. Reklamacje 7. Rezygnacja i koszty rezygnacji z imprezy 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności. 9. Postanowienia koocowe, prawa autorskie. 1. Informacje ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422, tekst jedn. z pózn. zm.) Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Edukacji 37, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, ustala niniejszy regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 1.2 Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nadwiślaoską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach za pośrednictwem Systemu rezerwacji, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej Nadwiślaoskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o., dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej Korzystanie z Systemu informacji umieszczonego na stronie internetowej NAT możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowieo. Użytkownik korzystający z Systemu rezerwacji, który chce skorzystad z możliwości rezerwacyjnych systemu oraz nabycia imprez turystycznych NAT dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptowad Regulamin i zobowiązad się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Brak akceptacji regulaminu spowoduje brak możliwości rezerwacji Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązao. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania rezerwacji z użyciem fałszywych lub cudzych danych osobowych oraz dokonywanie płatności za zarezerwowaną

2 imprezę turystyczną fałszywą bądź cudzą kartą kredytową. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione Informacje, materiały lub ceny prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, tekst jedn. z późn. zm.) Obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7.0 i wzwyż. 2. Definicje System rezerwacji program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet: wyszukiwanie wczasów, imprez turystycznych oraz pobytów, dokonywanie wyceny tych usług oraz dokonywanie zakupu. System może byd także określony jako Serwis internetowy. Użytkownik w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji; zamiennie Użytkownik może byd także określany jako Klient lub Odbiorca. Operator właściciel systemu Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 37, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy PLN, zwany także jako NAT. Organizator organizator turystyki, czyli Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach posiadająca zezwolenie nr 62 wydane przez Wojewodę Śląskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki. Rezerwacja on-line rezerwacja dokonywana w czasie rzeczywistym poprzez system rezerwacji. Formularz dokument elektroniczny o charakterze standardowym, będących formą dokonania rezerwacji wczasów i innych usług turystycznych w obiektach należących do NAT. 3. Zakres świadczonych usług i proces rezerwacji NAT na stronie internetowej umożliwia zapoznanie się z rodzajami imprez turystycznych, terminami obowiązywania oraz cenami. Strona daje również możliwośd przekierowania do systemu rezerwacji on-line Klient otrzymuje możliwośd wyboru oferowanego pakietu oraz standardowych noclegów (pakietów dobowych), które przedstawione są w panelu Systemu rezerwacyjnego on-line Po zapoznaniu się z zawartością i ceną oferowanych pakietów, bądź wyborze rezerwacji pobytu na nocleg w określonym ośrodku, Użytkownik dokonuje wyboru terminu, rodzaju pokoju oraz usług dodatkowych W następnym kroku Klient wypełnia formularz, w którym podaje swoje dane osobowe oraz ma możliwośd wpisania uwag dotyczących dokonywanej rezerwacji (np. uwagi związane z wystawieniem faktury lub preferencje dotyczące imprezy turystycznej). Użytkownik wybiera dla siebie dogodny sposób płatności spośród oferowanych zapłacę teraz lub zapłacę później. W zależności od

3 terminu wyjazdu Klient musi wpłacid całośd kwoty, bądź zaliczkę. Aby przejśd do płatności Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje dokumenty rezerwacji drogą mailową (potwierdzenie rezerwacji lub potwierdzenie wpłaty od firmy Dotpay) Po dokonaniu całości wpłat, wysyłane jest do klienta skierowanie oraz faktura Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu Płatności 4.1. Klient może dokonad płatności za rezerwację poprzez jeden z wybranych sposobów: ZAPŁACĘ TERAZ Kartami płatniczymi (VISA, Master Card, Diners Club), Szybkimi przelewami internetowymi (e-przelewy, np. Transfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24), ZAPŁACĘ PÓŹNIEJ Standardowym przelewem bankowym. (*Transakcje kartą kredytową i e-przelewy są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay* na rzecz Organizatora) Użytkownik wybierając opcję zapłaty ZAPŁACĘ TERAZ zostaje przekierowany do Systemu Obsługi płatności Dotpay, gdzie następuje autoryzacja danych Klienta. Po przyjęciu wpłaty klient zostaje powiadomiony mailem o potwierdzeniu wpłaty i potwierdzeniu dokonania rezerwacji. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, braku autoryzacji oraz braku możliwości płatności kartą kredytową danego typu na poczet rezerwacji, rezerwacja ta jest nieskuteczna W przypadku wyboru drugiej opcji: ZAPŁACE PÓŹNIEJ klient otrzymuję drogą mailową wstępną rezerwację z informacją zawierającą: numer rachunku bankowego, należną kwotę do zapłaty oraz treśd, którą należy wpisad dokonując przelewu. W tym przypadku rezerwacja uznawana jest przez Operatora jako wstępna. Brak wpłaty przez Klienta w terminie do 2 dni roboczych może spowodowad anulację rezerwacji Klient ma możliwośd wpłaty zaliczki 20% wartości imprezy turystycznej, wyłącznie wtedy gdy rezerwacja dokonywana jest w terminie dłuższym niż 30 dni przed rozpoczęciem świadczeo. Zaliczkę bądź całośd kwoty imprezy turystycznej należy wpłacid do 2 dni roboczych od momentu zatwierdzenia rezerwacji. Dopłata do całości powinna wpłynąd do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku braku wpłaty zaliczki lub całości kwoty w ustalonym wyżej terminie, rezerwacja zostanie anulowana Jedyną obowiązującą jednostką płatniczą w systemie jest Polski Złoty (PLN).

4 4.6. Wszelkie usługi dodatkowe poza oferowanym pakietem (parking, Internet, bar i inne) oraz opłaty klimatyczne wprowadzone decyzją władz miejskich muszą zostad pokryte przez Klienta bezpośrednio w obiekcie Organizatora. 5. Odpowiedzialnośd Organizatora Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działao lub zaniechao nie można było przewidzied ani uniknąd, albo c) siłą wyższą. 6. Reklamacje 6.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Jeśli w trakcie trwania pobytu Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie poinformowad o tym Organizatora. Jeśli wada nie została usunięta, Klient winien zgłosid ten fakt w formie pisemnej Reklamacje należy składad w formie pisemnej w recepcji ośrodka w trakcie trwania pobytu lub w siedzibie NAT po zakooczeniu pobytu. Reklamację można także przesład na adres: Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. ul. Edukacji 37, Tychy Organizator rozpatrzy reklamacją w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierad co najmniej: dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię nazwisko, adres zamieszkania), miejsce i termin pobytu wraz z opisem reklamacji Wszelkie pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierowad do Operatora na adres do korespondencji: Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. ul. Edukacji 37, Tychy lub 7. Rezygnacja i koszty rezygnacji z imprezy 7.1. Klient może zrezygnowad z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie pisemnej na adres Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., ul. Edukacji 37, Tychy, bądź bezpośrednio w siedzibie NAT pod wskazanym powyżej adresem W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn nie leżących po stronie NAT Uczestnik zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokośd zależy od terminu rezygnacji i wynosi do: a) 50 zł od osoby - jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed imprezą, b) 20 % wartości imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między dniem przed imprezą,

5 c) 50 % wartości imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między 20-5 dniem przed imprezą, d) 100 % wartości imprezy -jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 4 dni przed imprezą Za datę rezygnacji przyjmuje się dzieo doręczenia do NAT stosownego oświadczenia Uznaje się za rezygnację Klienta z imprezy również nierozpoczęcie przez niego udziału w imprezie do 48 godzin, chyba, że powiadomi Organizatora o opóźnieniu, jak również niedotrzymanie przez niego określonych w potwierdzeniu rezerwacji terminów uzupełnienia wpłat Operator informuje, że zgodnie za art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.) między innymi w umowach o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzieo lub okres świadczenia usługi, Klientowi nie przysługuje prawo (o którym mowa w art. 27 w/w ustawy) do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległośd w terminie 14 dni od jej zawarcia Zwrotu dokonuje Sprzedający, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki. 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Nadwiślaoska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jedn. z późo. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Nadwiślaoską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeostwa, spełniających wymagania polskiego prawa Podanie danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Nadwiślaoską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w celach świadczenia usług Operator informuje i zapewnia, że podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą wykorzystywane oraz przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. 9. Postanowienia koocowe, prawa autorskie Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez NAT poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie. W przypadku dokonanych rezerwacji, strony wiąże Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie dokonania rezerwacji przez klienta Autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych w Serwisie (m.in. treśd, zdjęcia) przysługują NAT. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

6 9.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, tekst jedn. z późn. zm.) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. 2013, poz. 1422, tekst jedn. z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jedn. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2014, poz. 196, tekst jedn. z późn. zm.).

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BOOKER.PL umożliwia KLIENTOWI sieci Internet uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych obiektach noclegowych wyświetlanych w postaci listy dostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Agnieszka Wójcik, prowadząca działalnośd gospodarczą pod nazwą: Agnieszka Wójcik Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL 1. Właścicielem Sklepu internetowego DrukujDobrze.pl jest przedsiębiorca: Konrad Lubarski prowadzący działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów za pomocą środków porozumiewania się na odległość prowadzona jest przez IKEA Retail

Bardziej szczegółowo

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest jednocześnie adresem mailowym użytkownika, pod który przesyłana jest rezerwacja wstępna,

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest jednocześnie adresem mailowym użytkownika, pod który przesyłana jest rezerwacja wstępna, Piaseczno dn.04.11.2014 r. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Panelu Rezerwacje On-line przez Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz na stronie www.chris.com.pl 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo