Wskaźnik i 30 Intstrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźnik i 30 WWW.PRECIAMOLEN.COM. Intstrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Wsaźni i 30 Intstrucja obsługi MU - 11/2012

2 Niniejsza instrucja jest przeznaczona dla użytowniów wsaźnia i 30. Umożliwia ona szybie zapoznanie się z funcjami urządzenia. Informacje o podłączeniu eletrycznym i instalacji znajdują się w następujących instrucjach: schematy oablowania: DD instrucja instalacji: MI Przed pierwszym użyciem sprawdzić parametry apliacji w trybie onfiguracji. Bezpieczeństwo Norma NF EN , dla urządzeń podłączanych za pomocą gniazda wymaga, by gniazdo to znajdowało się w pobliżu urządzenia i było łatwo dostępne. W przypadu urządzeń podłączonych do sieci na stałe, w instalacji eletrycznej należy zamontować łatwo dostępne urządzenie rozłączające.

3 Spis treści Wstęp Konwencje stosowane w doumentacji... 2 Zalecenia... 2 Wido ogólny Klawiatura... 3 Zasada przeglądania... 4 Eran... 5 Strefa pomocy szczegóły opisu atywnych przycisów... 6 Parametry podstawowe... 6 Funcje operatora Wstęp... 7 Włączanie zasilania... 7 Zerowanie... 8 Tarowanie... 8 Zerowanie początowe... 8 Przywołanie masy brutto... 9 Wizualizacja informacji... 9 Eran metrologiczny Ustawianie parametrów przez operatora Wstęp Ręczne wprowadzanie wartości tary (tara wstępnie oreślona) Wyświetlanie w wysoiej rozdzielczości Przywołanie masy brutto Sprawdzanie DSD Konfiguracja wyonywana przez operatora Wstęp Konfiguracja parametrów Zapis Komuniaty błędów MU 1

4 Wsaźni i 30 Wstęp $ Konwencje stosowane w doumentacji % Pitogramy N Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa osób. P Uwaga dotycząca zabezpieczenia i prawidłowej onserwacji sprzętu. O Notata mająca na celu: - ułatwienie letury instrucji, - optymalne zastosowanie sprzętu. % Terminologia i sróty Opcje menu lub parametry są zapisywane jao: OPERATOR / OPTION 1 / OPTION 2... / PARAMETER lub INSTALLATOR / OPTION 1 / OPTION 2... / PARAMETER Ponieważ w niniejszej instrucji wszystie funcje są wyonywane w trybie OPERATORA, zapis jest srócony w następujący sposób: OPTION 1 / OPTION / PARAMETER $ Zalecenia W celu zachowania optymalnej precyzji i ochrony sprzętu: Nie poddawać wsaźnia i wagi wstrząsom ani przeciążeniom. Nie przechowywać obciążenia na przyrządzie natychmiast po zaończeniu ważenia zdjąć obciążenie. Do czyszczenia nigdy nie stosować rozpuszczalniów ani środów ściernych MU

5 Wido ogólny $ Klawiatura Funcja O Włączanie/wyłączanie M Apliacja/metrologia m + O Tryb onfiguracji E m Escape Menu R Zatwierdzenie u < > d Przycisi ierunowe Aby włączyć zasilanie wsaźnia, nacisnąć i przytrzymać przycis przez chwilę. Przełączanie pomiędzy dwoma trybami działania. Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie tych przycisów umożliwia włączenie wsaźnia w trybie onfiguracji. Wyjście z menu lub z atualnego oiena wprowadzania danych bez uwzględniania zmian. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisu podczas włączania zasilania umożliwia przejście w tryb onfiguracji. Wejście do menu lub zatwierdzenie wprowadzonych właśnie danych. Przewijanie opcji menu lub pozycji listy. Wsazanie < > w polu pomocy. Z Zerowanie t Tarowanie B Przywołanie masy brutto MU 3

6 Wsaźni i 30 $ Zasada przeglądania Przycisi nawigacji umożliwiają przemieszczanie się w menu i w listach wstępnie oreślonych wartości. Są one atywne, jeżeli symbole < > są wyświetlane w strefie 3 eranu (Patrz Eran, strona 5.): < > R Przewijanie opcji tego samego poziomu (lub możliwych wartości). Zatwierdzenie wybranej opcji (lub wartości). W tym samym przypadu, w celu sprawdzenia zapisanych wartości: < > Przewijanie wyświetlanych informacji. Wprowadzanie wartości alfanumerycznych: < > u d 1. Przejście do następnego lub poprzedniego miejsca we wprowadzanym ciągu. 2. Wprowadzanie znau: wybór znau następnego lub poprzedniego w olejności alfabetycznej (lub cyfrowej). W przypadu błędu podczas przeglądania: E Wyjście z menu, rubryi lub opcji (przejście na poziom wyższy). Przejście do opcji zapisu (tryb onfiguracji): E Przejście do najwyższego poziomu w menu onfiguracji w celu przejścia do opcji zapisu. W razie potrzeby nacisnąć przycis ila razy MU

7 $ Eran iz W d Tytuł/symbol Strefa masy 2. Strefa użytownia Informacje dla użytownia: 3. Strefa pomocy 4. g g t lb Jednosta. 5. D Funcja Zastosowanie Wyświetlanie danych cyfrowych: masa, liczba sztu, dane obliczane. - Wsazanie NET jeżeli tarowanie zostało wyonane. - Dodatowa jednosta. - Wsazanie dostępnych przycisów. Patrz szczegóły poniżej. - Tryb apliacji: Symbol D wyświetlony. Podawana masa nie stanowi odniesienia metrologicznego. - Tryb metrologiczny Bra symbolu. Podawana masa stanowi odniesienie metrologiczne. 6. W1 W2 Zares pomiarowy: zares 1 lub 2 jest atywny. i z Masa jest niestabilna. Masa jest w strefie zerowej i jest stabilna. 7.. Potwierdzenie naciśnięcia przycisu MU 5

8 Wsaźni i 30 $ Strefa pomocy szczegóły opisu atywnych przycisów 0-9 Wprowadzanie wartości liczbowych. 0 -Z Wprowadzanie znaów alfanumerycznych 1-6 Wprowadzanie wartości liczbowych pomiędzy dwoma oreślonymi wartościami (np.: między 1 i 6). <> Wsazanie menu (nawet jeżeli istnieje tylo jedna opcja). ESC Wyjście z eranu prezentacji danych w trybie wyświetlania. $ Parametry podstawowe % Języ PARAMETERS / LANGUAGE Wybrać francusi lub angielsi. % Wyświetlacz PARAMETERS / DISPLAY / ECO MODE umożliwia ustawianie automatycznego wyłączania: ON OFF Wyłączenie podświetlenia po 30 s brau atywności, masa zerowa. Automatyczne wyłączanie podświetlenia nieatywne. PARAMETERS / DISPLAY / BRIGHTNESS umożliwia ustawianie natężenia podświetlenia: 3 poziomy lub wyłączenie. PARAMETERS / DISPLAY / COLOR umożliwia ustawienie oloru tła eranu: 7 możliwych olorów. N Wybór oloru innego niż biały nie pozwala na wyświetlanie w olorze testów w trybie apliacji. % Data i godzina PARAMETERS / DATE/TIME Zmiana tego parametru nie powoduje wyświetlenia zapytania o zapisanie. Zapis odbywa się automatycznie po ustawieniu godziny MU

9 Funcje operatora $ Wstęp Funcje operatora są dostępne po włączeniu zasilania wsaźnia. $ Włączanie zasilania 1. Przyrząd wyonuje autotest. Sprawdzić prawidłowe działanie wyświetlacza (bra uszodzonych segmentów) iz W md Wyświetlana jest wersja oprogramowania v Po zaończeniu autotestu, przyrząd inicjalizuje pomiar i jest gotowy do użycia. 0 BRIDGE i30 d z MU 7

10 Wsaźni i 30 $ Zerowanie Funcja zerowania umożliwia wyzerowanie przyrządu, iedy odbiorni obciążenia jest pusty, a wyświetlana masa nie jest zerowa (funcja ta jest ograniczona do ± 2% masymalnej nośności urządzenia w stosunu do zera początowego przy użytowaniu normowanym lub w stosunu do wartości sonfigurowanej przy użytowaniu nienormowanym). 1. Odbiorni pusty, wyświetlana masa różna od zera. 2. Wybrać funcję zerowania (Z). Wyświetlana masa jest zerowana. 240 d BRIDGE i30 0 BRIDGE i30 d z $ Tarowanie Funcja tarowania umożliwia zapamiętanie masy obciążenia znajdującego się na odbiorniu (pojemnia) jao tary i uzysanie następnie masy netto produtu (masa wyświetlana = masa bieżąca - tara; w taim przypadu masa NETTO jest wyświetlana jao dodatnia po załadowaniu i ujemna po rozładowaniu). 1. Ustawić pojemni na odbiorniu obciążenia. 2. Wybrać funcję tarowania (T). Wyświetlana jest masa netto. 260 d BRIDGE i30 BRIDGE i30 d 0NET z $ Zerowanie początowe Zerowanie to można wyonać podczas włączania zasilania wsaźnia. W tym celu, podczas włączania zasilania należy nacisnąć i przytrzymać przycis T do chwili włączenia się urządzenia. Zero to służy jao wartość odniesienia dla innych sposobów zerowania MU

11 $ Przywołanie masy brutto 1. Wyświetlany jest wyni ważenia netto. d 2340NET BRIDGE i30 2. Nacisnąć przycis B. Eran zmienia olor na niebiesozielony, a wyni ważenia jest wyświetlany przez ila seund jao masa brutto d BRIDGE i30 $ Wizualizacja informacji Aby przewijać dostępne informacje nacisać przycisi < i >. 1. Nazwa wagi pomostowej, 2. Stan sygnalizacji świetlnej, 3. Godzina, 4. Komuniat bloady. 200 d BRIDGE i d )LT1 )LT2 200 d 16:37: d HORS PONT MU 9

12 Wsaźni i 30 $ Eran metrologiczny Poniższe informacje są dostępne wyłącznie z menu metrologicznego (M). 1. Aby wyświetlić dane metrologiczne, nacisnąć przycis >. Wyświetlane są następujące informacje: MAX: masymalna nośność urządzenia (A). e: stopień (B) Event.Cnt (C). MAX: A 0z 0z g e : 0z B 1g 0z Event.Cnt: 0z C 1 : 0z MU

13 Ustawianie parametrów przez operatora $ Wstęp Po wyświetleniu eranu metrologicznego (M), aby przejść do ustawiania parametrów przez operatora, nacisnąć przycis m. Następnie za pomocą przycisów < i > wybierać dostępne funcje. $ Ręczne wprowadzanie wartości tary (tara wstępnie oreślona) Funcja ta umożliwia ręczne wprowadzenie wartości tary w celu uzysania wyświetlania masy netto od 0 do MAX (0 umożliwia anulowanie wstępnie oreślonej tary). 1. Wybrać funcję wstępnie oreślonej tary (PT), a następnie zatwierdzić (R). PT d 4180< > 2. Wyświetlana jest atualna wartość tary. d gd 3. Za pomocą przycisów ierunowych wprowadzić nową wartość tary: u i d : Zmiana wartości wybranej cyfry. < i > : Przejście do poprzedniej/następnej cyfry. d gd 4. Zatwierdzenie nowej wartości (R). Wartość ta jest przyjmowana jao wartość tary.wyni ważenia jest wyświetlany jao masa netto. 3940NET T: KG MU 11

14 Wsaźni i 30 $ Wyświetlanie w wysoiej rozdzielczości 1. Przejść do trybu metrologicznego (M) MAX : 2. Nacisnąć przycis m i za pomocą przycisów ierunowych przewijać poszczególne funcje. 3. Wybrać funcję HR, a następnie zatwierdzić (R). HR 4180< > 4. Wyni jest wyświetlany przez ila seund z doładnością przypisaną do wysoiej rozdzielczości podczas pomiarów normowanych i stale poza pomiarami nienormowanymi d MAX : $ Przywołanie masy brutto 1. Przejść do trybu metrologicznego (M). 3940NET MAX : 2. Nacisnąć przycis m i za pomocą przycisów ierunowych przewijać poszczególne funcje. 3. Wybrać funcję G-N, a następnie zatwierdzić (R). G-N 3940< > 4. Eran zmienia olor na niebiesozielony, a wyni ważenia jest wyświetlany jao masa brutto przez ila seund podczas pomiarów normowanych i stale poza pomiarami nienormowanymi d MAX : MU

15 $ Sprawdzanie DSD 1. Przejść do trybu metrologicznego (M). 2. Nacisnąć przycis m i za pomocą przycisów ierunowych przewijać poszczególne funcje. MAX : 0 3. Wybrać funcję DSD, a następnie zatwierdzić (R). DSD 0< > 4. Wybrać funcję READ DSD, a następnie zatwierdzić (R) lub wybrać funcję DSD REF., a następnie zatwierdzić(r). Umożliwia to identyfiację wagi pomostowej. READ DSD DSD REF. 0< > 0< > 5. Wybrać funcję DSD NUM, a następnie zatwierdzić (R) DSD NUM 0< > 6. Za pomocą przycisów < i > wprowadzić numer arty do sprawdzenia i zatwierdzić. Uwaga: Aby wyświetlić ostatni zapis, wprowadzić Aby wyświetlić informacje z danej arty, ponownie zatwierdzić. RECORD 0< > MU 13

16 Wsaźni i 30 Konfiguracja wyonywana przez operatora $ Wstęp Aby przejść do onfiguracji wyonywanej przez operatora, nacisnąć równocześnie przycisi m + O podczas włączania zasilania lub ponownego uruchamiania wsaźnia $ Konfiguracja parametrów Parametry te są dostępne z menu onfiguracji. 1. Dostęp do menu onfiguracji. LOGIN / OPERATOR / APP. Dla menu PARAMETERS i MEASURE, patrz instrucja instalacji ( MI). 2. Wprowadzić parametr BRIDGE.NAME. Parametr ten umożliwia ustalenie 10-znaowej nazwy wagi pomostowej. 3. Wprowadzić parametr LOCK MSG. Parametr ten umożliwia wybór omuniatu wyświetlanego po osiągnięciu progu obecności i iedy atywne jest wejście LOCK. 4. Wprowadzić parametr LOCK WT. Parametr ten jest atywny, iedy atywne jest wejście LOCK: YES masa jest wyświetlana na eranie na czerwono. NO masa nie jest wyświetlana. 5. Wprowadzić parametr PRES THRES. Dwa olejne parametry są ustawiane przez instalatora. 6. Wprowadzić parametr LIGHT1.NAME. Parametr ten umożliwia ustalenie nazwy sygnalizatora świetlnego na wjeździe. 7. Wprowadzić parametr LIGHT2.NAME. Parametr ten umożliwia ustalenie nazwy sygnalizatora świetlnego na wyjeździe MU

17 $ Zapis Po zmianie parametrów onfiguracji, można je zapisać na dwa sposoby: - przechodząc do najwyższego poziomu menu onfiguracji, - nacisając przycis O. menu< > SAVE Eran opcji SAVE jest wyświetlany przez ooło 1s, a następnie proponowany jest wybór zatwierdzenia lub odrzucenia zmienionych parametrów. save< > save< > NO YES Wybrać NO, aby powrócić do menu onfiguracji bez zapisywania zmienionych parametrów. Wybrać YES, aby powrócić do menu onfiguracji z zapisem zmienionych parametrów MU 15

18 Wsaźni i 30 Komuniaty błędów 1. Zbyt małe obciążenie przyrządu Sprawdzić odbiorni obciążenia. Wyonać zerowanie. 2. Przeciążenie przyrządu Zdjąć część obciążenia d d 3. Odmowa polecenia Przyład: tarowanie z niestabilną masą E26 d 4. Odmowa zerowania Przeroczona wartość graniczna masy dla tej funcji. Zdjąć obciążenie i nacisnąć ponownie przycis zerowania E40 d MU

19

20 Siedziba i załad producyjny PRECIA- MOLEN BP Privas - Francja Tel. 33 (0) Fas 33 (0) RCS: RCS Aubenas

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

EURO-FIS Sp. z o.o. ul. Patriotów 179/181 04-881 Warszawa

EURO-FIS Sp. z o.o. ul. Patriotów 179/181 04-881 Warszawa EMIR 15 EURO-FIS Sp. z o.o. ul. Patriotów 179/181 04-881 Warszawa maj 2004 Wydanie 2 1 Wstęp... 3 2 Opis klawiatury... 3 3 Budowa wagi... 5 3.1 Warunki użytkowania... 6 4 Rejestracja... 6 4.1 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo