PUBLIC RELATIONS BIBLIOTEKI, WYDAWNICTWA, INFORMACJA NAUKOWA, UCZELNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC RELATIONS BIBLIOTEKI, WYDAWNICTWA, INFORMACJA NAUKOWA, UCZELNIE"

Transkrypt

1 Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa PUBLIC RELATIONS BIBLIOTEKI, WYDAWNICTWA, INFORMACJA NAUKOWA, UCZELNIE REDAKTOR NAUKOWY MAMA KOCÓJOWA WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

2 SPIS TREŚCI Od Redaktora Naukowego [w języku polskim i angielskim] / Maria Kocójowa, Dyrektor Instytutu INiB UJ; 9 Część pierwsza: PllJBLIC RELATIONS: ASPEKTY TEORETYCZNE W BIBLIOTEKOZNAWSTWIE I INFORMACJI NAUKOWEJ 17 1 Promienie słońca i światło księżyca: tańczące refleksy i srebrzysta poświata - zarządzanie PR w zmieniającej się infrastrukturze informacyjnej / Maria E. Burkę, Wielka Brytania 19 2 Zarządzanie PR i relacjami z klientami w bibliotekach: personel i klienci / Rafael Bali, Niemcy 29 3 Lobbing dla bibliotek? / Artur Jazdon, Biblioteka Główna, Uniwersytet Poznański 40 4 Nagroda American Library Association (ALA) im. Johna Cottona Dany dla bibliotek w zakresie marketingu i promocji bibliotek / Holly Murten, Information Resources Center for Germany, Ambasada USA w Berlinie 45 5 Promowanie najlepszych praktyk / John N. Aspery, Wielka Brytania 52 6 Rola PR w pozyskiwaniu przyjaciół i sponsorów dla bibliotek akademickich w USA / Marek Sroka, USA 56 7 Biblioteczny serwis WWW jako narzędzie PR: komunikacja z grupami otoczenia / Remigiusz Sapa, IINiB, Uniwersytet Jagielloński 62 8 PR (online) polskich wydawnictw akademickich / Małgorzata Jaskowska, IINiB, Uniwersytet Jagielloński 68 9 Znak czasów: strategia budowania PR w środowisku online dla edukacji uniwersyteckiej z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce / Maria Kocójowa, IINiB, Uniwersytet Jagielloński 79 Część druga: PUBLIC RELATIONS I BIBLIOTEKI 93 1 Rola PR i kontaktów z prasą w zmianach w zarządzaniu w The British Library / Greg Hayman, Wielka Brytania 95 2 Marketing i relacje z klientami w bibliotece medycznej / Oliver Obst, Niemcy Kształtowanie pozytywnego i nowoczesnego wizerunku biblioteki akademickiej / Łucja Maciejewska, Barbara Urbańczyk, Biblioteka Główna, Politechnika Wrocławska Po co bibliotece PR? Z doświadczeń biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie / Anna Wołodko, Biblioteka Główna, Uniwersytet Warszawski Biblioteka Politechniki Krakowskiej w centrum uwagi - próba oceny efektywności programu PR / Marek M. Górski, Dorota Lipińska, Marzena Marcinek, Biblioteka Główna, Politechnika Krakowska PR w bibliotece akademickiej - przykłady rozwiązań praktycznych / Anna Machalska-Garbacz, Biblioteka Główna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków PR biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu / Beata Antczak, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu PR w bibliotece szkolnej / Katarzyna Domańska, KBilN, Akademia Bydgoska 152

3 6 Spis treści 9 Nowe media w działaniach PR bibliotek / Agnieszka Korycińska-Huras, IINiB, Uniwersytet Jagielloński Bibliotekarz - stereotypy, uprzedzenia oraz perspektywy promocji wizerunku / Aneta Firlej-Buzon, IINiB, Uniwersytet Wrocławski 163 Część trzecia: PUBLIC RELATIONS: PROJEKTY SPECJALNE Przyszłość książki w epoce cyfrowej /Klaus G. Saur, Niemcy Promocja kultury w programach Unii Europejskiej / Wanda Pindlowa, IINiB, Uniwersytet Jagielloński Książka niekonwencjonalna: Wystawa posterów studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego / Danuta Bromowicz, Biblioteka Jagiellońska PR dla książki wyzwolonej I Jadwiga Tryzno, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź Biblia Guttenberga po raz drugi / Tadeusz Serocki, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum" Silva rerum w szczególności o Rycerskim Zakonie Bibliofilskim z Krakowa / Jerzy Duda, Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego Francuskie programy kształcenia wbranży książki a PR / Jean-Marc Francony, Francja Nowe formy wdrażania zagadnień związanych z marketingiem w bibliotece (w tym PR) w edukacji studentów / Mariola Antczak, KBilN, Uniwersytet Łódzki 224 Część czwarta: KONFERENCJA INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 2003 / Organizator Maria Kocójowa Program konferencji [wjęzyku angielskim] Otwarcie konferencji przez Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego [wjęzyku angielskim i polskim] / Prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Jagielloński Otwarcie konferencji przez Członka Krajowej Rady Radia i Telewizji [wjęzyku angielskim i polskim] / Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Członek Krajowej Rady Radia i Telewizji Otwarcie konferencji przez Konsula ds. Prasy i Kultury / Dr Leslie C. High, Konsul ds. Prasy i Kultury, Konsulat Generalny USA w Krakowie Otwarcie konferencji przez Międzynarodowego Konsultanta Bibliotekoznawstwa [wjęzyku angielskim i polskim] / Prof. Frank Hogg, Międzynarodowy Konsultant Bibliotekoznawstwa, UK Sprawozdanie z konferencji / Remigiusz Sapa, IINiB, Uniwersytet Jagielloński Telekonferencja / Janina Galas Fotografie z konferencji zorganizowanej przez Instytut IINiB UJ, Część piąta: PUBLIC RELATIONS INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Priorytety w zarządzaniu PR Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w trzecim tysiącleciu / Maria Kocójowa, IINiB, Uniwersytet Jagielloński Nasi partnerzy: kierunki współpracy z Zespołem Badawczym CED&PIC w Grenoble [wjęzyku polskim i francuskim] / Agnieszka Korycińska-Huras, IINiB, Uniwersytet Jagielloński, Szwedzkie doświadczenia - polskiego studenta wrażenia / Małgorzata Pudełko, IINiB, Uniwersytet Jagielloński Informacja personalna o PR Instytutu INiB UJ w XXI wieku. Spisy A-H 299

4 CONTENTS From the editor [in Polish and in English] / Maria Kocójowa, Director IILS, Jagiellonian University 13 Part One: PUBLIC RELATIONS: THEORETICAL ASPECTS ON THE LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE FIELD 17 1 Sunbeams and moonlight: dancing light patterns vs. silver blue shadows - managing PR in changing information infrastructures / Maria E. Burkę, UK 19 2 PR and customer relationship management in libraries: focus on staff and customers / Rafael Bali, Germany 29 3 Lobbying for libraries? / Artur Jazdon, Main Library of University of Poznań 40 4 ALA award for library marketing and promotion / Holly Murten, Information Resources Center, US Embassy in Berlin ^ 45 5 Promoting best practices / John N. Aspery, UK 52 6 The role of PR in gaining friends and attracting sponsors for American academic libraries / Marek Sroka, US 56 7 Library Web site as a PR tool: communication with selected groups from a library environment / Remigiusz Sapa, IILS, Jagiellonian University 62 8 PR (online): Polish academic publishers / Małgorzata Jaskowska, IILS, Jagiellonian University 68 9 A sign of the time: the strategy of creating public relations in online environment of the university education in the field of information science and librarianship in Poland / Maria Kocójowa, IILS, Jagiellonian University 79 PartTwo: PUBLIC RELATIONS AND LIBRARIES 93 1 The role of press & PR in managing change at The British Library / Greg Hayman, UK 95 2 Marketing and customer relationship in a medical library / Oliver Obst, Germany Developing positive and modern image of an academic library / Łucja Maciejewska, Barbara Urbańczyk, Main Library of the Wrocław University of Technology Why does a library need PR? PR at the University of Warsaw Library / Anna Wołodko, Main Library of University of Warsaw Focus on the Library of Kraków University of Technology: attempts to evaluate the effectiveness of a PR program / Marek M. Górski, Dorota Lipińska, Marzena Marcinek, Main Library of Kraków University of Technology PR in academic libraries - examples of practical solutions / Anna Machalska-Garbacz, Main Library University of Science and Technology, Kraków PR in the Library of the College of Banking in Toruń / Beata Antczak, Library of the College of Banking in Toruń 145

5 Conients 8 PR in a school library / Katarzyna Domańska, Department of LIS of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz New media in librarian PR activities / Agnieszka Korycińska-Huras, IILS, Jagiellonian University A librarian - stereotypes, prejudices and perspectives of the promotion of professional image / Aneta Firlej-Buzon, IILS, University of Wrocław 163 Part Three: PUBLIC RELATIONS: SPECIAL PROJECTS The future of the book in the digital age / Klaus G. Saur, Germany Promotion of culture by the information services of the EU / Wanda Pindlowa, IILS, Jagiellonian University Unconventional book: an exhibition of posters madę by the students of the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University / Danuta Bromowicz, Jagiellonian University PR for liberated books / Jadwiga Tryzno, Book Art Museum, Łódź Guttenberg's Bibie for the second time / Tadeusz Serocki, The Publishing House of the Pelplin Diocese Bernardinum" Silva rerum - on the bibliophile order of knights in Kraków / Jerzy Duda, Grand Master of the Order French educational programs for the book industry and PR / Jean-Marc Francony, France New forms of introducing issues of PR into LIS education / Mariola Antczak, Department of LIS, Universityof Łódź 224 Part Four: CONFERENCE OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE OF THE JAGIELLONIAN UNIVERS1TY 2003 / Organizer Maria Kocójowa Programme of the conference Conference opening by Vice-Rector of Jagiellonian University / Prof. dr hab. Maria Nowakowska, Vice-Rector, Jagiellonian University Opening remarks by Commisioner at the National Council for Radio and Television, Poland / Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Poland Opening remarks by Consul for Press and Culture, Consulate General of the US in Kraków / Dr Leslie C. High, Consulate General of the US in Kraków Opening remarks by International Consultant of Librarianship, UK / Prof. Frank Hogg, UK Report on the conference organized by the Institute ILS JU, 2003 / Remigiusz Sapa, IILS, Jagiellonian University Teleconference in American Information Resource Center, Consulate General of the United States of America, Kraków 2 June2003 /Janina Galas Photographs of the conference organizing by the Institute ILS JU, Part Five: PUBLIC RELATIONS OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY Priorities in PR management of the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University in the third millenium / Maria Kocójowa, IILS, Jagiellonian University Our partners: vectors of cooperationwith CED&PIC of Grenoble (France) / Agnieszka Korycińska-Huras, IILS, Jagiellonian University Swedish experiences - impressions of a Polish student / Małgorzata Pudełko, IILS, Jagiellonian University Personal information on PR in the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University in 21 st century. A-H 299

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Introduction In Poland, the concept of information literacy (IL) is recognized, thanks to publications edited during past ten years. But

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 MUSEUM COLLECTIONS MANAGING MUSEUM MANAGING AND FOUND RAISING BRITISH

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba SYNAT i ΩΨR ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo