Stephen Edelston Toulmin nale y do tych filozofów, których nie sposób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stephen Edelston Toulmin nale y do tych filozofów, których nie sposób"

Transkrypt

1 Filozoficzna droga Stephena E. Toulmina Stephen Edelston Toulmin nale y do tych filozofów, których nie sposób przypisaæ do jednego obszaru refleksji. Znany jest bowiem zarówno jako jeden ze wspó³twórców wspó³czesnej teorii retorycznej (The Uses of Argument, 1958), filozof nauki (The Philosophy of Science, 1953; Human Understanding, 1972), autor podejmuj¹cy kwestie metaetyczne (An Examination of the Place of Reason in Ethics, 1950), analityk moralnych problemów medycyny, jak i historyk idei (Cosmopolis, 1990; Return to Reason, 2001). Ponadto, oprócz zainteresowañ stricte filozoficznych, jego wielk¹ pasj¹ by³a historia nauki, czego owocem s¹ miêdzy innymi trzy du e monografie z tej dziedziny, napisane wspólnie z on¹, June Goodfield: The Fabric of the Heavens (1961), The Architecture of Matter (1963) oraz The Discovery of Time (1965). Jeœli dodamy do tego fakt, e istotn¹ czêœæ intelektualnego i popularyzatorskiego dorobku Toulmina stanowi seria filmów historyczno-naukowych, realizowanych g³ównie we wspó³pracy z Nuffield Foundation 1, uka e nam siê obraz cz³owieka o renesansowych horyzontach i niezwyk³ej pasji poznawczej. Stephen E. Toulmin urodzi³ siê w 1922 roku w Londynie. Jego filozoficzna droga rozpoczê³a siê, jak mo na zasadnie przypuszczaæ, w chwili spotkania z Ludwigiem Wittgensteinem w Cambridge w latach czterdziestych minionego wieku. Toulmin studiowa³ w owym czasie w King s College, gdzie jego podstawowym kierunkiem studiów by³y matematyka i fizyka. Po otrzymaniu tytu³u Bachelor of Arts (odpowiednik tytu³u licencjata) w 1942 roku, kolejne trzy lata spêdzi³ w wojsku, pracuj¹c w Malvern w zespole projektuj¹cym radary wojskowe, a póÿniej w alianckiej s³u bie wywiadowczej na terenie Niemiec. Po zakoñczeniu wojny powróci³ w 1945 roku do Cambridge, aby dwa lata póÿniej uzyskaæ tytu³ Master of Arts (magistra) w zakresie matematyki i fizyki. Studiuj¹c nauki œcis³e, jedno- 1 Nale ¹ do nich m.in.: Earth and Sky ( ); trylogia Ancestry of Science : The God Within, The Perfection of Matter i Perception of Life ( ); The Tunnel of Eupalinus (1961); Time Is ( ); Vienna 1900 (1986).

2 8 Kosmopolis czeœnie uczêszcza³ na prowadzone przez Wittgensteina seminaria filozoficzne odbywaj¹ce siê w ramach Klubu Nauk Moralnych Uniwersytetu w Cambridge. Zafascynowany myœl¹ i osobowoœci¹ autora Traktatu logiczno-filozoficznego, pod którego wp³ywem pozostaje w³aœciwie do dzisiaj, Toulmin porzuci³ nauki œcis³e i skierowa³ siê w stronê filozofii. Ju w 1948 roku broni³ pod kierunkiem Richarda Braithwaite a pracê doktorsk¹ na temat roli rozumu w etyce, która dwa lata póÿniej ukaza³a siê w formie ksi¹ kowej pod tytu³em An Examination of the Place of Reason in Ethics. Od tego czasu Toulmin wyk³ada³ na Uniwersytecie w Oksfordzie (do 1954 roku), nastêpnie na Uniwersytecie w Melbourne, w Australii (lata ), a po powrocie do Wielkiej Brytanii kierowa³ do 1959 roku Wydzia³em Filozofii Uniwersytetu w Leeds. Od tego roku wspó³pracowa³ z uczelniami w Stanach Zjednoczonych (kolejno z uniwersytetami w Nowym Jorku, Stanford i Columbia), piastuj¹c jednoczeœnie od 1960 roku stanowisko dyrektora Wydzia³u Historii Idei w Nuffield Foundation w Londynie. W 1965 roku przenosi siê na sta³e do USA, gdzie pracuje w wielu renomowanych oœrodkach akademickich, m.in. na uniwersytetach Brendeis, Michigan, Kalifornijskim w Santa Cruz, Dartmouth, Northwestern czy Chicago, aktywnie uczestnicz¹c w najwa niejszych intelektualnych debatach wspó³czesnoœci. W latach wspó³pracowa³ równie ze s³ynn¹ ju dziœ Narodow¹ Komisj¹ do spraw Ochrony Cz³owieka w Badaniach Biomedycznych i Behawioralnych (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research). W chwili obecnej jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Po³udniowej Kalifornii w Los Angeles na Wydziale Antropologii 2. Chc¹c nakreœliæ g³ówne idee Toulmina, najlepiej wskazaæ na g³ówne w¹tki kilku najbardziej reprezentatywnych jego ksi¹ ek, dotycz¹cych ró - nych aspektów jego myœli. Pierwsza ksi¹ ka Toulmina, An Examination of the Place of Reason in Ethics (1950), pomyœlana by³a jako rozwiniêcie filozofii póÿnego Wittgensteina na obszar etyki, a œciœlej mówi¹c metaetyki. Autor podejmuje polemikê z trzema najwa niejszymi nurtami w metaetyce tamtego czasu, mianowicie z podejœciem obiektywistycznym, reprezentowanym m.in. przez G.E. Moore a, a g³osz¹cym, e Dobro jest jakoœci¹ istniej¹c¹ obiektywnie i realnie, a ponadto jest mo liwe do poznania; nastêpnie z podejœciem subiektywistycznym, którego przyk³adem mo e byæ emotywizm, reprezentowany przez C.L. Stevensona, a mówi¹cy najogólniej rzecz ujmuj¹c i wypowiedzi etyczne po prostu zdaj¹ sprawê z naszych w³asnych uczuæ ywionych wobec poszczególnych zachowañ i czynów; a tak e z podejœciem imperatywistycznym A.J. Ayera, w myœl którego wypowiedzi mo- 2 Informacje biograficzne zaczerpn¹³em z nastêpuj¹cych stron internetowych: ~pclauss/toulmin.html;

3 Filozoficzna droga Stephena E. Toulmina 9 ralne s¹ ukrytymi wykrzyknieniami, przypominaj¹cymi wyra enia typu Bacznoœæ!, Z³odziej!, To bardzo nie³adnie! itp., maj¹ce na celu przekonanie oponenta do naszego stanowiska czy preferencji moralnych za pomoc¹ czystej perswazji, która przejawia siê w groÿnym tonie g³osu, wyrazie twarzy itd. Zdaniem Toulmina adne z trzech stanowisk nie jest w pe³ni adekwatne i satysfakcjonuj¹ce. Dwa ostatnie bowiem czyni¹ wszelkie spory etyczne ja³owymi, bezprzedmiotowymi dyskusjami, natomiast pierwsze obiektywistyczne pozostaje w niezgodzie z naszym potocznym doœwiadczeniem. Gdyby bowiem Dobro by³o czymœ obiektywnym i poznawalnym, wówczas wszelki spór o naturê Dobra i etyczn¹ s³usznoœæ by³by ostatecznie rozstrzygalny; doœwiadczenie mówi nam jednak, e tak wcale nie jest, wobec czego i to stanowisko nale y uznaæ za niewystarczaj¹ce. Zasadnicz¹ u³omnoœci¹ ka dej z powy szych teorii jest wed³ug Toulmina to, e nie pomagaj¹ one jednoznacznie odró niæ rozumowania dobrego od z³ego. Ka da z nich pyta najpierw: Czym jest dobro?, Czym jest prawoœæ? itp., a dopiero póÿniej pojawia siê kwestia etycznego uzasadnienia naszych wyborów, czyli kwestia racji, dla których uznajemy takie a nie inne dzia³anie za warte przeprowadzenia. Toulmin proponuje odwróciæ tê sytuacjê, a swoje stanowisko nazywa podejœciem z punktu widzenia dobrych racji (good reasons approach). Nie powinniœmy w myœl tego ujêcia pytaæ o znaczenie s³owa dobry, lecz o to, jakie racje mo na uznaæ za dobre przy obronie moralnej decyzji. Medium, które ma nam umo liwiæ rozwi¹zanie tego problemu, jest jêzyk. Zgodnie z t¹ wytyczn¹ powinniœmy wiêc najpierw zbadaæ samo u ycie s³owa moralnoœæ w jego naturalnym kontekœcie i w ten sposób dojœæ do pojêcia i funkcji etyki. Otó naturalnym kontekstem s³ów moralnoœæ i etyka jest zdaniem Toulmina kontekst spo³eczny. Funkcja i pojêcie etyki s¹ bowiem œciœle zwi¹zane z pojêciem spo³ecznoœci, które w gruncie rzeczy implikuje istnienie jakiegoœ kodeksu moralnego. Spo³ecznoœci¹ jest bowiem zbiorowisko ludzi, staraj¹cych siê unikaæ takich celowych zachowañ, które sprawia³yby k³opot lub cierpienie innym cz³onkom grupy. Inaczej mówi¹c, chodzi tu o grupê osób rozpoznaj¹cych moralny obowi¹zek wzglêdem siebie. W zwi¹zku z tym etykê charakteryzuje Toulmin jako czêœæ procesu, przez który pragnienia i dzia³ania cz³onków spo³ecznoœci s¹ ze sob¹ harmonizowane 3, a jej podstawow¹ funkcjê okreœla jako korelowanie naszych uczuæ i zachowañ w taki sposób, aby wype³niæ cele i pragnienia ka dego z nas na tyle, na ile jest to mo liwe 4. Analiza ta prowadzi do zidentyfikowania czterech typów argumentów moralnych, mianowicie deontycznych, teleologicznych, tych dotycz¹cych zasad oraz dotycz¹cych stylów ycia. 3 S.E. Toulmin, An Examination of the Place of Reason in Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1958, s Ibidem, s. 137.

4 10 Kosmopolis An Examination niemal natychmiast zyska³a szeroki rozg³os w œwiecie akademickim, wywo³uj¹c liczne dyskusje na temat argumentacji etycznej i przyczyniaj¹c siê do powstania tzw. szko³y analitycznej w metaetyce. Dla samego Toulmina zaœ by³a tak e pierwszym krokiem ku sformu³owaniu pozaformalnej teorii argumentacji, któr¹ w pe³niejszym wymiarze zawar³ w ksi¹ ce The Uses of Argument z 1958 roku. The Uses, bêd¹ca krytyk¹ wymierzon¹ w logikê tradycyjn¹, przede wszystkim w sylogistykê, w stanowi³a swoisty prze³om w karierze zawodowej Toulmina. Praca ta spotka³a siê w Anglii z ostr¹ krytyk¹ ze strony filozofów o logicznej proweniencji, a w samym Cambridge wywo³a³a oburzenie. Sam Toulmin wspomina³, e po jej wydaniu dawny opiekun naukowy Richard Braithwaite, który odczyta³ j¹ jako bezpoœredni atak na swoje w³asne stanowisko, obrazi³ siê i przez kolejnych dwadzieœcia lat nie zamieni³ s³owa z by³ym podopiecznym 5. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych ksi¹ - kê tê przyjêto bardzo pozytywnie, zw³aszcza w krêgach zwi¹zanych z retoryk¹ i studiami komunikacyjnymi, uznaj¹c j¹ za filozoficzn¹ podstawê badañ w tych w³aœnie dziedzinach. Toulmin przekonany jest, e tradycyjna logika nie jest kompletnym narzêdziem racjonalnoœci. W The Uses wychodzi od spostrze enia, e regu³y logiki formalnej i matematyki nie stanowi¹ podstawy tego, co decyduje o formie, skutecznoœci i wa noœci praktycznych argumentów. Struktury argumentacji, ju w warstwie podstawowej, s¹ bardziej z³o one od stosunkowo prostych schematów logicznych typu przes³anka druga przes³anka (...) wniosek. Formalnemu, logiczno-matematycznemu modelowi przeciwstawia filozof model inspirowany jurystyk¹, wed³ug którego zasady argumentacji teoretycznej s¹ bardziej ogólnymi wersjami zasad, na jakich opiera siê prawoznawstwo. Rozwijaj¹c tê analogiê, Toulmin utrzymuje, e takie wypowiedzi, jak: pokazywanie zasadnoœci roszczeñ, interpretowanie jakiegoœ przepisu prawnego lub dyskutowanie jego wa noœci, ¹danie uchylenia jakiegoœ prawa, proœba o uznanie okolicznoœci ³agodz¹cych, orzeczenia winy i kary, w odpowiednio zmienionej postaci, w rzeczywistoœci stosowane s¹ równie w dyskursie filozoficznym. Wnioskowania w³aœciwe naukom stricte formalnym Toulmin nazywa analitycznymi lub teoretycznymi, a wszelkie inne substancjalnymi lub praktycznymi. Wniosek argumentu analitycznego nie zawiera niczego wiêcej ponad to, co zawarte jest w przes³ankach. Natomiast konkluzja argumentu substancjalnego wykracza poza informacje zawarte w danych [data, grounds]. U ywaj¹c argumentów analitycznych, usi³ujemy oprzeæ ich twierdzenia na niezmiennych i uniwersalnych zasadach; nie dopuszczaj¹ one wyj¹tków i nie uwzglêdniaj¹ specyficznych warunków, w których dana 5 Por. S.E. Toulmin, Return to Reason, Harvard University Press, Cambridge 2002, s. 11; a tak e:

5 Filozoficzna droga Stephena E. Toulmina 11 konkluzja mo e byæ prawdziwa. Tymczasem w argumentacji substancjalnej twierdzenia wpisane s¹ w konkretny, równie czasowy, kontekst danej sytuacji. Argumentacja analityczna prowadzi zatem do filozoficznego absolutyzmu. Toulmin usi³uje znaleÿæ drogê, która uniknê³aby zarówno absolutyzmu, jak i relatywizmu. Formu³uje on model argumentu praktycznego, który, jego zdaniem, spe³nia powy szy wymóg. Podstawow¹ funkcj¹ argumentu substancjalnego jest uzasadnianie roszczeñ [justifying claims], a nie analityczne inferencje od przes³anek do wniosku. Ogólny schemat argumentu praktycznego sk³ada siê z szeœciu elementów: claim (roszczenie), data (grounds) (podstawy, dane), warrant (uzasadnienie, gwarancja), modal qualifiers (operatory modalne, jak wyra enia przypuszczalnie, niemal z ca³¹ pewnoœci¹ ), backing (wsparcie), rebuttal (odparcie, przeciwdowód ). Toulmin podaje miêdzy innymi nastêpuj¹cy przyk³ad 6 : (D) Petersen jest Szwedem Æ wiêc, (Q) niemal na pewno, - (C) Petersen nie jest katolikiem poniewa chyba e (W) Szwedzi niemal nigdy (R) Petersen jest ksiêdzem nie s¹ katolikami na podstawie (B) Odsetek katolików w Szwecji wynosi poni ej 2% C [claim] jest tutaj konkluzj¹ pojêt¹ jako roszczenie wa noœciowe, D [data] s¹ danymi, czyli zdaniami o faktach, które przytaczamy na poparcie naszego roszczenia (konkluzji); W [warrant] jest regu³¹ inferencji, gwarancj¹ pozwalaj¹c¹ prawomocnie przejœæ od danych do konkluzji. B [backing], czyli wsparcie, jest zdaniem o faktach, które uzasadnia prawomocnoœæ regu³y inferencji W, a jego treœæ zmienia siê zale nie od dziedziny argumentu. Natomiast Q [qualifier] jest wspó³czynnikiem modalnym, którego zadaniem jest okreœliæ stopieñ pewnoœci, z jakim konkluzjê mo na przyj¹æ, zazwyczaj za pomoc¹ s³ów prawdopodobnie, niemal na pewno, z pewnoœci¹. Zadaniem R [rebuttal], czyli przeciwdowodu (odparcia), jest wskazaæ na ewentualne okolicznoœci przemawiaj¹ce za odrzuceniem roszczenia. 6 S.E. Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge 1958, s

6 12 Kosmopolis Choæ w niektórych dziedzinach wzorem racjonalnoœci s¹ inferencje analityczne, to ludzk¹ racjonalnoœæ, zdaniem Toulmina, adekwatnie odzwierciedlaj¹ argumenty praktyczne. Nie wyci¹ga on jednak wniosku, e logikê formaln¹ nale y odrzuciæ, ale e zakres jej obowi¹zywania jest stosunkowo w¹ski. Dlatego te s¹dzi, e próby formalizacji nauk i narzucanie im formalnego idea³u racjonalnoœci obarcza te nauki b³êdem absolutyzmu, wypaczaj¹c wyj¹tkowy i szczególny charakter tych dziedzin. Kolejn¹ prze³omow¹ ksi¹ k¹ Toulmina jest wydana w 1972 roku Human Understanding. Ta ponadpiêæsetstronicowa praca stanowiæ mia³a pierwsz¹ czêœæ monumentalnej trylogii, ukazuj¹cej mo liwie pe³ny, nowy epistemiczny autoportret 7 cz³owieka, który zast¹pi³by siedemnastowieczny obraz ludzkiej racjonalnoœci. Ca³ego przedsiêwziêcia Toulmin nie zrealizowa³ jednak do koñca, a tom wydany jako pierwszy funkcjonuje jako samodzielna ca³oœæ. Filozof podejmuje w nim przede wszystkim problem racjonalnoœci naukowej, bêd¹cej w zamierzeniu autora rozszerzeniem i uzupe³nieniem koncepcji racjonalnoœci zawartej w jego teorii argumentacji. Toulmin wychodzi od omówienia g³ównych presupozycji siedemnastowiecznego logicznego idea³u racjonalnoœci naukowej i wskazuje na wyczerpanie siê tego idea³u w XX wieku. W jego ujêciu, wzorzec ten opiera³ siê na trzech g³ównych filarach: po pierwsze, za³o eniu o sta³oœci i niezmiennoœci natury oraz odpowiadaj¹cej im sta³oœci i uniwersalnoœci zasad myœlenia; po drugie, sztywnym oddzieleniu materii od umys³u oraz zasad rz¹dz¹cych materi¹ od zasad rz¹dz¹cych myœleniem; po trzecie, przekonaniu, e jedynym s³usznym wzorem racjonalnoœci naukowej jest geometria euklidesowa. Porzucenie powy szych za³o eñ prowadzi Toulmina do ujêcia racjonalnoœci jako procesu dynamicznego, w którym pojêcia zmieniaj¹ siê w zale noœci od przemawiaj¹cych za ich zmian¹ racji i zewnêtrznych warunków. Pojêcia powtarza autor z naciskiem za S. Kierkegaardem tak jak jednostki, maj¹ sw¹ historiê i w równie niewielkim stopniu potrafi¹ ostaæ siê przed naporem czasu 8. W zwi¹zku z tym: Cz³owiek okazuje sw¹ racjonalnoœæ nie przez przywi¹zanie do sta³ych idei, stereotypowych procedur czy niezmiennych pojêæ, lecz przez sposób oraz okolicznoœci [occasions], w których zmienia te idee, procedury i pojêcia 9. Racjonalna jest wiêc przede wszystkim krytyczna postawa cz³owieka, czy te spo³ecznoœci naukowców, ich ( ) gotowoœæ do reagowania na nowe sytuacje z otwartym umys³em do uznania niedoci¹gniêæ wczeœniejszych procedur i wyjœcia poza nie S.E. Toulmin, Human Understanding, Vol. I: General Introduction and Part 1: The Collective Use and Evolution of Concepts, Princeton University Press, Princeton 1972, s S. Kierkegaard, Pojêcie ironii z nieustaj¹cym odniesieniem do Sokratesa, prze³. A. Djakowska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s S.E. Toulmin, Human Understanding, op. cit., s. X. 10 Ibidem, s. VII-VIII.

7 Filozoficzna droga Stephena E. Toulmina 13 Nastêpnie przechodzi Toulmin do dok³adniejszej analizy filozoficznego problemu zmiany pojêciowej oraz omówienia prób rozwi¹zania go przez absolutyzm którego przyk³adem jest filozofia Gottloba Fregego a tak e przez relatywizm, reprezentowany przez Robina G. Collingwooda i Thomasa S. Kuhna. Na tym tle autor Human Understanding przedstawia opracowan¹ przez siebie ewolucyjn¹ teoriê rozwoju pojêciowego, bêd¹c¹ prób¹ odnalezienia drogi poœredniej miêdzy absolutyzmem i relatywizmem. Przedstawia wiêc opieraj¹c siê na ustaleniach historii nauki takie ujêcie rozwoju nauki, w którym pojêcia rozwijaj¹ siê ewolucyjnie, wed³ug mechanizmów analogicznych do tych, które rz¹dz¹ rozwojem organizmów biologicznych. Odrzuciwszy siedemnastowieczny aksjomat mówi¹cy o skrajnym dualizmie œwiadomoœci i materii, z którego wynika³o tak e przekonanie, e procesy myœli wyjaœniaæ nale y w kategoriach ca³kowicie odmiennych od tych, które stosujemy do œwiata przyrodniczego (poniewa myœlenie, a wiêc i racjonalnoœæ przypisaæ mo emy tylko istotom œwiadomym, œwiadomoœæ zaœ jest czymœ z istoty ró nym od przyrody), Toulmin nie waha siê wykorzystaæ podstawowych pojêæ Darwinowskiej teorii ewolucji gatunków do analizy ludzkiej racjonalnoœci. Podkreœla tym samym, e na kszta³t naszych racjonalnych procedur i pojêæ ma równie wp³yw, przynajmniej czêœciowy, œrodowisko, w którym funkcjonujemy, i wp³ywu tego nie mo na pomin¹æ. Nawi¹zuj¹c aczkolwiek w doœæ luÿny sposób do wypracowanego przez Karola Darwina w O powstawaniu gatunków aparatu pojêciowego, przyjmuje Toulmin, e rozwój pojêciowy rz¹dzi siê prawami innowacji i selekcji. Konstatuje, e w nauce zawsze, a nie tylko w okresie kryzysu (jak twierdzi³ Kuhn) wystêpuj¹ jakieœ elementy wariacji, czyli próbne odmiany pojêciowe (innowacje), które oferuj¹ nowe, odmienne podejœcia i nowe rozwi¹zania. Niektóre z nich zale nie od ich zdolnoœci przystosowawczej wcielane s¹ do obowi¹zuj¹cego kanonu pojêæ i procedur, po czym same staj¹ siê punktem startowym czy punktem odniesienia nowych wariacji. Zdarzyæ siê mo e, e niektóre z nowych elementów zastêpuj¹ stare pojêcia lub ca³e teorie: dzieje siê tak, kiedy stary paradygmat przestaje spe³niaæ swoje funkcje w sposób zadowalaj¹cy, a proponowane nowe warianty okazuj¹ siê bardziej funkcjonalne i lepiej spe³niaj¹ stawiane im wymogi. Jednak e zaistnieæ mo e równie sytuacja odwrotna, mianowicie taka, e wszystkie nowe, próbne warianty s¹ skutecznie eliminowane przez bardzo d³ugi czas, a uznawane dotychczas pojêcia nie wymagaj¹ ulepszeñ i przeformu³owañ, gdy spe³niaj¹ sw¹ dotychczasow¹ funkcjê bez zarzutu; takie teorie wydaj¹ nam siê wówczas trwa³e i ponadczasowe. Za pojawianie siê nowych odmian pojêciowych odpowiada mechanizm innowacji, a utrwalanie wybranych wariantów podporz¹dkowane jest mechanizmowi selekcji 11, czyli doboru. 11 Ibidem, s

8 14 Kosmopolis Przyj¹wszy powy szy projekt, Toulmin rezygnuje z kategorii sta³ego systemu logicznego na rzecz zmieniaj¹cych siê populacji pojêciowych 12. W modelu tym pojêcia zasadniczo nie tworz¹ spójnego systemu formalnego, lecz zwi¹zane s¹ ze sob¹ w luÿniejszy sposób, na wzór biologicznej populacji organizmów. Istnienie ka dego z tych pojêæ w obrêbie populacji uzale nione jest od jego funkcjonalnoœci i przystosowania do warunków stawianych mu przez œrodowisko, a wymiana jednego lub kilku z nich na inne nie musi poci¹gaæ za sob¹ zmiany ca³ej populacji. W ten sposób trwanie danego paradygmatu uwarunkowane jest funkcjonalnoœci¹ i adaptywnoœci¹ (zdolnoœci¹ przystosowawcz¹) jego aparatu pojêciowego. W tym te sensie racjonalnoœæ nauki jest racjonalnoœci¹ ekologiczn¹. W napisanej pod koniec lat osiemdziesi¹tych Kosmopolis Toulmin przedstawia swoj¹ wizjê epoki nowoczesnej. Analizuje w quasi-wittgensteinowskim stylu ró ne konteksty, w jakich wystêpuj¹ s³owa nowoczesny i nowoczesnoœæ, sposoby ich u ycia w potocznym jêzyku angielskim, oraz znaczenia nadawane tym terminom przez historyków, artystów czy filozofów. Warto tutaj podkreœliæ, e rozpatrywany w ten sposób termin nowoczesnoœæ nie zawsze pokrywa siê z polskim znaczeniem tego s³owa. W jednym bowiem sensie jest on równoznaczny z polskimi okreœleniami nowo- ytnoœæ, epoka nowo ytna, w innym u ywany jest przez autora w sposób odpowiadaj¹cy s³owom modernizm sztuka nowoczesna, malarstwo nowoczesne, nowoczesna architektura, w innym jeszcze oznacza to, co przez wyra enie to rozumiej¹ komentowani przez Toulmina filozofowie, jak R. Rorty, J. Habermas, czy J.F. Lyotard. Analiza ta ma na celu odszukanie korzeni oraz wyró niaj¹cych cech epoki nowoczesnej i pocz¹tki te Toulmin po interesuj¹cej analizie historycznej odnajduje w renesansowej postawie Montaigne a i innych humanistów. Przekonuje, e postawa ta charakteryzowa³a siê sceptycyzmem, rezygnacj¹ z poszukiwania prawdy absolutnej i niezbitej pewnoœci, tolerancj¹ odmiennych opinii i obyczajów, szacunkiem dla wiedzy faktograficznej, takiej jak historia czy etnografia, oraz trosk¹ o problemy praktyczne, maj¹ce znaczenie dla ycia konkretnych ludzi. Oprócz tego chronologicznie pierwszego Ÿród³a nowoczesnej ery, jej drugi pocz¹tek stanowi nowo ytny racjonalizm, przez d³ugi czas uwa any za najwa niejszy fundament nowoczesnoœci, koncentruj¹cy siê na poszukiwaniu ca³kowitej pewnoœci, absolutnej prawdy oraz kwestiach abstrakcyjnych, stricte teoretycznych. Toulmin twierdzi zatem, e epoka nowo ytna rozwija³a siê zasadniczo po dwóch ró nych, ale dope³niaj¹cych siê trajektoriach: jako tradycja nauk œcis³ych, której g³ównym fundatorem by³ Kartezjusz, i jako tradycja humanistyczna, które twórcami byli myœliciele renesansowi. Tradycje te oddzieli³y siê od siebie w pierwszej po³owie XVII wieku i przez kolejnych 12 Ibidem, s

9 Filozoficzna droga Stephena E. Toulmina 15 trzysta lat dziedzictwo humanistyczne by³o przewa nie lekcewa one, a szeroko pojêty racjonalizm cieszy³ siê powszechnym szacunkiem. Przyczyn tego stanu rzeczy, tzn. przejœcia od renesansowego humanizmu do siedemnastowiecznego racjonalizmu i zmiany ogniska zainteresowania z problemów praktycznych na kwestie teoretyczne, upatruje Toulmin w czymœ, co moglibyœmy nazwaæ interesem kosmologicznym, a œciœlej kosmopolitycznym. Tytu³owe kosmopolis, za pomoc¹ którego Toulmin ilustruje tê kwestiê, jest pojêciem utworzonym ze s³ów kosmos (porz¹dek natury, wszechœwiata) i polis (porz¹dek ludzki, urz¹dzenie œwiata spo³ecznego), a wyra aæ ma zwi¹zek ludzkiego myœlenia o porz¹dku spo³ecznym z przyjêtym w danym okresie obrazem œwiata fizycznego, kosmosu. Toulmin dowodzi, e nasza aktywnoœæ intelektualna, a przede wszystkim naukowy wizerunek œwiata oraz relacji i praw w nim istniej¹cych, nie ma charakteru w pe³ni autonomicznego, lecz s³u y tak e uprawomocnieniu okreœlonego ³adu politycznego, dostarczaj¹c wzoru stosunków spo³ecznych, które powszechnie uwa a siê za zgodne z natur¹. W tym te sensie Newtonowski obraz œwiata, razem z Kartezjañsk¹ filozofi¹ i Hobbesowsk¹ teori¹ polityczn¹, sprzyja³ legitymizacji narodowych monarchii absolutnych. Podobnie rzecz mo na uj¹æ odnoœnie do przejœcia od renesansu do filozofii siedemnastowiecznej, chodzi mianowicie o to, e racjonalizm stanowi³ teoretyczny fundament nie tylko nowego obrazu œwiata, ale równie powstaj¹cej po wyniszczaj¹cych wojnach religijnych nowej struktury spo³ecznej Europy, czyli systemu suwerennych pañstw narodowych. Toulmin uznaje, podobnie jak wspó³czeœni krytycy nowoczesnoœci, e Kartezjañski projekt filozoficzny, wraz z Newtonowsk¹ struktur¹ idei fizycznych i polityczn¹ teori¹ pañstwa narodowego, uleg³ dziœ wyczerpaniu. Stara siê wiêc okreœliæ perspektywy otwieraj¹ce siê przed nami w przysz³oœci i wyznaczyæ mo liwe ramy nowego, niejako ponowoczesnego kosmopolis. Filozof podkreœla jednak przy tym, e w zdefiniowanym przez niego sensie nowoczesnoœæ, która ma swe w³aœciwe, wczeœniejsze Ÿród³o w sceptycznej, tolerancyjnej postawie Montaigne a, nie dobieg³a jeszcze koñca, lecz dopiero zaczyna naprawdê dochodziæ do g³osu. Dlatego pomys³em Toulmina na dalszy ci¹g nowoczesnoœci jest pogodzenie ze sob¹ tradycji renesansowego humanizmu oraz dziedzictwa nauk œcis³ych. W kosmologicznym natomiast wymiarze za model w³aœciwego myœlenia zarówno o œwiecie, jak i porz¹dku spo³eczno-politycznym s³u yæ ma ekologiczny wizerunek natury, ukazuj¹cy wzajemn¹ zale noœæ od siebie wszystkich istot yj¹cych, promuj¹cy relacje symbiozy i pokojowego wspó³istnienia, przejawiaj¹cy troskê o to, co odmienne, wyj¹tkowe i szczegó³owe. Pragnieniem autora jest, aby w sferze politycznej dawny wizerunek Hobbesowskiego Lewiatana, czyli potê nego, narodowego pañstwa absolutnego maj¹cego jedno, centralne Ÿród³o w³adzy i rz¹dzonego g³ównie za pomoc¹ si³y zast¹piæ obrazem Luliputu z Podró y Guliwera Jonathana Swifta. W tym drugim

10 przypadku w³adza nale y do wielu mniejszych i s³abszych militarnie jednostek politycznych, które zgodnym, wspólnym dzia³aniem potrafi¹ przeciwstawiæ siê mocarstwowym zapêdom pañstw wielkich, wzorowanych na modelu Lewiatana. Kosmopolis jest pierwsz¹ przet³umaczon¹ na jêzyk polski prac¹ Toulmina. Ksi¹ ka ta wpisuje siê bezpoœrednio w dyskusjê dotycz¹c¹ modernizmu i postmodernizmu, jednak obecne s¹ w niej prawie wszystkie w¹tki rozwijane przez filozofa w du o bardziej skrupulatnej formie w latach wczeœniejszych, dlatego stanowi ona dobry punkt wyjœcia do bli szego zapoznania siê z jego dorobkiem. Niezale nie jednak od tego, jest ona ciekaw¹ i inspiruj¹c¹ aczkolwiek równie kontrowersyjn¹ prób¹ spojrzenia na nasz¹ intelektualn¹ historiê, zrozumienia kondycji cz³owieka wspó³czesnego oraz zasugerowania mu mo liwych, najbardziej korzystnych perspektyw przysz³oœci. Tomasz Zarêbski

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY Jego Œwi¹tobliwoœæ XIV Dalaj Lama Tenzin Gjatso SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY T³umaczenie: Marek Macko Andrzej Wojtasik Wydawnictwo A Kraków 2007 Tytu³ orygina³u

Bardziej szczegółowo

CHOWANNA PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ TOM 2 (31) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

CHOWANNA PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ TOM 2 (31) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego CHOWANNA TOM 2 (31) PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod redakcją Ewy Syrek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2008 Redaktor naczelny Dr hab.

Bardziej szczegółowo

David Bollier. The Commons. Dobro wspólne dla ka dego

David Bollier. The Commons. Dobro wspólne dla ka dego David Bollier The Commons Dobro wspólne dla ka dego FAKTORIA 2014 Tytu³ orygina³u: THINK LIKE A COMMONER A Short Introduction to the Life of the Commons David Bollier, 2013. Ta ksi¹ ka jest licencjonowana

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Pojêcie suwerennoœci

Rozdzia³ 1. Pojêcie suwerennoœci Rozdzia³ 1. Pojêcie suwerennoœci Suwerennoœæ jest konceptem wieloznacznym, nie ma jednego, akceptowanego przez wszystkich znaczenia. Spotyka siê opinie, e jest niedefiniowalna lub e stanowi jedno z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie NR 2639 Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie pod redakcj¹ Violetty Sajkiewicz i Ewy W¹chockiej Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo