DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY"

Transkrypt

1 Anna Oniszk Popławska uzyskała tytuł magistra na wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 1998 roku oraz Central European University w Budapeszcie w 1999 roku. W 2000 roku stypendystka rządu Chin w zakresie wykorzystania biogazu, pobyt na stypendium w Chengdu. W roku 2001 otrzymała od fundacji im. M. Nowickiego oraz niemieckiej fundacji DBU nagrodę dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z energetyką odnawialną od 11 lat. Początkowo w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej/IBMER, obecnie jako pracownik EC BREC IEO Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp z o.o. Anna Oniszk Popławska posiada wiedzę z zakresu planowania energetycznego zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym oraz tworzenia mechanizmów wsparcia prawnych oraz finansowych dla energetyki odnawialnej. Posiada równieŝ wiedzę w zakresie wykorzystania biogazu rolniczego. Dotychczas uczestniczyła w kilkunastu projektach europejskich oraz krajowych (min. projekt Ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii) z zakresu energetyki odnawialnej, jest autorem licznych publikacji oraz artykułów z tego zakresu. W 2004 roku była zaangaŝowana jako ekspert Komisji Europejskiej w prace przy ocenie wniosków do programu Komisji Europejskiej finansującego projekty z zakresu zrównowaŝonych systemów energetycznych tj. Inteligentna Energia dla Europy. Jest ekspertem Ministerstwa Gospodarki w zakresie oceny wniosków do Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4 pracowała równieŝ przy ocenie wniosków do Regionalnych Programów Operacyjnych (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości). DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY Publikacje z listy filadelfijskiej 1. Nilsson, L.J., Pisarek, M., Buriak, J., Oniszk-Popławska, A., Bućko, P., Ericsson, K., Jaworski, L Energy policy and the role of bioenergy in Poland. Energy Policy Volume 34, Issue 15, October 2006, Pages ISSN: Liczba cytowań: wg Web of Science: 16 Impact Factor: 2.614, 5-Year Impact Factor: Oniszk-Popławska, A., Rogulska, M., Wiśniewski, G Renewable-energy developments in Poland to 2020 Applied Energy. Volume 76, Issue 1-3, September 2003, Pages ISSN: Liczba cytowań: wg Web of Science: 5 Impact Factor: 3.888, 5-Year Impact Factor: Issues per year: Haas R, Eichhammer W, Huber C, Langniss O, Lorenzoni A, Madlener R, Menanteau P, Morthorst PE, Martins A, Oniszk A, Schleich J, Smith A, Vass Z, Verbruggen A How to promote renewable energy systems successfully and effectively Energy Policy 32 (6): MAR Publisher: ELSEVIER SCI LTD, OXFORD. IDS Number: 761JC ISSN: Liczba cytowań: wg Web of Science: 30 Impact Factor: 2.614, 5-Year Impact Factor: Liczba cytowań wg 82 Inne w języku angielskim 1. Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G Fast growing renewable energy sector in Poland in International Sustainable Energy Review. ISSN Russells Publishing Ltd. 2. Krewitt W., Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A., Zowsik M Energy [R]evolution scenrios for Poland scenarios of clean energy supply for Poland in long-term perspective to 2050 for Greenpeace. [R]ewolucja energetyczna dla Polski Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. ISBN Jungmeier G., Könighofer K., Spitzer J., Solantausta Y., Kaberger T., Oniszk-Popławska A., Rogulska M The possible Role of Hydrogen from woody Biomass in a future Sustainable Transportation System in the Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, 2005, pp. ETA Renewable Energies and WIP Renewable Energies ISBN: Oniszk-Popławska A Specification of end user requirements of the Probio biogas technology (production of biogas and fertilizers out of wood and straw) under the PROBIO Craft project. 5. Reiche D., Oniszk-Popławska A., Burzyński R., Jaworski Ł Possibilities to introduce the feed-in tariff system to promote renewable energy on the Polish electricity market, study for Greenpeace (Möglichkeit der Einführung eines Einspeisevergütungsmodells zur Förderung erneuerbarer Energien im polnischen Strommarkt eine Einschätzung im Auftrag von Greenpeace). 6. Rogulska M., Oniszk-Popławska A., Pisarek M., Wiśniewski G State of the Art of Bioenergy in Poland- Barriers and Opportunities in Biomass and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies. OECD Publications: Paris. 7. Oniszk-Popławska A Report on renewable power In Estonia, Latvia and Lithuania. In WWF report The eastern promise, progress report on the EU renewable electricity directive in accession countries.

2 8. Oniszk A Development of Geothermal Technologies in Poland as an Environmentally Benign Source of Energy [Rozwój energii geotermalnej w Polsce jako odnawialnego źródła energii]. Praca magisterska na Uniwersytecie Środkowo-Europejskim w Budapeszcie. 9. Oniszk A Impact of the Gabcikov-Nagymaros Project on the Quality and Quantity of Surface and Ground Waters [Wpływ zapory Gabcikovo-Nagymaros na granicy węgiersko słowackiej na jakość wód powierzchniowych i podziemnych]. Opracowanie naukowe wykonane na Uniwersytecie Środkowo- Europejskim w Budapeszcie. Opracowania dla jednostek rządowych 1. Wiśniewski G. (red.), Curkowski A., Michalik M., Oniszk-Popławska A., Zowsik M Analiza dotycząca wprowadzenia kryteriów niezbędnych mechanizmów wsparcia mikrobiogazowni rolniczych. W opracowaniu. 2. Wiśniewski G. (red.), Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Zowsik M Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Warszawa. Publikacja elektroniczna dla Ministerstwa Gospodarki. URL: 3. Jaworski Ł. Michałowska Knap K., Oniszk-Popławska A., Rogulska M., Wiśniewski G Rola i znaczenie odnawialnych zasobów energii w zaopatrzeniu kraju w paliwa i energię w perspektywie średnio i długookresowej. Opracowanie dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. 4. Wiśniewski, G., Burzyński, R., Gańko, E., Gierulski, K., Jaworski, Ł, Michałowska Knap, K., Kunikowski, G., Łakomiec, L., Oniszk-Popławska, A., Włodarski, M Podstawy merytoryczne i wstępny projekt ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, projekt realizowany na zamówienie Ministra Środowiska. 5. Oniszk-Popławska A. Zowsik M ZałoŜenia do Strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wspierania rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach , 59 str. 6. Oniszk-Popławska A. (współautor) Program rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na lata Dokument przygotowany na zamówienie Ministra Środowiska. 7. Wiśniewski G. (red.), Oniszk A., Łakomiec L., Gołębiowski S., Mackiewicz P., Danilova O., Gierulski K., Pisarek M., Śmilgiewicz T Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla Ministra Środowiska, kwiecień 2000, str Inne publikacje w języku polskim 1. Oniszk-Popławska A Uwarunkowania prawne i ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego w Polsce: Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. FAPA: Warszawa. ISBN , str: Oniszk-Popławska A, Mroczkowski P Rynek biogazu w Polsce w: Czysta Energia Numer 101. Abrys: Warszawa. ISSN X, str Curkowski A., Oniszk-Popławska A Uproszczona metoda obliczenia wydajności biogazowni rolniczej. Surowce do produkcji biogazu w: Czysta Energia Numer nr 7-8/2010. Abrys: Warszawa. ISSN X, str Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Schmack U. Potencjały biogazu w Niemczech i w Polsceprzykładowe systemy, wykorzystywane materiały, ekonomika, biologia procesowa. Zeszyty Naukowe: Cieplne Maszyny Przepływowe 125/2004, ss ISDN Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej Oniszk-Popławska, A., Zowsik M Przyszłość biogazu w Polsce. Raport Rolny Magazyn Polskiego Rolnictwa nr 9(50). ISSN Oniszk-Popławska, A., Koniecko A Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym. Czysta Energia 7-8 (47-48)/2005. ISDN X. 7. Oniszk-Popławska, A Trendy i przewidywane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wokół Energetyki nr 2(24) kwiecień ISDN X. 8. Oniszk-Popławska, A., Jaworski Ł Wykorzystanie metody foresight u technologicznego do przewidywania przyszłości energetycznej Europy Projekt Eurendel. Czysta Energia, październik 10(36)/ 2004, ss Oniszk-Popławska A Kierunki rozwoju technologii wodorowych oraz ogniw paliwowych. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego Nr 5(124) ISDN Oniszk-Popławska, A Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gospodarka Paliwami i Energią nr 8/2003, ss Oniszk-Popławska A Wykorzystanie biogazu rolniczego. Środowisko Nr 14/2002, str Oniszk-Popławska A., Rogulska M., Sokołowski G Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym. Czysta Energia Nr9/2002, str

3 13. Oniszk-Popławska A W polskiej ziemi jest ciepła na 300 lat. Agroenergetyka Nr 2/2002, str Oniszk A Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym w miesięczniku Czysta Energia Oniszk A. Wykorzystanie biogazu rolniczego w dwutygodniku Środowisko, 14(230)/ Wiśniewski G., Łakomiec L, Gierulski K., Oniszk A Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, analiza i ocena dokumentu rządowego. Rynek Instalacyjny 11/2001, s Oniszk A Wykorzystanie ścieków i odpadów rolniczych do produkcji biogazu. Zeszyty Edukacyjne Instytutu Melioracji i UŜytków Zielonych, 6, B Sapek (red.). Wyd. IMUZ, Falenty, str Maćkowiak J. (red.), Gierulski K., Oniszk-Popławska A., Włodarski M., Zowsik M Ocena oddziaływania na środowisko zintegrowanego systemu wykorzystania biogazu oraz biomasy stałej w gminie Koczała. EC BREC/IBMER, Gdańsk 2001, 74 str. 19. Oniszk A Modernizacja oczyszczalnia ścieków w Józefowie koło Błonia w zakresie usuwania azotu i fosforu. Praca magisterska na Wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. KsiąŜki 1. Curkowski A., Michalik M., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G., Zowsik M Mała biogazownia rolnicza z lokalnym zagospodarowaniem ciepła odpadowego i masy pofermentacyjnej. Instytut na Rzecz Ekorozwoju: Warszawa. 37 str. In press 2. Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa. 64 str. URL: 3. Wehnert T., Lopez Araguas J.P., Bernardini O., Jaworski L., Holst Joergenson B., Wolfram J., Nielsen O., Ninni A., Oniszk-Popławska A., Velte D European Energy Futures 2030 Technology and Social Visions from the European Energy Delphi Survey. Springer Verlag Berlin Heidelberg ISBN str. URL: 4. Oniszk-Popławska, A. Zowsik, M., Wiśniewski, G Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. EC BREC: Gdańsk. ISBN: , 88 str. 5. Oniszk-Popławska, A., Zowsik, M.,Rogulska M Podstawowe informacje na temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC: Gdańsk. ISBN: X, 46 str. 6. Oniszk A., Wiśniewski G., Pisarek M. (2000): Energetyczne wykorzystanie biomasy w lokalnych kotłowniach - Poradnik inwestora. Wyd. SIE, marzec 2000, 20 str.. Publikacje w języku niemieckim 1. Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Schmack U. Erschliessungspotentiale fuer Biogas in Deutschland und Polen Aspekte. W: Regenerative Eenergien in Deutschalnd und in Polen Aspekte im Himblick auf den EU-Beityritt Polens.6/7 Maja Tagungsband Regenerative Energien in Deutschland und in Polen, ss Łódź Materiały konferencyjne 1. Pisarek M., Oniszk-Popławska A., Tymendorf Ł., Płotkowski L The assessment of the forestry wood potentials for energy and forecast to 2020 in Poland in the Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, 2005, ETA Renewable Energies and WIP Renewable Energies. pp ISBN: Helynen S., Vesterinen P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G.,Gildhorn J., Pries S., Roos I., Köhn J., New bioenergy business concepts during emission trading in the Baltic Sea region in the Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, 2005, ETA Renewable Energies and WIP Renewable Energies p ISBN: Oniszk-Popławska A., Jaworski Ł Biomass in the first Europe wide Delphi study Eurendel w Biomass for Energy Industry and Climate Protection Proceedings of the World Conference Rzym Maja 2004 Second World Biomass Conference, pp ISBN ISBN Florence: ETA-Florence and WIP-Munich. 4. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M State of the art and perspectives for development of different biogas technologies in Poland w Biomass for Energy Industry and Climate Protection Proceedings of the World Conference Rzym maj 2004 Second World Biomass Conference, ISBN ISBN Florence: ETA-Florence and WIP-Munich. 5. Nilsson L., Pisarek M., Buriak J., Oniszk-Popławska A., Bućko P., Ericsson K Bioenergy policy and strategy for Poland in Biomass for Energy Industry and Climate Protection Proceedings of the World Conference held in Rome, Italy May 2004 Second World Biomass Conference,. pp ISBN ISBN Florence: ETA-Florence and WIP-Munich., May 2004, Rome.

4 6. Onisz-Popławska A., Rogulska M., Wiśniewski G Scenarios of Renewable Energy Development in Poland to 2020 on Basis of SAFIRE Model (ENERGEX 2002, Kraków, maj 2002, Book of abstracts, str Onisz-Popławska A Renewable Supporting Strategies in Poland in Successfully Promoting Renewable Energy Sources in Europe w materiałach konferencyjnych z ENER (The European Network for Energy Economics Research) Forum3, 6-7 czerwca Budapeszt Węgry. ss (ISBN , ISSN ) 1. Oniszk-Popławska A., Sokołowski G Local Sustainable Energy Planning-Polish Case Study. Proceedings of the International Conference Renewable Energy Sources on the Verge of the XXI Century. Warszawa grudzień , EC BREC/IBMER-WREN, str Oniszk-Popławska A., Rogulska M.: Use of SAFIRE Software for Elaboration of Scenarios of Development of Renewable Energy in Poland to Proceedings of the International Conference Renewable Energy Sources on the Verge of the XXI Century. Warsaw, December , EC BREC/IBMER-WREN, str Oniszk-Popławska A., Rogulska M., Wiśniewski G.: Scenarios of Renewable Energy Development in Poland to 2020 on Basis of SAFIRE Model. ENERGEX 2002, Kraków, maja 2002 r., Book of Abstracts, str Oniszk A., Rogulska M.: Wykorzystanie modelu SAFIRE do opracowania scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 r.. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, Warszawa grudnia EC BREC/IBMER, WREN. Warszawa 2001, s Wystąpienia 1. Oniszk-Popławska A The role of pre-investment evaluation of dispersed power generation - agricultural biogas plants wykład podczas VI Konferencji Young scientists towards the challenges of modern technology (Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki), września 2011 na Politechnice Warszawskiej. 2. Oniszk-Popławska A Stan zaawansowania budowy biogazowni rolniczych na terenie województwa lubelskiego, etapy procesu inwestycyjnego. Panelista spotkania branŝowego projektu: Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim. 7 września Oniszk-Popławska A Wykłady z zakresu energetycznego wykorzystania biogazu rolniczego, studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 4. Oniszk-Popławska A., "Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania biogazu. Prezentacja wygłoszona na seminarium Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. Opole, r " 5. Oniszk-Popławska A. "Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej". Prezentacja wygłoszona na Targach INSTALACJE 2010 Seminarium BranŜa Instalacyjno-Grzewcza w Polsce 2009 rok i co dalej? w maju 2010 r. 6. Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A "Stan i perspektyw rozwoju rynku biogazu w Polsce", Seminarium międzynarodowe "Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Przegląd krajowych prac i moŝliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce", Warszawa 19 czerwca Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A., Sulima P "Kierunki rozwoju technologii biogazu rolniczego w UE i Polsce", prezentacja wygłoszona w Poznaniu 29 października 2009r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, Salon Czystej Energii. 8. Oniszk-Popławska A Przyszłość wodoru i ogniw paliwowych w Materiałach konferencyjnych Innowacja w Ochronie Środowiska. Warszawa 1-3 grudnia Oniszk-Popławska A Referat: odnawialne źródła energii na tle systemu handlu emisjami UE w Materiałach konferencyjnych Zasady obrotu świadectwami pochodzenia i handlu uprawnieniami do emisji, Warszawa 4 października Oniszk-Popławska A Metoda foresight u technologicznego zastosowana do oceny przyszłości wodoru i ogniw paliwowych w projekcie Eurendel. Materiały konferencyjne międzynarodowego seminarium Perspektywy dla technologii wodorowych wykorzystujących ogniwa paliwowe zasilane z odnawialnych zasobów energii, Gdańsk 17 luty 2004, ss Oniszk-Popławska A Przyszłość wodoru i ogniw paliwowych w Materiałach konferencyjnych Innowacja w Ochronie Środowiska. Warszawa 1-3 grudnia Oniszk-Popławska A Plakat: Economic Optimisation of Energy Flows in Biogas Plants Economic Optimisation of Energy Flows in Biogas. Plants. 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, Oniszk-Popławska A Odnawialne źródła energii na tle systemu handlu emisjami UE. Konferencja Adenture Konsulting Energia odnawialna 2005 rynek, produkcja, prawo, 19 maja 2005 Warszawa. 14. Oniszk-Popławska A Najnowsze trendy polityczno-prawne w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. Konferencja Adventure Konsulting Energia odnawialna 2005 rynek, produkcja, prawo, 19 maja 2005 Warszawa.

5 15. Oniszk-Popławska A., Zowsik M Potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego w Polsce oraz moŝliwości jego wykorzystania. X Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE ss , września Oniszk Popławska A. Jaworski Ł Conference on the Future of Energy in Enlarged Europe: Perspectives for R&D Co-operation Warszawa 7-8 października Plakat: Biomass in the first Europe wide Delphi study Eurendel. 17. Oniszk-Popławska A Technological foresight methodology applied to forecast the future of hydrogen and fuel cells (EurEnDel project). International Workshop on Early Stage Energy Technologies and Tool Training Seminar for Assessment of their Market Potential 8-9 marca 2004 Politechnika w Rydze, Łotwa. 18. Oniszk-Popławska A Metoda foresight u technologicznego zastosowana do oceny przyszłości wodoru i ogniw paliwowych w projekcie Eurendel. Międzynarodowe seminarium Perspektywy dla technologii wodorowych wykorzystujących ogniwa paliwowe zasilane z odnawialnych zasobów energii, Gdańsk 17 luty Oniszk-Popławska A Polityka państwa polskiego i U.E. w zakresie odnawialnych zasobów energii. Prognozowany rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w perspektywie następnych 10 lat. Seminarium EuroEnergo Energetyka Odnawialna w Krajach Unii Europejskiej. Warszawa, 19 maja 2004 r. 20. Oniszk-Popławska A Międzynarodowe seminarium Perspektywy dla technologii wodorowych wykorzystujących ogniwa paliwowe zasilane z odnawialnych zasobów energii, Gdańsk 17 luty 2004, referat: Oniszk-Popławska A Metoda foresight u technologicznego zastosowana do oceny przyszłości wodoru I ogniw paliwowych w projekcie Eurendel. 21. Oniszk-Popławska A., Bonacina, M., Holst Joergensen, B., Velte, D., EurEnDel - European Energy Delphi. Materiały Konferencyjne European Network for Energy Economics Research (ENER) Forum 5: Technological change, market reform and climate policies EurEnDel - European Energy Delphi, października 2003, Bukareszt, Rumunia. 22. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce. W Zeszytach naukowych Nr 924 Instytutu Maszyn Przepływowych, numer 123, ISSN , ss Materiały konferencyjne z Energia odnawialna w Polsce i w Niemczech czerwca 2003 r., Politechnika Łódzka. 23. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce. ss Materiały konferencyjne z VIII ej Polsko-Duńskiej Konferencji Biomasa w energetyce, Starbienino, gmina Choczewo, czerwca Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce. W Zeszytach naukowych Nr 924 Instytutu Maszyn Przepływowych, numer 123, ISSN , ss Materiały konferencyjne z konferencji Energia odnawialna w Polsce i w Niemczech czerwca 2003 r., Politechnika Łódzka 25. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce. Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE, września Instytut Budownictwa Elektryfikacji i Mechanizacji Rolnictwa. ISBN , ss Oniszk-Popławska A Przedstawienie metodyki Foresight u na przykładzie Foresight u technologicznego w ramach projektu EURENDEL, prezentacja na seminarium KBN 15 grudnia 2003 Działania Joint Research Centre w 2004 roku, seminarium dla kadry naukowej i przedstawicieli administracji państwowej. 27. Oniszk-Popławska A Seminarium III Akademii Rynku Energetycznego pt. Rynek bilansujący kontrakty długoterminowe energia odnawialna, Warszawa, 6 maja Referat: Perspektywy zielonej energii po wstąpieniu Polski do UE, Zewnętrzne finansowanie projektów dot. odnawialnych źródeł energii. 28. Oniszk-Popławska A Odnawialne źródła energii jako element planowania rozwoju lokalnego Warszawa, Ministerstwo Środowiska, 9-10 maja 2002 r. Stymulacja rozwoju energetyki odnawialnej dzięki tworzeniu lokalnych programów rozwojowych i planów energetycznych Anna Oniszk-Popławska, EC BREC/IBMER Wprowadzenie do warsztatów - Anna Oniszk-Popławska -EC BREC/IBMER, Joanna Maćkowiak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 29. Oniszk-Popławska A Planowanie energetyczne w mieście i gminie. referat: Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym. Abrys, czerwca Oniszk-Popławska A Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem zasad zrównowaŝonego rozwoju, Warszawa, 27 czerwca 2001 r., Ministerstwo Środowiska Przedstawienie zasad konkursu oraz zwycięzcy konkursu Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym- Anna Oniszk, EC BREC/IBMER. 31. Oniszk-Popławska A Stymulacja rozwoju energetyki odnawialnej dzięki tworzeniu lokalnych programów rozwojowych i planów energetycznych. Materiały konferencyjne Odnawialne źródła energii jako element planowania rozwoju lokalnego, EC BREC/IBMER Warszawa, 9-10 maja 2002 r., str

6 32. Oniszk-Popławska A., Rogulska M Metodyka realizacji procesu planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Planowanie energetyczne w mieście i gminie - odnawialne źródła energii. Abrys, Poznań, czerwiec 2002 r., str Oniszk-Popławska A., Sokołowski G., Śmilgiewicz T Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Planowanie energetyczne w mieście i gminie. Abrys, Poznań czerwca 2002 r., str Oniszk A Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym, w Materiałach konferencyjnych Planowanie energetyczne w mieście i gminie, Abrys, czerwca 2002, Oniszk A Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym w Materiałach konferencyjnych Planowanie energetyczne w mieście i gminie. referat: Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym. Abrys, czerwca 2002, Oniszk A., Rogulska M Wykorzystanie modelu SAFIRE do opracowania scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 r. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, Warszawa grudnia EC BREC/IBMER, WREN. Warszawa 2001, s Inne wystąpienia 1. Oniszk Popławska. A Biogazownie przyszłością lubelskiego. Wypowiedź dla Radio Lublin w dn. 7 września URL: 2. Oniszk Popławska. A Wywiad nt. Energii geotermalnej w radiu Radio Olsztyn magazyn Puls Ziemii, dn Oniszk Popławska. A Wywiad nt. biogazu rolniczego w radiu Radio dla Ciebie Magazyn Ekologiczny Puls Ziemi, dn Oniszk-Popławska A Udział w programie wraz z jego konsultacją Magazyn telewizyjny Eurotelochrona środowiska, energetyka odnawialna 3 TVP, 11 luty 2003.g , 12 luty 2003 g Oniszk-Popławska A Udział w programie wraz z jego konsultacją Magazyn telewizyjny Eurotelochrona środowiska, energetyka odnawialna 3 TVP, 11 luty 2003.g , 12 luty 2003 g Oniszk-Popławska A Udział w programie telewizyjnym wraz z jego konsultacją Krajobraz Polski; Energetyka odnawialna, szanse i zagroŝenia, TVP 2, , godz. 11:50 2. WdroŜenia, patenty, udział w projektach naukowych, grantach. Udział w międzynarodowych projektach badawczych Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej: kierownik projektu w Polsce: EU Agro Biogas europejska inicjatywa na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania biogazowni rolniczych. Projekt z VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, koordynator: RTD Services kierownik projektu w Polsce: Create Acceptance Wpływ czynników kulturowych na rozowój odnawialnych źródeł energii i stworzenie narzędzi zwiększających akceptwoalność społeczną dla nich. Projekt z VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, koordynator: ECN Holland kierownik projektu w Polsce: technology at Work. Promocja technologii produkcująccyh czysta energię w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. Projekt z VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, koordynator ECN-Net Denmark kierownik projektu w Polsce: PROBIO Produkcja biogazu i nawozu z drewna i słomy, projekt 6PR, program CRAFT kierownik projektu w Polsce: Technologiczna i społeczna wizja przyszłości energetyki europejskiej. Ogólnoeuropejskie studium Delphi EURENDEL. Projekt z V Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej. Udział w międzynarodowych projektach badawczo- wdroŝeniowych z programu Inteligentna Energia Europy obecnie kierownik projektu: EurObserv ER barometr energetyki odnawialnej, studia regionalne rozwoju OZE Madegascar (Komisja Europejska 6 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE) Market development of gas driven cars including supply and distribution of natural gas and biogas projekt promujący wykorzystanie pojazdównapędzanych gazem ziemnym, biogazem i wodorem, wnikający głęboko w zagadnienia marketingowe wykorzystania gazu jako paliwa samochodowego, pozwala równieŝ znaleźć nowe źródło zapotrzebowania na biogaz. Projekty badawcze sponsorowane przez dawny KBN:

7 Opracowanie modelu analitycznego do obliczeń i doboru instalacji do produkcji biogazu rolniczego. Praca statutowa IBMER finansowana przez KBN. Inne projekty badawcze Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie biogazu rolniczego w województwie lubelskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego kierownik projektu ET Bionergy: Nowe moŝliwości dla biznesu podczas handlu emisjami (New Bioenergy Business During Emission Trading). Projekt realizowany w ramach programu BSR Interreg III B NP. DOTYCHCZASOWE NAGRODY I WYRÓśNIENIA, DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA, ORGANIZACYJNA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI Stypendium Fundacji Batorego: studia magisterskie Environmental Sciences and Policy Central European University w Budapeszcie, tytuł Master of Science Uniwersytetu w Manchesterze. Stypendium Fundacji Nowickiego oraz fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów w obszarze ochrony środowiska: nagrodą był staŝ w niemieckiej jednostce naukowo badawczej, Instytut Rolniczy w Brunszwiku. Członek załoŝyciel Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska zrzeszającej stypendystów Fundacji Nowickiego. Ekspert Ministerstwa Gospodarki ds. oceny wniosków inwestycyjnych biogaz rolniczy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4. lata Ekspert Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ds. oceny wniosków inwestycyjnych biogaz rolniczy z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego, rok Występowanie w licznych audycjach radiowych, telewizyjnych oraz liczne artykuły popularyzatorskie (patrz dorobek naukowy). WSPÓŁPRACA NAUKOWA, WYJAZDY ZAGRANICZNE I STAśE NAUKOWE Współpraca z zagranicą: Ekspert Komisji Europejskiej: ocena wniosków do programu Inteligentna Energia dla Europy w czerwcu 2004, 2 tygodnie. Wymiana naukowa w Instytucie Badawczym Ministerstwa Rolnictwa (FAL) w Brunszwiku, Niemcy. Celem prac było powiększenie umiejętności i wiedzy z zakresu wykorzystania biogazu rolniczego. W trakcie stypendium opracowany został program kalkulacyjny do obliczeń instalacji biogazowych, styczeń- kwiecień Studia magisterskie na wydziale Environmental Sciences and Policy Central European University w Budapeszcie, tytuł Master of Science Uniwersytetu w Manchesterze, wrzesień sierpień Udział w licznych międzynarodowych wydarzeniach naukowych, przykładowo: 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, postery, 3 publikacje w Materiałach konferencyjnych, przewodnictwo sesji: Assesments of Biomass Feedstocks Production Potential. European Foresight Academy Regional Foresight Methods Training Workshop Joint Research Centre ISPRA, Włochy, maja European Network for Energy Economics Research (ENER) Forum 5: Technological change, market reform and climate policies, października 2003, Bukareszt, Rumunia. Refrat: EurEnDel - European Energy Delphi. United Nations Framework Convention on Climate Change Ninth session of the Conference of the Parties (COP 9), obserwator 1-2 grudnia Międzynarodowe szkolenie 25th International Training Course on Biogas Technology, Chiny, 3 sierpnia 17 września 2000 r. Referat: Status and Perspectives for Utilisation of Biogas in Poland. Międzynarodowe projekty badawcze

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii biogazu rolniczego w UE i Polsce

Kierunki rozwoju technologii biogazu rolniczego w UE i Polsce Kierunki rozwoju technologii biogazu rolniczego w UE i Polsce SALON CZYSTEJ ENERGII 29 października 2008 Poznań Grzegorz Wiśniewski EC BREC - IEO Anna Oniszk Popławska Instytut Energetyki Odnawialnej Paweł

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu. Miłej lektury życzy zespół ds. wykorzystania biogazu Instytutu Energetyki Odnawialnej: www.ieo.pl Lista tematów: - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną.

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Assessment of BIOrefinery concepts and the implications for agricultural and forestry POLicy. Czas trwania: kwiecień 2007 marzec

Bardziej szczegółowo

Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. dr Piort Gradziuk

Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. dr Piort Gradziuk UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY W WARSZAWIE Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu dr Piort Gradziuk piotr.gradziuk@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju geotermii w polskich miastach

Koncepcja rozwoju geotermii w polskich miastach Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie Promote Geothermal District Heating in Europe, GEODH WP3.1. Warsztaty krajowe Możliwości rozwoju i bariery dla geotermalnych systemów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt. Integrated Baltic offshore wind electricity grid development

Projekt. Integrated Baltic offshore wind electricity grid development Projekt Integrated Baltic offshore wind electricity grid development 1 Informacje o projekcie Baltic InteGrid Baltic InteGrid Integrated Baltic offshore wind electricity grid development Źródło finansowe:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane projekty:

Zrealizowane projekty: Projekt EKO ENERGIA - transfer między Polską a Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych ę technologii, w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko-energetycznych Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Biometan w transporcie czy to się opłaca??? Wyniki projektu GasHighWay

Biometan w transporcie czy to się opłaca??? Wyniki projektu GasHighWay Biometan w transporcie czy to się opłaca??? Wyniki projektu GasHighWay Promocja paliw gazowych, w szczególności gazu ziemnego i biogazu, jako paliw transportowych Picture: Martti Hänninen, M-Art Ltd. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE

Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE dr Karolina Jankowska Energia obywatelska dla dobrego klimatu: Otwarta debata o Polsce i jej przyszłości panel pt.: Fakty i mity o zatrudnieniu w energetyce odnawialnej

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna GOSPODARKA I ENERGETYKA Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu jest

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazowego na Mazowszu Wertle,listopad 2009

Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazowego na Mazowszu Wertle,listopad 2009 Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazowego na Mazowszu Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazowego na Mazowszu Wertle,listopad 2009 Mazowiecka Agencja Energetyczna Cele powołania MAE: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH.

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH. Projekt STEER (2006 2008) SZKOLENIA METODĄ e-learning (e-szkolenia) DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH. PARTNERZY PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE REGIONALNE CENTRUM EKOENERGETYKI W ŁOSIOWIE Realizacja głównych zadań z obszaru OZE w 2011r. Łosiów, styczeń 2012r. I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE 1. Opracowano materiały do strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych lukasz.kujda@wp.pl www.itp.edu.pl 1 O Instytucie Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Profesor Kandydat na stanowisko Rektora Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH

STYPENDIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH STYPENDIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH Program stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) (Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko) Koordynacja programu z polskiej strony Stowarzyszenie Środowisko

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Pion Inżynierii Rolnej Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego Z. Inżynierii Produkcji Roślinnej Z. Inżynierii

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie

Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie Krzysztof Urbaniec, Mirosław Grabowski Politechnika Warszawska Partnerzy projektu: Warsaw University of Technology (coord.)

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Podsumowanie 2012 roku Lipiec 2013 Spis treści Wprowadzenie 7 Metodyka badania 8 Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce ocena na rok 2012

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny. IMP PAN Gdańsk, 17-18 września 2012 r.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny. IMP PAN Gdańsk, 17-18 września 2012 r. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny IMP PAN Gdańsk, 17-18 września 2012 r. AUTONOMICZNY REGION ENERGETYCZNY dot. tworzenia obszarów bezemisyjnych/zero-energetycznych/plus-energetycznych oraz budowania samowystarczalności

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału biomasy ubocznej z rolnictwa w UE

Ocena potencjału biomasy ubocznej z rolnictwa w UE Ocena potencjału biomasy ubocznej z rolnictwa w UE Autor: dr Rafał Pudełko, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ( Nowa

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jazda na (bio) gazie u naszych sąsiadów

Jazda na (bio) gazie u naszych sąsiadów Jazda na (bio) gazie u naszych sąsiadów Magdalena Rogulska Forum Czystej Energii, Poznań 2010 r. 1 MoŜliwości wykorzystania biogazu Produkcja energii elektrycznej i ciepła» Dotychczasowy kierunek wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wysokośd jednostkowych nakładów inwestycyjnych w 2005/kW dla różnych technologii produkcji energii elektrycznej. Źródło: Komisja Europejska, EC BREC

Wysokośd jednostkowych nakładów inwestycyjnych w 2005/kW dla różnych technologii produkcji energii elektrycznej. Źródło: Komisja Europejska, EC BREC Bilans energetyczny Polski. Energetyka konwencjonalna w Polsce możliwości i problemy jej rozwoju. Odnawialne źródła energii Uwarunkowania ekonomiczne Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Zadanie

Bardziej szczegółowo

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lubelski Klaster Ekoenergetyczny Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lubelski Klaster Ekoenergetyczny Partnerzy klastra 39 podmiotów, w tym: 33 przedsiębiorców jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Initiativies of Lublin Eco Energy Cluster to exploit the potential of Renewable Energy Sources in the Lubelskie Region Małgorzata Gałczyńska Lublin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Joint Research Centre

Joint Research Centre Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa, 21 lutego 2013 Joint Research Centre Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Bardziej zrozumiały powód Podlaskie importuje energię Węgiel, gaz, OO 970 mln Energia elektryczna 900 mln

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów na biomasę w Polsce

Rynek kotłów na biomasę w Polsce Rynek kotłów na biomasę w Polsce Lipiec 2015 Spis treści Streszczenie 7 Rynek kotłów na biomasę w Polsce w 2014 roku 9 Charakterystyka rynku kotłów na biomasę w Polsce 9 Sprzedaż kotłów na biomasę w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ Bio-GEPOIT

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ Bio-GEPOIT BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ dr inż. Piotr Pasyniuk pasyniuk@ibmer.waw.pl KIELCE, 12 marca 2010r. 1 Instytut Budownictwa, Mechanizacji I Elektryfikacji Rolnictwa Deutsches BiomasseForschungsZentrum

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30 września 2010r. www.klaster-eei.pl. Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Piotr Chrobak

Wrocław, 30 września 2010r. www.klaster-eei.pl. Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Piotr Chrobak Piotr Chrobak Wybuduj odnawialne źródło energii na www.klaster-eei.pl Historyczne kamienie milowe rozwoju : 2004 2006 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć naukowo gospodarcza ENERGIA 2006

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna jakie konsekwencje dla rolnictwa? Opole 22. 10. 2009 Wanda Chmielewska - Gill Iwona Pomianek Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski 3edycja! Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Data publikacji: III kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport ten, stworzony z myślą o specjalistach

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych

Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych Inteligentna Energia dla Europy Projekt BiogasIN Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych Kwestionariusz dla dostawców urządzeń, projektantów, inwestorów i operatorów

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r. EmpInno S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions Małgorzata Gałczyńska Lublin, 27 czerwca 2016 r. Informacje ogólne Oś priorytetowa 1: Potencjał dla Innowacji Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ POLSKIE TOWARZYSTWO MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ SZKOLENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 058 342 25 69, e-mail: ptmew@ptmew.pl, www.ptmew.pl

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan rozwoju rynku energetyki słonecznej termicznej w Polsce

Aktualny stan rozwoju rynku energetyki słonecznej termicznej w Polsce Forum Czystej Energii, POLEKO 2008 Aktualny stan rozwoju rynku energetyki słonecznej termicznej w Polsce Aneta Więcka Grzegorz Wiśniewski Michał Kwasiborski Instytut Energetyki Odnawialnej EC BREC IEO

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Khaliunaa Erdenekhuu PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytet Łódzki, doktorantka adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo