DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY"

Transkrypt

1 Anna Oniszk Popławska uzyskała tytuł magistra na wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 1998 roku oraz Central European University w Budapeszcie w 1999 roku. W 2000 roku stypendystka rządu Chin w zakresie wykorzystania biogazu, pobyt na stypendium w Chengdu. W roku 2001 otrzymała od fundacji im. M. Nowickiego oraz niemieckiej fundacji DBU nagrodę dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z energetyką odnawialną od 11 lat. Początkowo w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej/IBMER, obecnie jako pracownik EC BREC IEO Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp z o.o. Anna Oniszk Popławska posiada wiedzę z zakresu planowania energetycznego zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym oraz tworzenia mechanizmów wsparcia prawnych oraz finansowych dla energetyki odnawialnej. Posiada równieŝ wiedzę w zakresie wykorzystania biogazu rolniczego. Dotychczas uczestniczyła w kilkunastu projektach europejskich oraz krajowych (min. projekt Ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii) z zakresu energetyki odnawialnej, jest autorem licznych publikacji oraz artykułów z tego zakresu. W 2004 roku była zaangaŝowana jako ekspert Komisji Europejskiej w prace przy ocenie wniosków do programu Komisji Europejskiej finansującego projekty z zakresu zrównowaŝonych systemów energetycznych tj. Inteligentna Energia dla Europy. Jest ekspertem Ministerstwa Gospodarki w zakresie oceny wniosków do Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4 pracowała równieŝ przy ocenie wniosków do Regionalnych Programów Operacyjnych (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości). DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY Publikacje z listy filadelfijskiej 1. Nilsson, L.J., Pisarek, M., Buriak, J., Oniszk-Popławska, A., Bućko, P., Ericsson, K., Jaworski, L Energy policy and the role of bioenergy in Poland. Energy Policy Volume 34, Issue 15, October 2006, Pages ISSN: Liczba cytowań: wg Web of Science: 16 Impact Factor: 2.614, 5-Year Impact Factor: Oniszk-Popławska, A., Rogulska, M., Wiśniewski, G Renewable-energy developments in Poland to 2020 Applied Energy. Volume 76, Issue 1-3, September 2003, Pages ISSN: Liczba cytowań: wg Web of Science: 5 Impact Factor: 3.888, 5-Year Impact Factor: Issues per year: Haas R, Eichhammer W, Huber C, Langniss O, Lorenzoni A, Madlener R, Menanteau P, Morthorst PE, Martins A, Oniszk A, Schleich J, Smith A, Vass Z, Verbruggen A How to promote renewable energy systems successfully and effectively Energy Policy 32 (6): MAR Publisher: ELSEVIER SCI LTD, OXFORD. IDS Number: 761JC ISSN: Liczba cytowań: wg Web of Science: 30 Impact Factor: 2.614, 5-Year Impact Factor: Liczba cytowań wg 82 Inne w języku angielskim 1. Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G Fast growing renewable energy sector in Poland in International Sustainable Energy Review. ISSN Russells Publishing Ltd. 2. Krewitt W., Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A., Zowsik M Energy [R]evolution scenrios for Poland scenarios of clean energy supply for Poland in long-term perspective to 2050 for Greenpeace. [R]ewolucja energetyczna dla Polski Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. ISBN Jungmeier G., Könighofer K., Spitzer J., Solantausta Y., Kaberger T., Oniszk-Popławska A., Rogulska M The possible Role of Hydrogen from woody Biomass in a future Sustainable Transportation System in the Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, 2005, pp. ETA Renewable Energies and WIP Renewable Energies ISBN: Oniszk-Popławska A Specification of end user requirements of the Probio biogas technology (production of biogas and fertilizers out of wood and straw) under the PROBIO Craft project. 5. Reiche D., Oniszk-Popławska A., Burzyński R., Jaworski Ł Possibilities to introduce the feed-in tariff system to promote renewable energy on the Polish electricity market, study for Greenpeace (Möglichkeit der Einführung eines Einspeisevergütungsmodells zur Förderung erneuerbarer Energien im polnischen Strommarkt eine Einschätzung im Auftrag von Greenpeace). 6. Rogulska M., Oniszk-Popławska A., Pisarek M., Wiśniewski G State of the Art of Bioenergy in Poland- Barriers and Opportunities in Biomass and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies. OECD Publications: Paris. 7. Oniszk-Popławska A Report on renewable power In Estonia, Latvia and Lithuania. In WWF report The eastern promise, progress report on the EU renewable electricity directive in accession countries.

2 8. Oniszk A Development of Geothermal Technologies in Poland as an Environmentally Benign Source of Energy [Rozwój energii geotermalnej w Polsce jako odnawialnego źródła energii]. Praca magisterska na Uniwersytecie Środkowo-Europejskim w Budapeszcie. 9. Oniszk A Impact of the Gabcikov-Nagymaros Project on the Quality and Quantity of Surface and Ground Waters [Wpływ zapory Gabcikovo-Nagymaros na granicy węgiersko słowackiej na jakość wód powierzchniowych i podziemnych]. Opracowanie naukowe wykonane na Uniwersytecie Środkowo- Europejskim w Budapeszcie. Opracowania dla jednostek rządowych 1. Wiśniewski G. (red.), Curkowski A., Michalik M., Oniszk-Popławska A., Zowsik M Analiza dotycząca wprowadzenia kryteriów niezbędnych mechanizmów wsparcia mikrobiogazowni rolniczych. W opracowaniu. 2. Wiśniewski G. (red.), Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Zowsik M Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Warszawa. Publikacja elektroniczna dla Ministerstwa Gospodarki. URL: 3. Jaworski Ł. Michałowska Knap K., Oniszk-Popławska A., Rogulska M., Wiśniewski G Rola i znaczenie odnawialnych zasobów energii w zaopatrzeniu kraju w paliwa i energię w perspektywie średnio i długookresowej. Opracowanie dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. 4. Wiśniewski, G., Burzyński, R., Gańko, E., Gierulski, K., Jaworski, Ł, Michałowska Knap, K., Kunikowski, G., Łakomiec, L., Oniszk-Popławska, A., Włodarski, M Podstawy merytoryczne i wstępny projekt ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, projekt realizowany na zamówienie Ministra Środowiska. 5. Oniszk-Popławska A. Zowsik M ZałoŜenia do Strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wspierania rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach , 59 str. 6. Oniszk-Popławska A. (współautor) Program rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na lata Dokument przygotowany na zamówienie Ministra Środowiska. 7. Wiśniewski G. (red.), Oniszk A., Łakomiec L., Gołębiowski S., Mackiewicz P., Danilova O., Gierulski K., Pisarek M., Śmilgiewicz T Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla Ministra Środowiska, kwiecień 2000, str Inne publikacje w języku polskim 1. Oniszk-Popławska A Uwarunkowania prawne i ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego w Polsce: Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. FAPA: Warszawa. ISBN , str: Oniszk-Popławska A, Mroczkowski P Rynek biogazu w Polsce w: Czysta Energia Numer 101. Abrys: Warszawa. ISSN X, str Curkowski A., Oniszk-Popławska A Uproszczona metoda obliczenia wydajności biogazowni rolniczej. Surowce do produkcji biogazu w: Czysta Energia Numer nr 7-8/2010. Abrys: Warszawa. ISSN X, str Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Schmack U. Potencjały biogazu w Niemczech i w Polsceprzykładowe systemy, wykorzystywane materiały, ekonomika, biologia procesowa. Zeszyty Naukowe: Cieplne Maszyny Przepływowe 125/2004, ss ISDN Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej Oniszk-Popławska, A., Zowsik M Przyszłość biogazu w Polsce. Raport Rolny Magazyn Polskiego Rolnictwa nr 9(50). ISSN Oniszk-Popławska, A., Koniecko A Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym. Czysta Energia 7-8 (47-48)/2005. ISDN X. 7. Oniszk-Popławska, A Trendy i przewidywane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wokół Energetyki nr 2(24) kwiecień ISDN X. 8. Oniszk-Popławska, A., Jaworski Ł Wykorzystanie metody foresight u technologicznego do przewidywania przyszłości energetycznej Europy Projekt Eurendel. Czysta Energia, październik 10(36)/ 2004, ss Oniszk-Popławska A Kierunki rozwoju technologii wodorowych oraz ogniw paliwowych. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego Nr 5(124) ISDN Oniszk-Popławska, A Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gospodarka Paliwami i Energią nr 8/2003, ss Oniszk-Popławska A Wykorzystanie biogazu rolniczego. Środowisko Nr 14/2002, str Oniszk-Popławska A., Rogulska M., Sokołowski G Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym. Czysta Energia Nr9/2002, str

3 13. Oniszk-Popławska A W polskiej ziemi jest ciepła na 300 lat. Agroenergetyka Nr 2/2002, str Oniszk A Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym w miesięczniku Czysta Energia Oniszk A. Wykorzystanie biogazu rolniczego w dwutygodniku Środowisko, 14(230)/ Wiśniewski G., Łakomiec L, Gierulski K., Oniszk A Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, analiza i ocena dokumentu rządowego. Rynek Instalacyjny 11/2001, s Oniszk A Wykorzystanie ścieków i odpadów rolniczych do produkcji biogazu. Zeszyty Edukacyjne Instytutu Melioracji i UŜytków Zielonych, 6, B Sapek (red.). Wyd. IMUZ, Falenty, str Maćkowiak J. (red.), Gierulski K., Oniszk-Popławska A., Włodarski M., Zowsik M Ocena oddziaływania na środowisko zintegrowanego systemu wykorzystania biogazu oraz biomasy stałej w gminie Koczała. EC BREC/IBMER, Gdańsk 2001, 74 str. 19. Oniszk A Modernizacja oczyszczalnia ścieków w Józefowie koło Błonia w zakresie usuwania azotu i fosforu. Praca magisterska na Wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. KsiąŜki 1. Curkowski A., Michalik M., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G., Zowsik M Mała biogazownia rolnicza z lokalnym zagospodarowaniem ciepła odpadowego i masy pofermentacyjnej. Instytut na Rzecz Ekorozwoju: Warszawa. 37 str. In press 2. Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa. 64 str. URL: 3. Wehnert T., Lopez Araguas J.P., Bernardini O., Jaworski L., Holst Joergenson B., Wolfram J., Nielsen O., Ninni A., Oniszk-Popławska A., Velte D European Energy Futures 2030 Technology and Social Visions from the European Energy Delphi Survey. Springer Verlag Berlin Heidelberg ISBN str. URL: 4. Oniszk-Popławska, A. Zowsik, M., Wiśniewski, G Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. EC BREC: Gdańsk. ISBN: , 88 str. 5. Oniszk-Popławska, A., Zowsik, M.,Rogulska M Podstawowe informacje na temat wykorzystania energii geotermalnej. EC BREC: Gdańsk. ISBN: X, 46 str. 6. Oniszk A., Wiśniewski G., Pisarek M. (2000): Energetyczne wykorzystanie biomasy w lokalnych kotłowniach - Poradnik inwestora. Wyd. SIE, marzec 2000, 20 str.. Publikacje w języku niemieckim 1. Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Schmack U. Erschliessungspotentiale fuer Biogas in Deutschland und Polen Aspekte. W: Regenerative Eenergien in Deutschalnd und in Polen Aspekte im Himblick auf den EU-Beityritt Polens.6/7 Maja Tagungsband Regenerative Energien in Deutschland und in Polen, ss Łódź Materiały konferencyjne 1. Pisarek M., Oniszk-Popławska A., Tymendorf Ł., Płotkowski L The assessment of the forestry wood potentials for energy and forecast to 2020 in Poland in the Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, 2005, ETA Renewable Energies and WIP Renewable Energies. pp ISBN: Helynen S., Vesterinen P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G.,Gildhorn J., Pries S., Roos I., Köhn J., New bioenergy business concepts during emission trading in the Baltic Sea region in the Proceedings of the 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, 2005, ETA Renewable Energies and WIP Renewable Energies p ISBN: Oniszk-Popławska A., Jaworski Ł Biomass in the first Europe wide Delphi study Eurendel w Biomass for Energy Industry and Climate Protection Proceedings of the World Conference Rzym Maja 2004 Second World Biomass Conference, pp ISBN ISBN Florence: ETA-Florence and WIP-Munich. 4. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M State of the art and perspectives for development of different biogas technologies in Poland w Biomass for Energy Industry and Climate Protection Proceedings of the World Conference Rzym maj 2004 Second World Biomass Conference, ISBN ISBN Florence: ETA-Florence and WIP-Munich. 5. Nilsson L., Pisarek M., Buriak J., Oniszk-Popławska A., Bućko P., Ericsson K Bioenergy policy and strategy for Poland in Biomass for Energy Industry and Climate Protection Proceedings of the World Conference held in Rome, Italy May 2004 Second World Biomass Conference,. pp ISBN ISBN Florence: ETA-Florence and WIP-Munich., May 2004, Rome.

4 6. Onisz-Popławska A., Rogulska M., Wiśniewski G Scenarios of Renewable Energy Development in Poland to 2020 on Basis of SAFIRE Model (ENERGEX 2002, Kraków, maj 2002, Book of abstracts, str Onisz-Popławska A Renewable Supporting Strategies in Poland in Successfully Promoting Renewable Energy Sources in Europe w materiałach konferencyjnych z ENER (The European Network for Energy Economics Research) Forum3, 6-7 czerwca Budapeszt Węgry. ss (ISBN , ISSN ) 1. Oniszk-Popławska A., Sokołowski G Local Sustainable Energy Planning-Polish Case Study. Proceedings of the International Conference Renewable Energy Sources on the Verge of the XXI Century. Warszawa grudzień , EC BREC/IBMER-WREN, str Oniszk-Popławska A., Rogulska M.: Use of SAFIRE Software for Elaboration of Scenarios of Development of Renewable Energy in Poland to Proceedings of the International Conference Renewable Energy Sources on the Verge of the XXI Century. Warsaw, December , EC BREC/IBMER-WREN, str Oniszk-Popławska A., Rogulska M., Wiśniewski G.: Scenarios of Renewable Energy Development in Poland to 2020 on Basis of SAFIRE Model. ENERGEX 2002, Kraków, maja 2002 r., Book of Abstracts, str Oniszk A., Rogulska M.: Wykorzystanie modelu SAFIRE do opracowania scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 r.. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, Warszawa grudnia EC BREC/IBMER, WREN. Warszawa 2001, s Wystąpienia 1. Oniszk-Popławska A The role of pre-investment evaluation of dispersed power generation - agricultural biogas plants wykład podczas VI Konferencji Young scientists towards the challenges of modern technology (Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki), września 2011 na Politechnice Warszawskiej. 2. Oniszk-Popławska A Stan zaawansowania budowy biogazowni rolniczych na terenie województwa lubelskiego, etapy procesu inwestycyjnego. Panelista spotkania branŝowego projektu: Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim. 7 września Oniszk-Popławska A Wykłady z zakresu energetycznego wykorzystania biogazu rolniczego, studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 4. Oniszk-Popławska A., "Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania biogazu. Prezentacja wygłoszona na seminarium Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. Opole, r " 5. Oniszk-Popławska A. "Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej". Prezentacja wygłoszona na Targach INSTALACJE 2010 Seminarium BranŜa Instalacyjno-Grzewcza w Polsce 2009 rok i co dalej? w maju 2010 r. 6. Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A "Stan i perspektyw rozwoju rynku biogazu w Polsce", Seminarium międzynarodowe "Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Przegląd krajowych prac i moŝliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce", Warszawa 19 czerwca Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A., Sulima P "Kierunki rozwoju technologii biogazu rolniczego w UE i Polsce", prezentacja wygłoszona w Poznaniu 29 października 2009r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, Salon Czystej Energii. 8. Oniszk-Popławska A Przyszłość wodoru i ogniw paliwowych w Materiałach konferencyjnych Innowacja w Ochronie Środowiska. Warszawa 1-3 grudnia Oniszk-Popławska A Referat: odnawialne źródła energii na tle systemu handlu emisjami UE w Materiałach konferencyjnych Zasady obrotu świadectwami pochodzenia i handlu uprawnieniami do emisji, Warszawa 4 października Oniszk-Popławska A Metoda foresight u technologicznego zastosowana do oceny przyszłości wodoru i ogniw paliwowych w projekcie Eurendel. Materiały konferencyjne międzynarodowego seminarium Perspektywy dla technologii wodorowych wykorzystujących ogniwa paliwowe zasilane z odnawialnych zasobów energii, Gdańsk 17 luty 2004, ss Oniszk-Popławska A Przyszłość wodoru i ogniw paliwowych w Materiałach konferencyjnych Innowacja w Ochronie Środowiska. Warszawa 1-3 grudnia Oniszk-Popławska A Plakat: Economic Optimisation of Energy Flows in Biogas Plants Economic Optimisation of Energy Flows in Biogas. Plants. 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, Oniszk-Popławska A Odnawialne źródła energii na tle systemu handlu emisjami UE. Konferencja Adenture Konsulting Energia odnawialna 2005 rynek, produkcja, prawo, 19 maja 2005 Warszawa. 14. Oniszk-Popławska A Najnowsze trendy polityczno-prawne w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. Konferencja Adventure Konsulting Energia odnawialna 2005 rynek, produkcja, prawo, 19 maja 2005 Warszawa.

5 15. Oniszk-Popławska A., Zowsik M Potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego w Polsce oraz moŝliwości jego wykorzystania. X Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE ss , września Oniszk Popławska A. Jaworski Ł Conference on the Future of Energy in Enlarged Europe: Perspectives for R&D Co-operation Warszawa 7-8 października Plakat: Biomass in the first Europe wide Delphi study Eurendel. 17. Oniszk-Popławska A Technological foresight methodology applied to forecast the future of hydrogen and fuel cells (EurEnDel project). International Workshop on Early Stage Energy Technologies and Tool Training Seminar for Assessment of their Market Potential 8-9 marca 2004 Politechnika w Rydze, Łotwa. 18. Oniszk-Popławska A Metoda foresight u technologicznego zastosowana do oceny przyszłości wodoru i ogniw paliwowych w projekcie Eurendel. Międzynarodowe seminarium Perspektywy dla technologii wodorowych wykorzystujących ogniwa paliwowe zasilane z odnawialnych zasobów energii, Gdańsk 17 luty Oniszk-Popławska A Polityka państwa polskiego i U.E. w zakresie odnawialnych zasobów energii. Prognozowany rozwój energetyki odnawialnej w Polsce w perspektywie następnych 10 lat. Seminarium EuroEnergo Energetyka Odnawialna w Krajach Unii Europejskiej. Warszawa, 19 maja 2004 r. 20. Oniszk-Popławska A Międzynarodowe seminarium Perspektywy dla technologii wodorowych wykorzystujących ogniwa paliwowe zasilane z odnawialnych zasobów energii, Gdańsk 17 luty 2004, referat: Oniszk-Popławska A Metoda foresight u technologicznego zastosowana do oceny przyszłości wodoru I ogniw paliwowych w projekcie Eurendel. 21. Oniszk-Popławska A., Bonacina, M., Holst Joergensen, B., Velte, D., EurEnDel - European Energy Delphi. Materiały Konferencyjne European Network for Energy Economics Research (ENER) Forum 5: Technological change, market reform and climate policies EurEnDel - European Energy Delphi, października 2003, Bukareszt, Rumunia. 22. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce. W Zeszytach naukowych Nr 924 Instytutu Maszyn Przepływowych, numer 123, ISSN , ss Materiały konferencyjne z Energia odnawialna w Polsce i w Niemczech czerwca 2003 r., Politechnika Łódzka. 23. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce. ss Materiały konferencyjne z VIII ej Polsko-Duńskiej Konferencji Biomasa w energetyce, Starbienino, gmina Choczewo, czerwca Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce. W Zeszytach naukowych Nr 924 Instytutu Maszyn Przepływowych, numer 123, ISSN , ss Materiały konferencyjne z konferencji Energia odnawialna w Polsce i w Niemczech czerwca 2003 r., Politechnika Łódzka 25. Oniszk-Popławska A., Zowsik, M Stan aktualny i perspektywy rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce. Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE, września Instytut Budownictwa Elektryfikacji i Mechanizacji Rolnictwa. ISBN , ss Oniszk-Popławska A Przedstawienie metodyki Foresight u na przykładzie Foresight u technologicznego w ramach projektu EURENDEL, prezentacja na seminarium KBN 15 grudnia 2003 Działania Joint Research Centre w 2004 roku, seminarium dla kadry naukowej i przedstawicieli administracji państwowej. 27. Oniszk-Popławska A Seminarium III Akademii Rynku Energetycznego pt. Rynek bilansujący kontrakty długoterminowe energia odnawialna, Warszawa, 6 maja Referat: Perspektywy zielonej energii po wstąpieniu Polski do UE, Zewnętrzne finansowanie projektów dot. odnawialnych źródeł energii. 28. Oniszk-Popławska A Odnawialne źródła energii jako element planowania rozwoju lokalnego Warszawa, Ministerstwo Środowiska, 9-10 maja 2002 r. Stymulacja rozwoju energetyki odnawialnej dzięki tworzeniu lokalnych programów rozwojowych i planów energetycznych Anna Oniszk-Popławska, EC BREC/IBMER Wprowadzenie do warsztatów - Anna Oniszk-Popławska -EC BREC/IBMER, Joanna Maćkowiak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 29. Oniszk-Popławska A Planowanie energetyczne w mieście i gminie. referat: Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym. Abrys, czerwca Oniszk-Popławska A Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem zasad zrównowaŝonego rozwoju, Warszawa, 27 czerwca 2001 r., Ministerstwo Środowiska Przedstawienie zasad konkursu oraz zwycięzcy konkursu Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym- Anna Oniszk, EC BREC/IBMER. 31. Oniszk-Popławska A Stymulacja rozwoju energetyki odnawialnej dzięki tworzeniu lokalnych programów rozwojowych i planów energetycznych. Materiały konferencyjne Odnawialne źródła energii jako element planowania rozwoju lokalnego, EC BREC/IBMER Warszawa, 9-10 maja 2002 r., str

6 32. Oniszk-Popławska A., Rogulska M Metodyka realizacji procesu planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Planowanie energetyczne w mieście i gminie - odnawialne źródła energii. Abrys, Poznań, czerwiec 2002 r., str Oniszk-Popławska A., Sokołowski G., Śmilgiewicz T Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Planowanie energetyczne w mieście i gminie. Abrys, Poznań czerwca 2002 r., str Oniszk A Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym, w Materiałach konferencyjnych Planowanie energetyczne w mieście i gminie, Abrys, czerwca 2002, Oniszk A Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym w Materiałach konferencyjnych Planowanie energetyczne w mieście i gminie. referat: Znaczenie planowania energetycznego z uwzględnieniem OZE na szczeblu lokalnym. Abrys, czerwca 2002, Oniszk A., Rogulska M Wykorzystanie modelu SAFIRE do opracowania scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 r. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, Warszawa grudnia EC BREC/IBMER, WREN. Warszawa 2001, s Inne wystąpienia 1. Oniszk Popławska. A Biogazownie przyszłością lubelskiego. Wypowiedź dla Radio Lublin w dn. 7 września URL: 2. Oniszk Popławska. A Wywiad nt. Energii geotermalnej w radiu Radio Olsztyn magazyn Puls Ziemii, dn Oniszk Popławska. A Wywiad nt. biogazu rolniczego w radiu Radio dla Ciebie Magazyn Ekologiczny Puls Ziemi, dn Oniszk-Popławska A Udział w programie wraz z jego konsultacją Magazyn telewizyjny Eurotelochrona środowiska, energetyka odnawialna 3 TVP, 11 luty 2003.g , 12 luty 2003 g Oniszk-Popławska A Udział w programie wraz z jego konsultacją Magazyn telewizyjny Eurotelochrona środowiska, energetyka odnawialna 3 TVP, 11 luty 2003.g , 12 luty 2003 g Oniszk-Popławska A Udział w programie telewizyjnym wraz z jego konsultacją Krajobraz Polski; Energetyka odnawialna, szanse i zagroŝenia, TVP 2, , godz. 11:50 2. WdroŜenia, patenty, udział w projektach naukowych, grantach. Udział w międzynarodowych projektach badawczych Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej: kierownik projektu w Polsce: EU Agro Biogas europejska inicjatywa na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania biogazowni rolniczych. Projekt z VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, koordynator: RTD Services kierownik projektu w Polsce: Create Acceptance Wpływ czynników kulturowych na rozowój odnawialnych źródeł energii i stworzenie narzędzi zwiększających akceptwoalność społeczną dla nich. Projekt z VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, koordynator: ECN Holland kierownik projektu w Polsce: technology at Work. Promocja technologii produkcująccyh czysta energię w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. Projekt z VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, koordynator ECN-Net Denmark kierownik projektu w Polsce: PROBIO Produkcja biogazu i nawozu z drewna i słomy, projekt 6PR, program CRAFT kierownik projektu w Polsce: Technologiczna i społeczna wizja przyszłości energetyki europejskiej. Ogólnoeuropejskie studium Delphi EURENDEL. Projekt z V Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej. Udział w międzynarodowych projektach badawczo- wdroŝeniowych z programu Inteligentna Energia Europy obecnie kierownik projektu: EurObserv ER barometr energetyki odnawialnej, studia regionalne rozwoju OZE Madegascar (Komisja Europejska 6 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE) Market development of gas driven cars including supply and distribution of natural gas and biogas projekt promujący wykorzystanie pojazdównapędzanych gazem ziemnym, biogazem i wodorem, wnikający głęboko w zagadnienia marketingowe wykorzystania gazu jako paliwa samochodowego, pozwala równieŝ znaleźć nowe źródło zapotrzebowania na biogaz. Projekty badawcze sponsorowane przez dawny KBN:

7 Opracowanie modelu analitycznego do obliczeń i doboru instalacji do produkcji biogazu rolniczego. Praca statutowa IBMER finansowana przez KBN. Inne projekty badawcze Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie biogazu rolniczego w województwie lubelskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego kierownik projektu ET Bionergy: Nowe moŝliwości dla biznesu podczas handlu emisjami (New Bioenergy Business During Emission Trading). Projekt realizowany w ramach programu BSR Interreg III B NP. DOTYCHCZASOWE NAGRODY I WYRÓśNIENIA, DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA, ORGANIZACYJNA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI Stypendium Fundacji Batorego: studia magisterskie Environmental Sciences and Policy Central European University w Budapeszcie, tytuł Master of Science Uniwersytetu w Manchesterze. Stypendium Fundacji Nowickiego oraz fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów w obszarze ochrony środowiska: nagrodą był staŝ w niemieckiej jednostce naukowo badawczej, Instytut Rolniczy w Brunszwiku. Członek załoŝyciel Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska zrzeszającej stypendystów Fundacji Nowickiego. Ekspert Ministerstwa Gospodarki ds. oceny wniosków inwestycyjnych biogaz rolniczy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4. lata Ekspert Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ds. oceny wniosków inwestycyjnych biogaz rolniczy z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego, rok Występowanie w licznych audycjach radiowych, telewizyjnych oraz liczne artykuły popularyzatorskie (patrz dorobek naukowy). WSPÓŁPRACA NAUKOWA, WYJAZDY ZAGRANICZNE I STAśE NAUKOWE Współpraca z zagranicą: Ekspert Komisji Europejskiej: ocena wniosków do programu Inteligentna Energia dla Europy w czerwcu 2004, 2 tygodnie. Wymiana naukowa w Instytucie Badawczym Ministerstwa Rolnictwa (FAL) w Brunszwiku, Niemcy. Celem prac było powiększenie umiejętności i wiedzy z zakresu wykorzystania biogazu rolniczego. W trakcie stypendium opracowany został program kalkulacyjny do obliczeń instalacji biogazowych, styczeń- kwiecień Studia magisterskie na wydziale Environmental Sciences and Policy Central European University w Budapeszcie, tytuł Master of Science Uniwersytetu w Manchesterze, wrzesień sierpień Udział w licznych międzynarodowych wydarzeniach naukowych, przykładowo: 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Paris, postery, 3 publikacje w Materiałach konferencyjnych, przewodnictwo sesji: Assesments of Biomass Feedstocks Production Potential. European Foresight Academy Regional Foresight Methods Training Workshop Joint Research Centre ISPRA, Włochy, maja European Network for Energy Economics Research (ENER) Forum 5: Technological change, market reform and climate policies, października 2003, Bukareszt, Rumunia. Refrat: EurEnDel - European Energy Delphi. United Nations Framework Convention on Climate Change Ninth session of the Conference of the Parties (COP 9), obserwator 1-2 grudnia Międzynarodowe szkolenie 25th International Training Course on Biogas Technology, Chiny, 3 sierpnia 17 września 2000 r. Referat: Status and Perspectives for Utilisation of Biogas in Poland. Międzynarodowe projekty badawcze

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy) D8 Sprawozdanie z warsztatu Cele ilościowe produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce do roku 2030 zorganizowanie w Warszawie w ramach projektu Komisji Europejskiej RES H. Policy development

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 Stan na dzień 15.11.2011 PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2011 Godz. Wydarzenie Uwagi Miejsce 10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Marcin Bukowski 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE!

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 1 (44) Kwiecień 2012 Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! W tym numerze polecamy: Aktualności NTIE str. 5 Jubileusz Katedry Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Podsumowanie działań Podsumowanie FNEZ w działań roku 2012 Plan działań na rok 2013 Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w roku 2012 Plan działań na rok

Bardziej szczegółowo