Studia Master of Science

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Master of Science"

Transkrypt

1 Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. PROGRAM IV. KADRA DYDAKTYCZNA V. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VI. REKRUTACJA VII. CENA

2 I. WSTĘP Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) od września 11 r. wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej 4 programy studiów, których absolwenci otrzymują dyplom Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii zgodny z wybraną specjalizacją. Studia MSc trwają rok i są realizowane po polsku. To pierwsza tego typu oferta na polskim rynku edukacyjnym. Studia są adresowane do osób, które chciałyby zmienić swoją ścieżkę kariery i posiadają już dyplom na poziomie min. licencjata lub inżyniera. Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów (licencjackich i magisterskich) bez konieczności realizowania różnic programowych. Absolwenci programów otrzymują dyplom wydawany przez Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania). II. METODY KSZTAŁCENIA Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów w małych grupach (max. 25 osób). Podczas zajęć wykorzystujemy metodę kształcenia POU opartą o metody aktywizujące. Są to przede wszystkim: miniwykłady, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków, dyskusje, debaty, badania własne. Warsztaty, przebiegające w inspirującej atmosferze, koncentrują się na pracy zespołowej, wykorzystując wsparcie i wyzwania, które stwarza grupa. Dużo uwagi poświęcamy również rozwojowi umiejętności uniwersalnych oraz profesjonalnych.

3 III. PROGRAM W ofercie uczelni znajdują się 4 programy studiów: Business and Marketing Management Business and Human Resource Management Business and Financial Management International Business Management W programach nauczania realizowanych w POU wyodrębnione zostały moduły wspólne (core modules) dostępne dla wszystkich specjalności. Zarządzanie ludźmi Podejmowanie decyzji finansowych Zarządzanie procesami w organizacji Podstawy marketingu Zarządzanie strategiczne Metody badań biznesowych Dysertacja 50 Każda ze specjalności zawiera ponadto moduły specjalistyczne (path ways), właściwe dla ścieżki wybranego programu studiów. MSc in Business and Marketing Management Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem wsparte gruntowną, praktyczną znajomością najważniejszych obszarów zarządzania biznesem. Dzięki temu nabywają umiejętność planowania i wdrażania działań marketingowych na poziomie operacyjnym i strategicznym w dowolnej branży. Marketing międzynarodowy Marketing cyfrowy Komunikacja strategiczna Marketing strategiczny

4 MSc in Business and Human Resource Management Uczestnicy programu zdobywają specjalistyczne kompetencje z obszaru strategii i praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, wsparte gruntowną, specjalistyczną znajomością najważniejszych obszarów zarządzania biznesem. Otwiera to przed nimi możliwości pełnienia specjalistycznych funkcji menedżerskich i profesjonalne wspomaganie organizacji w zakresie zarządzania jej potencjałem ludzkim. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenie i rozwój pracowników Przywództwo a zmiana Prawo pracy MSc in Business and Finance Management Celem programu jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami, a także ugruntowanie praktycznej znajomości najważniejszych obszarów zarządzania biznesem. Dzięki temu zdobywają kwalifikacje potrzebne do zarządzania kosztami, podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych oraz analizy sytuacji finansowej organizacji działającej na rynku krajowym i międzynarodowym. Finanse międzynarodowe Zarządzanie portfelem inwestycji Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Finanse strategiczne MSc in International Business Management Program obejmuje kluczowe zagadnienia aktywności biznesowej w ujęciu globalnym. Absolwenci MSc in International Business Management będą potrafili rozwiązywać międzynarodowe problemy biznesowe, podejmować decyzje na poziomie operacyjnym i strategicznym, a także zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem międzynarodowej działalności (zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Marketing międzynarodowy Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi Dynamika rynków wschodzących

5 IV. KADRA DYDAKTYCZNA Na studiach MSc wykładają m.in.: Dr Bogdan Gorczyca Dyrektor ds. standardów kształcenia. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pracuje w POU od 1991 roku. Brał udział i kierował wieloma międzyuczelnianymi projektami (TVU, London; Free University of Brussels, Universidade Aberta, Lizbona; Educational Technological Institute, Larissa), których celem było doskonalenie wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu i dydaktyce oraz tworzenie nowych programów studiów. Specjalizuje się w zakresie analizy systemów i zarządzania projektami. Od 1997 roku sprawuje nadzór nad realizacją programów studiów I i II stopnia. Odpowiada za system zapewnienia jakości kształcenia, w tym za systematyczne kontakty z Oxford Brookes University i AMBA w tym obszarze. Uczestniczy w tworzeniu programów studiów podyplomowych i szkoleń. Prof. dr hab. Roman Skarżyński Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w POU, wykładowca na studiach Executive MBA. W latach pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był odpowiedzialny za nadzorowanie statystyki pieniężnej dla grupy krajów z Europy, Afryki i Azji. Prowadził indywidualne misje dla wdrożenia metodologii statystyki pieniężno-kredytowej dla centralnych banków Gruzji (09), Mołdawii (08), Rosji (07), Białorusi (00, 05), Nigerii (01, 06, 07), Namibii (03, 05), Mauritiusa (02, 06), Mongolii (01), Lesoto (00), Brunei Darussalam (1998), Tajlandii (1998 i 1999), Chin (1997). Prowadził kursy Monetarny and Financial Statistics w IMF Institute w Waszyngtonie, w Joint Vienna Institute w Wiedniu, CEMLA na Arubie, Arab Montary Fund w Abu Dhabi, STI w Singapurze i wiele innych. Był członkiem zespołów przygotowujących raporty o przestrzeganiu standardów rozpowszechniania danych (ROSC) w Namibii, Polsce, Mongolii, Kenii, na Mauritiusie i Białorusi. Wcześniej w Wydziale Finansów Publicznych MFW nadzorował statystykę fiskalną oraz pracował jako ekspert przy wdrożeniach metodologii fiskalnej dla Ministerstw Finansów Polski, Rosji, Słowacji, Czech i Mongolii. Do 1989 pracował jako docent w Instytucie Finansów w Warszawie.

6 Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno- -Społecznego SGH. Dziekan Oddziału Małopolskiego Polish Open University. Prowadziła szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeria-Ogród, Biprocemwap. Prowadziła wykłady na wielu kongresach, m.in.: Ogólnopolskim Kongresie Personelu i Zarządzania, Ogólnopolskim Kongresie Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej. Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, rozwiązywania konfliktów. Specjalizuje się w strategii i polityce przedsiębiorstw, systemach zarządzania i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dr Maria Kukurba Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno- -Społecznego SGH. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie. Ze względu na aktywną współpracę POU z instytucjami zagranicznymi uczestniczyła w wielu konferencjach oraz w przygotowaniu programów edukacyjnych, magisterskich i MBA. W ramach programu Tempus współpracowała z uniwersytetami w Lizbonie, Laryssie w Grecji oraz Thames Valley University w Londynie. W swojej karierze zawodowej prowadziła i prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze dla firm z zakresu rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami. Sekretarz Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe POU. Dr Zbigniew Maciaszek Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno- -Społecznego SGH. Uzyskał dyplom MBA Polish Open University oraz Thames Valley University z Londynu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, globalizacji, konkurencyjności, zmian w gospodarce światowej ewolucja współczesnego kapitalizmu. Posiada umiejętność wyjątkowego inspirowania i motywowania oraz szukania niekonwencjonalnych rozwiązań (zrywania ze stereotypami i przyjętymi konwencjami).

7 MBA Adam Górecki Absolwent studiów MBA w Polish Open University. Posiada -letnie doświadczenie zawodowe, w tym od 16 lat na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem sprzedażą (Amica Wronki S.A., Electrolux Poland sp. z o.o., Merloni Indesit Polska sp. z o.o., Leroy Merlin Polska sp. z o.o., IKEA Retail sp. z o.o.). Od 05 r. właściciel firmy szkoleniowo-doradczej ASPEN CONSULTING. Jest konsultantem/trenerem we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Obecnie współpracuje z polskimi i międzynarodowymi firmami z różnych branż, w tym m.in: finansowej, AGD/RTV, przemysłu ciężkiego i lekkiego, spożywczego. Przeszkolił zarządy i pracowników ponad 50 firm (m.in. Polbank EFG, BRE Bank S.A., Polkomtel, Dun and Bradstreet Poland Sp.z o.o., British American Tobacco Polska S.A., Bakoma S.A., Michelin Polska S.A., Hewlett-Packard Polska). Jego specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, zmiennym środowisku biznesowym. V. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Studia MSc realizowane są w 2 systemach - stacjonarnym oraz e-learning. System stacjonarny to zajęcia w małych grupach warsztatowych, które prowadzone są w Warszawie (ul. Domaniewska 37A) oraz w Krakowie (ul. Głowackiego 12). Zajęcia realizowane są w dwóch trybach: - tygodniowym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ) oraz - weekendowym (zajęcia odbywają się w piątek w godz oraz w sobotę i niedzielę w godz ) System e-learning w POU to system równoważny z systemem tradycyjnym. Studenci realizują te same treści, w oparciu o tą samą metodologię nauczania i muszą spełniać te same wymagania co do zaliczeń i egzaminów. E-learningowy system POU to system kompletny i spełniający wszystkie wymogi kształcenia akademickiego. Jest on przede wszystkim multimedialny (wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem prezentacji, zdjęć, filmów, animacji itp.) oraz interaktywny - w czasie zajęć student ma kontakt z wykładowcą (z którym może rozmawiać i odpowiadać na jego pytania) oraz z pozostałymi studentami (z którymi może wymieniać doświadczenia, dyskutować oraz wspólnie rozwiązywać ćwiczenia i opracowywać zadane projekty). Zajęcia e-learning odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach lub od

8 VI. REKRUTACJA Warunki rekrutacji. 1. Wymagania stawiane kandydatom na studia. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie minimum licencjata, inżyniera lub innym równoważnym. Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego potwierdzoną: lub certyfikatem London Chamber of Commerce, level 2 (LCCI level 2), innym ekwiwalentnym certyfikatem na poziomie B1 (do decyzji Dyrektora Instytutu Języka Angielskiego). zdać wstępny test znajomości języka angielskiego organizowany przez Polish Open University. 2. Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia w dziekanacie: wypełnionej karty zgłoszeniowej na studia lub aplikacji on-line oryginału (do wglądu) i kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych kserokopii dowodu osobistego dowodu wpłaty 0 zł (przelewem lub kartą płatniczą w dziekanacie) z tytułu postępowania kwalifikacyjnego Terminy rekrutacji na semestr letni 12/13 I tura rekrutacji - Warszawa, Kraków Ostateczny termin składania zgłoszeń Egzamin z j. angielskiego , godz Rozmowy z kandydatami Ogłoszenie list przyjętych II tura rekrutacji - Warszawa, Kraków Ostateczny termin składania zgłoszeń Egzamin z j. angielskiego , godz Rozmowy z kandydatami , 13.09, Ogłoszenie list przyjętych

9 VII. CENA Pełny koszt studiów wynosi zł. Opłaty pobierane w trakcie procesu rekrutacyjnego to: opłata za postępowanie kwalifikacyjne 0 zł, opłata rejestracyjna (bezzwrotna) w wysokości 190 zł płatna przy rejestracji.

Executive Development

Executive Development Executive Development Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. OSOBY PROWADZĄCE WARSZTATY VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo