PROŚBA O ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (USŁUGI DORADCZE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROŚBA O ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (USŁUGI DORADCZE)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2011 PROŚBA O ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (USŁUGI DORADCZE) Polska Trzeci Projekt Utrzymania i Rehabilitacji Dróg Administracja Publiczna USŁUGI DORADCZE PoŜyczka nr POL Numer ID: GDDKiA SAP-dz /11 Procedura: CQS Prośba o Zgłoszenie Zainteresowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała finansowanie z Banku Światowego na poczet kosztów projektu Trzeci Projekt Utrzymania i Rehabilitacji Dróg i zamierza wykorzystać częściowo przyznane środki na usługi doradcze. Zamówienie obejmuje Usługi konsultingowe związane z opracowaniem koncepcji rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego SAP FI/FM/AA/HR oraz koncepcji adaptacji oprogramowania do zmian w przepisach i regulacjach prawnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się do upowaŝnionych Konsultantów z prośbą o wyraŝenie zainteresowania realizacją pakietu prac wdroŝeniowych. Zainteresowani Konsultanci zobowiązani są przedłoŝyć informacje potwierdzające, iŝ posiadają odpowiednie kwalifikacje do zrealizowania w/w usług. W załączeniu wzory odpowiednich dokumentów tj. REFERENCJE FIRMY WaŜniejsze usługi zrealizowane w ostatnich trzech latach, które najlepiej potwierdzają posiadane kwalifikacje oraz WZÓR CURRICULUM VITAE (CV). Konsultanci mogą takŝe łączyć się w Konsorcja celem podwyŝszenia kwalifikacji. Szczegółowy Zakres Wymagań (ToR) stanowi załącznik do niniejszej prośby. Okres realizacji kontraktu do Konsultant zostanie wybrany zgodnie z procedurą CQS (Consultants Qualification Selection), określoną przez Bank Światowy, zgodnie z p. 3.7 instrukcji Banku Światowego "Wybór i zatrudnianie konsultantów przez PoŜyczkobiorców Banku Światowego". Generalna Dyrekcja ul. śelazna 59 Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa tel.: (022) fax: (022)

2 Wymagane kwalifikacje Konsultanta: Konsultant powinien być firmą niezaleŝną. Konsultant w ciągu ostatnich trzech latach uczestniczył w realizacji projektu wdroŝenia zintegrowanego systemu informatycznego SAP w sferze budŝetowej, a w szczególności: prowadził prace analityczne związane z wdraŝaniem zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRP/ERP, prowadził usługi konsultingowe związane z opracowaniem koncepcji rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRP/ERP, realizował autorskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu SAP moduły FI (Księgowość Finansowa), FM (Rachunkowość BudŜetowa), HR (Zarządzanie Personelem), AA (Środki Trwałe), prowadził usługi konsultingowe związane z opracowaniem: dokumentacji dla uŝytkowników końcowych, dokumentacji technicznej oraz instrukcji stanowiskowych prowadził usługi konsultingowe związane z opracowaniem specjalistycznych interfejsów pomiędzy zintegrowanymi systemami informatycznymi klasy MRP/ERP, a innymi specjalistycznymi systemami branŝowymi. Wymienione wyŝej kwalifikacje muszą być potwierdzone broszurami, opisami podobnych zleceń, doświadczeniami w podobnych warunkach, posiadaniem odpowiednich cech wśród członków zespołu itd. Do złoŝenia oferty techniczno-finansowej zostanie zaproszony ten z Kandydatów, który uzyska najwyŝszą ocenę w ramach powyŝszych kryteriów, ocenie będą podlegać doświadczenie oraz kwalifikacje firmy i zespołu konsultantów zgłoszonego przez Konsultanta. Zainteresowani Konsultanci mogą uzyskać dodatkowe informacje wyłącznie w formie elektronicznej, pod adresem Zgłoszenia Zainteresowania w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem Usługi konsultingowe związane z opracowaniem koncepcji rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego SAP FI/FM/AA/HR oraz koncepcji adaptacji oprogramowania do zmian w przepisach i regulacjach prawnych naleŝy dostarczyć pod niŝej wskazanym adresem do dn. 13 maja 2011 r. do godziny 13.00: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. śelazna Warszawa Kancelaria, pokój 308

3 Załącznik nr 1 REFERENCJE FIRMY WaŜniejsze usługi zrealizowane w ostatnich trzech latach, które najlepiej potwierdzają posiadane kwalifikacje Wykorzystując poniŝszy formularz, prosimy o podanie informacji dotyczących kaŝdego przedsięwzięcia, na realizację którego Państwa firma, indywidualnie bądź w ramach Konsorcjum, była związana kontraktem prawnym. Nazwa firmy: Nazwa przedsięwzięcia: Lokalizacja: Nazwa Klienta: Adres i telefon: Eksperci wyznaczeni przez Państwa firmę do realizacji usług (profile): Liczba osobo-miesięcy: Szacunkowa wartość usług w USD/lub danej walucie) Opis przedsięwzięcia:

4 Załącznik nr 2 WZÓR CURRICULUM VITAE (CV) Proponowane stanowisko: Nazwa firmy: Nazwa eksperta: Zawód: Data urodzenia: Lata pracy w firmie/jednostce: Narodowość: Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych: Szczegółowy opis zadań: Kluczowe kwalifikacje: [Prosimy o podanie doświadczenia danego eksperta i odbytych szkoleń, najbardziej zbliŝonych do charakteru zadań niniejszego przedsięwzięcia. Prosimy podać zakres odpowiedzialności danego eksperta w waŝniejszych zrealizowanych przedsięwzięciach oraz podać daty ich realizacji oraz miejsce wykonywania usług] Wykształcenie: [Prosimy krótko podsumować wykształcenie eksperta: ukończone szkoły/ uniwersytety oraz zdobyte inne, specjalistyczne wykształcenie, wraz z podaniem nazwy szkoły, dat uczęszczania oraz uzyskanych stopni naukowych] Doświadczenie zawodowe: [Zaczynając od obecnie zajmowanego stanowiska, prosimy o podanie wszystkich stanowisk, zajmowanych w pracy zawodowej, począwszy od obecnego do pierwszego zatrudnienia. NaleŜy podać wszystkie miejsca pracy eksperta od ukończenia szkoły, podając daty, nazwę zatrudniających organizacji, zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy. Dla doświadczenia zawodowego, nabytego w ostatnich dziesięciu latach, prosimy opisać typ wykonywanych czynności oraz referencje klienta, jeśli to moŝliwe. Nie więcej jak dwie strony]

5 Języki obce: [Dla kaŝdego języka naleŝy podać stopień jego znajomości: biegle, dobrze, dostatecznie lub podstawowy dla kategorii mówienie, czytanie i pisanie] Potwierdzenie: Ja, niŝej podpisany, zaświadczam, iŝ według mojej najlepszej wiedzy i przekonania, wyŝej zamieszczone dane w sposób prawidłowy opisują moją osobę, kwalifikacje i doświadczenie. [Podpis eksperta oraz upowaŝnionego przedstawiciela firmy] Data: Dzień/miesiąc/rok Imię i nazwisko eksperta: Imię i nazwisko upowaŝnionego przedstawiciela firmy:

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6

OGŁOSZENIE. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6 Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 r. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-207 WARSZAWA OGŁOSZENIE Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368948-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Warszawa, 17.09.2009 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 NIP: 526 27 48 966, REGON: 015 668

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KR/2011 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną wartość w złotych równowartości kwoty 14 000

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo