BS GARWOLIN 100 lat roku pełni Ryszard Głaszczka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BS GARWOLIN 100 lat. 1998 roku pełni Ryszard Głaszczka."

Transkrypt

1 III Krajowy Zjazd Spó dzielczoêci Bankowej r. Wojewódzkie losowanie ksià eczek oszcz dnoêciowych premiowanych ciàgnikami - Garwolin 1981 r. w1991 roku obejmuje Pani Zofia Mucha, która od 28 grudnia 1994 roku pełni także funkcję prezesa Zarządu BS. Od listopada 1997 roku stanowisko głównego księgowego powierzono Barbarze Jankowskiej. Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej od czerwca 1998 roku pełni Ryszard Głaszczka. Działalność banków spółdzielczych w okresie piętnastolecia ( ) nie była oparta o właściwy rachunek ekonomiczny. W wyniku rosnącego braku równowagi pomiędzy ilością pieniądza i podażą środków produkcji rozszerzono limitowanie i obwarowywanie szczegółowymi przepisami zasad i form działalności kredytowej. W tendencjach tych nie można nie dostrzec pewnych analogii z okresu lat , choć zjawiska te występowały w innej skali i inne było ich podłoże. Jeśli w tych warunkach działalność samorządowa nie zamarła, a zmiany organizacyjne nie spowodowały tak widocznego jak w tamtych latach spadku aktywności i zobojętniania członków organów samorządu trzeba to zawdzięczać większemu Budynek BS w Garwolinie - lata osiemdziesiàte

2 Zebranie Przedstawicieli rok

3 Pracownicy BS w 1986 roku wyrobieniu społecznemu działaczy oraz części aparatu etatowego BGŻ i samych banków spółdzielczych, poszukujących możliwości najlepszego w istniejących warunkach wykonywania zadań statutowych. Zwiększone rozmiary działalności postawiły przed Bankiem trudne zadanie utrzymania dotychczasowych osiągnięć i szczególnej dbałości o dyscyplinę płatniczą kredytobiorców. Mimo tego wszystkiego okres ten stał pod znakiem intensywnego rozwoju Banku Spółdzielczego w Garwolinie, który trwał do początku lat dziewięćdziesiątych. Zebranie Przedstawicieli rok

4 Zebranie Przedstawicieli rok Przemiany społeczno gospodarcze, jakie dokonały się po 1989 roku znalazły swoje odbicie w zmianach sektora spółdzielczości bankowej. Początki lat dziewięćdziesiątych były okresem przystosowania się banków spółdzielczych do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 24 czerwca 1994 r. Sejm RP uchwalił ustawę orestrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta stworzyła nowy stan prawny dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, nakreślając niezbędne zmiany organizacyjne, które musiały być dokonane w celu restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego i zbudowania nowoczesnej, trójszczeblowej struktury bankowej, opartej na rozwiązaniach sprawdzonych już wkrajach Europy Zachodniej. Wprowadzono szereg zmian oraz nowych standardów ekonomicznych i prawnych działania banków. Ponadto, w okresie realizacji tzw. programu Balcerowicza komplikuje się sytuacja w rolnictwie. Pojawiły się nadwyżki płodów rolnych, których rolnicy nie mogli sprzedać. Równocześnie wzrastały ceny artykułów do produkcji rolnej

5 Banki spółdzielcze, w tym również Bank Spółdzielczy wgarwolinie, dysponując niskimi funduszami własnymi, miały niewielkie możliwości udzielenia kredytów ze środków własnych. Musiały więc korzystać z kredytu refinansowego, co spowodowało znaczny wzrost odsetek od udzielonych kredytów. Sytuacja zarówno dla banków, jak i dla rolników, okazała się trudna. Garwoliński Bank zanotował niekorzystne wyniki finansowe, będące efektem obniżenia opłacalności produkcji rolnej, wysokiej inflacji oraz tzw. "kredytów trudnych" i nieskutecznego egzekwowania swoich wierzytelności. Jednak - ostatecznie - trudne lata transformacji ustrojowych i gospodarczych, w tym wyjątkowo ciężki dla spółdzielczości okres Bank Spółdzielczy w Garwolinie przeszedł pomyślnie. W początkach lat dziewięćdziesiątych Bank został w pełni skomputeryzowany, co w znacznym stopniu pozwoliło usprawnić pracę załogi i sprawność obsługi klienta. Zainstalowany system pozwalał na dokładną i szybką obsługę klientów w oparciu o jedną bazę danych. W1995 r. Bank Spółdzielczy w Garwolinie został akcjonariuszem w strukturach Lubelskiego Banku Regionalnego S.A. w Lublinie. W ramach reorganizacji banków spółdzielczych i banków zrzeszających powstaje Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z którym r. Bank Spółdzielczy w Garwolinie podpisał umowę zrzeszenia. 26 maja 1998 roku w Banku Spółdzielczym w Borowiu, 31 maja w Banku Spółdzielczym w Miastkowie Kościelnym i 1 czerwca 1998 r. Sala operacyjna Centrali BS w Garwolinie

6 Prezes Zarzàd - Roman Odalski w Banku Spółdzielczym w Garwolinie odbyły się historyczne Zebrania Przedstawicieli, na których podjęto jednogłośnie uchwały o wspólnej fuzji. Duży i dobry Bank w Garwolinie ma się połączyć z bankami małymi, ale zdrowymi i dobrze funkcjonującymi. Podjecie tak ważnych decyzji wymagało od każdej ze stron odwagi i wcześniejszych uzgodnień. Te niełatwe decyzje były bolesne, zwłaszcza dla banków przyłączających się. Co więc przemawiało za tym, aby łączyć się? Zarówno Bank Spółdzielczy w Miastkowie Kościelnym jak i Borowiu wnikliwie oceniły swoją sytuację ekonomiczną. Ciągle rosnące Sala operacyjna Centrali BS w Garwolinie koszty funkcjonowania banków, przy systematycznym ograniczaniu dochodów, brak limitów wypłat na kredyty preferencyjne (które zajmują w obligach kredytowych aż 90%), zmniejszająca się cena tych kredytów dla banku a przez to spadek dochodów - to tylko niektóre z przyczyn. Wreszcie dalsza perspektywa istnienia dla banków funkcjonujących na gminach typowo rolniczych, a nie ujętych do konsolidacji przez LBR S.A, ograniczone możliwości dojścia do wymogów kapitałowych to ważniejsze elementy, które samorządy obu banków wzięły pod uwagę podejmując uchwały łączeniowe. Doszło więc do małżeństwa z rozsądku, na za- Zespó pracowników Centrali BS w Garwolinie

7 sadach partnerskich, zapewniających zachowanie spółdzielczego charakteru placówki, tworzących zalążki powiatowego banku spółdzielczego w Garwolinie. Spółdzielcy musieli mieć pewność, że w wyniku połączenia banków nic nie stracą, że nie zostaną bez pracy i nie będą pozbawieni osobistej satysfakcji. Tak uważali i takie stanowisko zajęli przede wszystkim samorządowcy z Garwolina. Najważniejsze efekty ekonomiczne połączenia się banków to przede wszystkim większa suma bilansowa, która związana jest z możliwością generowania przez bank dochodów oraz z efektywnością. Po połączeniu się BS umocni swoja pozycję w rankingu banków Zrzeszenia Regionalnego. Fuzja oznaczała połączenie kapitałów własnych, możliwości udzielania większych kredytów i gwarancji bankowych. To dalsze umocnienie pozycji we wspomnianym rankingu. Wreszcie poprzez połączenie, konsolidację funduszy trzech banków znacznie wzrastały szanse osiągnięcia odpowiedniego progu kapitałowego. Fuzja dawała możliwości lepszego zarządzania aktywami i pasywami. Banki przyłączone odczuwały brak środków do działalności kredytowej. Bank Spółdzielczy w Garwolinie w zupełności zaspokajał te potrzeby. Zagospodarowanie własnych środków w kredyty jako aktywa najbardziej dochodowe musiało przynieść pożądany efekt. Należało jednak zdawać sobie sprawę, że zanim pojawią się efekty połączeniowe, może nastąpić uszczuplenie zysków. Chodziło o konieczność wprowadzenia nowoczesnej techniki obsługi klientów, zabezpieczeń w oddziałach, dostosowanie oprocentowania zarówno depozytów i kredytów do poziomu stosowanego w BS Garwolin, z czym Banki przyłączone w pojedynkę nie dałyby sobie rady. Tak więc, z dniem 31 sierpnia 1998 r. Bank Spółdzielczy w Garwolinie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Miastkowie Kościelnym i Bankiem Spółdzielczym w Borowiu, tworząc na bazie tych Spółdzielni swoje oddziały. W1999 r., 31 lipca nastąpiła również konsolidacja z dwoma kolejnymi bankami, tj: Bankiem Spółdzielczym w Trojanowie oraz Bankiem Spółdzielczym w Żelechowie i utworzono dwa kolejne oddziały. Wysokość sumy bilansowej w wyniku połączenia banków w 1998 r. zwiększyła się _o 13,2%, w roku po przyłączeniu dwóch kolejnych banków - o 23,4%. W 2003 r. Bank zakupił od BPS SA wwarszawie nieruchomość po byłym Banku Spółdzielczym w Pilawie, gdzie otwarty został kolejny, siódmy oddział BS Garwolin. Sala operacyjna Centrali BS w Garwolinie

8 Zarzàd BS w Garwolinie Na dzień dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Garwolinie prowadzi działalność poprzez Centralę w Garwolinie przy ul.kościuszki 24 oraz oddziały w Borowiu, Górznie, Miastkowie Kościelnym, Wildze, Trojanowie, Żelechowie, filię w Parysowie i punkt kasowy w Garwolinie w siedzibie Urzędu Skarbowego. Zgodnie ze Statutem garwolińska Spółdzielnia, działając w interesie swoich członków prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub wpowiatach ryckim i łukowskim. Bank oferuje nowoczesne produkty, gwarantując pewność, bezpieczeństwo i wygodę klientów. W ostatnich latach BS wprowadził obsługę poprzez internet, home-banking, usługę SMS-banking obsługę dewizową oferującą klientom możliwość otwarcia rachunków w czterech walutach. Kadrę pracowniczą Banku stanowi 77 osób, posiadających kwalifikacje odpowiadające współczesnym wymogom pracy w placówce bankowej. Pracà banku kieruje Zarzàd w sk adzie: -Roman Odalski Prezes Zarządu - Alicja Kęckiewicz Wiceprezes Zarządu - Ryszard Samson Członek Zarządu. Nad ca okszta tem dzia alnoêci Banku czuwa Rada Nadzorcza, wybrana r., w sk adzie: - Ryszard Głaszczka -Stanisław Ragus -Stanisław Barbarczyk - Jadwiga Baran - Zbigniew Piesiewicz - Witold Sitek - Marian Dobrzyński -Stanisław Piekarski - Bernard Moreń -Stanisław Koc Siedziba BS w Garwolinie

9 Na koniec 2007 roku członkami Banku Spółdzielczego w Garwolinie było 5276 osób. Jako aktywny uczestnik życia lokalnego Bank od wielu lat wspiera przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym. W miarę możliwości pomaga artystycznym i sportowym zespołom młodzieżowym, strażom pożarnym i innym organizacjom lokalnym. O wielkości i dynamice rozwoju Banku świadczą podstawowe wskaźniki finansowe. Suma bilansowa, która najlepiej odzwierciedla rozmiary działalności i potencjał Banku, na koniec 2007 roku wynosiła netto ,86 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o12,8%. Wśród aktywów największą pozycję stanowią udzielone kredyty. W 2007 r. Bank udzielił kredytów na łączną kwotę blisko tys. zł, o 28,6% więcej niż w 2006 r. W omawianym okresie ( ) o 11,6% wzrósł stan depozytów, kapitały BS wzrosły o14,2%, zaś fundusze własne o 16,4% i wynosiły na koniec 2007 r. ok tys. zł 100-letnia tradycja sprawia, że mimo ogromnej konkurencji wyniki Banku Spółdzielczego w Garwolinie i kapitały własne z roku na rok rosną, jego sytuacja jest stabilna, co przekłada się na zaufanie jego klientów. Strategia Banku Spółdzielczego w Garwolinie zorientowana jest na określenie potrzeb i spełniania oczekiwań klientów. Polityka długofalowa Banku to umocnienie uzyskanej pozycji rynkowej poprzez sprawny i powszechny system rozliczeń bankowych, nieustanne zwiększanie zakresu i poziomu świadczonych usług bankowych oferowanych klientom, pozyskiwanie coraz większej liczby klientów, (w tym jednostek samorządu terytorialnego) poprzez stosowanie wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanie produktów bankowych po konkurencyjnych cenach. Dzięki atutom, jakie niewątpliwie posiadają banki spółdzielcze elastyczność, krótki proces decyzyjny, bliskość i dobry kontakt z klientem - są one w stanie sprostać narzuconym sobie wymaganiom. Bank Spółdzielczy w Garwolinie w swojej historii przeżywał różne okresy rozwoju i trudności, lecz nigdy upadku. Wykazywał się dużymi zdolnościami dostosowawczymi, co było zasługą mądrych i odpowiedzialnych załóg pracowniczych oraz aktywu społecznego związanego ze spółdzielczością. Jednak najwyższą wartością dla Banku, od 100 lat wpisanego w pejzaż lokalnego środowiska, będą zawsze stanowić jego członkowie i klienci, gdyż to właśnie oni stanowią o dzisiejszej pozycji i sile garwolińskiego Banku Spółdzielczego, który na zawsze pozostanie wierny dewizie: "Bona opinio hominum tuior pecunia est" (Dobra opinia u ludzi znaczy wi cej ni pieniàdze) Rada Nadzorcza BS w Garwolinie

10 Centrala: Garwolin, ul. Kościuszki 24 Godziny pracy poniedziałek-piątek: 8:00-17:00 Godziny pracy soboty: 8:00-13:00 tel Centrala tel Księgowość tel./fax Sekretariat tel Sala operacyjna tel Kredyty tel. Oddział w Górznie Górzno tel./fax tel Oddział w Pilawie Pilawa ul. Aleja Wyzwolenia 140 tel./fax tel./fax Oddział w Wildze Wilga, ul.warszawska 71 tel./fax Filia w Parysowie Parysów, ul. Rynek 40 tel Oddział w Borowiu Borowie, ul. Bankowa 9 tel./fax tel Oddział w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny, ul.rynek 7 tel./fax tel./fax Oddział w Trojanowie Trojanów tel tel./fax Oddział w Żelechowie Żelechów, ul. Piłsudskiego 22 tel tel./fax Punkt Kasowy w siedzibie Urzędu Skarbowego Garwolin, ul. Senatorska 30 tel wew

11 Siedziba Oddzia u w Borowiu Borowie, ul. Bankowa 9 Godziny pracy: 7:30-15:30 Godziny kasowe: 8:00-14:00 W soboty placówka nie pracuje tel. /fax tel lutego 1960 roku powstaje w Borowiu samodzielna Kasa Spółdzielcza. Prezesem Zarządu zostaje Stanisław Bartosiewicz. W tym okresie Kasa zrzeszała 310 członków. Jednostką nadrzędną Kasy był związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie, który przejął funkcję Centrali. W dniu 15 kwietnia 1973 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółdzielni z Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy. Zmiana ta została zarejestrowana w Sadzie Powiatowym w Garwolinie w1973 r. Od 1 stycznia 1963 roku kierownikiem Kasy a następnie dyrektorem Banku Spółdzielczego w Borowiu był Wacław Malitka a następnie - do czasu połączenia się z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie - dyrektorem była Lucyna Zając. Sala operacyjna Oddzia u w Borowiu Pracownicy Oddzia u w Borowiu

12 Górzno Godziny pracy: 7:30-15:30 Godziny kasowe: 7:45-14:30 W soboty placówka nie pracuje tel./fax tel Siedziba i sala operacyjna Oddzia u w Górznie Pracownicy Oddzia u w Górznie

13 Siedziba Oddzia u w Miastkowie KoÊcielnym Miastków KoÊcielny, ul.rynek 7 Godziny pracy: 7:00-15:00 Godziny kasowe: 7:15-14:30 W soboty placówka nie pracuje tel./fax tel./fax Kasa Spółdzielcza w Miastkowie Kościelnym powstała w 1925 roku - zorganizowana przez ówczesnego wójta gminy Jana Kondeja. Po wejściu okupanta w 1939 roku Kasa Spółdzielcza oficjalnie musiała swoją działalność zawiesić iprzejść do działalności konspiracyjnej. W roku 1946 liczba członków Kasy szybko wzrasta. W 1947 roku Rada Nadzorcza na prezesa wybrała Stanisława Zielińskiego. W roku 1950 wybrano nowy Zarząd w osobach: Jan Serzysko, Edward Szaniawski, Lucjan Romecki. W 1955 roku prezesem Zarządu wybrany został Paweł Baran. Od 15 września 1958 roku funkcję kierownika Kasy Spółdzielczej objął Władysław Piskorski. W 1961 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej został Wacław Grązka a prezesem Zarządu - Edward Wiącek. Po zmianie nazwy z Kasy Spółdzielczej na Bank Spół- Pracownicy Oddzia u w Miastkowie KoÊcielnym Sala operacyjna Oddzia u w Miastkowie KoÊcielnym dzielczy w Miastkowie Kościelnym dyrektorem Banku został Władysław Piskorski. Pełnił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę, tj. do 1988 roku. Za jego kadencji wybudowany zostaje budynek banku w centrum Miastkowa Kościelnego, który oddano do użytku w 1985 roku. Po przejściu na emeryturę Władysława Piskorskiego funkcję dyrektora a następnie prezesa Zarządu pełnił w latach Roman Odalski. Odnotowano w tym okresie dynamiczny rozwój Banku. Jednak z uwagi na wprowadzenie wymogów kapitałowych Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzję w 1999 roku o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie by tworzyć jeden wspólny, silny kapitałowo Bank

14 Pilawa ul. Aleja Wyzwolenia 140 Godziny pracy: 8:00-16:00 Godziny kasowe: 8:00-15:00 W soboty placówka nie pracuje tel./fax tel./fax Siedziba Oddzia u w Pilawie Sala operacyjna i pracownicy Oddzia u w Pilawie

15 Trojanów Godziny pracy: 7:30-15:30 Godziny kasowe: 8:00-14:30 W soboty placówka nie pracuje tel tel./fax Siedziba Oddzia u w Trojanowie Sala operacyjna Oddzia u w Trojanowie Bank Spółdzielczy w Trojanowie jako oddział BS w Sobolewie usamodzielnił się r. Pierwszym prezesem Zarządu został Wacław Ośko. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisław Jedryszek, zaś dyrektorem Banku - Wiesław Błaszczuk. W/w okresie Bank zatrudniał 16 osób, posiadał dwa punkty kasowe w Życzenie i Korytnicy. W styczniu 1995 r. nastąpiła zmiana Zarządu. Nowym prezesem został Wiesław Błaszczuk, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisław Ragus. W1999 r. BS Trojanów połączył się z BS w Garwolinie. Dyrektorem oddziału został Wiesław Błaszczuk. W oddziale zatrudnionych jest 7 pracowników. Pracownicy Oddzia u w Trojanowie

16 Wilga ul.warszawska 71 Godziny pracy: 7:00-15:00 Godziny kasowe: 7:00-14:00 W soboty placówka nie pracuje /fax Siedziba i sala operacyjna Oddzia u w Wildze Pracownicy Oddzia u w Wildze

17 elechów, ul. Pi sudskiego 22 Godziny pracy (i kasowe) pon.-piàtek: 8:00-16:00 Godziny pracy soboty: 7:30-12:00 Godziny kasowe soboty: 8:00-12:00 tel tel./fax Siedziba Oddzia u w elechowie Sala operacyjna Oddzia u w elechowie Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Żelechowie powstało w 1902 roku dzięki staraniom wielkiego społecznika - doktora Antoniego Michałowskiego. Stałe powiększanie się funduszy własnych w wyniku wypracowywanych corocznie nadwyżek bilansowych, niezmordowana praca doktora Michałowskiego oraz zapał społeczeństwa doprowadziło do wybudowania w 1913 roku pięknego gmachu. Towarzystwo zmieniło swą nazwę na Kasa Spółdzielcza. W1969 roku w budynku Banku Spółdzielczego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci jego założyciela, wielkiego społecznika, żelechowskiego Judyma, doktora Antoniego Michałowskiego. W uroczystości uczestniczyła rodzina doktora. Był to okres dynamicznego rozwoju Spółdzielni. W 1999 roku Bank Spółdzielczy w Żelechowie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie stając się jego oddziałem. Pracownicy Oddzia u w elechowie

18 Parysów, ul. Rynek 40 Godziny pracy: 8:00-16:00 Godziny kasowe: 8:15-15:00 W soboty placówka nie pracuje tel Siedziba Filii w Parysowie Sala operacyjna i pracownicy Filii w Parysowie

19 w siedzibie Urz du Skarbowego Garwolin ul. Senatorska 30 Godziny kasowe: 8:00-15:00 W soboty placówka nie pracuje tel wew. 353 Punkt Kasowy w Garwolinie A. OFERTA PRODUKTOWA KREDYTOWA: I. Małe i średnie przedsiębiorstwa 1. Kredyt obrotowy w rachunku bie àcym i kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 2. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 3. Kredyt pomostowy na realizacj przedsi wzi ç w ramach programu Dzia anie 2.3 Oprocentowanie WIBOR 3M + mar a od 1% Prowizja od 0,75% 4. Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bie àcym z malejàcym limitem kwartalnym sp acana w ciàgu 10 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 5. Po yczka gotówkowa na dzia alnoêç gospodarczà bez koniecznoêci udokumentowania w maksymalnej kwocie z z terminem sp aty w ciàgu 12 miesi cy Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a 3,5% Prowizja 2% 6. Kredyty preferencyjne z dop atami ARiMR z linii nip nkz nnt Oprocentowanie 1,5 stopy redyskonta weksli Prowizja 2%

20 II. Przedsiębiorcy indywidualni 1. Kredyt obrotowy w rachunku bie àcym i kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 2. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 3. Kredyt pomostowy na realizacj przedsi wzi ç w ramach programu Dzia anie 2.3 Oprocentowanie WIBOR 3M + mar a od 1% Prowizja od 0,75% 4. Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bie àcym z malejàcym limitem kwartalnym sp acana w ciàgu 10 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 5. Po yczka gotówkowa na dzia alnoêç gospodarczà bez koniecznoêci udokumentowania w maksymalnej kwocie z z terminem sp aty w ciàgu 12 miesi cy Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a 3,5% Prowizja 2% 6. Kredyty preferencyjne z dop atami ARiMR z linii nip nkz nmr Oprocentowanie 1,5 stopy redyskonta weksli Prowizja 2% III. Rolnicy indywidualni 1. Kredyt obrotowy w rachunku bie àcym i kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 2. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 3. Kredyt pomostowy na realizacj przedsi wzi ç w ramach programu SPO Oprocentowanie : stopa redyskonta weksli NBP + mar a od 1,40% Prowizja od 1,20% 4. Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bie àcym z malejàcym limitem kwartalnym sp acana w ciàgu 10 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 5. Po yczka gotówkowa na dzia alnoêç rolniczà bez koniecznoêci udokumentowania w maksymalnej kwocie z z terminem sp aty w ciàgu 12 miesi cy Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a 3,5% Prowizja 2% 6. Kredyt obrotowy na finansowanie bie àcej dzia alnoêci rolniczej kwocie 750 z /ha (maks. Kwota z ) z mo liwoêcià odnowienie na kolejny 12-miesieczny okres Oprocentowanie: 0% Prowizja 9,99%% 7. Po yczka gotówkowa dla dostawców mleka OSM Garwolin i SM Ryki w maksymalnej kwocie ( na okres 12 miesi cy -25% rocznych dochodów za mleko lub na okres 24 miesi cy 40% rocznych dochodów za mleko Oprocentowanie: 8,15 % stopa sta a Prowizja 0% 8. Kredyty preferencyjne z dop atami ARiMR z linii nip nmr nkz nmr nnt,nbr Oprocentowanie 1,5 stopy redyskonta weksli Prowizja 2% IV. Osoby fizyczne 1. Kredyty gotówkowe konsumpcyjne (maksymalna kwota z ) Oprocentowanie zmienne: - z okresem sp aty do 12 miesi cy 9,75% - z okresem sp aty do 24 miesi cy 12,40% - z okresem sp aty do 36 miesi cy 14,40% - z okresem sp aty do 48 miesi cy 15,10% - z okresem sp aty do 60 miesi cy 16,25% Prowizja od 4,75% 2. Kredyt gotówkowy GRATKA (maksymalna kwota z )

21 Okres kredytowanie: 24 miesiàce Oprocentowanie sta e : 11,00% Prowizja od 4,25% 3. Szybki kredyt gotówkowy CHWILÓWKA (maksymalna kwota z ) Okres kredytowanie: 12 miesi cy w tym karencja 2 miesiàce Oprocentowanie sta e : 9,50% Prowizja od 2,75% 4. Kredyt gotówkowy konsumpcyjny w rachunku POLKONTO (maksymalna kwota z nie wi cej jednak ni 12 miesi czne wp ywy) Oprocentowanie zmienne: 13,00% Prowizja 1% 5. Kredyt hipoteczny konsumpcyjny sp acany w ciàgu 20 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 6. Kredyt mieszkaniowy NOWY DOMEK maksymalny okres sp aty 15 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie: - dla posiadaczy rachunków bie àcych / POLKONT (WIBOR 3M + mar a 2,25% - dla pozosta ych klientów (WIBOR 3M + mar a 2,75% Prowizja od 1% 7. Kredyt hipoteczny mieszkaniowy W ASNE M maksymalny okres sp aty 30 lat, Oprocentowanie: WIBOR 3M + mar a od 0,50% Prowizja od 1% ( w przypadku udzielenie kredytu na sp at kredytu mieszkaniowego w innym banku prowizja jest odpowiednio obni ana o 50%) V. Jednostki samorządu terytorialnego 1. Kredyty dla Jednostek Samorzàdu Terytorialnego Oprocentowanie: WIBOR 1M lub 3M plus mar a od 0,5 % Prowizja od 0,50% VI. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Kredyty remontowy Wspólny Remont: Okres kredytowania do 10 lat Oprocentowanie : WIBOR 3M + mar a od 0,50% Prowizja : od 1% B. OFERTA PRODUKTOWA DEPOZYTOWA 1. Dla klientów instytucjonalnych: - rachunek rozliczeniowy bie àcy lub pomocniczy - rachunek lokaty terminowej w z otych i walutach - rachunki pozosta ych podmiotów niefinansowych 2. Dla klientów indywidualnych: - rachunek oszcz dnoêciowo-rozliczeniowy Pol-konto - rachunek p atny na ka de àdanie w z potwierdzony ksià eczkà oszcz dnoêciowà - rachunek z terminowymi wk adami oszcz dnoêciowymi potwierdzony ksià eczkà oszcz dnoêciowà - rachunek lokaty terminowej oszcz dnoêciowej w z otych - rachunek oszcz dnoêciowy p atny na ka de àdanie w walutach wymienialnych - rachunek terminowej lokaty oszcz dnoêciowej w walutach wymiennych C. INNE PRODUKTY I US UGI: - karty p atnicze - us ugi bankomatowe - polecenie wyp aty w obrocie dewizowym - skup i sprzeda walut obcych w gotówce - Internet Banking - Home Banking - SMS Banking - Bankofon

22 SPIS PREZESÓW Banku: Od 1908 r. Jan Migdalski z towa Prezes Zarzàdu TO-P od r. Zofia Mucha Prezes Zarzàdu BS od r. Roman Odalski V-ce Prezes Zarzàdu od 1933 r. Bronis aw Warowny Kierownik Kasy Spó dzielczej Jan Chmielewski Prezes Zarzàdu od 1936 r. Bronis aw Warowny Prezes Zarzàdu od r. Roman Odalski Prezes Zarzàdu Alicja K ckiewicz V-ce Prezes Zarzàdu Lista zas u onych pracowników z wieloletnim sta em pracy: od 1939 r. ona Bronis awa Warownego Kierownik Kasy Bronis aw Warowny Prezes Zarzàdu po wojnie Stanis aw P atek Prezes Zarzàdu Roman Mucha Przewodniczàcy Rady Jan Lusawa kierownik nast pnie Antoni G owienko od 1971 r. Zbigniew Borowski Kierownik Kasy Marian Gendek Prezes od 1973 r. Zbigniew Borowski Dyrektor BS w Garwolinie od 1975 r. Henryk Kondej Dyrektor BS w Garwolinie Zbigniew Borowski Z-ca Dyrektora BS od 1991 r. Zofia Mucha Dyrektor BS Ryszard G aszczka Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Garwolin Centrala BS: - Zofia Mucha - Roman Odalski - Alicja K ckiewicz - Ryszard Samson - Barbara Sobiech - Gra yna Leszek - Romualda Cmiel - Teresa Balas - Gra yna Kamola - Janina OÊko - Waleria Rogala Oddzia Borowie: - Lucyna Zajàc - Maria Gielo - Joanna Stu ka - Jolanta P atek - Barbara Baran Oddzia Górzno: - Zofia Borowa - Wanda Frelik - Janina Gurzkowska

23 Oddzia Miastków KoÊcielny: - Bogumi a Pazura - Hanna Mucha - Gra yna àczyƒska Oddzia Pilawa: - Wies awa Soszka - Marianna Wasilka Oddzia Trojanów: - Wies aw B aszczuk - Halina Królik - Regina Lis - Marianna ukasiak - Krystyna Olek Oddzia Wilga: - Anna W grzynek - El bieta Janisiewicz - Halina Woêniak - Daniela Woêniak Oddzia elechów: - Marianna Gawroƒska-Majek - Jadwiga P atek - Bogumi a Wojda - Teresa Kostyra - Alicja Gromó FILIA Parysów: - Teresa Kozicka - Teodora Kuwa - Miros awa Wojdyga STAN PRACOWNIKÓW NA DZIE r. garwolin - centrala BS - Romualda Cmiel - G ówna Ksi gowa - Katarzyna Wielgosz - Z-ca G ównej Ksi gowej - Gra yna Leszek - Starszy Inspektor - Janina OÊko - Starszy Inspektor - Marlena Kilim - Ksi gowa - Marcin Woder - Informatyk - Damian Kaczorowski - Inspektor - Gra yna Kamola - Starszy Inspektor - Barbara Sobiech - Starszy Inspektor - Aneta K pka - Sekretarka - Joanna Zboina - Naczelnik Wydzia u Kredytów - Seweryn Mianowski - Inspektor - Marta Gurzkowska - Inspektor - Anna Kobus - Referent - Edyta Mikulska - Referent - Urszula Lewandowska - Referent - Anna M trak - Inspektor ds. kredytów - Marzena Zuchniak - Referent - Teresa Balas Naczelnik Wydzia u Kas - Halina Wasilewska - Kasjer - Waleria Rogala - Kasjer - Edyta Gromu - Kasjer - Marzena Szadurska - Kasjer - Magdalena Wojciechowska - Kasjer - Jan Poszytek - Kierowca - Mariusz Sobiech - Komendant Stra y - Tomasz Ciecierski - Wartownik Konwojent - Marcin Odalski - Kierowca - Wac awa Andrzejczyk - Sprzàtaczka - Jolanta Królikowska - Kasjer

24 Oddzia Borowie: - Lucyna Zajàc - Dyrektor Oddzia u - Joanna Stu ka - Starsza Ksi gowa - Jolanta P atek - Inspektor Kredytowy - Barbara Baran - Inspektor ds. oszcz dnoêci - Maria Gielo - Kasjer - Zofia Aniszewska - Sprzàtaczka Odzia Górzno - Wanda Frelik - Dyrektor Oddzia u - Janina Gurzkowska - Inspektor ds. oszcz dnoêci - Aneta Borowa - Inspektor - Magdalena Samson - Inspektor - Krystyna Przybysz - Kasjer - Justyna Domaƒska - Referent - Maria Jaworska - Sprzàtaczka Oddzia Miastków KoÊcielny: - Bogumi a Pazura - Dyrektor Oddzia u - Gra yna àczyƒska - Inspektor - Hanna Mucha - Starsza Ksi gowa - Aneta Kot - Inspektor ds. kredytów - Aneta Matysiak - Kasjer - Wies awa Piesiewicz - Sprzàtaczka Oddzia Pilawa: - Wies awa Soszka - Dyrektor Odzia u - Marianna Wasilka - Kasjer - Aneta Zydlewska - Inspektor - Kamila Kopikowska - Referent - Ma gorzata Siudalska - Referent - Alina Szelàg - Sprzàtaczka Oddzia Trojanów: - Wies aw B aszczuk - Dyrektor Oddzia u - Regina Lis - Starsza Ksi gowa - Halina Królik - Starszy Inspektor ds. Kredytów - Teresa Wi k - Inspektor ds. kredytów - Marianna ukasiak - Kasjer - Krystyna Olek - Inspektor ds. Oszcz dnoêci - Agnieszka Przàdka - Sprzàtaczka Oddzia Wilga: - El bieta Janisiewicz - Dyrektor Oddzia u - Halina Woêniak - Inspektor ds. kredytów - Daniela Woêniak - Starszy Inspektor - Anna apacz - Referent - Przemys aw Parol - Referent - Marta Gajownik - Kasjer - Iwona Gràdziel - Sprzàtaczka Oddzia elechów: - Jadwiga P atek - Dyrektor Oddzia u - Bernadeta Baran - Inspektor ds. kredytów - Alicja Gromó - Kasjer - Teresa Kostyra - Inspektor ds. oszcz dnoêci - Agnieszka Kocot - Referent - Teresa Laskowska - Sprzàtaczka - Bogumi a Wojda - Starsza Ksi gowa - Beata Sameryt - Referent - Micha Suchecki - Referent Filia Parysów: - Teresa Kozicka - p.o. Kierownika Filii, Kasjer - Teodora Kuwa - Inspektor Kredytowy - Anna Bokus - Referent - Miros awa Wojdyga - Inspektor - Wojciech ukasiak - Referent

25 BS GARWOLIN 100 lat

26 - 54 -

27 BS GARWOLIN 100 lat

28 Spis treści Z okazji jubileuszu lecia Banku Garwolin - z historii miasta i powiatu Historia i zasady Spółdzielczości Dzieje Banku Mapa zasięgu działania i placówki BS w Garwolinie Oddział w Borowiu Oddział w Górznie Oddział w Miastkowie Kościelnym Oddział w Pilawie Oddział w Trojanowie Oddział w Wildze Oddział w Żelechowie Filia w Parysowie Punkt Kasowy w Garwolinie Oferta BS w Garwolinie Spis Prezesów Banku, zasłużonych i aktualnych pracowników Wyniki działalności statutowej BS Spis Treści 3 str. 5 str. 10 str. 14 str. 38 str. 39 str. 40 str. 41 str. 42 str. 43 str. 44 str. 45 str. 46 str. 47 str. 47 str. 50 str. 53 str. 56 str. Wydawnictwo Czarno-Biała Bydgoszcz, ul. Cicha 47/7, tel./fax (052) , tel. (052) , Tekst i redakcja: Piotr Jasieniecki, Fotografie: Archiwum BS w Garwolinie, Piotr Jasieniecki Projekt graficzny i DTP: Sebastian Cieślak ISBN

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/12/833/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.03.2016 (obowiązuje od 14.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 31/22/2016 Zarządu BS Żmigród z dnia 26 września 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik do Uchwały nr 1/2/2017 Zarządu BS Żmigród z dnia 13 stycznia 2017r BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 luty 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 26/2015 z dnia 05.03.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/26/619/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.06.2013 (obowiązuje od 12.06.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 11/2016 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 08.03.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /5/665/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 27.01.2014 (obowiązuje od 17.02.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 38/16 z dnia 31.03.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 08.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 42/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01września 2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Spis treści: I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Nr 8/2015 z dnia 9 marca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE Żyraków,2015r. Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 kwietnia 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/10/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 09.10.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 22/2016 z dnia 29.02016r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/09/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 30.09.2016r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /66/659/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2013 (obowiązuje od 01.01.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 36/2014 z dnia 09 października 2014r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od 01.01.2016.

Obowiązująca od 01.01.2016. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje od 17

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie 30.04.2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr 88/Z/2014 Zarządu z dnia 24.07.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2014 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 14.10.2015r. Tabela

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 26 luty 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje od 27

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/05/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.05.2012 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. LIMANOWA 2012 CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ SPIS TREŚCI I. Załącznik nr 1 -Postanowienia ogólne w sprawie ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 25.10.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 listopada 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 66/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 14 listopada 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 15 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie

od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP 3. Rachunek dla PKZP

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 8 stycznia 2013r. zm. Uchwałą Nr 12 z dnia 11.02.2013r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 01.03.2013r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.06.2013r Nr 05/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Strona 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 sierpnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2015r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI Tabela 1: Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr 166/Z/2013 Zarządu z dnia 29.11.2013 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2013 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 149/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.07.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 36/15 z dnia 18.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 24.03.2015

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 23.11.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 27.08.2015r Nr 02/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr //0 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia.0.0r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 0r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/I/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 25.02011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/2017 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 01.02.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.10.2014r Nr 02/2014 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. Zmiany: Uchwała Nr 27 z dnia 8 czerwca 2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo