BS GARWOLIN 100 lat roku pełni Ryszard Głaszczka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BS GARWOLIN 100 lat. 1998 roku pełni Ryszard Głaszczka."

Transkrypt

1 III Krajowy Zjazd Spó dzielczoêci Bankowej r. Wojewódzkie losowanie ksià eczek oszcz dnoêciowych premiowanych ciàgnikami - Garwolin 1981 r. w1991 roku obejmuje Pani Zofia Mucha, która od 28 grudnia 1994 roku pełni także funkcję prezesa Zarządu BS. Od listopada 1997 roku stanowisko głównego księgowego powierzono Barbarze Jankowskiej. Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej od czerwca 1998 roku pełni Ryszard Głaszczka. Działalność banków spółdzielczych w okresie piętnastolecia ( ) nie była oparta o właściwy rachunek ekonomiczny. W wyniku rosnącego braku równowagi pomiędzy ilością pieniądza i podażą środków produkcji rozszerzono limitowanie i obwarowywanie szczegółowymi przepisami zasad i form działalności kredytowej. W tendencjach tych nie można nie dostrzec pewnych analogii z okresu lat , choć zjawiska te występowały w innej skali i inne było ich podłoże. Jeśli w tych warunkach działalność samorządowa nie zamarła, a zmiany organizacyjne nie spowodowały tak widocznego jak w tamtych latach spadku aktywności i zobojętniania członków organów samorządu trzeba to zawdzięczać większemu Budynek BS w Garwolinie - lata osiemdziesiàte

2 Zebranie Przedstawicieli rok

3 Pracownicy BS w 1986 roku wyrobieniu społecznemu działaczy oraz części aparatu etatowego BGŻ i samych banków spółdzielczych, poszukujących możliwości najlepszego w istniejących warunkach wykonywania zadań statutowych. Zwiększone rozmiary działalności postawiły przed Bankiem trudne zadanie utrzymania dotychczasowych osiągnięć i szczególnej dbałości o dyscyplinę płatniczą kredytobiorców. Mimo tego wszystkiego okres ten stał pod znakiem intensywnego rozwoju Banku Spółdzielczego w Garwolinie, który trwał do początku lat dziewięćdziesiątych. Zebranie Przedstawicieli rok

4 Zebranie Przedstawicieli rok Przemiany społeczno gospodarcze, jakie dokonały się po 1989 roku znalazły swoje odbicie w zmianach sektora spółdzielczości bankowej. Początki lat dziewięćdziesiątych były okresem przystosowania się banków spółdzielczych do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 24 czerwca 1994 r. Sejm RP uchwalił ustawę orestrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta stworzyła nowy stan prawny dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, nakreślając niezbędne zmiany organizacyjne, które musiały być dokonane w celu restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego i zbudowania nowoczesnej, trójszczeblowej struktury bankowej, opartej na rozwiązaniach sprawdzonych już wkrajach Europy Zachodniej. Wprowadzono szereg zmian oraz nowych standardów ekonomicznych i prawnych działania banków. Ponadto, w okresie realizacji tzw. programu Balcerowicza komplikuje się sytuacja w rolnictwie. Pojawiły się nadwyżki płodów rolnych, których rolnicy nie mogli sprzedać. Równocześnie wzrastały ceny artykułów do produkcji rolnej

5 Banki spółdzielcze, w tym również Bank Spółdzielczy wgarwolinie, dysponując niskimi funduszami własnymi, miały niewielkie możliwości udzielenia kredytów ze środków własnych. Musiały więc korzystać z kredytu refinansowego, co spowodowało znaczny wzrost odsetek od udzielonych kredytów. Sytuacja zarówno dla banków, jak i dla rolników, okazała się trudna. Garwoliński Bank zanotował niekorzystne wyniki finansowe, będące efektem obniżenia opłacalności produkcji rolnej, wysokiej inflacji oraz tzw. "kredytów trudnych" i nieskutecznego egzekwowania swoich wierzytelności. Jednak - ostatecznie - trudne lata transformacji ustrojowych i gospodarczych, w tym wyjątkowo ciężki dla spółdzielczości okres Bank Spółdzielczy w Garwolinie przeszedł pomyślnie. W początkach lat dziewięćdziesiątych Bank został w pełni skomputeryzowany, co w znacznym stopniu pozwoliło usprawnić pracę załogi i sprawność obsługi klienta. Zainstalowany system pozwalał na dokładną i szybką obsługę klientów w oparciu o jedną bazę danych. W1995 r. Bank Spółdzielczy w Garwolinie został akcjonariuszem w strukturach Lubelskiego Banku Regionalnego S.A. w Lublinie. W ramach reorganizacji banków spółdzielczych i banków zrzeszających powstaje Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z którym r. Bank Spółdzielczy w Garwolinie podpisał umowę zrzeszenia. 26 maja 1998 roku w Banku Spółdzielczym w Borowiu, 31 maja w Banku Spółdzielczym w Miastkowie Kościelnym i 1 czerwca 1998 r. Sala operacyjna Centrali BS w Garwolinie

6 Prezes Zarzàd - Roman Odalski w Banku Spółdzielczym w Garwolinie odbyły się historyczne Zebrania Przedstawicieli, na których podjęto jednogłośnie uchwały o wspólnej fuzji. Duży i dobry Bank w Garwolinie ma się połączyć z bankami małymi, ale zdrowymi i dobrze funkcjonującymi. Podjecie tak ważnych decyzji wymagało od każdej ze stron odwagi i wcześniejszych uzgodnień. Te niełatwe decyzje były bolesne, zwłaszcza dla banków przyłączających się. Co więc przemawiało za tym, aby łączyć się? Zarówno Bank Spółdzielczy w Miastkowie Kościelnym jak i Borowiu wnikliwie oceniły swoją sytuację ekonomiczną. Ciągle rosnące Sala operacyjna Centrali BS w Garwolinie koszty funkcjonowania banków, przy systematycznym ograniczaniu dochodów, brak limitów wypłat na kredyty preferencyjne (które zajmują w obligach kredytowych aż 90%), zmniejszająca się cena tych kredytów dla banku a przez to spadek dochodów - to tylko niektóre z przyczyn. Wreszcie dalsza perspektywa istnienia dla banków funkcjonujących na gminach typowo rolniczych, a nie ujętych do konsolidacji przez LBR S.A, ograniczone możliwości dojścia do wymogów kapitałowych to ważniejsze elementy, które samorządy obu banków wzięły pod uwagę podejmując uchwały łączeniowe. Doszło więc do małżeństwa z rozsądku, na za- Zespó pracowników Centrali BS w Garwolinie

7 sadach partnerskich, zapewniających zachowanie spółdzielczego charakteru placówki, tworzących zalążki powiatowego banku spółdzielczego w Garwolinie. Spółdzielcy musieli mieć pewność, że w wyniku połączenia banków nic nie stracą, że nie zostaną bez pracy i nie będą pozbawieni osobistej satysfakcji. Tak uważali i takie stanowisko zajęli przede wszystkim samorządowcy z Garwolina. Najważniejsze efekty ekonomiczne połączenia się banków to przede wszystkim większa suma bilansowa, która związana jest z możliwością generowania przez bank dochodów oraz z efektywnością. Po połączeniu się BS umocni swoja pozycję w rankingu banków Zrzeszenia Regionalnego. Fuzja oznaczała połączenie kapitałów własnych, możliwości udzielania większych kredytów i gwarancji bankowych. To dalsze umocnienie pozycji we wspomnianym rankingu. Wreszcie poprzez połączenie, konsolidację funduszy trzech banków znacznie wzrastały szanse osiągnięcia odpowiedniego progu kapitałowego. Fuzja dawała możliwości lepszego zarządzania aktywami i pasywami. Banki przyłączone odczuwały brak środków do działalności kredytowej. Bank Spółdzielczy w Garwolinie w zupełności zaspokajał te potrzeby. Zagospodarowanie własnych środków w kredyty jako aktywa najbardziej dochodowe musiało przynieść pożądany efekt. Należało jednak zdawać sobie sprawę, że zanim pojawią się efekty połączeniowe, może nastąpić uszczuplenie zysków. Chodziło o konieczność wprowadzenia nowoczesnej techniki obsługi klientów, zabezpieczeń w oddziałach, dostosowanie oprocentowania zarówno depozytów i kredytów do poziomu stosowanego w BS Garwolin, z czym Banki przyłączone w pojedynkę nie dałyby sobie rady. Tak więc, z dniem 31 sierpnia 1998 r. Bank Spółdzielczy w Garwolinie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Miastkowie Kościelnym i Bankiem Spółdzielczym w Borowiu, tworząc na bazie tych Spółdzielni swoje oddziały. W1999 r., 31 lipca nastąpiła również konsolidacja z dwoma kolejnymi bankami, tj: Bankiem Spółdzielczym w Trojanowie oraz Bankiem Spółdzielczym w Żelechowie i utworzono dwa kolejne oddziały. Wysokość sumy bilansowej w wyniku połączenia banków w 1998 r. zwiększyła się _o 13,2%, w roku po przyłączeniu dwóch kolejnych banków - o 23,4%. W 2003 r. Bank zakupił od BPS SA wwarszawie nieruchomość po byłym Banku Spółdzielczym w Pilawie, gdzie otwarty został kolejny, siódmy oddział BS Garwolin. Sala operacyjna Centrali BS w Garwolinie

8 Zarzàd BS w Garwolinie Na dzień dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Garwolinie prowadzi działalność poprzez Centralę w Garwolinie przy ul.kościuszki 24 oraz oddziały w Borowiu, Górznie, Miastkowie Kościelnym, Wildze, Trojanowie, Żelechowie, filię w Parysowie i punkt kasowy w Garwolinie w siedzibie Urzędu Skarbowego. Zgodnie ze Statutem garwolińska Spółdzielnia, działając w interesie swoich członków prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub wpowiatach ryckim i łukowskim. Bank oferuje nowoczesne produkty, gwarantując pewność, bezpieczeństwo i wygodę klientów. W ostatnich latach BS wprowadził obsługę poprzez internet, home-banking, usługę SMS-banking obsługę dewizową oferującą klientom możliwość otwarcia rachunków w czterech walutach. Kadrę pracowniczą Banku stanowi 77 osób, posiadających kwalifikacje odpowiadające współczesnym wymogom pracy w placówce bankowej. Pracà banku kieruje Zarzàd w sk adzie: -Roman Odalski Prezes Zarządu - Alicja Kęckiewicz Wiceprezes Zarządu - Ryszard Samson Członek Zarządu. Nad ca okszta tem dzia alnoêci Banku czuwa Rada Nadzorcza, wybrana r., w sk adzie: - Ryszard Głaszczka -Stanisław Ragus -Stanisław Barbarczyk - Jadwiga Baran - Zbigniew Piesiewicz - Witold Sitek - Marian Dobrzyński -Stanisław Piekarski - Bernard Moreń -Stanisław Koc Siedziba BS w Garwolinie

9 Na koniec 2007 roku członkami Banku Spółdzielczego w Garwolinie było 5276 osób. Jako aktywny uczestnik życia lokalnego Bank od wielu lat wspiera przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym. W miarę możliwości pomaga artystycznym i sportowym zespołom młodzieżowym, strażom pożarnym i innym organizacjom lokalnym. O wielkości i dynamice rozwoju Banku świadczą podstawowe wskaźniki finansowe. Suma bilansowa, która najlepiej odzwierciedla rozmiary działalności i potencjał Banku, na koniec 2007 roku wynosiła netto ,86 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o12,8%. Wśród aktywów największą pozycję stanowią udzielone kredyty. W 2007 r. Bank udzielił kredytów na łączną kwotę blisko tys. zł, o 28,6% więcej niż w 2006 r. W omawianym okresie ( ) o 11,6% wzrósł stan depozytów, kapitały BS wzrosły o14,2%, zaś fundusze własne o 16,4% i wynosiły na koniec 2007 r. ok tys. zł 100-letnia tradycja sprawia, że mimo ogromnej konkurencji wyniki Banku Spółdzielczego w Garwolinie i kapitały własne z roku na rok rosną, jego sytuacja jest stabilna, co przekłada się na zaufanie jego klientów. Strategia Banku Spółdzielczego w Garwolinie zorientowana jest na określenie potrzeb i spełniania oczekiwań klientów. Polityka długofalowa Banku to umocnienie uzyskanej pozycji rynkowej poprzez sprawny i powszechny system rozliczeń bankowych, nieustanne zwiększanie zakresu i poziomu świadczonych usług bankowych oferowanych klientom, pozyskiwanie coraz większej liczby klientów, (w tym jednostek samorządu terytorialnego) poprzez stosowanie wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanie produktów bankowych po konkurencyjnych cenach. Dzięki atutom, jakie niewątpliwie posiadają banki spółdzielcze elastyczność, krótki proces decyzyjny, bliskość i dobry kontakt z klientem - są one w stanie sprostać narzuconym sobie wymaganiom. Bank Spółdzielczy w Garwolinie w swojej historii przeżywał różne okresy rozwoju i trudności, lecz nigdy upadku. Wykazywał się dużymi zdolnościami dostosowawczymi, co było zasługą mądrych i odpowiedzialnych załóg pracowniczych oraz aktywu społecznego związanego ze spółdzielczością. Jednak najwyższą wartością dla Banku, od 100 lat wpisanego w pejzaż lokalnego środowiska, będą zawsze stanowić jego członkowie i klienci, gdyż to właśnie oni stanowią o dzisiejszej pozycji i sile garwolińskiego Banku Spółdzielczego, który na zawsze pozostanie wierny dewizie: "Bona opinio hominum tuior pecunia est" (Dobra opinia u ludzi znaczy wi cej ni pieniàdze) Rada Nadzorcza BS w Garwolinie

10 Centrala: Garwolin, ul. Kościuszki 24 Godziny pracy poniedziałek-piątek: 8:00-17:00 Godziny pracy soboty: 8:00-13:00 tel Centrala tel Księgowość tel./fax Sekretariat tel Sala operacyjna tel Kredyty tel. Oddział w Górznie Górzno tel./fax tel Oddział w Pilawie Pilawa ul. Aleja Wyzwolenia 140 tel./fax tel./fax Oddział w Wildze Wilga, ul.warszawska 71 tel./fax Filia w Parysowie Parysów, ul. Rynek 40 tel Oddział w Borowiu Borowie, ul. Bankowa 9 tel./fax tel Oddział w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny, ul.rynek 7 tel./fax tel./fax Oddział w Trojanowie Trojanów tel tel./fax Oddział w Żelechowie Żelechów, ul. Piłsudskiego 22 tel tel./fax Punkt Kasowy w siedzibie Urzędu Skarbowego Garwolin, ul. Senatorska 30 tel wew

11 Siedziba Oddzia u w Borowiu Borowie, ul. Bankowa 9 Godziny pracy: 7:30-15:30 Godziny kasowe: 8:00-14:00 W soboty placówka nie pracuje tel. /fax tel lutego 1960 roku powstaje w Borowiu samodzielna Kasa Spółdzielcza. Prezesem Zarządu zostaje Stanisław Bartosiewicz. W tym okresie Kasa zrzeszała 310 członków. Jednostką nadrzędną Kasy był związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie, który przejął funkcję Centrali. W dniu 15 kwietnia 1973 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółdzielni z Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy. Zmiana ta została zarejestrowana w Sadzie Powiatowym w Garwolinie w1973 r. Od 1 stycznia 1963 roku kierownikiem Kasy a następnie dyrektorem Banku Spółdzielczego w Borowiu był Wacław Malitka a następnie - do czasu połączenia się z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie - dyrektorem była Lucyna Zając. Sala operacyjna Oddzia u w Borowiu Pracownicy Oddzia u w Borowiu

12 Górzno Godziny pracy: 7:30-15:30 Godziny kasowe: 7:45-14:30 W soboty placówka nie pracuje tel./fax tel Siedziba i sala operacyjna Oddzia u w Górznie Pracownicy Oddzia u w Górznie

13 Siedziba Oddzia u w Miastkowie KoÊcielnym Miastków KoÊcielny, ul.rynek 7 Godziny pracy: 7:00-15:00 Godziny kasowe: 7:15-14:30 W soboty placówka nie pracuje tel./fax tel./fax Kasa Spółdzielcza w Miastkowie Kościelnym powstała w 1925 roku - zorganizowana przez ówczesnego wójta gminy Jana Kondeja. Po wejściu okupanta w 1939 roku Kasa Spółdzielcza oficjalnie musiała swoją działalność zawiesić iprzejść do działalności konspiracyjnej. W roku 1946 liczba członków Kasy szybko wzrasta. W 1947 roku Rada Nadzorcza na prezesa wybrała Stanisława Zielińskiego. W roku 1950 wybrano nowy Zarząd w osobach: Jan Serzysko, Edward Szaniawski, Lucjan Romecki. W 1955 roku prezesem Zarządu wybrany został Paweł Baran. Od 15 września 1958 roku funkcję kierownika Kasy Spółdzielczej objął Władysław Piskorski. W 1961 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej został Wacław Grązka a prezesem Zarządu - Edward Wiącek. Po zmianie nazwy z Kasy Spółdzielczej na Bank Spół- Pracownicy Oddzia u w Miastkowie KoÊcielnym Sala operacyjna Oddzia u w Miastkowie KoÊcielnym dzielczy w Miastkowie Kościelnym dyrektorem Banku został Władysław Piskorski. Pełnił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę, tj. do 1988 roku. Za jego kadencji wybudowany zostaje budynek banku w centrum Miastkowa Kościelnego, który oddano do użytku w 1985 roku. Po przejściu na emeryturę Władysława Piskorskiego funkcję dyrektora a następnie prezesa Zarządu pełnił w latach Roman Odalski. Odnotowano w tym okresie dynamiczny rozwój Banku. Jednak z uwagi na wprowadzenie wymogów kapitałowych Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzję w 1999 roku o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie by tworzyć jeden wspólny, silny kapitałowo Bank

14 Pilawa ul. Aleja Wyzwolenia 140 Godziny pracy: 8:00-16:00 Godziny kasowe: 8:00-15:00 W soboty placówka nie pracuje tel./fax tel./fax Siedziba Oddzia u w Pilawie Sala operacyjna i pracownicy Oddzia u w Pilawie

15 Trojanów Godziny pracy: 7:30-15:30 Godziny kasowe: 8:00-14:30 W soboty placówka nie pracuje tel tel./fax Siedziba Oddzia u w Trojanowie Sala operacyjna Oddzia u w Trojanowie Bank Spółdzielczy w Trojanowie jako oddział BS w Sobolewie usamodzielnił się r. Pierwszym prezesem Zarządu został Wacław Ośko. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisław Jedryszek, zaś dyrektorem Banku - Wiesław Błaszczuk. W/w okresie Bank zatrudniał 16 osób, posiadał dwa punkty kasowe w Życzenie i Korytnicy. W styczniu 1995 r. nastąpiła zmiana Zarządu. Nowym prezesem został Wiesław Błaszczuk, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisław Ragus. W1999 r. BS Trojanów połączył się z BS w Garwolinie. Dyrektorem oddziału został Wiesław Błaszczuk. W oddziale zatrudnionych jest 7 pracowników. Pracownicy Oddzia u w Trojanowie

16 Wilga ul.warszawska 71 Godziny pracy: 7:00-15:00 Godziny kasowe: 7:00-14:00 W soboty placówka nie pracuje /fax Siedziba i sala operacyjna Oddzia u w Wildze Pracownicy Oddzia u w Wildze

17 elechów, ul. Pi sudskiego 22 Godziny pracy (i kasowe) pon.-piàtek: 8:00-16:00 Godziny pracy soboty: 7:30-12:00 Godziny kasowe soboty: 8:00-12:00 tel tel./fax Siedziba Oddzia u w elechowie Sala operacyjna Oddzia u w elechowie Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w Żelechowie powstało w 1902 roku dzięki staraniom wielkiego społecznika - doktora Antoniego Michałowskiego. Stałe powiększanie się funduszy własnych w wyniku wypracowywanych corocznie nadwyżek bilansowych, niezmordowana praca doktora Michałowskiego oraz zapał społeczeństwa doprowadziło do wybudowania w 1913 roku pięknego gmachu. Towarzystwo zmieniło swą nazwę na Kasa Spółdzielcza. W1969 roku w budynku Banku Spółdzielczego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci jego założyciela, wielkiego społecznika, żelechowskiego Judyma, doktora Antoniego Michałowskiego. W uroczystości uczestniczyła rodzina doktora. Był to okres dynamicznego rozwoju Spółdzielni. W 1999 roku Bank Spółdzielczy w Żelechowie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Garwolinie stając się jego oddziałem. Pracownicy Oddzia u w elechowie

18 Parysów, ul. Rynek 40 Godziny pracy: 8:00-16:00 Godziny kasowe: 8:15-15:00 W soboty placówka nie pracuje tel Siedziba Filii w Parysowie Sala operacyjna i pracownicy Filii w Parysowie

19 w siedzibie Urz du Skarbowego Garwolin ul. Senatorska 30 Godziny kasowe: 8:00-15:00 W soboty placówka nie pracuje tel wew. 353 Punkt Kasowy w Garwolinie A. OFERTA PRODUKTOWA KREDYTOWA: I. Małe i średnie przedsiębiorstwa 1. Kredyt obrotowy w rachunku bie àcym i kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 2. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 3. Kredyt pomostowy na realizacj przedsi wzi ç w ramach programu Dzia anie 2.3 Oprocentowanie WIBOR 3M + mar a od 1% Prowizja od 0,75% 4. Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bie àcym z malejàcym limitem kwartalnym sp acana w ciàgu 10 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 5. Po yczka gotówkowa na dzia alnoêç gospodarczà bez koniecznoêci udokumentowania w maksymalnej kwocie z z terminem sp aty w ciàgu 12 miesi cy Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a 3,5% Prowizja 2% 6. Kredyty preferencyjne z dop atami ARiMR z linii nip nkz nnt Oprocentowanie 1,5 stopy redyskonta weksli Prowizja 2%

20 II. Przedsiębiorcy indywidualni 1. Kredyt obrotowy w rachunku bie àcym i kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 2. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 3. Kredyt pomostowy na realizacj przedsi wzi ç w ramach programu Dzia anie 2.3 Oprocentowanie WIBOR 3M + mar a od 1% Prowizja od 0,75% 4. Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bie àcym z malejàcym limitem kwartalnym sp acana w ciàgu 10 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 5. Po yczka gotówkowa na dzia alnoêç gospodarczà bez koniecznoêci udokumentowania w maksymalnej kwocie z z terminem sp aty w ciàgu 12 miesi cy Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a 3,5% Prowizja 2% 6. Kredyty preferencyjne z dop atami ARiMR z linii nip nkz nmr Oprocentowanie 1,5 stopy redyskonta weksli Prowizja 2% III. Rolnicy indywidualni 1. Kredyt obrotowy w rachunku bie àcym i kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 2. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 1%) Prowizja od 1% 3. Kredyt pomostowy na realizacj przedsi wzi ç w ramach programu SPO Oprocentowanie : stopa redyskonta weksli NBP + mar a od 1,40% Prowizja od 1,20% 4. Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bie àcym z malejàcym limitem kwartalnym sp acana w ciàgu 10 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 5. Po yczka gotówkowa na dzia alnoêç rolniczà bez koniecznoêci udokumentowania w maksymalnej kwocie z z terminem sp aty w ciàgu 12 miesi cy Oprocentowanie (WIBOR 1M + mar a 3,5% Prowizja 2% 6. Kredyt obrotowy na finansowanie bie àcej dzia alnoêci rolniczej kwocie 750 z /ha (maks. Kwota z ) z mo liwoêcià odnowienie na kolejny 12-miesieczny okres Oprocentowanie: 0% Prowizja 9,99%% 7. Po yczka gotówkowa dla dostawców mleka OSM Garwolin i SM Ryki w maksymalnej kwocie ( na okres 12 miesi cy -25% rocznych dochodów za mleko lub na okres 24 miesi cy 40% rocznych dochodów za mleko Oprocentowanie: 8,15 % stopa sta a Prowizja 0% 8. Kredyty preferencyjne z dop atami ARiMR z linii nip nmr nkz nmr nnt,nbr Oprocentowanie 1,5 stopy redyskonta weksli Prowizja 2% IV. Osoby fizyczne 1. Kredyty gotówkowe konsumpcyjne (maksymalna kwota z ) Oprocentowanie zmienne: - z okresem sp aty do 12 miesi cy 9,75% - z okresem sp aty do 24 miesi cy 12,40% - z okresem sp aty do 36 miesi cy 14,40% - z okresem sp aty do 48 miesi cy 15,10% - z okresem sp aty do 60 miesi cy 16,25% Prowizja od 4,75% 2. Kredyt gotówkowy GRATKA (maksymalna kwota z )

21 Okres kredytowanie: 24 miesiàce Oprocentowanie sta e : 11,00% Prowizja od 4,25% 3. Szybki kredyt gotówkowy CHWILÓWKA (maksymalna kwota z ) Okres kredytowanie: 12 miesi cy w tym karencja 2 miesiàce Oprocentowanie sta e : 9,50% Prowizja od 2,75% 4. Kredyt gotówkowy konsumpcyjny w rachunku POLKONTO (maksymalna kwota z nie wi cej jednak ni 12 miesi czne wp ywy) Oprocentowanie zmienne: 13,00% Prowizja 1% 5. Kredyt hipoteczny konsumpcyjny sp acany w ciàgu 20 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie (WIBOR 3M + mar a od 0,75%) Prowizja od 1% 6. Kredyt mieszkaniowy NOWY DOMEK maksymalny okres sp aty 15 lat, maksymalna kwota z Oprocentowanie: - dla posiadaczy rachunków bie àcych / POLKONT (WIBOR 3M + mar a 2,25% - dla pozosta ych klientów (WIBOR 3M + mar a 2,75% Prowizja od 1% 7. Kredyt hipoteczny mieszkaniowy W ASNE M maksymalny okres sp aty 30 lat, Oprocentowanie: WIBOR 3M + mar a od 0,50% Prowizja od 1% ( w przypadku udzielenie kredytu na sp at kredytu mieszkaniowego w innym banku prowizja jest odpowiednio obni ana o 50%) V. Jednostki samorządu terytorialnego 1. Kredyty dla Jednostek Samorzàdu Terytorialnego Oprocentowanie: WIBOR 1M lub 3M plus mar a od 0,5 % Prowizja od 0,50% VI. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Kredyty remontowy Wspólny Remont: Okres kredytowania do 10 lat Oprocentowanie : WIBOR 3M + mar a od 0,50% Prowizja : od 1% B. OFERTA PRODUKTOWA DEPOZYTOWA 1. Dla klientów instytucjonalnych: - rachunek rozliczeniowy bie àcy lub pomocniczy - rachunek lokaty terminowej w z otych i walutach - rachunki pozosta ych podmiotów niefinansowych 2. Dla klientów indywidualnych: - rachunek oszcz dnoêciowo-rozliczeniowy Pol-konto - rachunek p atny na ka de àdanie w z potwierdzony ksià eczkà oszcz dnoêciowà - rachunek z terminowymi wk adami oszcz dnoêciowymi potwierdzony ksià eczkà oszcz dnoêciowà - rachunek lokaty terminowej oszcz dnoêciowej w z otych - rachunek oszcz dnoêciowy p atny na ka de àdanie w walutach wymienialnych - rachunek terminowej lokaty oszcz dnoêciowej w walutach wymiennych C. INNE PRODUKTY I US UGI: - karty p atnicze - us ugi bankomatowe - polecenie wyp aty w obrocie dewizowym - skup i sprzeda walut obcych w gotówce - Internet Banking - Home Banking - SMS Banking - Bankofon

22 SPIS PREZESÓW Banku: Od 1908 r. Jan Migdalski z towa Prezes Zarzàdu TO-P od r. Zofia Mucha Prezes Zarzàdu BS od r. Roman Odalski V-ce Prezes Zarzàdu od 1933 r. Bronis aw Warowny Kierownik Kasy Spó dzielczej Jan Chmielewski Prezes Zarzàdu od 1936 r. Bronis aw Warowny Prezes Zarzàdu od r. Roman Odalski Prezes Zarzàdu Alicja K ckiewicz V-ce Prezes Zarzàdu Lista zas u onych pracowników z wieloletnim sta em pracy: od 1939 r. ona Bronis awa Warownego Kierownik Kasy Bronis aw Warowny Prezes Zarzàdu po wojnie Stanis aw P atek Prezes Zarzàdu Roman Mucha Przewodniczàcy Rady Jan Lusawa kierownik nast pnie Antoni G owienko od 1971 r. Zbigniew Borowski Kierownik Kasy Marian Gendek Prezes od 1973 r. Zbigniew Borowski Dyrektor BS w Garwolinie od 1975 r. Henryk Kondej Dyrektor BS w Garwolinie Zbigniew Borowski Z-ca Dyrektora BS od 1991 r. Zofia Mucha Dyrektor BS Ryszard G aszczka Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Garwolin Centrala BS: - Zofia Mucha - Roman Odalski - Alicja K ckiewicz - Ryszard Samson - Barbara Sobiech - Gra yna Leszek - Romualda Cmiel - Teresa Balas - Gra yna Kamola - Janina OÊko - Waleria Rogala Oddzia Borowie: - Lucyna Zajàc - Maria Gielo - Joanna Stu ka - Jolanta P atek - Barbara Baran Oddzia Górzno: - Zofia Borowa - Wanda Frelik - Janina Gurzkowska

23 Oddzia Miastków KoÊcielny: - Bogumi a Pazura - Hanna Mucha - Gra yna àczyƒska Oddzia Pilawa: - Wies awa Soszka - Marianna Wasilka Oddzia Trojanów: - Wies aw B aszczuk - Halina Królik - Regina Lis - Marianna ukasiak - Krystyna Olek Oddzia Wilga: - Anna W grzynek - El bieta Janisiewicz - Halina Woêniak - Daniela Woêniak Oddzia elechów: - Marianna Gawroƒska-Majek - Jadwiga P atek - Bogumi a Wojda - Teresa Kostyra - Alicja Gromó FILIA Parysów: - Teresa Kozicka - Teodora Kuwa - Miros awa Wojdyga STAN PRACOWNIKÓW NA DZIE r. garwolin - centrala BS - Romualda Cmiel - G ówna Ksi gowa - Katarzyna Wielgosz - Z-ca G ównej Ksi gowej - Gra yna Leszek - Starszy Inspektor - Janina OÊko - Starszy Inspektor - Marlena Kilim - Ksi gowa - Marcin Woder - Informatyk - Damian Kaczorowski - Inspektor - Gra yna Kamola - Starszy Inspektor - Barbara Sobiech - Starszy Inspektor - Aneta K pka - Sekretarka - Joanna Zboina - Naczelnik Wydzia u Kredytów - Seweryn Mianowski - Inspektor - Marta Gurzkowska - Inspektor - Anna Kobus - Referent - Edyta Mikulska - Referent - Urszula Lewandowska - Referent - Anna M trak - Inspektor ds. kredytów - Marzena Zuchniak - Referent - Teresa Balas Naczelnik Wydzia u Kas - Halina Wasilewska - Kasjer - Waleria Rogala - Kasjer - Edyta Gromu - Kasjer - Marzena Szadurska - Kasjer - Magdalena Wojciechowska - Kasjer - Jan Poszytek - Kierowca - Mariusz Sobiech - Komendant Stra y - Tomasz Ciecierski - Wartownik Konwojent - Marcin Odalski - Kierowca - Wac awa Andrzejczyk - Sprzàtaczka - Jolanta Królikowska - Kasjer

24 Oddzia Borowie: - Lucyna Zajàc - Dyrektor Oddzia u - Joanna Stu ka - Starsza Ksi gowa - Jolanta P atek - Inspektor Kredytowy - Barbara Baran - Inspektor ds. oszcz dnoêci - Maria Gielo - Kasjer - Zofia Aniszewska - Sprzàtaczka Odzia Górzno - Wanda Frelik - Dyrektor Oddzia u - Janina Gurzkowska - Inspektor ds. oszcz dnoêci - Aneta Borowa - Inspektor - Magdalena Samson - Inspektor - Krystyna Przybysz - Kasjer - Justyna Domaƒska - Referent - Maria Jaworska - Sprzàtaczka Oddzia Miastków KoÊcielny: - Bogumi a Pazura - Dyrektor Oddzia u - Gra yna àczyƒska - Inspektor - Hanna Mucha - Starsza Ksi gowa - Aneta Kot - Inspektor ds. kredytów - Aneta Matysiak - Kasjer - Wies awa Piesiewicz - Sprzàtaczka Oddzia Pilawa: - Wies awa Soszka - Dyrektor Odzia u - Marianna Wasilka - Kasjer - Aneta Zydlewska - Inspektor - Kamila Kopikowska - Referent - Ma gorzata Siudalska - Referent - Alina Szelàg - Sprzàtaczka Oddzia Trojanów: - Wies aw B aszczuk - Dyrektor Oddzia u - Regina Lis - Starsza Ksi gowa - Halina Królik - Starszy Inspektor ds. Kredytów - Teresa Wi k - Inspektor ds. kredytów - Marianna ukasiak - Kasjer - Krystyna Olek - Inspektor ds. Oszcz dnoêci - Agnieszka Przàdka - Sprzàtaczka Oddzia Wilga: - El bieta Janisiewicz - Dyrektor Oddzia u - Halina Woêniak - Inspektor ds. kredytów - Daniela Woêniak - Starszy Inspektor - Anna apacz - Referent - Przemys aw Parol - Referent - Marta Gajownik - Kasjer - Iwona Gràdziel - Sprzàtaczka Oddzia elechów: - Jadwiga P atek - Dyrektor Oddzia u - Bernadeta Baran - Inspektor ds. kredytów - Alicja Gromó - Kasjer - Teresa Kostyra - Inspektor ds. oszcz dnoêci - Agnieszka Kocot - Referent - Teresa Laskowska - Sprzàtaczka - Bogumi a Wojda - Starsza Ksi gowa - Beata Sameryt - Referent - Micha Suchecki - Referent Filia Parysów: - Teresa Kozicka - p.o. Kierownika Filii, Kasjer - Teodora Kuwa - Inspektor Kredytowy - Anna Bokus - Referent - Miros awa Wojdyga - Inspektor - Wojciech ukasiak - Referent

25 BS GARWOLIN 100 lat

26 - 54 -

27 BS GARWOLIN 100 lat

28 Spis treści Z okazji jubileuszu lecia Banku Garwolin - z historii miasta i powiatu Historia i zasady Spółdzielczości Dzieje Banku Mapa zasięgu działania i placówki BS w Garwolinie Oddział w Borowiu Oddział w Górznie Oddział w Miastkowie Kościelnym Oddział w Pilawie Oddział w Trojanowie Oddział w Wildze Oddział w Żelechowie Filia w Parysowie Punkt Kasowy w Garwolinie Oferta BS w Garwolinie Spis Prezesów Banku, zasłużonych i aktualnych pracowników Wyniki działalności statutowej BS Spis Treści 3 str. 5 str. 10 str. 14 str. 38 str. 39 str. 40 str. 41 str. 42 str. 43 str. 44 str. 45 str. 46 str. 47 str. 47 str. 50 str. 53 str. 56 str. Wydawnictwo Czarno-Biała Bydgoszcz, ul. Cicha 47/7, tel./fax (052) , tel. (052) , Tekst i redakcja: Piotr Jasieniecki, Fotografie: Archiwum BS w Garwolinie, Piotr Jasieniecki Projekt graficzny i DTP: Sebastian Cieślak ISBN

Raport 2006. PBS - Partner Bardzo Solidny

Raport 2006. PBS - Partner Bardzo Solidny Raport 2006 PBS - Partner Bardzo Solidny Szanowni Państwo Z satysfakcją prezentujemy Państwu Raport Roczny Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za 2006 rok. To kolejny rok realizacji strategii

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Bank zrzeszający 360 Banków Spółdzielczych ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2003 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa tel.: (0-22) 539-51-00, 539-51-33 fax: 539-52-22 www.bankbps.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

rok Założenia 1897 raport roczny 2008 Bank SpółdZielcZy w JaStrZęBiu ZdroJu twoje marzenia rosną Z nami

rok Założenia 1897 raport roczny 2008 Bank SpółdZielcZy w JaStrZęBiu ZdroJu twoje marzenia rosną Z nami rok Założenia 1897 RAPORT ROCZNY Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Twoje marzenia rosną z Nami rok Założenia 1897 Polski Bank z Polskim Kapitałem - Zaufany Partner od 1897 roku spis treści 1. Słowo

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja

Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja Z życia SGB str. 2-5 W cyklu Z wizytą u: SBL w Zduńskiej Woli str. 6-7 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2010 nr 6/155 Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. EDukacja Siła zespołu Rola team coacha jest kluczowa dla prawidłowego działania zespołu

Magazyn Grupy BPS. EDukacja Siła zespołu Rola team coacha jest kluczowa dla prawidłowego działania zespołu WYDARZENIA Zasłużony laur dla Jana Czesaka Jubileusz 20-lecia Zwiazku Banków Polskich EDukacja Siła zespołu Rola team coacha jest kluczowa dla prawidłowego działania zespołu Ludzie i pieniądze Co może

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo