WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca)"

Transkrypt

1 Sygn. akt V KK 241/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca) Protokolant Anna Kowal przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Parchimowicza, w sprawie J. K. skazanego z art kk i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 12 marca 2013 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 1 października 2012 r., 1. uchyla zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w P. i sprawę przekazuje temu sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym; 2. zwraca oskarżonemu uiszczoną opłatę od kasacji. UZASADNIENIE

2 2 Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia 1 października 2012 r. uznał oskarżonego J. K. za winnego tego, że w okresie od 30 sierpnia 1999 roku do 7 września 1999 roku w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, W. J. jako Prezes Zarządu poręczającej firmy P. S.A., W. K. jako pełnomocnik kredytobiorcy I. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą K. I. K., J.K. jako właściciel firmy Zakład Obrotu Paliwami Płynnymi J. K., doprowadzili BGŻ S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie zł w ten sposób, iż w dniu 31 sierpnia 1999 roku W. K. podpisał umowę kredytową z przeznaczeniem na sfinansowanie zawartej pomiędzy K. I. K. a ZOPP J. K. umowy z dnia 30 sierpnia 1999 roku dotyczącej dostawy opału w ilości ton za kwotę zł, która była umową pozorną i której realizacji żadna ze stron się nie domagała, wprowadzając pracowników IV Oddziału BGŻ S.A. w W. w błąd co do zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz co do faktycznego przeznaczenia środków uzyskanych z kredytu, jak również co do zamiaru spłaty kredytu, po czym W. K. otrzymaną w dniu 31 sierpnia 1999 roku sumę kredytową przekazał w dniu 1 września 1999 roku w całości na konto osobiste J. K., który następnego dnia przekazał całość tych środków na konto firmowe ZOPP J. K. a następnie w dniach 2 września 1999 roku i 7 września 1999 roku przelał je na konto firmy P. S.A. w IV Oddziale BGŻ S.A. tytułem opłaty za objęcie akcji firmy P. S.A. w kwocie zł, dzięki czemu środki pochodzące z kredytu pozyskane zostały przez nie mającą zdolności kredytowej P. S.A., działając w ten sposób na szkodę BGŻ S.A. w W., tj. występku z art w zw. z art k.k. i za to na podstawie art k.k. sąd wymierzył mu karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art k.k. 200 stawek dziennych grzywny po 30 zł stawka. Powyższym wyrokiem rozstrzygnięto też o kosztach procesu. Apelację od tego wyroku, zaskarżając go w całości, wniósł obrońca oskarżonego. Powołując się na art. 438 pkt 1 i 2 i art. 440 k.p.k. wyrokowi zarzucił: 1. obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie:

3 3 - art pkt 1 i 2 k.p.k. przez nie zawarcie w uzasadnieniu wskazania na jakich oparto się dowodach, dlaczego nie uznano dowodów przeciwnych, pominięciu całkowicie niektórych dowodów oraz niewyjaśnieniu podstawy prawnej wyroku, - art k.p.k. przez wyjście poza granice oskarżenia polegające na uznaniu oskarżonego za winnego oszustwa w sprawie kredytu zaciągniętego przez I. K. prowadzącą działalność gospodarczą mimo, iż oskarżenie dotyczy oszustwa w sprawie kredytu zaciągniętego przez firmę K. SA, - art. 5 2 k.p.k., art. 7 k.p.k., art. 8 2 k.p.k., art. 410 k.p.k. polegającą na dowolnej, a nie swobodnej ocenie materiału dowodowego przy zastosowaniu domniemania winy, wbrew okolicznościom ujawnionym w toku rozprawy przez przyjęcie, iż istnieją jakiekolwiek dowody świadczące o tym, że oskarżony podejmował działania wspólnie i w porozumieniu z jakimkolwiek innym oskarżonym w celu uzyskania kredytu (jest tu wskazany kredyt dla firmy K. S.A., a w wyroku skazującym kredyt dla firmy I. K.), 2. obrazę prawa materialnego, a mianowicie: - art. 18 k.k. przez przyjęcie, iż działania współsprawcy nie muszą mieć istotnego, dopełniającego się charakteru, wspólnej realizacji znamion konkretnego czynu, zgodnie z przyjętym podziałem opartym na porozumieniu, - art. 286 k.k. przez przyjęcie, iż oszustwo nie jest przestępstwem umyślnym, sprawca nie musi działać w zamiarze bezpośrednim, zamiar ma być podjęty z góry, a zwłaszcza, iż przestępstwo oszustwa kredytowego może zostać popełnione kilka lat po rozporządzeniu przez Bank swoim mieniem. Odwołując się do powyższych zarzutów obrońca domagał się zmiany zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie oskarżonego, względnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 marca 2013 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uznając apelację za oczywiście bezzasadną i rozstrzygnął o kosztach procesu. Kasację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego, zaskarżając go w całości, wniósł obrońca oskarżonego podnosząc:

4 4 - naruszenie art pkt 9 k.p.k. polegające na braku skargi uprawnionego oskarżyciela, - rażące naruszenie prawa mające istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicie: a. obrazę prawa materialnego, tj. art k.k. przez przyjęcie, iż przestępstwo oszustwa kredytowego może zostać popełnione po przekazaniu przez Bank środków kredytobiorcy i dotyczyć ich rozdysponowania, a także przyjęcie, iż to kredytobiorca ocenia swoją zdolność kredytową, a jego ewentualna błędna ocena stanowi znamię oszustwa polegające na wprowadzeniu w błąd Banku, b. obrazę art k.p.k. w zw. z art k.p.k. poprzez nierozpoznanie zarzutów apelacji dotyczących braku ustawowych znamion w działaniu oskarżonego J. K. w zakresie współsprawstwa i znamion oszustwa oraz wykroczenie poza granice wyznaczone przez tożsamość czynu oraz wyrażenie błędnych poglądów prawnych. Odwołując się do tak sformułowanych zarzutów obrońca domagał się, w przypadku przyjęcia, iż wydanie wyroku nastąpiło mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela, umorzenia postępowania. W przypadku uwzględnienia pozostałych zarzutów obrońca wniósł o uniewinnienie, względnie o uchylenie wyroków sądów I i II instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W pisemnej odpowiedzi na kasację prokurator Prokuratury Okręgowej w W. domagał się jej oddalenia. W toku rozprawy kasacyjnej obrońca oskarżonego zajął stanowisko analogiczne jak w kasacji. Prokurator Prokuratury Generalnej poparł zaś pisemne stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej, domagając się oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Kasacja obrońcy okazała się, z przyczyn szczegółowo wskazanych poniżej, w części zasadna. Uwzględnienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia

5 5 spowodowało uchylenie zaskarżonego wyroku sądu odwoławczego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania instancji ad quem. Przed poczynieniem uwag odnoszących się bezpośrednio do treści zarzutów kasacyjnych należy nadmienić, że domaganie się przez autora kasacji umorzenia postępowania przez Sąd Najwyższy, czy też uniewinnienia oskarżonego przez ten Sąd, pozostawało w rażącej sprzeczności z treścią art i 2 k.p.k. Przepis ten, określając w sposób wyczerpujący rodzaje orzeczeń kasacyjnych, nie przewiduje możliwości umorzenia postępowania bez wydania wcześniej orzeczenia pierwotnego o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia, jak też możliwości uniewinnienia oskarżonego przez Sąd Najwyższy bez wydania wskazanego wyżej orzeczenia pierwotnego. W realiach tej sprawy nie było podstaw do uchylenia wyroków sądów obu instancji i umorzenia postępowania. Nie zaktualizowała się bowiem podnoszona przez obrońcę oskarżonego bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art pkt 9 k.p.k. w zw. z art pkt 9 k.p.k.). Akt oskarżenia został bowiem w niniejszym postępowaniu prawidłowo wniesiony, przez legitymowanego do tego prokuratora. Dobitnie potwierdza trafność tego stanowiska analiza dokumentu znajdującego się na k Na tych kartach akt znajdujemy uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem (dokonał tej czynności sekretarz sądowy Sądu Rejonowego w W.) kopię aktu oskarżenia pierwotnie wniesionego do Sądu Rejonowego w W., a dotyczącego m.in. oskarżonego J. K., któremu zarzucono popełnienie rozpatrywanego w tej sprawie przestępstwa z art k.k. w zw. z art k.k. Sprawa w części dotyczącej oskarżonego J. K. została wyłączona ze sprawy pierwotnie zawisłej w Sądzie Rejonowym w W. i przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w P. Na pierwszej stronie uwierzytelnionej kopii aktu oskarżenia (k. 4892) oraz pod uzasadnieniem tego dokumentu (k. 4929) znajduje się skrócony (nieczytelny) podpis prokuratora. Wspomniany skrócony podpis nie jest parafą, jak twierdzi obrońca. Parafa to bowiem znak graficzny składający się z inicjałów, tj. pierwszych liter imienia i nazwiska. Podkreślić trzeba, że ustawodawca określając w art pkt 4 k.p.k. jeden z wymogów pisma procesowego wskazał, że ma ono być podpisane przez

6 6 osobę składającą pismo. Regulacja ta odnosi się również do pisma procesowego jakim jest akt oskarżenia. W art pkt 4 k.p.k. nie wskazano elementów treściowych podpisu, w tym w szczególności nie wprowadzono wymogu, że ma to być podpis czytelny. Podpisem w rozumieniu powyższego przepisu k.p.k. będzie więc własnoręczny znak graficzny charakterystyczny dla osoby, od której pochodzi dany dokument (w tym wypadku akt oskarżenia). Domaganie się więc przez obrońcę złożenia na tym dokumencie podpisu czytelnego jest nieuprawnione. Zupełnie niezrozumiałe jest w kontekście podniesionego zarzutu kasacyjnego z art pkt 9 k.p.k. powoływanie się przez obrońcę na to, iż w akcie oskarżenia widnieje pieczęć Prokuratury Okręgowej w W., zaś w żadnej z rozpraw nie brał udziału prokurator tej jednostki. Z art. 1 ust. 1 ustawy z r. o Prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. 2011, Nr 270, poz. 1599) wynika, iż prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ( ). Przepis ten wprowadza zasadę jedności i niepodzielności prokuratury. Skoro tak, to oczywiste jest, że nie ma żadnej nieprawidłowości proceduralnej w tym, iż określony prokurator formułuje i wnosi do sądu akt oskarżenia, zaś inny prokurator (choćby z odrębnej terytorialnie jednostki prokuratury), popiera takie oskarżenie na poszczególnych terminach rozprawy. Tego rodzaju sytuacja w żadnym razie nie może być postrzegana jako wspierająca tezę o braku skargi uprawnionego oskarżyciela w rozumieniu art pkt 9 k.p.k. Nie ma racji autor kasacji, iż Sąd Okręgowy dopuścił się naruszenia art k.p.k. wadliwie odnosząc się do kwestii podnoszonego przez obrońcę w apelacji wyjścia przez Sąd Rejonowy poza granice przedmiotowe postępowania wytyczone skargą zasadniczą. Sąd Okręgowy zasadnie bowiem wskazał, że elementy kluczowe, wytyczające ramy przedmiotowe czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia i przypisanego w wyroku skazującym, były tożsame (czas, miejsce, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki). Jak dalej wywiódł Sąd Okręgowy, naruszenie zasady skargowości przez Sąd Rejonowy nie mogło w tej sprawie zaistnieć jedynie z tego powodu, że w opisie czynu zarzucanego w akcie oskarżenia W. K. został wskazany jako pełnomocnik kredytobiorcy firmy K. S.A., zaś w opisie czynu przypisanego wyrokiem W. K.

7 7 widnieje jako pełnomocnik kredytobiorcy I. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą K. I. K. Uzupełniając trafny wywód Sądu Okręgowego w P. w tej sferze, należy dodatkowo nadmienić, że zasadnie wskazuje się w doktrynie i judykaturze, iż o tym, czy sąd orzekł w wyroku skazującym w granicach aktu oskarżenia, decyduje tożsamość zdarzenia historycznego (faktycznego) zarzucanego w skardze i przypisanego w wyroku. Identyczność czynu jest wyłączona, jeżeli w porównywalnych jego określeniach zachodzą tak istotne różnice, że według rozsądnej życiowej oceny nie można ich uznać za określenia tego samego zdarzenia faktycznego (zob. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s ; M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s ; A. Kaftal, Prawomocność wyroków sądowych w polskim prawie karnym procesowym, Warszawa 1966, s ; wyrok SN z r., III KK 366/10, OSNKW 2011/6/5). Za elementy wyznaczające tożsamość zdarzenia historycznego należy przyjąć: identyczność przedmiotu zamachu, identyczność kręgu podmiotów oskarżonych o udział w zdarzeniu, tożsamość miejsca i czasu zdarzenia, jak też zachowanie choćby części wspólnych znamion w opisie czynu zarzuconego i przypisanego, które winny się ze sobą pokrywać, mając jakiś obszar wspólny (por. postanowienie SN z r., II KK 97/10, LEX nr ). Wszystkie powyższe warunki zostały w tej sprawie spełnione. Sąd Okręgowy nie tylko więc nie naruszył dyspozycji art k.p.k. odnosząc się w powyższej sferze do zarzutu obrońcy oskarżonego ( nie wyraził w tej sferze żadnych błędnych poglądów prawnych ), ale także nie dopuścił się naruszenia art pkt 9 k.p.k. w zw. z art pkt 9 k.p.k. Sąd Rejonowy przypisał bowiem oskarżonemu popełnienie czynu przestępnego nie łamiąc wynikającej z art k.p.k. zasady skargowości. Nie można się zgodzić z zarzutem autora kasacji, iż to Sąd Okręgowy dopuścił się naruszenia dyspozycji art k.k. Sąd ten przecież nie skazywał oskarżonego, a jedynie rozpatrywał środek odwoławczy podważający zasadność skazania dokonanego przez organ a quo. Skoro tak, to organ ad quem nie mógł naruszyć przepisu prawa materialnego, tj. art k.k. w sposób wskazany przez podmiot, który wniósł nadzwyczajny środek zaskarżenia.

8 8 Przechodząc do przedstawienia powodów uchylenia zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w P. i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym, należy wskazać, co następuje. Nie ma racji obrońca oskarżonego, iż Sąd Okręgowy rażąco naruszył dyspozycję art k.p.k. w zw. z art k.p.k. Skoro organ te odniósł się do wszystkich zarzutów sformułowanych w skardze apelacyjnej, to o naruszeniu treści art k.p.k. nie może być mowy. Natomiast zgodzić się trzeba z autorem kasacji, iż sposób tego odniesienia się, we wskazanym poniżej zakresie, nie pozwala na przyjęcie, iż zachowany został standard o jakim stanowi art k.p.k. Sąd Rejonowy przyjął, iż istotnym wkładem oskarżonego J. K. w realizację znamion przypisanego mu przestępstwa z art k.k. w zw. z art k.k. było sporządzenie i podpisanie w dniu 30 sierpnia 1999 r. przez W. K. reprezentującego podmiot K. I. K. i J. K., właściciela podmiotu Zakład Obrotu Paliwami Płynnymi J. K., pozornej umowy dotyczącej dostawy opału, w który to sposób miało nastąpić wprowadzenie w błąd pracowników banku co do zdolności kredytowej kredytobiorcy, faktycznego przeznaczenia środków uzyskanych z kredytu oraz zamiaru spłaty kredytu. Podkreślenia wymaga to, że z opisu czynu przypisanego oskarżonemu J. K., jak też z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji nie wynika, iż przedmiotowa umowa z 30 sierpnia 1999 r. na dostawę opału została w banku przedłożona. Z treści wniosku kredytowego z r. (k , tom XIII) oraz z samej umowy kredytowej z r. (k , tom XIII) również nie wynika, aby wspomniana umowa z 30 sierpnia 1999 r. na dostawę opału stanowiła podstawę udzielenia kredytu. We wniosku kredytowym, w rubryce Przeznaczenie kredytu, wskazano ogólnie: finansowanie działalności bieżącej (k. 2296). Podobnie w umowie kredytowej zamieszczono ogólną formułę, iż udzielony kredyt zostanie przeznaczony na bieżącą działalność (k. 2280). Sąd Rejonowy w części motywacyjnej orzeczenia w ogóle nie powołał umowy na dostawę opału z 30 sierpnia 1999 r. jako dokumentu stanowiącego podstawę poczynionych ustaleń faktycznych. Obrońca w apelacji podnosił wskazane w powyższym akapicie okoliczności wywodząc, że doszło do naruszenia dyspozycji art k.k. w zw. z art k.k. i art k.k., skoro stan faktyczny sprawy nie pozwalał na przypisanie

9 9 oskarżonemu odpowiedzialności za dokonanie przestępstwa oszustwa w formule współsprawstwa, do takiego przypisania odpowiedzialności zaś doszło. Autor apelacji akcentował również i to, że do udzielenia kredytu doszło r. i to tę datę należy uznać jako końcową datę realizacji ewentualnych znamion przestępstwa oszustwa. Sąd Rejonowy przyjął zaś wadliwie, że przestępstwo zaistniało w okresie r r. Obrońca podnosząc wadliwość określenia daty popełnienia przestępstwa wskazywał w toku dalszego wywodu na to, iż z zachowania oskarżonego po dacie udzielenia kredytu nie można wywodzić okoliczności wskazujących na jego sprawstwo w zakresie popełnienia przestępstwa z art k.k. w zw. z art k.k. Sąd Okręgowy rozpoznając zarzuty apelacji obrońcy dotyczące naruszenia przez Sąd Rejonowy dyspozycji art k.k. i art k.k. w zw. z art k.k. przyjął odmiennie niż Sąd Rejonowy, że umowa na dostawę opału z 30 sierpnia 1999 r. została w banku przedłożona. W ten sposób Sąd Okręgowy odniósł się do zarzutu apelacji, iż nie sposób dopatrzeć się istotnego wkładu oskarżonego J. K. w realizację (w formule współsprawstwa) znamion przestępstwa oszustwa. Ten istotny wkład miał polegać (według ustaleń Sądu Okręgowego) właśnie na tym, iż oskarżony był stroną podpisanej, pozornej umowy na dostawę opału, która to umowa została następnie przedłożona w banku i stanowiła podstawę przyznania kredytu. Sąd Rejonowy, jak wyżej wspomniano, ani w części dyspozytywnej wyroku, ani w jego części motywacyjnej, nie poczynił powyższego ustalenia co do przedłożenia wspomnianej umowy w banku. Sąd Okręgowy prezentując odmienne stanowisko w tej materii, bez wskazania dowodów, które dają tytuł do tego rodzaju konstatacji, naruszył dyspozycję art k.p.k. W sposób dowolny, oderwany od konkretnych dowodów, wskazał bowiem, dlaczego zarzut obrońcy naruszenia dyspozycji art k.k. i art. art k.k. w zw. z art k.k. był niezasadny. Postawioną tezę o naruszeniu art k.p.k. wzmacnia także i to, że organ odwoławczy, uzasadniając niezasadność analizowanego zarzutu apelacyjnego obrońcy oskarżonego, poczynił wbrew zakazowi wynikającemu z art zd. I k.p.k. ustalenie, które w istocie było niekorzystne dla oskarżonego. Wskazał bowiem na przedłożenie w banku umowy na dostawę opału z 30 sierpnia 1999 r. Mając zaś na uwadze kierunek apelacji i rozpoznając sprawę w granicach

10 10 środka odwoławczego (art k.p.k.), Sąd Okręgowy dokonując oceny zasadności zarzutów odwoławczych powinien baczyć na to, aby utrzymać się w obszarze ustaleń faktycznych poczynionych przez organ pierwszej instancji, a w każdym razie nie czynić nowych ustaleń na niekorzyść oskarżonego. Sąd Okręgowy, rozpoznając zarzut apelacyjny obrońcy oskarżonego, naruszył również dyspozycję art k.p.k. powołując się na to, że doprowadzenie banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nastąpiło r. Tymczasem autor apelacji wyraźnie i trafnie wskazał, przywołując stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z r. (II KK 150/09, Biul. PK 2010/2/6-9), że przestępstwo oszustwa popełnione zostaje w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego. Rozporządzenie to nastąpiło zaś r. Obowiązkiem Sądu Okręgowego było zajęcie w tej kwestii wyczerpującego i analitycznego stanowiska w uzasadnieniu wyroku. Tak się jednak nie stało. Kwestia ta jawi się zaś jako niezwykle istotna w tej sprawie zważywszy na to, że m.in. z faktu dokonywania przez J. K. po dacie r. określonych dyspozycji kwotą kredytu udzielonego przez bank na wniosek W. K., Sąd Rejonowy wyprowadził wnioski co do współsprawstwa oskarżonego J. K. w popełnieniu przestępstwa kwalifikowanego oszustwa. Sam zaś czyn przestępny wedle Sądu Rejonowego miał być realizowany w przedziale r r. Sąd Okręgowy zaś ten wywód Sądu Rejonowego zaaprobował nie odnosząc się rzeczowo do stanowiska apelującego, że w istocie ewentualna przestępcza działalność związana z wyłudzeniem kredytu powinna zostać zamknięta datą r. Podsumowując powyższe wywody należy stwierdzić, że w judykaturze Sądu Najwyższego (wyrok z r., IV KK 28/09, OSNKW 2009/11/97; wyrok z r., V KK 328/06, OSNwSK 2007/1/160) trafnie wskazuje się, że właściwe zrealizowanie obowiązków określonych w art k.p.k. świadczy o zachowaniu standardu rzetelnego procesu. Standard ten obejmuje postępowanie odwoławcze, a jednym z jego wyznaczników jest wyraźne wskazanie w uzasadnieniu wyroku podstawy rozstrzygnięcia, a więc także odniesienie się do argumentacji stron, które gwarantuje stronie możliwość stwierdzenia rzeczywistego skorzystania z prawa do apelacji.

11 11 Uwzględniając wskazania zamieszczone w poprzednim akapicie oraz charakter wadliwości stwierdzonych w obszarze art k.p.k. należy przyjąć, że w tej sprawie zaktualizowały się rażące naruszenia wskazanego przepisu prawa procesowego. Z takimi naruszeniami mamy do czynienia wówczas, gdy są one niewątpliwe i oczywiste, przy czym chodzi tutaj nie tyle o łatwość stwierdzenia danego uchybienia, ile o jego rangę i natężenie stopnia nieprawidłowości (podobnie Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z r., II KK 106/12, OSNKW 2012/10/107; W. Grzeszczyk, Kasacja w sprawach karnych, Warszawa 2001, s ). Przytoczone naruszenia przepisu prawa procesowego mogły mieć istotny wpływ na treść wyroku odwoławczego. Wobec powyższego w niniejszej sprawie zaktualizowała się podstawa kasacyjna o jakiej stanowi art k.p.k. W świetle powyższego wywodu uwzględniając częściową zasadność zarzutów nadzwyczajnego środka zaskarżenia niezbędne okazało się uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu sądowi w postępowaniu odwoławczym (art i 2 k.p.k.). Organ odwoławczy będąc związany wskazaniami i zapatrywaniami prawnymi Sądu Najwyższego (art. 518 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) oraz respektując zakaz reformationis in peius odniesie się ponownie do zarzutów apelacji. Szczególnie wnikliwie rozważy te z nich, które dotyczą, zaistniałego zdaniem apelującego, naruszenia przez sąd pierwszej instancji dyspozycji art k.k. w zw. z art k.k. w zw. z art k.k. Następnie Sąd Okręgowy wyda wyrok i uzasadni go (jeśli zaistnieje taka formalna konieczność) zgodnie z treścią art k.p.k. Organ odwoławczy powinien przy tym pamiętać, że przestępstwo oszustwa jest przestępstwem materialnym, zaś jego skutkiem pozostaje niekorzystne rozporządzenie mieniem. Czas, w którym to rozporządzenie nastąpiło, uznać należy za czas dokonania przestępstwa (A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex 2010, teza 5 do art. 286 k.k.). Za współsprawcę na gruncie art k.k. może być zaś uznany nie tylko ten, kto wykonuje całość lub część znamion wykonawczych, lecz także ten, którego zachowanie dopełniało zachowanie innych uczestników porozumienia w stopniu, który zgodnie z porozumieniem i podziałem ról współdecydował o popełnieniu przestępstwa (A. Marek, op. cit., teza 6 do art. 18

12 12 k.k.). W przedmiotowej sprawie, analizując zarzuty obrońcy formułowane na tle art k.k. i art k.k. w zw. z art k.k. Sąd Okręgowy będzie musiał zająć stanowisko, czy Sąd Rejonowy istotnie wykazał, że zachowanie oskarżonego dopełniało zachowanie innych uczestników porozumienia, a jeśli tak, na czym dopełnienie to polegało i czy współdecydowało o realizacji znamion przestępstwa oszustwa kwalifikowanego. Na zakończenie trzeba jeszcze nadmienić, że uwzględniając fakt uiszczenia przez oskarżonego opłaty kasacyjnej oraz wynik postępowania przed Sądem Najwyższym, zgodnie z art k.p.k. zwrócono oskarżonemu tę opłatę. Z uwagi na treść sentencji wyroku Sądu Najwyższego nie było podstaw do zamieszczania w tym wyroku rozstrzygnięcia o kosztach procesu za postępowanie kasacyjne. Tego rodzaju rozstrzygnięcie zamieszcza się jedynie w wyroku kończącym postępowanie (art k.p.k.). Takiej cechy nie ma wyrok Sądu Najwyższego uchylający orzeczenie sądu drugiej instancji i przekazujący sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika Sygn. akt IV KK 56/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 maja 2013 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt SDI 35/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2013 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt V KK 95/12 P O S T A N O W I E N I E Dnia 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek przy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 167/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 443/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2015 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 lutego 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 314/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 września 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła przy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSA del. do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 479/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 maja 2014 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 Ocena dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka jest wypadkową zarówno oceny treści wypowiedzi danej osoby, jak i oceny dotyczącej samej osoby, to

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Ryński

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Ryński Sygn. akt II KK 232/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2014 r. SSN Andrzej Ryński w sprawie W. P. skazanego z art. 271 1 i 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz. Protokolant Anna Kuras UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz. Protokolant Anna Kuras UZASADNIENIE Sygn. akt SDI 45/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2013 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz Protokolant Anna Kuras przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 362/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Małgorzaty Wilkosz-Śliwy

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Małgorzaty Wilkosz-Śliwy Sygn. akt IV KK 288/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 marca 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki SSA del. do SN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 128/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Stanisław Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał Dymiński

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał Dymiński Sygn. akt I KZP 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 405/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 kwietnia 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 322/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 25/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 maja 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 359/13. Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 359/13. Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt III KK 359/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 6 lutego 2014r., sprawy

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt V KK 180/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Piotr Hofmański (przewodniczący, spr.) SSN Barbara Skoczkowska SSN Eugeniusz Wildowicz Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 48/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 290/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 stycznia 2015 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt III KK 41/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2012 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Jarosław Matras (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 285/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Jarosław Matras (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE Sygn. akt: WA 13/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SWSO del. do SN płk Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 236/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Krzysztof Cesarz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Sałachewicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Sałachewicz Sygn. akt V KK 370/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II KK 150/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Dnia 13 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) SSA del. do SN Jacek Błaszczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) SSA del. do SN Jacek Błaszczyk Sygn. akt IV KK 422/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) SSA del. do SN Jacek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II KK 333/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Piotr Hofmański SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 151/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt V KK 231/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 101/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 25 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów. Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 137/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2013 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów Protokolant Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 58/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r.

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sygn. akt II KK 135/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSA del. do SN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant : Anna Krawiec

POSTANOWIENIE. Protokolant : Anna Krawiec Sygn. akt WK 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. Prezes SN Janusz Godyń (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Krzysztof Cesarz SSN Edward Matwijów SSN Marek Pietruszyński

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Protokolant Joanna Sałachewicz

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Protokolant Joanna Sałachewicz Sygn. akt V KK 304/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Protokolant Joanna Sałachewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt V KK 111/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 czerwca 2016 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant Anna Kuras

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant Anna Kuras Sygn. akt SDI 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2015 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant Anna Kuras przy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Piotr Mirek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Piotr Mirek (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 251/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2015 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Piotr Mirek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Artymiuk. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 lipca 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Artymiuk. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 lipca 2013 r., Sygn. akt III KK 73/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 lipca 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska SSA del.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Adwokat przy wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa (art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 364/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 460/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSA del. do SN Jacek Błaszczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2010 R. II KK 42/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2010 R. II KK 42/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2010 R. II KK 42/10 Sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie (art. 439 1 pkt 7 k.p.k.) to, gdy chodzi o wyrok, sprzeczność między poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2007 R. SNO 60/07

WYROK Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2007 R. SNO 60/07 WYROK Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2007 R. SNO 60/07 Zachowanie sędziego polegające na zaciąganiu pożyczek, niespłacaniu ich i doprowadzeniu do przymusowej egzekucji uchybia godności sędziego, gdyż godzi w jego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 218/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska Sygn. akt V CSK 126/10 i V CZ 36/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski. Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 298/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Protokolant Barbara Kobrzyńska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 5/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 284/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Buliński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SSN Andrzej Tomczyk (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec

POSTANOWIENIE. SSN Marian Buliński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SSN Andrzej Tomczyk (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec Sygn. akt: WZ 24/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Marian Buliński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SSN Andrzej Tomczyk (sprawozdawca) Protokolant : Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt II CSK 386/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 187/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2012 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 4/15. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 4/15. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt II KK 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Tomczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Tomczyk Sygn. akt: WA 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 maja 2015 r. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Tomczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo