W odpowiedzi na zapytania przesłane w piśmie z dnia roku wyjaśniam co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W odpowiedzi na zapytania przesłane w piśmie z dnia 14.04.2010 roku wyjaśniam co następuje:"

Transkrypt

1 Parczew, AZ.VII MD Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę sieci radiowej obejmującej teren Powiatów: Parczewskiego, Radzyńskiego, Bialskiego i Lubartowskiego znak AZ.VII W odpowiedzi na zapytania przesłane w piśmie z dnia roku wyjaśniam co następuje: Dotyczy pkt. 9.2 linia radiowa (1 sztuka) Pytanie 1: Radiolinia musi być wyposażona w wentylator chłodzący jednostkę wewnętrzną IDU czy Zamawiający dopuści zaoferowanie IDU bez wentylatora chłodzącego. Z naszych doświadczeń wentylatory są jednymi z najbardziej usterkowych elementów. Zaoferowanie radiolinii z chłodzeniem pasywnym pozwoli na zmniejszenie usterkowości tego sprzętu. Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie IDU bez wentylatora chłodzącego. Pytanie 2: Radiolinia powinna posiadać przynajmniej 16 portów E1 czy w opinii Zamawiającego radiolinia ma być dostarczona z wymaganymi portami, czy też ma mieć możliwość instalacji tych portów? Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji tych portów. Pytanie 3: System powinien oferować Ethernet Link O&M prosimy Zamawiającego o opisanie tej funkcjonalności. W przypadku chęci zaoferowania rozwiązania równoważnego, chcielibyśmy wiedzieć co będzie brane pod uwagę przy ocenie równoważności. Odpowiedź 3: Link Ethernet O&M to fizycznie wydzielony port Ethernet służący do zarządzania systemem radioliniowym lokalnie jak i zdalnymi radioliniami. Zarządzanie powinno nie agregować przepustowości głównej radiolinii, ale powinno być kierowany niezależnym od przepustowości torem serwisowym radiolinii. Pytanie 4:

2 Wbudowany Ethernet Switch powinien oferować przynajmniej 7 portów czy w opinii Zamawiającego, oferowana radiolinia ma być dostarczona z 7 portami Ethernet, czy tez ma posiadać możliwość obsadzenia tylu portów? Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia do 7 portów w chwili uruchomienia zamawiającemu wystarczą 3 porty Ethernet. Pytanie 5: Prosimy o wskazanie lokalizacji, pomiędzy którymi ma być uruchomiona w/w radioilnia. Odpowiedź 5: Zamawiający przewiduje budowę w/w radiolinii pomiędzy lokalizacją masztu w Woli Sernickiej a budynkiem UMCS w Lublinie Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, Lublin. Dotyczy pkt. 9.3 specyfikacja serwerów (2 sztuki) Pytanie 6: Specyfikacja serwera jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie na 1 model serwera pochodzący tylko i wyłącznie od jednego producenta serwer Dell PowerEdge R710. W związku z powyższym: Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna zaoferowanie serwera innego producenta wyposażonego w 2 porty LAN wbudowane na płycie oraz doposażonego w dodatkowe 2 porty LAN poprzez dołożenie karty rozszerzeń, zakładając że dołożenie karty LAN nie spowoduje zmniejszenia ilości wymaganych slotów PCI? Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza oferowanie serwera doposażonego w karty rozszerzeń z dodatkowymi portami LAN, pod warunkiem iż karty te będą sprzętowymi kartami rozszerzeń (Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart typu USB, rozgałęziaczy, hubów, itp...) opartymi o ten sam chipset co karty wbudowane w serwer, oraz pozwolą na uzyskanie funkcjonalności teaming i loadbalancing z kartami wbudowanymi w serwer. Zainstalowanie dodatkowych kart nie może zmniejszyć pozostałych wymagań co do parametrów i funkcjonalności serwera. Pytanie 7: Zasilacze: Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W każdy i typowej wydajności powyżej 91%, Wymagane dostarczenie raportu sporządzonego przez niezależną organizację oraz Serwer musi spełniać normy Energy Star 1.0 for Computer Servers Czy za spełnienie obu warunków zostanie uznane przez Zamawiającego przedstawienie raportu EnergyStar potwierdzającego wydajność oferowanych zasilaczy oraz spełnienie wymagań normy Energy Star 1.0 for Computer Servers? Odpowiedź 7: W związku z zakresem projektu i analizami wydajności systemu zasilania u Zamawiającego, Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania co do zasilaczy, według najlepszej wiedzy Zamawiającego istnieje wielu producentów serwerów wyposażających serwery w Zasilacze spełniające wymagania minimalne. Pytanie 8: Warunki gwarancji: Pięć lat gwarancji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin dla systemów o znaczeniu krytycznym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy - przy założeniu, że zaoferowany przez nas serwer będzie posiadał wykupioną usługę serwisową realizowaną bezpośrednio przez Producenta - czy celowe jest dołączanie oświadczenia o przejęciu zobowiązań przez niego? Co, poza ograniczaniem konkurencji, ma na celu postawienie wymogu załączenia takiego oświadczenia. W sytuacji jaka ma miejsce w tym przetargu, czyli wymagania SIWZ dla serwera spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt pochodzący od jednego Producenta, w/w oświadczenie może otrzymać np. tylko i wyłącznie jeden oferent, tym samym Zamawiający stawia się w sytuacji, gdzie jest bardzo prawdopodobne otrzymanie tylko i wyłącznie jednej oferty od wskazanego Oferenta. Jaka jest zasadność wymogu w/w Oświadczenia skoro nie niesie ona żadnych przesłanek prawnych? Stroną umowy jest Oferent i to od niego będą egzekwowane wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej Umowy, w tym kary za nieterminowe realizowanie serwisu. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia oświadczenia Producenta dotyczącego przejęcia zobowiązań serwisowych. Odpowiedź 8: Zamawiający postawił wymóg dołączenia oświadczenia producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w przypadku niewywiązania się z nich oferenta lub firmy serwisującej sprzęt, wymagając jednocześnie aby gwarancja była w pełni wykupiona u producenta sprzętu, co zapewnić ma Zamawiającemu bezpieczeństwo w zakresie pochodzenia sprzętu, realizacji gwarancji oraz czasu trwania gwarancji. Faktem jest, iż jedynym właściwym organem świadczącym skutecznie usługi gwarancyjne i serwisowe jest jedynie wytwórca sprzętu bądź jego reprezentant czyli firma serwisująca.. Zamawiający chce się zabezpieczyć w okresie gwarancji przed ewentualną możliwością zaprzestania serwisu przez dostawce który jest podmiotem z reguły mniejszym od producenta i bardziej podatnym na koniunkturę rynkową, i dlatego wymaga zapewnienia oświadczeń producenta. Zamawiający oczekuje, iż dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta na co Wykonawca powinien przedstawić stosowne oświadczenie. Według wiedzy Zamawiającego takie oświadczenia są wystawiane na potrzeby przetargowe przez wszystkich producentów. Wymóg ten podyktowany jest również Rekomendacjami udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne UZP z 2009 rok, pkt ppkt B.3.1. Dotyczy pkt. 9.4 specyfikacja macierzy (1 sztuka) Pytanie 9: Specyfikacja macierzy jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie na 1 model macierzy pochodzący tylko i wyłącznie od jednego producenta macierz Dell MD3000i. W związku z powyższym: Prosimy o określenie w jaki sposób będzie mierzona wymagana wydajność macierzy? Odpowiedź 9: Zamawiający nie precyzuje i nie wymaga, aby wydajność macierzy w jakikolwiek sposób była mierzona. W tym obszarze zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 10:

4 Czy dostarczona macierz w konfiguracji wskazanej w SIWZ (ilość dysków, kontrolery) ma spełniać wymóg dotyczący wydajności, czy tez ma mieć możliwość uzyskania tej wydajności w maksymalnej konfiguracji? Odpowiedź 10: Zamawiający nie precyzuje i nie wymaga, aby wydajność macierzy w jakikolwiek sposób była mierzona. W tym obszarze zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Pytanie 11: Warunki gwarancji: Pięć lat gwarancji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin dla systemów o znaczeniu krytycznym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy - przy założeniu, że zaoferowana przez nas macierz będzie posiadała wykupioną usługę serwisową realizowaną bezpośrednio przez Producenta - czy celowe jest dołączanie oświadczenia o przejęciu zobowiązań przez niego? Co, poza ograniczaniem konkurencji, ma na celu postawienie wymogu załączenia takiego oświadczenia. W sytuacji jaka ma miejsce w tym przetargu, czyli SIWZ macierzy spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt pochodzący od jednego Producenta, w/w oświadczenie może otrzymać np. tylko i wyłącznie jeden oferent, tym samym Zamawiający stawia się w sytuacji, gdzie jest bardzo prawdopodobne otrzymanie tylko i wyłącznie jednej oferty od wskazanego Oferenta. Jaka jest zasadność wymogu w/w Oświadczenia skoro nie niesie ona żadnych przesłanek prawnych. Stroną umowy jest Oferent i to od niego będą egzekwowane wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej Umowy, w tym kary za nieterminowe realizowanie serwisu. Odpowiedź 11: Zamawiający postawił wymóg dołączenia oświadczenia producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w przypadku niewywiązania się z nich oferenta lub firmy serwisującej sprzęt, wymagając jednocześnie aby gwarancja była w pełni wykupiona u producenta sprzętu, co zapewnić ma Zamawiającemu bezpieczeństwo w zakresie pochodzenia sprzętu, realizacji gwarancji oraz czasu trwania gwarancji. Faktem jest, iż jedynym właściwym organem świadczącym skutecznie usługi gwarancyjne i serwisowe jest jedynie wytwórca sprzętu bądź jego reprezentant czyli firma serwisująca.. Zamawiający chce się zabezpieczyć w okresie gwarancji przed ewentualną możliwością zaprzestania serwisu przez dostawce który jest podmiotem z reguły mniejszym od producenta i bardziej podatnym na koniunkturę rynkową, i dlatego wymaga zapewnienia oświadczeń producenta. Zamawiający oczekuje, iż dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta na co Wykonawca powinien przedstawić stosowne oświadczenie. Według wiedzy Zamawiającego takie oświadczenia są wystawiane na potrzeby przetargowe przez wszystkich producentów. Wymóg ten podyktowany jest również Rekomendacjami udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne UZP z 2009 rok, pkt ppkt B.3.1. Dotyczy pkt. 9.8 wyposażenie serwerowni oraz wykonane prace (1 sztuka) W obrębie sprzętu oraz Oprogramowania serwerowego od wykonawcy wymaga się :

5 Dostarczenia wymaganego sprzętu oraz licencji Oprogramowania do siedziby zamawiającego. Kompletacji oraz fizycznego montażu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego. Aktualizacji mikrokoków dostarczonego sprzętu do najnowszych wersji dostępnych u producenta. Instalacji oraz konfiguracji wymaganego systemu operacyjnego. Instalacji oraz konfiguracji środowiska wirtualnego z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności zawartych w dostarczonych licencjach. Pytanie 12: Czy system wirtualny ma być zainstalowany na 2 dostarczonych w ramach niniejszego postępowania serwerach? Odpowiedź 12: Zamawiający przewiduje instalację wirtualnego systemu na 2 dostarczonych w ramach niniejszego postępowania serwerach Pytanie 13: Czy wymienione systemy operacyjne mają być zainstalowane w warstwie fizycznej serwerów czy też w warstwie wirtualnej? Odpowiedź 13: Zamawiający przewiduje instalację systemów operacyjnych w warstwie fizycznej Dotyczy pkt System zarządzania siecią Pytanie 14: W przetargu Zamawiający planuje kupić oraz wdrożyć kilka systemów sieciowych: sieć WiMAX, sieć WiFi, sieć VoIP, radiolinie. W przypadku profesjonalnych systemów zarządzania najczęściej są one dedykowanymi systemami autorstwa Producentów rozwiązań. Czy w związku z powyższym, zapisy SIWZ mamy traktować literalnie, tzn: system zarządzania siecią WiMAX ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt. 9.10, system zarządzania siecią WiFi ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt. 9.10, system zarządzania siecią VoIP ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt. 9.10, system zarządzania siecią radiolinii ma spełniać wszystkie wymogi postawione w pkt Odpowiedź 14: Zamawiający przewiduje że całościowy system zarządzania siecią (nie poszczególne urządzenia) ma spełniać wymagania zawarte w punkcie 9.10 Pytanie 15: W związku z postawieniem w SIWZ wymogu dostarczenia razem z ofertą wersji demonstracyjnej systemu zarządzania siecią, prosimy o informacje jakim rodzajem Klientów ma być objęte zarządzanie (podpiętych do systemu po jakim medium transmisyjnym)? Odpowiedź 15: Zamawiający przewiduje, że zarówno klientów indywidualnych korzystających z hotspotów ( np. 400 ) jaki i klientów samorządowych ( np. 100 ) wybór pozostawiony zostaje wykonawcy. Pytanie 16:

6 Wymogi postawione w SIWZ dotyczące systemu zarządzania siecią są spełnione tylko i wyłącznie przez 2 produkty: system INTRUX Firewall & QoS 8.0 oraz MikroTik Dude. Oba te rozwiązania są dedykowanymi systemami zarządzania siecią WiFi zbudowaną w oparciu o urządzenia MikroTik. W punkcie 12.2 Specyfikacji technicznej wymagane jest dostarczenie kontrolera bezprzewodowego oraz (w punkcie 12.3) punktów dostępowych WiFi zarządzanych za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego. Informujemy, że w przypadku rozwiązań MiktoTik nie ma możliwości zakupienia kontrolera + punktów dostępowych WiFi. Tym samym system zarządzania opisany w punkcie 9.10 będzie bezużyteczny i nie będzie możliwości wykorzystania go do zarządzania siecią WiFi. Tym samym wnosimy o wykreślenie punktu 9.10 Specyfikacji technicznej lub zmianę zapisów na takie, które będą korespondowały z pozostałymi wymogami SIWZ. Odpowiedź 16: Zamawiający przewiduje że jeśli urządzenia nie spełniają tego wymogu prosimy o zaoferowanie urządzeń spełniających wymóg zamawiającego. Pytanie 17: Zgodnie z powyższymi uwagami dotyczącymi punktu 9.10 oraz zapisem: Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wersję demonstracyjną oprogramowania obejmującą pełny zakres funkcjonalny wymagany w SIWZ. Dołączone do oferty oprogramowanie demonstracyjne musi umożliwić samodzielną weryfikację zadeklarowanych funkcjonalności przy wykorzystaniu elementów istniejącej sieci, które Wykonawca przeznaczy do testów prowadzonych przez Zamawiającego, gdzie Zamawiający będzie miał podgląd minimum pod 500 klientów (demonstracyjnych lub rzeczywistych). Instalacja demonstracyjna powinna mieć formę dysku wirtualnego i musi być dołączona do oferty w postaci płyty dvd lub nośnika typu pendrive Prosimy o określenie czy celowe jest dołączanie do oferty wersji demo systemu, który nie będzie przez Państwa używany. Odpowiedź 17: Zamawiający wymaga dostawy nośnika z wersją demo. Zamawiający żąda aby dostarczone oprogramowanie było już wdrożone w jakiejś sieci. W celu zweryfikowania działania oprogramowania oraz wszystkich funkcji wymaganych przez zamawiającego konieczne jest dostarczenie oprogramowania na nośniku. Dotyczy pkt oraz 11.2 Instalacja urządzeń System WiMAX Pytanie 18: Szerokopasmowy system radiowy klasy WiMAX - praca stacji bazowej w trybie fullduplex w dziedzinie częstotliwości (FDD) z odstępem kanałów dupleksowych wynoszącym 100MHz oraz TDD Prosimy o sprecyzowanie, czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie stacji bazowej pracującej jednocześnie w trybie FDD oraz TDD. Zgodnie z wiedzą przez nas posiadaną, nie ma takich stacji bazowych. Są dostępne stacje bazowe, które można skonfigurować do pracy w trybie FDD lub TDD. Jednakże jednocześnie stacja może pracować tylko w jednym z tych trybów. Odpowiedź 18: Zamawiający wymaga aby stacja posiadała możliwość uruchomienia obu trybów ale pracy w tylko w jednym ( zgodnie z projektem radiowym ) Pytanie 19:

7 Możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni czy Zamawiający oczekuje, że wszystkie zaoferowane stacje bazowe będą czterosektorowe? Czy też ilość sektorów ma zależeć od załączonego do SIWZ projektu? Jeśli tak, prosimy o dostosowanie załącznika 9B do projektu, ponieważ stacje w projekcie różnią się ilością sektorów i jako takie nie są jednakowe, więc muszą się różnić ceną. Odpowiedź 19: Zamawiający wymaga aby oferowane systemy były zgodne z projektem. Cena oferowanego rozwiązania w załączniku 9B może być uśredniona. Pytanie 20: możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu antenna diversity 2-go rzędu w związku z tym, że w/w określenie jest charakterystyczne tylko i wyłączenie dla firmy Alvarion, prosimy o określenie pełnej wymaganej funkcjonalności dla tego stwierdzenia, w celu możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego. Ewentualnie wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ. Odpowiedź 20: Zamawiający wyjaśnia iż teoretycznie każdy z systemów występujących na rynku w klasie d może posiadać taką funkcjonalność. Nie jest to żadne ograniczenie technologiczne ale raczej myślenie o dobrze Klienta. Dzięki takiej możliwości "uproszczonego diversity" Zamawiający ma możliwość zwiększenia zysku nadawania ze strony stacji bazowej o jakieś 2-3 dbm. W niektórych lokalizacjach może to się okazać konieczne. Zamawiający chce mieć możliwość rozbudowy któregokolwiek z sektorów o możliwość wybudowania konfiguracji "antenna diversity" 2-go rzędu. Ma to się odbyć minimalnym kosztem, czyli: bez zmiany wybranego standardu WiMAX, na sprzęcie zakupionym w ramach przetargu, przy ewentualnym dołożeniu jedynie części radiowej. Ta funkcjonalność jest dla zamawiającego bardzo istotna i nie może być wykreślona z SiWZ. Pytanie 21: Wymagania dla jednostek abonenckich systemu WiMAX - jednostki abonenckie muszą posiadać możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD), zmiana trybu pracy powinna się odbyć za pomocą zmiany konfiguracji lub oprogramowania. Zgodnie z wiedzą przez nas posiadaną, nie ma jednostek abonenckich pracujących w czterech trybach. Wynika o z tego, że standard e ma możliwość pracy tylko i wyłącznie w trybie TDD. Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie. Ponadto pragniemy zauważyć, że postawiony wymóg zmiany trybu pracy jednostki abonenckiej pomiędzy systemami d i e jest czysto hipotetyczny. Sprzętowo taka funkcjonalność istnieje, zaś od strony software owej rozwiązania takie nie są jeszcze przygotowane. Poza tym, sam koszt uprgade u oprogramowania może przekroczyć koszt zakupu i instalacji dedykowanych jednostek klienckich pracujących w standardzie e. Odpowiedź 21: Zamawiający wyjaśnia iż z naszej analizy rynku wynika, że takie jednostki abonenckie są dostępne wraz z odpowiednim oprogramowaniem (czterodomowe - tryby d i e, TDD i FDD). Dla zamawiającego jest bardzo istotne ich posiadanie, dzięki czemu będzie mógł się uniezależnić w przyszłości od trendów rynkowych związanych z kolejnymi odsłonami standardu WiMAX. Według naszych analiz na rynku polskim obecnie dominującą metodą dostępu do sieci radiowej WiMAX jest FDD (Frequency Division Duplex) - na podstawie realizowanych w kraju wdrożeń. Jest wiele innych przesłanek, które na dzień dzisiejszy skłoniły zamawiającego do wyboru tej metody dostępu. Jednakże zdajemy sobie sprawę z istnienia innych, alternatywnych metod dostępu np. TDD jak również standardu mobilnego e. WiMAX Forum również w swoich planach zakłada

8 dopuszczenie oprócz metody dostępu TDD również FDD do budowy sieci mobilnych e. Zatem w przyszłości jeżeli okaże się to uzasadnione, Zamawiający chce mieć możliwość zabezpieczenia swojego projektu a zwłaszcza newralgicznej jego części - jednostek abonenckich, aby takowe poprzez zmianę oprogramowania mogły pracować w innych trybach (poza d i FDD) bez potrzeby deinstalacji tychże jednostek(ogromny koszt i czas wykonania). Dla pełnego zabezpieczenia tej funkcjonalności Oferent musi zagwarantować posiadanie takiego oprogramowania do zmiany trybów pracy jednostki abonenckiej na dzień złożenia Oferty. Dotyczy pkt oraz 11.3 Szafa zewnętrzna hermetyczna z klimatyzacją. Pytanie 21: Prosimy o określenie ilość szaf, które mają być dostarczone w ramach postępowania oraz wskazanie miejsc ich instalacji. Jednocześnie prosimy o modyfikację załącznika 9B do SIWZ. Odpowiedź 21: Zamawiający informuje iż szaf ma być 14 szt. we wszystkich lokalizacjach budowy masztów oprócz Woli Sernickiej gdzie będzie zlokalizowany kontener techniczny. Dotyczy pkt oraz 11.4 UPS Pytanie 22: Prosimy o określenie ilości UPSów, które mają być dostarczone w ramach postępowania oraz wskazanie miejsc ich instalacji. Jednocześnie prosimy o modyfikację załącznika 9B do SIWZ. Odpowiedź 22: Zamawiający informuje iż UPSów ma być 14 szt. we wszystkich lokalizacjach budowy masztów oprócz Woli Sernickiej gdzie będzie zlokalizowany kontener techniczny z odrębnym wyposażeniem. Dotyczy pkt Urządzenia klienckie WiMAX - możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD) Pytanie 23: Zgodnie z wiedzą przez nas posiadaną, nie ma jednostek abonenckich pracujących w czterech trybach. Wynika o z tego, że standard e ma możliwość pracy tylko i wyłącznie w trybie TDD. Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie. Ponadto pragniemy zauważyć, że postawiony wymóg zmiany trybu pracy jednostki abonenckiej pomiędzy systemami d i e jest czysto hipotetyczny. Sprzętowo taka funkcjonalność istnieje, zaś od strony software owej rozwiązania takie nie są jeszcze przygotowane. Poza tym, sam koszt uprgade u oprogramowania może przekroczyć koszt zakupu i instalacji dedykowanych jednostek klienckich pracujących w standardzie e. Odpowiedź 23: Zamawiający wyjaśnia iż z naszej analizy rynku wynika, że takie jednostki abonenckie są dostępne wraz z odpowiednim oprogramowaniem (czterodomowe - tryby d i e, TDD i FDD). Dla zamawiającego jest bardzo istotne ich posiadanie, dzięki czemu będzie mógł się uniezależnić w przyszłości od trendów rynkowych związanych z kolejnymi

9 odsłonami standardu WiMAX. Według naszych analiz na rynku polskim obecnie dominującą metodą dostępu do sieci radiowej WiMAX jest FDD (Frequency Division Duplex) - na podstawie zrealizowanych wdrożeń. Jest wiele innych przesłanek, które na dzień dzisiejszy skłoniły zamawiającego do wyboru tej metody dostępu. Jednakże zdajemy sobie sprawę z istnienia innych, alternatywnych metod dostępu np. TDD jak również standardu mobilnego e. WiMAX Forum również w swoich planach zakłada dopuszczenie oprócz metody dostępu TDD również FDD do budowy sieci mobilnych e. Zatem w przyszłości jeżeli okaże się to uzasadnione, Zamawiający chce mieć możliwość zabezpieczenia swojego projektu a zwłaszcza newralgicznej jego części - jednostek abonenckich, aby takowe poprzez zmianę oprogramowania mogły pracować w innych trybach (poza d i FDD) bez potrzeby deinstalacji tychże jednostek(ogromny koszt i czas wykonania). Dla pełnego zabezpieczenia tej funkcjonalności Oferent musi zagwarantować posiadanie takiego oprogramowania do zmiany trybów pracy jednostki abonenckiej na dzień złożenia Oferty. Dotyczy pkt Kontroler bezprzewodowy Pytanie 24: Zgodnie SIWZ kontroler ma obsługiwać do 100 punktów dostępowych. Prosimy o wskazanie tych punktów. Z opisu zawartego na stronie 38 Specyfikacji technicznej wynika, że planowana infrastruktura WiMAX / Wifi miała obejmować 405 stacji przekaźnikowych. Czy mamy przyjąć, że 305 stacji będzie funkcjonowało tylko w ramach sieci WiMAX? Odpowiedź 24: Zamawiający informuje iż wszystkie 405 lokalizacji będzie funkcjonowała poprzez Internet dostarczany przy wykorzystaniu infrastruktury WIMAX za pomocą dedykowanego kanału wirtualnego (odseparowanego) i mają być kontrolowane przez kontrolery znajdujące się bezpośrednio przy stacji WIMAX (dlatego wymagane jest 15 sztuk) na obecnym etapie zamawiający nie jest w stanie określić z której stacji bazowej będzie chodziło ile punktów dostępowych ( a przyjęcie teoretyczne nie ma żadnego sensu ) dlatego zamawiający wymaga aby oferowane kontrolery przygotowane były do obsługi maksymalnej ilości punktów dostępowych ponieważ hipotetycznie istnieje taka możliwość iż 100 punktów będzie podłączonych do 1 stacji bazowej. Wykaz proponowanych lokalizacji stanowi załącznik nr 1.C - spec. tech. do SIWZ. Dotyczy pkt. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 Pytanie 25: Prosimy o określenie ilości poszczególnych urządzeń oraz wskazanie miejsc ich instalacji. Jednocześnie prosimy o dostosowanie załącznika 9B do SWIZ do wymogów postawionych w pkt. 9.11, 9.12, 12.2 do 12.8 Specyfikacji technicznej. Odpowiedź 25: Zamawiający informuje iż wykaz proponowanych lokalizacji stanowi załącznik nr 1.C - spec. tech. do SIWZ. Zamawiający żąda uśrednienia ceny poszczególnych punktów dostępowych w załączniku 9B do SIWZ. Dotyczy kosztów związanych z pozyskaniem częstotliwości.

10 Pytanie 26: Czy Zamawiający posiada wykupione i opłacone częstotliwości wskazane w projekcie sieci WiMAX dołączonym do SIWZ? Jeśli tak, jakie to są częstotliwości i kanały? Odpowiedź 26: Zamawiający informuje iż posiada wykupioną i opłaconą rezerwację częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz o numerach 21, 22,23, 24 z zakresu MHz na obszarze czterech powiatów. Częstotliwości te będą wykorzystywane w sieciach typu punkt wiele punktów. Pytanie 27: Czy Zamawiający wykupione i opłacone częstotliwości pod radiolinie określone w SIW- Z? Jeśli tak, jakie to są częstotliwości i kanały? Odpowiedź 27: Zmawiający informuje iż nie posiada wykupionych częstotliwości pod radiolinie (uzyskanie pozwoleń pod radiolinie pozostaje w gestii wykonawcy) Dotyczy budowy wież: Pytanie 28: Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenia budowlane dotyczące poszczególnych lokalizacji wskazanych w SIWZ? Odpowiedź 28: Zamawiający informuje iż posiada prawomocne pozwolenia na budowę dotyczące poszczególnych lokalizacji wskazanych w SIWZ. Pytanie 29: Prosimy o określenie, czy w miejsca przewidziane w SIWZ na budowę wież, możliwy jest dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego? Odpowiedź 29: Zamawiający preferuje aby Oferent przeprowadził wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt oraz określił sam możliwości dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego. Nasze stanowisko wynika z tego iż sam Oferent wie najlepiej jakiego sprzętu ciężkiego może użyć do wykonania zamówienia w związku z czym jest w stanie najlepiej określić możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu budowlanego na teren budowy wież. Z poważaniem

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Pleszew, dn. 28. 05. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i Urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo