INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL"

Transkrypt

1 Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL ERB PL CZ GB

2 ZALECENIA WST PNE Przed uruchomieniem urzàdzenia nale y dok adnie zapoznaç si z instrukcjà obs ugi, która powinna zostaç zachowana przez ca y czas u ytkowania. W wypadku sprzeda y urzàdzenia instrukcj nale y przekazaç nowemu u ytkownikowi, aby móg zapoznaç si z zasadami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego sprz tu. JeÊli urzàdzenie wyposa one w zamek magnetyczny ma zastàpiç zu yte urzàdzenie z drzwiami lub zamkiem spr ynowym (zatrzask), nale y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz tu. W przeciwnym razie móg by on stanowiç zagro enie dla dzieci. Przed zainstalowaniem i rozpocz ciem u ytkowania nale y dok adnie zapoznaç si z ni ej podanymi zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa. Ogólne zasady bezpieczeƒstwa Urzàdzenie mogà obs ugiwaç wy àcznie osoby doros e. Nie wolno pozwalaç dzieciom na manipulowanie elementami sterujàcymi ani bawienie si urzàdzeniem. Zmiana parametrów technicznych i/lub modyfikacje urzàdzenia sa niebezpieczne. Nale y uwa aç, aby urzàdzenie nie sta o na przewodzie zasilajàcym. Przed przystàpieniem do czyszczenia i konserwacji urzàdzenia nale y je wy àczyç z zasilania. Urzàdzenie jest ci kie i nale y je przenosiç/przesuwaç ostro nie. Nie nale y jeêç lodów wyj tych bezpoêrednio z zamra arki, gdy grozi to odmro eniami. Nale y uwa aç, aby podczas przemieszczania urzàdzenia nie uszkodziç spr arki i uk adu ch odniczego i w konsekwencji nie spowodowaç wycieku. Urzàdzenie nie mo e znajdowaç si w bezpoêrednim sàsiedztwie kaloryferów i kuchenki gazowej. Urzàdzenie nie powinno byç przez d u szy czas nara one na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Musi byç zapewniony odpowiedni przep yw powietrza w tylnej cz Êci urzàdzenia i nie wolno dopuêciç do jakiegokolwiek uszkodzenia uk adu ch odniczego. Dotyczy wy àcznie zamra arek (z wyjàtkiem modeli do zabudowy): najlepsza lokalizacja to piwnica lub posadzka. W zamra arce nie wolno u ywaç innych urzàdzeƒ elektrycznych (np. maszynki do lodów) bez uprzedniej akceptacji producenta. Serwis / Naprawy Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç wykonywane tylko przez uprawnionego elektromontera. Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane wy àcznie przez autoryzowane placówki, a do napraw u ywa si tylko oryginalnych cz Êci zamiennych. Pod adnym pozorem nie wolno samodzielnie naprawiaç urzàdzenia. Naprawy przeprowadzone przez osoby nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze powa niejsze uszkodzenia. W wypadku niesprawnego dzia ania urzàdzenia nale y zwróciç si do autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze àdaç oryginalnych cz Êci zamiennych. Uk ad ch odniczy zawiera w glowodory: konserwacja i uzupe nianie muszà byç przeprowadzone przez personel autoryzowanych zak adów serwisowych. U ytkowanie Domowy sprz t ch odniczy przeznaczony jest wy àcznie do przechowywania produktów ywnoêciowych. Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze otoczenia +18 C +43 C (klasa T); +18 C +38 C (klasa ST); +16 C +32 C (klasa N); +10 C +32 C (klasa SN). Klasa urzàdzenia podana jest na tabliczce znamionowej. Uwaga: je eli temperatura otoczenia nie mieêci si w podanych zakresach, nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: JeÊli temperatura spada poni ej poziomu minimalnego, temperatura mro enia w zamra arce nie mo e byç zapewniona. Nale y jak najszybciej skonsumowaç przechowywanà ywnoêç. Raz rozmro one produkty nie powinny byç ponownie zamra ane. Przechowywanie i zamra anie produktów ywnoêciowych powinno odbywaç si zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta. Wydrukowano na papierze z odzysku 2

3 We wn trzu urzàdzenia ch odniczego przebiegajà kana y z czynnikiem ch odzàcym. Ich przek ucie mo e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie urzàdzenia i zepsucie si produktów ywnoêciowych. NIE NALE Y U YWAå OSTRYCH PRZYRZÑDÓW do usuwania szronu lub lodu. Szron mo na usunàç specjalnà opatkà wchodzàcà w sk ad wyposa enia. Pod adnym pozorem nie wolno odrywaç powsta ego lodu, który mo e zostaç usuni ty tylko podczas rozmra ania, zgodnie z ni ej podanymi instrukcjami. Do zamra arki nie nale y wk adaç butelek z napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy mogà one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie. Nie nale y u ywaç adnych urzàdzeƒ ani sztucznych Êrodków przyspieszajàcych proces rozmra ania, oprócz sposobów zalecanych przez producenta. Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u ywaç przedmiotów metalowych, poniewa mogà one spowodowaç jego uszkodzenie. Instalacja Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i spr arka, znajdujàce si w tylnej cz Êci urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi byç wi c zapewniona minimalna wentylacja, zgodnie z odnoênym rysunkiem. Uwaga: nale y usunàç elementy utrudniajàce wentylacj. Nale y uwa aç, aby urzàdzenie nie sta o na przewodzie zasilajàcym. Wa ne: W razie uszkodzenia przewodu zasilajàcego nale y zastàpiç go specjalnym przewodem lub zespo em przy àczeniowym dost pnym w autoryzowanym serwisie. Poniewa cz Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà si podczas jego pracy, nale y pami taç o zapewnieniu swobodnego dop ywu powietrza, zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi. Niewystarczajàcy przep yw powietrza mo e spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si elementów oraz zepsucie produktów ywnoêciowych. Wszystkie elementy nagrzewajàce si powinny byç zabezpieczone przed dotykiem. Nale y staraç si tak ustawiç zamra ark, aby jej tylna cz Êç by a zwrócona do Êciany. W razie transportu w pozycji poziomej, znajdujàcy si w spr arce olej mo e dostaç si do uk adu ch odzàcego. Przed pod àczeniem urzàdzenia do sieci elektrycznej nale y wi c poczekaç przynajmniej dwie godziny, aby olej sp ynà ponownie do spr arki. Ochrona Êrodowiska Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk adu ch odzàcego jak materia ów izolacyjnych. Urzàdzenia nie mo na usuwaç razem z innymi odpadami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk adu ch odzàcego, zw aszcza w pobli u wymiennika ciep a. Informacji na temat punktów zbiórki udzielajà w adze lokalne. Zastosowane w tym urzàdzeniu materia y ze znakiem nadajà si do ponownego wykorzystania. SPIS TREÂCI Zalecenia wst pne U ytkowanie / Panel sterujàcy - Uruchomienie - Regulacja temperatury - Czyszczenie wn trza Przycisk temperatury otoczenia - Przechowywanie produktów ywnoêciowych w ch odziarce U ytkowanie / Zamra anie Êwie ej ywnoêci - Przechowywanie mro onek - Rozmra anie Przygotowanie kostek lodu - Masy kriohydratowe U ytkowanie / Regulacja pó ek przenoênych - Rozmieszczenie pó ek na drzwiach Zalecenia / Zalecenia dotyczàce przechowywania ywnoêci w ch odziarce Zalecenia dotyczàce zamra ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro onek Konserwacja / Przerwy w u ytkowaniu - Wymiana arówki - Okresowe czyszczenie - Rozmra anie G oêne dzia anie / Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne - Serwis / Naprawy i cz Êci zamienne Parametry techniczne / Instalacja Ustawienie - Blokada Półek Instalacja / Tylne elementy dystansowe - Pod àczenie do zasilania Instalacja / Zmiana kierunku otwierania drzwi

4 U YTKOWANIE Panel sterujàcy Changing the opening direction of the doors Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket. To change the opening direction of the door, proceed as follows: 1. pull off the ventilation grille (D) which is clipped into place; 2. remove the bottom hinge (E) by unscrewing its fixing screws; 3. remove the lower door, sliding it out of the middle hinge; 4. unscrew the middle hinge (H); 5. remove the upper door, releasing it from the upper pin (G); 6. unscrew the upper pin (G) and refit it on the opposite side; 7. remove the two plugs of the door (where available), discovering the holes for the hinge pins, assemble them on the opposite side and refit the upper door; 8. reassemble the middle hinge on the opposite side; 9. reassemble the lower door; 10. using a 10 mm spanner, unscrew the hinge pin (E) and reassemble it on the opposite side of the hinge; 11. reassemble the lower hinge (E) on the opposite side, using the screws previously removed. Slide the hole cover () out of the ventilation grille (D) by pushing it in the direction of the arrow and reassemble it on the opposite side; 12. refit the ventilation grille (D), clipping it into place. 13. Unscrew the handles. Refit them on the opposite side after having pierced the plugs with a punch. Cover the holes left open with the plugs contained in the documentation pack. N-S ON G A B A. Lampka kontrolna szybkiego zamra ania B. Pokr t o szybkiego zamra ania C. Lampka kontrolna zasilania D. Pokr t o termostatu C D H Czyszczenie wn trza Przed rozpocz ciem u ytkowania nowego urzàdzenia nale y umyç starannie jego wn trze i wszystkie akcesoria letnià wodà z agodnym detergentem, w celu usuni cia zapachu typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a nast pnie dok adnie osuszyç mi kkà szmatkà. Nie nale y u ywaç detergentów i Êrodków szorujàcych, mogàcych uszkodziç powierzchni urzàdzenia. Uruchomienie W o yç wtyczk przewodu zasilajàcego do gniazdka elektrycznego. Przekr ciç pokr t o termostatu (D) w prawo, ustawiajàc je w pozycji poêredniej. Zapali si lampka zasilania (C). W celu wy àczenia urzàdzenia, termostat nale y ustawiç w pozycji. Regulacja temperatury Regulacja temperatury odbywa si automatycznie. Przestawienie pokr t a termostatu na ni szà wartoêç powoduje wzrost temperatury wewn trznej. Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr t a na wy szà wartoêç. W aêciwy wybór temperatury uzale niony jest od nast pujàcych czynników: temperatury otoczenia cz stotliwoêci otwierania drzwi iloêci przechowywanej ywnoêci lokalizacji urzàdzenia. Ustawienie temperatury w pozycji poêredniej jest zalecane przy normalnym u ywaniu sprz tu. Wa ne: JeÊli temperatura otoczenia jest wysoka lub urzàdzenie jest maksymalnie wype nione i ustawione na najni szà temperatur, urzàdzenie b dzie pracowaç bez przerwy powodujàc gromadzenie si lodu na tylnej Êcianie. W tym wypadku nale y przestawiç termostat na ni szà wartoêç, umo liwiajàc samoczynne rozmra anie i obni ajàc zu ycie energii. Przycisk temperatury otoczenia Przy temperaturze otoczenia ni szej ni +16 C nale y wcisnàç przycisk temperatury otoczenia (B). Zapali si wówczas lampka kontrolna (A). Przechowywanie produktów ywnoêciowych w ch odziarce Optymalne wykorzystanie urzàdzenia wymaga przestrzegania nast pujàcych zasad: Nie wolno przechowywaç w ch odziarce ciep ej ywnoêci i parujàcych p ynów ywnoêç powinna byç przykryta lub opakowana, zw aszcza jeêli wydziela silny zapach Nale y rozmieêciç produkty w sposób umo liwiajàcy swobodny przep yw powietrza To line up the doors, it is possible to adjust the middle hinge (H) horizontally by means of a tool, after slackening the two screws (see figure). Warning: After having reversed the opening direction of the doors check that all the screws are properly tightened and that the magnetic seal adheres to the cabinet. If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket or accelerate this process by heating up the part involved with a normal hairdrier. E D E 4 37

5 Rear spacers In the bag with the documentation, there are two spacers which must be fitted in the two top corners. Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then re-tighten the screws. Electrical connection Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the serial number plate correspond to your domestic power supply. Voltage can vary by ±6% of the rated voltage. or operation with different voltages, a suitably sized auto-transformer must be used. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a specialist technician. The Manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the following E.E.C. Directives: - 87/308 EEC of 2/6/87 relative to radio interference suppression. - 73/23 EEC of (Low Voltage Directive) and subsequent modifications; - 89/336 EEC of (Electromagnetic Compatibility Directive) and subsequent modifications. Attention It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation. D594 Zamra anie Êwie ej ywnoêci Komora oznaczona 4 gwiazdkami jest przeznaczona do d ugoterminowego przechowywania mro onek i do zamra ania Êwie ej ywnoêci. Nie nale y przekraczaç daty wa noêci podanej przez producenta na oryginalnym opakowaniu. Aby zamroziç Êwie à ywnoêç, nale y ustawiç funkcj szybkiego mro enia 12 godzin przed w o eniem ywnoêci. ywnoêç przeznaczonà do zamro enia nale y umieêciç w górnej cz Êci komory zamra arki. Przechowywanie mro onek Przed w o eniem ywnoêci do zamra arki w nowym urzàdzeniu, po d u szej przerwie w jego pracy, nale y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr t o na najni szà temperatur. Po up ywie przynajmniej 2 godz. wróciç do pozycji normalnej. Aby zapewniç optymalne dzia ania urzàdzenia, nale y: - przechowujàc wi ksze iloêci mro onek usunàç wszystkie szuflady i pojemniki i umieêciç produkty bezpoêrednio na pó kach ch odzàcych. - uwa aç, eby nie przekroczyç maksymalnego obcià enia wskazanego na bocznej tabliczce w górnej cz Êci urzàdzenia (jeêli wyst puje). Wa ne W razie przypadkowego rozmro enia, spowodowanego np. przerwà w dostawie energii elektrycznej trwajàcà d u ej ni czas podany w parametrach technicznych (poz.: zdolnoêç utrzymywania temperatury), rozmro ona ywnoêç musi zostaç szybko spo yta lub natychmiast ugotowana i po ostudzeniu ponownie zamro ona. Rozmra anie Mro onki mo na rozmroziç w ch odziarce lub w temperaturze pokojowej, w zale noêci od czasu, jakim dysponujemy. Niewielkie porcje ywnoêci mo na gotowaç równie bezpoêrednio po wyj ciu ich z zamra arki, tj. bez uprzedniego rozmra ania. W tym wypadku czas gotowania b dzie d u szy. Przygotowanie kostek lodu W sk ad wyposa enia zamra arki wchodzi pojemnik na kostki lodu. Nale y wype niç go wodà i umieêciç w zamra arce. Nie nale y wyjmowaç kostek przy pomocy przedmiotów metalowych. Masy kriohydratowe Urządzenie wyposażone jest w dwie masy kriohydratowe. Masy kriohydratowe muszą być umieszczone w zamrażarce w przewidzianej pozycji. W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej masy kriohydratowe przedłużą przez kilka godzin konserwację zamrożonych potraw. 36 5

6 Regulacja pó ek przenoênych Ukszta towanie wewn trznych Êcianek ch odziarki umo liwia dowolne rozmieszczenie pó ek. TECHNICAL INORMATION Modell ERB 3026 D338 Gross ridge Capacity lt. Net ridge Capacity lt. Gross reezer Capacity lt. Net reezer Capacity lt. Dimensions (width*height*depth, cm) x60x62,5 Rozmieszczenie pó ek na drzwiach Aby umo liwiç przechowywanie artyku ów spo ywczych ró nej wielkoêci, pó ki mo na umieszczaç na ró nych wysokoêciach. KolejnoÊç post powania: pociàgnàç pó k zgodnie z kierunkiem strza ki a do obluzowania, umieêciç na àdanej wysokoêci. Tension (V/Hz) Energy Consumption (kwh/24h) reezing Capacity (kg/24h) Temperature increase time h Noise (db/a) Climatic Class /50 0, SN-N-ST The technical infomation are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance. INSTALLATION Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. or safety reasons, minimum ventilation must be as shown in ig. Appliance positioned under overhanging kitchen wall units (see ig. A). Appliance positioned without overhanging kitchen wall units (see ig. B). Attention: keep ventilation openings clear of obstruction. Two adjustable feet at the cabinet base allow accurate levelling of the appliance. 100 mm A 15 mm NP008 B 15 mm A Shelf holders Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure the shelves during transportation. To remove them proceed as follows: Move the shelf retainers in the direction of the arrow, raise the shelf from the rear and push it forward until it is freed and remove the retainers. B C 6 35

7 Noisiness Hereunder you will find some normal causes of noise that do not jeopardise normal functioning of the product. Brrrr Compressor motor noise Blubb Blubb Noise caused by the gas circulating in the refrigerating circuit pipes Tic Tic Noise due to the adjustment of the unit s structure Possible noise sources that are easy to eliminate: The appliance is not well levelled: Simply adjust the levelling foot. The appliance touches adjacent units: Move the units away Interior accessories are not fixed securely: Remove the accessories and put them back properly Bottles and/or receptacles touch each other inside the appliance: Separate them. CUSTOMER SERVICE AND SPARE PARTS If the appliance is not functioning properly, check that: the plug is firmly in the wall socket and the mains power switch is on; there is an electricity supply (find out by plugging in another appliance); the thermostat knob is in the correct position. If there are water drops on the bottom of the cabinet, check that the defrost water drain opening is not obstructed (see Defrosting section). If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the nearest service centre. To obtain fast service, it is essential that when you apply for it you specify the model and serial number of your appliance which can be found on the guarantee certificate or on the rating plate located inside the appliance, on the bottom left-hand side. ZALECENIA Zalecenia dotyczàce przechowywania ywnoêci w ch odziarce Podstawowe zalecenia: Mi so (ka dego rodzaju): zawinàç w torebki z tworzywa i umieêciç na szklanej pó ce nad pojemnikiem na warzywa. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa przechowywaç w ten sposób najwy ej 1-2 dni. Produkty ugotowane, ciep e potrawy itd.: przykryç i umieêciç na dowolnych pó kach. Owoce i warzywa: dok adnie umyç i umieêciç na dole, w szufladzie na warzywa. Mas o i sery: powinny byç umieszczone w specjalnych szczelnych pojemnikach lub w opakowaniach aluminiowych bàdê foliowych, aby utrudniç dost p powietrza. Butelki z mlekiem: powinny byç zamkni te i ustawione na specjalnej pó ce drzwiowej. Banany, ziemniaki, cebula i czosnek, je eli sà nieopakowane, nie mogà byç przechowywane w ch odziarce. Zalecenia dotyczàce zamra ania Prawid owe zamra anie wymaga przestrzegania kilku poni szych zasad: Maksymalna iloêç artyku ów ywnoêciowych, którà mo na zamroziç w ciàgu 24 godz., podana jest na tabliczce znamionowej; Proces zamra ania trwa 24 godziny. W tym czasie nie wolno dok adaç kolejnych produktów do zamro enia. Podlegajàce zamro eniu produkty muszà byç doskona ej jakoêci, Êwie e i czyste; Przed zamro eniem nale y podzieliç ywnoêç na ma e porcje, co przyspiesza proces zamra ania oraz umo liwia rozmra anie produktów w odpowiedniej iloêci; Produkty spo ywcze nale y zawijaç w foli aluminiowà lub polietylenowà, dbajàc, by opakowanie by o przylegajàce i szczelne; Âwie e produkty ywnoêciowe nie powinny dotykaç zamro onych, aby nie powodowaç zmian temperatury ywnoêci wczeêniej zamro onej; ywnoêç o niskiej zawartoêci t uszczu przechowuje si d u ej i lepiej ni o wysokiej zawartoêci t uszczu; sól skraca okres przechowywania produktów; Nie nale y spo ywaç lodów bezpoêrednio po wyj ciu z zamra alnika, gdy mo e to spowodowaç odmro enia skóry; Zaleca si opatrzyç ka dy produkt datà zamro enia. U atwi to kontrol okresu przechowywania; Symbole na pojemnikach oznaczajà rodzaje ywnoêci do zamro enia. Cyfry oznaczajà okres przechowywania ka dego z produktów (w miesiàcach). Od jakoêci produktów ywnoêciowych i od rodzaju ich wst pnej obróbki przed zamro eniem zale y wybór górnej lub dolnej wartoêci. Do zamra alnika nie wolno wk adaç p ynów zawierajàcych w glany (napoje gazowane itp.), gdy mogà one eksplodowaç. Zalecenia dotyczàce przechowywania mro onek Aby w optymalny sposób wykorzystaç mo liwoêci urzàdzenia, nale y: upewniç si, e mro onki by y odpowiednio przechowywane w miejscu zakupu; zadbaç, by czas od momentu zakupu do chwili w o enia do zamra arki by jak najkrótszy. nie otwieraç zbyt cz sto drzwiczek zamra alnika i nie pozostawiaç ich otwartych d u ej ni to konieczne. Po rozmro eniu ywnoêç bardzo szybko si psuje i nie mo e ponownie zostaç zamro ona. Nie nale y przekraczaç daty wa noêci podanej przez producenta na opakowaniu ywnoêci

8 KONSERWACJA Nale y wy àczyç urzàdzenie z sieci przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynnoêci konserwacyjnych. Uwaga Urzàdzenie to zawiera weglowodory w uk adzie ch odniczym; konserwacja i uzupe nianie musi byç przeprowadzane wy àcznie przez personel autoryzowanych zak adów serwisowych. Przerwy w u ytkowaniu Je eli urzàdzenie nie b dzie u ytkowane przez d u szy okres czasu, nale y: wy àczyç urzàdzenie z sieci; wyjàç wszystkie produkty; rozmroziç, wyczyêciç wn trze i akcesoria; pozostawiç otwarte drzwi, aby umo liwiç swobodny przep yw powietrza i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Okresowe czyszczenie Komor ch odziarki nale y myç ciep à wodà z dodatkiem oczyszczonej sody. Starannie op ukaç i osuszyç. Skraplacz (czarny ruszt) i spr ark w tylnej cz Êci zamra arki odkurzyç przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjnà prac urzàdzenia i oszcz dne zu ycie energii elektrycznej. Wiele specyficznych środków czyszczących stosowanych do mycia powierzchni kuchennej zawiera czynniki chemiczne, które mogą porysować/uszkodzić plastikowe części znajdujące się w tym urządzeniu. Stąd zaleca się mycie zewnętrznego pokrycia tego urządzenia jedynie ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń. Defrosting rost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates. It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole. The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed with the special plastic scraper provided, whenever the thickness of the frost exceeds 4 mm. During this operation it is not necessary to switch off the power supply or to remove the foodstuffs. However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows: 1. pull out the plug from the wall socket or turn the thermostat knob to the setting; 2. remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place; 3. leave the door open, and insert the plastic scraper in the appropriate seating at the bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water. 4. when defrosting is completed, dry the interior thoroughly; keep the scraper for future use; 5. turn the thermostat knob back to the required setting or replace the plug in the power socket. 6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment. D037 Wymiana arówki Dost p do arówki oêwietlajàcej komor ch odziarki uzyskaç mo na w nast pujàcy sposób: - nale y odkr ciç Êrub os ony arówki. - wyjàç jej cz Êç ruchomà przez naciêni cie, zob. rysunek. Je eli po otwarciu drzwi arówka si nie zapala, nale y sprawdziç, czy jest ona dobrze wkr cona. Je eli nie zapala si w dalszym ciàgu, nale y zastàpiç jà nowà o tej samej mocy. Moc maksymalna podana jest na os onie arówki. Important: D068 Rozmra anie Szron usuwany jest automatycznie z parownika ch odziarki podczas ka dego cyklu wy àczania si spr arki w trakcie pracy urzàdzenia. Powsta a w wyniku tego woda sp ywa do specjalnego pojemnika znajdujàcego si z ty u urzàdzenia nad spr arkà, a nast pnie wyparowuje. Nale y pami taç o okresowym czyszczeniu otworu odp ywowego wody, znajdujàcego si poêrodku kana u odp ywowego w komorze ch odziarki. Zapobiega si w ten sposób gromadzeniu wody, która mog aby dostaç si do przechowywanej ywnoêci. U yç nale y specjalnej przetyczki, znajdujàcej si w otworze odp ywowym. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. Do not use a maechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life. D

9 MAINTENANCE Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation. Warning This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therfore only be carried out by authorized technicians. Periodic cleaning Clean the inside with warm water and bicarbonate of soda. Rinse and dry thoroughly. Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. or this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added. Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operstion will improve the performance of the appliance and save electricity consumption. Periods of non-operation When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions: remove the plug from the wall socket; remove all food; defrost and clean the interior and all accessories; leave the door ajar to allow air to circulate to prevent unpleasant smells. Komora zamra arki pokrywa si stopniowo szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4 mm. gruboêci, nale y usuwaç jà specjalnà plastikowà opatkà, wchodzàcà w sk ad wyposa enia urzàdzenia. Podczas wykonywania tej czynnoêci nie jest konieczne od àczenie urzàdzenia od zasilania lub wyj cie produktów. Ca kowite rozmro enie zamra alnika, w razie gdy lód w komorze osiàga znacznà gruboêç, wymaga nast pujàcych czynnoêci: 1. Wy àczyç urzàdzenie z sieci, ustawiç termostat w pozycji ; 2. Wyjàç wszystkie przechowywane produkty, owinàç w kilka gazet i umieêciç w ch odnym miejscu; 3. Pozostawiç otwarte drzwi, umieêciç zbiornik na wod na najwy szej pó ce komory ch odziarki, usunàç zatyczk zgodnie z rysunkiem; 4. Po ca kowitym rozmro eniu dok adnie osuszyç komor ; ponownie umocowaç zatyczk ; 5. Ustawiç termostat na àdanej wartoêci lub ponownie pod àczyç urzàdzenie do sieci. 6. Po 2-3 godzinach w o yç wyj te przedtem produkty. D068 Wa ne Nie u ywaç pod adnym pozorem ostrych metalowych przedmiotów do zeskrobywania szronu z parownika. Grozi to jego uszkodzeniem. Do rozmra ania nie u ywaç innych urzàdzeƒ mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni te zalecane przez producenta. Wzrost temperatury zamro onych produktów, majàcy miejsce podczas operacji rozmra ania, mo e skróciç ich bezpieczny okres przechowywania. Interior light The light bulb inside the refrigerator compartment can be reached as follows: - unscrew the light cover securing screw. - unhook the moving part as shown in the figure. If the light does not come on when the door is open, check that it is screwed into place properly. If it still does not light up, change the bulb. The rating is shown on the light bulb cover. 32 9

10 Głośne działanie Poniżej zostały przedstawione niektóre normalne źródła głośnego działania, które pomimo to nie wpływają na normalną działalność wyrobu. Spowodowane silnikiem sprężarki Spowodowane gazem krążącym w przewodach obwodu chłodzącego SERWIS / NAPRAWY I CZ ÂCI ZAMIENNE W wypadku stwierdzenia nieprawid owej pracy urzàdzenia nale y sprawdziç, czy: urzàdzenie jest w aêciwie pod àczone do sieci zasilajàcej obwód zasilania elektrycznego jest pod napi ciem (np. przez pod àczenie innego urzàdzenia) pokr t o termostatu znajduje si we w aêciwej pozycji Je eli na dnie komory ch odziarki wyst pujà Êlady wody, nale y sprawdziç, czy otwór odp ywowy jest dro ny (zob. rozdz. Rozmra anie ). 10 Brrrr Blubb Blubb Tic Tic Spowodowane osiadaniem się struktury mebla Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne: Urządzenie nie jest dobrze upoziomowane Zadziałać na nóżkę poziomującą Urządzenie styka się z innymi pobliskimi meblami: Odsunąć meble Wewnętrzne akcesoria źle położone: Wyjąć półki lub inne konsolki i ponownie je położyć Butelki lub pojemniki stykają się: Odsunąć różne pojemniki znajdujące się wewnątrz Je eli po przeprowadzeniu powy szych czynnoêci sprawdzajàcych urzàdzenie w dalszym ciàgu nie pracuje prawid owo, nale y zwróciç si do najbli szego autoryzowanego punktu napraw. eby przyspieszyç wykonanie us ugi, przy zg oszeniu nale y koniecznie podaç model i numer produktu urzàdzenia, znajdujàcy si w karcie gwarancyjnej i na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz Êci komory ch odziarki, po lewej stronie. HINTS Hints for refrigeration Useful hints: Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer. or safety, store in this way only one or two days at the most. Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf. ruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible. Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door. Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator. Hints for freezing To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate; the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period; prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required; wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight; do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter; water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt; it is advisable to show the freezing-in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time; The symbols on the drawers show different types of frozen goods. The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the quality of the foods and pre-treating before freezing. do not put carbonated liquids (fizzy drinks, etc.) in the freezer compartment as they may burst. Hints for storage of frozen food To obtain the best performance from this appliance, you should: be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time; not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen. 31

11 Movable shelves The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired. D338 PARAMETRY TECHNICZNE Model ERB 3026 PojemnoÊç brutto: zamra alnik (l) 222 PojemnoÊç netto: zamra alnik (l) 221 PojemnoÊç brutto: ch odziarka (l) 86 PojemnoÊç netto: ch odziarka (l) 82 Wymiary (*wys. *szer.*g b., cm.) 185x60x62,5 Positioning the door shelves To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required. Napi cie (V/HZ) Zu ycie efektywnoêci energetycznej (kwh/24h) ZdolnoÊç zamra ania (kg/24h) ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h) Poziom ha asu (db/a) Klasa klimatyczna /50 0, SN-N-ST Informacje techniczne znajdujà si na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz Êci ch odziarki, po lewej stronie. INSTALACJA Ustawienie Urzàdzenie powinno zostaç ustawione z dala od takich êróde ciep a jak kaloryfery, grzejniki wody czy bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa nale y zapewniç minimalny swobodny przep yw powietrza, zgodnie z rys. Urzàdzenie stojàce pod kuchennà szafkà wiszàcà (rys. A). Urzàdzenie wolnostojàce (rys. B). Uwaga: nie wolno zas aniaç otworów wentylacyjnych. Regulacja obu nó ek urzàdzenia umo liwia jego dok adne wypoziomowanie. 100 mm A 15 mm NP008 B 15 mm A Blokada Półek Wasze urządzenie zostało wyposażone w blokadę półek, które pozwala na unieruchomienie półek podczas transportu. W celu jej usunięcia postępować w następujący sposób: poruszać blokadę półek w kierunku oznaczonym strzałką, podnieść od spodu szkło i popchnąć go do przodu aż do jego uwolnienia i zdjąć blokadę. B C 30 11

12 Tylne elementy dystansowe W opakowaniu zawierajàcym dokumentacj urzàdzenia, znajdà Paƒstwo dwa elementy dystansowe, przeznaczone do zamontowania w dwóch górnych rogach jego tylnej Êciany. W tym celu nale y odkr ciç Êruby, wprowadziç pod nie element dystansowy i ponownie Êruby te dokr ciç. Pod àczenie do zasilania Przed pod àczeniem urzàdzenia nale y upewniç si, czy napi cie i nat enie podane na tabliczce znamionowej sà zgodne z parametrami Paƒstwa sieci zasilajàcej. Dopuszcza si +-6% odchylenia od normy. Przy innych wartoêciach napi cia nale y stosowaç autotransformator o odpowiedniej mocy. Urzàdzenie musi byç uziemione. Wtyczka przewodu zasilajàcego jest w tym celu zaopatrzona w specjalny styk ochronny (uziemienie). Je eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod àczone przez uprawnionego elektromontera do odzielnej instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami bezpieczeƒstwa W wypadku nieprzestrzegania powy szych przepisów bezpieczeƒstwa, producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za powsta e szkody. Urzàdzenie to spe nia wymagania nast pujàcych wytycznych EWG: - 87/308 EEC z dot. zak óceƒ RTV. - 73/23 EEC (niskie napi cia) i póêniejsze nowelizacje. - 89/336 EEC (kompatybilnoêç elektromagnetyczna) i póêniejsze nowelizacje. Uwaga Konieczna jest mo liwoêç od àczenia urzàdzenia od g ównej sieci zasilania; stàd wtyczka musi byç atwo dost pna po przeprowadzeniu operacji instalowania. D594 reezing fresh food The 4-star compartment is suitable for long term storage of commercially frozen food, and for freezing fresh food. To freeze fresh foods press the quick freezing switch at least 12 hours before introducing the food into the freezer in order to ensure better freezing results. Place the food to be frozen on the upper compartment. Storage of frozen food When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment press the quick-freezing switch at least 12 hours before. If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance and place food on cooling shelves. Pay careful attention not to exceed load limit stated on the side of the upper section (where applicable). Important If there is a power failure when food is in the freezer, do not open the door of the freezer compartment. The frozen food will not be affected if the power cut is of short duration (up to 6-8 hours) and the freezer compartment is full, otherwise, it is recommended that the food should be used within a short time (a temperature increase of the frozen food shortens its safe storage period). Ice-cube production This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. ill these trays with water, then put them in the freezer compartment. Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer. Thawing Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation. Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer. Cold accumulators 12 The freezer contains two cold accumulators which increases storage times in the event of a power cut or breakdown. They are located in the upper compartment. 29

13 USE Control panel A. SUPER operating control light B. Normal/Super (quick-freezing) switch C. Pilot light (freezer) D. Thermostat knob (freezer) Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly. Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. Operation A N-S B Insert the plug into the wall socket. Turn the thermostat knob (D) to the right to a medium setting (the function indicator light (C) will light up. The operation is interrupted by turning the control knob until its pointer coincides with symbol. ON C Temperature regulation The temperature is automatically regulated and can be increased to achieve a higher temperature (warmer) by rotating the thermostat knob toward lower settings or reduced (colder) rotating the knob towards higher settings. However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the refrigerator depends on: room temperature; how often the door is opened; the quantity of food stored; location of appliance. A medium setting is generally the most suitable. D Important If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption. Ambient switch With a room temperature lower than +16 C, the ambient switch (B) must be pressed. The pilot light (A) then will go on. resh food refrigeration To obtain the best performance: do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator; do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour. Position food so that air can circulate freely round it. Zmiana kierunku otwierania drzwi Przed przystàpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoêci nale y wyjàç wtyczk z gniazdka zasilajàcego. Aby zmieniç kierunek otwierania drzwi, nale y postàpiç nast pujàco: 1. wyciàgnàç kratk wentylacyjnà (D); 2. wyjàç dolny zawias (E), odkr cajàc trzy Êruby s u àce do jego zamocowania; 3. wyjàç dolne drzwi, wyjmujàc je z zawiasu Êrodkowego; 4. wyjàç zawias Êrodkowy (H); 5. wyjàç górne drzwi, wyjmujac je z trzpienia górnego (G); 6. odkr ciç górny trzpieƒ (G) i umieêciç go po przeciwnej stronie; 7. wyjàç dwie zaêlepki z drzwi (jeêli zosta y przewidziane), w celu uzyskania otworów s u àcych do za o enia zawiasu, po czym umieêciç je z przeciwnej strony, a nast pnie za o yç drzwi górne; 8. zamocowaç zawias Êrodkowy po przeciwnej stronie; 9. kluczem 10 mm odkr ciç trzpieƒ zawiasu (E) i za o yç go po przeciwnej stronie tego samego zawiasu; 10. zamocowaç dolny zawias (E) po przeciwnej stronie przy pomocy poprzednio wyj tych Êrub. Wyjàç zaêlepk () z kratki wentylacyjnej (D) wciskajàc jà zgodnie z kierunkiem strza ki, a nast pnie za o yç po przeciwnej stronie. 11. za o yç dolne drzwi; 12. ponownie za o yç kratk wentylacyjnà (D) poprzez wciêni cie. 13.Odkr ciç uchwyty. Przek uç zaêlepki przy pomocy ostrego narz dzia, zamocowaç uchwyty po przeciwnej stronie. Zakryç pozosta e po uchwytach otwory zaêlepkami znajdujàcymi si w opakowaniu z dokumentacjà. Wzajemne ustawienie osiowe drzwi uzyskuje si poprzez poziomà regulacj zawiasu Êrodkowego (H) przy pomocy w aêciwego przyrzàdu, po uprzednim poluzowaniu dwóch Êrub (por. rys.). Uwaga: Po prze o eniu drzwi nale y sprawdziç, czy wszystkie Êruby sà dobrze dokr cone i czy uszczelka magnetyczna w aêciwie przylega do obudowy. Je eli temperatura otoczenia jest niska (np. zimà) i uszczelka przylega niedok adnie, mo na poczekaç na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyç ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy tego odcinek zwyk à suszarkà do w osów. E H D G E 28 13

14 DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ Je velmi dûleïité, aby tento návod na pouïití stále doprovázel spotfiebiã a slouïil jako zdroj informací o jeho obsluze. I v pfiípadû prodeje, pfievodu spotfiebiãe na nového vlastníka, nebo i v pfiípadû stûhování se ujistûte, Ïe návod byl pfiiloïen ke spotfiebiãi, aby se nov vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a dûleïit mi upozornûními. U tohoto typu spotfiebiãe nahradilo magnetické uzavírání dvefií pûvodní, které u star ích typû chladniãek mûlo na dvefiích západku. Pfied vyskládkováním va í vyfiazené chladniãky se postarejte, aby západka na jejím zavírání byla nepouïitelná. Zabráníte tím, aby se ze spotfiebiãe stala smrtelná past pro dûti. Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu bezpeãnosti. Peãlivû si je pfieãtûte pfied samotou instalací a pouïitím spotfiebiãe. V eobecná bezpeãnost Toto zafiízení by mûlo b t obsluhováno pouze dospûl mi osobami. Dûtem by nemûlo b t povoleno zacházet ãi hrát si s v robkem. Je nebezpeãné mûnit vlastnosti ãi zasahovat jak mkoliv zpûsobem do v robku. Vûnujte pozornost tomu, aby pfiístroj nestál na síèovém kabelu. Pfied ãi tûním a údrïbou pfiístroje jej vïdy vypnûte a vytáhnûte síèovou zástrãku. Tento elektrospotfiebiã je tûïk. Pfii jeho pfiemisèování je tfieba postupovat opatrnû. Ledové kostky mohou zpûsobit popáleniny, jsouli poïívány ihned po vyjmutí z elektrospotfiebiãe. V pfiípadû pfiemisèování elektrospotfiebiãe je zapotfiebí postupovat opatrnû, aby nedo lo k po kození chladící jednotky, které by mohlo zpûsobit únik chladící kapaliny. Elektrospotfiebiã se nesmí nacházet v blízkosti radiátorû nebo plynov ch sporákû. Zamezte tomu, aby byl elektrospotfiebiã na del í dobu vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení. Na zadní stranû spotfiebiãe musí b t zaji tûna odpovídající ventilace a musí b t vylouãeno kaïdé moïné po kození na chladícím okruhu. Pouze u mrazniãky (kromû zabudovan ch modelû) je ideálním umístûním suterénní sklep ãi podsklep. NepouÏívejte jiné elektrospotfiebiãe (jako zmrzlinové pfiístroje) uvnitfi chladících elektrospotfiebiãû. Servis/opravy Jakékoliv odborné elektroinstalaãní práce nutné k instalaci tohoto zafiízení musí b t provedeny kvalifikovan m odborníkem nebo kompetentní osobou. Servis na zafiízení poskytuje autorizovaná opravna a k jeho opravû se pouïívají jen originální náhradní díly. Za Ïádn ch okolností se nepokou ejte opravovat zafiízení sami. Opravy provádûné neodbornou osobou mohou zpûsobit zranûní nebo závaïné 14 selhání funkce zafiízení. Po poru e kontaktujte místní autorizovanou opravnu a vïdy trvejte na originálních náhradních dílech. Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi chladící jednotky: údrïba a doplàování proto musí b t provádûna pouze povûfien mi odborn mi pracovníky. PouÏití Domácí ledniãky a mrazáky jsou konstruovány pouze pro skladování poïivatin. Nejlep í pracovní v sledky dosáhnete, bude-li se venkovní teplota pohybovat mezi + 18 C a + 43 C (tfiída T); + 18 C a + 38 C (tfiída ST); + 16 C a + 32 C (tfiída N); + 10 C a + 32 C (tfiída SN). Tfiída va eho spotfiebiãe je vyznaãena na v konnostním títku. Upozornûní: jestliïe se venkovní teplota pohybuje mimo rámec rozpûtí vyznaãeného pro danou tfiídu spotfiebiãe, je tfieba postupovat podle následujících instrukcí: jestliïe se teplota prostfiedí sníïí pod stanovenou hranici, nemûïe b t zaruãena teplota v mrazniãce; z tohoto dûvodu doporuãujeme spotfiebovat uskladnûné potraviny co nejdfiíve. RozmraÏené potraviny nesmí b t znovu zmrazovány. Pfiesnû dodrïujte doporuãení v robce t kající se skladování, Seznamte se s pfiíslu n mi instrukcemi. Vnitfiní obloïení pfiístroje je tvofieno kanálky, kter mi proudí mrazící smûs. Pfii jejich naru ení dojde k nenávratnému po kození pfiístroje a ztrátû uchovávan ch potravin. NEPOUÎÍVEJTE OSTRÉ P EDMùTY K ODSTRA OVÁNÍ NÁMRAZY A LEDU. K odstraàování námrazy je moïno pouïít pfiiloïenou krabku. Za Ïádn ch okolností nestrhávejte násilím pevn led z obloïení. Pfii rozmrazování zafiízení musí led nejprve roztát. Seznamte se s instrukcemi t kajícími se rozmrazování. Neuchovávejte v mrazniãce sycené nápoje s obsahem CO2, neboè vyvíjejí tlak na nádobu, která mûïe explodovat a zniãit zafiízení. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance. Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. Never use metal objects for cleaning your appliance as it may get damaged. Installation During normal operation, the condenser and compressor at the back of the appliance heat up considerably. or safety reasons, minimum ventilation must be as shown in the instructions. Attention: keep ventilation openings clear of obstruction. Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. Important: if the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. If the appliance is transported horizontally, it is possible that the oil contained in the compressor flows in the refrigerant circuit. It is advisable to wait at least two hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor. CONTENTS There are working parts in this product which heat up. Always ensure that there is adequate ventilation as a failure to do this will result in component failure and possible food loss. See installation instructions. Parts which heat up should not be exposed. Wherever possible the back of the product should be against a wall. Environment Protection This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. Information on your local disposal sites may be obtained from municipal authorities. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable. Warnings Use - Cleaning the interior - Control panel - Operation - Temperature regulation -... Ambient switch - resh food refrigeration Use - reezing fresh food - Storage of frozen food - Ice-cube production - Thawing - Cold accumulators Use - Movable shelves - Positioning the door shelves Hints - Hints for refrigeration - Hints for freezing - Hints for storage of frozen food Maintenance - Periodic cleaning - Periods of non-operation - Interior light Maintenance - Defrosting Noisinnes - Customer service and spare parts Technical information / Installation - Location - Shelf holders Installation - Rear spacers - Electrical connection Installation - Changing the opening direction of the doors

15 26 WARNINGS It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings. If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child. These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or using the appliance. General Safety This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the product. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Before any cleaning or maintenance work is carried out, be sure to switch off and unplug the appliance. This appliance is heavy. Care should be taken when moving it Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. Take utmost care when handling your appliance so as not to cause any damages to the cooling unit with consequent possible fluid leakages. The appliance must not be located close to radiators or gas cookers. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. There must be adequate ventilation round the back of the appliance and any damage to the refrigerant circuit must be avoided. or freezers only (except built-in models): an ideal location is the cellar or basement. Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances. Service/Repair Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person This product should be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Centre, and always insist on genuine spare parts. This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians. Use The domestic refrigerators and freezers are designed to be used specifically for the storage of edible foodstuffs only. Best performance is obtained with ambient temperature between +18 C and +43 C (class T); +18 C and +38 C (class ST); +16 C and +32 C (class N); +10 C and +32 C (class SN). The class of your appliance is shown on its rating plate. Warning: when the ambient temperature is not included within the range indicated for the class of this appliance, the following instructions must be observed: when the ambient temperature drops below the minimum level, the storage temperature in the freezer compartment cannot be guaranteed; therefore it is advisable to use the food stored as soon as possible. rozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. Manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions. The inner lining of the appliance consists of channels through which the refrigerant passes. If these should be punctured this would damage the appliance beyond repair and cause food loss. DO NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off frost or ice. rost may be removed by using the scraper provided. Under no circumstances should solid ice be forced off the liner. Solid ice should be allowed to thaw when defrosting the appliance. NepouÏívejte Ïádné mechanické nástroje ani jiné pfiedmûty ãi pfiístroje k urychlení odmraïení, kromû nástrojû doporuãen ch v robcem. NepouÏívejte zásadnû pfii ãi tûní va eho elektrospotfiebiãe kovové pfiedmûty, neboè by mohly zpûsobit jeho po kození. Instalace Bûhem normální ãinnosti elektrospotfiebiãe se kondenzátor a kompresor umístûné na zadní stûnû silnû zahfiívají. Z bezpeãnostních dûvodû proto minimální ventilace musí b t zaji tûna podle pfiíslu ného obrázku. Upozornûní: ventilaãní otvory je zapotfiebí udrïovat volnû prûchodné. Je-li zafiízení pfiepravováno ve vodorovné poloze, mûïe se stát, Ïe olej obsaïen v kompresoru vyteãe do mrazícího okruhu. Pfied nov m zapojením zafiízení je nutno poãkat alespoà dvû hodiny, neï olej pfieteãe zpût do kompresoru. DÛleÏité: v pfiípadû, Ïe dojde k po kození pfiívodové ÀÛry, je nuté ji nahradit speciální ÀÛrou (nebo její ãástí), kterou si mûïete vyïádat u v robce, nebo u jeho servisní sluïby. OBSAH Zafiízení obsahuje souãásti, které se zahfiívají. VÏdy zajistûte odpovídající ventilaci kolem pfiístroje, neboè následkem jejího nedostatku mûïe dojít k poru e pfiístroje a a ztrátû uchovávan ch potravin. Seznamte se s pfiíslu n mi instrukcemi. Zahfiívající se souãásti by nemûly b t zakryty. Jeli to moïné, mûla b b t zadní stûna zafiízení otoãena ke stûnû. JestliÏe se elektrospotfiebiã pfiepravuje ve vodorovné poloze, mûïe se stát, Ïe olej obsaïen v kompresoru vyteãe do mrazícího okruhu. Pfied uvedením elektrospotfiebiãe do chodu je nutno poãkat alespoà dvû hodiny, neï olej pfieteãe zpût do kompresoru. Ochrana prostfiedí Tento pfiístroj neobsahuje v okruhu chlazení ani v izolaci plyny, které jsou kodlivé pro ozón. Elektrospotfiebiã se nesmí odhazovat spolu s bûïn m odpadem. Musí b t zaji tûno, Ïe nedojde k po kození chladícího okruhu, hlavnû v jeho zadní ãásti v blízkosti v mûníku. Potfiebné informace o sbûrn ch stfiedisích poskytne odpovûdn pracovník obecní zprávy. Materiály opatfiené znaãkou se dají recyklovat. DÛleÏitá upozornûní Obsluha / Kontrolní panel - âi tûní vnitfiku pfiístroje - Uvedení do provozu - Regulace teploty Tlaãítko úpravy teploty vnûj ího prostfiedí - Chlazení ãerstv ch potravin Obsluha / Zmrazování ãerstv ch potravin - Uskladnûní zmrazen ch potravin - Rozmrazování Pfiíprava kostek ledu - Teplotní akumulátory Obsluha / Nastavitelnû poliãky - Rozmístûní poliãek vestavûn ch do dvefií Rady / Rady pro pouïití chladniãky - Rady pro zmrazování - Rady pro uskladnûní zmraïen ch potravin ÚdrÏba / Upozornûní - Odstavení pfiístroje - Pravidelné ãi tûní - Vnitfiní osvûtlení - Odledování Hluãnost / Snadno odstranitelné zdroje moïné hluãnosti - SluÏba zákazníkûm a náhradní díly Technické vlastnosti / Instalace / Umístûní ZaráÏky pfiepáïek Instalace / Distanãní rozpûrky - Zapojení do elektrické sítû Instalace / Obrácení otevírání dvífiek

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

LIBRETTO ISTRUZIONI LIBRO DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO ISTRUZIONI LIBRO DE INSTRUCCIONES HıtŒ-Fagyasztó szekrény / Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / frigorifero - congelatore / frigorifico - congelador MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

user manual instrukcja obsługi

user manual instrukcja obsługi user manual instrukcja obsługi Fridge-Freezer Chłodziarko-zamrażarka ERN29560 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety information 2 Operation

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

user manual instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo kullanma kılavuzu

user manual instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo kullanma kılavuzu user manual instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo kullanma kılavuzu Freezer Zamrażarka Mraznička Zamrzovalnik Dondurucu EUC19001W EUC19002W 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking

Bardziej szczegółowo

Samurai SHARK SH903. RF Combo Wireless Mouse & Keyboard

Samurai SHARK SH903. RF Combo Wireless Mouse & Keyboard Samurai SHARK SH903 RF Combo Wireless Mouse & Keyboard Instrukcja obsługi Instalacja baterii SH903-Samurai Uwaga! Bezprzewodowa myszka optyczna używa baterii typu AAA. Żeby osiągnąć najlepszą wydajność

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Solutions. Rozwiązania

Solutions. Rozwiązania Solutions Rozwiązania Index Colours do not come out/ Nie widać kolorów... 2 Impression with stripes/ Na wydruku są paski... 3 Message of non-recognised cartridges / Komunikat o nie wykrywaniu kardridża...

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Chest Freezer MC525. Instrukcja obsługi User s Manual. Przeczytaj mnie / Read me

Chest Freezer MC525. Instrukcja obsługi User s Manual. Przeczytaj mnie / Read me Chest Freezer MC525 Instrukcja obsługi User s Manual Przeczytaj mnie / Read me Instrukcja obsługi INSTRUKCJE TRANSPORTOWE...3 INSTRUKCJA MONTAŻU...3 MYCIE I KONSERWACJA....4 ZALECENIA...4 SCHEMAT....5

Bardziej szczegółowo

Freedom Wireless Headphone MM65. Instrukcja obsługi User s Manual

Freedom Wireless Headphone MM65. Instrukcja obsługi User s Manual Freedom Wireless Headphone MM65 Instrukcja obsługi User s Manual Manual INSTALLATION... 4 WIRELESS NET AUDIO CHAT... 5 WIRELESS MONITORING... 5 LISTEN TO THE RADIO... 5 WIRED HEADPHONE (WITHOUT BATTERIES)...

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02.

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02. LS-082 Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych 02.20 LS-082/01 0 600 (Max) 0 47 1000 1016 749 (Max) 785 16 47 8 8 50 Lw/Lt LS-082.0021

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Przyłącza elektryczne VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Główne Gama produktów Typ produktu Altivar ATV61 rezystor hamujący ATV71 rezystor

Bardziej szczegółowo

Stand Fan MF40. Instrukcja obsługi u User s Manual

Stand Fan MF40. Instrukcja obsługi u User s Manual Stand Fan MF40 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully and

Bardziej szczegółowo

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories 06.2014 LS-200/01 Gas springs' fastenings are also in gray colour, with except fastenings, metal pins ends that are currently available only in black.metal

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi User s Manual. Steam Cooker MM535

Instrukcja obsługi User s Manual. Steam Cooker MM535 Instrukcja obsługi User s Manual Steam Cooker MM535 Instrukcja obsługi PAROWAR Gotowanie na parze to jeden z najzdrowszych i najprostszych sposobów gotowania potraw. Pod wpływem unoszącej się z wrzątku

Bardziej szczegółowo

NAIL LAMP CCFL LED 36 W

NAIL LAMP CCFL LED 36 W NAIL LAMP CCFL LED 36 W QUICK START GUIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: HLHYBR36 About device GOCLEVER NAIL LAMP CCFL LED 36 W is a professional device that helps with nail conditioning it strengthens nail

Bardziej szczegółowo

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Car MP3 Player MM211. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Car MP3 Player MM211 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User s Manual carefully

Bardziej szczegółowo

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR

IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR C IF16T CZUJKA KURTYNOWA PIR CURTAIN LENS INTRUSION DETECTOR INSTALACJA INSTALLATION 1. INTRODUCTION IF16Tis a curtain pir sensor, can create a barrier of protection useful for doors and windows. And it

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

NEW WELTED 6" BLACK S3 REF

NEW WELTED 6 BLACK S3 REF NEW WELTED 6" BLACK S3 REF. 6201058 Użytkowanie produktu : Safety Shoes for Professional Use. New & Improved rugged lightweight design Take the weight off, keep the best in protection ZALETY PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 4 555 fax: (058) 55 4 500 Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 0 48..49

Bardziej szczegółowo

Tabletop fridge MC519. Instrukcja obsługi User s Manual. Przeczytaj mnie / Read me

Tabletop fridge MC519. Instrukcja obsługi User s Manual. Przeczytaj mnie / Read me Tabletop fridge MC519 Instrukcja obsługi User s Manual Przeczytaj mnie / Read me Instrukcja obsługi INSTRUKCJE TRANSPORTOWE...3 INSTRUKCJA MONTAŻU...3 MYCIE I KONSERWACJA...4 ZALECENIA...4 SCHEMAT...5

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5)

ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5) ÁLYX (1) (2) (3) (4) (5) Alyx_MT_cover.qxd 16/3/06 14:41 Page 2 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY (6) * (7) (11C) (11B) (13A) (13C) THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED AND OPERATED IN ACCORDANCE

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

DMX SPLITTER 8 Users Manual

DMX SPLITTER 8 Users Manual DMX SPLITTER 8 Users Manual www.flash-butrym.pl Strona 1 Thank you for choosing one of our DMX splitters. Please read this user manual carefully and follow the instructions to avoid danger or damage to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto

Bardziej szczegółowo

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c

LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW WASH III F7000579c Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo