PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU"

Transkrypt

1 PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

2 Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically controlled and has electronic ignition. Zakupiony przez Państwa kocioł jest sterowany elektronicznie i posiada elektroniczny układ zapłonowy. Materiał, z którego kocioł został wykonany oraz układy sterowania, w które został on wyposażony, zapewniają bezpieczną i wysoce komfortową eksploatację oraz oszczędności energii, co daje możliwość maksymalnej korzyści płynącej z zastosowania niezależnego systemu ogrzewania. Pamiętaj o tym, aby... Dokładnie przeczytać Podręcznik obsługi, tak aby można było użytkować kocioł w sposób bezpieczny i świadomy.starannie przechowywać instrukcję obsługi. W przyszłości może okazać się konieczne sięgnięcie do niej po informacje tam zawarte. Jeśli kocioł będzie przekazany innemu użytkownikowi niniejsza instrukcja powinna mu towarzyszyć. Niebezpieczne jest zastawianie, nawet częściowe, otworów wlotowych powietrza służących do przewietrzania pomieszczenia, podczas pracy kotła; używanie wentylacji wyciągowej, kominków itp. w tym samym pomieszczeniu i w tym samym czasie, co kocioł; instalowanie wentylatora na kotle w celu ułatwienia odpływu spalin. The materials it is made of and the control systems it is equipped with give you safety, a high level of comfort and energy savings to allow you to get the greatest benefit out of independent heating. Remember that... The manual must be read thoroughly, so that you will be able to use the boiler in a safe and sensible way;must be carefully kept. It may be necessary for reference in the future. If the boiler is handed over to another user the present booklet has to be supplied with it. It's dangerous to obstruct, even partially, the air intakes used to aerate the room where the boiler is installed; to use extractor fans, fire-places and the like, in the same room, at the same time as the boiler; to install a fan on the boiler to facilitate the evacuation of flue gas. First lighting up must be carried out by competent and responsible engineer. The manufacturer disclaim all liability for any translations of the present manual from which incorrect interpretation may occur; cannot be held responsible for nonobservance of instructions contained in this manual or for the consequences of any procedure not specifically described. Using the boiler... Before lighting the boiler, you are advised to have a professionally qualified person check that the installation of the gas supply: -is gas-tight; -is of the correct gauge for the flow to the boiler; -is fitted with all the safety and control devices required by the current Regulations; Ensure that the installer has connected the pressure relief valve outlet to a drain pipe. The manufacturers are not responsible for damage caused by opening of the pressure relief valve and consequent escape of water, if not connected correctly to the drain. Pierwsze uruchomienie musi być przeprowadzone przez kompetentną i odpowiedzialną osobę Producent nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnego tłumaczenia niniejszego podręcznika, które może być przyczyną błędnej interpretacji; nie może brać odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi lub za konsekwencje jakichkolwiek działań, które nie zostały opisane w wyraźny sposób w podręczniku Eksploatacja kotła... Przed uruchomieniem kotła zaleca się zlecić profesjonalnej osobie sprawdzenie, czy instalacja dopływu gazu:- jest gazoszczelnajest odpowiednia pod względem konstrukcyjnym dla zapewnienia prawidłowego przepływu paliwa do kotła;została wyposażona we wszystkie niezbędne zabezpieczenia i urządzenia sterujące wymagane przez aktualne Przepisy;Upewnić się, że podczas przeprowadzonej instalacji wylot zaworu bezpieczeństwa podłączony został do rury spustowej. Producenci nie biorą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane otwarciem zaworu bezpieczeństwa i spowodowany tym wyciek wody, w przypadku braku prawidłowego podłączenia do przewodu spustowego.

3 On detecting the smell of gas - don't operate any electrical switches, the telephone or any device that may produce sparks; - open the windows and doors at once to create a draught of air which will purge the area; - shut off the gas cocks; - get the assistance of a qualified person. Do not touch the appliance with parts of the body that are wet or damp and/or bare feet. In case of structural work or maintenance near the exhaust duct and/or fume exhaust devices or their attachments, turn off the appliance. On completion of the work, have a professionally qualified person check their efficiency. Repairs (under guarantee) must be carried out only by an approved engineer, using genuine spare parts. Thus do no more than switching off the boiler yourself (see the instructions). Your boiler allows heating up of water to a temperature less than the boiling point; - must be connected to a central heating system and/or a hot water supply system, compatible with its performance and output; - can be used only for those purposes for which it has been specially designed; - must not be touched by children or by those unfamiliar with its operation; - must not be exposed to weather conditions Boiler installation and commissioning tips The installation must be carried out by a qualified person who will be responsible for observing the current Regulations. Installing the boiler... Do not forget to remove the transit caps and plugs from the boiler connections these are fitted to every boiler. W przypadku wyczucia obecności gazu- nie manipulować żadnymi wyłącznikami elektrycznymi, nie używać telefonu ani żadnych innych urządzeń elektrycznych mogących powodować iskrzenie; otworzyć szeroko wszystkie okna i drzwi, wywołując przeciąg, co pozwoli przewietrzyć pomieszczenie usuwając gaz; zamknąć zawory gazowe; - w razie pomocy wezwać kwalifikowaną osobę Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała i/lub gołymi stopami. W przypadku prac konstrukcyjnych lub konserwacji przeprowadzanej w sąsiedztwie przewodu wyciągowego i/lub urządzeń wentylacji wyciągowej lub ich oprzyrządowania, wyłączyć urządzenie. Po zakończeniu prac zlecić wykwalifikowanej osobie sprawdzenie skutecznego działania systemu Naprawy (w ramach gwarancji) muszą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Tak więc użytkownik powinien ograniczyć się jedynie do wyłączenia kotła (patrz wskazówki) Opisywany kocioł umożliwia podgrzanie wody do temperatury mniejszej niż temperatura wrzenia; - musi zostać podłączony do instalacji centralnego ogrzewania i/lub instalacji wody ciepłej, odpowiadającej parametrom eksploatacyjnym kotła; - może być używany wyłącznie do celów, do jakich został specjalnie przeznaczony; - nie wolno dopuszczać do niego dzieci ani osób nie obeznanych z jego obsługą - nie może być narażany na wpływ czynników atmosferycznych. Wskazówki odnośnie instalacji i uruchomienia kotła Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązujących przepisów Instalacja kotła... Należy pamiętać o usunięciu nasadek i zaślepek założonych na czas transportu na łączniki rurowe kotła, są one zakładane na każdy kocioł.

4 Keep the boiler clear of dust during installation and in particular do not allow any dust or debris to enter the top of the boiler where the flue connection is made. It is recommended that you put a dust sheet over the top of the boiler until you are ready to make the flue connection. Because every boiler is fired and tested live at the factory, a small amount of water remains within the boiler. It is possible for this water to initially cause the pump to seize. It is therefore recommended that the pump rotor be manually turned to free its rotation before turning the boiler on. Remember to release the auto air purge before filling the boiler. See the instructions to identify the location of this device. You are strongly advised to flush out the system both cold and hot in order to remove system and installation debris. It is also sensible to initially fire and commission the boiler before connecting any external controls such as a room thermostat. By this method if you have a subsequent problem following the addition of an external control you can eliminate the boiler from your fault analysis. Do not forget to range rate the boiler to suit the system requirements. This procedure is covered in the commissioning section of the installation manual. If the boiler is fitted with a digital programmer, when setting the times for automatic operation, remember that for every ON" time there must be an OFF" time to follow and that on every occasion you enter a time you must also indicate which days that you want the boiler to follow the timed settings. Nie dopuszczać do zakurzenia kotła w czasie montażu, a w szczególności zabezpieczyć kocioł przed dostępem do jego wnętrza od góry kurzu lub zanieczyszczeń zwłaszcza w miejscu wykonania połączenia przewodu spalinowego. Zaleca się zakrycie górnej części kotła folią zabezpieczającą przed kurzem do czasu, gdy będzie można przystąpić do wykonania połączenia przewodu kominowego. Ponieważ każdy kocioł jest uruchamiany i sprawdzany fabrycznie, wewnątrz instalacji kotła zostaje niewielka ilość wody. Możliwe jest, że woda ta początkowo będzie powodować zakleszczanie się pompy. Z tego też względu przed włączeniem kotła zalecane jest ręczne poruszenie wirnikiem pompy aż do uzyskania swobodnego obrotu. Pamiętać o zwolnieniu przycisku automatycznego odpowietrzania przed napełnieniem kotła. Zapoznać się z instrukcją w celu zlokalizowania przycisku. Szczególnie zalecane jest przepłukanie instalacji zarówno na zimno, jak i gorąco w celu usunięcia zanieczyszczeń z całości instalacji. Sensowne jest również w pierwszym rzędzie zapalenie i uruchomienie kotła przed podłączeniem jakichkolwiek zewnętrznych układów regulacji, np. termostatu pokojowego. W ten sposób w razie jakichkolwiek problemów wynikłych po podłączeniu dodatkowego zewnętrznego urządzenia regulacji, podczas lokalizacji usterek będzie można wyeliminować kocioł jako źródło usterki. Pamiętać o właściwym ustawieniu parametrów kotła odpowiadających wymaganiom systemowym. Czynność ta została omówiona w niniejszej Instrukcji montażu, w punkcie dotyczącym rozruchu. Jeżeli kocioł został wyposażony w cyfrowy programator, podczas ustawiania czasu dla automatycznego trybu pracy należy pamiętać, aby każdemu czasowi "WŁ" został przypisany czas "WYŁ", jak również o tym, aby przy każdorazowym wprowadzaniu czasu określić, w jakie dni kocioł ma realizować nastawy czasowe.

5 Some products incorporate an anti cycling time delay. It is normal when first switching the boiler on for the boiler to operate on heating for a few seconds then switch off. After 3-4 minutes has elapsed the boiler will then re ignite and operate perfectly normally. The ignition delay cycle does not prevent normal operation of the boiler to provide d.h.w. If you are in any doubts as to the installation or operation of the boiler please read the instruction manuals thoroughly and then if necessary contact a competent service agent. Niektóre urządzenia wyposażone są w funkcję zwłoki czasowej załączenia do pracy cyklicznej. Jest to normalne przy pierwszym załączeniu kotła pracującego w trybie ogrzewania przez kilka sekund, po czym nastąpi jego wyłączenie. Po upływie 3-4 minut nastąpi ponowne zapalenie kotła, który od tego momentu będzie pracował bez żadnych zakłóceń. Cykl opóźnienia zapłonu nie zakłóca pracy normalnej kotła i dostarczania ciepłej wody użytkowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie instalacji lub pracy kotła prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a w razie dalszych niejasności skontaktować się z kompetentną osobą z punktu serwisowego. Appliance category II2H3+ Gas G20 20 mbar, G30 29 mbar, G31 37 mbar Kategoria Urządzenia II2H3 + Gaz G20 20 mbar, G30 29 mbar, G31 37 mbar This appliance conforms with the EEC directive 90/396 and, consequently, it has the right to make use of the CE brand name Moreover, the appliance conforms with the EEC directive 87/308 relative to the prevention and elimination of radio disturbances. The appliance is build to comply with the regulation now in force regarding gas appliance's safety and the European regulation now in force relative to safety of household and similar electrical appliances. Urządzenie to jest zgodne z dyrektywą EEC 90/396 i w związku z tym może używać nazwy firmowej z symbolem CE Co więcej, urządzenie to jest zgodne z dyrektywą EEC 87/308 odnośnie zapobiegania i eliminowania zakłóceń radiowych Konstrukcja urządzenia spełnia wymogi aktualnie obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych oraz obecnie obowiązujących przepisów europejskich odnośnie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych domowych i podobnego typu Wytwórca w ramach ciągłego procesu udoskonalania swojego produktu zastrzega sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany parametrów zawartych w niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia Niniejsza dokumentacja stanowi pomoc informacyjną i nie może być traktowana jako umowa w odniesieniu do osób trzecich The manufacturer, in the continuous pocess to improve his products, reserves the right to modify the data expressed in the present documentation at any time and without prior notice. The present documentation is an informative support and it cannot be considered as a contract towards third parties.

6 Table of Contents SPIS TREŚCI Abbreviations used in the manual: = Skróty zastosowane w niniejszej instrukcji obsługi: C.h. = Central heating = c.o. = centralne ogrzewanie D.h.w. = Domestic hot water = c.w.u = ciepła woda użytkowa C.h.w. = Domestic cold water = z.w.u.= zimna woda użytkowa

7 1. Appliance description 1. Opis urządzenia 1.1. Overview 1.1. Ogólna charakterystyka Fig Case front panel 2. Control panel 3. Control panel cover Control Panel 1.2. Panel sterowania 4. C.h. circuit temperature and pressure gauge 5. Lock-out signal lamp 4 6. Boiler reset button 7. Function switch and c.h. temperature adjustment knob 8. D.h.w. temperature adjustment knob 9. Appliance operation light Isolation valves 1.3. Zawory odcinające 10. Gas label 11. C.h. return pipe, D.h.w. coil exchanger return pipe 12. C.h. circuit filling valve 13. Gas inlet cock 14. D.h.w. coil heat exchanger connection 10 Tabliczka informacyjna gazu 11 Przewód powrotny c.o., przewód powrotny cewki wymiennika ciepła c.w.u 12 Zawór napełniający obwodu c.o. 13 Kurek dopływowy gazu 14 Połączenie zasilania spirali wymiennika ciepła c.w.u. heat flow Płyta czołowa obudowy Panel sterowania Pokrywa panelu sterowania Wskaźnik pomiarowy temperatury i ciśnienia c.o. Lampka sygnalizacyjna odcięcia dopływu zasilania Przycisk kasowania zakłóceń - reset Przełącznik funkcji oraz pokrętło regulacji temperatury c.o. Pokrętło regulacji temperatury c.w.u. Lampki kontrolne stanu pracy urządzenia

8 15. C.h. flow pipe 15 Przewód zasilający c.o. Fig. 1.2-bottom view of the boiler / widok dolnej części kotła 1.4. Techincal data 1.4. Dane Techniczne For detailed technical data see section 4.5 of this manual. Szczegółowe dane techniczne przedstawiono w pkt 4.5 niniejszej instrukcji obsługi Fig. 1.3

9 1.5. Operation lights 1.5. Sygnalizacja świetlna Three lights (1.2 in Fig. 1.3) give detailed indication regarding the operation of the boiler. The following table gives the relationship between each of the possible light combinations and their meaning. Trzy lampki (9 rys. 1.3) przekazują szczegółowe informacje o pracy kotła. Poniższa tabela przedstawia znaczenie każdej możliwej kombinacji świetlnej. A short pulse every 4 seconds: stand-by condition Function selector in 0 position. Anti-freeze system active 1 second pulse every 2 seconds: normally operating boiler. Function selector in or position Krótkie pulsowanie co 4 sekundy; stan oczekiwaniaprzełącznik wyboru funkcji w pozycji (0) Włączony układ zabezpieczający przed zamarzaniem. Jednosekundowe pulsowanie co 2 sekundy, praca kotła normalna. Przełącznik wyboru funkcji w pozycji lub C.h. operation Praca układu c.o. D.h.w. operation Praca układu c.w.u. * Frost protect operation Praca układu zamarzaniem zabezpieczeniowego przed D.h.w. operation Excessive temperature on primary circuit Faulty C.h. temperature probe NTC Faulty D.h.w temperature probe NTC Praca układu zabezpiecze- niowego przed zamarza-niem, praca układu c.w.u. Nadmierna temperatura w obwodzie pierwotnym Faulty primary circuit (no water or absence of flow) Lack of burner ignition (no ignition signal from the full seqence ignition device) Niesprawnie działający obwód pierwotny, (brak wody lub przepływu). Ignition gas adjustment pressure Minimum gas adjustment pressure Lamp OFF Lamp ON Lampka nie świeci. Lampka świeci Uszkodzony czujnik temperatury c.o. NTC Uszkodzony czujnik temperatury c.w.u. NTC Brak zapłonu palnika (brak sygnału z zespołu zapłonowego) Regulacja ciśnienia zapłonu gazu Regulacja minimalnego ciśnienia gazu Flashing lamp, alone or simultaneously with an other lamp. Lampka migająca, sama lub jednocześnie z inną Flashing lamp, alternate with another lamp. Lampka migająca zamiennie z inną lampką. 9

10 2. Instruction for use 2. Instrukcja użytkowania 2.1. Warnings 2.1. Ostrzeżenia In order to guarantee safety and correct operation, it is essential that all the tests are carried out by a competent and responsible service engineer before lighting up the boiler. W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej pracy istotne jest, aby przed uruchomieniem kotła wszystkie testy wykonał kompetentny i odpowiedzialny pracownik Zakładu Instalacyjnego. Testy opisane zostały w instrukcji montażu w pkt 6 rozruch. Upewnić się, że obwód c.o jest prawidłowo napełniony wodą (nawet jeśli kocioł jest tylko używany do zasilania c.w.u.), sprawdzając, czy ciśnienie wskazywane na wskaźniku pomiarowym temperatury i ciśnienia 4 nie jest mniejsze niż wartość przedstawiona na rys Jeżeli wskazanie ciśnienia na manometrze będzie mniejsze niż wartość przedstawiona na rys. 2.2, wówczas konieczne będzie uzupełnienie wody w instalacji. Do tego celu służy obwód napełniający, zwykle dostarczany przez instalatora. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wykonania tej czynności zalecamy skontaktować się z właściwym Instalatorem lub uprawnionym Fachowcem. Urządzenie to posiada wbudowany układ zabezpieczający przed zamarzaniem, który uruchamia kocioł, jeśli temperatura spadnie poniżej 0 C. Dlatego też, jeśli kocioł nie został zapalony lub nie jest używany w czasie mrozów, w związku z czym istnieje ryzyko zamrożenia nie należy wyłączać kotła bezpiecznikowym wyłącznikiem zasilania ani zamykać kurka dopływowego gazu. W przypadku nieużywania kotła przez dłuższy okres, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w pkt 3.2 na stronie 10. The tests are described in the installation instructions in section 5.10 commissioning. Ensure that the C.h. circuit is regularly filled with water (even if the boiler is only used for D.h.w. supply) checking that the pressure indicated on the temperature and pressure gauge 1.2 is not lower than that shown in Fig If the pressure reading on the pressure gauge is below that shown in Fig. 2.5, then the system will require topping up. A filling loop is normally provided by the installer for this purpose. If you are in any doubt regarding this procedure you are advised to contact your Installer or an Approved Engineer. This appliance is provided with a built in antifreeze system that operates the boiler when the temperature is below 0 C Therefore, when the boiler is not lit or used in cold weather, with consequent risk of freezing do not switch off the boiler at the fused spur isolation switch or close the gas inlet cock. When you expect not to use the boiler for a long period follow the instructions given in section 3.2 on page 17.

11 2.2. Refilling procedure 2.2. Sposób napełniania Close =zamknięte Open =otwarte Fig Isolate the boiler from the electrical supply at the fused spur. 1. Odłączyć kocioł od źródła zasilania wyłącznikiem bezpiecznikowym 2. Open the C.h. circuit filling valve 1.3 (Fig. 2.4) until the pressure reaches the normal filling pressure as shown in Fig Otworzyć zawór napełniający obwodu c.o 12 (rys. 2.1) do czasu, aż ciśnienie osiągnie wartość normalnego ciśnienia napełniania zgodnie z rys Normal filling pressure =normalne ciśnienie napełniania Fig. 2.5 If you experience any difficulty with the operation of the boiler, switch off the boiler immediately at the fused spur isolation switch and contact your Installer or an approved Service Engineer The pressure should be 1-1,5 bar. Close the C.h. circuit filling valve. Air introduced into the boiler during this filling process will vent through the automatic air purger fitted to the boiler. You may also find it necessary to vent air from your radiator circuit using your radiator key, however be aware that excessive venting will cause the pressure in the system to drop. W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności w obsłudze kotła, wyłączyć natychmiast kocioł bezpiecznikowym wyłącznikiem zasilania i skontaktować się ze swoim Instalatorem lub z uprawnionym Pracownikiem Serwisu Ciśnienie powinno wynosić od 1 do 1,5 bar Zamknąć zawór napełniający obiegu c.o. Powietrze wprowadzone do kotła podczas napełniania wydostaje się przez automatyczny odpowietrzacz zamontowany na kotle. Może również okazać się konieczne odpowietrzenie poprzez obwód grzewczy za pomocą przycisku grzejnika, jednak należy pamiętać o tym, że nadmierne odpowietrzenie powoduje spadek ciśnienia w instalacji. 11

12 Always ensure that the pressure gauge is set at the required pressure. Zawsze upewnić się, czy manometr został nastawiony na wymagane ciśnienie Ignition 2.3. Zapłon 1. Check that gas inlet cock located in the lower part of the boiler is open (Fig. 2.6). 1. Sprawdzić, czy kurki czerpalne zlokalizowane w dolnej części kotła zostały otwarte (rys. 2.3). Open position=położenie otwarte Fig Turn on the electricity supply to the boiler, switching on the fused spur isolation switch. The appliance operation light 1.2 (Fig. 1.3) will flash every 4 seconds (stand-by condition). 2. Włączyć zasilanie elektryczne kotła bezpiecznikowym wyłącznikiem zasilania. Lampka kontrolna stanu pracy urządzenia 9 (rys. 1.3) będzie migać co 4 sekundy (stan oczekiwania). 3. If the boiler is to be used for C.h. and D.h.w position the function selector 1.2 as in Fig. 2.7 The appliance operation light 1.2 will flash every 2 seconds (operating boiler). 3. Jeżeli kocioł ma pracować w układzie c.o. i c.w.u., ustawić przełącznik funkcji 7 jak na rys Lampka kontrolna stanu pracy urządzenia 9 będzie migać co 2 sekundy (kocioł pracuje). Jeżeli wymagane jest tylko zasilanie c.w.u., ustawić przełącznik funkcji 7 jak na rys Lampka kontrolna stanu pracy urządzenia 9 będzie migać co 2 sekundy (kocioł pracuje)

13 Fig. 2.7 Fig If D.h.w. supply only is required, position the function switch 1.2 as in Fig The appliance operation light 1.2 will flash every 2 seconds (operating boiler) C.h. circuit temperature 2.4. Temperatura obwodu c.o The output temperature of C.h. water is adjustable from a minimum of about 38 C to a maximum of about 80 C (Fig. 2.9), by turning the knob (1.2). Adjustment of C.h. output on the boiler is automatic. The greatest output pre-set in the factory can, however, be reduced in level according to actual system requirements; this does not affect the maximum output in D.h.w. operation. Temperatura wyjściowa wody c.o. jest regulowana w zakresie od około minimum 38 C do około maksimum 80 C (rys. 2.6), poprzez obrót pokrętła (7). Regulacja wyjścia c.o. w kotle realizowana jest automatycznie. Poziom największej nastawy dokonanej fabrycznie może jednak, zostać obniżony odpowiednio do rzeczywistych wymagań systemowych; nie wywiera to wpływu na maksymalną wydajność w pracy obwodu c.w.u. Tego typu regulacje muszą być wykonywane przez kompetentną osobę; Dlatego też zalecamy skontaktować się ze swoim Instalatorem lub Przedstawicielem Zakładu Serwisowego Regulacja temperatury kotła powoduje zmianę wielkości przepływu gazu w palniku zgodnie z zapotrzebowaniem w systemie. Tak więc typową rzeczą jest palnik palący się przy minimalnym poziomie przez krótszy lub dłuższy czas. Such adjustments must be carried out by a qualified person; therefore we advise you to contact your installer or Service Agent. Adjustment of the boiler temperature alters the gas flow at the burner according to the thermal demand in the system. So it is usual to see the burner lit at the minimum level for more or less long periods. 13

14 Fig. 2.9 Minimun = minimum Maximun = maximum Adjustment In order to achieve optimal settings for economy and comfort, we recommend adjusting the operating temperature of the c.h. water according to the outside temperature, positioning the knob as follows: Regulacja Aby uzyskać optymalne nastawy zapewniające oszczędność i komfort, zalecamy wyregulowanie ustawienia temperatury roboczej wody c.o. wg temperatury zewnętrznej, ustawiając pokrętło następująco: From 5 to 15 C = od 5 do 15oC Between 5 and +5 C = pomiędzy - 5 i + 5oC Lower than 5 C = Poniżej - 5oC Fig Your qualified installer will be able to recommend the most suitable adjustment for your system. The temperature and pressure gauge (1.2, Fig. 1.3 on page 7) will allow you to check that the set temperature is obtained D.h.w. temperature Kompetentny instalator będzie w stanie zalecić Użytkownikowi wybór najbardziej optymalnej regulacji dopasowanej do warunków eksploatacyjnych jego systemu. Wskaźnik pomiarowy temperatury i ciśnienia (4, rys. 1.3 na stronie 1) umożliwia sprawdzenie czy nastawiona temperatura została osiągnięta Temperatura c.w.u. Temperatura c.w.u. zasobnika można zmieniać do około maksimum 60 C (rys. 2.8), obracając pokrętłem 8. The temperature of the D.h.w. storage tank can be varied by turning the knob 1.2 to a maximum of about 60 C (Fig. 2.11)

15 Fig Minimun = minimum Maximun = maximum Where the amount of limescale present in the water may be particularly great, it is advisable to install a small water treatment device or softener. Tam gdzie ilość kamienia obecna w wodzie może być duża, zaleca się zainstalowanie urządzenia do uzdatniania zmiękczacza. wapiennego szczególnie niewielkiego wody lub 2.6. Extinguishing 2.6. Wygaszanie To turn the boiler off set the function selector 1.2 to the position shown in Fig The appliance operation light 1.2 will flash every 4 seconds. Aby wyłączyć kocioł ustawić pokrętło funkcyjne 7 w położenie pokazane na rys Lampka kontrolna stanu pracy urządzenia 9 będzie migać co 4 sekundy. Fig When you expect not to use the boiler for a long period: 1. Switch off the electricity supply to the boiler, by means of the fused spur isolation switch; 2. Shut off the gas supply cock 1.3 and the cocks for the water circuits fitted under the boiler (Fig. 2.13). 3. Empty the water circuits, if necessary, as shown in the installation instructions in the section maintenance. Jeśli kocioł nie będzie użytkowany przez dłuższy czas: 1. Wyłączyć dopływ zasilania elektrycznego do kotła, za pomocą bezpiecznikowego wyłącznika zasilania; 2. Zakręcić kurek dopływu gazu 13 i kurki obiegów wodnych zainstalowane pod kotłem (rys. 2.10). 3. Opróżnić instalację wodną, w razie potrzeby, tak jak to opisano w instrukcji instalacji w rozdziale konserwacja 15

16 Closed position =położenie zamknięte Fig. 2.13

17 3. Useful advice 3. Przydatne wskazówki 3.1. Central heating 3.1. Centralne ogrzewanie For reasonably economical service install a room thermostat. Never shut off the radiator in the area where the room thermostat is installed. If a radiator (or a convector) does not heat up, check that no air is present in it and that its tap is open. If the ambient temperature is too high, do not alter the radiator taps. Reduce the central heating temperature instead by means of the room thermostat and the knob (1.2 in Fig. 3.14). Aby zapewnić oszczędną eksploatację należy zainstalować termostat pokojowy. Nigdy nie wyłączać grzejnika w miejscu, gdzie zainstalowano termostat pokojowy. Jeżeli grzejnik (lub konwektor) nie nagrzewa się, sprawdzić czy nie został zapowietrzony i czy jego zawór został otwarty. Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, nie modyfikować ustawień zaworów grzejnikowych. Zmniejszyć temperaturę instalacji c.o. termostatem pokojowym i pokrętłem (7 na rys. 3.1). Fig Frost protection 3.2. Zabezpieczenie przed działaniem mrozu The built in antifreeze system and any additional system protect the boiler from possible damages due to the icing. This system doesn't guarantee the protection of the whole central heating system. In the case that the external temperature may be lower than 0 C it is suggested to leave the system running setting the room thermostat at a low temperature When the boiler is completely switched off for a long period, it's recommended to empty completely both central heating and domestic hot water circuits. Wbudowany układ zabezpieczający przez zamarzaniem zabezpiecza kocioł przed uszkodzeniami z powodu oblodzenia. System ten nie gwarantuje zabezpieczenia całej instalacji c.o. Gdy zewnętrzna temperatura może być niższa niż 0oC, zaleca się pozostawienie pracującego systemu przy nastawieniu termostatu pokojowego na niskie temperatury Gdy kocioł jest wyłączony na dłuższy czas, zaleca się całkowite opróżnienie instalacji c.o. oraz c.w.u Periodic maintenance 3.3. Konserwacja okresowa For efficient and continuous operation of the boiler, it is advisable to arrange maintenance and cleaning by an Authorised Service Centre Engineer, at least once a year. W celu zapewnienia wydajnej i ciągłej pracy kotła, zaleca się przeprowadzenia przez Uprawnionego Pracownika Zakładu Serwisowego czynności konserwacyjnych i czyszczenia, przy najmniej raz w roku. 17

18 During the service, the most important components of the boiler will be inspected and cleaned. This service can be part of a maintenance contract. In particular, you are advised to have the following checks carried out: - primary heat exchanger; - domestic hot water storage tank; - burner; - exhaust fume duct and chimney pipe; - pressurisation of the expansion tank; - filling up of the central heating circuit; - bleeding of air from the central heating system; - general check of the appliance's operation. Podczas wykonywania serwisu, sprawdzone i oczyszczone zostaną najważniejsze elementy kotła. Ta usługa może być częścią umowy serwisowej. W szczególności zaleca się sprawdzenie następujących zespołów: - wymiennik ciepła obiegu pierwotnego; - wymiennik ciepła c.w.u. - palnik - przewód kominowy i czopuch; - stan sprężenia naczynia rozprężnego; - napełnienia instalacji c.o. - upust powietrza z instalacji centralnego ogrzewania; - ogólne sprawdzenie działania urządzenia External cleaning 3.4. Czyszczenie od zewnątrz Before doing out any cleaning, disconnect the appliance from the electrical mains, using the fused spur isolation switch fitted adjacent to the appliance. To clean the external panels, use a cloth soaked in soapy water. Do not use solvents, abrasive powders or sponges. Przed przystąpieniem do czyszczenia, odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, za pomocą bezpiecznikowego wyłącznika zasilania zainstalowanego z boku urządzenia. Do mycia płyt zewnętrznych, użyć ściereczki zmoczonej w wodzie mydlanej. Nie używać rozpuszczalników, proszków szorujących lub gąbek. Nie czyścić urządzenia i/lub jego części substancjami łatwopalnymi (np. benzyną, alkoholem, naftą, itp.). Do not carry out cleaning of the appliance and/or its parts with readily flammable substances (for example petrol, alcohols, naphtha, etc.) Operational faults 3.5. Zakłócenia w pracy If the lock-out signal lamp comes on Jeżeli zapali się lampka sygnalizacyjna odcięcia dopływu zasilania oznacza to iż nastąpiło wyłączenie kotła przez układ blokady bezpieczeństwa 5 (rys. 3.2) Aby ponownie uruchomić kocioł, należy wcisnąć przycisk kasowania zakłóceń 6 (rys. 3.2). this indicates that the safety lock-out 1.2 (Fig. 3.15) has stopped the boiler To re-start the boiler, it is necessary to press the boiler reset button 1.2 (Fig. 3.15). Fig. 3.15

19 For the first lighting up and following maintenance procedures for the gas supply, it may be necessary to repeat the resetting operation several times so as to remove the air present in the pipework. If noises due to air bubbles are heard during operation... you should check that the pressure on the temperature and pressure gauge (Fig. 2.5 on pag 11) is not below the correct setting. If required, top up the system correctly, as described in the section 2.2 of this manual. Bleed any air present in the radiators, if necessary. If the pressure on the temperature and pressure gauge (1.2 on page 7) has gone down... it is necessary to top up the appliance with water again, so as to raise the pressure to an adequate level as described in the section 2.2 of this manual.. If topping up with water has to be done very frequent, have the system checked for leaks. If water comes out of the pressure relief valve Check that the C.h. circuit filling valve is closed as described in the section 2.2 of this manual. Check on the temperature and pressure gauge (1.2 on page 7) that the pressure in the central heating circuit is not close to 3 bars. In this case, temperature rise in the circuit can cause the pressure relief valve to open. So that this does not happen and to decrease the pressure to a normal value, it is advisable to vent some of the water in the appliance through the bleed valves present in the radiators. W celu pierwszego uruchomienia i prawidłowej eksploatacji instalacji dopływu gazu, może być konieczne kilkakrotne powtórzenie czynności kasowania zanim instalacja rurociągowa zostanie skutecznie odpowietrzona. Jeżeli podczas pracy słyszalny jest hałas wywołany przez pęcherzyki powietrza... należy sprawdzić czy ciśnienie na wskaźniku pomiarowym temperatury i ciśnienia (rys. 2.2 na stronie 5) nie jest niższe od prawidłowej nastawy. W razie konieczności, uzupełnić prawidłowo poziom wody w instalacji, tak jak to zostało opisane w pkt 2.2 niniejszej instrukcji obsługi. W razie potrzeby, upuścić istniejące powietrze z grzejników. Jeżeli nastąpił spadek ciśnienia na przyrządzie pomiarowym temperatury i ciśnienia (4 na stronie 1)... należy ponownie uzupełnić poziom wody w instalacji, tak aby zwiększyć ciśnienie do właściwego poziomu tak jak to opisano w pkt 2.2 niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli konieczne jest bardzo częste uzupełnianie wody, należy zlecić sprawdzenie szczelności instalacji. Jeżeli woda wydostaje się z zaworu bezpieczeństwa sprawdzić czy zawór obiegu napełniania c.o. jest zamknięty jak opisano w pkt instrukcji. sprawdzić na przyrządzie pomiarowym temperatury i ciśnienia (4 na stronie 1) czy ciśnienie w instalacji c.o. nie jest bliskie 3 bar. W takim przypadku, wzrost temperatury w układzie może spowodować otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Aby tak się nie stało i aby obniżyć ciśnienie do wartości normalnej, zaleca się spuszczenie pewnej ilości wody w instalacji za pomocą zaworów upustowych zainstalowanych na grzejnikach. 19

20 If water should occasionally leak from the boiler... Jeżeli dochodzi czasami do wycieku wody z kotła... zakręcić kurki znajdujące się pod instalacją odpowietrzającą kotła (rys na stronie 8) i wezwać Uprawnionego Pracownika Zakładu Serwisowego. W tym przypadku lub w przypadku problemów innych niż wymienione, należy wyłączyć kocioł, tak jak opisano w pkt 2.6 na stronie 8 i wezwać uprawnionego i kompetentnego Pracownika Zakładu Serwisowego... shut off the taps positioned under the boiler (Fig on page 16) and call an Authorised Service Centre Engineer. In this case or in case of problems other than those mentioned here, switch off the boiler, as described in section 2.6 on page 15 and call a competent and responsible service engineer.

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

Welcome to Witamy w świecie

Welcome to Witamy w świecie Welcome to Witamy w świecie Instructions for use and guarantee for Cafissimo PICCO Instrukcja obsługi i gwarancja na ekspres Cafissimo PICCO www.tchibo.pl Experience the world of coffee with Cafissimo

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 OPERATOR S MANUAL SPF 420 & 670 D I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo

FTP 400 A1. Submersible Water Pump Translation of original operation manual. Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

FTP 400 A1. Submersible Water Pump Translation of original operation manual. Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FTP 400 A1 Submersible Water Pump Translation of original operation manual Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Búvárszivattyú Az originál használati utasítás fordítása Potopna

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

COOLARC-50C OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. IM3038 02/2011 Rev. 00

COOLARC-50C OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. IM3038 02/2011 Rev. 00 COOLARC-50C IM3038 02/2011 Rev. 00 OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.lincolnelectriceurope.com Declaration

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi monitora

Instrukcja obsługi monitora Instrukcja obsługi monitora Actina 17B 1 Actina 17B Before operating the monitor please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference. Contents Packing list 1 Precautions

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

TVIP100005B / TVIP10055B

TVIP100005B / TVIP10055B TVIP10005B / TVIP1 0055B uk pl dk E User manual Instrukcja obsługi Brugerhåndbog Manual de instrucciones Version 03/2013 1 uk These user manual contains important information for installation and operation.

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo