pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040"

Transkrypt

1 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions

2 Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start 6 Instalacja i testowanie 7 U yteczne rady dotyczàce prania: 11 Pierwsze u ycie pralki 13 Opis elementów sterowania 16 Szuflada na proszek 21 Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloêci 22 Pokr t o programatora 24 Sortowanie prania 26 Wybór programu prania 27 Przewodnik programowy 28 Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki 30 Wykrywanie usterek 32 Awaria zasilania w energi 33 Dane techniczne 34 Gwarancja 34 3

3 Wst p Prosz przeczytaç i dok adnie stosowaç si do poni szej instrukcji oraz korzystaç z urzàdzenia we w aêciwy sposób. Prosz przechowywaç ca à dokumentacj urzàdzenia w jednym miejscu, aby móc odnieêç si do niej w przysz oêci lub przekazaç jà kolejnemu w aêcicielowi urzàdzenia. Uwaga: Urzàdzenie przeznaczone jest wy àcznie do u ytku domowego. Uwagi dotyczàce utylizacji opakowania. Wszystkie materia y, u yte do opakowania urzàdzenia, sà ekologiczne i nadajà si do ponownego wykorzystania. Informacji o przepisach dotyczàcych metod usuwania odpadów udzielajà lokalne w adze. Zu yte opakowania, nie powinny byç wyrzucane do Êmietnika wraz z innymi odpadami, ale posortowane i oddane do recyklingu. Uwaga: Aby zapewniç bezpieczeƒstwo podczas usuwania starej pralki, prosz wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego, odciàç kabel zasilajàcy i zniszczyç go wraz z wtyczkà. Aby uniemo liwiç przypadkowe zamkni cie si dzieci wewnàtrz pralki, nale y zniszczyç zawiasy lub zamek drzwiczek. 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy Prosz sprawdziç, czy wraz z urzàdzeniem zosta y prawid owo dostarczone nast pujàce artyku y: - Podr cznik u ytkownika - Karta gwarancyjna - Zatyczka - W e dop ywowe + kolanko usztywniajàce - Panel i 2 zatrzaski Nale y upewniç si, czy urzàdzenie nie zosta o uszkodzone podczas transportu. JeÊli tak, prosz skontaktowaç si z serwisem Hoover lub upowa nionym dystrybutorem firmy Hoover. Prosz równie zapoznaç si z rozdzia em dotyczàcym gwarancji. Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa Uwaga: Zawsze przed rozpocz ciem czyszczenia lub zabiegów konserwacji pralki nale y: A) Wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego B) Zamknàç dop yw wody C) Sprawdziç czy uziemiona jest sieç elektryczna. W przeciwnym wypadku nale y wezwaç elektryka z uprawnieniami. Urzàdzenie musi bezwzgl dnie byç uziemione. D) Prosz nie dotykaç urzàdzenia majàc r ce lub stopy mokre czy te wilgotne. Nie nale y korzystaç z urzàdzenia stojàc boso. E) Nie zaleca si u ywania rozga ziaczy ani przed u aczy. F) Uwaga!: Podczas cyklu prania tkanin bawe nianych odpornych temperatura wody mo e osiàgaç 90 C, a zatem drzwiczki pralki mogà byç bardzo goràce. G) Przed otworzeniem drzwiczek nale y sprawdziç, czy w b bnie nie ma widocznej wody. H) Prosz nie pozwalaç dzieciom lub osobom nieupowa nionym korzystaç z pralki bez nadzoru. I) Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego nie nale y ciàgnàç za kabel zasilajàcy. J) Urzàdzenie nie mo e byç nara one na oddzia ywanie czynników atmosferycznych (deszcz, Êwiat o s oneczne itp.) K) Podczas przenoszenia urzàdzenia z miejsca na miejsce nie nale y podtrzymywaç go za pokr t a, pojemnik na detergenty lub przewód zasilania w wod. Aby uniknàç uszkodzenia drzwiczek podczas przenoszenia urzàdzenia, nie nale y opieraç ich o jakikolwiek obiekt, np. wózek. 5

4 L) WA NE! JeÊli urzàdzenie umieszczone jest na dywaniku, nale y pilnowaç aby nie by zapchany otwór wentylacyjny u podstawy pralki. M) Aby uniknàç kontuzji pleców, podnoszenie urzàdzenia powinny wykonywaç dwie osoby. N) Je eli urzàdzenie nie dzia a prawid owo lub zepsu o si, nale y wy àczyç je, wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego, zamknàç dop yw wody i nie dotykaç. W celu ewentualnej naprawy nale y skonsultowaç si z serwisem Hoover. Niezastosowanie si do tych instrukcji mo e naraziç na niebezpieczeƒstwo osoby korzystajàce z urzàdzenia lub uszkodziç samà pralk. O) JeÊli uszkodzony jest kabel zasilajàcy, nale y zastàpiç go specjalnym przewodem, który jest dost pny jedynie w serwisie Hoover. P) Po zainstalowaniu urzàdzenia nale y sprawdziç czy sà atwo dost pne: wtyczka kabla zasilania i kurki zasilania w wod. Q) Nie wolno praç w pralce firanek z w ókna szklanego. R) Nale y zwracaç uwag na to, by na pod odze, wokó pralki nie gromadzi si kurz. S) Przed otworzeniem drzwiczek nale y sprawdziç czy zgas a lampka sygnalizacyjna blokady drzwiczek. Czas up ywajàcy do momentu zgaêni cia tej lampki, pozwala na och odzenie si upranej bielizny przed jej wyj ciem. T. Zawsze nale y sprawdzaç, czy cokó jest dobrze przymocowany do pralki. Instalacja pralki Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy odblokowaç pralkë. Kolejnoéç czynnoéci: 1) wykrëciç éruby (A) i (C) znajdujåce sië na tylnej écianie pralki po czym zdemontowaç klamrë (D) oraz plastikowe wkäadki dystansowe, 2) wykrëciç éruby (B). Do érodka pralki wpadnå 2 plastikowe wkäadki dystansowe, 3) przechyliç pralkë i wyjåç wspomniane wyãej plastikowe wkäadki dystansowe, 4) otwory po wykrëconych érubach zatkaç zaélepkami znajdujåcymi sië w zaäåczonym do pralki komplecie (wewnåtrz bëbna). B C A C D B Szybki start Uwaga: Nale y sprawdziç, czy zakoƒczono ustawianie, instalacj i testowanie pralki przed przejêciem do funkcji szybkiego startu. Pranie -Otworzyç drzwiczki u ywajàc przycisku "Drzwi -Posortowaç bielizn i umieêciç jà wewnàtrz pralki. -Zamknàç drzwiczki. - Wsypaç detergent do, przedzia I - dla wst pnego prania (program 26), pojemnik II - dla innych programów. -Wybraç àdany program i przekr ciç przycisk programowania (wybrany cykl - program) uka e si na wyêwietlaczu) -Wybraç przyciski àdanych funkcji i nacisnàç przycisk "START/PAUZA" - Od chwili naciêni cia przycisku "START/PAUZA" do momentu rozpocz cia pracy pralki mo e minàç krótki czas, potrzebny pralce do oszacowania niezb dnej iloêci wody i skonfigurowania parametrów programu. Po praniu: -Odczekaç ok. 2 minuty (jedynie wtedy, gdy Êwieci si lampka blokady drzwiczek), a blokada drzwiczek zostanie zwolniona - Zatrzymaç pralk obracajàc pokr t o do pozycji STOP -Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn 6 Uwaga: nie naleãy pozostawiaç elementów opakowania do zabawy dzieciom, gdyã elementy te mogå stamowiç potencjalne ãródäo niebezpieczeñstwa. Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku. Wypoziomowaç pralkë poprzez manipulowanie jej przednimi nóãkami. Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa. Jak zmieniç poäoãenie wëãa odpäywowego Zdjåç tylnå éciankë poluzowujåc wkrëty. Zdjåç zatyczki I; przeäoãyç wåã odpäywowy do wybranego otworu, po uprzednim wyjëciu zatyczki H. Wäoãyç w otwór dwa zaciski F. Jeãeli zostaä wybrany odpäyw znajdujåcy sië po przeciwnej stronie obudowy, naleãy zamocowaç wåã przekäadajåc go pod zaciskami F na dolnej krawëdzi, upewniajåc sië, ze wåã jest prosty. Zacisnåç zaciski. Zakryç poprzedni otwór, jeéli jest jeszcze odkryty, zatyczkå H. Przymocowaç wåã na zewnëtrznej stronie obudowy uãywajåc zatyczek I, a nastëpnie zaäoãyç tylnå éciankë. 7 I F H

5 Uwaga: Zalecamy zachowanie poprzeczki, blokujàcej b ben pralki na czas transportu, wraz ze Êrubami na wypadek ewentualnego przysz ego przenoszenia urzàdzenia. Producent nie b dzie odpowiada za uszkodzenie urzàdzenia spowodowane niezastosowaniem si do instrukcji, zwiàzanych z usuwaniem zabezpieczeƒ transportowych. U ytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie koszty instalacji. Pod àczanie w a doprowadzajàcego wod. Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu. Niniejsza pralka wyposa ona jest w wà doprowadzajàcy wod, zakoƒczony gwintowanymi tulejami o Êrednicy 19 mm (3/4 cala), s u àcymi do po àczenia z gwintowanym z àczem na urzàdzeniu oraz z zasilaniem w wod. Do po àczenia pralki z siecià wodnà nale y u yç wy àcznie nowego w a, ponadto nale y sprawdziç, czy wewnàtrz koƒcówek àczàcych znajdujà si uszczelki. Nie wolno wykorzystywaç starych w y, do àczonych do istniejàcych instalacji. Nie nale y nadmiernie dokr caç z àczy. Dokr cenie r czne jest wystarczajàce. Nie wolno Êciskaç ani zaginaç w y. Pod àcz prostà koƒcówk w a do kurka odcinajàcego dop yw wody. Acqua-Stop (Zastosowane w niektórych modelach) Wyposa ony w to urzàdzenie wà doprowadzajàcy wod ma podwójne Êcianki i zawiera zawór wodny. W przypadku p kni cia wewn trznej Êcianki w a zawór automatycznie odetnie dop yw wody zapobiegajàc zalaniu pomieszczenia. JednoczeÊnie wskaênik na urzàdzeniu zmieni barw na czerwonà (A). W przypadku zadzia ania zaworu nale y natychmiast odciàç dop yw wody i zleciç serwisowi Hoover za o enie nowego w a doprowadzajàcego wod. JeÊli uleg o zmianie miejsce w a doprowadzajàcego wod, nale y sprawdziç czy gwintowana tuleja (3/4 cala) na w u jest mocno dokr cona do z àcza elektrozaworu. A Urządzenie zapobiegające odkręceniu się (aby zdjąć podkładkę należy wcisnąć guzik) Czerwony wskaźnik zablokowanego zaworu Testowanie instalacji Sposób wyboru programów opisany jest w cz Êci instrukcji, poêwi conej programom prania. Aby przerwaç jakikolwiek program przed zakoƒczeniem jego dzia ania nale y go skasowaç utrzymujàc wciêni ty przycisk START/PAUZA przez okres 5 sekund. Na wyêwietlaczu uka e si informacja, e program ten zosta skasowany. 1. W àcz zasilanie wody i sprawdê, czy nie przeciekajà w e doprowadzajàce wod. 2. W àcz zasilanie w energi elektrycznà. 3. Wybierz program wirowania nr 29 i aby uruchomiç maszyn przyciênij przycisk START. Wybrany program powinien pracowaç przez okres 1 minuty, po czym nale y go skasowaç (kasowanie programu opisane jest w rozdziale "Opis elementów sterujàcych"). Wy àczenie wirowania na jednà minut pozwoli usunàç resztki wody pozosta ej ewentualnie w pralce podczas testowania fabrycznego. 4. Aby sprawdziç wype nienie pralki zimnà wodà: Wybierz program p ukania i wciênij przycisk START uruchamiajàc urzàdzenie. Sprawdê, czy zosta a wypompowana ca a woda. Sprawdê, czy nie przecieka wà odp ywowy, ani czy nie wyst puje przelewanie. 5. Na zakoƒczenie cyklu wy àcz pralk obracajàc pokr t o sterujàce do pozycji STOP. Powy sza czynnoêç koƒczy testowanie instalacji. 8 9

6 Aby upewniç si, e b ben pralki jest czysty po testowaniu i magazynowaniu, nale y wybraç program Nr 2 i wykonaç pe ny cykl prania wykorzystujàc tylko Êrodek do prania i wod. JeÊli nie przewiduje si natychmiastowego wykorzystania pralki, nale y wy àczyç pralk i wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego. Zalecamy równie zakr cenie kurków doprowadzajàcych wod. Uwaga: Zaleca si po ka dym praniu odci cie pralki od dop ywu wody i od zasilania elektrycznego. Zasilanie elektryczne i rady dotyczàce bezpiecznego korzystania z pralki Pralki dostosowane sà do pracy przy jednofazowym napi ciu zasilania 220V-230V, 50 Hz. Nale y sprawdziç, czy kabel zasilajàcy dostosowany jest do dostarczania co najmniej 3,0 kw mocy, a nast pnie pod àczyç wtyczk do uziemionego gniazdka. Poniewa energia elektryczna mo e byç w niektórych sytuacjach niebezpieczna, dlatego niniejsza pralka musi byç uziemiona. Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki). Gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia muszà byç tego samego typu. Nie zaleca si korzystania z rozga ziaczy ani przed u aczy. Kolory przewodów w kablu zasilajàcym zgodne sà z nast pujàcym kodem: U yteczne rady dotyczàce prania: Oto zalecenia prowadzàce do wykorzystywania urzàdzenia w sposób najbardziej przyjazny Êrodowisku oraz najbardziej ekonomiczny. Za adunek pralki: Aby w pe ni wykorzystaç energi, wod i Êrodki pioràce, zalecamy ca kowite wype nienie pralki. Pranie pe nego za adunku w porównaniu z dwukrotnym praniem za adunku po owicznego pozwala zaoszcz dziç nawet 50% energii elektrycznej. Kiedy rzeczywiêcie konieczne jest pranie wst pne? Tylko w przypadku szczególnie brudnej odzie y. Nie wybierajàc opcji prania wst pnego dla mniej zabrudzonej odzie y mo emy oszcz dziç od 5 do 15% energii elektrycznej. Jakà temperatur prania nale y wybraç? Korzystanie ze Êrodków, usuwajàcych plamy przed praniem, eliminuje potrzeb prania w temperaturze przekraczajàcej 60 C. Stosujàc temperatur prania równà 40 C mo emy oszcz dziç do 50% energii. Tkaniny mocno zabrudzone Aby zapewniç najlepsze wyniki podczas prania tkanin szczególnie zabrudzonych, zaleca si zmniejszenie liczby pranych jednorazowo sztuk odzie y. JeÊli b ben nie jest szczelnie wype niony, ubrania b dà swobodnie poruszaç si wewnàtrz i zostanà lepiej uprane. Niebieski - NEUTRALNY, Bràzowy - PRZEWÓD POD NAPI CIEM, Zielono- ó ty - ZIEMIA. W przypadku uszkodzenia kabla, zasilajàcego urzàdzenie, nale y wymieniç go na inny kabel - dost pny wy àcznie w punktach serwisowych z cz Êciami zamiennymi firmy Hoover lub u autoryzowanego sprzedawcy firmy Hoover

7 ARIEL - wybrany i zalecany przez firm Hoover. Podczas naszych prac nad nowà pralkà poddajemy jà wszelkim mo liwym testom. Jednym z najwa niejszych testów jest sprawdzenie przez naszych ekspertów, jaki detergent najlepiej rozwiàzuje problemy prania. Nasze wymagania spe ni Êrodek Ariel. Sprawia on, e pralka pierze skutecznie i nie skraca czasu eksploatacji, dajàc najlepsze rezultaty prania. Niezmiennie doskona e wyniki, DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI b dàce g ównym celem przeprowadzonego testu okreêli y nasz wybór oraz nasze rekomendacje. Zasadniczà funkcjà detergentu odpowiadajàcego pozytywnie na wszystkie wymagania dotyczàce prania, jest wspó praca z wodà przy usuwaniu brudu z tkanin, utrzymywanie brudu w stanie zawiesiny wodnej do chwili usuni cia jej wraz z wodà podczas wypompowania oraz kontrola iloêci piany, tworzàcej si w pralce bez uszkodzenia w ókien pranych sztuk. Ariel ca kowicie spe nia wszystkie te wymagania, gdy zawiera sk adniki charakteryzujàce si wysokà jakoêcià, b dàce rezultatem najbardziej zaawansowanych badaƒ, zapewniajàc w ka dych warunkach doskona e rezultaty. 12 Pierwsze u ycie pralki Niniejsze urzàdzenie dzia a równie przed zaprogramowaniem systemu jednak pralka ta dysponuje funkcjami opóênionego startu i koƒca programu, których skuteczne dzia anie wymaga zaprogramowania tego sysemu. Jest to operacja atwa a urzàdzenie zosta o zaprojektowane tak, aby u ytkownik móg obs ugiwaç t pralk w sposób prosty i skuteczny. Programowanie urzàdzenia Pralka wymaga takiego zaprogramowania, które zapewnia w aêciwe ustawienie zegara, j zyka, u ywanego w opisach i w asnych wymagaƒ. Po w àczeniu pralki i zmianie pozycji programatora, z po o enia STOP do pozycji programu, na wyêwietlaczu pojawi si komunikat powitalny. HOOVER WITAJ! Komunikat ten wyêwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju gotowe, na wyêwietlaczu pojawiajà si informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie u ytkownik mo e zaprogramowaç urzàdzenie. Przyk ad: 1 BAWE NA BIA A 90 INTENS RPM WejÊcie do menu Przed wejêciem do menu pralki nale y pami taç, e podczas ka dej operacji mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po up ywie tego czasu wyêwietlacz powróci do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, nale y ponownie wejêç do menu Poczàwszy od tego stadium mo na programowaç menu. Nale y przez 5 sekund utrzymaç wciêni te jednoczeênie przyciski: Pranie ekspresowe i Ekstra p ukanie do chwili, w której zabrzmi sygna dêwi kowy. WciÊni cie przycisku Ekstra p ukanie umo liwia zmian opcji menu. Aby potwierdziç i wprowadziç jakàê opcj nale y wcisnàç przycisk Pranie ekspresowe. Ustawianie j zyka Niniejsza pralka ustawiona jest fabrycznie do obs ugi w j zyku polskim. Aby zmieniç j zyk (jest to j zyk komunikatów pojawiajàcych si na wyêwietlaczu), nale y post powaç w sposób nast pujàcy: przez 5 sekund trzymaç wciêni te przyciski Pranie ekspresowe i Ekstra p ukanie. Jednoczesne wciêni cie tych dwóch przycisków mo e trwaç równie krócej - do chwili us yszenia sygna u dêwi kowego, który oznacza wejêcie do menu, przy czym na wyêwietlaczu uka e si polecenie wyboru àdanego j zyka. Nale y zwolniç przyciski Ekstra p ukanie i Pranie ekspresowe i, wciskajàc przycisk Ekstra p ukanie, przeglàdaç dost pne j zyki a do ukazania si j zyka wybranego. Nale y wówczas zwolniç przycisk Ekstra p ukanie i wcisnàç przycisk Pranie ekspresowe - spowoduje to wprowadzenie wybranego j zyka. Nast pnie na wyêwietlaczu pojawi si zapytanie o ustawienie trybu godziny. 13

8 Ustawienie czasu (Ustawienie domyêlne rzeczywisty) Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich nale y wybraç wtedy, gdy u ytkownik chcia by, aby program zakoƒczy si lub rozpoczà o konkretnej godzinie, np. o godz Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego. Wykorzystujàc funkcj koƒca programu (lub opóênionego startu) mo emy przedstawiç przyk adowy widok wyêwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu rzeczywistego. KONIEC PROGRAMU O 18: 00 14:00 Zgodnie z powy szym przyk adem, ustawiajàc godzin koƒca programu u ytkownik sprawi, e wykonywanie programu zakoƒczy si o godzinie Drugi sposób polega na tym, e koniec programu lub opóêniony start programuje si przez dodawanie godzin; np. program ma zakoƒczyç si po pó torej godzinie. Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl dnego. Wykorzystujàc funkcj koƒca programu (lub opóênionego startu) mo emy przedstawiç poni szy przyk ad. KONIEC PROGRAMU ZA 1H 30M Z powy szego przyk adu wynika, e ustawiajàc godzin koƒca programu u ytkownik sprawi, e wykonywanie programu zakoƒczy si o godzinie 15:30. Chocia obie opcje sà bardzo u yteczne, wydaje nam si, e tryb czasu rzeczywistego jest atwiejszy do stosowania, gdy nie wymaga od u ytkownika samodzielnych obliczeƒ. W stadium ustalania trybu ustawiania czasu na wyêwietlaczu pojawi si pytanie, czy u ytkownik chce wybraç czas wzgl dny lub przeglàdajàc opcje, wciskajàc przycisk Ekstra p ukanie czas rzeczywisty. Wciskajàc przycisk Pranie ekspresowe u ytkownik wprowadza wybrane ustawienie. Po wprowadzeniu wybranego trybu czasu wyêwietlacz zadaje pytanie, czy nale y w àczyç dêwi kowy sygna koƒca prania. Sygna dêwi kowy (Ustawienie domyêlne TAK) Jest to opcjà w àczajàcà sygnalizacj zakoƒczenia cyklu prania. Kolejne wciskanie przycisku Ekstra p ukanie umo liwia wybór opcji TAK lub NIE. Wprowadzenie wybranej opcji odbywa si przez wciêni cie przycisku Pranie ekspresowe, po czym ekran wyêwietlacza przejdzie do nast pnego stadium i za àda "Ustaw czas. Ustawianie nowej godziny Funkcja ta powinna byç uregulowana z dwóch powodów: po pierwsze - aby na ekranie wyêwietlany by a prawid owy czas, po drugie - aby ustawienia koƒca/poczàtku programu dzia a y poprawnie. Przed ustawieniem zegara jego cyfry w okienku wyêwietlacza migajà. Aby ustawiç godzin, nale y kolejno naciskaç przycisk Ekstra p ukanie a nast pnie wcisnàç przycisk Pranie ekspresowe, by wprowadziç wybranà godzin. Na wyêwietlaczu zegara zacznie nast pnie migaç wskaênik minutowy. Nale y ponownie naciskaç przycisk Ekstra p ukanie, a do chwili, kiedy na wyêwietlaczu pojawià si àdany czas, a nast pnie wcisnàç przycisk Pranie ekspresowe, aby zakoƒczyç ustawianie. Po ustawieniu nowej godziny na wyêwietlaczu uka e si pytanie: aktywowaç pami ç? Aktywowanie pami ci (ustawienie domyêlne - NIE) Jest to funkcja bardzo u yteczna dla osób wykorzystujàcych cz sto ten sam program. Aby zapami taç ostatni program lub ostatnio u ywane funkcje nale y wybraç "Aktywowanie pami ci". Funkcja ta dost pna jest wy àcznie w przypadku prania bawe ny, syntetyków, materia ów delikatnych i we ny. W pami ci urzàdzenia nie mo na zapisaç ustawieƒ specjalnych programów prania. Nale y wybraç TAK lub NIE naciskajàc przycisk Ekstra p ukanie i Pranie ekspresowe. Na wyêwietlaczu nast pnie uka e si pytanie czy aktywowaç tryb demo. Tryb demo (ustawienie domyêlne - NIE) Je eli na wyêwietlaczu pojawia si napis TAK, nale y zmieniç go na NIE, poniewa jest to funkcja serwisowa. JeÊli opcja trybu demonstracji nie jest ustawiona na NIE, po opuszczeniu menu program prania NIE ROZPOCZNIE SI. Aby program prania móg si rozpoczàç, tryb demonstracji musi byç ustawiony na NIE. Wprowadzajàc NIE za poêrednictwem przycisku prania ekspresowego u ytkownik otrzymuje pytanie, czy chce wyjêç z menu. WyjÊcie z menu JeÊli wybrane ustawienia sà satysfakcjonujàce, mo na opuêciç menu wybierajàc TAK za poêrednictwem przycisku Ekstra p ukanie i Pranie ekspresowe. JeÊli jednak u ytkownik nie jest zadowolony z ustawieƒ, musi wybraç NIE w odpowiedzi na polecenie wyjêcia z menu i mo na wtedy rozpoczàç programowanie urzàdzenia od poczàtku. Wciskajàc przycisk Pranie ekspresowe mo na indywidualnie wejêç do ka dej funkcji, a tak e jà ominàç do chwili natrafienia na opcj, którà nale y ponownie ustawiç. JeÊli wybór jest w pe ni satysfakcjonujàcy, mo na opuêciç menu i rozpoczàç testowanie instalacji. JeÊli zachodzi potrzeba zmiany którejê z pozycji menu w terminie póêniejszym, nale y od poczàtku przejêç opcje menu i zmieniç te, które trzeba ustawiç na nowo. Mo liwoêç ta jest u yteczna przy zmianie opcji "ustawienia czasu przy zmianie czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie

9 Po ustawieniu godziny wybrane opcje menu pozostanà w pami ci urzàdzenia, nawet w przypadku wyj cia wtyczki przewodu zasilania z gniazdka lub przerwy w dop ywie energii elektrycznej. Opis elementów sterowania Poni ej opisane sà wszystkie przyciski i pokr t a, wyst pujàce w panelu sterowania pralki. Po wybraniu àdanego programu i przycisków opcji wybrana informacja uka e si na ekranie wyêwietlacza urzàdzenia Gdy programy i przyciski opcji nie sà ze sobà sprzeczne, rozlegnie si dêwi k oraz nad wybranym przyciskiem opcji zaêwieci si lampka sygnalizacyjna. W przypadku wybrania przycisku opcji sprzecznej z àdanym programem, rozlegnie si brz czyk, a lampka sygnalizacyjna nad odpowiednim przyciskiem nie zaêwieci si. Aby wybraç przycisk opcji, nale y wcisnàç go jeden raz. Aby skasowaç wybór przycisku opcji nale y wcisnàç go ponownie. Nale y uwa nie przeczytaç poni sze informacje: Pokr t o programatora Uwaga: Przed wyborem programu nie wolno wciskaç przycisku START/PAUZA. W razie wciêni cia nale y skasowaç program (który zosta ustawiony przypadkowo) wciskajàc na 5 sekund przycisk START/PAUZA (patrz opis kasowania programu). Po obrocie pokr t a programatora, gdy zniknie komunikat powitalny, na wyêwietlaczu uka e si nast pujàca informacja: Czytajàc od lewej do prawej: 1. Numer programu 2. Nazwa programu 3. Temperatura prania 4. Si a prania (delikatne, normalne, intensywne) 5. Pr dkoêç wirówki Przyk ad: 1 BAWE NA BIA A 90 INTENS RPM 16 START/PAUZA START Aby uruchomiç program, nale y jeden raz wcisnàç przycisk Start. ZaÊwieci si lampka sygnalizujàca zablokowanie drzwi. Czujniki pralki wykryjà teraz adunek przeznaczony do prania i na wyêwietlaczu uka e si napis: Prosz czekaç. Przyk ad: Na panelu pralki wyêwietlony zostanie nast pnie czas konieczny do zakoƒczenia programu i rozpocznie si cykl prania. Urzàdzenie dokonuje obliczeƒ godziny zakoƒczenia wybranego programu na podstawie standardowego adunku o wadze 4,5 kg, zaê podczas cyklu prania pralka koryguje ten czas w zale noêci od rozmiaru i sk adu za adunku pralki. Przyk ad: PROGRAMOWANIE POCZEKAJ POZOSTALO 1H 50M PRANIE WST PNE 19:30 Na wyêwietlaczu ukazuje si równie bie àca faza cyklu prania, np. pranie wst pne, zaê w prawym dolnym rogu wyêwietlona jest bie àca godzina. Wraz z przebiegiem programu prania informacja na wyêwietlaczu b dzie si zmieniaç. PAUZA Program mo na wstrzymaç w dowolnej chwili trwajàcego cyklu prania przez wciêni cie na ok. 2 sekundy przycisku START/PAUZA. Rozlegnie si wtedy sygna dêwi kowy (buczek). Na wyêwietlaczu uka e si informacja, e nastàpi a pauza podczas wykonywania programu. Aby ponownie uruchomiç program nale y jeszcze raz wcisnàç przycisk START/PAUZA. WyÊwietlacz poinformuje, e program jest kontynuowany. Przyk ad: BAWE NA KOLOROWA PAUZA KASOWANIE Aby skasowaç program, nale y na 5 sekund wcisnàç przycisk START/PAUZA, a rozlegnie si sygna dêwi kowy. WyÊwietlacz poinformuje, e nastàpi a pauza w programie i e nast pnie zosta on skasowany. Przyk ad: PROGRAM SKASOWANY 17

10 Otwarte drzwiczki Specjalne urzàdzenie zabezpieczajàce nie dopuszcza do otwarcia drzwiczek natychmiast po zakoƒczeniu cyklu. Gdy drzwiczki sà w pe ni zamkni te podêwietlony zostaje wskaênik "Blokada drzwi". Drzwiczki mo na otworzyç po dwóch minutach od chwili zakoƒczenia cyklu prania. Po up ywie tego czasu zgaênie podêwietlenie zablokowanych drzwiczek. Dla bezpieczeƒstwa nale y zawsze sprawdziç, czy w b bnie nie pozosta a woda. Przycisk Dodatkowy za adunek Hoover zaprojektowa specjalny program intensywnego prania dla zwi kszonego za adunku. Po w àczeniu tego przycisku zwi ksza si iloêç pobieranej wody, a jednoczeênie wszystkie parametry dostosowujà si do programu prania wi kszego za adunku. (program funkcjonuje tylko dla prania bawe ny prog 1-11) Przycisk Pranie ekspresowe Opcj t mo na wykorzystywaç dla programów prania bawe ny i syntetyków. Przy wyborze opcji prania ekspresowego czas prania mo e byç zmniejszony nawet o 50 minut, zale nie od wybranego programu. Przycisk Pranie wst pne Opcja ta jest przeznaczona do prania tkanin bardzo zabrudzonych i mo e byç wybrana przed programem g ównym. Proszek nale y wsypaç do przegródki oznaczonej I. Zalecamy u ycie 20% normalnej porcji proszku. Nie nale y u ywaç zmi kczacza. Przycisk Ekstra p ukanie Opcja ta sprawia, e w fazie p ukania wykorzystuje si wi kszà iloêç wody. Pozwala ona uniknàç podra nienia skóry spowodowanego resztkami detergentu u osób o szczególnie wra liwej skórze. Wybranie przycisku ekstra p ukania zaleca si równie przy praniu mocno zabrudzonych tkanin wymagajàcych wi kszych iloêci Êrodka pioràcego lub gdy w praniu znajduje si du o tkanin r cznikowych, majàcych tendencj do zatrzymywania detergentu. 18 Przycisk pr dkoêci wirówki Przy wyborze programu prania wyêwietlacz informuje o maksymalnej pr dkoêci wirówki, dopuszczalnej dla danego programu. Kilkakrotne wciêni cie przycisku ustawienia pr dkoêci wirówki powoduje ka dorazowo zmniejszenie ich o wartoêç 100 obrotów na minut. Minimalna dopuszczalna pr dkoêç wirówki wynosi 400 obrotów na minut ; ciàg e wciskanie przycisku pr dkoêci wirówki mo e, w razie potrzeby, s u yç do jej wy àczenia. Po wyborze àdanej pr dkoêci na wyêwietlaczu ukazuje si informacja o wybranym programie, temperaturze prania i wybranej pr dkoêci wirówki. Blokada programu Jest to u yteczna funkcja, nie pozwalajàca dzieciom na zabaw przyciskami opcji i zmian ustawionego programu. Po ustawieniu programu i dodatkowych opcji nale y wcisnàç przycisk START a nast pnie wcisnàç przycisk Blokada programu. CzynnoÊç taka zablokuje panel sterowania. Mo liwe jest skasowanie tej funkcji przez krótkie wciêni cie przycisku Blokada programu do chwili ujrzenia migajàcej lampki nad tym przyciskiem. Podczas migania tej lampki nale y przycisnàç przycisk Szybkiego prasowania. Wtedy na wyêwietlaczu uka e si informacja, e klawisze nie sà ju zablokowane i mo liwe jest wprowadzanie dalszych zmian. Ustawianie Koƒca programu / Opóênienia startu Opcje Koƒca programu / Opóênienia startu mogà byç wykorzystane jeêli chcemy, aby pranie nie rozpocz o si z opóênieniem (zakoƒczenie programu nie póêniej ni 24 godziny od chwili programowania). 1. Ustawianie opóênionego startu Nale y jeden raz wcisnàç przycisk Koƒca programu/opóênienia startu, a nast pnie wcisnàç przyciski ustawiania godzin i minut (po lewej i po prawej stronie) a do ustawienia wymaganej godziny. W przypadku niewciêni cia adnego przycisku w ciàgu 5 sekund, wyêwietlacz powróci do opcji programu. Aby skasowaç opóêniony start, nale y przez 5 sekund wciskaç ten przycisk. 2. Ustawienie godziny koƒca programu Nale y dwukrotnie wcisnàç przycisk Koƒca programu/opóênienia startu, po czym wciskaç przyciski godzin i minut (po lewej i po prawej stronie), a do ustawienia àdanej godziny. Podczas wprowadzania opcji koƒca programu na wyêwietlaczu uka e si najwczeêniejsza godzina, o której mo e zakoƒczyç si nastawiany program. WartoÊç t mo na jedynie opóêniç. Uwaga: Korzystajàc z funkcji Opóênionego startu / Ustawienia godziny zakoƒczenia prania nale y korzystaç z detergentów i Êrodków pomocniczych u ywajàc wy àcznie przegródek dozowników. Dodawanie detergentów, czy innych Êrodków, bezpoêrednio do b bna, a nast pnie pozostawianie ich na d ugi czas, mo e staç si przyczynà zniszczenia tkanin. 19

11 Przycisk Szybkiego prasowania Opcja ta dost pna jest dla bawe ny, syntetyków, wyrobów delikatnych, we nianych i w przypadku niektórych programów specjalnych (nie programy 26-29). Wybierajàc t opcj w stosunku do wyrobów bawe nianych, delikatnych, we nianych lub programów prania r cznego spowodujemy, e maszyna zatrzyma si z wodà pozosta à w b bnie. Takie rozwiàzanie ogranicza powstawanie zgnieceƒ i u atwia prasowanie. Aby kontynuowaç cykl prania, nale y wcisnàç przycisk szybkiego prasowania. Program zostanie wtedy ponownie uruchomiony. Przy wyborze opcji szybkiego prasowania dla cyklu prania syntetyków na zakoƒczenie programu prania odbywa si krótkie wirowanie przy bardzo niskich obrotach. Pranie mo na pozostawiç w b bnie w tych warunkach - bez obawy o nadmierne pogniecenie. JeÊli wymagany jest cykl wirowania, nale y wybraç odpowiednià pr dkoêç wirówki i po zakoƒczeniu programu wyjàç pranie. Uwaga: Pralka wyposa ona jest w elektroniczny czujnik sprawdzajàcy, czy adunek jest poprawnie roz o ony. W przypadku nieznacznego braku zrównowa enia maszyna automatycznie doprowadzi adunek do równowagi, po czym przejdzie do normalnego wirowania. JeÊli po kilku próbach nie uda si uzyskaç równomiernego roz o enia, wirowanie odb dzie si przy zmniejszonej pr dkoêci. JeÊli adunek jest wyraênie niezrównowa ony, wówczas faza wirowania zostanie skasowane. Opisana funkcja zmniejsza wibracje, ogranicza ha as i poprawia niezawodnoêç pralki a tak e wyd u a czas jej eksploatacji. Szuflada na proszek Szuflada na proszek jest podzielona na 4 przegródki: - Pierwsza przegródka I jest przeznaczona na érodek do prania wstëpnego. - Druga przegródka II jest przeznaczona na proszek do prania zasadniczego. UWAGA: PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE ÉRODKI PIORÅCE SÅ TRUDNE DO USUNIËCIA; W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIË UÃYCIE POJEMNICZKA ZE ÉRODKIEM PIORÅCYM WKÄADANEGO BEZPOÉREDNIO DO BËBNA PRALKI - trzecia cl przegródka szuflady jest przeznaczona na wybielacz cl UWAGA: TRZECIA I CZWARTA PRZEGRÓDKA PRZEZNACZONE SÅ WYÄÅCZNIE NA PRODUKTY PÄYNNE -czwarta przegródka jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania; érodki zmiëkczajåce wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze

12 Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloêci Wybór Êrodka pioràcego Detergenty ogólnego przeznaczenia Detergenty w proszku do ka dego rodzaju prania, ze Êrodkami wybielajàcymi, sà szczególnie odpowiednie dla programów z goràcà wodà (60 i wi cej), w przypadku prania tkanin mocno zabrudzonych i poplamionych. Detergenty w p ynie sà szczególnie odpowiednie w przypadku t ustych plam, pochodzàcych od kosmetyków i oliwki. Detergenty te nie sà odpowiednie do prania tkanin poplamionych, gdy nie zawierajà Êrodka wybielajàcego. Detergenty biologiczne. Nie wszystkie produkty dost pne na rynku zapewniajà dobre efekty. Detergenty specjalne Detergenty do kolorów i tkanin delikatnych, bez Êrodka wybielajàcego, cz sto równie bez Êrodków z wybielaczem optycznym w celu zachowania koloru. Detergenty do prania dog bnego, bez wybielaczy i enzymów, szczególnie odpowiednie do w ókien we nianych. Detergenty do firanek z wybielaczami optycznymi odporne na Êwiat o zapobiegajàce ó kni ciu pod wp ywem Êwiat a s onecznego. Specjalne detergenty s u àce do zaprogramowanego wykorzystania substancji chemicznych zale nie od rodzaju tkaniny, stopnia zabrudzenia i twardoêci wody. W tym przypadku podstawowe detergenty, zmi kczacze, Êrodki wybielajàce, Êrodki do wywabiania plam mo na dodawaç oddzielnie. Dodatki do prania Zmi kczacz wody, u ycie jego sprawia, e gdy twardoêç wody jest du a lub bardzo du a, wymagana iloêç detergentu jest mniejsza. Substancje do prania wst pnego, s u àce do eliminowania plam przed praniem zasadniczym. Korzystanie z nich sprawia, e dalsze pranie mo e odbywaç si w temperaturze ni szej lub z u yciem Êrodków nie zawierajàcych wybielaczy. Zmi kczacz tkanin zapobiega elektryzowaniu si tkanin syntetycznych i zmi kcza samà tkanin. JeÊli u ytkownik posiada suszark, uprane tkaniny sà zmi kczane nawet bez u ycia zmi kczacza tkanin. Nie wolno wlewaç do pralki rozpuszczalników! Detergenty i inne produkty, s u àce do prania, nale y przechowywaç w miejscu niedost pnym dla dzieci. Przed wlaniem detergentu nale y sprawdziç, czy w przedziale na detergent nie ma obcych cia. Szczegó y dotyczàce dozowania podane sà zazwyczaj na opakowaniu detergentu. Nale y stosowaç si do tych instrukcji. 22 Dozowanie Nale y korzystaç wy àcznie z detergentów odpowiednich do stosowania w pralkach automatycznych. JeÊli u ytkownik uwzgl dni stopieƒ zabrudzenia danych tkanin, jak równie rodzaj detergentu, który nale y zastosowaç, uzyska najlepsze rezultaty przy minimalnym wykorzystaniu produktów chemicznych z najwi kszà dba oêcià o pranà bielizn. IloÊç detergentu wykorzystanego podczas prania zale y od: twardoêci wody: zale nie od twardoêci wody i rodzaju stosowanego detergentu mo liwe jest zmniejszenie iloêci detergentu. Im woda jest bardziej mi kka, tym mniej detergentu potrzeba do prania; stopnia zabrudzenia: mo liwe jest zmniejszenie iloêci detergentu zale nie od stopnia zabrudzenia. Dla tkanin mniej zabrudzonych nale y u ywaç mniej detergentu; wielkoêci za adunku: mo liwe jest zmniejszenie iloêci detergentu przy praniu niedu ej iloêci odzie y. Dla mniejszych za adunków nale y stosowaç mniejszà iloêç detergentu. Informacje podane na opakowaniach detergentu przeznaczonego do prania tkanin delikatnych, dotyczà cz sto zmniejszonego za adunku podczas prania. Nale y stosowaç si do instrukcji dozowania. Dozowanie detergentu w proszku Dla detergentów o normalnej i niskiej koncentracji: w przypadku prania zabrudzonego normalnie nale y wybraç program bez prania wst pnego. Nale y umieêciç detergent w przegródce II pojemnika. Dla mocno zabrudzonego prania nale y wybraç program z praniem wst pnym. Do pierwszego przedzia u pojemnika nale y wsypaç 1/4 detergentu, a 3/4 do drugiego przedzia u pojemnika. JeÊli do prania stosowany jest Êrodek zmi kczajàcy wod, nale y najpierw wsypaç detergent, a nast pnie Êrodek zmi kczajàcy do drugiego przedzia u pojemnika. W przypadku detergentów o du ej koncentracji, które nie sà sprzedawane w opakowaniach jednorazowych, aby w aêciwie okreêliç rodzaj i system dozowania detergentu, nale y dok adnie przestrzegaç instrukcji zamieszczonych na ich opakowaniach. Aby uniknàç problemów dotyczàcych sprawdzenia czy detergent zosta wch oni ty, nale y korzystaç z dozowników do àczonych do u ywanego detergentu. Dozowanie detergentu w p ynie Detergenty w p ynie powinny byç stosowane odpowiednio do instrukcji zamieszczonych na ich opakowaniach, w przypadku wszystkich programów oprócz prania wst pnego i przy u yciu zalecanego dozownika, który nale y umieêciç wewnàtrz b bna pralki. 23

13 Pokr t o programatora Pralka dysponuje 5 grupami programów, ró niàcych si temperaturà, szybkoêcià wirowania, czasem trwania, przeznaczonych do ró nych rodzajów tkanin o ró nym stopniu zabrudzenia (patrz przewodnik programowania, strona 28-29). 1. BAWE NA (odporne, normalne, delikatne) Programy te przeznaczone sà do najintensywniejszego prania i p ukania. Cykl prania przedzielony wirowaniem gwarantuje idealne wyp ukanie. Koƒcowe wirowanie zapewnia najwy szy stopieƒ wysuszenia tkanin. 2. SYNTETYKI Wyniki prania i p ukania sà najlepsze dzi ki odpowiednio dobranym ruchom rewersyjnym b bna i odpowiedniej iloêci wody. Wirowanie delikatne minimalizuje zgniecenia. 3. DELIKATNE Jest to nowe podejêcie do prania, które sk ada si z naprzemiennych okresów prania i pauz, szczególnie odpowiednich do prania bardzo delikatnych tkanin (w tym czystej ywej we ny). Pranie i p ukanie odbywa si w du ej iloêci wody, co zapewnia najlepsze wyniki. 4. WE NA Programy w tej grupie zapewniajà najlepsze rezultaty prania dla wyrobów we nianych. Nale y zawsze zapoznaç si z treêcià wszywki informacyjnej na odzie y, która podaje najodpowiedniejszà temperatur prania. 5. PROGRAMY SPECJALNE Pranie szybkie 29 minut, pranie r czne oraz pranie artyku ów sportowych PROGRAM PRANIE SZYBKIE Niniejsza pralka dysponuje równie opcjà bardzo szybkiego prania (program 26) Program ten pozwala na kompletne upranie w ciàgu ok. 29 minut maksymalnie 2 kg wsadu i zalecana jest dla wyrobów lekko zabrudzonych. Przy wyborze programu szybkiego nale y zauwa yç, e zalecamy wykorzystanie tylko 20% iloêci detergentu zalecanej przez producenta na opakowaniu. PROGRAM PRANIE R CZNE Niniejsza pralka dysponuje równie delikatnym programem prania r cznego (nr 25). Pozwala on wykonaç pe ny cykl prania dla wyrobów, z wszywkà informacyjnà polecajàcà: "Praç tylko r cznie". Program pierze w maksymalnej temperaturze 30 C i koƒczy si dwukrotnym p ukaniem, w tym jednym ze zmi kczaczem tkanin oraz powolnym wirowaniem. PRORAM SPORTOWY Niniejsza pralka dysponuje wyjàtkowym programem prania artyku ów sportowych (Nr 24) Jest on specjalnie zaprojektowany do prania tkanin z w ókien mieszanych stosowanych do wyrobów sportowych, których nie wolno praç w wy szych temperaturach i przeznaczony jest do usuwania zabrudzeƒ oraz plam powsta ych podczas uprawiania sportu. Program ten rozpoczyna si od zimnego prania wst pnego, które zmywa wszelki brud, po czym nast puje pranie w letniej temperaturze 30 C, dwukrotne p ukanie, w tym jedno ze zmi kczaczem tkanin i powolne wirowanie zapewniajàce delikatne traktowanie mocno zabrudzonych ale delikatnych wyrobów. Program sportowy jest patentem firmy Hoover. AUTOMATYCZNY DOBÓR POZIOMU WODY Pralka wyposa ona jest w system automatycznego doboru poziomu wody. System ten umo liwia wykorzystanie optymalnej iloêci wody, potrzebnej do wyprania i wyp ukania konkretnej iloêci za adowanego prania. Pozwala to zmniejszyç zu ycie wody i energii elektrycznej nie pogarszajàc równoczeênie wyników prania i p ukania. W rzeczywistoêci iloêç zu ytej wody i energii elektrycznej b dzie zawsze odpowiednia do za adunku. Pralka automatycznie zapewnia doskona e wyniki prania przy minimalnym koszcie z zachowaniem odpowiedniej ochrony Êrodowiska

14 Sortowanie prania Zaleca si pranie jedynie odzie y, którà mo na upraç w wodzie ze Êrodkiem pioràcym a nie wymagajàcà prania chemicznego. W przypadku potrzeby wyprania koców lub innych ci kich materia ów nie zaleca si ich odwirowywania. Nale y sortowaç pranie uwzgl dniajàc typ tkaniny, stopieƒ zabrudzenia i temperatur prania, kierujàc si informacjami umieszczonymi na wszywkach. Przyk ady: Tkaniny do prania w wysokiej temperaturze 95 Tkaniny kolorowe Wyroby delikatne i we na 40 Wyroby, opatrzone wszywkami, na których widniejà nast pujàce symbole nie sà odpowiednie do prania maszynowego: Pranie suche P Do bardzo delikatnych wyrobów takich jak: firanki, bielizna osobista, rajstopy zaleca si pranie w siatce lub specjalnym woreczku. Wyroby we niane muszà byç oznaczone na wszywce symbolem "Czysta, ywa we na", aby mog y byç prane w pralce, ale tak e muszà nosiç etykietki "nadaje si do prania w pralce". Nale y sprawdziç ka dà wszywk informacyjnà. Âwie o barwione tkaniny cz sto farbujà. Mogà one zafarbowaç inne, jaêniejsze tkaniny. Zalecamy zatem, eby farbowane wyroby praç po raz pierwszy oddzielnie. W kolejnych praniach tkaniny nie majàce trwa ych kolorów mogà byç prane wraz z bia ymi w temperaturach nie przekraczajàcych 40 C. Nie praç Uwaga: Przy sortowaniu odzie y przed praniem nale y dopilnowaç, aby: nie wrzucaç do pralki razem z odzie à metalowych przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.); pow oczki na poduszki zapi te by y na guziki, zapi te równie zamki b yskawiczne i haftki, natomiast luêne paski i d ugie tasiemki przy sukniach zawiàzane by y w w ze ki; w firankach zdjàç wszystkie abki; zapoznaç si z treêcià metek wszytych w odzie ; uporczywe plamy usunàç przed praniem Êrodkiem do plam, zalecanym na metce. Nie zalecamy prania pe nego za adunku sk adajàcego si z tkanin r cznikowych, gdy wch aniajà one bardzo du e iloêci wody i mogà staç si zbyt ci kie dla b bna. 26 W aêciwy sposób prania Przygotowanie prania A. posortowaç pranie zgodnie z wszywkami informacyjnymi na ka dej sztuce. Nale y zawsze sprawdzaç obecnoêç wszywek ostrzegawczych. Za adunek B. Otworzyç drzwiczki. C. W o yç bielizn do pralki. Zamknàç drzwiczki uwa ajàc, aby nic nie przeszkodzi o w ich dok adnym, szczelnym domkni ciu. Umieszczenie detergentu w pralce D. Otworzyç drzwiczki, wybraç detergent i umieêciç jego odpowiednià iloêç zgodnie z zaleceniami producenta oraz radami zamieszczonymi w rozdziale: "Ârodki pioràce..." - w niniejszej instrukcji. Dodaç inne dodatki pioràce. Zamknàç pojemnik. P ynne detergenty, które nale y umieêciç bezpoêrednio w b bnie muszà byç umieszczone w dozowniku. Wybór programu prania Nale y skorzystaç z przewodnika programowego lub opisów programu zamieszczonych na przedniej Êciance pralki, co pozwala wybraç najbardziej odpowiedni program. Wybór programu nast puje przez obrót pokr t a programatora. Nale y sprawdziç czy kurek odprowadzajàcy wod jest odkr cony i czy wà odp ywowy znajduje si we w aêciwym po o eniu. W razie potrzeby nale y wcisnàç przyciski funkcji dodatkowych. Nale y wcisnàç przycisk START. Zapali si wskaênik blokady drzwi i rozpocznie si wykonywanie programu. Po zakoƒczeniu dzia ania programu: Lampka blokady drzwi Êwieci si a na wyêwietlaczu widnieje napis: DRZWI ZABLOKOWANE. PROSZ CZEKAå. GaÊnie lampka blokady drzwi (zostaje zwolniona blokada) i na wyêwietlaczu ukazuje si napis: "KONIEC PROGRAMU, WYJMIJ PRANIE". Wy àczyç pralk obracajàc pokr t o programatora do pozycji wy àczenia (STOP). Otworzyç drzwiczki i wyjàç pranie. Po ka dym praniu zaleca si wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego i zamknàç dop yw wody. 27 cl

15 Tabela programów Tabela programów PROGRAM TYP TKANINY PROGRAM 1 95 Bia e ** Trwa e kolory Trwa e kolory Trwa e kolory Tkaniny o trwa ych kolorach, bawe na, len, konopie Bawe na, mieszanki, trwa e kolory Bawe na, mieszanki, trwa e kolory Bawe na, mieszanki, trwa e kolory Intensywne - mocno zabrudzone Intensywne - mocno zabrudzone Intensywne - mocno zabrudzone Intensywne - mocno zabrudzone ZA AD UNEK TEMPERATUR A WODY C DETERGENT * 4,5 90 4,5 60 4,5 50 4,5 40 PROGRAM TYP TKANINY PROGRAM Akryl Akryl Delikatne Delikatne Syntetyki (nylon), mieszanki kolorowe Syntetyki (nylon), mieszanki kolorowe Delikatne syntetyki, mieszanki Delikatne syntetyki, mieszanki Normalne -lekko zabrudzone Lekko zabrudzone, delikatne tkaniny ZA AD UNEK TEMPERATUR A WODY C (zimna) Lekko zabrudzone, delikatne tkaniny 1,5 40 Lekko zabrudzone, delikatne tkaniny 1,5 30 DETERGENT * 5 60 Trwa e kolory Bawe na, mieszanki, trwa e kolory Normalne - lekko zabrudzone 4, Delikatne Delikatne syntetyki, mieszanki Lekko zabrudzone 1,5 15 (zimna) Trwa e kolory Nietrwa e kolory Nietrwa e kolory Bawe na, mieszanki, trwa e kolory Bawe na, mieszanki, nietrwa e kolory Bawe na, mieszanki, nietrwa e kolory Normalne - lekko zabrudzone Normalne - lekko zabrudzone Normalne - lekko zabrudzone 4,5 50 4,5 40 4, We na Normalnie zabrudzone 1 40 We ny nadajàce si do We na prania maszynowego, bardzo delikatne tkaniny, dzianiny Lekko zabrudzone 1 30 syntetyczne We na Lekko zabrudzone 1 15 (zimna) 9 40 Nietrwa e kolory Bawe na, mieszanki, nietrwa e kolory Lekko zabrudzone - delikatne kolory 4, Sportowy Mieszanki Pe ne pranie niewielkich iloêci Nietrwa e kolory Bawe na, mieszanki, nietrwa e kolory Lekko zabrudzone - delikatne kolory 4, R czny Mieszanki, wyroby typu "Praç tylko r cznie" R czne pranie delikatnych sztuk Nietrwa e kolory Bawe na, mieszanki, nietrwa e kolory Lekko zabrudzone - delikatne kolory 4, Szybki Mieszanki Szybkie pranie lekko Mieszanki Bawe na, mieszanki, nietrwa e kolory Mocno zabrudzone P ukanie we ny Mieszanki P ukanie we ny Kolory Mieszanki, bawe na, syntetyki Mocno zabrudzone P ukanie, wirowanie Mieszanki P ukanie i wirowanie Kolory Mieszanki, bawe na, syntetyki Mocno zabrudzone Wirowanie Mieszanki Bardzo szybkie wirowanie Akryl Syntetyki (nylon), mieszanki kolorowe Normalne - lekko zabrudzone Nale y uwzgl dniç: Podczas prania mocno zabrudzonych wyrobów zaleca si zmniejszenie za adunku o oko o 1-1,5 kg, tak, aby tkaniny swobodnie przemieszcza y si wewnàtrz b bna. Etykieta energetyczna przyznana zosta a zgodnie z normà EN60456 na podstawie testu przeprowadzonego na programie Nr 2. * = Jedynie po wciêni ciu przycisku pranie wst pne. 29

16 Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki Do czyszczenia zewn trznej obudowy pralki nie u ywaj Êrodków ciernych, alkoholi ani rozpuszczalników. Wystarczy przetrzeç jà wilgotnà szmatkà. Pralka wymaga niewielu czynnoêci konserwacyjnych. Sà to: Czyszczenie przegródek szufladki na Êrodki pioràce. Czyszczenie filtra. Czyszczenie przegródek pojemnika na Êrodki pioràce Przeprowadzki i okresy d u szego postoju pralki. Podczas przeprowadzki lub w okresie d u szego przestoju pralki w nie ogrzewanych pomieszczeniach wszystkie w e powinny zostaç opró nione z pozosta ej w nich wody. Nale y wczeêniej przygotowaç misk. Przy wy àczonym i od àczonym od sieci urzàdzeniu nale y odpiàç z zacisku wà odp ywowy wody i opuêciç go do miski, aby mog a wyp ynàç ca a pozosta a w nim woda. Podczas transportu urzàdzenia nale y ponownie za o yç blokad transportowà, Êrub Êrodkowà i Êruby boczne. Zaleca si czyszczenie od czasu do czasu przegródek na detergent i dodatki. A) Nale y w tym celu, delikatnie pociàgajàc, wyjàç pojemnik. B) Pod strumieniem wody bie àcej oczyêciç przegródki. C) W o yç pojemnik z powrotem na swoje miejsce. Czyszczenie filtra Pralka wyposa ona jest w specjalny filtr zatrzymujàcy takie przedmiotów jak monety, guziki, itd. Przedmioty te mo na usunàç w nast pujàcy sposób: 1. Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys. 2. Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej sië w filtrze. 3. Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej. 4. Wyjmij i oczyéç filtr. 5. Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci. Zaleca si cz ste czyszczenie filtra, co najmniej raz miesiàcu

17 Wykrywanie usterek Co mo e byç przyczynà Usterki, które mo na usunàç we w asnym zakresie Przed skontaktowaniem si z serwisem technicznym prosimy o sprawdzenie poni szej listy. W przypadku stwierdzenia, i maszyna dzia a lub e zosta a zainstalowania niepoprawnie lub wykorzystywana jest w sposób nieprawid owy serwis ma prawo naliczyç op at. W przypadku niemo noêci usuni cia usterek na podstawie poni szej listy, prosz skontaktowaç si z serwisem, który byç mo e udzieli pomocy przez telefon. Nie jest mo liwa sytuacja, gdy wewnàtrz b bna widoczna jest woda! Wynika to z najnowszej technologii zapewniajàcej ten sam standard prania i p ukania przy o wiele mniejszym zu yciu wody. USTERKA 1. Pralka nie dzia a 2. Pralka nie nabiera wody. 3. Pralka nie odprowadza wody. 4. Woda na pod odze wokó pralki. 5. Nie dzia a wirówka. 6. W czasie wirowania odczuwalne sà znaczne wibracje. 7. Nie otwierajà si drzwiczki. PRZYCZYNA Kabel zasilajàcy nie pod àczony do sieci. Nie zosta wciêni ty przycisk w àczenia zasilania. Awaria zasilania. Przepalony bezpiecznik sieciowy. Otwarte drzwiczki pralki. Zadzia a prze àcznik RCD Ustawiono opcj opóênionego startu. Weê pod uwag przyczyn 1. Zakr cony kran doprowadzajàcy wod. èle ustawione pokr t o programatora. Za amany wà odp ywowy. Do filtra dosta y si obce cia a. Pralka nie zosta a prawid owo pod àczona do instalacji kanalizacyjnej. Przeciek z uszczelki pomi dzy kranem i rurà dop ywowà. Pomi dzy gumowà uszczelk drzwiczek a szyb drzwiczek dosta o si w ókno materia u lub brud. Niew aêciwie przeprowadzone prace hydrauliczne. Pralka nie odprowadzi a jeszcze wody. Wybrano opcj - "wirówka wy àczona" (tylko w niektórych modelach). Niezrównowa one obcià enie. Pralka nie zosta a dok adnie wypoziomowana. èle roz o ony adunek w b bnie. Nie zosta y zdj te klamry transportowe. Nie min y jeszcze dwie minuty od zakoƒczenia prania. W ó wtyczk do gniazdka. WciÊnij przycisk w àczenia zasilania. Sprawdê i przejdê do rozdzia u "Awaria zasilania". Sprawdê bezpiecznik. Zamknij drzwiczki. Zresetuj RCD Sprawdê. Sprawdê. Odkr ç kran. Ustaw pokr t o programatora w prawid owej pozycji. Wyprostuj wà. Patrz rozdzia "Czyszczenie i konserwacja". Sprawdê instalacj. Wymieƒ uszczelk i dokr ç wà na kranie. Ponownie za aduj pralk i oczyêç uszczelk drzwiczek i iluminator drzwiczek. Sprawdê. SPOSÓB USUNI CIA Zaczekaj kilka minut, a z pralki zostanie ca kowicie wypompowana woda. Sprawdê. Roz ó równomiernie za adunek. Wyreguluj nó ki pralki. Roz ó równomiernie pranie w b bnie. Zdejmij klamry transportowe (Patrz rozdzia "Instalacja") Poczekaj dwie minuty. Uwaga: U ycie detergentów przyjaznych dla Êrodowiska i pozbawionych fosforanów (sprawdê na opakowaniu informacj o detergencie) mo e daç nast pujàcy efekt: Woda z p ukania mo e byç m tna z uwagi na obecnoêç zawiesin zeolitów. Nie wp ywa to na skutecznoêç samego p ukania. ObecnoÊç bia ego proszku (zeolitów) na rzeczach po zakoƒczeniu prania. Nie pozostaje on na materia ach, ani nie wp ywa na ich kolor. ObecnoÊç piany w wodzie z ostatniego p ukania nie musi oznaczaç z ego p ukania. Anionowe, powierzchniowo czynne substancje, obecne w sk adzie proszków do prania, sà cz sto trudne do usuni cia z prania i nawet w ma ych iloêciach mogà powodowaç powstawanie piany. W takim przypadku dodatkowe p ukanie nie jest uzasadnione. Awaria zasilania w energi W przypadku awarii zasilania w energi elektrycznà zostanie przerwany cykl prania a program prania i funkcje zostanà zawieszone. Po przywróceniu zasilania program prania oraz funkcje rozpocznà ponownie dzia anie, poczàwszy do tego samego punktu, po czym nastàpi dokoƒczenie programu. Podczas awarii zasilania mo na w nast pujàcy sposób usunàç wod z pralki i wyjàç pranie: 1. Wy àczyç pralk pokr t em, przerywajàc zasilanie. Wyjàç wtyczk z gniazdka. 2. Ostro nie przesunàç pralk tak, aby uzyskaç dost p do tylnej Êcianki. Prosz post powaç zgodnie z zaleceniami dotyczàcymi bezpiecznej obs ugi, zamieszczonymi w rozdziale "Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa" w niniejszej instrukcji. 3. Odpiàç wà odp ywowy z tylnej p yty pralki i opuêciç go do miski na pod odze. 8. Na wyêwietlaczu pojawiajà si numery: 0, 1, 5, 7, 8, 9 - Wezwij serwis. Uwaga: Woda mo e byç bardzo goràca! 9. Na wyêwietlaczu pojawia si b àd nr Na wyêwietlaczu pojawia si b àd nr Na wyêwietlaczu pojawia si b àd nr 3 Brak wype nienia wodà. Woda nie zostaje wypompowana. Maszyna przepe niona jest wodà. Sprawdê, czy jest zasilanie w wod. Sprawdê, czy otwór odp ywowy nie jest zatkany. Zakr ç dop yw wody do pralki. Wezwij serwis. Gdy miska wype ni si, nale y unieêç ku górze wà odp ywowy na wysokoêç wy szà ni górna p aszczyzna pralki, aby przerwaç wyp yw wody. Opró niç misk i kontynuowaç odprowadzanie wody z pralki do ca kowitego jej opró nienia

18 4. Z chwilà ca kowitego opró nienia pralki z wody przypiàç ponownie wà do tylnej Êcianki urzàdzenia. Wcisnàç przycisk otwierania drzwiczek i wyjàç adunek. Drzwiczki mo na otworzyç mniej wi cej 2 minuty po awarii zasilania poprzez zwyczajne wciêni cie przycisku otwierania drzwiczek. Nie nale y otwieraç drzwiczek na si. Uwaga: zarówno woda jak i wyjmowane tkaniny mogà byç bardzo goràce! Dane techniczne Maksymalny ci ar prania suchego CiÊnienie wody w sieci Obroty wirówki Wymiary SzerokoÊç G bokoêç WysokoÊç Uwaga: Dane elektryczne zamieszczone sà na p ytce znamionowej z przodu pralki (w pobli u drzwiczek). W przypadku potrzeby skontaktowania si z serwisem, nale y podaç informacje z tabliczki znamionowej. Gwarancja 4,5 kg 0,5-10 bar (0,05-1 MPa) Maksymalne: 1000 obr/min 60 cm 40 cm 85 cm Ninicjsze urzàdzenie dostarczane jest wraz z kartà gwarancynà uprawniajàcà do bezp atnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, na warunkach okreêlonych w karcie gwarancyjnej. Cz Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys ana na wskazany w niej adres celem rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia. Cz Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype niona i nale y jà przechowywaç wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku cwentualnej naprawy. SERWIS Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej. 34 Contents Page Preface 36 General delivery notes 37 Notes on safety 37 Quick start 38 Useful advice for the user 39 Using for the first time 40 Description of controls 43 Detergent drawer 47 Programme selector 48 The main wash 49 Programme guide 52 Detergents, washing aids and amounts to use 54 Cleaning and routine maintenance 56 Trouble shooting 58 Power failure 59 Customer service 60 Technical data 61 Setting up, installation & testing 62 Before switching on the appliance make sure it is correctly installed and that the transit brackets are removed as shown in page

19 Preface Read these instructions for use and all other information enclosed with the washing machine and act accordingly. Keep all documentation for future reference or for any future owners. Note: this machine is solely for domestic use. Notes on disposal All packaging material used is environmentally-friendly and recyclable. Please help dispose of the packaging via environmentally-friendly means. Your supplier or local council will be able to give you details of current means of disposal. Appliances which are finished with are not worthless rubbish! Valuable materials can be salvaged via scrap reprocessing. Note: pull out the mains plug from appliances which are finished with. Cut the power cable and dispose of it, together with the plug. When disposing of an old washing machine, please ensure that the porthole lock is rendered inoperable to prevent children shutting themselves in the appliance. General delivery notes On delivery check that there is the following with the appliance: Instruction manual Certificate of guarantee Caps Inlet hose and check that no damage has occurred during transit, and if so, call your nearest Authorised Technical Support Service agent (see Customer Service) Safety notes. Note: for any cleaning or maintenance procedure for the washing machine A) Pull out the plug B) Turn off the tap C) Hoover equips all its appliances with earthing. Ensure that the mains supply is earthed, and if it is not, seek assistance from a qualified person. CE Appliance complies with European Directive 89/336/EEC, 73/23/EEC and subsequent amendments. D) Do not touch the appliance when hands or feet are wet or damp. Do not use the appliance with bare feet. E) The use of adapters, multiple connectors and/or extensions is not recommended. Note: water temperature can reach 90 C during the wash cycle F) Check there is no water left in the drum before opening the door. G) Do not allow children or unauthorised persons to use the appliance without supervision. H) Do not pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket. I) The appliance must not be exposed to weather conditions (rain, direct sun, etc...) L) When moving the appliance never lift it by the controls or by the detergent drawer

20 When in transit never rest the porthole against the trolley. M) N.B! If the appliance is installed on a carpeted floor ensure that the ventilation holes on the base of the appliance are not obstructed. N) The appliance should be lifted by two people. O) If the appliance is not running properly or breaks down, switch it off, turn off the tap and do not tamper with the appliance. Consult only the Authorised Technical Support Service for possible repair and ask them to use original spare parts. Failure to comply with the above can compromise the safety of the appliance. P) If the appliance s power cable should ever need replacing, consult the Authorised Technical Support Service. Q) After the machine has been installed, ensure that the mains plug and water supply valves are easily accessible. R) Glass fibre curtains should never be put into this machine. S) Lint or fluff must not be allowed to collect on the floor around the outside of this machine. T) Always ensure that the door locked indicator neon has switched itself off before opening the door. By doing so the machine is allowed to cool down before the laundry is handled. U) Always ensure that the base panel is fitted to the machine. Quick Start Note: Please ensure that set-up, installation and testing has been completed before referring to the Quick Start. Washing Open the door with the DOOR OPEN button (DRZWI). Select laundry and put it in the machine. Close the door. Put detergent in the dispenser compartments, compartment I for pre wash and compartment II for all other programmes. Select programme by turning the programme knob (Your desired programme may be seen on the display). Select any function buttons required and then press the Start/Pause button (START/PAUZA). There may be a short time delay from pressing the start/pause bottom to the start of theprogramme, while the machine senses the water required and sets the parameters for the programme. 38 After washing Wait about two minutes for the door locking device to disengage (only if door locked indicator is ON) for the door locking device to disengage Switch off the machine by turning the control knob to the STOP position Open the door and remove the laundry Useful advice for users Tips on using your domestic appliance in the most environmentally-friendly and economical way Do a full load in your washing machine To prevent any possible waste of energy, water or detergent we recommend that you put a full load in your washing machine, not exceed the maximum load size. Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads. When is prewashing really needed? Only with particularly dirty loads! Energy savings of 5 to 15% are made by not selecting the prewash option for normally soiled laundry. Which wash temperature should you choose? Using stain removers before machine washing reduces the need to wash at temperatures over 60 C. Energy savings of up to 50% can be made by using a 60 C wash temperature. ARIEL - Chosen and recommended by Hoover When we produce a new washing machine we subject it to every test possible. And one of the most important tests is the one that enables our experts to identify the most suitable detergent for solving laundry problems. Ariel was able to meet our needs: to make the washing machine function efficiently, not compromise the machine.s lifespan and produce the best wash results. Consistently excellent results, which was the main aim of the test we carried out, determined our choice and our recommendation. The prime function of a detergent that answers all washing requirements is to work with the water to remove dirt from fabrics, holding it in suspension until it is removed when the water is pumped out, and to control the amount of foam forming in the washing machine, without damaging the fibres of the items being washed. Ariel fully satisfies all these requirements, as it contains high quality elements, the result of the most advanced research, ensuring excellent results under all conditions. 39

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi DSI 785

Instrukcja obs ugi DSI 785 PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DSI 785 Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

EL PL Instrukcja obsäugi

EL PL Instrukcja obsäugi Οδηγίες χρήσεως Instrukcja obsäugi Συγχαρητήρια GRATULACJE Περιεχόμενα SPIS TREÉCI KΕΦΑΛΑΙO ROZDZIAÄ Με την αγορά αυτής της οικιακής συσκευής Hoover, έχετε δείξει ότι δεν δέχεστε συμβιβασμούς: θέλετε μόνο

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo