Opis rozwoju w Europejskim sektorze elektrycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis rozwoju w Europejskim sektorze elektrycznym"

Transkrypt

1 Opis rozwoju w Europejskim sektorze elektrycznym Drivers for change: Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) - raport dla partnerów społecznych sektoru Ten raport został zlecony przez EPSU oraz dotowany finansowo przez Komisję Europejską. Opinie zawarte w raporcie naleŝą do EPSU, Komisja nie bierze odpowiedzialności za uŝycie informacji w nim zawartych.

2 Opis rozwoju w Europejskim sektorze elektrycznym Drivers for change: Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) - raport dla partnerów społecznych sektora Wrzesień 2007 Priestley House Albert Street Birmingham B4 7UD Wielka Brytania T +44 (0) F +44 (0) CSR in the electricity sectorycznym

3 Spis treści STRONA 1.0 Wprowadzenie Bodziec raportu Metoda Przegląd polityki CSR w Europie Zrozumienie CSR Europejskie wytyczne CSR Inne wytyczne CSR oraz zrównowaŝenie (sustainability) Wytyczne CSR dla sektora elektrycznego Analiza istniejącej polityki CSR w sektorze Wnioski wynikające z analizy Filar ekonomiczny Filar środowiskowy Filar socjalny Analiza przypadku: Vattenfall, Szwecja Raport CSR z Vattenfall Podstawowa działalność CSR Proces konsultacji interesariuszy Analiza przypadku: EDF, Francja Wytyczne do porozumienia CSR WdroŜenie porozumienia CSR w grupie Électricité de France Mierzenie efektów porozumienia CSR Korzyści z włączania związkowców i przedstawicieli pracowników Dalsze plany w dziedzinie CSR w EDF Analiza przypadku: enviam, Niemcy Struktura CSR w obrębie enviam i RWE Działalność CSR w EnviaM Rozwój CSR w enviam ZaangaŜowanie udziałowców enviam w CSR Pomiar wpływu działalności CSR przez enviam Analiza przypadku: Enel, Włochy Zarządzanie CSR wewnątrz Enel Proces konsultacji partnerów Wpływ finansowy CSR w Enel...35 CSR in the electricity sectorycznym

4 3.7 Analiza przypadku: CEZ, Republika Czeska Zarządzanie CSR w Grupie CEZ Godne uwagi działania CSR Przyszłość CSR w CEZ Tematy wynikajace z analizy Zastosowania CSR Wpływ CSR Analiza biznesowa CSR Maksymalizacja korzyści z działań odpowiedzialnych społecznie Wnioski Lista diagramów Wykres 3.1 Kryteria analizy dla raportów CSR...10 Wykres 3.2 Obszary działalności promowanie zrównowaŝonego rozwoju przez RWE...12 Wykres 4.1 Odpowiedzialna działalność biznesu i jej korzyści...46 Lista tabel Table 2.1 Źródła informacji na temat CSR...6 Tabela 4.1 Znaczenie wizerunku firmy dla lojalności klienta podsumowanie kluczowych czynników...43 CSR in the electricity sectorycznym

5 1.0 Wprowadzenie W październiku 2006, Research and Consulting dostało zlecenie od partnerów społecznych z sektora (EPSU, EMCEF oraz Eurelectric) aby przeprowadzić studium odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) w sektorze elektrycznym. Studium to jest wspierane przez Komisję Europejska poprzez linię budŝetową Raport ten przedstawi rezultaty badania oraz dostarczy kilku punktów odniesienia dla firm i partnerów społecznych, zarówno jak i pobudzi przyszły rozwój CSR w sektorze elektrycznym. 1.1 Bodziec raportu Bodźcem niniejszego raportu była gotowa juŝ praca partnerów społecznych sektora na temat CSR. W grudniu 2003 partnerzy społeczni uzgodnili rozpoczęcie CSR jako części ich programu pracy. Podczas 2004 roku zostały ustalone główne wytyczne debaty i w grudniu 2004 została przyjęta wspólna deklaracja. Deklaracja ta potwierdziła cele przyszłej pracy, do której niniejsze studium wniesie kluczowy wkład. Studium to ma cztery głowne cele: dostarczyć kontekstową bazę legislacyjną w ustawodawstwie i regulacjach CSR w Europie; dostarczyć przekroju polityki CSR w sektorze elektrycznym; rozpatrzyć wpływ tej polityki; dostarczyć kilku punktów odniesienia dla firm i partnerów społecznych na temat jak i pobudzić rozwój praktyk CSR w sektorze. 1.2 Metoda Aby osiągnąć główne cele badania, praca skoncentrowała się przede wszystkim na badaniu pracy w biurze oraz wywiadach telefonicznych z firmami oraz przedstawicielami pracowniczymi. Początkowy zakres działania to przeszukiwanie około 65 firmowych stron internetowych w celu stwierdzenia ile firm wykonało raporty CSR lub wykonywało działania CSR. W celu dostarczenia do analizy rzędu duŝych firm międzynarodowych, mniejszych firm komunalnych, firm z kaŝdego z państw Unii Europejskiej, jak takŝe róŝnorodności w polach działalności wewnątrz sektora - przekazu, produkcji, sprzedazy itd., wybrano 65 firm. Jak tylko obraz CSR w sektorze został ustalony oraz zebrana moŝliwa ilość raportów, zostały one przeanalizowane w stosunku do zestawu 30 kryteriów pozyskanych z róŝnych źródeł, początkowo w stosunku do kryteriów ustalonych we wspólnym oświadczeniu partnerów społecznych CSR oraz wytycznych Global Reporting Initiative 1. Podczas gdy 1 1

6 analiza miała na względzie środowiskowe i ekonomiczne aspekty CSR, największy nacisk połoŝono na aspektach polityki społecznej, które zawierają udział pracowników, sprawy personelu, zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych oraz na przykład relacje klient a wspólnota. W następstwie analiz, we współpracy z wybranymi firmami (i ich przedstawicielami) wykonano pięć studiów przypadku. Wybrano firmy, w których proces gromadzenia raportów na temat polityk CSR został bardzo dobrze udokumentowany lub takie, które charakeryzują się pozytywnym, ponadprzeciętnym podejściem do zagadnień CSR. Dzięki temu zgromadzone przykłady stosowania dobrych praktyk mają odniesienie do wielu róŝnych obszarów. U podstaw wyboru danych firm leŝała takŝe moŝliwość zaprezentowania przykładów zróŝnicowanych pod względem rodzaju działalności i jej geograficznego ulokowania. Dla tych przypadków powzięto dalsze kryteria analizy, oddalając się od prób, za pomocą których badaliśmy wpływ CSR wewnątrz organizacji oraz szeroko pojętej wspólnoty, w której operuje. Studium przypadków skupia się więc na organizacyjnym zobowiązaniu finansowym w stosunku do CSR, zwracając szczególną uwagę na przykład na umieszczenie CSR w firmie, oraz na stosowane w realizacji jej polityki środki. Ostatecznie, zaangaŝowanie partnerów w rozwój polityki CSR było takŝe jednym z ośrodkw zainteresowania przy przeprowadzaniu wywiadów do studium. NaleŜy tutaj wspomnieć, Ŝe metody wykonania studiów przypadku były odmienne dla kaŝdej z firm: niektóre zostały zrealizowane tylko na podstawie analiz źródeł wtórnych, inne wykorzystywały wywiady telefoniczne lub ankiety pisemne. Późniejsza dyskusja na temat analizy, analiz przypadków oraz wniosków znajduje się w Sekcji 3 niniejszego raportu. Podsumowując, wnioski fazy badawczej doprowadziły do rozwoju dobrych praktyk w szerzeniu działalności CSR. Sekcja 4 tego raportu zawiera lekcje dobrej praktyki oraz odpowiada na pytanie czy przypadek biznesowy CSR moŝe posłuŝyć Europejskiemu sektorowi elektrycznemu. 2

7 2.0 Przegląd polityki CSR w Europie 2.1 Zrozumienie CSR Odpowiedzialność Społeczna Biznesu jest relatywnie nowym pojęciem na arenie polityki, jednakŝe szbko zyskała sobie uznanie. Sama Komisja Europejska opublikowała trzy Komunikaty na temat CSR od 2001 roku, łącznie z tym najnowszym opublikowanym na początku 2006 roku 1. Definicja CSR rozwinięta w tych trzech Komunikatach: Komunikat CSR 2 z 2001 roku precyzuje pojęcie jako "pojęcie, zgodnie z którym firmy integrują się w społeczne i środowiskowe koncerny w swoich operacjach biznesowych oraz we wzajemnym oddziaływaniu na partnerów w sposób dobrowolny". Niedawno, CSR była postrzegana jako wartościowe narzędzie, aby pozwolić biznesowi "pogodzić ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe ambicje" 3, podczas gdy DG Trade tłumaczy, Ŝe "odpowiedzialność społeczna biznesu jest jedną z odpowiedzi na nierównowagę wynikającą z przyspieszenia procesu globalizacji... W tym globalnym kontekście, dobrowolne społeczne i środowiskowe praktyki biznesowe, pochodzące spoza firm' czy istniejące zobowiązania prawne, mogą odgrywać duŝą rolę w wypełnianiu luk rządowych w nowatorski sposób." 4 Którakolwiek definicja zostanie obrana, którykolwiek aspekt CSR zostanie przybliŝony, jedno jest pewne, Ŝe przedsięwzięcie CSR to proces dobrowolny. Jako taki stanowił trudne zadanie dla Komisji jak takŝe dla kaŝdego innego ciała ustawodawczego, aby rozwinąć strukturę praktyk CSR, w szczególności w takich aspektach CSR jak: zasoby ludzkie, kwestie ochrony środowiska naturalnego, które zostały ustanowione w trudny sposób. Forum Multi-Interesariuszy UE doszło do wniosku w swoim końcowym raporcie, Ŝe środowiskowe i społeczne koncerny kierowane CSR powinny podąŝać poprzez i ponad wymaganiami ustawowymi czy zobowiązaniami kontraktowymi. CSR powinna podąŝać dalej od nich, nie zastępować ich i nie unikać. 5 Przy takim podejściu przyczyni się raczej do osiągnięcia długo-dystansowej równowagi (sustainability) niŝ tylko do spełniania wymagań ustawowych. Biznes moŝe okazać się bardziej nowatorski w swoich działaniach CSR. 1 COM (2006)136 koniec 2 COM (2001)366 koniec 3 COM (2006)136 koniec 4 5 Europejskie Forum CSR Multi - Interesariuszy, 2004, Końcowy Raport oraz Zalecenia 3

8 2.2 Europejskie wytyczne CSR Pierwsza praca Komisji Europejskiej na temat CSR pojawiła się na Radzie w Lizbonie w 2000 roku. Podczas ustalania celów strategicznych dla Europy, Rada Europy zaapelowała do CSR o wsparcie w biznesie, aby te cele osiągnąć. Apel ten został uzupełniony przez Radę Europy w 2001 roku w Göteborgu, kiedy to zadecydowano, Ŝe Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju UE powinna zostać skompletowana i rozbudowana na zasadzie zobowiązania z Lizbony, włączając wymiar ochrony środowiska, łącząc trzy filary CSR społeczny, ekonomiczny, ochrony środowiska których ogrom pracy kształtuje się teraz w CSR. Wczesna działalność Komisji Europejskiej w CSR zaangaŝowała konsultacje publiczne przedsięwzięte przez Komisję w Green Paper w lipcu 2001 roku (COM (2001)366 koniec ), zatytułowane 'Promowanie w Zarysie Europejskim Odpowiedzialności Społecznej Biznesu'. Celem tego dokumentu było zapoczątkowanie debaty na temat CSR oraz rozeznanie, w jaki sposób budować partnerstwo dla rozwoju zbliŝenia Europy do CSR. Otrzymano ponad 250 odpowiedzi na ten dokument, połowa z nich pochodziła z europejskich przedsiębiorstw. Powstający z ćwiczenia konsultacyjnego w 2002 roku Komunikat (Wkład Biznesu w ZrównowaŜony Rozwój, COM (2002)347 koniec ) miał na celu rozwinąć debatę na temat koncepcji CSR oraz identyfikację w jaki sposób budować partnerstwo dla rozwoju zbliŝenia Europy do CSR. Proponowana strategia bazuje się na następujących punktach; Zwiększenie wiedzy na temat pozytywnego wpływu CSR w biznesie oraz w społeczeństwach Europy i poza jej granicami, w szczególności w krajach rozwijających się; Rozwój wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk CSR między przedsiębiorstwami; Promowanie rozwoju umiejętności zarządzania CSR; Pielęgnowanie CSR wśród SME; Ułatwianie zbieŝności oraz przejrzystości praktyk i narzędzi CSR; Wprowadzenie Forum Multi-Interesariuszy CSR na poziomie UE; Integracja CSR we wspólnej polityce. Ćwiczenia konsultacyjne w 2001 roku były pierwszym krokiem w kierunku rozwoju Europejskiego Forum Multi-Interesariuszy CSR, Komunikat z 2002 mówił o rozpoczęciu jego działalności. Od Forum zaleŝala analiza istniejących koncepcji i dobrych praktyk na polu CSR, jak takŝe dyskusja na temat kolejnych kroków podejmowanych według zasad polityki UE. Forum opublikowało swój końcowy raport w 2004 roku, kreśląc rezultaty serii dyskusji przy okragłym stole, w których uczestniczyły organizacje pracownicze, grupy 4

9 biznesowe, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Forum przewodniczyła Komisja Europejska. Odpowiedzią na końcowy raport Europejskiego Forum Multi-Interesariuszy było wylansowanie przez Komisję najnowszego Komunikatu w marcu 2006 roku. W Komunikacie "WdraŜanie Partnerstwa dla Wzrostu i Pozyskania Miejsc Pracy: Stworzenie z Europy doskonałego przykładu CSR Komisja ogłosiła powrót do Sojuszu Europejskiego w dziedzinie CSR, tym razem dalekiego od ogłaszania ustawodawstwa Europejskiego czy teŝ daleko sięgających inicjatyw politycznych w tym zakresie. Sojusz Europejski powinien być sojuszem otwartym dla Europejskich przedsiębiorstw, aby promować i popierać CSR w przyszłości. Jest on postrzegany jako parasol polityczny dla inicjatyw CSR w duŝych fimach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz u ich interesariuszy. Nie jest on instrumentem prawnym, który miałyby podpisywać firmy, jest raczej maszyną do mobilizacji zasobów i zdolnośći Europejskich Przedsiębiorstw oraz ich interesariuszy w celu osiągnięcia zrównowaŝonego rozwoju, wzrostu ekonomicznego oraz kreacji miejsc pracy. Komunikat z 2006 roku podkreśla potencjał CSR w przyczynianiu się do zrównowaŝonego rozwoju oraz Europejskiego Wzrostu i Strategii Pracy. Komisja sugeruje, iŝ Praktyki CSR, jeŝeli tylko nie zastępują polityki publicznej, mogą jak najbardziej przyczynić się do wzrostu celów polityki publicznej, takich jak: rozwój kompetencji, racjonalna gospodarka surowcami naturalnymi, lepsze dokonania innowacyjne, zmniejszenie ubóstwa oraz większe przestrzeganie praw człowieka. Komunikat ten wyróŝnia 8 obszarów, które Komisja uwydatnia w dalszym promowaniu CSR: Rosnąca-Świadomość oraz lepsza wymiana praktyk Wsparcie inicjatyw Multi-Interesariuszy Współpraca z Państwami Członkowskimi Informacja konsumenta oraz przejrzystość Badania Edukacja Małe i średnie przedsiębiorstwa Międzynarodowy wymiar CSR Partnerzy społeczni uznają, Ŝe przedsiebiorstwa są najwaŝniejszymi aktorami w CSR, ale takŝe warto podkreślić znaczący wpływ partnerów spoza biznesu. W tekście Komisja twierdzi, Ŝe wszystko zmierza ku temu, aby nadać największe znaczenie dialogowi z oraz między wszystkimi partnerami, oraz przyznaje, Ŝe bez aktywnego wsparcia oraz konstruktywnej krytyki partnerów spoza biznesu CSR nie będzie prosperować. 5

10 2.3 Inne wytyczne CSR oraz zrównowaŝenie (sustainability) Istnieje wiele tekstów oraz narzędzi związanych z tym tematem, z wyjątkiem tych rozwiniętych przez Komisję Europejską, które mogą słuŝyć oraz posłuŝyły jako punkt startowy lub wskazówka dla przedsiębiorstw i interesariuszy w postrzeganiu CSR. Tabela 2.1 przedstawia niektóre z waŝniejszych tekstów traktujących na ten temat; wiele z nich zostało zredagowanych z zaangaŝowaniem biznesu i są one bezpośrednio przeznaczone do uŝytku. Inne są szerzej zaadresowane do państw i rządów i zawierają wartości mające na celu zainspirowanie przedsiębiorstw do rozwoju praktyk CSR. Table 2.1 Źródła informacji na temat CSR Źródło Zawartość Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) ILO Deklaracja Fundamentalnych Zasad i Praw Pracy ILO trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej (MNEs) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonoarodowych Organizacja Narodów Zjednoczonych UN Global Compact UN Deklaracja Praw Człowieka Międzynarodowa Konwencja Praw Cywilnych i Politycznych Międzynarodowa Konwencja Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturowych Międzynarodowa Karta Praw Człowieka Rada Europy Konwencja Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Karta Socjalna Rady Europy Europejskie Forum CSR wszystkich interesariuszy Raport: Wyniki Końcowe i Rekomendacje Źródło: Research and Consulting Ltd., 2006 Ponadto, w Europejskiej bazie danych CSR 1 znajdują się zasoby przykładów działań CSR. 1 6

11 2.4 Wytyczne CSR dla sektora elektrycznego Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) zanotowała w otatnim czasie, Ŝe sektor uŝyteczności doświadczył serri problemów w ostatnich latach jako rezultat globalizacji oraz liberalizacji rynków 1. JednakŜe, zanotowała takŝe "istniejące pozytywne przykłady dobrego zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu." W samej rzeczy, tak jak w wielu innych działach przemysłu, uznanie CSR w sektorze elektrycznym wzrasta. Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU), Eurelectric oraz Europejska Federacja Górników, Chemików i Energetyków (EMCEF) przyjęli wspólną deklarację na temat CSR w 2004 roku, śledząc serię debat o tej tematyce. Ustalając definicję CSR wyłoŝoną w dokumencie Green Paper oraz Komunikacie Komisji z 2001 roku jako punkt startowy, oraz pracując zgodnie z zaleceniami Europejskiego Forum CSR wszystkich interesariuszy, deklaracja określa pracę w przyszłości, którą partnerzy socjalni zamierzają podjąć w tym wymiarze. Od wszczęcia wspólnej deklaracji, pracująca nad zagadnieniem grupa miała za zadanie przedyskutować naglące zagadnienia. Zostało uzgodnione, Ŝe rola partnerów socjalnych oraz interesariuszy jest istotna w rozwoju dobrych praktyk CSR w firmach zgodnie z wiarygodnym wizerunkiem CSR. Odzwierciedleniem rosnącej aktywności The Global Reporting Initiative (multi-interesariusze oraz charytatywne, niezaleŝne instytucje, których misją jest rozwój oraz szerzenie globalnego zastosowania podstawowych wskaźników wyników, które zostały określone w wytycznych GRI) jest jej obecny rozwój jako uzupełnienie dla Sektora UŜyteczności Energetycznej, które jest jednym z dziesięciu uzupełnień zaprojektowanych w celu przyszłego dostosowania do wymagań istniejących wskaźników G3 dla przemysłu ze szczególnym zapotrzebowaniem. W czasie jego powstawania, Dodatek ten był wystawiony na publiczną dyskusję i Techniczny Komitet Doradczy GRI wprowadzał wszystkie potrzebne zmiany. Dodatek powstał, aby zakończyć we Wrześniu 2007 roku zwiastun i zastosować go w przemyśle w końcu 2007 roku. Dodatek Sektorialny jest przeznaczony dla organizacji zaangaŝowanych w produkcję, przekaz, dystrybucję lub handel detaliczny energią elektryczną. Treść Dodatku powstała do uŝytku globalnego energii bez względu na rodzaj jej produkcji, wymiar, własność czy teŝ zasięg działalności w sektorze i bazuje się na standardowych wytycznych G3. Dodatek Sektorialny dostarcza wytycznych na temat kluczowych zagadnień spełnienia załoŝeń zrównowaŝenia (sustainability), co ma olbrzymie znaczenie dla przemysłu. Specyficzne wytyczne dla Sektora są dostarczane w formie komentarzy jako Wytyczne Guidelines, o określonej treści zawierającej odkrycia i wskaźniki wykonywania pracy. 1 7

12 Sprawozdanie, w którym zastosowano specyficzne dla sektora wytyczne pozwala interesariuszom na oszacowanie zrównowaŝenia elektrycznej uŝyteczności przy zastosowaniu czynników ekonomicznych, ochrony środowiska oraz socjalnych, które są porównywalne z innymi, przy zastosowaniu Struktury Raportowania GRI w skali regionalnej, narodowej oraz międzynarodowej. Pomaga to interesariuszom śledzić wykonanie załoŝeń uŝytecznośći przez cały czas, podczas gdy zastosowanie standardowego zestawu wskaźników powoduje przejrzystość w sprawozdaniu oraz oferuje wspólny zestaw standardów i celów do osiągnięcia. 8

13 3.0 Ta sekcja raportu przedstawia obraz obecnej aktywności CSR w Europejskim sektorze elektrycznym. Mając na myśli szczegółową analizę raportów CSR oraz serii przypadków, było moŝliwe określić przegląd działań CSR w sektorze oraz ich oddziaływanie. Analiza tego raportu zostanie przedyskutowana, po czym zostaną przedstawione poszczególne studia przypadków. Sekcja 3.8 sprowadzi wyniki do końcowych konkluzji. 3.1 Analiza istniejącej polityki CSR w sektorze Tak jak przedyskutowano w Sekcji 1.2 niniejszego raportu, przeanalizowano strony internetowe 65 przedsiębiorstw elektrycznych w Europie w celu ustalenia czy wyprodukowano w nich raporty CSR. Zaistniały trudności w wyszukiwaniiu, a głównym problemem okazał sie brak publikacji materiałów w języku angielskim na stronach internetowych firm, w szczególności, jeŝeli chodzi o przedsiębiorstwa z Nowych Państw Członkowskich lub małych komunalnych firm. JeŜeli tylko było to moŝliwe dokonywano wyszukiwania w narodowym języku przedsiębiorstwa, jednakŝe ograniczenie zasobów powodowało w wielu wypadkach niemoŝność pozyskania informacji. Pomimo bariery językowej dowiedziono, Ŝe około jedna trzecia badanych przedsiębiorstw miała kompletne raporty CSR. Dowiedziono takŝe, iŝ kolejna jedna trzecia firm przygotowała niektóre materiały związane z CSR, opublikowane w sekcjach stron internetowych jako rozdziały rocznych raportów. Ostatnia jedna trzecia firm nie opublikowała nawet wzmianek na temat CSR. JednakŜe, większośc firm gromadzi dane na temat ochrony środowiska oraz zagadnień zrównowaŝonego rozwoju, do publikacji których są zachęcane. W terminach tendencji rozwoju raportu na temat CSR dowiedziono, Ŝe raporty są przygotowywane w większości przypadków przez duŝe, międzynarodowe korporacje znajdujące się w północnych krajach Europy. Oczywiście, są teŝ wyjątki w południowej i centralnej Europie. Bardzo waŝne jest pamiętać, iŝ bariera językowa napotkana podczas badania, mogła wpłynąć na końcowe wyniki. Całościowe raporty na temat CSR, wyszukane podczas badania zostały przeanalizaowane dla celów niniejszego studium. Analizy dokonano uŝywając zasad sprawozdania GRI oraz najwaŝniejszych informacji przedstawionych we wspólnej deklaracji partnerów socjalnych, jak takŝe zbioru kryteriów głębokiej analizy w celu ustalenia najwaŝniejszych obszarów koncentracji polityki CSR, wspólnie ze sposobami, jakimi róŝnorodne elementy CSR są kontrolowane oraz rozwijane. W analizie zostało włączonych trzydzieści kryteriów, uporządkowanych w trzy filary ekonomiczny, środowiskowy i socjalny filar CSR. Realizacja wytycznych GRI jest rozplanowana w ten sam sposób, wydaje się oczywiste, Ŝe większość przedsiębiorstw stosuje się do tych trzech filarów w swoich strukturach 9

14 sprawozdawczych. Głównym obszarem zainteresowania niniejszego studium cieszy się kwestia w jaki sposób przedsiębiorstwa przybliŝyły socjalny aspekt CSR, jako rezultat proporcjonalnie więcej uwagi zwraca się na filar socjalny w trakcie wykonywania analizy. Wykres 3.1 przedstawia kryteria analizy oraz tłumaczy w jaki sposób rozdzielono je w trzy podstawowe filary. Wykres 3.1 Kryteria analizy dla raportów CSR Kryteria analizy Historia polityki / struktura sprawozdania Odniesienie do zasad GRI Filar ekonomiczny Filar socjalny Filar środowiskowy Postęp polityki ZaangaŜowanie partnerów PrzybliŜenie dialogu społecznego Zobowiązanie do redukcji emisji emissions reduction Plany na przyszłość Partnerstwo Personel Przestrzeganie przepisów Odpowiedzialność za politykę Zarządzanie Zdrowie i bezpieczeństwo Rozwój technologii Stosunki we Wspólnocie Współpraca edukacyjna RóŜnorodność i moŝliwości 10

15 Tylko rezultaty niniejszej analizy zostaną przedyskutowane w tej sekcji raportu. W przypadku przedsiębiorstw wybranych do analizy przypadków przeprowadzono bardziej szczegółowe badanie, tabele na ten temat moŝna znaleźć w Aneksie Pierwszym. Mniej szczegółową analizę przeprowadzono w tych przedsiębiorstwach, gdzie stwierdzono istnienie całościowych raportów, jednak nie zostały one wybrane do analizy przypadków; tabele na ten temat moŝna znaleźć w Aneksie Drugim. Tabele w aneksach zawierają takŝe pełne kryteria analiz (jak zaprezentowano na rysunku 3.1). 3.2 Wnioski wynikające z analizy Charakter pracy w przemyśle elektrycznym daje do zrozumienia, Ŝe odpowiedzialne praktyki są waŝniejsze w tym sektorze niŝ w innych same skutki wytwarzania energii elektrycznej dla środowiska wymagają pozytywnych działań. W równym stopniu praktyka zdrowia i bezpieczeństwa jest bardzo waŝna dla tej gałęzi przemysłu. Te aspekty CSR są juŝ od dawna regulowane i uchwalane, ale jak widzimy w Sekcji 2 niniejszego raportu, CSR jest w całości całkiem nowym pojęciem. Odbija się to w odbiorze raportów CSR; z 65 przeanalizowanych przedsiebiorstw, Ŝadne nie zredagowało raportu CSR przed 2003 rokiem. Wykres 3.2, zapoŝyczony z raportu CSR zredagowanego przez RWE, pokazuje Ŝe odpowiedzialność społeczna jest nowym aspektem pracy przedsiębiorstwa umiejscawiającym się za takimi praktykami jak ochrona pracy czy wydajność zasobów; tylko ochrona klimatu jest mniej występującą działalnością w firmie. Trzeba przyznać, Ŝe te przedsiębiorstwa dostrzegły podobny wzór w swoich priorytetach pracy. EDF, które moŝe pochwalić się sprawozdaniami na temat zrównowaŝenia (sustainability) ochrony środowiska, podjęło tylko jedną akcję aby scementować politykę CSR podczas minionych dwóch lat. Podczas redagowania wniosków analizy, raport ten przybliŝy kaŝdy filar aspekt ekonomiczny, socjalny oraz ochrony środowiska osobno. JednakŜe, bardzo waŝne jest rozpocząć redagowanie przestrzegając bazowych wytycznych, jakimi kierowały się przedsiębiorstwa w tworzeniu swoich raportów oraz historii praktyk CSR. Jak wspomniano wcześniej, Ŝadna z przeanalizowanych firm nie zredagowało raportu CSR przed 2003 rokiem. Nawet w tak krótkim okresie czasu, podejście do sprawozdania CSR wśród przedsiębiorstw róŝni się. Niektóre redagowały raporty rocznie od 2003 roku, zachowując taką sama strukturę oraz stosunek, co roku. Przedsiębiorstwa te ogólnie rzecz biorąc widzą w CSR długo-terminową strategię jedno z nich zanotowało, Ŝe wskaźniki uŝyte w jego raporcie nie zmieniły się w stosunku do poprzednich lat, tak jakby były częścią pięcioletniego planu zrównowaŝenia (sustainability). W przypadkach takich jak ten CSR powstaje z istniejącej pracy na temat zagadnień zrównowaŝenia (sustainability) i 11

16 postrzegano ją jako naturalny postęp. Fakt ten jest zauwaŝalny najczęściej w duŝych, rozwiniętych, międzynarodowych korporacjach. W innych przedsiębiorstwach, stosunek do tego zagadnienia nie okazał się aŝ tak systematyczny w niektórych przypadkach stwierdzono redakcję tylko jednego raportu o niejasnej strategii dla przyszłego rozwoju. Wykres 3.2 Obszary działalności promowanie zrównowaŝonego rozwoju przez RWE Nowe Ochrona klimatu Ekstremalne wymagania Dialog z interesariuszami Zarządzanie zrównowaŝeniem (sustainability) Odpowiedzialność społeczna Przyjęte ustalenia Ochrona natury oraz krajobrazów Efektywność środków Przyjęte Wprowadzone w Grupie Nowe pojęcia Źródło: RWE Corporate Responsibility Report 2005 Powszechna dla przedsiębiorstw jest dyskusja na temat zaplecza polityki CSR w ich raportach oraz wyjaśnienie w jaki sposób zarządzać CSR w firmie, przy uŝyciu terminów sprawozdawczych oraz odpowiedzialności. JednakŜe, mniej popularne dla przedsiębiorstw jest omawianie przyszłej polityki CSR, chociaŝ na przykład niektóre z firm wyłoŝyły parametry swoich harmonogramów sprawozdawczych. 12

17 CSR działa często równolegle do kodów zachowań w przedsiębiorstwach, i tak jak to jest ze zrównowaŝeniem (sustainability), te dwa zagadnienia często idą w parze Filar ekonomiczny W analizie raportu, filar ekonomiczny zmierzono według trzech wskaźników; zaangaŝowanie partnerów (w CSR lub w bardzij ogólnym dialogu), stosunek do partnerstwa z kontrahentami i dostawcami, oraz rodzaj zarządzania strukturą firmy na miejscu. ZauwaŜono kilka wspólnych tendencji w przedsiębiorstwach oraz w ich stosunku do partnerstwa z kontrahentami i dostawcami. Wiele z nich ma własne procedury przetargowe dla dostawców, prawie zawsze było tak, Ŝe przedsiębiorstwa elektryczne oceniały swoich dostawców w terminach ich stosunku do polityki CSR. W niektórych przypadkach zostało to wdroŝone jako sondaŝ dostawców lub centralna baza dostawców, stosując takie kryteria jak przestrzeganie prawa, zdrowie i bezpieczeństwo, zachowania etyczne w stosunku do własnych klientów oraz szacunek dla środowiska naturalnego. Popularne wśród firm było okazywanie szacunku dla środowiska naturalnego oraz etycznego zachowania względem dostawców. Ponadto, przedsiebiorstwa wykazywały większą ostroŝność w kontroli dostawców znajdujących sie poza UE lub OECD. Wykonano róŝne próby, aby ustalić zaangaŝowanie interesariuszy w przedsiębiorstwach. Najbardziej wyszczególniono fakt, Ŝe dialog z interesariuszami był waŝny dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz Ŝe otwarta komunikacja z interesariuszami tak jak i między klientami i interesariuszami była rzeczą samą przez się zrozumiałą. JednakŜe, nie wszystkie przedsiębiorstwa zdały sprawozdanie z zaangaŝowania interesariuszy w proces CSR. Z drugiej strony niektóre firmy okazały się w tej dziedzinie niezwykle sumienne; jedna z nich zaaranŝowała długo-terminowy projekt badawczy ze swoimi interesariuszami (włączając klientów), aby otrzymać ich opinie na temat raportu CSR z 2004 roku w przygotowaniu raportu na rok 2005, podczas gdy inne organizowały warsztaty opiniotwórcze dla interesariuszy. Inna firma podjęła próbę oceny interesariuszy, aby móc oszacować którzy z nich są dla firmy najwaŝniejsi i jakie mają względem niej oczekiwania. Ostatecznie, większość przedsiębiorstw zdała sprawozdanie ze swojej struktury zarządzania oraz dostarczyła przejrzystych informacji na temat organizacji systemów zarządzania i struktury wykonawczego zarządzania Filar środowiskowy Filar środowiskowy raportów został przeanalizowany według trzech głównych kryteriów; przestrzeganie prawa, zobowiązanie do redukcji emisji oraz rozwój nowych technologii. Stwierdzono, Ŝe wszystkie przedsiębiorstwa okazały się niezwykle sumienne w wykonaniu raportu związanego z zagadnieniami ochrony środowiska oraz Ŝe wszystkie przedstawiły zrozumiałe informacje na temat redukcji emisji i rozwoju nowych technologii. Często zawarte informacje to: poziom emisji i procent redukcji w danym okresie czasu oraz 13

18 szczegóły stosunku firmy do energii odnawialnej. Wspólną cechą przedsiebiorstw jest dostarczanie informacji dotyczących inwestycji finansowych w energie odnawialne. Pod względem przestrzegania prawa, wiele firm przedyskutowało swoje środowiskowe systemy zarządzania, w szczególności w przypadkach, gdy otrzymały one certyfikat ISO Filar socjalny W czasie analizy stwierdzono, Ŝe filar socjalny CSR jest często najbradziej 'zaniedbany' z wszystkich trzech. W przypadku wielu firm moŝe być to rezultatem długiej historii sprawozdań ekonomicznych oraz na temat działalności środowiskowej czy teŝ z zagadnień z nią związanych; jak zdąŝyliśmy zauwaŝyć, CSR jest dość nowym pojęciem oraz jako takie określa jako nowy społeczny wpływ biznesu. Jak wskazuje wcześniejszy Wykres 3.1, jest sześć głównych tematów do analizy w filarze socjalnym, które dzielą sie dalej według 19 kryteriów. Dialog socjalny: Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa okazały się drobiazgowe i sumienne w tworzeniu związków pracowniczych przez własny personel oraz w omawianiu wolności zgromadzeń, którą jak by się mogło wydawać większość firm stosuje. W jednej z części opublikowaneg dokumentu odbyła się uŝyteczna dyskusja na temat aktywności pracownika wewnątrz przesiębiorstw. Fakt ten róŝnił się w kaŝdej z firm, jednak odnotowano, Ŝe zawsze towarzyszyły mu aktywne wsparcie w dialogu pomiędzy pracownikami i ich kierownikami, grupowe spotkania dla pracowników aby umoŝliwić personelowi wypowiadanie własnych opinii i przekonań oraz ankiety opiniotwórcze dla pracowników. W wielu przypadkach, dało się zauwaŝyć, Ŝe uczestnictwo pracownika jest kluczowym punktem w kodach zachowania się przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa były jednak mniej efektywne w sprawozdaniach oraz w jakimkolwiek wspólnych pertraktacjach niŝ być powinny. Personel: Ponownie, przedsiębiorstwa były skuteczne przy sprawozdaniach ze struktury personelu w związku z liczbą zatrudnionych pracowników. W wielu przypadkach, informacje te zostawały dalej rozdzielane w bloki typu praca (na przykład, zarządzający lub operacyjny), ogólne umiejscowienie pracowników, oraz w niektórych przypadkachpodział rozdzielane względem płci. Mniej firm zdało sprawozdanie z płynności kadr, chociaŝ zastosowano większość poruszanych zagadnień związanych z pracownikami takich jak zamroŝenie naboru czy redukcje. Wszystkie przedsiębiorstwa okazały się bardzo skuteczne w sprawozdaniu z dostępu swoich pracowników do szkoleń. MoŜliwe rodzaje szkoleń były czesto omawiane. Przykład dobrej praktyki moŝna zauwaŝyć w jednej z firm, która to zorganizaowała naukę na odległość oraz kursy on-line dla swoich pracowników. Często dało się zauwaŝyć, Ŝe szkolenie postrzegane jest jako istotny aspekt postępu pracownika w firmie, wydawało się to być waŝniejsze niŝ problemy w miejscu pracy starzejącego się potencjału ludzkiego. Wiele firm zanotowało, Ŝe ich pracownicy mają regularny oraz systematyczny dostęp do spotkań z kierownictwem, w szczególności 14

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu ABB za rok 2001 Program Zrównoważonego Rozwoju

Streszczenie Raportu ABB za rok 2001 Program Zrównoważonego Rozwoju ABB A5 (PL) 02-10-11 10.22 Sida 1 Streszczenie Raportu ABB za rok 2001 Program Zrównoważonego Rozwoju ABB A5 (PL) 02-10-11 10.22 Sida 2 Spojrzenie na ABB ABB jest światowym liderem w zakresie technologii

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Zespół do Przeprowadzenia i Opracowania Badań Ankietowych Dotyczących Problematyki Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych

Zespół do Przeprowadzenia i Opracowania Badań Ankietowych Dotyczących Problematyki Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych Zespół do Przeprowadzenia i Opracowania Badań Ankietowych Dotyczących Problematyki Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo