Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla"

Transkrypt

1

2

3

4

5 RECENZENT Prof. dr hab. Janusz Józef Węc PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Fotografia na okładce: Š Vladvitek Dreamstime.com Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Copyright by Tomasz Młynarski & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel. (12) , tel./fax (12) Dystrybucja: tel. (12) , tel./fax (12) tel. kom , Konto: Bank PKO SA, nr

6 Pamięci Taty

7

8 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i terminów Wstęp Część I. Polityka energetyczna Francji 1. Kształtowanie narodowych preferencji w świetle teorii integracji europejskiej Teorie integracji europejskiej wybór koncepcji Interes narodowy w świetle teorii integracji regionalnej neofunkcjonalizmu Kształtowanie i realizacja preferencji narodowych w koncepcji liberalizmu międzyrządowego Interes narodowy w świetle koncepcji nowego instytucjonalizmu Wnioski Bilans energetyczny i uwarunkowania surowcowe Francji Problem zależności energetycznej (import dependency) Francuskie zasoby strategicznych paliw kopalnych Węgiel Ropa naftowa Gaz ziemny Energetyka jądrowa i rynek energii elektrycznej Odnawialne źródła energii Wnioski Założenia, ramy instytucjonalne i główni aktorzy polityki energetycznej Francji Założenia i koncepcje polityki energetycznej Francji Fazy kształtowania założeń francuskiej polityki energetycznej Kształtowanie założeń polityki energetycznej w debacie publicznej Grenelle de l environnement Francuski model na tle trzech filarów polityki energetycznej UE Ramy instytucjonalne i główni aktorzy sektora energetycznego Funkcja kontrolno-nadzorcza Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii (Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie MEDDE) Komisja Regulacji Energii (Commission de régulation de l énergie CRE)... 79

9 8 Spis treści Urząd Bezpieczeństwa Nuklearnego (Autorité de sûreté nucléaire ASN) Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (L Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire IRSN) Funkcja badawczo-rozwojowa i doradcza Komisariat Energii Atomowej (Commissariat à l énergie atomique CEA) Agencja ds. Środowiska i Efektywności Energetycznej (Agence de l environnement et de la Maîtrise de l Énergie ADEME) Rada Polityki Jądrowej (Conseil de politique nucléaire CPN) Funkcja eksploatacyjno-przemysłowa AREVA Krajowa Agencja Zarządzania Odpadami Promieniotwórczymi (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs ANDRA) EDF (Électricité de France) GDF-Suez Wnioski Energetyka jądrowa we Francji Geneza i rozwój energetyki jądrowej we Francji Powojenne początki programu jądrowego Plan Messmera tout électrique tout nucléaire Energetyka jądrowa na krajowej scenie politycznej w latach 80. i 90. XX wieku Znaczenie energetyki jądrowej dla Francji Polityczno-wojskowe atrybuty energetyki jądrowej Gospodarcze atrybuty energetyki jądrowej Problem społecznej akceptacji elektrowni jądrowych Wahania nastrojów opinii społecznej Perspektywy energetyki jądrowej we Francji Spór o przyszłość energetyki jądrowej w kampanii prezydenckiej Wizja Nicolasa Sarkozy ego energetyka jądrowa gwarancją niezależności Wizja François Hollande a energia jądrowa w zrównoważonym bilansie energetycznym Implikacje ograniczenia programu energetyki jądrowej Wnioski Część II. W kierunku wspólnej polityki energetycznej UE 5. Ewolucja i rozwój polityki energetycznej WE/UE Bilans energetyczny UE i kierunki importu surowców strategicznych

10 Spis treści Od EWWS i EWEA do wspólnego rynku energetycznego (internal energy market) Podstawy prawno-traktatowe polityki energetycznej WE/UE Ramy instytucjonalne UE odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne Instytucje unijne Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER) Rada UE Rola Parlamentu Europejskiego Unijne agencje wspierające Agencja Dostaw Euratom Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Organizacje zintegrowane i podmioty współpracujące Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Rada Europejskich Regulatorów Energii Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, czyli bezpieczeństwo dostaw i infrastruktury Rozwój transeuropejskiej infrastruktury przesyłu surowców Regulacje na rzecz bezpieczeństwa dostaw i w sytuacjach kryzysowych Budowa wspólnego rynku energetycznego wewnątrz UE Uwarunkowania liberalizacji sektora energetycznego w WE/UE Pakiety energetyczne jako instrumenty liberalizacji sektora energetycznego I pakiet II pakiet III pakiet Dokończenie Wewnętrznego Rynku Energii i organizacja rynków Wnioski Francja wobec polityki energetycznej UE i budowy Wewnętrznego Rynku Energii Liberalizacja sektora energetycznego we Francji: między solidaryzmem a indywidualizmem Bariery liberalizacji sektora energetycznego we Francji Tradycje interwencjonizmu państwa i konsekwencje fali nacjonalizacji Implikacje usług użyteczności publicznej i taryf regulowanych a prawa wolnego rynku Kształtowanie i ewolucja postaw wobec procesu liberalizacji sektora energetycznego we Francji Francja w początkowej fazie procesu liberalizacji sektora energetycznego Stanowisko Francji wobec liberalizacji sektora energetycznego po 2000 roku

11 10 Spis treści Minimum europeizacji Od protekcjonizmu do patriotyzmu gospodarczego Adaptacja francuskiego sektora energetycznego do wymogów kolejnych pakietów energetycznych Demonopolizacja i liberalizacja rynku energii elektrycznej we Francji w świetle wymogów kolejnych pakietów energetycznych Filozofia wspólnotowa a interes narodowy. Nowa organizacja rynku energii elektrycznej la loi NOME Raport Champsaur Akceptacja Komisji, protest konkurentów Liberalizacja francuskiego rynku gazu Francja a unbundling, czyli trzeci etap liberalizacji Spór Komisji z Francją o praktyki monopolistyczne w sektorze energetycznym Problem umów długoterminowych Blokowanie rynku gazu Blokowanie rynku energii elektrycznej Zmowy kartelowe i podział rynku Wnioski W kierunku zewnętrznej polityki energetycznej UE Podstawy prawno-traktatowe i instytucjonalizacja zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE Znaczenie art. 308 TWE dla rozwoju współpracy w sektorze energii TEWWS TEWG i TEWEA Traktaty z Maastricht, Amsterdamu i Nicei Traktat lizboński Pogłębienie zewnętrznego wymiaru współpracy energetycznej w UE w świetle inicjatyw Komisji Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku Instrumenty zewnętrznej polityki energetycznej UE Dialog energetyczny UE Rosja Problem zróżnicowanych strategii energetycznych państw członkowskich UE Wnioski Francja wobec architektury zewnętrznej polityki energetycznej UE Francuska wizja zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE Strategiczne kierunki i praktyka polityki energetycznej Francji Znaczenie Zasobów Dalekiej Północy dla bezpieczeństwa energetycznego Francji Koncepcje i współpraca energetyczna w basenie Morza Śródziemnego Unia dla Śródziemnomorza wizja i realizacja Mediterranean Solar Plan Śródziemnomorski Plan Słoneczny Współpraca Francji w sektorze energetyki jądrowej z krajami Afryki Północnej

12 Spis treści Polityka zagraniczna Francji wobec Rosji w sektorze energetycznym Historyczne tło relacji francusko-rosyjskich Francusko-rosyjska współpraca gospodarcza Współpraca narodowych czempionów a jedność polityki energetycznej UE Energetyka jako element strategicznej współpracy Wnioski Część III. Klimatyczne implikacje dla polityki energetycznej UE 9. Polityka klimatyczna UE Globalne wysiłki UE na rzecz ochrony klimatu Rozwój polityki klimatycznej UE i implikacje dla państw członkowskich Płaszczyzny rozwoju polityki klimatycznej WE/UE Prawno-traktatowe podstawy polityki klimatycznej Rozwój polityki klimatycznej w WE/UE Pakiet energetyczno-klimatyczny UE Logika i założenia systemu EU ETS Wizja gospodarki zeroemisyjnej Implikacje polityki klimatycznej dla bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich Problem zróżnicowanej struktury produkcji energii państw członkowskich Wyzwania EU ETS dla Polski Wnioski Francja wobec rozwoju polityki klimatycznej UE i międzynarodowych inicjatyw przeciwdziałania globalnemu ociepleniu Atuty niskoemisyjnego sektora energii elektrycznej Francji wobec EU ETS Emisja CO 2 we Francji Dążenia Francji do uznania energii jądrowej za czyste źródło energii Międzynarodowe aspiracje i niepowodzenia Francji w objęciu przywództwa w dziedzinie klimatu Próba odrobienia zaległości Plan sprawiedliwości klimatycznej, czyli ambicji przywódczych ciąg dalszy Dyplomacja atomowa w świetle aspiracji Francji do przywództwa klimatycznego Reaktory jądrowe w służbie walki z globalnym ociepleniem? Energetyka jądrowa w polityce zagranicznej Nicolasa Sarkozy ego Francja jako promotor celów klimatycznych na poziomie UE Postulat wprowadzenia podatku węglowego Upowszechnić politykę klimatyczną dążenia francuskiej prezydencji w Radzie UE w 2008 roku

13 12 Spis treści Realizacja unijnych i międzynarodowych zobowiązań walki z globalnym ociepleniem na poziomie krajowym Rozwój i trudności w implementacji polityki klimatycznej w kraju Rewolucja ekologiczna o nazwie Grenelle de l environnement Wnioski Zakończenie Załączniki Spis rysunków i tabel Bibliografia Résumé Indeks osób

14 Wykaz ważniejszych skrótów i terminów AAU Assigned Amount Unit (jednostka przyznanej emisji, umowna jednostka przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych; 1 AAU = 1 tona ekwiwalentu CO 2 ) ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) AREVA grupa przemysłu jądrowego CCS Carbon Capture and Storage (wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla) CDM Clean Development Mechanism (Mechanizm Czystego Rozwoju) CEA Commissariat à l énergie atomique (Komisariat Energii Atomowej) COP Conference of Parties (Konferencja Stron) CPN Conseil de politique nucléaire (Rada Polityki Jądrowej) CRE Commission de régulation de l énergie (Komisja ds. Regulacji Energetyki) ECT Energy Community Treaty (Traktat o Wspólnocie Energetycznej) EDF Électricité de France ENP European Neighbourhood Policy (Europejska Polityka Sąsiedztwa) ENTSO European Network of Transmission System Operators (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii) EPCIP European Programme for Critical Infrastructure Protection (Europejski Program dla Ochrony Infrastruktury Krytycznej) EPR European Pressurized Reactor (Europejski Reaktor Ciśnieniowy) ETS Emission Trading Schemes (system handlu uprawnieniami do emisji) EU ETS European Union Emissions Trading System (Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji) EWEA Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community) EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza (European Economic Community) EWWS Europejska Wspólnota Węgla i Stali (European Coal and Steel Community) GDF-Suez Gaz de France-Suez GHG Greenhouse Gas Emission (gazy cieplarniane) GJ gigadżul (jednostka energii, również ciepła; 1 gigadżul = 1 mld dżuli) GWh gigawatogodzina (jednostka zużycia energii elektrycznej) HHI Indeks Herfindahla-Hirschmana (wskazuje poziom koncentracji rynku, który definiuje się jako sumę kwadratów udziałów rynkowych, i określa szacunkowy poziom zagęszczenia w danym sektorze oraz poziom konkurencji) IEM Internal Energy Market (Wewnętrzny Rynek Energii) INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques (francuski urząd statystyczny)

15 14 Wykaz ważniejszych skrótów i terminów IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) ISO Independent Systems Operator (niezależny operator systemu) ITO Independent Transmission Operator (niezależny operator przesyłu) JAE Jednolity Akt Europejski KE Komisja Europejska kwh kilowatogodzina LNG Liquefied Natural Gas (gaz ziemny skroplony, przechowywany i transportowany w postaci ciekłej) MAEA Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency IAEA) Mtoe (million tonnes of oil equivalent) milion ton ekwiwalentu ropy MW megawat MWh megawatogodzina Narodowi czempioni duże korporacje w strategicznych sektorach, od których oczekuje się, że będą nie tylko dążyć do zysku, lecz również służyć interesom narodu NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l Électricité) nowe prawo organizacji rynku energii elektrycznej OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) OEEC Organization for European Economic Co-operation (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej) OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego OSP Operator Systemu Przesyłowego Ownership unbundling rozdział własnościowy OZE odnawialne źródła energii (Renewable Energy Sources, RES) Przedsiębiorstwo publiczne przedsiębiorstwo, na które władze publiczne wywierają, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ przez: (a) posiadanie większości kapitału przedsiębiorstwa, (b) posiadanie większości głosów udziałów, lub (c) zdolność do mianowania ponad połowy członków zarządu lub organu nadzorczego RTE Réseau de Transport d Électricité (operator sieci przesyłowych) TEN-E Trans-European Networks for Energy (transeuropejskie sieci energetyczne) TEWEA Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej TEWG Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej TEWWS Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TL Traktat lizboński TPA (Third Party Access) zasada dostępu stron trzecich TUE Traktat o Unii Europejskiej TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UE Unia Europejska US Energy Information Administration (EIA) Amerykańska Agencja Informacji ds. Energii UPM l Union pour la Méditerranée (Unia dla Śródziemnomorza) Usługi publiczne (usługi interesu publicznego lub użyteczności publicznej) działalność gospodarcza użyteczności publicznej inicjowana przez władze publiczne i prowadzona przez nie lub zlecana odrębnym podmiotom (publicznym lub prywatnym)

16 Wykaz ważniejszych skrótów i terminów 15 Usługi użyteczności publicznej usługi świadczone przez władze publiczne w interesie ogółu i podlegające szczególnym obowiązkom (np. obowiązkowi świadczenia danej usługi na terytorium całego kraju, w przystępnych cenach, na porównywalnym poziomie jakości, niezależnie od opłacalności poszczególnych operacji), zapewniające solidarność oraz równość, m.in. usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (np. usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe); określenie typu usług, które należą do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zasadniczo pozostawia się państwom członkowskim

17

18 Wstęp Na początku budowy Unii wszystko było strategiczne. Teraz możemy powiedzieć, że energia jest strategiczna. Powstaje zatem pytanie, czy strategiczny ośrodek musi być na poziomie krajowym, czy na poziomie europejskim. (...) Europa musi odrzucić wszelkie formy nacjonalizmu w sektorze energetycznym (...) jedność (...) państw UE jest jedynym sposobem, by sprostać wyzwaniom energetycznym XXI wieku. José Manuel Barroso, kwiecień 2006 r. Cel badawczy Bezpieczeństwo energetyczne stało się jednym z podstawowych problemów determinujących współczesne stosunki międzynarodowe. Unia Europejska, będąc jednym z największych konsumentów energii na świecie, jest szczególnie uzależniona od importu źródeł energii. Rodzi to poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii w XXI wieku. Zamierzeniem badawczym tej publikacji jest ukazanie roli Francji, głównego aktora w formułowaniu współpracy w sektorze energetycznym we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej. Podmiotem analizy, obejmującej kształtowanie się i artykułowanie preferencji narodowych, jest Francja w procesie uwspólnotowienia sektora energetycznego, rozumianego jako dynamiczny transfer obszaru integracyjnego podporządkowanego dotąd reżimowi metody międzyrządowej do sfery objętej już zasadami metody wspólnotowej 1. Wyjątkowość Francji wynika nie tylko z rangi tego kraju jako konsumenta energii w UE, ale przede wszystkim z wysoko rozwiniętego programu energetyki jądrowej, unikatowego w skali europejskiej i światowej. W niniejszym opracowaniu ukazano rolę szczególnego aktora silnie ukierunkowującego przebieg procesu uwspólnotowienia założeń polityki energetycznej UE. 1 J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej , Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 10.

19 18 Wstęp Autor podejmuje próbę oceny stanowiska i wpływu Francji na proces rozwoju integracji w sektorze energetycznym jako elementu szerszego procesu integracji europejskiej. Przesłanką takiego ujęcia jest to, że wspólna polityka energetyczna UE jest wciąż w fazie dynamicznego rozwoju, dlatego tak ważne jest rozpoznanie rzeczywistych dążeń, zamierzeń i interesów Francji wyznaczającej ostateczny kształt owej polityki. Współpraca energetyczna stanowiła fundament integracji europejskiej od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (z 18 kwietnia 1951 r.) i traktatów rzymskich ustanawiających: Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (z 25 marca 1957 r.). W ramach Wspólnot Europejskich rozwijała się ona jednak w sposób specyficzny w konsekwencji pogłębiania integracji w innych sektorach. Podstawy traktatowe polityki energetycznej UE stworzył dopiero Traktat z Lizbony podpisany 13 grudnia 2007 roku w osobnym Tytule XXI Energetyka. Wprawdzie traktat ten nie zrodził wspólnej polityki energetycznej, na wzór wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa, wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki transportowej czy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (TFUE wymienia wprost polityki, którym nadaje nazwy wspólne ), lecz już samo wprowadzenie odrębnego tytułu obejmującego politykę Unii w dziedzinie energetyki w ramach kompetencji dzielonych stanowiło ważny krok w procesie uwspólnotowienia sektora energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego całej Wspólnoty. Przepisy TFUE stwarzają zatem podstawę prawną dla rozwoju polityki energetycznej UE. Unia dąży bowiem do pełnego uwspólnotowienia polityki energetycznej, które polega na transferze na szczebel unijny kompetencji państw członkowskich w tej dziedzinie i podporządkowaniu ich metodzie wspólnotowej (symbolicznym wyrazem tych dążeń jest m.in. wprowadzenie przez TL do TFUE nowego tytułu). Wspólna polityka energetyczna UE jest zatem w ciągłej fazie tworzenia (in the making), na potrzeby niniejszego opracowania autor posługuje się jednak terminem wspólna polityka energetyczna (w jej wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym), uznając podstawę traktatową TFUE za fundament rozwoju wspólnego podejścia. Francja jest jednym z adresatów procesu europeizacji sektora energetycznego, ale także aktywnym architektem modelującym treść tego skomplikowanego procesu. Dlatego autor stara się wyjaśnić interakcję pomiędzy czynnikiem narodowym i wspólnotowym, prezentując wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy badawczej. Książka jest próbą przedstawienia wpływów interesów narodowych Francji na proces kształtowania unijnej polityki energetycznej na tle jej ewolucji i rozwoju, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Skoncentrowano się tutaj na problemie uwspólnotowienia sektora energetycznego z wyłączeniem sektora naftowego, który od wielu lat podlega regułom wol-

20 Wstęp 19 nej konkurencji na poziomie globalnym i nie był objęty procesami liberalizacji realizowanymi przez Komisję Europejską 2. Problem ujmuje implikacje regionalne i globalne polityki Francji, a jego podjęcie wydaje się uzasadnione ze względów poznawczych oraz praktycznych, uwzględniających potrzebę analizy oddziaływania tego państwa na inne narodowe i ponadnarodowe ośrodki polityczne w czasie tworzenia się wspólnotowych mechanizmów bezpieczeństwa energetycznego UE. Analiza problemu badawczego została przeprowadzona na trzech płaszczyznach, co znalazło odzwierciedlenie w trzyczęściowej strukturze tekstu: 1) krajowej odnoszącej się do uwarunkowań i celów polityki energetycznej Francji; 2) regionalnej (UE) obejmującej dwa obszary badawcze: a) wewnętrzny: proces tworzenia wspólnego rynku energii, b) zewnętrzny: rozwój i ewolucja wspólnej polityki energetycznej UE w wymiarze zewnętrznym; 3) globalnej związanej z powstaniem polityki klimatycznej UE i dyfuzji aspektów energetycznych i klimatycznych. Ten wielopłaszczyznowy układ analizy pokrywa się z trzema filarami, na których została oparta unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego: konkurencyjności, w ramach wspólnego rynku energetycznego, bezpieczeństwie dostaw, obejmującym dywersyfikację korytarzy importowych, celach polityki klimatycznej, integrowanej z polityką energetyczną. Takie ujęcie pozwala na ukazanie problematyki z dwóch perspektyw: ekonomicznej (liberalizacja i budowa wewnętrznego rynku energii) i geopolitycznej (zewnętrzny wymiar polityki energetycznej). Jednocześnie problem badawczy oparto na kilku założeniach: 1) Francja jest jednym z najważniejszych aktorów i aktywnym uczestnikiem współpracy w sektorze energetycznym UE. 2) Rynek energetyczny Francji jest jednym z największych pod względem wielkości i skali konsumpcji energii, stanowiąc podstawowy element rynku energetycznego Europy. 3) Francja jest aktorem o specyficznej strukturze energetycznej ze szczególną rolą energetyki jądrowej, co bezpośrednio przekłada się na odmienne interesy wyrażane w procesie tworzenia wspólnego rynku energetycznego oraz założeń polityki klimatycznej UE. 2 Różnice na rynku ropy i gazu wynikają ze specyfiki surowca i sposobu jego transportu. O ile handel ropą i jej produktami odbywa się na rynku globalnym, o tyle obrót gazem (wyłączając LNG) w dużej mierze ma wciąż wymiar regionalny, dostawy odbywają się przede wszystkim na podstawie długoterminowych kontraktów przez system gazociągów. W rezultacie rynek gazu ziemnego jest mało elastyczny i podatny na polityczne wpływy.

21

22

23 Bibliografia I. Źródła A. Prawodawstwo wspólnotowe Council Decision 2002/358/ECof 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder, Official Journal, L 130, Commission Decision 91/50/EEC of 16 January 1991 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/ IJsselcentrale and others), Official Journal, L 028, Commission Decision of 12 June 2012 on State aid SA (C 17/07) (ex NN 17/07) implemented by France Regulated electricity tariffs in France, Official Journal, C 398/10, Commission Decision of 23 December 2003 setting up an executive agency, the Intelligent Energy Executive Agency, to manage Community action in the field of energy in application of Council Regulation (EC) No. 58/2003, Official Journal, L 5/85, Council Decision of 29 May 2006 on the conclusion by the European Community of the Energy Community Treaty, Official Journal, L 198/15, Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply, Official Journal, L 127/92, Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection, Official Journal, L 345, Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection, Official Journal, L 345, Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users, Official Journal, L 185, Council Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through transmission grids, Official Journal, L 313, Council Directive 91/296/EEC of 31 May 1991 on the transit of natural gas through grids, Official Journal, L 147, Council Regulation (EC) No. 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-european networks, Official Journal, L 228, Decision No. 1047/97/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 amending Decision No. 1254/96/EC laying down a series of guidelines for trans-european energy networks, Official Journal, L 152, Decision No. 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for trans-european energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No. 1229/2003/EC, Official Journal, L 262, Brussels,

24 318 Bibliografia Decision No. 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020, Official Journal L 140/136, Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2011 r. określająca skład i zasady działania Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu i uchylająca decyzję Komisji 2006/791/W z dnia 7 listopada 2006 r., Dziennik Urzędowy, C 236, Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10251), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 1/10, Decyzja Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN), 2008/0200 (CNS), Bruksela, COM (2008), 676 final, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 994/2012/U z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 299/13, Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity, Official Journal, L 176, Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas, Official Journal, L 176, Directive 2003/87/EE of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 Establishin a Scheme for Greenhouse Gas Emission Allowance Trading within the Community and Amending Council Directive 96/61/E, Official Journal, L 275/32, Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment, Official Journal, L 33/22, Directive 2009/28/EE of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, Official Journal, L 140/16, Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community, Official Journal, L 140/63, Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal, L 211/5, Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, Official Journal L 211/94, Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, Official Journal, L 308, Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d électricité, Official Journal, L 185, Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity, Official Journal, L 027, Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas, Official Journal, L 204, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/W z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylają-

Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne)

Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne) K. Dąbrowski, Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim... Krzysztof Dąbrowski Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne)

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH Aspekty prawne pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Autorzy: Maciej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku A.Ogonowska, Polityka informacyjna UE na progu XXI wieku Anna Ogonowska * Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku 1. Uwagi ogólne Polityka informacyjna została zdefiniowana w literaturze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU

WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku pod redakcją Erharda Cziomera Kraków 2008 Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej

Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej Zeszyt 44 P aw e ł F r a n k o w s k i Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej Economic Partnership Agreements as an instrument of regional

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 NUMER POŚWIĘCONY TEMATOWI UNIA EUROPEJSKA JAKO PODMIOT POLITYKI ZAGRANICZNEJ OD DYPLOMACJI PO INTERWENCJE POD REDAKCJĄ DR KAROLINY MARCHLEWSKIEJ-PATYK I DR AGNIESZKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Anna Antczak UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Józefów 2011 Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir Mazur dr hab. Janusz Kręcikij Komitet wydawniczy: Magdalena Sitek Sylwia Ćmiel Korekta: mgr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy poradnik klimatyczny

Powiatowy poradnik klimatyczny Powiatowy poradnik klimatyczny Wy daw ca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 22 851-04-02, -03, -04, faks 22 851-04-00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Źródła ryzyka System JUST IN TIME Potencjał technologiczny przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami Budżetowanie kosztów Łagodzenie kryzysów finansowych

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka. Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka. Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski materiały robocze 2 (16) / 2010 Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO W PROCESIE BUDOWANIA JEGO KONKURENCYJNOŚCI

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO W PROCESIE BUDOWANIA JEGO KONKURENCYJNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 73 Nr kol. 1919 Joanna STASZEWSKA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii... 59 Anastazja Gajda OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie 1 Gromadzenie,

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Rzeszów, marzec 2008

dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Rzeszów, marzec 2008 Ekspertyza służąca opracowaniu stanowiska w ramach konsultacji Przeglądu Komunikatu Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Europejski konkurencyjny rynek gazu

Europejski konkurencyjny rynek gazu 01 2010 NR 1 (69) 4 stycznia 2010 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Europejski konkurencyjny rynek gazu Wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego a przedsiębiorstwa ciepłownicze SOB w energetyce

Bardziej szczegółowo