ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4"

Transkrypt

1 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

2 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

3 4

4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s Letter Władze Spółki Company`s Govering Bodies 6 8 Organizacja Spółki The Organisation Struktura akcjonariuszy Shareholders Struktura własnoêci Equity Figures Schemat organizacyjny The Organisational Chart Rok 2004 w skrócie The Year 2004 in Brief Przedmiot dzia alnoêci Basic Activities of the Company Bran owa struktura sprzeda y Sales by Industries Znaczàce umowy Major Contracts Pracownicy Human Resources Rok na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie The Year 2004 on the Warsaw Stock Exchange Perspektywy dzia alnoêci Growth prospects Wyniki finansowe Financial Statements Bilans Balance Rachunek zysków i strat Profit and Loss Account Zestawienie zmian w kapitale w asnym Statement of Changes in Equity Rachunek przep ywów Êrodków pieni nych Cash Flow Statement Opinia niezale nego bieg ego rewidenta Auditor`s Opinion

5 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Akcjonariusze W imieniu Zarzàdu Spółki mam przyjemnoêç przedstawiç Paƒstwu raport podsumowujàcy działalnoêç ELEKTROBUDOWY SA w 2004 roku. Ubiegły rok był rokiem, w którym dotychczasowe intensywne prace nad dostosowaniem organizacji Spółki do zwi kszajàcych si wymogów rynku i oczekiwaƒ klientów przyniosły wymierne efekty. WprowadziliÊmy na rynek szereg nowych produktów stanowiàcych uzupełnienie i uatrakcyjnienie dotychczasowej oferty produktowo-usługowej. Mimo silnej konkurencji zajmujemy niepodwa alnà pozycj lidera w sektorze energetyki zawodowej i czynimy starania zmierzajàce do jej utrzymania. ZbudowaliÊmy równie silnà pozycj Êwiadczàc usługi dla przemysłu chemicznego i wydobywczego. W sektorze budownictwa komercyjnego, gdzie wykonujemy roboty w obiektach handlowych, staliêmy si nowym, zauwa alnym graczem. Przychody Spółki ze sprzeda y produktów i materiałów osiàgn ły w minionym roku rekordowà wartoêç 278,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,0 mln zł. W 2004 roku podpisaliêmy najwi kszy w historii kontrakt na modernizacj Głównych Punktów Zasilania w energi elektrycznà PKN ORLEN SA w Płocku, którego wartoêç wynosi 47 mln z. Wzorem ubiegłych lat ELEKTROBUDOWA stawia na intensywny rozwój eksportu, ze szczególnym uwzgl dnieniem rynków wschodnich. Kreowanie wizerunku Spółki na rynkach zagranicznych jako rzetelnego i wiarygodnego dostawcy urzàdzeƒ i wykonawcy usług elektromonta owych wpłyn ło na wygenerowanie przychodów z działalnoêci eksportowej przekraczajàcych w 2004 roku 21 mln z. Oceniajàc efekty działalnoêci ELEKTROBUDOWY w roku 2004 nale y podkreêliç, i Spółka utrzymuje wysoki poziom Êwiadczonych usług oraz dostarczanych urzàdzeƒ elektroenergetycznych. Dzi ki wzrastajàcemu potencjałowi finansowemu spełniamy ekstremalnie wysokie wymagania klientów stawiane w zakresie udzielanych gwarancji i zabezpieczeƒ. Wdro one procedury zarzàdzania jakoêcià, ochrony Êrodowiska oraz zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy w pełni odpowiadajà unijnym standardom. Wzrost koniunktury gospodarczej w 2004 roku, potwierdzony badaniami rynku, wpłynàł na szybki rozwój odkładanych do tej pory inwestycji w bran y energetycznej i paliwowej, a to pozwala z optymizmem zakładaç, e nastàpi dalszy rozwój naszej Spółki i w efekcie wzrost sprzeda y i wzrost zysku netto. ywi gł bokà nadziej, i zadowolenie naszych Akcjonariuszy systematycznie wzrasta, a dobre wyniki i osiàgni cia Spółki wpłynà pozytywnie na poziom notowaƒ akcji Spółki na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu 6

6 Dear Shareholders President`s Letter On behalf of the Management Board I am pleased to present a report which reviews the operations of ELEKTROBUDOWA SA in the financial year The past year brought measurable results of our earlier intensive work on adapting our organisation to increasing market requirements and customers expectations. We introduced a number of new products to the market, products which should supplement our offer and make it more attractive. Despite fierce competition we maintain the unquestionable position of a leader in the electric power sector, and strive to maintain this status. We also built a strong position of the provider of services for the chemical and mining sectors. In the commercial construction sector, for which we provide works in retail and wholesale facilities, we became a new, noticeable player. The Company s sales revenues reached a record value of M PLN and our net profit amounted to M PLN 5.0. In 2004 we signed the biggest in our history contract for the modernisation of main substations in PKN ORLEN SA P ock, which value is M PLN 47. Like in previous years, ELEKTROBUDOWA focuses on stimulating its exports, particularly to eastern markets. Our image of a reliable and trustworthy supplier of electrical equipment and services, that we managed to create among foreign customers, contributed to creating over M PLN 21 revenues from exports in Reviewing the results of ELEKTROBUDOWA s operations in 2004 it needs to be pointed out that the company maintains high level of provided services and supplied electric power equipment. Due to growing financial potential we are able to meet extremely high requirements of our clients in respect of contract performance guarantees and security. Environmental, quality and occupational safety management procedures implemented by the Company meet the relevant EU standards. Economic boom of the 2004, confirmed by market surveys, had an impact on fast growth of investments in the power and fuel sectors, which had been postponed for years; and this allows for optimistic expectations for further growth of our Company, followed by the growth of sales and net profit. I sincerely hope that our Shareholders satisfaction constantly increases, and good results and achievements of the Company will boost the performance of the Company`s shares the Warsaw Stock Exchange. Jacek Faltynowicz President of the Management 7

7 8 W a d z e S p ó k i C o m p a n y`s G o v e r n i n g B o d i e s

8 Zarzàd Spó ki The Management Board Rada Nadzorcza The Supervisory Board Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu Dyrektor Spółki President Chief Executive Officer Przewodniczàcy Chairman Wiceprzewodniczàcy Deputy Członkowie: Members: Dariusz Maƒko Michał Wnorowski Michał Boni Arkadiusz Julke Dariusz Wojda Roman Zalewski Jarosław Tomaszewski Dyrektor Finansowy Finance Director Zmiany w Radzie Nadzorczej r. z funkcji przewodniczàcego oraz członka zrezygnował Grzegorz Stulgis r. z funkcji członka zrezygnował Andrzej Sołdek r. na członka został powołany Dariusz Wojda r. na przewodniczàcego został powołany Dariusz Maƒko. Changes in the Supervisory Board Grzegorz Stulgis resigned from chairing the Board and membership in the Board Andrzej Sołdek resigned from membership in the Board Dariusz Wojda was appointed a Board member r. Dariusz Maƒko was appointed chairman. Ariusz Bober Dyrektor Oddziału Rynku Dystrybucji Energii Director Power Distribution Division Stanisław Rak Dyrektor Oddziału Rynku Wytwarzania Energii Director Power Generation Division Tomasz Jaêwiƒski Dyrektor Oddziału Rynku Przemysłu Director Industry Division 9

9 10 O r g a n i z a c j a S p ó ł k i T h e O r g a n i s a t i o n

10 Struktura akcjonariuszy na dzieƒ Shareholders as at ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Pension Fund Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Pension Fund Liczba akcji równa liczbie głosów Number of shares equal to number of votes % , ,81 Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ SA ,56 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesieƒ Pension Fund Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Pension Fund Pozostali akcjonariusze Float , , ,55 Razem Total Struktura własnoêci Equity Figures kapitał zakładowy share capital iloêç akcji zwykłych number of ordinary shares wartoêç nominalna akcji par value wartoêç ksi gowa na dzieƒ book value at wartoêç rynkowa na dzieƒ market value at ,00 PLN ,00 PLN ,11 PLN ,00 PLN 11

11 Schemat organizacyjny The Organisational Chart Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarzàd Spó ki Management Board Prezes Zarzàdu Dyrektor Spó ki President, C.E.O. Biuro Zarzàdu Head Office Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources Zarzàdzanie Systemami Quality and Safety Management Zarzàdzanie Finansami Finance Management Oddzia Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddzia Spó ki Rynek Przemys u Industry Division Oddzia Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddzia Spó ki Biuro Eksportu Export Office 12

12 Rok 2004 w skrócie The Year 2004 in Brief WYNIKI FINANSOWE ELEKTROBUDOWA osiàgn ła w roku 2004 przychody ze sprzeda y w kwocie 278,1 mln zł, wypracowała zysk brutto ze sprzeda y w wysokoêci 24,6 mln zł i osiàgn ła zysk netto 5,0 mln zł. RentownoÊç sprzeda y netto kształtowała si na poziomie 5,6%. Usługi budowlano-monta owe stanowiły 69,3% przychodów ze sprzeda y produktów. Sprzeda zewn trzna urzàdzeƒ elektroenergetycznych stanowiła 26,0% przychodów ze sprzeda y produktów. Sprzeda pozostałych usług wyniosła 3,5% przychodów ze sprzeda y produktów. ZMIANY W POWIÑZANIACH KAPITAŁOWYCH ELEKTROBUDOWA posiada 51% udziałów w Spółce KRUELTA Sp. z o.o. z siedzibà w Sankt Petersburgu. Posiada równie 100% udziałów w Spółce KONIP Sp. z o.o. z siedzibà w Katowicach. INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne dokonane w 2004 roku wyniosły 5,3 mln zł, z czego na Êrodki trwałe wydano 4,6 mln zł, a na wartoêci niematerialne i prawne 0.8 mln zł. Nakłady inwestycyjne przeznaczono na zakup sprz tu usprawniajàcego proces produkcji i technologi monta u oraz na wymian sprz tu komputerowego i zakupy nowoczesnego oprogramowania. EKSPORT Eksport w 2004 roku wynosił 21,6 mln zł, co stanowiło 7,8% przychodów ze sprzeda y produktów i obejmował głównie produkowane przez Spółk wyroby elektrotechniczne. Zanotowano wzrost eksportu w porównaniu z rokiem ubiegłym o 176,2%. ZARZÑDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Przeci tne miesi czne wynagrodzenie wynosiło 3 046,0 zł i było wy sze o 2% ani eli w roku Przeci tny stan zatrudnienia wyniósł etatów i był ni szy o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego. OSIÑGNI CIA W DZIEDZINIE BADA I ROZWOJU TECHNICZNEGO W roku 2004 nastàpiła kontynuacja programu prac rozwojowych realizowanych w latach ubiegłych. Skoncentrowano si głównie na rozbudowie asortymentu rozdzielnic Êrednionapi ciowych oraz stacji kontenerowych. W 2004 roku wdro ono do produkcji rozdzielnic dwuczłonowà D-36-2S oraz opracowano wersj jednoczłonowà ze specjalnymi aparatami Êrednionapi ciowymi. Uzyskano równie atest dla uziemnika UWE o parametrach 40 ka dla 36 kv oraz atest dla D-36-2S (Instytut Elektrotechniki w Warszawie). Ponadto: Wdro ono i zaoferowano do sprzeda y rozdzielnic rozłàcznikowà SN typu UNIPANEL, przeznaczonà do stosowania w segmencie secondary distribution. Rozdzielnica stanowi nowà ofert przeznaczonà dla klientów pochodzàcych głównie z sektora przemysłowego. Powi kszono o dodatkowe pola rozdzielcze i pomiarowe typoszereg rozdzielnicy kompaktowej górniczej PREM-GJ; wykonano 3-polowy zestaw prototypowy. Uzyskano atest dla rozdzielnicy górniczej PREM-G1d, na wy sze ni posiadała parametry. Przede wszystkim został zwi kszony z 1250 A do 1600 A pràd znamionowy ciàgły. Uzyskano atest dla rozdzielnicy pràdu stałego RT na napi cie 660 VDC i 825 VDC. Rozdzielnica jest przewidziana do zasilania trakcji tramwajowej, trolejbusowej i metra. Poszerzono typoszereg stacji kontenerowych o tzw. kontenery socjalne (bez wyposa enia w rozdzielnice, transformatory i automatyk ). Przeprowadzono badania i uzyskano certyfikat potwierdzajàcy kompatybilnoêç elektromagnetycznà niskonapi ciowej rozdzielnicy NGWR. KoniecznoÊç posiadania ww. certyfikatu wynika z tzw. dyrektywy niskonapi ciowej Unii Europejskiej. NAGRODY I CERTYFIKATY ELEKTROBUDOWA uzyskała certyfikat na system jakoêci spełniajàcy wymagania AQAP 2110:2003, który zast puje dotychczasowy certyfikat potwierdzajàcy spełnianie wymagaƒ NATO zawartych w AQAP 110 z 2002 roku. PREM-G1d rozdzielnica Êredniego napi cia przeznaczona dla górnictwa otrzymała wyró nienie podczas 16. Mi dzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB Tytuł Spółki Godnej Zaufania przyznano ELEKTROBUDOWIE w rankingu polskich spółek giełdowych, w którym brano pod uwag spółki stosujàce zasady dobrych praktyk, a wi c spółki o przejrzystych strukturach właêcicielskich, przejrzystych relacjach mi dzy akcjonariuszami, przejrzystoêci finansowej oraz dost pnoêç do informacji. FINANCIAL RESULTS The revenues reached by ELEKTROBUDOWA in 2004 amounted to M PLN 278.1, the profit before taxes was M PLN 24,6 and net profit M PLN 5.0. Return on sales was 5.6%. The construction and erection services constituted 69.3% of total revenues from sales. The external sale of electrical power equipment was responsible for 26.0% of total sales revenues. The revenues from the sale of other services had a 3.5% share in total. CHANGES IN CAPITAL INVOLVEMENT ELEKTROBUDOWA has a 51% stake in KRUELTA Sp. z o.o., a limited liability company with its registered office in St. Petersburg. The Company also took hold of 100% stake in KONIP Sp. z o.o., a limited liability company based in Katowice. CAPITAL EXPENDITURE Total capital expenditure in 2004 amounted to M PLN 5.3, of which M PLN 4,6 was spent on plant and equipment and M PLN 0.8 on intangible assets. Most of the investments covered the purchase of equipment facilitating the manufacture and erection processes, new hardware and modern software applications. EXPORT In 2004 the proceeds from exports amounted to M PLN 21.6, which was 7.8% of total sales revenues. The Company exports covered mainly its own electrotechnical equipment. The revenues from exports rose dramatically on the previous year as much as 176.2% HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Average monthly salary was PLN, 2% higher on the year Average number of employees was full-time posts and dropped 2.4% on the previous year. R&D ACCOMPLISHMENTS Research and development tasks for 2004 were focused on continuation of the projects started earlier, concentrating on the extension of the range of our medium voltage switchgear systems and container substations. In 2004 a new draw-out switchgear D-36-2S was implemented and its fixed-type version, equipped with main medium voltage devices was developed. Certificates were obtained for the 40 ka 36 kv UWE earthing switch and for the D-36-2S switchgear (the Electrotechnical Institute in Warsaw). Other accomplishments: Implementation and offer to customers the medium voltage switchgear type UNIPANEL with disconnecting switches, designed for secondary distribution. The switchgear is a new offer for the industrial sector. Extension of the series of types of compact switchgear PREM-GJ designed for underground mines, by adding distribution and measuring panels a prototype assembly composed of three panels was developed. A certificate for the PREM-G1d switchgear for underground mines was obtained for higher parameters than it had had. Its rated continuous current was increased from 1250 A to 1600 A. A certificate for DC current distribution panel RT for voltages 660 VDC and 825 VDC. The switchgear is designed for supplying tramway, trolley bus and underground train tractions. The series of types of mobile stations was expanded with a social container (without switchgear equipment, transformers or automation devices). Tests were performed and a certificate obtained to confirm the electromagnetic compatibility of the low voltage switchgear type NGWR. The necessity to obtain the certificate follows from the EU low voltage directive. AWARDS AND CERTIFICATES ELEKTROBUDOWA obtained a certificate for the quality system according to AQAP 2110:2003, which replaces the former certificate of conformance with the NATO requirements of AQAP 110 of The medium voltage switchgear PREM-G1d for applications in underground mines received an award of the 16th International Fair ENERGETAB 2004 in Bielsko-Biała. ELEKTROBUDOWA was awarded a title of the Trustworthy Company in the ranking of listed companies which apply the best practices standards, thus meet the requirements of transparent ownership structure, transparent shareholder relations, financial transparency and availability of information. 13

13 Przedmiot dzia alnoêci Basic Activities of the Company ELEKTROBUDOWA zajmuje si kompleksowà realizacjà usług budowlano-monta owych oraz dostawami urzàdzeƒ elektroenergetycznych. Spółka oferuje dla poszczególnych sektorów gospodarki kompletny zakres usług: doradztwo rozwiàzaƒ technicznych, projektowanie, produkcj urzàdzeƒ elektrycznych, ich monta, pomiary pomonta owe, rozruch i serwis. W ramach swojej działalnoêci Spółka Êwiadczy usługi polegajàce na wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych Êredniego i niskiego napi cia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej. Spółka oferuje realizacje pod klucz stacji Êrednich i wysokich napi ç: nowych, remontowanych i modernizowanych, przeglàdy i badania okresowe zabezpieczeƒ i układów automatyki elektroenergetycznej istniejàcych obiektów energetycznych, realizacj systemów dystrybucji energii elektrycznej dla sektora publicznego i odbiorców przemysłowych. Przedmiot działania Spółki obejmuje szerokie spektrum usług dla przemysłu. W skład tej oferty wchodzà: realizacja projektów zarzàdzania potrzebami energetycznymi, wykonawstwo kompletnych instalacji elektrycznych Êredniego i niskiego napi cia dla zakładów przemysłowych oraz budynków i obiektów u ytecznoêci publicznej, kompleksowe usługi w zakresie utrzymania ruchu systemów elektroenergetycznych oraz konserwacji i remontów. ELEKTROBUDOWA Êwiadczy równie usługi w zakresie automatyki przemysłowej, takie jak: doradztwo techniczne, projektowanie i realizacja instalacji elektroenergetycznych Êredniego i niskiego napi cia, w tym: układów automatyk sterowania tradycyjnego i cyfrowego, systemów monitoringu, nadzoru i sterowania procesami technologicznymi, typowych i nietypowych układów automatyki elektroenergetycznej SZR I PPZ w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne PLC systemów monitorowania i sterowania, rejestracji zdarzeƒ oraz bilansowania mocy i energii układów elektroenergetycznych, programowanie sterowników swobodnie programowalnych PLC wraz z próbami funkcjonalnymi, projektowanie i realizacja układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej w przedziale Êrednich i niskich napi ç z wykorzystaniem elementów inteligentnych (budynki inteligentne). ELEKTROBUDOWA is a provider of overall construction and installation services and power equipment supplies. The Company offers comprehensive services for different industries, which comprise: advising on technical solutions, designing and engineering, manufacturing electrical equipment including its assembly, installation, testing, start-up and servicing. The activities of the Company include providing medium voltage and low voltage electric power installations in newly built, modernised or revamped power stations. The Company offers turnkey supply of medium and high voltage substations: new, reconditioned or modernised; periodical inspections and tests of protection, control and automation systems in the existing power stations, supply of electricity distribution systems for the public sector and industrial users. Operations of the Company cover a broad spectrum of services for industrial customers: electric energy needs management projects, delivery of complete medium and low voltage electrical installations for industrial plants and public utility buildings and facilities, overall operation, maintenance and repairs of power systems. ELEKTROBUDOWA also provides services for industrial automation, such as technical advising, engineering and installation of medium and low voltage power systems, including: traditional and digital control systems, process monitoring, surveillance and control, standard and tailored automatic and planned power supply changeover systems based on programmable logic controllers, electric power systems monitoring, control, event recording and power and electricity balancing, programming of PLCs, with functional tests; medium or low voltage electricity supply and distribution systems, including engineering, with the application of intelligent elements (intelligent buildings). 14

14 Bran owa struktura sprzeda y Sales by Industries Najwi kszym êródłem przychodów w roku 2004 był tradycyjnie sektor energetyki wytwarzanie (30,4% w bran owej strukturze sprzeda y), w którym ELEKTROBUDOWA obecna jest ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem robót elektromonta owych na wszystkich nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej, wykonujàc równie instalacje zwiàzane z ochronà Êrodowiska. Drugim, co do wielkoêci, rynkiem działalnoêci Spółki był w 2004 roku przemysł wydobywczy. Sprzeda na rzecz przemysłu wydobywczego, która w 2004 roku stanowiła 17,2% ogółu przychodów, obejmowała zarówno górnictwo w gla brunatnego, jak i kamiennego oraz dostawy i monta rozdzielnic dla KGHM Polska Miedê SA Lubin. Mimo znacznej poprawy kondycji tego sektora w 2004 roku zawiàzano kontrakty tylko z tymi podmiotami, gdzie ryzyko niewypłacalnoêci było minimalne. Kolejnym obszarem, na którym działa Spółka jest przemysł chemiczny. Udział tego obszaru w przychodach ogółem wyniósł w 2004 roku 15,7% i był zdecydowanie wy szy ni w roku Głównym odbiorcà produktów w tym sektorze był PKN ORLEN SA. Traditionally, the major part of revenue in 2004 came from power generation sector (30.4% in the breakdown by class of business), where ELEKTRO- BUDOWA is present with its products and a whole range of electrical works in all new, extended or modernised power stations. The Company also provides installations for environmental protection facilities. The second biggest market in the operations of the Company in the reported period was mining, with the volume of sales to this industry accounting for 17.2% of total in That included supplies for brown coal and hard coal mines and the supply and installation of switchgear panels for KGHM Polska Miedê SA Lubin. Although the standing of the sector considerably improved in 2004, only contracts that posed the smallest risk were signed. Another important sector for the Company operations is the chemical industry. Revenues from this sector had 15.7% share in total, significantly bigger than in Our main customer in this sector was PKN ORLEN SA. Budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej Residential and public building 4,2% Energetyka - dystrybucja Power distribution 7,3% Przemysł metalurgiczny Metallurgy 2,3% Pozostałe obszary Others 5,7% Energetyka - wytwarzanie Power generation 30,4% Eksport Export 7,8% Obiekty handlowe Wholesale and retailing 9,4% Przemysł wydobywczy Mining 17,2% Przemysł chemiczny Chemical industry 15,7% 15

15 Znaczàce umowy zawarte w 2004 roku Major Contracts concluded in 2004 PKN ORLEN SA dostawa, monta i uruchomienie stacji 30 kv GPZ-1 i GPZ-2 w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, PKE SA zaprojektowanie, dostawa urzàdzeƒ i wyposa enia, monta, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji cz Êci elektrycznej budowy bloku o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza, KWB Bełchatów SA dostawa stacji kontenerowych SDN i SPP, Koncepta Sp. z o.o. wykonanie pod klucz budynków handlowo-usługowych z parkingami w Gdyni przy ul. Morskiej i ul. Chyloƒskiej oraz w Bielsku-Białej i Radomiu, Ahold Real Estate Alfa Sp. z o.o. budowa obiektu usługowo-handlowego z hipermarketem HYPERNOVA w Sochaczewie, Polimex Mostostal Siedlce SA kompleksowa dostawa, monta i rozruch, wykonanie w systemie pod klucz stałej cz Êci elektrycznej w EC eraƒ, ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. modernizacja zasilania i wyposa enia rozdzielni D-17PT, SNC LAVALIN Megadex wykonanie, dostawa i monta rozdzielni 10 kv, 0,4 kv, transformatora suchego dla kotłowni wodnej w Visaginas na Litwie, wykonanie, dostawa i monta instalacji elektrycznych w kotłowni Elektrowni Atomowej Ignalina na Litwie, Rembud Sp. z o.o. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Êcieków we Włocławku, KWB Konin SA dostawa stacji kontenerowych i rozdzielnic dla Odkrywki Drzewce, Kopex SA modernizacja Elektrowni Paroseni w Rumunii, Hydrobudowa 6 SA roboty elektryczne dla budynku biurowego Dom Beta przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, roboty bran y elektrycznej i automatyki na stacji metra A-18 Plac Wilsona w Warszawie, PKE SA modernizacja rozdzielni 110 kv w Elektrowni Siersza, CELSA Huta Ostrowiec wykonanie zasilania pieca łukowego nr 6 w stalowni elektrycznej, MKS Cracovia SSA wykonanie oêwietlenia płyty stadionu MKS Cracovia SSA, Elektrownia Połaniec SA Grupa Electrabel modernizacja rozdzielnicy 6 kv potrzeb własnych bloku nr 2, Tecnimont Poland Sp. z o.o. Warszawa dostawa, monta i uruchomienie koncentratorów dla systemu DCS, dostawa rozdzielnic oêwietleniowych, PKN ORLEN SA roboty bran y elektrycznej w zakresie rozdzielni elektrycznych 6 kv i 0,4 kv w ramach zadania Infrastruktura Rewampingu Wytwórni Olefin II. PKN ORLEN SA supply, erection and start-up of the 30 kv substation GPZ-1 and GPZ-2 in the Production Facility in P ock, PKE SA engineering and supply of equipment, installation, putting into operation, trial run and commissioning of the electrical part of the 460 MW unit in the Łagisza Power Station, KWB Bełchatów SA supply of SDN and SPP container stations, Koncepta Sp. z o.o. turnkey supply of retail centers, including car parks, in Morska Street and Chyloƒska Street in Gdynia, in Bielsko-Bia a, and in Radom, Ahold Real Estate Alfa Sp. z o.o. construction of a new retail and service centre with HYPERNOVA hypermarket in Sochaczew, Polimex Mostostal Siedlce SA supply, erection and start-up of the fixed electrical part in EC eraƒ on turnkey basis, ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. modernisation of supply and equipment of the D-17PT substation, SNC LAVALIN Megadex manufacture, supply and erection of the 10 kv and 0,4 kv switchgears and a dry type transformer for the Visaginas water boiler plant, Lithuania, fabrication, supply and erection of the electrical installations in the boiler house of the Ignalina Nuclear Power Station, Lithuania, Rembud Sp. z o.o. modernisation and extension of the waste water treatment facility in W oc awek, KWB Konin SA supply of container stations and switchgears for Drzewce strip mine, Kopex SA modernisation of the Paroseni Power Station, Romania, Hydrobudowa 6 SA electrical works in the Dom Beta office building in Domaniewska Street, Warsaw, electrical and instrumentation installations in the A-18 Plac Wilsona underground station in Warsaw, PKE SA modernisation of the 110 kv switchyard in the Siersza Power Station, CELSA Huta Ostrowiec supply installation of the arc furnace no. 6 in the electrical steel plant, MKS Cracovia SSA lighting of the MKS Cracovia SSA stadium, Elektrownia Połaniec SA Grupa Electrabel modernisation of the 6 kv unit auxiliaries switchgear in Unit 2, Tecnimont Poland Sp. z o.o. Warszawa supply, erection and start-up of concentrators for the DCS systems supply of lighting switchboards, PKN ORLEN SA electrical works for 6 kv and 0.4 kv substations of the project Olefins II Revamping Infrastructure. 16

16 Pracownicy Human Resources W roku 2004 przeci tne zatrudnienie zostało zmniejszone o 2,4% w stosunku do roku 2003 i wyniosło 1086,9 etatów, w tym: 671,8 etatów robotniczych oraz 415,1 etatów nierobotniczych. Struktura zatrudnienia na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych została przedstawiona na rysunku 1. Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku stan zatrudnienia w Oddziałach Spółki kształtował si nast pujàco: Oddział Rynku Wytwarzania Energii 433 osoby; Oddział Rynku Przemysłu 255 osób; Oddział Rynku Dystrybucji Energii 412 osób; Biuro Spółki 52 osoby. Struktura zatrudnienia według Oddziałów Spółki została przedstawiona na rysunku 2. Ârednie miesi czne wynagrodzenie w rozpatrywanym okresie wyniosło zł i było wy sze o 2% ani eli w roku ProduktywnoÊç zatrudnienia w roku 2004 ukształtowała si na poziomie zł i wzrosła o 25% w stosunku do roku ubiegłego, zaê zyskownoêç zatrudnienia wyniosła zł i była wi ksza o 67% w stosunku do roku Na szkolenia pracowników w 2004 roku wydatkowano zł, tj. około 360 zł w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. Łàcznie na szkolenia wydatkowano ok. 1% funduszu wynagrodzeƒ, co jest zgodne z długoterminowà strategià rozwoju kompetencyjnego pracowników. Aktualnie Spółka zatrudnia ok. 200 pracowników posiadajàcych zawodowe oraz magisterskie studia wy sze. Potencjał kompetencyjny zatrudnionych pracowników jest jednym z najistotniejszych elementów zapewniajàcych Spółce utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Struktura zatrudnienia według wykształcenia została przedstawiona na rysunku 3. In 2004 the average number of employees was reduced by 2.4% on 2003 to full-time posts, and included manual jobs and other positions. Breakdown of manual and non-manual posts is shown in Fig. 1. As at 31 December 2004 the following number of people was employed in the Company: Power Generation Division (RWE) 433 persons; Industry Division (RP) 255 persons; Power Distribution Division (RDE) 412 persons; Head Office (BS) 52 persons. Number of employees in the Company divisions is shown in Fig. 2. Average monthly remuneration in the reported period amounted to 3046 PLN and was 2% higher than in Productivity of employment in 2004 totalled PLN, which means 25% increase on the previous year; employment profitability for the same period was 4614 PLN, 67% higher than in expenditure for the training of personnel amounted to PLN, i.e. about 360 PLN per one employee on average. Total expenditure on training was equal to about 1% of the remuneration funds, which follows the long-term strategy of employee competence development. At present there are about 200 people with university degrees in the Company. Competence potential of the Company personnel is essential in maintaining its competitive advantage. Breakdown of personnel by education is shown in Fig. 3. Struktura zatrudnienia wed ug Oddzia ów Number of employees in Divisions Struktura zatrudnienia na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych Manual and non-manual jobs Stanowiska robotnicze Manual 63,2% Stanowiska nierobotnicze Non-manual 36,8% RP 22,1% RWE 37,6% Rys. 2 Fig. 2 RDE 35,8% Struktura zatrudnienia wed ug wykszta cenia Personnel by education BS 4,5% Ârednie Secondary 42,9% Wy sze University degrees 19,6% Podstawowe Primary 2,7% Zasadnicze zawodowe Vocational 34,8% Rys. 1 Fig. 1 Rys. 3 Fig. 3 Zatrudnienie w osobach Employment Figures Zmiana Change Przeci tne zatrudnienie w etatach Average number of full-time jobs ( - 2,4% ) ProduktywnoÊç zatrudnienia w z Productivity of employment in PLN ( + 25% ) Przeci tne wynagrodzenie w zł Average salary in PLN ( + 2 % ) ZyskownoÊç zatrudnienia w z Profitability of employment in PLN ( + 67% ) 17

17 Rok na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie The year 2004 on the Warsaw Stock Exchange Rok 2004 był drugim z rz du bardzo udanym dla posiadaczy akcji notowanych na giełdzie warszawskiej. W ciàgu 12 miesi cy główny indeks WIG zyskał na wartoêci 25,1%, a indeks WIG 20, w skład którego wchodzi 20 najwi kszych i najbardziej płynnych spółek, wzrósł o 21,3%. Akcje ELEKTROBUDOWY wchodzà w skład indeksu WIG oraz subindeksu sektorowego WIG-Budownictwo indeks ten w trakcie 2004 roku wzrósł o 26,9%. W ubiegłym roku na rynku akcji mo na było obserwowaç dwie mocne fale wzrostowe, które wystàpiły w pierwszym i w czwartym kwartale. Na przełomie kwietnia i maja doszło z kolei do wyraêniejszej korekty notowaƒ akcji notowanych na GPW. Wzrost rynku odnotowany na poczàtku 2004 roku spowodowany był głównie dyskontowaniem wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast wzrosty cen akcji pod koniec roku były w du ej mierze konsekwencjà zwi kszania zaanga owania w akcje polskich spółek przez inwestorów zagranicznych. Wzrost zainteresowania polskim rynkiem akcji spowodowany został m.in. poprawiajàcà si z okresu na okres sytuacjà gospodarczà Polski oraz prywatyzacjà najwi kszego polskiego banku. Wpływ na pozytywnà koniunktur utrzymujàcà si na GPW w całym roku miały bardzo dobre wyniki finansowe najwi kszych spółek. Kurs akcji ELEKTROBUDOWY w 2004 roku zachowywał si wyraênie lepiej od głównych indeksów giełdowych. Na pierwszej sesji w 2004 roku, 2 stycznia, kurs zamkni cia wyniósł 16,65 zł, natomiast na ostatniej sesji roku w dniu 31 grudnia, kurs zamkni cia osiàgnàł wartoêç 27,10 zł. W efekcie wzrost kursu akcji ELEKTROBUDOWY w 2004 roku wyniósł 62,8%. Najni sze notowanie miało miejsce na pierwszej sesji w ubiegłym roku, tj. 2 stycznia 16,65 zł, natomiast najwy sza wartoêç kursu na zamkni ciu sesji miała miejsce 6 paêdziernika, kiedy to osiàgnàł on poziom 31,50 zł. Âredni kurs zamkni cia akcji ELEKTROBUDOWY w 2004 roku wyniósł 26,2 zł. Dla porównania Êredni kurs zamkni cia w 2003 roku wyniósł 14,40 zł. Âwiadczy to o znacznym wzroêcie wartoêci Spółki na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a co za tym idzie o coraz lepszym jej postrzeganiu przez giełdowych inwestorów. Pierwszy kwartał ubiegłego roku przyniósł silnà zwy k kursu akcji Spółki, która nast pnie zmieniła si w umiarkowanà korekt trwajàcà do połowy roku. W drugiej połowie 2004 roku nastàpiła dalsza silna zwy ka kursu akcji ELEKTROBUDOWY, czego kulminacjà było dojêcie kursu do najwy szego poziomu w ubiegłym roku w dniu 6 paêdziernika. W ostatnim kwartale roku kurs akcji Spółki poruszał si w trendzie bocznym. Łàczny wolumen obrotu akcjami ELEKTROBUDOWY w notowaniach ciàgłych w 2004 roku wyniósł akcji, Êredni wolumen obrotu na sesji wyniósł sztuk. Najwy szy wolumen obrotu odnotowano na sesji 9 stycznia, kiedy to właêciciela zmieniło akcji Spółki. The 2004 was the second successive and successful year for the owners of securities quoted on the WSE. Within the 12 months the main WIG index gained value by 25.1%, and the WIG 20, which includes the twenty largest and most liquid companies, by 21.3%. ELEKTROBUDOWA s shares are in the WIG index and the building sector sub-index WIG- Budownictwo, which rose by 26,9% in Two powerful growth waves could be observed in the share market last year: the first in the first quarter and the other in the fourth quarter of the year. In the end of April and the beginning of May a significant correction of shares listed on the WSE was noticed. Growth of the market in the beginning of 2004 can be attributed to discounting Poland s accession to the European Union, whereas the growth near the end of the year was to a large extent caused by the increased involvement of foreign investors in the shares in Polish companies. The interest in the Polish capital market was boosted by the optimistic signals from constantly improving Polish economy and by the privatisation of the biggest Polish bank. The boom on the WSE, which was, felt throughout the year was maintained by good results of the biggest companies. ELEKTROBUDOWA s quotation in 2004 behaved much better than the main stock indices. The closing price in the first session in 2004 on 2 January was PLN, and in the last session of 2004 on 31 December, it was PLN. Thus the Company s share price rose by 62.8% within The Company s quotation had its low on 2 January during the first session of the last year, which was PLN, and its high on 6 October, when the closing quotation was PLN. The average closing quotation of ELEKTROBUDOWA in 2004 was 26.2PLN, whereas in 2003 only PLN. It reflects the significant growth of the Company value within the last two years and the growing interest of the stock investors. The first quarter of the last year noticed a strong jump of the Company share price, which gradually changed into a moderate correction lasting till mid-year. The second half of the year brought further strong upturn, which reached its peak on 6 October. In the last quarter of 2004 the Company s quotation moved in the lateral trend. Total volume of ELEKTROBUDOWA s quotation in continuous trading was shares in 2004, average trading volume per session was shares. The greatest trading volume was noted during the 9 January session when of the Company shares changed their owners. Notowania akcji ELEKTROBUDOWY na GPW oraz indeksy WIG i WIG 20 w 2004 roku (kursu zamkni cia, wartoêci indeksów wystandaryzowane). ELEKTROBUDOWA s quotation in the WSE and WIG and WIG 20 indices in 2004 (closing price, standardized index values). 18

18 Perspektywy dzia alnoêci Growth prospects ELEKTROBUDOWA w rok 2005 weszła z wysokà wartoêcià portfela zamówieƒ wynoszàcà 177,1 mln zł. Przychody ze sprzeda y produktów w 2005 roku zaplanowano na poziomie 304,7 mln z, zysk brutto w wysokoêci 10,2 mln zł, a zysk netto na poziomie 7,2 mln zł. Oferta sprzeda y składaç si b dzie z całej gamy produktów oferowanych przez Spółk do tej pory oraz nowych pozycji stanowiàcych uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty, która zawiera takie grupy produktów jak: Sieci elektroenergetyczne niskiego, Êredniego i wysokiego napi cia Instalacje elektryczne siłowe i oêwietleniowe Instalacje w strefach zagro onych Stacje energetyczne NN, ÂN, WN Pomiary i rozruchy Projektowanie w zakresie ww. urzàdzeƒ Usługi serwisowe Generalne wykonawstwo instalacji Prace koncepcyjne i doradztwo. Klientowi b dzie oferowana kompleksowa realizacja projektów poczàwszy od projektowania i prefabrykacji urzàdzeƒ, przez dostaw, monta, rozruch wraz z eksploatacjà w okresie próbnym, a do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Potencjał, który Spółka posiada, pozwala na samodzielnà realizacj zdecydowanej wi kszoêci skomplikowanych projektów. W zale noêci od sektora gospodarki nasilenie działalnoêci firm konkurencyjnych jest ró ne. W niektórych Spółka jest niekwestionowanym liderem, a w innych dopiero buduje swojà pozycj. Do koƒca 2003 rynek bran y budownictwa cechowała wyraêna recesja, ale po jej przełamaniu w roku 2004 mo na w ciàgu najbli szych lat oczekiwaç pełnego odwrócenia trendu spadkowego. ELEKTROBUDOWA SA entered the year 2005 with a strong order backlog of M PLN sales revenues are forecasted at M PLN 304.7, profit before taxation at M PLN 10.2 and net profit M PLN 7.2. In 2005 and next years ELEKTROBUDOWA SA will offer the whole range of products provided so far, but also a few new items, which will complement the offer and make it more attractive, and will include: Low, medium and high voltage electric power network Electric power and lighting installations Installations in hazardous areas LV, MV, HV substations Commissioning and start-up tests Engineering for the above equipment Servicing General contracting of installations Conceptions and advising. Our customers will be offered package services for the execution of projects, comprising engineering and prefabrication of equipment, procurement, erection, commissioning and trial run, up to aftersales service. The Company s capacity enables execution of most of the complex projects by own means. Intensity of competition varies in different industries. In some of them the Company is an unquestionable leader, in others it is still building its position. Until the end of 2003 the construction industry was in a downturn. After recovery from the recession in investments, full reverse of downward trend can be expected. Koncepcja wst pna Initial conception Pozwolenia formalnoprawne Permits, approvals from authorities Finansowanie Financing Projektowanie Design Dostawy urzàdzeƒ Supply of equipment Wykonawstwo Erection, installation Uruchomienie i odbiór Commissioning acceptance Serwis i eksploatacja Service, operation 19

19 20 W y n i k i f i n a n s o w e F i n a n c i a l S t a t e m e n t s

20 Bilans stan na dzieƒ (w tys. z ) Balance Sheet as at 31 December 2004 (in thousands PLN) Nale noêci długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Nale noêci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy AKTYWA ASSETS I. Aktywa trwałe Fixed assets 1. WartoÊci niematerialne i prawne, w tym: Intangible assets 2. Rzeczowe aktywa trwałe Tangible assets Long-term receivables Long-term investment Long-term deferred income II. Aktywa obrotowe Current assets 1. Zapasy Inventories Current receivables Short-term investment Short-term deferred income Aktywa razem Total assets PASYWA SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES I. Kapitał własny Shareholders equity Share capital Reserve capital 3. Kapitał z aktualizacji wyceny Revalutation capital 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych Prior years profit (loss) 5. Zysk (strata) netto Net profit II. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania Liabilities and provisions for liabilities 1. Rezerwy na zobowiàzania Provisions for liabilities 2. Zobowiàzania krótkoterminowe Current liabilities 3. Rozliczenia mi dzyokresowe Deferred expenses Pasywa razem Total shareholders equity and liabilities ELEKTROBUDOWA SA

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2013 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 03 from 0.0.03 to 3..03 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2011 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from 0.0.0 to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans / Balans

Bardziej szczegółowo

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2015 from to

Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR A FINANCIAL YEAR OF 2015 from to Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 05 from 0.0.05 to 3..05 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding Bilans /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Sprawozdania finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Sprawozdania finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Skrócona opinia bieg ego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzàdu Spó ki PrzeprowadziliÊmy badanie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo