NUMER SPECJALNY Materia y XII Mi dzynarodowej Konferencji Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów. Spis tre ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMER SPECJALNY Materia y XII Mi dzynarodowej Konferencji Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów. Spis tre ci"

Transkrypt

1 DIAGNOSTYKA 33 SPIS TRE CI 3 NUMER SPECJALNY Materia y XII Mi dzynarodowej Konferencji Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów Spis tre ci Przedmowa 8 Andrzej AMBROZIK, Dariusz KURCZY SKI, Piotr AGOWSKI - Politechnika wi tokrzyska Tomasz AMBROZIK - Wy sza Szko a Telekomunikacji i Informatyki w Kielcach 9 Próba zastosowania analizy falkowej do oceny wska ników cyklu pracy silnika o ZS Attempt At Wavelet Analysis Application To The Assessment Of Self-Ignition Engine Working Cycle Indicators Marcin BEDNAREK - Politechnika Rzeszowska, Les aw B DKOWSKI, Tadeusz D BROWSKI WAT 13 Dozorowanie uk adu komunikacji w uj ciu potencja owym A Supervising Of A Communication System In A Potential Approach Piotr BIELAWSKI, Tomasz BURNOS - Akademia Morska w Szczecinie 19 Diagnozowanie agregatów typu maszyna elektryczna przek adnia p dnik Diagnosis Of Machine Sets Consist Of Electric Machine Gear Propeller Janusz GARDULSKI, ukasz KONIECZNY, Rafa BURDZIK - Politechnika l ska 25 Diagnostyka stanu technicznego amortyzatora zabudowanego w poje dzie samochodowym z wykorzystaniem STFT The Diagnostics Shock Absorbers Built In Car Whit Stft Used Zbigniew DAMIJAN - Laboratorium Akustyki Strukturalnej i In ynierii Biomedycznej 29 Zmiany wybranych parametrów biochemicznych i fizjologiczych organizmu po ekspozycji drganiami niskocz stotliwo ciowym Changes Of Selected Biochemical And Fizjological Under Low Frequency Vibration Zbigniew DAMIJAN - Laboratorium Akustyki Strukturalnej i In ynierii Biomedycznej 35 Zmiany wybranych parametrów densytometrycznych i wytrzyma o ciowych ko ci zwierz t po ekspozycji drganiami niskocz stotliwo ciowymi Changes Of Selected Densytometric Parameters And Strength Bones Of Rats Under Low Frequency Vibration Stanis aw GAD, Aleksander JASTRIEBOW, Grzegorz S O, Dariusz KA WA - Politechnika wi tokrzyska 41 Analiza symptomów w diagnostyce elektrycznego wyposa enia samochodów Analysis Of Measured Symptom Signals In Computer Diagnostic Of Cars Electrical Equipment Robert GUMI SKI, Stanis aw RADKOWSKI - Politechnika Warszawska 48 Wykorzystanie zwi zków uszkodzenie symptom zadanie funkcjonale w projektowaniu elementów uk adu nap dowego Using The Failure Symptom Function Relationships In Design Of The Unit Power Elements Marek JANKOWSKI - Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 55 Wprowadzenie do pok adowego diagnozowania pojazdów samochodowych Introducion Of Vehicles On Board Diagnosis Piotr MENCHEN - ATR Bydgoszcz 60 ród a sygna ów diagnostycznych w uk adach hydraulicznych The Sources Of Diagnostic Signals In Hydraulic Systems Ryszard JEDLI SKI - ATR Bydgoszcz 65 Diagnostyka w procesie wyceny warto ci pojazdów samochodowych i ustalaniu przyczyn oraz nast pstw uszkodze Diagnostics In Assessment Process Of Vehicle Value And Settlement Causes As Welle As Damage Repercussion

2 4 DIAGNOSTYKA 33 SPIS TRE CI Krzysztof KALI SKI, Krzysztof JASI SKI - Politechnika Gda ska 71 Modelowanie i symulacja drga uk adu no nego manipulatora dla potrzeb sterowania modalnego przy energetycznym wska niku jako ci Modelling And Simulation Of The Structural Model Vibration Of Manipulator s Carrying System For A Use Of Modal Control At Energy Performance Index Krzysztof KALI SKI, Marek GALEWSKI, Stefan SAWIAK - Politechnika Gda ska 77 Nadzorowanie stanu dynamicznego podczas frezowania szybko ciowego smuk ymi narz dziami A Dynamic State Surveillance During High Speed Milling Using Slender Tools Krzysztof KALI SKI, Marek CHODNICKI, Stefan SAWIAK, Marek GALEWSKI - Politechnika Gda ska 83 Modelowanie i symulacja procesu nadzorowania drga w uk adzie hybrydowym na przyk adzie frezowania przedmiotów podatnych Modelling And Simulation Of Vibration Surveillance Of The Hybrid Systems On Example Of Milling Flexible Details Henryk KA MIERCZAK, Jacek KROMULSKI, Tadeusz PAW OWSKI PIMR Pozna 89 Energetyczne charakterystyki degradacji przyczepy Energetistic Characteristics Of Trailer s Degradation Wiktor KUPRASZEWICZ - Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Pile 95 Koncepcja systemu doradczego dla bada diagnostycznych obiektów technicznych Conception Of Advisory System For Technical Objects Diagnostic Investigations Tomasz LUBIEWSKI, Miko aj MIKO AJCZYK, Tadeusz MIKO AJCZYK - ATR Bydgoszcz 101 Diagnostyka silnika spalinowego z zastosowaniem wiecy zap onowej z wziernikem Aplication Of Picture Analyse To Combusting Process Observation Boles aw PRZYBYLI SKI - ATR Bydgoszcz 106 Sposób eliminowania b dów osiowania uk adu przekazywania nap du pojazdu szynowego Method Of Elimination Of Alignment Errors In The Drive Transmission System Of Rail Vehicles Marcin UKASIEWICZ - ATR Bydgoszcz 111 Próba odwzorowania modelu modalnego stanu technicznego silnika spalinowego w zastosowaniu do bada diagnostycznych Representation Of Combustion Engine Technical State Modal Model In Use To Diagnostic Investigations Maciej MATUSZEWSKI - ATR Bydgoszcz 117 Przydatno parametrów struktury geometrycznej powierzchni w diagnozowaniu stanu par kinematycznych Usability Of Parameters Of Surface Geometric Structure In Diagnostic Process Of Kinematics Pair State Tadeusz MIKO AJCZYK - ATR Bydgoszcz 123 Zastosowanie analizy obrazu w badaniach obiektów i procesów Aplication Of Image Analyse In Object And Process Investigation Volodymyr LIUBIMOV - Politechnika Rzeszowska, Janusz MUSIA, Micha STYP-REKOWSKI - ATR Bydgoszcz 129 Diagnozowanie stanu struktury geometrycznej powierzchni o rozwini tej rze bie Diagnostics Of Surface Geometric Structure State With Developed Sculpture Stanis aw NIZI SKI, Arkadiusz RYCHLIK - UWM Olsztyn 135 Systemy rozpoznawania stanu maszyn Identification System Of Machine State Rafa PAWLETKO - Akademia Morska w Gdyni 141 Mo liwo ci diagnozowania wybranych uszkodze aparatury wtryskowej silnika z zap onem samoczynnym w oparciu o przebieg wykresu indykatorowego The Use Of Indication Diagram To Diesel Engine Fuel Injection System Fault Diagnosis

3 DIAGNOSTYKA 33 SPIS TRE CI 5 Rolis aw ROGUT, W odzimierz KAWKA - Politechnika ódzka 145 Badania diagnostyczne maszyn papierniczych Diagnostic Investigations Of Paper Machines Arkadiusz RYCHLIK, S awomir WIERZBICKI UWM Olsztyn 151 Budowa hybrydowego systemu ekspertowego wspomagaj cego diagnozowanie kombajnu do zbioru zbó Bizon Z058 Building Of The Hybryd Expert System Aiding Diagnostics Of The Harvester Bizon Z058 Kazimierz SITEK - UNIMETAL Sp. z o.o. 157 Urz dzenia rolkowe do kontroli dzia ania hamulców Roller Devices For Brakes Working Control Damian S AWIK - Politechnika l ska 163 Optymalizacja zbioru cech sygna ów diagnostycznych maszyny wirnikowej Optimization Of Set Of Diagnostic Signal Features Of Rotating Machine Mariusz Ó TOWSKI - Politechnika Szczeci ska 168 Pomiary w asno ci akustycznych materia ów Acoustic Investigations Of Materials Micha STYP-REKOWSKI - ATR Bydgoszcz 173 Diagnostyczne aspekty badania obrabiarek prac Diagnostic Aspects Of Testing By Machining Of Tool Machines Henryk TYLICKI - ATR Bydgoszcz 179 Metodyka wyznaczania procedury diagnozowania stanu maszyn The Methodics Of Machines Condition Diagnosis Bogdan Ó TOWSKI - ATR Bydgoszcz 185 Sztuczna inteligencja w diagnostyce technicznej Artificial Intelligence In Technical Diagnostics Marzena BARTOL-SMARDZEWSKA - ATR Bydgoszcz 193 Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce maszyn Application Of Artifical Inteligence In Machine Diagnostics W odzimierz BAJKOW,, Janina KALINKA,, Czes aw DANOWICZ, Natalia BUTKIEWICZ - Bia oruski Narodowy, Uniwersytet Techniczny w i sku 199 Analiza metod polaryzacyjno optyczn stanu napr eniowo deformacyjnego modelu elementu pneumatycznego g sienicy maszyny roboczej The Polarizations - Optical Method Of Tension's - Deformation State Analysis Of Machine - Engine Pneumatic Caterpillar's Element Model Gra yna D BROWSKA-KAUF - Politechniki Wroc awskiej 203 Niezawodno dostaw energii elektrycznej jako miara efektywno ci diagnostyki technicznej w sieciach elektroenergetycznych Reliability Of Electricity Supply As A Measure Of The Efficiency Of Technical Diagnostics In Distributed Power Networks Piotr FOL GA, Andrzej WILK, Tomasz FIGLUS Politechnika l ska 209 Symulowanie rozwoju p kni cia z ba ko a z wykorzystaniem MEB w badaniach diagnostycznych przek adni The Simulation The Development Of Crack Tooth Of Wheel With BEM In Investigations Diagnostic Gears Janusz GARDULSKI, Rafa BURDZIK, ukasz KONIECZNY - Politechnika l ska 213 Transformata Wignera-Ville a jako narz dzie diagnostyczne do identyfikacji uszkodze amortyzatorów samochodowych Wigner-Ville Distribution As Diagnostic Tool For Shock Absorbers Defects Identification

4 6 DIAGNOSTYKA 33 SPIS TRE CI Tadeusz GLINKA, Artur POLAK, Adam DECNER - Politechnika l ska 217 Degradacja izolacji uzwoje maszyn elektrycznych pod wp ywem czasu ich eksploatacji Degradation Of Windings Insulation Of Electrical Machines Conditioned By The Time Of Exploiting Piotr NOWAKOWSKI - ATR Bydgoszcz 223 Wykorzystanie rejestratorów pok adowych firmy ATM do diagnozowania urz dze pok adowych statków powietrznych Take Advantage Of On-Board Recorder Firm ATM To Diagnostics Devices Deck Aircrafts Jan MONIETA, Przemys aw ROKICKI - Akademia Morska Szczecin 229 Zastosowanie sygna ów pr dko ci drga do diagnostyki wtryskiwaczy silników spalinowych Application Of Signals Of The Velocity Vibration To Diagnostic Of Diesel Engine Injectors Marek POTRZEBSKI - ATR Bydgoszcz 235 Ocena wybranych sposobów diagnozowania stanu technicznego wentylatorów Estimation Of Chosen Diagnostics Methods Of Fans Technical State Leszek SURÓWKA, Wiktor KUPRASZEWICZ - Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Pile 241 Koncepcja systemu do samodiagnozy uk adu hydraulicznego maszyny roboczej Conception Of Self-Diagnostic System For Working Machines Tomasz KA ACZY SKI - ATR Bydgoszcz 245 Certyfikacja systemów zarz dzania jako ci drog rozwoju polskiego przedsi biorstwa Certification The Systems Of Management The Quality The Road Of Development Of Polish Company Tomasz KA ACZY SKI - ATR Bydgoszcz 253 Cele i zakres auditu w firmie ubiegaj cej si o certyfikat jako ci, rola certyfikatu w utrzymaniu jako ci The Aims And Range Verification The System Of Management The Quality In Applying About Certificate Of Quality Company, The Part Of Certificate In Maintenance The Quality KARPOWICZ S., SORKO S. Politechnika Bia ostocka, DAINIAK I. - Belarusian State University Minsk 259 Zintegrowany system nauczania Integrated Teaching System Zbigniew LOZIA - Politechnika Warszawska 263 Ocena testów diagnostycznych z wykorzystaniem modeli dynamiki i ruchu pojazdów Assesment Of Diagnostic Tests Basing On Vehicle Dynamics And Motion Models Roman STASZA EK - ATR Bydgoszcz 270 Analiza symulacyjna mechatronicznego wózka inwalidzkiego Analysis Simulating Mehatronic Of Wheel Chair Piotr MENCHEN - ATR Bydgoszcz 277 Analiza nierównomierno ci ruchu t oka si ownika hydraulicznego Analisys Of The Piston Motion Irregularity In Hydraulic Cylinders Tadeusz MIKO AJCZYK - ATR Bydgoszcz 281 Diagnostyka powierzchni z zastosowaniem sieci neuronowych Surface Diagnostics With Neural Net Use Joanna WILCZARSKA, Henryk TYLICKI - ATR Bydgoszcz 285 Wykorzystanie aproksymacji i interpolacji modelu stanu maszyn w procesie genezowania Using Approximation And Interpolation Of Model Of Machines Condition In Genesis B.C. SZEWCZENKO L. KWA NIEWSKI - Narodowa Akademia Nauk Bia orusi 290 Metody diagnozowania w systemach aktywnego zabezpieczenia niezawodno ci nap dów hydraulicznych Diagnosti Methods In Active Insuring Reliability Systems Of Hydraulic Machine Drives

5 DIAGNOSTYKA 33 SPIS TRE CI 7 Maciej WOROPAY, Adam BUDZY SKI, Wojciech BIENIASZEWSKI - ATR Bydgoszcz 295 Model numeryczny i symulacja pracy wybranej koncepcji silnika spalinowego pozbawionego wa u korbowego Numerical Geometry Model And Motion Analysis In The Case Of The Concept Combustion Engine That Is Devoid Of The Crankshaft Janusz ZACHWIEJA - ATR Bydgoszcz 301 Analiza dynamiki wirnika pionowego wirówki acww1000 w aspekcie diagnozowania The Numerical Modeling Of The Vertical Rotor Dynamics On The Example Of Acww1000 Centrifuge Bogdan Ó TOWSKI - ATR Bydgoszcz 307 Ku wy ynom nauki - progi i bariery Towards Uplands Of Science - The Sill Timbers And Barriers Waldemar WINTER - Urz d Miasta Bydgoszczy, Bogdan Ó TOWSKI - ATR Bydgoszcz 314 Kszta towanie bezpiecze stwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych The Formation Of Automotive Vehicle Trafic Safety Ireneusz BIELSKI - ATR Bydgoszcz 321 Diagnostyka jako ród o przewag konkurencyjnych w przemy le maszynowym Diagnostics As A Source Of Competitive Advantages In The Machine Industry Agata ZA SKA-FORNAL, Marek ZELLMA Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 325 Opis sygna ów za pomoc hiperbolicznych funkcji sklejanych Description Of Signals By Means Of Hyperbolic Splines Agata ZA SKA-FORNAL, Marek ZELLMA Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 331 Zastosowanie hiperbolicznych funkcji sklejanych do identyfikacji parametrów silnika elektrycznego Applying The Hyperbolic Splines In Identification Of Parameters Of An Electric Engine Maciej WOROPAY, Piotr BOJAR - ATR Bydgoszcz 337 Ocena stopnia ryzyka w komunikacji miejskiej Hazard Degree Evaluation In Public Transport Ryszard MICHALSKI - UWM w Olsztynie 343 Diagnozowanie w fazie projektowania maszyn Diagnostic In Machines Development Stage Pawe MIKO AJCZAK, Krzysztof LIGIER - UWM w Olsztynie 349 Systemy informatyczne wspomagaj ce utrzymanie ruchu maszyn Information System Supporting Machine Maintenance Anatoly A. DUBOV - Energodiagnostika Co. Ltd., Moscow, Russia 355 Przewodnik metodyczny dla przeprowadzenia inspekcji jednostek zasilaj cych lokomotywy elektryczne z zastosowaniem metalowo magnetycznej pami ci. Methodical Guideline For Inspection Of Electric Locomotive Power Units (Frog, Shaft And Spline Joints) Using The Metal Magnetic Memory

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO prof. dr hab. n. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowe dr n. Roman BARCZEWSKI Polechnka Poznaska prof. dr hab. n. Waler BARTELMUS Polechnka Wrocawska prof. dr hab. n. Wojcech BATKO AGH w Krakowe prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. Roman BARCZEWSKI Politechnika Pozna ska prof. dr hab. in. Walter BARTELMUS Politechnika Wroc awska prof. dr hab. in. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof.

Bardziej szczegółowo

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE COMMISSION OF MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN LUBLIN

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. CZ ONKOWIE: prof. dr hab. in. Wojciech MOCZULSKI. prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in.

RADA PROGRAMOWA. CZ ONKOWIE: prof. dr hab. in. Wojciech MOCZULSKI. prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. Roman BARCZEWSKI Politechnika Poznaska prof. dr hab. in. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocawska prof. dr hab. in. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci DIAGNOSTYKA 3 Spis treci 1 REFERAT WPROWADZAJCY CEMPEL Czesaw - Short History of Diagnostics and Diagnostic Congresses in Poland 3 PUBLIKACJE KONGRESOWE ADAMKIEWICZ Andrzej - Diagnozowanie okrtowych turbinowych

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II 1 PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II S awomir WIERZBICKI Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydzia Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-736

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK Z3 Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE

ZA CZNIK Z3 Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE ZA CZNIK Z3 Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE Stan na 25 listopada 2003 r. Nr normy EN 81-3:2000 EN 115:1995 Safety rules for the construction and installation of lifts Part 3: Electric and

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Zhong HAN, Jianmin GAO, Liudong XING, Fumin CHEN Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES EKSPLOATACJI RODKÓW TRANSPORTU JAROSŁAW DECZY SKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Firmy transportowe nie prowadz celowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący (redaktor naczelny) Editor-in-chief Michał STYP-REKOWSKI Redaktorzy Działowi Branch editors: Eksploatacja Maszyn Machine Operating and Maintenance Bogdan

Bardziej szczegółowo