icon 3G Quick Guide 4 in 1 3G Hotspot, Power Bank, Router, Access Point MT4214

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "icon 3G Quick Guide 4 in 1 3G Hotspot, Power Bank, Router, Access Point MT4214"

Transkrypt

1 icon 3G 4 in 1 3G Hotspot, Power Bank, Router, Access Point MT4214 Quick Guide

2 EN Introduction Thank you for buying this incredibly versatile device: 3G wireless router, WiFi repeater and power bank (for charging other USB devices like smartphone, mp3 player, etc.) Please take a moment and read this manual before using the device. Overview Status Light ON Charge OFF Battery Indicator Button RJ45 port (Recognition of WAN/LAN automaticaly) DC Power Mini USB Charging Light Battery Indicator Light 3G Modem USB port/ Charging port RESET 2

3 Charging internal battery Device has built-in rechargeable battery, it can work on itself power supply (switch R) or work as power supply for other devices (switch C). To charger internal battery plug USB cable to DC input socket, charger light will be on. After few hours charger light will be off battery is full. You can keep cable plugged in when working in normal mode (switch R). Using as power supply (power bank function) Turn switch into C position and plug USB device to 3G modem/charging port. You can always check battery level by pressing battery indicator button. Using in normal mode Turn switch into R position. Open network connection setup, right click WiFi card icon, select properties and then TCP/IPv4 properties, make sure that you are using automatic configuration method when connecting to WiFi network both options should be on obtain IP address automatically. 3 EN

4 EN Scan for available WiFi networks From the list select WIFI-E8BE and enter default password When connection is established a status connected will appear. 4 Now you can enter in the web browser following address: Enter default login admin and password admin.

5 You will see management website with Status tab. EN 5

6 EN Go to to Mode tab to check available modes. To switch mode mark it and press Apply. Smart mode is a default mode of device. If you plug 3G modem it will automatically work as 3G wireless router, if you plug ethernet cable it will work as standard wireless router. Device will configure automatically, you only need to check 3G settings when working with 3G modem. 6

7 Working with 3G modem (smart mode) Plug 3G modem to device, at Status tab you will see information about modem EN Now go to 3G tab, select your UMTS operator from dropdown list. If your operator is not listed select user defined and enter manually parameters, following example is for reference only. Click Apply when finished. 7

8 EN Go to Status tab, check WAN info section. Following screen is for reference only. Now every client connected to WIFI 8EBE network has local and internet access. 8

9 Working when internet is provided by local LAN network (smart mode) You can use this option in hotel room to establish your own WiFi network with internet provided by hotel. Plug ethernet cable into device, at Status tab you will see information EN Now every client connected to WIFI 8EBE network has local and internet access. 9

10 EN Working as WiFi Repeater (wireless AP client mode) In this mode you can wirelessly connect to another WiFi router with internet connection and expand this network. Set Wireless AP Client Mode and press Apply. When refreshed click Wifi-WAN tab 10

11 Next click Search AP... and from listed networks mark desired network and click Connect. EN Enter password and click Apply, when message box appear click OK. Go to Status tab to check info about connection (screen for reference only). Now every client connected to WIFI 8EBE network has local and internet access. 11

12 EN Factory defaults If device is not working stable you may retrieve factory settings from menu level ( Admin/Factory defaults ) or press and hold reset switch on the casing for 10 seconds (switch must be in R position). 12

13 Changing password Go to Wireless/Security tab to edit password, click Apply when finished. EN Now go to system Wireless Network Connection and enter new password. 13

14 EN Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit 14

15 icon 3G 4 in 1 3G Hotspot, Power Bank, Router, Access Point MT4214 Skrócona instrukcja

16 PL Wprowadzenie Dziękujemy za zakup niezwykle uniwersalnego urządzenia z funkcjami: 3G wireless router, WiFi repeater oraz power bank (do ładowania innych urządzeń USB jak smartfony, odtwarzacze mp3, itp.) Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Ogólne Dioda Status Port RJ45 z funkcją automatycznego wykrywania WAN/LAN Tryb normalny Tryb Power Bank Gniazdo ładowania Wył. Dioda ładowania Przycisk Stan Wskaźnik naładowania 3G Modem USB port/ Power Bank port RESET 16

17 Ładowanie wewnętrznego akumulatora Urządzenie posiada wbudowany akumulator i może pracować na własnym zasilaniu (przełącznik w pozycji R) lub służyć jako źródło zasilania dla innych urządzeń (przełącznik w pozycji C). Aby naładować akumulator podłącz kabel USB do gniazda DC, zapali się dioda ładowania. Po kilku godzinach dioda zgaśnie oznaczając pełne naładowanie. Urządzenie może być również ładowane gdy pracuje w trybie R. Używanie jako źródło zasilania (funkcja power bank) Ustaw przełącznik w pozycję C i podłącz urządzenie które chcesz zasilić do portu 3G modem. Możesz zawsze sprawdzić aktualny stan baterii wciskając przycisk Stan. Używanie w trybie normalnym Ustaw przełącznik w pozycję R. Otwórz połączenia sieciowe, kliknij prawym klawiszem na ikonie połączenia WiFi, wybierz właściwości następnie protokół TCP/IPv4 właściwości. Upewnij się, że masz ustawioną automatyczną konfigurację połączenia WiFi obie opcje powinny mieć zaznaczone pozycje uzyskaj adres IP automatycznie. 17 PL

18 Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe PL Wybierz z listy pozycję WIFI-E8BE i wprowadź domyślne hasło Gdy połączenie zostanie nawiązane pojawi się napis connected. Teraz możesz wpisać adres w przeglądarce internetowej: Gdy pojawi się okno wprowadź domyślną nazwę użytkownika admin oraz hasło admin. 18

19 Pojawi się strona do zarządzania urządzeniem z otwartą zakładką Status. PL 19

20 Przejdź do zakładki Mode aby wyświetlić dostępne tryby pracy. Zaznacz wybrany tryb i kliknij Apply aby zapisać zmiany. PL Tryb Smart mode jest domyślnym trybem pracy urządzenia. Jeżeli podłączysz modem 3G automatycznie będzie pracował jak w trybie 3G wireless router, jeżeli podłączysz kabel ethernetowy będzie pracował w trybie standard wireless router. Urządzenie będzie konfigurowało się automatycznie, wystarczy sprawdzić ustawienia 3G gdy podłącza się modem 3G. 20

21 Praca z modemem 3G (tryb smart mode ) Podłącz modem 3G do urządzenia, na zakładce Status powinny być widoczne informacje o modemie. Przejdź do zakładki 3G, wybierz swojego operatora UMTS z listy. Jeżeli operatora nie ma na liście wybierz pozycję user defined i wprowadź ręcznie parametry (poniższy obrazek jest tylko dla przykładu). Kliknij Apply aby zapisać zmiany. PL 21

22 Przejdź do zakładki Status, sprawdź informacje w sekcji WAN info. Gdy zostanie nawiązane połączenie pojawią się tu informacje jak na poniższym przykładzie. PL Teraz każdy klient podłączony do sieci WIFI 8EBE ma dostęp do sieci lokalnej i internetu. 22

23 Podłączenie do sieci lokalnej kablem ethernetowym (tryb smart mode ) Opcja szczególnie przydatna w hotelu, gdzie można podpiąć urządzenie do hotelowego gniazda LAN i stworzyć własną sieć WiFi z dostępem do internetu. Podłącz kablem do gniazdka LAN, na zakładce Status będą pokazane parametry gdy połączenie zostanie nawiązane pomyślnie. PL Teraz każdy klient podłączony do sieci WIFI 8EBE ma dostęp do sieci lokalnej i internetu. 23

24 PL Praca jako WiFi Repeater (wireless AP client mode) W tym trybie możesz się bezprzewodowo połączyć z innym routerem WiFi i rozszerzyć jego zasięg. Wybierz opcję Wireless AP Client Mode i kliknij Apply. Gdy strona się odświeży kliknij zakładkę Wifi-WAN. 24

25 Kliknij teraz Search AP.. i wybierz sieć z listy dostępnych sieci bezprzewodowych, kliknij Connect. Wprowadź hasło do połączenia z wybraną siecią, następie kliknij Apply, gdy pojawi się poniższe okno kliknij OK. PL Przejdź do zakładki Status aby sprawdzić czy połączenie zostało nawiązane pomyślnie (poniższy obrazek jest tylko dla przykładu). Teraz każdy klient podłączony do sieci WIFI 8EBE ma dostęp do sieci lokalnej i internetu. 25

26 PL Ustawienia fabryczne (Factory defaults) Jeżeli urządzenie nie pracuje stabilnie można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia z poziomu menu ( Admin/Factory defaults ) lub należy wcisnąć i przytrzymać na 10 sekund przycisk Reset (przełącznik musi być w pozycji R). 26

27 Zmiana hasła Przejdź do zakładki Wireless/Security aby edytować hasło, kliknij Apply gdy zakończysz aby zapisać zmiany. PL Teraz przejdź do połączeń sieciowych i tam wprowadź nowe hasło. 27

28 PL Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na 28

29 icon 3G 4 in 1 3G Hotspot, Power Bank, Router, Access Point MT4214 Guía rápida

30 Introducción Gracias por adquirir este dispositivo increíblemente versátil: wireless 3G banco router, repetidor WiFi y el poder (para cargar otros dispositivos USB como reproductor de smartphone, mp3, etc) Por favor, tome un momento para leer este manual antes de utilizar el dispositivo. ES Visión de conjunto Status Light ON Charge OFF Battery Indicator Button RJ45 port (Recognition of WAN/LAN automaticaly) DC Power Mini USB Charging Light Battery Indicator Light 3G Modem USB port/ Charging port RESET 30

31 Carga de la batería interna El dispositivo ha incorporado en la batería recargable, puede trabajar sobre sí mismo la fuente de alimentación (interruptor R) o en el trabajo como fuente de alimentación para otros dispositivos (interruptor C). Para cargador de enchufe de cable de la batería interna USB a la toma de entrada de CC, luz del cargador se encenderá. Después de poca luz cargador horas serán off - batería está llena. Usted puede mantener conectado por cable en cuando se trabaja en modo normal (interruptor R). Utilizando como fuente de alimentación (función de potencia banco) Coloque el interruptor en la posición C y el dispositivo USB al enchufe del módem 3G El uso en modo normal Coloque el interruptor en la posición R. Abra la configuración de conexión de red, haga clic en el icono WiFi tarjeta, seleccionar Propiedades y luego en Propiedades TCP/IPv4, asegúrese de que está utilizando el método de configuración automática al conectarse a la red Wi-Fi - ambas opciones deben estar en Obtener una dirección IP automáticamente. / puerto de carga. Siempre se puede comprobar el nivel de la batería presionando el botón indicador de batería. 31 ES

32 Escanear las redes WiFi disponibles ES De la lista, seleccione WIFI E8BE- e introduzca la contraseña por defecto Cuando la conexión se haya establecido un estado conectado aparecerá. 32 Ahora usted puede entrar en el navegador la dirección Web siguiente: Ingrese defecto login "admin" y la contraseña "admin".

33 33 ES

34 Ir a modo ficha párr comprobar los angeles DISPONIBLES modos. Para change el Modo de márquelo y pulso el Botón Aplicar. ES Modo Smart es un modo predeterminado de dispositivo. Si conecta un módem 3G de forma automática funcionará como router inalámbrico 3G, si se conecta por cable ethernet que funcionará como router inalámbrico estándar. Dispositivo se configurará de forma automática, sólo tiene que comprobar la configuración de 3G cuando se trabaja con modem 3G. 34

35 Trabajar con módem 3G (modo inteligente) Modem 3G para dispositivos, en pestaña Estado para que la información acerca de modem Ahora ve a 3G, seleccione el operador de UMTS de la lista desplegable. Si el operador no aparece en la lista - seleccione definido por el usuario e introduzca manualmente los parámetros, el ejemplo siguiente es sólo de referencia. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado. ES 35

36 Ir a la pestaña Estado, marque info WAN sección. Pantalla que sigue es sólo de referencia. ES Ahora, cada cliente conectado a WIFI 8EBE red tiene acceso local e internet. 36

37 Trabajo en internet es proporcionada por la red local LAN (modo inteligente) Puede utilizar esta opción en la habitación de hotel para establecer su propia red Wi-Fi con conexión a internet proporcionado por el hotel. Conecte el cable Ethernet al dispositivo, en pestaña Estado para que la información. ES Ahora, cada cliente conectado a WIFI 8EBE red tiene acceso local e internet. 37

38 Trabajo como repetidor WiFi (inalámbrica en modo de cliente AP) En este modo se puede conectar de forma inalámbrica a otro router WiFi con conexión a Internet y ampliar esta red. Ajuste Modo Cliente AP Inalámbrico y pulse Aplicar. ES Cuando haga clic en refrescada Wifi-WAN tab 38

39 A continuación haga clic en Buscar AP.. y de redes de la lista marcar red que desee y haga clic en Conectar. Introduzca la contraseña y haga clic en Aceptar cuando aparezca cuadro de mensaje, haga clic en Aceptar. ES Ir a la pestaña Estado para ver información sobre la conexión (pantalla sólo como referencia). Ahora, cada cliente conectado a WIFI 8EBE red tiene acceso local e internet. 39

40 Valores predeterminados de fábrica Si el dispositivo no está funcionando estable puede recuperar la configuración de fábrica desde el nivel del menú ( Admin / Factory defaults ) o pulse y mantenga pulsado el interruptor de reinicio en la caja durante 10 segundos (interruptor debe estar en posición R). ES 40

41 Cambio de contraseña Vaya a Wireless / Seguridad para modificar la contraseña, haga clic en Aceptar cuando haya terminado. ES Ahora vaya a Conexión de red inalámbrica del sistema y escriba la contraseña nueva. 41

42 ES Debido a las especificaciones de desarrollo continuo y el aspecto del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para soporte técnico visite 42

43 D GB F E I NL DK D Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend. Note on environmental protection: After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment. Remarques concernant la protection de l'environnement: Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique. Nota sobre la protección medioambiental: Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU en el sistema legislativo nacional, Se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente. Informazioni per protezione ambientale: Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e re-utilizzo del material o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione dell'ambiente. Notitie aangaande de bescherming van het milieu: Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing: Electrische en electronische toestellen mogen niet weggegooid worden tesamen met het huishoudelijk afval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en elctronische apparaten op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu. Anvisninger til beskyttelse af milj et: Efter implementeringen af det europòiske direktiv 2002/96/EU i det nationale lovgivningssystem gòlder f lgende: Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Forbrugeren er ved afslutningen af elektriske og elektroniske apparaters levetid lovmòssigt forpligtet til at aflevere disse på de dertil indrettede offentlige indsamlingssteder eller hos sòlgeren. Enkeltheder vedr rende dette fastlògges af de respektive landes nationale lovgivning. Dette symbol på produktet, betjeningsvejledningen eller emballagen viser, at produktet er underlagt disse bestemmelser. Med genanvendelse, genanvendelse af materialer eller andre former for genbrug af gamle apparater yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af vores milj.

44 Nota em Protecção Ambiental: Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Todos os aparelhos eléctricos e electrónicos não podem ser despejados juntamente com o lixo doméstico Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos P sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente. Not om miljöskydd: Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elekriska och elektroniska apparater får inte S avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning. Ympäristönsuojelua koskeva ohje: Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat FIN määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa. Informasjon om beskyttelse av milj et: Etter implementering av EU-direktiv 2002/96/EU i det nasjonale lovverk, er f lgende gjort gjeldende: Elektrisk og N elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Forbrukere er pålagt ved lov å returnere elektrisk og elektronisk utstyr ved enden av levetiden til offentlige oppsamlingspunkter, oppsatt for dette formål eller til utsalgssteder for slikt utstyr. Detaljer rundt dette er definert i lovverket i det respektive land.dette symbolet på produktet, bruksanvisningen eller forpakningen forteller at et produkt faller inn under disse betingelsene. Ved resirkulering, gjenbruk av materialet eller på andre måter å nyttiggj re gammelt utstyr bidrar du på en viktig måte til å beskytte vårt felles milj! Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiazują następujące ustalenia: PL Urzadzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne. Jeżeli niniejszy produkt jest wyposażony w baterie lub akumulatory, pamiętaj, że po zużyciu należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu przyjmującego zużyte akumulatory i baterie. Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Környezetvédelmi tudnivalók: Az európai irányelvek 2002/96/EU ajánlása szerint, a megjelölt idoponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következok: H A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és muködésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyujtésére törvényi eloírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyujto helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmu jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyujtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történo újra- hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez. Ochrana životního prostredí: Evropská smernice 2002/96/EU stanovuje: Elektrické a elektronické prístroje se nesmí vhazovat do domácího odpadu. Elektrické a CZ elektronické prístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu urcených. Recyklací nebo jiným zpusobem zpracování výrazne prispíváte k ochrane našeho životního prostredí! Ochrana životného prostredia: Európska smernica 20002/96/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovat do domáceho odpadu. SK Spotrebitel je zo zákona povinný zlikvidovat elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu urcené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v znacnej miere k ochrane vášho životného prostredia.

IMPERIUS ALPHA MT7017. Quick guide

IMPERIUS ALPHA MT7017. Quick guide IMPERIUS ALPHA MT7017 Quick guide EN Basics 2 Introduction 2 Box Contents 2 Safety guide 3 Safety warnings and notices 3 Getting Started 6 Prepare to work 6 Appearance of the smartphone 8 Key explanations

Bardziej szczegółowo

fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533

fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533 fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533 POLSKI Shown: Model 506502 INT-506502/506519/506526/506533-UM-ML1-0910-01-0 Media Konwerter Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343]

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] PTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] Skrócona instrukcja instalacji Quick Installation Guide 2011-08-18 Skrócona instrukcja instalacji PTAGRAM Cerberus [P6342] / [P 6343] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

VM142 MODUŁ MINI PIC-PLC. Moduł Mini PIC-PLC 2

VM142 MODUŁ MINI PIC-PLC. Moduł Mini PIC-PLC 2 MODUŁ MINI PIC-PLC VM142 Moduł Mini PIC-PLC 2 Tłumaczenie instrukcji oraz inne informacje dotyczące tego zestawu znajdziesz na stronie: www.velleman.be Instrukcja bezpieczeństwa I uwagi Uwagi Wszystkie

Bardziej szczegółowo

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter MC-un22 Wireless USB Adapter user s manual MODECOM 1 User s manual IMPORTANT NOTE: 4 Introduction 4 Features 4 LED Indicator 5 Package Contents 5 Software Installation 5 Configuring Wireless Network 8

Bardziej szczegółowo

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6 user s manual 1 Contents User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4 Features 4 1.2 Operation Environment 5 1.3 System Requirements 6 Chapter 2 Hardware Installation 6 2.1 Led indicators 6 2.2 Back

Bardziej szczegółowo

Portable Stereo CD System Sistema estéreo portátil con reproductor de discos compactos Przenośny Zestaw Stereo CD Přenosný stereo CD systém RX-D50

Portable Stereo CD System Sistema estéreo portátil con reproductor de discos compactos Przenośny Zestaw Stereo CD Přenosný stereo CD systém RX-D50 Dear Customer Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions thoroughly before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this

Bardziej szczegółowo

TVIP100005B / TVIP10055B

TVIP100005B / TVIP10055B TVIP10005B / TVIP1 0055B uk pl dk E User manual Instrukcja obsługi Brugerhåndbog Manual de instrucciones Version 03/2013 1 uk These user manual contains important information for installation and operation.

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2012-04-08 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350]

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-06-10 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/ GOCLEVER TAB I101 /Place photo here/ USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-12(1) Integrated Stereo Amplifier Operating Instructions GB Manual de instrucciones ES Bruksanvisning SE PL TA-FA1200ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2006 Sony Corporation WARNING To reduce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Smartlam 230. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. Smartlam 230. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

Wireless AC750 Dual Band. Dir-810L INSTRUKCJA INSTALACJI

Wireless AC750 Dual Band. Dir-810L INSTRUKCJA INSTALACJI Wireless AC750 Dual Band Cloud Router Dir-810L INSTRUKCJA INSTALACJI ENGLISH IMPORTANT INFORMATION IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION! EN USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR PAY AS

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-Action

Instrukcja obsługi OV-Action Instrukcja obsługi OV-Action INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać informacje zawarte w tej instrukcji Aby wydłużyć żywotność przenośnego

Bardziej szczegółowo

animeo Solo 1 zone: 1860143 2 zone: 1860144

animeo Solo 1 zone: 1860143 2 zone: 1860144 somfy.com animeo Solo 1 zone: 1860143 2 zone: 1860144 UK Installation SE UKDK SE ES DKFRguide ES HUFR IT HUNL IT NONL PT NOROInstallasjonsveiledning PT FI Z FI DE Z PL DE PL UK SEUKInstallationshandbok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NiszczARka PPS 712C. instruction manual. PPS 712C shredder

Instrukcja obsługi. NiszczARka PPS 712C. instruction manual. PPS 712C shredder Instrukcja obsługi instruction manual NiszczARka PPS 712C PPS 712C shredder UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Podczas niszczenia

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25 PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-02-25 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM EGO [P 450-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08 PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-07-08 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone operacje opisane są instrukcjach obsług na płycie DVD-ROM. Español

Rozszerzone operacje opisane są instrukcjach obsług na płycie DVD-ROM. Español Portable Navigation System Model: N-GP50N Quick Reference Guide Guida di riferimento rapido Guía breve urtig referenceguide Skrócona instrukcja l Read the Safety information presented in the Important

Bardziej szczegółowo