Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "731-104 731-105 731-106"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 TEKNISKA DATA 5 BESKRIVNING 5 MONTERING 6 HANDHAVANDE 6 UNDERHÅLL 7 NORSK 9 SIKKERHETSANVISNINGER 9 TEKNISKE DATA 10 BESKRIVELSE 10 MONTERING 11 BRUK 11 VEDLIKEHOLD 12 POLSKI 14 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 14 DANE TECHNICZNE 15 OPIS 15 MONTAŻ 16 OBSŁUGA 16 KONSERWACJA 17 ENGLISH 20 SAFETY INSTRUCTIONS 20 TECHNICAL DATA 21 DESCRIPTION 21 ASSEMBLY 22 OPERATING INSTRUCTIONS 22 MAINTENANCE 23

4 SE SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Bruksanvisning för dränkbar pump Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till skador på person eller egendom. Pumpen får inte användas för att pumpa saltvatten eller brandfarliga, frätande, explosiva eller farliga vätskor. Se till att pumpen aldrig körs torr. Placera inte händerna i pumpens inlopp när den är ansluten till elnätet. Risk för personskada. Kontrollera att pumpens strömförsörjning har kopplats från innan den installeras. Använd det medföljande handtaget när pumpen ska transporteras eller lyftas. Om pumpen ska användas i permanenta installationer med styva rörledningar måste en backventil installeras för att undvika återcirkulation av vätska när pumpen har stoppats. För att underlätta rengöring och underhåll bör en snabbstängande koppling installeras på en lättåtkomlig plats. Placera pumpen i en tillräckligt stor behållare och minimera antalet starter per timme. Om pumpen ska användas i tillfälliga installationer måste en flexibel rörledning installeras och anslutas till pumpen med en rörhållare. Använd ett rep och fäst det i handtaget när pumpen ska sänkas ned. Pumpen har en förinställd nivåvippa. För att ändra inställningen måste längden på nivåvippans kabel justeras genom att den skjuts in i eller dras ut ur öppningen på handtaget. Kontrollera att nivåvippan stänger av pumpen när miniminivån nås. Kontrollera att nivåvippan har fri rörlighet. Pumpar som används i eller i närheten av simbassänger, dammar, mindre sjöar eller liknande ska vara utrustade med en brytare. Kontakta en behörig elektriker. Strömkabeln får endast bytas ut av behörig elektriker. Pumpen bör inte användas i simbassänger eller där det finns möjlighet att människor kommer i kontakt med vattnet. 4

5 SE Kontrollera att pumpen har kopplats från strömförsörjningen innan något underhåll utförs. Pumpen är inte avsedd för användning med bordsfontäner eller akvarier. I de här fallen måste en H07 RN-F-kabel användas. Om pumpen används i kontinuerligt läge i dammar med fisk, måste den kontrolleras var 6:e månad (om vattnet innehåller aggressiva substanser). Dessutom måste pumpens rekommenderade maximala partikelstorlek kontrolleras och nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att fiskar sugs in i pumpen TEKNISKA DATA Nätspänning/ frekvens V/50 Hz Effekt 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Skyddstyp/ kapslingsklass IPX8/F Sugkoppling 1¼" ( ) / 1½" (731106) Max. flöde 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Max. uppfordringshöjd 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Max. djup under vattenyta 6 m ( ) / 8 m (731106) Max. partikelstorlek 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Max. temperatur för pumpad vätska 35 C BESKRIVNING Användningsområde Denna dränkbara pump kan användas för att dränera regnvatten, infiltrationsvatten och spillvatten från hushåll eller för länspumpning efter översvämning. Pumpen kan sänkas ned helt eller delvis under vätskeytan och kan användas för pumpning av rena eller lätt förorenade vätskor. Pumpen får inte användas för att pumpa saltvatten eller brandfarliga, frätande, explosiva eller farliga vätskor. Se till att pumpen aldrig körs torr. Jordning Strömkabelns stickpropp har en dubbel jordkontakt, vilket innebär att pumpen jordas automatiskt när strömkabeln ansluts. Överbelastningsskydd Pumpen har ett inbyggt termiskt skyddsrelä. Pumpen stängs av vid eventuell överbelastning. Motorn startas om automatiskt när den har svalnat. (Information om orsaker och åtgärder finns under punkt 4 i avsnittet om felsökning.) 5

6 SE MONTERING Installation Kontrollera att pumpen inte har några transportskador vid mottagandet. Kontrollera att den spänning och frekvens som anges på pumpens typskylt överensstämmer med specifikationerna för elnätet. Kontrollera att elsystemet har en jordfelsbrytare med utlösningsström = 30 ma (DIN VDE 0100T739). Installatören måste se till att elsystemet är jordat i enlighet med gällande lagstiftning. Kontrollera att pumpens strömförsörjning har kopplats från innan den installeras. Placera inte händerna i pumpens inlopp när den är ansluten till elnätet. Risk för personskada. Använd det medföljande handtaget när pumpen ska transporteras eller lyftas. Om pumpen ska användas i permanenta installationer med styva rörledningar måste en backventil installeras för att undvika återcirkulation av vätska när pumpen har stoppats. För att underlätta rengöring och underhåll bör en snabbstängande koppling installeras på en lättåtkomlig plats. Placera pumpen i en tillräckligt stor behållare och minimera antalet starter per timme. Om pumpen ska användas i tillfälliga installationer måste en flexibel rörledning installeras och anslutas till pumpen med en rörhållare. Använd ett rep och fäst det i handtaget när pumpen ska sänkas ned. Pumpen har en förinställd nivåvippa. För att ändra inställningen måste längden på nivåvippans kabel justeras genom att den skjuts in i eller dras ut ur öppningen på handtaget. HANDHAVANDE Instruktioner för säker pumpstart Strömkabeln ska minst ha ett tvärsnitt motsvarande H05 RN-F eller H07 RN-F. Om pumpen ska användas utomhus måste en kabel med längden 10 m användas. Stickproppen och anslutningarna ska vara stänkskyddade. Pumpen måste alltid inspekteras visuellt (särskilt strömkabeln och stickproppen) innan den används. Använd inte pumpen om den är skadad. Kontrollera att de elektriska anslutningarna är skyddade mot översvämning. Skydda strömkabeln och stickkontakten från stark värme, olja och skarpa kanter. Starta pumpen genom att sätta i stickproppen i ett växelströmsuttag med V. OBS! Pumpen startas när nivåvippan når startnivån. 6

7 SE UNDERHÅLL Kontrollera att pumpen har kopplats från strömförsörjningen innan underhåll eller reparationer utförs. Under normala förhållanden kräver pumpen inget underhåll. Det kan dock bli nödvändigt att rengöra hydrauliken eller byta ut pumphjulet. Strömkabeln får endast bytas ut av behörig elektriker. Förvaring Förvara pumpen på en torr och frostfri plats. Felsökning PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 1. Pumpen pumpar inget 1. Ingen elektricitet Kontrollera att det finns vatten, motorn är inte igång. 2. Stickproppen felaktigt isatt spänning och att stickproppen har satts i korrekt 3. Aktiverad säkerhetsbrytare Återställ säkerhetsbrytaren. Kontakta en behörig elektriker om säkerhetsbrytaren aktiveras på nytt 4. Blockerat pumphjul Avlägsna eventuella hinder från pumphjulet 5. Skadad motor eller Kontakta kundtjänst kondensator 2. Motorn är igång, men inget 1. Blockerat inloppsgaller Rengör gallret vatten pumpas. 2. Blockerad backventil Rengör eller byt ut ventilen 3. Pumpen pumpar en begränsad mängd vatten. 3. Luft i pumphjulshuset (luftbubblor) Avlägsna luften genom att utföra flera omstarter 1. Delvis blockerat inloppsgaller Rengör gallret 2. Blockerad rörledning Avlägsna hindren 3. Slitet pumphjul Kontakta kundtjänst 1. Fasta partiklar hindrar pumphjulet från att rotera fritt 2. Vätskans temperatur är för hög 3. Spänningen ligger utanför tillåtet intervall Avlägsna de främmande partiklarna Avlägsna de främmande partiklarna Se till att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på typskylten 4. Vätskan är för tjock Späd ut den pumpade vätskan 5. Fel i motorn Kontakta kundtjänst 7

8 Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA

9 NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe SE NO Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan det føre til skade på person eller eiendom. Pumpen må ikke brukes til å pumpe saltvann eller væsker som er brannfarlige, etsende, eksplosive eller farlige. Pass på at pumpen aldri kjøres tørr. Ikke plasser hendene i innsuget til pumpen når den er koblet til strøm. Fare for personskade. Kontroller at strømforsyningen til pumpen er koblet fra før pumpen installeres. Bruk det medfølgende håndtaket når pumpen skal flyttes eller løftes. Hvis pumpen skal brukes i permanente installasjoner med stive rørledninger, må en tilbakeslagsventil monteres for å unngå tilbakestrømming av væske når pumpen stopper. For å gjøre renhold og vedlikehold enklere, bør en hurtigstengende kobling monteres på et lett tilgjengelig sted. Plasser pumpen i en tilstrekkelig stor beholder og minimer antall oppstarter per time. Hvis pumpen skal brukes i midlertidige installasjoner, må det monteres en fleksibel rørledning som kobles til pumpen med en rørklemme. Bruk et tau og fest det til håndtaket på pumpen når den skal senkes ned. Pumpen har en forhåndsinnstilt nivåbryter med flottør. Hvis du skal endre innstillingen må lengden på flottørens kabel justeres ved at den skyves inn eller trekkes ut av åpningen på håndtaket. Kontroller at nivåbryteren stopper pumpen når minimumsnivået nås. Kontroller at flottøren beveger seg fritt. Pumper som brukes i eller i nærheten av svømmebasseng, dammer, mindre sjøer eller lignende skal være utstyrt med en bryter. Kontakt en autorisert elektriker. Strømledningen skal kun byttes ut av en autorisert elektriker. Pumpen bør ikke brukes i svømmebasseng eller der det er mulig at mennesker kan komme i kontakt med vannet. Kontroller at pumpen er koblet fra strømforsyningen før vedlikehold utføres. 9

10 NO Pumpen er ikke beregnet for bruk sammen med bordfontener eller akvarier. I slike tilfeller må en kabel av typen H07RN-F brukes. Hvis pumpen er i kontinuerlig drift i dammer som inneholder fisk, må den kontrolleres hver sjette måned (om vannet inneholder aggressive substanser). Dessuten må pumpens anbefalte største partikkelstørrelse kontrolleres og nødvendige tiltak iverksettes for å forhindre at fisk suges inn i pumpen. TEKNISKE DATA Nettspenning/frekvens V/50 Hz Effekt 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Beskyttelsestype/kapslingsklasse IPX8/F Kobling innsug 1¼" ( ) / 1½" (731106) Maks. kapasitet 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Maks. trykkhøyde 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Maks. dybde under vann 6 m ( ) / 8 m (731106) Maks. partikkelstørrelse 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Maks. temperatur for pumpet væske 35 C BESKRIVELSE Bruksområde Denne nedsenkbare pumpen kan brukes til å drenere regnvann, infiltrasjonsvann og spillvann fra husholdninger eller til lensing etter oversvømmelser. Pumpen kan senkes helt eller delvis ned under væskeoverflaten og kan brukes til pumping av rene eller lett forurensede væsker. Pumpen må ikke brukes til å pumpe saltvann eller væsker som er brannfarlige, etsende, eksplosive eller farlige. Pass på at pumpen aldri kjøres tørr. Jording Støpselet på strømledningen har en dobbel jordkontakt, noe som betyr at pumpen jordes automatisk når kabelen kobles til strøm. Overbelastningsvern Pumpen har innebygd termisk beskyttelsesrelé. Pumpen slår seg av ved eventuell overbelastning. Motoren starter automatisk på nytt når den har kjølt seg ned. (Informasjon om årsaker og tiltak finnes under punkt 4 i avsnittet om feilsøking.) 10

11 NO MONTERING Installasjon Kontroller at pumpen ikke har transportskader når du mottar den. Kontroller at spenningen og frekvensen som angis på typeskiltet til pumpen stemmer med spesifikasjonene for strømnettet. Kontroller at det elektriske systemet har jordfeilbryter med utløsningsstrøm = 30 ma (DIN VDE 0100T739). Installatøren må påse at det elektriske systemet er jordet i henhold til gjeldende regler. Kontroller at strømforsyningen til pumpen er koblet fra før pumpen installeres. Ikke plasser hendene i innsuget til pumpen når den er koblet til strøm. Fare for personskade. Bruk det medfølgende håndtaket når pumpen skal flyttes eller løftes. Hvis pumpen skal brukes i permanente installasjoner med stive rørledninger, må en tilbakeslagsventil monteres for å unngå tilbakestrømming av væske når pumpen stopper. For å gjøre renhold og vedlikehold enklere, bør en hurtigstengende kobling monteres på et lett tilgjengelig sted. Plasser pumpen i en tilstrekkelig stor beholder og minimer antall oppstarter per time. Hvis pumpen skal brukes i midlertidige installasjoner, må det monteres en fleksibel rørledning som kobles til pumpen med en rørklemme. Bruk et tau og fest det til håndtaket på pumpen når den skal senkes ned. Pumpen har en forhåndsinnstilt nivåbryter med flottør. Hvis du skal endre innstillingen må lengden på flottørens kabel justeres ved at den skyves inn eller trekkes ut av åpningen på håndtaket. BRUK Instruksjoner for sikker start av pumpen Strømkabelen skal ha et tverrsnitt som tilsvarer minst H05 RN-F eller H07 RN-F. Hvis pumpen skal brukes utendørs, må en kabel med lengde på 10 meter benyttes. Støpselet og tilkoblingene må være sprutsikre. Pumpen må alltid inspiseres visuelt (spesielt strømledningen og støpselet) før bruk. Ikke bruk pumpen hvis den er skadet. Kontroller at de elektriske tilkoblingene er beskyttet mot oversvømmelse. Beskytt strømledningen og støpselet mot varme, olje og skarpe kanter. Start pumpen ved å sette støpselet i en stikkontakt med volts vekselstrøm. MERK! Pumpen starter når nivåbryteren når startnivået.. 11

12 NO VEDLIKEHOLD Kontroller at pumpen har blitt koblet fra strømforsyningen før vedlikehold eller reparasjoner utføres. Pumpen trenger ikke vedlikehold under normale forhold. Det kan imidlertid bli nødvendig å rengjøre hydraulikken eller bytte ut pumpehjulet. Strømledningen skal kun byttes ut av en autorisert elektriker. Oppbevaring Oppbevar pumpen på et tørt og frostfritt sted. Feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK 1. Pumpen pumper ikke vann, motoren er ikke i gang. 2. Motoren er i gang, men det blir ikke pumpet vann. 3. Luft i pumpehjulhuset (luftbobler) 3. Pumpen pumper lite vann. 1. Innsugingsgitteret er delvis blokkert 1. Ingen strøm Kontroller at det er strøm og at 2. Støpselet er satt inn feil støpselet er riktig satt inn. 3. Sikkerhetsbryter aktivert Tilbakestill sikkerhetsbryteren. Kontakt en autorisert elektriker hvis sikkerhetsbryteren blir aktivert på nytt 4. Pumpehjulet er blokkert Fjern eventuelle hindre fra pumpehjulet 5. Skade på motor eller Kontakt kundeservice kondensator 1. Innsugingsgitteret er blokkert Rengjør gitteret 2. Tilbakeslagsventilen er Rengjør eller bytt ventilen blokkert Fjern luften ved å starte pumpen på nytt flere ganger Rengjør gitteret 2. Rørledning er blokkert Fjern hindringen 3. Pumpehjulet er slitt Kontakt kundeservice 1. Faste partikler hindrer Fjern partiklene pumpehjulet i å rotere fritt 2. Temperaturen til væsken er Fjern partiklene for høy 3. Spenningen er utenfor det tillatte intervallet Kontroller at nettspenningen er i samsvar med opplysningene på typeskiltet 4. Væsken er for tykk Tynn ut væsken som pumpes 5. Motorfeil Kontakt kundeservice 12

13 Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG

14 PL POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi! Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. Pompy nie należy używać do pompowania wody słonej ani łatwopalnych, żrących, wybuchowych i niebezpiecznych cieczy. Dbaj o to, by pompa nie pracowała na sucho. Nie wkładaj rąk we wlot pompy, gdy jest podłączona do zasilania. Ryzyko obrażeń ciała. Sprawdź, czy zasilanie pompy jest odłączone, zanim przystąpisz do instalacji. Do transportu lub przemieszczania pompy używaj załączonego uchwytu. Jeśli pompa używana będzie do instalacji stałych ze sztywnymi rurociągami, należy zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć cofania się cieczy po zatrzymaniu pompy. W celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji należy w łatwo dostępnym miejscu zainstalować szybkozamykalną złączkę. Umieść pompę w wystarczająco dużym zbiorniku i ogranicz liczbę uruchomień na godzinę. Jeśli pompa używana będzie do instalacji tymczasowych, należy zainstalować rurociąg elastyczny i podłączyć go do pompy za pomocą uchwytu rurowego. Przed zanurzeniem pompy przywiąż sznur do uchwytu. Pompa ma zainstalowany fabrycznie pływak. Aby zmienić ustawienie, należy wyregulować długość kabla pływaka, wsuwając go albo wysuwając z otworu w uchwycie. Sprawdź, czy pływak wyłącza pompę w momencie osiągnięcia poziomu minimalnego. Sprawdź, czy pływak swobodnie się porusza. Pompy używane w basenach, oczkach wodnych, mniejszych jeziorach itp. lub w ich pobliżu należy wyposażyć w wyłącznik. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem. Kabel zasilający może być wymieniany wyłącznie prze uprawnionego elektryka. Pompy nie należy używać w basenach ani w miejscach,w których ludzie mogą mieć kontakt z wodą. Przed przystąpieniem do konserwacji sprawdź, czy pompa została odłączona od zasilania. 14

15 PL PL Pompa nie jest przeznaczona do użytku z fontannami stołowymi ani akwariami. W takich sytuacjach należy użyć kabla H07 RN-F. Jeśli pompa używana jest w trybie ciągłym w oczkach wodnych z rybkami, należy ją sprawdzać co pół roku (jeśli woda zawiera substancje agresywne). Ponadto należy sprawdzić maksymalną zalecaną wielkość cząstek oraz podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec zasysaniu rybek przez pompę. DANE TECHNICZNE Napięcie sieciowe / częstotliwość V/50 Hz Moc 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Rodzaj ochrony / stopień ochrony obudowy IPX8/F Złącze zasysania 1¼" ( ) / 1½" (731106) Maks. przepływ 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Maks. wysokość tłoczenia 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Maks. głębokość poniżej tafli wody 6 m ( ) / 8 m (731106) Maks. wielkość cząstek 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Maks. temperatura pompowanej cieczy 35 C OPIS Zakres użytkowania Niniejsza pompa zanurzeniowa służy do odprowadzania wody deszczowej, wody infiltracyjnej oraz wody brudnej z gospodarstw domowych lub do pompowania zęzowego po zalaniu. Pompę można zanurzać pod taflę wody całkowicie lub częściowo i może być używana do pompowania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody. Pompy nie należy używać do pompowania wody słonej ani łatwopalnych, żrących, wybuchowych i niebezpiecznych cieczy. Dbaj o to, by pompa nie pracowała na sucho. Uziemienie Wtyczka kabla zasilającego ma podwójne uziemienie, co oznacza, że uziemienie załącza się automatycznie po podłączeniu kabla. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Pompa ma wbudowany termiczny przekaźnik zabezpieczający. W razie ewentualnego przeciążenia pompa wyłącza się. Silnik uruchamia się automatycznie po ostygnięciu. (Informacje dotyczące przyczyn i środków zaradczych znajdują się w punkcie 4 rozdziału o wykrywaniu usterek). 15

16 PL MONTAŻ Instalacja Sprawdź, czy w momencie dostawy pompa nie wykazuje uszkodzeń transportowych. Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej pompy zgadzają się z parametrami sieci elektrycznej. Sprawdź, czy układ elektryczny wyposażony jest w bezpiecznik różnicowoprądowy o prądzie wyzwalania 30 ma (DIN VDE 0100T739). Instalator powinien sprawdzić, czy układ elektryczny jest uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdź, czy zasilanie pompy jest odłączone, zanim przystąpisz do instalacji. Nie wkładaj rąk we wlot pompy, gdy jest podłączona do zasilania. Ryzyko obrażeń ciała. Do transportu lub przemieszczania pompy używaj załączonego uchwytu. Jeśli pompa używana będzie do instalacji stałych ze sztywnymi rurociągami, należy zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć cofania się cieczy po zatrzymaniu pompy. W celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji należy w łatwo dostępnym miejscu zainstalować szybkozamykalną złączkę. Umieść pompę w wystarczająco dużym zbiorniku i ogranicz liczbę uruchomień na godzinę. Jeśli pompa używana będzie do instalacji tymczasowych, należy zainstalować rurociąg elastyczny i podłączyć go do pompy za pomocą uchwytu rurowego. Przed zanurzeniem pompy przywiąż sznur do uchwytu. Pompa ma zainstalowany fabrycznie pływak. Aby zmienić ustawienie, należy wyregulować długość kabla pływaka, wsuwając go albo wysuwając z otworu w uchwycie. OBSŁUGA Instrukcje bezpiecznego uruchamiania Kabel zasilający powinien mieć co najmniej przekrój odpowiadający rodzajowi H05 RN-F lub H07 RN-F. Jeśli pompa będzie używana na zewnątrz pomieszczeń, należy używać kabla o długości 10 m. Wtyczka i złącza powinny być bryzgoszczelne. Przed każdym użyciem należy sprawdzać pompę wizualnie (szczególnie kabel zasilający i wtyczkę). Nie używaj pompy, jeśli jest uszkodzona. Sprawdź, czy złącza elektryczne są zabezpieczone przed zalaniem. Chroń kabel zasilający i wtyczkę przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami. Uruchom pompę, podłączając wtyczkę do gniazdka prądu zmiennego V. UWAGA! Pompa uruchomi się, gdy pływak osiągnie poziom startowy. 16

17 PL KONSERWACJA Przed przystąpieniem do konserwacji lub napraw sprawdź, czy pompa została odłączona od zasilania. W normalnych warunkach pompa nie wymaga żadnej konserwacji. Może być jednak konieczne oczyszczenie układu hydraulicznego lub wymiana wirnika pompy. Kabel zasilający może być wymieniany wyłącznie prze uprawnionego elektryka. Przechowywanie Przechowuj pompę w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. 17

18 PL Wykrywanie usterek USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA 1. Pompa nie pompuje wody, 1. Brak zasilania. Sprawdź, czy dostępne jest silnik nie pracuje. 2. Źle podłączona wtyczka. napięcie oraz czy wtyczka podłączona jest prawidłowo. 2. Silnik pracuje, ale woda nie jest pompowana. 3. Pompa pompuje ograniczoną ilość wody. 3. Wyzwolony wyłącznik bezpieczeństwa. Zresetuj wyłącznik bezpieczeństwa. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem, jeśli wyłącznik bezpieczeństwa wyzwolił się ponownie. 4. Zablokowany wirnik pompy. Usuń ewentualne przeszkody z wirnika pompy. 5. Uszkodzony silnik lub kondensator. 1. Zablokowana kratka wlotowa. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. Wyczyść kratkę. 2. Zablokowany zawór zwrotny. Wyczyść lub wymień zawór. 3. Powietrze w obudowie wirnika (pęcherzyki powietrza). 1. Częściowo zablokowana kratka wlotowa. Usuń powietrze, kilkukrotnie uruchamiając pompę. Wyczyść kratkę. 2. Zablokowany rurociąg. Usuń przeszkody. 3. Zużyty wirnik pompy. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. 1. Cząstki stałe uniemożliwiają Usuń obce cząstki. swobodną pracę wirnika pompy. 2. Zbyt wysoka temperatura Usuń obce cząstki. cieczy. 3. Napięcie poza dozwolonym zakresem. Sprawdź, czy napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej. 4. Zbyt gęsta ciecz. Rozcieńcz pompowaną ciecz. 5. Usterka silnika. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. 18

19 Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

20 EN ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Operating instructions for submersible pump Read the operating instructions carefully before use! Please retain for future reference. Failure to follow safety instructions can result in personal injury or damage to property. The pump must not be used for pumping salt water or flammable, corrosive, explosive or dangerous liquids. Ensure that the pump is never operated when dry. Do not put your hands into the pump inlet when the pump is connected to the mains. Risk of injury. Check that the power supply to the pump is disconnected before installation. Use the handle supplied if the pump needs to be transported or lifted. If the pump is to be used in permanent installations with rigid pipes, a check valve must be installed to avoid recirculation of liquid when the pump has been switched off. In order to facilitate cleaning and maintenance, a quickclosing connector should be installed in an easily accessible position. Put the pump in a container of sufficient size, and minimise the number of times the pump is started per hour. If the pump is to be used in temporary installations, a flexible pipe must be attached and connected to the pump with a pipe support. Use a rope and attach it to the handle when the pump is to be submerged. The pipe has a pre-installed float switch. In order to change the setting, the length of the float switch cable must be adjusted by pushing it in or pulling it out of the opening in the handle. Check that the float switch switches the pump off when the minimum level is reached. Check that the float switch can move freely. Pumps used in, or in the vicinity of, swimming pools, ponds, small lakes, etc. should be equipped with a switch. Contact a qualified electrician. The power cable must only be replaced by a qualified electrician. The pump should not be used in swimming pools or where there is a possibility of persons coming into contact with the water. Check that the pump is disconnected from the power supply before carrying out any maintenance. 20

21 EN The pump is not intended for use with table fountains or aquariums. In such cases, a H07 RN-F cable must be used. If the pump is used continuously in fish ponds, it must be inspected every 6 months (if the water contains aggressive substances). The pump s recommended maximum particle size must also be checked, and necessary measures taken to avoid fish being sucked into the pump. TECHNICAL DATA Mains voltage / frequency: V/50 Hz Power 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Protection type / enclosure class IPX8/F Suction connection 1¼" ( ) / 1½" (731106) Max. flow 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Max. delivery height 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Max. depth below water surface 6 m ( ) / 8 m (731106) Max. particle size 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Max. temperature of pumped liquid 35 C DESCRIPTION Range of applications This submersible pump may be used for draining rainwater, seepage and household waste water or for pumping out after flooding. The pump may be submerged wholly or partially under the surface of the liquid, and can be used for pumping clean or slightly contaminated liquids. The pump must not be used for pumping salt water or flammable, corrosive, explosive or dangerous liquids. Ensure that the pump is never operated when dry. Earthing The power cable plug has a double earth contact, which means that the pump is earthed automatically when the power cable is connected. Overload protection button The pump has a built-in thermal protection relay. The pump switches off if overloaded. The motor restarts automatically when it has cooled down. (Information about causes of problems and actions to be taken may be found under point 4 in Troubleshooting.) 21

22 EN ASSEMBLY Installation When you receive the pump, check that it has not been damaged during transportation. Check that the voltage and frequency stated on the pump s rating plate correspond to the specifications of the electricity supply. Check that the electrical system has a residual current device with a tripping current of 30 ma (DIN VDE 0100T739). The installer must ensure that the electrical system is earthed in accordance with applicable legislation. Check that the power supply to the pump is disconnected before installation. Do not put your hands into the pump inlet when the pump is connected to the mains. Risk of injury. Use the handle supplied if the pump needs to be transported or lifted. If the pump is to be used in permanent installations with rigid pipes, a check valve must be installed to avoid recirculation of liquid when the pump has been switched off. In order to facilitate cleaning and maintenance, a quick-closing connector should be installed in an easily accessible position. Put the pump in a container of sufficient size, and minimise the number of times the pump is started per hour. If the pump is to be used in temporary installations, a flexible pipe must be attached and connected to the pump with a pipe support. Use a rope and attach it to the handle when the pump is to be submerged. The pipe has a pre-installed float switch. In order to change the setting, the length of the float switch cable must be adjusted by pushing it in or pulling it out of the opening in the handle. OPERATING INSTRUCTIONS Instructions for starting the pump safely The power cable should have a minimum cross-section area corresponding to H05 RN-F or H07 RN-F. If the pump is to be used outdoors, a 10 metre cable must be used. The plug and connections should be splashproof. The pump (especially the power cable and plug) must always be inspected visually before it is used. Do not use the pump if it is damaged. Check that the electrical connections are protected against flooding. Protect the power cable and plug from heat, oil and sharp edges. Start the pump by inserting the plug into a V AC socket. NB The pump starts when the float switch reaches the starting level. 22

23 EN MAINTENANCE Check that the pump has been disconnected from the power supply before maintenance or repairs are carried out. Under normal circumstances the pump does not require maintenance. It may, however, be necessary to clean the hydraulics or replace the pump impeller. The power cable must only be replaced by a qualified electrician. Storage Store the pump in a dry, frost-free place. Troubleshooting PROBLEM POSSIBLE CAUSE ACTION 1. The pump does not pump 1. No electricity. Check that there is a power any water, the motor is not running. 2. Plug inserted incorrectly supply and that the plug has been inserted correctly. 3. Safety switch activated Reset the safety switch. Contact a qualified electrician if the safety switch is activated again. 4. Blocked pump impeller Remove any blockages from the pump impeller. 5. Damaged motor or Contact customer service. capacitor 2. Motor is running, but no 1. Blocked inlet grid Clean grid water is pumped. 2. Blocked check valve Clean or replace the valve. 3. Pump pumps a limited amount of water. 3. Air in pump impeller housing (air bubbles) Remove air by restarting the pump several times. 1. Partially blocked inlet grid Clean grid 2. Blocked pipe Remove blockages 3. Worn-out pump impeller Contact customer service. 1. Particles adhering to the Remove the particles. pump impeller prevent it from rotating freely 2. Liquid temperature is too Remove the particles. high 3. Voltage exceeds the permitted range Ensure that the mains voltage corresponds to the details on the rating plate. 4. The liquid is too thick. Dilute the liquid being pumped. 5. Fault in motor Contact customer service. 23

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

731-107. Bruksanvisning för fatpump Bruksanvisning for fatpumpe Instrukcja obsługi pompy beczkowej User instructions for drum pump

731-107. Bruksanvisning för fatpump Bruksanvisning for fatpumpe Instrukcja obsługi pompy beczkowej User instructions for drum pump 731-107 Bruksanvisning för fatpump Bruksanvisning for fatpumpe Instrukcja obsługi pompy beczkowej User instructions for drum pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W 424-055 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-989 Bruksanvisning för julstjärna + skärm Bruksanvisning for julestjerne + skjerm Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa + abażur User Instructions for christmas star + shade SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-261 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-553 Bruksanvisning för toppstjärna med ljusslinga Bruksanvisning for juletrestjerne med lysslynge Instrukcja obsługi gwiazdy na choinkę z łańcuchem świetlnym User instructions for top star with string

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-579 422-580 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-202 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handvärmare. Bruksanvisning for håndvarmer. Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni. User Instructions for Hand Warmer

Bruksanvisning för handvärmare. Bruksanvisning for håndvarmer. Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni. User Instructions for Hand Warmer Bruksanvisning för handvärmare Bruksanvisning for håndvarmer Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni User Instructions for Hand Warmer 959-123 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plafond. Bruksanvisning for plafond. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Celing Light Fitting

Bruksanvisning för plafond. Bruksanvisning for plafond. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Celing Light Fitting Bruksanvisning för plafond Bruksanvisning for plafond Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Celing Light Fitting 423-226 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 405-058 Bruksanvisning för vägguttagsprovare Bruksanvisning for stikkontaktstester Instrukcja obsługi próbnika gniazdek elektrycznych User instructions for wall socket tester SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo