Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "731-104 731-105 731-106"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 TEKNISKA DATA 5 BESKRIVNING 5 MONTERING 6 HANDHAVANDE 6 UNDERHÅLL 7 NORSK 9 SIKKERHETSANVISNINGER 9 TEKNISKE DATA 10 BESKRIVELSE 10 MONTERING 11 BRUK 11 VEDLIKEHOLD 12 POLSKI 14 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 14 DANE TECHNICZNE 15 OPIS 15 MONTAŻ 16 OBSŁUGA 16 KONSERWACJA 17 ENGLISH 20 SAFETY INSTRUCTIONS 20 TECHNICAL DATA 21 DESCRIPTION 21 ASSEMBLY 22 OPERATING INSTRUCTIONS 22 MAINTENANCE 23

4 SE SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Bruksanvisning för dränkbar pump Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till skador på person eller egendom. Pumpen får inte användas för att pumpa saltvatten eller brandfarliga, frätande, explosiva eller farliga vätskor. Se till att pumpen aldrig körs torr. Placera inte händerna i pumpens inlopp när den är ansluten till elnätet. Risk för personskada. Kontrollera att pumpens strömförsörjning har kopplats från innan den installeras. Använd det medföljande handtaget när pumpen ska transporteras eller lyftas. Om pumpen ska användas i permanenta installationer med styva rörledningar måste en backventil installeras för att undvika återcirkulation av vätska när pumpen har stoppats. För att underlätta rengöring och underhåll bör en snabbstängande koppling installeras på en lättåtkomlig plats. Placera pumpen i en tillräckligt stor behållare och minimera antalet starter per timme. Om pumpen ska användas i tillfälliga installationer måste en flexibel rörledning installeras och anslutas till pumpen med en rörhållare. Använd ett rep och fäst det i handtaget när pumpen ska sänkas ned. Pumpen har en förinställd nivåvippa. För att ändra inställningen måste längden på nivåvippans kabel justeras genom att den skjuts in i eller dras ut ur öppningen på handtaget. Kontrollera att nivåvippan stänger av pumpen när miniminivån nås. Kontrollera att nivåvippan har fri rörlighet. Pumpar som används i eller i närheten av simbassänger, dammar, mindre sjöar eller liknande ska vara utrustade med en brytare. Kontakta en behörig elektriker. Strömkabeln får endast bytas ut av behörig elektriker. Pumpen bör inte användas i simbassänger eller där det finns möjlighet att människor kommer i kontakt med vattnet. 4

5 SE Kontrollera att pumpen har kopplats från strömförsörjningen innan något underhåll utförs. Pumpen är inte avsedd för användning med bordsfontäner eller akvarier. I de här fallen måste en H07 RN-F-kabel användas. Om pumpen används i kontinuerligt läge i dammar med fisk, måste den kontrolleras var 6:e månad (om vattnet innehåller aggressiva substanser). Dessutom måste pumpens rekommenderade maximala partikelstorlek kontrolleras och nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att fiskar sugs in i pumpen TEKNISKA DATA Nätspänning/ frekvens V/50 Hz Effekt 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Skyddstyp/ kapslingsklass IPX8/F Sugkoppling 1¼" ( ) / 1½" (731106) Max. flöde 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Max. uppfordringshöjd 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Max. djup under vattenyta 6 m ( ) / 8 m (731106) Max. partikelstorlek 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Max. temperatur för pumpad vätska 35 C BESKRIVNING Användningsområde Denna dränkbara pump kan användas för att dränera regnvatten, infiltrationsvatten och spillvatten från hushåll eller för länspumpning efter översvämning. Pumpen kan sänkas ned helt eller delvis under vätskeytan och kan användas för pumpning av rena eller lätt förorenade vätskor. Pumpen får inte användas för att pumpa saltvatten eller brandfarliga, frätande, explosiva eller farliga vätskor. Se till att pumpen aldrig körs torr. Jordning Strömkabelns stickpropp har en dubbel jordkontakt, vilket innebär att pumpen jordas automatiskt när strömkabeln ansluts. Överbelastningsskydd Pumpen har ett inbyggt termiskt skyddsrelä. Pumpen stängs av vid eventuell överbelastning. Motorn startas om automatiskt när den har svalnat. (Information om orsaker och åtgärder finns under punkt 4 i avsnittet om felsökning.) 5

6 SE MONTERING Installation Kontrollera att pumpen inte har några transportskador vid mottagandet. Kontrollera att den spänning och frekvens som anges på pumpens typskylt överensstämmer med specifikationerna för elnätet. Kontrollera att elsystemet har en jordfelsbrytare med utlösningsström = 30 ma (DIN VDE 0100T739). Installatören måste se till att elsystemet är jordat i enlighet med gällande lagstiftning. Kontrollera att pumpens strömförsörjning har kopplats från innan den installeras. Placera inte händerna i pumpens inlopp när den är ansluten till elnätet. Risk för personskada. Använd det medföljande handtaget när pumpen ska transporteras eller lyftas. Om pumpen ska användas i permanenta installationer med styva rörledningar måste en backventil installeras för att undvika återcirkulation av vätska när pumpen har stoppats. För att underlätta rengöring och underhåll bör en snabbstängande koppling installeras på en lättåtkomlig plats. Placera pumpen i en tillräckligt stor behållare och minimera antalet starter per timme. Om pumpen ska användas i tillfälliga installationer måste en flexibel rörledning installeras och anslutas till pumpen med en rörhållare. Använd ett rep och fäst det i handtaget när pumpen ska sänkas ned. Pumpen har en förinställd nivåvippa. För att ändra inställningen måste längden på nivåvippans kabel justeras genom att den skjuts in i eller dras ut ur öppningen på handtaget. HANDHAVANDE Instruktioner för säker pumpstart Strömkabeln ska minst ha ett tvärsnitt motsvarande H05 RN-F eller H07 RN-F. Om pumpen ska användas utomhus måste en kabel med längden 10 m användas. Stickproppen och anslutningarna ska vara stänkskyddade. Pumpen måste alltid inspekteras visuellt (särskilt strömkabeln och stickproppen) innan den används. Använd inte pumpen om den är skadad. Kontrollera att de elektriska anslutningarna är skyddade mot översvämning. Skydda strömkabeln och stickkontakten från stark värme, olja och skarpa kanter. Starta pumpen genom att sätta i stickproppen i ett växelströmsuttag med V. OBS! Pumpen startas när nivåvippan når startnivån. 6

7 SE UNDERHÅLL Kontrollera att pumpen har kopplats från strömförsörjningen innan underhåll eller reparationer utförs. Under normala förhållanden kräver pumpen inget underhåll. Det kan dock bli nödvändigt att rengöra hydrauliken eller byta ut pumphjulet. Strömkabeln får endast bytas ut av behörig elektriker. Förvaring Förvara pumpen på en torr och frostfri plats. Felsökning PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 1. Pumpen pumpar inget 1. Ingen elektricitet Kontrollera att det finns vatten, motorn är inte igång. 2. Stickproppen felaktigt isatt spänning och att stickproppen har satts i korrekt 3. Aktiverad säkerhetsbrytare Återställ säkerhetsbrytaren. Kontakta en behörig elektriker om säkerhetsbrytaren aktiveras på nytt 4. Blockerat pumphjul Avlägsna eventuella hinder från pumphjulet 5. Skadad motor eller Kontakta kundtjänst kondensator 2. Motorn är igång, men inget 1. Blockerat inloppsgaller Rengör gallret vatten pumpas. 2. Blockerad backventil Rengör eller byt ut ventilen 3. Pumpen pumpar en begränsad mängd vatten. 3. Luft i pumphjulshuset (luftbubblor) Avlägsna luften genom att utföra flera omstarter 1. Delvis blockerat inloppsgaller Rengör gallret 2. Blockerad rörledning Avlägsna hindren 3. Slitet pumphjul Kontakta kundtjänst 1. Fasta partiklar hindrar pumphjulet från att rotera fritt 2. Vätskans temperatur är för hög 3. Spänningen ligger utanför tillåtet intervall Avlägsna de främmande partiklarna Avlägsna de främmande partiklarna Se till att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på typskylten 4. Vätskan är för tjock Späd ut den pumpade vätskan 5. Fel i motorn Kontakta kundtjänst 7

8 Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA

9 NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe SE NO Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan det føre til skade på person eller eiendom. Pumpen må ikke brukes til å pumpe saltvann eller væsker som er brannfarlige, etsende, eksplosive eller farlige. Pass på at pumpen aldri kjøres tørr. Ikke plasser hendene i innsuget til pumpen når den er koblet til strøm. Fare for personskade. Kontroller at strømforsyningen til pumpen er koblet fra før pumpen installeres. Bruk det medfølgende håndtaket når pumpen skal flyttes eller løftes. Hvis pumpen skal brukes i permanente installasjoner med stive rørledninger, må en tilbakeslagsventil monteres for å unngå tilbakestrømming av væske når pumpen stopper. For å gjøre renhold og vedlikehold enklere, bør en hurtigstengende kobling monteres på et lett tilgjengelig sted. Plasser pumpen i en tilstrekkelig stor beholder og minimer antall oppstarter per time. Hvis pumpen skal brukes i midlertidige installasjoner, må det monteres en fleksibel rørledning som kobles til pumpen med en rørklemme. Bruk et tau og fest det til håndtaket på pumpen når den skal senkes ned. Pumpen har en forhåndsinnstilt nivåbryter med flottør. Hvis du skal endre innstillingen må lengden på flottørens kabel justeres ved at den skyves inn eller trekkes ut av åpningen på håndtaket. Kontroller at nivåbryteren stopper pumpen når minimumsnivået nås. Kontroller at flottøren beveger seg fritt. Pumper som brukes i eller i nærheten av svømmebasseng, dammer, mindre sjøer eller lignende skal være utstyrt med en bryter. Kontakt en autorisert elektriker. Strømledningen skal kun byttes ut av en autorisert elektriker. Pumpen bør ikke brukes i svømmebasseng eller der det er mulig at mennesker kan komme i kontakt med vannet. Kontroller at pumpen er koblet fra strømforsyningen før vedlikehold utføres. 9

10 NO Pumpen er ikke beregnet for bruk sammen med bordfontener eller akvarier. I slike tilfeller må en kabel av typen H07RN-F brukes. Hvis pumpen er i kontinuerlig drift i dammer som inneholder fisk, må den kontrolleres hver sjette måned (om vannet inneholder aggressive substanser). Dessuten må pumpens anbefalte største partikkelstørrelse kontrolleres og nødvendige tiltak iverksettes for å forhindre at fisk suges inn i pumpen. TEKNISKE DATA Nettspenning/frekvens V/50 Hz Effekt 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Beskyttelsestype/kapslingsklasse IPX8/F Kobling innsug 1¼" ( ) / 1½" (731106) Maks. kapasitet 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Maks. trykkhøyde 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Maks. dybde under vann 6 m ( ) / 8 m (731106) Maks. partikkelstørrelse 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Maks. temperatur for pumpet væske 35 C BESKRIVELSE Bruksområde Denne nedsenkbare pumpen kan brukes til å drenere regnvann, infiltrasjonsvann og spillvann fra husholdninger eller til lensing etter oversvømmelser. Pumpen kan senkes helt eller delvis ned under væskeoverflaten og kan brukes til pumping av rene eller lett forurensede væsker. Pumpen må ikke brukes til å pumpe saltvann eller væsker som er brannfarlige, etsende, eksplosive eller farlige. Pass på at pumpen aldri kjøres tørr. Jording Støpselet på strømledningen har en dobbel jordkontakt, noe som betyr at pumpen jordes automatisk når kabelen kobles til strøm. Overbelastningsvern Pumpen har innebygd termisk beskyttelsesrelé. Pumpen slår seg av ved eventuell overbelastning. Motoren starter automatisk på nytt når den har kjølt seg ned. (Informasjon om årsaker og tiltak finnes under punkt 4 i avsnittet om feilsøking.) 10

11 NO MONTERING Installasjon Kontroller at pumpen ikke har transportskader når du mottar den. Kontroller at spenningen og frekvensen som angis på typeskiltet til pumpen stemmer med spesifikasjonene for strømnettet. Kontroller at det elektriske systemet har jordfeilbryter med utløsningsstrøm = 30 ma (DIN VDE 0100T739). Installatøren må påse at det elektriske systemet er jordet i henhold til gjeldende regler. Kontroller at strømforsyningen til pumpen er koblet fra før pumpen installeres. Ikke plasser hendene i innsuget til pumpen når den er koblet til strøm. Fare for personskade. Bruk det medfølgende håndtaket når pumpen skal flyttes eller løftes. Hvis pumpen skal brukes i permanente installasjoner med stive rørledninger, må en tilbakeslagsventil monteres for å unngå tilbakestrømming av væske når pumpen stopper. For å gjøre renhold og vedlikehold enklere, bør en hurtigstengende kobling monteres på et lett tilgjengelig sted. Plasser pumpen i en tilstrekkelig stor beholder og minimer antall oppstarter per time. Hvis pumpen skal brukes i midlertidige installasjoner, må det monteres en fleksibel rørledning som kobles til pumpen med en rørklemme. Bruk et tau og fest det til håndtaket på pumpen når den skal senkes ned. Pumpen har en forhåndsinnstilt nivåbryter med flottør. Hvis du skal endre innstillingen må lengden på flottørens kabel justeres ved at den skyves inn eller trekkes ut av åpningen på håndtaket. BRUK Instruksjoner for sikker start av pumpen Strømkabelen skal ha et tverrsnitt som tilsvarer minst H05 RN-F eller H07 RN-F. Hvis pumpen skal brukes utendørs, må en kabel med lengde på 10 meter benyttes. Støpselet og tilkoblingene må være sprutsikre. Pumpen må alltid inspiseres visuelt (spesielt strømledningen og støpselet) før bruk. Ikke bruk pumpen hvis den er skadet. Kontroller at de elektriske tilkoblingene er beskyttet mot oversvømmelse. Beskytt strømledningen og støpselet mot varme, olje og skarpe kanter. Start pumpen ved å sette støpselet i en stikkontakt med volts vekselstrøm. MERK! Pumpen starter når nivåbryteren når startnivået.. 11

12 NO VEDLIKEHOLD Kontroller at pumpen har blitt koblet fra strømforsyningen før vedlikehold eller reparasjoner utføres. Pumpen trenger ikke vedlikehold under normale forhold. Det kan imidlertid bli nødvendig å rengjøre hydraulikken eller bytte ut pumpehjulet. Strømledningen skal kun byttes ut av en autorisert elektriker. Oppbevaring Oppbevar pumpen på et tørt og frostfritt sted. Feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK 1. Pumpen pumper ikke vann, motoren er ikke i gang. 2. Motoren er i gang, men det blir ikke pumpet vann. 3. Luft i pumpehjulhuset (luftbobler) 3. Pumpen pumper lite vann. 1. Innsugingsgitteret er delvis blokkert 1. Ingen strøm Kontroller at det er strøm og at 2. Støpselet er satt inn feil støpselet er riktig satt inn. 3. Sikkerhetsbryter aktivert Tilbakestill sikkerhetsbryteren. Kontakt en autorisert elektriker hvis sikkerhetsbryteren blir aktivert på nytt 4. Pumpehjulet er blokkert Fjern eventuelle hindre fra pumpehjulet 5. Skade på motor eller Kontakt kundeservice kondensator 1. Innsugingsgitteret er blokkert Rengjør gitteret 2. Tilbakeslagsventilen er Rengjør eller bytt ventilen blokkert Fjern luften ved å starte pumpen på nytt flere ganger Rengjør gitteret 2. Rørledning er blokkert Fjern hindringen 3. Pumpehjulet er slitt Kontakt kundeservice 1. Faste partikler hindrer Fjern partiklene pumpehjulet i å rotere fritt 2. Temperaturen til væsken er Fjern partiklene for høy 3. Spenningen er utenfor det tillatte intervallet Kontroller at nettspenningen er i samsvar med opplysningene på typeskiltet 4. Væsken er for tykk Tynn ut væsken som pumpes 5. Motorfeil Kontakt kundeservice 12

13 Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG

14 PL POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi! Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. Pompy nie należy używać do pompowania wody słonej ani łatwopalnych, żrących, wybuchowych i niebezpiecznych cieczy. Dbaj o to, by pompa nie pracowała na sucho. Nie wkładaj rąk we wlot pompy, gdy jest podłączona do zasilania. Ryzyko obrażeń ciała. Sprawdź, czy zasilanie pompy jest odłączone, zanim przystąpisz do instalacji. Do transportu lub przemieszczania pompy używaj załączonego uchwytu. Jeśli pompa używana będzie do instalacji stałych ze sztywnymi rurociągami, należy zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć cofania się cieczy po zatrzymaniu pompy. W celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji należy w łatwo dostępnym miejscu zainstalować szybkozamykalną złączkę. Umieść pompę w wystarczająco dużym zbiorniku i ogranicz liczbę uruchomień na godzinę. Jeśli pompa używana będzie do instalacji tymczasowych, należy zainstalować rurociąg elastyczny i podłączyć go do pompy za pomocą uchwytu rurowego. Przed zanurzeniem pompy przywiąż sznur do uchwytu. Pompa ma zainstalowany fabrycznie pływak. Aby zmienić ustawienie, należy wyregulować długość kabla pływaka, wsuwając go albo wysuwając z otworu w uchwycie. Sprawdź, czy pływak wyłącza pompę w momencie osiągnięcia poziomu minimalnego. Sprawdź, czy pływak swobodnie się porusza. Pompy używane w basenach, oczkach wodnych, mniejszych jeziorach itp. lub w ich pobliżu należy wyposażyć w wyłącznik. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem. Kabel zasilający może być wymieniany wyłącznie prze uprawnionego elektryka. Pompy nie należy używać w basenach ani w miejscach,w których ludzie mogą mieć kontakt z wodą. Przed przystąpieniem do konserwacji sprawdź, czy pompa została odłączona od zasilania. 14

15 PL PL Pompa nie jest przeznaczona do użytku z fontannami stołowymi ani akwariami. W takich sytuacjach należy użyć kabla H07 RN-F. Jeśli pompa używana jest w trybie ciągłym w oczkach wodnych z rybkami, należy ją sprawdzać co pół roku (jeśli woda zawiera substancje agresywne). Ponadto należy sprawdzić maksymalną zalecaną wielkość cząstek oraz podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec zasysaniu rybek przez pompę. DANE TECHNICZNE Napięcie sieciowe / częstotliwość V/50 Hz Moc 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Rodzaj ochrony / stopień ochrony obudowy IPX8/F Złącze zasysania 1¼" ( ) / 1½" (731106) Maks. przepływ 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Maks. wysokość tłoczenia 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Maks. głębokość poniżej tafli wody 6 m ( ) / 8 m (731106) Maks. wielkość cząstek 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Maks. temperatura pompowanej cieczy 35 C OPIS Zakres użytkowania Niniejsza pompa zanurzeniowa służy do odprowadzania wody deszczowej, wody infiltracyjnej oraz wody brudnej z gospodarstw domowych lub do pompowania zęzowego po zalaniu. Pompę można zanurzać pod taflę wody całkowicie lub częściowo i może być używana do pompowania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody. Pompy nie należy używać do pompowania wody słonej ani łatwopalnych, żrących, wybuchowych i niebezpiecznych cieczy. Dbaj o to, by pompa nie pracowała na sucho. Uziemienie Wtyczka kabla zasilającego ma podwójne uziemienie, co oznacza, że uziemienie załącza się automatycznie po podłączeniu kabla. Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Pompa ma wbudowany termiczny przekaźnik zabezpieczający. W razie ewentualnego przeciążenia pompa wyłącza się. Silnik uruchamia się automatycznie po ostygnięciu. (Informacje dotyczące przyczyn i środków zaradczych znajdują się w punkcie 4 rozdziału o wykrywaniu usterek). 15

16 PL MONTAŻ Instalacja Sprawdź, czy w momencie dostawy pompa nie wykazuje uszkodzeń transportowych. Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej pompy zgadzają się z parametrami sieci elektrycznej. Sprawdź, czy układ elektryczny wyposażony jest w bezpiecznik różnicowoprądowy o prądzie wyzwalania 30 ma (DIN VDE 0100T739). Instalator powinien sprawdzić, czy układ elektryczny jest uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdź, czy zasilanie pompy jest odłączone, zanim przystąpisz do instalacji. Nie wkładaj rąk we wlot pompy, gdy jest podłączona do zasilania. Ryzyko obrażeń ciała. Do transportu lub przemieszczania pompy używaj załączonego uchwytu. Jeśli pompa używana będzie do instalacji stałych ze sztywnymi rurociągami, należy zainstalować zawór zwrotny, aby uniknąć cofania się cieczy po zatrzymaniu pompy. W celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji należy w łatwo dostępnym miejscu zainstalować szybkozamykalną złączkę. Umieść pompę w wystarczająco dużym zbiorniku i ogranicz liczbę uruchomień na godzinę. Jeśli pompa używana będzie do instalacji tymczasowych, należy zainstalować rurociąg elastyczny i podłączyć go do pompy za pomocą uchwytu rurowego. Przed zanurzeniem pompy przywiąż sznur do uchwytu. Pompa ma zainstalowany fabrycznie pływak. Aby zmienić ustawienie, należy wyregulować długość kabla pływaka, wsuwając go albo wysuwając z otworu w uchwycie. OBSŁUGA Instrukcje bezpiecznego uruchamiania Kabel zasilający powinien mieć co najmniej przekrój odpowiadający rodzajowi H05 RN-F lub H07 RN-F. Jeśli pompa będzie używana na zewnątrz pomieszczeń, należy używać kabla o długości 10 m. Wtyczka i złącza powinny być bryzgoszczelne. Przed każdym użyciem należy sprawdzać pompę wizualnie (szczególnie kabel zasilający i wtyczkę). Nie używaj pompy, jeśli jest uszkodzona. Sprawdź, czy złącza elektryczne są zabezpieczone przed zalaniem. Chroń kabel zasilający i wtyczkę przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami. Uruchom pompę, podłączając wtyczkę do gniazdka prądu zmiennego V. UWAGA! Pompa uruchomi się, gdy pływak osiągnie poziom startowy. 16

17 PL KONSERWACJA Przed przystąpieniem do konserwacji lub napraw sprawdź, czy pompa została odłączona od zasilania. W normalnych warunkach pompa nie wymaga żadnej konserwacji. Może być jednak konieczne oczyszczenie układu hydraulicznego lub wymiana wirnika pompy. Kabel zasilający może być wymieniany wyłącznie prze uprawnionego elektryka. Przechowywanie Przechowuj pompę w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. 17

18 PL Wykrywanie usterek USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA 1. Pompa nie pompuje wody, 1. Brak zasilania. Sprawdź, czy dostępne jest silnik nie pracuje. 2. Źle podłączona wtyczka. napięcie oraz czy wtyczka podłączona jest prawidłowo. 2. Silnik pracuje, ale woda nie jest pompowana. 3. Pompa pompuje ograniczoną ilość wody. 3. Wyzwolony wyłącznik bezpieczeństwa. Zresetuj wyłącznik bezpieczeństwa. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem, jeśli wyłącznik bezpieczeństwa wyzwolił się ponownie. 4. Zablokowany wirnik pompy. Usuń ewentualne przeszkody z wirnika pompy. 5. Uszkodzony silnik lub kondensator. 1. Zablokowana kratka wlotowa. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. Wyczyść kratkę. 2. Zablokowany zawór zwrotny. Wyczyść lub wymień zawór. 3. Powietrze w obudowie wirnika (pęcherzyki powietrza). 1. Częściowo zablokowana kratka wlotowa. Usuń powietrze, kilkukrotnie uruchamiając pompę. Wyczyść kratkę. 2. Zablokowany rurociąg. Usuń przeszkody. 3. Zużyty wirnik pompy. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. 1. Cząstki stałe uniemożliwiają Usuń obce cząstki. swobodną pracę wirnika pompy. 2. Zbyt wysoka temperatura Usuń obce cząstki. cieczy. 3. Napięcie poza dozwolonym zakresem. Sprawdź, czy napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej. 4. Zbyt gęsta ciecz. Rozcieńcz pompowaną ciecz. 5. Usterka silnika. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. 18

19 Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

20 EN ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Operating instructions for submersible pump Read the operating instructions carefully before use! Please retain for future reference. Failure to follow safety instructions can result in personal injury or damage to property. The pump must not be used for pumping salt water or flammable, corrosive, explosive or dangerous liquids. Ensure that the pump is never operated when dry. Do not put your hands into the pump inlet when the pump is connected to the mains. Risk of injury. Check that the power supply to the pump is disconnected before installation. Use the handle supplied if the pump needs to be transported or lifted. If the pump is to be used in permanent installations with rigid pipes, a check valve must be installed to avoid recirculation of liquid when the pump has been switched off. In order to facilitate cleaning and maintenance, a quickclosing connector should be installed in an easily accessible position. Put the pump in a container of sufficient size, and minimise the number of times the pump is started per hour. If the pump is to be used in temporary installations, a flexible pipe must be attached and connected to the pump with a pipe support. Use a rope and attach it to the handle when the pump is to be submerged. The pipe has a pre-installed float switch. In order to change the setting, the length of the float switch cable must be adjusted by pushing it in or pulling it out of the opening in the handle. Check that the float switch switches the pump off when the minimum level is reached. Check that the float switch can move freely. Pumps used in, or in the vicinity of, swimming pools, ponds, small lakes, etc. should be equipped with a switch. Contact a qualified electrician. The power cable must only be replaced by a qualified electrician. The pump should not be used in swimming pools or where there is a possibility of persons coming into contact with the water. Check that the pump is disconnected from the power supply before carrying out any maintenance. 20

21 EN The pump is not intended for use with table fountains or aquariums. In such cases, a H07 RN-F cable must be used. If the pump is used continuously in fish ponds, it must be inspected every 6 months (if the water contains aggressive substances). The pump s recommended maximum particle size must also be checked, and necessary measures taken to avoid fish being sucked into the pump. TECHNICAL DATA Mains voltage / frequency: V/50 Hz Power 250 W (731104) / 400 W (731105) / 1000 W (731106) Protection type / enclosure class IPX8/F Suction connection 1¼" ( ) / 1½" (731106) Max. flow 8 m³/h (731104) / 9 m³/h (731105) / 13 m³/h (731106) Max. delivery height 7 m (731104) / 6 m (731105) / 10 m (731106) Max. depth below water surface 6 m ( ) / 8 m (731106) Max. particle size 5 mm (731104) / 30 mm (731105) / 35 mm (731106) Max. temperature of pumped liquid 35 C DESCRIPTION Range of applications This submersible pump may be used for draining rainwater, seepage and household waste water or for pumping out after flooding. The pump may be submerged wholly or partially under the surface of the liquid, and can be used for pumping clean or slightly contaminated liquids. The pump must not be used for pumping salt water or flammable, corrosive, explosive or dangerous liquids. Ensure that the pump is never operated when dry. Earthing The power cable plug has a double earth contact, which means that the pump is earthed automatically when the power cable is connected. Overload protection button The pump has a built-in thermal protection relay. The pump switches off if overloaded. The motor restarts automatically when it has cooled down. (Information about causes of problems and actions to be taken may be found under point 4 in Troubleshooting.) 21

22 EN ASSEMBLY Installation When you receive the pump, check that it has not been damaged during transportation. Check that the voltage and frequency stated on the pump s rating plate correspond to the specifications of the electricity supply. Check that the electrical system has a residual current device with a tripping current of 30 ma (DIN VDE 0100T739). The installer must ensure that the electrical system is earthed in accordance with applicable legislation. Check that the power supply to the pump is disconnected before installation. Do not put your hands into the pump inlet when the pump is connected to the mains. Risk of injury. Use the handle supplied if the pump needs to be transported or lifted. If the pump is to be used in permanent installations with rigid pipes, a check valve must be installed to avoid recirculation of liquid when the pump has been switched off. In order to facilitate cleaning and maintenance, a quick-closing connector should be installed in an easily accessible position. Put the pump in a container of sufficient size, and minimise the number of times the pump is started per hour. If the pump is to be used in temporary installations, a flexible pipe must be attached and connected to the pump with a pipe support. Use a rope and attach it to the handle when the pump is to be submerged. The pipe has a pre-installed float switch. In order to change the setting, the length of the float switch cable must be adjusted by pushing it in or pulling it out of the opening in the handle. OPERATING INSTRUCTIONS Instructions for starting the pump safely The power cable should have a minimum cross-section area corresponding to H05 RN-F or H07 RN-F. If the pump is to be used outdoors, a 10 metre cable must be used. The plug and connections should be splashproof. The pump (especially the power cable and plug) must always be inspected visually before it is used. Do not use the pump if it is damaged. Check that the electrical connections are protected against flooding. Protect the power cable and plug from heat, oil and sharp edges. Start the pump by inserting the plug into a V AC socket. NB The pump starts when the float switch reaches the starting level. 22

23 EN MAINTENANCE Check that the pump has been disconnected from the power supply before maintenance or repairs are carried out. Under normal circumstances the pump does not require maintenance. It may, however, be necessary to clean the hydraulics or replace the pump impeller. The power cable must only be replaced by a qualified electrician. Storage Store the pump in a dry, frost-free place. Troubleshooting PROBLEM POSSIBLE CAUSE ACTION 1. The pump does not pump 1. No electricity. Check that there is a power any water, the motor is not running. 2. Plug inserted incorrectly supply and that the plug has been inserted correctly. 3. Safety switch activated Reset the safety switch. Contact a qualified electrician if the safety switch is activated again. 4. Blocked pump impeller Remove any blockages from the pump impeller. 5. Damaged motor or Contact customer service. capacitor 2. Motor is running, but no 1. Blocked inlet grid Clean grid water is pumped. 2. Blocked check valve Clean or replace the valve. 3. Pump pumps a limited amount of water. 3. Air in pump impeller housing (air bubbles) Remove air by restarting the pump several times. 1. Partially blocked inlet grid Clean grid 2. Blocked pipe Remove blockages 3. Worn-out pump impeller Contact customer service. 1. Particles adhering to the Remove the particles. pump impeller prevent it from rotating freely 2. Liquid temperature is too Remove the particles. high 3. Voltage exceeds the permitted range Ensure that the mains voltage corresponds to the details on the rating plate. 4. The liquid is too thick. Dilute the liquid being pumped. 5. Fault in motor Contact customer service. 23

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-02 Jula AB

Date of production: 2015-04-02 Jula AB 974-240 974-247 Bruksanvisning för skyddssko S1P Bruksanvisning for vernesko S1P Instrukcja obsługi obuwia bezpiecznego S1P User instructions for safety shoes S1P SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes Bruksanvisning för skyddssko Bruksanvisning for vernesko Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego User Instructions for Safety Shoes 973-534 973-544 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo