Instrukcja obsługi półautomatów spawalniczych Operator s Manual of the Semi-Automatic Welders MagPower 1700, 1700s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi półautomatów spawalniczych Operator s Manual of the Semi-Automatic Welders MagPower 1700, 1700s"

Transkrypt

1 04/2011 Rev.02 Instrukcja obsługi półautomatów spawalniczych Operator s Manual of the Semi-Automatic Welders MagPower 1700, 1700s

2 From Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Thank You and congratulations on choosing BESTER welder MagPower 1700, 1700s. Now You can weld efficiently and well and we guarantee it. Declaration of confirmity Konformitätserklärung Deklaracja zgodnoci LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o. Declares that the welding machine: Erklärt, daß die Bauart der Maschine: Deklaruje, e spawalnicze ródło energii: MagPower 1700, 1700s conforms to the following directives: den folgenden Bestimmungen entspricht: spełnia nastpujce wytyczne: 2004/108/WE, 2006/95/WE and has been designed in conformance with the following norms: und in Übereinstimmung mit den nachstehenden Normen hergestellt wurde: i e zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami nastpujcych norm: EN , EN , EN (2011) Paweł Lipiski Operational Director LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, Bielawa, Poland 2

3 Spis Treci / Table of Contents POLSKI: Bezpieczestwo uytkowania 4 Instrukcja instalacji i eksploatacji 6 Elementy obsługi 12 Proces spawania 14 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) 15 Dane techniczne 16 Przepisy w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy 17 Wykaz czci zamiennych 31 Schematy ideowe 35 ENGLISH: Safety 18 Installation and Operator Instructions 20 Controls 26 Welding Process 28 Electromagnetic Compatibility (EMC) 29 Technical Specifications 30 Spare Parts 31 Electrical Diagram 35 3

4 Bezpieczestwo uytkowania OSTRZEENIE Urzdzenie to moe by uywane tylko przez wykwalifikowany personel. Naley by pewnym, e instalacja, obsługa, przegldy i naprawy s przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane. Instalacji i eksploatacji tego urzdzenia mona dokona tylko po dokładnym zapoznaniu si z t instrukcj obsługi. Nieprzestrzeganie zalece zawartych w tej instrukcji moe narazi uytkownika na powane obraenie ciała, mier lub uszkodzenie samego urzdzenia. Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane niewłaciw instalacj, niewłaciw konserwacj lub nienormaln obsług. OSTRZEENIE: Symbol ten wskazuje, e bezwzgldnie musz by przestrzegane instrukcje dla uniknicia powanego obraenia ciała, mierci lub uszkodzenia samego urzdzenia. Chro siebie i innych przed moliwym powanym obraeniem ciała lub mierci. CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJ : Przed rozpoczciem uytkowania tego urzdzenia przeczytaj niniejsz instrukcj ze zrozumieniem. Łuk spawalniczy moe by niebezpieczny. Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych moe spowodowa powane obraenia ciała, mier lub uszkodzenie samego urzdzenia. PORAENIE ELEKTRYCZNE MOE ZABI: Urzdzenie spawalnicze wytwarza wysokie napicie. Nie dotyka elektrody, uchwytu spawalniczego, lub podłczonego materiału spawanego, gdy urzdzenie jest załczone do sieci. Odizolowa siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i podłczonego materiału spawanego. PROMIENIE ŁUKU MOG POPARZY: Stosowa mask ochronn z odpowiednim filtrem i osłony dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru. Dla ochrony skóry stosowa odpowiedni odzie wykonan z wytrzymałego i niepalnego materiału. Chroni personel postronny, znajdujcy si w pobliu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub ostrzega ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem si na jego oddziaływanie. ISKRY MOG SPOWODOWA POAR LUB WYBUCH: Usuwa wszelkie zagroenie poarem z obszaru prowadzenia prac spawalniczych. W pogotowiu powinny by odpowiednie rodki ganicze. Iskry i rozgrzany materiał pochodzce od procesu spawania łatwo przenikaj przez małe szczeliny i otwory do przyległego obszaru. Nie spawa adnych pojemników, bbnów, zbiorników lub materiału dopóki nie zostan przedsiwzite odpowiednie kroki zabezpieczajce przed pojawieniem si łatwopalnych lub toksycznych gazów. Nigdy nie uywa tego urzdzenia w obecnoci łatwopalnych gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy. 4

5 OPARY I GAZY MOG BY NIEBEZPIECZNE: W procesie spawania mog powstawa opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Unika wdychania tych oparów i gazów. Dla uniknicia takiego ryzyka musi by zastosowana odpowiednia wentylacja lub wycig usuwajcy opary i gazy ze strefy oddychania. URZDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Przed przystpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urzdzeniu odłczy jego zasilanie sieciowe. Urzdzenie to powinno by zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowizujcymi przepisami. URZDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Regularnie sprawdza kable zasilajce i spawalnicze z uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiajcym. Jeeli zostanie zauwaone jakiekolwiek uszkodzenie izolacji, natychmiast wymieni kabel. Dla uniknicia ryzyka przypadkowego zapłonu nie kła uchwytu spawalniczego bezporednio na stół spawalniczy lub na inn powierzchni majc kontakt z zaciskiem uziemiajcym. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOE BY NIEBEZPIECZNE: Prd elektryczny płyncy przez jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne moe zakłóca prac rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed podjciem pracy z tym urzdzeniem powinni skonsultowa si ze swoim lekarzem. HAŁAS POWSTAŁY PODCZAS SPAWANIA MOE BY SZKODLIWY: Łuk spawalniczy moe wywoływa hałas o poziomie powyej 85dB dla 8-godzinnego wymiaru czasu pracy. Spawacze obsługujcy półautomat spawalniczy obowizani s do noszenia w czasie pracy odpowiednich ochronników słuchu/załcznik nr 2 do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z Dz. U. Nr 79 poz. 513/. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z r. /Dz. U. Nr 68 poz. 194/ pracodawca jest zobowizany do dokonywania bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. BUTLA MOE WYBUCHN JELI JEST USZKODZONA: Stosowa tylko butle atestowane z gazem odpowiedniego rodzaju do stosowanego procesu i poprawnie działajcymi regulatorami cinienia, przeznaczonymi dla stosowanego gazu i cinienia. Zawsze utrzymywa butl w pionowym połoeniu, zabezpieczajc j łacuchem przed wywróceniem si. Nie przemieszcza i nie transportowa butli z gazem ze zdjtym kołpakiem zabezpieczajcym. Nigdy nie dotyka elektrody, uchwytu spawalniczego, zacisku uziemiajcego lub jakiegokolwiek elementu obwodu przewodzcego prd do butli z gazem. Butle z gazem musz by umieszczane z dala od miejsca gdzie mogłyby ulec uszkodzeniu lub gdzie byłyby naraone na działanie iskier lub rozgrzanej powierzchni. 5

6 SPAWANY MATERIAŁ MOE POPARZY: Proces spawania wytwarza du ilo ciepła. Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mog spowodowa powane poparzenia. Stosowa rkawice I szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy. ZGODNO Z CE: Urzdzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE. ZNAK BEZPIECZESTWA: Urzdzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spawalniczych prowadzonych w rodowisku o podwyszonym ryzyku poraenia elektrycznego. Nie wyrzuca osprztu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/EC dotyczc Pozbywania si zuytego Sprztu Elektrycznego i Elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) i jej wprowadzeniem w ycie zgodnie z midzynarodowym prawem, zuyty sprzt elektryczny musi by składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako właciciel urzdze powiniene otrzyma informacje o zatwierdzonym systemie składowania od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosujc te wytyczne bedziesz chronił rodowisko i zdrowie człowieka! Instrukcja instalacji i eksploatacji Przed instalacj i rozpoczciem uytkowania tego urzdzenia naley przeczyta cały ten rozdział. Warunki eksploatacji Urzdzenie to moe pracowa w cikich warunkach. Jednake wanym jest zastosowanie prostych rodków zapobiegawczych, które zapewni dług ywotno i niezawodn prac, midzy innymi: Nie umieszcza i nie uytkowa tego urzdzenia na powierzchni o pochyłoci wikszej ni 15. Urzdzenie to musi by umieszczone w miejscu gdzie wystpuje swobodna cyrkulacja czystego powietrza bez ogranicze przepływu powietrza do i od wentylatora. Gdy urzdzenie jest załczone do sieci, niczym go nie przykrywa np. papierem lub cierk. Ograniczy do minimum brud i kurz, które mog przedosta si do urzdzenia. Urzdzenie posiada stopie ochrony obudowy IP21. Utrzymywa je suchym o ile to moliwe i nie umieszcza na mokrym podłou lub w kałuy. Urzdzenie powinno by umieszczone z dala od urzdze sterowanych drog radiow. Jego normalna praca moe niekorzystnie wpłyn na ulokowane w pobliu 6

7 urzdzenia sterowane radiowo, co moe doprowadzi do obraenia ciała lub uszkodzenia urzdzenia. Przeczytaj rozdział o kompatybilnoci elektromagnetycznej zawarty w tej instrukcji. Nie uywa tego urzdzenia w temperaturach otoczenia wyszych ni 40 C. Przykrcanie zestawu kół tylnych. Przed rozpoczciem eksploatacji urzdzenia naley przykrci do niego zestaw kół tylnych. W tym celu naley wykona nastpujcce czynnoci: Rozpakowa urzdzenie. Z woreczka wycign cztery ruby M5x12 i nakrtki M5. Ustawi zestaw kół jak pokaznano na rysunku. Skrci ruby z nakrtkami. 7

8 Przyłczanie do sieci zasilajcej Przyłczanie półautomatu do zasilajcej sieci energetycznej oraz włczanie do systemu ochrony przeciwporaeniowej powinno by zgodne z norm arkuszow PN-E pt. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. MagPower 1700 przystosowany jest do współpracy z jednofazow 3-przewodow sieci 230V, 50Hz z zabezpieczeniem zwłocznym bezpiecznikiem o prdzie 16A. MagPower 1700s przystosowany jest do współpracy z jednofazow, 3- przewodow sieci 230V, 50Hz z zabezpieczeniem zwłocznym bezpiecznikiem o prdzie 16A lub trójfazow, 5-przewodow sieci 3x400V, 50Hz z zabezpieczeniem zwłocznym bezpiecznikiem o prdzie 10A. Gniazdo przyłczeniowe powinno posiada zacisk ochrony przeciwporaeniowej. Przed przyłczeniem półautomatu do sieci zasilajcej upewni si czy wyłcznik główny jest w pozycji 0 /wyłczony/. MagPower 1700s wyposaony jest w dwa przewody zasilajce dla dwóch rodzajów sieci zasilajcej. Zmiany napicia zasilania mona dokona za pomoc przełcznika napicia zasilania, zamontowanego na przedniej ciance urzdzenia. Podłczanie gazu osłonowego W celu podłczenia gazu osłonowego wykona nastpujce czynnoci: Po ustawieniu butli na półce od strony cianki tylnej, zabezpieczy j przed przewróceniem si za pomoc łacucha. Zdj osłon zaworu butli z gazem osłonowym. Nakrci reduktor gazu na butl. Podłczy reduktor gazu z półautomatem MiniMagster wem cinieniowym doprowadzajcym gaz, uywajc do tego opaski zaciskowej. Zakładanie drutu elektrodowego do podajnika Przed rozpoczciem zakładania drutu elektrodowego do podajnika drutu naley wyłczy urzdzenie z sieci poprzez ustawienie przełcznika zasilania sieciowego w połoeniu 0. Aby załoy drut elektrodowy naley wykona nastpujce czynnoci: Nałoy szpul z drutem na trzpie, tak eby drut wystawał, w kierunku rolki napdowej. Szpule z drutem o masie 5kg naley nakłada na krótszy trzpie o wikszej rednicy, natomiast szpule z drutem o masie 0,5kg naley nakłada na dłuszy trzpie o mniejszej rednicy. Nałoy piercie na trzpie dla zablokowania szpuli dla szpuli o masie 5kg kołnierzem do wewntrz, dla szpul o masie 0,5kg kołnierzem na zewntrz. Nałoy spryn na piercie, nastpnie docisn j za pomoc blokady szpuli. Dla zablokowania zespołu szpuli na trzpieniu naley nakrtk blokady szpuli wkrca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W podajniku drutu zwolni spryn dociskajc nakrtk i unie rami dociskajce. Upewni si czy rednica wygrawerowana na widocznej stronie rolki napdowej odpowiada rednicy zastosowanego drutu. Ostronie odwin koniec drutu ze szpuli utrzymujc go napronym dla zapobieenia rozwinicia si drutu ze szpuli. 8

9 Wprowadzi drut elektrodowy do prowadnicy drutu w podajniku. Wprowadzi drut poprzez rolk napdow podajnika do uchwytu. Opuci rami rolki dociskajcej i zatrzasn je za pomoc regulatora siły docisku. Z uchwytu spawalniczego wykrci dysz i kocówk kontaktow. Włczy zasilanie półautomatu. Skierowa uchwyt na zewntrz tak, aby wysuwajcy si drut nie spowodował okaleczenia spawacza oraz innych ludzi znajdujcych si w pobliu. Nacisn przycisk sterujcy; drut elektrodowy powinien przesuwa si w kierunku kocówki uchwytu. Uwaga: Podczas przesuwania si drutu w uchwycie spawalniczym nie zaglda do otworu wylotowego, gdy wysuwajcy si drut moe przebi rogówk oka. 1- Tuleja 2- Szpula z drutem: A o masie 5kg, B o masie 0,5kg 3- Piercie szpuli 4- Spryna 5- Blokada szpuli Po pojawieniu si drutu elektrodowego w wylocie uchwytu spawalniczego /około 20 mm/ zwolni przycisk uchwytu i nakrci kocówk kontaktow odpowiedni do rednicy drutu. Prawidłowo wyregulowa sił docisku rolki: docisk za mały rolka napdowa lizga si po drucie; docisk za duy drut jest skrawany przez rolk napdow, lub blokuje si w pancerzu; obrót regulatora w prawo zwiksza docisk, obrót regulatora w lewo zmniejsza docisk. 9

10 Mechanizm podajnika 1 - Pokrtło regulacji docisku drutu elektrodowego: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zwikszanie siły docisku, obrót w kierunku przeciwnym - zmniejszenie siły docisku Uwaga: Przy zbyt małej sile docisku drut si lizga, natomiast przy zbyt duej drut moe ulec deformacji. 2 - Rami dociskowe 3 - Prowadnica drutu 4 - Rolka czynna Ø 30mm 5 - Pokrtło mocujce rolk 6 - Silnik Zmiana polaryzacji napicia wyjciowego Przed przystpieniem do zmiany polaryzacji napicia wyjciowego naley zdemontowa osłon listwy zmiany polaryzacji. Demonta polega na odkrceniu ruby M5x12 oraz wysuniciu osłony w kierunku podajnika. Po zmianie polaryzacji zamontowa osłon. 10

11 Spawanie z dodatni polaryzacj (DC+) Urzdzenie fabrycznie przygotowane jest do spawania z dodatni polaryzacj wymagan do drutu elektrodowego stalowego pełnego. Przewód uchwytu spawalniczego podłczony jest do dodatniego zacisku wyjciowego +, natomiast przewód powrotny do zacisku ujemnego -. Spawanie z ujemn polaryzacj (DC-) Przewody dochodzce do listwy naley zamieni miejscami tj. przewód uchwytu spawalniczego podłczy do zacisku ujemnego -, a przewód powrotny do zacisku dodatniego +. Jest to konfiguracja przewidziana do spawania drutem rdzeniowym (proszkowym), samoosłonowym. Czynnoci kocowe Połczy przewód powrotny z elementem spawanym za pomoc zacisku kleszczowego. Podłczy butl z gazem osłonowym z wejciem gazu osłonowego poprzez reduktor cinienia. Włczy wtyczk zasilania sieciowego półautomatu do gniazda zasilania sieci energetycznej. Włczy zasilanie półautomatu włcznikiem głównym, co sygnalizowane jest zawieceniem si lampki sygnalizacyjnej. Stosownie do rodzaju spoiny, typu złcza i gruboci spawanych elementów wybra odpowiednie nastawy spawania za pomoc przełcznika napicia spawania oraz pokrtła regulacji prdkoci podawania drutu elektrodowego. Zachowujc stosowne przepisy bhp mona przystpi od spawania. 11

12 Elementy obsługi Elementy obsługi na płycie przedniej MagPower 1700 i 1700s 1A MagPower 1700: wyłcznik główny zasilania urzdzenia: włcza i wyłcza zasilanie sieciowe 1B MagPower 1700s: Łcznik pełnicy 2 funkcje: 1) wyłcznik główny zasilania urzdzenia 2) przełcznik zmiany napicia zasilania 2 przełcznik zmiany napicia spawania: umoliwia skokowy wybór czterech wartoci napicia spawania: A1, A2, B1, B2 Uwaga: Nie wolno zmienia zakresu napicia w trakcie spawania - grozi to uszkodzeniem przełcznika 3 sygnalizator włczenia zasilania urzdzenia 4 sygnalizator działania zabezpieczenia termicznego: wiecenie sygnalizuje przegrzanie urzdzenia 5 pokrtło regulacji prdkoci podawania drutu Vd: umoliwia płynn regulacj prdkoci podawania drutu elektrodowego w zakresie od 0 do 18 m/min 6 uchwyt spawalniczy: doprowadza napicie spawania, gaz osłonowy i drut elektrodowy 7 przewód powrotny z zaciskiem kleszczowym: zamyka obwód spawania 12

13 Elementy na płycie tylnej MagPower 1700, 1700s 1 półka do ustawienia butli z gazem Uwaga: Po zainstalowaniu, butl z gazem zabezpieczy przed wywróceniem si za pomoc łacucha. Nie stawia na półk butli o pojemnoci wikszej ni 10 litrów grozi to wywróceniem si półautomatu 2 tabliczka znamionowa w zasilania gazu otwory wentylacyjne nie zasłania! przewód zasilania sieciowego 230V z wtyczk przewód zasilania sieciowego 400V z wtyczk (tylko MagPower 1700s) 13

14 Proces spawania Spawanie metod MIG / MAG W metodzie spawania technik MIG / MAG wymagane jest jedynie ustawienie dwóch parametrów spawania: napicie spawania Us prdko podawania drutu elektrodowego Vd Poniej przedstawiono kilka uwag, ułatwiajcych dobór parametrów spawania: Zwikszenie prdkoci podawania drutu elektrodowego powoduje skrócenie długoci łuku, zwikszenie natenia prdu spawania oraz zwikszenie głbokoci wtopienia /przetopu/. Zmniejszenie prdkoci podawania drutu powoduje wydłuenie łuku, zmniejszenie natenia prdu spawania i zmniejszenie przetopu. Zwikszenie napicia spawania powoduje wydłuenie łuku. Zmniejszenie napicia spawania powoduje skrócenie łuku. Gdy prdko podawania drutu elektrodowego jest ju za dua nastpuje wyrane wypchanie uchwytu spawalniczego ku górze. Drut elektrodowy nie nada topi si w łuku i odpycha uchwyt spawalniczy. Gdy prdko podawania drutu elektrodowego jest za mała lub, gdy napicie spawania jest za wysokie, na kocu drutu elektrodowego tworz si due krople, które spadaj obok jeziorka ciekłego metalu. Zbyt due rozpryski wiadcz o za małym napiciu spawania lub za duej prdkoci podawania drutu elektrodowego. Spawanie drutem rdzeniowym, samoosłonowym W celu przystosowania półautomatów MagPower 1700 i 1700s do spawania drutem rdzeniowym naley: Załoy na tulej szpul z drutem rdzeniowym. W komorze podajnika zmieni polaryzacj napicia wyjciowego na ujemn. W podajniku drutu elektrodowego załoy rolk napdow oznakowan symbolem 0.9V/1.2V stron do drutu 0.9. Przezbroi uchwyt spawalniczy zakładajc wyposaenie do drutu rdzeniowego (kocówk 140.D418 i dysz 145.D258). Spawanie punktowe Półautomaty spawalnicze MagPower 1700 i 1700s mog równie słuy do spawania punktowego zalecane przy spawaniu cienkich elementów np. arkuszy blachy. W tym celu naley: Zmieni dysz gazow na dysz specjaln, wyposaon w kołki umoliwiajce docisk łczonych elementów i swobodny wypływ gazu osłonowego. Ustawi parametry spawania według wczeniej omówionych zasad. Istotny wpływ na jako łcza ma tu czas spawania: zbyt długi powoduje wytopienie si metalu zbyt krótki brak połczenia. 14

15 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) Urzdzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odnonymi zaleceniami i normami. Jednake moe ono wytwarza zakłócenia elektromagnetyczne, które mog oddziaływa na inne systemy takie jak systemy telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpiecze. Zakłócenia te mog powodowa problemy z zachowaniem wymogów bezpieczestwa w okrelonych systemach. Dla wyeliminowania lub zmniejszenia wpływu zakłóce elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urzdzenie naley dokładnie zapozna si zaleceniami tego rozdziału. Urzdzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym. Aeby uywa go w gospodarstwie domowym niezbdne jest przestrzeganie specjalnych zabezpiecze koniecznych do wyeliminowania moliwych zakłóce elektromagnetycznych. Urzdzenie to musi by zainstalowane i obsługiwane tak jak to opisano w niniejszej instrukcji. Jeeli stwierdzi si wystpienie jakichkolwiek zakłóce elektromagnetycznych, obsługujcy musi podj odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzysta z pomocy Lincoln Electric Bester Sp z o.o. Nie dokonywa adnych zmian w urzdzeniu bez pisemnej zgody Lincoln Electric Bester Sp z o.o. Przed zainstalowaniem urzdzenia, obsługujcy musi sprawdzi miejsce pracy czy nie znajduj si tam inne urzdzenia, które mogłyby działa niepoprawnie z powodu zakłóce elektromagnetycznych. Naley wzi pod uwag: Kable wejciowe i wyjciowe, przewody sterujce i przewody telefoniczne, które znajduj si w pobliu miejsca pracy urzdzenia. Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Komputery lub urzdzenia sterowane cyfrowo. Urzdzenia systemów bezpieczestwa i urzdzenia sterujce stosowane w przemyle. Sprzt słucy do pomiarów i kalibracji. Osobiste urzdzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy aparaty słuchowe. Sprawdzi odporno elektromagnetyczn sprztu uytkowanego w miejscu pracy. Obsługujcy musi by pewien, e cały sprzt w obszarze pracy jest kompatybilny. Moe to wymaga dodatkowych pomiarów. Wymiary miejsca pracy, które naley bra pod uwag bd zaleały od konfiguracji miejsca pracy i innych czynników, które mog mie miejsce. Aby zmniejszy emisj promieniowania elektromagnetycznego urzdzenia naley wzi pod uwag nastpujce wskazówki: Podłczy urzdzenie do sieci zasilajcej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji. Jeli mimo to pojawi si zakłócenia, moe zaistnie potrzeba przedsiwzicia dodatkowych zabezpiecze takich np. jak filtrowanie napicia zasilania. Kable wyjciowe powinny by moliwie krótkie i ułoonym razem, jak najbliej siebie. Dla zmniejszenia promieniowania elektromagnetycznego, jeli to moliwe naley uziemia miejsce pracy. Obsługujcy musi sprawdzi czy połczenie miejsca pracy z ziemi nie powoduje adnych problemów lub nie pogarsza warunków bezpieczestwa dla obsługi i urzdzenia. Ekranowanie kabli w miejscu pracy moe zmniejszy promieniowanie elektromagnetyczne. W niektórych sytuacjach moe to okaza si niezbdne. 15

16 Dane techniczne Parametry wejciowe Znamionowe napicie zasilania [V] Znamionowy maksymalny prd zasilania [A]: MagPower ±10% (50Hz) 230 ±10% (50Hz) MagPower 1700s 400 ±10% (50Hz) 27,5 27,4 15,8 Znamionowy pobór mocy z sieci [kva]: 6,4 6,3 7,2 Współczynnik mocy cosϕ przy obcieniu znamionowym: Parametry wyjciowe 0,95 0,95 0,8 Prd spawania znamionowy X10% [A] Prd spawania dla pracy X60% [A] Prd spawania cigły X100% [A] Zakres regulacji prdu spawania [A] Napicie wyjciowe w stanie bez obcienia [V]: Pozostałe parametry techniczne Ilo stopni napicia spawania 4 Zakres regulacji prdkoci podawania drutu [m/min] Stopie ochrony obudowy IP21 Zakres temperatur pracy [ C]: -10 do +40 Dopuszczalna wilgotno wzgldna (t=20 C) [%]: Masa /bez szpuli/ [kg]: Wymiary /szer/wys/gł/ [mm]: 325x495x585 16

17 Przepisy w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy W sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych obwizuj zapisy Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. /Dz. U z dnia 19 maja 2000r./, a w szczególnoci punkty: Rozdział 3 Wyposaenie i materiały eksploatacyjne Butle zapasowe, o których mowa w ust. 1, powinny by przechowywane w wyodrbnionych pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych bd w wydzielonych miejscach spawalni, wyranie oznakowanych i zabezpieczonych We do gazów powinny by stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu i cinieniem znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych naley stosowa w odpowiedni do gazu dominujcego w mieszance Naprawy urzdze i osprztu spawalniczego powinny by wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast uytkownicy urzdze spawalniczych i osprztu mog wykonywa tylko biece czynnoci konserwacyjne, okrelone w instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez producenta Urzdzenia i osprzt spawalniczy powinny by po naprawie sprawdzane pod wzgldem spełnienia przez nie wymaga bezpieczestwa okrelonych w przepisach lub w Polskich Normach. Wynik sprawdzenia powinien by udokumentowany. Rozdział 4 Kwalifikacje spawalnicze 27. Prace spawalnicze powinny by wykonywane przez osoby posiadajce "Zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia" albo "wiadectwo egzaminu spawacza" lub "Ksik spawacza", wystawione w trybie okrelonym w odrbnych przepisach i Polskich Normach, z uwzgldnieniem przepisu Osoby wykonujce: 1) rczne cicie termiczne, 2) zgrzewanie 3) rczne lutowanie 4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych - powinny wykaza si co najmniej zawiadczeniem o ukoczeniu szkolenia w zakresie okrelonym w odrbnych przepisach i Polskich Normach. 17

18 Safety WARNING This equipment must be used by qualified personnel. Be sure that all installation, operation, maintenance and repair procedures are performed only by qualified individuals. Read and understand this manual before operating this equipment. Failure to follow the instructions in this manual could cause serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. Read and understand the following explanations of the warning symbols. Lincoln Electric is not responsible for damages caused by improper installation, improper care or abnormal operation. WARNING: This symbol indicates that instructions must be followed to avoid serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. Protect yourself and others from possible serious injury or death. READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS: Read and understand this manual before operating this equipment. Arc welding can be hazardous. Failure to follow the instructions in this manual could cause serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. ELECTRIC SHOCK CAN KILL: Welding equipment generates high voltages. Do not touch the electrode, work clamp, or connected work pieces when this equipment is on. Insulate yourself from the electrode, work clamp, and connected work pieces. ARC RAYS CAN BURN: Use a shield with the proper filter and cover plates to protect your eyes from sparks and the rays of the arc when welding or observing. Use suitable clothing made from durable flame-resistant material to protect you skin and that of your helpers. Protect other nearby personnel with suitable, nonflammable screening and warn them not to watch the arc nor expose themselves to the arc. WELDING SPARKS CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION: Remove fire hazards from the welding area and have a fire extinguisher readily available. Welding sparks and hot materials from the welding process can easily go through small cracks and openings to adjacent areas. Do not weld on any tanks, drums, containers, or material until the proper steps have been taken to insure that no flammable or toxic vapors will be present. Never operate this equipment when flammable gases, vapors or liquid combustibles are present. FUMES AND GASES CAN BE DANGEROUS: Welding may produce fumes and gases hazardous to health. Avoid breathing these fumes and gases. To avoid these dangers the operator must use enough ventilation or exhaust to keep fumes and gases away from the breathing zone. 18

19 ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT: Turn off input power using the disconnect switch at the fuse box before working on this equipment. Ground this equipment in accordance with local electrical regulations. ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT: Regularly inspect the input, electrode, and work clamp cables. If any insulation damage exists replace the cable immediately. Do not place the electrode holder directly on the welding table or any other surface in contact with the work clamp to avoid the risk of accidental arc ignition. ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS MAY BE DANGEROUS: Electric current flowing through any conductor creates electric and magnetic fields (EMF). EMF fields may interfere with some pacemakers, and welders having a pacemaker should consult their physician before operating this equipment. NOISE APPEARES DURING WELDING CAN BE HARM-FUL: Welding arc can cause noise with high level of 85dB for 8-hour week day. Welders operating welding machines are obligated to wear the proper ear protectors /appendix No. 2 for the Decree of the Secretary of Labor and Social Policy from Dz.U. No. 79 pos. 513/. According to the Decree the Secretary of Health and Social Welfare from /Dz.U. No. 68 pos. 194/, employers are obligated to carry examinations and measurements of health harmful factors. CYLINDER MAY EXPLODE IF DAMAGED: Use only compressed gas cylinders containing the correct shielding gas for the process used and properly operating regulators designed for the gas and pressure used. Always keep cylinders in an upright position securely chained to a fixed support. Do not move or transport gas cylinders with the protection cap removed. Do not allow the electrode, electrode holder, work clamp or any other electrically live part to touch a gas cylinder. Gas cylinders must be located away from areas where they may be subjected to physical damage or the welding process including sparks and heat sources. WELDED MATERIALS CAN BURN: Welding generates a large amount of heat. Hot surfaces and materials in work area can cause serious burns. Use gloves and pliers when touching or moving materials in the work area. CE COMPLIANCE: This equipment complies to the European Communities directives. SAFETY MARK: This equipment is suitable for supplying power for welding operations carried out in an environment with increased hazard of electric shock. 19

20 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste! In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and its implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. As the owner of the equipment, you should get information on approved collection systems from our local representative. By applying this European Directive you will protect the environment and human health! Installation and Operator Instructions Read this entire section before installation or operation of the machine. Location and Environment This machine will operate in harsh environments. However, it is important that simple preventative measures are followed to assure long life and reliable operation. Do not place or operate this machine on a surface with an incline greater than 15 from horizontal. This machine must be located where there is free circulation of clean air without restrictions for air movement to and from the air vents. Do not cover the machine with paper, cloth or rags when switched on. Dirt and dust that can be drawn into the machine should be kept to a minimum. This machine has a protection rating of IP21. Keep it dry when possible and do not place it on wet ground or in puddles. Locate the machine away from radio controlled machinery. Normal operation may adversely affect the operation of nearby radio controlled machinery, which may result in injury or equipment damage. Read the section on Electromagnetic Compatibility in this manual. Do not operate in areas with an ambient temperature greater than 40 C. 20

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 OPERATOR S MANUAL SPF 420 & 670 D I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo

COOLARC-50C OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. IM3038 02/2011 Rev. 00

COOLARC-50C OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. IM3038 02/2011 Rev. 00 COOLARC-50C IM3038 02/2011 Rev. 00 OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.lincolnelectriceurope.com Declaration

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji

Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji 1 17 19 18 9 16 15 11 7 6 5 8 1 - INCLUDES ITEMS - 16 1896-Rev.A-PL Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji Tri King Triplex Mower with ROPS Kosiarka Tri King z trzema bębnami

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Safety & Operation Manual Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi

Safety & Operation Manual Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi 4189624-Rev.A-PL Safety & Operation Manual Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Tri King Triplex Mower with ROPS Kosiarka Tri King z trzema bębnami i pałąkiem ROPS 67069 Kubota D722-E3B Engine 67069 Silnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN2010D/IR-1P NVIP-3DN3010H/IRH-1P NVIP-3DN4010V/IRH-1P

User s manual NVIP-3DN2010D/IR-1P NVIP-3DN3010H/IRH-1P NVIP-3DN4010V/IRH-1P User s manual NVIP-3DN2010D/IR-1P NVIP-3DN3010H/IRH-1P NVIP-3DN4010V/IRH-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P User s manual NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P NVIP-1DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P - User s manual ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9

Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9 Table of Contents Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9 Safety Instructions...Page 10 Before you start...page 15 Set the time...page

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo