ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: Podstawowym kryterium zapewniaj cym ci g o zasilania dla systemu biometrycznego jest wysoka niezawodno wszystkich urz dze zasilaj cych tworz cych sie energetyczn. Nie bez znaczenia jest równie jako dostarczanej energii elektrycznej, od której zale y poprawne funkcjonowanie szeregu odbiorników. W przypadku zasilania systemu biometrycznego wymaga si wysokiej niezawodno ci zasilania, w tym stosowania urz dze, które eliminuj zak ócenia przychodz ce z sieci zasilaj cej (przerwy, zapady, przepi cia dorywcze lub przej ciowe, itd.). Ze wzgl du na pewno zasilania tego systemu przeprowadzono analiz z uwzgl dnieniem relacji zachodz cych w aspekcie bezpiecze stwa. Ze wzgl du na skutki b du przekazywania informacji przez system biometryczny rozró nia si dwa stany bezpiecze stwa: stan zawodno ci bezpiecze stwa oraz stan zawodno ci zdatno ci systemu biometrycznego. S owa kluczowe: systemy biometryczne, proces eksploatacji, zasilanie 1. WST P W transporcie, jako rozleg ym systemie problem zapewnienia bezpiecze stwa publicznego (np. odprawy na terenie portów lotniczych, morskich, itd.) wydaje si szczególnie wa ny [1]. Dlatego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa podró nych uzupe nieniem "zwyk ych" systemów elektronicznej ochrony - np. systemy sygnalizacji w amania i napadu, systemy sygnalizacji po aru, skanerów baga u mo na w przypadku zwi kszenia poziomu zagro enia stosowa multibiometryczny mobilny system rozpoznawania zagro e. System ten sk ada si z podsystemów rozpoznawania g osu, obrazu twarzy oraz skanera odcisków palca. Fuzja tych trzech podsystemów z biometryczn baz danych (w sk ad której wchodz obrazy: twarzy, g osu i linii papilarnych) stanowi uzupe nienie klasycznego rozwi zania stosowanego np. na lotniskowym stanowisku odpraw - rys. 1. Zwi kszenie poziomu bezpiecze stwa dotyczy nie tylko obiektów z du ilo ci osób pracuj cych i korzystaj cych ze rodków przewozowych (lotniska, dworce kolejowe, porty morskie, bazy logistyczne, itd.),

2 154 Jacek Pa ale wa ne jest tak e podczas monitorowania sk adów rodków transportowych (bezpiecze stwo publiczne pasa erów podczas jazdy), bezpiecze stwo adunków oraz newralgicznych budowli transportowych (np. lotniska, bazy paliw, stacje transformatorowe i rozdzielcze niskich, rednich i wysokich napi, itp.), jako atwych obiektów ataków terrorystycznych mog cych zdezorganizowa funkcjonowanie transportu, a co za tym idzie i gospodarki pa stwa na du ym obszarze [1,3]. System multibiometryczny w powi zaniu z innymi systemami: np. ochrony elektronicznej, transmisji danych, czno ci przewodowej i bezprzewodowej to telematyka transportu - rys. 1. Telematyka transportu jest to dzia wiedzy o transporcie integruj cy informatyk i telekomunikacj w zastosowaniach dla potrzeb zarz dzania i sterowania ruchem w systemach transportowych, stymuluj cy dzia alno techniczno - organizacyjn umo liwiaj c podniesienie efektywno ci i bezpiecze stwa eksploatacji tych systemów" [2]. Rozwi zania telematyki transportu w szerokim zakresie wykorzystywane s do realizacji us ug zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa transportu, a tak e bezpiecze stwa publicznego w szeroko rozumianych systemach i obiektach transportowych [1, 3]. Rys. 1. Schemat zasilania systemu biometrycznego - lotniskowe stanowisko odpraw, gdzie: p1,p2 biometryka odcisku palca; m1,m2 biometryka g osu; k1,k2 biometryka rozpoznawania twarzy; R1 skaner baga u, B1,B2 akumulatory wewn trzne podtrzymuj ce prac mikroprocesorów; UPS zasilacz bezprzerwowy systemu; C agregat pr dotwórczy; L1,L2 linie elektroenergetyczne zasilaj ce rozleg y obszar lotniskowy z poszczególnych elektrowni G1,G2 (opracowanie w asne)

3 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 155 Dzia anie wszystkich systemów telematycznych, które s zlokalizowane np. w portach lotniczych wymaga niezawodnego zasilania energi elektryczn o odpowiednich parametrach, które s dok adnie okre lone np. w normach [12]. Podstawowym kryterium zapewniaj cym ci g o zasilania dla mobilnego systemu biometrycznego jest wysoka niezawodno wszystkich urz dze zasilaj cych tworz cych sie energetyczn. Nie bez znaczenia jest równie jako dostarczanej energii elektrycznej, od której zale y poprawne funkcjonowanie szeregu odbiorników. Parametry jako ciowe energii elektrycznej zasilaj cej odbiorniki elektryczne, w tym system biometryczny zosta y okre lone w odpowiednich normach np. PN-EN lub rozporz dzeniach Dz. U. nr 93/2007 [1]. Normy i rozporz dzenia ci le okre laj parametry energii elektrycznej, jednak brak jest przepisów wykonawczych, które stanowi yby podstaw egzekwowania od odbiorców filtrowania wprowadzanych do sieci zak óce. Powoduje to, e parametry dostarczanej energii odbiegaj od wymaga formalnych. Dla urz dze tworz cych system biometryczny najbardziej niebezpieczne s krótkie przerwy w zasilaniu oraz ich szczególne przypadki okre lone, jako zapady napi cia. W przypadku zasilania systemu biometrycznego wymaga si wysokiej niezawodno ci zasilania, w tym stosowania urz dze, które eliminuj zak ócenia przychodz ce z sieci zasilaj cej (przerwy, zapady, cz stotliwo ci harmoniczne napi cia sieci, przepi cia dorywcze lub przej ciowe, itd.). Badania w sektorze IT prowadzone w Wielkiej Brytanii przez National Computing Center szacowa y rednie straty wynikaj ce z awarii elektrycznych jako wy sze ni spowodowane wy adowaniami atmosferycznymi lub kradzie ami [4]. W systemach biometrycznych bazy danych biometrycznych przechowywane s na serwerach. cie ki dost pu w serwerach wi kszo ci systemów sieciowych (w tym tak e dla danych biometrycznych) s dla atwo ci dost pu umieszczane w pami ci RAM. Zapad napi cia w uk adzie zasilania systemu biometrycznego mo e je ca kowicie usun. Np. rodowisko UNIX wymaga, aby wszystkie pliki systemowe by y stale otwarte w pami ci RAM. Wtedy chwilowa przerwa w zasilaniu zapad napi cia mo e spowodowa konieczno ponownej instalacji systemu lub aplikacji komputerowej rozpoznawania obrazu, g osu czy odcisku palca [4]. Aby kontynuowa prac systemu biometrycznego w przypadku zaników napi cia d u szych ni 10 ms nale y korzysta z zast pczego ród a energii elektrycznej, np. baterii akumulatorów lub zasilaczy bezprzerwowych UPS. 2. ZASILANIE MOBILNEGO SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO Dla systemu biometrycznego, który zlokalizowany jest na lotnisku podstawowym ród em zasilania jest przemys owa energia elektryczna 230 V, 50 Hz wytwarzana w elektrowniach i przesy ana przez linie wysokiego, redniego i niskiego napi cia oraz stacje transformatorowe tworz ce system elektroenergetyczny - rys. 2. W systemie elektroenergetycznym znajduje si kilka elektrowni, du a ilo napowietrznych i kablowych linii przesy owych (linie napowietrzne stanowi cznie oko o 86%

4 156 Jacek Pa eksploatowanych linii) i stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz odbiorników po czonych w jeden z o ony system elektryczny [4]. Na rys. 2 przedstawiono fragment elektroenergetycznego systemu zasilaj cego odbiorniki niskiego napi cia nn, które zlokalizowane s na rozleg ym obszarze lotniskowym. Zasilanie elektryczne nn s u y do o wietlenia pasów startowych, zasilania radarów bliskiego i dalekiego podej cia, zasilania elektronicznych systemów bezpiecze stwa ESB, w tym systemów biometrycznych. S one zlokalizowane w sali odpraw i po czone przez sie komputerow zabezpieczon z serwerami, które przechowuj bazy danych biometrycznych. Zasilanie odbiorników ko cowych np. elektronicznych systemów bezpiecze stwa bezpo rednio z systemu elektroenergetycznego nie gwarantuje wysokiej niezawodno ci dostaw energii elektrycznej. Rys. 2. Sie elektroenergetyczna zasilaj ca rozleg y obszar lotniskowy z dwóch niezale nych elektrowni G tworz cych rezerw nieobci on (opracowanie w asne)

5 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 157 Przerwa w dostawie energii spowodowana planowymi lub nieplanowymi wy czeniami, ró nymi zdarzeniami losowymi mo e by przyczyn zagro enia ycia podró nych lub powstania wymiernych strat ekonomicznych np. wy czenia radiolatarni, systemu l dowania bez widoczno ci ILS, radaru naprowadzania na cie k l dowania (zamkni cie portu lotniczego). W celu unikni cia w/w problemów zwi zanych z dostaw energii elektrycznej wykorzystuje si ogóln koncepcj zasilania obiektów z dwóch lub trzech niezale nych elektrowni oraz urz dze elektrycznych, które wytwarzaj energi elektryczn w przypadku awarii podstawowego ród a zasilania, tj. sieci elektroenergetycznej rys. 2. Warunkiem uzyskania wysokiej niezawodno ci jest doprowadzenie zasilania do obszaru lotniskowego z dwóch ró nych niezale nych kierunków - g ównych punktów zasilania. Realizowane jest to przez doprowadzenie energii elektrycznej z dwóch elektrowni G I, GII, rozdzielnych linii przesy owych wysokiego, redniego i niskiego napi cia oraz stacji transformatorowych rozdzielczych - rys. 2. Takie rozwi zanie pozwala na uzyskanie w a ciwego poziomu niezawodno ci zasilania. W uk adzie zasilania obszaru lotniska powinien by zamontowany uk ad automatyki samoczynnego zasilania rezerwy SZR, z którego energia elektryczna jest doprowadzana do rozdzielni g ównej obiektu. W przypadku zaniku /zapadu napi cia zasilaj cego uk ad automatyki SZR wykrywa awari i w odpowiednio krótkim czasie dokonuje prze czenia na zasilanie rezerwowe druga elektrownia znajduj ca si w sieci elektroenergetycznej. W rozdzielni energetycznej systemu zasilania nale y wydzieli grup odbiorców zasilania kategorii III rys. 3, oraz stworzy drugi obwód SZR - wspó praca z zespo em pr dotwórczym (zespó P). Z drugiego uk adu SZR zasilanie nale y doprowadzi do rozdzielnicy napi cia awaryjnego zasilaj cej odbiorniki II kategorii zasilania. Dla odbiorników zaliczonych do II kategori zasilania dopuszcza si czas przerwy w zasilaniu do 60 s [4] - rys. 3. Kategorie zasilania przyj te w gospodarce elektroenergetycznej: I najwi ksza pewno zasilania dotyczy odbiorników, dla których jakakolwiek przerwa w zasilaniu (w tym zapad napi cia) mo e spowodowa zagro enie ycia lub du e straty materialne np. wskutek zak óce procesu technologicznego, ochrona lotniska odprawy, transportowe systemy bezpiecze stwa, itd. II zwi kszona pewno zasilania dotyczy odbiorników, dla których przerwa w zasilaniu nie d u sza ni 60 [s] nie spowoduje negatywnych skutków, wi kszo elektronicznych systemów bezpiecze stwa - zasilanie rezerwowe. III zwyk a pewno zasilania dotyczy odbiorników, dla których nawet d ugotrwa a przerwa w zasilaniu nie spowoduje negatywnych skutków. Rys. 3. Kategorie zasilania obowi zuj ce w gospodarce elektroenergetycznej [4]

6 158 Jacek Pa W rozdzielnicy napi cia awaryjnego nale y wydzieli obwód napi cia gwarantowanego UPS, który przeznaczony jest dla zasilania odbiorników kategorii I zasilania, dla których niedpuszczalna jest przerwa w zasilaniu. Uk ad wspó pracy P z UPS nazywamy tamdemem P-UPS rys. 4. Rys. 4. Rozwi zanie zasilania dla lotniskowych elektronicznych systemów bezpiecze stwa ESB, które zaliczone s do I kategorii pewno ci zasilania (opracowanie w asne)

7 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 159 Zasilanie tych elementów w sposób bezprzerwowy jest mo liwe do realizacji tylko z wykorzystaniem zasilaczy UPS oraz w asnych baterii akumulatorów, które zlokalizowane s przy poszczególnych elektronicznych systemach bezpiecze stwa oraz w systemie biometrycznym. Systemy biometryczne wykorzystuj mikroprocesory oraz zestawy komputerowe wraz z bazami danych zgromadzonych na serwerach. Urz dzenia te s szczególnie wra liwe na zmiany (zaniki i zapady) napi cia zasilaj cego [11,12]. Systemy komputerowe to cz systemu biometrycznego. W tych systemach stosuje si równie inne zabezpieczenia przed zanikiem napi cia np. stosowanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Uproszczony schemat zasilania systemu biometrycznego wykorzystuj cy trzy techniki biometryczne oraz skaner baga u przedstawiono na rys. 1. Ka dy z podsystemów biometrycznych nadzorowany jest przez w asny system komputerowy z baz danych biometrycznych (odcisk palca, rysy twarzy lub próbki g osu). Ze wzgl du na prac systemów w czasie rzeczywistym i przetwarzanie sygna ów nale y stosowa cztery niezale ne systemy komputerowe. Komputery te s dodatkowo zabezpieczane bateriami B1, B2, które s u do bezpiecznego zamkni cia podsystemu. 3. SEKCJONOWANIE PROCESU WY CZANIA PODSYSTEMÓW Podczas przed u aj cej si awarii zasilania g ównego niezwykle wa nym zagadnieniem jest poprawne zamkni cie systemów operacyjnych oraz baz danych dla poszczególnych podsystemów biometrycznych. W przeciwnym wypadku mo e doj do utraty danych, uszkodzenia baz danych, aplikacji lub systemu operacyjnego. Oprogramowanie komputerowe opracowane specjalnie dla urz dze zasilaj ch UPS (np. Powerware LanSafe) zarz dza zasilaniem elektrycznym doprowadzanym do podsystemów biometrycznych rys. 5. Oprogramowanie obs uguje wszystkie systemy operacyjne a tak e urz dzenia sieciowe podsystemów. Rys.5. Segmentyzacja indywidualna dla poszczególnych podsystemów systemu biometrycznego [4]

8 160 Jacek Pa Oprócz prawid owego zamykania systemów w poszczególnych podsystemach biometrycznych program zapewnia integralno danych, zamykanie sekwencyjne, kontrol grupow i powiadamianie o stanach technicznych zasilania w poszczególnych urz dzeniach [4]. Funkcja wy czania sekwencyjnego pozwala operatorowi systemu biometrycznego na zdefiniowanie indywidualne posczególnych czasów wy czania dla ka dego z podsystemów biometrycznych rys. 6. Rys.6. Wymagana konfiguracja czasu podtrzymania dla poszczególnych odbiorników podsystemu biometrycznego, gdzie: M1-M5 urz dzenia nadzoruj ce u ytkowanie podsystemów (opracowanie w asne) Dzi li realizacji takiej funkcji, ca o systemu biometrycznego zostanie wy czona w uporz dkowany sposób, a wszystkie dane zostan zapisane na odpowiednich no nikach danych lub w bazie danych rys. 5. Na rys. 6 przedstawiono konfiguracj wymaganego czasu podtrzymania dla UPS-a z segmentacj poszczególnych podsystemów biometrycznych tworz cych zintegrowany system biometryczny. 4. MODEL PROCESU EKSPLOACJI ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN DLA SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO Przez bezpiecze stwo zasilania energi elektryczn systemu biometrycznego rozumiemy w a ciwo obiektu charakteryzuj c si jego odporno ci na powstanie sytuacji niebezpiecznych [5,8,9]. W przypadku zasilania elektrycznego rozró niamy trzy stany bezpiecze stwa (rys. 7): stan, w którym wszystkie urz dzenia systemu zasilania tj. sie energetyczna oraz urz dzenia zasilania rezerwowego s zdatne sprawne technicznie R 0 (t);

9 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 161 zawodno bezpiecze stwa podatno systemu zasilania urz dze biometrycznych na powstanie sytuacji niebeziecznych wyst pienie stanu Q B (t) brak zasilania g ównego i rezerwowego, oraz stanów 0 B1,0 B2 zwi zanych z zasilaniem B 1,B 2 podsystemów biometrycznych zamykanie systemów operacyjnych urz dze k,p, system niezdatny, nie mo na przeprowadza operacji odprawy podró nych; stan zawodno ci sprawno ci Q ZB1 (t) Q ZB4 (t) uszkodzenia urz dze rezerwowego zasilania, przyk adowa kolejno wyst powania uszkodze to np. L1(G1) L2(G2) C A; oraz stany Q ZB4 (t)m1 Q ZB4 (t)m5 zagro enia zwi zane z segmentacj zasilania (za zasilanie odpowiedzialne urz dzenie UPS). Rys. 7. Graf procesu eksploatcji zasilania systemu biometrycznego schemat funkcjonalny na rys. 4 (opracowanie w asne) Oznaczenia wyst pujace na rys. 7. L B1 - okr g dopuszczalnego potencja u bezpiecze stwa zwi zany z eksploatacj systemu, wynikaj cy z pojedynczego uszkodzenia elementu rezerwy gor cej zasilania systemu biometrycznego (odnowa podj ta w ci gu jednej godziny przez zespó naprawczy); L B2 - okr g potencja u zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z segmentowania zasilania urz dze nadzoru M 1 -M 5 podsystemów biometrycznych system ze stanu Q ZB4 (t) po czasie okre lonym przez wydajno pr dow UPS przechodzi do stanu Q B (t); L B3 - okr g potencja u zawodno ci bezpiecze stwa wynikaj cy z istnienia wewn trznych baterii zasilaj cych podsystemy biometryczne k, p, - zasilanie zwi zane tylko z wykonaniem operacji zamkni cia systemów operacyjnych poszczególnych urz dze ; stany: R 0 (t)-1111 wszystkie urz dzenia zasilania zdatne, A-0111 niezdatno urz dzenia UPS (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); C-1011 niezdatno agregatu pr dotwórczego (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); G niezdatno linii elektroenergetycznej nr 2 (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); G niezdatno linii elektroenergetycznej nr 1 (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); Q ZB1 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia linii elektroenergetycznej

10 162 Jacek Pa nr 1 (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB2 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia linii elektroenergetycznej nr 2 (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB3 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia agregatu pr dotwórczego (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB4 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia UPS (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB4 (t)m1 Q ZB4 (t)m5 stany zagro enia bezpiecze stwa systemu wynikaj ce z segmentowania zasilania przez system UPS; 0 B1,0 B2 stany zawodno ci bezpiecze stwa systemu wynikaj ce z istnienia w asnych baterii zasilaj cych B1,B2, które podtrzymuj zasilanie na czas zamkni cia systemów operacyjnych, baz danych podsystemów (system zasilania niezdatny); ; 1-5 ; ' 1- `5; B1 - B2 intensywno odnowy systemu zasilania; ; 1-5 ; ' 1- `5; B1 - B2 intensywno uszkodze poszczególnych urz dze systemu zasilania. Przedstawiony graf procesu eksploatcji zasilania systemu biometrycznego uwzgl dnia wszystkie stany techniczne, które mog wyst pi podczas realizacji zadania rozpoznania biometrycznego. W grafie zaznaczono trzy okr gi potencja u bezpiecze stwa, które wynikaj z procesu eksploacji systemu zasilania. L B1 dopuszczalny okr g spadku potencja u bezpiezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia pojedynczego elementu rezerwowego. Warto potencja u bezpiecze stwa (promie okr gu) uzale niony jest od podj cia przez zespó naprawczy natychmiastowej naprawy uszkodzenia za o enie: w okr gu wyst puje tylko mo liwo pojedynczego uszkodzenia urz dzenia rezerwowego [6,7,13]. Ze wzgl du na okre lony czas naprawy urz dzenia dy uruj cy zespó naprawczy, dopuszcza si niesprawno pojedynczego elementu rezerwy. Je eli zespó naprawczy nie jest zdolny do naprawy danego urz dzenia (wymiana modu u) w okre lonym czasie, system zasilania przechodzi do stanu zawodno ci sprawno ci Q ZB1 (t). Zespó naprawczy w tym stanie technicznym posiada wi kszy zapas czasu na dokonanie (wymian ) uszkodzonego elementu z intensywno ci napraw 1. Niepodj cie naprawy mo e spowodowa dalsze uszkodzenia systemu zasilania przej cie do nast pnych stanów technicznych zawodno ci sprawno ci Q ZB2 (t)-q ZB4 (t). Wyst pienie stanu technicznego Q ZB4 (t) powoduje w czenie do procedur sekcjonowania zasilania, które jest realizowane przez system UPS rys. 6. Stan Q ZB4 (t) mo e by wtedy przedstawiony jako z o enie stanów wynikaj cych z czasu sekcjonowania zasilania dla poszczególnych podsystemów systemu biometrycznego, wyst powanie okr gu potencja u zagro enia L B2. Stan Q ZB4 (t)m5 odpowiada zamkni ciu systemu operacyjnego i bazy danych-wy czenie komputera dla zestawu, który nadzoruje ca o systemu biometrycznego. Niezdatno systemu zasilania to stan zawodno ci sprawno ci systemu biometrycznego Q B (t). W tym stanie poch aniaj cym Q B (t) mo na jednak rozró ni dwa stany 0 B1, 0 B2 zwi zane z czasem potrzebnym na wy czenie urz dze podsystemów biometrycznych. Poszczególne urz dzenia biometryczne posiadaj niezale n bateri zasilaj c, która jest wymagana do prawid owego wy czenia specjalizowanych elementów, uk adów elektronicznych, z których zbudowane s te urz dzenia np.

11 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 163 mikroprocesorów, podr cznej pami ci danych, elektronicznej bazy danych ustawie pocz tkowych, itd. 5. ZAKO CZENIE System biometryczny sk ada si z wielu urz dze elektronicznych przetwarzaj cych informacje w postaci cyfrowej - komputery nadzoruj ce prac poszczególnych podsystemów, biometryczne bazy danych, rozpoznanie biometryczne wykorzystuj ce sieci neuronowe, itd. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodno ci zasilania systemu nale y stosowa rezerwowanie. Zapewnienie ci g o ci zasilania elektrycznego systemu biometrycznego jest bardzo wa nym problemem technicznym. Dlatego mobilne systemy biometryczne wymagaj zasilania z ró nych niezale nych róde [10,11,14]. Wyst powanie w systemie ró nych urz dze rezerwowych zasilania powoduje e graf procesu eksploatcji posiada ró ne stany bezpiecze stwa dopuszczalne i niedopuszczalne ze wzgl du na proces rozpoznania biometrycznego. Z zapewnieniem zasilania systemu zwi zana jest niezawodno systemu biometrycznego. Niezawodno systemu biometrycznego mo na zdefiniowa jako zdolno do bezb dnego przekazywania informacji o stanie rozpoznania biometrycznego. Miar niezawodno ci systemu biometrycznego jest prawdopodobie stwo bezb dnego przekazania informacji o stanie rozpoznania biometrycznego. Skutki przekazania informacji o stanie systemu biometrycznego s zawsze równowa ne pozytywny lub negatywny wynik odprawy. Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodno ci zasilania systemu biometrycznego, to tak e wymierne koszty ekonomiczne zwi zane z szeregiem urz dze rezerwowych [8,9,14]. Jednak uzyskanie okre lonej pewno ci i jako ci zasilania wymaga stosowania zaproponowanych rozwi za technicznych. Bibliografia 1. Siergiejczyk M., Rosi ski A.: Wykorzystanie wybranych elementów telematyki transportu w zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego. IV Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpiecze stwo Publiczne BP Pozna, Wawrzy ski W.: Telematyka transportu - zakres poj ciowy i obszar zastosowa. Przegl d Komunikacyjny nr 11, Warszawa, Siergiejczyk M., Rosi ski A.: Diagnostyka telematycznych systemów bezpiecze stwa. XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wis a, Wiatr J., Miego M.: Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w uk adach zasilania gwarantowanego. Medium Dom Wydawniczy, Warszawa, Wa y ska-fiok K., Ja wi ski J.: Niezawodno systemów technicznych. PWN Warszawa, B dkowski L.: Niezawodno i eksploatacja urz dze radioelektronicznych. WAT, Korzan B.: Elementy teorii niezawodno ci. WAT, Mikulik J.: Budynek inteligentny. Tom II Podstawowe systemy bezpiecze stwa w budynkach inteligentnych. Wyd. Pol. l skiej, Migdalski J.: In ynieria niezawodno ci poradnik. ATR Bydgoszcz, 2006.

12 164 Jacek Pa 10. Pa J.: Wp yw rozrzutu w a ciwo ci elementów linii dozorowej na niezawodno funkcjonaln systemów bezpiecze stwa. Biuletyn WAT nr 2 (650) Warszawa, Pa J., D browski T.: Wp yw zmian napi cia zasilania i temperatury na parametry czujek adresowalnych instalowanych w systemach bezpiecze stwa. XXI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris, Zakopane, PN-EN 50160: Parametry napi cia zasilaj cego w publicznych sieciach rozdzielczych. 13. Dyduch J., Pa J., Rosi ski A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Pa J, D browski T.: Methodology of teaching of diagnosing technical security system with examples of system of signalization of burglary and fire 4 th International Congress on Technical Diagnostic Olsztyn, RELIABILITY ANALYSIS OF ELECTRIC ENERGY SUPPLY SYSTEM OF BIOMETRIC MOBILE SYSTEMS Abstract: The basic criterion for ensuring continuity of supply for the biometric system is the high reliability of all supply equipment and forming power grid. Not without significance is also the quality of the supplied electricity, of which depends the proper functioning of a number of off-receivers. In case of energizing of biometric system it is requires a high reliability cylinder, including the use of devices that eliminate noise which comes from the power supply (breaks, sags, surges or temporary odd jobs, etc.). Analysis which takes into account the relationship that takes place in the context of safety was performed due to the confidence of supply system. The paper presents analysis of biometric system in aspect of security. We discern two security states: security unreliability of biometric system and usage unreliability of biometric system due to the effects of error of communication by biometric system. Keywords: biometric systems, the process of exploitation, the power supply

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej Dziennik Ustaw Nr 93-3348 - Poz. 588 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 2) pokrywania kosztów przyłączenia, 3) obrotu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.)

z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) Dz.U.03.89.828 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ODDZIAŁU POCZTY POLSKIEJ S.A. RZESZÓW ul. KRZYŻANOWSKIEGO 10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tom III Autor projektu mgr inż. Krzysztof Gohlike Sprawdził Mgr inż. Maciej Belczącki

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo