ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: Podstawowym kryterium zapewniaj cym ci g o zasilania dla systemu biometrycznego jest wysoka niezawodno wszystkich urz dze zasilaj cych tworz cych sie energetyczn. Nie bez znaczenia jest równie jako dostarczanej energii elektrycznej, od której zale y poprawne funkcjonowanie szeregu odbiorników. W przypadku zasilania systemu biometrycznego wymaga si wysokiej niezawodno ci zasilania, w tym stosowania urz dze, które eliminuj zak ócenia przychodz ce z sieci zasilaj cej (przerwy, zapady, przepi cia dorywcze lub przej ciowe, itd.). Ze wzgl du na pewno zasilania tego systemu przeprowadzono analiz z uwzgl dnieniem relacji zachodz cych w aspekcie bezpiecze stwa. Ze wzgl du na skutki b du przekazywania informacji przez system biometryczny rozró nia si dwa stany bezpiecze stwa: stan zawodno ci bezpiecze stwa oraz stan zawodno ci zdatno ci systemu biometrycznego. S owa kluczowe: systemy biometryczne, proces eksploatacji, zasilanie 1. WST P W transporcie, jako rozleg ym systemie problem zapewnienia bezpiecze stwa publicznego (np. odprawy na terenie portów lotniczych, morskich, itd.) wydaje si szczególnie wa ny [1]. Dlatego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa podró nych uzupe nieniem "zwyk ych" systemów elektronicznej ochrony - np. systemy sygnalizacji w amania i napadu, systemy sygnalizacji po aru, skanerów baga u mo na w przypadku zwi kszenia poziomu zagro enia stosowa multibiometryczny mobilny system rozpoznawania zagro e. System ten sk ada si z podsystemów rozpoznawania g osu, obrazu twarzy oraz skanera odcisków palca. Fuzja tych trzech podsystemów z biometryczn baz danych (w sk ad której wchodz obrazy: twarzy, g osu i linii papilarnych) stanowi uzupe nienie klasycznego rozwi zania stosowanego np. na lotniskowym stanowisku odpraw - rys. 1. Zwi kszenie poziomu bezpiecze stwa dotyczy nie tylko obiektów z du ilo ci osób pracuj cych i korzystaj cych ze rodków przewozowych (lotniska, dworce kolejowe, porty morskie, bazy logistyczne, itd.),

2 154 Jacek Pa ale wa ne jest tak e podczas monitorowania sk adów rodków transportowych (bezpiecze stwo publiczne pasa erów podczas jazdy), bezpiecze stwo adunków oraz newralgicznych budowli transportowych (np. lotniska, bazy paliw, stacje transformatorowe i rozdzielcze niskich, rednich i wysokich napi, itp.), jako atwych obiektów ataków terrorystycznych mog cych zdezorganizowa funkcjonowanie transportu, a co za tym idzie i gospodarki pa stwa na du ym obszarze [1,3]. System multibiometryczny w powi zaniu z innymi systemami: np. ochrony elektronicznej, transmisji danych, czno ci przewodowej i bezprzewodowej to telematyka transportu - rys. 1. Telematyka transportu jest to dzia wiedzy o transporcie integruj cy informatyk i telekomunikacj w zastosowaniach dla potrzeb zarz dzania i sterowania ruchem w systemach transportowych, stymuluj cy dzia alno techniczno - organizacyjn umo liwiaj c podniesienie efektywno ci i bezpiecze stwa eksploatacji tych systemów" [2]. Rozwi zania telematyki transportu w szerokim zakresie wykorzystywane s do realizacji us ug zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa transportu, a tak e bezpiecze stwa publicznego w szeroko rozumianych systemach i obiektach transportowych [1, 3]. Rys. 1. Schemat zasilania systemu biometrycznego - lotniskowe stanowisko odpraw, gdzie: p1,p2 biometryka odcisku palca; m1,m2 biometryka g osu; k1,k2 biometryka rozpoznawania twarzy; R1 skaner baga u, B1,B2 akumulatory wewn trzne podtrzymuj ce prac mikroprocesorów; UPS zasilacz bezprzerwowy systemu; C agregat pr dotwórczy; L1,L2 linie elektroenergetyczne zasilaj ce rozleg y obszar lotniskowy z poszczególnych elektrowni G1,G2 (opracowanie w asne)

3 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 155 Dzia anie wszystkich systemów telematycznych, które s zlokalizowane np. w portach lotniczych wymaga niezawodnego zasilania energi elektryczn o odpowiednich parametrach, które s dok adnie okre lone np. w normach [12]. Podstawowym kryterium zapewniaj cym ci g o zasilania dla mobilnego systemu biometrycznego jest wysoka niezawodno wszystkich urz dze zasilaj cych tworz cych sie energetyczn. Nie bez znaczenia jest równie jako dostarczanej energii elektrycznej, od której zale y poprawne funkcjonowanie szeregu odbiorników. Parametry jako ciowe energii elektrycznej zasilaj cej odbiorniki elektryczne, w tym system biometryczny zosta y okre lone w odpowiednich normach np. PN-EN lub rozporz dzeniach Dz. U. nr 93/2007 [1]. Normy i rozporz dzenia ci le okre laj parametry energii elektrycznej, jednak brak jest przepisów wykonawczych, które stanowi yby podstaw egzekwowania od odbiorców filtrowania wprowadzanych do sieci zak óce. Powoduje to, e parametry dostarczanej energii odbiegaj od wymaga formalnych. Dla urz dze tworz cych system biometryczny najbardziej niebezpieczne s krótkie przerwy w zasilaniu oraz ich szczególne przypadki okre lone, jako zapady napi cia. W przypadku zasilania systemu biometrycznego wymaga si wysokiej niezawodno ci zasilania, w tym stosowania urz dze, które eliminuj zak ócenia przychodz ce z sieci zasilaj cej (przerwy, zapady, cz stotliwo ci harmoniczne napi cia sieci, przepi cia dorywcze lub przej ciowe, itd.). Badania w sektorze IT prowadzone w Wielkiej Brytanii przez National Computing Center szacowa y rednie straty wynikaj ce z awarii elektrycznych jako wy sze ni spowodowane wy adowaniami atmosferycznymi lub kradzie ami [4]. W systemach biometrycznych bazy danych biometrycznych przechowywane s na serwerach. cie ki dost pu w serwerach wi kszo ci systemów sieciowych (w tym tak e dla danych biometrycznych) s dla atwo ci dost pu umieszczane w pami ci RAM. Zapad napi cia w uk adzie zasilania systemu biometrycznego mo e je ca kowicie usun. Np. rodowisko UNIX wymaga, aby wszystkie pliki systemowe by y stale otwarte w pami ci RAM. Wtedy chwilowa przerwa w zasilaniu zapad napi cia mo e spowodowa konieczno ponownej instalacji systemu lub aplikacji komputerowej rozpoznawania obrazu, g osu czy odcisku palca [4]. Aby kontynuowa prac systemu biometrycznego w przypadku zaników napi cia d u szych ni 10 ms nale y korzysta z zast pczego ród a energii elektrycznej, np. baterii akumulatorów lub zasilaczy bezprzerwowych UPS. 2. ZASILANIE MOBILNEGO SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO Dla systemu biometrycznego, który zlokalizowany jest na lotnisku podstawowym ród em zasilania jest przemys owa energia elektryczna 230 V, 50 Hz wytwarzana w elektrowniach i przesy ana przez linie wysokiego, redniego i niskiego napi cia oraz stacje transformatorowe tworz ce system elektroenergetyczny - rys. 2. W systemie elektroenergetycznym znajduje si kilka elektrowni, du a ilo napowietrznych i kablowych linii przesy owych (linie napowietrzne stanowi cznie oko o 86%

4 156 Jacek Pa eksploatowanych linii) i stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz odbiorników po czonych w jeden z o ony system elektryczny [4]. Na rys. 2 przedstawiono fragment elektroenergetycznego systemu zasilaj cego odbiorniki niskiego napi cia nn, które zlokalizowane s na rozleg ym obszarze lotniskowym. Zasilanie elektryczne nn s u y do o wietlenia pasów startowych, zasilania radarów bliskiego i dalekiego podej cia, zasilania elektronicznych systemów bezpiecze stwa ESB, w tym systemów biometrycznych. S one zlokalizowane w sali odpraw i po czone przez sie komputerow zabezpieczon z serwerami, które przechowuj bazy danych biometrycznych. Zasilanie odbiorników ko cowych np. elektronicznych systemów bezpiecze stwa bezpo rednio z systemu elektroenergetycznego nie gwarantuje wysokiej niezawodno ci dostaw energii elektrycznej. Rys. 2. Sie elektroenergetyczna zasilaj ca rozleg y obszar lotniskowy z dwóch niezale nych elektrowni G tworz cych rezerw nieobci on (opracowanie w asne)

5 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 157 Przerwa w dostawie energii spowodowana planowymi lub nieplanowymi wy czeniami, ró nymi zdarzeniami losowymi mo e by przyczyn zagro enia ycia podró nych lub powstania wymiernych strat ekonomicznych np. wy czenia radiolatarni, systemu l dowania bez widoczno ci ILS, radaru naprowadzania na cie k l dowania (zamkni cie portu lotniczego). W celu unikni cia w/w problemów zwi zanych z dostaw energii elektrycznej wykorzystuje si ogóln koncepcj zasilania obiektów z dwóch lub trzech niezale nych elektrowni oraz urz dze elektrycznych, które wytwarzaj energi elektryczn w przypadku awarii podstawowego ród a zasilania, tj. sieci elektroenergetycznej rys. 2. Warunkiem uzyskania wysokiej niezawodno ci jest doprowadzenie zasilania do obszaru lotniskowego z dwóch ró nych niezale nych kierunków - g ównych punktów zasilania. Realizowane jest to przez doprowadzenie energii elektrycznej z dwóch elektrowni G I, GII, rozdzielnych linii przesy owych wysokiego, redniego i niskiego napi cia oraz stacji transformatorowych rozdzielczych - rys. 2. Takie rozwi zanie pozwala na uzyskanie w a ciwego poziomu niezawodno ci zasilania. W uk adzie zasilania obszaru lotniska powinien by zamontowany uk ad automatyki samoczynnego zasilania rezerwy SZR, z którego energia elektryczna jest doprowadzana do rozdzielni g ównej obiektu. W przypadku zaniku /zapadu napi cia zasilaj cego uk ad automatyki SZR wykrywa awari i w odpowiednio krótkim czasie dokonuje prze czenia na zasilanie rezerwowe druga elektrownia znajduj ca si w sieci elektroenergetycznej. W rozdzielni energetycznej systemu zasilania nale y wydzieli grup odbiorców zasilania kategorii III rys. 3, oraz stworzy drugi obwód SZR - wspó praca z zespo em pr dotwórczym (zespó P). Z drugiego uk adu SZR zasilanie nale y doprowadzi do rozdzielnicy napi cia awaryjnego zasilaj cej odbiorniki II kategorii zasilania. Dla odbiorników zaliczonych do II kategori zasilania dopuszcza si czas przerwy w zasilaniu do 60 s [4] - rys. 3. Kategorie zasilania przyj te w gospodarce elektroenergetycznej: I najwi ksza pewno zasilania dotyczy odbiorników, dla których jakakolwiek przerwa w zasilaniu (w tym zapad napi cia) mo e spowodowa zagro enie ycia lub du e straty materialne np. wskutek zak óce procesu technologicznego, ochrona lotniska odprawy, transportowe systemy bezpiecze stwa, itd. II zwi kszona pewno zasilania dotyczy odbiorników, dla których przerwa w zasilaniu nie d u sza ni 60 [s] nie spowoduje negatywnych skutków, wi kszo elektronicznych systemów bezpiecze stwa - zasilanie rezerwowe. III zwyk a pewno zasilania dotyczy odbiorników, dla których nawet d ugotrwa a przerwa w zasilaniu nie spowoduje negatywnych skutków. Rys. 3. Kategorie zasilania obowi zuj ce w gospodarce elektroenergetycznej [4]

6 158 Jacek Pa W rozdzielnicy napi cia awaryjnego nale y wydzieli obwód napi cia gwarantowanego UPS, który przeznaczony jest dla zasilania odbiorników kategorii I zasilania, dla których niedpuszczalna jest przerwa w zasilaniu. Uk ad wspó pracy P z UPS nazywamy tamdemem P-UPS rys. 4. Rys. 4. Rozwi zanie zasilania dla lotniskowych elektronicznych systemów bezpiecze stwa ESB, które zaliczone s do I kategorii pewno ci zasilania (opracowanie w asne)

7 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 159 Zasilanie tych elementów w sposób bezprzerwowy jest mo liwe do realizacji tylko z wykorzystaniem zasilaczy UPS oraz w asnych baterii akumulatorów, które zlokalizowane s przy poszczególnych elektronicznych systemach bezpiecze stwa oraz w systemie biometrycznym. Systemy biometryczne wykorzystuj mikroprocesory oraz zestawy komputerowe wraz z bazami danych zgromadzonych na serwerach. Urz dzenia te s szczególnie wra liwe na zmiany (zaniki i zapady) napi cia zasilaj cego [11,12]. Systemy komputerowe to cz systemu biometrycznego. W tych systemach stosuje si równie inne zabezpieczenia przed zanikiem napi cia np. stosowanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Uproszczony schemat zasilania systemu biometrycznego wykorzystuj cy trzy techniki biometryczne oraz skaner baga u przedstawiono na rys. 1. Ka dy z podsystemów biometrycznych nadzorowany jest przez w asny system komputerowy z baz danych biometrycznych (odcisk palca, rysy twarzy lub próbki g osu). Ze wzgl du na prac systemów w czasie rzeczywistym i przetwarzanie sygna ów nale y stosowa cztery niezale ne systemy komputerowe. Komputery te s dodatkowo zabezpieczane bateriami B1, B2, które s u do bezpiecznego zamkni cia podsystemu. 3. SEKCJONOWANIE PROCESU WY CZANIA PODSYSTEMÓW Podczas przed u aj cej si awarii zasilania g ównego niezwykle wa nym zagadnieniem jest poprawne zamkni cie systemów operacyjnych oraz baz danych dla poszczególnych podsystemów biometrycznych. W przeciwnym wypadku mo e doj do utraty danych, uszkodzenia baz danych, aplikacji lub systemu operacyjnego. Oprogramowanie komputerowe opracowane specjalnie dla urz dze zasilaj ch UPS (np. Powerware LanSafe) zarz dza zasilaniem elektrycznym doprowadzanym do podsystemów biometrycznych rys. 5. Oprogramowanie obs uguje wszystkie systemy operacyjne a tak e urz dzenia sieciowe podsystemów. Rys.5. Segmentyzacja indywidualna dla poszczególnych podsystemów systemu biometrycznego [4]

8 160 Jacek Pa Oprócz prawid owego zamykania systemów w poszczególnych podsystemach biometrycznych program zapewnia integralno danych, zamykanie sekwencyjne, kontrol grupow i powiadamianie o stanach technicznych zasilania w poszczególnych urz dzeniach [4]. Funkcja wy czania sekwencyjnego pozwala operatorowi systemu biometrycznego na zdefiniowanie indywidualne posczególnych czasów wy czania dla ka dego z podsystemów biometrycznych rys. 6. Rys.6. Wymagana konfiguracja czasu podtrzymania dla poszczególnych odbiorników podsystemu biometrycznego, gdzie: M1-M5 urz dzenia nadzoruj ce u ytkowanie podsystemów (opracowanie w asne) Dzi li realizacji takiej funkcji, ca o systemu biometrycznego zostanie wy czona w uporz dkowany sposób, a wszystkie dane zostan zapisane na odpowiednich no nikach danych lub w bazie danych rys. 5. Na rys. 6 przedstawiono konfiguracj wymaganego czasu podtrzymania dla UPS-a z segmentacj poszczególnych podsystemów biometrycznych tworz cych zintegrowany system biometryczny. 4. MODEL PROCESU EKSPLOACJI ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN DLA SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO Przez bezpiecze stwo zasilania energi elektryczn systemu biometrycznego rozumiemy w a ciwo obiektu charakteryzuj c si jego odporno ci na powstanie sytuacji niebezpiecznych [5,8,9]. W przypadku zasilania elektrycznego rozró niamy trzy stany bezpiecze stwa (rys. 7): stan, w którym wszystkie urz dzenia systemu zasilania tj. sie energetyczna oraz urz dzenia zasilania rezerwowego s zdatne sprawne technicznie R 0 (t);

9 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 161 zawodno bezpiecze stwa podatno systemu zasilania urz dze biometrycznych na powstanie sytuacji niebeziecznych wyst pienie stanu Q B (t) brak zasilania g ównego i rezerwowego, oraz stanów 0 B1,0 B2 zwi zanych z zasilaniem B 1,B 2 podsystemów biometrycznych zamykanie systemów operacyjnych urz dze k,p, system niezdatny, nie mo na przeprowadza operacji odprawy podró nych; stan zawodno ci sprawno ci Q ZB1 (t) Q ZB4 (t) uszkodzenia urz dze rezerwowego zasilania, przyk adowa kolejno wyst powania uszkodze to np. L1(G1) L2(G2) C A; oraz stany Q ZB4 (t)m1 Q ZB4 (t)m5 zagro enia zwi zane z segmentacj zasilania (za zasilanie odpowiedzialne urz dzenie UPS). Rys. 7. Graf procesu eksploatcji zasilania systemu biometrycznego schemat funkcjonalny na rys. 4 (opracowanie w asne) Oznaczenia wyst pujace na rys. 7. L B1 - okr g dopuszczalnego potencja u bezpiecze stwa zwi zany z eksploatacj systemu, wynikaj cy z pojedynczego uszkodzenia elementu rezerwy gor cej zasilania systemu biometrycznego (odnowa podj ta w ci gu jednej godziny przez zespó naprawczy); L B2 - okr g potencja u zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z segmentowania zasilania urz dze nadzoru M 1 -M 5 podsystemów biometrycznych system ze stanu Q ZB4 (t) po czasie okre lonym przez wydajno pr dow UPS przechodzi do stanu Q B (t); L B3 - okr g potencja u zawodno ci bezpiecze stwa wynikaj cy z istnienia wewn trznych baterii zasilaj cych podsystemy biometryczne k, p, - zasilanie zwi zane tylko z wykonaniem operacji zamkni cia systemów operacyjnych poszczególnych urz dze ; stany: R 0 (t)-1111 wszystkie urz dzenia zasilania zdatne, A-0111 niezdatno urz dzenia UPS (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); C-1011 niezdatno agregatu pr dotwórczego (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); G niezdatno linii elektroenergetycznej nr 2 (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); G niezdatno linii elektroenergetycznej nr 1 (pozosta e urz dzenia zasilania zdatne); Q ZB1 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia linii elektroenergetycznej

10 162 Jacek Pa nr 1 (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB2 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia linii elektroenergetycznej nr 2 (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB3 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia agregatu pr dotwórczego (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB4 (t) stan zagro enia bezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia UPS (niepodj cie naprawy przez zespó naprawczy lub uszkodzenie katastroficzne o d ugim czasie naprawy); Q ZB4 (t)m1 Q ZB4 (t)m5 stany zagro enia bezpiecze stwa systemu wynikaj ce z segmentowania zasilania przez system UPS; 0 B1,0 B2 stany zawodno ci bezpiecze stwa systemu wynikaj ce z istnienia w asnych baterii zasilaj cych B1,B2, które podtrzymuj zasilanie na czas zamkni cia systemów operacyjnych, baz danych podsystemów (system zasilania niezdatny); ; 1-5 ; ' 1- `5; B1 - B2 intensywno odnowy systemu zasilania; ; 1-5 ; ' 1- `5; B1 - B2 intensywno uszkodze poszczególnych urz dze systemu zasilania. Przedstawiony graf procesu eksploatcji zasilania systemu biometrycznego uwzgl dnia wszystkie stany techniczne, które mog wyst pi podczas realizacji zadania rozpoznania biometrycznego. W grafie zaznaczono trzy okr gi potencja u bezpiecze stwa, które wynikaj z procesu eksploacji systemu zasilania. L B1 dopuszczalny okr g spadku potencja u bezpiezpiecze stwa wynikaj cy z uszkodzenia pojedynczego elementu rezerwowego. Warto potencja u bezpiecze stwa (promie okr gu) uzale niony jest od podj cia przez zespó naprawczy natychmiastowej naprawy uszkodzenia za o enie: w okr gu wyst puje tylko mo liwo pojedynczego uszkodzenia urz dzenia rezerwowego [6,7,13]. Ze wzgl du na okre lony czas naprawy urz dzenia dy uruj cy zespó naprawczy, dopuszcza si niesprawno pojedynczego elementu rezerwy. Je eli zespó naprawczy nie jest zdolny do naprawy danego urz dzenia (wymiana modu u) w okre lonym czasie, system zasilania przechodzi do stanu zawodno ci sprawno ci Q ZB1 (t). Zespó naprawczy w tym stanie technicznym posiada wi kszy zapas czasu na dokonanie (wymian ) uszkodzonego elementu z intensywno ci napraw 1. Niepodj cie naprawy mo e spowodowa dalsze uszkodzenia systemu zasilania przej cie do nast pnych stanów technicznych zawodno ci sprawno ci Q ZB2 (t)-q ZB4 (t). Wyst pienie stanu technicznego Q ZB4 (t) powoduje w czenie do procedur sekcjonowania zasilania, które jest realizowane przez system UPS rys. 6. Stan Q ZB4 (t) mo e by wtedy przedstawiony jako z o enie stanów wynikaj cych z czasu sekcjonowania zasilania dla poszczególnych podsystemów systemu biometrycznego, wyst powanie okr gu potencja u zagro enia L B2. Stan Q ZB4 (t)m5 odpowiada zamkni ciu systemu operacyjnego i bazy danych-wy czenie komputera dla zestawu, który nadzoruje ca o systemu biometrycznego. Niezdatno systemu zasilania to stan zawodno ci sprawno ci systemu biometrycznego Q B (t). W tym stanie poch aniaj cym Q B (t) mo na jednak rozró ni dwa stany 0 B1, 0 B2 zwi zane z czasem potrzebnym na wy czenie urz dze podsystemów biometrycznych. Poszczególne urz dzenia biometryczne posiadaj niezale n bateri zasilaj c, która jest wymagana do prawid owego wy czenia specjalizowanych elementów, uk adów elektronicznych, z których zbudowane s te urz dzenia np.

11 Analiza niezawodno ciowa systemu zasilania energi elektryczn mobilnych 163 mikroprocesorów, podr cznej pami ci danych, elektronicznej bazy danych ustawie pocz tkowych, itd. 5. ZAKO CZENIE System biometryczny sk ada si z wielu urz dze elektronicznych przetwarzaj cych informacje w postaci cyfrowej - komputery nadzoruj ce prac poszczególnych podsystemów, biometryczne bazy danych, rozpoznanie biometryczne wykorzystuj ce sieci neuronowe, itd. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodno ci zasilania systemu nale y stosowa rezerwowanie. Zapewnienie ci g o ci zasilania elektrycznego systemu biometrycznego jest bardzo wa nym problemem technicznym. Dlatego mobilne systemy biometryczne wymagaj zasilania z ró nych niezale nych róde [10,11,14]. Wyst powanie w systemie ró nych urz dze rezerwowych zasilania powoduje e graf procesu eksploatcji posiada ró ne stany bezpiecze stwa dopuszczalne i niedopuszczalne ze wzgl du na proces rozpoznania biometrycznego. Z zapewnieniem zasilania systemu zwi zana jest niezawodno systemu biometrycznego. Niezawodno systemu biometrycznego mo na zdefiniowa jako zdolno do bezb dnego przekazywania informacji o stanie rozpoznania biometrycznego. Miar niezawodno ci systemu biometrycznego jest prawdopodobie stwo bezb dnego przekazania informacji o stanie rozpoznania biometrycznego. Skutki przekazania informacji o stanie systemu biometrycznego s zawsze równowa ne pozytywny lub negatywny wynik odprawy. Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodno ci zasilania systemu biometrycznego, to tak e wymierne koszty ekonomiczne zwi zane z szeregiem urz dze rezerwowych [8,9,14]. Jednak uzyskanie okre lonej pewno ci i jako ci zasilania wymaga stosowania zaproponowanych rozwi za technicznych. Bibliografia 1. Siergiejczyk M., Rosi ski A.: Wykorzystanie wybranych elementów telematyki transportu w zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego. IV Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpiecze stwo Publiczne BP Pozna, Wawrzy ski W.: Telematyka transportu - zakres poj ciowy i obszar zastosowa. Przegl d Komunikacyjny nr 11, Warszawa, Siergiejczyk M., Rosi ski A.: Diagnostyka telematycznych systemów bezpiecze stwa. XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wis a, Wiatr J., Miego M.: Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w uk adach zasilania gwarantowanego. Medium Dom Wydawniczy, Warszawa, Wa y ska-fiok K., Ja wi ski J.: Niezawodno systemów technicznych. PWN Warszawa, B dkowski L.: Niezawodno i eksploatacja urz dze radioelektronicznych. WAT, Korzan B.: Elementy teorii niezawodno ci. WAT, Mikulik J.: Budynek inteligentny. Tom II Podstawowe systemy bezpiecze stwa w budynkach inteligentnych. Wyd. Pol. l skiej, Migdalski J.: In ynieria niezawodno ci poradnik. ATR Bydgoszcz, 2006.

12 164 Jacek Pa 10. Pa J.: Wp yw rozrzutu w a ciwo ci elementów linii dozorowej na niezawodno funkcjonaln systemów bezpiecze stwa. Biuletyn WAT nr 2 (650) Warszawa, Pa J., D browski T.: Wp yw zmian napi cia zasilania i temperatury na parametry czujek adresowalnych instalowanych w systemach bezpiecze stwa. XXI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris, Zakopane, PN-EN 50160: Parametry napi cia zasilaj cego w publicznych sieciach rozdzielczych. 13. Dyduch J., Pa J., Rosi ski A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Pa J, D browski T.: Methodology of teaching of diagnosing technical security system with examples of system of signalization of burglary and fire 4 th International Congress on Technical Diagnostic Olsztyn, RELIABILITY ANALYSIS OF ELECTRIC ENERGY SUPPLY SYSTEM OF BIOMETRIC MOBILE SYSTEMS Abstract: The basic criterion for ensuring continuity of supply for the biometric system is the high reliability of all supply equipment and forming power grid. Not without significance is also the quality of the supplied electricity, of which depends the proper functioning of a number of off-receivers. In case of energizing of biometric system it is requires a high reliability cylinder, including the use of devices that eliminate noise which comes from the power supply (breaks, sags, surges or temporary odd jobs, etc.). Analysis which takes into account the relationship that takes place in the context of safety was performed due to the confidence of supply system. The paper presents analysis of biometric system in aspect of security. We discern two security states: security unreliability of biometric system and usage unreliability of biometric system due to the effects of error of communication by biometric system. Keywords: biometric systems, the process of exploitation, the power supply

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 75 ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH Wojciech WAWRZY SKI Politechnika Warszawska Wydzia Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa fax: 625-48-86, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II 1 PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II S awomir WIERZBICKI Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydzia Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-736

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz. OBWIESZCZENIE 134 Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 183 194 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.14 Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Nades

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej

Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 248 261 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.15 Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej Olga Pilipczuk, Dima Shamroni

Bardziej szczegółowo