Efektywność środowiskowa produktów i organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność środowiskowa produktów i organizacji"

Transkrypt

1 Efektywność środowiskowa produktów i organizacji Dlaczego warto wziąć udział w opracowaniu europejskiej metodologii w zakresie charakterystyki środowiskowej produktów i organizacji?

2 A: ADRESACI I CEL MATERIAŁU Niniejszy materiał jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, izb branżowych, stowarzyszeń, instytucji naukowych, instytucji publicznych których działalność pośrednio lub bezpośrednio związana jest z następującymi grupami produktów: baterie i akumulatory (batteries and accumulators) farby dekoracyjne (decorative paints) rury zasilające w ciepłą i zimną wodę (hot and cold water supply pipes) środki czystości i piorące (household detergents) sprzęt IT (IT equipment - servers, magnetic disk ) artykuły skórzane (leather) płyty metalowe, blachy (metal sheets) buty nieskórzane (non-leather shoes) systemy fotowoltaiczne (photovoltaic electricity generation) artykuły biurowe (stationery) izolacje cieplne (thermal insulation) zasilacze (uninterruptible power supply) koszulki (T-shirt) (t-shirts) półprodukty z papieru (intermediate paper product) wyroby sanitarne i toaletowe (household sanitary goods and toiletries) produkcja metali (metal production) handel detaliczny (retail) produkty żywnościowe (feed, food, drink and related products) Adresatami materiału są również wszelkie instytucje oraz przedsiębiorstwa, których działalność pośrednio lub bezpośrednio związana jest z obliczaniem wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko (w tym, przede wszystkim obliczania śladu środowiskowego produktów i organizacji w całym cyklu życia). Celem materiału jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 2

3 B: ŚLAD ŚRODOWISKOWY - DLACZEGO MOŻE BYĆ WAŻNY DLA MOJEJ FIRMY? Źródło: KE Na całym świecie stosuje się kilkaset rodzajów oznaczeń środowiskowych oraz kilkadziesiąt sposobów weryfikacji śladu węglowego mimo to nadal nie wiadomo, czym jest produkt ekologiczny i jak porównać poszczególne produkty biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko. Od przyjętego sposobu obliczania charakterystyki środowiskowej może zależeć pozycja konkurencyjna danego produktu i firmy w niedalekiej przyszłości. Celem Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich jest stworzenie konkurencyjnej gospodarki, która efektywnie wykorzystuje ograniczone zasoby środowiska. W związku z tym podejmowane będą działania, których celem będzie eliminowanie produktów o negatywnym wpływie na środowisko i wspieranie rynku produktów ekologicznych. Niemniej jednak, mimo kilkuset oznaczeń środowiskowych oraz metod obliczania śladu środowiskowego nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, który produkt jest najbardziej optymalny biorąc pod uwagę jego wpływ na środowisko. Dodatkowo, ze względu na wielość oznaczeń w poszczególnych państwach członkowskich, przedsiębiorstwa, które planują uzyskać odpowiednie certyfikaty zmuszone są do kilkukrotnego pomiaru wytwarzanych produktów pod względem środowiskowym w każdym kraju z osobna, co wydłuża proces wprowadzenia poszczególnych dóbr na rynek oraz podnosi koszty dla przedsiębiorstw. Według Komisji Europejskiej (KE) rozwiązaniu tego problemu służy opracowanie ogólnoeuropejskiej metodologii/metodyki pomiaru efektywności środowiskowej produktów oraz organizacji. Źródło grafiki: Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, Materiał informacyjny Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji 3

4 Propozycja takiej metodologii została przedstawiona przez KE w zaleceniach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (2013/179/UE). Zalecenia w języku polskim dostępne są na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na portalu eur-lex.europa.eu Natomiast wszelkie informacje dotyczące metodologii oraz najnowszych działań związanych z jej wdrażaniem dostępne są w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej Przykład 1: Przyszłe regulacje dotyczących zamówień publicznych w Unii Europejskiej mogą definiować ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie nie tylko jako ofertę o najniższej cenie, ale również ofertę najkorzystniejszą biorąc pod uwagę rachunek kosztów cyklu życia (LCA, Life-Cycle Assessment). W wypadku przyjęcia obligatoryjnej ogólnoeuropejskiej metodologii/ metodyki obliczania śladu środowiskowego, Zamawiający chcący uwzględnić rachunek LCA będzie zobowiązany dokonać oceny na podstawie przyjętej na poziome UE metodologii. Przykład 2: W przyszłości możliwe jest wykorzystanie metodologii/metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w konstrukcji instrumentów dotyczących wspierania poszczególnych przedsiębiorstw i branż, jak również uzależnienie wysokość ewentualnej pomocy od poziomu efektywności środowiskowej dóbr produkowanych przez poszczególnych przedsiębiorców. Coraz bardziej prawdopodobne jest również różnicowanie stawek podatkowych w zależności od wyniku analizy środowiskowej. Przedstawione przez Komisję Europejską w kwietniu 2013 r. zalecenia, nie są wiążące dla państw członkowskich. Opracowana przez KE metodologia/metodyka może jednak stać się częścią obligatoryjnych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, zielonych zamówień publicznych, konkurencyjności oraz innych dziedzin przyczyniających się do budowy zielonej gospodarki. Stąd metodologia pomiaru efektywności środowiskowej może mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce również dla Państwa branży. Źródło grafiki: Zrównoważony łańcuch dostaw, Materiał informacyjny Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji 4

5 C: JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PRACACH NAD METODYKĄ I DLACZEGO DALSZE PRACE SĄ KONIECZNE? FAZA PILOTAŻOWA Opracowana przez Komisję Europejską metodologia/metodyka składa się z dwóch części: metodologii pomiaru efektywności środowiskowej produktów; metodologii pomiaru efektywności środowiskowej organizacji. Zawiera ona zbiór podstawowych elementów oraz zasad postępowania w trakcie obliczania charakterystyki środowiskowej produktów i organizacji. Przedstawione metodologie/ metodyki wymagają uszczegółowienia, jak również dostosowania do poszczególnych kategorii produktów. Opracowane algorytmy postępowania wymagają ponadto przetestowania w warunkach biznesowych. Konieczne jest także odpowiedzenie na pytania: Czy zaproponowany sposób obliczania wpływu produktów na środowisko: o jest prawidłowy metodologicznie? o jest efektywny kosztowo? o nie prowadzi do zaburzeń konkurencji? o jest adekwatny do możliwości przedsiębiorstw, które mają go stosować? o uwzględnia różnice i specyfikę poszczególnych branż? o prowadzi do realizacji celu jakim jest wspieranie najbardziej efektywnych środowiskowo produktów? Jak wykorzystać dane pozyskane w trakcie badań w relacjach z klientem oraz konsumentem? W 2013 roku Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie fazy pilotażowej dla wybranych przez siebie grup produktów, które obejmują obecnie: baterie i akumulatory (batteries and accumulators) farby dekoracyjne (decorative paints) rury zasilające w ciepłą i zimną wodę (hot and cold water supply pipes) środki czystości i piorące (household detergents) sprzęt IT (IT equipment - servers, magnetic disk ) artykuły skórzane (leather) płyty metalowe, blachy (metal sheets) buty nieskórzane (non-leather shoes) systemy fotowoltaiczne (photovoltaic electricity generation) artykuły biurowe (stationery) izolacje cieplne (thermal insulation) zasilacze (uninterruptible power supply) koszulki (T-shirt) (t-shirts) półprodukty z papieru (intermediate paper product) wyroby sanitarne i toaletowe (household sanitary goods and toiletries) produkcja metali (metal production) handel detaliczny (retail) produkty żywnościowe (feed, food, drink and related products) (faza pilotażowa dla produktów żywnościowych rozpocznie się dopiero w 2014 r.) 5

6 Wszyscy zainteresowani, którzy chcą wziąć udział w opracowywaniu lub konsultacji metodyki obliczania śladu środowiskowego dla poszczególnych kategorii produktów mogą to zrobić konsultując się z sekretariatami poszczególnych grup produktowych. Szczegóły oraz instrukcja postępowania dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: lub Poszczególne grupy produktów biorące udział w fazie pilotażowej zostały wybrane przez Komisję Europejską w odpowiedzi na zgłoszenia izb handlowych, przedsiębiorstw, instytucji pozarządowych, instytucji naukowych w trakcie call for volunteers, które zostały ogłoszone w 2013 r. Komisja wybrała 17 kategorii produktów z ponad 90 propozycji nadesłanych przez zainteresowane podmioty. Część z wnioskujących przyjęła rolę sekretariatu, który będzie koordynował prace nad opracowaniem metodologii dla poszczególnych kategorii produktów. Szczegółowa lista podmiotów pełniących rolę sekretariatów została opublikowana na stronach internetowych KE (adresy powyżej). INFORMACJE DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO Źródło grafiki: Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, Materiał informacyjny Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji Komisja Europejska uruchomiła call for volunteers dla sektora obejmującego produkcję żywności, napojów oraz pozostałych produktów związanych z sektorem żywnościowym (the call for volunteers for feed, food, drink and related products). Wnioski dotyczące udziału w fazie pilotażowej należy wypełnić i przekazać do Komisji Europejskiej w terminie do 28 marca 2014 r. Aplikacje mogą być zgłaszane przez różnorodne grupy interesariuszy. Warto pamiętać, że wybór poszczególnych zgłoszeń będzie oparty o następujące kryteria: pokrycie różnych grup produktów i sektorów; złożoność łańcucha dostaw; geograficzne występowanie produkcji; rola MŚP; wolę przemysłu do współpracy; dostępność zastanych danych; dostępność dotychczasowych rozwiązań dotyczących pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji; kontekst środowiskowy. Szczegóły dotyczące fazy pilotażowej dla sektora żywnościowego dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: 6

7 Schemat postępowania jak wziąć udział w pracach nad metodologią? Konsultacje projektów metodologii odbywają się zazwyczaj przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz Environmental Footprint Wiki, specjalnej strony internetowej, na której poszczególni interesariusze mogą się zarejestrować i wziąć udział w konsultacjach. W uzasadnionych wypadkach, w trakcie bardziej zaawansowanych prac, zorganizowane może być spotkanie w Brukseli w celu omówienia najważniejszych wątpliwości. Źródło grafiki: Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, Materiał informacyjny Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji 7

8 D: KOSZTY KORZYŚCI, CZYLI DLACZEGO WARTO SIĘ ZAANGAŻOWAĆ? Uwzględnienie specyfiki mojej branży w regulacji Źródło: Zrównoważony łańcuch dostaw, Materiał informacyjny Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji 8

9 E: KOORDYNACJA PROCESU DLACZEGO POTRZEBNA JEST WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE KRAJOWYM? Proces opracowywania oraz testowania ogólnoeuropejskiej metodologii pomiaru efektywności środowiskowej prowadzony jest przez Komisję Europejską z udziałem przedstawicieli państw członkowskich UE, państw kandydujących do UE, państw EFTA, przedstawicieli biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Schemat przyjmowania poszczególnej metodologii na poziomie europejskim przedstawia poniższa grafika. Uczestnicy biorący udział w konsultacjach poszczególnych metodologii przekazują uwagi do Sekretariatu Technicznego, który opracowuje projekt metodologii dla poszczególnych grup produktów. Tak opracowany projekt zostaje przekazany do Doradczego Komitetu Technicznego złożonego z ekspertów, którzy rekomendują (bądź nie rekomendują) przyjęcie danej metodologii przez Komitet Sterujący. W skład Komitetu Sterującego wchodzą m.in. przedstawiciele KE, państw członkowskich i kandydujących do UW, wybranych organizacji pozarządowych. Decyzje w Komitecie Sterującym podejmowane są zwykłą większością głosów. Przedstawiciele przedsiębiorstw, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych będą brać w pracach dotyczących metodologii dla poszczególnych grup produktów na etapie zaznaczonym na schemacie pomarańczowym kołem we współpracy w ramach poszczególnych sekretariatów technicznych. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami uczestniczącymi w konsultacji poszczególnych metodologii a instytucjami publicznymi może doprowadzić do: 9

10 lepszej koordynacji działań w zakresie efektywności środowiskowej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym; wzrostu zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz oczekiwań; bardziej efektywnego reprezentowania interesów przedsiębiorstw działających w Polsce w ramach procesu; podjęcia dalszych działań mających na celu przygotowanie polskiej gospodarki do wyzwań płynących z transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia (17 grup produktów oraz organizacji) oraz dodatkowe grupy żywnościowe, które zostaną wybrane na początku 2014 roku, proponujemy Państwu: 1. Przedstawienie szczegółów procesu w trakcie spotkania roboczego w dniu 17 lutego 2014 r. w godz. 9:30-12:30 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (sale A, B, C) 2. Utworzenie nieformalnych grup roboczych, które będą omawiać postępy prac w ramach procesu prowadzonego przez Komisję Europejską ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków dla przedsiębiorstw działających w Polsce. 3. Bieżącego informowania o procesie w ramach okresowego newslettera. 4. Udział ekspertów MG w zakresie poruszanej tematyki w spotkaniach branżowych. Jeśli są Państwo zainteresowani problematyką pomiaru efektywności śladu środowiskowego oraz udziałem w spotkaniu informacyjnym 17 lutego 2014 r., uprzejmie prosimy o kontakt z Jarosławem Klonowskim (Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki), tel.: ; Liczba miejsc w spotkaniu ograniczona Prosimy o rejestrację najpóźniej do dnia 12 lutego 2014 r. Źródło grafiki: Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, Materiał informacyjny Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji 10

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury Polityka regionalna i miejska Czerwiec 2013 E-mail: regio-publication@ec.europa.eu Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo