Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08

2 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE PODNOŚ POKRYWY ANI TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KONSERWACJĄ I NAPRAWĄ SPRZĘTU ZAJMUJĄ SIĘ WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU. Symbol błyskawicy zakończonej strzałką, umieszczonej w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem wewnątrz obudowy urządzenia, które może mieć wartość grożącą porażeniem prądem elektrycznym. Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że w danym miejscu dokumentacji dołączonej do urządzenia są przedstawione ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC: NINIEJSZY SPRZĘT ZOSTAŁ SPRAWDZONY I STWIERDZONO, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI OGRANICZEŃ DLA URZĄDZENIA CYFROWEGO KLASY A, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 15 PRZEPISÓW FCC. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZAPEWNIĆ DOSTATECZNE ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODLIWYMI ZAKŁÓCENIAMI W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA SPRZĘTU W WARUNKACH BIUROWYCH. NINIEJSZE URZĄDZENIE WYTWARZA, WYKORZYSTUJE I EMITUJE ENERGIĘ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ I JEŚLI NIE BĘDZIE ZAINSTALOWANE I UŻYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, MOŻE ZAKŁÓCAĆ SYGNAŁY RADIOWE. PRACA TEGO URZĄDZENIA W OTOCZENIU MIESZKALNYM MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA, KTÓRE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZOBOWIĄZANY SKORYGOWAĆ NA WŁASNY KOSZT. OSTRZEŻENIE: ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI, MOGĄ POZBAWIĆ UŻYTKOWNIKA PRAWA DO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU. TO URZĄDZENIE CYFROWE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI KANADYJSKICH NORM DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ GENERUJĄCYCH ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE. Informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy wynikające z korzystania z tej instrukcji. Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. 2

3 Ważne środki bezpieczeństwa 1. Przeczytać instrukcje Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie. 2. Zachować instrukcje Należy zachować instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w celu wykorzystania ich w przyszłości. 3. Czyszczenie Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania. Nie wolno używać płynnych substancji w aerozolu. Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki. 4. Urządzenia dołączane Należy stosować jedynie urządzenia lub wyposażenie zalecane przez producenta sprzętu, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub pożaru. 5. Woda i wilgoć Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody ani dopuścić do zetknięcia się urządzenia z wodą. 6. Akcesoria Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym stole, statywie czy stoliku na kółkach. Urządzenie może się przewrócić i uszkodzić oraz spowodować poważne obrażenia u dziecka lub dorosłego. Montaż na ścianie lub na półce należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta, przy użyciu zestawu montażowego zalecanego przez producenta. 13. Uszkodzenia wymagające serwisowania W następujących warunkach należy odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania, a następnie przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: A. Po uszkodzeniu przewodu zasilania lub jego wtyczki. B. Po rozlaniu na urządzenie cieczy lub gdy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia. C. Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody. D. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo mimo stosowania się do instrukcji obsługi, należy dokonywać wyłącznie regulacji opisanych w instrukcji. Stosowanie nieprawidłowych regulacji może spowodować uszkodzenia. Przywrócenie urządzenia do normalnego działania często wymaga rozległych prac wykwalifikowanego pracownika technicznego. E. Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzono jego obudowę. F. Gdy urządzenie wykazuje zauważalną zmianę wydajności, wskazującą na potrzebę serwisowania. 14. Części zamienne Przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub czy zastosowane części są identyczne jak części oryginalne. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami. 15. Kontrola bezpieczeństwa Po zakończeniu przeglądu lub naprawy produktu należy poprosić pracownika serwisu o sprawdzenie bezpieczeństwa, aby się upewnić, że urządzenie jest w dobrym stanie. 16. Instalacja na obiekcie Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel serwisowy, zgodnie z miejscowymi przepisami. Urządzenie umieszczone na wózku należy przesuwać bardzo ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, zbyt duża siła lub nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie wózka wraz z urządzeniem. 7. Źródła zasilania Urządzenie należy zasilać wyłącznie ze źródeł o parametrach zgodnych z podanymi na oznaczeniach. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilanie jest dostępne, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia albo lokalnym dostawcą energii elektrycznej. 8. Kable zasilania Przed przystąpieniem do serwisowania sprzętu operator lub instalator musi odłączyć kable zasilania i inne podłączenia. 9. Wyładowania atmosferyczne W celu dodatkowej ochrony monitora lub urządzenia podczas burzy lub w przypadku, gdy nie jest ono używane, należy odłączyć je od gniazdka zasilania oraz odłączyć antenę i system telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania i skoki napięcia. 10. Przeciążenie Nie wolno przeciążać gniazdek zasilania i przedłużaczy, ponieważ grozi to pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. 11. Przedmioty i ciecze Nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia ani wlewać przez nie cieczy, ponieważ może dojść do zetknięcia z podzespołami i punktami niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, co grozi pożarem i porażeniem prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. 12. Serwisowanie Nie wolno próbować samodzielnie serwisować urządzenia. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu. 17. Prawidłowe baterie Ostrzeżenie: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. 18. Maksymalna zalecana temperatura otoczenia (Tmra) Należy podać maksymalną zalecaną przez producenta temperaturę otoczenia (Tmra) dla urządzenia, aby klient lub instalator mógł określić wystarczające parametry środowiskowe tego urządzenia. 19. Podwyższona robocza temperatura otoczenia W razie instalacji w szafie zamkniętej lub wielomodułowej robocza temperatura otoczenia wewnątrz szafy może być większa od temperatury pomieszczenia. Dlatego też należy zainstalować urządzenie w miejscu, które jest zgodne z maksymalną zalecaną przez producenta temperaturą otoczenia (Tmra). 20. Ograniczony przepływ powietrza Urządzenie należy zamontować w szafie w taki sposób, aby nie ograniczyć przepływu powietrza niezbędnego do jego bezpiecznej pracy. 21. Obciążenie mechaniczne Montaż urządzenia w szafie powinien zostać przeprowadzony w taki sposób, aby nie doszło do niebezpiecznych sytuacji związanych z nierównym obciążeniem mechanicznym. 22. Przeciążenie obwodu Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego obwodu zasilania i pamiętać, że przeciążenie tego obwodu ma wpływ na zabezpieczenia nadprądowe i okablowanie zasilania. Przy rozwiązywaniu tej kwestii należy zwrócić odpowiednią uwagę na informacje na tabliczkach znamionowych. 23. Niezawodne uziemienie Należy utrzymywać niezawodne uziemienie urządzeń montowanych w szafie. Szczególną uwagę należy zwrócić na przyłącze zasilania inne niż bezpośrednie podłączenie do gniazda zasilonego z rozdzielnicy (np. jeśli są używane listwy zasilające). 3

4 Spis treści 1. Pierwsze kroki Wstęp Główne funkcje i czynności operacyjne Panel przedni Funkcje klawiszy Panel tylny Konfiguracja systemu Pilot Ekran wielofunkcyjny Tryb nagrywarki combo Korzystanie z myszy i menu dla myszy Ekran monitorowania na żywo Konfiguracja menu System Informacje o systemie Data/godzina Użytkownik Zarządzanie dyskiem Menedżer konfiguracji i aktualizacji Dziennik systemowy Urządzenie Kamera PTZ Ekran Pilot Zdarzenie Wejście alarmu Wykrywanie ruchu Zanik obrazu Wejście tekstu Zdarzenie systemowe

5 Nagrywanie Archiwum Sieć Sieć Powiadomienie Dodatkowe funkcje klawiszy Dodatkowa funkcja klawisza Kontrola sekwencji Kontrola dźwięku Sterowanie PTZ Przypisanie kanału Kontrola wyłączenia Odtwarzanie nagranego filmu Wyszukiwanie nagranego filmu Tryb VGA Sterowanie monitorem LCD Regulacja panelu Ustawienia obrazu System...70 Załącznik A Domyślne ustawienia fabryczne...71 Załącznik B Dziennik systemu i zdarzeń...75 Załącznik C Wyskakujące komunikaty...77 Załącznik D Rozwiązywanie problemów...79 Załącznik E Wyjścia styków złącza...80 Załącznik F Informacje na temat funkcji archiwum i nagrywania równoległego...81 Załącznik G Dane techniczne

6 1. Pierwsze kroki Poniżej przedstawiono zawartość opakowania z urządzeniem: Combo LCD Instrukcja obsługi Instrukcja oprogramowania Zasilacz sieciowy Pilot Instalacyjna płyta CD Kabel Ethernet Uwaga: należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wyżej wymienione elementy. 6

7 2. Wstęp Cechy Monitor LCD 19" jest systemem obserwacji z 8-kanałowym procesorem cyfrowej rejestracji wideo (DVR). Monitor działa jako potrójna nagrywarka, zapewniając obsługę do 240 pól/s i cztery kanały audio. Monitor został wyposażony w następujące funkcje: Monitor TFT LCD o przekątnej 19" z wbudowanym modułem H.264 DVR. 4 wejścia DIN złożonego sygnału wideo i 4 wejścia BNC złożonego sygnału wideo. Istnieje również możliwość obsługi modelu z 8 wejściami BNC. Proste menu użytkownika i łatwe w użyciu elementy sterujące na panelu przednim. Obsługa jednoczesnego nagrywania, odtwarzania i pracy w sieci. Nagrywanie do 240 klatek/s dla systemu NTSC w rozdzielczości Pełnoekranowe i wieloekranowe sekwencjonowanie kamery z programowalną kolejnością sekwencji i czasami przełączania. Wejście VGA możliwość użycia ekranu LCD jako monitora komputerowego Obsługa alarmów z dziennikiem historii (32 000) i nagrywaniem przedalarmowym. Importowanie i eksportowanie ustawień menu przez złącze USB. Funkcja zmiany czasu letniego. Sterowanie PTZ przez sieć RS-485 za pomocą klawiszy na panelu przednim. Nagrywanie ciągłe z trybem zastępowania. Tryb nagrywania wielokrotnego (Harmonogram, Przed zdarzeniem i Zdarzenie) Wiele mechanizmów wyszukiwania (data/godzina, kalendarz, zdarzenie, wejście tekstu, zakładka) Cztery kanały audio dla nagrywania (kamera 1, 2, 3, 4) i możliwość odtwarzania na jednym kanale. Wprowadzanie tekstu dla POS Synchronizacja z czasem sieciowym Automatyczna diagnostyka z automatycznym powiadamianiem, w tym obsługa protokołu S.M.A.R.T. dla dysku twardego Menu ekranowe obejmuje datę, godzinę, sekwencję, stan alarmu, ruch, stopklatkę, zanik obrazu, dźwięk, numer kamery i 8-znakowe nazwy kamer. Polaryzacja wejścia alarmu wybierana przez użytkownika. Dostęp do obrazu na żywo lub zapisanego przez sieć Ethernet. Programowalne wykrywanie ruchu. Wbudowany dysk twardy z interfejsem SATA. 2 porty USB 2.0 Pilot na podczerwień. 7

8 3. Główne funkcje i czynności operacyjne 3.1 Panel przedni Konfiguracja i funkcje panelu przedniego są podobne, jak w przypadku VCR z multiplekserem i wymagają podobnej obsługi. Niektóre klawisze mają więcej niż jedną funkcję. 3.2 Funkcje klawiszy Poniżej przedstawiono opisy dla każdego klawisza dla pierwszej konfiguracji i użycia systemu. Klawisze funkcyjne NR FUNKCJA OPIS Naciśnij klawisz, aby włączyć monitor. Naciśnij ponownie klawisz 1, ZASILANIE, aby wyłączyć monitor. Dioda zasilania zaświeci się po ustawieniu włącznika zasilania w położeniu włączonym (ON). Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby wyłączyć system. 6 MENU Naciśnij klawisz MENU, aby wejść do trybu konfiguracji menu lub z niego wyjść. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby przejść do trybu sterowania LCD. 7 MARK Naciśnij klawisz MARK, aby zaznaczyć punkt dla zakładki w trybie odtwarzania. 8 VIEW Naciśnij klawisz VIEW, aby wyświetlić wiele ekranów. Ponowne naciśnięcie klawisza przełącza widok między wieloma ekranami Q1 (1, 2, 3, 4), Q2 (5, 6, 7, 8), 6 (1+5), 8 (1+7) i 3x3. 9 SEQ (SEKWENCJA) Naciśnij klawisz SEQ, aby wybrać lub uruchomić tryb sekwencji. 10 Fn (FUNKCJA) Naciśnij klawisz Fn, aby przejść do trybu funkcji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby zmienić tryb wyświetlania. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. 11 AUDIO Naciśnij klawisz AUDIO, aby zmienić sygnał audio kamery na wielu ekranach. Każde naciśnięcie tego klawisza powoduje zmianę w sekwencji 1 do MUTE Naciśnij klawisz MUTE, aby ustawić najniższy poziom dźwięku. 13 COPY Naciśnij klawisz COPY, aby przejść do trybu konfiguracji archiwum. 8

9 14 NUMER KAMERY 15 VOL + (W PRAWO) VOL (W LEWO) 16, PAUZA Naciśnięcie dowolnego klawisza kamery spowoduje, że obraz z tej kamery będzie wyświetlany na całym ekranie. Naciśnij klawisz VOL + (zw. głośn.), aby zwiększyć poziom głośności na ekranie podglądu na żywo. Naciśnij klawisz VOL (zmn. głośn.), aby zmniejszyć poziom głośności na ekranie podglądu na żywo. Naciśnij klawisz odtwarzania., aby zatrzymać wideo na ekranie w trybie 17, STOP Naciśnij klawisz, aby powrócić do trybu podglądu na żywo w trybie odtwarzania. Naciśnij klawisz, aby rozpocząć nagrywanie zaplanowane. 18, NAGRYWANIE Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy odtwarzaniem a zatrzymaniem. 19 PTZ Naciśnij klawisz PTZ, aby przejść do trybu sterowania PTZ. 20, WYSZUKIWANIE Naciśnij klawisz, aby przejść do trybu wyszukiwania. Po naciśnięciu klawisza film będzie odtwarzany wstecz z 21, PRZEW. DO TYŁU normalną szybkością. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie szybkości między, i. Naciśnięcie klawisza powoduje cofnięcie o jedną klatkę w trybie pauzy. 22, ODTWARZANIE Po naciśnięciu klawisza film będzie odtwarzany do przodu normalną szybkością. 23 Po naciśnięciu klawisza film będzie odtwarzany do przodu z, SZYBKO DO dużą szybkością. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie PRZODU szybkości między, i. 24 USB Dostępne są dwa porty USB, do których można podłączyć pamięć zewnętrzną USB lub zewnętrzny dysk twardy w celu archiwizowania nagrań. 25 GŁOŚNIK Dźwięk z lokalizacji kamer lub odtwarzanego sygnału audio można odsłuchiwać przy użyciu wewnętrznego głośnika. Klawisze strzałek NR FUNKCJA OPIS, LEWO, PRAWO, GÓRA Klawisze strzałek służą do przesuwania znacznika wyboru w każdym menu lub polu. Naciśnięcie klawisza strzałki góra/dół w menu konfiguracji umożliwia zmianę parametru wybranej pozycji menu. Ponadto, klawisze strzałek mogą również posłużyć do panoramowania i, DÓŁ 15 pochylania kamery PTZ w trybie PTZ. Klawisz służy do wyboru podmenu, opcji menu lub, ENTER zapisywania wyborów dokonanych w menu. Naciśnięcie tego klawisza w trybie podglądu na żywo wyświetla informacje o systemie. Wskaźniki NR FUNKCJA OPIS 2 Dioda zasilania Dioda zasilania świeci się po włączeniu zasilania. 3 Dioda sieci Świeci się, gdy do urządzenia jest podłączony zdalny użytkownik. 4 Dioda nagrywania Świeci się, gdy urządzenie jest w trybie nagrywania. 5 ODBIORNIK PODCZERWIENI Odbiera sygnał z nadajnika podczerwieni. 9

10 Funkcje alternatywne NR FUNKCJA OPIS 6, USTAW Naciśnij klawisz, aby zapisać ustawienie wstępne w trybie PTZ. 10, URUCHOM , PRZYSŁONA ZAMKNIĘTA, PRZYSŁONA OTWARTA, OSTROŚĆ DALEKO 12, OSTROŚĆ BLISKO 9 13, ODDAL, PRZYBLIŻ Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ. Naciśnij klawisz PTZ., aby przywołać ustawienie wstępne w trybie, aby sterować zamknięciem przysłony w trybie, aby sterować otwarciem przysłony w trybie, aby ustawić ostrość na dalszy plan w trybie, aby ustawić ostrość na bliższy plan w trybie Naciśnij klawisz, aby ustawić oddalenie widoku z kamery kopułowej w trybie PTZ. Naciśnij klawisz, aby ustawić przybliżenie widoku z kamery kopułowej w trybie PTZ. Podłączanie USB Na przednim panelu urządzenia znajdują się dwa porty USB. Za ich pomocą można podłączyć pamięć zewnętrzną USB lub zewnętrzny dysk twardy w celu skopiowania fragmentu filmu albo wykonania aktualizacji systemu. Do jednego z tych portów można podłączyć mysz USB (nie jest dostarczana w zestawie z urządzeniem). Za pomocą myszy można się poruszać po ekranach i menu, tak jak na komputerze. Uwaga: zewnętrzny dysk twardy umieść blisko systemu, aby kabel łączący miał długość poniżej 2 metrów (6 stóp). Podłącz system z dyskiem za pomocą kabla USB dołączonego do dysku. Urządzenie obsługuje standard USB 2.0 i prędkość do 480 Mb/s (zgodność z wersją 1.1). 3.3 Panel tylny Poniżej przedstawiono opis każdego elementu na panelu tylnym. 10

11 NR NAZWA OPIS ZŁĄCZE WE/WY Podłączenie urządzenia WE/WY dla alarmu. 1 ALARMU RS-485 Podłączenie urządzeń, np. klawiatury czy kamery PTZ. 2 VGA Podłączenie urządzeń, np. komputera PC czy laptopa. 3 LAN Port RJ-45 do podłączenia sieci 10/100 Mb/s. 4 WEJŚCIE KAMERY 6-stykowe wejścia kamer typu DIN kanał 1 4 (dla kamer z 6-stykowymi wyjściami DIN), wejścia kamer BNC kanał POWER Podłączenie zasilacza dostarczonego przez producenta. Podłączanie wejścia kamery CAM1 CAM4: złącza DIN do podłączenia sygnału wideo. CAM5 CAM6: złącza BNC do podłączenia sygnału wideo. Uwaga: W przypadku wejść CAM1 CAM4 można użyć przejściówki DIN BNC w postaci opcjonalnych kabli. Podłączanie WE/WY alarmu Za pomocą zewnętrznych urządzeń można przesłać do nagrywarki sygnał wskazujący konieczność reakcji na zdarzenie. Do złączy INPUT (Wejście alarmu) i G (uziemienie) można podłączać przełączniki mechaniczne i elektryczne. Nagrywarka może też aktywować urządzenia zewnętrzne, takie jak alarmowe urządzenia dźwiękowe lub świetlne. Podłącz urządzenie do złącza OUTPUT (Wyjście alarmu) i G (uziemienie). Uwaga: Aby utworzyć połączenie na listwie złączy alarmu, naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie włóż przewód do otworu pod przyciskiem. Po puszczeniu przycisku pociągnij delikatnie za przewód, aby się upewnić, czy jest dobrze podłączony. Aby odłączyć przewód, naciśnij i przytrzymaj znajdujący się nad nim przycisk oraz pociągnij za przewód. 11

12 Podłączanie jako monitor VGA Istnieje możliwość podłączenia komputera (lub innych urządzeń z wyjściem VGA) do systemu combo. System combo zachowa się wówczas jak monitor komputerowy (w trybie VGA). Podłączanie przy użyciu interfejsu RS485 System może sterować kamerą PTZ (Pan, Tilt, Zoom) za pomocą półdupleksowego interfejsu szeregowego RS-485. Szczegółowe informacje na temat połączenia RS485 zawiera część POŁĄCZENIE SZEREGOWE instrukcji użytkownika i podręcznik producenta kamery PTZ. Złącze RS485 jest wyposażone w gniazdo 2-stykowe, a opis każdego styku przedstawiono poniżej. Podłączanie sieci LAN System można podłączyć do sieci za pomocą złącza Ethernet 10/100 Mb. Podłącz kabel kategorii 5 ze złączem RJ-45 do tylnego złącza. Połączenie systemu przez sieć z komputerem umożliwia zdalne monitorowanie, wyszukiwanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania. 3.4 Konfiguracja systemu 12

13 3.5 Pilot 13

14 Poniżej opisano każdy przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Przyciski funkcyjne NR FUNKCJA OPIS Naciśnij przycisk, aby włączyć monitor. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć monitor. Dioda zasilania zaświeci się po 1, ZASILANIE ustawieniu włącznika zasilania w położeniu włączonym (ON). Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej 3 sekundy, aby wyłączyć system. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć nagrywanie zaplanowane. 2, NAGRYWANIE Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy odtwarzaniem a zatrzymaniem. 3 SEQ Naciśnij przycisk SEQ, aby wybrać lub uruchomić tryb sekwencji. 4 VIEW Naciśnij przycisk VIEW, aby wyświetlić wiele ekranów. Ponowne naciśnięcie przycisku przełącza ekran między wieloma ekranami Q1 (1, 2, 3, 4), Q2 (5, 6, 7, 8), 6 (1+5), 8 (1+7) i 3x3. 5 MENU Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać tryb programowalnej konfiguracji menu lub z niego wyjść. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej 3 sekundy, aby przejść do trybu sterowania LCD. 6 AUDIO Naciśnij przycisk AUDIO, aby zmienić sygnał audio kamery na wielu ekranach. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę w sekwencji 1 do 4. 7 LCD (TRYB) Naciśnij przycisk LCD (TRYB), aby zmienić bieżący tryb wyświetlania. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. 8 MUTE Naciśnij przycisk MUTE, aby ustawić najniższy poziom dźwięku. 9 PTZ Naciśnij przycisk PTZ, aby przejść do trybu sterowania PTZ. 10, BLOKADA 11 MARK 12, WYSZUKIWANIE (ACK) Naciśnij przycisk, aby zablokować klawisze na przednim panelu lub pilocie. Naciśnij przycisk MARK, aby zaznaczyć punkt dla zakładki w trybie odtwarzania. Naciśnij przycisk WYSZUKIWANIE (ACK), aby przejść do trybu wyszukiwania. Klawisze strzałek NR FUNKCJA OPIS 1, GÓRA Przyciski strzałek służą do przenoszenia znacznika wyboru w 2, LEWO każdym menu lub polu. Naciskanie przycisków strzałek góra/dół w 3, PRAWO menu konfiguracji zmienia wartość wybranej opcji. Ponadto 4, DÓŁ klawisze strzałek mogą również posłużyć do panoramowania i pochylania kamery PTZ w trybie PTZ. 5 ENTER Przycisk ENTER służy do wyboru podmenu, opcji menu lub zapisywania wyborów dokonanych w menu. Naciśnięcie tego przycisku w trybie podglądu na żywo wyświetla informacje o systemie. Klawisze PTZ NR FUNKCJA OPIS 1, ODDAL 2, PRZYBLIŻ 3, OSTROŚĆ DALEKO Naciśnij przycisk, aby sterować oddaleniem widoku kamery kopułowej w trybie PTZ. Naciśnij przycisk, aby sterować przybliżeniem widoku kamery kopułowej w trybie PTZ. Naciśnij przycisk, aby ustawić ostrość na bardziej odległy plan w trybie PTZ. 14

15 4, OSTROŚĆ Naciśnij przycisk, aby ustawić ostrość na bliższy plan w trybie BLISKO PTZ. 5, PRZYSŁONA Naciśnij przycisk, aby sterować zamknięciem przysłony w trybie ZAMKNIĘTA PTZ. 6, PRZYSŁONA Naciśnij przycisk, aby sterować otwarciem przysłony w trybie OTWARTA PTZ. 7, USTAW Naciśnij przycisk, aby zapisać ustawienie wstępne w trybie PTZ. 8, URUCHOM Naciśnij przycisk PTZ. Klawisze ODTWARZANIA NR FUNKCJA OPIS 1, PRZEW. DO TYŁU 2 3, ODTWARZANIE, SZYBKO DO PRZODU 4, DO TYŁU KROKOWO 5, PAUZA 6, DO PRZODU KROKOWO 7, STOP, aby przywołać ustawienie wstępne w trybie Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany wstecz z normalną szybkością. Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie szybkości między, i. Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany do przodu z normalną szybkością. Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany do przodu z dużą szybkością. Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie szybkości między, i. Naciśnij przycisk, aby odtworzyć krokowo wstecz jedną klatkę w trybie pauzy. Naciśnij przycisk odtwarzania., aby zatrzymać wideo na ekranie w trybie Naciśnij przycisk, aby krokowo odtworzyć w przód o jedną klatkę w trybie pauzy. Naciśnij przycisk, aby powrócić do trybu podglądu na żywo w trybie odtwarzania. 3.6 Ekran wielofunkcyjny System combo jest wyposażony w ekran wielofunkcyjny, który umożliwia działanie w kilku trybach: Tryb 1: Tryb Combo DVR wyświetla widok z kamery na żywo z nagrywarką Combo DVR. Tryb 2: Tryb VGA wyświetla obraz z urządzenia (np. komputera) podłączonego do portu VGA na monitorze LCD. Naciśnij klawisz Fn na przednim panelu na przynajmniej 3 sekundy, aby przełączyć się z trybu DVR do trybu Monitor VGA. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. Tryb można zmienić też za pomocą pilota. Naciśnij przycisk LCD (TRYB) na pilocie, aby zmienić tryb wyświetlania. Ponowne naciśnięcie umożliwia przełączanie pomiędzy trybem DVR a VGA. UWAGA: System combo będzie kontynuował nagrywanie w innych trybach. Zapewnia to zaawansowany poziom tajnego monitoringu. 15

16 4. Tryb nagrywarki combo 4.1. Korzystanie z myszy i menu dla myszy Myszy używa się w taki sam sposób jak w przypadku komputera. Zlokalizuj wskaźnik myszy na ekranie przez jej poruszenie, a następnie wskaż żądany element wskaźnikiem myszy i kliknij lewym przyciskiem, aby go wybrać. Do podstawowych funkcji można zaliczyć: kliknięcie lewym przyciskiem myszy (LPM), prawym przyciskiem myszy (PPM) oraz obrót kółka. Będąc w jednym z formatów wielu widoków (np. 2x2 czy 3x3), kliknij przyciskiem myszy obraz z kamery, aby przełączyć go na pełny ekran. Ponowne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego formatu wielu widoków. W trybie pełnoekranowym numer kanału można zmienić, obracając kółko myszy. Kliknij PPM podczas podglądu na żywo, aby wyświetlić następujące menu: Wybranie opcji Setup Menu (Menu konfiguracji), Key Add Function (Dodatkowa funkcja klawisza) oraz Search (Szukaj) odpowiada naciśnięciu klawiszy Fn, SEQ i MENU, jak opisano w części 3.2. Funkcje klawiszy. Ponowne kliknięcie PPM na ekranie podglądu na żywo powoduje powrót do poprzedniego ekranu menu. W trybie konfiguracji menu wartość można zmienić, obracając kółko myszy. Uwaga: Dla prawidłowego wykonania czynności konieczne jest używanie myszy z trzema przyciskami. 16

17 4.2. Ekran monitorowania na żywo Bezpośrednio po zakończeniu procesu inicjowania system rozpocznie wyświetlanie podglądu na żywo na monitorze LCD i odtwarzanie dźwięku z głośnika na przednim panelu. W trybie domyślnym równocześnie jest wyświetlany obraz ze wszystkich kamer. Naciśnięcie dowolnego przycisku kamery spowoduje, że obraz z tej kamery będzie wyświetlany na całym ekranie. Podgląd na żywo będzie wyświetlany, a dźwięk odtwarzany do chwili wyboru przez użytkownika innego trybu. Naciśnięcie klawisza VIEW na przednim panelu powoduje przełączanie między różnymi formatami wyświetlania. System można ustawić na pełny ekran na czas określony w opcji czasu przełączania po wystąpieniu zdarzenia. Wyświetlone zostanie wideo z kamery o najniższym numerze, połączonej z czujnikiem zdarzeń, a system powróci do poprzedniego formatu ekranu po upływie czasu przełączenia. Po aktywowaniu monitorowania zdarzeń monitorowanie wszystkich innych zdarzeń będzie ignorowane. Naciskanie poszczególnych przycisków kamery lub klawisza VIEW podczas monitorowania zdarzeń zwalnia bieżące monitorowanie zdarzeń i wyświetla obraz z wybranej kamery lub powraca do poprzedniego formatu ekranu. Ikona ekranu Poniżej przedstawiono opis każdej ikony na ekranie podglądu na żywo oraz jej znaczenie: : Gdy system wykryje zdarzenia alarmu, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona wejścia alarmu. : Gdy system aktywuje wewnętrzny głośnik, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona dźwięku. : Gdy system wykryje zdarzenia ruchu, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona ruchu. : Gdy podłączone są zdalne klienty, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona sieci. : Gdy kamera jest ustawiona jako kamera PTZ, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona PTZ. : Gdy system jest w trybie sekwencji, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona sekwencji. : Gdy system wykryje zdarzenia utraty obrazu, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona utraty obrazu. : Gdy system dezaktywuje wewnętrzny głośnik, w górnej części ekranu zostaje wyświetlona ikona dźwięku. : Gdy system jest w trybie nagrywania, w lewym górnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona nagrywania. : Gdy system jest w trybie nagrywania zaplanowanego i wewnętrzna pamięć masowa jest w trybie nagrywania, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ikona pamięci masowej. : Gdy system nie może znaleźć wewnętrznej pamięci masowej lub wewnętrzna pamięć masowa działa nieprawidłowo podczas nagrywania, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ta ikona. 17

18 : Gdy system jest w trybie nagrywania równoległego i urządzenie do nagrywania równoległego działa normalnie, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ta ikona. : Gdy system nie może znaleźć urządzenia do nagrywania równoległego lub urządzenie działa nieprawidłowo podczas nagrywania równoległego, w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlona ta ikona. Drzewo menu 18

19 4.3. Konfiguracja menu Tryb konfiguracji umożliwia skonfigurowanie głównych funkcji systemu. System zawiera 8 menu konfiguracji, a każde z nich jest wyświetlane jako ikona. Kliknij ikonę menu konfiguracji, aby otworzyć podmenu dla ustawień szczegółowych. Naciśnięcie klawisza MENU na przednim panelu, menu rozsuwanego lub przycisku MENU na pilocie spowoduje otwarcie okna konfiguracji. Ikona konfiguracji Ekran konfiguracji zawiera osiem ikon przedstawiających każde menu na górze. Kliknięcie ikony po przesunięciu wskaźnika powoduje wyświetlenie podmenu ze szczegółowymi ustawieniami. System Urządzenie Zdarzenie Nagrywanie Sieć System Menu System zapewnia podstawową konfigurację dla nagrywarki, taką jak data/godzina, język, użytkownik, zarządzanie dyskiem, informacje, domyślne ustawienia fabryczne, aktualizacja oprogramowania, dziennik systemowy czy zapis ekranu. 19

20 Wybierz ikonę w oknie głównego menu Informacje o systemie Zaznacz pozycję INFORMATION (Informacje) w trybie menu systemu i naciśnij klawisz. Wyświetlony zostanie ekran Information (Informacje). Na ekranie Information (Informacje) wyświetlane są: nazwa systemu, identyfikator systemu, wersja oprogramowania, typ wideo oraz informacje o sieci. Można nadać nazwę systemu i przypisać mu identyfikator. Zaznacz pole System Name (Nazwa systemu) i naciśnij klawisz. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, za pomocą której można wprowadzić nazwę systemu. Po wpisaniu nazwy zaznacz przycisk OK i naciśnij klawisz. Zaznacz pole obok System ID (ID systemu) i naciśnij klawisz za pomocą strzałki w dół i w górę w zakresie od 0 do 99.. Zaznacz liczbę i zmień ją 20

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo