SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Zakup macierzy - program SAP etap 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Zakup macierzy - program SAP etap 3"

Transkrypt

1 Zakup macierzy - program SAP etap 3 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Zakup macierzy - program SAP etap 3 prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Zakupów PGE Systemy S.A. Numer postępowania: GKP/SYS/0077/2014 Warszawa, grudzień 2014 roku 1

2 Zakup macierzy - program SAP etap ZAMAWIAJĄCY i ORGANIZATOR Zamawiający: PGE Systemy S.A. Adres: ul. Sienna 75, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS: Nr Kapitał zakładowy: zł. Kapitał wpłacony w całości NIP: Organizator Postępowania: PGE Polska Grupa Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa Postępowanie zakupowe, które dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: GKP/SYS/0077/2014. Wykonawca porozumiewając się z Organizatorem Postępowania powinien powoływać się na ten znak, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres Organizatora Postępowania. PGE Polska Grupa z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, Warszawa ( Pełnomocnik Zamawiającego lub Organizator Postępowania ) działa na podstawie pełnomocnictwa i Regulaminu Zakupów PGE Systemy S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r. (dalej Regulamin lub Regulamin Zakupów ) 2. NAZWA ZAMÓWIENIA Zakup macierzy - program SAP etap 3 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Przedmiotowe postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w formule otwartej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się postanowienia Regulaminu (Regulamin Zakupów jest dostępny na żądanie Wykonawcy) Zapytanie ofertowe w formule otwartej to tryb, w którym SIWZ jest publikowany przez Organizatora Postępowania na witrynie i pierwszej kolejności Wykonawcy składają Oferty wstępne 3.3. Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania Ofert (wstępnych, ostatecznych) dokonać zmian w SIWZ w zakresie opisu zamówienia, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia. O zmianie Organizator Postępowania informuje poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na witrynie wymienionej w pkt. 3.2 SIWZ Organizator Postępowania dokona oceny Ofert wstępnych na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ Wykonawcy, których Oferty wstępne spełnią wymagania określone w SIWZ i uzyskają największą ilość punktów mogą zostać zaproszeni do negocjacji (prekwalifikacje). 2

3 Zakup macierzy - program SAP etap Negocjacje mają charakter poufny. Podczas ewentualnych negocjacji omówiony zostanie zakres i sposób realizacji Zamówienia, zapisy Umowy, warunki cenowe oraz harmonogram realizacji Po przeprowadzeniu negocjacji Organizator Postępowania zaprasza Wykonawców do złożenia Ofert ostatecznych (dalej Oferta ostateczna ) przekazując SIWZ. Komisja przetargowa może rekomendować zaproszenie do złożenia Ofert ostatecznych wyłączenie Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę spełniania wymagań określonych przez Organizatora Postępowania (prekwalifikacja) Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania Ofert ostatecznych dokonać zmian SIWZ Organizator Postępowania dokona oceny Ofert ostatecznych na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ załączonej wraz z zaproszeniem do złożenia Ofert ostatecznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego Oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w SIWZ załączonej wraz z zaproszeniem do złożenia Ofert ostatecznych Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych z Wykonawcą/Wykonawcami, których Oferty ostateczne uzyskają najwyższe oceny na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w liczbie określonej przez Organizatora Postępowania. Przedmiotem negocjacji będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia. Negocjacje nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu oraz warunków realizacji Zamówienia. Przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w negocjacjach w przypadku, gdy ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru załączonego do Oferty ostatecznej, powinni przedstawić odpowiednie pisemne upoważnienie do prowadzenia negocjacji (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy) oraz podejmowania wiążących decyzji w sprawie Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wynegocjowane warunki w formie pisemnej W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, po dokonaniu oceny Ofert ostatecznych, dogrywki w formie aukcji elektronicznej. Warunki prowadzenia aukcji elektronicznej określone zostały w Regulaminie O terminie i miejscu ewentualnych negocjacji handlowych lub aukcji Wykonawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem Organizator Postępowania nie dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się (konsorcjum) o udział w postępowaniu zakupowym. Organizator Postępowania dopuszcza wykonywanie przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie wstępnej oraz Ofercie ostatecznej podwykonawców (wraz z adresami) oraz zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania powyższego oznaczać będzie samodzielną realizację Zamówienia. W przypadku realizacji przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty wstępnej oraz udziałem Wykonawcy w negocjacjach ponosi Wykonawca. Organizator Postępowania ani też Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione koszty, niezależnie od wyników postepowania zakupowego, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3

4 Zakup macierzy - program SAP etap Organizator Postępowania zawiadamia o wyniku postępowania Wykonawcę, którego Oferta ostateczna została wybrana jako najkorzystniejsza, a pozostałych Wykonawców informuje o zakończeniu postępowania Organizator Postępowania Informuje, że przyjęcie Oferty ostatecznej nie stanowi oświadczenia woli Zamawiającego w imieniu którego działa Organizator Postępowania i nie powoduje zawarcia Umowy i zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego, a jest jedynie zaproszeniem do kontynuowania czynności zmierzających do zawarcia Umowy z Wykonawcą, a przyjęcie Oferty ostatecznej przez Zamawiającego może nastąpić w okresie związania Ofertą ostateczną SIWZ nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do rokowań wybranych wykonawców w rozumieniu art. 71 k.c W niniejszym postępowaniu zakupowym nie mają zastosowania art. 68 1, 68 2 i 69 kodeksu cywilnego W postępowaniu określonym w niniejszym SIWZ nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie ) jest dostawa infrastruktury IT, licencji, usługi instalacji, wsparcia i szkoleń według specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca dostarczy niezbędne do montażu urządzeń w szafach materiały eksploatacyjne oraz okablowanie elektryczne i logiczne (LAN i SAN). Prace instalacyjne prowadzone będą w środowisku produkcyjnym. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby nie naruszyć ciągłości pracy środowiska produkcyjnego. 2. Organizator Postepowania dopuszcza złożenie oferty przygotowanej w oparciu o jedną z wyspecyfikowanych macierzy dyskowych (należy wybrać jedną z trzech macierzy A1 lub A2 lub A3 spełniających funkcjonalności opisane w załączniku nr 2 do SIWZ): A1. Macierz dyskowa IBM DS8870 A2. Macierz dyskowa HP 3PAR A3. Macierz dyskowa EMC VMAX 10K 3. Szczegółowy opis zakresu Zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: i. w ostatnich trzech latach zrealizowali minimum 5 projektów o podobnym zakresie do przedmiotu Zamówienia; ii. posiadają status Partnera producenta oferowanej macierzy uprawniający do realizacji przedmiotu Zamówienia. 4

5 Zakup macierzy - program SAP etap 3 5 c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: dysponują minimum dwoma ekspertami z udokumentowanym doświadczeniem w obszarze zbieżnym do przedmiotu Zamówienia, którzy będą dedykowani do realizacji Zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: i. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej zł (słownie: jedne milion pięćset tysięcy złotych) na jeden wypadek ubezpieczeniowy. e) zawarli umowę o zachowaniu poufności informacji z Zamawiającym lub dostarczą dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; f) akceptują warunki umowy dołączonej jako załącznik nr 6 do SIWZ Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą wstępną dokumenty wymienione w pkt Zapytania Organizator Postępowania dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1, według formuły spełnia / nie spełnia warunku. Oferta Wykonawcy niespełniającego choćby jednego warunku udziału w postępowaniu może być odrzucona W celu potwierdzenia warunków Wykonawca złoży następujące dokumenty: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem na Formularzu ofertowym Załącznik nr 1; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Oświadczenie, że Wykonawca, zawarł umowę o zachowaniu poufności z PGE Systemy S.A. i umowa ta obowiązuje albo dwa jednostronnie podpisane egzemplarze umowy o zachowaniu poufności informacji stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; d) Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. e) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszej niż złotych na jeden wypadek ubezpieczeniowy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) f) Pisemne oświadczenie producenta oferowanej macierzy, że Wykonawca posiada status partnera upoważniający do sprzedaży przedmiotu Zamówienia oraz świadczenia usług na terenie Polski; g) Listę minimum 2-osobowego zespołu o kompetencjach opisanych w pkt. 5.1 lit c), dedykowanych do realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; h) Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach minimum 5 projektów o zakresie zbieżnym z przedmiotem Zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, potwierdzonych referencjami lub protokołami pozytywnego odbioru; 5

6 Zakup macierzy - program SAP etap 3 6 Ponadto Organizator Postępowania wymaga, aby oferta zawierała: 1. Uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodny z załączonym wzorem); 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz negocjacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę wstępną Ofertę wstępną należy złożyć w formie pisemnej Wykonawca składa Ofertę wstępną na wypełnionym i podpisanym formularzu, zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w pkt 5.4 dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań Ofertę wstępną należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD/DVD z możliwością drukowania. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią egzemplarza w formie pisemnej i wersji elektronicznej za rozstrzygającą uznana będzie treść oryginału oferty w formie pisemnej Wymaga się, aby Oferta wstępna w formie pisemnej była dostarczona w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania Opakowanie Oferty wstępnej powinno być opisane w następujący sposób: Nadawca: [Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, numer kodu pocztowego, miejscowość) (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)] Adresat: PGE Polska Grupa Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa OFERTA WSTĘPNA na Zakup macierzy - program SAP etap 3 Numer postępowania: GKP/SYS/0077/ Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Organizatora Postępowania i Zamawiającego, w tym zawierające tajemnicę handlową Wykonawcy, powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. w odrębnym załączniku) wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Organizatora Postepowania i Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione Wszystkie strony Oferty wstępnej powinny być ponumerowane i parafowane Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę wstępną. 6

7 Zakup macierzy - program SAP etap Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie wstępnej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert wstępnych. Zarówno zmiana, jak i wycofanie Oferty wstępnej wymagają zachowania formy pisemnej. 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH 7.1. Ofertę wstępną należy złożyć w oryginale wraz z wersją elektroniczną w Kancelarii Głównej PGE Polska Grupa, Warszawa, ul. Mysia 2 (kancelaria czynna od pon.-pt. w godz ) do dnia roku do godziny 10: Termin związania Ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania Ofert Organizator Postępowania może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu. 8. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 8.1. Organizator Postępowania nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia. 9. KRYTERIA OCENY OFERT Oferty wstępne i ostateczne, po ocenie spełnienia warunków formalnych poddane zostaną ocenie według następujących kryteriów: a) Cena koszt nabycia macierzy wraz ze wsparciem i usługami instalacyjnymi 90%; b) Okres obowiązywania gwarancji utrzymania ceny liczony w miesiącach okres nie krótszy niż 36 miesięcy 10%; 9.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, WYJAŚNIANIE I MODYFIKACJA SIWZ 10.1 Wykonawcy porozumiewając się z Organizatorem Postępowania powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania: GKP/SYS/0077/ Wykonawca może zwrócić się do Organizatora Postępowania o wyjaśnienie treści SIWZ. Organizator Postępowania udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania Ofert Organizator Postępowania przekazuje treść wyjaśnień Wykonawcy od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie. Organizator Postępowania może podjąć decyzję o przekazaniu wyjaśnień pozostałym Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator Postępowania udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia do godziny 10: Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator Postępowania i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Korespondencję kierowaną do Organizatora Postępowania drogą elektroniczną należy przesyłać na adresy osób wymienionych w punkcie SIWZ. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. 7

8 Zakup macierzy - program SAP etap Wszelka korespondencja w formie pisemnej powinna być kierowana na adres: PGE Polska Grupa Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa Kancelaria Główna, czynna od pon.-pt. w godzinach od 8:00 do 16: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Makowski, Departament Zakupów PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., tel , kom ; POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty ostatecznej Organizator Postępowania zawiadomi Wykonawcę, którego Oferta ostateczna została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy Z Wykonawcą, którego Oferta ostateczna zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarte zostanie umowa na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia Warunkiem podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą jest uzyskanie zgód organów korporacyjnych Zamawiającego Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny. Organizator Postępowania ani też Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Integralną część niniejszego Zapytania stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zakresu zamówienia Załącznik nr 3 Wykaz osób Załącznik nr 4 Wykaz projektów Załącznik nr 5 Wzór Umowy o zachowaniu poufności informacji Załącznik nr 6 Wzór Umowy 8

9 Zakup macierzy - program SAP etap 3 9 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy pieczęć Wykonawcy I. OFERTĘ SKŁADA: OFERTA WSTĘPNA Nazwa i adres Wykonawcy Wykonawca II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z PEŁNOMOCNIKIEM ZAMAWIAJĄCEGO (W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY) Imię i nazwisko: Firma: Adres: Telefon: Fax: III. OFERTA WYKONAWCY My, niżej podpisani, składając Ofertę w postępowaniu na: Zakup macierzy - program SAP etap 3 oświadczamy, co następuje: - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 9

10 Zakup macierzy - program SAP etap Zapoznaliśmy się i akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ze zmianami tych dokumentów, jak również ich wyjaśnieniami dokonanymi w trakcie postępowania zakupowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Akceptujemy bez żadnych zastrzeżeń warunki Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 oraz i w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę z Zamawiającym na warunkach tam określonych. 3. Niniejszym oświadczamy, iż posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie nie mniejszej niż zł. 4. Oświadczamy, że mamy zawartą umowę o zachowaniu poufności z Zamawiającym, która nadal obowiązuje / Dołączmy dwa jednostronnie podpisane egzemplarze umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty wstępnej i wykonania zamówienia. 6. Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w złożonej naszej Ofercie wstępnej i załącznikach są prawdziwe i rzetelnie informują w szczególności o naszej aktualnej sytuacji prawnej i finansowej. 7. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się Postępowania. 8. Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz wzorze Umowy za łączną kwotę: zł netto zgodnie z arkuszem wyceny stanowiącym załącznik nr. do naszej Oferty wstępnej; 9. Podane w Ofercie wstępnej ceny obejmują pełen przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny. 10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy część usług/dostaw powierzymy następującym podwykonawcom (nazwa podwykonawcy i zakres powierzonego zakresu prac dotyczy również kancelarii prawnych): a....(nazwa i adres podwykonawcy), (zakres zamówienia) b.... (nazwa i adres podwykonawcy), (zakres zamówienia) 11. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert. 12. Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych ch. Do niniejszej oferty wstępnej są dołączone następujące załączniki: Załącznik nr 1 Aktualny odpis KRS. Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo. Załącznik nr 3 Dokumenty wymagane w punkcie 5.4 SIWZ. Załącznik nr 4 Arkusz wyceny..., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 10

11 Zakup macierzy - program SAP etap 3 11 Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis zakresu zamówienia Załącznik nr 2 Opis Produktów, Zakres prac instalacji i konfiguracji Produktów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury IT, licencji, usługi instalacji, wsparcia i szkoleo według poniższej specyfikacji. Dostawca dostarczy niezbędne do montażu urządzeo w szafach materiały eksploatacyjne oraz okablowanie elektryczne i logiczne (LAN i SAN). Prace instalacyjne prowadzone będą w środowisku produkcyjnym. Wykonawca dołoży wszelkich starao aby nie naruszyd ciągłości pracy środowiska produkcyjnego. Przedmiot zamówienia składa się z poniższych elementów: Macierz dyskowa Warunki gwarancji i wsparcia (dotyczy również Sprzętu nabytego w ramach Zamówieo). Infrastruktura IT będąca Przedmiotem Zamówienia ma byd objęta gwarancją i wsparciem producenta, na poziomach wskazanych w w/w specyfikacji. 1. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. 2. Warunki wsparcia są określone w tabelach ze szczegółową specyfikacją poszczególnych elementów. 3. Elementy sprzętowe, dla których nie wyspecyfikowano poziomu wparcia muszą byd objęte wsparciem standardowym oferowanym przez producenta. Wsparcie to musi obowiązywad przez okres trzech lat i musi byd świadczone w dni robocze. 4. Dostarczone oprogramowanie powinno zostad objęte opieką producenta na okres wyszczególniony w punktach powyżej. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych. 5. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na poziomie 24/7 Next Business Day na konfigurację środowiska. 6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia telefonicznie w dni robocze w godzinach pod numerem Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w trybie 24/7 za pośrednictwem poczty elektronicznej Fakt przyjęcia i rejestracji zgłoszenia Wykonawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę pocztową zgłaszającego nie później niż w następnym dniu roboczym. 9. Zgłoszenie będzie obejmowało: opis problemu i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej po stronie Zamawiającego. 10. Wykonawca przystąpi do działao naprawczych nie później niż w następnym dniu roboczym, chyba że Wykonawca wyznaczy późniejszy termin. Dokumentacja powykonawcza. 11

12 Zakup macierzy - program SAP etap 3 12 Wykonawca po wykonaniu usługi instalacji przygotuje dokumentację powykonawczą. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w postaci elektronicznej, w formatach DOCX i PDF. Dokument ten po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do odbioru prac. Monitorowanie. Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostad objęte, będącym w posiadaniu Zamawiającego, systemem monitorowania - Microsoft System Center Operations Manager Dotyczy to w szczególności urządzeo i systemów pamięci masowej oraz macierzy dyskowej MD. W tym celu Wykonawca: dostarczy niezbędne oprogramowanie i licencje, w tym Management Pack i dla dostarczonej infrastruktury, zainstaluje dostarczone oprogramowanie i skonfiguruje MS Operations Manager, w przypadku użycia innych rozwiązao monitorujących i zarządzających, zintegruje je z MS Operations Manager, wykona testy i dostarczy dokumentację powykonawczą. Miejsce i warunki realizacji Zamówienia. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w pracach instalacyjno-wdrożeniowych. 2. Prace będą prowadzone zdalnie z siedziby Zamawiającego w Łodzi, ul. Sterlinga 8a (za wyjątkiem prac, których wykonanie wymaga fizycznego dostępu do serwerowni). 3. Prace wymagające wyłączenia środowiska systemu SAP, oraz prace, w których istnieje ryzyko nieplanowanego przerwania przetwarzania środowiska systemu SAP, będą prowadzone w oknie serwisowym w godzinach 00:00 do 06:00 w dni wolne od pracy. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA: A. Macierz dyskowa. A0. Wymagana funkcjonalnośd macierzy dyskowej. Wymaganie Wymagana przestrzeo dyskowa Wydajnośd Kompatybilnośd z IBM SVC Kontrolery i pamięd podręczna Skalowalnośd Opis Macierz musi zapewnid minimalną logiczną przestrzeo dyskową na poziomie 20 TiB. Macierz dyskowa musi zawierad minimum 96 dysków SAS o pojemności 300 GB i prędkości obrotowej rpm. Macierz musi zapewnid minimalną wydajnośd na poziomie IOPS z czasem odpowiedzi 2 ms. Parametry wydajnościowe muszą byd spełnione na front-end macierzy przy zakładanych proporcjach odczyt/zapis na poziomie 70/30 i 20% trafieo w pamięd cache. Macierz musi byd wspierana i kompatybilna z wirtualizatorem IBM System Storage SVC Storage Engine model 2145-DH8. Wymagane są minimum dwa kontrolery i 32 GB pamięci podręcznej. Macierz musi posiadad możliwośd rozbudowy do minimum 600 TB logicznej przestrzeni dyskowej. 12

13 Zakup macierzy - program SAP etap 3 13 Liczba portów zewnętrznych Wysoka dostępnośd Wysoka dostępnośd Możliwośd migracji danych w obrębie macierzy Obsługa dysków Administracja Obsługa wielu ścieżek Macierz musi posiadad minimum 8 portów FC 8 Gb/s. Macierz musi umożliwiad wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez zauważalnego zanikania ścieżek dostępu do zasobów dyskowych macierzy. Macierz musi byd odporna na awarię pamięci cache i zapewniad zrzut zawartości w razie utraty zasilania. Macierz musi umożliwiad migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych. Macierz dyskowa musi umożliwiad obsługę, co najmniej następujących typów dysków instalowanych w ramach macierzy dyskowej: NL-SAS SAS SSD Zarządzanie macierzą musi byd możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalad na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwośd konfigurowania jej zasobów dyskowych. Macierz musi obsługiwad wiele kanałów I/O (Multipathing). Musi byd zapewnione automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Należy wybrad jedną z trzech macierzy A1 lub A2 lub A3 spełniających powyższą funkcjonalnośd. Wykonawca dostarczy wsparcie techniczne dla dostarczanych elementów na okres 3 lat z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym i możliwością zgłaszania awarii 24 godziny przez 7 dni w tygodniu (7/24 NBD Next Business Day ) lub o lepszych parametrach. Oprogramowanie macierzy dyskowej musi posiadad wsparcie techniczne i zapewnioną możliwośd aktualizacji na okres 3 lat. A.1. Macierz dyskowa IBM DS8870. Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki przedstawiona jest w poniższych tabelach. P/N OPIS SZTUK IBM DS Shipping Weight Reduction OEL Indicator IBM System Storage Easy Tier Indicator Easy Tier Server indicator to 50.0 TB capacity Non-Standby CoD IBM System p Indicator IBM System x Indicator IBM System Storage SAN Volume Controller indicator Battery Assembly Extended PLD Three phase wye, V, 32A, no connector Management Console - English Laptop Internal Management Console - English Laptop External MC Line Cord Standard Rack HD disk enclosure pair HD STD Enclosure Indicator GB SSD enclosure indicator HD Disk Drive Cable Group I/O Enclosure Pair PCIE PCI-E Cable Group

14 Zakup macierzy - program SAP etap um Fibre Cable (LC) DS8000 LMC R Encrypted drive de-activation indicator Disk enclosure half filler set Disk enclosure filler set Device Adapter Pair I Gb 4 port SW FCP/FICON Adapter PCIE GB Processor memory (8-core only) core P7+ Processor indicator GB 15,000 rpm FDE disk drive set GB SSD FDE half drive set OEL - 1 TB OEL - 5 TB OEL - 25 TB OEL - 1 Value Unit OEL - 5 Value Unit OEL - 50 Value Unit IBM System Storage Easy Tier indicator Easy Tier Server indicator 1 AGA2 Shipping and Handling Podsystem dyskowy TotalStorage DS FA P/N OPIS SZTUK 2396-LFA DS8000 Function Authorization IBM System p Indicator IBM System x Indicator IBM System Storage SAN Volume Controller indicator OEL - 1 TB OEL - 5 TB OEL - 25 TB OEL - 1 Value Unit OEL - 5 Value Unit OEL - 50 Value Unit IBM System Storage Easy Tier Easy Tier Server indicator 1 A.2. Macierz dyskowa HP 3PAR Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki poniżej w tabeli. P/N OPIS SZTUK E7W33A HP 3PAR StoreServ CC 64 DC Base 1 QR591A HP 3PAR Port FC Adapter 4 QR591A 0D1 Factory integrated 4 BD240B HP 3PAR OS Suite Base LTU 1 BD240B 0D1 Factory integrated 1 BD241A HP 3PAR OS Suite Mag LTU 28 BD241A 0D1 Factory integrated 28 BD264A HP 3PAR Data Opt St v2 Base LTU 1 BD264A 0D1 Factory integrated 1 BD265A HP 3PAR Data Opt St v2 Mag LTU 28 BD265A 0D1 Factory integrated 28 BD244B HP 3PAR Reporting Suite LTU 1 BD244B 0D1 Factory integrated 1 14

15 Zakup macierzy - program SAP etap 3 15 QR592C HP 3PAR drive Chassis 4 QR592C 0D1 Factory integrated 4 QW902A HP 3PAR x300GB SAS 15K Magazine 24 QW902A 0D1 Factory integrated 24 E7W56B HP 3PAR x480GB MLC SSD 5yr Mag 4 E7W56B 0D1 Factory integrated 4 H6Z35A HP Premier Flex LC/LC OM4 6m SB Cable 8 H6Z35A 0D1 Factory integrated B33 HP 32A HV Core Only Corded PDU B33 0D2 Factory horizontal mount of PDU 4 BD362AAE HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media 1 BD364AAE HP 3PAR OS Suite and SP SW E-Media 1 BD373AAE HP 3PAR Reporting Suite E-Media 1 H1K94A3 HP 3Y 6 hr CTR Proactive Care SVC 1 H1K94A3 QPM P PAR V400 Base Supp 1 H1K94A3 QPT P PAR 4-Port FC Adapter Supp 4 H1K94A3 QPV P PAR 40-drive chassis Supp 4 H1K94A3 RGD HP 3PAR x300GB SAS 15K Mag Supp 24 H1K94A3 SDV HP 3PAR OS Suite Base LTU Supp 1 H1K94A3 SDW HP 3PAR OS Suite Mag LTU Supp 28 H1K94A3 SJ1 HP 3PAR Reporting Suite LTU Supp 1 H1K94A3 SJB HP 3PAR DataOptSt v2 Base LTU Supp 1 H1K94A3 SJC HP 3PAR Dt Opt St v2 Mag LTU Supp 28 H1K94A3 TGF HP 3PAR x480GB SSD Mag Supp 4 H1K94A3 WSF HP 3PAR Internal Entitlement Purpose 3 AG475A HP Inside/Datacenter XLarge Logistic SVC 1 HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC 1 HA124A1 5QH HP Startup 3PAR T/V-Class 2 Node SVC 1 HA124A1 5RY HP Startup 3PAR V-Cls Sys Reporter SVC 1 HA124A1 5UH HP Startup 3PAR Data Opt Suite v2 SVC 1 A.3. Macierz dyskowa EMC VMAX 10K. Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki poniżej w tabeli. P/N OPIS SZTUK BA-DE15E VMAX 10K 15 SLOT DAE W/HIGH EFF PS 8 BA-96E-ENG VMAX 10K ENGINE 96GB 2.8GHZ 1 AF B VMAX 10K 4GB 15K 300 GB DRIVE R5(3+1) 96 AF415300SB VMAX 10K 4GB 15K 300 GB DRIVE SPARE 4 AS4FM2005B VMAX 10K 200GB FLASH DRIVE R5(3+1) 16 AS4FM200SB VMAX 10K 200GB FLASH DRIVE SPARE 1 BA-FE40000S VMAX 10K 16GB 4MM FC PORTS 2 BA-3UR VMAX 10K FACTORY KIT; 3.5 DAE RAIL 8 BA-PW40URUSE VMAX 10K 30A 1PH RUSSELLSTOLL 3750DP - E 1 ESRS-GW-200 EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT 1 BA-CONFIG VMAX 10K CONFIGURATION 1 SYMM-LS-SN SYMM LICENSE SOLUTION PSNT VMAX 10K ENGINUITY SUITE NON-SATA 1TB VMAX 10K BASE SW SUITE II NON-SATA 1TB VMAX 10K ENGINUITY SUITE BASE NEW LIC VMAX 10K BASE SW SUITE II BASE NEW LIC 1 PSINST-ESRS ZERO DOLLAR ESRS INSTALL 1 PSINST-VMAX ZERO DOLLAR VMAX INSTALL 1 BA-SYS1E VMAX 10K BASE INFRASTRUCTURE 1E 1P 1 15

16 Zakup macierzy - program SAP etap 3 16 M-PRESW-E12 PREMIUM SOFTWARE SUPPORT 1 BA-STDSW VMAX 10K SW RTU 1 A.4. Usługi instalacji. Przygotowanie Projektu Technicznego, oraz punkty 1,2,3,4,11 zakresu prac do wykonania, Wykonawca zrealizuje niezależnie od realizacji punktu A. Pozostałe zadania z zakresu prac do wykonania, Wykonawca zrealizuje po zakooczeniu prac z punktu A. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Projektu Technicznego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Wykonawca będzie mógł przystąpid do realizacji usługi instalacji po zatwierdzeniu Projektu Technicznego przez Zamawiającego. Zakres prac do wykonania: 1. Podłączenie macierzy dyskowej do sieci SAN i LAN, integracja z infrastrukturą Zamawiającego. 2. Podłączenie macierzy dyskowej do klastra SVC w CPD Marsa. Konfiguracja stref na przełącznikach SAN. 3. Konfiguracja zasobów macierzy dyskowej ich wystawienie do klastra SVC. 4. Opracowanie procedury przeniesienia zasobów dyskowych środowisk produkcyjnych systemu SAP z macierzy V7000 na nową macierz. 5. Konfiguracja wykreowanych zasobów macierzy dyskowej w SVC. 6. Wykonanie procedury na wskazanych testowych środowiskach SAP, w szczególności na klastrze z replikacją pomiędzy CPD. Potwierdzenie poprawności działania procedury. 7. Przeniesienie 41 wolumenów z macierzy V7000 na nową macierz w CPD Marsa. 8. Weryfikacja i korekta konfiguracji replikacji danych, systemów produkcyjnych pomiędzy CPD, dostosowująca do konfiguracji macierzy dyskowej dla 43 relacji remote copy. 9. Testy poprawności działania. 10. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 11. Przygotowanie procedur awaryjnych i eksploatacyjnych. 12. Przygotowanie warsztatów dla administratorów w łącznym wymiarze 5 dni roboczych. Tematyka warsztatów musi się pokrywad z zakresem prac wdrożeniowych macierzy dyskowej, oraz administracji macierzą. Warsztaty przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, w ciągu miesiąca od instalacji macierzy dyskowej. 13. Pozostałe prace wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu Technicznego. A5. Testy systemu. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego plan testów, którego zakres będzie obejmował nowe elementy infrastruktury i zmiany wprowadzone w konfiguracji systemu SAP. Plan testów w szczególności będzie dotyczył zagadnieo: 16

17 Zakup macierzy - program SAP etap 3 17 Przełączenie instancji klastrowych SAP pomiędzy serwerami POWER 750 w CPD Marsa, oraz serwerem POWER 750 w CPD zapasowym. Zmiana kierunku replikacji danych pomiędzy CPD. Poprawnośd startowania systemów operacyjnych z macierzy systemów, których zasoby dyskowe zostały przeniesione na nową macierz. Dostępu środowisk systemu SAP do zasobów dyskowych macierzy dla przeniesionych systemów na nową macierz. Dodatkowo Wykonawca w trakcie wykonywania prac i niezwłocznie po ich zakooczeniu przeprowadzi i udokumentuje testy poprawności działania systemu w poszczególnych etapach wykonywania prac (pkt. 1-12) z wyłączeniem pkt: 4,8,9,11. Dokument ten po akceptacji przez Zamawiającego będzie jednym z elementów wymaganym do odbioru prac. 17

18 Zakup macierzy - program SAP etap 3 18 Załącznik Nr 3 Wykaz osób Składając Ofertę wstępną w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Zakup macierzy - program SAP etap 3, oświadczamy, iż w wykonywaniu Zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Rola 1 Gwarantowane zaangażowanie [%] Wykształcenie, odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty (wymienić minimum certyfikaty) Doświadczenie (Liczba i opis podobnych do Zamówienia projektów,) Obiorca/Kontrahent projektu (nazwa firmy, adres, branża, szacunkowa ilość zatrudnionych osób) oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr tel. i adresem * Forma współpracy z Wykonawcą (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)/nazwa i adres podwykonawcy zatrudniającego pracownika lub z którym dana osoba ma zawartą umowy o współpracy na wyłączność 2 3 4** RAZEM Łączna liczba wszystkich pracowników dedykowanych do prac: Łączna liczba wszystkich projektów:. * Wykonawca jest zobowiązany do podania danych kontaktowych osoby (odbiorcy zamówienia), która będzie mogła potwierdzić realizację i prawidłowość wykonania usługi. ** Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie faktycznej ilości zrealizowanych przez Wykonawcę projektów. Uwaga: a. Wykonawca wykaże wartość merytoryczną pracowników dedykowanych przez niego lub przez jego podwykonawcę do prac w Projekcie w postaci listy osób zatrudnionych w formie umowy o pracę lub umowy o współpracy na wyłączność. b. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji poszczególnych danych podanych przez Wykonawcę. c. Wykonawca może zanonimizować wskazanych członków zespołu jednak musi wskazać wszystkich pracowników Wykonawcy zatrudnionych u niego lub u jego podwykonawcy w formie umowy o pracę lub umowy o współpracy na wyłączność, których Wykonawca dedykuje do pracy w Projekcie. d. Zamawiający dopuszcza zaliczenie projektów, w których uczestniczył pracownik u innych, niż Wykonawca pracodawców...., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 18

19 19 Załącznik Nr 4 Wykaz projektów Składając Ofertę w postępowaniu na Zakup macierzy - program SAP etap 3, oświadczamy, że wykonaliśmy / wykonujemy następujące usługi: Lp. 1. Przedmiot usługi i opis Wartość w PLN Termin realizacji usługi/dostawy Data rozpoczęcia (m/r) Data Zakończenia (m/r) Odbiorca / kontrahent (nazwa firmy, adres, branża) oraz Imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr tel. i adresem: * Do powyższego wykazu załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedstawionych wyżej usług ułożone w kolejności wynikającej z tej tabeli. Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie faktycznej ilości zrealizowanych przez Wykonawcę projektów. Jeżeli projekt był realizowany w kilku etapach należy podać datę rozpoczęcia pierwszego etapu i zakończenia ostatniego. 19

20 20 Załącznik Nr 5 Wzór Umowy o zachowaniu poufności informacji UMOWA o zachowaniu poufności informacji zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy spółkami: PGE Systemy Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-496) Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP wysokość kapitału zakładowego zł, kapitał zakładowy opłacony w całości, reprezentowaną przez: zwaną dalej PGE Systemy, a.., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.. NIP:... Kapitał zakładowy złotych w całości wpłacony, reprezentowaną przez: zwaną dalej Spółką a łącznie Spółka i PGE Systemy zwane dalej również pojedynczo Stroną lub łącznie Stronami. Zważywszy, że: 1. Strony współpracują w zakresie realizacji na rzecz PGE Systemy usług informatycznych przez Spółkę, obejmujących m.in. przetwarzanie informacji, w tym również informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PGE Systemy, 20

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo