SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Zakup macierzy - program SAP etap 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Zakup macierzy - program SAP etap 3"

Transkrypt

1 Zakup macierzy - program SAP etap 3 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Zakup macierzy - program SAP etap 3 prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Zakupów PGE Systemy S.A. Numer postępowania: GKP/SYS/0077/2014 Warszawa, grudzień 2014 roku 1

2 Zakup macierzy - program SAP etap ZAMAWIAJĄCY i ORGANIZATOR Zamawiający: PGE Systemy S.A. Adres: ul. Sienna 75, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS: Nr Kapitał zakładowy: zł. Kapitał wpłacony w całości NIP: Organizator Postępowania: PGE Polska Grupa Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa Postępowanie zakupowe, które dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: GKP/SYS/0077/2014. Wykonawca porozumiewając się z Organizatorem Postępowania powinien powoływać się na ten znak, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres Organizatora Postępowania. PGE Polska Grupa z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, Warszawa ( Pełnomocnik Zamawiającego lub Organizator Postępowania ) działa na podstawie pełnomocnictwa i Regulaminu Zakupów PGE Systemy S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r. (dalej Regulamin lub Regulamin Zakupów ) 2. NAZWA ZAMÓWIENIA Zakup macierzy - program SAP etap 3 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Przedmiotowe postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w formule otwartej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się postanowienia Regulaminu (Regulamin Zakupów jest dostępny na żądanie Wykonawcy) Zapytanie ofertowe w formule otwartej to tryb, w którym SIWZ jest publikowany przez Organizatora Postępowania na witrynie i pierwszej kolejności Wykonawcy składają Oferty wstępne 3.3. Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania Ofert (wstępnych, ostatecznych) dokonać zmian w SIWZ w zakresie opisu zamówienia, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia. O zmianie Organizator Postępowania informuje poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na witrynie wymienionej w pkt. 3.2 SIWZ Organizator Postępowania dokona oceny Ofert wstępnych na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ Wykonawcy, których Oferty wstępne spełnią wymagania określone w SIWZ i uzyskają największą ilość punktów mogą zostać zaproszeni do negocjacji (prekwalifikacje). 2

3 Zakup macierzy - program SAP etap Negocjacje mają charakter poufny. Podczas ewentualnych negocjacji omówiony zostanie zakres i sposób realizacji Zamówienia, zapisy Umowy, warunki cenowe oraz harmonogram realizacji Po przeprowadzeniu negocjacji Organizator Postępowania zaprasza Wykonawców do złożenia Ofert ostatecznych (dalej Oferta ostateczna ) przekazując SIWZ. Komisja przetargowa może rekomendować zaproszenie do złożenia Ofert ostatecznych wyłączenie Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę spełniania wymagań określonych przez Organizatora Postępowania (prekwalifikacja) Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania Ofert ostatecznych dokonać zmian SIWZ Organizator Postępowania dokona oceny Ofert ostatecznych na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ załączonej wraz z zaproszeniem do złożenia Ofert ostatecznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego Oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w SIWZ załączonej wraz z zaproszeniem do złożenia Ofert ostatecznych Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych z Wykonawcą/Wykonawcami, których Oferty ostateczne uzyskają najwyższe oceny na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w liczbie określonej przez Organizatora Postępowania. Przedmiotem negocjacji będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia. Negocjacje nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu oraz warunków realizacji Zamówienia. Przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w negocjacjach w przypadku, gdy ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru załączonego do Oferty ostatecznej, powinni przedstawić odpowiednie pisemne upoważnienie do prowadzenia negocjacji (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy) oraz podejmowania wiążących decyzji w sprawie Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wynegocjowane warunki w formie pisemnej W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, po dokonaniu oceny Ofert ostatecznych, dogrywki w formie aukcji elektronicznej. Warunki prowadzenia aukcji elektronicznej określone zostały w Regulaminie O terminie i miejscu ewentualnych negocjacji handlowych lub aukcji Wykonawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem Organizator Postępowania nie dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się (konsorcjum) o udział w postępowaniu zakupowym. Organizator Postępowania dopuszcza wykonywanie przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie wstępnej oraz Ofercie ostatecznej podwykonawców (wraz z adresami) oraz zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania powyższego oznaczać będzie samodzielną realizację Zamówienia. W przypadku realizacji przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty wstępnej oraz udziałem Wykonawcy w negocjacjach ponosi Wykonawca. Organizator Postępowania ani też Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione koszty, niezależnie od wyników postepowania zakupowego, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3

4 Zakup macierzy - program SAP etap Organizator Postępowania zawiadamia o wyniku postępowania Wykonawcę, którego Oferta ostateczna została wybrana jako najkorzystniejsza, a pozostałych Wykonawców informuje o zakończeniu postępowania Organizator Postępowania Informuje, że przyjęcie Oferty ostatecznej nie stanowi oświadczenia woli Zamawiającego w imieniu którego działa Organizator Postępowania i nie powoduje zawarcia Umowy i zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego, a jest jedynie zaproszeniem do kontynuowania czynności zmierzających do zawarcia Umowy z Wykonawcą, a przyjęcie Oferty ostatecznej przez Zamawiającego może nastąpić w okresie związania Ofertą ostateczną SIWZ nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do rokowań wybranych wykonawców w rozumieniu art. 71 k.c W niniejszym postępowaniu zakupowym nie mają zastosowania art. 68 1, 68 2 i 69 kodeksu cywilnego W postępowaniu określonym w niniejszym SIWZ nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie ) jest dostawa infrastruktury IT, licencji, usługi instalacji, wsparcia i szkoleń według specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca dostarczy niezbędne do montażu urządzeń w szafach materiały eksploatacyjne oraz okablowanie elektryczne i logiczne (LAN i SAN). Prace instalacyjne prowadzone będą w środowisku produkcyjnym. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby nie naruszyć ciągłości pracy środowiska produkcyjnego. 2. Organizator Postepowania dopuszcza złożenie oferty przygotowanej w oparciu o jedną z wyspecyfikowanych macierzy dyskowych (należy wybrać jedną z trzech macierzy A1 lub A2 lub A3 spełniających funkcjonalności opisane w załączniku nr 2 do SIWZ): A1. Macierz dyskowa IBM DS8870 A2. Macierz dyskowa HP 3PAR A3. Macierz dyskowa EMC VMAX 10K 3. Szczegółowy opis zakresu Zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: i. w ostatnich trzech latach zrealizowali minimum 5 projektów o podobnym zakresie do przedmiotu Zamówienia; ii. posiadają status Partnera producenta oferowanej macierzy uprawniający do realizacji przedmiotu Zamówienia. 4

5 Zakup macierzy - program SAP etap 3 5 c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: dysponują minimum dwoma ekspertami z udokumentowanym doświadczeniem w obszarze zbieżnym do przedmiotu Zamówienia, którzy będą dedykowani do realizacji Zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: i. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej zł (słownie: jedne milion pięćset tysięcy złotych) na jeden wypadek ubezpieczeniowy. e) zawarli umowę o zachowaniu poufności informacji z Zamawiającym lub dostarczą dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; f) akceptują warunki umowy dołączonej jako załącznik nr 6 do SIWZ Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą wstępną dokumenty wymienione w pkt Zapytania Organizator Postępowania dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1, według formuły spełnia / nie spełnia warunku. Oferta Wykonawcy niespełniającego choćby jednego warunku udziału w postępowaniu może być odrzucona W celu potwierdzenia warunków Wykonawca złoży następujące dokumenty: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem na Formularzu ofertowym Załącznik nr 1; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Oświadczenie, że Wykonawca, zawarł umowę o zachowaniu poufności z PGE Systemy S.A. i umowa ta obowiązuje albo dwa jednostronnie podpisane egzemplarze umowy o zachowaniu poufności informacji stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; d) Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. e) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszej niż złotych na jeden wypadek ubezpieczeniowy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) f) Pisemne oświadczenie producenta oferowanej macierzy, że Wykonawca posiada status partnera upoważniający do sprzedaży przedmiotu Zamówienia oraz świadczenia usług na terenie Polski; g) Listę minimum 2-osobowego zespołu o kompetencjach opisanych w pkt. 5.1 lit c), dedykowanych do realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; h) Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach minimum 5 projektów o zakresie zbieżnym z przedmiotem Zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, potwierdzonych referencjami lub protokołami pozytywnego odbioru; 5

6 Zakup macierzy - program SAP etap 3 6 Ponadto Organizator Postępowania wymaga, aby oferta zawierała: 1. Uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodny z załączonym wzorem); 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz negocjacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę wstępną Ofertę wstępną należy złożyć w formie pisemnej Wykonawca składa Ofertę wstępną na wypełnionym i podpisanym formularzu, zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w pkt 5.4 dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań Ofertę wstępną należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD/DVD z możliwością drukowania. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią egzemplarza w formie pisemnej i wersji elektronicznej za rozstrzygającą uznana będzie treść oryginału oferty w formie pisemnej Wymaga się, aby Oferta wstępna w formie pisemnej była dostarczona w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania Opakowanie Oferty wstępnej powinno być opisane w następujący sposób: Nadawca: [Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, numer kodu pocztowego, miejscowość) (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)] Adresat: PGE Polska Grupa Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa OFERTA WSTĘPNA na Zakup macierzy - program SAP etap 3 Numer postępowania: GKP/SYS/0077/ Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Organizatora Postępowania i Zamawiającego, w tym zawierające tajemnicę handlową Wykonawcy, powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. w odrębnym załączniku) wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Organizatora Postepowania i Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione Wszystkie strony Oferty wstępnej powinny być ponumerowane i parafowane Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę wstępną. 6

7 Zakup macierzy - program SAP etap Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie wstępnej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert wstępnych. Zarówno zmiana, jak i wycofanie Oferty wstępnej wymagają zachowania formy pisemnej. 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH 7.1. Ofertę wstępną należy złożyć w oryginale wraz z wersją elektroniczną w Kancelarii Głównej PGE Polska Grupa, Warszawa, ul. Mysia 2 (kancelaria czynna od pon.-pt. w godz ) do dnia roku do godziny 10: Termin związania Ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania Ofert Organizator Postępowania może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu. 8. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 8.1. Organizator Postępowania nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia. 9. KRYTERIA OCENY OFERT Oferty wstępne i ostateczne, po ocenie spełnienia warunków formalnych poddane zostaną ocenie według następujących kryteriów: a) Cena koszt nabycia macierzy wraz ze wsparciem i usługami instalacyjnymi 90%; b) Okres obowiązywania gwarancji utrzymania ceny liczony w miesiącach okres nie krótszy niż 36 miesięcy 10%; 9.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, WYJAŚNIANIE I MODYFIKACJA SIWZ 10.1 Wykonawcy porozumiewając się z Organizatorem Postępowania powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania: GKP/SYS/0077/ Wykonawca może zwrócić się do Organizatora Postępowania o wyjaśnienie treści SIWZ. Organizator Postępowania udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania Ofert Organizator Postępowania przekazuje treść wyjaśnień Wykonawcy od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie. Organizator Postępowania może podjąć decyzję o przekazaniu wyjaśnień pozostałym Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator Postępowania udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia do godziny 10: Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator Postępowania i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Korespondencję kierowaną do Organizatora Postępowania drogą elektroniczną należy przesyłać na adresy osób wymienionych w punkcie SIWZ. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. 7

8 Zakup macierzy - program SAP etap Wszelka korespondencja w formie pisemnej powinna być kierowana na adres: PGE Polska Grupa Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa Kancelaria Główna, czynna od pon.-pt. w godzinach od 8:00 do 16: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Makowski, Departament Zakupów PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., tel , kom ; POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty ostatecznej Organizator Postępowania zawiadomi Wykonawcę, którego Oferta ostateczna została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy Z Wykonawcą, którego Oferta ostateczna zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarte zostanie umowa na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia Warunkiem podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą jest uzyskanie zgód organów korporacyjnych Zamawiającego Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny. Organizator Postępowania ani też Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Integralną część niniejszego Zapytania stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zakresu zamówienia Załącznik nr 3 Wykaz osób Załącznik nr 4 Wykaz projektów Załącznik nr 5 Wzór Umowy o zachowaniu poufności informacji Załącznik nr 6 Wzór Umowy 8

9 Zakup macierzy - program SAP etap 3 9 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy pieczęć Wykonawcy I. OFERTĘ SKŁADA: OFERTA WSTĘPNA Nazwa i adres Wykonawcy Wykonawca II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z PEŁNOMOCNIKIEM ZAMAWIAJĄCEGO (W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY) Imię i nazwisko: Firma: Adres: Telefon: Fax: III. OFERTA WYKONAWCY My, niżej podpisani, składając Ofertę w postępowaniu na: Zakup macierzy - program SAP etap 3 oświadczamy, co następuje: - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 9

10 Zakup macierzy - program SAP etap Zapoznaliśmy się i akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ze zmianami tych dokumentów, jak również ich wyjaśnieniami dokonanymi w trakcie postępowania zakupowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Akceptujemy bez żadnych zastrzeżeń warunki Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 oraz i w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę z Zamawiającym na warunkach tam określonych. 3. Niniejszym oświadczamy, iż posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie nie mniejszej niż zł. 4. Oświadczamy, że mamy zawartą umowę o zachowaniu poufności z Zamawiającym, która nadal obowiązuje / Dołączmy dwa jednostronnie podpisane egzemplarze umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty wstępnej i wykonania zamówienia. 6. Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w złożonej naszej Ofercie wstępnej i załącznikach są prawdziwe i rzetelnie informują w szczególności o naszej aktualnej sytuacji prawnej i finansowej. 7. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się Postępowania. 8. Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz wzorze Umowy za łączną kwotę: zł netto zgodnie z arkuszem wyceny stanowiącym załącznik nr. do naszej Oferty wstępnej; 9. Podane w Ofercie wstępnej ceny obejmują pełen przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny. 10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy część usług/dostaw powierzymy następującym podwykonawcom (nazwa podwykonawcy i zakres powierzonego zakresu prac dotyczy również kancelarii prawnych): a....(nazwa i adres podwykonawcy), (zakres zamówienia) b.... (nazwa i adres podwykonawcy), (zakres zamówienia) 11. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert. 12. Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych ch. Do niniejszej oferty wstępnej są dołączone następujące załączniki: Załącznik nr 1 Aktualny odpis KRS. Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo. Załącznik nr 3 Dokumenty wymagane w punkcie 5.4 SIWZ. Załącznik nr 4 Arkusz wyceny..., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 10

11 Zakup macierzy - program SAP etap 3 11 Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis zakresu zamówienia Załącznik nr 2 Opis Produktów, Zakres prac instalacji i konfiguracji Produktów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury IT, licencji, usługi instalacji, wsparcia i szkoleo według poniższej specyfikacji. Dostawca dostarczy niezbędne do montażu urządzeo w szafach materiały eksploatacyjne oraz okablowanie elektryczne i logiczne (LAN i SAN). Prace instalacyjne prowadzone będą w środowisku produkcyjnym. Wykonawca dołoży wszelkich starao aby nie naruszyd ciągłości pracy środowiska produkcyjnego. Przedmiot zamówienia składa się z poniższych elementów: Macierz dyskowa Warunki gwarancji i wsparcia (dotyczy również Sprzętu nabytego w ramach Zamówieo). Infrastruktura IT będąca Przedmiotem Zamówienia ma byd objęta gwarancją i wsparciem producenta, na poziomach wskazanych w w/w specyfikacji. 1. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. 2. Warunki wsparcia są określone w tabelach ze szczegółową specyfikacją poszczególnych elementów. 3. Elementy sprzętowe, dla których nie wyspecyfikowano poziomu wparcia muszą byd objęte wsparciem standardowym oferowanym przez producenta. Wsparcie to musi obowiązywad przez okres trzech lat i musi byd świadczone w dni robocze. 4. Dostarczone oprogramowanie powinno zostad objęte opieką producenta na okres wyszczególniony w punktach powyżej. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych. 5. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na poziomie 24/7 Next Business Day na konfigurację środowiska. 6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia telefonicznie w dni robocze w godzinach pod numerem Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w trybie 24/7 za pośrednictwem poczty elektronicznej Fakt przyjęcia i rejestracji zgłoszenia Wykonawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę pocztową zgłaszającego nie później niż w następnym dniu roboczym. 9. Zgłoszenie będzie obejmowało: opis problemu i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej po stronie Zamawiającego. 10. Wykonawca przystąpi do działao naprawczych nie później niż w następnym dniu roboczym, chyba że Wykonawca wyznaczy późniejszy termin. Dokumentacja powykonawcza. 11

12 Zakup macierzy - program SAP etap 3 12 Wykonawca po wykonaniu usługi instalacji przygotuje dokumentację powykonawczą. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w postaci elektronicznej, w formatach DOCX i PDF. Dokument ten po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do odbioru prac. Monitorowanie. Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostad objęte, będącym w posiadaniu Zamawiającego, systemem monitorowania - Microsoft System Center Operations Manager Dotyczy to w szczególności urządzeo i systemów pamięci masowej oraz macierzy dyskowej MD. W tym celu Wykonawca: dostarczy niezbędne oprogramowanie i licencje, w tym Management Pack i dla dostarczonej infrastruktury, zainstaluje dostarczone oprogramowanie i skonfiguruje MS Operations Manager, w przypadku użycia innych rozwiązao monitorujących i zarządzających, zintegruje je z MS Operations Manager, wykona testy i dostarczy dokumentację powykonawczą. Miejsce i warunki realizacji Zamówienia. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w pracach instalacyjno-wdrożeniowych. 2. Prace będą prowadzone zdalnie z siedziby Zamawiającego w Łodzi, ul. Sterlinga 8a (za wyjątkiem prac, których wykonanie wymaga fizycznego dostępu do serwerowni). 3. Prace wymagające wyłączenia środowiska systemu SAP, oraz prace, w których istnieje ryzyko nieplanowanego przerwania przetwarzania środowiska systemu SAP, będą prowadzone w oknie serwisowym w godzinach 00:00 do 06:00 w dni wolne od pracy. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA: A. Macierz dyskowa. A0. Wymagana funkcjonalnośd macierzy dyskowej. Wymaganie Wymagana przestrzeo dyskowa Wydajnośd Kompatybilnośd z IBM SVC Kontrolery i pamięd podręczna Skalowalnośd Opis Macierz musi zapewnid minimalną logiczną przestrzeo dyskową na poziomie 20 TiB. Macierz dyskowa musi zawierad minimum 96 dysków SAS o pojemności 300 GB i prędkości obrotowej rpm. Macierz musi zapewnid minimalną wydajnośd na poziomie IOPS z czasem odpowiedzi 2 ms. Parametry wydajnościowe muszą byd spełnione na front-end macierzy przy zakładanych proporcjach odczyt/zapis na poziomie 70/30 i 20% trafieo w pamięd cache. Macierz musi byd wspierana i kompatybilna z wirtualizatorem IBM System Storage SVC Storage Engine model 2145-DH8. Wymagane są minimum dwa kontrolery i 32 GB pamięci podręcznej. Macierz musi posiadad możliwośd rozbudowy do minimum 600 TB logicznej przestrzeni dyskowej. 12

13 Zakup macierzy - program SAP etap 3 13 Liczba portów zewnętrznych Wysoka dostępnośd Wysoka dostępnośd Możliwośd migracji danych w obrębie macierzy Obsługa dysków Administracja Obsługa wielu ścieżek Macierz musi posiadad minimum 8 portów FC 8 Gb/s. Macierz musi umożliwiad wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez zauważalnego zanikania ścieżek dostępu do zasobów dyskowych macierzy. Macierz musi byd odporna na awarię pamięci cache i zapewniad zrzut zawartości w razie utraty zasilania. Macierz musi umożliwiad migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych. Macierz dyskowa musi umożliwiad obsługę, co najmniej następujących typów dysków instalowanych w ramach macierzy dyskowej: NL-SAS SAS SSD Zarządzanie macierzą musi byd możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalad na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwośd konfigurowania jej zasobów dyskowych. Macierz musi obsługiwad wiele kanałów I/O (Multipathing). Musi byd zapewnione automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Należy wybrad jedną z trzech macierzy A1 lub A2 lub A3 spełniających powyższą funkcjonalnośd. Wykonawca dostarczy wsparcie techniczne dla dostarczanych elementów na okres 3 lat z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym i możliwością zgłaszania awarii 24 godziny przez 7 dni w tygodniu (7/24 NBD Next Business Day ) lub o lepszych parametrach. Oprogramowanie macierzy dyskowej musi posiadad wsparcie techniczne i zapewnioną możliwośd aktualizacji na okres 3 lat. A.1. Macierz dyskowa IBM DS8870. Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki przedstawiona jest w poniższych tabelach. P/N OPIS SZTUK IBM DS Shipping Weight Reduction OEL Indicator IBM System Storage Easy Tier Indicator Easy Tier Server indicator to 50.0 TB capacity Non-Standby CoD IBM System p Indicator IBM System x Indicator IBM System Storage SAN Volume Controller indicator Battery Assembly Extended PLD Three phase wye, V, 32A, no connector Management Console - English Laptop Internal Management Console - English Laptop External MC Line Cord Standard Rack HD disk enclosure pair HD STD Enclosure Indicator GB SSD enclosure indicator HD Disk Drive Cable Group I/O Enclosure Pair PCIE PCI-E Cable Group

14 Zakup macierzy - program SAP etap um Fibre Cable (LC) DS8000 LMC R Encrypted drive de-activation indicator Disk enclosure half filler set Disk enclosure filler set Device Adapter Pair I Gb 4 port SW FCP/FICON Adapter PCIE GB Processor memory (8-core only) core P7+ Processor indicator GB 15,000 rpm FDE disk drive set GB SSD FDE half drive set OEL - 1 TB OEL - 5 TB OEL - 25 TB OEL - 1 Value Unit OEL - 5 Value Unit OEL - 50 Value Unit IBM System Storage Easy Tier indicator Easy Tier Server indicator 1 AGA2 Shipping and Handling Podsystem dyskowy TotalStorage DS FA P/N OPIS SZTUK 2396-LFA DS8000 Function Authorization IBM System p Indicator IBM System x Indicator IBM System Storage SAN Volume Controller indicator OEL - 1 TB OEL - 5 TB OEL - 25 TB OEL - 1 Value Unit OEL - 5 Value Unit OEL - 50 Value Unit IBM System Storage Easy Tier Easy Tier Server indicator 1 A.2. Macierz dyskowa HP 3PAR Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki poniżej w tabeli. P/N OPIS SZTUK E7W33A HP 3PAR StoreServ CC 64 DC Base 1 QR591A HP 3PAR Port FC Adapter 4 QR591A 0D1 Factory integrated 4 BD240B HP 3PAR OS Suite Base LTU 1 BD240B 0D1 Factory integrated 1 BD241A HP 3PAR OS Suite Mag LTU 28 BD241A 0D1 Factory integrated 28 BD264A HP 3PAR Data Opt St v2 Base LTU 1 BD264A 0D1 Factory integrated 1 BD265A HP 3PAR Data Opt St v2 Mag LTU 28 BD265A 0D1 Factory integrated 28 BD244B HP 3PAR Reporting Suite LTU 1 BD244B 0D1 Factory integrated 1 14

15 Zakup macierzy - program SAP etap 3 15 QR592C HP 3PAR drive Chassis 4 QR592C 0D1 Factory integrated 4 QW902A HP 3PAR x300GB SAS 15K Magazine 24 QW902A 0D1 Factory integrated 24 E7W56B HP 3PAR x480GB MLC SSD 5yr Mag 4 E7W56B 0D1 Factory integrated 4 H6Z35A HP Premier Flex LC/LC OM4 6m SB Cable 8 H6Z35A 0D1 Factory integrated B33 HP 32A HV Core Only Corded PDU B33 0D2 Factory horizontal mount of PDU 4 BD362AAE HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media 1 BD364AAE HP 3PAR OS Suite and SP SW E-Media 1 BD373AAE HP 3PAR Reporting Suite E-Media 1 H1K94A3 HP 3Y 6 hr CTR Proactive Care SVC 1 H1K94A3 QPM P PAR V400 Base Supp 1 H1K94A3 QPT P PAR 4-Port FC Adapter Supp 4 H1K94A3 QPV P PAR 40-drive chassis Supp 4 H1K94A3 RGD HP 3PAR x300GB SAS 15K Mag Supp 24 H1K94A3 SDV HP 3PAR OS Suite Base LTU Supp 1 H1K94A3 SDW HP 3PAR OS Suite Mag LTU Supp 28 H1K94A3 SJ1 HP 3PAR Reporting Suite LTU Supp 1 H1K94A3 SJB HP 3PAR DataOptSt v2 Base LTU Supp 1 H1K94A3 SJC HP 3PAR Dt Opt St v2 Mag LTU Supp 28 H1K94A3 TGF HP 3PAR x480GB SSD Mag Supp 4 H1K94A3 WSF HP 3PAR Internal Entitlement Purpose 3 AG475A HP Inside/Datacenter XLarge Logistic SVC 1 HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC 1 HA124A1 5QH HP Startup 3PAR T/V-Class 2 Node SVC 1 HA124A1 5RY HP Startup 3PAR V-Cls Sys Reporter SVC 1 HA124A1 5UH HP Startup 3PAR Data Opt Suite v2 SVC 1 A.3. Macierz dyskowa EMC VMAX 10K. Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki poniżej w tabeli. P/N OPIS SZTUK BA-DE15E VMAX 10K 15 SLOT DAE W/HIGH EFF PS 8 BA-96E-ENG VMAX 10K ENGINE 96GB 2.8GHZ 1 AF B VMAX 10K 4GB 15K 300 GB DRIVE R5(3+1) 96 AF415300SB VMAX 10K 4GB 15K 300 GB DRIVE SPARE 4 AS4FM2005B VMAX 10K 200GB FLASH DRIVE R5(3+1) 16 AS4FM200SB VMAX 10K 200GB FLASH DRIVE SPARE 1 BA-FE40000S VMAX 10K 16GB 4MM FC PORTS 2 BA-3UR VMAX 10K FACTORY KIT; 3.5 DAE RAIL 8 BA-PW40URUSE VMAX 10K 30A 1PH RUSSELLSTOLL 3750DP - E 1 ESRS-GW-200 EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT 1 BA-CONFIG VMAX 10K CONFIGURATION 1 SYMM-LS-SN SYMM LICENSE SOLUTION PSNT VMAX 10K ENGINUITY SUITE NON-SATA 1TB VMAX 10K BASE SW SUITE II NON-SATA 1TB VMAX 10K ENGINUITY SUITE BASE NEW LIC VMAX 10K BASE SW SUITE II BASE NEW LIC 1 PSINST-ESRS ZERO DOLLAR ESRS INSTALL 1 PSINST-VMAX ZERO DOLLAR VMAX INSTALL 1 BA-SYS1E VMAX 10K BASE INFRASTRUCTURE 1E 1P 1 15

16 Zakup macierzy - program SAP etap 3 16 M-PRESW-E12 PREMIUM SOFTWARE SUPPORT 1 BA-STDSW VMAX 10K SW RTU 1 A.4. Usługi instalacji. Przygotowanie Projektu Technicznego, oraz punkty 1,2,3,4,11 zakresu prac do wykonania, Wykonawca zrealizuje niezależnie od realizacji punktu A. Pozostałe zadania z zakresu prac do wykonania, Wykonawca zrealizuje po zakooczeniu prac z punktu A. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Projektu Technicznego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Wykonawca będzie mógł przystąpid do realizacji usługi instalacji po zatwierdzeniu Projektu Technicznego przez Zamawiającego. Zakres prac do wykonania: 1. Podłączenie macierzy dyskowej do sieci SAN i LAN, integracja z infrastrukturą Zamawiającego. 2. Podłączenie macierzy dyskowej do klastra SVC w CPD Marsa. Konfiguracja stref na przełącznikach SAN. 3. Konfiguracja zasobów macierzy dyskowej ich wystawienie do klastra SVC. 4. Opracowanie procedury przeniesienia zasobów dyskowych środowisk produkcyjnych systemu SAP z macierzy V7000 na nową macierz. 5. Konfiguracja wykreowanych zasobów macierzy dyskowej w SVC. 6. Wykonanie procedury na wskazanych testowych środowiskach SAP, w szczególności na klastrze z replikacją pomiędzy CPD. Potwierdzenie poprawności działania procedury. 7. Przeniesienie 41 wolumenów z macierzy V7000 na nową macierz w CPD Marsa. 8. Weryfikacja i korekta konfiguracji replikacji danych, systemów produkcyjnych pomiędzy CPD, dostosowująca do konfiguracji macierzy dyskowej dla 43 relacji remote copy. 9. Testy poprawności działania. 10. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 11. Przygotowanie procedur awaryjnych i eksploatacyjnych. 12. Przygotowanie warsztatów dla administratorów w łącznym wymiarze 5 dni roboczych. Tematyka warsztatów musi się pokrywad z zakresem prac wdrożeniowych macierzy dyskowej, oraz administracji macierzą. Warsztaty przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, w ciągu miesiąca od instalacji macierzy dyskowej. 13. Pozostałe prace wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu Technicznego. A5. Testy systemu. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego plan testów, którego zakres będzie obejmował nowe elementy infrastruktury i zmiany wprowadzone w konfiguracji systemu SAP. Plan testów w szczególności będzie dotyczył zagadnieo: 16

17 Zakup macierzy - program SAP etap 3 17 Przełączenie instancji klastrowych SAP pomiędzy serwerami POWER 750 w CPD Marsa, oraz serwerem POWER 750 w CPD zapasowym. Zmiana kierunku replikacji danych pomiędzy CPD. Poprawnośd startowania systemów operacyjnych z macierzy systemów, których zasoby dyskowe zostały przeniesione na nową macierz. Dostępu środowisk systemu SAP do zasobów dyskowych macierzy dla przeniesionych systemów na nową macierz. Dodatkowo Wykonawca w trakcie wykonywania prac i niezwłocznie po ich zakooczeniu przeprowadzi i udokumentuje testy poprawności działania systemu w poszczególnych etapach wykonywania prac (pkt. 1-12) z wyłączeniem pkt: 4,8,9,11. Dokument ten po akceptacji przez Zamawiającego będzie jednym z elementów wymaganym do odbioru prac. 17

18 Zakup macierzy - program SAP etap 3 18 Załącznik Nr 3 Wykaz osób Składając Ofertę wstępną w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Zakup macierzy - program SAP etap 3, oświadczamy, iż w wykonywaniu Zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Rola 1 Gwarantowane zaangażowanie [%] Wykształcenie, odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty (wymienić minimum certyfikaty) Doświadczenie (Liczba i opis podobnych do Zamówienia projektów,) Obiorca/Kontrahent projektu (nazwa firmy, adres, branża, szacunkowa ilość zatrudnionych osób) oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr tel. i adresem * Forma współpracy z Wykonawcą (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)/nazwa i adres podwykonawcy zatrudniającego pracownika lub z którym dana osoba ma zawartą umowy o współpracy na wyłączność 2 3 4** RAZEM Łączna liczba wszystkich pracowników dedykowanych do prac: Łączna liczba wszystkich projektów:. * Wykonawca jest zobowiązany do podania danych kontaktowych osoby (odbiorcy zamówienia), która będzie mogła potwierdzić realizację i prawidłowość wykonania usługi. ** Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie faktycznej ilości zrealizowanych przez Wykonawcę projektów. Uwaga: a. Wykonawca wykaże wartość merytoryczną pracowników dedykowanych przez niego lub przez jego podwykonawcę do prac w Projekcie w postaci listy osób zatrudnionych w formie umowy o pracę lub umowy o współpracy na wyłączność. b. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji poszczególnych danych podanych przez Wykonawcę. c. Wykonawca może zanonimizować wskazanych członków zespołu jednak musi wskazać wszystkich pracowników Wykonawcy zatrudnionych u niego lub u jego podwykonawcy w formie umowy o pracę lub umowy o współpracy na wyłączność, których Wykonawca dedykuje do pracy w Projekcie. d. Zamawiający dopuszcza zaliczenie projektów, w których uczestniczył pracownik u innych, niż Wykonawca pracodawców...., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 18

19 19 Załącznik Nr 4 Wykaz projektów Składając Ofertę w postępowaniu na Zakup macierzy - program SAP etap 3, oświadczamy, że wykonaliśmy / wykonujemy następujące usługi: Lp. 1. Przedmiot usługi i opis Wartość w PLN Termin realizacji usługi/dostawy Data rozpoczęcia (m/r) Data Zakończenia (m/r) Odbiorca / kontrahent (nazwa firmy, adres, branża) oraz Imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr tel. i adresem: * Do powyższego wykazu załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedstawionych wyżej usług ułożone w kolejności wynikającej z tej tabeli. Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie faktycznej ilości zrealizowanych przez Wykonawcę projektów. Jeżeli projekt był realizowany w kilku etapach należy podać datę rozpoczęcia pierwszego etapu i zakończenia ostatniego. 19

20 20 Załącznik Nr 5 Wzór Umowy o zachowaniu poufności informacji UMOWA o zachowaniu poufności informacji zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy spółkami: PGE Systemy Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-496) Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP wysokość kapitału zakładowego zł, kapitał zakładowy opłacony w całości, reprezentowaną przez: zwaną dalej PGE Systemy, a.., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.. NIP:... Kapitał zakładowy złotych w całości wpłacony, reprezentowaną przez: zwaną dalej Spółką a łącznie Spółka i PGE Systemy zwane dalej również pojedynczo Stroną lub łącznie Stronami. Zważywszy, że: 1. Strony współpracują w zakresie realizacji na rzecz PGE Systemy usług informatycznych przez Spółkę, obejmujących m.in. przetwarzanie informacji, w tym również informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PGE Systemy, 20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. strona 1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie zakupowe pn. Usługi doradcze w zakresie PR prowadzone w trybie negocjacji na podstawie Procedury

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O D I A L O G U T E C H N I C Z N Y M CENTRALNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW

O G Ł O S Z E N I E O D I A L O G U T E C H N I C Z N Y M CENTRALNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW I. ZAMAWIAJĄCY O G Ł O S Z E N I E O D I A L O G U T E C H N I C Z N Y M "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 14a, 03-414 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku służbowo-mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Z. Augusta 5 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

GKP/PGE/0063/2016. Przetarg na serwisowanie SKD funkcjonującego w budynku PGE S.A. na ul. Mysiej 2 w Warszawie

GKP/PGE/0063/2016. Przetarg na serwisowanie SKD funkcjonującego w budynku PGE S.A. na ul. Mysiej 2 w Warszawie Nr postępowania: GKP/PGE/0063/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie zakupowe pod nazwą Przetarg na serwisowanie SKD funkcjonującego w budynku PGE S.A. na ul. Mysiej 2 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz... DZS/ 7 /2016 Zał. nr 1 SIWZ pieczęć Oferenta FORMULARZ OFERTY Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:.... składam niniejszą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Departament Eksploatacji Nieruchomości tel.: +48 22 474 91 44 fax. +48 22 474 90 34 e-mail: sekretariat.kndu@pkp.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP. Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania.

zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. Odpowiedzi Organizatora postępowania na pytania Wykonawców do treści Zaproszenia w postepowaniu GKP/SYS/0087/2014, którego przedmiotem jest Budowa prywatnej chmury obliczeniowej. 1. Pytanie Wykonawcy Jaki

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remonty dachów w obrębie działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 października 2013 r.

Warszawa, 16 października 2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług programistycznych związanych z wykonaniem e-usługi MotoMobi oraz świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3 REGON 831220876, NIP 867-19-93-417, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego.

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego. ... // Załącznik nr 1 do SIWZ / miejscowość i data/ O F E R T A Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu Numer faksu... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej Nr rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax...

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax... Załącznik Nr 2 O F E R T A WYKONAWCA:......... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 26.02.2014 r. Nr 39623-2014

Bardziej szczegółowo

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Sucha Beskidzka, 14.08.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. Terapia uzależnień dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Tytuł projektu: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Departament Zakupów i Administracji tel.: +48 22 474 91 77 fax. +48 22 474 94 02 e-mail: przetargi@pkp.pl Warszawa, 04.09.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r. Zapytanie ofertowe na tworzenie bannerów Flash w okresie wrzesień 2014 r. grudzień 2015 r. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) Warszawa,12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Przygotowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej, w porozumieniu z Zamawiającym, w celu uzyskania Pozwolenia na

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Uniwersytet Śląski Katowice 20.02.2014 Biuro Współpracy z Gospodarką ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail katarzyna.papiez-pawelczak@us.edu.pl Zaproszenie do składania ofert Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3165/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3165/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3165/2014 24.09.2014 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: POKL/2/2011 Płock, dnia 19.10.2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul Kobylińskiego 6, 09-400 Płock, tel./fax 24 2263 32 74, e-mail: zgrp@op.pl;

Bardziej szczegółowo