Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945

2 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 2

3 PROSIMY PRZECZYTAĆ! Szanowni Państwo, Na I stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi widoczne są dane osoby odpowiedzialnej za ten dokument oraz za produkt, którego instrukcja dotyczy. Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, na okładce podano równieŝ bezpośrednie numery telefoniczne oraz adres poczty elektronicznej. Informacje te mogą okazać się pomocne w przypadku ewentualnych wątpliwości podczas instalacji lub uruchamiania systemu. Będziemy takŝe wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące treści tego opracowania. Poświęciliśmy wiele czasu i uwagi, by niniejsza instrukcja zawierała moŝliwie najwięcej szczegółowych danych, zaprezentowanych w przyjaznej formie. Dlatego teŝ zwracamy się do Państwa z prośbą, by w przypadku ewentualnych problemów z instalacją lub poprawnym skonfigurowaniem urządzenia, kontakt z nami był poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z fragmentami dokumentu dotyczącymi waŝnych dla Państwa zagadnień. Być moŝe wyjaśnienie wątpliwości znajduje się właśnie w instrukcji obsługi. systemów. Dziękując za zakup naszych produktów Ŝyczymy Państwu wielu sukcesów i bezawaryjnej pracy Dział Techniczny Ultrak Security Systems Sp. z o.o. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 3

4 Uwaga! NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ewentualnych usterek. JeŜeli Dział Serwisu firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. stwierdzi uszkodzenie, którego przyczyna wynika bezpośrednio z niewłaściwej obsługi urządzenia, bądź niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, będzie to podstawą do anulowania gwarancji. Uwaga! Wszelkich napraw i modyfikacji konfiguracji sprzętowej urządzenia mogą dokonywać wyłącznie pracownicy firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. lub osoby posiadające odpowiednią autoryzację. Samodzielne otwarcie obudowy urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Uwaga! Urządzenie zasilane jest z sieci energetycznej 230V AC / 50Hz za pomocą zasilacza. Podłączenie napięcia o innych parametrach moŝe spowodować poraŝenie prądem elektrycznym, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji. Linia zasilająca powinna być wykonana jako trójprzewodowa, z przewodem uziemienia ochronnego. Ten sam obwód powinien zasilać takŝe pozostałe elementy systemu. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 4

5 Spis treści 1. OstrzeŜenia i środki ostroŝności Objaśnienia symboli Wprowadzenie Właściwości Charakterystyka urządzenia Panel przedni Panel tylni Struktura menu ekranowego (OSD) Menu funkcyjne Ustawienia fabryczne Monitoring Ekran główny Tryb pełnoekranowy obrazu z kamery Ekran w podziale Sekwencja uŝytkownika Ekran powiększenia obrazu Ekran pauzy podglądu na Ŝywo Sterowanie PTZ Blokada ekranu Odtwarzanie Odtwarzanie (Playback) Wyszukiwanie (Search) Kopiowanie (Copy)...29 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 5

6 6. Konfiguracja Konfiguracja nagrywania Konfiguracja czasu systemowego (System Time) Konfiguracja kamery Szybka konfiguracja nagrywania (Quick Setup) Konfiguracja harmonogramu nagrywania Konfiguracja nagrywania zdarzeń Ustawienia audio i róŝne Konfiguracja monitora Konfiguracja zdarzeń (Event Setup) Konfiguracja systemu (System Setup) Exit (Wyjście) Web Viewer Wymagania sprzętowe Logowanie Konfiguracja uŝytkowników łączących się Obsługiwane przeglądarki Monitor Odtwarzanie Usuwanie problemów Specyfikacja techniczna...80

7 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie rejestratora SAMSUNG. Niniejsza instrukcja dotyczy SVR-3200, SVR-1680, SVR-1645, SVR-960, SVR-945. Przed instalacją i rozpoczęciem pracy z produktem proszę się zapoznać z niniejszą instrukcją i innymi instrukcjami dotyczącymi wybranego urządzenia. Niniejsza instrukcja, oprogramowanie i hardware opisany w tej instrukcji są chronione przez prawo autorskie. W związku z ciągłym rozwojem produktów podane tu informacje mogą ulec zmianie bez dodatkowej informacji. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 7

8 1. OstrzeŜenia i środki ostroŝności 1.1 Objaśnienia symboli UWAGA: PoniŜej informacje z jakimi uŝytkownik musi się zapoznać aby uniknąć powaŝnych obraŝeń lub śmierci. Przed instalacją Sprawdź napięcie zasilające (AC 100V 240V) przed dołączeniem przewodu zasilającego do urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, Ŝe napięcie zasilające jest wyłączone. Nie instaluj w miejscach o bardzo duŝej wilgotności. MoŜe to spowodować poraŝenie lub poŝar. Upewnij się Ŝe przewód ochronny linii zasilania jest dołączony, aby zredukować ryzyko poraŝenia. W trakcie działania Zdejmowanie pokrywy urządzenia jest dopuszczalne jedynie przez wykwalifikowany personel lub instalatora systemu. Zdejmowanie obudowy moŝe spowodować poraŝenie elektryczne. Nie dołączaj zbyt wielu urządzeń do pojedynczego gniazdka elektrycznego. MoŜe to spowodować poŝar. Nie umieszczaj na urządzeniu naczyń z wodą lub cięŝkich przedmiotów. MoŜe to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie instaluj urządzenia w miejscach gdzie obecne są palne substancje takie jak gaz ziemny, paliwo lub duŝe ilości kurzu. MoŜe to spowodować eksplozję lub poŝar. Nie dotykaj przewodów sieciowych mokrymi rękoma. MoŜe to spowodować poraŝenie. Nie wkładaj rąk do otworu napędu DVD. MoŜe to spowodować obraŝenia. Upewnij się Ŝe do otworu wentylatora nie dostaną się przewodzące materiały. Nie stosuj się nadmiernej siły przy wyciąganiu przewodu zasilającego. Zniszczenie przewodu moŝe spowodować poraŝenie lub poŝar. Wymiana wbudowanej w urządzenie baterii na baterię innego typu moŝe spowodować eksplozję. Bateria moŝe być wymieniana jedynie na baterię tego samego typu. ZuŜyte baterie mogą stanowić zagroŝenie dla środowiska i naleŝy się z nimi obchodzić z rozwagą. Nie naraŝaj baterii na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Nie rozbieraj i nie uszkadzaj baterii. Wymieniaj baterie w pilocie zdalnego sterowania. Konserwacja i czyszczenie Nie rozmontowuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj produktu rozmyślnie. MoŜe to spowodować jego zniszczenie, poŝar lub inne obraŝenia. Nie uŝywaj wody, rozpuszczalników organicznych i nie organicznych do czyszczenia obudowy urządzenia. Wykorzystaj suchą szmatkę. UWAGA: PoniŜej informacje z jakimi uŝytkownik musi się zapoznać aby uniknąć mniejszych obraŝeń lub zniszczenia produktu. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 8

9 Podczas instalacji Aby zapewnić właściwą wentylację instaluj urządzenie pozostawiając przynajmniej 15cm wolnej przestrzeni między wentylatorem a powierzchnią ściany. Aby zapobiec upadkowi instaluj urządzenie na płaskiej powierzchni. Jego upadek moŝe spowodować obraŝenia lub nieprawidłowe działanie. Unikaj instalowania produktu w miejscach wystawionych na bezpośrednie światło słoneczne lub nadmierne ciepło. MoŜe to doprowadzić do deformacji i nieprawidłowego działania urządzenia. Jeśli kamera jest instalowana w czasie gdy w rejestratorze nagrywa, obraz w innych kanałach moŝe być nieczytelny. Zaleca się rozpoczęcie nagrywania po zainstalowaniu wszystkich kamer. Podczas uŝytkowania Upewnij się Ŝe urządzenie w czasie pracy nie jest wystawione na wstrząsy i wibracje oraz czy nie podlega przesuwaniu się. Podczas działania nie przesuwaj, nie rzucaj i nie naraŝaj na nadmierne wstrząsy. Instalacja dysków twardych nie zalecanych przez producenta moŝe powodować nieprawidłową pracę urządzenia. Informację o zalecanych dyskach twardych uzyskasz u dystrybutora. Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje usterek związanych z instalacją niezalecanych dysków twardych. Urządzenie powinno być traktowane jako dodatkowe, a nie podstawowe zabezpieczenie przed poŝarem lub kradzieŝą. Producent nie bierze odpowiedzialności za wypadki lub zniszczenia wynikające z powyŝszych zdarzeń. Samsung Techwin dba o środowisko naturalne na kaŝdym etapie produkcji urządzeń i podejmuje szereg kroków, aby dostarczyć klientom produkty bardziej przyjazne dla środowiska. Znak Eco oznacza Ŝe Samsung Techwin tworzy urządzenia przyjazne dla środowiska, a ten produkt spełnia wymogi dyrektywy RoHS Unii Europejskiej. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 9

10 2. Wprowadzenie Urządzenie jakiego dotyczy niniejsza instrukcja słuŝy do nagrywania obrazów z 32/16/9 wejść video na wbudowanym dysku twardym oraz odtwarzania tych obrazów. Klawisze rozmieszczone na panelu czołowym urządzenia podobnie jak myszka i graficzny interfejs uŝytkownika umoŝliwiają łatwą konfigurację urządzenia i pracę z nim podczas normalnego działania. Video rejestratory cyfrowe (DVR) Samsung Techwin serii SVR przeznaczone są do zastosowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w bankach, apartamentowcach i kompleksach budynków, budynkach rządowych i publicznych oraz obiektach prywatnych. Wysokiej jakości nagrania video są przechowywane na wbudowanym w urządzenie twardym dysku i mogą być odtwarzane lub archiwizowane. Rejestrator jest tak skonstruowany, aby moŝliwe było jednoczesne nagrywanie obrazów z wielu kanałów, odtwarzanie video i jego archiwizacja. Dodatkowo urządzenie udostępnia funkcje dodatkowe takie jak detekcja ruchu, sterowanie kopułami PTZ, ochrona hasłem, nagrywanie sygnałów audio, listę zdarzeń i dziennik systemowy. 2.1 Właściwości Ekran monitoringu Ekran monitoringu dostarcza podgląd wysokiej jakości obrazu ze wszystkich kanałów oraz wielu ekranów podziałów zbudowanych z tych obrazów. Kompresja MPEG-4 w czasie rzeczywistym (480 klatek na sekundę), Wiele ekranów podziałów złoŝonych z obrazów z dołączonych kamer, SVR-3200/1680//1660/1645: tryb pełnoekranowy, podział na 4, podział na 9, podział na 10 podział na 16, SVR-960/945: tryb pełnoekranowy, podział na 4, podział na 9. Automatyczne przełączanie kamer w trybie pełnoekranowym (autosekwencja), Wyjścia video: SVR-3200: 4 wyjścia TV złoŝone, 2 wyjścia VGA, SVR-3200/1680: 4 wyjścia TV złoŝone, 1 wyjście VGA, SVR-1660/1645/960/945: 2 wyjścia TV złoŝone, 1 VGA. Pan/Tilt, Powiększenie cyfrowe, tryb PIP (obraz w obrazie), Funkcja PIP będzie dostępna w kolejnych wersjach firmware u. Nagrywanie audio Rejestrator umoŝliwia nagrywanie w czasie rzeczywistym sygnałów audio. Jednoczesne nagrywanie 16/9 kanałów audio w czasie rzeczywistym, SVR-3200/1680/1660/1645: 16 wejść audio (4 RCA z tyłu i 12 D-SUB), 1 wyjście z tyłu. SVR-960/945: 9 kanałów (4 RCA z tyłu, 5 D-SUB) 1 wyjście z tyłu. Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie. Nagrywanie video Rejestrator przechowuje nagrania w postaci plików MPEG-4 wysokiej rozdzielczości, do 480 klatek na sekundę. Potrafi on rejestrować sceny ze zdarzeń z wyprzedzeniem do 5 sekund przed jego wystąpieniem. Posiada równieŝ funkcję maskowania obrazów w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia prywatności i poufności. Nagrywanie wysokiej jakości w czasie rzeczywistym w MPEG-4, Trzy poziomy rozdzielczości nagrywania pozwalające lepiej kontrolować rozmiar danych, Jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i transmisja w sieci komputerowej, Funkcja nagrywania zdarzeń, Łatwe w konfiguracji opcje rozdzielczości nagrywania i detekcji ruchu. Ilość klatek na sekundę (do 30) konfigurowalna ustalana przez uŝytkownika. SVR-3200: Half D1 (704 x 288) 960 kl./s; SVR-1680: D1 (704 x 576) 480 kl./s; Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 10

11 SVR-1660/1645: CIF (352 x 288) 480 kl./s; SVR-960/945 : CIF (352 x 288) 270 kl./s Nagrywanie sterowane ręcznie i harmonogramem, Wykrywanie utraty sygnału video, Dziennik zdarzeń (czujniki, cyfrowe we/wy, utrata video, wykrycie ruchu, tekst), Nagrywanie zdarzeń z wyprzedzeniem w kaŝdym kanale, do 5 sekund przed danym zdarzeniem. Wyszukiwanie/Odtwarzanie Rozmaite sposoby wyszukiwania i odtwarzania dogodne dla uŝytkownika: Odtwarzanie według czasu, daty i kanału, Interfejs obsługiwany myszą, Cofanie i przeszukiwanie naprzód w pauzie, Odtwarzanie według dziennika zdarzeń (czujnik, utrata video, wykrywanie ruchu, tekst), Funkcje wyszukiwanie pilotem i pokrętłem typu jog (SVR-960/945 nie posiadają pokrętła jog). Odtwarzanie pełnej ilości klatek (tylko SVR-3200/1680/1660). Przechowywanie danych Dane w rejestratorze są przechowywane na dyskach twardych. UŜytkownik moŝe przenieść zarejestrowane dane na płytę DVD-R, CD-R lub pamięć USB. W wersji podstawowej dostarczany jest dysk twardy, Obsługiwane są następujące nośniki przenośne: DVD-R, CD-R, oraz pamięci USB. W załączniku do niniejszej instrukcji znajduje się lista obsługiwanych nośników, Zewnętrzne dyski twarde są obsługiwane po dołączeniu SVS-5E. Jest on dostępny oddzielnie. Praca w sieci komputerowej Rejestrator moŝe współpracować z siecią LAN lub xdsl. W połączeniu ze stacją kliencką zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane na odległość. Wysyłanie i z informacją o zdarzeniu alarmowym, Zdalna rejestracja (kanał pojedynczy lub w podziale na 4), Odtwarzanie na komputerze PC, archiwizacja i sterowanie funkcjami DVR po przez Network Viewer. Funkcje zdalnego wyszukiwania, nagrywania i odtwarzania, Obsługa Ethernet 10/100Mbit/xDSL Obsługa wielu połączeń z DVR. Inne Przyjazny dla uŝytkownika interfejs GUI i jego obsługa myszką. Uproszczona procedura uaktualniania firmware u za pomocą USB. Nagrywanie i archiwizacja na pamięci USB. Obsługa sterowania PTZ i wywoływania presetów. Wielojęzykowe menu. Jeden pilot zdalnego sterowania do obsługi 16 rejestratorów. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 11

12 3. Charakterystyka urządzenia 3.1 Panel przedni Numer Nazwa Funkcja 1 Napęd DVD-Multilayer SłuŜy do kopiowania zarejestrowanego video i obrazów na nośnik optyczny DVD/CD (z wyjątkiem SVR-945) 2 Dioda LED kanału Pokazuje stan danego kanału 3 Jog/Shuttle Pozwala ustawić właściwe wartości, sterować funkcją STEP, poruszać się po menu, kontrolować szybkość odtwarzania nagrań. Shuttle słuŝy do sterowania PTZ. (SVR-945/960 nie posiada Jog/Shuttle) Kontrolka REC Zapala się podczas nagrywania. Kontrolka HDD Zapala się gdy pracuje twardy dysk. Zapala się gdy jest połączenie Kontrolka NETWORK 4 sieciowe. Kontrolka EVENT Zapala się gdy następuje wykrycie zdarzenia. Kontrolka COPY Wskazuje na operację kopiowania. Kontrolka PLAY Zapala się podczas kopiowania. 5 Klawisz POWER Włącza i wyłącza rejestrator. 6 Klawisz REC Włącza i wyłącza ręczne nagrywanie. 7 Klawisze kanałów SłuŜą do wybierania kanałów Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 12

13 podczas podglądu na Ŝywo i odtwarzania. 8 Klawisz MULTI Zmienia podział na ekranie przy podlądzie na Ŝywo i przy odtwarzaniu. 9 Klawisz AUTO Uruchamia i zatrzymuje zdefiniowaną przez uŝytkownika sekwencję. 10 Klawisz PTZ Uruchamia i zatrzymuje funkcję PTZ. 11 Klawisz MONITOR SVR-3200/1680: przełącza między monitorami 1 do 4. SVR-1660/1645/960/945: przełącza między monitorem głównym a pomocniczym. 12 Klawisz MENU Uruchamia menu konfiguracyjne. 13 Klawisz SEARCH Uruchamia tryb wyszukiwania. 14 Klawisz COPY Uruchamia tryb kopiowania. 15 Klawisz FUNC Uruchamia tryb funkcyjny. 16 Klawisz ESC W menu wychodzi o jeden poziom w górę lub zamyka okno dialogowe. 17 Klawisz PLAY/ENTER Rozpoczyna odtwarzanie lub wybiera daną opcję w menu. 18 Klawisz /REW Przenosi kursor w menu w lewo lub, w trybie wyszukiwania, zmienia prędkość odtwarzania wstecz. 19 Klawisz /FFW Przenosi kursor w menu w prawo lub, w trybie wyszukiwania, zmienia prędkość odtwarzania do przodu. 20 Klawisz /PAUSE Przenosi kursor w menu w górę lub, w trybie wyszukiwania, wstrzymuje odtwarzanie. 21 Klawisz /STOP Przenosi kursor w menu w dół lub, w trybie wyszukiwania, zatrzymuje odtwarzanie. 22 USB1, USB2 Porty USB do podłączania urządzeń zewnętrznych (myszka, pamięci USB) Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 13

14 3.2 Panel tylni Numer Nazwa wyjścia/wejścia lub zacisku Funkcja 1 POWER IN Gniazdo kabla sieci zasilającej 100 VAC 240 VAC. 2 CH1 CH32 (16/9) Wejścia kamerowe BNC. SVR-3200: 32 wejścia SVR-960/945: 9 wejść 3 LOOP OUT Wyjścia przelotowe wejść kamerowych BNC. 4 MONITOR 1 4 Wyjście BNC do monitorów SVR-1660/1645/960/945: AUDIO IN (RCA) Gniazda wejściowe RCA dla audio. 6 AUDIO OUT Gniazdo wyjściowe RCA sygnału audio. 7 GROUND Zacisk wyrównawczy DVR. 8 ETHERNET Port sieci Ethernet (RJ-45) 9 STORAGE Wyjście na zewnętrzny dysk (obecnie jeszcze nie obsługiwane), obecne jedynie w modelach SVR-3200/1680/ esata Złącze do dołączania zewnętrznych dysków esata do wykonywania archiwizacji 11 VGA OUTPUT Wyjście VGA na monitor. 12 Port szeregowy Do dołączania wyniesionych klawiatur sterujących, głowic RS232/422/485 szybkoobrotowych itp. (Terminalblok) 13 Port szeregowy RS-232C złącze D-SUB 14 RELAY OUT Wyjście przekaźnikowe 15 SENSOR IN Terminal wejść z czujników zewnętrznych 16 AUDIO IN (D-SUB) Wejścia audio w postaci złącza D-SUB 17 D-I/O Terminal wejść/wyjść cyfrowych Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 14

15 Szczegółowy opis instalacji i wykorzystania znajduje się w instrukcji instalacji rejestratora. 3.3 Struktura menu ekranowego (OSD) Na rysunku poniŝej przedstawiono budowę menu. Szczegóły dotyczące konfiguracji rejestratora zawarto w rozdziałach 4, 5, Menu funkcyjne Menu funkcyjne pozwala uŝytkownikowi na dostęp do wszystkich funkcji urządzenia za pomocą myszki. Aby wykonać uzyskać dostęp do określonej funkcji kliknij lewym klawiszem na odpowiednią ikonę. Wszystkie funkcje wymienione poniŝej w menu funkcyjnym mogą być wykonywane w trybie pełnoekranowym. Strukturę menu pokazano poniŝej. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 15

16 3.5 Ustawienia fabryczne Aby przywrócić ustawienia fabryczne w rejestratorze wejść do menu SYSTEM -> SYSTEM -> RESTORE FACTORY SETTINGS. Pojawi się okienko wyskakujące z informacją Warning: System will be reset. Continue with restoring factory default?. Wybierz Yes i wciśnij Enter aby przywrócić ustawienia domyślne. Ustawienia fabryczne (domyślne) Quick Setup (Szybka konfiguracja) Schedule Recording Speed Quality Resolution Time Language Screen Setup (Konfiguracja ekranu) Screen No. Rec 1 fps Q1 CIF UTC 00:00 Dublin Off MM/DD/YYYY Current Time Engish Channel Number Ch1 Title Cam 1 Activity On Color Color AGC Enabled Brightness 0 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 16

17 Monitor Contrast 0 PTZ PTZ Home Off PTZ Idle Time 5 PTZ Port None Addess 0 Monitor number Main Monitor (Monitor 1) Switch to Event Screen Covert Channel Wszystkie Niezaznaczone User Sequence Wszystkie nieustawione SEQ. Dwell Time 5 sekund Multi Mode 4E Ch 1,3,5,7 VGA Mode 800 x 56 Hz Info Level Niezaznaczone ID zdalnego sterownika Record Setup (Konfiguracja nagrywania) Record Audio Channel Ch 1 Recording Off Gain 0 Sync Video Channel Ch 1 Audio Mix On Record No Video Off Manual Channel Number All Macro Disabled Speed 1 fps Quality Q1 Resolution CIF Pre Event 1 Post Event 1 Schedule Channel Number All (wszystkie) Schedule Full Time (cały czas) Macro No rec. Speed 1/0,75 fps Quality Q1 Resolution CIF Special Time No Rec. Event Recording Off Event Channel Number Type Sensor Off MD Off Text Off Macro Standard Speed 8 fps Quality Q3 Resolution CIF Pre-Event 1 Post-Event 5 Event Setup (Konfiguracja zdarzeń) Event Sensor Wszystkie N/O MD Wszystkie Sensivity 1 Area Cały ekran Text Recording Off Sync Text With Ch 1 Device Manual Seek Header Off Off Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 17

18 Header 1 Header1 Header 2 Header2 Delimiter 0D0A Timeout (ms) 1000 Lines 20 D I/O Select I/O Output Output type Sensor Event Action Select Action R1 Action Duration 10 Action Source Full Time, Wszytskie niezaznaczone Event Action in Special Time Full Time Wyłączne Preset Channel number Ch 1 Preset Sensor 1, Nieustawione System Event System Event Source Niezazanczone wszystkie System Event Method Niezazanczone wszystkie Communication (Komunikacja) Network Type Ethernet DHCP Off IP addr Ostatnie IP Net Mask Ostatnia maska Gateway Ostatnia brama DNS Additional DNS Port 4000 Band Width Limit (Mbps) 0.0 xdsl User ID Guest Password ***** Status Disconnect DDNS Interval Off Server ID None Password None Status Not registered NTP Sync With NTP Off NTP Mode Client NTP Server Loc. Public NTP Local Server IP Serial Serial Number Com1 Device None Interface RS232 Baud Rate 9600 Parity Bit None Stop Bit 1 Data Bit 8 System Setup (Konfiguracja systemu) System Remote Controller ID Off DVR ID 1 DVR Alias DVR0 Playback deinterlace On Language English Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 18

19 Firmware Update >> Load/Save Configuration >> Default >> System Log >> Disk Repeat Record Mode On Warning Lever 45 (%) Block Playback No Block Disk Manager >> Disk Status >> Security User Password Off Password **** Re-Enter **** Admin Password Off Password **** Re-Enter **** Remote Setup Enable Remote Relay Enable Time Schedule Weekday Start Mon (Poniedziałek) Weekday End Fri (Piątek) Day Start 9:00 Day End 18:00 Special Time Zone 1 00:00 00:00 Zone 2 00:00 00:00 Zone 3 00:00 00:00 Zone 4 00:00 00:00 Exception Days >> Save (Zachowanie zmian) Save >> Do Not Save >> Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 19

20 4. Monitoring Po włączeniu rejestrator zaczyna wyświetlać na ekranie obrazy z wejść analogowych. W niniejszym rozdziale wyjaśnia się jak wykorzystywać wszystkie z oferowanych przez DVR tryby monitoringu. 4.1 Ekran główny Rejestrator włączy się po dołączeniu napięcia zasilającego o odpowiednich parametrach. Podczas procesu ładowania systemu palą się wszystkie diody LED. Po ukończeniu uruchamiania na ekranie pojawi się obraz ze wszystkich kamer w podziale na 16 (dla SVR-960/945 w podziale na 9). Jeśli włączono ochroną hasłem pojawi się okno logowania. 4.2 Tryb pełnoekranowy obrazu z kamery Wciśnij klawisz z numerem danego kanału lub kliknij lewym klawiszem myszy na wybranym obrazie z podziału. Wciśnij klawisz MULTI lub kliknij ponownie lewym klawiszem myszy, aby wrócić do ekranu w podziale. 4.3 Ekran w podziale Aby zobaczyć klika kanałów jednocześnie, wciśnij klawisz MULTI lub kliknij lewym klawiszem w klawisz ekranowy w menu funkcyjnym i wybierz tryb podziału. Kolejne naciśnięcia klawisza MULTI powodują cykliczne przełączania podziału (4A, 4B, 4C, 4E, 9A, 9B, 10A, 16). W SVR-960/945 dostępne są podziały 4A, 4B, 4C, 4E, 9A i 9B. 4.4 Sekwencja uŝytkownika Gdy zostały wypełnione wszystkie pola sekwencji uŝytkownika lub zostały wybrane odpowiednie kanały, to naciśnięcie klawisza AUTO na panelu przednim lub kliknięcie w menu funkcyjnym spowoduje uruchomienie sekwencji automatycznej. Ponowne naciśnięcie klawisza AUTO lub klawisza ekranowego w menu funkcyjnym kończy działanie sekwencji. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 20

21 Jeśli sekwencja uŝytkownika nie została skonfigurowana naciśnięcie klawisza AUTO nie spowoduje zainicjowania sekwencji uŝytkownika Podstawowy tryb systemu Wciśnięcie klawisza AUTO lub kliknięcie przełączać między zestawem podziałów. w menu funkcyjnym spowoduje, Ŝe DVR zacznie Wciśnij klawisz MENU lub kliknij w menu funkcyjnym aby ustawić okres sekwencji. Przejdź do Screen Setup w menu głównym. Przejdź do Monitor z Screen Setup i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem. Wybierz SEQ. Dell Time i wprowadź wartość z przedziału od 1 do 60. Jeśli jest ona ustawiona na Off sekwencja uŝytkownika nie będzie działać. Tryb sekwencji uŝytkownika moŝe być włączany za pomocą klawisza AUTO z kaŝdego ekranu podziału. Wciśnij klawisz AUTO raz jeszcze aby wyjść z trybu sekwencji uŝytkownika Tryb sekwencji uŝytkownika Wciśnij klawisz AUTO lub kliknij w menu funkcyjnym. Aby aktywować sekwencję uŝytkownika ustaw Monitor na User Sequence w menu OSD. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 21

22 1. Sekwencja uŝytkownika moŝe obejmować do 16 podziałów. 2. Przykład pokazany na rysunku poniŝej obejmuje 6 podziałów w następującym porządku: Tryb pełnoekranowy (kanał 1) -> Podział na 9 -> Podział na 4A -> Tryb pełnoekranowy (kanał 5) -> Tryb pełnoekranowy (kanał 6) -> Podział na 4B. SVR-960/945 umoŝliwia maksymalny podział na Ekran zdarzenia Jest to ekran pojawiający się automatycznie w przypadku pojawienia się zdarzenia wyzwalającego. Częstotliwość wyskakiwania ekranów zdarzeń moŝe być ustawiona w Switch to Event Screen w Monitor. W przypadku wielokrotnych wyzwoleń w wieku kanałach tryb podziału moŝe być określony przez liczbę tych kanałów. Na przykład jeśli zdarzenia zostały wyzwolone w trzech osobnych kanałach, zostaną one wyświetlone w podziale na 4. Aby wrócić do pierwotnego trybu podziału kliknij na jednym z ekranów zdarzeń. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 22

23 1. Jeśli Switch to Event Screen jest ustawione na Off, to funkcja wyskakiwania przy zdarzeniu nie będzie działać. 2. Jeśli Switch to Event Screen jest ustawione na Keep, to ekran wyskakujący wyświetlany jest, aŝ do naciśnięcia klawisza. Aby wrócić do poprzedniego podziału wciśnij jakikolwiek klawisz. 4.6 Ekran powiększenia obrazu W trybie pojedynczym (pełnoekranowym), wciśnij klawisz FUNC, kliknij ENTER lub kliknij lewym klawiszem na obrazie. potem kliknij + i wciśnij Gdy jest wciśnięty na ekranie pojawi się powiększenie centrum obrazu. Obszar powiększenia moŝe być przesuwany od prawa do lewa obrazu w 18 krokach oraz w górę i w dół w 12 krokach. UŜyj klawiszy strzałek aby przesunąć obszar powiększenia obrazu. Aby powrócić do poprzedniego ekranu wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem poza obszarem powiększenia. 4.7 Ekran pauzy podglądu na Ŝywo Podgląd na Ŝywo i odtwarzanie moŝe być w dowolnym momencie wstrzymane (pauza). Wciśnij PAUSE aby zatrzymać obraz. Wciśnij PAUSE ponownie aby powrócić do normalnego podglądu. 4.8 Sterowanie PTZ Jeśli do rejestratora jest dołączony sterownik PTZ i ustawiono odpowiedni protokół w menu Serial moŝliwe jest sterowanie głowicami PTZ. Aby uzyskać dostęp sterowania PTZ wciśnij klawisz PTZ na panelu czołowym rejestratora lub naciśnij klawisz FUNC aby przełączać się pomiędzy dostępnymi funkcjami. Obsługiwane są następujące sterowniki PTZ: Sterownik SDZ160/330, Samsung SPD, SCC3000, Samsung SRX-100B Producent SAMSUNG TECHWIN BOSCH AutoDome, TC8560X-4 BOSCH Honeywell 755/655, HRX-2000, ScanDome2 HONEYWELL Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 23

24 Sony EVI-D3x VT VPT-4x AD SpeedDome SungJin SJ372R1 Samsung SCC641 Panasonic WV-CS850 LG GAC-PT2 Keyboard KBD300A, WGI SPD1800/2600 Merit-Lilin FastDome Elmo PTC200C Canon VC-C4 HTC-230S RVision Elbex VIDO VICON Hunt ORX-1000 Fine CRR-1600 Tokina Kodicom KRE Nuvico SONY VT AD SUNGJIN SAMSUNG ELECTRONICS PANASONIC LG WEBGATE Inc. MERIT ELMO CANON D-MAX RVISION ELBEX VIDO VICON HUNT SYSMANIA LIVEI TOKINA KODICOM NUVICO Przejdź do kanału w jakim ma odbyć się sterowanie. Wciśnij klawisz PTZ lub kliknij za pomocą myszki. Pojawi się menu PTZ (Pan/Tilt, Zoom/Focus, Wywołanie presetu, Zapamiętanie presetu). Wybierz odpowiednią opcję z menu i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem myszki. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 24

25 4.8.1 Pan/Tilt Wykorzystywane jest do sterowania ruchem panoramowania i pochylenia kamery obrotowej przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz Pan/Tilt w trybie PTZ. UŜyj klawiszy w lewo i w prawo z panelu czołowego lub kliknij po lewej lub prawej ekranu aby sterować ruchem pan. UŜyj klawiszy w górę i w dół z panelu czołowego lub kliknij w górnej lub dolnej części ekranu aby sterować ruchem tilt Zoom/focus Wykorzystywane jest do sterowania powiększeniem i ostrością obrazu z kamery PTZ przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz Zoom/Focus w trybie PTZ. UŜyj klawiszy kierunkowych z panelu czołowego lub kółka myszki aby sterować zoomem i ostrością Wywołanie presetu (Load preset) Wykorzystywane jest do ustawienia kamery we wcześniej zdefiniowanej pozycji przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz określony preset za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz Load i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem Zapamiętywanie presetu (Save preset) Wykorzystywane jest do zapamiętywania danego ustawienia kamery przy podglądzie na Ŝywo. Ustaw kamerę w wybranej pozycji za pomocą menu Pan/Tilt i Zoom/Focus. Wybierz numer presetu za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz Save i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem Włączenie funkcji dodatkowej (Auxiliary On) Wykorzystywane jest do włączania funkcji dodatkowej urządzenia PTZ przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz określoną funkcję dodatkową za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz On i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem aby ją aktywować. Dostępne jest 16 funkcji dodatkowych Wyłączenie funkcji dodatkowej (Auxiliary Off) Wykorzystywane jest do wyłączania funkcji dodatkowej urządzenia PTZ przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz określoną funkcję dodatkową za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz Off i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem aby ją dezaktywować Menu Po wejściu do menu konfiguracyjnego urządzenia PTZ uŝytkownik, za pomocą klawiszy kierunkowych i klawisza ENTER, moŝe dokonywać zmian w ustawieniach kamery. Wciśnięcie ESC lub klawisza PTZ z panelu czołowego rejestratora powoduje wyjście z menu. Opcja ta jest dostępna jedynie przy sterowaniu w protokole Samsung SPD. 4.9 Blokada ekranu Funkcja ta została zaimplementowana w rejestratorze aby zapobiec zmianom ustawień DVR przez nieuprawnionych uŝytkowników. Aby skorzystać z tej opcji naleŝy ustawień hasło uŝytkownika (do stworzenia hasła uŝytkownika konieczna jest znajomość hasła administratora). Jeśli klawisz ESC zostanie naciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy na ekranie rejestratora wyświetli się komunikat Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 25

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 1.3 Przykład połączenia str.4 1.4 Opis klawiszy str.4 2. Funkcje joysticka: str.5 3.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fabrycznie nowy TV Tuner USB 2.0 z pilotem oraz oprogramowaniem na CD. Karta analogowa, przeznaczona do odbioru telewizji z anten naziemnych i TV kablowej, a także podłączanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000 Digital Video Recorder Instrukcja obsługi EnTMS Aplikacja CMS do VODVR000 . Wymagania sprzętowe System Operacyjny OS : Windows 000 or XP lub lepszy Procesor CPU : Pentium.0MHz lub lepszy Pamięć RAM : 5MB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR104BASIC Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI120-1080P-X18 PTZ-CVI60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo