Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945

2 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 2

3 PROSIMY PRZECZYTAĆ! Szanowni Państwo, Na I stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi widoczne są dane osoby odpowiedzialnej za ten dokument oraz za produkt, którego instrukcja dotyczy. Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, na okładce podano równieŝ bezpośrednie numery telefoniczne oraz adres poczty elektronicznej. Informacje te mogą okazać się pomocne w przypadku ewentualnych wątpliwości podczas instalacji lub uruchamiania systemu. Będziemy takŝe wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące treści tego opracowania. Poświęciliśmy wiele czasu i uwagi, by niniejsza instrukcja zawierała moŝliwie najwięcej szczegółowych danych, zaprezentowanych w przyjaznej formie. Dlatego teŝ zwracamy się do Państwa z prośbą, by w przypadku ewentualnych problemów z instalacją lub poprawnym skonfigurowaniem urządzenia, kontakt z nami był poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z fragmentami dokumentu dotyczącymi waŝnych dla Państwa zagadnień. Być moŝe wyjaśnienie wątpliwości znajduje się właśnie w instrukcji obsługi. systemów. Dziękując za zakup naszych produktów Ŝyczymy Państwu wielu sukcesów i bezawaryjnej pracy Dział Techniczny Ultrak Security Systems Sp. z o.o. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 3

4 Uwaga! NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ewentualnych usterek. JeŜeli Dział Serwisu firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. stwierdzi uszkodzenie, którego przyczyna wynika bezpośrednio z niewłaściwej obsługi urządzenia, bądź niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, będzie to podstawą do anulowania gwarancji. Uwaga! Wszelkich napraw i modyfikacji konfiguracji sprzętowej urządzenia mogą dokonywać wyłącznie pracownicy firmy Ultrak Security Systems Sp. z o.o. lub osoby posiadające odpowiednią autoryzację. Samodzielne otwarcie obudowy urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Uwaga! Urządzenie zasilane jest z sieci energetycznej 230V AC / 50Hz za pomocą zasilacza. Podłączenie napięcia o innych parametrach moŝe spowodować poraŝenie prądem elektrycznym, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji. Linia zasilająca powinna być wykonana jako trójprzewodowa, z przewodem uziemienia ochronnego. Ten sam obwód powinien zasilać takŝe pozostałe elementy systemu. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 4

5 Spis treści 1. OstrzeŜenia i środki ostroŝności Objaśnienia symboli Wprowadzenie Właściwości Charakterystyka urządzenia Panel przedni Panel tylni Struktura menu ekranowego (OSD) Menu funkcyjne Ustawienia fabryczne Monitoring Ekran główny Tryb pełnoekranowy obrazu z kamery Ekran w podziale Sekwencja uŝytkownika Ekran powiększenia obrazu Ekran pauzy podglądu na Ŝywo Sterowanie PTZ Blokada ekranu Odtwarzanie Odtwarzanie (Playback) Wyszukiwanie (Search) Kopiowanie (Copy)...29 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 5

6 6. Konfiguracja Konfiguracja nagrywania Konfiguracja czasu systemowego (System Time) Konfiguracja kamery Szybka konfiguracja nagrywania (Quick Setup) Konfiguracja harmonogramu nagrywania Konfiguracja nagrywania zdarzeń Ustawienia audio i róŝne Konfiguracja monitora Konfiguracja zdarzeń (Event Setup) Konfiguracja systemu (System Setup) Exit (Wyjście) Web Viewer Wymagania sprzętowe Logowanie Konfiguracja uŝytkowników łączących się Obsługiwane przeglądarki Monitor Odtwarzanie Usuwanie problemów Specyfikacja techniczna...80

7 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie rejestratora SAMSUNG. Niniejsza instrukcja dotyczy SVR-3200, SVR-1680, SVR-1645, SVR-960, SVR-945. Przed instalacją i rozpoczęciem pracy z produktem proszę się zapoznać z niniejszą instrukcją i innymi instrukcjami dotyczącymi wybranego urządzenia. Niniejsza instrukcja, oprogramowanie i hardware opisany w tej instrukcji są chronione przez prawo autorskie. W związku z ciągłym rozwojem produktów podane tu informacje mogą ulec zmianie bez dodatkowej informacji. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 7

8 1. OstrzeŜenia i środki ostroŝności 1.1 Objaśnienia symboli UWAGA: PoniŜej informacje z jakimi uŝytkownik musi się zapoznać aby uniknąć powaŝnych obraŝeń lub śmierci. Przed instalacją Sprawdź napięcie zasilające (AC 100V 240V) przed dołączeniem przewodu zasilającego do urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, Ŝe napięcie zasilające jest wyłączone. Nie instaluj w miejscach o bardzo duŝej wilgotności. MoŜe to spowodować poraŝenie lub poŝar. Upewnij się Ŝe przewód ochronny linii zasilania jest dołączony, aby zredukować ryzyko poraŝenia. W trakcie działania Zdejmowanie pokrywy urządzenia jest dopuszczalne jedynie przez wykwalifikowany personel lub instalatora systemu. Zdejmowanie obudowy moŝe spowodować poraŝenie elektryczne. Nie dołączaj zbyt wielu urządzeń do pojedynczego gniazdka elektrycznego. MoŜe to spowodować poŝar. Nie umieszczaj na urządzeniu naczyń z wodą lub cięŝkich przedmiotów. MoŜe to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie instaluj urządzenia w miejscach gdzie obecne są palne substancje takie jak gaz ziemny, paliwo lub duŝe ilości kurzu. MoŜe to spowodować eksplozję lub poŝar. Nie dotykaj przewodów sieciowych mokrymi rękoma. MoŜe to spowodować poraŝenie. Nie wkładaj rąk do otworu napędu DVD. MoŜe to spowodować obraŝenia. Upewnij się Ŝe do otworu wentylatora nie dostaną się przewodzące materiały. Nie stosuj się nadmiernej siły przy wyciąganiu przewodu zasilającego. Zniszczenie przewodu moŝe spowodować poraŝenie lub poŝar. Wymiana wbudowanej w urządzenie baterii na baterię innego typu moŝe spowodować eksplozję. Bateria moŝe być wymieniana jedynie na baterię tego samego typu. ZuŜyte baterie mogą stanowić zagroŝenie dla środowiska i naleŝy się z nimi obchodzić z rozwagą. Nie naraŝaj baterii na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Nie rozbieraj i nie uszkadzaj baterii. Wymieniaj baterie w pilocie zdalnego sterowania. Konserwacja i czyszczenie Nie rozmontowuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj produktu rozmyślnie. MoŜe to spowodować jego zniszczenie, poŝar lub inne obraŝenia. Nie uŝywaj wody, rozpuszczalników organicznych i nie organicznych do czyszczenia obudowy urządzenia. Wykorzystaj suchą szmatkę. UWAGA: PoniŜej informacje z jakimi uŝytkownik musi się zapoznać aby uniknąć mniejszych obraŝeń lub zniszczenia produktu. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 8

9 Podczas instalacji Aby zapewnić właściwą wentylację instaluj urządzenie pozostawiając przynajmniej 15cm wolnej przestrzeni między wentylatorem a powierzchnią ściany. Aby zapobiec upadkowi instaluj urządzenie na płaskiej powierzchni. Jego upadek moŝe spowodować obraŝenia lub nieprawidłowe działanie. Unikaj instalowania produktu w miejscach wystawionych na bezpośrednie światło słoneczne lub nadmierne ciepło. MoŜe to doprowadzić do deformacji i nieprawidłowego działania urządzenia. Jeśli kamera jest instalowana w czasie gdy w rejestratorze nagrywa, obraz w innych kanałach moŝe być nieczytelny. Zaleca się rozpoczęcie nagrywania po zainstalowaniu wszystkich kamer. Podczas uŝytkowania Upewnij się Ŝe urządzenie w czasie pracy nie jest wystawione na wstrząsy i wibracje oraz czy nie podlega przesuwaniu się. Podczas działania nie przesuwaj, nie rzucaj i nie naraŝaj na nadmierne wstrząsy. Instalacja dysków twardych nie zalecanych przez producenta moŝe powodować nieprawidłową pracę urządzenia. Informację o zalecanych dyskach twardych uzyskasz u dystrybutora. Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje usterek związanych z instalacją niezalecanych dysków twardych. Urządzenie powinno być traktowane jako dodatkowe, a nie podstawowe zabezpieczenie przed poŝarem lub kradzieŝą. Producent nie bierze odpowiedzialności za wypadki lub zniszczenia wynikające z powyŝszych zdarzeń. Samsung Techwin dba o środowisko naturalne na kaŝdym etapie produkcji urządzeń i podejmuje szereg kroków, aby dostarczyć klientom produkty bardziej przyjazne dla środowiska. Znak Eco oznacza Ŝe Samsung Techwin tworzy urządzenia przyjazne dla środowiska, a ten produkt spełnia wymogi dyrektywy RoHS Unii Europejskiej. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 9

10 2. Wprowadzenie Urządzenie jakiego dotyczy niniejsza instrukcja słuŝy do nagrywania obrazów z 32/16/9 wejść video na wbudowanym dysku twardym oraz odtwarzania tych obrazów. Klawisze rozmieszczone na panelu czołowym urządzenia podobnie jak myszka i graficzny interfejs uŝytkownika umoŝliwiają łatwą konfigurację urządzenia i pracę z nim podczas normalnego działania. Video rejestratory cyfrowe (DVR) Samsung Techwin serii SVR przeznaczone są do zastosowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w bankach, apartamentowcach i kompleksach budynków, budynkach rządowych i publicznych oraz obiektach prywatnych. Wysokiej jakości nagrania video są przechowywane na wbudowanym w urządzenie twardym dysku i mogą być odtwarzane lub archiwizowane. Rejestrator jest tak skonstruowany, aby moŝliwe było jednoczesne nagrywanie obrazów z wielu kanałów, odtwarzanie video i jego archiwizacja. Dodatkowo urządzenie udostępnia funkcje dodatkowe takie jak detekcja ruchu, sterowanie kopułami PTZ, ochrona hasłem, nagrywanie sygnałów audio, listę zdarzeń i dziennik systemowy. 2.1 Właściwości Ekran monitoringu Ekran monitoringu dostarcza podgląd wysokiej jakości obrazu ze wszystkich kanałów oraz wielu ekranów podziałów zbudowanych z tych obrazów. Kompresja MPEG-4 w czasie rzeczywistym (480 klatek na sekundę), Wiele ekranów podziałów złoŝonych z obrazów z dołączonych kamer, SVR-3200/1680//1660/1645: tryb pełnoekranowy, podział na 4, podział na 9, podział na 10 podział na 16, SVR-960/945: tryb pełnoekranowy, podział na 4, podział na 9. Automatyczne przełączanie kamer w trybie pełnoekranowym (autosekwencja), Wyjścia video: SVR-3200: 4 wyjścia TV złoŝone, 2 wyjścia VGA, SVR-3200/1680: 4 wyjścia TV złoŝone, 1 wyjście VGA, SVR-1660/1645/960/945: 2 wyjścia TV złoŝone, 1 VGA. Pan/Tilt, Powiększenie cyfrowe, tryb PIP (obraz w obrazie), Funkcja PIP będzie dostępna w kolejnych wersjach firmware u. Nagrywanie audio Rejestrator umoŝliwia nagrywanie w czasie rzeczywistym sygnałów audio. Jednoczesne nagrywanie 16/9 kanałów audio w czasie rzeczywistym, SVR-3200/1680/1660/1645: 16 wejść audio (4 RCA z tyłu i 12 D-SUB), 1 wyjście z tyłu. SVR-960/945: 9 kanałów (4 RCA z tyłu, 5 D-SUB) 1 wyjście z tyłu. Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie. Nagrywanie video Rejestrator przechowuje nagrania w postaci plików MPEG-4 wysokiej rozdzielczości, do 480 klatek na sekundę. Potrafi on rejestrować sceny ze zdarzeń z wyprzedzeniem do 5 sekund przed jego wystąpieniem. Posiada równieŝ funkcję maskowania obrazów w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia prywatności i poufności. Nagrywanie wysokiej jakości w czasie rzeczywistym w MPEG-4, Trzy poziomy rozdzielczości nagrywania pozwalające lepiej kontrolować rozmiar danych, Jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i transmisja w sieci komputerowej, Funkcja nagrywania zdarzeń, Łatwe w konfiguracji opcje rozdzielczości nagrywania i detekcji ruchu. Ilość klatek na sekundę (do 30) konfigurowalna ustalana przez uŝytkownika. SVR-3200: Half D1 (704 x 288) 960 kl./s; SVR-1680: D1 (704 x 576) 480 kl./s; Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 10

11 SVR-1660/1645: CIF (352 x 288) 480 kl./s; SVR-960/945 : CIF (352 x 288) 270 kl./s Nagrywanie sterowane ręcznie i harmonogramem, Wykrywanie utraty sygnału video, Dziennik zdarzeń (czujniki, cyfrowe we/wy, utrata video, wykrycie ruchu, tekst), Nagrywanie zdarzeń z wyprzedzeniem w kaŝdym kanale, do 5 sekund przed danym zdarzeniem. Wyszukiwanie/Odtwarzanie Rozmaite sposoby wyszukiwania i odtwarzania dogodne dla uŝytkownika: Odtwarzanie według czasu, daty i kanału, Interfejs obsługiwany myszą, Cofanie i przeszukiwanie naprzód w pauzie, Odtwarzanie według dziennika zdarzeń (czujnik, utrata video, wykrywanie ruchu, tekst), Funkcje wyszukiwanie pilotem i pokrętłem typu jog (SVR-960/945 nie posiadają pokrętła jog). Odtwarzanie pełnej ilości klatek (tylko SVR-3200/1680/1660). Przechowywanie danych Dane w rejestratorze są przechowywane na dyskach twardych. UŜytkownik moŝe przenieść zarejestrowane dane na płytę DVD-R, CD-R lub pamięć USB. W wersji podstawowej dostarczany jest dysk twardy, Obsługiwane są następujące nośniki przenośne: DVD-R, CD-R, oraz pamięci USB. W załączniku do niniejszej instrukcji znajduje się lista obsługiwanych nośników, Zewnętrzne dyski twarde są obsługiwane po dołączeniu SVS-5E. Jest on dostępny oddzielnie. Praca w sieci komputerowej Rejestrator moŝe współpracować z siecią LAN lub xdsl. W połączeniu ze stacją kliencką zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane na odległość. Wysyłanie i z informacją o zdarzeniu alarmowym, Zdalna rejestracja (kanał pojedynczy lub w podziale na 4), Odtwarzanie na komputerze PC, archiwizacja i sterowanie funkcjami DVR po przez Network Viewer. Funkcje zdalnego wyszukiwania, nagrywania i odtwarzania, Obsługa Ethernet 10/100Mbit/xDSL Obsługa wielu połączeń z DVR. Inne Przyjazny dla uŝytkownika interfejs GUI i jego obsługa myszką. Uproszczona procedura uaktualniania firmware u za pomocą USB. Nagrywanie i archiwizacja na pamięci USB. Obsługa sterowania PTZ i wywoływania presetów. Wielojęzykowe menu. Jeden pilot zdalnego sterowania do obsługi 16 rejestratorów. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 11

12 3. Charakterystyka urządzenia 3.1 Panel przedni Numer Nazwa Funkcja 1 Napęd DVD-Multilayer SłuŜy do kopiowania zarejestrowanego video i obrazów na nośnik optyczny DVD/CD (z wyjątkiem SVR-945) 2 Dioda LED kanału Pokazuje stan danego kanału 3 Jog/Shuttle Pozwala ustawić właściwe wartości, sterować funkcją STEP, poruszać się po menu, kontrolować szybkość odtwarzania nagrań. Shuttle słuŝy do sterowania PTZ. (SVR-945/960 nie posiada Jog/Shuttle) Kontrolka REC Zapala się podczas nagrywania. Kontrolka HDD Zapala się gdy pracuje twardy dysk. Zapala się gdy jest połączenie Kontrolka NETWORK 4 sieciowe. Kontrolka EVENT Zapala się gdy następuje wykrycie zdarzenia. Kontrolka COPY Wskazuje na operację kopiowania. Kontrolka PLAY Zapala się podczas kopiowania. 5 Klawisz POWER Włącza i wyłącza rejestrator. 6 Klawisz REC Włącza i wyłącza ręczne nagrywanie. 7 Klawisze kanałów SłuŜą do wybierania kanałów Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 12

13 podczas podglądu na Ŝywo i odtwarzania. 8 Klawisz MULTI Zmienia podział na ekranie przy podlądzie na Ŝywo i przy odtwarzaniu. 9 Klawisz AUTO Uruchamia i zatrzymuje zdefiniowaną przez uŝytkownika sekwencję. 10 Klawisz PTZ Uruchamia i zatrzymuje funkcję PTZ. 11 Klawisz MONITOR SVR-3200/1680: przełącza między monitorami 1 do 4. SVR-1660/1645/960/945: przełącza między monitorem głównym a pomocniczym. 12 Klawisz MENU Uruchamia menu konfiguracyjne. 13 Klawisz SEARCH Uruchamia tryb wyszukiwania. 14 Klawisz COPY Uruchamia tryb kopiowania. 15 Klawisz FUNC Uruchamia tryb funkcyjny. 16 Klawisz ESC W menu wychodzi o jeden poziom w górę lub zamyka okno dialogowe. 17 Klawisz PLAY/ENTER Rozpoczyna odtwarzanie lub wybiera daną opcję w menu. 18 Klawisz /REW Przenosi kursor w menu w lewo lub, w trybie wyszukiwania, zmienia prędkość odtwarzania wstecz. 19 Klawisz /FFW Przenosi kursor w menu w prawo lub, w trybie wyszukiwania, zmienia prędkość odtwarzania do przodu. 20 Klawisz /PAUSE Przenosi kursor w menu w górę lub, w trybie wyszukiwania, wstrzymuje odtwarzanie. 21 Klawisz /STOP Przenosi kursor w menu w dół lub, w trybie wyszukiwania, zatrzymuje odtwarzanie. 22 USB1, USB2 Porty USB do podłączania urządzeń zewnętrznych (myszka, pamięci USB) Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 13

14 3.2 Panel tylni Numer Nazwa wyjścia/wejścia lub zacisku Funkcja 1 POWER IN Gniazdo kabla sieci zasilającej 100 VAC 240 VAC. 2 CH1 CH32 (16/9) Wejścia kamerowe BNC. SVR-3200: 32 wejścia SVR-960/945: 9 wejść 3 LOOP OUT Wyjścia przelotowe wejść kamerowych BNC. 4 MONITOR 1 4 Wyjście BNC do monitorów SVR-1660/1645/960/945: AUDIO IN (RCA) Gniazda wejściowe RCA dla audio. 6 AUDIO OUT Gniazdo wyjściowe RCA sygnału audio. 7 GROUND Zacisk wyrównawczy DVR. 8 ETHERNET Port sieci Ethernet (RJ-45) 9 STORAGE Wyjście na zewnętrzny dysk (obecnie jeszcze nie obsługiwane), obecne jedynie w modelach SVR-3200/1680/ esata Złącze do dołączania zewnętrznych dysków esata do wykonywania archiwizacji 11 VGA OUTPUT Wyjście VGA na monitor. 12 Port szeregowy Do dołączania wyniesionych klawiatur sterujących, głowic RS232/422/485 szybkoobrotowych itp. (Terminalblok) 13 Port szeregowy RS-232C złącze D-SUB 14 RELAY OUT Wyjście przekaźnikowe 15 SENSOR IN Terminal wejść z czujników zewnętrznych 16 AUDIO IN (D-SUB) Wejścia audio w postaci złącza D-SUB 17 D-I/O Terminal wejść/wyjść cyfrowych Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 14

15 Szczegółowy opis instalacji i wykorzystania znajduje się w instrukcji instalacji rejestratora. 3.3 Struktura menu ekranowego (OSD) Na rysunku poniŝej przedstawiono budowę menu. Szczegóły dotyczące konfiguracji rejestratora zawarto w rozdziałach 4, 5, Menu funkcyjne Menu funkcyjne pozwala uŝytkownikowi na dostęp do wszystkich funkcji urządzenia za pomocą myszki. Aby wykonać uzyskać dostęp do określonej funkcji kliknij lewym klawiszem na odpowiednią ikonę. Wszystkie funkcje wymienione poniŝej w menu funkcyjnym mogą być wykonywane w trybie pełnoekranowym. Strukturę menu pokazano poniŝej. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 15

16 3.5 Ustawienia fabryczne Aby przywrócić ustawienia fabryczne w rejestratorze wejść do menu SYSTEM -> SYSTEM -> RESTORE FACTORY SETTINGS. Pojawi się okienko wyskakujące z informacją Warning: System will be reset. Continue with restoring factory default?. Wybierz Yes i wciśnij Enter aby przywrócić ustawienia domyślne. Ustawienia fabryczne (domyślne) Quick Setup (Szybka konfiguracja) Schedule Recording Speed Quality Resolution Time Language Screen Setup (Konfiguracja ekranu) Screen No. Rec 1 fps Q1 CIF UTC 00:00 Dublin Off MM/DD/YYYY Current Time Engish Channel Number Ch1 Title Cam 1 Activity On Color Color AGC Enabled Brightness 0 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 16

17 Monitor Contrast 0 PTZ PTZ Home Off PTZ Idle Time 5 PTZ Port None Addess 0 Monitor number Main Monitor (Monitor 1) Switch to Event Screen Covert Channel Wszystkie Niezaznaczone User Sequence Wszystkie nieustawione SEQ. Dwell Time 5 sekund Multi Mode 4E Ch 1,3,5,7 VGA Mode 800 x 56 Hz Info Level Niezaznaczone ID zdalnego sterownika Record Setup (Konfiguracja nagrywania) Record Audio Channel Ch 1 Recording Off Gain 0 Sync Video Channel Ch 1 Audio Mix On Record No Video Off Manual Channel Number All Macro Disabled Speed 1 fps Quality Q1 Resolution CIF Pre Event 1 Post Event 1 Schedule Channel Number All (wszystkie) Schedule Full Time (cały czas) Macro No rec. Speed 1/0,75 fps Quality Q1 Resolution CIF Special Time No Rec. Event Recording Off Event Channel Number Type Sensor Off MD Off Text Off Macro Standard Speed 8 fps Quality Q3 Resolution CIF Pre-Event 1 Post-Event 5 Event Setup (Konfiguracja zdarzeń) Event Sensor Wszystkie N/O MD Wszystkie Sensivity 1 Area Cały ekran Text Recording Off Sync Text With Ch 1 Device Manual Seek Header Off Off Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 17

18 Header 1 Header1 Header 2 Header2 Delimiter 0D0A Timeout (ms) 1000 Lines 20 D I/O Select I/O Output Output type Sensor Event Action Select Action R1 Action Duration 10 Action Source Full Time, Wszytskie niezaznaczone Event Action in Special Time Full Time Wyłączne Preset Channel number Ch 1 Preset Sensor 1, Nieustawione System Event System Event Source Niezazanczone wszystkie System Event Method Niezazanczone wszystkie Communication (Komunikacja) Network Type Ethernet DHCP Off IP addr Ostatnie IP Net Mask Ostatnia maska Gateway Ostatnia brama DNS Additional DNS Port 4000 Band Width Limit (Mbps) 0.0 xdsl User ID Guest Password ***** Status Disconnect DDNS Interval Off Server ID None Password None Status Not registered NTP Sync With NTP Off NTP Mode Client NTP Server Loc. Public NTP Local Server IP Serial Serial Number Com1 Device None Interface RS232 Baud Rate 9600 Parity Bit None Stop Bit 1 Data Bit 8 System Setup (Konfiguracja systemu) System Remote Controller ID Off DVR ID 1 DVR Alias DVR0 Playback deinterlace On Language English Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 18

19 Firmware Update >> Load/Save Configuration >> Default >> System Log >> Disk Repeat Record Mode On Warning Lever 45 (%) Block Playback No Block Disk Manager >> Disk Status >> Security User Password Off Password **** Re-Enter **** Admin Password Off Password **** Re-Enter **** Remote Setup Enable Remote Relay Enable Time Schedule Weekday Start Mon (Poniedziałek) Weekday End Fri (Piątek) Day Start 9:00 Day End 18:00 Special Time Zone 1 00:00 00:00 Zone 2 00:00 00:00 Zone 3 00:00 00:00 Zone 4 00:00 00:00 Exception Days >> Save (Zachowanie zmian) Save >> Do Not Save >> Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 19

20 4. Monitoring Po włączeniu rejestrator zaczyna wyświetlać na ekranie obrazy z wejść analogowych. W niniejszym rozdziale wyjaśnia się jak wykorzystywać wszystkie z oferowanych przez DVR tryby monitoringu. 4.1 Ekran główny Rejestrator włączy się po dołączeniu napięcia zasilającego o odpowiednich parametrach. Podczas procesu ładowania systemu palą się wszystkie diody LED. Po ukończeniu uruchamiania na ekranie pojawi się obraz ze wszystkich kamer w podziale na 16 (dla SVR-960/945 w podziale na 9). Jeśli włączono ochroną hasłem pojawi się okno logowania. 4.2 Tryb pełnoekranowy obrazu z kamery Wciśnij klawisz z numerem danego kanału lub kliknij lewym klawiszem myszy na wybranym obrazie z podziału. Wciśnij klawisz MULTI lub kliknij ponownie lewym klawiszem myszy, aby wrócić do ekranu w podziale. 4.3 Ekran w podziale Aby zobaczyć klika kanałów jednocześnie, wciśnij klawisz MULTI lub kliknij lewym klawiszem w klawisz ekranowy w menu funkcyjnym i wybierz tryb podziału. Kolejne naciśnięcia klawisza MULTI powodują cykliczne przełączania podziału (4A, 4B, 4C, 4E, 9A, 9B, 10A, 16). W SVR-960/945 dostępne są podziały 4A, 4B, 4C, 4E, 9A i 9B. 4.4 Sekwencja uŝytkownika Gdy zostały wypełnione wszystkie pola sekwencji uŝytkownika lub zostały wybrane odpowiednie kanały, to naciśnięcie klawisza AUTO na panelu przednim lub kliknięcie w menu funkcyjnym spowoduje uruchomienie sekwencji automatycznej. Ponowne naciśnięcie klawisza AUTO lub klawisza ekranowego w menu funkcyjnym kończy działanie sekwencji. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 20

21 Jeśli sekwencja uŝytkownika nie została skonfigurowana naciśnięcie klawisza AUTO nie spowoduje zainicjowania sekwencji uŝytkownika Podstawowy tryb systemu Wciśnięcie klawisza AUTO lub kliknięcie przełączać między zestawem podziałów. w menu funkcyjnym spowoduje, Ŝe DVR zacznie Wciśnij klawisz MENU lub kliknij w menu funkcyjnym aby ustawić okres sekwencji. Przejdź do Screen Setup w menu głównym. Przejdź do Monitor z Screen Setup i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem. Wybierz SEQ. Dell Time i wprowadź wartość z przedziału od 1 do 60. Jeśli jest ona ustawiona na Off sekwencja uŝytkownika nie będzie działać. Tryb sekwencji uŝytkownika moŝe być włączany za pomocą klawisza AUTO z kaŝdego ekranu podziału. Wciśnij klawisz AUTO raz jeszcze aby wyjść z trybu sekwencji uŝytkownika Tryb sekwencji uŝytkownika Wciśnij klawisz AUTO lub kliknij w menu funkcyjnym. Aby aktywować sekwencję uŝytkownika ustaw Monitor na User Sequence w menu OSD. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 21

22 1. Sekwencja uŝytkownika moŝe obejmować do 16 podziałów. 2. Przykład pokazany na rysunku poniŝej obejmuje 6 podziałów w następującym porządku: Tryb pełnoekranowy (kanał 1) -> Podział na 9 -> Podział na 4A -> Tryb pełnoekranowy (kanał 5) -> Tryb pełnoekranowy (kanał 6) -> Podział na 4B. SVR-960/945 umoŝliwia maksymalny podział na Ekran zdarzenia Jest to ekran pojawiający się automatycznie w przypadku pojawienia się zdarzenia wyzwalającego. Częstotliwość wyskakiwania ekranów zdarzeń moŝe być ustawiona w Switch to Event Screen w Monitor. W przypadku wielokrotnych wyzwoleń w wieku kanałach tryb podziału moŝe być określony przez liczbę tych kanałów. Na przykład jeśli zdarzenia zostały wyzwolone w trzech osobnych kanałach, zostaną one wyświetlone w podziale na 4. Aby wrócić do pierwotnego trybu podziału kliknij na jednym z ekranów zdarzeń. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 22

23 1. Jeśli Switch to Event Screen jest ustawione na Off, to funkcja wyskakiwania przy zdarzeniu nie będzie działać. 2. Jeśli Switch to Event Screen jest ustawione na Keep, to ekran wyskakujący wyświetlany jest, aŝ do naciśnięcia klawisza. Aby wrócić do poprzedniego podziału wciśnij jakikolwiek klawisz. 4.6 Ekran powiększenia obrazu W trybie pojedynczym (pełnoekranowym), wciśnij klawisz FUNC, kliknij ENTER lub kliknij lewym klawiszem na obrazie. potem kliknij + i wciśnij Gdy jest wciśnięty na ekranie pojawi się powiększenie centrum obrazu. Obszar powiększenia moŝe być przesuwany od prawa do lewa obrazu w 18 krokach oraz w górę i w dół w 12 krokach. UŜyj klawiszy strzałek aby przesunąć obszar powiększenia obrazu. Aby powrócić do poprzedniego ekranu wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem poza obszarem powiększenia. 4.7 Ekran pauzy podglądu na Ŝywo Podgląd na Ŝywo i odtwarzanie moŝe być w dowolnym momencie wstrzymane (pauza). Wciśnij PAUSE aby zatrzymać obraz. Wciśnij PAUSE ponownie aby powrócić do normalnego podglądu. 4.8 Sterowanie PTZ Jeśli do rejestratora jest dołączony sterownik PTZ i ustawiono odpowiedni protokół w menu Serial moŝliwe jest sterowanie głowicami PTZ. Aby uzyskać dostęp sterowania PTZ wciśnij klawisz PTZ na panelu czołowym rejestratora lub naciśnij klawisz FUNC aby przełączać się pomiędzy dostępnymi funkcjami. Obsługiwane są następujące sterowniki PTZ: Sterownik SDZ160/330, Samsung SPD, SCC3000, Samsung SRX-100B Producent SAMSUNG TECHWIN BOSCH AutoDome, TC8560X-4 BOSCH Honeywell 755/655, HRX-2000, ScanDome2 HONEYWELL Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 23

24 Sony EVI-D3x VT VPT-4x AD SpeedDome SungJin SJ372R1 Samsung SCC641 Panasonic WV-CS850 LG GAC-PT2 Keyboard KBD300A, WGI SPD1800/2600 Merit-Lilin FastDome Elmo PTC200C Canon VC-C4 HTC-230S RVision Elbex VIDO VICON Hunt ORX-1000 Fine CRR-1600 Tokina Kodicom KRE Nuvico SONY VT AD SUNGJIN SAMSUNG ELECTRONICS PANASONIC LG WEBGATE Inc. MERIT ELMO CANON D-MAX RVISION ELBEX VIDO VICON HUNT SYSMANIA LIVEI TOKINA KODICOM NUVICO Przejdź do kanału w jakim ma odbyć się sterowanie. Wciśnij klawisz PTZ lub kliknij za pomocą myszki. Pojawi się menu PTZ (Pan/Tilt, Zoom/Focus, Wywołanie presetu, Zapamiętanie presetu). Wybierz odpowiednią opcję z menu i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem myszki. Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 24

25 4.8.1 Pan/Tilt Wykorzystywane jest do sterowania ruchem panoramowania i pochylenia kamery obrotowej przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz Pan/Tilt w trybie PTZ. UŜyj klawiszy w lewo i w prawo z panelu czołowego lub kliknij po lewej lub prawej ekranu aby sterować ruchem pan. UŜyj klawiszy w górę i w dół z panelu czołowego lub kliknij w górnej lub dolnej części ekranu aby sterować ruchem tilt Zoom/focus Wykorzystywane jest do sterowania powiększeniem i ostrością obrazu z kamery PTZ przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz Zoom/Focus w trybie PTZ. UŜyj klawiszy kierunkowych z panelu czołowego lub kółka myszki aby sterować zoomem i ostrością Wywołanie presetu (Load preset) Wykorzystywane jest do ustawienia kamery we wcześniej zdefiniowanej pozycji przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz określony preset za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz Load i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem Zapamiętywanie presetu (Save preset) Wykorzystywane jest do zapamiętywania danego ustawienia kamery przy podglądzie na Ŝywo. Ustaw kamerę w wybranej pozycji za pomocą menu Pan/Tilt i Zoom/Focus. Wybierz numer presetu za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz Save i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem Włączenie funkcji dodatkowej (Auxiliary On) Wykorzystywane jest do włączania funkcji dodatkowej urządzenia PTZ przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz określoną funkcję dodatkową za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz On i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem aby ją aktywować. Dostępne jest 16 funkcji dodatkowych Wyłączenie funkcji dodatkowej (Auxiliary Off) Wykorzystywane jest do wyłączania funkcji dodatkowej urządzenia PTZ przy podglądzie na Ŝywo. Wybierz określoną funkcję dodatkową za pomocą klawiszy w górę lub w dół lub kółka myszki. Wybierz Off i wciśnij ENTER lub kliknij lewym klawiszem aby ją dezaktywować Menu Po wejściu do menu konfiguracyjnego urządzenia PTZ uŝytkownik, za pomocą klawiszy kierunkowych i klawisza ENTER, moŝe dokonywać zmian w ustawieniach kamery. Wciśnięcie ESC lub klawisza PTZ z panelu czołowego rejestratora powoduje wyjście z menu. Opcja ta jest dostępna jedynie przy sterowaniu w protokole Samsung SPD. 4.9 Blokada ekranu Funkcja ta została zaimplementowana w rejestratorze aby zapobiec zmianom ustawień DVR przez nieuprawnionych uŝytkowników. Aby skorzystać z tej opcji naleŝy ustawień hasło uŝytkownika (do stworzenia hasła uŝytkownika konieczna jest znajomość hasła administratora). Jeśli klawisz ESC zostanie naciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy na ekranie rejestratora wyświetli się komunikat Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 25

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo