Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza , 11:20:42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42"

Transkrypt

1 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika

2 Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Nota o prawach autorskich Copyright Symantec Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Ka da udostêpniona przez firmê Symantec Corporation dokumentacja techniczna jest produktem, chronionym prawem autorskim i wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ firmy Symantec Corporation. BEZ GWARANCJI. Dokumentacja techniczna jest dostarczana tak jak jest i firma Symantec Corporation nie gwarantuje jej dok³adnoœci lub przydatnoœci do okreœlonych celów. Ca³kowite ryzyko zwi¹zane z u ytkowaniem dokumentacji technicznej lub zastosowaniem informacji w niej zawartych ponosi u ytkownik. W dokumentacji mog¹ wyst¹piæ niedok³adnoœci techniczne lub b³êdy typograficzne. Firma Symantec zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia. adna czêœæ niniejszej pracy nie mo e byæ reprodukowana bez pisemnej zgody udzielonej przez firmê Symantec Corporation, Peter Norton Group, Torre Avenue, Cupertino, CA 95014, USA. Znaki towarowe Symantec, logo Symantec, Norton Ghost, Ghost Walker, Ghost Explorer i GDisk s¹ znakami towarowymi firmy Symantec Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Windows Millenium s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Coporation. IBM, OS/2 i OS/2 Warp s¹ zastrze onymi zakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Novell i Netware s¹ zastrze onymi znakami towarowymi fimy Novell Corporation. 3Com i Etherlink s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy 3Com Corporation. Compaq jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Compaq Corporation. Zip i Jaz s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy Iomega Coporation. SuperDisk jest znakiem towarowym firmy Imation Enterprises Corporation. DirectParallel jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Parallel Technologies, Inc. Nazwy innych produktów wymienione w tym podrêczniku mog¹ byæ znakami towarowymi odpowiednich firm i zostaj¹ niniejszym uznane. Wydrukowano w Irlandii

3 Spis Treœci Rozdzia³ 1 Program Norton Ghost Rozdzia³ 2 Co to jest program Norton Ghost 2001?...7 Klonowanie i pliki obrazu...7 Sk³adniki programu Norton Ghost...8 Przyk³ady typowego u ytkowania...9 Uaktualnienie napêdu dysku twardego...9 Utworzenie i przywrócenie kopii zapasowej komputera...9 Klonowanie dysków z optymaln¹ szybkoœci¹...9 Na pocz¹tku Instalacja oprogramowania Norton Ghost...11 Dostosywowanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji...11 Wymagania sprzêtowe dla ró nych metod transmisji w programie Norton Ghost...13 Napêdy wewnêtrzne...14 Urz¹dzenia lokalne...14 Po³¹czenia typu peer-to-peer...14 Po³¹czenia typu peer-to-peer przez port równoleg³y i USB...15 Rozdzia³ 3 Instalacja programu Norton Ghost Wymagania systemowe...17 Procedury instalacji...18 Instalacja programu Norton Ghost...18 Rêczna instalacja programu Norton Ghost na dysku twardym..18 Deinstalacja programu Norton Ghost...18 Aktualizacja programu Norton Ghost

4 Rozdzia³ 4 Rozdzia³ 5 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Tworzenie dysków startowych...21 Standardowe dyski startowe z opcjonalnym wsparciem LPT i USB...22 Dyski startowe ze wsparciem sieciowym...22 Dyski startowe ze wsparciem CD-ROM...24 Tworzenie szablonu dla wielu kart sieciowych...24 Dodawanie sterowników sieciowych do narzêdzia Ghost Boot Wizard...25 Tworzenie dysku startowego DOS bez narzêdzia Ghost Boot Wizard...27 Klonowanie dysków i partycji Uruchamianie programu Norton Ghost...29 Nawigacja bez myszy...30 U ytkowanie programu Norton Ghost...30 Klonowanie dysków...31 Klonowanie dysku na dysk...31 Klonowanie dysku do pliku obrazu...33 Klonowanie dysku z pliku obrazu...34 Klonowanie partycji...36 Klonowanie partycji do partycji...36 Klonowanie partycji do pliku obrazu...38 Klonowanie partycji z pliku obrazu...40 Stosowanie parametrów podczas klonowania...41 Klonowanie dysków dynamicznych w systemie Windows Rozdzia³ 6 Praca z plikami obrazu Pliki obrazu i kompresja

5 Rozdzia³ 7 Pliki obrazu i CRC Pliki obrazu w kilku woluminach...45 Standardowe pliki obrazu...45 Pliki obrazu podzielone na segmenty ograniczonej wielkoœci...45 ¹czone pliki obrazu...45 ¹czenie woluminów i ograniczanie wielkoœci segmentów...46 adowanie z obrazu ³¹czonego...46 Pliki obrazu i napêdy taœmowe...47 Pliki obrazu i urz¹dzenia do zapisu na dyskach CD-ROM...48 Narzêdzia programu Norton Ghost Praca z plikami zawartymi w plikach obrazu...51 Modyfikacja plików obrazu w programie Ghost Explorer...53 Zapisywanie listy plików zawartych w pliku obrazu...53 Ustawianie wielkoœci segmentów...53 Kompilacja pliku...54 Ustalenie wersji programu Norton Ghost u ytej do utworzenia pliku obrazu...54 Uruchamianie programu Ghost Explorer z wiersza poleceñ...54 Program Ghost GDisk...56 G³ówne parametry wiersza poleceñ...57 Pomoc online dotycz¹ca parametrów wiersza poleceñ...57 Wspólne parametry poleceñ narzêdzia GDisk...58 Tworzenie partycji...58 Ponowna inicjalizacja MBR...60 Wyœwietlanie informacji o dyskach...60 Tryb wsadowy...61 Partycje FAT16 w systemie Windows NT...62 Usuwanie zawartoœci dysku i czyszczenie dysku...62 Aktywacja i dezaktywacja partycji

6 Ukrywanie lub odkrywanie partycji...64 Obs³uga du ych dysków twardych...64 Dodatek A Dodatek B Dodatek C Dodatek D Dodatek E Parametry wiersza poleceñ Parametry wiersza poleceñ programu Norton Ghost...67 Plik konfiguracji sieciowej wattcp.cfg Rozwi¹zywanie problemów Kody b³êdów programu Norton Ghost...89 Diagnostyka Wykrywanie napêdów dysków twardych i informacje diagnostyczne...91 Plik b³êdu programu Norton Ghost (ghosterr.txt)...91 Diagnostyka geometrii dysku twardego...92 Zrzut pe³nej statystyki diagnostycznej...92 Podstawowe metody testowania sieci...92 TCP/IP...92 Kable USB i DirectParallel Kable Parallel Technologies...95 Inne kable USB...96 Pomoc techniczna 97 6

7 Rozdzia³ 1 Program Norton Ghost 2001 Co to jest program Norton Ghost 2001? Program Norton Ghost 2001 jest szybkim i niezawodnym rozwi¹zaniem programowym, spe³niaj¹cym wszystkie wymagania u ytkownika w zakresie kopiowania i klonowania dysków. Zawiera narzêdzia umo liwiaj¹ce szybkie uaktualnianie dysków lub partycji oraz tworzenie i przywracanie kopii zapasowych. Program Norton Ghost automatycznie okreœla wielkoœci partycji na napêdzie docelowym. Klonowanie mo e byæ przeprowadzane bezpoœrednio pomiêdzy dwoma komputerami przez po³¹czenie sieciowe, USB lub równoleg³e. Nowa wersja programu obs³uguje system plików Linux EXT2, zapisuje obrazy dysków bezpoœrednio na napêdach CDR/RW, wykonuje klonowanie z jednego komputera do drugiego oraz obs³ugiwany jest przez Windows Millennium Edition. Program Norton Ghost 2001 oparty na rozwi¹zaniach Symantec Ghost Enterprise, zosta³ opracowany z myœl¹ o zaawansowanych technicznie u ytkownikach. Klonowanie i pliki obrazu Program Norton Ghost tworzy pliki obrazu zawieraj¹ce wszystkie informacje potrzebne do odtworzenia ca³ego dysku lub partycji. Pliki obrazu s¹ przydatn¹ i niezawodn¹ metod¹ przechowywania i kompresji obrazów modelowych konfiguracji systemowych lub tworzenia kopii zapasowych dysków lub partycji. 7

8 Program Norton Ghost 2001 Domyœlnie pliki obrazu tworzone przez program Norton Ghost otrzymuj¹ rozszerzenie.gho. Mog¹ one zawieraæ ca³y dysk lub poszczególne partycje. Pliki obrazu wspieraj¹: Ró ne poziomy kompresji Sprawdzanie integralnoœci danych CRC32 Zapisywanie jednego du ego obrazu na kilku noœnikach wymiennych. Obrazy programu Norton Ghost obejmuj¹ tylko dane zawarte na dysku. Jeœli napêd o pojemnoœci 9GB zawiera 600MB danych, to wielkoœæ obrazu programu Norton Ghost bêdzie wynosiæ oko³o 600 MB lub mniej, o ile stosuje siê kompresjê. Aplikacja Ghost Explorer pozwala odtworzyæ poszczególne pliki z obrazów, bez koniecznoœci odtwarzania ca³ej partycji lub dysku. Sk³adniki programu Norton Ghost Program Norton Ghost zawiera nastêpuj¹ce produkty i narzêdzia: Norton Ghost (plik wykonywalny) Jest to plik umo liwiaj¹cy klonowanie dysków. Program jest ma³y i wymaga niewielkiej iloœci pamiêci konwencjonalnej, dlatego mo na go ³atwo uruchomiæ z dysku startowego DOS lub z dysku twardego. Program Norton Ghost potrafi odtworzyæ system z pliku obrazu zawieraj¹cego system Windows 98 wraz z pe³n¹ wersj¹ Office 97 w ci¹gu oko³o 7 minut. Program Norton Ghost tworzy pe³ne kopie zapasowe dysków i partycji, kopiuj¹c tak e pliki systemowe pomijane przez inne narzêdzia do tworzenia kopii zapasowej. Dziêki temu, e program Norton Ghost jest idealnym narzêdziem do odtworzeñ po awariach. Ghost Boot Wizard Tworzy dyski startowe, z których mo na uruchomiæ program Norton Ghost bezpoœrednio po w³¹czeniu komputera. Dyski startowe mog¹ byæ przeznaczone do wykonania ró nych zadañ zwi¹zanych z klonowaniem. Narzêdzie Ghost Boot Wizard pomaga u ytkownikowi wybraæ sterowniki potrzebne do utworzenia dysku startowego. Ghost Boot Wizard jest aplikacj¹ systemu Windows. Ghost Explorer Ghost Explorer jest aplikacj¹ systemu Windows umo liwiaj¹c¹ dodawanie, odtwarzanie i usuwanie poszczególnych katalogów i plików z pliku obrazu. GDisk GDisk jest aplikacj¹ systemu DOS, zastêpuj¹c¹ narzêdzia FDISK i FORMAT. GDisk umo liwia dynamiczne formatowanie, lepsze wykorzystanie miejsca na dysku, operacje w trybie wsadowym, ukrywanie i odkrywanie partycji, bezpieczne czyszczenie dysku oraz tworzenie rozbudowanych raportów o partycjach. 8

9 Przyk³ady typowego u ytkowania W przeciwieñstwie do programu FDISK, w którym stosowane s¹ interaktywne menu, program GDisk jest uruchamiany z wiersza poleceñ i umo liwia szybsze konfigurowanie partycji dysku. Przyk³ady typowego u ytkowania Uaktualnienie napêdu twardego Program Norton Ghost mo ne byæ wykorzystany do utworzenia kopii dysku twardego przed jego uaktualnieniem. Plik obrazu mo na utworzyæ na noœniku wymiennym, alternatywnie mo na klonowaæ dysk bezpoœrednio do drugiego komputera przez po³¹czenie sieciowe, USB lub równoleg³e. Program Norton Ghost wspiera system Linux EXT2 oraz systemy plików Microsoft FAT i NTFS. Wielkoœci partycji na napêdzie docelowym zostaj¹ okreœlone automatycznie. Po instalacji nowego dysku twardego mo na klonowaæ do niego zawartoœæ starego dysku lub odtworzyæ na nim zapisany plik obrazu. Utworzenie i przywrócenie kopii zapasowej komputera Program Norton Ghost mo e byæ u yty do utworzenia pliku obrazu na noœniku wymiennym, takim jak CD-R/RW, dyski ZIP lub dyski JAZ oraz do utworzenia kopii zapasowej ca³ego dysku twardego lub wybranych partycji. S³u y on do tworzenia cotygodniowych kopii zapasowych oraz do obs³ugi okreœlonych wydarzeñ, takich jak instalacja nowego systemu operacyjnego. Jeœli podczas tworzenia kopii zapasowej na dysku wymiennym zabraknie miejsca, to pojawi siê komunikat sugeruj¹cy w³o enie drugiego dysku lub zapisanie danych w innym miejscu. Gdy obraz zosta³ ju utworzony, Program Norton Ghost mo na wykorzystaæ do odtworzenia dysku twardego lub dowolnej zapisanej partycji. Klonowanie dysków z optymaln¹ szybkoœci¹ Program Norton Ghost pozwala zoptymalizowaæ szybkoœæ kopiowania napêdu twardego, zw³aszcza w przypadku, gdy napêd Ÿród³owy i napêd docelowy znajduj¹ siê w tym samym komputerze. Obecnie dostêpny jest szeroki asortyment sprzêtu komputerowego, zawieraj¹cego ró ne rodzaje takich podzespo³ów jak procesory, napêdy twarde i pamiêæ. Wiele nowoczesnych komputerów potrafi przekazywaæ dane z szybkoœci¹ oko³o 1GB na minutê. Szybkoœæ taka jest imponuj¹ca, zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, e wielkoœæ skompresowanego obrazu napêdu zawieraj¹cego system Windows 98 wynosi tylko kilkaset megabajtów. W takiej sytuacji program Norton Ghost mo e odtworzyæ system Windows 98 w ci¹gu zaledwie kilku sekund. 9

10

11 Rozdzia³ 2 Na pocz¹tku Przed zainstalowaniem oprogramowania Norton Ghost, nale y ustaliæ planowan¹ metodê klonowania do napêdu wewnêtrznego, poprzez kabel równoleg³y itd. Nastêpnie nale y skonfigurowaæ sprzêt i oprogramowanie zgodnie z wybran¹ metod¹ transmisji. Z ró nymi metodami transmisji wi¹ ¹ siê ró ne wymagania dotycz¹ce sprzêtu. Instalacja oprogramowania Norton Ghost Aby przygotowaæ oprogramowanie Norton Ghost do pracy, nale y wykonaæ nastêpuj¹ce zadania: Zainstalowaæ oprogramowanie Norton Ghost na komputerze (patrz sekcja Procedury instalacji na stronie 18). Utworzyæ odpowiedni dysk startowy za pomoc¹ aplikacji Ghost Boot Wizard (patrz sekcja Tworzenie dysków startowych na stronie 21). Informacje o klonowaniu, tworzeniu i odtwarzaniu plików obrazu za pomoc¹ programu Norton Ghost znajduj¹ siê w sekcji Klonowanie dysków na stronie 31. Dostosowywanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji Poni ej opisany jest ogólny proces przygotowania urz¹dzeñ i napêdów do wspó³pracy z programem Norton Ghost. 1 Ustalenie planowanego zastosowania programu Norton Ghost: Powielanie dysków Tworzenie plików obrazu dysku Odtwarzanie plików obrazu dysku 11

12 Na pocz¹tku Powielanie partycji Tworzenie plików obrazu partycji Odtwarzanie plików obrazu partycji 2 Wybór odpowiedniej konfiguracji sprzêtu niezbêdnej do przeprowadzenia wybranej operacji. W jej sk³ad wchodzi jeden lub wiêcej napêdów wewnêtrznych oraz: Brak po³¹czenia zewnêtrznego Urz¹dzenie zewnêtrzne nie wymagaj¹ce dodatkowej konfiguracji (na przyk³ad, napêd JAZ/ZIP lub urz¹dzenie IDE do zapisu na dyskach CD-ROM) Napêd taœmowy SCSI lub urz¹dzenie do zapisu na dyskach CD-ROM wymagaj¹ce konfiguracji sterownika DOS ASPI Urz¹dzenie wymagaj¹ce konfiguracji sterownika DOS Po³¹czenie typu peer-to-peer oparte na portach LPT lub USB Po³¹czenie typu peer-to-peer oparte na protokole TCP/IP i kartach interfejsu sieciowego 3 Konfiguracja sprzêtu i systemu zgodnie z wybran¹ metod¹. a Nale y upewniæ siê, e oba napêdy twarde s¹ poprawnie zainstalowane oraz e BIOS systemu jest skonfigurowany i poprawnie pokazuje dopuszczalne parametry napêdów. b Nale y skonfigurowaæ sterowniki wymagane przez pozosta³e urz¹dzenia: Napêd taœmowy SCSI wymagaj¹cy konfiguracji sterownika DOS Sterownik SCSI ASPI DOS nale y zainstalowaæ w pliku config.sys zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji napêdu taœmowego SCSI. Urz¹dzenie wymagaj¹ce konfiguracji sterownika DOS Sterownik DOS nale y zainstalowaæ zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji urz¹dzenia. Po³¹czenie typu peer-to-peer: LPT lub USB Nale y: Skonfigurowaæ port LPT lub USB. Pod³¹czyæ kable. Utworzyæ dysk startowy LPT/USB za pomoc¹ programu Ghost Boot Wizard. Ustaliæ, który komputer bêdzie nadrzêdny, a który podrzêdny. Obraz mo na przenieœæ z napêdu nadrzêdnego do napêdu podrzêdnego lub odtworzyæ z napêdu podrzêdnego do napêdu nadrzêdnego, ale nie odwrotnie. Wiêcej informacji znajduje siê w sekcji Po³¹czenia typu peer-to-peer na stronie

13 Dostosowywanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji Po³¹czenie typu peer-to-peer: TCP/IP Nale y: Zainstalowaæ kartê interfejsu sieciowego (NIC). Pod³¹czyæ kable. Utworzyæ Sieciowy dysk startowy za pomoc¹ programu Ghost Boot Wizard. Ustaliæ, który komputer bêdzie nadrzêdnym, a który podrzêdnym. Obraz mo na przenieœæ z napêdu nadrzêdnego do napêdu podrzêdnego lub odtworzyæ z napêdu podrzêdnego do napêdu nadrzêdnego, ale nie odwrotnie. Wymagania sprzêtowe dla ró nych metod transmisji w programie Norton Ghost Rodzaj po³¹czenia W poni szej tabeli opisany jest sprzêt wymagany w przypadku ka dej metody transmisji. Po³¹czenie typu peer-to-peer LPT/po³¹czenie przez port równoleg³y Po³¹czenie typu peer-to-peer przez port USB Sprzêt Kabel po³¹czenia przez port równoleg³y oraz dwukierunkowy port równoleg³y w ka dym komputerze. Najlepsz¹ opcj¹ po³¹czenia jest ECP, który zapewnia szybkoœæ przekazu danych oko³o 5 MB/min. Program Norton Ghost obs³uguje tak e uniwersalny kabel DirectParallel, dostarczany przez firmê Parallel Technologies, który zapewnia szybkoœæ przekazu oko³o MB/min (wiêcej informacji znajduje siê w Dodatku E na stronie 95). Kabel USB obs³uguj¹cy po³¹czenie host-to-host oraz zapewniaj¹cy szybkoœæ przekazu danych oko³o MB/min (wiêcej informacji znajduje siê w Dodatku E na stronie 95). Po³¹czenie typu peer-to-peer TCP/IP Karta NIC Ethernet lub Token Ring. Gotowe po³¹czenie sieciowe oparte na jednym z nastêpuj¹cych rodzajów okablowania: Skroœny kabel Ethernet (wtyki 1236>3612) Kabel wspó³osiowy Kable standardowe z koncentratorem lub MAU 13

14 Na pocz¹tku Rodzaj po³¹czenia Sterownik napêdu taœmowego SCSI Noœniki wymienne Sprzêt Sterownik DOS ASPI. Taœmy (Noœniki). Noœniki wymienne i napêd. Sterowniki napêdu umo liwiaj¹ce jego wykorzystanie w systemie DOS. CD-ROM Napêdy wewnêtrzne Urz¹dzenia lokalne Urz¹dzenie do zapisu na dyskach CD-ROM. Puste noœniki CD-R lub CD-RW. Wiêcej informacji znajduje siê w sekcji Pliki obrazu i urz¹dzenia do zapisu na dyskach CD-ROM na stronie 48. Nale y upewniæ siê, e ka dy napêd wewnêtrzny jest w³aœciwie skonfigurowany. Jeœli u ytkowane s¹ sta³e napêdy IDE, to zworki powinny byæ odpowiednio ustawione, a konfiguracja BIOS powinna odpowiadaæ uk³adowi dysków. W napêdzie Ÿród³owym i docelowym nie powinny wystêpowaæ uszkodzenia plików ani wady fizyczne. Jeœli program Norton Ghost bêdzie u ywany razem z napêdem taœmowym SCSI, to dla tego urz¹dzenia musi byæ zainstalowany sterownik ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) dla DOS. Sterownik nale y zainstalowaæ w pliku config.sys, na przyk³ad: device=c:\scsitape\aspi4dos.sys Szczegó³owe instrukcje powinny znajdowaæ siê w dokumentacji napêdu taœmowego SCSI. Po³¹czenia typu peer-to-peer Po³¹czenia typu peer-to-peer umo liwiaj¹ uruchomienie programu Norton Ghost na dwóch komputerach oraz przekazywanie pomiêdzy nimi zawartoœci napêdów, partycji i plików obrazu. 14

15 Dostosowywanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji W poni szej tabeli opisane s¹ ró ne operacje klonowania oraz odpowiadaj¹ce im role komputerów nadrzêdnych i podrzêdnych. Czynnoœæ Nadrzêdny Podrzêdny Kopiowanie dysku na dysk Komputer zawieraj¹cy dysk Ÿród³owy Komputer zawieraj¹cy dysk docelowy Kopiowanie dysku do pliku obrazu Kopiowanie pliku obrazu na dysk Kopiowanie partycji do partycji Kopiowanie partycji do pliku obrazu Kopiowanie pliku obrazu do partycji Komputer zawieraj¹cy dysk Ÿród³owy Komputer zawieraj¹cy dysk docelowy Komputer zawieraj¹cy partycjê Ÿród³ow¹ Komputer zawieraj¹cy partycjê Ÿród³ow¹ Komputer zawieraj¹cy partycjê docelow¹ Komputer otrzymuj¹cy docelowy plik obrazu Komputer zawieraj¹cy Ÿród³owy plik obrazu Komputer zawieraj¹cy partycjê docelow¹ Komputer otrzymuj¹cy docelowy plik obrazu Komputer zawieraj¹cy Ÿród³owy plik obrazu Po³¹czenia typu peer-to-peer przez port równoleg³y i USB Komputery nale y po³¹czyæ przez port LPT lub USB przy u yciu odpowiedniego kabla. Program Norton Ghost musi dzia³aæ w systemie DOS na obydwu komputerach. Port równoleg³y musi byæ ustawiony jako dwukierunkowy. Najwiêksz¹ wydajnoœæ zapewni ECP. Na podstawie powy szej tabeli nale y ustaliæ, który komputer bêdzie komputerem nadrzêdnym (steruj¹cym), a który bêdzie komputerem podrzêdnym (drugim komputerem bior¹cym udzia³ w po³¹czeniu). Interakcja z operatorem odbywa siê wy³¹cznie na komputerze nadrzêdnym. 15

16

17 Rozdzia³ 3 Instalacja programu Norton Ghost W niniejszym rozdziale opisany jest proces instalacji programu Norton Ghost na komputerze, w tym instalacja pliku wykonywalnego Norton Ghost. Wymagania systemowe Plik wykonywalny Norton Ghost oraz GDisk dzia³aj¹ w systemie DOS. Dysk instalacyjny CD-ROM zawiera wersjê systemu DOS, co umo liwia uruchomienie komputera w systemie DOS i u ycie tych plików. Do klonowania PC IBM PC lub komputer w 100% kompatybilny System DOS 5.0 lub nowsza wersja Procesor co najmniej 386 SX (zalecany co najmniej 486) 8 MB RAM w przypadku systemu Windows 95/98 16 MB RAM w przypadku systemu Windows NT/ MB wolnego miejsca na dysku Monitor VGA (minimum) Mysz kompatybilna z Microsoft (zalecana) Napêd CD-ROM System Windows 9x, NT 4.0, 2000 lub Millennium Edition (wymagany dla programów Norton Ghost Explorer i Ghost Boot Wizard) 17

18 Instalacja programu Norton Ghost Procedury instalacji Instalacja programu Norton Ghost Aby zainstalowaæ program Norton Ghost, nale y: 1 W³o yæ dysk CD-ROM Norton Ghost i klikn¹æ opcjê Install Norton Ghost Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi siê na ekranie. 3 Wype³niæ informacje rejestracyjne. Rêczna instalacja programu Norton Ghost na dysku twardym Program Norton Ghost mo e byæ zainstalowany przy u yciu instalacyjnego CD-ROM lub poprzez bezpoœrednie skopiowanie do komputera aplikacji opartych na systemie DOS. Aby rêcznie zainstalowaæ program Norton Ghost na dysku twardym, nale y: 1 Utworzyæ katalog na napêdzie docelowym. 2 Skopiowaæ pliki ghostpe.exe i gdisk.exe z katalogu Tools na dysku instalacyjnym CD-ROM do katalogu docelowego. Uwaga: Jeœli pliki kopiowane s¹ z dysku CD-ROM, nie przy u yciu polecenia systemu DOS, lecz za pomoc¹ operacji systemu Windows (przeci¹gniêcia mysz¹ lub polecenia kopiuj/wklej), to pliki zachowaj¹ atrybut tylko do odczytu. Atrybut ten nale y zmieniæ rêcznie dla pliku wykonywalnego ghostpe.exe oraz wszystkich innych plików, które bêd¹ podlegaæ aktualizacji lub edycji. Deinstalacja programu Norton Ghost Aby usun¹æ program Norton Ghost: Jeœli aplikacja Norton Ghost zosta³a zainstalowana za pomoc¹ programu instalacyjnego, to nale y zastosowaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych metod: Usuniêcie programu Norton Ghost przy u yciu opcji Dodaj/usuñ programy w Panelu sterowania. Klikniêcie opcji Norton Ghost 2001 > Uninstall Norton Ghost 2001 w menu Start/Programy. Jeœli pliki Norton Ghost zainstalowano rêcznie, to nale y usun¹æ plik wykonywalny ghostpe.exe oraz inne zwi¹zane z nim pliki. 18

19 Aktualizacja programu Norton Ghost Aktualizacja programu Norton Ghost Dla zarejestrowanych u ytkowników wygodn¹ metod¹ otrzymania aktualizacji programu Norton Ghost jest opcja LiveUpdate. LiveUpdate ustanawia po³¹czenie internetowe z serwerem Symantec i sprawdza, czy dostêpne s¹ aktualizacje programu Norton Ghost. Aktualizacje te mo na wybraæ, pobraæ i zainstalowaæ. Symantec nie pobiera op³at za aktualizacje programu Norton Ghost. Stosowane s¹ tylko normalne op³aty za dostêp do Internetu. Aby zaktualizowaæ program Norton Ghost przy u yciu opcji LiveUpdate, nale y: 1 Klikn¹æ opcjê Norton Ghost 2001 > Ghost Explorer w menu Start/Programy. 2 W menu Help klikn¹æ opcjê LiveUpdate. 3 Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi siê na ekranie. 19

20

21 Rozdzia³ 4 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Program Ghost Boot Wizard tworzy dyski startowe i pomaga wybraæ potrzebne sterowniki. Tworzenie dysków startowych Program Ghost Boot Wizard pozwala tworzyæ: Dyski startowe umo liwiaj¹ce uruchomienie us³ugi typu peer-to-peer dla portów USB i LPT Standardowe dyski startowe umo liwiaj¹ce uruchomienie programu Norton Ghost na pojedynczym komputerze Sieciowe dyski startowe zapewniaj¹ce wsparcie sieciowych po³¹czeñ typu peer-to-peer z wykorzystaniem protoko³u TCP Dyski startowe zawieraj¹ce ogólne sterowniki napêdów CD-ROM, które umo liwiaj¹ zapisywanie obrazów dysków na dyskach CD-R/RW Dla celów tworzenia dysków startowych dostarczony jest system IBM DOS. Pliki systemu DOS zostaj¹ zainstalowane automatycznie podczas tworzenia dysku startowego w Ghost Boot Wizard. 21

22 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Aby uruchomiæ program Ghost Boot Wizard, nale y: Klikn¹æ opcjê Norton Ghost 2001 > Ghost Boot Wizard w menu Start/Programy. Standardowe dyski startowe z opcjonalnym wsparciem LPT i USB Aby utworzyæ dysk startowy do u ycia na pojedynczym komputerze lub wspieraj¹cy po³¹czenia przez LPT i USB, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Klikn¹æ opcjê Standard Boot Disk with LPT & USB Support i przycisk Next. 3 Wykonaæ jedn¹ lub wiêcej z podanych czynnoœci, nastêpnie nacisn¹æ przycisk Next. Klikn¹æ opcjê USB Support, aby dodaæ obs³ugê USB na dysku startowym Klikn¹æ opcjê LPT Support, aby dodaæ obs³ugê LPT na dysku startowym Wy³¹czyæ opcje USB Support i LPT Support, aby stworzyæ dysk startowy uruchamiaj¹cy program Norton Ghost na pojedynczym komputerze. 4 Domyœlna œcie ka pliku wykonywalnego Ghost znajduje siê w polu GhostPE.exe. Jeœli plik ten zosta³ przeniesiony lub jeœli planowanie jest stosowanie innej wersji Ghost, to w tym polu nale y wpisaæ w³aœciw¹ œcie kê. 5 W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne ¹dane parametry wiersza poleceñ (patrz Dodatek A na stronie 67), a nastêpnie nacisn¹æ przycisk Next. 6 Wpisaæ odpowiedni¹ literê napêdu dyskietki w polu Floppy Disk Drive. 7 W polu Number of disks to create nale y wpisaæ liczbê dysków, które maj¹ zostaæ utworzone. 8 Klikn¹æ przycisk Format disk(s) first, aby sformatowaæ dyskietki przed utworzeniem dysku startowego. 9 Klikn¹æ przycisk Quick Format, aby wybraæ szybkie formatowanie. Nacisn¹æ przycisk Next. Dyski startowe ze wsparciem sieciowym Program Ghost Boot Wizard umo liwia utworzenie dysków startowych zapewniaj¹cych sieciowe wsparcie po³¹czeñ typu peer-to-peer opartych na protokole TCP. 22 Przed rozpoczêciem procesu nale y wiedzieæ, który typ karty sieciowej zainstalowany jest w komputerach. Dla ka dego zainstalowanego typu karty sieciowej nale y utworzyæ osobny dysk startowy, chyba e stosowany jest szablon wielokartowy.

23 Tworzenie dysków startowych Aby utworzyæ dysk startowy ze wsparciem sieciowym, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Klikn¹æ opcjê Peer-to-peer Network Boot Disk i przycisk Next. 3 Wybraæ sterownik sieciowy odpowiadaj¹cy marce i modelowi zainstalowanej karty sieciowej. Nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. Jeœli odpowiedni sterownik nie wystêpuje na liœcie, nale y post¹piæ zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Dodawanie sterowników sieciowych do Ghost Boot Wizard na stronie 25. Instrukcje dotycz¹ce tworzenia dysku startowego wykorzystuj¹cego wiêcej ni jeden sterownik znajduj¹ siê w sekcji Tworzenie szablonu wielokartowego na stronie Domyœlna œcie ka pliku wykonywalnego Ghost pojawi siê w polu GhostPE.exe. Jeœli plik ten zosta³ przeniesiony lub jeœli planowane jest stosowanie innej wersji Ghost, w tym polu nale y wpisaæ w³aœciw¹ œcie kê. 5 W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne ¹dane parametry wiersza poleceñ (patrz Dodatek A na stronie 67), a nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. 6 Jeœli sieæ zawiera serwer DHCP, klikn¹æ opcjê DHCP will assign the IP settings. W przeciwnym wypadku klikn¹æ opcjê The IP settings will be statically defined i wype³niæ pola znajduj¹ce siê pod t¹ opcj¹. Klikn¹æ przycisk Next. 7 Wpisaæ odpowiedni¹ literê napêdu dyskietki w polu Floppy Disk Drive. 8 W polu Number of disks to create wpisaæ liczbê dysków, które maj¹ zostaæ utworzone. 9 Klikn¹æ opcjê Format disk(s) first, aby sformatowaæ dyskietki przed uruchomieniem dysku startowego. 10 Klikn¹æ opcjê Quick Format, aby wykonaæ szybkie formatowanie. Klikn¹æ przycisk Next. 23

24 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Dyski startowe ze wsparciem napêdu CD-ROM Aby utworzyæ dysk startowy umo liwiaj¹cy dostêp do obrazów przechowywanych na CD-ROM, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Klikn¹æ opcjê CD-ROM Boot Disk i przycisk Next. 3 Domyœlna œcie ka pliku wykonywalnego Ghost pojawi siê w polu GhostPE.exe. Jeœli plik ten zosta³ przeniesiony lub jeœli planowane jest stosowanie innej wersji Ghost, nale y wpisaæ w tym polu w³aœciw¹ œcie kê. 4 W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne ¹dane parametry wiersza polecenia (patrz Dodatek A na stronie 67), a nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. 5 Wpisaæ odpowiedni¹ literê napêdu dyskietki w polu Floppy Disk Drive. 6 W polu Number of disks to create wpisaæ liczbê dysków, które maj¹ zostaæ utworzone. 7 Klikn¹æ Format disk(s) first, aby sformatowaæ dyskietki przed utworzeniem dysku startowego. 8 Klikn¹æ opcjê Quick Format, aby wykonaæ szybkie formatowanie. Klikn¹æ przycisk Next. Tworzenie szablonu dla wielu kart sieciowych Szablony wielokartowe umo liwiaj¹ utworzenie dysku startowego zawieraj¹cego kilka sterowników NDIS2. W momencie startu specjalny sterownik wielokartowy sprawdza sprzêt komputera w celu ustalenia, czy mo na u yæ któregoœ ze sterowników NDIS2 do uzyskania dostêpu do zainstalowanej karty sieciowej. Ograniczenia stosowania zawarte s¹ w umowie licencyjnej oprogramowania. Aby utworzyæ szablon zawieraj¹cy wiêcej ni jeden sterownik, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Wybraæ ¹dany typ dysku startowego. 3 Klikn¹æ opcjê Multicard Template i przycisk Next. 4 Wybraæ ¹dane sterowniki NDIS2 z listy, a nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. Jeœli tworzona dyskietka jest dyskietk¹ startow¹, to nie nale y wybieraæ wiêcej ni cztery lub piêæ sterowników, ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca na dyskietce. 24

25 Dodawanie sterowników sieciowych do Ghost Boot Wizard Dodawanie sterowników sieciowych do Ghost Boot Wizard Program Ghost Boot Wizard zawiera sterowniki odpowiadaj¹ce przesz³o 80 typom kart. Jeœli u ywany sterownik nie wystêpuje na liœcie, to nale y go dodaæ do Ghost Boot Wizard. Aby dodaæ sterownik sieciowy do programu Ghost Boot Wizard, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Wybraæ ¹dany typ dysku startowego. 3 Klikn¹æ przycisk Add. 4 Klikn¹æ opcjê Packet Driver lub NDIS2 Driver, a nastêpnie klikn¹æ przycisk OK. Wielu producentów kart sieciowych dostarcza obydwa typy sterownika. W takim przypadku mo na wybraæ dowoln¹ opcjê. Dla sterowników pakietowych: W wiêkszoœci przypadków sterowniki pakietowe s¹ plikami wykonywalnymi systemu DOS (z rozszerzeniem.com lub.exe), ³adowanymi z pliku autoexec.bat przed za³adowaniem programu Norton Ghost. Norton Ghost komunikuje siê bezpoœrednio ze sterownikiem pakietowym, w celu korzystania z us³ug oferowanych przez kartê sieciow¹. a W polu Driver Executable nale y wpisaæ œcie kê sterownika pakietowego, tak aby Ghost Boot Wizard móg³ skopiowaæ plik do bie ¹cego szablonu. Generalnie, sterowniki pakietowe znajduj¹ siê na dyskietce sterowników dostarczonej razem z kart¹ sieciow¹. Jeœli sterownik pakietowy jest instalowany z oryginalnych dyskietek, to prawdopodobnie sterownik znajdzie siê w katalogu o nazwie Packet lub Pktdrv. b W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne parametry wiersza poleceñ wymagane przez kartê sieciow¹. Parametry te s¹ zale ne od sterownika, a w przypadku kart sieciowych Plug and Play zwykle s¹ opcjonalne. Odpowiednie informacje powinny znajdowaæ siê w dokumentacji karty sieciowej, czêsto dostarczonej w postaci pliku Readme.txt, w tym samym katalogu co sterownik. c Nale y ustawiæ tryb emisji grupowej. Klikniêcie opcji Select Automatically pozwoli programowi Ghost ustaliæ optymalny tryb emisji grupowej na podstawie informacji zawartych w sterowniku pakietowym. Jeœli tryb Select Automatically nie dzia³a, to nale y spróbowaæ ustawienia Receive Mode 5 (jeœli ta opcja te nie dzia³a, to mo na spróbowaæ ustawienia Receive Mode 6). Program Norton Ghost nie obs³uguje emisji grupowej Ghost, jednak e ustawienie trybu emisji grupowej mo e okazaæ siê konieczne. 25

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL 07-30-00472-PL Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: 07-30-00472

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Odzyskiwanie danych w praktyce

Odzyskiwanie danych w praktyce IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Odzyskiwanie danych w praktyce Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7197-973-8 Format: B5, stron: 146 TWÓJ KOSZYK DODAJ

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Radio Prox USB. Program Master Instalacja oprogramowania. Pod³¹czenie Instalacja sterowników. Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika

Radio Prox USB. Program Master Instalacja oprogramowania. Pod³¹czenie Instalacja sterowników. Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika Program Master Instalacja oprogramowania Pod³¹czenie Instalacja sterowników Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika Obs³uga pilotów Dodawanie, usuwanie, edycja Baza danych Przenoszenie ustawieñ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 / USB 2.0 & FireWire version

USB 2.0 / USB 2.0 & FireWire version USB 2.0 / USB 2.0 & FireWire version Rev. 426 Freecom FHD-3 Szanowny U ytkowniku! Dziêkujemy za wybór zewnêtrznego dysku twardego Freecom FHD-3. Aby zapewniæ optymaln¹ wydajnoœæ i obs³ugê FHD-3 prosimy

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB?

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB? 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny Metoda 1 - Media Creation Tool Aby przygotować pendrive z instalatorem systemu Windows 10 należy pobrać narzędzie MediaCreationTool.

Bardziej szczegółowo

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o.

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o. Jak zaprogramować procesor i wgrać firmwar-e do yampp3usb Spis treści: 1 Programowanie za pomocą programu PonyProg2000.... 3 1.1 Zaprogramowanie mikrokontrolera... 3 1.2 Ustawienia bitów konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci D O D A T E K A Instalacja programu Dowiesz się o: Wymaganiach sprzętowych systemu Instalacji programu w wersji podstawowej Instalacji programu w sieci Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Bardziej szczegółowo