Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza , 11:20:42

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42"

Transkrypt

1 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika

2 Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Nota o prawach autorskich Copyright Symantec Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Ka da udostêpniona przez firmê Symantec Corporation dokumentacja techniczna jest produktem, chronionym prawem autorskim i wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ firmy Symantec Corporation. BEZ GWARANCJI. Dokumentacja techniczna jest dostarczana tak jak jest i firma Symantec Corporation nie gwarantuje jej dok³adnoœci lub przydatnoœci do okreœlonych celów. Ca³kowite ryzyko zwi¹zane z u ytkowaniem dokumentacji technicznej lub zastosowaniem informacji w niej zawartych ponosi u ytkownik. W dokumentacji mog¹ wyst¹piæ niedok³adnoœci techniczne lub b³êdy typograficzne. Firma Symantec zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia. adna czêœæ niniejszej pracy nie mo e byæ reprodukowana bez pisemnej zgody udzielonej przez firmê Symantec Corporation, Peter Norton Group, Torre Avenue, Cupertino, CA 95014, USA. Znaki towarowe Symantec, logo Symantec, Norton Ghost, Ghost Walker, Ghost Explorer i GDisk s¹ znakami towarowymi firmy Symantec Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Windows Millenium s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Coporation. IBM, OS/2 i OS/2 Warp s¹ zastrze onymi zakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Novell i Netware s¹ zastrze onymi znakami towarowymi fimy Novell Corporation. 3Com i Etherlink s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy 3Com Corporation. Compaq jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Compaq Corporation. Zip i Jaz s¹ zastrze onymi znakami towarowymi firmy Iomega Coporation. SuperDisk jest znakiem towarowym firmy Imation Enterprises Corporation. DirectParallel jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Parallel Technologies, Inc. Nazwy innych produktów wymienione w tym podrêczniku mog¹ byæ znakami towarowymi odpowiednich firm i zostaj¹ niniejszym uznane. Wydrukowano w Irlandii

3 Spis Treœci Rozdzia³ 1 Program Norton Ghost Rozdzia³ 2 Co to jest program Norton Ghost 2001?...7 Klonowanie i pliki obrazu...7 Sk³adniki programu Norton Ghost...8 Przyk³ady typowego u ytkowania...9 Uaktualnienie napêdu dysku twardego...9 Utworzenie i przywrócenie kopii zapasowej komputera...9 Klonowanie dysków z optymaln¹ szybkoœci¹...9 Na pocz¹tku Instalacja oprogramowania Norton Ghost...11 Dostosywowanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji...11 Wymagania sprzêtowe dla ró nych metod transmisji w programie Norton Ghost...13 Napêdy wewnêtrzne...14 Urz¹dzenia lokalne...14 Po³¹czenia typu peer-to-peer...14 Po³¹czenia typu peer-to-peer przez port równoleg³y i USB...15 Rozdzia³ 3 Instalacja programu Norton Ghost Wymagania systemowe...17 Procedury instalacji...18 Instalacja programu Norton Ghost...18 Rêczna instalacja programu Norton Ghost na dysku twardym..18 Deinstalacja programu Norton Ghost...18 Aktualizacja programu Norton Ghost

4 Rozdzia³ 4 Rozdzia³ 5 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Tworzenie dysków startowych...21 Standardowe dyski startowe z opcjonalnym wsparciem LPT i USB...22 Dyski startowe ze wsparciem sieciowym...22 Dyski startowe ze wsparciem CD-ROM...24 Tworzenie szablonu dla wielu kart sieciowych...24 Dodawanie sterowników sieciowych do narzêdzia Ghost Boot Wizard...25 Tworzenie dysku startowego DOS bez narzêdzia Ghost Boot Wizard...27 Klonowanie dysków i partycji Uruchamianie programu Norton Ghost...29 Nawigacja bez myszy...30 U ytkowanie programu Norton Ghost...30 Klonowanie dysków...31 Klonowanie dysku na dysk...31 Klonowanie dysku do pliku obrazu...33 Klonowanie dysku z pliku obrazu...34 Klonowanie partycji...36 Klonowanie partycji do partycji...36 Klonowanie partycji do pliku obrazu...38 Klonowanie partycji z pliku obrazu...40 Stosowanie parametrów podczas klonowania...41 Klonowanie dysków dynamicznych w systemie Windows Rozdzia³ 6 Praca z plikami obrazu Pliki obrazu i kompresja

5 Rozdzia³ 7 Pliki obrazu i CRC Pliki obrazu w kilku woluminach...45 Standardowe pliki obrazu...45 Pliki obrazu podzielone na segmenty ograniczonej wielkoœci...45 ¹czone pliki obrazu...45 ¹czenie woluminów i ograniczanie wielkoœci segmentów...46 adowanie z obrazu ³¹czonego...46 Pliki obrazu i napêdy taœmowe...47 Pliki obrazu i urz¹dzenia do zapisu na dyskach CD-ROM...48 Narzêdzia programu Norton Ghost Praca z plikami zawartymi w plikach obrazu...51 Modyfikacja plików obrazu w programie Ghost Explorer...53 Zapisywanie listy plików zawartych w pliku obrazu...53 Ustawianie wielkoœci segmentów...53 Kompilacja pliku...54 Ustalenie wersji programu Norton Ghost u ytej do utworzenia pliku obrazu...54 Uruchamianie programu Ghost Explorer z wiersza poleceñ...54 Program Ghost GDisk...56 G³ówne parametry wiersza poleceñ...57 Pomoc online dotycz¹ca parametrów wiersza poleceñ...57 Wspólne parametry poleceñ narzêdzia GDisk...58 Tworzenie partycji...58 Ponowna inicjalizacja MBR...60 Wyœwietlanie informacji o dyskach...60 Tryb wsadowy...61 Partycje FAT16 w systemie Windows NT...62 Usuwanie zawartoœci dysku i czyszczenie dysku...62 Aktywacja i dezaktywacja partycji

6 Ukrywanie lub odkrywanie partycji...64 Obs³uga du ych dysków twardych...64 Dodatek A Dodatek B Dodatek C Dodatek D Dodatek E Parametry wiersza poleceñ Parametry wiersza poleceñ programu Norton Ghost...67 Plik konfiguracji sieciowej wattcp.cfg Rozwi¹zywanie problemów Kody b³êdów programu Norton Ghost...89 Diagnostyka Wykrywanie napêdów dysków twardych i informacje diagnostyczne...91 Plik b³êdu programu Norton Ghost (ghosterr.txt)...91 Diagnostyka geometrii dysku twardego...92 Zrzut pe³nej statystyki diagnostycznej...92 Podstawowe metody testowania sieci...92 TCP/IP...92 Kable USB i DirectParallel Kable Parallel Technologies...95 Inne kable USB...96 Pomoc techniczna 97 6

7 Rozdzia³ 1 Program Norton Ghost 2001 Co to jest program Norton Ghost 2001? Program Norton Ghost 2001 jest szybkim i niezawodnym rozwi¹zaniem programowym, spe³niaj¹cym wszystkie wymagania u ytkownika w zakresie kopiowania i klonowania dysków. Zawiera narzêdzia umo liwiaj¹ce szybkie uaktualnianie dysków lub partycji oraz tworzenie i przywracanie kopii zapasowych. Program Norton Ghost automatycznie okreœla wielkoœci partycji na napêdzie docelowym. Klonowanie mo e byæ przeprowadzane bezpoœrednio pomiêdzy dwoma komputerami przez po³¹czenie sieciowe, USB lub równoleg³e. Nowa wersja programu obs³uguje system plików Linux EXT2, zapisuje obrazy dysków bezpoœrednio na napêdach CDR/RW, wykonuje klonowanie z jednego komputera do drugiego oraz obs³ugiwany jest przez Windows Millennium Edition. Program Norton Ghost 2001 oparty na rozwi¹zaniach Symantec Ghost Enterprise, zosta³ opracowany z myœl¹ o zaawansowanych technicznie u ytkownikach. Klonowanie i pliki obrazu Program Norton Ghost tworzy pliki obrazu zawieraj¹ce wszystkie informacje potrzebne do odtworzenia ca³ego dysku lub partycji. Pliki obrazu s¹ przydatn¹ i niezawodn¹ metod¹ przechowywania i kompresji obrazów modelowych konfiguracji systemowych lub tworzenia kopii zapasowych dysków lub partycji. 7

8 Program Norton Ghost 2001 Domyœlnie pliki obrazu tworzone przez program Norton Ghost otrzymuj¹ rozszerzenie.gho. Mog¹ one zawieraæ ca³y dysk lub poszczególne partycje. Pliki obrazu wspieraj¹: Ró ne poziomy kompresji Sprawdzanie integralnoœci danych CRC32 Zapisywanie jednego du ego obrazu na kilku noœnikach wymiennych. Obrazy programu Norton Ghost obejmuj¹ tylko dane zawarte na dysku. Jeœli napêd o pojemnoœci 9GB zawiera 600MB danych, to wielkoœæ obrazu programu Norton Ghost bêdzie wynosiæ oko³o 600 MB lub mniej, o ile stosuje siê kompresjê. Aplikacja Ghost Explorer pozwala odtworzyæ poszczególne pliki z obrazów, bez koniecznoœci odtwarzania ca³ej partycji lub dysku. Sk³adniki programu Norton Ghost Program Norton Ghost zawiera nastêpuj¹ce produkty i narzêdzia: Norton Ghost (plik wykonywalny) Jest to plik umo liwiaj¹cy klonowanie dysków. Program jest ma³y i wymaga niewielkiej iloœci pamiêci konwencjonalnej, dlatego mo na go ³atwo uruchomiæ z dysku startowego DOS lub z dysku twardego. Program Norton Ghost potrafi odtworzyæ system z pliku obrazu zawieraj¹cego system Windows 98 wraz z pe³n¹ wersj¹ Office 97 w ci¹gu oko³o 7 minut. Program Norton Ghost tworzy pe³ne kopie zapasowe dysków i partycji, kopiuj¹c tak e pliki systemowe pomijane przez inne narzêdzia do tworzenia kopii zapasowej. Dziêki temu, e program Norton Ghost jest idealnym narzêdziem do odtworzeñ po awariach. Ghost Boot Wizard Tworzy dyski startowe, z których mo na uruchomiæ program Norton Ghost bezpoœrednio po w³¹czeniu komputera. Dyski startowe mog¹ byæ przeznaczone do wykonania ró nych zadañ zwi¹zanych z klonowaniem. Narzêdzie Ghost Boot Wizard pomaga u ytkownikowi wybraæ sterowniki potrzebne do utworzenia dysku startowego. Ghost Boot Wizard jest aplikacj¹ systemu Windows. Ghost Explorer Ghost Explorer jest aplikacj¹ systemu Windows umo liwiaj¹c¹ dodawanie, odtwarzanie i usuwanie poszczególnych katalogów i plików z pliku obrazu. GDisk GDisk jest aplikacj¹ systemu DOS, zastêpuj¹c¹ narzêdzia FDISK i FORMAT. GDisk umo liwia dynamiczne formatowanie, lepsze wykorzystanie miejsca na dysku, operacje w trybie wsadowym, ukrywanie i odkrywanie partycji, bezpieczne czyszczenie dysku oraz tworzenie rozbudowanych raportów o partycjach. 8

9 Przyk³ady typowego u ytkowania W przeciwieñstwie do programu FDISK, w którym stosowane s¹ interaktywne menu, program GDisk jest uruchamiany z wiersza poleceñ i umo liwia szybsze konfigurowanie partycji dysku. Przyk³ady typowego u ytkowania Uaktualnienie napêdu twardego Program Norton Ghost mo ne byæ wykorzystany do utworzenia kopii dysku twardego przed jego uaktualnieniem. Plik obrazu mo na utworzyæ na noœniku wymiennym, alternatywnie mo na klonowaæ dysk bezpoœrednio do drugiego komputera przez po³¹czenie sieciowe, USB lub równoleg³e. Program Norton Ghost wspiera system Linux EXT2 oraz systemy plików Microsoft FAT i NTFS. Wielkoœci partycji na napêdzie docelowym zostaj¹ okreœlone automatycznie. Po instalacji nowego dysku twardego mo na klonowaæ do niego zawartoœæ starego dysku lub odtworzyæ na nim zapisany plik obrazu. Utworzenie i przywrócenie kopii zapasowej komputera Program Norton Ghost mo e byæ u yty do utworzenia pliku obrazu na noœniku wymiennym, takim jak CD-R/RW, dyski ZIP lub dyski JAZ oraz do utworzenia kopii zapasowej ca³ego dysku twardego lub wybranych partycji. S³u y on do tworzenia cotygodniowych kopii zapasowych oraz do obs³ugi okreœlonych wydarzeñ, takich jak instalacja nowego systemu operacyjnego. Jeœli podczas tworzenia kopii zapasowej na dysku wymiennym zabraknie miejsca, to pojawi siê komunikat sugeruj¹cy w³o enie drugiego dysku lub zapisanie danych w innym miejscu. Gdy obraz zosta³ ju utworzony, Program Norton Ghost mo na wykorzystaæ do odtworzenia dysku twardego lub dowolnej zapisanej partycji. Klonowanie dysków z optymaln¹ szybkoœci¹ Program Norton Ghost pozwala zoptymalizowaæ szybkoœæ kopiowania napêdu twardego, zw³aszcza w przypadku, gdy napêd Ÿród³owy i napêd docelowy znajduj¹ siê w tym samym komputerze. Obecnie dostêpny jest szeroki asortyment sprzêtu komputerowego, zawieraj¹cego ró ne rodzaje takich podzespo³ów jak procesory, napêdy twarde i pamiêæ. Wiele nowoczesnych komputerów potrafi przekazywaæ dane z szybkoœci¹ oko³o 1GB na minutê. Szybkoœæ taka jest imponuj¹ca, zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, e wielkoœæ skompresowanego obrazu napêdu zawieraj¹cego system Windows 98 wynosi tylko kilkaset megabajtów. W takiej sytuacji program Norton Ghost mo e odtworzyæ system Windows 98 w ci¹gu zaledwie kilku sekund. 9

10

11 Rozdzia³ 2 Na pocz¹tku Przed zainstalowaniem oprogramowania Norton Ghost, nale y ustaliæ planowan¹ metodê klonowania do napêdu wewnêtrznego, poprzez kabel równoleg³y itd. Nastêpnie nale y skonfigurowaæ sprzêt i oprogramowanie zgodnie z wybran¹ metod¹ transmisji. Z ró nymi metodami transmisji wi¹ ¹ siê ró ne wymagania dotycz¹ce sprzêtu. Instalacja oprogramowania Norton Ghost Aby przygotowaæ oprogramowanie Norton Ghost do pracy, nale y wykonaæ nastêpuj¹ce zadania: Zainstalowaæ oprogramowanie Norton Ghost na komputerze (patrz sekcja Procedury instalacji na stronie 18). Utworzyæ odpowiedni dysk startowy za pomoc¹ aplikacji Ghost Boot Wizard (patrz sekcja Tworzenie dysków startowych na stronie 21). Informacje o klonowaniu, tworzeniu i odtwarzaniu plików obrazu za pomoc¹ programu Norton Ghost znajduj¹ siê w sekcji Klonowanie dysków na stronie 31. Dostosowywanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji Poni ej opisany jest ogólny proces przygotowania urz¹dzeñ i napêdów do wspó³pracy z programem Norton Ghost. 1 Ustalenie planowanego zastosowania programu Norton Ghost: Powielanie dysków Tworzenie plików obrazu dysku Odtwarzanie plików obrazu dysku 11

12 Na pocz¹tku Powielanie partycji Tworzenie plików obrazu partycji Odtwarzanie plików obrazu partycji 2 Wybór odpowiedniej konfiguracji sprzêtu niezbêdnej do przeprowadzenia wybranej operacji. W jej sk³ad wchodzi jeden lub wiêcej napêdów wewnêtrznych oraz: Brak po³¹czenia zewnêtrznego Urz¹dzenie zewnêtrzne nie wymagaj¹ce dodatkowej konfiguracji (na przyk³ad, napêd JAZ/ZIP lub urz¹dzenie IDE do zapisu na dyskach CD-ROM) Napêd taœmowy SCSI lub urz¹dzenie do zapisu na dyskach CD-ROM wymagaj¹ce konfiguracji sterownika DOS ASPI Urz¹dzenie wymagaj¹ce konfiguracji sterownika DOS Po³¹czenie typu peer-to-peer oparte na portach LPT lub USB Po³¹czenie typu peer-to-peer oparte na protokole TCP/IP i kartach interfejsu sieciowego 3 Konfiguracja sprzêtu i systemu zgodnie z wybran¹ metod¹. a Nale y upewniæ siê, e oba napêdy twarde s¹ poprawnie zainstalowane oraz e BIOS systemu jest skonfigurowany i poprawnie pokazuje dopuszczalne parametry napêdów. b Nale y skonfigurowaæ sterowniki wymagane przez pozosta³e urz¹dzenia: Napêd taœmowy SCSI wymagaj¹cy konfiguracji sterownika DOS Sterownik SCSI ASPI DOS nale y zainstalowaæ w pliku config.sys zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji napêdu taœmowego SCSI. Urz¹dzenie wymagaj¹ce konfiguracji sterownika DOS Sterownik DOS nale y zainstalowaæ zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji urz¹dzenia. Po³¹czenie typu peer-to-peer: LPT lub USB Nale y: Skonfigurowaæ port LPT lub USB. Pod³¹czyæ kable. Utworzyæ dysk startowy LPT/USB za pomoc¹ programu Ghost Boot Wizard. Ustaliæ, który komputer bêdzie nadrzêdny, a który podrzêdny. Obraz mo na przenieœæ z napêdu nadrzêdnego do napêdu podrzêdnego lub odtworzyæ z napêdu podrzêdnego do napêdu nadrzêdnego, ale nie odwrotnie. Wiêcej informacji znajduje siê w sekcji Po³¹czenia typu peer-to-peer na stronie

13 Dostosowywanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji Po³¹czenie typu peer-to-peer: TCP/IP Nale y: Zainstalowaæ kartê interfejsu sieciowego (NIC). Pod³¹czyæ kable. Utworzyæ Sieciowy dysk startowy za pomoc¹ programu Ghost Boot Wizard. Ustaliæ, który komputer bêdzie nadrzêdnym, a który podrzêdnym. Obraz mo na przenieœæ z napêdu nadrzêdnego do napêdu podrzêdnego lub odtworzyæ z napêdu podrzêdnego do napêdu nadrzêdnego, ale nie odwrotnie. Wymagania sprzêtowe dla ró nych metod transmisji w programie Norton Ghost Rodzaj po³¹czenia W poni szej tabeli opisany jest sprzêt wymagany w przypadku ka dej metody transmisji. Po³¹czenie typu peer-to-peer LPT/po³¹czenie przez port równoleg³y Po³¹czenie typu peer-to-peer przez port USB Sprzêt Kabel po³¹czenia przez port równoleg³y oraz dwukierunkowy port równoleg³y w ka dym komputerze. Najlepsz¹ opcj¹ po³¹czenia jest ECP, który zapewnia szybkoœæ przekazu danych oko³o 5 MB/min. Program Norton Ghost obs³uguje tak e uniwersalny kabel DirectParallel, dostarczany przez firmê Parallel Technologies, który zapewnia szybkoœæ przekazu oko³o MB/min (wiêcej informacji znajduje siê w Dodatku E na stronie 95). Kabel USB obs³uguj¹cy po³¹czenie host-to-host oraz zapewniaj¹cy szybkoœæ przekazu danych oko³o MB/min (wiêcej informacji znajduje siê w Dodatku E na stronie 95). Po³¹czenie typu peer-to-peer TCP/IP Karta NIC Ethernet lub Token Ring. Gotowe po³¹czenie sieciowe oparte na jednym z nastêpuj¹cych rodzajów okablowania: Skroœny kabel Ethernet (wtyki 1236>3612) Kabel wspó³osiowy Kable standardowe z koncentratorem lub MAU 13

14 Na pocz¹tku Rodzaj po³¹czenia Sterownik napêdu taœmowego SCSI Noœniki wymienne Sprzêt Sterownik DOS ASPI. Taœmy (Noœniki). Noœniki wymienne i napêd. Sterowniki napêdu umo liwiaj¹ce jego wykorzystanie w systemie DOS. CD-ROM Napêdy wewnêtrzne Urz¹dzenia lokalne Urz¹dzenie do zapisu na dyskach CD-ROM. Puste noœniki CD-R lub CD-RW. Wiêcej informacji znajduje siê w sekcji Pliki obrazu i urz¹dzenia do zapisu na dyskach CD-ROM na stronie 48. Nale y upewniæ siê, e ka dy napêd wewnêtrzny jest w³aœciwie skonfigurowany. Jeœli u ytkowane s¹ sta³e napêdy IDE, to zworki powinny byæ odpowiednio ustawione, a konfiguracja BIOS powinna odpowiadaæ uk³adowi dysków. W napêdzie Ÿród³owym i docelowym nie powinny wystêpowaæ uszkodzenia plików ani wady fizyczne. Jeœli program Norton Ghost bêdzie u ywany razem z napêdem taœmowym SCSI, to dla tego urz¹dzenia musi byæ zainstalowany sterownik ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) dla DOS. Sterownik nale y zainstalowaæ w pliku config.sys, na przyk³ad: device=c:\scsitape\aspi4dos.sys Szczegó³owe instrukcje powinny znajdowaæ siê w dokumentacji napêdu taœmowego SCSI. Po³¹czenia typu peer-to-peer Po³¹czenia typu peer-to-peer umo liwiaj¹ uruchomienie programu Norton Ghost na dwóch komputerach oraz przekazywanie pomiêdzy nimi zawartoœci napêdów, partycji i plików obrazu. 14

15 Dostosowywanie konfiguracji sprzêtu do metody transmisji W poni szej tabeli opisane s¹ ró ne operacje klonowania oraz odpowiadaj¹ce im role komputerów nadrzêdnych i podrzêdnych. Czynnoœæ Nadrzêdny Podrzêdny Kopiowanie dysku na dysk Komputer zawieraj¹cy dysk Ÿród³owy Komputer zawieraj¹cy dysk docelowy Kopiowanie dysku do pliku obrazu Kopiowanie pliku obrazu na dysk Kopiowanie partycji do partycji Kopiowanie partycji do pliku obrazu Kopiowanie pliku obrazu do partycji Komputer zawieraj¹cy dysk Ÿród³owy Komputer zawieraj¹cy dysk docelowy Komputer zawieraj¹cy partycjê Ÿród³ow¹ Komputer zawieraj¹cy partycjê Ÿród³ow¹ Komputer zawieraj¹cy partycjê docelow¹ Komputer otrzymuj¹cy docelowy plik obrazu Komputer zawieraj¹cy Ÿród³owy plik obrazu Komputer zawieraj¹cy partycjê docelow¹ Komputer otrzymuj¹cy docelowy plik obrazu Komputer zawieraj¹cy Ÿród³owy plik obrazu Po³¹czenia typu peer-to-peer przez port równoleg³y i USB Komputery nale y po³¹czyæ przez port LPT lub USB przy u yciu odpowiedniego kabla. Program Norton Ghost musi dzia³aæ w systemie DOS na obydwu komputerach. Port równoleg³y musi byæ ustawiony jako dwukierunkowy. Najwiêksz¹ wydajnoœæ zapewni ECP. Na podstawie powy szej tabeli nale y ustaliæ, który komputer bêdzie komputerem nadrzêdnym (steruj¹cym), a który bêdzie komputerem podrzêdnym (drugim komputerem bior¹cym udzia³ w po³¹czeniu). Interakcja z operatorem odbywa siê wy³¹cznie na komputerze nadrzêdnym. 15

16

17 Rozdzia³ 3 Instalacja programu Norton Ghost W niniejszym rozdziale opisany jest proces instalacji programu Norton Ghost na komputerze, w tym instalacja pliku wykonywalnego Norton Ghost. Wymagania systemowe Plik wykonywalny Norton Ghost oraz GDisk dzia³aj¹ w systemie DOS. Dysk instalacyjny CD-ROM zawiera wersjê systemu DOS, co umo liwia uruchomienie komputera w systemie DOS i u ycie tych plików. Do klonowania PC IBM PC lub komputer w 100% kompatybilny System DOS 5.0 lub nowsza wersja Procesor co najmniej 386 SX (zalecany co najmniej 486) 8 MB RAM w przypadku systemu Windows 95/98 16 MB RAM w przypadku systemu Windows NT/ MB wolnego miejsca na dysku Monitor VGA (minimum) Mysz kompatybilna z Microsoft (zalecana) Napêd CD-ROM System Windows 9x, NT 4.0, 2000 lub Millennium Edition (wymagany dla programów Norton Ghost Explorer i Ghost Boot Wizard) 17

18 Instalacja programu Norton Ghost Procedury instalacji Instalacja programu Norton Ghost Aby zainstalowaæ program Norton Ghost, nale y: 1 W³o yæ dysk CD-ROM Norton Ghost i klikn¹æ opcjê Install Norton Ghost Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi siê na ekranie. 3 Wype³niæ informacje rejestracyjne. Rêczna instalacja programu Norton Ghost na dysku twardym Program Norton Ghost mo e byæ zainstalowany przy u yciu instalacyjnego CD-ROM lub poprzez bezpoœrednie skopiowanie do komputera aplikacji opartych na systemie DOS. Aby rêcznie zainstalowaæ program Norton Ghost na dysku twardym, nale y: 1 Utworzyæ katalog na napêdzie docelowym. 2 Skopiowaæ pliki ghostpe.exe i gdisk.exe z katalogu Tools na dysku instalacyjnym CD-ROM do katalogu docelowego. Uwaga: Jeœli pliki kopiowane s¹ z dysku CD-ROM, nie przy u yciu polecenia systemu DOS, lecz za pomoc¹ operacji systemu Windows (przeci¹gniêcia mysz¹ lub polecenia kopiuj/wklej), to pliki zachowaj¹ atrybut tylko do odczytu. Atrybut ten nale y zmieniæ rêcznie dla pliku wykonywalnego ghostpe.exe oraz wszystkich innych plików, które bêd¹ podlegaæ aktualizacji lub edycji. Deinstalacja programu Norton Ghost Aby usun¹æ program Norton Ghost: Jeœli aplikacja Norton Ghost zosta³a zainstalowana za pomoc¹ programu instalacyjnego, to nale y zastosowaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych metod: Usuniêcie programu Norton Ghost przy u yciu opcji Dodaj/usuñ programy w Panelu sterowania. Klikniêcie opcji Norton Ghost 2001 > Uninstall Norton Ghost 2001 w menu Start/Programy. Jeœli pliki Norton Ghost zainstalowano rêcznie, to nale y usun¹æ plik wykonywalny ghostpe.exe oraz inne zwi¹zane z nim pliki. 18

19 Aktualizacja programu Norton Ghost Aktualizacja programu Norton Ghost Dla zarejestrowanych u ytkowników wygodn¹ metod¹ otrzymania aktualizacji programu Norton Ghost jest opcja LiveUpdate. LiveUpdate ustanawia po³¹czenie internetowe z serwerem Symantec i sprawdza, czy dostêpne s¹ aktualizacje programu Norton Ghost. Aktualizacje te mo na wybraæ, pobraæ i zainstalowaæ. Symantec nie pobiera op³at za aktualizacje programu Norton Ghost. Stosowane s¹ tylko normalne op³aty za dostêp do Internetu. Aby zaktualizowaæ program Norton Ghost przy u yciu opcji LiveUpdate, nale y: 1 Klikn¹æ opcjê Norton Ghost 2001 > Ghost Explorer w menu Start/Programy. 2 W menu Help klikn¹æ opcjê LiveUpdate. 3 Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi siê na ekranie. 19

20

21 Rozdzia³ 4 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Program Ghost Boot Wizard tworzy dyski startowe i pomaga wybraæ potrzebne sterowniki. Tworzenie dysków startowych Program Ghost Boot Wizard pozwala tworzyæ: Dyski startowe umo liwiaj¹ce uruchomienie us³ugi typu peer-to-peer dla portów USB i LPT Standardowe dyski startowe umo liwiaj¹ce uruchomienie programu Norton Ghost na pojedynczym komputerze Sieciowe dyski startowe zapewniaj¹ce wsparcie sieciowych po³¹czeñ typu peer-to-peer z wykorzystaniem protoko³u TCP Dyski startowe zawieraj¹ce ogólne sterowniki napêdów CD-ROM, które umo liwiaj¹ zapisywanie obrazów dysków na dyskach CD-R/RW Dla celów tworzenia dysków startowych dostarczony jest system IBM DOS. Pliki systemu DOS zostaj¹ zainstalowane automatycznie podczas tworzenia dysku startowego w Ghost Boot Wizard. 21

22 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Aby uruchomiæ program Ghost Boot Wizard, nale y: Klikn¹æ opcjê Norton Ghost 2001 > Ghost Boot Wizard w menu Start/Programy. Standardowe dyski startowe z opcjonalnym wsparciem LPT i USB Aby utworzyæ dysk startowy do u ycia na pojedynczym komputerze lub wspieraj¹cy po³¹czenia przez LPT i USB, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Klikn¹æ opcjê Standard Boot Disk with LPT & USB Support i przycisk Next. 3 Wykonaæ jedn¹ lub wiêcej z podanych czynnoœci, nastêpnie nacisn¹æ przycisk Next. Klikn¹æ opcjê USB Support, aby dodaæ obs³ugê USB na dysku startowym Klikn¹æ opcjê LPT Support, aby dodaæ obs³ugê LPT na dysku startowym Wy³¹czyæ opcje USB Support i LPT Support, aby stworzyæ dysk startowy uruchamiaj¹cy program Norton Ghost na pojedynczym komputerze. 4 Domyœlna œcie ka pliku wykonywalnego Ghost znajduje siê w polu GhostPE.exe. Jeœli plik ten zosta³ przeniesiony lub jeœli planowanie jest stosowanie innej wersji Ghost, to w tym polu nale y wpisaæ w³aœciw¹ œcie kê. 5 W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne ¹dane parametry wiersza poleceñ (patrz Dodatek A na stronie 67), a nastêpnie nacisn¹æ przycisk Next. 6 Wpisaæ odpowiedni¹ literê napêdu dyskietki w polu Floppy Disk Drive. 7 W polu Number of disks to create nale y wpisaæ liczbê dysków, które maj¹ zostaæ utworzone. 8 Klikn¹æ przycisk Format disk(s) first, aby sformatowaæ dyskietki przed utworzeniem dysku startowego. 9 Klikn¹æ przycisk Quick Format, aby wybraæ szybkie formatowanie. Nacisn¹æ przycisk Next. Dyski startowe ze wsparciem sieciowym Program Ghost Boot Wizard umo liwia utworzenie dysków startowych zapewniaj¹cych sieciowe wsparcie po³¹czeñ typu peer-to-peer opartych na protokole TCP. 22 Przed rozpoczêciem procesu nale y wiedzieæ, który typ karty sieciowej zainstalowany jest w komputerach. Dla ka dego zainstalowanego typu karty sieciowej nale y utworzyæ osobny dysk startowy, chyba e stosowany jest szablon wielokartowy.

23 Tworzenie dysków startowych Aby utworzyæ dysk startowy ze wsparciem sieciowym, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Klikn¹æ opcjê Peer-to-peer Network Boot Disk i przycisk Next. 3 Wybraæ sterownik sieciowy odpowiadaj¹cy marce i modelowi zainstalowanej karty sieciowej. Nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. Jeœli odpowiedni sterownik nie wystêpuje na liœcie, nale y post¹piæ zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Dodawanie sterowników sieciowych do Ghost Boot Wizard na stronie 25. Instrukcje dotycz¹ce tworzenia dysku startowego wykorzystuj¹cego wiêcej ni jeden sterownik znajduj¹ siê w sekcji Tworzenie szablonu wielokartowego na stronie Domyœlna œcie ka pliku wykonywalnego Ghost pojawi siê w polu GhostPE.exe. Jeœli plik ten zosta³ przeniesiony lub jeœli planowane jest stosowanie innej wersji Ghost, w tym polu nale y wpisaæ w³aœciw¹ œcie kê. 5 W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne ¹dane parametry wiersza poleceñ (patrz Dodatek A na stronie 67), a nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. 6 Jeœli sieæ zawiera serwer DHCP, klikn¹æ opcjê DHCP will assign the IP settings. W przeciwnym wypadku klikn¹æ opcjê The IP settings will be statically defined i wype³niæ pola znajduj¹ce siê pod t¹ opcj¹. Klikn¹æ przycisk Next. 7 Wpisaæ odpowiedni¹ literê napêdu dyskietki w polu Floppy Disk Drive. 8 W polu Number of disks to create wpisaæ liczbê dysków, które maj¹ zostaæ utworzone. 9 Klikn¹æ opcjê Format disk(s) first, aby sformatowaæ dyskietki przed uruchomieniem dysku startowego. 10 Klikn¹æ opcjê Quick Format, aby wykonaæ szybkie formatowanie. Klikn¹æ przycisk Next. 23

24 Tworzenie dysków startowych za pomoc¹ narzêdzia Ghost Boot Wizard Dyski startowe ze wsparciem napêdu CD-ROM Aby utworzyæ dysk startowy umo liwiaj¹cy dostêp do obrazów przechowywanych na CD-ROM, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Klikn¹æ opcjê CD-ROM Boot Disk i przycisk Next. 3 Domyœlna œcie ka pliku wykonywalnego Ghost pojawi siê w polu GhostPE.exe. Jeœli plik ten zosta³ przeniesiony lub jeœli planowane jest stosowanie innej wersji Ghost, nale y wpisaæ w tym polu w³aœciw¹ œcie kê. 4 W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne ¹dane parametry wiersza polecenia (patrz Dodatek A na stronie 67), a nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. 5 Wpisaæ odpowiedni¹ literê napêdu dyskietki w polu Floppy Disk Drive. 6 W polu Number of disks to create wpisaæ liczbê dysków, które maj¹ zostaæ utworzone. 7 Klikn¹æ Format disk(s) first, aby sformatowaæ dyskietki przed utworzeniem dysku startowego. 8 Klikn¹æ opcjê Quick Format, aby wykonaæ szybkie formatowanie. Klikn¹æ przycisk Next. Tworzenie szablonu dla wielu kart sieciowych Szablony wielokartowe umo liwiaj¹ utworzenie dysku startowego zawieraj¹cego kilka sterowników NDIS2. W momencie startu specjalny sterownik wielokartowy sprawdza sprzêt komputera w celu ustalenia, czy mo na u yæ któregoœ ze sterowników NDIS2 do uzyskania dostêpu do zainstalowanej karty sieciowej. Ograniczenia stosowania zawarte s¹ w umowie licencyjnej oprogramowania. Aby utworzyæ szablon zawieraj¹cy wiêcej ni jeden sterownik, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Wybraæ ¹dany typ dysku startowego. 3 Klikn¹æ opcjê Multicard Template i przycisk Next. 4 Wybraæ ¹dane sterowniki NDIS2 z listy, a nastêpnie klikn¹æ przycisk Next. Jeœli tworzona dyskietka jest dyskietk¹ startow¹, to nie nale y wybieraæ wiêcej ni cztery lub piêæ sterowników, ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca na dyskietce. 24

25 Dodawanie sterowników sieciowych do Ghost Boot Wizard Dodawanie sterowników sieciowych do Ghost Boot Wizard Program Ghost Boot Wizard zawiera sterowniki odpowiadaj¹ce przesz³o 80 typom kart. Jeœli u ywany sterownik nie wystêpuje na liœcie, to nale y go dodaæ do Ghost Boot Wizard. Aby dodaæ sterownik sieciowy do programu Ghost Boot Wizard, nale y: 1 Uruchomiæ program Ghost Boot Wizard. 2 Wybraæ ¹dany typ dysku startowego. 3 Klikn¹æ przycisk Add. 4 Klikn¹æ opcjê Packet Driver lub NDIS2 Driver, a nastêpnie klikn¹æ przycisk OK. Wielu producentów kart sieciowych dostarcza obydwa typy sterownika. W takim przypadku mo na wybraæ dowoln¹ opcjê. Dla sterowników pakietowych: W wiêkszoœci przypadków sterowniki pakietowe s¹ plikami wykonywalnymi systemu DOS (z rozszerzeniem.com lub.exe), ³adowanymi z pliku autoexec.bat przed za³adowaniem programu Norton Ghost. Norton Ghost komunikuje siê bezpoœrednio ze sterownikiem pakietowym, w celu korzystania z us³ug oferowanych przez kartê sieciow¹. a W polu Driver Executable nale y wpisaæ œcie kê sterownika pakietowego, tak aby Ghost Boot Wizard móg³ skopiowaæ plik do bie ¹cego szablonu. Generalnie, sterowniki pakietowe znajduj¹ siê na dyskietce sterowników dostarczonej razem z kart¹ sieciow¹. Jeœli sterownik pakietowy jest instalowany z oryginalnych dyskietek, to prawdopodobnie sterownik znajdzie siê w katalogu o nazwie Packet lub Pktdrv. b W polu Parameters nale y wpisaæ ewentualne parametry wiersza poleceñ wymagane przez kartê sieciow¹. Parametry te s¹ zale ne od sterownika, a w przypadku kart sieciowych Plug and Play zwykle s¹ opcjonalne. Odpowiednie informacje powinny znajdowaæ siê w dokumentacji karty sieciowej, czêsto dostarczonej w postaci pliku Readme.txt, w tym samym katalogu co sterownik. c Nale y ustawiæ tryb emisji grupowej. Klikniêcie opcji Select Automatically pozwoli programowi Ghost ustaliæ optymalny tryb emisji grupowej na podstawie informacji zawartych w sterowniku pakietowym. Jeœli tryb Select Automatically nie dzia³a, to nale y spróbowaæ ustawienia Receive Mode 5 (jeœli ta opcja te nie dzia³a, to mo na spróbowaæ ustawienia Receive Mode 6). Program Norton Ghost nie obs³uguje emisji grupowej Ghost, jednak e ustawienie trybu emisji grupowej mo e okazaæ siê konieczne. 25

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL 07-30-00472-PL Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: 07-30-00472

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo