Ksi¹ ka Budowa sieci komputerowych na prze³¹cznikach i routerach Cisco

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksi¹ ka Budowa sieci komputerowych na prze³¹cznikach i routerach Cisco"

Transkrypt

1 Budowa sieci komputerowych na prze³¹cznikach i routerach Cisco Autor: Adam Józefiok ISBN: Format: 158x235, stron: 304 Dowiedz siê jak zaprojektowaæ sprawnie dzia³aj¹c¹ sieæ komputerow¹ Jak dobraæ odpowiedni rodzaj sieci komputerowej? Jak po³¹czyæ urz¹dzenia pracuj¹ce w sieci? Jak uruchomiæ i pod³¹czyæ router? Sieci komputerowe zapewniaj¹ to, co we wspó³czesnym spo³eczeñstwie najwa niejsze szybki dostêp do informacji i komunikacjê miêdzy ludÿmi. Wykorzystywane s¹ niemal wszêdzie: w telekomunikacji, medycynie, motoryzacji, szkolnictwie, nauce i rozrywce. Zadomowi³y siê na dobre w ma³ych przedsiêbiorstwach i globalnych organizacjach, umo liwiaj¹c wymianê dokumentów miêdzy pracownikami i kontrahentami, a tak e dostêp do zasobów wewnêtrznych firmy dla wspó³pracowników mobilnych. Wspó³czesne firmy nie mog¹ wiêc funkcjonowaæ bez sieci, dlatego te nale y zapewniæ sprawne jej funkcjonowanie, odpowiednio j¹ przygotowaæ i zabezpieczyæ nawet jeœli jest to tylko sieæ domowa. Ksi¹ ka Budowa sieci komputerowych na prze³¹cznikach i routerach Cisco to niezbêdny podrêcznik dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹ przygodê z sieciami komputerowymi oraz urz¹dzeniami Cisco. Dziêki temu przewodnikowi poznasz mechanizmy dzia³ania sieci, funkcjonowanie poszczególnych urz¹dzeñ sieciowych, sposoby dzia³ania prze³¹czników oraz routerów, a tak e metody konfiguracji. Nauczysz siê tak e jak zabezpieczyæ komputery przed zewnêtrznymi atakami oraz przygotowaæ system operacyjny do pracy w sieci. Podstawy sieci komputerowych Przegl¹darki internetowe Media sieciowe Projektowanie sieci i okablowania Model sieci komputerowych Sieæ Ethernet Prze³¹czniki Cisco Sieci VLAN Protokó³ VTP i STP Routery Cisco Protoko³y routingu Listy ACL i bezpieczeñstwo w sieci Twórz sieci komputerowe na w³asny u ytek i na potrzeby biznesu

2 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Sieci komputerowe Rozdzia 1. Podstawy sieci komputerowych Wst p Nieco historii Dokumenty RFC Co to jest sie komputerowa i do czego s u y Symbole u ywane w ksi ce Rodzaje sieci komputerowych Sieci LAN Sieci WAN Sieci MAN Sieci PAN Sieci VPN oraz SAN Sieci SAN Poj cie sieci heterogenicznych i homogenicznych Topologie sieciowe Internet Przegl darki internetowe Rozdzia 2. Media sieciowe Wst p Media miedziane Kabel koncentryczny Skr tka nieekranowana Skr tka ekranowana Media optyczne Komunikacja bezprzewodowa Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej Wst p Urz dzenia pracuj ce w sieci Urz dzenia aktywne Urz dzenia pasywne... 50

3 6 Spis tre ci Projektowanie sieci oraz okablowania Projekt sieci Okablowanie Szafy Serwerownia System zasilania Przesy anie informacji w postaci zer i jedynek System binarny (dwójkowy) System szesnastkowy wiczenia praktyczne Szybko ci przesy ania danych Pasmo Transfer danych Przepustowo Modele sieci komputerowych Formaty przesy anych danych Model ISO-OSI MODEL TCP/IP Enkapsulacja i deenkapsulacja Adresacja w sieci Klasy adresów IP Konfiguracja adresów IP Dzielenie na podsieci Problemy podczas konfiguracji sieci Rozdzia 4. Sie Ethernet Wprowadzenie Ethernet Ramka ethernetowa Mechanizm CSMA/CD Rodzaje Ethernetu Jak po czy ze sob dwa komputery? Problemy po wykonaniu po czenia Przegl danie zawarto ci dysków Cz II Prze czniki Cisco Rozdzia 5. Informacje wst pne Wprowadzenie Prze cznik Prze czanie w sieciach Uruchamianie prze cznika Sposoby pod czenia do prze cznika Po czenie konsolowe Metody konfiguracji Linia polece Przegl darka internetowa System menu System operacyjny prze cznika Tryby pracy Wpisywanie polece System pomocy Pierwsza konfiguracja

4 Spis tre ci 7 Konfiguracja z linii komend Polecenie show Polecenia trybu uprzywilejowanego Poznawanie s siadów w sieci Tworzenie dziennika zdarze Rozdzia 6. Sieci VLAN Wprowadzenie Sie VLAN Konfiguracja sieci VLAN Rozdzia 7. Protokó VTP i po czenia bezpo rednie Po czenia bezpo rednie ISL IEEE 802.1q Protokó VTP Rozdzia 8. Protokó STP Informacje wst pne Problemy z nadmiarowo ci Dzia anie protoko u Spanning Tree Stany portów Protokó RSTP Cz III Routery Cisco Rozdzia 9. Informacje wst pne na temat routerów Wprowadzenie Do czego s u y router? Budowa routera Cisco Procesor Pami System operacyjny IOS Interfejsy routera Uruchamianie routera i pierwsze pod czenie Sekwencja uruchomieniowa Pod czanie do routera Tryb konfiguracyjny System operacyjny routera Tryby pracy Pomoc systemu IOS Konfiguracja podstawowe polecenia Polecenia show Polecenia trybu uprzywilejowanego Uruchamianie serwera DHCP na routerze Uruchamianie NAT Poznawanie s siadów w sieci Rozdzia 10. Routing i protoko y routingu Wprowadzenie Routing Tablice routingu Protoko y routingu informacje wst pne Zewn trzne i wewn trzne protoko y routingu

5 8 Spis tre ci Algorytmy wyst puj ce w protoko ach routingu Algorytm wektora odleg o ci Algorytm cze-stan Rodzaje routingu Routing klasowy Routing bezklasowy Protoko y routingu Protokó RIPv1 (klasowy) Protokó RIPv2 (bezklasowy) Protokó EIGRP (bezklasowy) Protokó OSPF (bezklasowy) Najwa niejsze technologie WAN Co to jest linia dzier awiona Technologie WAN Rozdzia 11. Listy ACL i bezpiecze stwo w sieci Wprowadzenie Listy ACL Konfiguracja prostej listy ACL Maski wzorca Bezpiecze stwo pracy w sieci Polityka bezpiecze stwa firmy Niebezpiecze stwa w sieci Obrona przed atakami Zabezpieczenia systemu informatycznego Przygotowanie systemu operacyjnego do pracy w sieci Rozdzia 12. S ownik poj wraz z wyja nieniami Literatura Skorowidz

6 Rozdzia 8. Protokó STP Informacje wst pne Nowoczesne sieci komputerowe musz charakteryzowa si przede wszystkim: szybko ci dzia ania, skalowalno ci, a co najwa niejsze dost pno ci. Wyobra sobie sie komputerow, której dost pno w ci gu miesi ca równa jest 10%. Oznacza oby to, e w ci gu miesi ca tylko przez 3 dni sie dzia a aby poprawnie. Nie trzeba nawet t umaczy, co by si sta o, gdyby taka sie zosta a uruchomiona w banku. Oczywi cie przyk ad jest bardzo skrajny, niemniej dzi ki niemu zrozumiesz, jak wa ne jest to, by sie dost pna by a o ka dym czasie w ci gu ca ego roku. Obecnie wszystkie du e firmy, dla których ci g e dzia anie sieci w przedsi biorstwie jest kluczowe, d do tego, aby osi gn dost pno sieci równ 100%. Stosuj wi c ró nego rodzaju rodki, aby cel ten móg sta si realny. Szybkie serwery, markowe urz dzenia sieciowe, dodatkowe linie energetyczne i wykwalifikowani specjali ci to tylko niektóre z metod, jakie umo liwiaj osi gni cie tego celu. Jedn z metod zapewnienia wysokiej dost pno ci w sieci jest równie wprowadzenie nadmiarowo ci. Nadmiarowo to nic innego jak zapewnienie kilku równoczesnych dróg do tego samego punktu docelowego (rysunek 8.1). Nadmiarowo mo e by zwi zana nie tylko z czami, ale równie z urz dzeniami pracuj cymi w sieci. Mo na np. duplikowa g ówne prze czniki lub routery, eby podczas awarii jednego z nich sie mog a dalej realizowa swoje priorytetowe zadania. Rysunek 8.1. Przyk ad nadmiarowo ci wyst puj cej w sieci

7 178 Cz II Prze czniki Cisco Na powy szym rysunku znajduje si typowy przyk ad zastosowania w sieci nadmiarowo ci. Do niektórych prze czników mo na dosta si nawet czterema ró nymi drogami. Pomimo ogromu zalet, jakie niesie ze sob zastosowanie nadmiarowo ci w sieciach opartych na prze cznikach warstwy drugiej, istnieje równie wiele problemów, z którymi administrator musi sobie poradzi, aby zastosowana nadmiarowo nie wyrz dzi a wi cej szkody ni po ytku. Problemy z nadmiarowo ci Podczas stosowania nadmiarowo ci w sieciach opartych na prze cznikach warstwy drugiej pojawiaj si pewne problemy dotycz ce transmisji ramek. Problemy s na tyle powa ne, e w pewnych sytuacjach mog unieruchomi sie i uniemo liwi komunikacj stacjom roboczym. W skrajnych przypadkach konieczne jest wy czenie urz dze sieciowych i ponowna ich konfiguracja (poprawna). Jak ju wiesz, takie dzia anie znacznie obni a dost pno sieci. Dlatego opracowany zosta protokó STP (ang. Spanning Tree Protocol), który cz ciowo rozwi zuje niektóre problemy podczas transmisji ramek. Zastosowanie prze czników warstwy drugiej w sieciach opartych na nadmiarowo ci sprzyja pojawieniu si zjawiska zwanego burz rozg oszeniow (ang. broadcast storm). Burza rozg oszeniowa zwi zana jest z transmisj ramek rozg oszeniowych, które wysy ane s zawsze na wszystkie interfejsy prze cznika. Kieruj c si poni szym rysunkiem (rysunek 8.2), wyobra sobie, e ze stacji roboczej na router (który w tym przypadku jest domy ln bram ) zosta o wys ane rozg oszenie. Rozg oszenie zostaje przechwycone przez prze cznik 1, który rozpoczyna transmisj na wszystkie swoje interfejsy. Prze- czniki 2 i 3 równie otrzymuj ramk. Prze cznik 2 po odebraniu ramki skieruje j do prze cznika 3, a ten znowu skieruje j do prze cznika 1. Proces b dzie si powtarza w niesko czono, mimo i ju na samym pocz tku komunikacji wszystkie prze czniki otrzyma y wymagane kopie ramek. Rysunek 8.2. Burza rozg oszeniowa Kolejny problem powstaje wtedy, kiedy pracuj ce w sieci prze czniki otrzymuj wiele tych samych kopii ramek. Takie zjawisko mo e by konsekwencj opisanej wcze niej burzy rozg oszeniowej. Je li chodzi o otrzymywanie kopii tych samych ramek, problem nie tkwi w samym procesie otrzymywania, lecz w interpretacji nadchodz cych kopii. Dzieje si tak, poniewa niektóre dzia aj ce w sieciach protoko y b dnie inter-

8 Rozdzia 8. Protokó STP 179 pretuj nadchodz ce kopie i traktuj je jako b dy transmisji. W druj ce kopie tych samych ramek wprowadzaj równie zamieszanie na interfejsach prze cznika, gdy ta sama ramka na wielu interfejsach prze cznika mo e spowodowa b dne wpisy w tablicy MAC lub konieczno szybkiego aktualizowania tablic. W takiej sytuacji wiele zasobów prze cznika zajmuje si obs ug tablic MAC, co znacznie spowalnia jego normalne dzia anie. Dzia anie protoko u Spanning Tree Protokó STP zosta stworzony po to, aby zapobiega mi dzy innymi problemom opisanym wy ej. Generalnie protokó STP umo liwia tak konfiguracj prze czników, aby w sieci nie powstawa y p tle. Protokó STP tworzy wirtualne drzewo bez p tli, zwieraj ce wszystkie prze czniki oraz wszystkie nadmiarowe cie ki. Na szczycie drzewa znajduje si prze cznik g ówny, którego zadanie opiera si na zarz dzaniu ca sieci oraz protoko em STP. Protokó zosta ostatecznie poprawiony i sporz dzony przez IEEE (pocz tkowo utworzony zosta przez firm DEC). Ostatecznie algorytm STP zosta zawarty w specyfikacji IEEE802.1d. W swoim dzia aniu protokó STP wykorzystuje koszt cie ki oparty na szybko ci cza. Tak wi c dla szybko ci 10Mb/s koszt wynosi 100, dla 100 Mb/s wynosi 19, dla 1 Gb/s wynosi 4 i dla 10 Gb/s wynosi 2. Im mniejszy koszt, tym lepsza cie ka. W pierwszej fazie dzia ania i dokonywania zbie no ci STP wybiera swój prze cznik g ówny. W prze czniku g ównym wszystkie jego porty s portami desygnowanymi znajduj cymi si w stanie przekazywania. Prze cznikiem g ównym zostaje ten prze cznik, który posiada tzw. najni szy identyfikator BID (ang. bridge ID). Identyfikator ten zawiera priorytet oraz adres MAC prze- cznika. Identyfikator zostaje przypisany przez administratora. W specyfikacji IEEE 802.1d priorytet mo e zosta przypisany domy lnie i osi gn warto Je li dwa prze czniki posiadaj te same warto ci liczbowe w priorytecie, to prze cznikiem g ównym zostaje ten, który posiada najni sz warto w adresie MAC; np. je li prze cznik A posiada adres 0a , a prze cznik B posiada adres 0a , to prze cznik B zostanie prze cznikiem g ównym (oczywi cie tylko wtedy, kiedy oba b d posiada y te same priorytety). W drugiej fazie STP wybiera port g ówny na prze czniku, który nie jest g ównym prze- cznikiem (wszystkie prze czniki oprócz g ównego prze cznika s prze cznikami nieg ównymi). Port g ówny zostaje wybrany na podstawie najni szego kosztu dla cie ki prowadz cej od prze cznika g ównego do portu g ównego prze cznika nieg ównego. W ostatniej fazie zostaj wybrane porty desygnowane. Wybór nast puje tylko na tych prze cznikach, które s po czone z prze cznikiem g ównym cie k o najni szym koszcie. Porty desygnowane równie znajduj si w trybie przekazywania.

9 180 Cz II Prze czniki Cisco Rysunek 8.3. Dzia anie protoko u STP Pozosta e porty prze czników, które nie zosta y wybrane, s uznawane za porty niedesygnowane i przechodz w stan blokowania, aby zapewni w sieci brak p tli. Port w stanie blokowania nie przekazuje ruchu. W ten sposób w sieci rozpoczyna si proces porz dkowania maj cy na celu wy czenie tych cie ek, które aktualnie nie s potrzebne, a których dzia anie spowodowa oby p tle w sieci (rysunek 8.3). Na poni szym rysunku wida, e zosta a tylko jedna cie ka, która czy prze czniki znajduj ce si na brzegach. Nale y jeszcze wspomnie, e aby prze czniki mog y ustawia pomi dzy sob wszystkie opisane wcze niej parametry, musz jako wymienia ze sob informacje. Robi to domy lnie co 2 sekundy za pomoc specjalnych ramek grupowych zwanych BPDU (ang. bridge protocol data unit). Stany portów Podczas ustalania w a ciwych cie ek port prze cznika mo e przyj cztery stany, do których zaliczamy: Blokowanie (ang. locking) w tym stanie port prze cznika mo e odbiera ramki BPDU, natomiast nie wysy a adnych BPDU, jak równie nie wysy a adnych danych u ytkownika. Nas uchiwanie (ang. listening) umo liwia wysy anie i odbieranie ramek BPDU w celu próby ustalenia aktywnej topologii. W tym czasie zostaje wybrany prze cznik g ówny, porty desygnowane oraz porty g ówne. Uczenie si (ang. learning) w tym stanie port jest w stanie wysy a i odbiera BPDU. Przekazywanie (ang. forwarding) port prze cznika w tym stanie przekazuje otrzymywane ramki.

10 Rozdzia 8. Protokó STP 181 Zmiana stanu portów z nas uchiwania na stan uczenia si oraz ze stanu uczenia si na stan przekazywania jest nazywana opó nieniem przekazywania i wynosi domy lnie 15 sekund. Je li podsumowa wszystkie czasy potrzebne do osi gni cia stanu zbie no ci, to prze cznik potrzebuje oko o 50 sekund. Wszystkie obliczenia protoko u STP s ponawiane zawsze wtedy, kiedy w jakikolwiek sposób zmieni si topologia sieci. Protokó RSTP Mimo i protokó STP do znacznie chroni sie przed powstawaniem p tli, posiada równie kilka ogranicze. Przede wszystkim je li wykorzystuje si protokó STP, to trzeba si liczy z ograniczeniem rozpi to ci sieci do 7 prze czników (warstwy drugiej). Drugim ograniczeniem jest bardzo wolna zbie no osi gana nawet w 50 sekund, trzecim ograniczeniem jest brak zaimplementowanych mechanizmów bezpiecze stwa. Te ograniczenia spowodowa y, e organizacja IEEE opracowa a ulepszony protokó RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol) eliminuj cy wady poprzednika. Protokó ten zosta zawarty w specyfikacji 802.1w. W RSTP ka dy port mo e przyj trzy stany: odrzucania (ang. discarding) w tym stanie port mo e nas uchiwa, ale nie mo e odbiera ani wysy a adnych ramek; uczenia si (ang. learning) w tym stanie port mo e uczy si adresów MAC, lecz nie mo e wysy a adnych ramek; przekazywania (ang. forwarding) ten tryb uprawnia zarówno do odbierania ramek, jak i ich przesy ania. Podczas dzia ania protokó RSTP przydziela portom odpowiednie role, w których dany port mo e pracowa. Port mo e by : g ówny (ang. root port) port znajduje si w stanie przekazywania, mo e wi c odbiera i wysy a ramki; desygnowany (ang. designet port) port w stanie przekazywania wysy aj cy najlepsze BPDU do segmentu sieci; alternatywny (ang. alternate port) port tworz cy alternatywn cie k do prze cznika g ównego; zapasowy (ang. backup port) port tworzy cie k zapasow (mniej po dan ), znajduje si w stanie odrzucania; zablokowany (ang. blocked port) port nie ma adnego zastosowania i nie odgrywa adnej roli w dzia aniu drzewa rozpinaj cego.

11 182 Cz II Prze czniki Cisco W protokole RSTP wprowadzono równie wysy anie BPDU co ustalony interwa czasu, zwany hello time. Ramki hello s wysy ane zawsze, nawet wtedy, kiedy nie otrzymuj adnych danych z s siednich prze czników. W przypadku nieotrzymania 3 ramek hello od innych prze czników po czenie uznawane jest za utracone. W dzia aniu obydwu protoko ów brakowa o jeszcze jednej funkcjonalno ci. By a ni mo liwo uruchamiania wielu instancji STP w sieciach VLAN. Dlatego organizacja IEEE wraz z firm Cisco opracowa a standard zwany IEEE 802.1s, czyli Multiple Spanning Tree Protocol (MST). Rozszerzenie to umo liwia uruchamianie niezale nej topologii drzewa rozpinaj cego w ka dej sieci VLAN.

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Packet Guide to Routing and Switching Tłumaczenie: Grzegorz Pawłowski ISBN: 978-83-246-5119-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Packet Guide to Routing

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 75 ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH Wojciech WAWRZY SKI Politechnika Warszawska Wydzia Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa fax: 625-48-86, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo