SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 1. Uniwersytet Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; uhttp://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php Kraków, dnia 10 grudnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1.Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; 2.2.tel ; fax lub ; ) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907, z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: a) rozszerzenie posiadanych przez Zamawiającego ilości licencji z 300 szt. do 600 szt. na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie posiadanych ilości licencji wraz z rozbudową funkcjonalności oprogramowanie do zarządzania tożsamością NetIQ Identity Manager i oprogramowania Novell ZENWorks, b) dostawa licencji na oprogramowania klasy SIEM (Security Information and Event Management) do zarządzania informacją związaną z bezpieczeństwem, analizą i korelacją zdarzeń wraz z automatyzacją wykrywania incydentów, c) dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On), d) wsparcie techniczne świadczone on-line oraz on-site dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 11, w zakresie opisanym w sposób szczegółowy w załączniku A do SIWZ. Strona 1 z 22

2 2. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (odpowiednio części zamówienia). 3. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 6. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez uprawnione osoby, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, a Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiot umowy będzie wykonany w terminach: 1.1. Wykonawca dostarczy licencję na oprogramowanie w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, 1.2. Wykonawca udzieli licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony, zaś wsparcie techniczne w ramach udzielonej gwarancji będzie świadczone przez okres 7 lat, od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przewidywanych terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zgodnie z art. 22 PZP, spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dowody, oświadczenie oraz wykaz usług dołączonych do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi przedstawić wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia Strona 2 z 22

3 spełniających poniższe kryteria wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj: 4.1. co najmniej czterema (4) osobami, zdolnymi do świadczenia wsparcia technicznego i serwisu, biegle władającymi językiem polskim, posiadającymi doświadczenie w zakresie wdrażania lub serwisowania w co najmniej dwóch (2) projektach, opartych na produkcie Novell/NetIQ Identity Manager Advanced Editio; 4.2. co najmniej dwiema (2) osobami, które brały udział w dedykowanych szkoleniach technicznych z technologii NetIQ Identity Manager w wersji nie starszej niż 4. Udział w szkoleniu musi zostać potwierdzony przez stosowny certyfikat uczestnictwa wystawiony przez firmę Novell/NetIQ; 4.3. co najmniej jednej (1) osoby będącej autoryzowanym przez producenta Novell/NetIQ instruktorem i posiadającej certyfikat Certified Novell Instructor wydany po 2012 roku; 4.4. co najmniej jednej (1) osoby posiadającej certyfikat SUSE Certified LINUX Engineer dla SUSE Linux Enterprise Server wersja 11 wydany po 2012 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę, jednakże nie jest dopuszczalne wskazanie tych samych osób w odniesieniu do pkt 5) 4.2, 5) 4.3 oraz 5) 4.4. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 i nr 5 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art.24 ust.1 PZP. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z Strona 3 z 22

4 informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w poniższym zakresie: co najmniej czterema (4) osobami, zdolnymi do świadczenia wsparcia technicznego i serwisu, biegle władającymi językiem polskim, posiadającymi doświadczenie w zakresie wdrażania lub serwisowania w co najmniej dwóch (2) projektach, opartych na produkcie Novell/NetIQ Identity Manager Advanced Editio; co najmniej dwiema (2) osobami, które brały udział w dedykowanych szkoleniach technicznych z technologii NetIQ Identity Manager w wersji nie starszej niż 4. Udział w szkoleniu musi zostać potwierdzony przez stosowny certyfikat uczestnictwa wystawiony przez firmę Novell/NetIQ; co najmniej jednej (1) osoby będącej autoryzowanym przez producenta Novell/NetIQ instruktorem i posiadającej certyfikat Certified Novell Instructor wydany po 2012 roku; co najmniej jednej (1) osoby posiadającej certyfikat SUSE Certified LINUX Engineer dla SUSE Linux Enterprise Server wersja 11 wydany po 2012 roku. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, 2.3 W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6) 2.2. SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2.4 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych powyżej w pkt 6) 2.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 2.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Ponadto do oferty Wykonawca winien dołączyć: 3.1 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie Strona 4 z 22

5 konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Adres i osoba kontaktowa mgr Urszula Wilgocka, Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 4.1 w zakresie formalnym i merytorycznym mgr Urszula Wilgocka, Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 6/2, Kraków, tel ; fax lub ; Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. progi unijne. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, Strona 5 z 22

6 którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 11. Zasady zwracania się z wnioskami o udzielenie wyjaśnień szczegółowo reguluje art. 38 ustawy PZP. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i winien skalkulować cenę dla całości zamówienia. 2. Wykonawca musi dołączyć do podpisanego formularza oferty załącznik, zawierający oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: - Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. Strona 6 z 22

7 6. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 7. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 9.1 osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 9.2 osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 9.3 osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 9.4 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 9.5 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników lub uczestników konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone jednemu wykonawcy przez pozostałych uczestników konsorcjum; 9.6 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane ( z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębia 6/2, Kraków, w terminie do dnia 18 grudnia 2014 r. do godziny 10:00. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta na dostawę oprogramowania dla WFAiIS UJ Nr sprawy CRZP/UJ/269/ nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2014 r. godz. 10:05 oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Strona 7 z 22

8 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 r. o godzinie 10:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. Informacje, o których mowa w pkt 11)5. i 6. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykonawcach który zostali wykluczeni z postępowania, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 11)10. SIWZ, odpowiednio na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić jak i pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Obliczając cenę oferty, należy podać wartość (wartości) sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyrażoną w procentach, oraz wartość (wartości) sumaryczne brutto. 3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 3. Cena brutto - 70 % 4. Funkcjonalność - 30 % 5. Punkty przyznawane za kryterium Cena brutto będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, Strona 8 z 22

9 C o - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium od jednego członka komisji przetargowej wynosi Punkty za kryterium: Funkcjonalność zostaną przyznane w skali punktowej od 1 do 10 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ocenie w kryterium Funkcjonalność zostanie poddana możliwość wykonania przez Wykonawcę rozszerzenia systemu ponad minimum wymagane w opisie przedmiotu zamówienia określonym w załącznika A do SIWZ. 6.1.Punktowane wymagania dotyczące systemu zarządzania tożsamością (IDM): a) Jeśli Wykonawca zaproponuje system zapewniający dodatkowo gotowe do użycia konektory do następujących baz danych oferta otrzyma 1 punkt: IBM DB2, Informix b) Jeśli Wykonawca zaproponuje system zapewniający dodatkowo gotowe do użycia konektory do następujących systemów pocztowych oferta otrzyma 2 punkty: Microsoft Exchange Lotus Notes c) Jeśli Wykonawca zaproponuje system zapewniający dodatkowo gotowe do użycia konektory do następujących systemów operacyjnych oferta otrzyma 1 punkt: HP-UX IBM AIX d) Jeśli zaproponowany system będzie posiadał gotowe konektory do wymienionych poniżej systemów, które klient może dokupić w późniejszym okresie oferta otrzyma 1 punkt: SharePoint Office 365 Serwery mainframe: RACF ACF2 SIF Serwery midrange Midrange: OS/400 (i5/os) Centrale telefoniczne System RSA SecureID 6.2.Punktowane wymagania dotyczące systemu SIEM: a) Jeśli zaproponowany system będzie posiadał dodatkowo dostarczone przez producenta gotowe konektory do następujących systemów otrzyma 2 punkty (konektory muszą być dostarczone w ramach zaproponowanej licencji): AirPatrol, Wireless Locator System Attachmate, Luminet Barracuda, Web Application Firewall Blue Coat, ProxySG Appliances CA, SiteMinder Strona 9 z 22

10 Check Point, Security Gateways Cisco, Aironet Cisco, Firewall Cisco, Intrusion Prevention Cisco, IronPort Cisco, Network Admission Control Cisco, Secure Access Control Server Cisco, Security Agent Cisco, Switch and Router Cisco, VPN 3000 Cisco, Wireless LAN Controller Enterasys, Dragon F5, BIG-IP F5, Firepass Fortinet, FortiGate HP, HP-UX IBM, AIX IBM, DB2 IBM, Lotus Domino IBM, Proventia Network Enterprise Scanner IBM, Tivoli Access Manager for Operating Systems IBM,WebSphere Application Server IBM, zos Imperva, SecureSphere McAfee, Firewall Enterprise McAfee, Host Intrusion Prevention McAfee, Network Security Platform McAfee, VirusScan Enterprise McAfee, Vulnerability Manager McAfee, epolicy Orchestrator Microsoft, DHCP Microsoft, Exchange Server Microsoft, Forefront Protection 2010 for Exchange Microsoft, Forefront Server Security Management Microsoft, Forefront Threat Management Gateway Microsoft, IIS Microsoft, ISA Server Microsoft System Center Operations Manager NetIQ, Agent Manager NetIQ, Change Guardian (Legacy) NetIQ, UNIX Agent Nortel, VPN Novell, Access Governance Suite Novell, Access Manager SSL VPN NetIQ, Access Manager Strona 10 z 22

11 Novell, PlateSpin Orchestrate Novell, Privileged User Manager Oracle BEA, WebLogic Server Oracle Database Oracl, Solaris Qualys, QualysGuard RSA, ACE Server Rapid7, NeXpos SAP, CCMS SonicWALL, Firewall Oracle Directory Server Enterprise Edition Symantec, Critical System Protection Tenable,Network Security Nessus TippingPoint, Security Management System Trend Micro, OfficeScan Trend Micro, ScanMail Websense, Web Security eeye, REM eeye, Retina ncircle, IP Punktowane wymagania dotyczące systemu SSO (Single Signe-On): a) Jeśli Wykonawca zaproponuje system SSO zapewniający bezpieczne i jednokrotne uwierzytelnienie do wymienionych poniżej aplikacji bez konieczności ich zmiany lub modyfikacji otrzyma 1 punkt: Środowiska terminalowe MS Terminal Services i Citrix, b) Jeśli zaproponowany system SSO będzie zapewniał następującą funkcjonalność otrzyma 1 punkt: Zapewnia wbudowaną możliwość skonfigurowania systemu w sposób zapewniający wymuszenie i konieczność podania własnego hasła użytkownika do domeny MS Windows przy logowaniu się do wybranych aplikacji (bez konieczności wprowadzania żadnej zmiany po stronie aplikacji). Po uruchomieniu aplikacji przez użytkownika system SSO prosi użytkownika o podanie jego hasła do domeny MS Windows i dopiero po poprawnej autoryzacji loguje użytkownika do aplikacji. c) Jeśli zaproponowany system SSO będzie zapewniać możliwość dalszej rozbudowy poprzez dokupienie gotowego modułu do obsługi funkcji zaawansowanych metod uwierzytelniania opartych o następujące mechanizmy otrzyma 1 punkt: Urządzenia biometryczne Authasas Biometric Tokeny sprzętowe USB Flash Drive z certyfikatem One Time Password i Urządzenie mobilne (Smartphone) 7. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez wszystkich członków komisji w ramach danego kryterium, a następnie przemnożone przez wagę kryterium. 8. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Strona 11 z 22

12 9. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 10. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z niższą ceną. 14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 1.1 ewentualny wykaz podwykonawców. 1.2 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi stosowne certyfikaty, o których mowa w pkt 5)4 SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16) Wzór umowy Wzór umowy zawiera załącznik B do SIWZ. 17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej przewidziane dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. PZP. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Strona 12 z 22

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014) 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS1 9.2013/POKL PRZYJAZNAIATRAKCYJNASZKOLA GWARANCJĄ DOBREGO WYKSZTALCENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo