RYNKI MOCY W WARUNKACH KRAJOWEGO SEKTORA WYTWÓRCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNKI MOCY W WARUNKACH KRAJOWEGO SEKTORA WYTWÓRCZEGO"

Transkrypt

1 RYNKI MOCY W WARUNKACH KRAJOWEGO SEKTORA WYTWÓRCZEGO Autorzy: Krzysztof Zamasz, Jacek Kamiński, Piotr Saługa ("Rynek Energii" - grudzień 2014) Słowa kluczowe: rynki mocy, inwestycje, regulacje Streszczenie. Celem artykułu jest przeprowadzenie wstępnej analizy alternatywnego modelu rynku energii elektrycznej, poszerzonego o system wynagradzania zdolności wytwórczych. System ten zapewniłby odpowiedni poziom mocy wytwórczych, przez co bezpośrednio oddziaływałby na możliwość utrzymania cen energii elektrycznej na akceptowalnym społecznie poziomie. Podobne rozwiązania funkcjonują od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii (w wersji scentralizowanej) i we Francji (w wersji zdecentralizowanej). W początkowej części artykułu przedstawiono stan obecny sektora wytwórczego, wskazując na wyeksploatowanie aktualnie funkcjonujących w KSE jednostek wytwórczych. Następnie przedstawiono podstawy metodyczne funkcjonowania rynków mocy. Konsekwentnie, dyskusji poddano kluczowe aspekty ewentualnego funkcjonowania mechanizmu rynku mocy w warunkach krajowych. W podsumowaniu wskazano, że bez względu na wybór modelu rynku mocy (scentralizowany lub zdecentralizowany) o sukcesie wdrożenia takiego instrumentu będzie decydować ostateczny kształt przyjętych szczegółowych regulacji. 1. WPROWADZENIE Systematyczny wzrost popytu na energię elektryczną towarzyszący rozwojowi gospodarczemu jest przyczyną coraz częstszego akcentowania przez zainteresowane środowiska możliwości wystąpienia w przyszłości potencjalnych problemów związanych z zapewnieniem przez energetykę pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Niepokój ten uwarunkowany jest między innymi uszczupleniem zakresu inwestycji w moce wytwórcze związanym z występowaniem niskich cen energii elektrycznej. Należy zaznaczyć, iż taki stan rzeczy jest w znacznej mierze skutkiem składania ofert po kosztach bliskich kosztom zmiennym wytwarzania. Wynika to z bardzo wielu czynników, między innymi z: a) występowania coraz większej konkurencji pomiędzy wytwórcami na hurtowym rynku energii elektrycznej, co powoduje, że każdy producent energii elektrycznej chce sprzedać swój produkt, ale nie każdy może to osiągnąć bez redukcji oferowanej ceny; już sam ten fakt jest przyczyną podążania poziomów cen w kierunku kosztów zmiennych; b) funkcjonowania w sektorze wytwórczym: instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii, charakteryzujących się niskimi kosztami krańcowymi; wielu stosunkowo tanich jednostek opalanych węglem brunatnym; dużej liczby jednostek zamortyzowanych.

2 c) długoterminowego utrzymywania się na stosunkowo niskim poziomie (około 5-7 euro/mg CO 2 ) cen rynkowych uprawnień do emisji CO 2 pomimo wysiłków Komisji Europejskich ukierunkowanych na spowodowanie sztucznego wzrostu ich cen (vide: backloading). Choć występowanie niskich cen energii elektrycznej leży generalnie w interesie konsumentów i zaspokaja ich bieżące oczekiwania, to sytuacja taka niesie z sobą pewne zagrożenia w kontekście długoterminowych interesów gospodarki narodowej, gdyż jak wspomniano prowadzi ona w efekcie do ograniczenia wydatków kapitałowych i wygaszenia impulsów inwestycyjnych w sektorze. Utrzymywanie się niskich cen, bez nadziei na rychły wzrost, zniechęca inwestorów do budowy nowych jednostek wytwórczych i czyni potencjalne projekty nieuzasadnionymi ekonomicznie. Jednym ze sposobów zachęcenia inwestorów do budowy nowych jednostek wytwórczych jest wdrożenie systemu wynagradzania mocy wytwórczych. Tego rodzaju mechanizmy nie były dotychczas przedmiotem wielu analiz i publikacji krajowych. Obfita jest natomiast liczba pozycji literatury światowej w tym zakresie (zwłaszcza amerykańskich) warto przytoczyć tu m. in. prace [6], [13], [14], [9], [4], [5]. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i wstępna analiza alternatywnego poszerzonego o system wynagradzania zdolności wytwórczych modelu rynku energii elektrycznej, gwarantującego istnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych, pozwalającego na utrzymanie cen energii elektrycznej na rozsądnym i akceptowalnym społecznie poziomie. 2. STAN OBECNY SEKTORA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KONTEKŚCIE PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Procesy inwestycyjne w sektorze elektroenergetycznym podobnie jak żywotność jednostek wytwórczych mają charakter długoterminowy. Większość instalacji wytwórczych funkcjonujących w KSE to jednostki kilkudziesięcioletnie. Wiele z nich, o ile nie poddane zostaną dogłębnej modernizacji, ulegnie stosunkowo rychłemu wyłączeniu choćby wskutek implementacji dyrektywy IED dyrektywa 2010/75/UE [1]. Wstępna ocena struktury wiekowej jednostek wytwórczych wskazuje, że prawie 18 GW mocy turbozespołów (57,4%) ma ponad 30 lat. W przypadku kotłów energetycznych 274 sztuk czyli aż 62,3% to jednostki również o ponad 30-letnim wieku (rys. 1 i rys. 2). Okresy przejściowe związane z procesem wdrażania dyrektywy zakończą się w 2023 r. od tego więc roku obowiązywać będą wyłącznie nowe limity emisji. Osobnym problemem będą skutki przyjęcia tzw. konkluzji BAT (Best Available Technology). Budowa nowych bloków wytwórczych staje się więc bezwzględną koniecznością.

3 % szt. % GW 70% 20 60% 50% 57.4% % 30% % 10% 7.5% 5.4% 7.1% 5.7% 3.6% 13.4% % < 5 lat 6-10 lat lat lat lat lat > 30 lat 0 struktura [%] moc zainstalowana [GW] Rys. 1. Struktura wiekowa turbozespołów, 2012 r. [3] 70% 62.3% % % % 30% % 10% 6.5% 3.2% 5.5% 5.6% 3.9% 12.8% % < 5 lat 6-10 lat lat lat lat lat > 30 lat 0 struktura [%] liczba [szt.] Rys. 2. Struktura wiekowa kotłów energetycznych, 2012 r. [3] Pojawienie się niedoborów mocy wytwórczych w przyszłości stanowi więc prawdopodobne i uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są wyniki analiz prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki (np. [10]). Warto w tym miejscu podkreślić, że integracja dużych ilości mocy bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE) niesie za sobą określone konsekwencje. W przypadku występowania korzystnych dla tych instalacji warunków atmosferycznych i w efekcie wytwarzania mocy w tych źródłach, jednostki konwencjonalne muszą przystawać na niższe lub wręcz ujemne ceny za odbiór energii elektrycznej ze świadomością ekonomiczno-technicznych skutków częstego odstawienia lub drastycznej redukcji obciążenia instalacji.

4 Występowanie niskich bądź ujemnych cen energii elektrycznej na rynkach spotowych kłóci się z wizją długoterminowej niezawodności systemu elektroenergetycznego. Niskie ceny energii, nie pozwalające na odzyskanie w stosunkowo rychłej perspektywie poniesionych nakładów kapitałowych, niosąc demotywację w przedmiocie inwestowania w technologie konwencjonalne bezwzględnie wymagane w systemie ze względu na możliwości w zakresie elastycznego i stabilnego wytwarzania mocy. W sytuacjach występowania niekorzystnych z punktu widzenia OZE warunków pogodowych nie należy oczekiwać bezpiecznych dostaw energii bazując wyłącznie na tych technologiach. Jeśli zestawić więc problem niskich cen energii elektrycznej ze zbliżającymi się szybko terminami odstawiania przestarzałych jednostek wytwórczych można skonstatować, że prędzej czy później pojawi się problem z rozbieżnością pomiędzy popytem a podażą. Antycypując wystąpienie takich zdarzeń, kilka państw europejskich zaprojektowało i wdrożyło już odpowiednie mechanizmy redukujące prawdopodobieństwo ich zaistnienia. 3. PODSTAWY METODYCZNE FUNKCJONOWANIA RYNKÓW MOCY Najważniejszym celem leżącym u podstaw koncepcji w zakresie wprowadzania odpowiednich mechanizmów pozwalających na wynagradzanie przedsiębiorstw elektroenergetycznych za moc (capacity remuneration mechanisms, CRM) jest zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy w całym systemie. Ich pośrednią funkcją jest zapewnienie stabilnego poziomu przychodów celem pokrycia nakładów inwestycyjnych i kosztów stałych, związanych z utrzymaniem w dyspozycji deklarowanych mocy wytwórczych. Wdrożenie mechanizmów CRM pozwala więc na uzyskanie odpowiedniego poziomu mocy w systemie przez wsparcie zarówno inwestycji nowych jak też odtworzeniowych i modernizacyjnych. W praktyce spotkać można kilka rodzajów instrumentów CRM. Wśród dotychczas wprowadzonych lub planowanych do wdrożenia w najbliższej przyszłości wymienić należy między innymi ([2]): (i) rezerwę strategiczną, (ii) płatności za moc, (iii) rynki mocy (scentralizowany lub zdecentralizowany), (iv) opcje na niezawodność. Rynek mocy, w odmianie zdecentralizowanej lub scentralizowanej, jest koncepcją, która w przypadku państw europejskich przez długi czas nie była wdrażana. Pierwszym krajem, który zaimplementował to rozwiązanie (w wersji scentralizowanej) jest Wielka Brytania. Zasadniczym motywem wdrożenia tego instrumentu były właśnie problemy z niedoinwestowaniem brytyjskiego sektora i koniecznością szybkiej budowy nowych jednostek wytwórczych. W konsekwencji, aktualnie wdrażana jest reforma rynku energii elektrycznej (tzw. Electricity Market Reform), której integralne części stanowią rynek mocy oraz tzw. kontrakt różnicowy. Kluczowym elementem mechanizmu, w przypadku rynku scentralizowanego, jest założenie odpowiednich parametrów krzywej zapotrzebowania mocy. Parametrami tymi są zasadniczo: (i) maksymalne prognozowane zapotrzebowanie na moc w danym roku, (ii) margines rezerw mocy ponad zapotrzebowanie szczytowe, (iii) koszt wejścia nowych mocy, (iv) punkty przegięcia krzywej zapotrzebowania mocy,

5 (v) maksymalna cena mocy, (vi) minimalna cena mocy. Wyznaczenie wymienionych powyżej parametrów jest zazwyczaj obowiązkiem operatora systemu przesyłowego, który posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Kształt krzywej, wykorzystywanej następnie w aukcji do określenia ceny równowagi na rynku mocy jest dobierany w taki sposób, aby przy dużych niedoborach mocy płatności były większe; w sytuacji nadmiaru mocy w systemie, cena powinna z kolei odpowiednio spadać. W skrajnym scenariuszu tj. w przypadku wysokiego nadmiaru mocy cena powinna zmierzać do poziomu bliskiego zeru. Tego rodzaju krzywa zapotrzebowania mocy została uzgodniona dla rynku mocy wdrożonego w Wielkiej Brytanii (rys. 3). Choć co do generalnego kształtu krzywej mocy nie ma zazwyczaj wielu uwag lub komentarzy, najczęściej poddaje się dyskusji wymienione wcześniej konkretne parametry krzywej mocy. Od tych parametrów zależy bowiem poziom uzyskiwanych przez inwestorów przychodów z rynku mocy. Rys. 3. Ogólna postać krzywej zapotrzebowania mocy dla Wielkiej Brytanii [8] Przeprowadzenie pierwszej aukcji na dostawę mocy w Wielkiej Brytanii, która ma być w dyspozycji po upływie czterech lat planowane jest na grudzień 2014 r. Typowy okres dostaw dla istniejących jednostek wytwórczych został określony na jeden rok. Celem zapewnienia odpowiednich impulsów inwestycyjnych, dla nowych mocy może on zostać wydłużony nawet do 15 lat, natomiast dla jednostek modernizowanych do 3 lat. W tym ostatnim przypadku warunkiem koniecznym jest naturalnie poniesienie odpowiednio wysokich nakładów inwestycyjnych na unowocześnienie i przystosowanie jednostek wytwórczych do współczesnych wyzwań ([7], [12]). Podstawa metodyczna funkcjonowania zdecentralizowanego rynku mocy, aktualnie wdrażanego we Francji, jest bardzo podobna do systemu scentralizowanego z tą różnicą, że wypełnienie zobowiązania dysponowania określonym poziomem mocy wytwórczych spoczywa na odbiorcach końcowych lub spółkach obrotu. Podmioty te zobowiązane są bowiem do zakupu w danym okresie odpowiednio poprzedzającym rok obowiązku zabezpieczenia dyspozycyjnych mocy w systemie adekwatnej liczby

6 tzw. certyfikatów mocy. W przypadku systemu francuskiego są to 4 lata przed okresem dostawy, z możliwością handlowania certyfikatami mocy w okresie do 1 roku po okresie dostaw. Szacuje się, że wdrożenie tego systemu spowoduje uaktywnienie się strony popytowej DSR (demand side response), co może ograniczyć inwestycje wytwórcze. 4. RYNEK MOCY W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SEKTORA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Mając na względzie aktualne uwarunkowania w kontekście procesów inwestycyjnych rozwoju krajowego i europejskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej oraz obserwowane inicjatywy i działania w zakresie wdrażania tego rodzaju instrumentów w państwach europejskich, w pełni racjonalne i uzasadnione wydaje się być rozważenie implementacji tego rodzaju systemu w Polsce. Biorąc pod uwagę powyższe należy zaznaczyć, że dyskusje nad wdrożeniem instrumentów wynagradzania za moce wytwórcze są w Polsce już obecnie przedmiotem coraz szerszej debaty. W trakcie dyskusji pojawiają się naturalnie pytania o adekwatność konkretnego rozwiązania dla warunków polskich istnieje bowiem potencjalnie wiele mechanizmów (w różnych odmianach), które mogłyby być brane pod uwagę do wprowadzenia w naszym kraju, natomiast każdy z nich ma określone wady i zalety, które należy bezwzględnie wziąć pod uwagę pod kątem ich potencjalnego wdrożenia. Wśród znanych i funkcjonujących w świecie rozwiązań za szczególnie interesujące i warte przeanalizowania z punktu widzenia uwarunkowań krajowych uznać należy mechanizmy scentralizowanego i/lub zdecentralizowanego rynku mocy. Instrumenty te umożliwiają zrealizowanie fundamentalnego celu, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju poprzez wygenerowanie godziwych strumieni środków kapitałowych przeznaczonych na projekty inwestycyjne. Potwierdzają to dotychczasowych pozytywne doświadczenia funkcjonowania takich mechanizmów w niektórych stanach USA (np. PJM, NYISO), które dały bodziec dla podjęcia konkretnych decyzji w zakresie wdrażania analogicznych systemów takim państwom jak wspomniane: Wielka Brytania (rynek scentralizowany), czy Francja (rynek zdecentralizowany). Podstawową cechą rozróżniającą rynek tylko energii od rynku poszerzonego o rynek mocy jest to, że ten ostatni oprócz handlu energią elektryczną obejmuje również obrót drugim produktem mocą dyspozycyjną. W przypadku rynku scentralizowanego za zakup mocy na poziomie krajowym odpowiedzialny byłby operator systemu przesyłowego (OSP), czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. OSP organizowałby aukcje na cztery lata przed okresem dostaw nabywając w konsekwencji odpowiednią ilość mocy dyspozycyjnych. W rynku mocy zdecentralizowanym, podmiotami zobowiązanymi do zakupu mocy byliby natomiast odbiorcy lub występujące w ich imieniu spółki obrotu. Byłby to system bardzo podobny do rynku kolorowych certyfikatów przy odpowiednim, skoordynowanym planowaniu oraz kompetentnym prognozowaniu zapotrzebowania na moc dyspozycyjną, tego rodzaju mechanizm może zapewnić pożądany poziom potencjału wytwórczego w krajowym systemie elektroenergetycznym.

7 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na istotny aspekt tej koncepcji ponieważ w przypadku rynku scentralizowanego cena mocy ustalana jest na aukcjach, w sytuacjach nadmiaru mocy dyspozycyjnych może ona być bliska zeru. W przypadku niedoboru mocy, będzie to z kolei wartość proporcjonalna do potencjalnego deficytu mocy w systemie, co stanowić będzie zachętę dla inwestorów do budowy nowych jednostek wytwórczych. Z punktu widzenia wytwórców wprowadzenie mechanizmów rynków mocy oznaczałoby istotne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Ważnym dylematem związanym z ewentualnym wdrażaniem rynku mocy jest rozstrzygnięcie kwestii, jakie jednostki wytwórcze z punktu widzenia stanu i kondycji powinny brać w nim udział. Przy przyjętym założeniu, że podstawowym celem koncepcji jest zapewnienie wystarczających mocy dyspozycyjnych do pokrycia prognozowanego zapotrzebowania po najniższym możliwym koszcie, należałoby umożliwić funkcjonowanie w konstruowanym systemie nie tylko nowych jednostek, ale również tych aktualnie istniejących. Poprzez równe traktowanie obu rodzajów jednostek gwarantuje się, że instalacje wytwórcze, które mogą stanowić wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego będą wykorzystywane tak długo, jak długo nie będą przynosić strat. W konsekwencji, na rynku mocy, zgodnie z podstawą metodyczną i założeniami jego funkcjonowania, po stronie podaży biorą udział zarówno jednostki obecnie istniejące, jak i nowe (budowane lub planowane), które mogą dostarczyć moc dyspozycyjną w określonym czasie o ile wygrają aukcję. Ważne jest jednocześnie zapewnienie pewnej neutralności pod względem paliwowym. Oznacza to, że jednostki wytwórcze są traktowane tak samo bez względu na to, czy bazują one na węglu, gazie ziemnym, czy mazucie. W praktyce może to oznaczać, że jednostki gazowe, które mają niższe nakłady inwestycyjne staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Jest to istotne również w kontekście postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego (szerzej: [11], [15] i [16]). Na koniec warto podkreślić, że podobnie jak ważne jest zapewnienie napływu środków na budowę nowych mocy wytwórczych, tak istotne jest ustalenie odpowiednich kar za niewypełnienie obowiązku dostaw mocy. W systemie wdrożonym na Wyspach Brytyjskich górny limit kary za niedostarczenie mocy dyspozycyjnej sprzedanej w aukcji jest ustalony na poziomie 200 proc. przychodów miesięcznych lub 100 proc. przychodów rocznych spółki. 5. PODSUMOWANIE Długoterminowy zrównoważony rozwój gospodarki narodowej wymaga symultanicznego rozwoju całego systemu energetycznego, w tym sektora wytwórczego. Rozwojowi temu towarzyszą obawy co do możliwości zaistnienia deficytu mocy wytwórczych, co w rezultacie prowadziłoby do wystąpienia bardzo wysokich cen energii elektrycznej. Przykłady Wielkiej Brytanii, gdzie już zreformowano rynek energii elektrycznej wraz z wdrożeniem scentralizowanego rynku mocy oraz Francji, gdzie implementowany jest rynek zdecentralizowany wskazują, że problem został w Europie dostrzeżony i jest odpowiednio rozwiązywany. Warto dodać, że obecnie różne warianty mechanizmów wynagradzania za moc analizuje również Republika Federalna Niemiec.

8 Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowym celem krajowej polityki energetycznej jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii po akceptowalnych społecznie cenach, konieczne jest pilne rozważenie wdrożenia tak istotnych reform rynku energii elektrycznej również w Polsce. Odrębnym problemem jest wybór konkretnego mechanizmu do wdrożenia w Polsce. I choć scentralizowany rynek mocy różni się od rynku zdecentralizowanego pewnymi aspektami (m.in. dominująca rola OSP jako pojedynczego kupca w systemie scentralizowanym, bilateralny handel certyfikatami mocy w systemie zdecentralizowanym) istotne jest, że oba te mechanizmy służą temu samemu celowi, tj. zapewnieniu odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych. Przykłady amerykańskich rynków potwierdzają, że kluczowy jest w tym przypadku nie tyle sam wybór między systemem scentralizowanym a zdecentralizowanym, ale dopracowanie konkretnych, szczegółowych zasad funkcjonowania rynku mocy w warunkach krajowych. Wśród kwestii kluczowych wymienić tu należy: okres trwania obowiązku zapewnienia mocy, czas poprzedzający dostawę mocy, określenie zasad certyfikacji i warunków dopuszczenia do udziału w aukcji mocy (lub przyznania certyfikatu mocy), zasad udziału odnawialnych źródeł energii i odbiorów regulowanych w rynku mocy. Oczywiście wskazane w niniejszym artykule problemy nie wyczerpują listy zagadnień koniecznych do rozważenia. Rynek mocy jest bowiem bardzo złożonym instrumentem polityki energetycznej, a to czy jego wdrożenie przyniesie oczekiwane rezultaty zależeć będzie od ostatecznego kształtu przyjętych regulacji szczegółowych. LITERATURA [1] 2010/75/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). [2] ACER Capacity Remuneration Mechanisms and the Internal Market for Electricity. The Agency for the Cooperation of Energy Regulators, [3] ARE 2012, Statystyka Elektroenergetyki Polskiej, Warszawa [4] Ausubel L.M., Cramton P.: Using forward markets to improve electricity market design. Utilities Policy, 25 May 2010 [5] Cramton P., Stoft S.: A Capacity Market that Makes Sense. The Electricity Journal, 2005, Vol. 18, No. 7, s [6] De Vries L., Heijnen P.: The impact of electricity market design upon investment under uncertainty: The effectiveness of capacity mechanisms, Utilities Policy 2008, Vol. 16, No. 3, s

9 [7] Electricity Market Reform (EMR): Capacity Market Expert Group https://www.gov.uk/government/policy-advisory-groups/capacity-market-emr-expert-group, data dostępu r. [8] Electricity Market Reform: Capacity Market Detailed Design Proposals https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209280/15398_tso _Cm_8637_DECC_Electricity_Market_Reform_web_optimised.pdf. June 2013, data dostępu r. [9] Finon D., Incentives to invest in liberalised electricity industries in the North and South. Differences in the need for suitable institutional arrangements, Energy Policy, Vol.34, No. 5, 2006, s [10] MG 2013, Sprawozdanie w wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa [11] Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Staśko D., Janusz P., Szurlej A.: Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE szanse i bariery. Rynek Energii, 2009, nr 4, s [12] Reliability Standard Methodology (Annex C) Department of Energy & Climate Change. UK. London [13] Stoddard R., Adamson S.: Comparing Capacity Market and Payment Designs for Ensuring Supply Adequacy. System Sciences, HICSS '09. 42nd Hawaii International Conference. [14] Stoft S.: Power System Economics, Designing Markets for Electricity, IEEE Press, Wiley- Interscience, 2002r. [15] Szurlej A.: The state policy for natural gas sector. Archives of Mining Sciences, 2013, vol. 58 no. 3, 2013, pp [16] Gross-Gołacka E., Lubiewa-Wieleżyński W., Sikora A.P., Szurlej A., Biały R.: Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego. Przemysł Chemiczny, t. 92, nr 8, 2013, s

10 CAPACITY MARKETS IN THE POLISH POWER GENERATION SECTOR Key words: capacity markets, investments, regulations Summary. The paper presents a general analysis of an alternative model of the electricity market, which is extended by a capacity remuneration mechanism. Introduction of such a mechanism would ensure an adequate level of generation capacity, which would directly affect the ability to maintain electricity prices at a socially acceptable level. Similar solutions have been already introduced in the United States. Recently such mechanisms have been implemented in the UK and France. The introduction of the article presents the current state of the Polish power sector, pointing out the exploitation of currently operating power generation units. Then the methodological framework of the functioning of capacity markets was provided. Consequently, discussions of key aspects of a possible implementation of the capacity market mechanism in the context of the Polish power sector was carried out. In summary it was indicated that regardless of the general model of capacity market (centralized or decentralized) that will be selected, the success of its implementation will rely upon the final shape of the detailed regulations. Krzysztof Zamasz, dr, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, Dąbrowa Górnicza, Jacek Kamiński, dr hab. inż., prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków, Piotr Saługa, dr hab. inż., prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania w Energetyce, Al. Mickiewicza 30, Kraków,

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

Pakiet komunikatów Komisji Europejskiej Wewnętrzny rynek energii elektrycznej: najlepsze wykorzystanie pomocy publicznej

Pakiet komunikatów Komisji Europejskiej Wewnętrzny rynek energii elektrycznej: najlepsze wykorzystanie pomocy publicznej Pakiet komunikatów Komisji Europejskiej Wewnętrzny rynek energii elektrycznej: najlepsze wykorzystanie pomocy publicznej Kontekst rynku wewnętrznego energii i wystarczalności generacji energii elektrycznej/

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA SPÓŁKI. Rynek mocy w Polsce - rozwiązanie na przyszłość

TAJEMNICA SPÓŁKI. Rynek mocy w Polsce - rozwiązanie na przyszłość TAJEMNICA SPÓŁKI Rynek mocy w Polsce - rozwiązanie na przyszłość Maj 2014 SPIS TREŚCI Mechanizmy mocowe cele wdrożenia i ich koszty Analiza rynku i dostępnych narzędzi. Mechanizm mocowy: stymuluje wytwórców

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego

Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego Jachranka, 24.09.2015 r. Marek Kulesa Dyrektor Biura TOE Zakres prezentacji 1. Krajowa produkcja i zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Rynek mocy przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne. r.pr. Arkadiusz Ratajczak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 26 maja 2014 r.

Rynek mocy przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne. r.pr. Arkadiusz Ratajczak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 26 maja 2014 r. Rynek mocy przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne r.pr. Arkadiusz Ratajczak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 26 maja 2014 r. Geneza i przesłanki wprowadzania rozwiązań dotyczących rynków

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Rynkowe i regulacyjne otoczenie krajowego rynku energii 18 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r.

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r. Flex E Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym Warszawa Warszawa 28.03.2017 r. Andrzej Rubczyński Dlaczego system musi być elastyczny? Obecnie Elektrownie Odbiorcy Elektrownie podążają za popytem

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011 Rynek gazu w Polsce Warszawa 30 czerwca 2011 Agenda 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce 2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce Page 2 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce ramy regulacyjne Rynek gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?)

Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?) Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?) Opartą o krajowe zasoby paliw Waldemar Szulc 1 Jakie maja być krajowe źródła energii? lityka klimatyczna UE powoduje, że wne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja - Rynek mocy rozwiązanie na przyszłość? Rynek mocy główne rozwiązania analizowane w Polsce

Konferencja - Rynek mocy rozwiązanie na przyszłość? Rynek mocy główne rozwiązania analizowane w Polsce Konferencja - Rynek mocy rozwiązanie na przyszłość? Rynek mocy główne rozwiązania analizowane w Polsce Warszawa, dnia 26 maja 2014 roku Rosnące zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wynagradzania za moc w UE wnioski dla Polski

Mechanizmy wynagradzania za moc w UE wnioski dla Polski Mechanizmy wynagradzania za moc w UE wnioski dla Polski Dr Jan Rączka Konsultacje Nowoczejsnej, Sejm RP, 9 maja 2017 r. The Regulatory Assistance Project (RAP) Kluczowy przekaz Doświadczenia Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy rynku mocy jako element rozwoju OZE

Mechanizmy rynku mocy jako element rozwoju OZE Mechanizmy rynku mocy jako element rozwoju OZE Władysław Mielczarski Energy NewsLetters nr 8, 20.02.2015 W Polsce konieczne są inwestycje w nowe mocy wytwórcze. Wynika to ze starzenia się majątku wytwórczego,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie doświadczenia z rynków mocy

Brytyjskie doświadczenia z rynków mocy Brytyjskie doświadczenia z rynków mocy Władysław Mielczarski, Energy NewsLetters, nr 9/2015, 20.03.2015 Wielka Brytania wdrożyła w roku 2014 rynek mocy (capacity market). Pierwsza aukcja odbyła się w dniach

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej Tomasz Sikorski Prezentacja dla Grupy roboczej ds. założeń nowej ustawy - Prawo energetyczne w zakresie elektroenergetyki Warszawa, 8 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych VI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom

Bardziej szczegółowo

Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego

Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego Autorzy: Stanisław Poręba, Maciej Przybylski, Michał Zapaśnik, Ernst & Young Business Advisory ("Nowa Energia" - nr 1/2015) Energia elektryczna jest specyficznym

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ KOGENERACJI W POLSCE. Dyskusja nad modelem rynku energii skojarzonej

PRZYSZŁOŚĆ KOGENERACJI W POLSCE. Dyskusja nad modelem rynku energii skojarzonej PRZYSZŁOŚĆ KOGENERACJI W POLSCE. Dyskusja nad modelem rynku energii skojarzonej Autorzy: Janusz Bil, Stanisław Błach, Jacek Dreżewski, Waldemar Kamrat, Włodzimierz Kędziora, Ryszard Kostusiak, Jacek Piekacz,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii Krzysztof Noga Jachranka 19-20.10.2006 Główne wątki Perspektywa wzrostu cen energii przyczyny Zmiana dostawcy a koszty (nie tylko zakupu energii) Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym RYNEK NEGAWATÓW Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu SMART GRID PSE Operator S.A. Konferencja EUROPOWER Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce

Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce 1. Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce dr Christian Schnell, partner, radca prawny, Rechtsanwalt, SOLIVAN

Bardziej szczegółowo

Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo?

Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo? Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo? Maciej M. Sokołowski Dyrektor Wykonawczy Rady Debata Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 13 lipca 2010 r. Warszawa Dyrektywa EU-ETS

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej Warszawa, 28 stycznia 2016 r.

Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie minimalnych poziomów wykorzystania instrumentów finansowych w ramach poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ?

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Dr Leszek Juchniewicz Prezes URE w latach 1997-2007 X TARGI ENERGII 19-20 września 2013 roku, JACHRANKA POLSKA ENERGETYKA WALCZY: z kim? o co? HIPOTETYCZNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na artykuł Władysława Mielczarskiego Bezpieczeństwo bez przygotowania 1 (Rzeczpospolita, 2/3 października 2004)

W odpowiedzi na artykuł Władysława Mielczarskiego Bezpieczeństwo bez przygotowania 1 (Rzeczpospolita, 2/3 października 2004) dr inż. Andrzej Kerner Warszawa, 05.10.2004 Ekspert ARE S.A. W odpowiedzi na artykuł Władysława Mielczarskiego Bezpieczeństwo bez przygotowania 1 (Rzeczpospolita, 2/3 października 2004) 1. Użyte metody

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce

Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwietnia 2013r Zagadnienia 1. Rozwój ciepłownictwa sieciowego w Polsce 2. Wsparcie rozwoju kogeneracji w

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Model otoczenia klienta na rynku energii

Model otoczenia klienta na rynku energii Model otoczenia klienta na rynku energii Autor: Grzegorz Stankiewicz ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: infrastruktura energetyczna, rynek energii, klient Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

Raport. Przełom w magazynowaniu energii Raport Przełom w magazynowaniu energii Przełom w magazynowaniu energii 1 2 3 Plan prezentacji: Rozwój technologii magazynowania energii Czy to się opłaca? Wysoka cena energii elektrycznej dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki [%] 2 Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Ogólna charakterystyka sektora ciepłowniczego w Polsce Wielkość sprzedaży ciepła z sieci

Bardziej szczegółowo

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r.

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r. Handel energią. Hurtowy zakup energii II PANEL: Handel energią. Hurtowy zakup energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Czeladź, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wybrane uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo