Umowa Opieka Medyczna SIGNUM dla Klienta Indywidualnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Opieka Medyczna SIGNUM dla Klienta Indywidualnego"

Transkrypt

1 Umowa Opieka Medyczna SIGNUM dla Klienta Indywidualnego Zawarta pomiędzy: S7 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy: PLN zwanym dalej Zleceniobiorcą a stroną określoną w pkt 1, 2 Wniosku Rejestracyjnego, zwaną dalej Zleceniodawcą zwane dalej łącznie Stronami. Wniosek Rejestracyjny stanowi integralną cześć Umowy. 1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron wynikających z danej Umowy a także regulacja realizacji świadczeń zdrowotnych. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług opieki medycznej zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 1 do Umowy, w miejscach wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy lub zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia takich usług przez inne podmioty Strony ustalają, że osobą uprawnioną do otrzymywania świadczeń na podstawie Umowy może być wyłącznie Zleceniodawca. 2. Dostępność danego Pakietu medycznego uzależniona jest od wieku Pacjenta, który jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy Kartę Pacjenta. Zostanie ona przesłana w ciągu 30 dni roboczych od aktywacji usług medycznych (wyboru i opłacenia Pakietu) na adres korespondencyjny wskazany przez Zleceniodawcę. 2. Do czasu otrzymania Karty Pacjenta, Pacjent może korzystać z usług medycznych, za uprzednią rejestracją telefoniczną, na postawie wpisu w systemie informatycznym za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem. 3. Karta Pacjenta okazana wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) potwierdza prawo do otrzymywania świadczeń udzielanych przez Zleceniobiorcę w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 4. Karta Pacjenta jest indywidualną kartą wydawaną dla każdej Osoby Uprawnionej. Posługiwać się nią może wyłącznie Osoba Uprawniona wskazana przez Zleceniodawcę, której została wydana. 5. W razie zagubienia/utracenia Karty Pacjenta jej dotychczasowy posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zleceniobiorcy. W miejsce zagubionej lub utraconej Karty Zleceniobiorca wyda duplikat Karty. 6. Osoba uprawniona nie może cedować swoich praw wynikających z Umowy na osobę trzecią. 7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Karta Pacjenta traci swoją ważność. 5 Zleceniobiorca: 1. oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikację oraz uprawnienia potrzebne do prawidłowego wykonywania usług, o których mowa w 1, a w szczególności dysponuje zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. 2. oświadcza, że placówki medyczne z nim współpracujące posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych i będą je posiadać przez cały okres trwania Umowy. 3. Oświadcza, że opracował i wdrożył środki o których mówi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.93) zwane dalej Ustawą, zapewniające ochronę powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z art Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr. 100, poz. 1024). 6 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy w dniu zawarcia Umowy informację na temat wariantu opieki medycznej, jaką świadomie i dobrowolnie wybiera oraz udostępni Zleceniodawcy swoje dane osobowe niezbędne do świadczenia usług opieki medycznej. 7 Zleceniodawca: 1. dokonuje płatności za dany Pakiet w ratach z góry do 20. dnia danego miesiąca za miesiąc następny, 2. powierza do przetwarzania Zleceniobiorcy swoje dane osobowe. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1. wykonania Umowy z należytą starannością zawodową, terminowo, rzetelnie, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia 2. zapewnia prowadzenie dokumentacji medycznej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki medycznej, 8 1. Strony uzgadniają, że roczna opłata ryczałtowa, która Zleceniodawca uiści Zleceniobiorcy za usługi świadczone zgodnie z umową jest równa sumie określonej w pkt 3 Wniosku Rejestracyjnego będącego nieodłączną częścią umowy. 2. Strony ustalają, że płatność należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w ratach, w następujący sposób:: a) pierwsza rata płatna wraz z podpisaniem umowy b) kolejne nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za który sąt należne. 3. Szczegółowy termin płatności rat określony jest w pkt 3 Wniosku Rejestracyjnego. 4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 stanowią jedyne wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za świadczenie usług wynikłych z niniejszej Umowy. 5. W przypadku objęcia świadczonych usług podatkiem VAT wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie powiększone o należny podatek VAT. 6. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze , w terminie wskazanym w ust Zleceniodawca zobowiązuje się do dokładnego podania tytułu wpłaty, imienia i nazwiska Zleceniodawcy. 8. Za dzień wpłaty Strony uznają datę wpłynięcia pełnej kwoty należnej opłaty na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Aktywacja usług medycznych (pakietów) nastąpi nie wcześniej niż z chwilą wpłynięcia pełnej kwoty należnej opłaty na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 9. W przypadku zawierania umowy z agentem współpracującym ze Zleceniobiorcą Zleceniodawca ma prawo uiścić opłatę gotówkowo bezpośrednio na ręce Agenta, jednak pod warunkiem, że posiada on szczególne pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące Zleceniobiorcę, upoważniające go do pobierania płatności w formie gotówkowej i okaże je klientowi. W takim przypadku aktywacja usług medycznych (pakietów) nastąpi nie wcześniej niż z chwilą wpłynięcia pełnej kwoty należnej opłaty na rachunek bankowy Zleceniobiorcy i dotarcia do Zleceniobiorcy podpisanej umowy. 10. Zleceniodawca zapłaci odsetki ustawowe na rzecz Zleceniobiorcy za niedotrzymanie terminów płatności a w razie opóźnienia w zapłacie powyżej 10 dni Zleceniobiorca ma prawo podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania płatności. Z tytułu podjęcia tych czynności Zleceniobiorca naliczy opłaty za koszty upomnienia: - wysłanie wezwania do zapłaty listem zwykłym 20 zł, - wysłanie wezwanie do zapłaty listem poleconym 40 zł, - opłata za dochodzenie wymagalnych należności przez zewnętrzną firmę windykacyjną lub profesjonalnego pełnomocnika 4-15% należności.zastrzega się także możliwość skierowania sprawy dotyczącej wierzytelności na drogę sądową. Jednocześnie automatycznie zostanie zablokowany dostęp do usług medycznych świadczony przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 11. W przypadku opóżnienia w płatności którejkolwiek z rat przekraczającej 90 dni, Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.wypowiedzenie dokonane w tym trybie pociąga za sobą natychmiastową wymagalność pełnej opłaty rocznej pozostałej do uiszczenia w dniu wypowiedzenia. 12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty ryczałtowej wskazanej w 8 ust. 1 jeden raz w roku kalendarzowym, o czym poinformuje Zleceniodawcę w formie pisemnej. Zleceniodawca ma w takiej sytuacji możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zmianie. 13. Zleceniodawca, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniobiorcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ma uprawnienie do zmiany pakietu na droższy, przy czym w przypadku dokonania takiej zmiany, umowa automatycznie zostaje przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonana jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga podpisania nowej umowy przez Zleceniodawcę. Droższy pakiet zostanie uruchomiony od 1-go dnia kolejnego miesiąca pod warunkiem terminowego opłacenia wyższej składki. 14. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia informując pisemnie Zleceniobiorcę. Zleceniodawca nie może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia jeżeli przed upływem 14 dni od jej zawarcia skorzystał z usług, określonych w Umowie. 9 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych od Zleceniodawcy stanowiących informacje poufne. 1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej Umowy, przekazywane przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy (w dowolnej formie) z wyjątkiem tych informacji, które w chwili ich ujawnienia lub przekazywania Zleceniobiorcy zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz, że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej. 3. Zleceniobiorca zachowa przy ochronie informacji poufnych Zleceniodawcy przynajmniej taką samą staranność, jak przy ochronie własnych informacji poufnych. 4. Obowiązek zachowania informacji poufnych w tajemnicy dotyczy także pracowników Zleceniobiorcy oraz osób i instytucji współpracujących ze Zleceniobiorcą, które mogą mieć dostęp do informacji poufnych. 5. Strony ustalają, że informacje poufne będą przekazywane tylko takim pracownikom lub osobom lub instytucjom współpracującym Stron, które z uwagi na zakres swoich obowiązków, zaangażowane będą w realizację niniejszej Umowy, i które zostaną poinformowane o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach Stron wynikających z niniejszej Umowy. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania ani w jakikolwiek sposób nierozpowszechniania informacji poufnych, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy, w których to przypadkach wszelkie kopie będą własnością Zleceniobiorcy Umowa zostaje zawarta na rok przez co rozumie się okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych następujących po dniu podpisania Umowy, to jest od dnia określonego w pkt 3 Wniosku Rejestracyjnego. 2.Po upływie roku obowiązywania Umowy przekształca się ona w umowę zawartą na czas nieokreślony, zaś ryczałtowa opłata roczna zostaje zastąpiona przez comiesięczne opłaty tytułem poszczególnych miesięcy w wysokości odpowiadającej kwotom dotychczasowych rat miesięcznych. W tym czasie każdej ze Stron przysługuje prawo do jej rozwiązania z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia kończącym się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Zleceniodawca ma obowiązek wypowiedzenia umowy w formie pisemnej i wysłania go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zleceniobiorcy. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym w razie: a) naruszenia przez Zleceniodawcę warunków niniejszej Umowy, w szczególności poprzez niedokonanie opłaty w terminie i wysokości określonych w 8 lub podania nieprawdziwych danych, które mogłyby narazić Zleceniobiorcę na szkodę, b) stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, ze dane osoby posługującej się Karta. Pacjenta nie pokrywają się z danymi osoby, na rzecz której Karta Pacjenta została wydana, 4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę, przed upływem roku od dnia jej zawarcia, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kare umowna w wysokości opłaty ryczałtowej, o której mowa w 8 ust. 1 powyżej, pomniejszonej o cześć rocznej opłaty ryczałtowej zapłaconej Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do dnia rozwiązania niniejszej Umowy Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy, zwane dalej Ogólne Warunki Umów oraz przepisy kodeksu cywilnego. 3. Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo sąd powszechny. 4. Podpisując niniejszą Umowę Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z jej treścią oraz wyraża zgodę na wszystkie jej postanowienia. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowią: Wniosek Rejestracyjny - Opieka Medyczna SIGNUM dla Klienta Indywidualnego Załącznik nr 1 Zakres wariantu Opieki Medycznej SIGNUM Załącznik nr 2 Wykaz Placówek Medycznych SIGNUM Załącznik nr 3 Ogólne Warunki Umów

2 NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Bielawa Przychodnia Miejska Density.pl Bogatynia Centrum Medyczne TURÓW ul. Mickiewicza 11 A Bogatynia Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Fabryczna 1 Chumed Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Klaudia Czuj ul. Jeleniogórska 4 Brzeg Ars- Med. Brzeg Dolny Brzeg Dolny Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne ul. Wilcza 6 Cieszków ul. Ogrodowa 1 Specjalistyczne Centrum Medyczne DIAGNOSIS ul. Sikorskiego 11 Przychodnia Lekarska KONSYLIUM Miedziowe Centrum Zdrowia DENTAL Góra TE-MED. ul. Piastów 44 Jawor KORMED - Medicor Jelenia Góra Jelenia Góra ul. Kiepury 77 Jelenia Góra ul. Wiejska 11 Jelenia Góra Karkonoskie Centrum Medyczne Praktyka Lekarska Ewa Wodoklis- Wojcieszyce 2 A Jelenia Góra Promed Jelenia Góra Jel-Med. Jelenia Góra ul. Groszowa 1 ul. Korczaka 1 -Derlacz Donata RODZINA RODZINA SALUS Cito-Med. ul. 1 Maja 2 A MEDYK ul. Piekarska 7 ul. Reymonta 7 Euromedic Diagnostic ul. Iwaszkiewicza 6 Gabinet Internistyczno- Gastrologiczny dr n.med. Krzysztof Stawik ul. 7 Dywizji 12 Górski Prywatna Poradnia Medycyny Pracy ul. Okrzei 6 Lubin Miedziowe Centrum Zdrowia Lubin Podstawowo- Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Niepubliczny ul. Partyzantów Milickie Centrum Medyczne ul. Grzybowa 1 Prywatny Gabinet Internistyczny i Gastroenterologiczny

3 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek.stom. Centrum Medyczne "Medyk" Centrum Medyczne "Medyk" Prywatne Centrum Stomatologiczne ul. Ewa-Med. ul. Chrobrego 64 A ul. Chrobrego 64 A Chumed ul. Mickiewicza 20 ul. Kochanowskiego 2 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Tomasz Kliche Psychologii Dawid Suchodolski ARS-MEDICA ul. Marii Konopnickiej 4 MIKULICZ -7 Gabinet Internistyczno- Q Dental s.c. ul. Obornicka 41 A Prywatny Gabinet Internistyczny i Gastroenterologiczny Wielki 26 "Intermed" Gabinet Medycyny Pracy ul. Lubelska 1 Prywatny Gabinet Ginekologiczno- Euromedic Diagnostic ul. Inwalidów Wojennych 26 Centrum Medyczne POLMED INTERMEDIS ul.nauczycielska 2 ul.hubska 76A 24med Pogotowie ratunkowe Centrum Medyczne 4med Centrum Zdrowia Krzywoustego Centrum Medyczne "Wejherowska" Centrum Medyczne "Zatorska" Medrun -Rehabilitacyjne Specjalistyczny Gabinet Neurochirurgiczny Krzysztof Tomasiewicz Clinident s.c. ul. Jordanowskiej 26 Diagnostyka Diagnostyka Diagnostyka ul. Weigla 12 Diagnostyka Euromedic Diagnostic Euromedic Diagnostic ul. Traugutta 116 Euromedic Diagnostic Piotr Konefeld

4 Psychelab ul. Kolejowa 1-12 Zdrowotnej - Prywatny Gabinet Lekarski Zofia Hatowska ul. Kwiatowa 2

5 KUJAWSKOO-POMORSKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Brodnica Novamed Bydgoszcz ELMED -5 Bydgoszcz ALAB Warszawy 5 Bydgoszcz VITALABO Bydgoszcz VITALABO ul. Ogrody 21 Bydgoszcz VITALABO ul. Czerkaska 22 Bydgoszcz VITALABO ul. Kujawska 48 Bydgoszcz VITALABO ul. Zygmunta Augusta 1 Bydgoszcz INTERCOR Bydgoszcz Pracownia Rezonansu Magnetycznego DIAGNOSTA ul. Ujejskiego 75 Bydgoszcz Voxel S.A. ul. Markwarta 4-6 Bydgoszcz -KUREK - Bydgoszcz -MED. ul. Gabrieli Zapolskiej 18 Ciechocinek VITALABO ul. Zygmunta Augusta 1 VITALABO ul. Warzelniana 1 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska VITALABO ul. FARMA-MED ul. Dworcowa 7 Lubicz Górny CITOMED ul. Kazimierza Wielkiego 16 Nowy Szpital w Nakle i Szubinie ul. Mickiewicza 7 Radziejów Eskulap ul. Dolna 22 ul. Bydgoska 1 ALAB ul. Wojska Polskiego 80 Szubin Nowy Szpital w Nakle i Szubinie PRZYGODA Pl. 18-go Stycznia 4 VITALABO CITOMED ul. M. Rakowicza 4 CITOMED CITOMED CITOMED CITOMED j- Gabinet Lekarski Iwona Sielatycka Chojna CIVIS VITA ul. Warszawska 20 Centrum Rehabilitacji Medycznej REMED Sp. z o.o. ul. Rakowicza 4 Tuchola VITALABO ul. Dworcowa 17 Tuchola ALAB Diag-Med. ul. Okrzei 66 PROF- MED. PROF- MED. Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny BARSKA ul. ul.szpitalna 6a Przychodnia Rodzinna s.c. wia Pyrzyce Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna Maria Lizak- ul. Jana Pawła II 2 Nitsch Pyrzyce Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna Maria Lizak- ul. Ogrodowa 2 A Nitsch Połczyn Zdrój Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Lizak Pl lecia 8 Stargard Szczeciński Praktyka Lekarska w Zakresie Chirurgii Ogólnej i Urologii lek. Tadeusz ul. Karłowicza 22 Markowski Stargard Szczeciński CONSILIUM ul. Staszica 8-10 Stargard Szczeciński Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul I Brygady 83 Świdwin Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ul. Gagarina 71 Świdwin ANA-LEK ul. Drawska 40 Świdwin Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Lizak ul. Drawska 2 Świnoujście Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Świnoujściu ul. Kapitańska 8 A Świnoujście NZOZ Tadeusz Czajka ul. Grunwaldzka 21 Szczecin FALCK MEDYCYNA ul. Narutowicza 13 E Szczecin Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów MEDICUS Pl. Zwycięstwa 1 Szczecin Przychodnia Medyczna PRAMED ul. Wyzwolenia 7 Szczecin Euromedic Diagnostic ul. Powstańców Wlkp. 72 Szczecin Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Bolesława Śmiałego 33 Szczecinek Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED ul. Kilińskiego 7 Szczecinek Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED ul. Limanowskiego 13 A Szczecinek Indywidualna Praktyka Lekarska Janina Harasimowicz ul. 28 lutego 14 A Trzebiatów Centrum Medycyny Rodzinnej ul. Witosa 11 Trzebiatów Gabinet Medycyny Pracy Gabinet Laryngologiczny Jacek Nowak ul. Witosa 9A Wałcz VenaMed ul. Piastowska 3 Wałcz Gabinet Lekarski Chorób Wewnętrznych i Medycyny Pracy ul. Kościuszkowców 10 Złocieniec Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Lizak ul. Czaplinecka

6 ZACHODNIOPOMORSKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Barlinek REHABILITACJA Zespół Lekarzy i Fizjoterapeutów s.c. ul. Szpitalna 11 Barlinek ISPL Proval s.c. Rusin Jan ul. Szpitalna 11 Bezrzecze PRODENTA ul. Koralowa 61A Białogard FOLK-MED. ul. 1 Maja 23 Białogard Eskulap Anna Niechciał ul. Mickiewicza 6 Boleszkowice Niepubliczny Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii "Kinezis" s.c. ul. Świerczewskiego 20 Choszczno Samodzielny Macudzińska Publiczny - Marszałek Zakład - Sadowska Opieki Zdrowotnej ul. M. Niedziałkowskiego 4 A Choszczno Przychodnia ul. Niedziałkowskiego 2b Choszczno Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Alina ul.chrobrego 25 A/1 Kujawa Drawsko Pomorskie Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Lizak ul. Chrobrego 4 Dębno Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta i Wacław ul. Kościuszki 17 Mazurek s.c. Gabinet Dermatologiczny i Anestezjologiczny Dębno Lekarz Stomatolog Jankowski Wiesław- Prywatna Praktyka Lekarsko- ul. Kościuszki 17 Stomatologiczna E.W. Jankowscy Dębno Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED ul. Kościuszki 58 Dębno Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet ul. Kościuszki 17 Położniczno-Ginekologiczny Ryszard Okoniewski Dębno Niepubliczny Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii "Kinezis" s.c. ul. Kostrzyńska 8 Dębno Macudzińska Samodzielny Niepubliczny - Marszałek - Zakład Sadowska Opieki Stomatologicznej Gabinet ul. Tadeusza Kościuszki 17 Stomatologiczny- Józef Kotowski Goleniów PROFI-MED. ul. M. Konopnickiej 10 A Goleniów Prywatny Gabinet Lekarski Urbanik Tomasz ul. Pocztowa 43 Gościno Prywatna Praktyka Lekarska Marek Cebula ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 76 A/5 Gryfice Centrum Medycyny Rodzinnej ul. Ks. Ruta 9 Gryfice Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Woźny ul. Śniadeckich 38 Gryfino Specjalista Prywatny Gabinet w Zakresie Stomatologiczny Otolaryngologii Ciszkiewicz Anna ul. Bolesława Chrobrego 3 A Gryfino MEDYK ul. Łużycka 52 Gryfino Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Warda ul. Marii Konopnickiej 14 B Kamień Pomorski Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Położniczo- ul. Pocztowa 3 A Ginekologiczna lek. med. Mirosław Klukowski Specjalista Położnik Kamień Pomorski Ginekolog Prywatny Gabinet Reumatologiczny ul. Wojska Polskiego 6/1 Kamień Pomorski Gabinet Laryngologiczny Wiesława Zapolna-Christensen ul. Wolińskiej 2 A/ 2 Kamień Pomorski Prywatny Gabinet Lekarski Karol Andrzej Ptak ul. Kopernika 26 Kołobrzeg Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ul. Rodziewiczówny 1 Kołobrzeg Ośrodek Medycyny Pracy Dr Nauk Medycznych Piotr Kłos ul. Kupiecka 5 A/22 Kołobrzeg Prywatna Praktyka Urologiczna Wojciech Korolczuk ul. Dworcowa 12 Kołobrzeg Prywatna Praktyka Lekarska Marek Cebula ul. Jedności Narodowej 86/88 Koszalin VITALABO ul. Zwycięska 6a Koszalin ALAB ul.chałubińskiego 7 Koszalin PANACEUM - Grażyna i Paweł Stanisławscy s.c. ul. Staszica 8 A Koszalin MEDICAL BETA ul. H. Modrzejewskiej 15 Koszalin Centrum Medyczne Beta-Tarnowski ul. H. Modrzejewskiej 23 A Koszalin Euromedic Diagnostic ul. Chałubińskiego 7 Łobez Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Lizak ul. Sikorskiego 6 Międzyzdroje Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rehabilitacji ul. M. Dąbrowskiej 6 Kardiologicznej i Medycyny Pracy Maria Krystyna Wasilewska Nowogard Prywatny Gabinet Lekarski Urbanik Tomasz ul. Wojska Polskiego 7 Police MEDIKA ul. Kuźnicka 1 Police NZOZ CONSULTA ul. Chodkiewicza 11 LUBELSKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE ALAB ul. Lubelska 90 - ul. Okopowa 3 - ul. Rakowiska 66 H Rodzinnej ul. Okopowa 18 F/37 INTERMED LUXMED LUXMED OLA- 75 LUXMED Pl. Kupiecki 12 LUXMED ul. Lubelska 8 MARMED ul. Szymanowskiego 6 ALAB ul. Szymanowskiego 4 ALAB ul. - Voxel S.A. ul. Mickiewicza 1a/16 -MED. ul. Zamoyskiego 77 LUXMED LUXMED LUXMED LUXMED LUXMED LUXMED ul. INTERMED INTERMED ALAB ALAB ALAB ALAB ul. ALAB ul. - ul. ALAB ul. INTERNUS- NZOZ ALAB ul. awska ul. Mickiewicza 5 Medyk LUXMED ul. Zamojska 13 LUXMED LUXMED ul. Spadek 41

7 Voxel S.A. ul. Peowiaków 1 Diagnostyka Diagnostyka ul. Sporna 16 Diagnostyka MED-LUX ul. Rynkowa 63 Rakoniewice Przychodnia Specjalistyczno-Diagnostyczna "Centrum Medyczne" ul. Ogrodowa 11 A Rawicz Szpital Powiatowy ul. Gen. Grota Roweckiego 6 ul. Warszawska 16 Centrum Medyczne Certus Multi-Medic ul. Cieszkowskiego 100/102 Poradnia Medycyny Pracy ul. Garncarska 11 -MED" ul. Staszica 1 ul. Gabinet Ginekologiczno- Grupowa Praktyka Lekarska- Stomatologia J. Dutkiewicz Grupowa Praktyka Lekarska- Trzemeszno Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno- ul. Langiewicza 2 Turek Gabinet Stomatologiczny Dr Polmirski ul. Reja 10 MEDICUS Wolsztyn Przychodnia Specjalistyczno-Diagnotyczna "Centrum Medyczne" ul. Dworcowa 3 Wolsztyn Gabinet Rehabilitacji Leczniczej RAF- ul. Piastów 16 Wyrzysk Centrum Pomocy Specjalistycznej Remedium Pl. Wojska Polskiego 19 Zduny Diagnostyka i Terapia Psychologiczna mgr Jolanta Bryjak ul. Podgórna 24 VITALABO

8 ul. 17 Stycznia 31 Gabinet Laryngologiczny Specjalistyczny Gabinet Lekarski Marian Grzesiak ul. 3 Maja 4 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Grzesiak ul. Wjazdowa 1F/2 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Mamet Jadwiga ul. Gen. Sikorskiego 16 Prywatny Gabinet Ginekologiczno- Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno- ul. Sikorskiego 7 -dent Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Jakubowski Prywatny Gabinet Lekarski Monika Bartol ul. Wierzbowa 2 - Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul.gimnazjalna 6 Opalenica Przychodnia Stomatologiczna ul. Reymonta 1 A Opalenica Opalenica MEDICUS Bonus ul. Strzelecka 19 A Spódzielnia Inwalidów "POMOC" VITALABO ul. Bydgoska 33E Ars-Medical ul. Wojska Polskiego 23 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Centrum Pulmunologiczno- ul. s.c. Studio Dentystyczne Ewa i Marek Andrzejewscy ul. Paderewskiego 14 Pleszew Pleszewskie Centrum Medyczne Centrum Medyczne POLMED ul. Górecka 1 CERTUS CERTUS ul. Wagrowska 6 CERTUS ALAB ALAB ul. Folwarczna 21/9 ALAB ul. Grochowska 110 ALAB ALAB ALAB ALAB ALAB ALAB ALAB ALAB ul. Lwa 7 Medpolonia ul. Obornicka 262 MWA Maciej Zyk Gabinet Rehabilitacji ul. Wójtowskiej 29 GastroEndoMedic DIAGNOSTIC-MED Centrum Diagnostyki Radiologicznej Diagnostyka Diagnostyka ul. Mickiewicza 31 Diagnostyka Diagnostyka ul. Muszkowska 1 LUBUSKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Drezdenko Gabinet Stomatologiczny ALFA Agnieszka Borowicz ul. Szpitalna 4 Drezdenko NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego - Drzonków (Racula) ul. Cisowa 1 A Górzów Wielkopolski ALAB Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski ul. Walczaka 25 Gorzów Wielkopolski ARTMA Górzyca -Duda Gubin -Jankowiak ul. Kresowa 26 Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta Kolano Gabinet Stomatologiczny Jolanta Gwizdek-Czerniawska Nowa Sól Alldent Nowa Sól ul. Staszica 15 Przylep Gabinet Stomatologiczny Dentyst ata ul. Handlowa 1 Skwierzyna Stomatologia- ul. Piska Sulechów Sulechów Grupowa Praktyka Lekarska s.c. zin LEMED -Ortopedyczny Samodzielny ul. Zamkowa 1 Publiczny ZOZ Szprotawa Wschowa - ul. Lipowa Zielona Góra Centrum Medyczne ALDEMED Zielona Góra Centrum Medyczne ALDEMED ul. Sulechowska 4a Zielona Góra Euromedic Lubuskie Centrum Medyczne ul. Zyty 26 (teren Szpitala Zielona Góra Den-Med. Zielona Góra Pol-e-s Zielona Góra Zielona Góra Diagnostyka ul. Kupiecka 22 Zielona Góra Diagnostyka Zielona Góra Diagnostyka Zielona Góra Diagnostyka ul. Chopina 21 Zielona Góra Diagnostyka Zielona Góra MEDKOL Zielona Góra ul. Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Medicus ul. Osiedle XXX-lecia PRL 45 A Poradnia Medycyny Pracy NZOZ Eskulap Janusz Stankiewicz ul. Moniuszki 2

9 WIELKOPOLSKIE NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE WOLA-MED. ul. Grota Roweckiego 21 Centrum Medyczne ul. Kopernika 19 PRZYGODA ul. Grunwaldzka 2 ISOX NZOZ RODZINA ul. Warszawska 79 ul. ALAB ALAB Centrum Medyczne R-MED Centrum Medyczne Bazarowa ul. Bazarowa 9 Centrum Medyczne Bazarowa u. Rydzowa 22 Centrum Medyczne Bazarowa Centrum Medyczne Bazarowa Medax-Trans s.c. DASMED VITA-MED. ul. Partyzantów 1a Prywatny Gabinet Lekarski Maria Kosmala Centrum Medyczne ProMED MEDICALL ZDROWIE ul. Zielona 2a AUTO MED. REMEDIUM s.c. - ALAB ALAB ul. Warszawska 14 Eskulap MEDICUS MIRMED ul. Mireckiego 90 SANMED Polskiego 2 DAR Gabinet Medycyny Pracy Przychodnia COR PHU "AJPAG" PRZYGODA MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Centrum Pomocy Specjalistycznej Remedium ul. Mickiewicza 7 ul. Dopiewo Gniezno Lekarska Praktyka Diabetologiczna ul. Jeziorna 13 A Gniezno Prywatny Gabinet Internistyczno-Nefrologiczny Jacek Molenda ul. Roosevelta 90 F Gniezno Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Ryszard Szeszycki Gniezno Pracowania Rentgenodiagnostyczna ul. Chudoby 16 A Gniezno Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Trojanowski Gniezno ul. Chudoby 16 A Gost - Okulista Cetus Poradnie Specjalistyczne ul. Przy Dworcu 4 A Gabinet Lekarski J. Tywoniuk ul. Wielkopolska 1 Grodzisk Wielkopolski Stomatolog dr Ewa Balcerek Grodzisk Wielkopolski Gro - Dent Grodzisk Wielkopolski - Socha ul. Sportowa 2 A Grodzisk Wielkopolski Grodzisk Wielkopolski Jarocin Jar-Medic ul. Gen Hallera 9 Jarocin Jarocin Gabinet Stomatologiczny SOS Kalisz MEDIX - ul. Majkowska 13 A Kalisz DOCTOR ul. H. Sawickiej 1 A Kalisz DOCTOR ul. Polna 29 Kalisz DOCTOR Kalisz DOCTOR Kalisz DOCTOR Kalisz DOCTOR MEDRA ul. Wawrzyniaka 42 Konin Med- Konin Med- Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy ul. Hutnicza 1 Konin - Lekarska Poradnia Specjalistyczna ul. Szeligowskiego 1 Konin ul. Leszczynowa 33 Opieka Zdrowotna Konin Gabinet Internistyczny i Endokrynologiczny ALAB Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Adam Pniewski Centrum Medyczne s.c. Gabinet Lakarski "MEDICOR" Pl. Paderewskiego 4 Krotoszyn -MED. s.c. ul. Dworcowa 1 Krotoszyn - medic Leszno "VENTRICULUS" Leszno MEDEOR ul. Leszno Gabinet Internistyczno-Hematologiczny Janusz Nowosielski MED-LUX

10 ul. Boenigka 9 ul. Wodna 1 Twoje Zdrowie Praktyka Lekarska Lekarz Medycyny Zdz Przychodnia Lekarska ELMED a Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet ul. Zamkowa 10 A NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Andrychów NZOZ "MEDICAN" ul. Krakowska 91 Bochnia Remedium ul. Kazimierza Wielkiego 13 Bochnia TOP-DENT Gabinet Stomatologiczny Barbara Panna-Babicz ul. Kowalska 12 ReMed Brzesko Chrzanów Werra Chrzanów DIABET Centrum Medyczne s.c. Chrzanów - Chrzanów Gabinet Stomatologiczny Zofia Sobczyk-Kaduk Czarny Dunajec Prywatna Praktyka Lekarska Gabinet Medycyny Pracy lek. med. ul. DIAGMED Gabinet Stomatologiczny Piotr Juszczyk Gorlice Bas-Med.Lekarzy Medycyny Pracy Gorlice ul. Gorlice NZOZ MAZUR - Centrum Medyczne POLMED ul. Lubicz 23 Centrum Medyczne POLMED ul. Jasnogórska 11 ALAB ul.kapelanki 13B Prywatny Gabinet dr n. med. Marta Banach Plac Lasoty 4/2 Scanmed Multimedis Scanmed Multimedis Scanmed Multimedis Scanmed Multimedis ul. Bochenka 12 Szpital Zakonu Bonifratrów ul. Trynitarska 11 ul. Komorowskiego 12 Diagnostyka Diagnostyka ul. Komorowskiego 12 Diagnostyka ul. Wolska 1 Diagnostyka ul. Diagnostyka Osiedle Kolorowe 21 OPC ul. Kordylewskiego 2 imed24 MEDICINA ul. Barska 12 Da Vinci ul. Piekarska 3 ul. Rynek Podgórski 9 - ul. Obopólna 4 A Med. Inter Optica EL-DENT MEDYK Wigury 3 MEDYK ul. Ogrodowa 4 - Miechów BIODIAGNOSTYKA ul.szpitalna 3

11 Miechów Centrum Medyczne TOP MED. Diagnostyka Kelles Kelles ul. Kochanowskiego 2 Centrum Medyczne MULTI MED. ul. I Brygady 93 Prywatna Poliklinika tyczny Gabinet Kard nych ul. Kopernika 12 Prywatna Praktyka Lekarska Gabinet Medycyny Pracy lek. med. ul. Szaflarska 93 C MULTIMED Prywatna Praktyka Lekarska Gabinet Medycyny Pracy lek. med. Werra ul. Ogrody 7 TRIADA Geronimo KOL MED. - Wadowice MEDICUS Plus Przychodnia Stomatologiczno- Lekarska ul. Sienkiewicza 27 Wadowice Voxel S.A. Wadowice Gabinet Medycyny Pracy Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Dyl- ul. Mickiewicza 27 Schmelcer Wieliczka ul. Szpunara 19 Wojnicz Inter Optica Gabinet Okulistyczny lek. med. Galica-Jurecka Lucyna Eskulap NZOZ Przychodnia Lekarska - NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Barczewo Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Plawgo ul. Lipowa 2 Bartoszyce Specjalistyczne Centrum Medyczne Bartoszyce Bartoszyce Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ogólny i Medycyny Pracy ul. Marksa 10 Bartoszyce Gabinet Psychologiczny Wioletta Wasilewska ul. Marksa 10 Braniewo Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Maria Toczyska Dobre Miasto ul. Grunwaldzka 10 B Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Medycyna Pracy Prywatny Gabinet Lekarski Jerzy Patakiewicz ul. Modrzewiowa 13 Twoje Zdrowie ul. Robotnicza 79 Gabinet Stomatologiczny ul. Przy Bramie Targowej 10 SPECMED PROMEDICA ul. Baranki 24 ul. Warszawska 41 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet ul. Królowej Jadwigii 32 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet ul. Bohaterów Westerplatte 4 Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska Gabinet Lekarski Grzegorz Skupski ul. Wiejska 2 A ul. Andersa 3 - Zacharczuk - Zacharczuk PRZYGODA ul. Brzozowa 10 Medyk Twoje Zdrowie NSZOZ Gabriela i Jerzy Kwiasowscy Osiedle Mazurskie 33 A utyczne Daniel Rozberg ul. Andersa 17 Prywatny Gabinet Lekarski Maciej Nadara Niep Prywatna Pra karz Chorób ul. Szkolna 3 ul.11 Listopada 23 Centrum Medyczne POLMED EURO MEDIC -Mazurskie Centrum Medyczne ul. Dworcowa 28 PANTAMED ul. Kopernika 30 ul. Jana Janowicza 3 B Olga -Chmielak ul. Mickiewicza 4 pok.8

12 NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY WIOLETTA PAWELEC- ul. Staszica 2 A Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Rodzinna lek. med. Wanda ul. Bohaterów Warszawy 106 BIODIAGNOSTYKA ARTIMED ul. Paderewskiego 4 B Centrum Medyczne OMEGA ul. Zagórska 20/38 ka ul. Sikorskiego 10 PROMED - -Profilaktyczny PROMED - -Profilaktyczny MEDYK Eskulap - ul. Wiejska 3 - Euromedic Diagnostic ul. Szpitalna 1 - ul. Ekonomii 4 Centrum Medyczne VISUS VISUS II Centrum Zdrowia Vita ul. Borkowskiego 1 Staszowskie Centrum Medyczne ul. Konstytucji 3 Maja 10 C MEDYK ul. Mickiewicza 4a/2 ata Tarnik-Grzegorzak ul. Mleczarska 3 MAZOWIECKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Aleksandrów Przychodnia Zdrowia Centrum Aleksandrów 43 Ciechanów ESKULAP ul. Narutowicza 20 Domanice Kolonia Przychodnia Zdrowia Centrum Domanice Kolonia 17 Garwolin ul. Staszica 18 Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 48 Grodzisk Mazowiecki ul. 11 Listopada 28 Grójec Profilaktyczno- ul. Kopernika 8 A Grójec Przychodnia Zdrowia Centrum ul. Siedlecka 68 a ALAB ul. Dr Anki Klinika w Klaudynie Józefów Konstancin-Jeziorna MEDIVITA Kozienice Millenium ul. Radomska 11 Latowicz Przychodnia ZdrowiaCentrum Legionowo ALAB Legionowo EL-MED. Miedzna Centrum Medyczne STARÓWKA Filia 2 Milanówek BIOVENA ul. Mickiewicza 1 Przychodnia Centrum Przychodnia Centrum Nowa Wola TOLEK Przychodnia dla Dzieci Nowy Dwór Mazowiecki ul. Targowa 8 OPTIMA MEDYCYNA Przychodnia Zdrowie ALAB HIPOKRATES ul. Polna 17 HIPOKRATES Otwock PRIMO ul. Grunwaldzka 13 BIOVENA Piaseczno TRIMED Przychodnia Lekarska PRZYGODA ul. Kolegialna 47 MEDIKARD ul. Kolegialna 47 Centrum Medyczne OMEGA ul. Królewiecka 24 A Centrum Medyczne OMEGA -Pietrykowska MEDICAL Centrum Stomatologiczne SKOROSZE Centrum Stomatologiczne SKOROSZE Przasnysz Przasnysz ALAB ul. 3- ALAB -Med. KROL MED. PRZYGODA ul.

13 Radom ALAB Radom ALAB Radom MEDICON ul. Gagarina 1 Radom GAMED ul. Wysoka 12 Radom Reha- ul. Sobieskiego 1 Seroczyn Przychodnia Zdrowia ul. Siedlecka 3 Sierpc PRZYGODA ul. Grota Roweckiego 2A Sierpc MEDICAR ul. Narutowicza 21c Siedlce ALAB Siedlce ALAB Siedlce MEDICA Siedlce Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlce Centrum Medyczno-Diagnostyczne ul. Kleeberga 2 Siedlce Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlce Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sochaczew ALAB Sochaczew A Sochaczew STARÓWKA Warka PRIMA-MED. Pl. Stefana Czarnieckiego 2 ul. Berensona 11 ALAB ul. Strumykowa Warszawa - Wola MULTI- MED ul. Okopowa 33 Warszawa - Wola ALAB Warszawa - Wola Radiologica ul. Fort Wola 22 Warszawa - Wola Warszawa - Wola DANTEX-MED. Warszawa - Ursynów Centrum Medyczne POLMED Warszawa - Ursynów Warszawa - Ursynów NZOZ MEDIC HAUS ul. De Warszawa - Centrum Medyczne POLMED ul. Grzybowska 61 Warszawa - ALAB Warszawa - ALAB ul. Solec B Warszawa - DANTEX-MED. ul. Nowolipie 18 Warszawa - DANTEX-MED. Warszawa - Warszawa - ul. Chmielna 14 Warszawa - NZOZ LEKARIUM MEDICINE AND WELLNESS Warszawa - DIAGNOSTYKA Warszawa - MULTI- MED Warszawa - MULTI- MED ul. Polna 3 Warszawa - Mokotów CHAR-MED. Warszawa - Mokotów Scanmed Multimedis Al. Warszawa - Mokotów ALAB Warszawa - Mokotów DIAGNOSTYKA Warszawa - Mokotów DANTEX-MED. Warszawa - Mokotów MEDICOR ul. Czerniakowska 131 Warszawa - Mokotów MEDICOR ul. Warszawa - Mokotów MEDICOR ul. Zwierzyniecka 8a Warszawa - Mokotów DANTEX-MED. Warszawa - Ochota MEDICOR MEDICOR LABOMED MED.- MEDICA Centrum Medyczne ESKULAP ul. Klasztorna 10 ul. Wawelska 7 Amicus-Med. ALAB Alergokol MEDIKOL ALAB Centrum Medyczne POLMED -Drugacz Medyk s.c. ul. Kaliska 41 ul. Kisielewskiego 2 ul. Katowicka 11 -DENT ul. Bytomska 8 ul. Sikorskiego 101 Diagnostyka MEDYK Poradnia Lekarza Rodzinnego i Medycyny Pracy PULS -MED. ul. Sienkiewicza 28 Opifer ul. Pawliczka 20 -Endokrynologiczny HELIMED Diagnostic Imaging ul. Miodowa 14 Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno-Lekarska Ultrasonografia NZOZ Medicus ul. Spacerowa 1 ALAB Eskulap Os NZOZ Na Rondzie MEDICUS s.c. ul. Dworcowa 22 MEDYK

14 NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE WOLA-MED. INTER-MED. s.c. ul. Krasickiego 14 Beskidzkie Centrum Medyczne Beskidzkie Centrum Medyczne ULTRAMEDIC ul. Broniewskiego 48 ul. Poniatowskiego 28 Voxel S.A. ul. Wyzwolenia 18 Medicor ZBM Zdrowie sc Voxel S.A. REHABILITACJA S.C. Medica Sp. z o.o. ul. Szpitalna 40 - Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 8 ul. Mireckiego 29 A - NZOZ Medicus RADAN-MED COR PORA-MED. COR PORA-MED. COR PORA-MED. COR PORA-MED. Voxel S.A. ul. Radiowa 2 12 A - BIODIAGNOSTYKA Centrum Medyczne POLMED INTER-MED. s.c. HELIMED Diagnostic Imaging HELIMED Diagnostic Imaging Pracownia Rezonansu Magnetycznego HELIMED Diagnostic Imaging Pracownia Rezonansu Magnetycznego Voxel S.A. ul. Markiewki 87 -MED. Klinika Jendego Dnia ul. Warszawska 40 Diagnostyka Diagnostyka EPIONE EPIONE ul. Zawiszy czarnego 7a SANVITA ul. K. Amicus-Med. Eko-Prof.-Med. Sp z o.o. MEDYK ALMED Warszawa - Ochota Warszawa - Praga - Centrum Medyczne POLMED ul. Targowa 24 Warszawa - Praga - Euromedic Diagnostic Warszawa - Praga - Euromedic Diagnostic ul. Szaserów 128 Warszawa - Praga - ALAB ul. Gen. Emila Fieldorfa 10 Warszawa - Praga - MULTIMED Warszawa - Praga - MULTIMED Warszawa - Wilanów Esculap Warszawa - Diagnostyka Al. Dwudziestolatków 3 Warszawa - ALAB Al. Dzieci Polskich 20 Wielgolas Przychodnia Zdrowia Centrum MEDICAL Wyszków GIN-MEDICUS Zielonka - Medica PRZYGODA Gabinet Stomatologiczny DENTYSTA

15 OPOLSKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Gabinet Medycyny Pracy INTERMED ul. Sienkiewicza 1 - MEDICOGEN ul. Szkolna 15 - HELIMED Diagnostic Imaging Pracownia Rezonansu Magnetycznego i ul. Roosevelta 4 - Falck Medycyna ul. Mostowa 30 ul. Mickiewicza 14 Maria Mastalerz Gabinet Lekarski ul. Mickiewicza 14 Maria Mastalerz Gabinet Lekarski Lasowice Wielkie 130 PROFILAKTYKA Vita COMPLEX HELIMED Diagnostic Imaging. Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Leczniczy MEDREM ul. Katowicka 55 OPTIMA MEDYCYNA ul. Dambonia 171 OPTIMA MEDYCYNA ul. Krakowska 44 MEDICUS ul. Mickiewicza 1 Piastowska 16 ESKULAP OPTIMA MEDYCYNA ul. Nyska 1 Katarzyna Nowicka Psycholog Salus Salus ul. Mochnackiego 1 Salus Salus ul. Szafranka 10 Salus ul. Zielona 8 Indywidualna ul. Prosta 1/5 E KARDIOTEL SOPMED Centrum Medyczne SOPMED Centrum Medyczne ul. Dworcowa 3 Centrum Medyczne POLMED Osiedle Kopernika 21 Kociewskie Centrum Zdrowia ul. Balewskiego 1 TK MEDICA ul. Balewskiego 1 ul. Hallera 21 Tczew BRUSS Tczew ROGOWSCY ul. 30 Stycznia 55 Tczew Medica Tczew MAR-MED. Marcin Danecki Tczew Pracownia Rentgenodiagnostyczna Tczew Indywidualna Praktyka Lekarska Malgorzata Bartnik Wejherowo BRUSS Wejherowo BUKOWA ul. Bukowa 2 A Wejherowo Medicon ul. Bukowa 2 A Wejherowo Amident Prywatna Przychodnia Stomatologiczno- Lekarska Tomasz Zwierski -MED.

16 POMORSKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Bytów Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Sylwia Nykiel ul. J. Kochanowskiego 15 lok. 33 Bytów Centrum Medyczne VITA ul. Sikorskiego 5/7 Chojnice SALUS Chojnice Chojnice PROMEDICA Centrum Medyczne POLMED ul. Grunwaldzka 82 Centrum Medyczne POLMED ul. Startowa 1 ul. Pilotów 23 E/28 BRUSS BRUSS Przychodnia MORENA Dentus s.c. ul. Startowa 1 Pomorskie Centrum Medyczne ul. Polanki 117 Pomorskie Centrum Medyczne ul. Nowe Ogrody 1- Pomorskie Centrum Medyczne Femina ul. Kowalska 5/1 Diagnostyka Gdynia Centrum Medyczne POLMED ul. 10 lutego 11 Gdynia evi-med. ul. BP. Dominika 8-14 Gdynia evi-med. Gdynia evi-med. -22 Gdynia BRUSS Gdynia Gdynia MIRA-MED. Gdynia Gdynia STARMED ul.10 Lutego 23 Gdynia Clinca Medica ul. Mireckiego 11 Gdynia Gdynia NEW OPTICS ul. Wielkokacka 2 ul. Jantarowa 15 Indywidualna Przychodnia Euromedic Diagnostic Kwidzyn BRUSS ul. Gen. Józefa Hallera 31 Kwidzyn VITALABO ul. Kopernika 25A Kwidzyn MAR- VITA -10 ALMED ul. Dworcowa 14 NZOZ Cukromed Przychodnia Medycyny Pracy ul. Sienkiewicza 47/1 BRUSS PINOKIO ul. Jana z Kolna 1S3-4 ul. Pogodna 1 SANITAS Przychodnia Pod Kogucikiem en TEST Pracownia Psychologiczna Ewa Kohnke ul. Asnyka 1 ARS MEDICA RADIOLOGICA NET Pytlewski & Rytersk PODKARPACKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Centrum Medyczne Medyk Czarna Firma Handlowo- ul. Dworcowa 2 CENTRUM i Laboratorium Analityki Medycznej ul. Krakowska 10 Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Zbigniew Kochanowski Przychodnia Zdrowia Domaradz Firma Handlowo- Domaradz 326 Dynów ul. Szkolna 1 ALMED ul. Grunwaldzka 1 Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alergologia i Choroby ul. Kraszewskiego 24 A Centrum Rehabilitacji ATHLETICS S.C. MED- ul. 3- Centrum Zdrowia Dr Mastej ul. Staszica 17 Gabinet Stomatologiczny Anna Cupryk - Budziak ul. Mickiewicza 37 Firma Handlowo- Laboratorium Analiz Lekarskich "Cito-Lab" PROMEDICA NZOZ Centrum Medyczne FILIA NR 1 ul. 11 Listopada 3 Krosno SPECMED ul. Lewakowskiego 27 B Krosno SPECMED ul. Paderewskiego 2-4 Gabinet Stomatologiczny Elwira Konieczna ul. Mickiewicza 30 R-36 ul. Kopernika 1 REMEDIUM ul. Podzwierzyniec 41 Voxel S.A. ul. 3go Maja 12 Centrum Stomatologii Rodzinnej Vital Lucyna Pawlaczyk BIODIAGNOSTYKA ul. Armii Krajowej 22 OPTIMA Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Bohdan Gamracki ul. Sportowa 4 pok.21 Voxel S.A. ul. Szpitalna 16 ul. Lwowska 16 ALAB ul. Witolda 6B ul. Fredry 9 Centrum Medyczne MEDYK ul. Szopena 1 Centrum Medyczne MEDYK Centrum Medyczne MEDYK ul. Poniatowskiego 3 Centrum Medyczne MEDYK ul. Podkarpackiej 1 Centrum Medyczne MEDYK ul. Siemiradzkiego 4 Centrum Medyczne MEDYK ul. Hoffmanowej 11 Centrum Medyczne MEDYK Centrum Medyczne MEDYK ul. Lisa Kuli 9d PROMEDICA NZOZ Centrum Medyczne Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Bohdan Gamracki Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Bohdan Gamracki ul. Lwowska 60 Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Bohdan Gamracki

17 Wojciech Kryda ul. Zenitowa 2 ALAB ul. Sadowa 11 Nafta- -Rehabilitacyjny i Medycyny Pracy SANMED ul. Sadowa 11 A Medyk Medyk Medyk Medyk ul. Okulickego 36 Medyk ul. Staszica 4 A Medyk ul. Energetyków 29 Medyk Medyk BAN-MED. Voxel S.A. MEDYTAR s.c. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w ul. Szpitalna 1 Tarnobrzegu Laboratorium Analiz Lekarskich "Cito-Lab" ul. SP ZOZ PODLASKIE MIASTO NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Augustów Voxel S.A. ul. Szpitalna 12 Eskulap Eskulap ul. Malmeda 6 Eskulap ul. Grochowska 2A MEDYCYNA CENTRUM ZDROWIA MEDYCYNA CENTRUM ZDROWIA Medicus - Rajgród ul. Zabielskiego 6 -DENT Prymus MEDICO

18 Pakiet Błękitny RODZAJ ŚWIADCZENIA DOSTĘPNOŚĆ 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu Wizyt Nielimitowana Opieka Lekarza Prowadzącego [Wizyta Realizowana Do 24h Od Momentu Zgłoszenia] Internista Nielimitowana Opieka Lekarzy Specjalistów [Wizyta Realizowana Jest Do 5 Dni Od Momentu Zgłoszenia, Bez Skierowania Lekarza Prowadzącego] Alergolog Chirurg Ogólny Dermatolog Diabetolog Endokrynolog Gastroenterolog Ginekolog Kardiolog Laryngolog Neurolog Okulista Onkolog Ortopeda Pulmonolog Reumatolog Urolog Badania Laboratoryjne Badania biochemiczne krwi: albuminy, fosfataza alkaliczna (AP); Posiewy i bakteriologia: posiew z rany; Cytologia Ginekologiczna Badania Diagnostyczne USG Specjalistyczne testy diagnostyczne- dostęp do specjalistycznych testów diagnostycznych ze zniżką w wysokości 15% badania biochemiczne: antygen swoisty dla stercza - PSA całkowite, ferrytyna, hemoglobina glikowana (HbA1C), transferyna;e badania hormonalne: aldosteron, dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon (PTH), progesteron, prolaktyna (PRL), testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna (ft3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (ft4); badania immunologiczne: immunoglobulina E całkowite (IgE), przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO), eciwciała badania immunologiczne: przeciw tyreoglobulinie przeciwciała (ATG); przeciw tyreoglobulinie (ATG); badania wirusologiczne: antygen HBe, przeciwciała przeciw HBe, przeciwciała przeciw HCV, przeciwciała przeciw HIV, przeciwciała przeciw rubella/różyczka (IgG,IgM), przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej/ebv (IgM); CZYNNOŚCIOWE Holter EKG EKG Wysiłkowe EEG EMG ENDOSKOPOWE Sigmoidoskopia Gastroskopia Rektoskopia ECHO USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi i kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG stawów odrowych i kolanowych, USG transwaginalne macicy i przydatków DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Mammografia Rezonans magnetyczny Tomografia Urografia Wlew doodbytniczy

19 Inne audiometria Biopsja cienkoigłowa tarczycy densytometria Skórne testy alergiczne Opieka stomatologiczna 20% Zniżki na Stomatologię Zachowawczą Bezpłatny przegląd stomatologiczny- raz w roku 15% zniżki na pozostałe usługi medyczne z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego» Wariant Rodzinny obejmuje współmałżonka/partnera oraz ich wszystkie dzieci» Wariant Partnerski obejmuje współmałżonka/partnera lub jedno dziecko» Partner życiowy do ukończenia 65 roku życia» Dzieci do ukończenia 25 roku życia Zastrzegamy Sobie Prawo Wprowadzania Zmian Zakresu Usług W Poszczególnych Wariantach.

20 OGÓLNE WARUNKI UMÓW Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają warunki zawierania i wykonywania umów o Świadczenia zdrowotne, oferowane przez S7 sp. z o. o., KRS , NIP REGON z siedzibą we Wrocławiu. Ogólne Warunki Umów są udostępniane osobie zainteresowanej skorzystaniem ze Świadczeń, oferowanych przez S7 sp. z o. o. przed złożeniem przez tę osobę Wniosku Rejestracyjnego. Ogólne Warunki Umów wiążą Zleceniodawcę od momentu zawarcia umowy. Umowa o Świadczenie zdrowotne może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy. W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami a wzorcami umów stosowanymi przez Zleceniobiorcę, Umowa nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Świadczenia zdrowotne oferowane przez Zleceniobiorcę mają stanowić system odpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia Pacjentów. System świadczeń oferowanych przez Zleceniobiorcę nie ma charakteru ubezpieczenia osobowego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych o ubezpieczeniach, w szczególności przedmiotem Umowy nie jest ubezpieczenie zdrowia Pacjenta, zaś Pacjent na mocy Umowy nie nabywa prawa do żądania świadczenia ubezpieczeniowego w jakiejkolwiek postaci. 2. Terminy używane w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) OWU niniejsze Ogólne Warunki Umów o Świadczenia zdrowotne, zamieszczone na stronie internetowej Zleceniobiorcy, 2) Zleceniobiorca S7 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 3) Umowa umowa o Świadczenia zdrowotne, zawierana pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą, obejmująca Wniosek Rejestracyjny, 4) Zlecający (zwany zamiennie Zleceniodawcą) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub podmiot będący pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przystępujący do Umowy na rzecz swoich pracowników, 5) Pacjent osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca pracownikiem Zlecającego, wskazana we Wniosku Rejestracyjnym, uprawniona do uzyskania Świadczeń, 6) Świadczenie świadczenie zdrowotne, w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, będące przedmiotem zobowiązania Zleceniobiorcy, udzielane Pacjentowi, 6) Karta wydawana przez Zleceniobiorcę każdemu Pacjentowi plastikowa karta o ustalonym przez Zleceniobiorcę wzorze, stanowiąca imienny znak legitymacyjny, w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, potwierdzająca uprawnienie Pacjenta do uzyskania Świadczeń w zakresie określonym we Wniosku Rejestracyjnym oraz w Umowie, 7) Wniosek Rejestracyjny (zwany dalej Wnioskiem) wydawany osobom zainteresowanym przez Zleceniobiorcę lub jego przedstawiciela będący integralną częścią umowy; Wniosek zawiera w szczególności: a) dla Klienta Firmowego Dane Zlecającego, dane Pacjenta objętego umową, Dane adresowe Zlecającego, Pakiet, Płatności. b) Dla Klienta Indywidualnego Dane Zlecającego, Dane adresowe Zlecającego, Rodzaj pakietu, Płatności. 8) Pakiet zestaw Świadczeń, do uzyskania których będzie uprawniony Pacjent. Rozdział II. Zawarcie i skuteczność Umowy. 1. W celu przystąpienia do Umowy, zainteresowany wypełnia dostarczony przez Zleceniobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną Formularz Wniosku, wskazując Pacjentów na rzecz których miałyby być wykonywane Świadczenia, oraz wybrany Pakiet dla każdej z tych osób. 2. Zainteresowanym może być osoba fizyczna lub podmiot będący pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, przystępujący do Umowy celem uzyskania Świadczeń na rzecz swoich pracowników; w przypadku Klienta Firmowego, Zlecający będzie zobowiązany do uzyskania zgody od pracowników na przekazanie ich danych osobowych Zleceniobiorcy, celem umożliwienia wykonania Umowy. 3. Otrzymanie przez zainteresowanego Wniosku wraz z proponowanym Pakietem będzie postrzegane jako oferta Zleceniobiorcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wraz z Wnioskiem zainteresowanym udostępniany jest egzemplarz OWU. 4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wypełnienia i podpisania przez Zlecającego Wniosku, zaakceptowania Pakietu/Pakietów oraz dokonania pierwszej wpłaty za wybrany Pakiet. Po dokonaniu powyższych czynności, Zlecający otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy. 5. Pacjent może korzystać ze Świadczeń po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia umowy, począwszy od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa. 6. Zlecający ma prawo wystąpić w każdym czasie o objęcie Świadczeniami kolejnego Pacjenta. Objęcie takiego Pacjenta Świadczeniami nastąpi po wypełnieniu Wniosku i wniesienia przez Zlecającego opłaty za tego Pacjenta. 7. Wpłata, o której mowa w pkt. 4 i 5 zostanie dokonana na konto Zleceniobiorcy wskazane w Umowie. 8. Osoby upoważnione przez Zleceniobiorcę do zawierania Umów w jego imieniu, nie są uprawnione do przyjmowania wpłat od Zlecającego. 9. Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 45 dni roboczych po uzyskaniu wymaganej wpłaty, Zleceniobiorca przesyła Zlecającemu potwierdzenie zawarcia Umowy, o którym mowa w pkt. 4, oraz sporządza imienne Karty Pacjentów, objętych Wnioskiem, i doręcza je Zlecającemu na adres wskazany we Wniosku. 10. Z chwilą otrzymania Karty, Pacjent jest uprawniony do uzyskania Świadczeń, objętych wybranym Pakietem. W przypadku, gdy po potwierdzeniu zawarcia umowy przez Zleceniobiorcę a otrzymaniem Karty przez Pacjenta, zachodzi konieczność uzyskania przez niego Świadczeń, jest on uprawniony do korzystania ze Świadczeń po dokonaniu telefonicznej rejestracji i wylegitymowaniem się dokumentem ze zdjęciem w placówce medycznej, z zastrzeżeniem pkt. 5. Rozdział III. Świadczenia. Pakiety. 1. Świadczenia są udzielane zgodnie z Pakietem, wybranym przez Zlecającego. 2. Szczegółowy zakres świadczeń wchodzących w skład Pakietu wybranego przez Zlecającego stanowić będzie załącznik do Umowy. 3. Wyłączeniu spod Świadczeń objętych każdym Pakietem, choćby nawet dany Pakiet takie Świadczenia w sytuacji, gdy nie stwierdzono poniżej opisanych szczególnych uwarunkowań przewidywał, podlegają w szczególności: 1) przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy takie świadczenia, których potrzeba wykonania pozostaje w związku uprzednio występującym schorzeniem. Za uprzednio występujące schorzenie uznaje się uprzednio (przed objęciem opieką przez Świadczeniodawcę) występujące, nawracające, przedłużające się lub przewlekłe choroby lub schorzenia, na które osoba uprawniona była uprzednio leczona, uzyskała poradę lekarską lub przebyła zabieg medyczny, w ciągu 6 miesięcy przed datą zawarcia Umowy lub, które były przyczyną wystąpienia objawów w ciągu 6 miesięcy przed datą zawarcia tejże umowy, i które zmusiłyby każdą osobę należycie staranną do skorzystania z porady lekarskiej. Na podstawie tego wyłączenia Świadczeniodawca będzie uprawniony odmówić wykonania świadczenia w ramach Pakietu i poinformować Pacjenta, iż świadczenie takie może zostać wykonane za odpłatnością według cennika Świadczeniodawcy. Postanowień niniejszego ustępu i zawartego w nich wyłączenia nie stosuje się w stosunku do Pacjentów, zatrudnionych przez Zlecającego w okresie trwania Umowy. 2) takie świadczenia, które związane są z ciążą istniejącą w dniu zawarcia Umowy; za wyjątkiem Pakietów, które przewidują taką usługę 3) świadczenia, związane z diagnozowaniem i leczeniem bezpłodności, wszelkich form sztucznego zapłodnienia lub aborcji, keratotomii radialnej, okularów optycznych, oprawek lub soczewek, operacji kosmetycznych, leczenia AIDS i chorób związanych z AIDS, kosztów wynikłych wskutek wypadków, urazów i chorób powstałych w związku ze służbą wojskową; 4) świadczenia, związane ze szczepieniami, za wyjątkiem corocznych szczepień przeciwko grypie i szczepień dostępnych w wybranym pakiecie świadczeń, oraz z transplantacjami i dializami; 5) świadczenia, polegające na zapewnieniu leków i środków medycznych, 6) świadczenia, związane z leczeniem chorób wrodzonych, chorób nowotworowych, chorób genetycznych; 7) świadczenia psychologiczne i psychiatryczne, a także związane z leczeniem uzależnień; 8) takie świadczenia, które Pacjent uzyskał u osób trzecich, a które nie były wcześniej zlecone przez Świadczeniodawcę, choćby nawet były objęte Pakietem i uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta; w takiej sytuacji Pacjent nie będzie uprawniony do domagania się refundacji przez Świadczeniodawcę kosztów, jakie poniósł w związku z wykonaniem świadczenia przez osobę trzecią; 9) inne świadczenia, o ile przepisy prawa tak stanowią. Powyższe wyłączenia nie dotyczą sytuacji, gdy obowiązek wykonania świadczenia, które podlega wyłączeniu, nakładają na Zleceniobiorcę bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Rozdział IV. Ochrona danych osobowych. 1. Zleceniobiorca przy wykonywaniu Świadczeń ma prawo korzystać z usług osób trzecich, bez konieczności uzyskania zgody Zlecającego lub Pacjenta. 2. Osobami, o których mowa w ust. 1, będą w szczególności zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie. 3. Zleceniobiorca zapewni, aby osoby, wykonujące Świadczenia na jego rachunek, w szczególności lekarze prowadzący, spełniały wszelkie warunki dla wykonywania świadczeń zdrowotnych, określone w przepisach prawa, a także, aby reprezentowały najwyższy poziom wiedzy medycznej i profesjonalizmu. Zleceniobiorca wymaga od takich osób legitymowania się stosownym ubezpieczeniami, które obejmować będą także wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone Pacjentom przy wykonywaniu Świadczeń. 4. Osoby, o których mowa powyżej, będą zobowiązane zachować w tajemnicy wszelkie informacje, uzyskane przy wykonywaniu Świadczeń zdrowotnych. 5. Zleceniobiorca ma prawo zalecić poddanie się przez Pacjenta konsultacji lub badaniu przez lekarza wskazanej specjalności lub wykonanie innych badań. W razie, gdy Pacjent odmówi poddania się takiej konsultacji lub badaniu, Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające stąd następstwa. 6. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji Pacjentów, określonej w art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Pacjenci będą zobowiązani udostępnić Zleceniobiorcy wszelką posiadaną dokumentację medyczną niezbędną dla zapewnienia im przez Zleceniobiorcę prawidłowej opieki, jak również umożliwić Zleceniobiorcy dostęp do dokumentacji znajdującej się u innych osób. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa, wynikłe z odmowy udostępnienia mu niezbędnej dokumentacji medycznej, znajdującej się w posiadaniu Pacjenta lub osób trzecich. 7. Zleceniobiorca gwarantuje zapewnienie ochrony praw Pacjentów, określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Rozdział V. Rejestracja. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są po dokonaniu rejestracji przez Pacjenta. 2. Pacjent dokonuje rejestracji telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Zleceniobiorcę. 3. W wyniku rejestracji Pacjent zostaje umówiony z wybranym przez siebie lekarzem lub na badania diagnostyczne czy inne konsultacje medyczne w najbliższym możliwym terminie. Pacjentowi zostaje wskazana godzina i miejsce konsultacji. 4. W wypadkach nagłych, Pacjent jest uprawniony uzyskać Świadczenie niezwłocznie. W takim przypadku pomoc doraźna i inne niezbędne czynności mogą zostać podjęte przez lekarza innego, niż lekarz prowadzący. 5. Warunkiem udzielenia Świadczenia jest legitymowanie się przez Pacjenta ważną Kartą, z zastrzeżeniem pkt. 8 Rozdziału II OWU. Rozdział VI. Lekarz prowadzący. 1. Pacjent, w uzgodnieniu ze Zlecającym,

Specjalistyczne Centrum Medyczne DIAGNOSIS ul. Sikorskiego 11 Przychodnia Lekarska KONSYLIUM

Specjalistyczne Centrum Medyczne DIAGNOSIS ul. Sikorskiego 11 Przychodnia Lekarska KONSYLIUM NAZWA PARTNERA MEDYCZNEGO DANE ADRESOWE Bielawa Przychodnia Miejska Density.pl Bogatynia Centrum Medyczne TURĶW ul. Mickiewicza 11 A Bogatynia Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Fabryczna 1 Chumed Indywidualna

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza.

Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza. Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 0/ Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 0 r. Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza. Lp. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza.

Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza. Załącznik Nr do Zarządzenia Nr /7 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia stycznia 07 r. Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza. Lp. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy UMOWA O WSPÓŁPRACY VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Lista zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staŝu podyplomowego lekarza.

Lista zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staŝu podyplomowego lekarza. Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 6/ Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 0 r. Lista zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staŝu podyplomowego lekarza. Lp. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Pakiety Opieki Medycznej

Pakiety Opieki Medycznej Pakiety Opieki Medycznej Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM -poświęć tylko 7minut,by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej, wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj

Bardziej szczegółowo

Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc

Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc Leczenie środowiskowe (domowe) Szczecin, NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, Staromłyńska 21, 91 489 35 89 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY PAKIETY INDYWIDUALNE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY PAKIETY INDYWIDUALNE OGÓLNE WARUNKI UMOWY PAKIETY INDYWIDUALNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają warunki wykonywania umowy o świadczenia zdrowotne ( Umowy ), zawieranej przez POLMED S.A. z osobami indywidualnymi. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pomocni lekarze i specjaliści

Najbardziej pomocni lekarze i specjaliści Najbardziej pomocni lekarze i specjaliści RAPORT SPECJALNY abczdrowie.pl SIERPIEŃ 2015 TOP 10 NAJBARDZIEJ POMOCNYCH LEKARZY I SPECJALISTÓW W KRAJU SIERPIEŃ 2015 1. ŁUKASZ WROŃSKI internista z Pabianic

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta w roku Od oferenta oczekujemy przedstawienia:

OGŁOSZENIE Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta w roku Od oferenta oczekujemy przedstawienia: OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 Wydział Organizacyjno-Prawny zaprasza do składania ofert na Świadczenie badań profilaktycznych pracowników

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH NR 05104G/13/M/2

WIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH NR 05104G/13/M/2 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH NR 05104G/13/M/2 zawarta w dniu 03 czerwca 2015r w Gdyni pomiędzy: CENTRUM ASTRONOMICZNYM IM. M. KOPERNIKA PAN, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami

UMOWA. Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami UMOWA Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami Zawarta w Białymstoku w dniu... roku, pomiędzy:...,..., ul...., - _... NIP... KRS... REGON... reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU STANDARD

Opieka Medyczna PZU STANDARD Opieka Medyczna PZU STANDARD Rezerwacja świadczeń zdrowotnych Dostęp do całodobowej infolinii - umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem dedykowanej infolinii PZU. Infolinia

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Walczaka 23 E Gorzów Wielkopolski

Walczaka 23 E Gorzów Wielkopolski Lp. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 561 2004-06-28 Pracownia Diagnostyki 2 802 2004-08-02 Oddział Mikrobiologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Slaskie Region KATOWICE. NZOZ Przychodnia Lekarska "Medina" ul. Mickiewicza 29 40-219 Katowice tel.: (0-32) 251-66-34, 207-20-52 KATOWICE

Slaskie Region KATOWICE. NZOZ Przychodnia Lekarska Medina ul. Mickiewicza 29 40-219 Katowice tel.: (0-32) 251-66-34, 207-20-52 KATOWICE Slaskie Region KATOWICE NZOZ Przychodnia Lekarska "Medina" ul. Mickiewicza 29 40-219 Katowice tel.: (0-32) 251-66-34, 207-20-52 KATOWICE NP ZOZ "Elvita-Jaworzno III Altermed" 1. ul. Lubuska 23 tel.: (0-32)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferta POLMED SA na usługi medyczne dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Oferta POLMED SA na usługi medyczne dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Oferta POLMED SA na usługi medyczne dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Szanowni Państwo, Kraków, dn. 04.03.2016r. Mamy przyjemność przedstawić ofertę opieki medycznej POLMED S.A.

Bardziej szczegółowo

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Piastów, dnia 02.12.2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na: Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROJEKT

Załącznik nr 3 PROJEKT Załącznik nr 3 PROJEKT Umowa Nr BP 2410./2013 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy zawarta w dniu w Radomiu pomiędzy: 1. Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu,, Podaruj zdrowie sobie (dalej,,regulamin ) 1 (Nazwa promocji)

Regulamin Programu,, Podaruj zdrowie sobie (dalej,,regulamin ) 1 (Nazwa promocji) Regulamin Programu,, Podaruj zdrowie sobie (dalej,,regulamin ) 1 (Nazwa promocji) Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Podaruj zdrowie sobie zwany dalej,,programem, którego regulamin dostępny jest

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu.,, Podaruj zdrowie sobie. (dalej,,regulamin ) (Nazwa promocji)

Regulamin Programu.,, Podaruj zdrowie sobie. (dalej,,regulamin ) (Nazwa promocji) Regulamin Programu,, Podaruj zdrowie sobie (dalej,,regulamin ) 1 (Nazwa promocji) Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Podaruj zdrowie sobie zwany dalej,,programem, którego regulamin dostępny jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1 2 3 4 5 L.p. NR firma przedsiębiorcy Adres pracowni psychologicznej imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek medycznych

Wykaz placówek medycznych Wykaz placówek medycznych Opis 1. NZOZ Lekarza Rodzinnego Natamed ul. Libelta 9 (67) 26 24 456 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej Rybska, Sokalski i partnerzy Spółka lekarzy ul. Przemysłowa 38 (67) 26 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

UMOWA O WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UMOWA O WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ zawarta w Nadarzynie dnia 2016 r., pomiędzy 1. Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, z siedzibą w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka"

Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH Niepubliczny Zakład "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka" 81-589 GDYNIA UL. SOJOWA 22 (58)669 20 18 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH Poradnia ginekologicznopołożnicza Specjalistyczna Praktyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1 UMOWA nr. zawarta w dniu.., w Zielonej Górze, pomiędzy: Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UJK Filii w Piotrkowie Tryb.

Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UJK Filii w Piotrkowie Tryb. Piotrków Trybunalski, dn. 27.01.2017 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Znak Sprawy : FDP.2302.02.17 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW

UBEZPIECZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW UBEZPIECZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW Zbigniew Szewczyk Diagnostyka specjalistyczna NFZ długi i niegwarantowany czas oczekiwania PRYWATNIE drogie badania Victis przystępne ceny krótki czas oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Szkołą Główną Służby Pożarniczej, z siedzibą w (01-629) Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, NIP 118-00-35-927, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie. pomiędzy

UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie. pomiędzy UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego

SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego Zbigniew Szewczyk SALTUS Ubezpieczenia Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. Elitarne ubezpieczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Onkologii

Wojewódzkie Centrum Onkologii Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres ONKOLOGICZNA ONKOLOGICZNA LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) Wojewódzkie Centrum Onkologii Wojewódzkie Centrum Onkologii SZPITAL MORSKI IM.PCK SZPITAL

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy -PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka"

Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka 22 (58)669 20 18 Poradnia ginekologicznopołożnicza Specjalistyczna Praktyka Położniczo-Ginekologiczna 82-0 NOWY DWÓR GDAŃSKI UL. SIENKIEWICZA 17 (55)246 22 33 PATOLOGII CIĄŻY 80-850 GDAŃSK UL. RAJSKA (58)763

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu r. na podstawie wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214

Bardziej szczegółowo

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. 2. 3. KĘTRZYN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" S.C. ZESPÓŁ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Andrzej Jerzy Głowacki, Janina Abramczyk Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

1. mgr Jolanta Radosz Dudek Zaświadczenie nr 1/2000, Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 3 Szczecin, ul. Hrubieszowska 56 C tel. kom.

1. mgr Jolanta Radosz Dudek Zaświadczenie nr 1/2000, Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 3 Szczecin, ul. Hrubieszowska 56 C tel. kom. 1. mgr Jolanta Radosz Dudek Zaświadczenie nr 1/2000, Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 3 Szczecin, ul. Hrubieszowska 56 C tel. kom. 501-791-799 2. mgr Andrzej Hoffnowski Zaświadczenie nr 2/2001, Świnoujście,

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni.

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Specjalistycznej Poradni. Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

13. lek. med. Przemysław Gens

13. lek. med. Przemysław Gens 1. dr n. med. Krzysztof Wołyniak Zaświadczenie nr 1/2002 Wałcz ul. Dworcowa 14/35 gabinet lekarski Wałcz, 107 Szpital Wojskowy tel. (067) 2585727; 2502801; 2502809 komórka 0691-588-528 2. lek. med. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1 551 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy Zachodniopomorskie

1 551 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy Zachodniopomorskie Lp. Numer w Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod Miasto Nazwa podmiotu Województwo ewidencji pocztowy 1 551 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo