Polityka dotycząca pomocy finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka dotycząca pomocy finansowej"

Transkrypt

1 Polityka dotycząca pomocy finansowej I. CEL Celem niniejszej polityki jest zapewnienie pomocy finansowej pacjentom Gottlieb Memorial Hospital (GMH), zamieszkałym na terenie stanu Illinois, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej bądź doświadczają przejściowych trudności finansowych. Niniejsza polityka stanowi odzwierciedlenie tradycji Loyola University Health System jako katolickiej, jezuickiej instytucji, naszych zobowiązań jako organizacji służby zdrowia typu non-profit, a także zaangażowania w zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów oraz poprawę dostępu do opieki o wysokiej jakości. II. DEFINICJA W nagłych wypadkach (poziom usługi) usługi medyczne niezbędne w sytuacji zagrożenia życia bądź w przypadku poważnego zranienia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej. Tego rodzaju stan podlega postanowieniom Ustawy o leczeniu w nagłych wypadkach i aktywnej pracy (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act EMTALA). Rodzina zgodnie z definicją Amerykańskiego Urzędu Statystycznego grupa złożona z co najmniej dwóch osób, które mieszkają razem oraz które łączą więzy z tytułu urodzenia, związku małżeńskiego bądź adopcji. Jeżeli pacjent zgłasza w deklaracji podatkowej daną osobę, jako członka rodziny pozostającego na utrzymaniu, zgodnie z przepisami Urzędu Skarbowego osoba ta może być uważana za członka gospodarstwa domowego pozostającego na utrzymaniu do celu określenia, czy przysługuje jej wsparcie w ramach polityki pomocy finansowej RHM. Dochód dochód obejmuje pensje, wynagrodzenia, wypłaty oraz dochód z samozatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pracowniczy, wypłaty świadczeń socjalnych, pomoc publiczną, świadczenia dla kombatantów, zasiłek na dziecko, alimenty, pomoc edukacyjną, rentę rodzinną, renty, emeryturę, dochody z ubezpieczenia, renty roczne, dochody z nieruchomości i funduszy powierniczych, pobrane czynsze, odsetki/dywidendy oraz dochód z innych źródeł. Dochód rodziny dochód rodziny danej osoby obejmuje dochód wszystkich dorosłych członków rodziny w gospodarstwie domowym. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia, dochód rodziny obejmuje dochody rodziców i/lub ojczyma i macochy, bądź członków rodziny sprawujących opiekę. Roczny dochód za okres minionych 12 miesięcy bądź ostatniego roku podatkowego wykazany w ostatnich odcinkach wypłaty, zeznaniach podatkowych bądź innych źródłach informacji. Dowód przychodów można określić poprzez annualizację dochodu rodziny osiągniętego od początku roku, biorąc pod uwagę bieżący poziom przychodów. Pomoc finansowa pomoc (działalność charytatywna, zniżki, itp.) oferowana pacjentom, którym trudno pokryć pełne koszty niezbędnych usług medycznych świadczonych przez CHE Trinity Health, spełniającym kryteria korzystania z tego rodzaju pomocy.

2 Nieubezpieczony pacjent osoba, która nie jest ubezpieczona z uwagi na brak ochrony ubezpieczeniowej ze strony ubezpieczyciela strony trzeciej, w ramach planu ERISA, Federalnego Planu Opieki Zdrowotnej (w tym między innymi Medicare, Medicaid, SCHIP oraz CHAMPUS), Odszkodowania Pracowniczego (Worker s Compensation) bądź innego rodzaju ubezpieczenia strony trzeciej, które pokrywa wszystkie koszty opieki bądź ich część, włączając roszczenia wobec stron trzecich objęte polisą ubezpieczeniową, do których nabywa praw CHE Trinity Health, pod wyłącznym warunkiem dokonania płatności przez taką firmę ubezpieczeniową. Pilne (poziom usługi) usługi medyczne w stanie, który nie zagraża życiu, ale wymaga szybkiej interwencji medycznej. Obszar obsługi obszar obsługi to lista kodów pocztowych obejmujących obszar rynkowy usługi GMH, stanowiący społeczeństwo w potrzebie w zakresie podstawowych usług opieki zdrowotnej. I I I. POLITYKA GMH zapewnia opiekę wszystkim pacjentom, którzy potrzebują niezbędnej pomocy medycznej. Opieka w przypadku urazów oraz w nagłych wypadkach będzie oferowana wszystkim pacjentom, niezależnie od tego, czy stać ich na opłatę. Tego rodzaju opieka będzie kontynuowana do czasu, gdy stan pacjenta ustabilizuje się, przed określeniem jakichkolwiek ustaleń w zakresie płatności. GMH przestrzega postanowień Ustawy o zniżkach dla nieubezpieczonego pacjenta w Illinois poprzez oferowanie zniżki w stosunku do standardowych opłat dla wszystkich nieubezpieczonych pacjentów na podstawie dostosowywanego co roku wzoru, zgodnie z postanowieniami Ustawy. Zgoda na pomoc finansową jest ograniczona do niezbędnych pod względem medycznym usług opieki zdrowotnej, świadczonych w ramach przyjęcia na pobyt stacjonarny bądź w zakresie opieki ambulatoryjnej. Usługi niezbędne pod względem medycznym świadczone w ramach stacjonarnej bądź ambulatoryjnej opieki szpitalnej są pokrywane w ramach Medicare dla beneficjentów w takich samych okolicznościach. Usługi pozamedyczne oraz usługi dodatkowe, np. chirurgia plastyczna, nie są uważane za usługi niezbędne pod względem medycznym. Usługi, które nie są oferowane bądź opłacane przez GMH (lekarstwa, trwały sprzęt medyczny, prywatna opieka pielęgniarska, transport karetką, itp.) nie są objęte niniejszą polityką. Akceptacja pomocy finansowej wpłynie na czynną odpowiedzialność pacjenta z dniem otrzymania wypełnionego wniosku. Pomoc finansowa jest uzależniona od tego, czy nieubezpieczony pacjent w pierwszej kolejności zwrócił się z prośbą o skorzystanie z programów, w ramach których zostanie opłacona jego opieka medyczna, np. Medicare, Medicaid, AllKids, Stanowy Program Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci bądź innych, które mogą przysługiwać nieubezpieczonemu pacjentowi, włączając zakup prywatnego ubezpieczenia w ramach Wymiany Ubezpieczeń Zdrowotnych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przystępnej cenowo opiece. GMH może odmówić pomocy finansowej tym osobom, które w nieuzasadniony sposób nie współpracują w zakresie ubiegania się o skorzystanie z wymienionych programów. Zgodnie z postanowieniami sekcji III, GMH podejmie działania w zakresie pomocy pacjentom w ubieganiu się o skorzystanie z publicznych i prywatnych programów. Nieubezpieczonym pacjentom, w tym pacjentom spoza sieci lub pacjentom, którzy są objęci programem ubezpieczeniowym innego świadczeniodawcy bądź ośrodka, pomoc finansowa w ramach niniejszej polityki nie przysługuje automatycznie. W przypadku pacjentów, którzy posiadają ubezpieczenie, ale nie mają środków finansowych na opłacenie usług opieki zdrowotnej, GMH może według własnego uznania zaproponować pomoc finansową tym osobom, które spełniają warunki, o których mowa w niniejszej polityce.

3 GMH wymaga od pacjentów potrzebujących pomocy finansowej wypełnienia wniosku oraz przekazania dokumentacji na temat dochodu rodziny w ciągu 60 dni od daty wysłania wniosku. Informacje przekazane LUMC przez pacjenta i/lub rodzinę powinny obejmować wysokość uzyskanego dochodu, w tym miesięcznego wynagrodzenia brutto, pensji oraz dochodu z samozatrudnienia; dochodu niepochodzącego z zatrudnienia w tym alimentów, zasiłków na dzieci, świadczeń emerytalnych, dywidend, odsetek oraz dochodu z innych źródeł; liczbę osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu; liczbę osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu w oparciu o federalne zeznanie podatkowe; oraz pozostałe informacje pozwalające na określenie statusu finansowego pacjenta, w tym aktywa i pasywa. Może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowej dokumentacji, np. odcinków wypłaty, zeznań podatkowych, historii kredytowej w celu potwierdzenia przekazanych informacji, która będzie przechowywana wraz z przeprowadzoną oceną. Zgoda na pomoc finansową może zostać wyrażona w oparciu o dostępne dane, ponieważ nie wszyscy pacjenci są w stanie przekazać kompletne informacje na temat sytuacji finansowej i/lub społecznej. Przykłady potencjalnych przypadków obejmują osoby zmarłe o nieznanej wartości majątku, bezdomnych bądź bezrobotnych oraz członków stowarzyszeń religijnych, które złożyły przysięgę ubóstwa i nie mają żadnych środków osobistych bądź przyznanych przez zakon. Pacjenci, którzy kwalifikują się do skorzystania z pomocy finansowej, a ich rodzinny dochód stanowi maksymalnie 200% federalnego wskaźnika ubóstwa, będą mogli skorzystać z bezpłatnej opieki. Pacjenci, których dochód wynosi od 201% do 400% federalnego wskaźnika ubóstwa otrzymają zniżkę w oparciu o ogólny wskaźnik Medicare GMH. Pacjenci osiągający dochód w przedziale 401%-600% wskaźnika ubóstwa otrzymają zniżkę dla nieubezpieczonego pacjenta w Illinois, której wysokości jest dostosowywana co roku według wzoru stanu Illinois. Pacjentom, w przypadku których wartość własnych aktywów przekracza 600$ federalnego wskaźnika ubóstwa, nie przysługuje pomoc finansowa, jednakże nieubezpieczeni pacjenci będą kwalifikować się do otrzymania zniżki. Aktywa uwzględnione do celów niniejszego wyliczenia nie obejmują głównego miejsca zamieszkania pacjenta, pewnych przedmiotów osobistych bądź środków pieniężnych w ramach planu rentowego lub emerytalnego. Pacjentom, których dochód rodzinny wynosi maksymalnie 200% federalnego wskaźnika ubóstwa, będzie przysługiwać pomoc finansowa w postaci dopłaty oraz kwoty potrąceń pod warunkiem, że nie występuje konflikt postanowień umownych ze strony ubezpieczyciela pacjenta. Pomoc finansowa przysługuje również pacjentom, których nie stać na usługi medyczne (ang. medically indigent). Sytuacja taka ma miejsce, gdy dana osoba nie jest w stanie opłacić części bądź wszystkich rachunków medycznych, ponieważ jej wydatki w tym zakresie przekraczają pewien procent dochodu rodziny lub gospodarstwa domowego (na przykład z uwagi na bardzo wysokie koszty, trudną sytuację), niezależnie od tego, czy osoba ta posiada dochód bądź aktywa, w innym przypadku nie spełniłaby wymogów kwalifikacji finansowej do bezpłatnej lub częściowo płatnej opieki. Wysokie koszty bądź trudna sytuacja występują w przypadku utraty zatrudnienia, śmierci głównego żywiciela rodziny, wyjątkowo dużych wydatków na leczenie bądź innych nieszczęśliwych zdarzeń. Brak środków na usługi medyczne / trudna sytuacja zostaną ocenione na podstawie analizy konkretnego przypadku, która obejmuje sprawdzenie dochodów, wydatków i aktywów danego pacjenta. Jeżeli ubezpieczony pacjent składa oświadczenie o trudnej sytuacji medycznej i ubiega się o pomoc finansową, wydatki na leczenie w zakresie opieki, które przekraczają 20% dochodów umożliwią współfinansowanie oraz potrącenia do zakwalifikowania jako opieka charytatywna w trudnej sytuacji życiowej. Zniżki na opiekę w przypadku braku środków na usługi medyczne dla osób nieposiadających ubezpieczenia nie będą niższe niż średnia umowna kwota korekty dla Medicare za świadczone usługi bądź kwota zrównania wysokich wydatków na leczenie do wskaźnika dochodów o 20%. Zgoda na pomoc finansową

4 w przypadku braku środków na usługi medyczne oraz wysokich wydatków na leczenie będzie udzielana w ramach procedury autoryzacyjnej GMH. Żaden pacjent kwalifikujący się do otrzymania pomocy nie zostanie obciążony wyższymi opłatami niż kwoty pobierane standardowo przez szpital, stanowiące stawki Medicare. I V. DOMNIEMANE UPRAWNIENIE Pacjenci zostaną uznani za domniemanie uprawnionych do szpitalnej pomocy finansowej, jeżeli spełnią co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 1. Bezdomność; 2. Zmarły bez majątku; 3. Niepełnosprawność umysłowa przy braku osoby występującej w imieniu pacjenta; 4. Zakwalifikowanie do Medicaid, ale nie w dniu świadczenia usługi bądź w przypadku usług nieobjętych świadczeniem; 5. Rejestracja w następujących programach pomocy dla osób o niskich dochodach spełniających kryteria kwalifikacyjne bądź z dochodem poniżej 200% federalnego wskaźnika ubóstwa: a. Program żywienia kobiet, niemowląt i dzieci (WIC; Women, Infants and Children Nutritional Program); b. Program dodatkowej pomocy żywieniowej (SNAP; Supplemental Nutritional Assistance Program); c. Program bezpłatnych śniadań i obiadów w Illinois; d. Program pomocy energetycznej dla gospodarstw o niskim dochodzie (LIHEAP; Low Income Home Energy Assistance Program); e. Rejestracja w zorganizowanym społecznościowym programie zapewniającym dostęp do opieki medycznej, który w ramach kryterium członkostwa ocenia i dokumentuje status finansowy związany z niskim dochodem; f. Przyznanie dotacji finansowej na usługi medyczne. V. PROCEDURA Pacjenci mogą skorzystać z doradztwa finansowego w zakresie rachunków wystawianych przez szpital. Szpital każdorazowo odpowiada na pytania pacjentów dotyczące rozliczeń oraz prośby o porady. Wysokość opłat GMH za świadczone usługi jest udostępniana publicznie w przystępnej formie. Każdy rachunek wystawiony przez szpital na rzecz nieubezpieczonego pacjenta powinien zawierać wyraźne oświadczenie, że nieubezpieczony pacjent, który spełnia pewne kryteria dotyczące dochodu, może kwalifikować się do otrzymania zniżki. Rachunek powinien również zawierać informacje na temat tego, w jaki sposób ubiegać się o uwzględnienie w ramach niniejszej polityki. Pacjenci mają sześćdziesiąt dni od daty wypisu na ubieganie się o opiekę charytatywną. Przedstawiciel obsługi klienta spotka się z nieubezpieczonym pacjentem lub jego rodziną w celu przedstawienia wszystkich dostępnych prywatnych i/lub rządowych programów, do których pacjent może się kwalifikować. Przedstawiciel obsługi klienta pomoże pacjentowi oraz jego rodzinie w procedurze aplikowania do programów, do których może się on kwalifikować oraz które mogą mu pomóc w uzyskaniu środków na usługi medyczne. Oczekuje się, że pacjent i jego rodzina będą spełniać wszelkie wymogi danej instytucji w celu określenia, czy kwalifikuje się on do danego programu. Jeżeli w przypadku danego pacjenta nie ma kategorii kwalifikacyjnej, doradca finansowy zapozna go z polityką płatności własnej GMH. Jeżeli pacjent poinformuje, że nie jest w stanie opłacić szacunkowych rachunków za usługi medyczne, otrzyma on wniosek o ubieganie się o pomoc charytatywną.

5 Po przekazaniu wypełnionego wniosku, pacjent otrzyma pismo z odpowiedzią w ciągu 30 dni. GMH podejmie wszelkie możliwe kroki w celu określenia, czy danemu pacjentowi przysługuje pomoc finansowa przed bądź w czasie przyjęcia lub świadczenia usługi. Jednakże określenie przysługującej pomocy finansowej może nastąpić podczas dowolnego etapu pobytu pacjenta po okresie stabilizacji bądź cykl inkasa należności. Określenie przysługującej pomocy finansowej nastąpi po wyczerpaniu wszelkich możliwości zakwalifikowania pacjenta do programu rządowej pomocy finansowej lub innych programów. Określenie takiej pomocy może nastąpić na dowolnym etapie pobytu pacjenta po okresie stabilizacji lub cyklu inkasa należności. GMH poinformuje pacjenta w terminie określonym w procedurze GMH o jakie środki pomocy finansowej wystąpiono oraz w jakim terminie nastąpi określenie ich przyznania. W trakcie procedury określania dostępności pomocy finansowej GMH nie będzie podejmował działań związanych z egzekucją należności. Do celów określenia dochodu rodziny pacjenta wymagana jest weryfikacja jednego z następujących dokumentów dla przyznania opieki charytatywnej bądź analizy i zapewnienia pomocy finansowej. 1. Kopia zeszłorocznego formularza W2, 1040 oraz wszelkich odnośnych formularzy podatkowych, które zostały złożone. 2. Kopie aktualnych odcinków wypłaty od pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy. 3. Jeżeli pacjent otrzymuje wynagrodzenie gotówką zaświadczenie od pracodawcy o wysokości tygodniowych zarobków. 4. Kopie zaświadczenia o kontroli ubezpieczenia społecznego, jeżeli taka ma miejsce. 5. Kopia ostatniego wyciągu z rachunku bieżącego i/lub oszczędnościowego. Jeżeli pacjent nie przedstawi odpowiedniej dokumentacji, zostanie przeprowadzona ocena jego zdolności kredytowej. W oparciu o informacje przekazane przez Trans Union Services określone zostaną działania charytatywne. W przypadku odkrycia, że pacjent lub członek jego rodziny przedstawił sfałszowaną dokumentację, wniosek o pomoc finansową zostanie unieważniony. V I. WYMOGI DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA Gottlieb Memorial Hospital będzie oferować pomoc finansową pacjentom, którzy kwalifikują się do skorzystania z programu oraz są mieszkańcami stanu Illinois. GMH zapewni niezbędną opiekę medyczną oraz leczenie wszystkim pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania, którzy znajdują się w stanie wymagającym pilnej pomocy, w nagłych wypadkach oraz w stanie zagrożenia życia. Jednakże GMH nie ma obowiązku świadczenia pomocy finansowej pacjentom, którzy wymagają takiej opieki i leczenia, ale nie są mieszkańcami stanu Illinois. Pacjenci są proszeni o potwierdzenie zamieszkania na terenie stanu Illinois poprzez przedstawienie GMH aktualnej dokumentacji, np.: 1. Aktualna weryfikacja dochodu zgodnie z sekcją IV. 2. Ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy. 3. Ostatni rachunek za media. 4. Umowa najmu. 5. Dowód rejestracyjny pojazdu 6. Karta rejestracji do głosowania. 7. Adres do korespondencji dla nieubezpieczonego pacjenta na terenie Illinois od instytucji rządowej bądź innego wiarygodnego źródła.

6 8. Oświadczenie członka rodziny nieubezpieczonego pacjenta, który mieszka pod tym samym adresem i przedstawi potwierdzenie zamieszkania na terenie stanu Illinois. 9. Pismo ze schroniska dla bezdomnych, domu zakwaterowania tymczasowego bądź podobnej instytucji, potwierdzające, że pacjent mieszka w danej instytucji. V I I. Wystawianie rachunków i egzekucja należności a. GMH stosuje praktyki w zakresie wystawiania rachunków i egzekucji należności w odniesieniu do zobowiązań finansowych pacjenta, które są uczciwe, spójne i zgodne z przepisami stanowymi i federalnymi. b. GMH umożliwia rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty z krótkim terminem płatności wszystkim pacjentom, którzy kwalifikują się do takiego planu. Ponadto pacjentom, którzy zostaną zakwalifikowani, GMH oferuje program pożyczki. c. GMH posiada pisemne procedury określające kiedy i w ramach czyjego upoważnienia dług pacjenta zostanie przekazany do zewnętrznej jednostki zajmującej się egzekucją należności, która jest zgodna z niniejszą procedurą. d. GMH bądź firma zajmująca się egzekucją należności może podjąć następujące działania związane z odzyskiwaniem długów: i. Przekazanie informacji pacjentom (telefonicznie, na piśmie, faksem, smsem, pocztą , itp.) oraz ich przedstawicielom zgodnie z Ustawą o uczciwym odzyskiwaniu długów. Wymiana informacji z pacjentami będzie również zgodna z postanowieniami HIPAA w zakresie ochrony prywatności. ii. iii. iv. Płatność części szacowanego zobowiązania płatniczego pacjenta w okresie usługi zgodnie z postanowieniami EMTALA oraz prawem stanowym. Program niskooprocentowanej pożyczki w zakresie zwrotu należności dla pacjentów, którzy posiadają zdolność spłaty, ale nie mogą spełnić wymogów płatności w krótkim terminie. Zgłaszanie zaległych należności do Biur Kredytowych wyłącznie po zastosowaniu wszystkich elementów niniejszej procedury oraz podjęciu uzasadnionych działań w zakresie odzyskania długu zgodnie z polityką pomocy finansowej GMH. v. Podjęcie działań prawnych w stosunku do osób, które posiadają środki na zapłatę, ale jej nie dokonują tudzież nie chcą zapłacić. Działania prawne mogą być również wszczęte w sprawie części niezapłaconej kwoty po zastosowaniu polityki pomocy finansowej GMH. Przed podjęciem działań prawnych, lub wszczęciem postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku (np. o zajęciu wynagrodzenia, przesłuchaniu dłużnika) należy uzyskać zgodę Wiceprezesa Działu obsługi finansowej pacjentów. vi. Ustanowienie zastawów na majątku osób, które posiadają środki na zapłatę, ale jej nie dokonują bądź nie chcą zapłacić. Zastawy mogą być ustanawiane w odniesieniu do części niezapłaconej kwoty po zastosowaniu polityki pomocy finansowej GMH. Do ustanowienia zastawu wymagana jest zgoda Wiceprezesa Działu obsługi finansowej pacjentów. Zastawy na głównym miejscu zamieszkania można nakładać wyłącznie w związku ze sprzedażą

7 nieruchomości i będą one chronić pewną wartość aktywów w nieruchomości, stanowiącą 50% kapitału do kwoty USD. e. Szpital GMH (bądź firma zajmująca się odzyskiwaniem długów w jego imieniu) nie będzie wszczynać postępowania wobec dłużnika, np. w postaci nakazu aresztowania bądź doprowadzenia przed sąd. GMH zdaje sobie sprawę, że sąd może wydać wobec pozwanego nakaz aresztowania tudzież podobnego działania za nieprzestrzeganie postanowień nakazu sądowego bądź inne naruszenia prawa związane z postępowaniem egzekucyjnym. Podczas gdy w wyjątkowych przypadkach celowego unikania i zaniechania dokonania należnej zapłaty przy dostępności odpowiednich środków może zostać wydany nakaz sądowy, GMH w pierwszej kolejności podejmuje zwykle kroki w celu przekonania władz do zaniechania takich działań, a jeśli nie przyniesie to skutku, do rozważenia zasadności zaprzestania działań egzekucyjnych, aby uniknąć postępowania wobec dłużnika.

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ Część: Finanse Strona: 1 z 11 Temat: Udzielanie pomocy finansowej Szpitale Administrator: 4/25/13 Dyrektor finansowy Data zatwierdzenia: 4/1/2012 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REGIONALNA ADVENTIST MIDWEST HEALTH Kategoria Usługi finansowe dla pacjentów Tytuł

POLITYKA REGIONALNA ADVENTIST MIDWEST HEALTH Kategoria Usługi finansowe dla pacjentów Tytuł Strona 1 z 18 I. CEL opisuje stosowane przez Adventist Midwest Health metody pomocy finansowej. Adventist Midwest Health ( AMH ) obejmuje pięć szpitali systemu opieki zdrowotnej Adventist Health System

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa SYSTEM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH COMENIUSA PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Administrator systemu: European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve 92587

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla imigrantów w Illinois Przewodnik po świadczeniach

Opieka zdrowotna dla imigrantów w Illinois Przewodnik po świadczeniach Opieka zdrowotna dla imigrantów w Illinois Przewodnik po świadczeniach Niniejszy przewodnik został opracowany przez Immigrant Family Resource Program of the Illinois Coalition for Immigrant and Refugee

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Spis treści Ogólne

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo