Polityka dotycząca pomocy finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka dotycząca pomocy finansowej"

Transkrypt

1 Polityka dotycząca pomocy finansowej I. CEL Celem niniejszej polityki jest zapewnienie pomocy finansowej pacjentom Gottlieb Memorial Hospital (GMH), zamieszkałym na terenie stanu Illinois, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej bądź doświadczają przejściowych trudności finansowych. Niniejsza polityka stanowi odzwierciedlenie tradycji Loyola University Health System jako katolickiej, jezuickiej instytucji, naszych zobowiązań jako organizacji służby zdrowia typu non-profit, a także zaangażowania w zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów oraz poprawę dostępu do opieki o wysokiej jakości. II. DEFINICJA W nagłych wypadkach (poziom usługi) usługi medyczne niezbędne w sytuacji zagrożenia życia bądź w przypadku poważnego zranienia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej. Tego rodzaju stan podlega postanowieniom Ustawy o leczeniu w nagłych wypadkach i aktywnej pracy (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act EMTALA). Rodzina zgodnie z definicją Amerykańskiego Urzędu Statystycznego grupa złożona z co najmniej dwóch osób, które mieszkają razem oraz które łączą więzy z tytułu urodzenia, związku małżeńskiego bądź adopcji. Jeżeli pacjent zgłasza w deklaracji podatkowej daną osobę, jako członka rodziny pozostającego na utrzymaniu, zgodnie z przepisami Urzędu Skarbowego osoba ta może być uważana za członka gospodarstwa domowego pozostającego na utrzymaniu do celu określenia, czy przysługuje jej wsparcie w ramach polityki pomocy finansowej RHM. Dochód dochód obejmuje pensje, wynagrodzenia, wypłaty oraz dochód z samozatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pracowniczy, wypłaty świadczeń socjalnych, pomoc publiczną, świadczenia dla kombatantów, zasiłek na dziecko, alimenty, pomoc edukacyjną, rentę rodzinną, renty, emeryturę, dochody z ubezpieczenia, renty roczne, dochody z nieruchomości i funduszy powierniczych, pobrane czynsze, odsetki/dywidendy oraz dochód z innych źródeł. Dochód rodziny dochód rodziny danej osoby obejmuje dochód wszystkich dorosłych członków rodziny w gospodarstwie domowym. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia, dochód rodziny obejmuje dochody rodziców i/lub ojczyma i macochy, bądź członków rodziny sprawujących opiekę. Roczny dochód za okres minionych 12 miesięcy bądź ostatniego roku podatkowego wykazany w ostatnich odcinkach wypłaty, zeznaniach podatkowych bądź innych źródłach informacji. Dowód przychodów można określić poprzez annualizację dochodu rodziny osiągniętego od początku roku, biorąc pod uwagę bieżący poziom przychodów. Pomoc finansowa pomoc (działalność charytatywna, zniżki, itp.) oferowana pacjentom, którym trudno pokryć pełne koszty niezbędnych usług medycznych świadczonych przez CHE Trinity Health, spełniającym kryteria korzystania z tego rodzaju pomocy.

2 Nieubezpieczony pacjent osoba, która nie jest ubezpieczona z uwagi na brak ochrony ubezpieczeniowej ze strony ubezpieczyciela strony trzeciej, w ramach planu ERISA, Federalnego Planu Opieki Zdrowotnej (w tym między innymi Medicare, Medicaid, SCHIP oraz CHAMPUS), Odszkodowania Pracowniczego (Worker s Compensation) bądź innego rodzaju ubezpieczenia strony trzeciej, które pokrywa wszystkie koszty opieki bądź ich część, włączając roszczenia wobec stron trzecich objęte polisą ubezpieczeniową, do których nabywa praw CHE Trinity Health, pod wyłącznym warunkiem dokonania płatności przez taką firmę ubezpieczeniową. Pilne (poziom usługi) usługi medyczne w stanie, który nie zagraża życiu, ale wymaga szybkiej interwencji medycznej. Obszar obsługi obszar obsługi to lista kodów pocztowych obejmujących obszar rynkowy usługi GMH, stanowiący społeczeństwo w potrzebie w zakresie podstawowych usług opieki zdrowotnej. I I I. POLITYKA GMH zapewnia opiekę wszystkim pacjentom, którzy potrzebują niezbędnej pomocy medycznej. Opieka w przypadku urazów oraz w nagłych wypadkach będzie oferowana wszystkim pacjentom, niezależnie od tego, czy stać ich na opłatę. Tego rodzaju opieka będzie kontynuowana do czasu, gdy stan pacjenta ustabilizuje się, przed określeniem jakichkolwiek ustaleń w zakresie płatności. GMH przestrzega postanowień Ustawy o zniżkach dla nieubezpieczonego pacjenta w Illinois poprzez oferowanie zniżki w stosunku do standardowych opłat dla wszystkich nieubezpieczonych pacjentów na podstawie dostosowywanego co roku wzoru, zgodnie z postanowieniami Ustawy. Zgoda na pomoc finansową jest ograniczona do niezbędnych pod względem medycznym usług opieki zdrowotnej, świadczonych w ramach przyjęcia na pobyt stacjonarny bądź w zakresie opieki ambulatoryjnej. Usługi niezbędne pod względem medycznym świadczone w ramach stacjonarnej bądź ambulatoryjnej opieki szpitalnej są pokrywane w ramach Medicare dla beneficjentów w takich samych okolicznościach. Usługi pozamedyczne oraz usługi dodatkowe, np. chirurgia plastyczna, nie są uważane za usługi niezbędne pod względem medycznym. Usługi, które nie są oferowane bądź opłacane przez GMH (lekarstwa, trwały sprzęt medyczny, prywatna opieka pielęgniarska, transport karetką, itp.) nie są objęte niniejszą polityką. Akceptacja pomocy finansowej wpłynie na czynną odpowiedzialność pacjenta z dniem otrzymania wypełnionego wniosku. Pomoc finansowa jest uzależniona od tego, czy nieubezpieczony pacjent w pierwszej kolejności zwrócił się z prośbą o skorzystanie z programów, w ramach których zostanie opłacona jego opieka medyczna, np. Medicare, Medicaid, AllKids, Stanowy Program Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci bądź innych, które mogą przysługiwać nieubezpieczonemu pacjentowi, włączając zakup prywatnego ubezpieczenia w ramach Wymiany Ubezpieczeń Zdrowotnych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przystępnej cenowo opiece. GMH może odmówić pomocy finansowej tym osobom, które w nieuzasadniony sposób nie współpracują w zakresie ubiegania się o skorzystanie z wymienionych programów. Zgodnie z postanowieniami sekcji III, GMH podejmie działania w zakresie pomocy pacjentom w ubieganiu się o skorzystanie z publicznych i prywatnych programów. Nieubezpieczonym pacjentom, w tym pacjentom spoza sieci lub pacjentom, którzy są objęci programem ubezpieczeniowym innego świadczeniodawcy bądź ośrodka, pomoc finansowa w ramach niniejszej polityki nie przysługuje automatycznie. W przypadku pacjentów, którzy posiadają ubezpieczenie, ale nie mają środków finansowych na opłacenie usług opieki zdrowotnej, GMH może według własnego uznania zaproponować pomoc finansową tym osobom, które spełniają warunki, o których mowa w niniejszej polityce.

3 GMH wymaga od pacjentów potrzebujących pomocy finansowej wypełnienia wniosku oraz przekazania dokumentacji na temat dochodu rodziny w ciągu 60 dni od daty wysłania wniosku. Informacje przekazane LUMC przez pacjenta i/lub rodzinę powinny obejmować wysokość uzyskanego dochodu, w tym miesięcznego wynagrodzenia brutto, pensji oraz dochodu z samozatrudnienia; dochodu niepochodzącego z zatrudnienia w tym alimentów, zasiłków na dzieci, świadczeń emerytalnych, dywidend, odsetek oraz dochodu z innych źródeł; liczbę osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu; liczbę osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu w oparciu o federalne zeznanie podatkowe; oraz pozostałe informacje pozwalające na określenie statusu finansowego pacjenta, w tym aktywa i pasywa. Może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowej dokumentacji, np. odcinków wypłaty, zeznań podatkowych, historii kredytowej w celu potwierdzenia przekazanych informacji, która będzie przechowywana wraz z przeprowadzoną oceną. Zgoda na pomoc finansową może zostać wyrażona w oparciu o dostępne dane, ponieważ nie wszyscy pacjenci są w stanie przekazać kompletne informacje na temat sytuacji finansowej i/lub społecznej. Przykłady potencjalnych przypadków obejmują osoby zmarłe o nieznanej wartości majątku, bezdomnych bądź bezrobotnych oraz członków stowarzyszeń religijnych, które złożyły przysięgę ubóstwa i nie mają żadnych środków osobistych bądź przyznanych przez zakon. Pacjenci, którzy kwalifikują się do skorzystania z pomocy finansowej, a ich rodzinny dochód stanowi maksymalnie 200% federalnego wskaźnika ubóstwa, będą mogli skorzystać z bezpłatnej opieki. Pacjenci, których dochód wynosi od 201% do 400% federalnego wskaźnika ubóstwa otrzymają zniżkę w oparciu o ogólny wskaźnik Medicare GMH. Pacjenci osiągający dochód w przedziale 401%-600% wskaźnika ubóstwa otrzymają zniżkę dla nieubezpieczonego pacjenta w Illinois, której wysokości jest dostosowywana co roku według wzoru stanu Illinois. Pacjentom, w przypadku których wartość własnych aktywów przekracza 600$ federalnego wskaźnika ubóstwa, nie przysługuje pomoc finansowa, jednakże nieubezpieczeni pacjenci będą kwalifikować się do otrzymania zniżki. Aktywa uwzględnione do celów niniejszego wyliczenia nie obejmują głównego miejsca zamieszkania pacjenta, pewnych przedmiotów osobistych bądź środków pieniężnych w ramach planu rentowego lub emerytalnego. Pacjentom, których dochód rodzinny wynosi maksymalnie 200% federalnego wskaźnika ubóstwa, będzie przysługiwać pomoc finansowa w postaci dopłaty oraz kwoty potrąceń pod warunkiem, że nie występuje konflikt postanowień umownych ze strony ubezpieczyciela pacjenta. Pomoc finansowa przysługuje również pacjentom, których nie stać na usługi medyczne (ang. medically indigent). Sytuacja taka ma miejsce, gdy dana osoba nie jest w stanie opłacić części bądź wszystkich rachunków medycznych, ponieważ jej wydatki w tym zakresie przekraczają pewien procent dochodu rodziny lub gospodarstwa domowego (na przykład z uwagi na bardzo wysokie koszty, trudną sytuację), niezależnie od tego, czy osoba ta posiada dochód bądź aktywa, w innym przypadku nie spełniłaby wymogów kwalifikacji finansowej do bezpłatnej lub częściowo płatnej opieki. Wysokie koszty bądź trudna sytuacja występują w przypadku utraty zatrudnienia, śmierci głównego żywiciela rodziny, wyjątkowo dużych wydatków na leczenie bądź innych nieszczęśliwych zdarzeń. Brak środków na usługi medyczne / trudna sytuacja zostaną ocenione na podstawie analizy konkretnego przypadku, która obejmuje sprawdzenie dochodów, wydatków i aktywów danego pacjenta. Jeżeli ubezpieczony pacjent składa oświadczenie o trudnej sytuacji medycznej i ubiega się o pomoc finansową, wydatki na leczenie w zakresie opieki, które przekraczają 20% dochodów umożliwią współfinansowanie oraz potrącenia do zakwalifikowania jako opieka charytatywna w trudnej sytuacji życiowej. Zniżki na opiekę w przypadku braku środków na usługi medyczne dla osób nieposiadających ubezpieczenia nie będą niższe niż średnia umowna kwota korekty dla Medicare za świadczone usługi bądź kwota zrównania wysokich wydatków na leczenie do wskaźnika dochodów o 20%. Zgoda na pomoc finansową

4 w przypadku braku środków na usługi medyczne oraz wysokich wydatków na leczenie będzie udzielana w ramach procedury autoryzacyjnej GMH. Żaden pacjent kwalifikujący się do otrzymania pomocy nie zostanie obciążony wyższymi opłatami niż kwoty pobierane standardowo przez szpital, stanowiące stawki Medicare. I V. DOMNIEMANE UPRAWNIENIE Pacjenci zostaną uznani za domniemanie uprawnionych do szpitalnej pomocy finansowej, jeżeli spełnią co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 1. Bezdomność; 2. Zmarły bez majątku; 3. Niepełnosprawność umysłowa przy braku osoby występującej w imieniu pacjenta; 4. Zakwalifikowanie do Medicaid, ale nie w dniu świadczenia usługi bądź w przypadku usług nieobjętych świadczeniem; 5. Rejestracja w następujących programach pomocy dla osób o niskich dochodach spełniających kryteria kwalifikacyjne bądź z dochodem poniżej 200% federalnego wskaźnika ubóstwa: a. Program żywienia kobiet, niemowląt i dzieci (WIC; Women, Infants and Children Nutritional Program); b. Program dodatkowej pomocy żywieniowej (SNAP; Supplemental Nutritional Assistance Program); c. Program bezpłatnych śniadań i obiadów w Illinois; d. Program pomocy energetycznej dla gospodarstw o niskim dochodzie (LIHEAP; Low Income Home Energy Assistance Program); e. Rejestracja w zorganizowanym społecznościowym programie zapewniającym dostęp do opieki medycznej, który w ramach kryterium członkostwa ocenia i dokumentuje status finansowy związany z niskim dochodem; f. Przyznanie dotacji finansowej na usługi medyczne. V. PROCEDURA Pacjenci mogą skorzystać z doradztwa finansowego w zakresie rachunków wystawianych przez szpital. Szpital każdorazowo odpowiada na pytania pacjentów dotyczące rozliczeń oraz prośby o porady. Wysokość opłat GMH za świadczone usługi jest udostępniana publicznie w przystępnej formie. Każdy rachunek wystawiony przez szpital na rzecz nieubezpieczonego pacjenta powinien zawierać wyraźne oświadczenie, że nieubezpieczony pacjent, który spełnia pewne kryteria dotyczące dochodu, może kwalifikować się do otrzymania zniżki. Rachunek powinien również zawierać informacje na temat tego, w jaki sposób ubiegać się o uwzględnienie w ramach niniejszej polityki. Pacjenci mają sześćdziesiąt dni od daty wypisu na ubieganie się o opiekę charytatywną. Przedstawiciel obsługi klienta spotka się z nieubezpieczonym pacjentem lub jego rodziną w celu przedstawienia wszystkich dostępnych prywatnych i/lub rządowych programów, do których pacjent może się kwalifikować. Przedstawiciel obsługi klienta pomoże pacjentowi oraz jego rodzinie w procedurze aplikowania do programów, do których może się on kwalifikować oraz które mogą mu pomóc w uzyskaniu środków na usługi medyczne. Oczekuje się, że pacjent i jego rodzina będą spełniać wszelkie wymogi danej instytucji w celu określenia, czy kwalifikuje się on do danego programu. Jeżeli w przypadku danego pacjenta nie ma kategorii kwalifikacyjnej, doradca finansowy zapozna go z polityką płatności własnej GMH. Jeżeli pacjent poinformuje, że nie jest w stanie opłacić szacunkowych rachunków za usługi medyczne, otrzyma on wniosek o ubieganie się o pomoc charytatywną.

5 Po przekazaniu wypełnionego wniosku, pacjent otrzyma pismo z odpowiedzią w ciągu 30 dni. GMH podejmie wszelkie możliwe kroki w celu określenia, czy danemu pacjentowi przysługuje pomoc finansowa przed bądź w czasie przyjęcia lub świadczenia usługi. Jednakże określenie przysługującej pomocy finansowej może nastąpić podczas dowolnego etapu pobytu pacjenta po okresie stabilizacji bądź cykl inkasa należności. Określenie przysługującej pomocy finansowej nastąpi po wyczerpaniu wszelkich możliwości zakwalifikowania pacjenta do programu rządowej pomocy finansowej lub innych programów. Określenie takiej pomocy może nastąpić na dowolnym etapie pobytu pacjenta po okresie stabilizacji lub cyklu inkasa należności. GMH poinformuje pacjenta w terminie określonym w procedurze GMH o jakie środki pomocy finansowej wystąpiono oraz w jakim terminie nastąpi określenie ich przyznania. W trakcie procedury określania dostępności pomocy finansowej GMH nie będzie podejmował działań związanych z egzekucją należności. Do celów określenia dochodu rodziny pacjenta wymagana jest weryfikacja jednego z następujących dokumentów dla przyznania opieki charytatywnej bądź analizy i zapewnienia pomocy finansowej. 1. Kopia zeszłorocznego formularza W2, 1040 oraz wszelkich odnośnych formularzy podatkowych, które zostały złożone. 2. Kopie aktualnych odcinków wypłaty od pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy. 3. Jeżeli pacjent otrzymuje wynagrodzenie gotówką zaświadczenie od pracodawcy o wysokości tygodniowych zarobków. 4. Kopie zaświadczenia o kontroli ubezpieczenia społecznego, jeżeli taka ma miejsce. 5. Kopia ostatniego wyciągu z rachunku bieżącego i/lub oszczędnościowego. Jeżeli pacjent nie przedstawi odpowiedniej dokumentacji, zostanie przeprowadzona ocena jego zdolności kredytowej. W oparciu o informacje przekazane przez Trans Union Services określone zostaną działania charytatywne. W przypadku odkrycia, że pacjent lub członek jego rodziny przedstawił sfałszowaną dokumentację, wniosek o pomoc finansową zostanie unieważniony. V I. WYMOGI DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA Gottlieb Memorial Hospital będzie oferować pomoc finansową pacjentom, którzy kwalifikują się do skorzystania z programu oraz są mieszkańcami stanu Illinois. GMH zapewni niezbędną opiekę medyczną oraz leczenie wszystkim pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania, którzy znajdują się w stanie wymagającym pilnej pomocy, w nagłych wypadkach oraz w stanie zagrożenia życia. Jednakże GMH nie ma obowiązku świadczenia pomocy finansowej pacjentom, którzy wymagają takiej opieki i leczenia, ale nie są mieszkańcami stanu Illinois. Pacjenci są proszeni o potwierdzenie zamieszkania na terenie stanu Illinois poprzez przedstawienie GMH aktualnej dokumentacji, np.: 1. Aktualna weryfikacja dochodu zgodnie z sekcją IV. 2. Ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy. 3. Ostatni rachunek za media. 4. Umowa najmu. 5. Dowód rejestracyjny pojazdu 6. Karta rejestracji do głosowania. 7. Adres do korespondencji dla nieubezpieczonego pacjenta na terenie Illinois od instytucji rządowej bądź innego wiarygodnego źródła.

6 8. Oświadczenie członka rodziny nieubezpieczonego pacjenta, który mieszka pod tym samym adresem i przedstawi potwierdzenie zamieszkania na terenie stanu Illinois. 9. Pismo ze schroniska dla bezdomnych, domu zakwaterowania tymczasowego bądź podobnej instytucji, potwierdzające, że pacjent mieszka w danej instytucji. V I I. Wystawianie rachunków i egzekucja należności a. GMH stosuje praktyki w zakresie wystawiania rachunków i egzekucji należności w odniesieniu do zobowiązań finansowych pacjenta, które są uczciwe, spójne i zgodne z przepisami stanowymi i federalnymi. b. GMH umożliwia rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty z krótkim terminem płatności wszystkim pacjentom, którzy kwalifikują się do takiego planu. Ponadto pacjentom, którzy zostaną zakwalifikowani, GMH oferuje program pożyczki. c. GMH posiada pisemne procedury określające kiedy i w ramach czyjego upoważnienia dług pacjenta zostanie przekazany do zewnętrznej jednostki zajmującej się egzekucją należności, która jest zgodna z niniejszą procedurą. d. GMH bądź firma zajmująca się egzekucją należności może podjąć następujące działania związane z odzyskiwaniem długów: i. Przekazanie informacji pacjentom (telefonicznie, na piśmie, faksem, smsem, pocztą , itp.) oraz ich przedstawicielom zgodnie z Ustawą o uczciwym odzyskiwaniu długów. Wymiana informacji z pacjentami będzie również zgodna z postanowieniami HIPAA w zakresie ochrony prywatności. ii. iii. iv. Płatność części szacowanego zobowiązania płatniczego pacjenta w okresie usługi zgodnie z postanowieniami EMTALA oraz prawem stanowym. Program niskooprocentowanej pożyczki w zakresie zwrotu należności dla pacjentów, którzy posiadają zdolność spłaty, ale nie mogą spełnić wymogów płatności w krótkim terminie. Zgłaszanie zaległych należności do Biur Kredytowych wyłącznie po zastosowaniu wszystkich elementów niniejszej procedury oraz podjęciu uzasadnionych działań w zakresie odzyskania długu zgodnie z polityką pomocy finansowej GMH. v. Podjęcie działań prawnych w stosunku do osób, które posiadają środki na zapłatę, ale jej nie dokonują tudzież nie chcą zapłacić. Działania prawne mogą być również wszczęte w sprawie części niezapłaconej kwoty po zastosowaniu polityki pomocy finansowej GMH. Przed podjęciem działań prawnych, lub wszczęciem postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku (np. o zajęciu wynagrodzenia, przesłuchaniu dłużnika) należy uzyskać zgodę Wiceprezesa Działu obsługi finansowej pacjentów. vi. Ustanowienie zastawów na majątku osób, które posiadają środki na zapłatę, ale jej nie dokonują bądź nie chcą zapłacić. Zastawy mogą być ustanawiane w odniesieniu do części niezapłaconej kwoty po zastosowaniu polityki pomocy finansowej GMH. Do ustanowienia zastawu wymagana jest zgoda Wiceprezesa Działu obsługi finansowej pacjentów. Zastawy na głównym miejscu zamieszkania można nakładać wyłącznie w związku ze sprzedażą

7 nieruchomości i będą one chronić pewną wartość aktywów w nieruchomości, stanowiącą 50% kapitału do kwoty USD. e. Szpital GMH (bądź firma zajmująca się odzyskiwaniem długów w jego imieniu) nie będzie wszczynać postępowania wobec dłużnika, np. w postaci nakazu aresztowania bądź doprowadzenia przed sąd. GMH zdaje sobie sprawę, że sąd może wydać wobec pozwanego nakaz aresztowania tudzież podobnego działania za nieprzestrzeganie postanowień nakazu sądowego bądź inne naruszenia prawa związane z postępowaniem egzekucyjnym. Podczas gdy w wyjątkowych przypadkach celowego unikania i zaniechania dokonania należnej zapłaty przy dostępności odpowiednich środków może zostać wydany nakaz sądowy, GMH w pierwszej kolejności podejmuje zwykle kroki w celu przekonania władz do zaniechania takich działań, a jeśli nie przyniesie to skutku, do rozważenia zasadności zaprzestania działań egzekucyjnych, aby uniknąć postępowania wobec dłużnika.

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Uwaga: MOŻE PAN/I OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ LUB ZNIŻKOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ. Wypełnienie tego wniosku pomoże Shirley Ryan AbilityLab w ustaleniu,

Bardziej szczegółowo

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie Mercy Hospital and Medical Center w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia nam stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

Nazwa polityki: Pomoc finansowa dla pacjentów Odpowiedzialny dział/właściciel: Dział dostępu pacjentów Data powstania: 11/05

Nazwa polityki: Pomoc finansowa dla pacjentów Odpowiedzialny dział/właściciel: Dział dostępu pacjentów Data powstania: 11/05 Nazwa polityki: Pomoc finansowa dla pacjentów Nr polityki: Odpowiedzialny dział/właściciel: Dział dostępu pacjentów Data powstania: 11/05 do usług Zatwierdził: Dyrektor finansowy Data/-y przeglądu: Data/-y

Bardziej szczegółowo

Swedish Covenant Hospital

Swedish Covenant Hospital Swedish Covenant Hospital Oddział 02 Usługi finansowe Ośrodek kosztów 907 Rozliczenia pacjentów Zasady polityki 07 Przedłożył: Thomas Garvey, Starszy wiceprezes, Dyrektor finansowy Zatwierdził: [podpis]

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Placówka: Advocate Health Care Tytuł: Rachunki i Polityka windykacji należności Polityka Procedura Wskazówka Inne: Zakres: System Ośrodek: Wydział:

Placówka: Advocate Health Care Tytuł: Rachunki i Polityka windykacji należności Polityka Procedura Wskazówka Inne: Zakres: System Ośrodek: Wydział: Placówka: Advocate Health Care Tytuł: Rachunki i Polityka windykacji należności Polityka Procedura Wskazówka Inne: Zakres: System Ośrodek: Wydział: Data wejścia w życie: 12/1/2015 I. CEL I POLITYKA A.

Bardziej szczegółowo

Swedish Covenant Hospital

Swedish Covenant Hospital Swedish Covenant Hospital Oddział 02 Usługi finansowe Ośrodek kosztów 907 Rozliczenia pacjentów Zasady polityki 07 Przedłożył: Thomas Garvey, Starszy wiceprezes, Dyrektor finansowy Zatwierdził: [podpis]

Bardziej szczegółowo

POLITYKA I PROCEDURY

POLITYKA I PROCEDURY TYTUŁ: POLITYKA POMOCY FINANSOWEJ PODMIOT: CSC & HSC UTWORZONE PRZEZ: KIEROWNIK DS. PACJENTÓW, MENEDŻER DS. PACJENTÓW I REFUNDACJI AKTUALIZACJA: CO ROKU POLITYKA I PROCEDURY ODWOŁANIE: IRC Sec 501(r) ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dotyczący należności, ubezpieczeń, pomocy finansowej i doradztwa. Billing, Insurance, Financial Assistance and Counseling Guide

Przewodnik dotyczący należności, ubezpieczeń, pomocy finansowej i doradztwa. Billing, Insurance, Financial Assistance and Counseling Guide Przewodnik dotyczący należności, ubezpieczeń, pomocy finansowej i doradztwa Billing, Insurance, Financial Assistance and Counseling Guide Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo otrzymywać świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Thomas Garvey, Starszy wiceprezes, Dyrektor finansowy. Podpis Tytuł Data. 8 czerwca 1993 r. Przegląd: 1/07, 8/10, 9/10, 3/12, 12/13, 6/14

Thomas Garvey, Starszy wiceprezes, Dyrektor finansowy. Podpis Tytuł Data. 8 czerwca 1993 r. Przegląd: 1/07, 8/10, 9/10, 3/12, 12/13, 6/14 Dział 02 Dział usług finansowych Centrum kosztów 907 Dział rozliczeń z pacjentami Polityka 07 Przedłożył: Thomas Garvey, Starszy wiceprezes, Dyrektor finansowy Zatwierdził: [podpis] Prezes/Dyrektor [hw:]

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA DLA PACJENTÓW

POMOC FINANSOWA DLA PACJENTÓW POMOC FINANSOWA DLA PACJENTÓW CEL Szpital Gottlieb Memorial Hospital (GMH) to wspólnota osób służących innym członkom naszych społeczności w duchu Ewangelii poprzez niesienie pomocy medycznej ze współczuciem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Oświadczenia zamiast zaświadczeń Oświadczenia zamiast zaświadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych A. Dane osobowe -proszę przedłożyć dowody w formie kopii- Nazwisko, imiona, względnie nazwisko rodowe Zawód Data

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Zasady administracyjne

HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Zasady administracyjne HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER - Zasady administracyjne Zasady pomocy finansowej Zasady nr: 1846 (Charity Care /Kid Care (Opieka charytatywna, opieka nad dziećmi, Medicaid) Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna Kielce ..... (miejscowość, data) (imię i nazwisko, adres wnioskodawcy) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2 25-544 Kielce Na podstawie art. 194 ust 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przed wypełnieniem wniosku proszę dokładnie przeczytać instrukcję. 2. Proszę podać wszystkie informacje wymagane we wniosku.

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY Od 1 lipca 2015r. sprawami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w dwóch punktach: ul. Jaworzyńska 47, (Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek. W imieniu własnym i pełnoletnich współmieszkańców wnoszę o: 1. umorzenie *, 2. odroczenie do dnia * rozłożenie na raty *,

Wniosek. W imieniu własnym i pełnoletnich współmieszkańców wnoszę o: 1. umorzenie *, 2. odroczenie do dnia * rozłożenie na raty *, ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. Kościuszki 17 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku Wyprawka szkolna ... Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, których miesięczna wysokość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

SZPITAL INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ (HOSPITAL FOR SPECIAL CARE) WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

SZPITAL INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ (HOSPITAL FOR SPECIAL CARE) WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ Imię i nazwisko SZPITAL INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ (HOSPITAL FOR SPECIAL CARE) WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ Telefon Adres CZŁONKOWIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO (WYMIENIĆ NAJPIERW SIEBIE) Imię (imiona) i nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA I PROCEDURA. GOV-11 Kredyt i odbiór należności za usługi szpitalne. Podstawowe uwagi

POLITYKA I PROCEDURA. GOV-11 Kredyt i odbiór należności za usługi szpitalne. Podstawowe uwagi POLITYKA I PROCEDURA GOV-11 Kredyt i odbiór należności za usługi szpitalne Podstawowe uwagi University Hospitals (UH) jest organizacją charytatywną zapewniającą opiekę pacjentom bez względu na ich zdolność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Wierzchosławice, dnia... (Imię i nazwisko). (adres)... WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE 33-122 WIERZCHOSŁAWICE WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości* lub w części*

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Co warto wiedzieć o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek t Na czym polega rozłożenie należności na raty? Rozłożenie należności z tytułu składek na raty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

CEL PROCEDURA. Nazwa polityki: Pomoc finansowa dla pacjentów Odpowiedzialny dział/właściciel: Dział ułatwiania dostępu dla pacjentów

CEL PROCEDURA. Nazwa polityki: Pomoc finansowa dla pacjentów Odpowiedzialny dział/właściciel: Dział ułatwiania dostępu dla pacjentów Nazwa polityki: Pomoc finansowa dla pacjentów Odpowiedzialny dział/właściciel: Dział ułatwiania dostępu dla pacjentów Nr polityki: Data pierwszej wersji: 11/05 Zatwierdził: Dyrektor finansowy Data/-y przeglądu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Do Wójta Gminy Krzykosy.... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Do Wójta Gminy Krzykosy.... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Do Wójta Gminy Krzykosy... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły)... (adres zamieszkania składającego wniosek) Składam wniosek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn... WNIOSEK

Kraków, dn... WNIOSEK WNIOSEK Kraków, dn... o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej, ucznia z klasy III ogólnokształcącej szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Placówka Banku:... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 29 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 29 stycznia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile WNIOSKODAWCA (ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy, dyrektor

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION INSTITUTE OF CHICAGO POLITYKA ADMINISTRACYJNA

REHABILITATION INSTITUTE OF CHICAGO POLITYKA ADMINISTRACYJNA STRONA: 1 z 8 Instytut Rehabilitacji w Chicago (The Rehabilitation Institute of Chicago - RIC ) jest zaangażowany w pomoc swoim pacjentom w potrzebie finansowej poprzez Program Pomocy Finansowej Opieki

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. Imię 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) : Nazwisko Numer PESEL 3) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 roku

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Imię i nazwisko podatnika PESEL Data urodzenia Stan cywilny Miejsce zamieszkania Nr telefonu Miejsce prowadzenia działalności*

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4381 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4381 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4381 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna (przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz informacjami dodatkowymi strona numer 4 i 5).. nazwisko i imię wnioskodawcy miejscowość, data adres zamieszkania PESEL telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 listopada 2014r. do 31 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

POŚWIADCZENIE ADRESU. Nazywam się. Jestem pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator)

POŚWIADCZENIE ADRESU. Nazywam się. Jestem pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator) POŚWIADCZENIE ADRESU Imię i nazwisko pacjenta: Numer konta: Data usługi: Nazywam się. Jestem _ pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator) Oświadczam, że od wymienione wyżej osoby mieszkają

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo