Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu"

Transkrypt

1

2

3 Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom społecznym i rozprzestrzenianiu się idei socjalistycznych. Kolejnymi krajami, które stworzyły ogólnonarodowe plany zdrowotne, były: Anglia w 1911, Szwecja w 1914, Francja w 1930 roku.

4 Inaczej przebiegał rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Tam powstały one z prywatnej inicjatywy w latach 30. ubiegłego wieku. Szpitale, chcąc uzyskać stały i równomierny dochód, zaczęły proponować stowarzyszeniom pracowniczym, a potem także indywidualnym osobom płacenie miesięcznych składek w zamian za leczenie w przypadku choroby. Inicjatywy te doprowadziły do powstania planu ubezpieczeniowego Blue Cross. Z kolei indywidualnie praktykujący lekarze, chcąc utrzymać wysokie dochody płynące ze swoich praktyk, uruchomiły plany zdrowotne Blue Shield. Powyższe plany opieki były podstawą powstania dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Obie te organizacje do dzisiaj są jednymi z większych ubezpieczycieli zdrowotnych.

5 Rozwój, czy też tworzenie sprawnie funkcjonujących systemów zdrowotnych przebiegał stosunkowo wolno. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku większość krajów rozwiniętych zapewniła dostęp do opieki medycznej wszystkim obywatelom. Natomiast wiele ubogich państw do tej pory nie ma powszechnej służby medycznej. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że do stworzenia nowoczesnego systemu ochrony zdrowia konieczne są do spełnienia aspekty technologii, natury zdrowia, zasobności finansowej i administracyjnej.

6 dostępność skutecznych technologii medycznych niskie ryzyko śmierci z przyczyn pozazdrowotnych (np. głodu, wojny), by poprawienie stanu zdrowia można było uznać za zasadne, odpowiednio zasobne społeczeństwo (państwo), aby mogło finansować nowoczesne metody leczenia, rozwinięta instytucje finansowe zdolne do oceny kosztów opieki zdrowotnej oraz do gromadzenia i dystrybucji środków finansowych pochodzących od wielu osób.

7 Efektem było przyjęcie przez Sejm w lutym 1997 r. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rozwiązania systemowe oparte zostały na quasibismarkowskim modelu ubezpieczenia, tworząc fundusz ubezpieczeniowy oparty na zamianie części PDOF na składkę ubezpieczeniową. Miała ona przyjąć wartość 10% podstawy opodatkowania.

8 Zachowano konieczność udziału budżetu centralnego w finansowaniu niektórych kosztów, np. świadczeń wysoko specjalistycznych, kosztów inwestycji, kształcenia; Nie przewidywano partycypacji pracodawców w składce ubezpieczeniowej; Obowiązek uczestnictwa społeczeństwa w finansowaniu z założenia zwiększał poczucie solidaryzmu oraz świadomość ryzyka związanego z chorobą.

9 zmianę systemu finansowania ochrony zdrowia; zdecentralizowanie i uspołecznienie zarządzania; nową alokację środków finansowych; restrukturyzację szpitali; usamodzielnienie publicznych ZOZ; wdrożenie systemu rejestru usług medycznych; zwiększenie wydajności systemu przy jednoczesnej poprawie jakości; kontraktowanie świadczeń zdrowotnych; przekształcenie podstawowej opieki zdrowotnej.

10 Nowelizacje kolejnych parlamentów, spowodowały iż reforma weszła w życie 1 stycznia 1999 r. z obniżoną składką do 7,5%; Decyzja o rezygnacji Państwa z odpowiedzialności za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej; Wyposażenie powstających kas chorych w uprawnienia pozwalające na prowadzenie swobodnej polityki zdrowotnej; Pacjenci mający być podmiotem stali się klientami, których potrzeby stały się przedmiotem transakcji handlowych dla sprzedawców placówek służby zdrowia, lekarzy i innego personelu medycznego; Brak przygotowania kadrowego i logistycznego.

11

12

13 MINISTER WŁAŚCIWY DS. ZDROWIA sprawuje nadzór nad realizacją ubezpieczeń zdrowotnych MINISTER WŁAŚCIWY DS. FINANSÓW PUBLICZNYCH sprawuje nadzór w zakresie gospodarki finansowej CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (Warszawa, Prezes Funduszu i jego trzej zastępcy) RADA FUNDUSZU Przewodniczący rady i 13 radnych Rada powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na 5 lat RADY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH organ opiniodawczonadzorczy 16 ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Zgodnie z podziałem terytorialnym państwa (dyrektor i jego zastępcy)

14 określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o świadczenie opieki zdrowotnej, oraz kontrola ich realizacji i rozliczanie, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;

15 opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych; wykonywanie zadań zleconych przez ministra ds. zdrowia; monitorowanie ordynacji lekarskich; promocja zdrowia; prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia.

16

17 Tworząc nowy rynek usług medycznych jego organizatorzy oparli się na przesłankach historycznych i szerokich danych populacyjnych oraz epidemiologicznych. Te czynniki umożliwiły wstępną orientację w liczbie schorzeń występujących na danym obszarze oraz wykonywanych procedur medycznych. Ponadto poddano analizie budżety poszczególnych jednostek w ciągu ostatnich 5 lat. Na podstawie tak wykonanych obliczeń ustalono wartości stawek za usługi medyczne.

18 Taki system kontraktowania nie miał wiele wspólnego z rzeczywistą wartością usług medycznych i kosztami ponoszonymi przez placówki. Jednostki, które gorzej zarządzały środkami finansowymi mogły liczyć na wyższe wartości umów.

19 zwiększenie liczby zbędnych porad specjalistycznych, zwiększenie liczby zbędnych hospitalizacji, kilkakrotne przyjmowanie tego samego pacjenta na różne oddziały szpitalne, trudności z przyjęciem w przypadku pacjentów wymagających wykonania drogich procedur, pojawienie się limitów przyjęć, a więc zmniejszenie dostępności usług specjalistycznych, unikanie kosztów własnych przez przerzucanie ich na pacjenta.

20

21 Struktura wydatków NFZ w 2013 roku ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł leczenie szpitalne podstawowa opieka zdrowotna opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień rehabilitacja lecznicza opieka długoterminowa sprzęt ortopedyczny i in. profilaktyczne programy zdrowotne refundacja cen leków ambulatoryjna opieka specjalistyczna leczenie stomatologiczne odrębne świadczenia zdrowotne lecznictwo uzdrowiskowe opieka paliatywna i hospicyjna pomoc doraźna i transport sanitarny

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Pojawienie się ekonomii zdrowia jako odrębnej dziedziny nauki przypisuje się często artykułowi Kennetha J. Arrowa (1963), Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. Arrow zwrócił w nim uwagę na znaczenie niedoskonałej informacji oraz niepewności - elementów występujących zwłaszcza na rynkach opieki zdrowotnej. 38

39 39

40 40 W ubezpieczeniach ryzykiem określa zagrożenie zdarzeniem, którego wystąpienie może spowodować stratę w zasobach lub utratę spodziewanych korzyści [2]. 2. T. Szumilicz, ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, wyd. Branta, Bydgoszcz Warszawa 2005, s. 75

41 41

42 Asymetria informacji Ubezpieczalność ryzyka UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Negatywna selekcja Ryzyko społeczne Hazard moralny 42

43 43 Zdarzenie losowe podlega ubezpieczeniu jeśli spełni założenie czystości, losowości, niezależności, przewidywalności, będzie posiadało wymiar finansowy, jego realizacja natomiast będzie dotyczyła tylko niewielkiej części ubezpieczonych.

44 44 zachodzi do niej w sytuacji gdy dana osoba (lekarz) posiada większą wiedzę niż inna osoba(pacjent), której ta wiedza najczęściej dotyczy. Znaczenie ma istotność wiadomości a niekoniecznie ich ilość. Pacjent, jako konsument usług opieki zdrowotnej zazwyczaj nie wie jakiego rodzaju i ile usług mu potrzeba, dlatego w porównaniu z konsumentami innych dóbr jest niekompetentny. Ponadto w chorobie, jego stan powiększa te niekompetencję.

45 45 awersja do ponoszenia ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczycieli (płatnika) poprzez tworzenie umów nakładających na ubezpieczonego (pacjenta) pewnej odpowiedzialności finansowej w wyniku zaistnienia przewidzianego umową zdarzenia

46 46 posiadanie ubezpieczenia może wpływać na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia straty. Osoby mające ubezpieczenie są skłonne, by w mniejszym stopniu dbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne, niż wtedy gdy takowego ubezpieczenia nie będą posiadać

47 47 1. (wg Międzynarodowej Organizacji Pracy) zagrożenie, które wywołać może konieczność realizowania kwestii społecznych, tj sytuacji, które poprzez wystąpienie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu wpłyną na zablokowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich; 2. (wg Tadeusza Szumilicza) zagrożenie zdarzeniem, którego zaistnienie spowoduje stratę w posiadanych lub spodziewanych zasobach gospodarstwa domowego.

48 W U B E Z P I E C Z E N I A C H W I N D Y W I D U A L I Z M U B E Z P I E C Z E N I A C H Zalety zindywidualizowana (dopasowana do potrzeb i możliwości) ochrona ubezpieczeniowa Wady relatywnie wysoki koszt składki, unikanie tzw. złego ryzyka, co skutkuje wysokim kosztem ubezpieczenia dla najbardziej potrzebujących (zagrożonych) K O L E K T Y W I Z M Zalety niski ekonomiczny koszt ochrony ubezpieczeniowej, rozłożenie skutków ryzyka, objęcie ubezpieczeniem osób, które w normalnych warunkach nie byłyby w stanie go nabyć Wady wysoki społeczny koszt ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przymusu ubezpieczeniowego nieadekwatność ochrony ubezpieczeniowej z uwagi na jej podstawowy zakres i ogólny charakter w przypadku przymusu nieracjonalność dla części osób, które są ubezpieczone niepotrzebnie 48

49 Podstawowym celem proponowanych regulacji jest takie określenie modelu współpracy pomiędzy prywatnym i publicznym systemem ubezpieczeniowym, aby w sposób najpełniejszy zagwarantować przestrzeganie praw obywateli do ochrony zdrowia oraz praw pacjenta.

50 Celem dodatkowym jest stworzenie takich mechanizmów (finansowych i organizacyjnych) rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które przyczynią się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych w systemie ubezpieczenia publicznego.

51 Wprowadzenie definicji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umożliwienie obejmowania prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi świadczeń z zakresu medycyny pracy. Określenie minimalnych wymagań jakie powinny spełniać Ogólne Warunki Umów w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

52 Określenie minimalnych wymagań jakie powinna spełniać umowa ubezpieczenia. Określenie dodatkowych wymagań w stosunku do świadczeniodawców wykonujących świadczenia zdrowotne zarówno na podstawie umów z NFZ, jak i umów z zakładami ubezpieczeń. Określenie warunków współpracy (w tym w zakresie przekazywania danych) pomiędzy zakładami ubezpieczeń oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

53 Rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony praw pacjentów / ubezpieczonych. Umożliwienie pracodawcom finansowania polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

54 Wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób wykupujących polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego gwarantujących dostęp do deficytowych świadczeń zdrowotnych.

55 W warunkach dominacji systemu publicznego zarówno ze względu na zakres świadczeń jak i zakres objętej populacji 1. Ubezpieczenia dodatkowe na świadczenia realizowane w systemie publicznym ale w lepszych warunkach lub na świadczenia objęte współpłaceniem; 2. Ubezpieczenia uzupełniające na zakres świadczeń nieobjętych gwarancją finansowania publicznego (gdy zostanie zdefiniowany zakres świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych); 3. Ubezpieczenia zastępcze (alternatywne); dla osób nieubezpieczonych w systemie publicznym (jeśli prawo na to pozwala).

56 - Obejmują świadczenia, które są gwarantowane w systemie publicznym, ale umożliwiają ubezpieczonemu szerszy wybór świadczeniodawców czy szybszy dostęp do świadczeń (skrócenie czasów oczekiwania) niż w systemie publicznym. - Ubezpieczeni są jednocześnie (równolegle) ubezpieczeni w systemie publicznym. (funkcjonowanie: Wielka Brytania, Hiszpana, Rumunia).

57 Mogą obejmować: - świadczenia, które nie są gwarantowane w systemie powszechnym (service-charges) (funkcjonowanie: Dania, Węgry, Holandia) albo - obowiązkowe opłaty (współpłacenie, usercharges) (funkcjonowanie: Francja, Belgia, Litwa, Słowenia).

58 Mogą obejmować: - osoby nie podlegające ubezpieczeniu powszechnemu (funkcjonowanie: Czechy, Estonia) albo - osoby, które mogą wystąpić z systemu powszechnego (opt-out) (funkcjonowanie: Niemcy).

59 Suplementarne = OBOK Komplementarne = PONAD Substytucyjne = ZAMIAST

60

61 Rodzaje ubezpieczeń prywatnych Kraje Zakres objętej populacji Udział w finansowaniu systemu Zastępcze Niemcy Belgia 10% 7% 8,2% 17,5% Uzupełniające Francja 86% (razem z dodatkowymi) 10-13% (razem z dodatkowymi) Dania 28% 1,6% Dodatkowe Wieka Brytania Austria 11,5% 12,9% 3,4% 7,1%

62 Ograniczony rozwój z punktu widzenia udziału w finansowaniu opieki zdrowotnej; od kilku do maksymalnie 20-30% Popyt zgłaszają grupy zamożniejsze, lepiej wykształcone i o lepszym statusie zdrowotnym Ubezpieczyciele stosują selekcję ze względu na ryzyko cream skimming Różnorodność i wielość ofert i jednocześnie brak transparentności; stosowane są regulacje prawne wmuszające przejrzystość

63 Pełne zabezpieczenie przed ryzykiem utrwala zjawisko moral hazard (beztroska wobec ryzyka i pokusa nadużywania świadczeń) Wyższy koszt administracyjny i transakcyjny Stymulowanie rozwoju ubezpieczeń przez zwolnienia i/czy ulgi podatkowe zwiększa koszt funkcjonowania systemu (nie zawsze rekompensowany przez dodatkowe składki)

64 Pewien wpływ na racjonalizację zachowań konsumentów, gdy poziom składki od tego zależy Kontrola kosztów świadczeniodawców Rozwój rynku ubezpieczeniowego

65 1. Wprowadzanie społecznych ubezpieczeń zdrowotnych w ochronie zdrowia pierwszy krok 2. Porządkowanie (reformy) systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej 3. Wprowadzanie współpłacenia i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; większy zakres współpłacenia w finansowaniu niż prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

66 z punktu widzenia czterech grup interesariuszy: 1. interesu publicznego: dodatkowe środki w systemie, zabezpieczenie dostępu do świadczeń w sytuacji ograniczenia zakresu systemu publicznego 2. instytucji ubezpieczeniowych: rozwój nowego rynku ubezpieczeń 3. świadczeniodawców: nadzieja na efektywniejsze funkcjonowanie i wyższe wynagrodzenia 4. pacjenta: swoboda wyboru (wolność konsumencka) legalna droga uzyskiwania dodatkowych świadczeń i lepszych (ponadstandardowych) warunków ich realizacji

67 Wzrost dochodów i kształtowanie ich rozkładu sprzyjające popytowi na rozwiązania ponadstandardowe i ubezpieczenia zastępcze Skłonność do ubezpieczania się zabezpieczania przed ryzykiem, szczególnie gdy występuje znaczny zakres współpłacenia lub wyłączeń z systemu publicznego Rozwój podaży prywatnych świadczeń zdrowotnych

68 Wzrost dochodów to główny czynnik determinujący wydatki na zdrowie i zwiększający aspiracje zdrowotne (Newhouse)

69 69

70 70

71 W roku 2010 na leczenie w prywatnych szpitalach oraz na wizyt w prywatnych gabinetach i niewielkich przychodniach Polacy wydali 7 mld zł, zaś wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce wyniosła około 31 mld zł. Na podstawie szacunków, przewiduje się że rynek ten będzie rozrastał się o co najmniej o 10% rocznie. 71

72 72

73 Mimo wzrostu przychodów ze składek (o 40% realnie w porównaniu z 2000 r.) udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB nie wrasta; Nadal zmniejsza się finansowanie z podatków ogólnych (budżet centralny i budżety JST), nadal niskie i nieskoordynowane finansowanie inwestycji, Niski udział dopłat do leków w konsekwencji wysoki udział finansowania leków z dochodów indywidualnych ludności

74 gdy system publiczny nie gwarantuje jakiegoś zakresu i oferuje niską jakość świadczeń gdy występuje wysokie współpłacenie gdy możliwe jest uzyskanie świadczeń wyższej jakości w systemie prywatnym w powiązaniu z prywatnym ubezpieczeniem gdy podaż prywatnej oferty płatniczej i usługowej jest atrakcyjna z innych względów: np. w ramach rozwiązań pracowniczych, dobrze zlokalizowanych, ze względu na jakiś rodzaj specjalizacji (dla dzieci, określonego typu chorób chronicznych, itp..)

75 1. Zdefiniowany zakres systemu publicznego 2. Polityczna zgoda na wyjście z systemu pewnych grup ludności (bogatszych!) przekazanie korzyści sektorowi prywatnemu 3. Ład w funkcjonowaniu systemu publicznego z punktu widzenia możliwości wyodrębnienia świadczeń niegwarantowanych i ponadstandardowych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych 4. Rozwój rynku ubezpieczeń i prywatnych świadczeń zdrowotnych

76 W przypadku zastępczych obawa o utratę przychodów w systemie publicznym W przypadku uzupełniających przedłużające się dyskusje i prace w zdefiniowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych lub niegwarantowanych W przypadku dodatkowych brak zdefiniowania lepszych warunków realizacji świadczeń, rozdzielenie zasobów odpowiednio do zróżnicowanych warunków, brak oficjalnego współpłacenia Wysoki udział finansowania pochodzącego ze dochodów indywidualnych, szczególnie wysoki udział dopłat do leków

77 1. Dodatkowe: głównie na ponadstandardowe warunki realizacji świadczeń 2. Równoległe propozycje nie mieszczące się w klasycznych konstrukcjach, nawiązujące do filarowości systemu emerytalnego 3. Zastępcze, uzupełniające i jednocześnie równoległe : na świadczenia dla grup wychodzących z systemu publicznego i na świadczenia uzupełniające po przekazaniu części składki z NFZ

78 Podział składki i przeniesienie jej części do ubezpieczycieli prywatnych Lepsze ryzyka: np. częściowe pominięcie osób starszych Zasoby infrastrukturalne i kadrowe baza dotychczasowa głównie publiczna i z ograniczonym zabezpieczeniem finansowania inwestycji Zakres przedmiotowy ubezpieczenia ograniczony bez drogich i rzadkich procedur, bez świadczeń zdrowia publicznego, etc.

79 Wprowadzenie ubezpieczeń uzupełniających oraz innych rozwiązań na zabezpieczenie się przed ryzykiem najdroższym (katastrofalnym, konieczności zastosowania najdroższych technologii, itp..)

80 dla wszystkich (a nie dla bogatszych i lepszych ) dodanie środków (bo składka dodatkowa) i rozwój dodatkowej bazy w oparciu rozwój sektora prywatnego specjalizującego się w udzielaniu świadczeń spoza koszyka presja na definiowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i rozwój oferty świadczeń niegwarantowanych uzasadnione zastosowanie ulg i odliczeń oraz innej pomocy publicznej i charytatywnej instytucjonalny rozdział sektorów, co umożliwia wprowadzenie klarownych zasad korzystania z zasobów ludzkich i majątkowych

81 81

82 82

83 83 PZU wprowadza innowacyjny produkt na polskim rynku ubezpieczeń: Grupowe Ubezpieczenie Lekowe. Ubezpieczenie oferowane jest na rynku ogólnopolskim w formie grupowej i umożliwia obniżenie o 80% kosztów zakupionych w aptece leków na receptę. Limit wydatków objętych ubezpieczeniem lekowym to 2500 PLN w skali roku z tego PZU finansuje aż 80% tzn PLN i tyle właśnie wynosi suma ubezpieczenia.

84 84 PZU Ubezpieczenie Lekowe obejmuje prawie wszystkie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty - ponad 32 tys. pozycji, które pokrywają ok. 90% substancji czynnych dostępnych w Polsce na podstawie recept. Co istotne ani choroby przewlekłe, ani zaawansowany wiek nie stanowią bariery dla przystąpienia do ubezpieczenia lekowego.

85 85 Na podstawie dostęp: 21 kwietnia 2012 Kaiser Family Fundation jest prywatną fundacją non-profit z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, której celem jest tworzenie i przekazywanie możliwie najlepszych informacji, badań i analiz dotyczących zagadnień ochrony zdrowia

86 86

87 87

88

89 znaczna część działań na rzecz zdrowia, kreuje bardzo wymierne uboczne wartości społecznoekonomiczne, ludność uboższa jest pozbawiona dostępu do opieki zdrowotnej w skali umożliwiającej im społecznie i ekonomicznie wydajne życie. Finansowanie tych warstw przyczynia się do redukcji skali zjawiska biedy i społecznego zróżnicowania, interwencja państwa w opiekę zdrowotną ma istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego poprzez niwelowanie skali negatywnych skutków rynku świadczeń zdrowotnych.

90 Bank Światowy dostrzegając negatywy prywatyzacji, uważa iż jedynie system oparty na zasadach zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie zapewnia pełną równość i dostępność do opieki zdrowotnej, co jest istotnie ważne dla warstw ubogich i osób przewlekle chorych. Natrafiamy więc na dylemat. Z jednej strony żadnego kraju nie stać na pełne zaspokojenie potrzeb ochrony zdrowia, z drugiej mechanizmy rynku w opiece zdrowotnej to nic innego, jak przekształcenie podstawowego prawa człowieka do ochrony zdrowia w towar.

91 lecz jej podwaliny stworzone zostały jednak znacznie wcześniej, bo już w lutym 1917 roku w Departamencie Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego został utworzony Referat Zdrowia Publicznego, który stopniowo przekształcił się w Dyrekcję Służby Zdrowia Publicznego, zajmującą się zagadnieniami sanitarno-epidemiologicznymi

92

93 higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji,

94 zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenie, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

95 1. dokonuje oceny stanu zdrowia ludności i ustala potrzeby zdrowotne w oparciu o dostępne wskaźniki, oceny i wyniki badań ustala priorytety w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia;

96 2. planuje i prowadzi działania zmierzające do poprawy i promocji zdrowia społeczeństwa w zakresie: propagowania zdrowego stylu życia znaczenie czynników behawioralnych, społecznych dla zdrowia społeczeństwa, zapobiegania chorobom zakaźnym ostrym chorobom zakaźnym o wysokiej zapadalności wśród dzieci i młodzieży, oraz zachorowań na AIDS, zapobiegania zaburzeniom zdrowia w macierzyństwie i promowania zdrowia najmłodszego pokolenia, higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów i dzieci i młodzieży.

97 Do zadań komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia należy koordynacja oraz nadzór nad działalnością oświatowozdrowotną prowadzoną przez zakłady służby zdrowia, a także współpraca w zakresie promocji zdrowia z innymi organizacjami i instytucjami, a w szczególności:

98

99

100

101

102 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA!

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce społeczno-gospodarczej Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJE WPROWADZENIE

DYSKUSJE WPROWADZENIE DYSKUSJE REFORMOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA WYMIARY SPORU DYLEMATY WOKÓŁ REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Grażyna Sordyl Joanna Niżnik Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE W dyskusjach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach Prof. Hans-Georg Petersen Uniwersytet Poczdamski Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Członek Niemiecko-Francuskiej Rady Doradców Ekonomicznych Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów:

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Wprowadzenie Podstawowym problemem polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW Seria WIEDZA EKSPERTÓW www.osoz.pl ebook DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski dr Christoph Sowada Autor: Dr Christoph Sowada Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI mgr Małgorzata Macuda RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW Rozprawa doktorska Promotor dr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Sobieskiego

Raport Instytutu Sobieskiego Raport Instytutu Sobieskiego Nr 20/2006 2006 05 13 Propozycja docelowego modelu polskiego systemu ochrony zdrowia Krzysztof Krajewski Siuda Piotr Romaniuk TWORZYMY IDEE DLA POLSKI Instytut Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo