Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu"

Transkrypt

1

2

3 Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom społecznym i rozprzestrzenianiu się idei socjalistycznych. Kolejnymi krajami, które stworzyły ogólnonarodowe plany zdrowotne, były: Anglia w 1911, Szwecja w 1914, Francja w 1930 roku.

4 Inaczej przebiegał rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Tam powstały one z prywatnej inicjatywy w latach 30. ubiegłego wieku. Szpitale, chcąc uzyskać stały i równomierny dochód, zaczęły proponować stowarzyszeniom pracowniczym, a potem także indywidualnym osobom płacenie miesięcznych składek w zamian za leczenie w przypadku choroby. Inicjatywy te doprowadziły do powstania planu ubezpieczeniowego Blue Cross. Z kolei indywidualnie praktykujący lekarze, chcąc utrzymać wysokie dochody płynące ze swoich praktyk, uruchomiły plany zdrowotne Blue Shield. Powyższe plany opieki były podstawą powstania dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Obie te organizacje do dzisiaj są jednymi z większych ubezpieczycieli zdrowotnych.

5 Rozwój, czy też tworzenie sprawnie funkcjonujących systemów zdrowotnych przebiegał stosunkowo wolno. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku większość krajów rozwiniętych zapewniła dostęp do opieki medycznej wszystkim obywatelom. Natomiast wiele ubogich państw do tej pory nie ma powszechnej służby medycznej. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że do stworzenia nowoczesnego systemu ochrony zdrowia konieczne są do spełnienia aspekty technologii, natury zdrowia, zasobności finansowej i administracyjnej.

6 dostępność skutecznych technologii medycznych niskie ryzyko śmierci z przyczyn pozazdrowotnych (np. głodu, wojny), by poprawienie stanu zdrowia można było uznać za zasadne, odpowiednio zasobne społeczeństwo (państwo), aby mogło finansować nowoczesne metody leczenia, rozwinięta instytucje finansowe zdolne do oceny kosztów opieki zdrowotnej oraz do gromadzenia i dystrybucji środków finansowych pochodzących od wielu osób.

7 Efektem było przyjęcie przez Sejm w lutym 1997 r. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rozwiązania systemowe oparte zostały na quasibismarkowskim modelu ubezpieczenia, tworząc fundusz ubezpieczeniowy oparty na zamianie części PDOF na składkę ubezpieczeniową. Miała ona przyjąć wartość 10% podstawy opodatkowania.

8 Zachowano konieczność udziału budżetu centralnego w finansowaniu niektórych kosztów, np. świadczeń wysoko specjalistycznych, kosztów inwestycji, kształcenia; Nie przewidywano partycypacji pracodawców w składce ubezpieczeniowej; Obowiązek uczestnictwa społeczeństwa w finansowaniu z założenia zwiększał poczucie solidaryzmu oraz świadomość ryzyka związanego z chorobą.

9 zmianę systemu finansowania ochrony zdrowia; zdecentralizowanie i uspołecznienie zarządzania; nową alokację środków finansowych; restrukturyzację szpitali; usamodzielnienie publicznych ZOZ; wdrożenie systemu rejestru usług medycznych; zwiększenie wydajności systemu przy jednoczesnej poprawie jakości; kontraktowanie świadczeń zdrowotnych; przekształcenie podstawowej opieki zdrowotnej.

10 Nowelizacje kolejnych parlamentów, spowodowały iż reforma weszła w życie 1 stycznia 1999 r. z obniżoną składką do 7,5%; Decyzja o rezygnacji Państwa z odpowiedzialności za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej; Wyposażenie powstających kas chorych w uprawnienia pozwalające na prowadzenie swobodnej polityki zdrowotnej; Pacjenci mający być podmiotem stali się klientami, których potrzeby stały się przedmiotem transakcji handlowych dla sprzedawców placówek służby zdrowia, lekarzy i innego personelu medycznego; Brak przygotowania kadrowego i logistycznego.

11

12

13 MINISTER WŁAŚCIWY DS. ZDROWIA sprawuje nadzór nad realizacją ubezpieczeń zdrowotnych MINISTER WŁAŚCIWY DS. FINANSÓW PUBLICZNYCH sprawuje nadzór w zakresie gospodarki finansowej CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (Warszawa, Prezes Funduszu i jego trzej zastępcy) RADA FUNDUSZU Przewodniczący rady i 13 radnych Rada powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na 5 lat RADY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH organ opiniodawczonadzorczy 16 ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Zgodnie z podziałem terytorialnym państwa (dyrektor i jego zastępcy)

14 określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o świadczenie opieki zdrowotnej, oraz kontrola ich realizacji i rozliczanie, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;

15 opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych; wykonywanie zadań zleconych przez ministra ds. zdrowia; monitorowanie ordynacji lekarskich; promocja zdrowia; prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia.

16

17 Tworząc nowy rynek usług medycznych jego organizatorzy oparli się na przesłankach historycznych i szerokich danych populacyjnych oraz epidemiologicznych. Te czynniki umożliwiły wstępną orientację w liczbie schorzeń występujących na danym obszarze oraz wykonywanych procedur medycznych. Ponadto poddano analizie budżety poszczególnych jednostek w ciągu ostatnich 5 lat. Na podstawie tak wykonanych obliczeń ustalono wartości stawek za usługi medyczne.

18 Taki system kontraktowania nie miał wiele wspólnego z rzeczywistą wartością usług medycznych i kosztami ponoszonymi przez placówki. Jednostki, które gorzej zarządzały środkami finansowymi mogły liczyć na wyższe wartości umów.

19 zwiększenie liczby zbędnych porad specjalistycznych, zwiększenie liczby zbędnych hospitalizacji, kilkakrotne przyjmowanie tego samego pacjenta na różne oddziały szpitalne, trudności z przyjęciem w przypadku pacjentów wymagających wykonania drogich procedur, pojawienie się limitów przyjęć, a więc zmniejszenie dostępności usług specjalistycznych, unikanie kosztów własnych przez przerzucanie ich na pacjenta.

20

21 Struktura wydatków NFZ w 2013 roku ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł leczenie szpitalne podstawowa opieka zdrowotna opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień rehabilitacja lecznicza opieka długoterminowa sprzęt ortopedyczny i in. profilaktyczne programy zdrowotne refundacja cen leków ambulatoryjna opieka specjalistyczna leczenie stomatologiczne odrębne świadczenia zdrowotne lecznictwo uzdrowiskowe opieka paliatywna i hospicyjna pomoc doraźna i transport sanitarny

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Pojawienie się ekonomii zdrowia jako odrębnej dziedziny nauki przypisuje się często artykułowi Kennetha J. Arrowa (1963), Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. Arrow zwrócił w nim uwagę na znaczenie niedoskonałej informacji oraz niepewności - elementów występujących zwłaszcza na rynkach opieki zdrowotnej. 38

39 39

40 40 W ubezpieczeniach ryzykiem określa zagrożenie zdarzeniem, którego wystąpienie może spowodować stratę w zasobach lub utratę spodziewanych korzyści [2]. 2. T. Szumilicz, ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, wyd. Branta, Bydgoszcz Warszawa 2005, s. 75

41 41

42 Asymetria informacji Ubezpieczalność ryzyka UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Negatywna selekcja Ryzyko społeczne Hazard moralny 42

43 43 Zdarzenie losowe podlega ubezpieczeniu jeśli spełni założenie czystości, losowości, niezależności, przewidywalności, będzie posiadało wymiar finansowy, jego realizacja natomiast będzie dotyczyła tylko niewielkiej części ubezpieczonych.

44 44 zachodzi do niej w sytuacji gdy dana osoba (lekarz) posiada większą wiedzę niż inna osoba(pacjent), której ta wiedza najczęściej dotyczy. Znaczenie ma istotność wiadomości a niekoniecznie ich ilość. Pacjent, jako konsument usług opieki zdrowotnej zazwyczaj nie wie jakiego rodzaju i ile usług mu potrzeba, dlatego w porównaniu z konsumentami innych dóbr jest niekompetentny. Ponadto w chorobie, jego stan powiększa te niekompetencję.

45 45 awersja do ponoszenia ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczycieli (płatnika) poprzez tworzenie umów nakładających na ubezpieczonego (pacjenta) pewnej odpowiedzialności finansowej w wyniku zaistnienia przewidzianego umową zdarzenia

46 46 posiadanie ubezpieczenia może wpływać na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia straty. Osoby mające ubezpieczenie są skłonne, by w mniejszym stopniu dbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne, niż wtedy gdy takowego ubezpieczenia nie będą posiadać

47 47 1. (wg Międzynarodowej Organizacji Pracy) zagrożenie, które wywołać może konieczność realizowania kwestii społecznych, tj sytuacji, które poprzez wystąpienie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu wpłyną na zablokowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich; 2. (wg Tadeusza Szumilicza) zagrożenie zdarzeniem, którego zaistnienie spowoduje stratę w posiadanych lub spodziewanych zasobach gospodarstwa domowego.

48 W U B E Z P I E C Z E N I A C H W I N D Y W I D U A L I Z M U B E Z P I E C Z E N I A C H Zalety zindywidualizowana (dopasowana do potrzeb i możliwości) ochrona ubezpieczeniowa Wady relatywnie wysoki koszt składki, unikanie tzw. złego ryzyka, co skutkuje wysokim kosztem ubezpieczenia dla najbardziej potrzebujących (zagrożonych) K O L E K T Y W I Z M Zalety niski ekonomiczny koszt ochrony ubezpieczeniowej, rozłożenie skutków ryzyka, objęcie ubezpieczeniem osób, które w normalnych warunkach nie byłyby w stanie go nabyć Wady wysoki społeczny koszt ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przymusu ubezpieczeniowego nieadekwatność ochrony ubezpieczeniowej z uwagi na jej podstawowy zakres i ogólny charakter w przypadku przymusu nieracjonalność dla części osób, które są ubezpieczone niepotrzebnie 48

49 Podstawowym celem proponowanych regulacji jest takie określenie modelu współpracy pomiędzy prywatnym i publicznym systemem ubezpieczeniowym, aby w sposób najpełniejszy zagwarantować przestrzeganie praw obywateli do ochrony zdrowia oraz praw pacjenta.

50 Celem dodatkowym jest stworzenie takich mechanizmów (finansowych i organizacyjnych) rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które przyczynią się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych w systemie ubezpieczenia publicznego.

51 Wprowadzenie definicji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umożliwienie obejmowania prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi świadczeń z zakresu medycyny pracy. Określenie minimalnych wymagań jakie powinny spełniać Ogólne Warunki Umów w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

52 Określenie minimalnych wymagań jakie powinna spełniać umowa ubezpieczenia. Określenie dodatkowych wymagań w stosunku do świadczeniodawców wykonujących świadczenia zdrowotne zarówno na podstawie umów z NFZ, jak i umów z zakładami ubezpieczeń. Określenie warunków współpracy (w tym w zakresie przekazywania danych) pomiędzy zakładami ubezpieczeń oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

53 Rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony praw pacjentów / ubezpieczonych. Umożliwienie pracodawcom finansowania polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

54 Wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób wykupujących polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego gwarantujących dostęp do deficytowych świadczeń zdrowotnych.

55 W warunkach dominacji systemu publicznego zarówno ze względu na zakres świadczeń jak i zakres objętej populacji 1. Ubezpieczenia dodatkowe na świadczenia realizowane w systemie publicznym ale w lepszych warunkach lub na świadczenia objęte współpłaceniem; 2. Ubezpieczenia uzupełniające na zakres świadczeń nieobjętych gwarancją finansowania publicznego (gdy zostanie zdefiniowany zakres świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych); 3. Ubezpieczenia zastępcze (alternatywne); dla osób nieubezpieczonych w systemie publicznym (jeśli prawo na to pozwala).

56 - Obejmują świadczenia, które są gwarantowane w systemie publicznym, ale umożliwiają ubezpieczonemu szerszy wybór świadczeniodawców czy szybszy dostęp do świadczeń (skrócenie czasów oczekiwania) niż w systemie publicznym. - Ubezpieczeni są jednocześnie (równolegle) ubezpieczeni w systemie publicznym. (funkcjonowanie: Wielka Brytania, Hiszpana, Rumunia).

57 Mogą obejmować: - świadczenia, które nie są gwarantowane w systemie powszechnym (service-charges) (funkcjonowanie: Dania, Węgry, Holandia) albo - obowiązkowe opłaty (współpłacenie, usercharges) (funkcjonowanie: Francja, Belgia, Litwa, Słowenia).

58 Mogą obejmować: - osoby nie podlegające ubezpieczeniu powszechnemu (funkcjonowanie: Czechy, Estonia) albo - osoby, które mogą wystąpić z systemu powszechnego (opt-out) (funkcjonowanie: Niemcy).

59 Suplementarne = OBOK Komplementarne = PONAD Substytucyjne = ZAMIAST

60

61 Rodzaje ubezpieczeń prywatnych Kraje Zakres objętej populacji Udział w finansowaniu systemu Zastępcze Niemcy Belgia 10% 7% 8,2% 17,5% Uzupełniające Francja 86% (razem z dodatkowymi) 10-13% (razem z dodatkowymi) Dania 28% 1,6% Dodatkowe Wieka Brytania Austria 11,5% 12,9% 3,4% 7,1%

62 Ograniczony rozwój z punktu widzenia udziału w finansowaniu opieki zdrowotnej; od kilku do maksymalnie 20-30% Popyt zgłaszają grupy zamożniejsze, lepiej wykształcone i o lepszym statusie zdrowotnym Ubezpieczyciele stosują selekcję ze względu na ryzyko cream skimming Różnorodność i wielość ofert i jednocześnie brak transparentności; stosowane są regulacje prawne wmuszające przejrzystość

63 Pełne zabezpieczenie przed ryzykiem utrwala zjawisko moral hazard (beztroska wobec ryzyka i pokusa nadużywania świadczeń) Wyższy koszt administracyjny i transakcyjny Stymulowanie rozwoju ubezpieczeń przez zwolnienia i/czy ulgi podatkowe zwiększa koszt funkcjonowania systemu (nie zawsze rekompensowany przez dodatkowe składki)

64 Pewien wpływ na racjonalizację zachowań konsumentów, gdy poziom składki od tego zależy Kontrola kosztów świadczeniodawców Rozwój rynku ubezpieczeniowego

65 1. Wprowadzanie społecznych ubezpieczeń zdrowotnych w ochronie zdrowia pierwszy krok 2. Porządkowanie (reformy) systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej 3. Wprowadzanie współpłacenia i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; większy zakres współpłacenia w finansowaniu niż prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

66 z punktu widzenia czterech grup interesariuszy: 1. interesu publicznego: dodatkowe środki w systemie, zabezpieczenie dostępu do świadczeń w sytuacji ograniczenia zakresu systemu publicznego 2. instytucji ubezpieczeniowych: rozwój nowego rynku ubezpieczeń 3. świadczeniodawców: nadzieja na efektywniejsze funkcjonowanie i wyższe wynagrodzenia 4. pacjenta: swoboda wyboru (wolność konsumencka) legalna droga uzyskiwania dodatkowych świadczeń i lepszych (ponadstandardowych) warunków ich realizacji

67 Wzrost dochodów i kształtowanie ich rozkładu sprzyjające popytowi na rozwiązania ponadstandardowe i ubezpieczenia zastępcze Skłonność do ubezpieczania się zabezpieczania przed ryzykiem, szczególnie gdy występuje znaczny zakres współpłacenia lub wyłączeń z systemu publicznego Rozwój podaży prywatnych świadczeń zdrowotnych

68 Wzrost dochodów to główny czynnik determinujący wydatki na zdrowie i zwiększający aspiracje zdrowotne (Newhouse)

69 69

70 70

71 W roku 2010 na leczenie w prywatnych szpitalach oraz na wizyt w prywatnych gabinetach i niewielkich przychodniach Polacy wydali 7 mld zł, zaś wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce wyniosła około 31 mld zł. Na podstawie szacunków, przewiduje się że rynek ten będzie rozrastał się o co najmniej o 10% rocznie. 71

72 72

73 Mimo wzrostu przychodów ze składek (o 40% realnie w porównaniu z 2000 r.) udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB nie wrasta; Nadal zmniejsza się finansowanie z podatków ogólnych (budżet centralny i budżety JST), nadal niskie i nieskoordynowane finansowanie inwestycji, Niski udział dopłat do leków w konsekwencji wysoki udział finansowania leków z dochodów indywidualnych ludności

74 gdy system publiczny nie gwarantuje jakiegoś zakresu i oferuje niską jakość świadczeń gdy występuje wysokie współpłacenie gdy możliwe jest uzyskanie świadczeń wyższej jakości w systemie prywatnym w powiązaniu z prywatnym ubezpieczeniem gdy podaż prywatnej oferty płatniczej i usługowej jest atrakcyjna z innych względów: np. w ramach rozwiązań pracowniczych, dobrze zlokalizowanych, ze względu na jakiś rodzaj specjalizacji (dla dzieci, określonego typu chorób chronicznych, itp..)

75 1. Zdefiniowany zakres systemu publicznego 2. Polityczna zgoda na wyjście z systemu pewnych grup ludności (bogatszych!) przekazanie korzyści sektorowi prywatnemu 3. Ład w funkcjonowaniu systemu publicznego z punktu widzenia możliwości wyodrębnienia świadczeń niegwarantowanych i ponadstandardowych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych 4. Rozwój rynku ubezpieczeń i prywatnych świadczeń zdrowotnych

76 W przypadku zastępczych obawa o utratę przychodów w systemie publicznym W przypadku uzupełniających przedłużające się dyskusje i prace w zdefiniowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych lub niegwarantowanych W przypadku dodatkowych brak zdefiniowania lepszych warunków realizacji świadczeń, rozdzielenie zasobów odpowiednio do zróżnicowanych warunków, brak oficjalnego współpłacenia Wysoki udział finansowania pochodzącego ze dochodów indywidualnych, szczególnie wysoki udział dopłat do leków

77 1. Dodatkowe: głównie na ponadstandardowe warunki realizacji świadczeń 2. Równoległe propozycje nie mieszczące się w klasycznych konstrukcjach, nawiązujące do filarowości systemu emerytalnego 3. Zastępcze, uzupełniające i jednocześnie równoległe : na świadczenia dla grup wychodzących z systemu publicznego i na świadczenia uzupełniające po przekazaniu części składki z NFZ

78 Podział składki i przeniesienie jej części do ubezpieczycieli prywatnych Lepsze ryzyka: np. częściowe pominięcie osób starszych Zasoby infrastrukturalne i kadrowe baza dotychczasowa głównie publiczna i z ograniczonym zabezpieczeniem finansowania inwestycji Zakres przedmiotowy ubezpieczenia ograniczony bez drogich i rzadkich procedur, bez świadczeń zdrowia publicznego, etc.

79 Wprowadzenie ubezpieczeń uzupełniających oraz innych rozwiązań na zabezpieczenie się przed ryzykiem najdroższym (katastrofalnym, konieczności zastosowania najdroższych technologii, itp..)

80 dla wszystkich (a nie dla bogatszych i lepszych ) dodanie środków (bo składka dodatkowa) i rozwój dodatkowej bazy w oparciu rozwój sektora prywatnego specjalizującego się w udzielaniu świadczeń spoza koszyka presja na definiowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i rozwój oferty świadczeń niegwarantowanych uzasadnione zastosowanie ulg i odliczeń oraz innej pomocy publicznej i charytatywnej instytucjonalny rozdział sektorów, co umożliwia wprowadzenie klarownych zasad korzystania z zasobów ludzkich i majątkowych

81 81

82 82

83 83 PZU wprowadza innowacyjny produkt na polskim rynku ubezpieczeń: Grupowe Ubezpieczenie Lekowe. Ubezpieczenie oferowane jest na rynku ogólnopolskim w formie grupowej i umożliwia obniżenie o 80% kosztów zakupionych w aptece leków na receptę. Limit wydatków objętych ubezpieczeniem lekowym to 2500 PLN w skali roku z tego PZU finansuje aż 80% tzn PLN i tyle właśnie wynosi suma ubezpieczenia.

84 84 PZU Ubezpieczenie Lekowe obejmuje prawie wszystkie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty - ponad 32 tys. pozycji, które pokrywają ok. 90% substancji czynnych dostępnych w Polsce na podstawie recept. Co istotne ani choroby przewlekłe, ani zaawansowany wiek nie stanowią bariery dla przystąpienia do ubezpieczenia lekowego.

85 85 Na podstawie dostęp: 21 kwietnia 2012 Kaiser Family Fundation jest prywatną fundacją non-profit z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, której celem jest tworzenie i przekazywanie możliwie najlepszych informacji, badań i analiz dotyczących zagadnień ochrony zdrowia

86 86

87 87

88

89 znaczna część działań na rzecz zdrowia, kreuje bardzo wymierne uboczne wartości społecznoekonomiczne, ludność uboższa jest pozbawiona dostępu do opieki zdrowotnej w skali umożliwiającej im społecznie i ekonomicznie wydajne życie. Finansowanie tych warstw przyczynia się do redukcji skali zjawiska biedy i społecznego zróżnicowania, interwencja państwa w opiekę zdrowotną ma istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego poprzez niwelowanie skali negatywnych skutków rynku świadczeń zdrowotnych.

90 Bank Światowy dostrzegając negatywy prywatyzacji, uważa iż jedynie system oparty na zasadach zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie zapewnia pełną równość i dostępność do opieki zdrowotnej, co jest istotnie ważne dla warstw ubogich i osób przewlekle chorych. Natrafiamy więc na dylemat. Z jednej strony żadnego kraju nie stać na pełne zaspokojenie potrzeb ochrony zdrowia, z drugiej mechanizmy rynku w opiece zdrowotnej to nic innego, jak przekształcenie podstawowego prawa człowieka do ochrony zdrowia w towar.

91 lecz jej podwaliny stworzone zostały jednak znacznie wcześniej, bo już w lutym 1917 roku w Departamencie Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego został utworzony Referat Zdrowia Publicznego, który stopniowo przekształcił się w Dyrekcję Służby Zdrowia Publicznego, zajmującą się zagadnieniami sanitarno-epidemiologicznymi

92

93 higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji,

94 zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenie, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

95 1. dokonuje oceny stanu zdrowia ludności i ustala potrzeby zdrowotne w oparciu o dostępne wskaźniki, oceny i wyniki badań ustala priorytety w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia;

96 2. planuje i prowadzi działania zmierzające do poprawy i promocji zdrowia społeczeństwa w zakresie: propagowania zdrowego stylu życia znaczenie czynników behawioralnych, społecznych dla zdrowia społeczeństwa, zapobiegania chorobom zakaźnym ostrym chorobom zakaźnym o wysokiej zapadalności wśród dzieci i młodzieży, oraz zachorowań na AIDS, zapobiegania zaburzeniom zdrowia w macierzyństwie i promowania zdrowia najmłodszego pokolenia, higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów i dzieci i młodzieży.

97 Do zadań komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia należy koordynacja oraz nadzór nad działalnością oświatowozdrowotną prowadzoną przez zakłady służby zdrowia, a także współpraca w zakresie promocji zdrowia z innymi organizacjami i instytucjami, a w szczególności:

98

99

100

101

102 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA!

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki 1. Narodowa Służba Zdrowia system opieki zdrowotnej od 2018 roku. 2. Finansowanie - budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Definicja Ochrona zdrowia obejmuje szerszy zakres niż opieka zdrowotna - wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zapobieganie, utrzymanie i polepszanie stanu zdrowia ludności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ, JAKO ELEMENT KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

PROGRAM SZCZEPIEŃ, JAKO ELEMENT KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PROGRAM SZCZEPIEŃ, JAKO ELEMENT KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Maciej Nowicki MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Najskuteczniejsza metoda zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych Odporność

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym systemowe ramy dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Plan Prezentacji 1) : czy konieczna jest ustawowa regulacja dodatkowych ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych; pozytywny i negatywny, świadczenia gwarantowane. Karolina Skóra

Koszyk świadczeń gwarantowanych; pozytywny i negatywny, świadczenia gwarantowane. Karolina Skóra Koszyk świadczeń gwarantowanych; pozytywny i negatywny, świadczenia gwarantowane Karolina Skóra Czym jest koszyk świadczeń zdrowotnych Koszyk świadczeń jest zbiorem świadczeń zdrowotnych lub procedur medycznych:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce konieczne zmiany systemowe. lek. med., MBA Maciej Nowicki

Jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce konieczne zmiany systemowe. lek. med., MBA Maciej Nowicki Jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce konieczne zmiany systemowe lek. med., MBA Maciej Nowicki OCENA I MOŻLIWOŚCI POPRAWY SYSTEMU FINANSOWANIA IMMUNIZACJI CZYNNEJ I BIERNEJ ZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Założenia budżetu państwa Budżet oparty jest na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in.

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce DOROTA M. FAL Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział drugi poświęcony był dyskusji na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w II ( ). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w

Rozdział drugi poświęcony był dyskusji na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w II ( ). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Streszczenie W pierwszym rozdziale dysertacji zaprezentowano definicję zdrowia i zdrowia publicznego. Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Jest pojęciem wieloznacznym nieobjętym

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń;

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń; Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 148

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. Zarządzenie Nr 54/2007/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med.

Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med. Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med. Krzysztof Łanda 2015-02-17 WWW.WATCHHEALTHCARE.EU 1 Chcemy! Ale czego? :o Chcemy,

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Złe wiadomości: 1. Pieniędzy jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Rozmowa z Pawłem Kalbarczykiem, Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w PZU Życie SA Jak ocenia Pan trwającą już kilka lat reformę polskiej służby zdrowia?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA Doc. dr Alicja Sobczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy ochrony zdrowia

Komentarz Formedis do proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy ochrony zdrowia Komentarz Formedis do proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy ochrony zdrowia Eksperci Formedis na początku maja b.r. opracowali Autorski Program Organizacji Rynku Ochrony, którego końcowa wersja

Bardziej szczegółowo

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof.

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof. Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza Prof. Piotr Czauderna ZDROWIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI DLA POLAKÓW Zmiana języka (zamiast

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapis potwierdzający wcześniejsze uwagi, autonomia w kontraktowaniu, możliwość preferowania określonej, zalecanej grupy świadczeniodawców.

Zapis potwierdzający wcześniejsze uwagi, autonomia w kontraktowaniu, możliwość preferowania określonej, zalecanej grupy świadczeniodawców. s. 3: Proponuje się powołanie wojewódzkich funduszy zdrowia, jako autonomicznych, regionalnych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, posiadających osobowość prawną, wraz z zagwarantowaniem realnego wpływu

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA ,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA dr n. farm. Beata Kocięcka KATOWICE 2017 Definicja apteki szpitalnej APTEKA SZPITALNA jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ)

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Popyt i podaż w ochronie zdrowia Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Ochrona zdrowia i ekonomia (zdrowia): -Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia -Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia Ochrona zdrowia i gospodarka

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne Grzegorz Byszewski Pracodawcy RP Największa i najstarsza organizacja pracodawców, Reprezentatywna organizacja pracodawców (reprezentuje 10 tys. przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo