PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE"

Transkrypt

1 PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE ZOFIA SKZYPCZAK JÓZEF HACZY SKI Uniwersytet Warszawski Streszczenie Opracowanie jest prób oszacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce. Jest to niełatwe zadanie, poniewa brakuje pełnych, wiarygodnych i jednorodnych danych. Brakuje sposobów, które umo liwiłyby zebranie kompletnych informacji o wydatkach przedsi biorstw i instytucji na usługi medyczne dla pracowników. Posługiwanie si ró nymi metodami i korzystanie z ró nych ródeł informacji przy próbie ustalenia wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne daje zró nicowane wyniki. Uzasadnione wydaje si by zatem stwierdzenie, e nie wiemy dokładnie, ile rodków trafia do prywatnych wiadczeniodawców usług medycznych w Polsce, czyli de facto nie wiemy, ile rodków finansowych znajduje si w polskim systemie ochrony zdrowia i jak rol odgrywaj w nim wydatki prywatne. Słowa kluczowe: wydatki na prywatne usługi medyczne, wydatki przedsi biorstw na usługi medyczne dla pracowników, rodki finansowe w polskim systemie ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie Wydatki na ochron zdrowia ponoszone przez prywatne podmioty, tj. gospodarstwa domowe oraz przedsi biorstwa i instytucje obejmuj wydatki na zakup leków i sprz tu medycznego, opłaty za wizyty lekarskie, badania diagnostyczne i usługi rehabilitacyjne, zakupy abonamentów, uprawniaj cych do korzystania z placówek prywatnych wiadcz cych usługi medyczne oraz prywatnych ubezpiecze zdrowotnych. Warto transakcji na rynku aptecznym oraz wysoko wydatków gospodarstw domowych na zakup leków były ju przedmiotem analiz autorów, natomiast niniejsze opracowanie jest prób oszacowania warto ci transakcji dokonywanych na rynku prywatnych usług medycznych. Jest to niełatwe zadanie, poniewa brakuje pełnych, wiarygodnych i jednorodnych danych. wiadczeniodawcy prywatnych usług medycznych nie zawsze s zainteresowani ujawnieniem poziomu swoich przychodów. Brakuje sposobów, które umo liwiłyby zebranie kompletnych informacji o wydatkach przedsi biorstw i instytucji na usługi medyczne dla pracowników. Posługiwanie si ró nymi metodami i korzystanie z ró nych ródeł informacji przy próbie ustalenia wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne daje zró nicowane wyniki. Uzasadnione wydaje si by zatem stwierdzenie, e nie wiemy dokładnie ile rodków trafia do prywatnych wiadczeniodawców usług medycznych w Polsce, czyli de facto nie wiemy, ile rodków finansowych znajduje si w polskim systemie ochrony zdrowia i jak rol odgrywaj w nim wydatki prywatne.

2 266 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce 2. Uczestnicy rynku prywatnych usług medycznych w Polsce Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce ma tak, jak ka dy rynek dóbr i usług stron poda ow i popytow. Stron poda ow reprezentuj sob wiadczeniodawcy usług, tj.: prywatne centra medyczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze, prowadz cy prywatne praktyki lekarskie. wiadczeniodawcy wyst puj jako podmioty na rynku prywatnych usług medycznych wykonuj c usługi medyczne, na których realizacj nie podpisano kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prywatne centra medyczne, które pojawiły si w Polsce po transformacji ustrojowej, wiadczyły pocz tkowo usługi medyczne głównie pracownikom du ych firm i mi dzynarodowych korporacji, którym pracodawcy wykupili abonamenty. Prywatna opieka medyczna stała si w Polsce jednym z najbardziej po danych bonusów, nierzadko maj cych wpływ na decyzje pracowników o zmianie miejsca pracy lub pozostaniu u danego pracodawcy. Obecnie klientami prywatnych centrów zostaj coraz cz ciej posiadaj cy abonamenty pracownicy mniejszych firm, a tak e osoby b d ce posiadaczami polis ubezpieczeniowych (które sfinansowali sami lub ich pracodawcy) oraz pacjenci płac cy indywidualnie za ka d usług medyczn. Na polskim rynku prywatnych usług medycznych wyra nie dominuje kilka najwi kszych podmiotów i trwaj procesy konsolidacyjne. Coraz wi cej firm medycznych jest kupowanych przez fundusze inwestycyjne. Najwi kszym graczem na polskim rynku usług medycznych stał si ostatnio Lux Med spółka z o.o. jest to najnowszy i najwi kszy podmiot, powstały w wyniku konsolidacji (od 5 stycznia 2009 r). Jej wła cicielem jest Mid Europa Partners, fundusz private equity, inwestuj cy we wschodniej cz ci Europy. W skład grupy Lux Med wchodz : Kliniki Medyczne Lux Med, Prywatne Centra Medyczne Promedis oraz Medycyna Rodzinna. Kapitałowo powi zane z grup jest równie Centrum Medyczne LIM 1. Wyniki badania przeprowadzonego w 2009 roku na zlecenie Ogólnopolskiego Zwi zku Medycyny Prywatnej Medycyna Prywatna 2 pokazuj, i sektor opieki zdrowotnej zlokalizowany w prywatnych centrach medycznych cechowała w latach znaczna dynamika wzrostu (tabela 1). W badaniu wzi ło udział 9 spo ród 20 najwi kszych podmiotów, w tym wszystkie firmy z czołówki operatorów sieci usług medycznych. W uj ciu ilo ciowym oznacza to, i w badaniu uczestniczyło 45% prywatnych centrów medycznych, ale jego reprezentatywno jest znacznie wi ksza ze wzgl du na udział w badaniach najwi kszych firm. Opieraj c si na wysoko ci składek członkowskich w Zwi zku, która w du ym stopniu jest proporcjonalna do przychodu firm, mo na stwierdzi, i w badaniu uczestniczyły firmy reprezentuj ce ok. 70% kapitału firm członkowskich. 1 S. D blewski Abonament prosz, , Gazeta Ubezpieczeniowa on-line, 2 R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Tabela 1. Przychody prywatnych polskich centrów medycznych (9 podmiotów) i ich dynamika wzrostu. Lata Wyszczególnienie Przychód sektora w mln zł 533,4 699,3 930,4 Dynamika wzrostu sektora - 31,1% 33,1% Dynamika wzrostu firm ( rednia) 28,6% 32,9% 35,3% Dynamika wzrostu firm (najni sza) 17,0% 25,3% 7,8% ródło: R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009, str. 4, Rok 2008, w którym objawy spowolnienia gospodarczego były ju widoczne w gospodarce, był dla centrów medycznych najlepszym spo ród badanych lat, zarówno pod wzgl dem wielko ci sprzeda y usług medycznych, jak i ich dynamiki. Utrzymuj cy si w latach ponad 30% wzrost przychodów na rynku usług medycznych wyró nia korzystnie ten sektor na tle innych sektorów gospodarki. Dane o ilo ci prowadzonych prywatnych praktyk lekarskich i stomatologicznych, finansowanych ze rodków niepublicznych 3 oraz liczbie udzielonych porad, oszacowane przez Główny Urz d Statystyczny, przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Praktyki lekarskie i stomatologiczne oraz ilo udzielonych porad w placówkach finansowanych ze rodków niepublicznych ( tys.) Rok Ilo prowadzonych praktyk Liczba udzielonych porad lekarskich stomatologicznych lekarskich stomatologicznych ,0 8, ,6 7, ,2 8, ,1 8, ródło: Rocznik Statystyczny 2008, GUS Warszawa, str W latach o ok. 25% wzrosła ilo prowadzonych prywatnych praktyk lekarskich (praktyki stomatologiczne pozostawały na zbli onym poziomie); liczba udzielonych porad lekarskich finansowanych ze rodków prywatnych zwi kszyła si o ponad 110%, a porad stomatologicznych o prawie 80%. Stron popytow rynku usług medycznych reprezentuj pacjenci, którzy korzystaj z odpłatnie wiadczonych usług. Odpłatno za usługi medyczne mo e przybra posta : wydatków bezpo rednich gospodarstw domowych, które zdecydowały si zapłaci za konkretn usług w momencie tzw. zaistnienia potrzeby zdrowotnej, 3 Dane dotycz ce praktyk lekarskich i stomatologicznych, działaj cych wył cznie w ramach rodków niepublicznych oszacowano na podstawie wyników badania reprezentacyjnego podmiotów, w których liczba pracuj cych nie przekracza 9 osób Zob. Rocznik Statystyczny 2008, str. 366.

4 268 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce przedpłat, dokonywanych przez pracodawców w zwi zku z zakupem abonamentów dla pracowników; pracownik nabywa w ten sposób uprawnienie do wiadczenia otrzymywanego w sektorze prywatnych usług medycznych, a z samego wiadczenia korzysta dopiero w momencie zaistnienia potrzeby zdrowotnej, przedpłat, zwi zanych z zakupem polis ubezpieczeniowych przez pracownika lub pracodawc (stanowi cych zazwyczaj element ubezpieczenia grupowego lub uzupełnienie ubezpieczenia na ycie). Badania przeprowadzone na zlecenie Ogólnopolskiego Zwi zku Medycyny Prywatnej Medycyna Prywatna 4 pozwoliły wskaza podstawowe ródła finansowania opieki medycznej w obj tych analiz centrach medycznych (tabela 3). Tabela 3. ródła finansowania usług medycznych w polskich centrach medycznych (9 podmiotów) w 2008 roku Płatnicy usług medycznych Pacjenci Pracodawcy NFZ Ubezpieczenia Inne rednio (%) 29,5 43,7 38,3 3,3 1,3 Najmniej (%) 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Najwi cej (%) 98,0 95,0 81,0 5,0 3,0 ródło: R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009, str. 5, Najwi kszy redni udział w finansowaniu opieki zdrowotnej otrzymywanej w badanych centrach medycznych mieli pracodawcy (43,7%), Narodowy Fundusz Zdrowia (38,3%) i pacjenci (29,5%); niewielki odsetek usług medycznych finansowano z ubezpiecze prywatnych (3,3%). W obj tej badaniami grupie znalazły si zarówno centra medyczne finansowane w zasadniczej cz ci ze składek publicznych (max. 81%), pracodawców (max. 95%) i bezpo rednio przez pacjentów (max. 98%). Dane te s dowodem znacz cego zró nicowania placówek pod wzgl dem dominuj cego płatnika wiadczonych usług. Pod stał opiek obj tych badaniem centrów medycznych pozostawało w 2008 roku ponad 1,2 mln osób. Najwi kszym płatnikiem usług medycznych dla tej grupy byli pracodawcy (73,8% pacjentów). Obok osób obj tych stał opiek, finansowan z przedpłat, ok. 650 tys. osób skorzystało z usług medycznych na zasadach fee-for service (tzw. opłata na wiadczenie). Badania nie pozwalaj jednoznacznie stwierdzi, czy i w jakiej cz ci osoby te pozostawały pod stał opiek placówki medycznej, czy te wizyty w centrum medycznym były jednorazowe czy sporadyczne. Mo na zatem przyj, e z usług badanych centrów medycznych skorzystali w 2008 roku pacjenci mieszcz cy si w przedziale od 1,2 mln 1,8 mln osób. 4 R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009,

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Ustalanie poziomu wydatków na prywatne usługi medyczne Prywatnymi podmiotami dokonuj cymi zakupu usług medycznych s gospodarstwa domowe oraz przedsi biorstwa. Autorzy podj li prób ustalenia wydatków prywatnych na usługi medyczne, traktuj c je jako sum wydatków gospodarstw domowych oraz przedsi biorstw i instytucji na zakup usług medycznych oraz przedpłat z tytułu zakupu abonamentów medycznych i prywatnych ubezpiecze zdrowotnych, dokonywanych głównie przez przedsi biorców. Wydatki przedsi biorstw na usługi medyczne s trudne do precyzyjnego okre lenia. Ta opinia sformułowana została przez ekspertów podczas konstrukcji Narodowego Rachunku Zdrowia dla Polski 5 (przygotowanego wg metodologii OECD) i do dnia dzisiejszego wci pozostaje aktualna. W prezentowanym materiale, do oszacowania wydatków prywatnych na usługi medyczne, ponoszonych przez inne podmioty ni gospodarstwa domowe, wykorzystano stosowny fragment Narodowego Rachunku Zdrowia. Jest to wynikaj cy z klasyfikacji według ródeł finansowania element składowy pozycji HF.2.: Sektor prywatny 6. Pozwala on ustali wydatki przedsi biorstw na wiadczenia z zakresu medycyny pracy, na zakupy abonamentów oraz prywatnych ubezpiecze zdrowotnych oraz wydatki instytucji niekomercyjnych non-profit (zakładamy, e te podmioty nie kupuj leków i sprz tu medycznego). Do ustalenia wysoko ci wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne wykorzystano dwa ródła informacji: badania bud etów gospodarstw domowych (BBGD), rachunki narodowe, umo liwiaj ce dzi ki ostatecznemu podziałowi dochodu narodowego ustalenie poziomu wydatków na zakupione przez gospodarstwa domowe dobra i usługi konsumpcyjne. Badania bud etów gospodarstw domowych (BBGD) pozwalaj ustali wysoko i struktur wydatków na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych. Umo liwiaj m. in. okre lenie miesi cznych wydatków na zdrowie, przypadaj cych na 1 osob, ponoszonych w przeci tnych gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach domowych, nale cych do ró nych grup społecznoekonomicznych. Analiza struktury wydatków na zdrowie umo liwia wyodr bnienie wydatków na 7 : 1. artykuły medyczno-farmaceutyczne, urz dzenia i sprz t medyczny (w ród nich wyodr bnione s leki), 2. usługi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej (opłaty za porady lekarskie, wykonanie zabiegów chirurgicznych, zdj rentgenowskich, EKG, USG, usługi dentystyczne, analizy laboratoryjne, wykonanie zabiegów piel gnacyjnych, opieka nad chorymi, usługi pogotowia ratunkowego, medycyna niekonwencjonalna), 3. usługi szpitalne i sanatoryjne (opłaty za usługi wiadczone osobom przebywaj cym w szpitalu, porady lekarskie, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, bada medycznych, zdj 5 A. Baran, M. yra Narodowy Rachunek Zdrowia, GUS Warszawa pozycja HF.2. Sektor prywatny, pomniejszona o pozycj HF.2.3. Wydatki gospodarstw domowych; jako wielko ró nicowa pozostaje suma: HF HF.2.2. Prywatne ubezpieczenia oraz HF.2.4. Instytucje niekomercyjne i HF.2.5. Przedsi biorstwa (medycyna pracy), Zob.: A. Baran, M. yra - Narodowy rachunek zdrowia, GUS Warszawa 2006, s Bud ety gospodarstw domowych w 2007 roku, GUS Warszawa 2008, str. 183.

6 270 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce rentgenowskich, opłaty zwi zane z leczeniem sanatoryjnym, w zakładach rehabilitacyjnych). W tabeli 3 przedstawiono wysoko przeci tnych miesi cznych wydatków na szeroko poj te usługi medyczne, tj. porady lekarskie, analizy laboratoryjne, badania medyczne, zabiegi chirurgiczne, leczenie sanatoryjne, przypadaj cych na 1 osob (tzw. uj cie mikroekonomiczne) oraz ich przeliczenie na skal całej gospodarki narodowej (uj cie makroekonomiczne). Wyszczególnienie Tabela 3. Wydatki gospodarstw domowych na zakupy usług medycznych w Polsce w latach Lata Miesi czne wydatki na 1 osob (zł) 9,59 10,36 10,26 10,05 11,13 12,88 Liczba ludno ci (tys.) Wydatki gospodarstw domowych (mln zł) 4 398, , , , , ,2 ródło: Obliczenia własne na podstawie wydawnictwa GUS: Warunki ycia ludno ci oraz Rocznika Statystycznego z lat Ostatnie lata przyniosły tendencj wzrostow wydatków gospodarstw domowych na zakup usług medycznych. Pojawiaj si jednak w tpliwo ci, czy deklaracje respondentów z obj tych badaniami bud etów gospodarstw domowych s wiarygodne, czy dane dotycz ce wysoko ci wydatków na zakup usług medycznych nie s zani one. W raporcie Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga, przygotowanym dla Ministerstwa Zdrowia przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Stanisławy Golinowskiej w 2004 roku znalazło si stwierdzenie, i wydatki na ochron zdrowia deklarowane przez ankietowanych uczestników bada bud etów gospodarstw domowych nale y traktowa jako minimalne 8. Ta uwaga odnosi si niew tpliwie tak e do deklarowanych wydatków na usługi medyczne. A zatem ustalona na podstawie bada bud etów kwota wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne w skali gospodarki narodowej tak e winna by traktowana jako minimalna. W tabeli 4 przedstawiono wydatki prywatne na zakup usług medycznych w Polsce w latach Obok wydatków gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie BBGD, znalazły si w niej tak e inne wydatki prywatne: wydatki przedsi biorstw, instytucji niekomercyjnych i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, których wysoko przyj to za Narodowym Rachunkiem Zdrowia. 8 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004, s. 33.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Tabela 4. Wydatki prywatne na zakup usług medycznych w Polsce w latach (mln zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki gospodarstw domowych 4 398, , , , , ,2 (na podstawie BBGD) Inne wydatki prywatne 1 531, , Razem wydatki prywatne 6 069, , , , , ,2 Dynamika zmian (%) - 105,2 97,2 107,3 110,5 114,5 ródło: Obliczenia własne na podstawie wydawnictwa GUS: Warunki ycia ludno ci, Rocznika Statystycznego z lat oraz Narodowych Rachunków Zdrowia dla lat , GUS. Ostatnie lata obj te analiz przyniosły tendencj wzrostow wydatków prywatnych na zakup usług medycznych w Polsce. W roku 2005 wydatki te wzrosły o prawie 7,5% w stosunku do roku 2004, dynamika wzrostu wydatków prywatnych w roku 2006 wyniosła ponad 10%, a w roku 2007 odnotowano wzrost wydatków prywatnych na usługi medyczne o prawie 15% (w stosunku do roku 2006). Wobec krytyki kierowanej pod adresem BBGD, jako mało wiarygodnego ródła informacji, o rzeczywistych wydatkach gospodarstw domowych, nale y zastanowi si nad mo liwo ci wykorzystania tzw. rachunków narodowych i ich elementu składowego tj. kategorii spo ycie indywidualne (z dochodów osobistych) w sektorze gospodarstw domowych w pozycji rodzajowej zdrowie 9. Za tez o adekwatno ci tej pozycji do faktycznie poniesionych przez gospodarstwa domowe wydatków na ochron zdrowia przemawia m. in. fakt, i w rachunkach narodowych doszacowuje si warto szarej gospodarki 10 w tym wypadku jest to warto usług medycznych wiadczonych odpłatnie przez lekarzy prowadz cych praktyki prywatne, a nie maj cych podpisanej umowy o kontraktowanie wiadcze z Narodowym Funduszem Zdrowia, opłat nieformalnych ponoszonych w placówkach publicznej opieki medycznej, itp 11. Kategoria ta odzwierciedla precyzyjnie wysoko wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe na zakup leków, sprz tu medycznego, usług medycznych, itp Na system rachunków narodowych składa si zbiór wzajemnie ze sob powi zanych rachunków makroekonomicznych, pozwalaj cych na uzyskanie spójnych danych o dochodach, tj. ródłach finansowania wydatków z danymi dotycz cymi produkcji i jej rozdysponowania na spo ycie i akumulacj oraz saldo wymiany z zagranic (eksport netto) Rocznik Statystyczny 2008 GUS, str Rocznik Statystyczny 2008 GUS, str K. Ry, Z. Skrzypczak Jaka jest rzeczywista relacja wydatków na ochron zdrowia do PKB?, w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarz dzania pod red. K. Rycia i Z. Skrzypczak, Wydawnictwo WZ UW Wzmiank o mo liwo ci wykorzystania tej wielko ci znajdujemy w raporcie Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga I, przygotowanym dla Ministerstwa Zdrowia, ale tylko przy krótkookresowej prognozie wydatków na ochron zdrowia. Zob.: str : Zakłada si, i wydatki na ochron zdrowia mog by kwantyfikowane jako suma: - realnych całkowitych wydatków publicznych, - realnych wydatków ludno ci z dochodów osobistych... na grup towarów i usług zdrowie (rachunki narodowe).

8 272 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce Wykorzystanie rachunków narodowych do oszacowania wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne wymaga najpierw ustalenia wysoko ci wydatków konsumentów na zakup leków i sprz tu medycznego oraz odj cia ich warto ci od ogółu wydatków na zdrowie. W dalszej cz ci materiału przedstawiono dwa warianty wyceny warto ci rynku farmaceutycznego: wg danych firmy IMS Health, na których oparli si, (doszacowuj c mar hurtow i detaliczn oraz podatek VAT) przy wycenie rynku leków, eksperci przygotowuj cy dla Ministerstwa Zdrowia raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga II 13, wg danych firmy badawczej PMR (warto zakupionych leków wyra ono w cenach detalicznych) 14. W tabeli 5 przedstawiono wydatki prywatne na usługi medyczne w Polsce w latach Aby ustali wydatki gospodarstw domowych na usługi medyczne, od wydatków na ochron zdrowia odj to równowarto wydatków na zakup leków (wg dwóch wariantów: pierwszy zawiera dane z Zielonej Ksi gi II, oparte na materiale IMS Health, a drugi zawiera dane na temat rynku leków, przygotowane przez PMR) oraz oszacowane na 500 mln zł wydatki na zakup sprz tu medycznego. Tabela 5. Wydatki prywatne na usługi medyczne w latach (mln zł) Lata Wyszczególnienie I. 1. Wydatki prywatne gospodarstw domowych I. 2. Warto kupionych przez gospodarstwa domowe leków: I.2.a. dane wg IMS Health I.2.b. dane wg PMR I. 3. Warto kupionego sprz tu medycznego I. Wydatki gospodarstw domowych na usługi medyczne [I.1. (I.2 + I.3)] wariant a [I.1. (I.2.a. + I.3)] wariant b [I.1. (I.2.b. + I.3)] II. Inne wydatki prywatne III. Wydatki prywatne na usługi medyczne: wariant a wariant b ródło: Zestawienie, szacunki i obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego 2008, GUS Warszawa Finansowanie ochrony zdrowia Zielona Ksi ga II, Warszawa 2008, str. 104 i nast. 14 Raport Rynek farmaceutyczny w Polsce, PMR Publications,

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Widoczne jest bardzo du e zró nicowanie wydatków prywatnych na zakup usług medycznych zale ne od przyj tej metody ustalania wydatków gospodarstw domowych oraz ródła informacji o stanie rynku leków, przy jednoczesnej wyra nej tendencji wzrostowej wydatków liczonych w oparciu o ka d z ww. metod. W ostatnim okresie w prasie, zarówno codziennej, jak i bran owej pojawiły si i s przedmiotem analiz dane zaczerpni te z raportów firmy PMR i Pharmapoland 15, dotycz ce wydatków prywatnych poniesionych na opiek zdrowotn w latach i prognozowanych na lata Przedstawiono je w tabeli 6. Tabela 6. Warto i dynamika rynku prywatnej opieki zdrowotnej (mld zł) Lata Wyszczególnienie p 2010p 2011p Prywatna opieka zdrowotna Dynamika zmian - 7% 12% 13% 7% 9% 11% Leki i sprz t medyczny (60% warto ci) 11,4 12,0 13,8 15,6 16,8 18,0 19,8 Usługi medyczne 7,6 8,0 9,2 10,4 11,2 12,0 13,2 ródło: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju , maj 2009, Autorzy raportu przyj li zało enie, i ok. 60% wydatków na prywatn opiek zdrowotn stanowi wydatki na leki i sprz t medyczny a zatem wydatki na zakup usług medycznych stanowi ok. 40% wydatków na opiek zdrowotn. W ostatnich dwóch latach wydatki prywatne na usługi medyczne rosły systematycznie (w tempie kilkunastu procent rocznie), a prognozy na najbli sze trzy lata s tylko troch mniej optymistyczne. Na wykresie 1 zestawiono dla lat wysoko wydatków na zakup usług medycznych, ustalon w oparciu o ró ne metody (zgodnie z chronologi prezentowan w opracowaniu). W trzech metodach wydatki przedsi biorstw i instytucji przyj to w tej samej wysoko ci, zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia; natomiast ró ni je sposób ustalania poziomu wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne: metoda 1 wydatki liczone w oparciu o BBGD (tabela 4), metoda 2 wydatki ustalono w oparciu o rachunki narodowe, z uwzgl dnieniem wydatków na leki wg danych IMS Heath (tabela 5), metoda 3 wydatki ustalono w oparciu o rachunki narodowe, z uwzgl dnieniem wydatków na leki wg danych PMR (tabela 5). Ostatni, czwarty, zawarty na wykresie zestaw wielko ci wydatków prywatnych na usługi medyczne został zaczerpni ty z raportu PMR (tabela 6). Porównanie danych z raportu PMR dotycz cych wysoko ci wydatków na usługi medyczne z szacunkami autorów, przedstawionymi w tabelach 4 i 5 (zgodnie z metodami 1 3) wskazuje na znaczne zró nicowanie analizowanych wielko ci. 15 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju , maj 2009, oraz Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009, PMR Publications,

10 274 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce Wykres 1. Wydatki prywatne na usługi medyczne w latach (mln zł) metoda metoda dane PMR 8000 metoda ródło: Opracowanie własne na podstawie tabel Podsumowanie Zestawienie danych o warto ci polskiego rynku prywatnych usług medycznych, obliczonych przez ró ne gremia i ró nymi metodami daj cych zró nicowane wyniki upowa nia do stwierdzenia, i wła ciwie nie wiadomo, ile rodków pieni nych przeznaczaj podmioty indywidualne w Polsce na zakup usług medycznych a tym samym, nie wiadomo, ile rodków finansowych znajduje si w polskim systemie ochrony zdrowia. Bibliografia 1. Baran A., yra M. Narodowy Rachunek Zdrowia. Wydatki na ochron zdrowia 1999, 2002, 2003, GUS Warszawa Bud ety gospodarstw domowych w latach , GUS Warszawa Chom towska B. Lecznice zdrowo zarobiły, artykuł z dn D blewski S. Abonament prosz, , Gazeta Ubezpieczeniowa on-line, 5. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga I ;[p p, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Mołdach R. Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009, str. 4,

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Rocznik Statystyczny RP, GUS Warszawa Ry K., Skrzypczak Z. Jaka jest rzeczywista relacja wydatków na ochron zdrowia do PKB?, w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarz dzania pod red. K. Rycia i Z. Skrzypczak, Wydawnictwo WZ UW Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009, PMR Publications, 11. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju , maj 2009, ESTIMATION OF EXPENSES ON PRIVATE MEDICAL SERVICES IN POLAND MAIN CHALLENGES Summary Expenses on private healthcare services in Poland are being estimated in this publication. Estimation of private expenses is rather difficult, as all available data come from various sources, are incomplete, or not fully reliable. Data collection methods, as well as reporting systems are not well developed, so it is almost impossible to capture all outlays born by employers on medical services for their employees. Using various methods and several sources of information while estimating expenditures on private medical services leads to different results. Therefore the statement that we do not know exactly how much money is spent on private healthcare services is true. This means we do not have adequate knowledge on financial resources in Polish healthcare system, neither do we know the share of private services in the medical sector. Keywords: expenses on private healthcare services, expenditures on medical services for employees, financial resources in Polish healthcare system Zofia Skzypczak Józef Haczy ski Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, ul. Szturmowa 1/3

WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK

WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK Streszczenie Celem opracowania jest przedstawienie skali oraz dynamiki zmian wydatków na ochron zdrowia polskich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Hospicjum to też życie

Hospicjum to też życie OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA Hospicjum to też życie Prosimy o pomoc w zapewnieniu dobrej opieki naszym pacjentom Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich Sejm RP Komisja Zdrowia 14.01.2015 r. WNIOSKI dotyczące

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care Krzysztof Łanda 1 z 9 KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS OBSZAR A KOSZYK WIADCZE rodki ze sk adki podstawowej GWARANTOWANYCH OBSZAR B tanie drogie A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS Pacjenci

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

B/ZA Grudziądz, dnia...

B/ZA Grudziądz, dnia... B/ZA Grudziądz, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 WNIOSEK o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie onkologii. Działalność Fundacji Watch Health Care

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie onkologii. Działalność Fundacji Watch Health Care www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie onkologii Działalność Fundacji Watch Health Care Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo