PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE"

Transkrypt

1 PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE ZOFIA SKZYPCZAK JÓZEF HACZY SKI Uniwersytet Warszawski Streszczenie Opracowanie jest prób oszacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce. Jest to niełatwe zadanie, poniewa brakuje pełnych, wiarygodnych i jednorodnych danych. Brakuje sposobów, które umo liwiłyby zebranie kompletnych informacji o wydatkach przedsi biorstw i instytucji na usługi medyczne dla pracowników. Posługiwanie si ró nymi metodami i korzystanie z ró nych ródeł informacji przy próbie ustalenia wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne daje zró nicowane wyniki. Uzasadnione wydaje si by zatem stwierdzenie, e nie wiemy dokładnie, ile rodków trafia do prywatnych wiadczeniodawców usług medycznych w Polsce, czyli de facto nie wiemy, ile rodków finansowych znajduje si w polskim systemie ochrony zdrowia i jak rol odgrywaj w nim wydatki prywatne. Słowa kluczowe: wydatki na prywatne usługi medyczne, wydatki przedsi biorstw na usługi medyczne dla pracowników, rodki finansowe w polskim systemie ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie Wydatki na ochron zdrowia ponoszone przez prywatne podmioty, tj. gospodarstwa domowe oraz przedsi biorstwa i instytucje obejmuj wydatki na zakup leków i sprz tu medycznego, opłaty za wizyty lekarskie, badania diagnostyczne i usługi rehabilitacyjne, zakupy abonamentów, uprawniaj cych do korzystania z placówek prywatnych wiadcz cych usługi medyczne oraz prywatnych ubezpiecze zdrowotnych. Warto transakcji na rynku aptecznym oraz wysoko wydatków gospodarstw domowych na zakup leków były ju przedmiotem analiz autorów, natomiast niniejsze opracowanie jest prób oszacowania warto ci transakcji dokonywanych na rynku prywatnych usług medycznych. Jest to niełatwe zadanie, poniewa brakuje pełnych, wiarygodnych i jednorodnych danych. wiadczeniodawcy prywatnych usług medycznych nie zawsze s zainteresowani ujawnieniem poziomu swoich przychodów. Brakuje sposobów, które umo liwiłyby zebranie kompletnych informacji o wydatkach przedsi biorstw i instytucji na usługi medyczne dla pracowników. Posługiwanie si ró nymi metodami i korzystanie z ró nych ródeł informacji przy próbie ustalenia wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne daje zró nicowane wyniki. Uzasadnione wydaje si by zatem stwierdzenie, e nie wiemy dokładnie ile rodków trafia do prywatnych wiadczeniodawców usług medycznych w Polsce, czyli de facto nie wiemy, ile rodków finansowych znajduje si w polskim systemie ochrony zdrowia i jak rol odgrywaj w nim wydatki prywatne.

2 266 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce 2. Uczestnicy rynku prywatnych usług medycznych w Polsce Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce ma tak, jak ka dy rynek dóbr i usług stron poda ow i popytow. Stron poda ow reprezentuj sob wiadczeniodawcy usług, tj.: prywatne centra medyczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze, prowadz cy prywatne praktyki lekarskie. wiadczeniodawcy wyst puj jako podmioty na rynku prywatnych usług medycznych wykonuj c usługi medyczne, na których realizacj nie podpisano kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prywatne centra medyczne, które pojawiły si w Polsce po transformacji ustrojowej, wiadczyły pocz tkowo usługi medyczne głównie pracownikom du ych firm i mi dzynarodowych korporacji, którym pracodawcy wykupili abonamenty. Prywatna opieka medyczna stała si w Polsce jednym z najbardziej po danych bonusów, nierzadko maj cych wpływ na decyzje pracowników o zmianie miejsca pracy lub pozostaniu u danego pracodawcy. Obecnie klientami prywatnych centrów zostaj coraz cz ciej posiadaj cy abonamenty pracownicy mniejszych firm, a tak e osoby b d ce posiadaczami polis ubezpieczeniowych (które sfinansowali sami lub ich pracodawcy) oraz pacjenci płac cy indywidualnie za ka d usług medyczn. Na polskim rynku prywatnych usług medycznych wyra nie dominuje kilka najwi kszych podmiotów i trwaj procesy konsolidacyjne. Coraz wi cej firm medycznych jest kupowanych przez fundusze inwestycyjne. Najwi kszym graczem na polskim rynku usług medycznych stał si ostatnio Lux Med spółka z o.o. jest to najnowszy i najwi kszy podmiot, powstały w wyniku konsolidacji (od 5 stycznia 2009 r). Jej wła cicielem jest Mid Europa Partners, fundusz private equity, inwestuj cy we wschodniej cz ci Europy. W skład grupy Lux Med wchodz : Kliniki Medyczne Lux Med, Prywatne Centra Medyczne Promedis oraz Medycyna Rodzinna. Kapitałowo powi zane z grup jest równie Centrum Medyczne LIM 1. Wyniki badania przeprowadzonego w 2009 roku na zlecenie Ogólnopolskiego Zwi zku Medycyny Prywatnej Medycyna Prywatna 2 pokazuj, i sektor opieki zdrowotnej zlokalizowany w prywatnych centrach medycznych cechowała w latach znaczna dynamika wzrostu (tabela 1). W badaniu wzi ło udział 9 spo ród 20 najwi kszych podmiotów, w tym wszystkie firmy z czołówki operatorów sieci usług medycznych. W uj ciu ilo ciowym oznacza to, i w badaniu uczestniczyło 45% prywatnych centrów medycznych, ale jego reprezentatywno jest znacznie wi ksza ze wzgl du na udział w badaniach najwi kszych firm. Opieraj c si na wysoko ci składek członkowskich w Zwi zku, która w du ym stopniu jest proporcjonalna do przychodu firm, mo na stwierdzi, i w badaniu uczestniczyły firmy reprezentuj ce ok. 70% kapitału firm członkowskich. 1 S. D blewski Abonament prosz, , Gazeta Ubezpieczeniowa on-line, 2 R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Tabela 1. Przychody prywatnych polskich centrów medycznych (9 podmiotów) i ich dynamika wzrostu. Lata Wyszczególnienie Przychód sektora w mln zł 533,4 699,3 930,4 Dynamika wzrostu sektora - 31,1% 33,1% Dynamika wzrostu firm ( rednia) 28,6% 32,9% 35,3% Dynamika wzrostu firm (najni sza) 17,0% 25,3% 7,8% ródło: R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009, str. 4, Rok 2008, w którym objawy spowolnienia gospodarczego były ju widoczne w gospodarce, był dla centrów medycznych najlepszym spo ród badanych lat, zarówno pod wzgl dem wielko ci sprzeda y usług medycznych, jak i ich dynamiki. Utrzymuj cy si w latach ponad 30% wzrost przychodów na rynku usług medycznych wyró nia korzystnie ten sektor na tle innych sektorów gospodarki. Dane o ilo ci prowadzonych prywatnych praktyk lekarskich i stomatologicznych, finansowanych ze rodków niepublicznych 3 oraz liczbie udzielonych porad, oszacowane przez Główny Urz d Statystyczny, przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Praktyki lekarskie i stomatologiczne oraz ilo udzielonych porad w placówkach finansowanych ze rodków niepublicznych ( tys.) Rok Ilo prowadzonych praktyk Liczba udzielonych porad lekarskich stomatologicznych lekarskich stomatologicznych ,0 8, ,6 7, ,2 8, ,1 8, ródło: Rocznik Statystyczny 2008, GUS Warszawa, str W latach o ok. 25% wzrosła ilo prowadzonych prywatnych praktyk lekarskich (praktyki stomatologiczne pozostawały na zbli onym poziomie); liczba udzielonych porad lekarskich finansowanych ze rodków prywatnych zwi kszyła si o ponad 110%, a porad stomatologicznych o prawie 80%. Stron popytow rynku usług medycznych reprezentuj pacjenci, którzy korzystaj z odpłatnie wiadczonych usług. Odpłatno za usługi medyczne mo e przybra posta : wydatków bezpo rednich gospodarstw domowych, które zdecydowały si zapłaci za konkretn usług w momencie tzw. zaistnienia potrzeby zdrowotnej, 3 Dane dotycz ce praktyk lekarskich i stomatologicznych, działaj cych wył cznie w ramach rodków niepublicznych oszacowano na podstawie wyników badania reprezentacyjnego podmiotów, w których liczba pracuj cych nie przekracza 9 osób Zob. Rocznik Statystyczny 2008, str. 366.

4 268 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce przedpłat, dokonywanych przez pracodawców w zwi zku z zakupem abonamentów dla pracowników; pracownik nabywa w ten sposób uprawnienie do wiadczenia otrzymywanego w sektorze prywatnych usług medycznych, a z samego wiadczenia korzysta dopiero w momencie zaistnienia potrzeby zdrowotnej, przedpłat, zwi zanych z zakupem polis ubezpieczeniowych przez pracownika lub pracodawc (stanowi cych zazwyczaj element ubezpieczenia grupowego lub uzupełnienie ubezpieczenia na ycie). Badania przeprowadzone na zlecenie Ogólnopolskiego Zwi zku Medycyny Prywatnej Medycyna Prywatna 4 pozwoliły wskaza podstawowe ródła finansowania opieki medycznej w obj tych analiz centrach medycznych (tabela 3). Tabela 3. ródła finansowania usług medycznych w polskich centrach medycznych (9 podmiotów) w 2008 roku Płatnicy usług medycznych Pacjenci Pracodawcy NFZ Ubezpieczenia Inne rednio (%) 29,5 43,7 38,3 3,3 1,3 Najmniej (%) 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Najwi cej (%) 98,0 95,0 81,0 5,0 3,0 ródło: R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009, str. 5, Najwi kszy redni udział w finansowaniu opieki zdrowotnej otrzymywanej w badanych centrach medycznych mieli pracodawcy (43,7%), Narodowy Fundusz Zdrowia (38,3%) i pacjenci (29,5%); niewielki odsetek usług medycznych finansowano z ubezpiecze prywatnych (3,3%). W obj tej badaniami grupie znalazły si zarówno centra medyczne finansowane w zasadniczej cz ci ze składek publicznych (max. 81%), pracodawców (max. 95%) i bezpo rednio przez pacjentów (max. 98%). Dane te s dowodem znacz cego zró nicowania placówek pod wzgl dem dominuj cego płatnika wiadczonych usług. Pod stał opiek obj tych badaniem centrów medycznych pozostawało w 2008 roku ponad 1,2 mln osób. Najwi kszym płatnikiem usług medycznych dla tej grupy byli pracodawcy (73,8% pacjentów). Obok osób obj tych stał opiek, finansowan z przedpłat, ok. 650 tys. osób skorzystało z usług medycznych na zasadach fee-for service (tzw. opłata na wiadczenie). Badania nie pozwalaj jednoznacznie stwierdzi, czy i w jakiej cz ci osoby te pozostawały pod stał opiek placówki medycznej, czy te wizyty w centrum medycznym były jednorazowe czy sporadyczne. Mo na zatem przyj, e z usług badanych centrów medycznych skorzystali w 2008 roku pacjenci mieszcz cy si w przedziale od 1,2 mln 1,8 mln osób. 4 R. Mołdach Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009,

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Ustalanie poziomu wydatków na prywatne usługi medyczne Prywatnymi podmiotami dokonuj cymi zakupu usług medycznych s gospodarstwa domowe oraz przedsi biorstwa. Autorzy podj li prób ustalenia wydatków prywatnych na usługi medyczne, traktuj c je jako sum wydatków gospodarstw domowych oraz przedsi biorstw i instytucji na zakup usług medycznych oraz przedpłat z tytułu zakupu abonamentów medycznych i prywatnych ubezpiecze zdrowotnych, dokonywanych głównie przez przedsi biorców. Wydatki przedsi biorstw na usługi medyczne s trudne do precyzyjnego okre lenia. Ta opinia sformułowana została przez ekspertów podczas konstrukcji Narodowego Rachunku Zdrowia dla Polski 5 (przygotowanego wg metodologii OECD) i do dnia dzisiejszego wci pozostaje aktualna. W prezentowanym materiale, do oszacowania wydatków prywatnych na usługi medyczne, ponoszonych przez inne podmioty ni gospodarstwa domowe, wykorzystano stosowny fragment Narodowego Rachunku Zdrowia. Jest to wynikaj cy z klasyfikacji według ródeł finansowania element składowy pozycji HF.2.: Sektor prywatny 6. Pozwala on ustali wydatki przedsi biorstw na wiadczenia z zakresu medycyny pracy, na zakupy abonamentów oraz prywatnych ubezpiecze zdrowotnych oraz wydatki instytucji niekomercyjnych non-profit (zakładamy, e te podmioty nie kupuj leków i sprz tu medycznego). Do ustalenia wysoko ci wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne wykorzystano dwa ródła informacji: badania bud etów gospodarstw domowych (BBGD), rachunki narodowe, umo liwiaj ce dzi ki ostatecznemu podziałowi dochodu narodowego ustalenie poziomu wydatków na zakupione przez gospodarstwa domowe dobra i usługi konsumpcyjne. Badania bud etów gospodarstw domowych (BBGD) pozwalaj ustali wysoko i struktur wydatków na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych. Umo liwiaj m. in. okre lenie miesi cznych wydatków na zdrowie, przypadaj cych na 1 osob, ponoszonych w przeci tnych gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach domowych, nale cych do ró nych grup społecznoekonomicznych. Analiza struktury wydatków na zdrowie umo liwia wyodr bnienie wydatków na 7 : 1. artykuły medyczno-farmaceutyczne, urz dzenia i sprz t medyczny (w ród nich wyodr bnione s leki), 2. usługi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej (opłaty za porady lekarskie, wykonanie zabiegów chirurgicznych, zdj rentgenowskich, EKG, USG, usługi dentystyczne, analizy laboratoryjne, wykonanie zabiegów piel gnacyjnych, opieka nad chorymi, usługi pogotowia ratunkowego, medycyna niekonwencjonalna), 3. usługi szpitalne i sanatoryjne (opłaty za usługi wiadczone osobom przebywaj cym w szpitalu, porady lekarskie, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, bada medycznych, zdj 5 A. Baran, M. yra Narodowy Rachunek Zdrowia, GUS Warszawa pozycja HF.2. Sektor prywatny, pomniejszona o pozycj HF.2.3. Wydatki gospodarstw domowych; jako wielko ró nicowa pozostaje suma: HF HF.2.2. Prywatne ubezpieczenia oraz HF.2.4. Instytucje niekomercyjne i HF.2.5. Przedsi biorstwa (medycyna pracy), Zob.: A. Baran, M. yra - Narodowy rachunek zdrowia, GUS Warszawa 2006, s Bud ety gospodarstw domowych w 2007 roku, GUS Warszawa 2008, str. 183.

6 270 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce rentgenowskich, opłaty zwi zane z leczeniem sanatoryjnym, w zakładach rehabilitacyjnych). W tabeli 3 przedstawiono wysoko przeci tnych miesi cznych wydatków na szeroko poj te usługi medyczne, tj. porady lekarskie, analizy laboratoryjne, badania medyczne, zabiegi chirurgiczne, leczenie sanatoryjne, przypadaj cych na 1 osob (tzw. uj cie mikroekonomiczne) oraz ich przeliczenie na skal całej gospodarki narodowej (uj cie makroekonomiczne). Wyszczególnienie Tabela 3. Wydatki gospodarstw domowych na zakupy usług medycznych w Polsce w latach Lata Miesi czne wydatki na 1 osob (zł) 9,59 10,36 10,26 10,05 11,13 12,88 Liczba ludno ci (tys.) Wydatki gospodarstw domowych (mln zł) 4 398, , , , , ,2 ródło: Obliczenia własne na podstawie wydawnictwa GUS: Warunki ycia ludno ci oraz Rocznika Statystycznego z lat Ostatnie lata przyniosły tendencj wzrostow wydatków gospodarstw domowych na zakup usług medycznych. Pojawiaj si jednak w tpliwo ci, czy deklaracje respondentów z obj tych badaniami bud etów gospodarstw domowych s wiarygodne, czy dane dotycz ce wysoko ci wydatków na zakup usług medycznych nie s zani one. W raporcie Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga, przygotowanym dla Ministerstwa Zdrowia przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Stanisławy Golinowskiej w 2004 roku znalazło si stwierdzenie, i wydatki na ochron zdrowia deklarowane przez ankietowanych uczestników bada bud etów gospodarstw domowych nale y traktowa jako minimalne 8. Ta uwaga odnosi si niew tpliwie tak e do deklarowanych wydatków na usługi medyczne. A zatem ustalona na podstawie bada bud etów kwota wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne w skali gospodarki narodowej tak e winna by traktowana jako minimalna. W tabeli 4 przedstawiono wydatki prywatne na zakup usług medycznych w Polsce w latach Obok wydatków gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie BBGD, znalazły si w niej tak e inne wydatki prywatne: wydatki przedsi biorstw, instytucji niekomercyjnych i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, których wysoko przyj to za Narodowym Rachunkiem Zdrowia. 8 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004, s. 33.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Tabela 4. Wydatki prywatne na zakup usług medycznych w Polsce w latach (mln zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki gospodarstw domowych 4 398, , , , , ,2 (na podstawie BBGD) Inne wydatki prywatne 1 531, , Razem wydatki prywatne 6 069, , , , , ,2 Dynamika zmian (%) - 105,2 97,2 107,3 110,5 114,5 ródło: Obliczenia własne na podstawie wydawnictwa GUS: Warunki ycia ludno ci, Rocznika Statystycznego z lat oraz Narodowych Rachunków Zdrowia dla lat , GUS. Ostatnie lata obj te analiz przyniosły tendencj wzrostow wydatków prywatnych na zakup usług medycznych w Polsce. W roku 2005 wydatki te wzrosły o prawie 7,5% w stosunku do roku 2004, dynamika wzrostu wydatków prywatnych w roku 2006 wyniosła ponad 10%, a w roku 2007 odnotowano wzrost wydatków prywatnych na usługi medyczne o prawie 15% (w stosunku do roku 2006). Wobec krytyki kierowanej pod adresem BBGD, jako mało wiarygodnego ródła informacji, o rzeczywistych wydatkach gospodarstw domowych, nale y zastanowi si nad mo liwo ci wykorzystania tzw. rachunków narodowych i ich elementu składowego tj. kategorii spo ycie indywidualne (z dochodów osobistych) w sektorze gospodarstw domowych w pozycji rodzajowej zdrowie 9. Za tez o adekwatno ci tej pozycji do faktycznie poniesionych przez gospodarstwa domowe wydatków na ochron zdrowia przemawia m. in. fakt, i w rachunkach narodowych doszacowuje si warto szarej gospodarki 10 w tym wypadku jest to warto usług medycznych wiadczonych odpłatnie przez lekarzy prowadz cych praktyki prywatne, a nie maj cych podpisanej umowy o kontraktowanie wiadcze z Narodowym Funduszem Zdrowia, opłat nieformalnych ponoszonych w placówkach publicznej opieki medycznej, itp 11. Kategoria ta odzwierciedla precyzyjnie wysoko wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe na zakup leków, sprz tu medycznego, usług medycznych, itp Na system rachunków narodowych składa si zbiór wzajemnie ze sob powi zanych rachunków makroekonomicznych, pozwalaj cych na uzyskanie spójnych danych o dochodach, tj. ródłach finansowania wydatków z danymi dotycz cymi produkcji i jej rozdysponowania na spo ycie i akumulacj oraz saldo wymiany z zagranic (eksport netto) Rocznik Statystyczny 2008 GUS, str Rocznik Statystyczny 2008 GUS, str K. Ry, Z. Skrzypczak Jaka jest rzeczywista relacja wydatków na ochron zdrowia do PKB?, w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarz dzania pod red. K. Rycia i Z. Skrzypczak, Wydawnictwo WZ UW Wzmiank o mo liwo ci wykorzystania tej wielko ci znajdujemy w raporcie Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga I, przygotowanym dla Ministerstwa Zdrowia, ale tylko przy krótkookresowej prognozie wydatków na ochron zdrowia. Zob.: str : Zakłada si, i wydatki na ochron zdrowia mog by kwantyfikowane jako suma: - realnych całkowitych wydatków publicznych, - realnych wydatków ludno ci z dochodów osobistych... na grup towarów i usług zdrowie (rachunki narodowe).

8 272 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce Wykorzystanie rachunków narodowych do oszacowania wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne wymaga najpierw ustalenia wysoko ci wydatków konsumentów na zakup leków i sprz tu medycznego oraz odj cia ich warto ci od ogółu wydatków na zdrowie. W dalszej cz ci materiału przedstawiono dwa warianty wyceny warto ci rynku farmaceutycznego: wg danych firmy IMS Health, na których oparli si, (doszacowuj c mar hurtow i detaliczn oraz podatek VAT) przy wycenie rynku leków, eksperci przygotowuj cy dla Ministerstwa Zdrowia raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga II 13, wg danych firmy badawczej PMR (warto zakupionych leków wyra ono w cenach detalicznych) 14. W tabeli 5 przedstawiono wydatki prywatne na usługi medyczne w Polsce w latach Aby ustali wydatki gospodarstw domowych na usługi medyczne, od wydatków na ochron zdrowia odj to równowarto wydatków na zakup leków (wg dwóch wariantów: pierwszy zawiera dane z Zielonej Ksi gi II, oparte na materiale IMS Health, a drugi zawiera dane na temat rynku leków, przygotowane przez PMR) oraz oszacowane na 500 mln zł wydatki na zakup sprz tu medycznego. Tabela 5. Wydatki prywatne na usługi medyczne w latach (mln zł) Lata Wyszczególnienie I. 1. Wydatki prywatne gospodarstw domowych I. 2. Warto kupionych przez gospodarstwa domowe leków: I.2.a. dane wg IMS Health I.2.b. dane wg PMR I. 3. Warto kupionego sprz tu medycznego I. Wydatki gospodarstw domowych na usługi medyczne [I.1. (I.2 + I.3)] wariant a [I.1. (I.2.a. + I.3)] wariant b [I.1. (I.2.b. + I.3)] II. Inne wydatki prywatne III. Wydatki prywatne na usługi medyczne: wariant a wariant b ródło: Zestawienie, szacunki i obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego 2008, GUS Warszawa Finansowanie ochrony zdrowia Zielona Ksi ga II, Warszawa 2008, str. 104 i nast. 14 Raport Rynek farmaceutyczny w Polsce, PMR Publications,

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Widoczne jest bardzo du e zró nicowanie wydatków prywatnych na zakup usług medycznych zale ne od przyj tej metody ustalania wydatków gospodarstw domowych oraz ródła informacji o stanie rynku leków, przy jednoczesnej wyra nej tendencji wzrostowej wydatków liczonych w oparciu o ka d z ww. metod. W ostatnim okresie w prasie, zarówno codziennej, jak i bran owej pojawiły si i s przedmiotem analiz dane zaczerpni te z raportów firmy PMR i Pharmapoland 15, dotycz ce wydatków prywatnych poniesionych na opiek zdrowotn w latach i prognozowanych na lata Przedstawiono je w tabeli 6. Tabela 6. Warto i dynamika rynku prywatnej opieki zdrowotnej (mld zł) Lata Wyszczególnienie p 2010p 2011p Prywatna opieka zdrowotna Dynamika zmian - 7% 12% 13% 7% 9% 11% Leki i sprz t medyczny (60% warto ci) 11,4 12,0 13,8 15,6 16,8 18,0 19,8 Usługi medyczne 7,6 8,0 9,2 10,4 11,2 12,0 13,2 ródło: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju , maj 2009, Autorzy raportu przyj li zało enie, i ok. 60% wydatków na prywatn opiek zdrowotn stanowi wydatki na leki i sprz t medyczny a zatem wydatki na zakup usług medycznych stanowi ok. 40% wydatków na opiek zdrowotn. W ostatnich dwóch latach wydatki prywatne na usługi medyczne rosły systematycznie (w tempie kilkunastu procent rocznie), a prognozy na najbli sze trzy lata s tylko troch mniej optymistyczne. Na wykresie 1 zestawiono dla lat wysoko wydatków na zakup usług medycznych, ustalon w oparciu o ró ne metody (zgodnie z chronologi prezentowan w opracowaniu). W trzech metodach wydatki przedsi biorstw i instytucji przyj to w tej samej wysoko ci, zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia; natomiast ró ni je sposób ustalania poziomu wydatków gospodarstw domowych na usługi medyczne: metoda 1 wydatki liczone w oparciu o BBGD (tabela 4), metoda 2 wydatki ustalono w oparciu o rachunki narodowe, z uwzgl dnieniem wydatków na leki wg danych IMS Heath (tabela 5), metoda 3 wydatki ustalono w oparciu o rachunki narodowe, z uwzgl dnieniem wydatków na leki wg danych PMR (tabela 5). Ostatni, czwarty, zawarty na wykresie zestaw wielko ci wydatków prywatnych na usługi medyczne został zaczerpni ty z raportu PMR (tabela 6). Porównanie danych z raportu PMR dotycz cych wysoko ci wydatków na usługi medyczne z szacunkami autorów, przedstawionymi w tabelach 4 i 5 (zgodnie z metodami 1 3) wskazuje na znaczne zró nicowanie analizowanych wielko ci. 15 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju , maj 2009, oraz Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009, PMR Publications,

10 274 Zofia Skrzypczak, Józef Haczy ski Problemy szacowania wydatków na prywatne usługi medyczne w Polsce Wykres 1. Wydatki prywatne na usługi medyczne w latach (mln zł) metoda metoda dane PMR 8000 metoda ródło: Opracowanie własne na podstawie tabel Podsumowanie Zestawienie danych o warto ci polskiego rynku prywatnych usług medycznych, obliczonych przez ró ne gremia i ró nymi metodami daj cych zró nicowane wyniki upowa nia do stwierdzenia, i wła ciwie nie wiadomo, ile rodków pieni nych przeznaczaj podmioty indywidualne w Polsce na zakup usług medycznych a tym samym, nie wiadomo, ile rodków finansowych znajduje si w polskim systemie ochrony zdrowia. Bibliografia 1. Baran A., yra M. Narodowy Rachunek Zdrowia. Wydatki na ochron zdrowia 1999, 2002, 2003, GUS Warszawa Bud ety gospodarstw domowych w latach , GUS Warszawa Chom towska B. Lecznice zdrowo zarobiły, artykuł z dn D blewski S. Abonament prosz, , Gazeta Ubezpieczeniowa on-line, 5. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga I ;[p p, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Mołdach R. Badanie ilo ciowe rynku prywatnych pracodawców ochrony zdrowia, Analizy rynku medycznego, maj 2009, str. 4,

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Rocznik Statystyczny RP, GUS Warszawa Ry K., Skrzypczak Z. Jaka jest rzeczywista relacja wydatków na ochron zdrowia do PKB?, w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarz dzania pod red. K. Rycia i Z. Skrzypczak, Wydawnictwo WZ UW Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009, PMR Publications, 11. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju , maj 2009, ESTIMATION OF EXPENSES ON PRIVATE MEDICAL SERVICES IN POLAND MAIN CHALLENGES Summary Expenses on private healthcare services in Poland are being estimated in this publication. Estimation of private expenses is rather difficult, as all available data come from various sources, are incomplete, or not fully reliable. Data collection methods, as well as reporting systems are not well developed, so it is almost impossible to capture all outlays born by employers on medical services for their employees. Using various methods and several sources of information while estimating expenditures on private medical services leads to different results. Therefore the statement that we do not know exactly how much money is spent on private healthcare services is true. This means we do not have adequate knowledge on financial resources in Polish healthcare system, neither do we know the share of private services in the medical sector. Keywords: expenses on private healthcare services, expenditures on medical services for employees, financial resources in Polish healthcare system Zofia Skzypczak Józef Haczy ski Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, ul. Szturmowa 1/3

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH

OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH JOANNA STANISŁAWSKA, FELIKS WYSOCKI Streszczenie W pracy podj to prób oceny dochodowej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XI Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2010 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH

ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH KATARZYNA SZALONKA Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Polacy konsumuj du ilo leków. Jeste my w czołówce pa stw o najwy szym spo yciu farmaceutyków.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW

ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW POLSKIEGO RYNKU E-FINANSÓW ANDRZEJ MAŁACHOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane serwisy segmentu e-finansów, do których nale

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Lidia Karbownik *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Lidia Karbownik * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012 Lidia Karbownik * DYFERENCJACJA ROZWOJU DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ PRZEDSI BIORSTW SEKTORA TSL W POLSCE 1. WST P Sektor TSL

Bardziej szczegółowo

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo