NR 5 / 24 czerwca 2005 roku. ISSN Rozwaga i STOCZNIA GDAÑSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 5 / 24 czerwca 2005 roku. www.nszz-stocznia.neostrada.pl ISSN 1641-6112. Rozwaga i STOCZNIA GDAÑSKA"

Transkrypt

1 NR 5 / 24 czerwca 2005 roku ISSN Rozwaga i STOCZNIA GDAÑSKA

2 Kilkaset pracowników stoczni przysz³o na wiec, który 2 czerwca o godz. 9 przed budynkiem dyrekcji zwo³a³y zwi¹zki zawodowe. By³y okrzyki Z³odzieje! pod adresem w³adz Grupy Stoczni Gdynia SA. Wybucha³y petardy. A na wielkich rzeÿnickich hakach omal nie zawis³y zakute w dyby i ubrane w garnitury kuk³y, których twarze by³y a nadto rozpoznawalne, m.in. obrazuj¹c obecnego prezesa Grupy Stoczni Gdynia SA, Jerzego Lewandowskiego, oraz by³ego szefa grupy Janusza Szlanty. Nad ich g³owami wisia³ napis: S¹d œlepy - my nie!. Protestuj¹cy domagali siê m.in. dokapitalizowania stoczni i dbania o interesy jej pracowników. 2 czerwca Wiec pod budynkiem dyrekcji Stoczni Gdañskiej Z³odzieje! Z³odzieje! Trzy związki zawodowe, które zorganizowały spotkanie, w tym zakładowa Solidarność, oskarżają władze spółki w Gdyni, że źle traktują zakład w Gdańsku. - Rząd dał polskim stoczniom 2,5 miliarda złotych, z czego ani jedna złotówka nie wpłynęła do Stoczni Gdańskiej przemawiał szef stoczniowej Solidarności Roman Gałęzewski. Związkowcy zarzucili również kierownictwu GSG, że jak i za prezesury Janusza Szlanty - wykorzystuje gdański zakład jako śmietnik kosztów, przez co notuje on straty nawet tam, gdzie powinien przynosić zyski. Zdaniem Gałęzewskiego, Stocznia Gdynia jest winna Stoczni Gdańskiej za zbudowane statki ponad 33 mln zł. Według szefa stoczniowej Solidarności, Lewandowski nie zgadza się na to, aby w Radzie Nadzorczej Stoczni Gdańskiej zasiadł niezależny przedstawiciel ze strony Skarbu Państwa, mogący kontrolować działalność przedsiębiorstwa. Nie dopuszcza się też zatrudnienia w Gdańsku k o m p e - t e n t n y c h menedżerów. Protestujący przyjęli uchwałę liczącą sześć postulatów. G ł ó w n y to zmiana właściciela Stoczni Gdańskiej. Pracownicy chcieliby, aby akcje spółki pozostające w gestii GSG przejął Skarb Państwa i usamodzielnił Stocznię Gdańską. Związkowcy żądają także ukarania winnych w zarządzie samej Stoczni Gdańskiej za spowodowanie strat w wysokości sześciu milionów złotych przy budowie statku dla Stocz ni Remontowej w Gdańsku. Pracownicy do ma ga li się również od są dów i prokuratury sprawiedliwego i obiektywnego rozliczenia afer związanych z zakupem i zarządzaniem Stocznią Gdańską. - Odpowiedzialnych za straty rozliczymy, nie dajmy się jednak ponieść emo- Na wiecach rozmawiaæ nie bêdê Nie skorzystam z zaproszenia na wiec napisał 2 czerwca w liście do związków zawodowych prezes Jerzy Lewandowski. Zaprosili mnie Panowie na ten wiec po to, bym przekazał załodze Stoczni informacje o jej sytuacji. Ale przecież wiec, to nie jest forum wymiany informacji. Wiec to miejsce, gdzie ujawniają się emocje. Gdy emocje wezmą górę, często okazuje się potem, że nie ma już ochoty, woli ani nawet możliwości prowadzenia spokojnej rozmowy, rzeczowej wymiany argumentów. Chcę tej sytuacji uniknąć. Dla prezesa Lewandowskiego zaproszenie na wiec, które zostało do niego wystosowane przez związkowców, to nic innego, jak akt oskarżenia pod adresem zarządów obu stoczni i samego prezesa. Niektóre z tych zarzutów są absurdalne i bezsensowne, inne wymagają dogłębnego zbadania. Muszą one zostać wyjaśnione i zostaną wyjaśnione. Na zakończenie prezes wyraził gotowość rozmów rzeczowych, nawet bardzo trudnych i twardych. Jednak nie na wiecach. 2 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

3 cjom, bo to może zaszkodzić firmie w oczach armatorów i banków. Wtedy się nie utrzymamy - apelował do załogi wiceprezes Stoczni Gdańskiej Maciej Wierzbicki. Nie odniósł się jednak pozytywnie do opinii Gałęzewskiego, że Stocznia Gdańska nie otrzymała żadnych pieniędzy w ramach wsparcia rządowego dla branży okrętowej. Twierdził, że otrzymała m. in. 20 mln zł kredytu z Agencji Rozwoju Przemysłu. Na zakończenie protestujący odśpiewali hymn narodowy. Nazajutrz na łamach Dziennika Bałtyckiego Jerzy Lewandowski, prezes Grupy Stoczni Gdynia SA, deklarował, iż jest gotów do rozmów ze związkowcami ze Stoczni Gdańskiej. Zaprzeczył, aby kiedykolwiek zakład gdański traktowany był gorzej, niż gdyński. Gdyby tak było, to Stocznia Gdynia by teraz kwitła, a Stocznia Gdańska byłaby w złej sytuacji. Prawda natomiast jest taka, że obie nasze stocznie są w bardzo trudnej sytuacji, która jest konsekwencją kłopotów całej branży okrętowej argumentował Lewandowski. Jego zdaniem pomysł delegowania do Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej reprezentanta Skarbu Państwa jest dobry, ale trudno znaleźć odpowiedniego kandydata. Manifestację zorganizowali: Solidarność, Związek Zawodowy Pracowników Stoczni oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Stoczni. ¹dania za³ogi Stoczni Gdañskiej przyjête na wiecu w dniu 2 czerwca 2005 roku 1. Żądamy dla Stoczni Gdańskiej, takiego właściciela, który pozwoli efektywnie pracować i nie będzie wyciągać rąk po cudze. 2. Żądamy dotrzymywania podjętych wcześniej zobowiązań (takich, jak: pochylnie, inwestycje, dokapitalizowanie). 3. Żądamy profesjonalnego zarządu, który będzie dbał o interesy Stoczni Gdańskiej i jej pracowników, co pozwoli pracownikom dobrze pracującym utrzymać rodzinę. 4. Żądamy rozliczenia winnych strat (6 mln zł) na statku RAL. 5. Żądamy od sądów i prokuratury sprawiedliwego i obiektywnego rozliczenia afer związanych z zakupem i zarządzaniem Stocznią Gdańską. 6. Domagamy się, aby prokuratury i sądy bezzwłocznie reagowały na składane doniesienia o przestępczej działalności władz stoczni. Opieszałość działania prokuratury i sądu powoduje, iż przestępcy zdobywają środki na bezkarność, a w tym czasie bankrutują zakłady i pracownicy idą na bruk. Rozwaga i 3

4 Wci¹ nie uda³o siê zwi¹zkom dojœæ do porozumienia z zarz¹dem w sprawie wszystkich punktów sporu zbiorowego. Nierozstrzygniête pozostaj¹ sprawy p³acowe. Zwi¹zki zawodowe wesz³y w spór zbiorowy 1 kwietnia. Uwagi zwi¹zkowców do zarz¹du s¹ liczne i powa ne. Sprawy p³acowe wci¹ nie doczeka³y siê rozstrzygniêæ Spór zbiorowy trwa Zgłoszenie sporu zbiorowego zarządowi stoczni obwieściły trzy związki: Solidarność, Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdańskiej oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników. 20 kwietnia doszło do pierwszego spotkania z zarządem. Zarząd reprezentowali: Maciej Wierzbicki, wiceprezes zarządu, i Bogdan Oleszek, dyrektor administracyjny. Po stronie związkowej zasiadło sześć osób. Solidarność reprezentowali: przewodniczący Roman Gałęzewski i dwóch członków prezydium Mieczysław Chełminiak oraz Jadwiga Jeleniewska. Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdańskiej: przewodniczący Waldemar Wilanowski i członek prezydium Mirosław Bratkowski. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników: wiceprzewodniczący Mirosław Jeszke. Podwyższenie wynagrodzeń Pracownikom stoczni od ponad pięciu lat nie zmieniono wysokości wynagrodzeń, wynikających ze wskaźnika inflacji. Powoływanie się zarządu na złą kondycję stoczni uważamy za niezasadne, gdyż na jej kondycję niewielki wpływ miały czynniki obiektywne, lecz sytuacja ta jest spowodowana sposobem zarządzania przez zarząd stoczni czytamy w sporze zbiorowym. - Zarząd zmarnował ogromne środki, które wypracowała załoga i dzisiaj pokazuje nam pustą kasę mówiąc, że nie ma na ten cel pieniędzy mówi Roman Gałęzewski, szef stoczniowej Solidarności. - Ponieważ winni tej sytuacji nigdy nie zostali ukarani, a wręcz przeciwnie dodatkowo nagradzani, możemy jasno powiedzie: przy tym składzie personalnym kierownictwa zakładu, nigdy nie będzie tu pieniędzy na podwyżki. A nawet będą zagrożone wypłaty i w sposób daleko odbiegający od prawa zaniżane normy. W sprawach płacowych porozumienia nie osiągnięto. Zaprzestanie praktyk obniżania limitów Związkowcy byli w stanie wykazać, iż dochodzi do zaniżania limitów pracochłonności. - Porozumienie w tej kwestii osiągnęliśmy i powinno ono być wystarczające, jeśli druga strona nie będzie próbowała obejść zapisów, bo oczywiście takie możliwości zawsze są mówi Gałęzewski. Dotrzymywanie podpisywanych porozumień Związkowcy domagali się respektowania porozumień, zawartych między nimi a zarządem. Tak nie zawsze się działo. Nie były np. przekazywane środki finansowe na remonty urządzeń w wydziale PK1. Biuro NC zaprzestało również przekazywać związkom zawodowym materiały dotyczące sytuacji produkcyjnej stoczni. - Jeśli czegoś się obawiam, to tego, co wszyscy Polacy: nieskuteczności sądów. Nie przestrzeganie przepisów jest bowiem karalne, nie zawsze jednak w Polsce. U nas prezesi korzystają z ułomności systemu komentuje Gałęzewski. Zaprzestanie podpisywania umów o pracę na czas określony zgodnie z ZUZP Związkowcy uważali, iż umowy o pracę są podpisywane niezgodnie z paragrafem 10 ZUZP. Wiceprezes Wierzbicki był innego zdania, powołując się na opinię PIP, która nie zakwestionowała tej formy zatrudniania pracowników. - W układzie zbiorowym funkcjonującym w stoczni, nie ma zapisu o zatrudnianiu pracownikó na czas określony. PIP nie może tego zmienić. W pewnych okolicznościach, bardzo nielicznych, zatrudnienie na czas określony może być dla pracownika korzystne. I wówczas stosuje się przepisy Kodeksu Pracy, w myśl obowiązującej zasady, iż układ zbiorowy pracy zawierany między pracodawcą a związkami zawodowymi nie może być gorszy niż zapisy z Kodeksu Pracy komentuje Gałęzewski. Zaprzestanie zawierania fikcyjnych umów zlecenie Problem ten dotyczy pań sprzątających. W trakcie dyskusji strony ustaliły, iż problem ten powinien zostać rozwiązany do 31 grudnia 2005 roku. Zaprzestanie eksploatacji urządzeń niesprawnych i nie posiadających aktualnych atestów Mowa np. o prasach hydraulicznych czy przyczep samojezdnych. Sprawa ma być jeszcze omawiana. - W tej sprawie również doszło do porozumienia. Kwestie techniczne rozstrzygane będą między działami, a zarząd wyda stosowne rozporządzenia w tej sprawie mówi Gałęzewski. Realizacja uchwał Komisji Socjalnej Nie doszło np. do wypłat za urlop wypoczynkowy za pierwszy kwartał roku 2005, wczasy pod gruszą. - Wypłaty prowadzone są sukcesywnie. Nie zmieni się jednak sytuacji z dnia na dzień. Pozostaje jednak w gestii dyrektora Oleszka to, aby środki były systematycznie wypłacane z uwzględnieniem pierwszeństwa regularnych wynagrodzeń - tłumaczy Gałęzewski. Zaprzestania awansów i przeszeregowań pracowników w sposób niezgodny z zasadami zawartymi w ZUZP Zarząd zobowiązał się wydać w tej sprawie stosowne rozporządzenia. Zapłaty pracownikom biura konstrukcyjnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Zgodnie z prawem wszyscy pracujący w godzinach nadliczbowych powinni otrzymać za to wynagrodzenie. - Pracownicy pracujący w godzinach nadliczbowych, zgodnie z prawem powinni otrzymać stosowne wynagrodzenie. Niedopuszczalne jest przymuszanie pracowników do odbijania kart zegarowych z jednoczesnym nakazem pracy bez ewidencjonowania czasu pracy mówi Gałęzewski. Nie zmienia to faktu, iż obiecuje się pracownikom wypłacić w zamian za godziny nadliczbowe fundusz 05. To niedopuszczalne. Do końca miesiąca zarząd zobowiązał się przedstawić propozycje wynagradzania pracy, którą konstruktorzy i projektanci wykonują w domu. 4 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

5 Rozmowa z Romanem Ga³êzewskim, przewodnicz¹cym stoczniowej Solidarnoœci Cierpliwoœæ i dobra wola - Co dalej w sprawie sporu zbiorowego? - Spór zbiorowy nadal trwa. Wysłaliśmy do zarządu ponaglenie, bowiem każe nam oczekiwać na rozmowy zbyt długo. Prezes wrócił z Ameryki i najwyraźniej nie kwapi się do spotkania z nami. Śmiem nawet powiedzieć, że żyje w innym świecie. Nawet nie zauważył, jak źle zarządzana jest stocznia i nie dostrzegł, jak katastrofalnie może się to skończyć. Zarząd chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że może dojść do strajku ostrzegawczego. Jednym słowem może nastąpić z naszej strony do radykalizacja protestu. A prawo nam na to zezwala, bo jak mówią przepisy, zarząd powinien zasiąść z nami do rozmów. Na razie jednak nie możemy doczekać się wyznaczenia terminu. Mam wrażenie, że zarząd wciąż oba wia się wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w stoczni. P r z e z osiem miesięcy zarząd nie znalazł czasu na poważną rozmowę o płacach. Aktualny system płac przestaje obowiązywać z końcem czerwca. - Przy okazji demonstracji na terenie stoczni w mediach znów wrócił sprawa pochylni. Coś nowego w tej kwestii? - Na bieżąco informowaliśmy w naszej gazecie o nowych faktach, które wychodziły na światło dzienne przy okazji procesu dwóch byłych prezesów. Nasze zdanie jest niezmienne: sam zarzut szantażu wobec spółki Synergia, która miała traktować pochylnie, jak element przetargowy w rozmowach z miastem, co potwierdzili przed sądem wiceprezydent i przewodniczący rady, dowodzi, że zarządzających Synergią powinna ścigać prokuratura. Nie ściga jednak. To kolejny dowód na poparcie tezy, że ten kto ma pieniądze, ma władzę. I stoi ponad prawem. Podobnie jest z sprawą Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego, z czasów prezesury Szlanty. Stocznia Gdynia poręczyła kredyt na zakup akcji nowej emisji przez Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny (SFI). Nie wydaje się to dziwne zważywszy, że w obu spółkach zasiadali ci sami ludzie. Co ciekawe nie zastanowiło to kredytodawcy. Poręcznie przez stocznię spółce kredytu na zakup własnych akcji stoczni moim zdaniem jest niedopuszczalne. W razie niewypłacalności kredytobiorcy, czyli SFI, stocznia sama musiałaby sfinansować zakup własnych akcji. To niezgodne z przepisami. Jak i to, że zobowiązania SFI nie zostały ujawnione w dokumentacji stoczni, ani bilansowej, ani w księgach uchwał zarządu. Dlaczego chciano ten fakt ukryć? Pewnie dlatego, że już na etapie decyzji wydawał się on dawnemu zarządowi niezgodny z prawem, Czy winni takiego stanu rzeczy ponieśli konsekwencje? Nie. Trudno więc nie pytać, czy przypadkowo nie mamy do czynienia z celowym przemilczaniem przez wymiar sprawiedliwości nieprawidłowości, do których dochodziło i dochodzi w Stoczni Gdynia, a w konsekwencji i w naszej stoczni. - SFI miało być, o ile pamiętam, ratunkiem dla zakładu. Mówiono o giełdzie, nowych inwestorach - I te pięć lat temu i dziś oceniałem i oceniam te pomysły za karkołomne. To całkowicie nieprawdopodobna historia. Na początku roku 2000 i później finansowa kondycja Stoczni Gdynia była tak zła, że jedynie samobójca kupiłby jej akcje. Dodam jeszcze, że nie słyszałem, aby jakakolwiek stocznia na świecie funkcjonowała na giełdzie, jako samodzielny podmiot gospodarczy, a to ze względu na niski próg rentowności, co pociąga za sobą brak perspektyw na zwrot kapitału. Od początku moim zdaniem zarządowi chodziło o coś zupełnie innego. A argumenty, iż SFI zamierzał spła cić zaciągnięte kredyty wydaje mi się niepraw dzi wy. N a w e t w e wstępnej umowie restrukturyzacji zadłużenia między BGK z SFI zaznacza się, że podstawą wypracowania zasad płaty zadłużenia będzie aktualna sytuacja finansowa Stoczni Gdynia. Wnioskuję z tego, że już w październiku 2002 zakładano, że to Stocznia Gdynia spłacać będzie kredyt zaciągnięty przez SFI. - Wróćmy do teraźniejszości. Co dalej? - Wydaje mi się, że zarząd Stoczni Gdańskiej liczy na to, że znów damy mu więcej czasu. A my nie widzimy już sensu, aby iść na rękę zarządowi. Nasza cierpliwość i dobra wola się wyczerpały. Rozwaga i 5

6 Mia³ byæ wyrok w sprawie by³ych prezesów: Bogumi³a B. i El biety D. Wznowienie postêpowania Osiemnastu miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu ¹da prokurator dla dwojga by³ych prezesów Stoczni Gdañskiej uwa aj¹c, e dobrze wiedzieli, co robi¹. Na tym nie koniec proponowanych kar. Oskar eni s¹ o nara enie firmy na stratê 205 milionów z³otych. Wyrok zapaœæ mia³ 13 czerwca, ale nie zapad³. Zarówno Bogumi³ B., jak i El bieta D. wci¹ zajmuj¹ wysokie stanowiska w Grupie Stoczni Gdynia. Nie przyznaj¹ siê do winy. Kara więzienia, to nie jedyne żądanie oskarżenia. Prokurator Łucja Łukuć chce, żeby Bogumił B. i Elżbieta D. nie mogli przez trzy lata zajmować kierowniczych stanowisk w spółkach prawa handlowego. Do tego każde z nich powinno - zdaniem oskarżenia - zapłacić po 10 tysięcy złotych grzywny. 13 czerw ca przed rozprawą pojawił się oficer policji i ogłosił, że wyroku dzisiaj nie będzie, sąd wznowi postępowanie, bo musi przeprowadzić jeszcze jeden dowód. Świetny pomysł Zarzuty wobec prezesów sięgają historii sprzed pięciu lat. Doniesienie do prokuratury złożyła zakładowa Solidarność. Gdy Janusz Sz., stojący wówczas na czele Grupy Stocznia Gdynia, kupował Stocznię Gdańską, zrodził się pomysł, aby na części stoczniowych terenów powstało nowe centrum Gdańska. Opiekę nad tym projektem miał sprawować właściciel gruntów spółka Synergia 99. Problem w tym, że właśnie na tych terenach znajdują się pochylnie, bez których stocznia nie istnieje. 7 lipca 1999 roku zarząd Stoczni Gdańskiej zawarł z Synergią umowę notarialną. Informowały o tym media, sprawa nie była tajemnicą. Na mocy umowy Stocznia Gdańska oddała Synergii 33 hektary gruntów, na których znajdują się między innymi pochylnie. W zamian otrzymała udział w spółce o wartości 41 mln złotych. Synergia zezwolić miała na produkcję statków na pochylniach tak długo, jak będzie tego chciała stocznia. Największą wagę miał paragraf 6 tej umowy. Na jego mocy nowy właściciel pochylni - gdyby tylko nie zgodził się na produkcję statków - miał zapłacić stoczni odszkodowanie. Należy przypuszczać, że ogromne odszkodowanie, bo jak zapisano w akcie: równoważne nakładom inwestycyjnym, koniecznym dla uruchomienia produkcji statków, o wydajności nie mniejszej niż możliwości trzech pochylni, istniejących na nieruchomościach będących przedmiotem umowy. W tym celu ustanowiono nawet hipotekę na majątku Synergii do kwoty 205 mln złotych. Straty Niespełna rok później 17 czerwca 2000 roku przedstawiciele Stoczni Gdańskiej i spółki Synergia podpisali kolejną umowę. Tym razem nie tylko nie ujawniono jej szczegółów, ale i całkowicie zatajono fakt jej podpisania. Swoje podpisy pod aktem notarialnym złożyło dwoje członków zarządu Stoczni Gdańskiej oskarżeni dziś przez prokuraturę. N a m o c y umowy z 17 czerwca 2000 roku Synergia 99 zwolniona została z obowiązku zapłacenia odszkodowania, o którym mowa w 6. Przedstawiciel Synergii 99 na powyższe wyraża zgodę. To jedyny punkt tej umowy. - Bogumił B. i Elżbieta D. narazili w ten sposób stocznię na stratę w wysokości 205 milionów złotych mówił Gazecie Wyborczej Konrad Kornatowski, szef wydziału śledczego Prokuratury Okrę- Obawiam siê najgorszego Roman Gałęzewski, przewodniczący stoczniowej Solidarności - Odłożenie przez sąd ogłoszenia wyroku może dowodzić tylko jednego: braku wyobraźni. Mam wrażenie, jakby do tej pory pani sędzina zajmowała się sprawami do tysiąca złotych i nie jest w stanie pojąć, co oznacza dwieście milionów. Przysłuchujemy się rozprawom. Pytania, zadawane świadkom, często określić można mianem śmiesznych. Tak, jakby ta sprawa przerastała sąd. Obawiam się najgorszego. Tego, że wyrok w tym procesie, nie adekwatny do winy, jaką noszą na sobie oskarżeni, po raz kolejny dowiedzie o dramatycznym stanie sądownictwa w naszym kraju. 6 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

7 gowej w Gdańsku. - Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności. Zarówno Bogumił B., jak i Elżbieta D. wciąż zajmują wysokie stanowiska w Grupie Stoczni Gdynia. Świadomi czy nie Oskarżeni nie przyznają się do winy utrzymując, że są niewinni. Prokuratura jednak nie ma wątpliwości, że byli prezesi rozmyślnie narazili stocznię na straty. - Byli świadomi, że godzą w interes przedsiębiorstwa - zastrzegała prokurator Łukuć. - Są ludźmi wykształconymi, ludźmi, którzy bezmyślnie nie postępują, oboje mieli konkretny cel. Bardziej dbali o interes Synergii niż stoczni, którą kierowali. - Mam głę bo kie przeświadczenie, że prokuratorskie zarzuty są błądzeniem w krainie absurdu - ripostował Bogumił B. - Prawdziwi sprawcy bankructwa stoczni nie siedzą na ławie oskarżonych. Konkretne nazwiska jednak nie padły. Żądamy niezależnych sądów! Na salę rozpraw mogli wejść tylko dziennikarze. Stoczniowców policja nie wpuści- ła do budynku. Pozostali przed drzwiami i pikietowali. Żądamy niezależnych sądów! i Złodzieje! wznosili okrzyki. Powiewali też transparentami: Elżbieta B. i Bogumił B. do kryminału a nie na dyrektorskie stołki. Oprócz petard, stoczniowcy przynieśli ze sobą dwie kukły. Jedna ubrana w sukienkę z cekinami i bolerko - symbolizowała byłą członkinię zarządu Elżbietę D., druga - w garniturze - eksprezesa Bogumiła B. Po rozprawie lekko osmolone ogniem kukły pozostały przed wejściem do gmachu. Na wyrok przyjdzie więc jeszcze poczekać. A do tego czasu Bogumił B. piastuje stanowisko pełnomocnika zarządu Stoczni Gdynia SA do spraw kooperacji z zagranicą. A jego koleżanka z ławy oskarżonych jest dyrektorem finansowym stoczni. To by³a przemyœlana polityka Karol Guzikiewicz wiceprzewodniczący stoczniowej Solidarności - Bardzo zastanawiająca jest decyzja sądu o wznowieniu postępowania, a tym samym odłożeniu w czasie ogłoszenia wyroków. Możemy jedynie domyślać się, co się stało. Pozostaje nam wierzyć, że pani sędzina nie boi się ogłosić wyroku czy nie chce zbagatelizować sprawy. My powtarzamy: z perspektywy czasu, po tym, co usłyszeliśmy w trakcie zeznań świadków na sali sądowej, utwierdzamy się w przekonaniu, że polityka Stoczni Gdynia wobec Stoczni Gdańskiej i jej pochylni była z góry ukartowana. Na początku głównym właścicielem Synergii była Stocznia Gdańska. Pierwszym więc krokiem było pozbycie się udziałów. Według mojej wiedzy pieniądze ze sprzedaży udziałów, pokryły w części kredyt Stoczni Gdynia na kupno Stoczni Gdańskiej. Kolejnym krokiem było zniesienie zabezpieczeń. Czy jednak oskarżeni pójdą siedzieć? Nie wiem. Jeśli jednak winni nie zostaną ukarani za działanie na szkodę firmy oznaczać to będzie, że prawo w Polsce jest martwe. Na pewno pochylni przez ten proces nie odzyskamy, ale druga strona musi wiedzieć, że nie będziemy tolerować łamania prawa. I każdy zarząd, który działa na szkodę firmy, czeka podobny los, ława oskarżonych. Komisja Europejska sprawdza 1 czerwca Komisja Europejska otworzyła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy polskiego rządu dla stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Wsparcie, o którym mowa, jest częścią programów restrukturyzacji stoczni, które mają na celu przywrócenie spółkom wiarygodności i zyskowności. Postępowanie Komisji skupi się na sprawdzeniu, czy pomoc jest zgodna z zasadami wspólnego rynku Wspólnoty Europejskiej i czy nie zakłóca konkurencji w sektorze. Władze Grupy Stoczni Gdynia wydały w tej sprawie uspokajające oświadczenie. Napisały m.in.: Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego jest dość częstym krokiem proceduralnym w skomplikowanych przypadkach restrukturyzacyjnych, szczególnie w gałęziach przemysłu objętych sektorowymi regułami pomocy takich jak budownictwo okrętowe. Sprawy kompleksowej pomocy publicznej nie mogą zostać zakończone bez zapewnienia wszystkim zainteresowanym stronom okazji do wzięcia udziału w postępowaniu wyjaśniającym. Fakt wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego w żaden sposób nie przesądza o jego wyniku i w wielu podobnych przypadkach Komisja wydawała decyzje aprobujące, zezwalając na udzielenie wsparcia. W liśnie znalazło się również zapewnienie, iż Stocznie będą w pełni współpracować z Komisją Eu ro pejską i pol ski mi władzami w tej sprawie, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji w celu umożliwienia poprawnej oceny sytuacji. Stocznie zaangażowały również zewnętrznego doradcę prawnego mającego im pomóc w procesie postępowania wyjaśniającego. GSG skierowała również list do banków i dostawców. Rozwaga i 7

8 Federacja M³odzie y Walcz¹cej przekaza³a swoje archiwum Solidarnoœci Ich po egnanie z broni¹ Ca³e archiwum Federacji M³odzie y Walcz¹cej dzia³aj¹cej na Pomorzu od powielacza, przez matryce, bibu³ê, transparenty, plakaty, znaczki 6 czerwca trafi³o, jako depozyt, do archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidar- - To jest nasze pożegnanie z bronią śmiał się Robert Kwiatek, na co dzień fotoreporter Dziennika Bałtyckiego, który przez te wszystkie lata przechowywał archiwum FMW w swoim domu, podpisując akt depozytu. Pierwsze, wcześniejsze archiwum Federacji Młodzieży Walczącej zaginęło. To jest już drugim. Zbiory w czasach dławienia przez władzę opozycji wędrowały od domu do domu, z piwnicy do piwnicy. Kiedy opozycja stała się legalną władzą Robert Kwiatek rozpoczął kompletowanie zbioru. Od roku trwały prace nad uporządkowaniem i skatalogowaniem archiwum FMW. W przygotowaniu jest publikacja książkowa. Wiele z ofiarowanych przez FMW eksponatów, wciąż nie straciło na aktualności. Jak choćby plakat z 15 października 1990 roku: Nie wiesz na kogo głosowa? Głosuj na Kaczora Donalda, który dziś nabiera dodatkowych znaczeń. Przetrwały znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej, opatrzone nazwą Solidarność i wezwaniem: Maryjo Królowo Polski prowadź nas czy trans pa rent Maryja nadzieją niepodległości. Dzisiaj młodzież walcząca to panowie pod czterdziestkę. W dobie walki o wolność nie tylko drukowali bibułę i rozklejali na murach plakaty, ale i przebijali opony milicyjnych aut, skuwali łańcuchami i kłódkami drzwi do punktów komisji wyborczych, atakowani przez milicję bronili prawdy siłą. Wielu trafiło do szpitali i więzień. - Dziś oglądamy te ulotki, plakaty, uśmiechamy się, to jak podróż sentymentalna. A za te ulotki, kiedyś wielu siedziało w więzieniach mówił Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ Solidarność dziękując za dar dawnej FMW. Wolą FMW jest, aby ich archiwum trafiło kiedyś do Muzeum Solidarności, którego budowa jest w Gdańsku planowana. Archiwum So lidarności wciąż powiększa zasoby. Na przypadającą w sierpniu 25-rocznicę powołania związku przygotowywana jest duża wystawa. - Nasz zasób archiwalny liczy około trzysta metrów bieżących materiałów mówi Marta Szymańska z archiwum KK Solidarność. Nasze zbiory, tak jak i te dziś przekazane, nie zalegają w magazynach. Korzystają z nich naukowcy, studenci. Udostępniamy je na wystawy. Zasoby archiwum Solidarności powiększyli również kapłani, którzy wspierali opozycję. Trafił tu pokaźny zbiór przekazany przez ks. Hilarego Jastaka, nieżyjącego już kapłana z Gdyni, wielkiego przyjaciela i opiekuna opozycji. Materiały przekazał również ks. Henryk Jankowski, duszpasterz gdańskich stoczniowców. 8 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

9 Prezydent Aleksander Kwaœniewski wraz z ma³ onk¹ Jolant¹ przybyli 17 czerwca na uroczystoœci imieninowe Lecha i Danuty Wa³êsów. Prezydencka para wrêczy³a solenizantom czerwone wino, bukiet kwiatów i zdjêcie z pojednania obu polityków w Watykanie. Zaproszenie, które Lech Wa³êsa wystosowa³ do pary prezydenckiej, mia³o byæ kolejnym krokiem na drodze do polepszenia wzajemnych stosunków. Wielu przyjê³o je z zaskoczeniem. Prezydent u prezydenta Pierwsi goście zajechali na Polanki ok. godz. 16. Na przyjęcie imieninowe Lecha i Danuty Wałęsów przez całe popołudnie przybyło kilkaset osób. Serwowano mięsa, ryby, pieczone in dy ki i pro sia ki oraz wódki i wina, w tym wino Prałat z wizerunkiem ks. Jankowskiego. Greka Zorbę i Góralu, czy ci nie żal grał biesiadnikom zespół Detko Band. Spełnienia planów Zjawili się m.in. ks. prałat Henryk Jankowski, szef Solidarności Janusz Śniadek i były lider związku Marian Krzaklewski. Nie pojawił się za to Lech Kaczyński, który - jak zapewniał syn solenizanta, Jarosław Wałęsa został zaproszony. P r e m i e r Marek Belka przesłał Wa ł ę s i e ż y c z e n i a satysfakcji i zadowolenia z wypełnianej misji bu do wy i umacniania demokracji w Pol sce. Pana osoba stała się sym bo lem dla pokolenia solidarnościowego zrywu, które kontestując pojałtański porządek świata, odwróciło bieg zdarzeń w stronę wolności i demokracji w Ojczyźnie, stając się inspiracją dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - napisał w liście do Wałęsy szef rządu. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką Jolantą i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem przybyli na Polanki przed godz. 19. Prezydencka para wręczyła solenizantom czerwone wino, bukiet kwiatów i zdjęcie z pojednania obu polityków w Watykanie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz podarował figurkę żubra. - Żeby wszystkie plany się spełniły (...) Będę namawiał pana prezydenta, żeby zajmo- wał się polityką, a polityka w mniejszym stopniu nim - powiedział, składając życzenia Kwaśniewski. Dwóch pre zydentów wraz z mał żon ka mi, marszałkiem Cimoszewiczem, marszałkiem Senatu Longinem Pa stu sia kiem oraz szefem gabinetu byłego prezydenta Mieczysławem Wachowskim usiedli przy jednym stole i popijali czerwone wino. Potrzebne jest porozumienie - Chcemy pokazać, że Polsce jest potrzebne porozumienie, że w momencie, kiedy mamy problemy z UE z konstytucją, myślimy, żeby więcej zrobić dla Polski, żeby bardziej wykorzystać szansę. Ja taki miałem zamysł - mówił dziennikarzom Wałęsa. - J a p o w i e m r z e c z h i s t o - ryczną - w pełni zga dzam się z Lechem Wałęsą s t w i e r d z i ł Aleksander Kwaśniewski. Dodał, że jest miły duch porozumienia i rzeczywiście chęć rozmowy. - To jest ważne i w tym sensie zapisane w kalen da rzu jako zupełnie rzecz nowa, ale potrzebna Polsce - podkreślał Kwaśniewski. Lider Platformy Obywatelskiej Do nald Tusk, który wbrew wcześniejszym zapo- wiedziom pojawił się na przyjęciu, jako jeden z pierwszych złożył życzenia Wałęsie. W prezencie wręczył solenizantowi swoją najnowszą książkę pt. Solidarność i duma, opatrzoną dedykacją: Z nadzieją, że - tak jak kiedyś - dzięki Panu Polacy staną się znów jednomyślni i solidarni. Uroczystość została ufundowana przez pomorskich restauratorów i sponsorów. Podczas imienin kwestowano na rzecz wakacje dla dzieci z ubogich rodzin. Komentarze - Lech Wałęsa został zaatakowany przez, zdawałoby się, swoich dawnych kolegów i koleżanki. Wydawało mi się, że jeśli mamy do czynienia z symbolem Polski demokratycznej, jakim jest Lech Wałęsa, nie powinno być różnic politycznych i wszyscy powinni za nim stanąć - powiedział po złożeniu życzeń Marek Borowski, lider SdPl. O obronie symbolu mówił także Donald Tusk, który podobnie jak niektórzy inni politycy, szybko opuścił przyjęcie. - Lech Wałęsa zapowiedział pojednanie pełnym frontem. Nie wszystkim to się pew nie podoba, ale świadczy o odwadze byłego prezydenta - ocenił Tusk. - Byłbym skończonym gburem, gdybym oceniał, opiniował, recenzował gości na imieninach, gdzie sam jestem gościem. Rozwaga i 9

Rozwaga i. Stocznia Gdańska. www.nszz-stocznia.pl

Rozwaga i. Stocznia Gdańska. www.nszz-stocznia.pl www.nszz-stocznia.pl NR 2/3 kwietnia 2012 ISSN 1641-6112 Rozwaga i Stocznia Gdańska Przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie związkowe NIE dla podniesienia wieku emerytalnego. fot. Paweł Glanert Zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY styczeń-marzec 2015 Carnevale di Venezia SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie ISSN 1732-7327 zdążyć z pomocą 2 styczeń-marzec 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA czyli Boca de Rata albo Paszcza szczura - opowieść w trzech przykryciach - "Rywin - Gate" - "jest interes do zrobienia" - przykrycie 2 - SPIS TREŚCI - kliknij tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r.

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sprawa Lecha Wałęsy Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sławomir Cenckiewicz Sprawa Lecha Wałęsy Copyright by XXXXX

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

PROCES WIECZERZAKA - MATERIAŁY Z ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO - CZYLI RAZ JESZCZE GACIE NA PŁOCIE

PROCES WIECZERZAKA - MATERIAŁY Z ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO - CZYLI RAZ JESZCZE GACIE NA PŁOCIE PROCES WIECZERZAKA CZYLI RAZ JESZCZE GACIE NA PŁOCIE - MATERIAŁY Z ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO - COPYRIGHT 2000 AND MY LETTERS... ALL RIGHTS RESERVED 1 SPIS TREŚCI: - KLIKNIJ TYTUŁ - 1. 2003-05-16,

Bardziej szczegółowo

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(545) marzec 2011 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 15 WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi ZWIĄZEK Uniewinnieni

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej

Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej Piotr Koryś Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Historii Gospodarczej Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Piotr Staruchowicz na wolności!

Piotr Staruchowicz na wolności! fot. Filip Błażejowski/GP # (47) Sobota-Niedziela -/0/01 cena1,0 ZŁ (w tym % VAT) NAKŁAD OGÓLNY 1 707 INDEKS 10065 ISSN 0-711 WYDANIE 1 www.niezalezna.pl Piotr Staruchowicz na wolności! Po ośmiu miesiącach

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Radzą sobie dobrze NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.

Radzą sobie dobrze NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 5 sierpień 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Radzą sobie dobrze REKLAMA pierwsza jastrzębska

Bardziej szczegółowo

WYSTARTUJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

WYSTARTUJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH nr 1 /201 4 (03) Marzec NAKŁAD: 7000 egz. GAZETA BEZPŁATNA "Przegląd Świętochłowicki" to niezależny magazyn społeczno - publicystyczny. Wydawany i redagowany w Świętochłowicach przez mieszkańców Świętochłowic

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Teczka personalna Donalda Tuska jaka była droga do politycznej

Teczka personalna Donalda Tuska jaka była droga do politycznej Free i Soft.pl Przegląd ciekawych wiadomości HomeGry OnlineWrzutka Artykuły Dezyderata FAQ Grafika Muzyka Pogoda Programy Radio search Teczka personalna Donalda Tuska jaka była droga do politycznej WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.

WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ. również od osób nieuprawnionych SERII C. Jastrzębie-Zdrój 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet. 26 października 2012/22 (60) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Jak oceniasz służbę zdrowia w naszym mieście? A. Stoi na wysokości zadania B. Kompletnie się nie sprawdza C. Robi, co

Bardziej szczegółowo

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur Z POMOC Ą KREML A Władze Rosji ogł osił y plany zwiększenia w ydobycia węgla w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego 350 tys. tyle złotych zarobił prezes Instytutu Transportu Samochodowego, zlecając analizy samemu sobie. WIĘCEJ» STRONA 8 Henryk Grymel: Trzeba oddzielić Pakt Gwarancji Pracowniczych od samego procesu prywatyzacji,

Bardziej szczegółowo