NR 5 / 24 czerwca 2005 roku. ISSN Rozwaga i STOCZNIA GDAÑSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 5 / 24 czerwca 2005 roku. www.nszz-stocznia.neostrada.pl ISSN 1641-6112. Rozwaga i STOCZNIA GDAÑSKA"

Transkrypt

1 NR 5 / 24 czerwca 2005 roku ISSN Rozwaga i STOCZNIA GDAÑSKA

2 Kilkaset pracowników stoczni przysz³o na wiec, który 2 czerwca o godz. 9 przed budynkiem dyrekcji zwo³a³y zwi¹zki zawodowe. By³y okrzyki Z³odzieje! pod adresem w³adz Grupy Stoczni Gdynia SA. Wybucha³y petardy. A na wielkich rzeÿnickich hakach omal nie zawis³y zakute w dyby i ubrane w garnitury kuk³y, których twarze by³y a nadto rozpoznawalne, m.in. obrazuj¹c obecnego prezesa Grupy Stoczni Gdynia SA, Jerzego Lewandowskiego, oraz by³ego szefa grupy Janusza Szlanty. Nad ich g³owami wisia³ napis: S¹d œlepy - my nie!. Protestuj¹cy domagali siê m.in. dokapitalizowania stoczni i dbania o interesy jej pracowników. 2 czerwca Wiec pod budynkiem dyrekcji Stoczni Gdañskiej Z³odzieje! Z³odzieje! Trzy związki zawodowe, które zorganizowały spotkanie, w tym zakładowa Solidarność, oskarżają władze spółki w Gdyni, że źle traktują zakład w Gdańsku. - Rząd dał polskim stoczniom 2,5 miliarda złotych, z czego ani jedna złotówka nie wpłynęła do Stoczni Gdańskiej przemawiał szef stoczniowej Solidarności Roman Gałęzewski. Związkowcy zarzucili również kierownictwu GSG, że jak i za prezesury Janusza Szlanty - wykorzystuje gdański zakład jako śmietnik kosztów, przez co notuje on straty nawet tam, gdzie powinien przynosić zyski. Zdaniem Gałęzewskiego, Stocznia Gdynia jest winna Stoczni Gdańskiej za zbudowane statki ponad 33 mln zł. Według szefa stoczniowej Solidarności, Lewandowski nie zgadza się na to, aby w Radzie Nadzorczej Stoczni Gdańskiej zasiadł niezależny przedstawiciel ze strony Skarbu Państwa, mogący kontrolować działalność przedsiębiorstwa. Nie dopuszcza się też zatrudnienia w Gdańsku k o m p e - t e n t n y c h menedżerów. Protestujący przyjęli uchwałę liczącą sześć postulatów. G ł ó w n y to zmiana właściciela Stoczni Gdańskiej. Pracownicy chcieliby, aby akcje spółki pozostające w gestii GSG przejął Skarb Państwa i usamodzielnił Stocznię Gdańską. Związkowcy żądają także ukarania winnych w zarządzie samej Stoczni Gdańskiej za spowodowanie strat w wysokości sześciu milionów złotych przy budowie statku dla Stocz ni Remontowej w Gdańsku. Pracownicy do ma ga li się również od są dów i prokuratury sprawiedliwego i obiektywnego rozliczenia afer związanych z zakupem i zarządzaniem Stocznią Gdańską. - Odpowiedzialnych za straty rozliczymy, nie dajmy się jednak ponieść emo- Na wiecach rozmawiaæ nie bêdê Nie skorzystam z zaproszenia na wiec napisał 2 czerwca w liście do związków zawodowych prezes Jerzy Lewandowski. Zaprosili mnie Panowie na ten wiec po to, bym przekazał załodze Stoczni informacje o jej sytuacji. Ale przecież wiec, to nie jest forum wymiany informacji. Wiec to miejsce, gdzie ujawniają się emocje. Gdy emocje wezmą górę, często okazuje się potem, że nie ma już ochoty, woli ani nawet możliwości prowadzenia spokojnej rozmowy, rzeczowej wymiany argumentów. Chcę tej sytuacji uniknąć. Dla prezesa Lewandowskiego zaproszenie na wiec, które zostało do niego wystosowane przez związkowców, to nic innego, jak akt oskarżenia pod adresem zarządów obu stoczni i samego prezesa. Niektóre z tych zarzutów są absurdalne i bezsensowne, inne wymagają dogłębnego zbadania. Muszą one zostać wyjaśnione i zostaną wyjaśnione. Na zakończenie prezes wyraził gotowość rozmów rzeczowych, nawet bardzo trudnych i twardych. Jednak nie na wiecach. 2 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

3 cjom, bo to może zaszkodzić firmie w oczach armatorów i banków. Wtedy się nie utrzymamy - apelował do załogi wiceprezes Stoczni Gdańskiej Maciej Wierzbicki. Nie odniósł się jednak pozytywnie do opinii Gałęzewskiego, że Stocznia Gdańska nie otrzymała żadnych pieniędzy w ramach wsparcia rządowego dla branży okrętowej. Twierdził, że otrzymała m. in. 20 mln zł kredytu z Agencji Rozwoju Przemysłu. Na zakończenie protestujący odśpiewali hymn narodowy. Nazajutrz na łamach Dziennika Bałtyckiego Jerzy Lewandowski, prezes Grupy Stoczni Gdynia SA, deklarował, iż jest gotów do rozmów ze związkowcami ze Stoczni Gdańskiej. Zaprzeczył, aby kiedykolwiek zakład gdański traktowany był gorzej, niż gdyński. Gdyby tak było, to Stocznia Gdynia by teraz kwitła, a Stocznia Gdańska byłaby w złej sytuacji. Prawda natomiast jest taka, że obie nasze stocznie są w bardzo trudnej sytuacji, która jest konsekwencją kłopotów całej branży okrętowej argumentował Lewandowski. Jego zdaniem pomysł delegowania do Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej reprezentanta Skarbu Państwa jest dobry, ale trudno znaleźć odpowiedniego kandydata. Manifestację zorganizowali: Solidarność, Związek Zawodowy Pracowników Stoczni oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Stoczni. ¹dania za³ogi Stoczni Gdañskiej przyjête na wiecu w dniu 2 czerwca 2005 roku 1. Żądamy dla Stoczni Gdańskiej, takiego właściciela, który pozwoli efektywnie pracować i nie będzie wyciągać rąk po cudze. 2. Żądamy dotrzymywania podjętych wcześniej zobowiązań (takich, jak: pochylnie, inwestycje, dokapitalizowanie). 3. Żądamy profesjonalnego zarządu, który będzie dbał o interesy Stoczni Gdańskiej i jej pracowników, co pozwoli pracownikom dobrze pracującym utrzymać rodzinę. 4. Żądamy rozliczenia winnych strat (6 mln zł) na statku RAL. 5. Żądamy od sądów i prokuratury sprawiedliwego i obiektywnego rozliczenia afer związanych z zakupem i zarządzaniem Stocznią Gdańską. 6. Domagamy się, aby prokuratury i sądy bezzwłocznie reagowały na składane doniesienia o przestępczej działalności władz stoczni. Opieszałość działania prokuratury i sądu powoduje, iż przestępcy zdobywają środki na bezkarność, a w tym czasie bankrutują zakłady i pracownicy idą na bruk. Rozwaga i 3

4 Wci¹ nie uda³o siê zwi¹zkom dojœæ do porozumienia z zarz¹dem w sprawie wszystkich punktów sporu zbiorowego. Nierozstrzygniête pozostaj¹ sprawy p³acowe. Zwi¹zki zawodowe wesz³y w spór zbiorowy 1 kwietnia. Uwagi zwi¹zkowców do zarz¹du s¹ liczne i powa ne. Sprawy p³acowe wci¹ nie doczeka³y siê rozstrzygniêæ Spór zbiorowy trwa Zgłoszenie sporu zbiorowego zarządowi stoczni obwieściły trzy związki: Solidarność, Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdańskiej oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników. 20 kwietnia doszło do pierwszego spotkania z zarządem. Zarząd reprezentowali: Maciej Wierzbicki, wiceprezes zarządu, i Bogdan Oleszek, dyrektor administracyjny. Po stronie związkowej zasiadło sześć osób. Solidarność reprezentowali: przewodniczący Roman Gałęzewski i dwóch członków prezydium Mieczysław Chełminiak oraz Jadwiga Jeleniewska. Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdańskiej: przewodniczący Waldemar Wilanowski i członek prezydium Mirosław Bratkowski. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników: wiceprzewodniczący Mirosław Jeszke. Podwyższenie wynagrodzeń Pracownikom stoczni od ponad pięciu lat nie zmieniono wysokości wynagrodzeń, wynikających ze wskaźnika inflacji. Powoływanie się zarządu na złą kondycję stoczni uważamy za niezasadne, gdyż na jej kondycję niewielki wpływ miały czynniki obiektywne, lecz sytuacja ta jest spowodowana sposobem zarządzania przez zarząd stoczni czytamy w sporze zbiorowym. - Zarząd zmarnował ogromne środki, które wypracowała załoga i dzisiaj pokazuje nam pustą kasę mówiąc, że nie ma na ten cel pieniędzy mówi Roman Gałęzewski, szef stoczniowej Solidarności. - Ponieważ winni tej sytuacji nigdy nie zostali ukarani, a wręcz przeciwnie dodatkowo nagradzani, możemy jasno powiedzie: przy tym składzie personalnym kierownictwa zakładu, nigdy nie będzie tu pieniędzy na podwyżki. A nawet będą zagrożone wypłaty i w sposób daleko odbiegający od prawa zaniżane normy. W sprawach płacowych porozumienia nie osiągnięto. Zaprzestanie praktyk obniżania limitów Związkowcy byli w stanie wykazać, iż dochodzi do zaniżania limitów pracochłonności. - Porozumienie w tej kwestii osiągnęliśmy i powinno ono być wystarczające, jeśli druga strona nie będzie próbowała obejść zapisów, bo oczywiście takie możliwości zawsze są mówi Gałęzewski. Dotrzymywanie podpisywanych porozumień Związkowcy domagali się respektowania porozumień, zawartych między nimi a zarządem. Tak nie zawsze się działo. Nie były np. przekazywane środki finansowe na remonty urządzeń w wydziale PK1. Biuro NC zaprzestało również przekazywać związkom zawodowym materiały dotyczące sytuacji produkcyjnej stoczni. - Jeśli czegoś się obawiam, to tego, co wszyscy Polacy: nieskuteczności sądów. Nie przestrzeganie przepisów jest bowiem karalne, nie zawsze jednak w Polsce. U nas prezesi korzystają z ułomności systemu komentuje Gałęzewski. Zaprzestanie podpisywania umów o pracę na czas określony zgodnie z ZUZP Związkowcy uważali, iż umowy o pracę są podpisywane niezgodnie z paragrafem 10 ZUZP. Wiceprezes Wierzbicki był innego zdania, powołując się na opinię PIP, która nie zakwestionowała tej formy zatrudniania pracowników. - W układzie zbiorowym funkcjonującym w stoczni, nie ma zapisu o zatrudnianiu pracownikó na czas określony. PIP nie może tego zmienić. W pewnych okolicznościach, bardzo nielicznych, zatrudnienie na czas określony może być dla pracownika korzystne. I wówczas stosuje się przepisy Kodeksu Pracy, w myśl obowiązującej zasady, iż układ zbiorowy pracy zawierany między pracodawcą a związkami zawodowymi nie może być gorszy niż zapisy z Kodeksu Pracy komentuje Gałęzewski. Zaprzestanie zawierania fikcyjnych umów zlecenie Problem ten dotyczy pań sprzątających. W trakcie dyskusji strony ustaliły, iż problem ten powinien zostać rozwiązany do 31 grudnia 2005 roku. Zaprzestanie eksploatacji urządzeń niesprawnych i nie posiadających aktualnych atestów Mowa np. o prasach hydraulicznych czy przyczep samojezdnych. Sprawa ma być jeszcze omawiana. - W tej sprawie również doszło do porozumienia. Kwestie techniczne rozstrzygane będą między działami, a zarząd wyda stosowne rozporządzenia w tej sprawie mówi Gałęzewski. Realizacja uchwał Komisji Socjalnej Nie doszło np. do wypłat za urlop wypoczynkowy za pierwszy kwartał roku 2005, wczasy pod gruszą. - Wypłaty prowadzone są sukcesywnie. Nie zmieni się jednak sytuacji z dnia na dzień. Pozostaje jednak w gestii dyrektora Oleszka to, aby środki były systematycznie wypłacane z uwzględnieniem pierwszeństwa regularnych wynagrodzeń - tłumaczy Gałęzewski. Zaprzestania awansów i przeszeregowań pracowników w sposób niezgodny z zasadami zawartymi w ZUZP Zarząd zobowiązał się wydać w tej sprawie stosowne rozporządzenia. Zapłaty pracownikom biura konstrukcyjnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Zgodnie z prawem wszyscy pracujący w godzinach nadliczbowych powinni otrzymać za to wynagrodzenie. - Pracownicy pracujący w godzinach nadliczbowych, zgodnie z prawem powinni otrzymać stosowne wynagrodzenie. Niedopuszczalne jest przymuszanie pracowników do odbijania kart zegarowych z jednoczesnym nakazem pracy bez ewidencjonowania czasu pracy mówi Gałęzewski. Nie zmienia to faktu, iż obiecuje się pracownikom wypłacić w zamian za godziny nadliczbowe fundusz 05. To niedopuszczalne. Do końca miesiąca zarząd zobowiązał się przedstawić propozycje wynagradzania pracy, którą konstruktorzy i projektanci wykonują w domu. 4 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

5 Rozmowa z Romanem Ga³êzewskim, przewodnicz¹cym stoczniowej Solidarnoœci Cierpliwoœæ i dobra wola - Co dalej w sprawie sporu zbiorowego? - Spór zbiorowy nadal trwa. Wysłaliśmy do zarządu ponaglenie, bowiem każe nam oczekiwać na rozmowy zbyt długo. Prezes wrócił z Ameryki i najwyraźniej nie kwapi się do spotkania z nami. Śmiem nawet powiedzieć, że żyje w innym świecie. Nawet nie zauważył, jak źle zarządzana jest stocznia i nie dostrzegł, jak katastrofalnie może się to skończyć. Zarząd chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że może dojść do strajku ostrzegawczego. Jednym słowem może nastąpić z naszej strony do radykalizacja protestu. A prawo nam na to zezwala, bo jak mówią przepisy, zarząd powinien zasiąść z nami do rozmów. Na razie jednak nie możemy doczekać się wyznaczenia terminu. Mam wrażenie, że zarząd wciąż oba wia się wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w stoczni. P r z e z osiem miesięcy zarząd nie znalazł czasu na poważną rozmowę o płacach. Aktualny system płac przestaje obowiązywać z końcem czerwca. - Przy okazji demonstracji na terenie stoczni w mediach znów wrócił sprawa pochylni. Coś nowego w tej kwestii? - Na bieżąco informowaliśmy w naszej gazecie o nowych faktach, które wychodziły na światło dzienne przy okazji procesu dwóch byłych prezesów. Nasze zdanie jest niezmienne: sam zarzut szantażu wobec spółki Synergia, która miała traktować pochylnie, jak element przetargowy w rozmowach z miastem, co potwierdzili przed sądem wiceprezydent i przewodniczący rady, dowodzi, że zarządzających Synergią powinna ścigać prokuratura. Nie ściga jednak. To kolejny dowód na poparcie tezy, że ten kto ma pieniądze, ma władzę. I stoi ponad prawem. Podobnie jest z sprawą Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego, z czasów prezesury Szlanty. Stocznia Gdynia poręczyła kredyt na zakup akcji nowej emisji przez Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny (SFI). Nie wydaje się to dziwne zważywszy, że w obu spółkach zasiadali ci sami ludzie. Co ciekawe nie zastanowiło to kredytodawcy. Poręcznie przez stocznię spółce kredytu na zakup własnych akcji stoczni moim zdaniem jest niedopuszczalne. W razie niewypłacalności kredytobiorcy, czyli SFI, stocznia sama musiałaby sfinansować zakup własnych akcji. To niezgodne z przepisami. Jak i to, że zobowiązania SFI nie zostały ujawnione w dokumentacji stoczni, ani bilansowej, ani w księgach uchwał zarządu. Dlaczego chciano ten fakt ukryć? Pewnie dlatego, że już na etapie decyzji wydawał się on dawnemu zarządowi niezgodny z prawem, Czy winni takiego stanu rzeczy ponieśli konsekwencje? Nie. Trudno więc nie pytać, czy przypadkowo nie mamy do czynienia z celowym przemilczaniem przez wymiar sprawiedliwości nieprawidłowości, do których dochodziło i dochodzi w Stoczni Gdynia, a w konsekwencji i w naszej stoczni. - SFI miało być, o ile pamiętam, ratunkiem dla zakładu. Mówiono o giełdzie, nowych inwestorach - I te pięć lat temu i dziś oceniałem i oceniam te pomysły za karkołomne. To całkowicie nieprawdopodobna historia. Na początku roku 2000 i później finansowa kondycja Stoczni Gdynia była tak zła, że jedynie samobójca kupiłby jej akcje. Dodam jeszcze, że nie słyszałem, aby jakakolwiek stocznia na świecie funkcjonowała na giełdzie, jako samodzielny podmiot gospodarczy, a to ze względu na niski próg rentowności, co pociąga za sobą brak perspektyw na zwrot kapitału. Od początku moim zdaniem zarządowi chodziło o coś zupełnie innego. A argumenty, iż SFI zamierzał spła cić zaciągnięte kredyty wydaje mi się niepraw dzi wy. N a w e t w e wstępnej umowie restrukturyzacji zadłużenia między BGK z SFI zaznacza się, że podstawą wypracowania zasad płaty zadłużenia będzie aktualna sytuacja finansowa Stoczni Gdynia. Wnioskuję z tego, że już w październiku 2002 zakładano, że to Stocznia Gdynia spłacać będzie kredyt zaciągnięty przez SFI. - Wróćmy do teraźniejszości. Co dalej? - Wydaje mi się, że zarząd Stoczni Gdańskiej liczy na to, że znów damy mu więcej czasu. A my nie widzimy już sensu, aby iść na rękę zarządowi. Nasza cierpliwość i dobra wola się wyczerpały. Rozwaga i 5

6 Mia³ byæ wyrok w sprawie by³ych prezesów: Bogumi³a B. i El biety D. Wznowienie postêpowania Osiemnastu miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu ¹da prokurator dla dwojga by³ych prezesów Stoczni Gdañskiej uwa aj¹c, e dobrze wiedzieli, co robi¹. Na tym nie koniec proponowanych kar. Oskar eni s¹ o nara enie firmy na stratê 205 milionów z³otych. Wyrok zapaœæ mia³ 13 czerwca, ale nie zapad³. Zarówno Bogumi³ B., jak i El bieta D. wci¹ zajmuj¹ wysokie stanowiska w Grupie Stoczni Gdynia. Nie przyznaj¹ siê do winy. Kara więzienia, to nie jedyne żądanie oskarżenia. Prokurator Łucja Łukuć chce, żeby Bogumił B. i Elżbieta D. nie mogli przez trzy lata zajmować kierowniczych stanowisk w spółkach prawa handlowego. Do tego każde z nich powinno - zdaniem oskarżenia - zapłacić po 10 tysięcy złotych grzywny. 13 czerw ca przed rozprawą pojawił się oficer policji i ogłosił, że wyroku dzisiaj nie będzie, sąd wznowi postępowanie, bo musi przeprowadzić jeszcze jeden dowód. Świetny pomysł Zarzuty wobec prezesów sięgają historii sprzed pięciu lat. Doniesienie do prokuratury złożyła zakładowa Solidarność. Gdy Janusz Sz., stojący wówczas na czele Grupy Stocznia Gdynia, kupował Stocznię Gdańską, zrodził się pomysł, aby na części stoczniowych terenów powstało nowe centrum Gdańska. Opiekę nad tym projektem miał sprawować właściciel gruntów spółka Synergia 99. Problem w tym, że właśnie na tych terenach znajdują się pochylnie, bez których stocznia nie istnieje. 7 lipca 1999 roku zarząd Stoczni Gdańskiej zawarł z Synergią umowę notarialną. Informowały o tym media, sprawa nie była tajemnicą. Na mocy umowy Stocznia Gdańska oddała Synergii 33 hektary gruntów, na których znajdują się między innymi pochylnie. W zamian otrzymała udział w spółce o wartości 41 mln złotych. Synergia zezwolić miała na produkcję statków na pochylniach tak długo, jak będzie tego chciała stocznia. Największą wagę miał paragraf 6 tej umowy. Na jego mocy nowy właściciel pochylni - gdyby tylko nie zgodził się na produkcję statków - miał zapłacić stoczni odszkodowanie. Należy przypuszczać, że ogromne odszkodowanie, bo jak zapisano w akcie: równoważne nakładom inwestycyjnym, koniecznym dla uruchomienia produkcji statków, o wydajności nie mniejszej niż możliwości trzech pochylni, istniejących na nieruchomościach będących przedmiotem umowy. W tym celu ustanowiono nawet hipotekę na majątku Synergii do kwoty 205 mln złotych. Straty Niespełna rok później 17 czerwca 2000 roku przedstawiciele Stoczni Gdańskiej i spółki Synergia podpisali kolejną umowę. Tym razem nie tylko nie ujawniono jej szczegółów, ale i całkowicie zatajono fakt jej podpisania. Swoje podpisy pod aktem notarialnym złożyło dwoje członków zarządu Stoczni Gdańskiej oskarżeni dziś przez prokuraturę. N a m o c y umowy z 17 czerwca 2000 roku Synergia 99 zwolniona została z obowiązku zapłacenia odszkodowania, o którym mowa w 6. Przedstawiciel Synergii 99 na powyższe wyraża zgodę. To jedyny punkt tej umowy. - Bogumił B. i Elżbieta D. narazili w ten sposób stocznię na stratę w wysokości 205 milionów złotych mówił Gazecie Wyborczej Konrad Kornatowski, szef wydziału śledczego Prokuratury Okrę- Obawiam siê najgorszego Roman Gałęzewski, przewodniczący stoczniowej Solidarności - Odłożenie przez sąd ogłoszenia wyroku może dowodzić tylko jednego: braku wyobraźni. Mam wrażenie, jakby do tej pory pani sędzina zajmowała się sprawami do tysiąca złotych i nie jest w stanie pojąć, co oznacza dwieście milionów. Przysłuchujemy się rozprawom. Pytania, zadawane świadkom, często określić można mianem śmiesznych. Tak, jakby ta sprawa przerastała sąd. Obawiam się najgorszego. Tego, że wyrok w tym procesie, nie adekwatny do winy, jaką noszą na sobie oskarżeni, po raz kolejny dowiedzie o dramatycznym stanie sądownictwa w naszym kraju. 6 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

7 gowej w Gdańsku. - Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności. Zarówno Bogumił B., jak i Elżbieta D. wciąż zajmują wysokie stanowiska w Grupie Stoczni Gdynia. Świadomi czy nie Oskarżeni nie przyznają się do winy utrzymując, że są niewinni. Prokuratura jednak nie ma wątpliwości, że byli prezesi rozmyślnie narazili stocznię na straty. - Byli świadomi, że godzą w interes przedsiębiorstwa - zastrzegała prokurator Łukuć. - Są ludźmi wykształconymi, ludźmi, którzy bezmyślnie nie postępują, oboje mieli konkretny cel. Bardziej dbali o interes Synergii niż stoczni, którą kierowali. - Mam głę bo kie przeświadczenie, że prokuratorskie zarzuty są błądzeniem w krainie absurdu - ripostował Bogumił B. - Prawdziwi sprawcy bankructwa stoczni nie siedzą na ławie oskarżonych. Konkretne nazwiska jednak nie padły. Żądamy niezależnych sądów! Na salę rozpraw mogli wejść tylko dziennikarze. Stoczniowców policja nie wpuści- ła do budynku. Pozostali przed drzwiami i pikietowali. Żądamy niezależnych sądów! i Złodzieje! wznosili okrzyki. Powiewali też transparentami: Elżbieta B. i Bogumił B. do kryminału a nie na dyrektorskie stołki. Oprócz petard, stoczniowcy przynieśli ze sobą dwie kukły. Jedna ubrana w sukienkę z cekinami i bolerko - symbolizowała byłą członkinię zarządu Elżbietę D., druga - w garniturze - eksprezesa Bogumiła B. Po rozprawie lekko osmolone ogniem kukły pozostały przed wejściem do gmachu. Na wyrok przyjdzie więc jeszcze poczekać. A do tego czasu Bogumił B. piastuje stanowisko pełnomocnika zarządu Stoczni Gdynia SA do spraw kooperacji z zagranicą. A jego koleżanka z ławy oskarżonych jest dyrektorem finansowym stoczni. To by³a przemyœlana polityka Karol Guzikiewicz wiceprzewodniczący stoczniowej Solidarności - Bardzo zastanawiająca jest decyzja sądu o wznowieniu postępowania, a tym samym odłożeniu w czasie ogłoszenia wyroków. Możemy jedynie domyślać się, co się stało. Pozostaje nam wierzyć, że pani sędzina nie boi się ogłosić wyroku czy nie chce zbagatelizować sprawy. My powtarzamy: z perspektywy czasu, po tym, co usłyszeliśmy w trakcie zeznań świadków na sali sądowej, utwierdzamy się w przekonaniu, że polityka Stoczni Gdynia wobec Stoczni Gdańskiej i jej pochylni była z góry ukartowana. Na początku głównym właścicielem Synergii była Stocznia Gdańska. Pierwszym więc krokiem było pozbycie się udziałów. Według mojej wiedzy pieniądze ze sprzedaży udziałów, pokryły w części kredyt Stoczni Gdynia na kupno Stoczni Gdańskiej. Kolejnym krokiem było zniesienie zabezpieczeń. Czy jednak oskarżeni pójdą siedzieć? Nie wiem. Jeśli jednak winni nie zostaną ukarani za działanie na szkodę firmy oznaczać to będzie, że prawo w Polsce jest martwe. Na pewno pochylni przez ten proces nie odzyskamy, ale druga strona musi wiedzieć, że nie będziemy tolerować łamania prawa. I każdy zarząd, który działa na szkodę firmy, czeka podobny los, ława oskarżonych. Komisja Europejska sprawdza 1 czerwca Komisja Europejska otworzyła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy polskiego rządu dla stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Wsparcie, o którym mowa, jest częścią programów restrukturyzacji stoczni, które mają na celu przywrócenie spółkom wiarygodności i zyskowności. Postępowanie Komisji skupi się na sprawdzeniu, czy pomoc jest zgodna z zasadami wspólnego rynku Wspólnoty Europejskiej i czy nie zakłóca konkurencji w sektorze. Władze Grupy Stoczni Gdynia wydały w tej sprawie uspokajające oświadczenie. Napisały m.in.: Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego jest dość częstym krokiem proceduralnym w skomplikowanych przypadkach restrukturyzacyjnych, szczególnie w gałęziach przemysłu objętych sektorowymi regułami pomocy takich jak budownictwo okrętowe. Sprawy kompleksowej pomocy publicznej nie mogą zostać zakończone bez zapewnienia wszystkim zainteresowanym stronom okazji do wzięcia udziału w postępowaniu wyjaśniającym. Fakt wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego w żaden sposób nie przesądza o jego wyniku i w wielu podobnych przypadkach Komisja wydawała decyzje aprobujące, zezwalając na udzielenie wsparcia. W liśnie znalazło się również zapewnienie, iż Stocznie będą w pełni współpracować z Komisją Eu ro pejską i pol ski mi władzami w tej sprawie, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji w celu umożliwienia poprawnej oceny sytuacji. Stocznie zaangażowały również zewnętrznego doradcę prawnego mającego im pomóc w procesie postępowania wyjaśniającego. GSG skierowała również list do banków i dostawców. Rozwaga i 7

8 Federacja M³odzie y Walcz¹cej przekaza³a swoje archiwum Solidarnoœci Ich po egnanie z broni¹ Ca³e archiwum Federacji M³odzie y Walcz¹cej dzia³aj¹cej na Pomorzu od powielacza, przez matryce, bibu³ê, transparenty, plakaty, znaczki 6 czerwca trafi³o, jako depozyt, do archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidar- - To jest nasze pożegnanie z bronią śmiał się Robert Kwiatek, na co dzień fotoreporter Dziennika Bałtyckiego, który przez te wszystkie lata przechowywał archiwum FMW w swoim domu, podpisując akt depozytu. Pierwsze, wcześniejsze archiwum Federacji Młodzieży Walczącej zaginęło. To jest już drugim. Zbiory w czasach dławienia przez władzę opozycji wędrowały od domu do domu, z piwnicy do piwnicy. Kiedy opozycja stała się legalną władzą Robert Kwiatek rozpoczął kompletowanie zbioru. Od roku trwały prace nad uporządkowaniem i skatalogowaniem archiwum FMW. W przygotowaniu jest publikacja książkowa. Wiele z ofiarowanych przez FMW eksponatów, wciąż nie straciło na aktualności. Jak choćby plakat z 15 października 1990 roku: Nie wiesz na kogo głosowa? Głosuj na Kaczora Donalda, który dziś nabiera dodatkowych znaczeń. Przetrwały znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej, opatrzone nazwą Solidarność i wezwaniem: Maryjo Królowo Polski prowadź nas czy trans pa rent Maryja nadzieją niepodległości. Dzisiaj młodzież walcząca to panowie pod czterdziestkę. W dobie walki o wolność nie tylko drukowali bibułę i rozklejali na murach plakaty, ale i przebijali opony milicyjnych aut, skuwali łańcuchami i kłódkami drzwi do punktów komisji wyborczych, atakowani przez milicję bronili prawdy siłą. Wielu trafiło do szpitali i więzień. - Dziś oglądamy te ulotki, plakaty, uśmiechamy się, to jak podróż sentymentalna. A za te ulotki, kiedyś wielu siedziało w więzieniach mówił Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ Solidarność dziękując za dar dawnej FMW. Wolą FMW jest, aby ich archiwum trafiło kiedyś do Muzeum Solidarności, którego budowa jest w Gdańsku planowana. Archiwum So lidarności wciąż powiększa zasoby. Na przypadającą w sierpniu 25-rocznicę powołania związku przygotowywana jest duża wystawa. - Nasz zasób archiwalny liczy około trzysta metrów bieżących materiałów mówi Marta Szymańska z archiwum KK Solidarność. Nasze zbiory, tak jak i te dziś przekazane, nie zalegają w magazynach. Korzystają z nich naukowcy, studenci. Udostępniamy je na wystawy. Zasoby archiwum Solidarności powiększyli również kapłani, którzy wspierali opozycję. Trafił tu pokaźny zbiór przekazany przez ks. Hilarego Jastaka, nieżyjącego już kapłana z Gdyni, wielkiego przyjaciela i opiekuna opozycji. Materiały przekazał również ks. Henryk Jankowski, duszpasterz gdańskich stoczniowców. 8 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

9 Prezydent Aleksander Kwaœniewski wraz z ma³ onk¹ Jolant¹ przybyli 17 czerwca na uroczystoœci imieninowe Lecha i Danuty Wa³êsów. Prezydencka para wrêczy³a solenizantom czerwone wino, bukiet kwiatów i zdjêcie z pojednania obu polityków w Watykanie. Zaproszenie, które Lech Wa³êsa wystosowa³ do pary prezydenckiej, mia³o byæ kolejnym krokiem na drodze do polepszenia wzajemnych stosunków. Wielu przyjê³o je z zaskoczeniem. Prezydent u prezydenta Pierwsi goście zajechali na Polanki ok. godz. 16. Na przyjęcie imieninowe Lecha i Danuty Wałęsów przez całe popołudnie przybyło kilkaset osób. Serwowano mięsa, ryby, pieczone in dy ki i pro sia ki oraz wódki i wina, w tym wino Prałat z wizerunkiem ks. Jankowskiego. Greka Zorbę i Góralu, czy ci nie żal grał biesiadnikom zespół Detko Band. Spełnienia planów Zjawili się m.in. ks. prałat Henryk Jankowski, szef Solidarności Janusz Śniadek i były lider związku Marian Krzaklewski. Nie pojawił się za to Lech Kaczyński, który - jak zapewniał syn solenizanta, Jarosław Wałęsa został zaproszony. P r e m i e r Marek Belka przesłał Wa ł ę s i e ż y c z e n i a satysfakcji i zadowolenia z wypełnianej misji bu do wy i umacniania demokracji w Pol sce. Pana osoba stała się sym bo lem dla pokolenia solidarnościowego zrywu, które kontestując pojałtański porządek świata, odwróciło bieg zdarzeń w stronę wolności i demokracji w Ojczyźnie, stając się inspiracją dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - napisał w liście do Wałęsy szef rządu. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką Jolantą i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem przybyli na Polanki przed godz. 19. Prezydencka para wręczyła solenizantom czerwone wino, bukiet kwiatów i zdjęcie z pojednania obu polityków w Watykanie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz podarował figurkę żubra. - Żeby wszystkie plany się spełniły (...) Będę namawiał pana prezydenta, żeby zajmo- wał się polityką, a polityka w mniejszym stopniu nim - powiedział, składając życzenia Kwaśniewski. Dwóch pre zydentów wraz z mał żon ka mi, marszałkiem Cimoszewiczem, marszałkiem Senatu Longinem Pa stu sia kiem oraz szefem gabinetu byłego prezydenta Mieczysławem Wachowskim usiedli przy jednym stole i popijali czerwone wino. Potrzebne jest porozumienie - Chcemy pokazać, że Polsce jest potrzebne porozumienie, że w momencie, kiedy mamy problemy z UE z konstytucją, myślimy, żeby więcej zrobić dla Polski, żeby bardziej wykorzystać szansę. Ja taki miałem zamysł - mówił dziennikarzom Wałęsa. - J a p o w i e m r z e c z h i s t o - ryczną - w pełni zga dzam się z Lechem Wałęsą s t w i e r d z i ł Aleksander Kwaśniewski. Dodał, że jest miły duch porozumienia i rzeczywiście chęć rozmowy. - To jest ważne i w tym sensie zapisane w kalen da rzu jako zupełnie rzecz nowa, ale potrzebna Polsce - podkreślał Kwaśniewski. Lider Platformy Obywatelskiej Do nald Tusk, który wbrew wcześniejszym zapo- wiedziom pojawił się na przyjęciu, jako jeden z pierwszych złożył życzenia Wałęsie. W prezencie wręczył solenizantowi swoją najnowszą książkę pt. Solidarność i duma, opatrzoną dedykacją: Z nadzieją, że - tak jak kiedyś - dzięki Panu Polacy staną się znów jednomyślni i solidarni. Uroczystość została ufundowana przez pomorskich restauratorów i sponsorów. Podczas imienin kwestowano na rzecz wakacje dla dzieci z ubogich rodzin. Komentarze - Lech Wałęsa został zaatakowany przez, zdawałoby się, swoich dawnych kolegów i koleżanki. Wydawało mi się, że jeśli mamy do czynienia z symbolem Polski demokratycznej, jakim jest Lech Wałęsa, nie powinno być różnic politycznych i wszyscy powinni za nim stanąć - powiedział po złożeniu życzeń Marek Borowski, lider SdPl. O obronie symbolu mówił także Donald Tusk, który podobnie jak niektórzy inni politycy, szybko opuścił przyjęcie. - Lech Wałęsa zapowiedział pojednanie pełnym frontem. Nie wszystkim to się pew nie podoba, ale świadczy o odwadze byłego prezydenta - ocenił Tusk. - Byłbym skończonym gburem, gdybym oceniał, opiniował, recenzował gości na imieninach, gdzie sam jestem gościem. Rozwaga i 9

10 Zaczê³o siê Symbolicznym ods³oniêciem transparentu na tzw. Zieleniaku, zainaugurowano 20 czerwca kampaniê promocyjn¹ obchodów 25-lecia podpisania Porozumieñ Sierpniowych i powstania Solidarnoœci. W pierwszej po³owie czerwca mia³o dojœæ do spotkania górników z kopalni Wujek z Wojciechem Jaruzelski. Mia³o byæ ono odpowiedzi¹ na apel o pojednanie narodowe, który pod koniec kwietnia wystosowa³y ofiary pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach, a tak e ich rodziny. Do spotkania jednak nie dosz³o. 8 czerwca jeden z górników z czasów stanu wojennego, Jerzy Wartak, sygnatariusz apelu, og³osi³: pojednania nie bêdzie, bo œrodowisko górnicze go nie chce i nie rozumie. Ofiary pacyfikacji kopalni Wujek i jej sprawcy Mia³o byæ Transparent o wymiarach 47 na 35 metrów opatrzono hasłem: Zaczęło się w Gdańsku. Poniżej widnieją przewracające się kostki domina. Kostka ze zdjęciami Lecha Wałęsy, porusza kolejną z wyobrażeniem Tadeusza Mazowieckiego, następną z murem berlińskim, byłego prezydenta Czech Vaclava Havla i wreszcie prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Poniżej kostek symbolizujących demokratyczne przemiany w Europie znalazło się logo Solidarności. Obok pod napisem: Gdańsk sierpień 1980 widnieją nazwy miast, do których dotarła pokojowa rewolucja Solidarności : Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Tallin, Wilno, Ryga, Sofia, Kijów Są jeszcze kraje w Europie, które czekają na demokrację, jak na przykład Białoruś, dlatego umieszczone zostały te trzy kropki - tlumaczył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, jeden z inicjatorów kampanii. Uczestniczący w uroczystości odsłonięcia transparentu Lech Wałęsa mówił, że mimo poważnych kosztów przemian nikt nie odbierze stoczniowcom i Gdańskowi tego, że je zaczęli. - Na pięćdziesięciolecie, na które się wybieram, jestem przekonany, że będziemy bardziej się cieszyć, bo już rozwiązania pokażą, że przyniosły efekty dodał Wałęsa. Kampania promocyjna obchodów 25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności prowadzona będzie w największych miastach w Polsce, a także poza granicami, w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, a także Brukseli. Więcej o jubileuszu czytaj na str. 15 pojednanie Spotkanie górników z kopalni Wujek z generałem Jaruzelskim zaplanowano między 10 a 15 czerwca. To Wojciech Jaruzelski zaproponował, by do spotkania doszło w katowickiej kopalni, w której w grudniu 1981 roku oddziały ZOMO zabiły 9 górników. Jerzy Wartak, uczestnik strajku w stanie wojennym, nie krył, że propozycja generała, by spotkanie zorganizować w Wujku była dla niego zaskoczeniem. - Pan generał pcha się do jaskini lwa. Muszę to przemyśleć - komentował. 8 kwietnia Jerzy Wartak obwieścił, że jego środowisko nie chce i nie rozumie pojednania, wobec tego pojednania nie będzie. Tego samego dnia odwiedził gen. Jaruzelskiego i przekazał mu taką samą informację. Wartak mówił, że w swoim środowisku nie spotkał ani jednej osoby, która rzeczywiście chciałaby pomóc w pojednaniu. - Ja zdania nie zmieniłem i swoje podtrzymuję. Pod koniec czerwca prywatnie spotkam się z panem generałem, tylko, że nie będzie już pojednania - powiedział. - Jeśli generał rozumie moje kwestie, a reszta nie, napotykam na potężny mur, to widocznie Polska nie chce tego pojednania. Co ja mam głową w mur walić? Generał Wojciech Jaruzelski komentował, że widocznie ten ból jest na tyle głęboki, ten żal jest na tyle żywy, że to środowisko nie chce tego kroku zrobić. - Ja to staram się zrozumieć; bez żadnych pretensji - dodał. Powtórzył, że niezmiennie potwierdza to, że bardzo żałuje, ubolewa, że doszło do tragedii w kopalni Wujek. - Nie czuję się odpowiedzialny za to, co stało się poza moją wiedzą, ale czuję się moralnie odpowiedzialny jako ten, który był na szczycie tej władzy - powiedział generał Jaruzelski. Podkreślił, że jest otwarty i gotów do pojednania. - Myślę, że to jest nie tyle potrzebne mnie, ale jest to potrzebne ludziom którzy wówczas żyli, po to by się wznieść ponad stare podziały, by dojść do wniosku, że musimy razem żyć i pewne rzeczy potraktować jako bolesną, ale historię - powiedział. Jednocześnie inni uczestnicy strajku w kopalni Wujek w stanie wojennym, Stanisław Płatek i Krzysztof Pluszczyk, powiedzieli Polskiej Agencji 10 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

11 Prasowej, że postępowanie Jerzego Wartaka, który najpierw dążył do pojednania z gen. Wojciechem Jaruzelskim, a teraz mówi, że pojednania nie będzie, jest zaskakujące i niezrozumiałe. Płatek i Pluszczyk działają w Społecznym Komitecie Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 roku. W kopalni Wujek od milicyjnych kul zginęło w 1981 r. na początku stanu wojennego dziewięciu górników. Katowickie sądy rozpatrują tę sprawę od blisko 12 lat. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się obecnie trzeci proces oskarżonych o strzelanie do górników. Na ławie oskarżonych zasiada 17 byłych milicjantów, biorących udział w pacyfikacji. Wcześniejsze wyroki katowickich sądów uniewinniały ich lub umarzały postępowanie. Apel o pojednanie narodowe Uczestnicy strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku i członkowie rodzin zastrzelonych wówczas górników m.in. trzech górników oraz trzy córki zastrzelonych podczas pacyfikacji - w kwietniu wystąpili z apelem o pojednanie narodowe. Poruszeni śmiercią Jana Pawła II zadeklarowali, że chcą przebaczyć zabójcom ich bliskich. Od sprawców tragedii oczekują przyznania się do winy i zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Nosimy, co prawda, rany stanu wojennego i śmierci naszych ojców i kolegów - górników z kopalni +Wujek+, stale niezrehabilitowanych przez nasze prawo, ale równocześnie głębiej odkrywamy w tych dniach porządek miłosierdzia, przekraczający ludzką sprawiedliwość napisali sygnatariusze przesłania. Nie wszyscy członkowie rodzin ofiar pacyfikacji Wujka przyjęli jednak apel o pojednanie ze zrozumieniem. Stoją oni na stanowisku, że nie ofiary i ich rodziny powinny jako pierwsze wyciągać rękę do pojednania. Inicjatywę krytykowała m.in. matka jednego z zastrzelonych górników, Janina Stawisińska. Na apel, jako jedyny, pozytywni odpowiedział gen. Wojciech Jaruzelski. 4 maja Jerzy Wartak, uczestnik strajku w Wujku w stanie wojennym i inicjator powstania przesłania, spotkał się z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Rozmowa w domu generała trwała ponad dwie i pół godziny. Z obraz Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœæ Ordery, IPN i wybory parlamentarne Nie chcemy Krzy a Solidarnoœci, chcemy za to Dnia Wolnoœci i Solidarnoœci apeluje do parlamentarzystów Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoœæ, która 15 czerwca zakoñczy³a obrady. KK odwo³uje siê te do cz³onków zwi¹zku, aby ubiegali siê w IPN o status pokrzywdzonego. Solidarnoœæ zdecydowa³a równie, e w nadchodz¹cych wyborach parlamentarnych nie poprze adnej z partii. Krzyż Solidarności jak proponują niektórzy posłowie miałby być odznaczeniem dla tych, którzy położyli niezaprzeczalny wkład w powstanie i rozwój myśli solidarnościowej. Order czy dzień pamięci W lutym pierwszy projekt w tej sprawie złożyło Prawo i Sprawiedliwość, wnioskując o powołanie odznaczenia o nazwie Order Solidarności. Drugi wniosek kilka tygodni temu złożył Aleksander Kwaśniewski, proponując ustanowienie Krzyża Solidarności. Projekty różnią się między sobą m.in. co do kapituły, która miałaby przyznawać odznaczenia. PiS chciałoby, aby na jej czele stał prezydent. Aleksander Kwaśniewski proponuje na to miejsce Lecha Wałęsę. Janusz Śniadek jest zdania, że dużo lepszą nagrodą dla ludzi Solidarności byłoby ogłoszenie dnia 31 sierpnia Dniem Wolności i Solidarności. Ordery czy krzyże bowiem honorowałyby wąską grupę ludzi z pierwszego szeregu, a szczególny dzień odwoływałby się do wszystkich tych, którym droga była idea walki o wolność. - Święto nie musiałoby nawet być dniem wolnym od pracy, bo to mogłoby budzić kontrowersje uważa Śniadek. Apelujemy do Sejmu RP o odrzucenie projektów odznaczeń «Solidarności», gdyby zgłoszone zostały pod obrady zapisano w oficjalnym stanowisku KK. Piszcie do IPN KK przyjęła również uchwałę, w której apeluje do członków związku, pokrzywdzonych przez służby bezpieczeństwa PRL, o zwracanie się do Instytutu Pamięci Narodowej o wydawanie statusu pokrzywdzonego. Zachęcamy osoby pokrzywdzone do korzystania z ustawowych możliwości identyfikacji zawartych w tych materiałach nazwisk pracowników i współpracowników Służb Bezpieczeństwa oraz przekazywanie tych udokumentowanych informacji do zarządu regionów NSZZ Solidarność związkowcy napisali w uchwale. W oparciu o napływające informacje mają zostać tworzone tzw. grupy pokrzywdzonych. Kilka miesięcy temu taka grupa zawiązała się w Rzeszowie. Przyjęła nazwę Grupa ujawnić prawdę i na podstawie teczek pozyskanych z IPN upubliczniła listę tajnych współpracowników SB, którzy ich inwigilowali. Wybór sumienia Podczas obraz KK zdecydowała, że w zbliżających się wyborach nie poprze żadnej z partii. Każdy z członków związku głosować będzie więc zgodnie ze swoim sumieniem. Z sondaży przeprowadzonych wśród związkowców głównie członków KK i szefów regionów wynika, że największym poparciem cieszy się PiS. Druga w kolejności jest Liga Polskich Rodzin, a następnie PO. KK waha się jeszcze co do wyborów prezydenckich poprzeć jednego kandydata czy żadnego? Czasu na podjęcie decyzji jest jeszcze trochę. KK spotka się na pewno w sierpniu. Janusz Śniadek już dziś jednak przychyla się do rozwiązania podobnego, jak w przypadku wyborów parlamentarnych, czyli nie popierać żadnego z kandydatów. Rozwaga i 11

12 Noc œwiêtojañska, zwana tak e kupalnock¹, Noc¹ Kupa³y albo Sobótk¹, przypada z 23 na 24 czerwca. Jest to najkrótsza noc w roku - wigilia dnia œw. Jana. Dziœ noc œwiêtojañsk¹ m³odzi, i nie tylko m³odzi, obchodz¹ czêsto przez trzy dni, jeœli tylko zdarzy siê ku temu okazja w postaci weekendu. Tak jak w tym roku. Nic wiêc innego tylko wró yæ na mi³oœæ i ma³ eñstwo. Tylko gdzie dziœ znaleÿæ bylicê? Noc œwiêtojañska Mój wianeczku, mój spleciony, p³yñ e sobie w œwiata strony Dziś trudno określić, czy słowo Kupała było imie niem bo gini płodności, jak ttwierdzą niektórzy uczeni, czy po prostu oznaczało kąpiel, której do tego dnia nie wolno było zażywać. R o d o - wód sobótkowych ob rzę dów sięga niewątpliwie czasów pogańskich i pozostaje w ścisłym związ ku z letnim przesileniem słonecznym. Dowodzi tego rola ognia, który w sobótkowe wieczory był najważniejszy. Niegdyś szczerze wierzono, że jest to noc niezwykła, że na św. Jana słońce kłania się ziemi dwa razy, mówiąc współcześnie dwukrotnie zachodzi. Wróżby tej nocy przepowiadają przede wszystkim miłość i małżeństwo. Wielkie ognie W n o c świętojańską ognie płonęły na wzgórzach, miedzach, drogach, na skrajach lasów, nad rzekami. Ogień krzesano tak, jak dziś już chyba nikt by się nie odważył, jedną deską pocierając o drugą. Przy ogniach gromadziły się całe wsie, było piwo, wódka. Kiedy ognie nieco przygasały mężczyźni skakali nad płomieniami. Skakały też dziewczyny przyozdobione bylicą. Do dziś przetrwała tradycja puszczania wianków, choć nie robią już tego jedynie panieni oczekujące na kandydata na męża. Niegdyś tylko panienki plotły zielone wianki z bylicy, liści paproci, białych kwiatów i z ziela miłosnego, np. lubczyku lub rozmarynu. Myślały przy tym intensywnie o swoim ukochanym, jakie 12 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

13 Jak wojowano z noc¹ œwiêtojañsk¹ W statucie synodu krakowskiego z 1408 roku Sobótki zostały uznane za zwyczaj pogański i zakazane. W 1468 roku król Kazimierz Jagiellończyk, na życzenie opata benedyktynów świętokrzyskich, zakazał tych pogańskich biesiad, odprawianych na Łysej Górze, w bliskim sąsiedztwie klasztoru. Siła tradycji była tak ogromna, że obrzędy sobótkowe przetrwały mimo nieprzychylnego stosunku do nich Kościoła i wielokrotnych zakazów wygłaszanych z ambony. W niektórych miejscowościach na przykład we wsi Bobrowniki koło Działoszyna i w Rzeczkowie w Piotrkowskim zwyczaje sobótkowe przetrwały w pierwotnej formie aż do I wojny światowej. Djabelskie pieœni plugawe Kanonik sandomierski Marcin z Urzędowa, tak zanotował w 1562 roku: U nas w wigilię św. Jana niewiasty ognie paliły, tańcowano i śpiewano djabłu cześć i modły czyniąc; tego obyczaju pogańskiego do tych czasów w Polsce nie chcą opuszczać niewiasty, bo takież to ofiarowanie tego ziela [bylicy] czyniąc, wieszając, opasając się niem. Święta też tej djablicy święcą, czyniąc Sobótki, paląc ognie, krzesząc ognia deskami, aby była prawa świętość djabelska; śpiewają djabelskie pieśni plugawe, tańcując, a djabeł też skacze, raduje się, że mu chrześcijanie czynią modły i chwałę, a o miłego Boga nie dbają; albowiem w dzień św. Jana wieśniaków przy chwale miłego Boga żadnego nie będzie, a około Sobótki będą wszyscy czynić rozmaite złości. Komisje œledcze Krzaklewscy przed prokuratorem Były szef AWS, Marian Krzaklewski i jego żona Maryla 21 czerwca przesłuchiwani byli w charakterze świadków w gdańskiej prokuraturze apelacyjnej w związku ze śledztwem ws. Prywatyzacji PZU. Według źródeł zbliżonych do śledztwa, Maryla Krzaklewska ma być przesłuchiwana w związku z tym, że w 1999 roku wraz z mężem udała się do Portugalii. Krzaklewski uczestniczył tam spotkaniu z prezesem Eureko Joao Talone. Były szef AWS zeznając w maju przed sejmową komisją śledczą ds. zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU powiedział, że dopiero w trakcie pożegnania, dowiedział się, że w spotkaniu brał udział Talone. Przekonywał, że nie ingerował w proces prywatyzacji PZU i nie czuje się odpowiedzialny za aferę PZU. szlachetne cechy charakteru powinien nosić, jak wyglądać. Wianki mocowały potem do deseczek, a w środku stawiały świecę. Koniecznie w kolorze biały, który podkreśla szczerość i niewinność intencji. Wianki puszczały na wodę z nurtem rzeki lub strumyka i czekały na wróżbę. No i nie mogły zapomnieć o zaklęciu: Mój wianeczku, mój spleciony, płyńże sobie w świata strony. Niech cię płomień chroni od zguby, tak by znalazł mnie mój luby. Jeśli wianek płynął bez przeszkód lub wyłowił go ukochany, oznaczało to szybki ślub i szczęśliwe życie. Jeśli zaś wianek utknął w zaroślach, a nie daj Boże świeca zgasła, wróżyło to niepomyślność dla miłosnych planów. Demony z wody W kupalną noc woda odgrywała bardzo dużą rolę. Wierzono, że każdy strumień, źródło, staw ma swojego skrzata, chowańca. Demon ten strzegł wody. Do św. Jana wielce niebezpiecznie było się kąpać, bo jak wierzono żmija może ukąsić albo topielice wciągną i utopią. Z kąpielą trzeba więc było poczekać do 24 czerwca, aby św. Jan ochrzcił wodę i Bożą mocą przegonił demony. Ludzie mówili: Nie kąp się, póki św. Jan wody nie ochrzci albo Jan ochrzcił wszystkie wody, odtąd wam nie będzie szkody. Młodzi zażywali kąpieli na całego, starsi kucali na brzegu, przemywali wodą twarz i ręce. Jeszcze tylko trzeba było oczyścić wodę w studniach. Wrzucano więc do nich kawałek żelaza, wlewano trochę święconej wody albo sypano nieco soli. Odtąd traciły moc wszystkie demony żyjące w wodzie. O świtaniu pławiono w świeżo ochrzczonej wodzie konie i bydło, a później przeganiano je przez żar dogasającego ogniska, aby nie męczyła ich zmora. Ziele Tej nocy dziewczęta wyruszały także na poszukiwanie ziela, najczęściej języcznika, które miało im zapewnić miłość ukochanego i powodzenie. Do lasu należało pójść przed północą nago, z rozpuszczonymi włosami, wypowiadając zaklęcie. Chłopcy natomiast udawali się na poszukiwanie kwiatu paproci, który jak głosi opowieść kwitnie tylko raz w roku, właśnie w noc świętojańską o samej północy. Kwiat miał wróżyć znalazcy bogactwo, szczęście, dar przepowiadania przyszłości i stawania się niewidzialnym oraz umiejętność leczenia ludzi i zwierząt. Noc sobótkowa to także noc zabłąkanych w przestrzeni duchów szukających światła, które ogrzałoby je i oświetliło im drogę. Ci, którzy lękali się, że nad nimi samymi lub ich domem ciąży jakieś fatum, wykorzystywali moc tej nocy. Pletli wianek również z paproci, bylicy i kwiatów, ale w kolorze czerwonym, bo czerwień od wieków była kolorem chroniącym przed złymi urokami - i puszczali na wodę wierząc, że za nim podąży nękające ich zło. Wypowiadali w myślach lub głośno zaklęcie: Wszelkie zło, co przy mnie stało, już w tym wianku się ostało. Niechaj woda to zło zmyje, a ja w szczęściu niechaj żyję. D o d a t k o w o w i e s z a n o n a drzwiach wejściowych do domu czerwony materiał, np. wstążkę, albo gałązkę bylicy, jako ochronę przed urokami. Koperty dla polityków? Zeznający 21 czerwca przed komisją śledczą ds. PKN Orlen współpracownik Dochnala Artur Folaron, oświadczył, że nie wspomniał, żeby koperty przygotowywane przez firmę Larchmont Capital były przeznaczone dla polityków. Szef komisji Andrzej Aumiller (UP) pytał Folarona o zeznania, jakie złożył przed prokuraturą, a które zostały przekazane komisji. W firmie były tzw. dni wypłaty - mówił Folaron w prokuraturze. - Tych wypłat dokonywała sekretarka. Pieniądze były wcześniej kopertowane, wypłaty te były regularne, była do tego sporządzana lista osób uprawnionych do otrzymywania tych pieniędzy. Nie wiem, czy osoby z tej listy to były osoby pełniące w tym czasie ważne funkcje publiczne. Natomiast osoby takie odwiedzały firmę D.. Na pytanie prokuratora, czy świadek pamięta nazwiska osób odwiedzających firmę, Folaron odpowiedział: Pamiętam pana Adama Glapińskiego i Jarosława Kaczyńskiego i inne osoby pełniące wówczas ważne funkcje publiczne. Folaron powiedział komisji śledczej, że to były osoby, które zapamiętał, które były w zainteresowaniu firmy. - Natomiast nie wspomniałem tam, o rozliczeniach finansowych tychże polityków z Markiem Dochnalem dodał Falaron. - Ale mówił pan o kopertach przygotowywanych przez sekretariat - zauważył Aumiller. - Mówiłem to w kontekście, który sprecyzowałem jeszcze 13 czerwca w prokuraturze apelacyjnej - tam skonfrontowany zostałem z pracownikami Larchmont Capital. Była mowa o kopertach, one dotyczyły wypłat wynagrodzeń raz w miesiącu dla pracowników i firm współpracujących z Larchmont, ale nie wspomniałem, że te koperty były przeznaczone dla polityków - mówił. Folaron przyznał, że był pracownikiem Służby Bezpieczeństwa w latach 1978 lub 79 do 1981 roku, kiedy to został wydalony ze służby. Odmówił odpowiedzi na pytanie - dlaczego. Rozwaga i 13

14 Karol - historia cz³owieka, który zosta³ Papie em Rekordowe zainteresowanie Film Karol - historia cz³owieka, który zosta³ Papie em ju wszed³ na ekrany polskich kin. I ju bije rekordy popularnoœci pod wzglêdem zarezerwowanych na seanse biletów. Wydaje siê, e produkcjê Giacomo Battiato w Polsce obejrzy wiêcej widzów ni Pasjê Mela Gibsona. Karol... pokazywany bêdzie jednoczeœnie w 150 miastach. 16 czerwca w krakowskim Multikinie odbył się premierowy pokaz filmu Karola.... Uczestniczyli w nim, obok twórców filmu i aktorów grających główne postaci, także kard. Franciszek Macharski i abp Stanisław Dziwisz. Następnego dnia film wszedł na ekrany kin w całej Polsce. Karol - człowiek, który został papieżem to prawie trzygodzinna opowieść o drodze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Akcja filmu rozpoczyna się w 1939 roku w Krakowie, zaś ostatnie kadry przenoszą widzów już na konklawe w 1978 roku, podczas którego kard. Wojtyła wybrany został papieżem. Pięćdziesiąt procent materiału zawartego w filmie, znawcy dziejów Karola Wojtyły rozpoznają, jako prawdziwy. Pozostała część to literacka fikcja. - Żałuję, że Jan Paweł II nie mógł zobaczyć tego filmu mówił dziennikarzom Giacomo Battiato, reżyser opowieści Karol - historia człowieka, który został Papieżem. - Wszystko było gotowe do specjalnej projekcji w Watykanie. Niestety stan zdrowia Ojca Świętego na tyle się pogorszył, że Papież nigdy nie zobaczył tej produkcji. Battiato przyznał, że realizacja filmu o Wojtyle stanowiła dla niego ogromne wyzwanie. - Wahałem się, bo trudno opowiedzieć czyjeś życie w jednym filmie, a tym bardziej życie tak wyjątkowej postaci jaką był Jan Paweł II - mówił reżyser. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego zdecydował się na postawienie w filmie tylu filozoficznych pytań, szczególnie tych o pochodzenie zła, reżyser podkreślił, że pytania te miały nie tylko poruszyć widza. - Sam je sobie zadawałem, jak sądzę zadawał sobie je Wojtyła. Chciałem, aby również widz się nad tym zastanowił - stwierdził Battiato. - Dlatego znaczna część filmu przedstawia Wojtyłę w okresie II wojnie światowej. Tu rodziło się powołanie Karola i ten czas miał na niego największy wpływ. Odtwórca tytułowej roli, Piotr Adamczyk, okazał się bezkonkurencyjny. Gdy tylko zobaczył go reżyser już wiedział, że to on wcieli się w postać Karola Wojtyły, późniejszego Papieża. - Niewątpliwie ten film wiele zmienił w moim życiu - mówi Piotr Adamczyk. Adamczyk wspomina, że na planie zdjęciowym ciążyła mu odpowiedzialność, jaką było wcielenie się w postać Karola Wojtyły. - Pewnie bym sobie nie poradził, gdyby nie wsparcie wielu osób - wyznał aktor. Trwają intensywne prace nad kolejną częścią filmu, która opowiadać będzie o pontyfikacie Jana Pawła II. Reżyser ujawnił, że gotowa jest już większość scenariusza, choć wymaga on jeszcze wiele pracy. Muzykę, podobnie jak w przypadku Karola... również skom- ponuje Ennio Morricone, którego polscy widzowie zapewne dobrze pamiętają, jak twórcę mózyki do filmu Misja. We wrześniu ukażą się w Polsce płyty i kasety z filmem, które wydał Universal Pictures. Trafią one do sprzedaży w parafiach, a później do skle pów. W telewizji Karol zostanie pokazany 16 października br. przez TVN, w dniu rocznicy wyboru na papieża. Warto dodać, że część dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na rzecz fundacji TVN Nie jesteś sam. Sam Battiato twierdzi: ten film uczynił mnie trochę Polakiem. Po prostu ogl¹damy Wojty³ê - Film o Wojtyle odkrywa cząstkę tajemnicy jego człowieczeństwa - z taką opinią zgodzili się uczestnicy dyskusji, jaka odbył się po prasowej projekcji filmu Karol - historia człowieka, który został Papieżem 15 czerwca w krakowskim Multikinie. Uczestnicy dyskusji przyznali, że wiele scen zostało uproszczonych, ale takimi właśnie prawami rządzi się kino. - Skrócono wiele wątków. Wynika to z zasad realizacji produkcji filmowej. Film daje jednak tę możliwość, by szczególnie młodym opowiedzieć historię im nieznaną - mówił Gian Franco Svidercoschi, autor książki, na podstawie której powstał film o Karolu Wojtyle. Przyjaciółka młodego Karola, aktorka Teatru Rapsodycznego Danuta Michałowska zwróciła uwagę, że odtwórca głównej roli, Piotr Adamczyk, bardzo dobrze wywiązał się z powierzonego mu zadania. - Po kilku chwilach zapomina się, że Adamczyk gra Karola. Po prostu oglądamy Wojtyłę - mówiła. Zdaniem Michałkowskiej film będzie lepiej odbierany poza granicami Polski. Bowiem nasza wiedza o młodzieńczych latach Wojtyły i historii Polski jest większa. - Dzięki tej ekranizacji obcokrajowcy dowiedzą się czegoś o Polsce, a my w kraju, po prostu powinniśmy obejrzeć ten film - powiedziała Michałowska. - Gdy widziałam zdjęcia Krakowa sprzed II Wojny Światowej po twarzy popłynęły mi łzy. Krytyczne o filmie wypowiadał się Jerzy Pilch, pisarz i publicysta. Podkreślił, że nie dowiedział się z Karola... niczego, o czym wcześniej nie wiedział. Pilch przyznał jednak, że trudno podchodzić do tajemnicy i mistycyzmu Wojtyły z kamerą. - Taka operacja zawsze będzie nie udana - powiedział. Na nieścisłości historyczne zwrócił również uwagę ks. Adam Boniecki. Redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Wyraził nadzieję, że pomimo wszystko film nie zasłoni rzeczywistości. - Wydaje mi się, że widz patrząc na tę ekranizację będzie wiedział, że nie wszystko było tak, jak to pokazano - mówił ks. Boniecki. e.kai.pl 14 Solidarnoœæ i Rozwaga Rozwaga i

15 Monika Olejnik w roli Kopciuszka i Kamil Durczok w roli Macochy. Znani dziennikarze zagraj¹ w dwudziestominutowej bajce dla dzieci. Chc¹ w ten sposób pomóc w zbieraniu funduszy dla chorych dzieci. Re yserem zosta³a Krystyna Janda. Telewizyjn¹ inscenizacjê Kopciuszka sfinansuj¹ wspólnie TVP1 i TVN. Durczok zosta³ Macoch¹ a Olejnik Kopciuszkiem Kamil Durczok nie miał wątpliwości, by wziąć udział w przedstawieniu. Problemy chorych są mu bliskie. Sam ma za sobą długą walkę z chorobą nowotworową. Postawił jednak warunek: zagram tylko czarny charakter. - A ponieważ jedynym wyrazistym schwarzcharakterem okazała się Macocha, wziąłem Macochę opowiada. W roli Kopciuszka zobaczymy Monikę Olejnik. Katarzyna Kolenda-Zaleska wcieli się w postać Wróżki. - Chciałam trochę poczarować, a na co dzień, w dziennikarskiej pracy, liczą się dla mnie fakty. Przez 24 godziny tłumaczy swoją decyzję. Grzegorza Miecugowa zobaczymy w roli Króla. Debiutujący aktor nauczył się już nawet na pamięć swojej kwestii: Cicho! Nic nie słyszę!. W spektaklu udział wezmą także Dorota Gawryluk, Piotr Najsztub, Tomasz Sekielski, Marcin Meller, Wojciech Jagielski i Szymon Majewski. Krystyna Janda, która zgodziła się wyreżyserować spektakl, mówi o swoich podopiecznych: Im będą mniej grać, tym będzie ciekawiej. 20 minutowa inscenizacja Kopciuszka będzie miała swoją premierę we wrześniu na ekranie telewizorów, a później zostanie wydana na DVD. Pieniądze zdobyte dzięki tej akcji zostaną przeznaczone na leczenie dzieci z chorobą nowotworową, głównie dla placówek szpitalnych w najuboższych regionach Polski. Spektakl zostanie zarejestrowany 25 i 26 czerwca w studiach TVP przy Woronicza. Żadna z osób zaangażowanych w projekt nie pobiera honorarium. KRONIKA JUBILEUSZU Solidarnoœæ na wielkim ekranie Trzynastu polskich reżyserów uczci 25. rocznicę Sierpnia. Pomysłodawcą projektu Solidarność jest Andrzej Wajda, autor Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. Każdy z reżyserów samodzielnie wybierze formę i treść swojej noweli. Wajda do współpracy zaprosił m.in. Krzysztofa Zanussiego, Feliksa Falka, Juliusza Machulskiego, a także młodych, mniej znanych filmowców: Małgorzatę Szumowską czy Piotra Trzaskalskiego. 14 czerwca Wajda kręcił w Gdańsku część własnej noweli. Na plan zaprosił Lecha Wałęsę, który będzie gwiazdą numer jeden jego obrazu filmowego. Wałęsa dopytywał, jaką ma grać rolę. - Ależ, panie prezydencie, niech pan gra swoją własną rolę! Obok Wałęsy u Wajdy zagra Krystyna Janda, Agnieszka z dwóch Człowiek z, a także Jerzy Radziwiłowicz. Radziwiłowicz w Człowieku z marmuru odtwarzał rolę Mateusza Birkuta, robotnika wznoszącego Nową Hutę. W Człowieku z żelaza, którego akcja rozgrywa się w stoczni, w dniach legendarnego strajku, wcielił się w dwie postaci: ponownie Birkuta, a równocześnie jego syna, młodego stoczniowca Maćka Tomczyka. Wajda nie wpuścił na plan dziennikarzy do kina Neptun. Wiadomo tyle, że akcja noweli rozgrywa się między Wałęsą, Wajdą a Radziwiłowiczem. Rozmawiają m.in. o tym, jak powinien wyglądać film Człowiek z nadziei, kontynuacja poprzednich dzieł. - Podczas spotkania trójka bohaterów zastanawia się także nad tym, co został z Solidarności po 25 latach mówił kierownik produkcji filmu Kamil Przełęcki. Pierwsza projekcja filmu odbędzie się na pokazie specjalnym podczas uroczystości sierpniowych w Gdańsku. W tym samym miesiącu pokazać ma go również TVP. Premierę kinową zaplanowano na wrzesień, kiedy w Gdyni odbywać się będzie 30. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jarre pod znakiem zapytania Jean Michael Jarre 17 czerwca przyjechać miał do Warszawy, aby ogłosić szczegóły swojego koncertu w Gdańsku, planowanego na dzień 27 sierpnia. Nie przyjechał. Dlaczego? Bo Agencja Kontakt, organizator koncertu, i Telewizja Polska od pół roku nie mogą dojść do porozumienia. Kto jest winny? Nie wiadomo, bo jedni rzucają oskarżenia na drugich. Telewizja zarzuca Agencji Kontakt, iż nie dostarczyła wszystkich dokumentów. Jakich nie wiadomo, bo telewizja zasłania się tajemnicą handlową. Agencja nie wie o co chodzi, bo cała dokumentacja jak twierdzi - trafiła na właściwe biurka, a teraz z odpowiedzialnymi z ramienia telewizji nie można nawiązać kontaktu, bo szefowie TVP odbierają telefonów. Telewizja za prawo do pokazania koncertu zapłacić ma 3,5 mln zł. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie pieniądze poróżniły strony. Podobno jednak telewizja nie przedstawiła alternatywnej propozycji. Choć deklaruje, że transmisją koncertu jest zainteresowana. Wiadomo, że koncert kosztować musi wiele, bo to nie część trasy koncertowej, ale pojedynczy występ. Przy samej obsłudze sceny pracować ma kilkaset osób. Przypomnijmy, że widowisko Jarra miało być główną atrakcją muzyczną obchodów 25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powołania Solidarności. Rozwaga i Solidarnoœæ gazeta Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej Redaktor naczelny: Katarzyna Dębska Skład i red. techniczny: Edyta Sopolińska Adres redakcji: Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel , fax Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Rozwaga i 15

16 Nowoœci w wypo yczalni Nowoœci w wypo yczalni Skarb narodów Producent Piratów z Karaibów zrealizował SKARB NARODÓW, pełen niezwykle widowiskowych efektów specjalnych film sensacyjno-przygodowy, w którym występuje zdobywca Oscara Nikolas Cage i cała plejada doborowych aktorów. Opanowany rodzinną obsesją poszukiwacz skarbów Ben Gates (Cage) stara się odszyfrować stare wskazówki, które mogą zaprowadzić go do pochodzącego jeszcze z czasów Templariuszy, największego w dziejach ludzkości skarbu. Po piętach depcze mu bezwzględny, nie cofający się przed niczym rywal. Gotowy na wszystko Gates podejmuje brawurowe działania, w których pomaga mu techniczny geniusz i piękna archiwistka. Zaskakujące zwroty akcji, nieprzerwane napięcie, fantastyczne pomysły i zagadki sprawiają, że jest to najbardziej ekscytujące poszukiwanie skarbów, które z pewnością zadowoli wszystkich miłośników tego gatunku filmowego. Ocean`s Twelve dogrywka Wracają! I to w jakim stylu! Tym razem jest ich dwunastu. Danny`ego Ocean i jego ekipę można śmiało nazwać artystami w swojej profesji. Wyrafinowany skok przyniósł im całkiem pokaźny łup 160 milionów dolarów. 160 milionów, które z wrodzoną sobie gracją, dość szybko udało im się wydać. Nie spodziewają się jednak, że Terry Benedict, którego mieli przyjemność okraść, postanowił odzyskać swoje pieniądze. Na domiar złego, ktoś śledzi każdy ich krok. Nie pozostaje im nic innego, jak tylko wprowadzić w życie kolejny, misterny plan. Zawrotna akcja filmu w reżyserii Stevena Soderbergha, przeniesie Cię do Amsterdamu, Paryża i Rzymu. Wybierz się tam z plejadą znakomitych gwiazd, do których dołączyła Catherine Zeta-Jones. Dwunastka to Twoja szczęśliwa liczba! Sky Kapitan i œwiat jutra Sky Kapitan i świat jutra to przełomowy moment w historii kina. Ponad dwa tysiące ujęć z efektami specjalnymi! Pierwszy film zrobiony na blue boxie! Gwiazdorska obsada, doskonałe zdjęcia i wiele nieprzewidzianych zwrotów akcji! Już pierwsze sceny, w których olbrzymie roboty zaczynają tratować ulice Nowego Jorku wcisną was w fotel! A to dopiero początek... Polly Perkins (Gwyneth Paltrow), dociekliwa reporterka z Chronicle, rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć światowej sławy naukowców. Z pomocą spieszy jej przyjaciel, nieustraszony As Przestworzy kapitan H. Joseph Sullivan (Jude Law), zwany Sky Kapitanem. To z nim Polly zostanie uwięziona w lodowej jaskini w Himalajach, stoczy walkę z najnowszej generacji superrobotami i będzie latać pod wodą. A wszystko po to, by z pomocą odważnej kapitan Franky Cook (Angelia Jolie) oraz geniusza-wynalazcy Dexa (Giovanni Ribisi) odnaleźć szalonego doktora Totenkopfa i udaremnić jego diabelski plan zniszczenia świata. Zobacz czy zdążą powstrzymać nieuchwytnego szaleńca? Zasmakuj niezwykłej przygody i wybierz się w tajemniczą podróż! Komórka Wyobraź sobie sytuację, gdy czyjeś życie wisi dosłownie na włosku, a możliwość jego uratowania zależy wyłącznie od Ciebie. To właśnie spotkało Ryana (Chris Evans), który przypadkowo odebrał telefon od przerażonej Jessiki Martin (Kim Basinger, laureatka Oscara). Jessika została uprowadzona i zamknięta na strychu w odludnym miejscu, skąd błaga Ryana o pomoc. Ma niewiele czasu, porywacze mogą wrócić lada moment, aby ją zabić. Ryan nie wie gdzie przebywa Jessika, a bateria w jego komórce wkrótce się wyczerpie. Wplątany w wir wydarzeń, podejmuje wyścig z czasem, zdecydowany uratować życie kobiety, z którą łączy go jedynie zanikający sygnał w telefonie komórkowym. The Forgotten 9-letni Sam Paretta nie żyje. Zginął w katastrofie lotniczej. Pomimo, że od tamtej pory minęło już 14 miesięcy jego pogrążona w smutku matka Telly (Julianne Moore, Daleko od nieba ) nadal nie może pogodzić się ze stratą. Gdy jednak jej mąż (Anthony Edwards, serial TV Ostry dyżur ) przysięga, że nigdy nie mieli dziecka, psychiatra (Gary Sinise, Kryminalne zagadki Nowego Jorku ) jest przekonany, że kobieta ulega złudzeniom i cierpi na przywidzenia. Najgorsze jednak ze wszystkiego jest to, że nie ma jakiegokolwiek, najmniejszego nawet dowodu, że Sam kiedykolwiek istniał. Poszukiwanie prawdy przez zdesperowaną, prześladowaną wspomnieniami o synu Telly, wpędza w ruch machinę wstrząsających zdarzeń. Wimbledon Wimbledon to urocza komedia twórców To właśnie miłość i Dziennika Bridget Jones o miłości na korcie tenisowym. Peter Colt (Paul Bettany) nieuchronnie zbliża się do końca niezbyt ciekawej kariery tenisowej do czasu, gdy dostaje niezwykłą propozycję i zarazem ostatnią szansę gra podczas prestiżowego turnieju w Wimbledonie. Natomiast Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst) to gracz pierwszej ligi, całą duszą oddana zwycięstwu na korcie. Przypadkowe spotkanie niespodziewanie wyzwala w obojgu iskrę sympatii i nowe możliwości Pete odzyskuje formę podczas pierwszego meczu, a Lizzie zrozumie, że w życiu liczą się nie tylko zwycięstwa turniejowe. Bohaterów czeka jeszcze niejedna przeszkoda: czy Pete zdoła utrzymać dobrą passę? Czy Lizzie pogodzi ambicję tenisistki i nowe uczucia?

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Wybrane wyniki sondażu Solidarność doświadczenie i pamięć przeprowadzonego przez CBOS w dniach od 12 marca do 12 kwietnia 2010 roku Krzysztof Pankowski,

Bardziej szczegółowo

Miliony utopione w Afryce

Miliony utopione w Afryce Prokuratura Regionalna w Szczecinie złoży niezwłocznie zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o odmowie tymczasowego aresztowania 10 osób zatrzymanych pod zarzutem

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Warszawa, dn. 20 sierpnia 2012 roku Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 136a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, składam projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Muzeum Emigracji otwarte w Gdyni

Muzeum Emigracji otwarte w Gdyni Muzeum Emigracji otwarte w Gdyni 16 maja 2015 w historycznym budynku Dworca Morskiego w Gdyni, z którego tysiące Polaków wypłynęło w świat, otwarte zostało jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa Anna Walentynowicz - ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. W dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 29 kwietnia 2009 r.

Gdańsk, 29 kwietnia 2009 r. Gdańsk, 29 kwietnia 2009 r. Oświadczenie Janusza Śniadka w sprawie brutalnej interwencji policji w czasie manifestacji stoczniowców, która odbyła się dzisiaj w Warszawie, przed Pałacem Kultury i Nauki.

Bardziej szczegółowo

- o ustanowieniu Krzyża "Solidarności".

- o ustanowieniu Krzyża Solidarności. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 4086 Warszawa, 24 maja 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w poprzedniej kadencji.

Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w poprzedniej kadencji. Posłowie unieważnili wybór pięciu sędziów T rybunału Konstytucyjnego. Czy sędziowie T K unieważnią uchwałę posłów? Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

RYZYKA I SZANSE DOTYCZĄCE KRYZYSU NA POMORZU W KONTEKŚCIE SEKTORA PUBLICZNEGO Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP

RYZYKA I SZANSE DOTYCZĄCE KRYZYSU NA POMORZU W KONTEKŚCIE SEKTORA PUBLICZNEGO Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP RYZYKA I SZANSE DOTYCZĄCE KRYZYSU NA POMORZU W KONTEKŚCIE SEKTORA PUBLICZNEGO Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP Współpraca i solidarność Problemów, przed którymi stajemy w

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 maj 2011: Msza Św. w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej kościół pw. NNMP w Bełchatowie Odsłonięcie tablicy upamiętniającej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Beata Szydło: reindustrializacja. Jarosław Kaczyński: przegląd i może nowa konstytucja

Beata Szydło: reindustrializacja. Jarosław Kaczyński: przegląd i może nowa konstytucja Beata Szydło: reindustrializacja. Jarosław Kaczyński: przegląd i może nowa konstytucja Prezes PiS Jarosław Kaczyński w debacie nad expose oświadczył, że potrzebny jest przegląd konstytucji, a być może

Bardziej szczegółowo

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Sporządziła: Żaneta Kaczorowska V rok Handel Zagraniczny Sopot, 11.05.2011r. 5 V 2010 Dnia 5 maja

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 22/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku [ ] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wpis zmian na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawcę od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r.

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. APEL Do wszystkich ludzi dobrej woli, Mając na uwadze poprawę warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, w trosce o ich życie i zdrowie,

Bardziej szczegółowo

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM V Ds. 17/12 11.01.13 LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę 16 firm pracujących przy budowie fabryki komputerów Lenovo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 2 CELE I ZADANIA RADY

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 2 CELE I ZADANIA RADY Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut określa cele i zadania Rady Młodzieży Rzeszowa zwanej dalej Radą. 2 Rada jest organizacją o charakterze apolitycznym. 3 Siedzibą Rady jest Miasto Rzeszów Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Prezydent chce referendum ws konstytucji

Prezydent chce referendum ws konstytucji Prezydent chce referendum ws konstytucji Naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły, przestaje

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU. Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 2,. AZ-

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 2,. AZ- RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 2,. AZ- V.7 0 1 1.2 4.2 0 1 4.E O Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich z dużym zadowoleniem przyjął wprowadzoną w ubiegłym roku możliwość

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia lutego 2011 r. r. DOLiS/DEC- dot. DOLiS-440-405/10 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo