Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~ ~ ~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u."

Transkrypt

1 Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~ ~ ~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska łua numeru po euyncu90 mr ~ Telefon dzienny 199, telefon nocny Ta ud Strej oś' o robo icza powszechny, ho Rldaktor, lab Jago zast,pcb przyjmują wyłącznie r zeczypos od 5-6 po poł ~ękopl.6w nie 'Złlm~włonych Redakcja nie zwraca. stor cy przeciwko Korfante u. ece ochód,demonstr cyjn Pan.. Korf'anty w dalszym ciągu tworzy rząd i niema mijllistrów. Komisarz generalny-pluciński ewentualnym następcą Piłsudskiego. Wczoraj, zgodnie z zapowie- stron nadciągać na Plac Teatralny, ~ Czapiński i Barlicki, którzy po go- korupcji i bezprawia, to hańba dla' Nowy-Swiat i Aleje Ujazdowskie, dzią, odbył się w Warszawie, je- gdzie został zapowiedziany wiec rących przemówieniach, zapropo- Polski.' f doszedł do Nowowiejskiej, a nadnotlniowy strejk manifestacyjny protestacyjny, tłumy ludzi, które no.wali do uchwalenia następującą Rząd p. Korfantego utrzymać. stępnie przez Marszałkowską i Al. przeciwko t. zw. ;,rządowi wojny do godz. 2-iej popoł. zaległy do-' rezolucję: się nie może, polski lud na to nie' Jerozolimskie do lokalu okręgowo do nowe,, tworzonemu przez p. szczętnie cały plac. Ogółem na l Z b', Pl pozwoli. komitetu P. P. S. Tam pochód si~ [' f N' l t' Pl T 1 d'ł' ' u e rarl1 na \VleCU \or antego. - lema wszys kle acu eatra nym zgrom a na acu Z b ' b t.. t tł' ł Zl y Się 'J t l d ' 18 b t ~f rant ro o ntcy mli\s a s o, i rozwląza.. b k' t ł T '33.. j T ty ł ea ra nym w nlu tpca ro o W bl' ł j 1 d ś' Większe fa ry t s anę y. ramdv:aj,e orga~lacje soc 8 :S czne, Z?- nicy m. Warszawy stwierdzają, że artszatw,y, w o!czku eka e Ud nt o C Silny kordon policji zamknął me kursowałv przez cały Zlen. wodowe l enpeerows kle. Przybyce. t' t pro es Ulą przectw o an d y a urze dostęp do sejmu przy wylocie ul., "...''Nvznaczeme p r z e z s ronmc wa. Strejkowały rówmet warsztaty ko- tych ostatnich, powitane zostało l - i.. p. Korfantego. Wiejskiej i od ul. Matejki. lej'owe. - Na żądanie redakcji ze strony socl'alistów gorącymi!,' PK rań w cotwe ~elmt u na prłemjera, p. Zebrani uchwalają uży' ć wszel o an ego Jes zuc h wa ą prowo W ciągu całego dnia, ulicami "Rzeczypospolitej'", policja chroniła oklaskami. k' a'ją po 1 s k': te, 1 u d no~cl., pracu j'- ące] kich środków, bpdących... w rozpo- miasta jeździł w szybkiem tempie dom przy ul. Bodnena 2, w którym Na Placu Teatralnym bylt' obe-,,. '. \ P o 1 scy ro b o t J nicy l :>hł'". r>7.ądzeniu ruchu robotniczego prze- C Op me po-.. samo~hód, w którym siedziało kil. znajduje Się Jej lokal, oraz znajdu- cni także posłowie PoLskiej partj'i l b....,. CW., " zwo rządowi p. Korfantego. ku panów, rozrzuc3]'ących odezwy, ą, a Y mą/j Z31: 'ama prawh'y,. jące Się tui przy samej redakcjt Lt1d('wej, partj'j Sbpińskip',ro. il ",~11; ~, 1. 'j ' " ;: 7p1)r;:llli d"1~1agaj':j gj" f7:1,dl' TO ',.. ~... 1.,,, (.('!l K(''' jj1teg', o botniczego i włościańskiego. Precz - T:;" ;~ ' ~~r~zaw'a ~ob~jtl1icza posterunk,l P?hcy~ne zosłały usta- także osobiście b. premjer Witos. cy żadnych skrupułów moralnych, z Korfantym! ".... przyjęła możliwość istnienia w 'winne rowmet p~zed, dome~ - Na Placu Teatralnym powie- awanturnik polityczny, rządził nie- Po uchwalemu rezolucji powyż- Polsce rządu p. Wojciecha Korfannr.,12, przy' ul. ~z~ltaln~],,gdze wało kilkadziesiąt sztandarów. - p odległą Polską. szej, u~worzył się imponujący p~- tego, desygnowanego na stanowiznajduje Sę adminstracja dru- Ustawione zostały 3 trybuny, na chód, liczący przes~ło 50,000 ludz, sko premjera przez blok strol1nict'ł' karnia rzekomego pisma. Od g. ktore punktualnie o godzinie 2-iej :. Rząd p. KorfanŁego - to wol- który przeszedł w zupełnym. po- reakcyjnych. l-ej popoł. poczęły ze wszystkich ~ popoł. weszli posłowię: Daszyński, nosć dla paskarzy, to panowanie rządku przez Krak. Przedmieście,,.J ; "z!. nl~ p. t:\.> 1 :ai,h:!;j. PlJza.tCtJ partji Wyz,,", ulenia. ObeCnY~ byl ~~;~~ _ ; v be:~~~~dn~śc'i:j ~i~ ' ~~~~ Dzień wczorajszy formowania gabinetu przez pana Korfantego był o tyle dla niego udatniejszy, że wieczorem mógł się poszczycić już dwoma ministrami. Przedewszys1.kiem panem Kucharskim, który na tekę robót publicznych z~ oct :tił się jeszcze przed paru dniami, a następnie panem Michalskim, W Belwederze był wczoraj wie j Handel i przemysł - pan litycy, ale i lekarze nic nie wie- że gabinet utworzył i że na pod. czorem poseł Witos, który odbył SŁrassburger. dzą, oraz ewentualnie pana Wey stawie uchwały komisji głównej dłuższą konferencję z Naczelnik\em ~ Zdrowie i opieka społeczna -- gada i Bnińskiego (te dwie ostat- z dnia 14 b. m. obejmuje 'rządy państwa. r pan dr. Starkiewicz. nie kandydatury r6wnież wąt- w l'apstwie. Konferencja dotyczyła dalszych ~ Ministerstwo pracy -~ vacat. pliwe). * * * prób porozu~ienia, które nastąpią ~ Ministerstwo rolnictwa - pan * * * Zarząd Narodowej Partii Robopo rezygnacji pana Korfantego. hrabia z Bnina - Bniński. Dzienniki gdańskie donoszą, że tniczej na województwo poznań- Tymczasem jednak z listy tej, kandydatem prawicy na stanowi- skie uchwalił w sprawie obecnego Do godziny 10 wieczorem o dotychczas, odmówili panu Kor sko Naczelnika państwa, w razie przesilenia rządowego dwie rezofantemu z całą stanowczością pą- ustąpienia Józefa Piłsudskiego, jest lucje: czekiwano w Belwederze na listę kv'ry chętnie z panem Korfantym gabinetu, kiedy ta jednak nie nadeszła, przerwano przygotowania, obl'jmie rządy w skarbie. n~wie:,komisarz gdański p. Pluciński, ku- 1) N. P. R. stwierdza, iż obecne Pozatem żadnego innego ministra pan Korfanty nie posiada. zagranicznych, skiego. netowe, wywołujące coraz to więk- Skirmunt - ministerstwo spr. zyn pana marszałka Trąmpczyń- przewlekające się przesilenie gabi- które były zrobione dla podpisania nominacji. Choć sfery prawicowe cytują cały ". gen. Sosrikowski - minister- Postanowienie konstytucji luto- szą drożyznę codziennych artykuszereg nfzwisk osób, które jakoby ". tak stwo wojny, wej oddaje władzę, w razie rezy- łów spożywczych i obniżające na- Sfery endeckie, jak mogą, zgodziły się na udział w rządzie Dobrowolski - minist. poczt gnacji prezydenta, rodzaj/')wi rady szą walutę oraz rozprzężenie admipani! Korfaotego, to jednak jest okłamują i bałamucą opinję puz upełnie pewne, :te był to z~- hliczną składem gabinetu, który czajny bluff. Wiadomo natomiast, pan Korfanty nosi ju~ rzekomo w kieszeni. Według tych wersj, ż e nie przyjął teki spraw zagraskład "rzl\du wojny domowej4, niemych, pan Pluciński, a wczo- sklecony przez pana K,orfantego, rajsza rozmowa z panem Skirmuntern nie dała wynlk6w, pożądanych ma być ~astępujący: przez pana l(ońantego. ; PremJer - sam pan Korfanły. Sprawy zagraniczne pan i telegrafów. regencyjnej, złotonej z marszałka nistracji paj'lstwowej wpływa wiei- Nic o lem nie wiedzą, że mają sejmu, prezydenta sądu najwyższe- ce szkodliwie na sfery pracujące być ministrami, bowiem,są nie- go i kontrolera państwa. Ocz:v- w całem państwie Octpowiec1zialob ęc ni w Warszawie i w żadne wiście, marszałkiem sejmu musiał- ność za obecny stan ukrytej i niepertraktacje z panem Korfanłym by wtedy zostać kto inny, a tego, po~ądanej a podrywającej państwo nie wchod"ili, panowie: jak się ~daje, marszałek "nowego anarchji ponoszą wszystkie te sfery Godlewski - minist. oświaty. sejmu czteroletniego bardzo soą reakcyjne, zachłanne, które pragną Strassburger - minist. handlu bie nie 1.yczy.' za wszelką cenę zniweczyć ustrój i przemysłu. Nie ulega wątpliwości, że zmu- demokratycznej Polsk Odrodzonej Kluby.centro-prawu naradza- ł Sk' t ' ł y. d'. d umun. S 1E~ po pose zemu sejmu na, Ten ostatni jest obecnie w Ha- szenie Naczelnika pamtwa do re- i ujarzmić narodowy samodzielny sytuacją. trzymają jednak swoj ' Sprawy wewnętrzne pan dze, skierowaną zaś do niego przez zygnacji wywoła nowy problem Cltch robotniczy, nm :ldy w całkowitej tajemnicy Weygart~ po ~ sekr. tanu w mini - pana Korfantegr propozycję tele- konstytucyjny, niezmernie chao- 2) Obecnego przeiorsowallego NaJety dodać, ~e część tych narad sterstwie wojny. graficzną uznał widocznie za tak tyczny i zawikłany i zaostrzy wal- katldydała l1a premjera p. Korfallprzeniesiono 4n lokalu redakeji Ministerstwo woin~..- gener:lł humorystyczną, że nawet na nią kę wewn~trzną do ostatecznoścl tego, przez zblokowane stro11 n leodpowiedzieć nie raczył. o ile nam wiadomo, Naczelnik twa reakcyjnej prawicy, llważa Na- Rzeczypospoll tej n przy ulicy Bo- Sosnkowski. duena, ponieważ p. Rorfanty dal- Ministerstwo kolei - pan Ja- Również nic nie wiedzą, te są państwa w rozmowie z pp. Fede- rodowa Part ja Robotnicza za wyministrami, panowie: rowiczem i Rossełem w d. 15 b.m., raźną prowokację żywiołów demo- SZf.' swoje urzędowanie w gmachu siński. prezydjum rady ministr6w uznał Ministerstwo skarbu - pan Jasiński - ministerstwo kolei. zastrzegł, że do dnia l sierpnia, kratycznych. dla siebie za niebezpieczne. ' Michalski. Kuczyński - sprawiedliwość. w razie swojej rezygnacji, zostawi P. Korfanty sam mieniąc sic; Narada stronnictw "centro-pra- Oświecenie publiczne - pan Po tym bilansie okazuje się, -re.,>ejmowi czas do uregulowania te- synem górnika, a więc synem lu- wu " dotyczyła projektów wyjścia Godtewski. z s) ~ uacji. Najprawdopodobniej je- ~ Roboty publiczne - pan Ku d,) nem wyjściem będzie zrzeczenie charski. p. Korfanty w najlepszym razie go konstytucyjnego problemu bez du pracuj ącego, będ ą c obecnie rozporządza gabinetem; do które- ), wywoływania próżni na naj wyż- ślepem, ambitnem i zachła n nem go skaptował dotychczas, oprócz 'l szem stanowisku w państwie. narzędziem w rękach reakcji, do _ pan Ku- siebie, pana Michalskiego (skarb), l Jest rzeczą prawdopodobną, te prowadzając za pomocą szerzo o(' Kncharskiego (roboty publiczne), ; odnośny akt rezygnacyjny byłby go fermentu, oszczerstw i rodr all Dobro- d-ra Stnrkit' wicza (llili ist, zdrowia), be z pośrednią odpowiedzią Naczel- stępnych prób do rozbijnllia ll,\fo si ę przez pana Korfantego swej Sprawiedliwości mb'ii i cz ęść gru p eentrowo-prawi- czyński. C) \'cb z t ą ewe r1t ua lnością już Poczty 1 t e l egr~,f sie lic.}'. weli, ~wieka, o którym, Jlietylko po- j nika lm komunikat p. Kodan~o.1 dow~o ruchu robotniczego, Jakim

2 , S_r_od~ 19 ip~!_192~:.:... =_N.:.:.:..r. 195 jest Narndo\V8 Part ja Robotnicza, zumienia,. s~ltka d,róg;, ~dóreby przeciął tem samem wszelkie wę- bez,,:'s~r~ąs11len \~yprowadzlł:v na-; Francuska eska6ra wojenna w Gdyni., ł ł t z c1ęzkle1 sytuaql. 1 z y. ączące go z ym ruc 1~111 r.iek;l\\ry' pod tvm wzalędem (f...' "'lf,l" (P t) D' " uwa"żany być l110że za uprawane, "ł '. o' ł b t' '/ "TDA! \~" l~-~o pc3 a. () W W towarzystwe dowodcy fjotv.'" Jest g os pela' nego,,..,enera a, (Ol~ Gdyni pr7.\'była francuska nskadt'a polskiej komendanta SWiąckieg'o, o. w ostatmm u,asle.szalblerstwa z.a na szpa.la~h "Kufjera P.oranr~eg~,wQjenna, złożona 7, jedneg'o krążo- raz hp, marynarki Schmidta. Wiezwykłego blagera warchoła pol!- dowo(l;~" ze ~<?b~c. tarc pohtycz- wnika i trzech torpedowców pod no- czorem w hotelu Riviera. odbyło się tycznego. Ze względn, iż p, Kor- nycl:, l!n)~mo~hwl~hcych tlformo- wódzlwem kontradmirała Pugliezy- nrzyjęcie, wydane przqz dowództwo fantv okazał sie podstepnym szko- wanlelaklegokohylek rządu, opar-, Conti. Ei;kndra, oraz stojące w Gdy- floty po1s;\tie} na ('ześó eskadry fran- ". 1/,0'0 CZV to na lednvl11 czv na, ' l t'. - l \" l t l ',, ł dnijdem Narodowej Partii R,obotn P l' C t' l"~' (l \, 1'1" :' Ol o"r(~) "01enne pos\lesl' n owa y cllsklel. Kontt'allllnra uglezy,oll i O' '. " O',/ l (;\~1~ ) o ~ po l yczn.r: m i; e pt1 11, się wzajemnie wywieszeniem ban- wyjechał wraz z {~'ene r. Jacyną do nalez~ ",o lak?,.takle.o>o zwalcza,c, na!ez8.ohy uhvor~yc ~ablnet czy~ (ler, przyc5lem orkiestry odegrały Warszawy, celem zlożenia wizyty by me dopusclc do zaprzedana ~o, 'losp?d,ar~z.y, Jako,!e dy~e wyj: hymny nnrodowe, ' Xaczełl1ikO'lli Paflilt,wa. Dnia Hl b. Sok Malinowy 'lfliul'!\ln,\', h. fnbryki ARCYKSĘCA FRYDERYKA HABSBURGA w Cleszynle-Błogocicacb Niezrównany co do jakości 1 gatunku, 2ądać wszędzie i unikać Surogatów JenH,-Reprez. na Woj. Łódzkie skłarl: row. " POLTRADE", Piotrkn-vska RS. 're. 534, ZalJ":r.ąd ijurtowni ZjeDnocz. Droglstó\'1 ~ ludll roboczegil przez niego wsze!- scle z c~zklej,sylnac!1 POlJ,tyczne J ' ~a powitanie flot. y francl1!'>kiej m. eskadra. francuska opuszcza Gdy- polaje do wiadomości, iż dnia 21-g( kim reakcyjnym wyzyskiwaczom i Psze on mlęclzy 11neml: przybył rlo Grlyni generalny arljn- nię, udając się w rlalszą drogę. b. m. O godz. 8-ej wiecz., w lokal n kapitalistom, którym się, poseł Prnpoz)lCiR wv~tlnię,'cia l1abinetu t.ant Naczelnika państwa g'en. Jacy- j własnym odbędzie sip, Korfanty wysług'uj'e i których J'est czv!';to {!o!';podarczeo.o, zapew/1iaiące$!o ZEB'D ANE lepiej 'niż dot\'chcza~ gpelnianie po- ko 'T" 1 narzędziem. trzeb państ\vowych, a dajacego przy- Admirał tranclts Tl \" H arszawle. w drue-im termin ie, ważne bez wzglętern r6wne szanse obu blokom sejmo- u wvm pod względem przyszłych wybo- WARSZAWA, 18 lipca. (Tel. ' śniadanie u Naczelnika ~allstwa w du na ilość członków r6w, może wyjść dzisiaj nawet jeszcze wł.). _ Dziś kurjerem gdańskim Belwederze na cześć admrała fran-.., 9~ n_l/l Co doradza "ów od naibardziej umiarknwanvch czlon- b ł d W d. ł Pu cuskl'ego W' 'adanl'u \Hzl'ęll' u ~ejmu, Z{loda Naczelnika pań- pr~y,y, o, arszawy a mra -. sm' ~ - stwa na wvbitną bezp:l.rtyjna iedno~tj.;ę, ghezl-conh, dowódca eskadry fran- dział prezydent ministrów, A. Slijako premiera takie~o rządu, musi b\)ć cuskiej, która zawinęła do portu wiński, min. spraw zagranicznych, prasa warszawska? Panika na giełdzie oczvwiście naprz?d zapew,nioną. a!e l gdańskiego. Narutowicz i minister S~". wojsko- wiedeńskiej. Ciężka sytuacja, - Bezpraw- partie nasze pohtyczne W11ny sob1e W d" t - d 'ra- ch e S nko ski' Po s'nl'a K f t uprzytomnić. jakie to llębokie wstrzą-,po rozy owa~zys.t..y a m: wy, g n. os w. - Zn6w gwałtowny spadek ne poczynania p. or an e- śnienia ~roznyby państwu. ~nyby my te~o łowl generalny adutant Naczel daniu Naczelnik państwa udeko. go. - "Rzeczposponta" od- kompromisu obecnie dopie)~ nie zdołali.!lika państwa, gen. Jacyna. rował orderem» Polska Odrodzona" korony austrjacklej. rzuca myśl porozumienia z Eksperyment ten zrobić trzeba i O godz, 1 i pół odbyło się admirała Pugliez-Conti, PRAGA, 18-go lipca. _ (Pat.). Rzrecząpospolitą - Pomysł przeforsować należy 10 równ;eź ze ~Prager Tageblatt" donosi z Wiegabinetu gospodar.czego. - wz~lędu na opinie publiczną, zaniepo- O powro't uchod' ':co'w g6rnos'ląskl ch dnia: Od dnia wczorajszego za- "Nas7. Kurjer" E"adzi dodat- kojona do najwyższe~o stopnia obe <li łd.. d ' l '. k b k h nym chaosem i ~roźbą coraz większe- h e d eh ' panowała na g1e zle We ensnel,owe wy,ory na resac. - $10 bezhołowia, 51dyby miał powstawać do ie Sie Z nieopisana panika w związku z J:a- Tra-ne tlwagi "Kurjera Pol. iakiś rząd nielegalny, bo tworzony bez, ',.'" głą zwyżką wszystkich zagraniczskiego U O atmosferze wza- konstytucyjnego wsp6łdziałania Naczel- KATOWCE. 18 g'o lpca (A W). przywroc0dle pok.oju tak na obsza nych dewiz. przyczem kurs ich na jemne~ naenawiści, nika państwa,. Związek pracodawców i górników rze województwa śląskiego, jak. i giełdzie wiedeńskiej nie odpowia- Trwające już czterdzieści sześć Również interesujące jest le- ~ prze,my~ł~i górniczo-hutniczego ko- niemieckiej części Górnego Sląska dał zupełnie relacji korony ausdni przesilenie ministerjalne nie karstwq, jakie proponuje zastoso- llludlk~le,,przez podięcie akcji przeciwko te- trjackiej do walut obcych na gier. zostało jeszcze rozwiązane i nie wać Politicus z "Naszego Kurjera". Dma,12 b. m.?dlnl1? Się w ~o rorowi. Wobee tego następuje ko- dzie w Zurychu. Popyt na obce widać zupełnie jego końca, Na Twierd,zi on mianowicie, że naj- kalu zwlą7.ku w, hatowlcnch posle- nieczność zwrócenia się do woje- waluty i dewizy był tak wielki, że domiar ' złego spimy w przadedniu większą naszą chorobą jest brak!' dzenie pracoc1awcow,llrz~my~łu g~r- w6dztwa.z prośbą en.erg!czn~ ~kcj~ nie można było ustalić kursu woprzesilenia na stanowiaw Naczel- stalej i zdecydowanej \viększości ni?ze~o, tak z Polsk, lak, z me- \y tym kerunku, z Tle~meckl~l. z~s bec braku jakiejkolwiek podaży. nika paistwa, które można powie- w sejmie, Otóż dla st'i\orzenia: ml~cklel strony, "raz ~ ndzlal~lll ~['- st.rony ~ano ~:zyrzeczeole wdrozema Zakupy walut i dewiz czynili niedzieć już się rozpoczęło, Sytuacja tej większości należałoby prze pro ; ganiza~j i robot,nicz~cb ll'z;.dn' cz.l',oh p~)do?uej. ::łkcji u odnośnych władz tylko kupcy i przemysłowcy, lec;~ doprawdy jest bardzo 'ciężka. Pan wadzić wybory dodatkowe jd lue-l wo]e.,,"odztwa słąskjego'~,a posle- DlelUle,ekch",.,. również osoby prywatne, przyczem <orfanty nie po.siada jeszcze no- sach, które były uchwalone przez! dzemu ro~pfł.trywallo kwest}ę odtra~- DZlałalnosc wpn~emonego, bl~ra płacono kiłżdy kurs. mina. cji na' premjera p. odpisanej sejm, a nie zostały dotąd przepro-, spo~tq~'anta,. wzgl., umleszc7;e:~a polega na poczymemu odpo~led~llch Panika na giełdzie odpowia'la przez Naczelnika państwa, i do-j wadzone, zna Jd[l]ący?h SH~ w nęozy uc~od,z()~w krok?w,w celu, porozu.mem~ S.ą z nastrojowi, jaki panuje wśród lupóki w taką nominację się nie za- ' Dziennik ten pisze: g-órndląskcb, W cel~ przyjścia lin O~l,OSUem.on'~mzacJaml w Dleml~c dno cl, która pozbywa si-: pienię-. opatrzy, nie będzie mógł przed-, '. ",pomocą utw?rzollo bmro dora?~ze: k,lel,części Gornp~o, Sl~sk.a ~o l~h dzy austrjackich, czyniąc wszelkiestawić się sel'mowi Z drugie]' Sejm trwać będze ',eszcze przeszło, składaj'qce SQ z 3 przedstawjclel sl~'17ab. Ta.k pol,skle, Jak l nemecke go rodzaj'u zakupy. Koron'" cze- '.' -, ', - rq;. a Q/osv kresowe mezbedne sa dla ','.., b '. b b ł..,!'itrony jest rzeczą wladoljlą, że ff~ta'enir oblicza seinlll. \\1 obecnym pracodawco w, 3 organlza?!l. 1'0 ot~- wjadze mają yc uproszone, y wp y' ską płacono wczoraj przed polu- Naczelnik państwa jeśli nawet ~ejf1lif' oil1lieszoem jest poprostu mówić czycb i 2 lub 3 nrzędl1lkow woje- nęły na prezydent.a Calondera, aby dniem na giełdzie wiedeńskim 690, podpisze!lominację 'gabinetu p. o ~'i~.1<s~c:śc~2u~<mni~jsz~ ci.)~d?ż nie- wództwa, którzy. mają b~ć w ty.r~ ten z~prosil na ~?n~erencjq w tej a w południe kurs jej osiągnąl Korfa nleoo nah'-chll1iast u~tapi ze ma,1,trzeca. ~,,:ęs\; pan<;t\\a ne legt G Zu - celu desyo'uowalll. Zel)l'am zgodzli spa We przedstawcleh obu rządów 850. Dolar osiągnął 33000, frank "",J ", pe nie w sejme reprezentowana. Z la- ',' "', k' dl" 'l. l. t. ~weg? s1ano\y~ska, W ten spos~b lich,ws('hodniei siedzą poslowie:. yjy_ Sę; na.lo, źe, P~.1~szym_,w.arun '~em. ij,., ':,::;[10 neg~ Ulegu owama ej szwalcan;ki 6480, funt angielski przest!t'111e lctvlko me będze halil clo Wedeńskiego Rekhsratll w prl,ylsca Zl poltlo<.:ą uhekmlerom Je t!~webtjl< '~ 140,OOO, matka niemiecka 75. roz\\'jązane, ale rozpocznie się inne ~nny~h warun.'mch polit~cznvch i na - x:wu 'Ol... - Podczas zamknięcia wczorajdaleko groznie'jsze które może mnel, y09sta:vh:: wybor~zej, Na kresach sze-j gl'ełdy wiedeńskiej' płacono. -. ',. ukrall1sklch 1,bałoruskch wog61e wy- W k. b' h d ' R 11 lllleć opłakane skutk dla naszej borów nie było. Na \\'ileń>:zczyźnie y rycie z lp.n1'yc~ mor ercow a 10naU8. następujące kursy: korona czeska młodej DaJ1Stwowości. odbyły się wybory w z!!ola innvm celu wu 840, fllnty , dolary , Z te~;o groźnego niebezpieczeń- bez udziału naro~owych mniejs,zości i _. marka niemiecka 79, frank szwaj- ' ~twa 11rawica nic sobie nie robi w stosunl~tl do se)mu warszawskego - Przed areriziowaruem odebrah sobie zycie. carski 6900, marka polska 6.25,,~,,. dwustopnowe. Ne było wyborów Wre- Opętana s~ałel11 rze,komeg;o ntnu~- S;tcie na GórnY! Sląsku, HALLE, 18-0'0 lipca (Pat). scowości Coesen. Gdy policja korona węgierska 27.. fu" pragllle narzucć gabmet, kto- Te wszystke luki należy zapełnić, R d \11. b d ł' d.. 7'.,. f\'. jeszcze przed dojściem do wła- a wtedy z pewnościa o prawicowośc a 10. vv czara) 11 a o Sę u- o go zlnte -e) Wl~""Zi)rem r~zdz\; byłby dla kraju prawdziwym lub lewic?w?ś~i sejmu nie będzie de- rzędnikom policyinym wykryć poczęła wyłamywame drzwi Sle-,-.,', cydował jakś Jeden lub pare rrzygo~-., b' l L' d ' k' b' d d l1les~c~ęsclem, Na)gor~tszym zwo n~ch głosów, lecz powaźna większość. j{ryjowkę z leg ycl! mor ercow ler~nu,? ~J. mor ercy o. e- Bunt wieźoiów w wlezieniu lenmklel11 tego, słuszme nazwane- Nle chcemy przesądzać, na czyją ko-j Rathenaua, Fiszera i Kerna, na brah sobe zycie wystrzałamt z go prz~~ l~\vitcę. gsatbi~etk~ wkt j,n y ~~~~ j~~r~~!k~ nj~d~:s~!lż:ibs~;~~n{~~, zamku Saalc w pobllżu miej- rew.olwerów. d ornov. e\ )es p., rons 1, ory t ". 'j'" R' l 'a Wo UCZCWe, zanteresowane Jest w Ba ~zpa lach ". ze~zypospo t J,z tern, ążeby sejm byl odzwierciadleniem Z " " d. włas~l\v.ym mu cy?z~em, w.mys opll1)i, calego państwa, fi nie tylko jego l azegnanle przesl enl8 rą owego specjall11e przez Sebe rozumane- częscj,, go "dobra" Rzeczypospolitej po- O ileby doprawdy kadencj'a 0- W N l"emczech P H~:ra 2'abil1et 'p. Korfantego przy,. ~ becnego sejmu miała trwać jeszpomocy następujących frazesów: cze przeszło rok, to projekt, wy- "Reichstag" nie będzie rozwiązany. - Porozumienie pomiędzy socjalistami więksa:ości i niezawisłymi.-ustawa, Krai jest z nękany. pohańbiony, sunięty przez Politicusa, nie jest ośmiesz011y sześciotygodniowem prze- pozbawiony pewnej dozy SłtlSZsileniem o niebywałym na świecie zaluoju, Wreszcie dzi~ld żmudnej pracy o obronie republiki. - Stanowisko stronnictw obywatel- ności, skich. powstaje Rz~d pocl kierownictwem jed- "Kurjer Polski" głębiej ujmu- nego z wielkich polaków naszego poko- jący stronę obecnego przesilenia, BERLN, 18 lipca. (AW,). Przelenia i oparty na wiei{szości sejmowej, widzi jej źródło \li atmosferze, silenie polityczne, panujące w Niem nej przez wydział prawny? bliki w j~ obecnej formie, ustalomisji Rząd glównej ten powstaie z mocy uchwaly w- '" f " czech od czasu zamordowania Ra w prawnie ustalony spo- przesyconej wzajemną meu nosclą, sób. A tu la~le powiada;,), by wszy- Dziennik ten czyni w tej ma- thenaua, zakończyło się dzisia~. - slko to rzucić w śmiecie dla widoków terji następujące, zupełnie trafne, Dnia 19 b. m. przyjmie "Relchsporozumienia, wiadomo co wartych we- l1wa~'i: tag" ustawę o ochronie republiki, d'te doświadczeń zbyt licznych. t b \Volne żarty! \\ ynika z lego, że równomiernie oraz z,,:,iązane ~ nią us a\v~ po 0- Rząd Korfante~o tworzy się w sp o- z akcją pojednawczą trzebaby prżed- czne WękSZOŚCą dwu-trzecch głof,ób prawny, ", miejsce rządu p, Artura Si~,wziąć pewnego r,odzaiu dezynfekcję sów,,poczem posłowie rozjadą się SliWil~skiego, k.t<'ire 111l1, wyraiono niellf- nasze~o ZYCJa publicznego,. starać S1ę na ferje. Wobec tego Reicbstag" ność który l11e O1oze stać u steru, usunąć nagromadzone w nem masy, b', " Tego prawnego biegu rzeczy przerywać pode jrz!i\,'ośc1, która w polityce jest me ędzle rozwązany. l,e WOl11? nikoml1: l,nild t~ż nie weż- lichą l;ary.lraturą przezorności. Waż- Zwrot ten nastąpił wskutek u- n:le na Sę.odp?~V~edzlaJnoŚcf za to, ~Y nym śtodk~e11l do, tego celu byloby np. chwały niezawisłych socjalistów "\.\ raze l11edojscl8 do porozul1jlp.llla, l zaprzestal11e Wzajemnego bombardowa-, t. d. ". 'd' Juaj, po ZlliSZCzenit.1 tego, co już Kor-, nia gię komunikatami, kt6re zamiast P?WZlę ej na ZSle]SZem posle ~etanty Wraz z większością zrobił, zna wyjaśniae polożenie, coraz bardziej je mu klubowem. Obydwa stronmclazl się znowu wobec próżni, z~cieml1!ają.!od~osi. się to. przede- twa przyjęły do władomości 0- W t k t ' d' ', "b wszystklem do llez11llernie nlefortull-, świadczenie przywódców stron a l o mego ZlWy sposo nych elaboratówcentroprawu wywolu. l. -. Z' p, Stroń ski odrzuca, wszelką myśl. jących konieczność prostowania za\\'ar- l1!ctw. obywatelsk1ch., ~~ te,. ~statporozumienia pomiędzy prawicą i ": tych w n.ich ~niedok!ad~oś~i". i, przez nie me chc~ twor,zyć Jednolitego lewicą, i w ślepem zacietrzewieniu ~ to pot~gującyc~ wraz~~le JakejŚ po~- frontu przecw SOCjalnym d~1110~u~- PartYJ'nem pcha państwo polsjde istę.pntej., macchlawelsk1lej gry 'fam, gdzie tom, ale dążą do utworzenia WlęK- ~, W 1S OCle mnogość s ów zakrywa,ubó- " dk', na dno przepascl. ~s two treści. Wciągnięcie, choćby po. SZOSC! sro a, zwrocone~o ~rze~1\v, _, ~ " ','.J średnie. Naczelnika państwa w czynnej prawemu skrzydłu praw~cy l pl ze- Ponn.nąwsz) ten na,::,zczę~\..le ; roh do tej kanonady jest bodaj najbar- ciw nieprzejednanej lewcy, - Na odo~obm?l1y,głos partyjnego za- ~ fzfej.~orszącem następstwem tej gra skutek tego socjaliści zrezygnowali pamlętama su~, pozostał~ prasa, omanj1, Z zamiaru rozwiązania "Reichswarszawska szczerze pragne poro- \ (ja) tagu ". k Socjał. demokraci przedstawili socjalistom niezawisłym trzy pytania: 1) czy byliby oni skłonni do laprzenenie rządu estońskiego. niu siosunków między Estonją i Rosją sowiecką, grożącym możliwością wybuchu wojny, z którego two socjalistyczne w "Reichstagu u; połączenia się w jedno stronnic REWEL, 18 lipca (Rttsspress). Rząd estoński urzędowo przeczy to powodu Estonja miała się zwracać o pomoc ao Anglji, Francji i jednc'go ze swych c7.łollkóv.' do 2) czy niezawiśli żądają wstąpienia pogłoskom rozsiewanym p r z e z źródła sowieckie o niezwykłem jakoby w oslatnich czasach napręże- oamówiły. Finlandji, które rzekomo pomocy q;abineiu R,ze'.ly? :1) czy zechcą przyjąć ustawę o ochronie repu- Klub niezawisłych postanowił odroczyć sprawę zlania się w jeden blok, oraz kwestję swego wstąpienia do rządu do jesieni, kiedy odbędzie się zjazd generalny stronnictwa, a następnie 39 głosami przeciw 17 uch walii przyjąć ustawę O ochronie republiki. Obydwa stronnictwa socjalistyczne wydadzą odezwę do klasy robotniczej, w której bronić będą swego stanowiska, wobec nastroju zniechęcenia, panującego wśród mas robotniczych, które uważają, że stanowisko socjalistów zostało osłabio le przez większość.obywatelską. W ostatniej chwili powstała nowa trudność wśród stronnictw 0- bywatelskkh lub niewciągnięcia na tle wciągnięcia, do większości bawarskiego stronnictwa ludowego, którego przyj ęciu sprzeciwia się centrum, a popiera je niemieckie stronnictwo ludowe, w Wilej[e. WLNO, 18 lipca (A. W.) Dnia 14 b. m. w Wilejce, w więzieniu powiatowem, więźniowie rozbroili straż więzienną. Sprowadzony na miejsce wypadku oddział policji użył broni. W rezultacie starcii1 2 więźniowie zostali ranni, 1 zbiegł. Ofiara domu gry w ZOPofach. WARSZAWA, 18 lipca. (Tel. Wi. n Gl. Polsko U). - Dzisiaj w szalecie publicznym przy Placu Teatralnym zastrzelił się niejaki Adolf Abram Berko, kupiec. Powodem samo bójstwa, jak się okazało, było. przegranie w kasynie w Zopołach' ~ ększej sumy gotówki. l konferen[ji haskie). Sowiety chcą dalszfch rokowafi. BORDEAUX, 18 lipca. (pat). Radio. Z Hagi donoszą: Delegacja rosyjska, wbrew swoim oświadczeniom poprzednim, zażądała prowadzenia dalszych rokowań. Wobec tego wyznaczono na. wtorek rann posiedzenie wspólnej komisji dla mienia prywatnego, do której kompetencji należą sprawy własności pry\vatnej w Rosji. Delegacja rosyjska zwołała zaś plenarne posiedzenie na wtorek o godz. 4-ej ZOńi nie modą płarit. popołudniu. PARYŻ, 17.lipca. (A W.). Ajen- M d W'l d cj~ H~wasa, don~si, i~ rząd nie-j or &[J sona pne sądem. 11leckl zaw1.a~ot?lł,dma 16 b. m,! LEAFELD, 18 lipca. (Pat). f\, rząd francllskl, ze me moźe ZaPła-j _';. ci( S1 111, przeznaczonych!l8 ocl- SL.l~ r07,p~cz~na Sę proces prze' s ~i\(\dowamc pry\\'atnych włascj- clwko moldel com marsl, WUiona delio

3 Nr. 195 Sroda 19 Upca 1922 f. Wczorajsze posiedzenie sejmu. ciem pewnych pr~episr)w formalnycb. Stan zasiewów pozostałych Wobec tego i biorąc pod llwa- Sprawę rf'ferowal poseł Grzę- wat:1iejszych ziemiopłodów cha ca- gę zwiększenie po\\'ierzchni obsie. dzielski. porzem ustawę pr:r.yjęt.o w łej Polski w stopniach klasyfika Wll w roku bieżącym - przypusz~ Obawa przed wyborami. druq,'iem itrzeciem czyfnniu. wraz cyjnych był: ) czalny ogólny zhińr wypadnie: (Telef. od na~ze~o spraw. sejm.). Na wczorajszem posiedzeniu sejtllu "centro-praw" wielu stronnictw i mniejszości narodowych. My walczymy o zmniej większością 181 głosów przeciwko 140, zdołał (d esać do komisji projekt ordyszenie ograniczeń, nie z powodów!1<1cji wyhorczej. Tem samem istnienie sejmu tawodawczego mo partyjnych, ale w celu przyśpieszenia 1erminu wyborów. Co się tyczy podziału ŻUl uważać za przedłużone ad mandatów, to, według dotychczasowych uchwał, calendas graecas. okręgi Wprawdzie komi::;ji wyznaczono kresowe są gmbo pokrzywdzone i dlatego należałoby lygodniowy termin, ale nawet przyjąć wnioskodawcy nie wierzą, aby ten wniosek kompromisowy termin był dotrzymany. Lewica "Wyzwolenia" o dodanie 16 mandatów dla kresów. Prawica wy -łl1~lnie zauważyła, że tydzień komisyjny ma 90 dni, a jeden z posł -'w pytał, czy pośpiech przy prasuwa wniosek o odesłanie ordynacji do komisji. Nie jest to nic innego, jak tylko chęć odsunięcia wyborów. Mówca wypowiada się kategorycznie przeciwko temu cach nad ordynacją będzie równie piorunujący, jak prz), formowaniu gabinetn przez p. Korfantego. Podczas końcowych obrad odezwały się echa przesilenia. Wicemarszałek Moraczewski, zamykając posiedzenie oświadczył, że, o ile szczęśliwie rząd zostanie utworzo )', posieczenie będzie wyznaczone wcześniei, niż we wtorek. Na t0 na lewicy rozległ się chór: "Precz z Korfantym!-. Prawica (vlpowiedziała zgodnie: "Niech tyje Korfallty". po W ten sposób zamknięto l:>ledzenie. przebieg posiedzenia. Na wczorajszem posiedzeniu sejm w dalszym ciągu obradował nad ordynacją wyborczą do sejmu i senatu. Poseł Bagillski ("Wyzwolenie") jest zdania. że wątpliwości, wysunięte przez niektóre kluby, nie są istotnomi. stotną natomiast jest obawa tych klllbńw przed wyborami. Według poglądów mówcy, w Jrdynacji wątpliwości mogą budzić tylko listy państwowe ruchome, ale niebezpieczeństwo to jest mniejsze, niż sam fakt przewlekania wyborów. Zachodzi obawa, te lista państwowa będzie miała przewagę nad okręgową. Zdaniem mówcy, najlepszą jest stała lista.państwowa i dlatego popiera po.prawkę P. P. S., jakkolwiek liczbę 'mandatów 460 uważa za zbyt wy :g6rowaną. Co się tyczy ograniczenia list państwowych, to pewne ograniczenie robić należy, ze E wnioskowi. Wicemarszałek Moraczewski oznajmia, że wpłynął wniosek posła Suligowskiego o odesłanie ustawy o ordynacji wyborczej do komisji konstytucyjnej z terminem siedmiodniowym. Poseł Rataj sprzeciwia się stanowczo odesłaniu ustawy tej do komisji przed głosowaniem w trzeciem czytaniu, gdyż odwlekłoby to sprawę ordynacji na czas nieograniczony. Ustanowienie zaś siedmiodniowego terminu, jest zdaniem mówcy fikcją. Poseł ks. Lutosławski oświadcza, te klub jego popiera wniosek, nie dla odwleczenia wyborów, ale dla dobra samej sprawy. Dla załatwienia tej sprawy i motliwości dalszego głosowania wystarczą, dwa do trzech posiedzeń komisji. Poseł Grzędzielski dowodzi, że z art, 38 'regulaminu wynika, iż szczegółowe ~oprawki w trzeciem czytaniu są niedopl1szcza1ne, a zatem dyskusja dalsza jest zbędną..jako sprawoda wca, mówca wnosi o odrzucenie en bloc wszystkich poprawek, zgłoszonych w trzeciem czytaniu. W imienllem głosowaniu wniosek posła Suligow~kiego, o przesłanie ordynacji wyborczej do komisji z terminem siedmiodniowym przeszedł 181 głosami przeciw 140 głosom. Przystąpiono do ustawy w prr;edmiocie nadania mocy prawnej kontra ktom sprzedaży nieruchomości " okrągu sądu powiatowego w Czerku nil Pomorzu, dokonanycb z pominif>- L2!!!2! Prawica przeforsowała wniosek o odesłaniu proiektu ordynacji wyborczej do komisji konstytucyjnej z termi- nem siedmiodniowym. względu na interes pal1st wowy. Wrażenia ogólne. Chodzi tylko o to, jak daleko się posunąć. Większość chce tą drogą wprowadzić rzeczy dotkliwe dla z rezolucją posła Brzeziiiskiego, 7iemniaki 3,6, buraki cukrowe dla pszenicy więcej o 18 proc. wzywającą rząd, aby komisje prze- 3,3. Przy tern 5 oznacza stan wy-. t ')() b 4 d b 3 Ś d. "zy a "~,, właszczające przy okr()gowych urzą- orowy, - o ry,. - re nt, (C]l zi~ms k lc h w P oznans, k' -lem. Oraz 2 - ml'erny, l - zł)'. -''," Jęczmiena"" 26 " komisie wiojskie i wojewoda po-. P rzypuszcza l na wy d ajllosc ", w. r., d ". owsa.. """. znański i jlomorsld przy załatwianiu bieżącym (na mocy wiadomości na'. Najgorzej przea~t,awlaj.ą Się ląllrzewłaszczeń tllizielali icll w ter- koniec czerwca) b-ędzie w przybli- k,. wohe:: czeęo zblor Sla!~a hęminie g-dniowym od dnia doręcze żeniu dla pszenicy ozimej o 4 dzle go~szy,. nl~ w :oku.ubleęły!~lnia kontraktu. 1Jroc. mniejsza niż w roku ubie- la to zle~lntakl,? le ~e zald~~e Wicemarszałek Osiecki zamknął głym, dla żyta ozimego o 2 proc. pogorsz0tlle, ro!mją ogolny zblor posieclzonie, wyznaczając następne!nniejsza, dla jęczmienia. taż sama do Większy. na wtorek przyszłego tygodnia. za- 1 dla Owsa o 5 proc. Większa. strzegaiąc jednak zwołanie posiedze- nia w terminie wcześniejszym,.ie~eli zaj(lzie ewentualna potrzeba i można hędzie na porządku dziennym umie Rr;ić e~po!'le prezydenta ministrów. P*\Ji Stan zasiewó\\t. -0- Główny urząd statystyczny komu niku je o st.anie zasiewów, co nast!} puje: 'a skutek opadów, kt6re w ciągu miesiąca czerwca hyły w wielu mieiscowośi:liach Polski, a szczególniej na wschodzie i rolllrlniowym-wschl)ilzie, shm ziemiopjo<l6w naogół przedstawiał siel pomyślme. z wyjątkiem doliny ~rodkowej Wisly (\"'-Oi. W:1,rszawskie i Kie10ekie). która w ilals1.ym ciągu otrzymywała minimalne ilorl'i wihwci. Pr:r.ypuszczalny przecir,lny zhiń~ dla ralej Polski w końcu mie:;:iąea czenn!l. przedstawiał r.i~, jak następnie, w centna,.ach metrycznych - (lpo kg.) z 118ktllra (1,8 morgi polskipj, 4: morgi mac;deburskie, 0,9 dziesięciny); Siano łąkowe i pokos: P~enica ozima.11.7 z łąk gorsz. 14:.2 Zybozime 11.7 złąkśredn.18.5 J~czmjei. ozimy 10.4 z łak sredn JQczmień jary 22.3 Siano konioz. Owies 11.9 i pokos 19.6 Prr,ypuszczalnP przeciętna wydaj 110ŚĆ heklara " poszcze!;ólnych wo jewóc17,twlt0h iłla pszenic 7 ozmej i żyta ozimegfl przpd:'ltawia się. jak [Joniżej: PS7,C1 i en. Zyto Wa.rllz8wskie 7,n 9,2 łjódzki", ,9 Kieleck ie. R L\lo p hl, ip 10.~ 11.5 Biało~trJGk ie. ] l,~ 12,2 Nowo~ród7,ki(' !) Po1es!;ie. g:!~ 11,1 WołyńRkie [4,.1 l ~,8 Poznańskie. 16,4 14,8 Pomorskie Krakowskie'. 11, Lwowskie 11,0 11,7 Stanisła wowakie 13,3 13,1 Tarnopolskie H,O 13,7 c_.. Telegramy kra owe. (Doniesienia ag. P. A. T., A. W., A. P. oraz własnych korespondentów.) sfacja radiotelegraficzna w Warszawie. \Vielł{3 WARSZAWA, 18 lipca, (A.W,) Grodziska, gdzie w tym celu za Prace nad utworzeniem wielkiej kupiono odpowiedni budynek t. zw. stacji radjotelegraficznej w War- Czerwony Dwór. szawie ~ą w pełnym toku. Stacja Na wybrzeżu A11leryld północ* będzie sie; lllie~eić na forcie Cyta- nej oddaje "Radjo-Corporation" do deli. A, Całkowite urządzenie rozporządzenia Polski jedną stację, dostarczy, na mocy zawartej urno- która będzie nadawać depesze do wy, amer)'k::,,'lskie towarzystwo Polski, R jednocześnie będzie stanradjo Corporation". Aparaty do cją odbiorczą dla depesz z Polski. nowej stacji, przywiezione z Ame- Koszt całego urządzenia wyryki do Gdaliska, zostały już do- niesie około miljon dolarów. Suma stawione na miejsce. la będzie spłacana ratami w ciągu Rozpoczęto budowę budynków kill'u lat. Wielka stacja radjo-telena stację nadawczą, która już jest graficzna zostallie prawdopodobnie na ukończeniu. Montowanie wież uruchomiona przy koncu roku biejest również rozpoczęte i do końca żącego, najpóźniej zaś w pierwroku bieżącego ma stanąć 5 wież. szym kwilrlale roku przyszłego. Stacja odbiorcza ma staną~ obok / Walka po1icji z bandytami. LWOW, 18 lipca. (Tel. wł.). W dwu wsiach powiatu gródeckiego: Stawczanach i Polance, słynących jako gniazdo okolicznych bandytów, policja lwowska odkryła znaczne ilości amunicji i broni. Wsie te już podczas wojny wsławiły się mordowaniem żołnierzy, policji, a ostatnio grasowaniem w ich okolicy szajek bandyckich. Oddział policji złoźony ~ 3C ludzi podczas rewizji w Małupaci został zasypany salwą ognia kara binowego przez chłopów. Przyszło do regularnej bitwy, która ze strony policji nie przyniosła ofiar. W wyniku aresztowano kilkudziesięciu brano kilkadziesiąt chłopów j za karabinów, szty' letów, bokserów i innej broni. Straszliwy wybuch eteru. WARSZAWA, 18 lipca. (Tel. dna z poparzonych wysli:o\..zyła wł. ~ Głosu Polsk." l. - Dziś o go- ~ przez okno. dzinie 3 min. 45 po poł. w d.omu 'l Przybyły oddział straży ognioprzy rogu ul. Brukowej i Targo- wei dość szybko ugasił pożar i wej na Pradze w mieszkaniu na ~z pomocą pogotowia ratunkowego piętrze, zajętem przez dwie ro- ' zajął się ratowaniem ofiar wybuchu. dziny: Krówki i Grinberga wybuchł, Ofiar ogółem jest 7, które uległy przy przelewaniu z gąsiora do ciężkim poparzeniom, a jedna, kt6 słoju, eter. Nastąpił okropny wy- ra wyskoczyła przez okno, łamiąc buch i pożar, w czasie którego je- przytem obie kości lewego podudzia. '- - _& 4& Nowe drogi ma me Jest ustalona, GahcJ3 wchod- l obracama Sę pomiędzy sprzymle- rozsądku, ale wprost. pohtyczne] nych, na arenę polityki europejnia w zawieszeniu, sprawę wileń- rzeńcami, wykluczając możność po- wiedzy. Oto przykład: W artykule, skiej. Ale i io twierdzenie w caską załatwiono aneksyjnie, a więc pierania takiej polityki, któraby "Od Genui do Hagi" pisze ludow- łym świecie mocno jest poddane wla 'ciwie nie z~łatwiono wcale.. m?,gła Frallcj~ Anglji przeciw~ta- c0v<!y aut?r pod pseudonimem, w wątpliwość, a ojce~ jego jest Są to SkUt~1 przedewszystkm \Vl~. Obok WięC stron. dodatn!~h, "Dploma!l.cu,s :... Francja, gdzie życzema są matl~ą naszego krzykhwego stosunku do. sojusz polsko-francuski przyt1l05ł! n Rozrozmanie między pol1tyką argumentów. Ameryka ma dzls Francji. Oto jak piszą ludowcy l szereg trudności." l Anglji a rządu Lloyda George'a inną sferę zainteresowania: połl1d. -0- Stosunek do ligi narodów. Polityka nasza wobec Francji Rumunjl. - Błędy p. Diplomatłcusa. (Dokończen ie). Czesław Ołtaszewski. 2 ich dotychczasowe rezultaty starań Q zawdzięcza powstanie, w pierwszym bre zastrzeżenia i negacje. Ale gdzie j Guardian u, "Observer u, Times", PP: Paderewskiego, Sapiehy i ~ zaś.rzęd!-ie przymierza franc~sk.o, są pozytyw.ne plany?! "Fortnightly Review"... " lu"omen' \li Skumunta. Gellua dała nam sze- 4anglelsk1ego, a co zatem 1dz1e, Tu, zdaje Sę, brak ludowcom, Dalej: P. Diplomahcus buduje ' U 1f ". r~g f!iepowodzeń, grani~a. wschod- li zmuszą)ą ~o bar~zo ostrożne~o już nie dobrej woli i kryt.yczneg~ na powrocie Stanów Zjednocz~- o tym węgielnym kamieniu na- Autor stawia Francji, w myśl wydaje się nam być eksperymen- nie sweo-o kontynentu i wschód szej dotychczasowej polityki: wyrażonej przez siebie, a oddawna l tern równie ryzykownym jak nie Azji, gd~ie poszukiwany jest kapi- Wzrost znaczenia Ligi jest rze- "Sojusz z Francją, z góry prze przez nas propagowanej zasa- j' uzasadnionym. Polityka Lloyda Ge- tał inwestycyjny, a gwarancje są czą konieczną, nieuniknioną i ten sądził o przyszłym kierunku poli- dy koniecznej samodzielności obu orge'a wydaje się być wypadkową, wyższe, niż w zbankrutowanej będzie górą, kto byt swój do tego tyki polskiej, wiążąc ją z francu- sprzymierzeńców, konkretne żąda. dwlt walczących z sobą k.erunków, Europie (" The Fortnightly Review", przystosuje. Wzrost ten atoli mo- skimi planami i zamiarami i uza- nie: l z których żaden dotąd me uzyskał July edition "From G~noa to the te byt groźny dla tych, co we- leżniając od francuskiego poglądu n Uznanie naszej granicy wschod- w Anglji przewagi. Byłoby więc Hague"). wnątrz kraju nie zapewnią pokoju!la cał?ksltałt P?litrki śy,dato.wej niej p~zez Francję. ułat~iłoby.0 1 błędem sądzić, że ~went~alny upa- Poddaliśmy tu oba powyższe i jednolitości." l panujące w n~el lne.rl.lnk. SOJusz grom me dalsz~ krokl.~ tej sp,rawte, dek Lloyda G~or~e a musałby spo- twierdzenia na dowów słabych Pośród naszych prymitywów w ten, dla.. zabezplecze~l~ nasze] eg- przedews~ystklem. z.as rozwlaloby wod.o\v~ć przyjśce do w!adzy fran- jeszcze sił pozytywnych, twórczych polityce zagranicznej stanowisko zystellcj! p~ilstwowej.1 obr.ony n~- zmorę: \~~szącą WCląZ nad naszy!l1' ko~f1ls~l~h ~onserwatysto\v.. Przy- 1 w polityce zagranicznej ludowców. jest istotnie rewelacją, tym cie- szych granc zachodnich. 111ewątpl!- do,najbl!zszeg~ naszego sprzymle~ naj1!lmej r.owne. ~zan_se l11tałaby ' Tym rzeba tłumaczyć brak w "Pokawszą, że w gruncie rzeczy w ~e pods.taw?wy. koneczny, ma! rze~~a stosu~kl~m, zm?rę przyszłe] lewica. NaJba~ dzh~.j zas prawd?po-' lityce" choćby naimniejszej wzmianpraktyce na politykę tę dotychczas Jednak rowl11ei swoje slabe strony. ' ł{o~.1~ d~~ ktor~j Fran~J~ mogłaby dobnem wyda1e Sę, po~ostanle u ki o zamierzone}.taktyce wobec c1ziałali tylko endecy i ludowcy..słabą stroną jest pr~ed~wsz.y: poswlęcl~ na.1żvwotmejsze nasze st~ru Lloy.da Sieorge a.. ~tore~o l!aj' Niemiec i Anglji. Ale to daje si~ Niedawno pisaliśmy o art y- stklem.. stosunek Pols!,! l Fra~cJl l1teresy.. Wększą s!łą Jest, :vłasme l1lez.ro~- dokonać jedynie na podstawie kule księdza Luto~ławskiegoie- do ROSJ, z gru11tu. r?żny ~a.row-. Dale] lud?wcy.zlekka 7.alllaCz~ na~la.. um!ejętno~c \Vycz.~\~al11a~1Ja bardzo sumiennej analizy politycz~ dnego z le:-deró\\" narodowej no,\~ohe.c za.gadnlen. chw~j 0- Ją swe.wątp.1twoścl co do Rum,unJl, oplnj.rubltczn~j w ~~1!!111 1 p~~tę- nej i gosoodarczej, panujących demokracji, zamieszczonym w becnej, Jak prze\~ldy\van na powołul~c Sl~ na...jour~al des De- powa!lla. zg<:>dn!e z Jej g.łosem. obecnie w ~uropie warunków, na ~Gazecie Warszawskiej", w któ- dalszą przy.szłnść. lwląz~na lra~- bat", kiore.. plsal,~maju ~ ko- Nlewlell<l. t.en ustęi~. Jest dc?~o- podstawie gn.mtownej i szerokiej rym autor zapewnia, że żaden ka- lat~m ryskm, Polska me mo,ze r~sponden,cj1. z ~ukaresztu, ze na- den: otchła.1l1 Ęno!aucp. P. PPl?- wiedzy politycznej. Ludowcy wyto lik nie może tlznać istniejących a111 \~obec obecnych władcow rod r~munskl me patrzy ~zczerze l11ał1~u:; 111e WdZ \Vldoc.z111e, 1:e znali się poza ciasną zaporę ogólobecnie kompetencji ligi. zarówno rosyj 'klch prowa~zić ~ak.zd~cydo- na ~Ja~s l Polsk~ J w raze ataku pomlę~zy. k,onserwai:y~,tatnj a partją ników, banalności i endeckich pewjak i jej celów zasadniczych,. w wal1l~ negatywnej, pohty.kl, Jak to rosyj~kle~o. l1a Pol~k~ są poważne ~racy l.stl11eje."jesz~z~. stronmctwo ników, które są przekleństwem ldóry~h, wedhll.';, llld.owców jest czyni Francja, al11 t~ź Jllema ~ad- wątphwoscl. czy Oplll}a ~połecznal; lbe~ałow, lajpotęznl~j~za ~~~s7,e Polski, ale nie umieją jeszcze sięg CzęśclOwe ogra11lczenlc' : mwereni- nego powodu przywiązywać jakch- poprze rzqd w sprawie podtrzyma part!'!. Dla ntkogo JUz dzlslal w nąć o wiele wyżej do twórczych tel!! pa~stwow~go \\'. myśl ogól- j kolwiek nadziei do zmiany.regi- n ia tra~tatll sojuszni~zego. Anglji l!ie..jest tajemnicą,. że pod- samodzielnych a szerokich kon~ \nych mteresow l11ędzynarodo ~ne'u w Rosji, 11~ cz~m poltty~a Takle sat~e, le~kle, zresztą, bar- czas najbh~s~ych wyb?ro~ Lloy~ cepc;i politycznych, które dopiero wych... tranc~ska ogroml!le Wele ~uduje: dzo są wątph~oścl w stosunku do. Georg~ ~roc. do sv.:ej hberalnej nadajq stronnictwom historyczną Na tym zasadmczym grunce PowŁore, sytuacja geograficzna 1 CzechosłowaCJ.., kolebki stame znow na czele! wage l aktualną nieprzepartą sił~. 'wyrasta system 'naszej całej zllgra polityczna Polski zmusza ją do Na tym jednak. całkiem po-,~gabinetu liberalnego, jak obecnie i nicznej polityki. przywiązywania zasadniczej wagi ważnym potatem, wysiłku krylycz- t przewodzi unjonistom. Dowodzą l Ludowc\' oświac!czajq przede do utrzymania się tego s)/stel11u nyl\l wyczerp1lje s.ię pro~rarn P. S. ~ tego oslatnie' artykuły orgal1ów! "'~zystkicm, li.: 1l1\! zad,lwalniaicl so\uszów) ldóf('111tl j1cl'1,'[\\'l) polskie L. A \\li~c 11ÓW, tym r<lzel11, do- ~ wszystkich odeielli:.m:lll"cllcstc'r

4 " ~~_~~oda 1~_1-,lp:...c_a_19_2_2_t_'. Filary. "w,:: "_1 ". wje następująca taryfa: Bilet spl'a~a P?dlega",kompetencji< SądU POlsł{o.. rosyjskie ~L~OfJ..lZ. zwykły _ 60 mk., dla mło- dla llleletwlb. Nejednokrotme, zda ;3,.,!"*,,,&.,.. dzieźy szkolne,i, dzieci i woj- niem obrońcy, s8,dy pokoju nie biorą stosull!n handlow(\ pocl nw3q;ą tei okoliczl1f)~d i spra- Cztery filary stanowią podstawę P rzfw Ó Z ZV\VłHlSr.i skowych niższych szflrt - 30 wy małoldnich rozpatrywane są Ws. Na temat handlu z Polską roj;' naszego życia i rozwoju p8ństwo- l opału k'olejami mk., bilet wieczorowy (od 10 sądach zwykłych. Dopiero w instan- ' psuje się prasa sowiecka dość sze wego: przychód, rozcbód, obchód -,.'.. do 11 i plił) mk. l"ilet oji wyższej lliec1okładno~ci te w\"'~boj roko, j pochód, Na mocy dekretu z dna 7-go r 200 l ł'l t 1llie- rłzą na i~w.. Myśl utworzenia w Polsce sk1a-. lutego 1919 r. o tymczasowym [ n.oeny - m \, e,. d6w dla towarów rosyj kich po Co Slę tyczy przychodu, to przekazaniu ministrowi komuni- slęezny mk., blet Co do.snmel sp!awy, to wyrok wst!lła już w grudniu roku ubier;rj, sprawa jest nadzwyczaj prosta. Zwa- kacji prawa wyda'v311ia przepisów miesięrzny dla samorząilu miej- ~ądu. p?k01u,. sk.az~ląc~ Tep~erll na doiad jednak konkretnych rezuna. b' k 2500 (b ;., m1efuęcy WięZenia, Jest m słusz- to'w' nl'e \1Jydała. żywszy, że państwo jest wspólnotą o prz~wozle rasf1.żer~\v, agażu 1 siego mk, ip). d t k d t,. obywateli powinniśmy się trosz- towarow, eraz nstalellla taryf prze- ny, g y po rzyw zony, W,Y? V: Y - Dotychczasowy tryb kierowania. d ',wozowych na kol jach polskich p~dku b!at osk.ar1:oneg?, ~kl\l~l pze- fabrykantów i odbiorców polskich czyć Je ~nj~ o ~o, aby saml oby- (Dz. P. P. P. Nr. 14 poz. 152) w Udo~odnlenie na poczcie. Cl~~o njemu nj.e wnosił,?il\f: w po- do Rygi, gdzie istnieją takie skła watele mleh duzy przychód, a wte- porozumieniu z ministrami skarbu Z dniem dzisiejszym na głów- HCl meldo;vał. Jeclynie, po to, ~l)y dy, z powodu trudności trallspor dy już państwo ipso będzie oraz przemysłu i handlu w myśl nei poczci~ przyjmowane są po- od~!skae P!enądz~. W) łud7.one pz.f>z towych nie jest praktyczn~. miało wielki przychód. Ody oby- uchwały rady ministrów z dnia 29 syłki polecone po za godzinami Zel~cbow9ktego i m~yc11,,kt6rr,y lh~- Utworzenie \ł ~olsce skladów watele zbytnio się troszczą o pań- kwietnia 1,922 r. minister kol~i urzędowemi, a mianolj'dcie od go- ta J?go. do ~ry ~~cl~gnilt, _ ~e~!n:e eksportowanych z ~osji jest głów siwo wówczas zapominaj'ą o sobie żel~z,nych w~dał rozporządzeme dziny 7-ej wiecz. no lo-ej zaś w przez me7.n!\om~,., )flzy m JO s 1~0 nym warunkiem rozwoju ej<sportjl, '.,. : tresel następującej: niedzielę i święta od ll-ej rano 2e s.trony przylmują~egf) z,am~1do- rosyjskiego i miałby, jak zapew. przez co panstw~ u,bozeje. ~p. C ~. Dla przesyłek zwyczaj- do 10 wiecz. wilnje ~SZ(1Zflto SpaW'ę plzeclwko ntają w Moskwif' wszelkie szanse fabrykanc tytomowl: ch Jedyną nych następujących artykułów psze- Oddział przyjmowania posyłek ''rplerow. do ' urzeczywishlie'lli:1, myślą w ostatuich czasach było nica, tyto, mąka, kasza wszelkiego poleco~ych po za go~zinami urzę- P?szkodo.wany ~oesław. Teper, Przemysł pnjski, który zdążyl dobro i dochody państwa co o rodzaju, kartofle, materjał rzeź ny, coweml czynny ~ędzle w gmachu rówme~ st~lerdza. li bl'at Jego ZO~ już dźwignąć się po wojnie, moi\: ł ł. et d "ł d jak bydło rogate cielęta trzoda pocztowym (PrzeJazd 38, parter). ~tał, WClą~D1ęty.d~ gry b~f,artlowpj zaspakajać najróżl1orodniejsze wy ma y. w ~s.n~e.oprowa Zl o,o chle\vna, t o'w c~, zwierzęta bite, Za każdą poszaególną przesyłkę, Wny me powmum pollosle. magania wedł1lg' cen niższych, 11 il nowej wl~~{\ej dzury w?udżecle. mięso świeźe, tłuszcze, węgiel, bry- przyj.ętą P? za godzinami u.rzęd,o: Prolwrator zl'zeka si~ oskartenia w Europie znchodniej, Na SzczęSCle znalazło Sę grono kiety węglowe, i drzewo opałowe, weml, oprocz zwykłych n.alezy~oscl l prosi o uniewinnienie podsądnego. Widoki na eksport do Polski egoistów, którzy oświadczyli, że nadawanych we wszystkich sta- taryfowych, na~awca płac gotowką Sąd, po długiej naradzie, wyrok są- mają: bawełna, len, konopie, ty trzeba zrobić monopol, bo wów-, ciach p.?ls1dch kolei państwowych do rąk urzędnika pocztowe~o 25 du pokoju zmienił, sk.azując podsąd- toń, drzewo, futra, szczecina, sz1l1elc czas papierosy będą tańsze. Mieli do st~cj1 przeznac::e~la: Krak?w, mare!<. (blp). n ego wobec zbiegu przestąpstw ruda telazna, wyroby gumowe.. '... Krakow-Grzegorgózkl, L u b 11 n, (sprzeniewierzenie i gra hazardowa) kawior. na mysh własną kleszen oszczęd- Lwów Lwów-Podzamcze Lwów~ Podatek obrotowy. łącznie na 10,000 mk. grzywny. Od lutego do lo-go maja ros ności, a pr;;-:yczyni1i się do wzrostu Podza'mcze-Rzeinra, Lódź - Fabry- W ministerstwie skarbu Tozwa- delegacja do Rosji: manufaktury przychodowej strony państwowego czna, t0di-kaliska, Podgórze, Bo- zana jest teraz sprawa projektu u- "To tylko jeden raz..," m., worków jutowyd budżetu, narka, Poogórze Płasz6w, PoznaJl, stawy O podatku obrotowym, któ- Michał Pierzcha ski sprzedawał szt., papieru do tnte!, Całkiem inaczej przedstawia się WMszawa Główna, Warsz~wa Odań- ryby miał zastąpić istniejący do- na rynku kartofle o 2000 mk. na l8,oo? bob., blachy ~ach ,4 sprawa rozchodu.wszyscy ministra- sk?, ;Varszawa Pragl:l, Wi1rsza~a tąd podatek przemysłowy. korcu drożej, niż obowiązująca kg.,,sru,b z muterkam ~4.000 llcg.., 1 l.. d- d 1 l. Wllenska, Warszawa Wschodma, wówczas cena hurtowa. Zauważył gwozdzl pud. ołowl1l {?' Wje seanu We,zą os,:ono e: ze obniża się opłaty przewoźnego. Z wyższych uczeln. to funkcj'onarj'usz utz"du walki z cyny,2,926 kg" boraksu kg" rozchód może Się powlęl~ szac ad przewidziane w taryfie ogólnej na, ".. amo111alw w kawałlcacll ole libitum gdvż pokrvcie jest drob- przewóz towarów zwłok i zwierząt P, Stam.sław La1tter~ach nkon- licl~ą i PierzchaJ.ski został skazany i ollafty 8,375 kg" n~sion koniczvn~ nostką" pr~y no;oczesnym przy- z dnia 1 czerwca' 1922 r. (Dz. U. ~zył w6'dzlał. pra~at l nauk pou- na wa tygodme bezwzględ~ego kg., nasion tymotki l8:98( spi~szonym sposobie drukowania R. p'. ~r. 4~ po.z. 2~3). wraz z ~~znyc unlwersy e u warszaw- areszt,!, Od naka,zu tego Perz- kg, Dotąd nie wykonano jeszcźe '.. _ p6ź01ejszeull zmlanami uzupeł- s lego. ch~lskl odwołał Sę do są~u p~- obstalunku na części zapasowe d( banknotów. frzeba Jedyme baczyć nieniami do poziomu stawld ta- koj~, a gdy s.ąd karę zatwierdzł, kotłów parowych dla manufakhuy na to, aby wartost banknotll ryfy gospodarczej 4 mk. za każde Zapomoga dla nauczycielek wmósł apelację do sądu okręgo- prochorowskiej. przewyższała koszty druku i pa- 100 kg. i 10 km. a to pod nastę- robót ręcznych. \Vego.,. Wypłaty za manufakturę doko piem: wówczas państwo z każdej pującemi waru.nkami;. Rada mieisk~ postanowiła wy- :'fa pytame. s~dzlego, dlacz~go nywane były w dolarach, którymi pozycji rozchodu ma czysty zysk a) przesył~1 mu~zą by~ adreso płacić jednorazową zapomogę na- po~.erał nadmerną e:enę, P?CZ,ctwy fabrykanci płacą też za bawełnę,, ' wane do maglstratow mast Kra- uczycielkom rob6t ręcznych, oraz kmlote~, typ paskarza w.lejsklego, reszta tranzakcji zawarta była w k~6rego wysokość da Się z łatwoś- ków, Lwów, Ł6di, Lublin, Póznal'i zastępcom nauczycieli miejskich odpowledzl~ł: "T? ~7lko Jeden raz, markach polskich. Clą regulować. lub Warszawa, lub też do z\viązku szkół powszechnych w wysokości teby se cos ~arobt. Gdyby zakupy poczynione były ~agatelizowano u nas do nie- kooperatyw konsumentów, w tych- 30 proc. za miesiąc kwiecień i 60 Na takie dictum sąd, po n ara- wcześniej, Polska mogłaby dać dawna -państwowe znaczenie ob- te miastach;, proc. za maj i czerwiec. (bip). dzie, wyrok sądu pokoju zatwier- daleko większą ilość nagion, któ chodów. Dzisiaj doniosłość ich już b). przewożn~ wed~ug l\l~owej dził.,pocjci~y chl~pek w ciągllj rych znaczna część odesłana zoo,. stawki taryfowej obhcza :;H~ za Skutki wichury. 14 dm będzie musiał medytować stała do Gdańska. Z braku środo została ostate~znle ~tw,lerdzona. rzeczywisty ciężar przesyłki naj-... l nad czarną niewdzięcznością ludzi ków obrotowych fabrykanci polscy OLchody bywają dwojakiego ro- mniej' jednak za 10 tys. kg,; Trwa)ąca od dwuch dm Wchura z miasta. (bip), nie mogą udzielić kredytu, aby dzaju: narodowe j policyjne. Jed- c) ró~nica między przewoznern wyrz.ądzła zn?czne szk.ody, szcze- obroty nawet w bardzo szerokim ne l1zupełniają drugie. Narodowe pobranem według taryfy normalnej l goln1le t?'k e whslachuo~olt~złnych,orlaz ---- zakresie mogły być ułatwion~,,l a przewożnem obliczollem na pod- na e ms ac. cerpa y we ce zez t w opera 'J'e towaru wy obchody słuzą do stwerdzana J, ", ", s t' aw1e powyzszej.' t ary f' Y u gowel drzewa owocowe z których wiele,. fonrgl'[zol' D''3ry, pr. z. c. -- G mienne, dokonywane za pośredni lns~1 po~zą,d1jych l~dzl w pan-, zostanie wypłacona w drodze został~ wyrw~nych z l:orzemaml. ctwem wielkich banków, a polega.. ~t\x'le, poltcyjne - rueporządnych. zwrotu. W tym celu instytucje W Welu mejscach Watr zer,\v~ł Niejaki Józef Kłobuszewski (Po- jące na płaceniu towarem za towar. Do jednych i drugich moina się z uprawnione do korzystania z ulgi dachy z domkow. Ró~no~zesn!e morska 70) po sutej libacji wyszedł Lecz Polska nadto ma dla Ros -'ć St t t k taryfowej winuy n a i p ó Ź łl i e j przerwane zostało gdzlf:ulegdzle wraz z kolegami na ulicę i wraz sj'i, daleko wi"ksze znaczenie pod cza em przyzwycza, a ys y ę k międzymiastowe połączenie telefo- ze spotkanemi trzema prostytutka- '< utrudnia fakl stwierdzony, ie w do d kt on~ća tl~tegod k" roolu n-'czn'e l' 'telegrafl'czne (bip). dł l'. b d względem tranzytowym. Umowa,. prze s awl ej yre -CJl p -.. mi sze u Cą, wszczynając ur y ryska zawiera w tej dziedzinie poobcho~ach narod~wych cz~st? bl~- skich kolei państwowych, w której i awantury, Na ulicy Lipowej pn,ed watną lukę, mianowicie, że tranrą udzał zwyczajne rzezmeszki, obrębie znajduje się stacja prze- Nowy związek_ domem M 67, do wesołego towa- zyt może sic: odbywać drogami, w policyjnych zaś-ludzie porządni. znaczenia, oryginalne listy prz~- Zorganizował się w mieście na-' rz~stwa podszedł dzie.nic?wy, tą- otwartemi dla tranzytu. Dzięki 1lam jednak wrażenie, że niedłu- wozowe na dot~czące.przesyłk~, szem związek pracowników prze- daj,ą~,,aby zachowy~alt Sę sp?- temu utkn~ła kwestia tranzytl go obchody narodowe staną się zaopatr~ole potwerdzemem magl- mysłu mięsnego. Na zebraniu kojntej.,kłobuszewskl z.a~hował?l~ drzewa do Niemiech. :,stratu, ze sprowadzony towar, lub organizacyjnem przyjęto statut oraz wyzywal~co, a gdy polcjant. za~ą- Sfery sowieckie konstatują, że bezprzedmlotowe, produkt ze sprowadzonego towaru wybrano zarząd związku. Przy dał od mego :v:yle~ltymo\va!1l.a SU:. dawniejsze uprzedzenia polskicłt Pochód stał się już od kilku został spr7.edany w sklepach ma- związku funkcjonuje jut l{asa wszy~cy rzl1clh, Sę na. pohcjallta, kół handlowo-przemysłowych do lat filarem naszego życia, niemal gistratu lub kooperatywy, należą- wsparć. (bip). c~cą~ go ~ozbrolć.!'1~ląc do. cz~- rosyjskiej delegacji handlowej o. takim ~amym, jak dzień kwiatka i cej do ~wiązku kooperatyw kon- ntema z stłą rrzewazając ą, dzelm- becnie nie mająjttż miejsca, t T k i cowy po~wojj im odejść, lecz sam dowód osobisty. słusznie! Pod-' sumen owo "., error eonom czny. szedł za nimi. W drodze nadszedł Moina w zupełności liczy t na. ~,rt d.,, k 7' 2" Rozp~rządzel~Je nniejsze Przed fabryką Gliklichal i Lu- j d ' 'd to, że przy należytej organizacji CZ(S P?C"lC, ~ 1l0~C ma 0 a:j~ wchodz w życe z dmem ogłosze- bińskiegó (Zawadzka 5) grupa ro- eszcze je en po cjant, co W ząc eksportu z jednej strony i udzielepoznac S1ę wzajeml11e, a bardzej nia go i ma moc obowiązującą do botnikó\v stanęła przed bramą, nie awanturnicy rozłączyli się i Kło' niu kredytów z drugiej, działalność chętni mają zawsze moźność zba- dnia 31 sierpnia 1922 roku. wpuszczaj'ąc wchodzących do. ro- buszewski wraz z jedną z kobiet delegacj'i handlowe]' będzie si" roz. d ' poszedł w jedn~ stronę, reszta zaś -. ama zawartości okolicznych skle- ~ boty robotników. Zawiadomiona towarzystwa w przeciwną. Również wijała i przyczyni się do wzmoc pńw i straganów. Pozatem w po- o powyższem policja spisała pro- i policjanci rozłączyli się. _ Przy nienia stosunków nietylko handlo. chodzie odbywa się ciągły handel Wiadomości bież.ące. tokuł. (bip). ' zbiegu ulic Pańskiej i 6 Sierpnia wych ale i politycznych z Polską. wymienny zegarków i portmone- policjant podszedł do Kłobuszewtek na doświadczenie życiowe i -0- Kryminalistyka. skiego i zatądał, by poszedł z nim zmartwienie. Pozatem pochód kon- Dzihsiejsz:a pogoda. Kradzież. Z mieszkania dora Hen- do komisarjatu. W odpowiedzi K. i ' 11 ' d "(omup'at <lan'stwowego insty ry'ka Dudkie"'icza (Piotrkowska.N250), rzucił się na policjanta i począł go cen ruje zwy {e na je nem lnlej- 1'\ ł" -... bić l' akl"emś t"pem nar'7ędzlem, niewykryci dotychczas sprawcy skradli "''' podl. ~, j.:t-....".'. 1'~ -. park )tiejski int. Staszica Orkiestra Filharmoniczna w łodzi. sell całą straż ogniową, a wów- tutu meteoro ogicznego różne rzeczy, wartości :5 milj. mare),. czas gdy towarzysząca mu prosty- w sobotę, 21 b. m, () g. 3,30 pop. czać właściciele płonących akurat Prawdopodobny przebieg pogody (bip) tutka, Tekla Korba, przytrzymywa- 1) ł l fabryk i domów łatwo przekonać w dniu dzisiejszym: la policjanta z tyłu za ręce. Cięż- s-t oncert [OpO Bunt0wY Pogoda zmienna, lekkie ocieplenie ko pobl ty poll'cl'ant zaalarmował n" rlec~ się mogą, że siraż ogniowa J'est.. u się, srabe wiatry południowo-zachodnie Z sądów.. gwizdką drugiego policjanta, który Biura Centralnego Zw. Zawodowo instytucją bardzo potfzebną i te i zachodnie. przybył mu na pomoc. Dzięki inwszech miar godną subsydjum. Głęboki niż barometryczny, panu- terwen.cji publiczności udało się Pozatem pochody mają najpewniej jący nad Polską od dni kilku, w dniu LekJH,myilni bracia. Kłobuszewskiego odprowadzić do i inne cele społeczne na widoku, wczorajszym przesunął się nieco na W dniu wczorajszylll wydział a- V komisarjatu. P ółnoc. Wskutek tego nastąpito ale nie- pelacyj'ny s<>du okr"gowego rozpa W k.,.. d k t drugorzędne w porównan'l1 z " '< - omlsafjacle je na aresz o- t. l wielkie polepszenie się stanu pogody. trywał sprawą, wytoczoną pl'zez u- wany począł odpychać od siebie eml, dóreśtny wyszczególnili. Deszcz: pada! jut z przerwami, zmie- rząd śledczy Zygmuntowi Teplerowi policjantów i bić każdego, kto Was. szany z silnemi porywami wiatru, Od O to, iż zainkasowawszy dla brata wpadł ml1 pod rękę. - Następnie ii.~~1 czasu do czasu przebłyskiwało stońce. swego 75,000 mk. przegrał je w chwycił ze stołu suszk~, wybił nią ",SCAL A. " Temperatura w Polsce niezmienna, Wa- karty wraz z niejakim Zelichowskim szybę, a następnie uderzył pi~ścią W uied'liielę. 33 b. m" o g, hl w poł, Q-ty Poranek ludowy Oyrekc.:ja: Prof Aleksander Tiirner. Slozeg6ły 'łł' programnch..,.t1\ hają<.. się na całym obszarze kraju i Besserem. w okno i przeciął sobie żyłę w Drukarnia Ludowa Vi Łodzi OGROD.... O&ROn. około 15 stopni, wznosząc się wyrat- Grę hazardową rozpoczęto w ręce. Zawezwane pogotowie op a- "tę przel'staw!en!,! W L'Gkahol.,., J, UnroDC:[l ''eplem popler.,l skal'gtl Zimowym teatru.s ~l\u\ Z dll1em u. -łzsje]"z\ ", , l ~'n /'l1\('\;l)il, t\\'icl'dzil('. iż poniewa~ tramwajach miejskich obo\lvią 1 k1!j ell c- jeg;o jest w \\ieku lat 18, W nie w godzinach popołudniowych. restauracji.. Polonja" a skończono trzyło rannego policj'anta, oraz Kto- - Przejazd 19, telefon 14-64, - Program NT. 9. T empera t ura najwyzsza.. wynos '1 a Willlesz. k '. d aołu Je nago z graczy, a buszewskiego, którego odwieziono ssą Nowe niezwykle atrakcje wczoraj w Warszawie 15 st., a najniż- ponieważ stawka najmniej sza wyno- do szpitala przy ul. Drewnowskiej, VA~ETE sza 10 stopni. siła mk., '1', W ciągu jednej Tekla Korba zdołała zbiec. (bip) NA WYPŁATĘ W!'lul" llirpogody orlbywają Zmiana taryfy tramwa owej. nocy ]l'z~grał wszystkie, pieniądz :'. fir::1.nki, płótno, obrnsy, kapy, towary m~sj.. je i dl\luskie. MARKOlftHCZ i S-ka. Piotrkowska 17, w podwórltu

5 Nr. 19~ Sroda 19 tłpca 1922 f. --~~~~~~~~~ Ju~ 'fe czwal'tek dn. 20 h. m. ~}unktllalnie o godz. 12 w pot w pierwszą bolesną rocznicę śmiel'ci nieodżałowanej B. P. odbędzie się na cmentarzu izraelickim nabożeństwo żałobne, na kt6re zapraszają krewnych, przyjaciół i zna,jomych Z wywiadów Cłosu Polskiego", u konsula argentyńskiego, (Rozmowa z p. Wallace'em). At z drugiej półkuli rozległych na siebie pracować, a więc: kalek, obszarów, przecinanych potężnym starców ponad 60 lat, małoletnich strumieniem wartkiej Rio de la bez opieki. Pozatem ze względów Plata przybył do nas p. Andres zdrowotnych - chorych zakaźnie, Jose Wallace,.jako konsul gene- zaś ze względów moralnych - ralny republiki argentyńskiej. Aż niezamężnych kobie't do lat 21, do czasu utworzenia poselstwa, bę- o ile nie mają pozwolenia rodzi rlzie pełnił równiei i funkcje dy- ców. To ostatnie w celu przeciwplomatyczne. działania białemu handlowi, su Z braku lokalu odpowie niej- fowo u nas zakazanemu. szego musi p. Wallace narazie re- Ogółem przybyło do nas w zydować wraz z małżłmką w jed- ciągu ostatniego półwieku nym pokoiku hotelu EuropejskieRo. emigrantów. Jesteśmy z; nich Komunikacja tet jest dość trudna. Do Amsterdamu jedzie się z Buenos Ayres trzy tygodnie, choć ostatnio podohno z Buenos Ayres do Genui przeprawiono się w cią- gu dwóch tygodni. Staramy się uregulować komunikację wprost do Gd ńska, gdzie niebawem rozpocz.\ niell. urzędowanie nasz konsul r. Joy' barra Garda, gdy tylko Naczelnik państwa udzieli mu exequatur. Zbliżenie ekonomiczne Polski z Argentyną - oto mój program praa na - termin najbliższy - zakończył. p. Wallace. Henryk Liliski. Pan Wallace jest szczerze za- bardzo zadowoleni. Pracują dzielnie Rynek pieniężny. chwycony naszym krajem, choć dla swego i ogólnego dobrobytu. -- tak niedawno jeszcze w nim prze- Mają się świetnie. Nie dziw więc,. elełda wa.. szawaka. h 'wa. Zwiedził jut i Małopolskę, że tadne idee przewrotowe nie wybiera się do Wielkopolski. mają do nich dostępu. Gdy po- Na wczorajszem zebraniu zapano Stolica Argentyny jest podobno, równywują swój dobrobyt z gło- wala mocna tendencja dla akcji Stara hk twierdzi p. Wallace, ze 20 ra- dem i nędzą komunistycznego ehowiecldch, kt6re zyskaty przeszło zy (7) większą od Warszawy! Zre- raju, odrazu dostrzegają, gdzie jest 200 mk. Z innych akcji zapłacono niesztą liczbą mieszkańców tak zna- dobro. a gdzie zło... co drożej za przemysr drzewny i za cznie nas nie przewyższa. Jest ich Zainteresowałem się przedmio. naftę polską, tudzież za cukrowe, gdy tam _ p. Wallace pokazuje mi o. - tami wywozu Argentyny. P. Wal. W!\zystkie inne prawie bez zmiany. Znilatnie obliczenia, , a i lace przedstawił mi listę jaknaj. do zainteresowanie dla akcji ba.nkowog01e cała Argentyna posiada szczegółowszą. wych. 7. walut zagranicznych-dolary, ~aledwie 9 miljonów mieszkańców Wśród przedmiotów oslinnych funty i franki zdrożały, gdy marki i kona obszarze, wynoszącym aż dostrzegamy: drzewo, oleje drzew rony oddawano nieco taniej. Z papie hektarów, w tem ziemi ne, owoce, kwiaty, zioła lecznicze, rów procentowych listy markowe były uprawnej co prawda tylko 25 milj. surowce do farb. Dalej: minerały, niższe: miljonówka 1475 przy małym.1ektarów. marmur, naftę... obrocie. P. Wallace przedtem nie zaj-. Pr?d.uk!y rolnicze: mąka, owies, ~ Gotówka. nował stanowisk dyplomatycznb- Jęcz.mlen, zyto, kukury?za, ryż, len: Dolary Stan. Zjedn konsularnych. Był deputowanym, trzcma cukrowa, tyton, bawelna,; członkiem "C o n gr e s o N a c i 0- groch, kartofle i inne jarzyny. Da-\ Dolary kanad t a l", jak argentyńczycy nazywają lej: wino, wszelkie napoje alkoho Franki fr. 475.,wój parlament. lowe, cukier, rozmaite ek~trakty, Funty Ponieważ od niedawna istnieje zwłaszcza znany powszechme eks Korony czeskie 128. iut konsulat generalny polski w trakt z drzewa quebracho. Marki niem i p6? Buenos Ayref., postanowił więc Wreszcie produkty zwierzęce, c." prezydent repubiiki argentyńskiej a więc: mięso w najrozmaitszej Ukl 1 wpłaty. dr. Hipolito rigoyen mianować formie, świeże, mrożone i w kon- Be)~ja :35. również konsula generalnego argen- serwach, masło, tłust'cze, skóry, Berlin yńskiego w Warszawie. kości. Gdańsk l pół. _ Pan konsul ma u nas za- - Cóż z; tego wszystkiego, Londyn pewne niewiele do robotv naraz.ie? zdaniem pana konsula nadawałoby Nowy Jork iap ytałem. J się specjalnie do przewozu do Drobne dolary _ Owszem _ odparł p. Wal- Polski? Paryż lace - wszak emigracja do Argen- - Przedewszystkiem chyba kon- Pra~a tynyjest dość znaczna... Emigrują serwy mięsne, wełna i skóry... Szwajcarja zresztą niemal wyłącznie tydzl. - A co wzamian moglibyśmy Wiedeń Czy w Argentynie istnieją dostarczać Argentynie? Ust Y zastawne.. kolonje polskie? - Rozmaite wytwory przemy- Miljon6wka 147f. - Gościmy u siebie około 18 słu p.olskiego znalazłyby u nas nie- 4 i p6l proc. listy zasł ziemsko za tysięcy polaków - brzmiała od- wątpliwy zbyt. W Polsce robociz- 100 rubli pow.iedź - przeważnie rolników. na jest bardzo tania, mogłyby więc 4 i pól proc. listy zast. ziemsko ra Są zgrupowani w kolonji Apostolis, wyroby polskie, mimo wszelkich 100 marek ale przeważnie rozproszeni i bardzo kosztów transportu z powodzeniem 5 procen. ob. m. Warszawy 215. lubiani, jako naród sympatyczny, konkurować na naszych rynkach z Akcje.. spokojny, bardzo pracowity i wyrobami innych krajów. Rank Handl. w Wat'Sz przywiązany do roli. Miewają po- Mam na myśli zwłaszcza łódz Bank dla handlu i przem siadłości bą~ mniejsze t. zw. kie wyroby włókiennicze. Tem- Bank Kred.Warsz quintas" (do 10 hektarów) lub bardziej, te moglibyśmy zabowią- KijoWSki i Scholtze większe t. zw. "chacras". Są to zać się do korzystnego dostarcza- Cukier 4f) folwarki,' poświęcone przeważnie nia surowców, jak wełna lub ba Firley uprawie ziemi. Ale bardzo wielu wełna. Drzewo dorobiło się też o wiele rozleglej- Pozatem przydałby się nam Węgiel szych posiadłości, na których ho- polski budulec, gdyż drzewa nasze OstrOWec (00. dują było. Niejedna taka wielka nadając się świetnie do wyrobów l.,i1pop e 'lancia" jest w rękach polskich... stolarskich. s~ zupełnie niezdatne Rudzki Wogóle, u nas ludzie się bo rio budowy. Także węgiel polski Starachowice 62OO~~l.o. gac<{ szybko, oczywiście jeśli się może mógłby u na, konkurować z Zyrardów nie hoją pracy - ci, co myślą, że angielskim, interesowałaby nas tet Rorkowsh:i nasze.pesetos" leżą po ulicach polska sól, cement. Bracia Jabtkowscy 2050 i wy:tarcza sit; nachylić, by je Wreszcie wroziałem tu śliczne Zegluga pozbierać - grubo się mylą. wyroby Jutrzane, które niewątpli Pol!\ka l:aft!'l 1950 Dla chcących i mogących pra wie miałyby u naszych modniś cować, jest kraj na, rzeczywiście wielkie powodzenie. ziemią obiecan'ł - trudno nie Chodzi tylko o to, aby prze J:dedy odróżnić na iflicy z pozoru zwyciężyć trudności walutowe i przemysłowca od robotnika - ale komunikacyjne. Nasza jednostka tylko dla takicb. monetarna () peseto nawet papiero T, te' i: choć 11 ielll<-l na. 11 a- wy równa się 2000 mkp., a złoty l ~ralll zen il1ligrar~'il1ych, l1le wiele więcej; l~~z złoty fundusz \!. zap" dr -jebie' ludzi. nie rezt'twowy ~ję:.:a.50 miljonów ających ręk )J1lli, że h~dą ilogli złotych pegelów. \\7 [ejuła giełdy Pienieioej w todzi. ł~6dź, 18 lipca. Dolary St. ZjedDoczonych (got. \ - w płaceniu 5600, W żądaniu Dolary St. Zjedn. (cze'ldl w pbcenil!!1650, w żf)dalliu ~J640. Ft::lllk, ł1clr.:. tezeki) - pllk. ["-l. żądaniu 4..'i8. Mąż l dzieci. :a. P. Anna z KOSSDwskich lewinsonowa wdowa po b. p. Mi.. onie po długich i dętkicb cierpieniach "marła dn. 18 b. m. przetywszy lat 50. / Wyprowadzenie zwłok z Unita1!U (pusta 11) na oment,arz tldowski od.będzi~ ~ię dnia 19 b. m. o godz. 12 w polljdni&, o czem zawadamają z głębokim smut.kiem Siostrzenica i.. odzina. Dnia 13 b. m. zmarła po długich cierpieniach w PoddQ' bicacb i tamże pochowaną została B. P.. Szajndla Szykierowa obywatelka miaata Poddębio, prze~rw8z1 Jat 85, o czem zawiadamiają pozostali w smut\{u Synowie, c4rki, synowb, zi,ciowi., wnuki i ~rawnuki. Zarząd Ł. Ż. Tow. Opieki nad Starcami zawiali amia. j,e Y czwartek, d. 2O b. m. w Synagodze Domu starców fund. mau. KODlZtatów, n. Pomorska (Srednla) 5ł, odbędą sę naboieństw. ża.tobn. lir duszę zmarłyoh, b. p. Józefa Ryterbanda or81 poświęcenie łóżka wieoz~.teao Jego imiena.. V roczuieę śmierci te!ot o godz. 6 1 pół wleo,;. b. p. ty L.ewinowej o godz. 1 l pned południem. Franki franc. (got.).. - w prac \\' żądaniu 467. Franki franc. (czeki) - w płac. 467, w żądanu 469. Funty angielskie (got.) - w plac, 24950, w żądaniu Funty angielskie: (czeki)- w płaceniu 25000, w żadaniu Kor. austr: (czekil-w plac. 19.-, w żądaniu Kor. czeskie )cłac. ki) t-s,ze W2p w żądaniu 130. Marki niemieckie (gol) - w pla' ceniu 12.60, w żądaniu w pła Marki niemieckie (czeki) - ceniu w żadaniu Z tlbrdei giełdy warszawskiei. Wczoraj na warszawskiej giełdzie nie urzędowej notowania były następujące: Dolary Marki niem Franki fran Funty Ruble złote 250CXXl Ruble srebrne l Far~iarnia [zarna uiełda W totlzi. Wczoraj na nieurzędowei giełdzie w m. Łodzi było ~pokojnip. Obro11 ~rednie. Kursy kształto\val~' ::;ic: l1a>;tępująco: Dolary Funty Franki franc. 46 Franki bets;!. 455 Franki szwaje Mk. niem '2m. Kor. austr Korony czeskie 150. Liry 240 Leje rum. 27. Miljon6Wki Wiedeń czeki ,,'. Berlin czeki 12.:::-0. ANASTAZJA GOLDR1KG ADOLF JPSK{ ue.lublenł Lódst, 'W lipcnl 192'2 r i w~~ońc1alnia w pełnym ruchu wraz l nieruchomością, ~ powodu wyjazdu zaraz do sprze ania. Poważni roflektanci pnszcni są () ~loieni(' ofert do admin.. JHosn" rod.,~lerl1~hom(l:;e. ~H!)-l

6 fi Środa 19 lipca 1922 ~ ~ 198 Karolewska Manufaktura!ldnlno~n 1 n 1-,n - 8 o r a '. 'Doniesienia rozmail'1. Karol Kroning i S-ka, ') Akt. w Łodzi Uu P b J U. li api er ł k~::ę:~ra~::~kk:w~ Wyciąg ze.prawozdania.?. l a y A prllyjmufe zamówlen\~ Posesie i budynk Maszyny -.. Gotówka papiery wal'to~lliow D1nżnioy nepozyty Waluty obce Rllmanenty K.pltał akoyjlly amortyzacyjny Wierzycele. Sumy przeohodnlę. ZY8k na dz) fln~ 3f -go gt'łl<}nl a 1921 i' z rutvną kupieck'j obeznanego z' górnictwem pań miejscowych i pt~:'1- v 11 P '1'. d ił' tj'. k. d d" d. f t lezdnych Piotrkow"kĄ Stan czynny_ '. Stan bierny. ~ O s~e l z 8 em. me,~ Jrglo.zny~, poszo llj6 o sprze ama na pu y 1 un y. x. 132.' li Sę Poządana zn3'lomosć nnglelskjego, Oferty W' d ść d" t 'l Gl P l. ~,"C_... ~. co ~. z podaniem ~ądanego wynagrodzenia pod la orno w li mjdls rac) ot osu o NnieJszym przepraszam Mk BECOS" skiego". Piotrkowska 106. k. P. Salbego ozłonku a y Kop ", Łódzk. muz.zawodowyclt ł za uozynione mu obelg i cofam moje słowf rz 4~'~~:~i:801 lor l Prybulski.. lpt;trebowan y p,:;- r~: ~~..;_ "głoszenia drobng" cznr, czyltej rasy,,11- Mr ' kocioł parowy 100 m2 pow. ogrz. 9 Atm. Choroby skórne, włosów, \J. 11 ~~~ad~:.prjled8nk~5~~~lt Mjr,. bud r. Fit7.nerl) i Gamnera Z armaturą weneryczne ł moczo- :r.' l t płciowe Tri' kompletnte nowt :- i rusztami, pompy transmisyjne, pu Borne ry, nmle śwdrem (L~...,. ba"lauka,0 wychowan'... rowery do sprndanj rury, transmisje, okna żelazne. Zgierz, c."., ra Blne4fkta6!l u dozorcy._ ,21 Łódzka. 12 ' p,.,jmuje & t, t ,l ' Dla pań od ł-s. (Za ",.,.r&1 lis mk.l _ '- Zawad_te. M.. 19ln"ł plfl88~.pj~(l7.nr 64~ ,1) 52 Z powodu likwidacji Bot.e lu.. Pasa:!:" 75fi~-ł Angielskiego konwersa- anglelakl, -.abl ';l~ M.k. <.,. cfl 'lldzłel& rut1nowll- "Bobek". Łaskawy ZDl' o, z ne meble -~- A ny nauozyclel N.-Ceglol- lazoa leoho, 1/1. WyD!!- Rachunek zysków i strat za. f 'Or Edmund Ekkerł niana M 12 m. 4. od S grodzeniem odprowa.dzió Doeh6d ogólny Rozohód " ,05,od JO-1 i od 4-8 ej wener,.o.ns dent kursu. Rep_ do 5 po poło 90S-i-n do pani Gampe przy ul. Mk ,do sprzedania. Zgłaszać się: WSChodnia 18, Choreb,. SkórAS Mat~yii. udlt~ta atu: Potrkowskiej N!8:l~2.d Zysk. M Przyjmuje od 3-8 wlec. tyoje przedmiotów. Pira-... r... Skrzypue, Gitary, Mandoliny, K'"~k'lngo 117 prl,. ul. ~;;~z:/t121r' ~~~Bl_~ hlddlod/ dotroldlrtvl Podział "'sku nstrumentu dęte oraz gramofonu ~ ti Główne.! _. 'li ; -,.., :Nali U.W.Z. dn. ta V tl/ja f Nil kapitał zapasowy '. Mk reperuje najleniej i najtaniei. Studt'nt ostatniego kur- (Za wyral 20 mit.) 7000 roo - Alt d. tu udziela lekcjt w -. ~:~a~plo1ec,;~e '250'000'- re Lesslg Nawrot 22. Dr. msd. zakresil 8 klas.lnforma 8iderman Mojżesz Wol :754:-.,. '. i 11 k ft c.1e godz. 2-5 JOllkOWi-1 borajea a ZKubił pated~ Dey;~cfe~~:r;~emJr od ~ko.11 lo NajWększe specjalne warsztaty dla lustru ' ",enry r r 1 n % cj6wna W.chodnl. t5. tał.g., wyd. Vi ŁOd~. l Do przf'ntl'stenia n~ ro m8nt6w dęt.ych. Oprawianie smyczk6w naj- z Wiednta n..!.Dt-l.:. Mk , lepszym D. angielskim włosem d K' ' Bo.lano'WJlki gqacy zgu-. t aj na - ra t',or ynuje w ryn1tj.. bił kart, bllzbrmino Bilans POW. ytb~y z raobunklem zysków 1 strat oraz podllał zysków y Willa Karolówh. Kupno l sprzedai wego urlop~ rocz. 1896, utwerdzone zostały przez Walne Zgromadzenie AkcjonarjuBzó-" odbyte ę oraz ligtym. na Kr2.yt w dniu 31 maja 192\2 r. (Za "1raz 10 lk.) Walecznl0h za 1'e WyPłatę dywlde\udy uskutecznia Kasa SpÓłki w Łodzi prl'ly ullcsy A C b, k" 00 aprledanla lakład ~ 6 Sllerpnla ~ ('), w8zelkl\ garderobę męską t dam8k~ różne lok- Dr ljns ŚU!!Arlko-no!!lO\Vntez 1, eudek Rybak gubit ~ =- clowe towary beliznę; przyjmn1ę tet' obstalunki'., U.1dep frontow1 Jl całem paszport, wrdany w 0),"8SY : zelówk~ Qumowe BERSON ~~~ lnvółe: za&owuło. ~teqaoq~ 'W8szeQO obuw;e BEKSON-KAUCZUK Rkład fabryczny: Lód~, Dzielna.Ni 14, róg Wschodni~j. P PAL O d.t'1 WAl k 4' 3 f t ~lł~ &. urz"dzenlem, transmt- Łodli i met r1kę urodze- SZCZę ROlle u czans a, p. ron. powróc '. s1~ 1 motorem elektryc nll, W1d. w Przed borku , , Piotrkowska 24 nrm. 'Wladomołć: Zgier BRY ANTY prz1j. od ł do ft ł pół ska. 7. Q29-S~k Gelkof"'""iOrd:.k~jf-;Y;; po pol. 80Q-S l'acl :kas,tano1\"ai; 40 zgub. dowód oso-diety,,.'...at 49 -~- prndanła. Wladomoś6 oral metryk, urodunla., Dr. msd. Zte~iopłod1, Sten1rlewl- ",4.,.. Dltatoszynie, perły, złoto, srebro, zega~kl l różną blżuterjf) S RLOTA oza 40 godz Na ) z kupujfl: płacę na.jsumitnniej ZA plórko~8kl.go 18, god!. Grynbaum ZoOł. gubu- Sklep lubll. -J. )(erszkorn, ~ótp~~-:!:=k~~" MASZYNSTKA fu:u~:!:~tel ;;;:~ W11.&!Zt~J"f.~';~i~;~ 6 - garderobę masztn,. do Kaoenbosen Nata!Ja zgu- E ł G E R O W A powr C a. szvcla, ph~e, najlepiej. hiła pabllport niejnleo- 8&8-6 Wajnrajoh, Benedykta 19 ki,.,.d. w Lodzl. -:. 93M-15-k ~ ofert Dr ll"dwlk F A l K do s rzedanla. Pi~tr ze znajomością 'franouskiego i niemeckiego Rower - damski l m ski - poazuki na. Uprasza siq o składanie Krakauer Lelzer gub, tylko pieemnych p. c.. Zaohodnlego Towarzystwa lł n ko"aka P 188 m O. 96.-t dowód osobisty, wyd. g920 dla Handlu 1 Przemysłu, Sp. Ako. Oddziału Choroby skdm. ł wede- ', ' w Łodll. Piotrkowska 31ł w Z,odzl, skrzynka pocztowa 160. BSS-B ryczugl ' z - _ prcjjm. od r.-f Posady i prac. " MOiater Fr1da zgubill\ Do Szpitala Słarozak. im. ~oznańskich wrot.m 1. ł::.1~ ~:::.ls:~al:!cd~ Q646-8 Posaalliwane. z.chce lakowy wróclć. ' E LPO~SzuGlhwaDla AjesR t B Dr. me..,o:::t::t;rz~e:d:~ ::-g::::gl:::~(_~t~ "'aun. Warszawy, z długo-. J,.a.- letnl'ł prakt,.k'ł posilu- r, blła ps.port, w1 s a- kuje posadr 8tarszellwlon1 prlil okupa,dto..., Połudnlo._ M. p ann)'. Oferł.1 do GlolU 8~.':-'.~. Specfalbta ehor6b dla PnJJtldnej- 'OabiX\OwlozówDa MarJa obeznana z pracą '!ł podr~eznej aptece szp.i- skdrnjch i wenerycznych ppfn gubiła, t1mcj. dowód ialnej. BeferencJe-komeczne. Zgłoszema PUf}. e " "ui. '-5 losed18ty, w1d. w Zduńprlllyjmoj e kaucelarja szpitala w godzinach polerownik odśw1eła me-lllcioj-wob. 8/1G-3 ~ biurowych O L S'lb t bl. oraz.,konywa MocZ1ńl.ld Mieoz,J8ław....._. r. _ ~ ers rom ~;z:~~::~f:::~oilt ~~:: ~a~~u::o~i~:e~~!;' K(Browmct~o Rejonu nlynlerjl-sa~grow Ch~~':.~Jn::!!;'. cjalhl~a- 848'-0 p!:łw"~ho~zg1iiii"łdo;ód-.. ł ł olobiaty, w,jd. w Kut Łódź, Nowo-Targowa 18, -. wsn_rr ozn łu końo l'i7 am giljl,b8z1nm nie, ~ar'. wolnienia Przy}. od 6-8. Pant. oli or )ru~sa buohalte- ron 1902 oral patent ogłasza niniejszym '-6. Niodl1ela 9-2. r7j0.8, posiadam pownl kat V 1ł26-5.z postęp -wan-.e oferło"""e 04,9_ praltt1 kę, płszę na Qa- _.-...:.-,_._~ szynie. Poału.ku,jt pos!\- zagubiono portfelz&wiena roboty budowlaoe budinkó'w gospodarczych 11 A J Z" dy pomocnic1 ksl~iko- raj'łcy 5000 mk. kartę WięJ. Wojsk. puy ul. Kralzewllk!e~o M t K Qj P U ~ wego, lub pralttrkantki uemobihzaoyjll'ł i nne Oferenci zechcą. zgłosló stę po ślepe koszto- płatne.). Oferty pod.po- dokument)'. :Lask. zllarysy i war!lnki W godzina.ch przędowych do dnia i płac, 30~ dro.sj mooniea", 111G-2.pp lazoa zeohoe _wrócić za. 21 lipoa 1922 r brylanty złoto.r.bro -- wlnagrodzen1em. JuljU-, Jp r t l, 'egllrkl,.tare.' sza 41 1 piti' J. :Lus~' k k 20 Ks zęby, dywany ł Jutra. ZaofiąrOWaa8. ~,w~z:.._,_~~-l.~ ąz P O m O i i{on.tantyfto",a 1'e 7. (Z~. wyraz 36 mlr.) z~gin'łl pab~port nlem18- l pięiro. potnebna krawcowa do.lodai, na 1m. Zofji i Stil Mlch, pr'w& oficyna, ekl familij uy, "yd. w. 49%-10 Z1818 sulthm f ble nisl."y ::i~enwle w wielkm wyborze: Vi polskim, franousklm, l'o-l USDY Zgła81~e.1, PóJ _~~' syjsklm i niemieckim ję:oyku, w dobrym atanie. -- nocn~ 10 Ol..!ł p LSill.ął dowód oloblsty -A-K UCZUK (Sp... odr. odp.) do sprzedauir. częściowo lub w całości. Czytelnia KupuJ- ' ' na. imię Eljaua. Neu-.. ar;; Piotrlwwską 10 otwarta ~-7, 841~1 i ' ~ JrJłl1W _-. gqlclbel'ga, wyd. puz SKf.JADY FABRYCZNE:. ; meble, dywanr. maellyny L L. ". policl. \V Łodzi. g""- Dla OaUc:jl Zawodniej Dla 6a1!ch Wschodniej "ajro"'sz" mo&ele Meb l! do szycia. futra, garde ' Dla e ł mbszrla. KRAKÓW-LiBROWCZYlNA8. LWÓW--ZÓŁi\lEWSKA 37 '" ~ e robę, sprzęty domowe 1 Z J6 1L Dla Poznańskiego i Pomorza k" POZNAŃ, KANAŁOWA 18. TEL płalj~. najw,ż8z~ oenr, (" "fraz m) Młodz~enelel\ P a s o 'Al w duzym wyborz_, Łóż- 'W,a]c.man, DZelna. H. Bezdzietna małźeńlltwo 1 " " kil. metalowe, Meble biu- w sklepe. 0/ poslukuje pclko.lu u-. row_. Dywany. Po cenaoh -- m_blowanego bez ut y- muykah1 (fodep.), po- k '. N d znlżonyoh poleca Z telnoścl kuchn. OferLy azukujf znajomości pa- ~. na o alj a. zwyf1'z~j.:::;:o~y:!;w~!::::~:w~:an161:~~~ amlenlę 1~~ai*~~O:&'!ro~~l':i~_~~! ~e~!t:;~~!\!?~~~ c~ Ut " " ' +- fr ' l- ~ Ofert1 pod.. M.łody do 'nyc:h oraz TOREBK... ont. tli -6 3-ł pokoje front. wy- pokoju umeblowanego,.glo.u z iotografjl\ do.... k t' d.,gody, Vf Łodzi na 2- l b b t da dnła 22.'1 lq22. Dyslue- Nowoczesna, na w yso kle) skale, kompletme urządzona Pł\CO~ owe, anl? o M' r", Wars~\Wi,. Ofeny łnl:da1j:~ł,po P~!łz::uj: cją, nrt podoilzn,. - Fabryka karlono 'w ' belel'lzny pap-lero'wbj- ~abyle~a. le~~d~;1~n4: 18SlKanle :Ub Potrzebne gody, światło elektr.,1 O a 872--Jl sgnbhem na lk.,. R. R._~~?~~~~ ~~l1:~~~::~o~k~~:;es~~ :=ncł~.. ~l.....:.-_'._-_.._.~_. - 2 pok' t knchnis, wy- L k:').ze śniadanlaml a Wskss- dobrze prosperująca bez konkurencji do sprzedania. wodoe. do WYllajęcialf~brycZn1 li el?ktryezn~ -- -,--_... ~ "1a t. 24 maja 1922, p~. Ł d. od 1wóoh do trzeoh mil- okol Helenow8 ram.! Słą do \vynajęoia oraz umeblowanego p o koj n /) li_rpnia 11122,., staw- W O Zl..jonów. Mogił zabezple-.'. jedna maszyna zarpa- prsr rodlnie p08zu \3f H. NaJman na moje ) Reflektanci mogą nadsyłać oferty:,.merkur", Łódt. cąó na numeue h1po"!wal J'a.. 4, 8. Ofe.rty;C'Y (raissar) do sprle- knj~ pąmoe.lzrael. Cena tftlcente. Wekt.l unj~- P t l- k 82. d l t J L «ilłki. 016r&r pod.. A. B.,.D. H. do "Głosu.,dau.ia. Ofarty do Głosu obo.jłtna. Oferty 8ub.L. \nżniajd. B. K. Szymslo 10 r,ows a,po l.". 09:.l.t-S 125" ~2 pod "B. M." ;88- do.głosu-. Ol/B-2-m Nowomejska a-J PRENUMERATA' MleałęCl1lte M..O0.-, K.arlalnie Mk.5.ooo.-. Za odna- OG 1 0SEfJJA:, \ 8zenle ~opłaca elę Mk. 1()().-mieBi~cllni.. Prenumerat. 1. ====,=~~~, pn Pocztę miesięcldie.mk Kw&rt&lnłe ~meł\ Kk miesięczni!' ZWYCZAJNE: 75 mir. E4 'Wiersz nonnanaw'", jednoslpałtqw'y. NAOESLANE: przed. lokalem. 2,)0 mi:... t"k Śf.le '1i0 mk. p. takśei. 150 m)!;.la "lelsl' llqllplltto'rj (str.!lo pau). NEKROLOG: 125 me. la viuu noslp. (str. 8'p~h). Zaręcsynowe t saalubino'w'",0 mt. 10,000 po i.tiele Ogło... na saml.ej.co"ll'. obu ~.a]l.e 1\ 60 'r... t, uli tlru\ uljraniol. o 110 pr.~. droła, oll miej.e. Ogłoszeni.. W'...,.dalliaoh uledli.tych l hri~~eenych 25 l'~oc Jrolej. z. toermn. drnlco... allla.. glosrell. l oclar adlninlatr.. ja ni. odp... ia4a.

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można Demokracja parlamentarna w II Rzeczpospolitej WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można nazwać wybory z roku 1922, kiedy funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 INSTRUKCJA WYŚCIG ORTOGRAFICZNY gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 zawartość pudełka: 1) tabliczki z obrazkami - 32 szt. 2) pionek - 1 szt. 3) plansza 4) kostka 5) żetony - 30 szt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

195. Ministra f\prowizacji

195. Ministra f\prowizacji N!! 33. Dziennik Ustaw. Poz. 194 i 195. 503 o ile lekarstwa te są dla celów leczenia osoby ubogiej potrzebne, oraz oznaczyć receptę adnotacją pro paupere oraz nazwiskiem i adresem chorego.. \rt. 4. F\ptekl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp.............................................................. 11 CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO I. Powrót na mapę polityczną Europy Rozdział 1. Ziemie polskie w latach 1917

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

.\)ax..j)~.~~.ą? dnia..:3a:~...i-;;-::<p(/!i...r. (miejscowość)

.\)ax..j)~.~~.ą? dnia..:3a:~...i-;;-::<p(/!i...r. (miejscowość) U/"..Dl. jp'{}",vjatu "N Nowym [;",'01';'';" \"lalowieckim ~vpłj-':nęko. g Q G~ 1,\ dnia "'.~.I lj.~ zna k 1:::..1.... załącznik Il'I- (\'\.. J.J.l... ~... \... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.\)ax..j)~.~~.ą?

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2211 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo