Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~ ~ ~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u."

Transkrypt

1 Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~ ~ ~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska łua numeru po euyncu90 mr ~ Telefon dzienny 199, telefon nocny Ta ud Strej oś' o robo icza powszechny, ho Rldaktor, lab Jago zast,pcb przyjmują wyłącznie r zeczypos od 5-6 po poł ~ękopl.6w nie 'Złlm~włonych Redakcja nie zwraca. stor cy przeciwko Korfante u. ece ochód,demonstr cyjn Pan.. Korf'anty w dalszym ciągu tworzy rząd i niema mijllistrów. Komisarz generalny-pluciński ewentualnym następcą Piłsudskiego. Wczoraj, zgodnie z zapowie- stron nadciągać na Plac Teatralny, ~ Czapiński i Barlicki, którzy po go- korupcji i bezprawia, to hańba dla' Nowy-Swiat i Aleje Ujazdowskie, dzią, odbył się w Warszawie, je- gdzie został zapowiedziany wiec rących przemówieniach, zapropo- Polski.' f doszedł do Nowowiejskiej, a nadnotlniowy strejk manifestacyjny protestacyjny, tłumy ludzi, które no.wali do uchwalenia następującą Rząd p. Korfantego utrzymać. stępnie przez Marszałkowską i Al. przeciwko t. zw. ;,rządowi wojny do godz. 2-iej popoł. zaległy do-' rezolucję: się nie może, polski lud na to nie' Jerozolimskie do lokalu okręgowo do nowe,, tworzonemu przez p. szczętnie cały plac. Ogółem na l Z b', Pl pozwoli. komitetu P. P. S. Tam pochód si~ [' f N' l t' Pl T 1 d'ł' ' u e rarl1 na \VleCU \or antego. - lema wszys kle acu eatra nym zgrom a na acu Z b ' b t.. t tł' ł Zl y Się 'J t l d ' 18 b t ~f rant ro o ntcy mli\s a s o, i rozwląza.. b k' t ł T '33.. j T ty ł ea ra nym w nlu tpca ro o W bl' ł j 1 d ś' Większe fa ry t s anę y. ramdv:aj,e orga~lacje soc 8 :S czne, Z?- nicy m. Warszawy stwierdzają, że artszatw,y, w o!czku eka e Ud nt o C Silny kordon policji zamknął me kursowałv przez cały Zlen. wodowe l enpeerows kle. Przybyce. t' t pro es Ulą przectw o an d y a urze dostęp do sejmu przy wylocie ul., "...''Nvznaczeme p r z e z s ronmc wa. Strejkowały rówmet warsztaty ko- tych ostatnich, powitane zostało l - i.. p. Korfantego. Wiejskiej i od ul. Matejki. lej'owe. - Na żądanie redakcji ze strony socl'alistów gorącymi!,' PK rań w cotwe ~elmt u na prłemjera, p. Zebrani uchwalają uży' ć wszel o an ego Jes zuc h wa ą prowo W ciągu całego dnia, ulicami "Rzeczypospolitej'", policja chroniła oklaskami. k' a'ją po 1 s k': te, 1 u d no~cl., pracu j'- ące] kich środków, bpdących... w rozpo- miasta jeździł w szybkiem tempie dom przy ul. Bodnena 2, w którym Na Placu Teatralnym bylt' obe-,,. '. \ P o 1 scy ro b o t J nicy l :>hł'". r>7.ądzeniu ruchu robotniczego prze- C Op me po-.. samo~hód, w którym siedziało kil. znajduje Się Jej lokal, oraz znajdu- cni także posłowie PoLskiej partj'i l b....,. CW., " zwo rządowi p. Korfantego. ku panów, rozrzuc3]'ących odezwy, ą, a Y mą/j Z31: 'ama prawh'y,. jące Się tui przy samej redakcjt Lt1d('wej, partj'j Sbpińskip',ro. il ",~11; ~, 1. 'j ' " ;: 7p1)r;:llli d"1~1agaj':j gj" f7:1,dl' TO ',.. ~... 1.,,, (.('!l K(''' jj1teg', o botniczego i włościańskiego. Precz - T:;" ;~ ' ~~r~zaw'a ~ob~jtl1icza posterunk,l P?hcy~ne zosłały usta- także osobiście b. premjer Witos. cy żadnych skrupułów moralnych, z Korfantym! ".... przyjęła możliwość istnienia w 'winne rowmet p~zed, dome~ - Na Placu Teatralnym powie- awanturnik polityczny, rządził nie- Po uchwalemu rezolucji powyż- Polsce rządu p. Wojciecha Korfannr.,12, przy' ul. ~z~ltaln~],,gdze wało kilkadziesiąt sztandarów. - p odległą Polską. szej, u~worzył się imponujący p~- tego, desygnowanego na stanowiznajduje Sę adminstracja dru- Ustawione zostały 3 trybuny, na chód, liczący przes~ło 50,000 ludz, sko premjera przez blok strol1nict'ł' karnia rzekomego pisma. Od g. ktore punktualnie o godzinie 2-iej :. Rząd p. KorfanŁego - to wol- który przeszedł w zupełnym. po- reakcyjnych. l-ej popoł. poczęły ze wszystkich ~ popoł. weszli posłowię: Daszyński, nosć dla paskarzy, to panowanie rządku przez Krak. Przedmieście,,.J ; "z!. nl~ p. t:\.> 1 :ai,h:!;j. PlJza.tCtJ partji Wyz,,", ulenia. ObeCnY~ byl ~~;~~ _ ; v be:~~~~dn~śc'i:j ~i~ ' ~~~~ Dzień wczorajszy formowania gabinetu przez pana Korfantego był o tyle dla niego udatniejszy, że wieczorem mógł się poszczycić już dwoma ministrami. Przedewszys1.kiem panem Kucharskim, który na tekę robót publicznych z~ oct :tił się jeszcze przed paru dniami, a następnie panem Michalskim, W Belwederze był wczoraj wie j Handel i przemysł - pan litycy, ale i lekarze nic nie wie- że gabinet utworzył i że na pod. czorem poseł Witos, który odbył SŁrassburger. dzą, oraz ewentualnie pana Wey stawie uchwały komisji głównej dłuższą konferencję z Naczelnik\em ~ Zdrowie i opieka społeczna -- gada i Bnińskiego (te dwie ostat- z dnia 14 b. m. obejmuje 'rządy państwa. r pan dr. Starkiewicz. nie kandydatury r6wnież wąt- w l'apstwie. Konferencja dotyczyła dalszych ~ Ministerstwo pracy -~ vacat. pliwe). * * * prób porozu~ienia, które nastąpią ~ Ministerstwo rolnictwa - pan * * * Zarząd Narodowej Partii Robopo rezygnacji pana Korfantego. hrabia z Bnina - Bniński. Dzienniki gdańskie donoszą, że tniczej na województwo poznań- Tymczasem jednak z listy tej, kandydatem prawicy na stanowi- skie uchwalił w sprawie obecnego Do godziny 10 wieczorem o dotychczas, odmówili panu Kor sko Naczelnika państwa, w razie przesilenia rządowego dwie rezofantemu z całą stanowczością pą- ustąpienia Józefa Piłsudskiego, jest lucje: czekiwano w Belwederze na listę kv'ry chętnie z panem Korfantym gabinetu, kiedy ta jednak nie nadeszła, przerwano przygotowania, obl'jmie rządy w skarbie. n~wie:,komisarz gdański p. Pluciński, ku- 1) N. P. R. stwierdza, iż obecne Pozatem żadnego innego ministra pan Korfanty nie posiada. zagranicznych, skiego. netowe, wywołujące coraz to więk- Skirmunt - ministerstwo spr. zyn pana marszałka Trąmpczyń- przewlekające się przesilenie gabi- które były zrobione dla podpisania nominacji. Choć sfery prawicowe cytują cały ". gen. Sosrikowski - minister- Postanowienie konstytucji luto- szą drożyznę codziennych artykuszereg nfzwisk osób, które jakoby ". tak stwo wojny, wej oddaje władzę, w razie rezy- łów spożywczych i obniżające na- Sfery endeckie, jak mogą, zgodziły się na udział w rządzie Dobrowolski - minist. poczt gnacji prezydenta, rodzaj/')wi rady szą walutę oraz rozprzężenie admipani! Korfaotego, to jednak jest okłamują i bałamucą opinję puz upełnie pewne, :te był to z~- hliczną składem gabinetu, który czajny bluff. Wiadomo natomiast, pan Korfanty nosi ju~ rzekomo w kieszeni. Według tych wersj, ż e nie przyjął teki spraw zagraskład "rzl\du wojny domowej4, niemych, pan Pluciński, a wczo- sklecony przez pana K,orfantego, rajsza rozmowa z panem Skirmuntern nie dała wynlk6w, pożądanych ma być ~astępujący: przez pana l(ońantego. ; PremJer - sam pan Korfanły. Sprawy zagraniczne pan i telegrafów. regencyjnej, złotonej z marszałka nistracji paj'lstwowej wpływa wiei- Nic o lem nie wiedzą, że mają sejmu, prezydenta sądu najwyższe- ce szkodliwie na sfery pracujące być ministrami, bowiem,są nie- go i kontrolera państwa. Ocz:v- w całem państwie Octpowiec1zialob ęc ni w Warszawie i w żadne wiście, marszałkiem sejmu musiał- ność za obecny stan ukrytej i niepertraktacje z panem Korfanłym by wtedy zostać kto inny, a tego, po~ądanej a podrywającej państwo nie wchod"ili, panowie: jak się ~daje, marszałek "nowego anarchji ponoszą wszystkie te sfery Godlewski - minist. oświaty. sejmu czteroletniego bardzo soą reakcyjne, zachłanne, które pragną Strassburger - minist. handlu bie nie 1.yczy.' za wszelką cenę zniweczyć ustrój i przemysłu. Nie ulega wątpliwości, że zmu- demokratycznej Polsk Odrodzonej Kluby.centro-prawu naradza- ł Sk' t ' ł y. d'. d umun. S 1E~ po pose zemu sejmu na, Ten ostatni jest obecnie w Ha- szenie Naczelnika pamtwa do re- i ujarzmić narodowy samodzielny sytuacją. trzymają jednak swoj ' Sprawy wewnętrzne pan dze, skierowaną zaś do niego przez zygnacji wywoła nowy problem Cltch robotniczy, nm :ldy w całkowitej tajemnicy Weygart~ po ~ sekr. tanu w mini - pana Korfantegr propozycję tele- konstytucyjny, niezmernie chao- 2) Obecnego przeiorsowallego NaJety dodać, ~e część tych narad sterstwie wojny. graficzną uznał widocznie za tak tyczny i zawikłany i zaostrzy wal- katldydała l1a premjera p. Korfallprzeniesiono 4n lokalu redakeji Ministerstwo woin~..- gener:lł humorystyczną, że nawet na nią kę wewn~trzną do ostatecznoścl tego, przez zblokowane stro11 n leodpowiedzieć nie raczył. o ile nam wiadomo, Naczelnik twa reakcyjnej prawicy, llważa Na- Rzeczypospoll tej n przy ulicy Bo- Sosnkowski. duena, ponieważ p. Rorfanty dal- Ministerstwo kolei - pan Ja- Również nic nie wiedzą, te są państwa w rozmowie z pp. Fede- rodowa Part ja Robotnicza za wyministrami, panowie: rowiczem i Rossełem w d. 15 b.m., raźną prowokację żywiołów demo- SZf.' swoje urzędowanie w gmachu siński. prezydjum rady ministr6w uznał Ministerstwo skarbu - pan Jasiński - ministerstwo kolei. zastrzegł, że do dnia l sierpnia, kratycznych. dla siebie za niebezpieczne. ' Michalski. Kuczyński - sprawiedliwość. w razie swojej rezygnacji, zostawi P. Korfanty sam mieniąc sic; Narada stronnictw "centro-pra- Oświecenie publiczne - pan Po tym bilansie okazuje się, -re.,>ejmowi czas do uregulowania te- synem górnika, a więc synem lu- wu " dotyczyła projektów wyjścia Godtewski. z s) ~ uacji. Najprawdopodobniej je- ~ Roboty publiczne - pan Ku d,) nem wyjściem będzie zrzeczenie charski. p. Korfanty w najlepszym razie go konstytucyjnego problemu bez du pracuj ącego, będ ą c obecnie rozporządza gabinetem; do które- ), wywoływania próżni na naj wyż- ślepem, ambitnem i zachła n nem go skaptował dotychczas, oprócz 'l szem stanowisku w państwie. narzędziem w rękach reakcji, do _ pan Ku- siebie, pana Michalskiego (skarb), l Jest rzeczą prawdopodobną, te prowadzając za pomocą szerzo o(' Kncharskiego (roboty publiczne), ; odnośny akt rezygnacyjny byłby go fermentu, oszczerstw i rodr all Dobro- d-ra Stnrkit' wicza (llili ist, zdrowia), be z pośrednią odpowiedzią Naczel- stępnych prób do rozbijnllia ll,\fo si ę przez pana Korfantego swej Sprawiedliwości mb'ii i cz ęść gru p eentrowo-prawi- czyński. C) \'cb z t ą ewe r1t ua lnością już Poczty 1 t e l egr~,f sie lic.}'. weli, ~wieka, o którym, Jlietylko po- j nika lm komunikat p. Kodan~o.1 dow~o ruchu robotniczego, Jakim

2 , S_r_od~ 19 ip~!_192~:.:... =_N.:.:.:..r. 195 jest Narndo\V8 Part ja Robotnicza, zumienia,. s~ltka d,róg;, ~dóreby przeciął tem samem wszelkie wę- bez,,:'s~r~ąs11len \~yprowadzlł:v na-; Francuska eska6ra wojenna w Gdyni., ł ł t z c1ęzkle1 sytuaql. 1 z y. ączące go z ym ruc 1~111 r.iek;l\\ry' pod tvm wzalędem (f...' "'lf,l" (P t) D' " uwa"żany być l110że za uprawane, "ł '. o' ł b t' '/ "TDA! \~" l~-~o pc3 a. () W W towarzystwe dowodcy fjotv.'" Jest g os pela' nego,,..,enera a, (Ol~ Gdyni pr7.\'była francuska nskadt'a polskiej komendanta SWiąckieg'o, o. w ostatmm u,asle.szalblerstwa z.a na szpa.la~h "Kufjera P.oranr~eg~,wQjenna, złożona 7, jedneg'o krążo- raz hp, marynarki Schmidta. Wiezwykłego blagera warchoła pol!- dowo(l;~" ze ~<?b~c. tarc pohtycz- wnika i trzech torpedowców pod no- czorem w hotelu Riviera. odbyło się tycznego. Ze względn, iż p, Kor- nycl:, l!n)~mo~hwl~hcych tlformo- wódzlwem kontradmirała Pugliezy- nrzyjęcie, wydane przqz dowództwo fantv okazał sie podstepnym szko- wanlelaklegokohylek rządu, opar-, Conti. Ei;kndra, oraz stojące w Gdy- floty po1s;\tie} na ('ześó eskadry fran- ". 1/,0'0 CZV to na lednvl11 czv na, ' l t'. - l \" l t l ',, ł dnijdem Narodowej Partii R,obotn P l' C t' l"~' (l \, 1'1" :' Ol o"r(~) "01enne pos\lesl' n owa y cllsklel. Kontt'allllnra uglezy,oll i O' '. " O',/ l (;\~1~ ) o ~ po l yczn.r: m i; e pt1 11, się wzajemnie wywieszeniem ban- wyjechał wraz z {~'ene r. Jacyną do nalez~ ",o lak?,.takle.o>o zwalcza,c, na!ez8.ohy uhvor~yc ~ablnet czy~ (ler, przyc5lem orkiestry odegrały Warszawy, celem zlożenia wizyty by me dopusclc do zaprzedana ~o, 'losp?d,ar~z.y, Jako,!e dy~e wyj: hymny nnrodowe, ' Xaczełl1ikO'lli Paflilt,wa. Dnia Hl b. Sok Malinowy 'lfliul'!\ln,\', h. fnbryki ARCYKSĘCA FRYDERYKA HABSBURGA w Cleszynle-Błogocicacb Niezrównany co do jakości 1 gatunku, 2ądać wszędzie i unikać Surogatów JenH,-Reprez. na Woj. Łódzkie skłarl: row. " POLTRADE", Piotrkn-vska RS. 're. 534, ZalJ":r.ąd ijurtowni ZjeDnocz. Droglstó\'1 ~ ludll roboczegil przez niego wsze!- scle z c~zklej,sylnac!1 POlJ,tyczne J ' ~a powitanie flot. y francl1!'>kiej m. eskadra. francuska opuszcza Gdy- polaje do wiadomości, iż dnia 21-g( kim reakcyjnym wyzyskiwaczom i Psze on mlęclzy 11neml: przybył rlo Grlyni generalny arljn- nię, udając się w rlalszą drogę. b. m. O godz. 8-ej wiecz., w lokal n kapitalistom, którym się, poseł Prnpoz)lCiR wv~tlnię,'cia l1abinetu t.ant Naczelnika państwa g'en. Jacy- j własnym odbędzie sip, Korfanty wysług'uj'e i których J'est czv!';to {!o!';podarczeo.o, zapew/1iaiące$!o ZEB'D ANE lepiej 'niż dot\'chcza~ gpelnianie po- ko 'T" 1 narzędziem. trzeb państ\vowych, a dajacego przy- Admirał tranclts Tl \" H arszawle. w drue-im termin ie, ważne bez wzglętern r6wne szanse obu blokom sejmo- u wvm pod względem przyszłych wybo- WARSZAWA, 18 lipca. (Tel. ' śniadanie u Naczelnika ~allstwa w du na ilość członków r6w, może wyjść dzisiaj nawet jeszcze wł.). _ Dziś kurjerem gdańskim Belwederze na cześć admrała fran-.., 9~ n_l/l Co doradza "ów od naibardziej umiarknwanvch czlon- b ł d W d. ł Pu cuskl'ego W' 'adanl'u \Hzl'ęll' u ~ejmu, Z{loda Naczelnika pań- pr~y,y, o, arszawy a mra -. sm' ~ - stwa na wvbitną bezp:l.rtyjna iedno~tj.;ę, ghezl-conh, dowódca eskadry fran- dział prezydent ministrów, A. Slijako premiera takie~o rządu, musi b\)ć cuskiej, która zawinęła do portu wiński, min. spraw zagranicznych, prasa warszawska? Panika na giełdzie oczvwiście naprz?d zapew,nioną. a!e l gdańskiego. Narutowicz i minister S~". wojsko- wiedeńskiej. Ciężka sytuacja, - Bezpraw- partie nasze pohtyczne W11ny sob1e W d" t - d 'ra- ch e S nko ski' Po s'nl'a K f t uprzytomnić. jakie to llębokie wstrzą-,po rozy owa~zys.t..y a m: wy, g n. os w. - Zn6w gwałtowny spadek ne poczynania p. or an e- śnienia ~roznyby państwu. ~nyby my te~o łowl generalny adutant Naczel daniu Naczelnik państwa udeko. go. - "Rzeczposponta" od- kompromisu obecnie dopie)~ nie zdołali.!lika państwa, gen. Jacyna. rował orderem» Polska Odrodzona" korony austrjacklej. rzuca myśl porozumienia z Eksperyment ten zrobić trzeba i O godz, 1 i pół odbyło się admirała Pugliez-Conti, PRAGA, 18-go lipca. _ (Pat.). Rzrecząpospolitą - Pomysł przeforsować należy 10 równ;eź ze ~Prager Tageblatt" donosi z Wiegabinetu gospodar.czego. - wz~lędu na opinie publiczną, zaniepo- O powro't uchod' ':co'w g6rnos'ląskl ch dnia: Od dnia wczorajszego za- "Nas7. Kurjer" E"adzi dodat- kojona do najwyższe~o stopnia obe <li łd.. d ' l '. k b k h nym chaosem i ~roźbą coraz większe- h e d eh ' panowała na g1e zle We ensnel,owe wy,ory na resac. - $10 bezhołowia, 51dyby miał powstawać do ie Sie Z nieopisana panika w związku z J:a- Tra-ne tlwagi "Kurjera Pol. iakiś rząd nielegalny, bo tworzony bez, ',.'" głą zwyżką wszystkich zagraniczskiego U O atmosferze wza- konstytucyjnego wsp6łdziałania Naczel- KATOWCE. 18 g'o lpca (A W). przywroc0dle pok.oju tak na obsza nych dewiz. przyczem kurs ich na jemne~ naenawiści, nika państwa,. Związek pracodawców i górników rze województwa śląskiego, jak. i giełdzie wiedeńskiej nie odpowia- Trwające już czterdzieści sześć Również interesujące jest le- ~ prze,my~ł~i górniczo-hutniczego ko- niemieckiej części Górnego Sląska dał zupełnie relacji korony ausdni przesilenie ministerjalne nie karstwq, jakie proponuje zastoso- llludlk~le,,przez podięcie akcji przeciwko te- trjackiej do walut obcych na gier. zostało jeszcze rozwiązane i nie wać Politicus z "Naszego Kurjera". Dma,12 b. m.?dlnl1? Się w ~o rorowi. Wobee tego następuje ko- dzie w Zurychu. Popyt na obce widać zupełnie jego końca, Na Twierd,zi on mianowicie, że naj- kalu zwlą7.ku w, hatowlcnch posle- nieczność zwrócenia się do woje- waluty i dewizy był tak wielki, że domiar ' złego spimy w przadedniu większą naszą chorobą jest brak!' dzenie pracoc1awcow,llrz~my~łu g~r- w6dztwa.z prośbą en.erg!czn~ ~kcj~ nie można było ustalić kursu woprzesilenia na stanowiaw Naczel- stalej i zdecydowanej \viększości ni?ze~o, tak z Polsk, lak, z me- \y tym kerunku, z Tle~meckl~l. z~s bec braku jakiejkolwiek podaży. nika paistwa, które można powie- w sejmie, Otóż dla st'i\orzenia: ml~cklel strony, "raz ~ ndzlal~lll ~['- st.rony ~ano ~:zyrzeczeole wdrozema Zakupy walut i dewiz czynili niedzieć już się rozpoczęło, Sytuacja tej większości należałoby prze pro ; ganiza~j i robot,nicz~cb ll'z;.dn' cz.l',oh p~)do?uej. ::łkcji u odnośnych władz tylko kupcy i przemysłowcy, lec;~ doprawdy jest bardzo 'ciężka. Pan wadzić wybory dodatkowe jd lue-l wo]e.,,"odztwa słąskjego'~,a posle- DlelUle,ekch",.,. również osoby prywatne, przyczem <orfanty nie po.siada jeszcze no- sach, które były uchwalone przez! dzemu ro~pfł.trywallo kwest}ę odtra~- DZlałalnosc wpn~emonego, bl~ra płacono kiłżdy kurs. mina. cji na' premjera p. odpisanej sejm, a nie zostały dotąd przepro-, spo~tq~'anta,. wzgl., umleszc7;e:~a polega na poczymemu odpo~led~llch Panika na giełdzie odpowia'la przez Naczelnika państwa, i do-j wadzone, zna Jd[l]ący?h SH~ w nęozy uc~od,z()~w krok?w,w celu, porozu.mem~ S.ą z nastrojowi, jaki panuje wśród lupóki w taką nominację się nie za- ' Dziennik ten pisze: g-órndląskcb, W cel~ przyjścia lin O~l,OSUem.on'~mzacJaml w Dleml~c dno cl, która pozbywa si-: pienię-. opatrzy, nie będzie mógł przed-, '. ",pomocą utw?rzollo bmro dora?~ze: k,lel,części Gornp~o, Sl~sk.a ~o l~h dzy austrjackich, czyniąc wszelkiestawić się sel'mowi Z drugie]' Sejm trwać będze ',eszcze przeszło, składaj'qce SQ z 3 przedstawjclel sl~'17ab. Ta.k pol,skle, Jak l nemecke go rodzaj'u zakupy. Koron'" cze- '.' -, ', - rq;. a Q/osv kresowe mezbedne sa dla ','.., b '. b b ł..,!'itrony jest rzeczą wladoljlą, że ff~ta'enir oblicza seinlll. \\1 obecnym pracodawco w, 3 organlza?!l. 1'0 ot~- wjadze mają yc uproszone, y wp y' ską płacono wczoraj przed polu- Naczelnik państwa jeśli nawet ~ejf1lif' oil1lieszoem jest poprostu mówić czycb i 2 lub 3 nrzędl1lkow woje- nęły na prezydent.a Calondera, aby dniem na giełdzie wiedeńskim 690, podpisze!lominację 'gabinetu p. o ~'i~.1<s~c:śc~2u~<mni~jsz~ ci.)~d?ż nie- wództwa, którzy. mają b~ć w ty.r~ ten z~prosil na ~?n~erencjq w tej a w południe kurs jej osiągnąl Korfa nleoo nah'-chll1iast u~tapi ze ma,1,trzeca. ~,,:ęs\; pan<;t\\a ne legt G Zu - celu desyo'uowalll. Zel)l'am zgodzli spa We przedstawcleh obu rządów 850. Dolar osiągnął 33000, frank "",J ", pe nie w sejme reprezentowana. Z la- ',' "', k' dl" 'l. l. t. ~weg? s1ano\y~ska, W ten spos~b lich,ws('hodniei siedzą poslowie:. yjy_ Sę; na.lo, źe, P~.1~szym_,w.arun '~em. ij,., ':,::;[10 neg~ Ulegu owama ej szwalcan;ki 6480, funt angielski przest!t'111e lctvlko me będze halil clo Wedeńskiego Rekhsratll w prl,ylsca Zl poltlo<.:ą uhekmlerom Je t!~webtjl< '~ 140,OOO, matka niemiecka 75. roz\\'jązane, ale rozpocznie się inne ~nny~h warun.'mch polit~cznvch i na - x:wu 'Ol... - Podczas zamknięcia wczorajdaleko groznie'jsze które może mnel, y09sta:vh:: wybor~zej, Na kresach sze-j gl'ełdy wiedeńskiej' płacono. -. ',. ukrall1sklch 1,bałoruskch wog61e wy- W k. b' h d ' R 11 lllleć opłakane skutk dla naszej borów nie było. Na \\'ileń>:zczyźnie y rycie z lp.n1'yc~ mor ercow a 10naU8. następujące kursy: korona czeska młodej DaJ1Stwowości. odbyły się wybory w z!!ola innvm celu wu 840, fllnty , dolary , Z te~;o groźnego niebezpieczeń- bez udziału naro~owych mniejs,zości i _. marka niemiecka 79, frank szwaj- ' ~twa 11rawica nic sobie nie robi w stosunl~tl do se)mu warszawskego - Przed areriziowaruem odebrah sobie zycie. carski 6900, marka polska 6.25,,~,,. dwustopnowe. Ne było wyborów Wre- Opętana s~ałel11 rze,komeg;o ntnu~- S;tcie na GórnY! Sląsku, HALLE, 18-0'0 lipca (Pat). scowości Coesen. Gdy policja korona węgierska 27.. fu" pragllle narzucć gabmet, kto- Te wszystke luki należy zapełnić, R d \11. b d ł' d.. 7'.,. f\'. jeszcze przed dojściem do wła- a wtedy z pewnościa o prawicowośc a 10. vv czara) 11 a o Sę u- o go zlnte -e) Wl~""Zi)rem r~zdz\; byłby dla kraju prawdziwym lub lewic?w?ś~i sejmu nie będzie de- rzędnikom policyinym wykryć poczęła wyłamywame drzwi Sle-,-.,', cydował jakś Jeden lub pare rrzygo~-., b' l L' d ' k' b' d d l1les~c~ęsclem, Na)gor~tszym zwo n~ch głosów, lecz powaźna większość. j{ryjowkę z leg ycl! mor ercow ler~nu,? ~J. mor ercy o. e- Bunt wieźoiów w wlezieniu lenmklel11 tego, słuszme nazwane- Nle chcemy przesądzać, na czyją ko-j Rathenaua, Fiszera i Kerna, na brah sobe zycie wystrzałamt z go prz~~ l~\vitcę. gsatbi~etk~ wkt j,n y ~~~~ j~~r~~!k~ nj~d~:s~!lż:ibs~;~~n{~~, zamku Saalc w pobllżu miej- rew.olwerów. d ornov. e\ )es p., rons 1, ory t ". 'j'" R' l 'a Wo UCZCWe, zanteresowane Jest w Ba ~zpa lach ". ze~zypospo t J,z tern, ążeby sejm byl odzwierciadleniem Z " " d. włas~l\v.ym mu cy?z~em, w.mys opll1)i, calego państwa, fi nie tylko jego l azegnanle przesl enl8 rą owego specjall11e przez Sebe rozumane- częscj,, go "dobra" Rzeczypospolitej po- O ileby doprawdy kadencj'a 0- W N l"emczech P H~:ra 2'abil1et 'p. Korfantego przy,. ~ becnego sejmu miała trwać jeszpomocy następujących frazesów: cze przeszło rok, to projekt, wy- "Reichstag" nie będzie rozwiązany. - Porozumienie pomiędzy socjalistami więksa:ości i niezawisłymi.-ustawa, Krai jest z nękany. pohańbiony, sunięty przez Politicusa, nie jest ośmiesz011y sześciotygodniowem prze- pozbawiony pewnej dozy SłtlSZsileniem o niebywałym na świecie zaluoju, Wreszcie dzi~ld żmudnej pracy o obronie republiki. - Stanowisko stronnictw obywatel- ności, skich. powstaje Rz~d pocl kierownictwem jed- "Kurjer Polski" głębiej ujmu- nego z wielkich polaków naszego poko- jący stronę obecnego przesilenia, BERLN, 18 lipca. (AW,). Przelenia i oparty na wiei{szości sejmowej, widzi jej źródło \li atmosferze, silenie polityczne, panujące w Niem nej przez wydział prawny? bliki w j~ obecnej formie, ustalomisji Rząd glównej ten powstaie z mocy uchwaly w- '" f " czech od czasu zamordowania Ra w prawnie ustalony spo- przesyconej wzajemną meu nosclą, sób. A tu la~le powiada;,), by wszy- Dziennik ten czyni w tej ma- thenaua, zakończyło się dzisia~. - slko to rzucić w śmiecie dla widoków terji następujące, zupełnie trafne, Dnia 19 b. m. przyjmie "Relchsporozumienia, wiadomo co wartych we- l1wa~'i: tag" ustawę o ochronie republiki, d'te doświadczeń zbyt licznych. t b \Volne żarty! \\ ynika z lego, że równomiernie oraz z,,:,iązane ~ nią us a\v~ po 0- Rząd Korfante~o tworzy się w sp o- z akcją pojednawczą trzebaby prżed- czne WękSZOŚCą dwu-trzecch głof,ób prawny, ", miejsce rządu p, Artura Si~,wziąć pewnego r,odzaiu dezynfekcję sów,,poczem posłowie rozjadą się SliWil~skiego, k.t<'ire 111l1, wyraiono niellf- nasze~o ZYCJa publicznego,. starać S1ę na ferje. Wobec tego Reicbstag" ność który l11e O1oze stać u steru, usunąć nagromadzone w nem masy, b', " Tego prawnego biegu rzeczy przerywać pode jrz!i\,'ośc1, która w polityce jest me ędzle rozwązany. l,e WOl11? nikoml1: l,nild t~ż nie weż- lichą l;ary.lraturą przezorności. Waż- Zwrot ten nastąpił wskutek u- n:le na Sę.odp?~V~edzlaJnoŚcf za to, ~Y nym śtodk~e11l do, tego celu byloby np. chwały niezawisłych socjalistów "\.\ raze l11edojscl8 do porozul1jlp.llla, l zaprzestal11e Wzajemnego bombardowa-, t. d. ". 'd' Juaj, po ZlliSZCzenit.1 tego, co już Kor-, nia gię komunikatami, kt6re zamiast P?WZlę ej na ZSle]SZem posle ~etanty Wraz z większością zrobił, zna wyjaśniae polożenie, coraz bardziej je mu klubowem. Obydwa stronmclazl się znowu wobec próżni, z~cieml1!ają.!od~osi. się to. przede- twa przyjęły do władomości 0- W t k t ' d' ', "b wszystklem do llez11llernie nlefortull-, świadczenie przywódców stron a l o mego ZlWy sposo nych elaboratówcentroprawu wywolu. l. -. Z' p, Stroń ski odrzuca, wszelką myśl. jących konieczność prostowania za\\'ar- l1!ctw. obywatelsk1ch., ~~ te,. ~statporozumienia pomiędzy prawicą i ": tych w n.ich ~niedok!ad~oś~i". i, przez nie me chc~ twor,zyć Jednolitego lewicą, i w ślepem zacietrzewieniu ~ to pot~gującyc~ wraz~~le JakejŚ po~- frontu przecw SOCjalnym d~1110~u~- PartYJ'nem pcha państwo polsjde istę.pntej., macchlawelsk1lej gry 'fam, gdzie tom, ale dążą do utworzenia WlęK- ~, W 1S OCle mnogość s ów zakrywa,ubó- " dk', na dno przepascl. ~s two treści. Wciągnięcie, choćby po. SZOSC! sro a, zwrocone~o ~rze~1\v, _, ~ " ','.J średnie. Naczelnika państwa w czynnej prawemu skrzydłu praw~cy l pl ze- Ponn.nąwsz) ten na,::,zczę~\..le ; roh do tej kanonady jest bodaj najbar- ciw nieprzejednanej lewcy, - Na odo~obm?l1y,głos partyjnego za- ~ fzfej.~orszącem następstwem tej gra skutek tego socjaliści zrezygnowali pamlętama su~, pozostał~ prasa, omanj1, Z zamiaru rozwiązania "Reichswarszawska szczerze pragne poro- \ (ja) tagu ". k Socjał. demokraci przedstawili socjalistom niezawisłym trzy pytania: 1) czy byliby oni skłonni do laprzenenie rządu estońskiego. niu siosunków między Estonją i Rosją sowiecką, grożącym możliwością wybuchu wojny, z którego two socjalistyczne w "Reichstagu u; połączenia się w jedno stronnic REWEL, 18 lipca (Rttsspress). Rząd estoński urzędowo przeczy to powodu Estonja miała się zwracać o pomoc ao Anglji, Francji i jednc'go ze swych c7.łollkóv.' do 2) czy niezawiśli żądają wstąpienia pogłoskom rozsiewanym p r z e z źródła sowieckie o niezwykłem jakoby w oslatnich czasach napręże- oamówiły. Finlandji, które rzekomo pomocy q;abineiu R,ze'.ly? :1) czy zechcą przyjąć ustawę o ochronie repu- Klub niezawisłych postanowił odroczyć sprawę zlania się w jeden blok, oraz kwestję swego wstąpienia do rządu do jesieni, kiedy odbędzie się zjazd generalny stronnictwa, a następnie 39 głosami przeciw 17 uch walii przyjąć ustawę O ochronie republiki. Obydwa stronnictwa socjalistyczne wydadzą odezwę do klasy robotniczej, w której bronić będą swego stanowiska, wobec nastroju zniechęcenia, panującego wśród mas robotniczych, które uważają, że stanowisko socjalistów zostało osłabio le przez większość.obywatelską. W ostatniej chwili powstała nowa trudność wśród stronnictw 0- bywatelskkh lub niewciągnięcia na tle wciągnięcia, do większości bawarskiego stronnictwa ludowego, którego przyj ęciu sprzeciwia się centrum, a popiera je niemieckie stronnictwo ludowe, w Wilej[e. WLNO, 18 lipca (A. W.) Dnia 14 b. m. w Wilejce, w więzieniu powiatowem, więźniowie rozbroili straż więzienną. Sprowadzony na miejsce wypadku oddział policji użył broni. W rezultacie starcii1 2 więźniowie zostali ranni, 1 zbiegł. Ofiara domu gry w ZOPofach. WARSZAWA, 18 lipca. (Tel. Wi. n Gl. Polsko U). - Dzisiaj w szalecie publicznym przy Placu Teatralnym zastrzelił się niejaki Adolf Abram Berko, kupiec. Powodem samo bójstwa, jak się okazało, było. przegranie w kasynie w Zopołach' ~ ększej sumy gotówki. l konferen[ji haskie). Sowiety chcą dalszfch rokowafi. BORDEAUX, 18 lipca. (pat). Radio. Z Hagi donoszą: Delegacja rosyjska, wbrew swoim oświadczeniom poprzednim, zażądała prowadzenia dalszych rokowań. Wobec tego wyznaczono na. wtorek rann posiedzenie wspólnej komisji dla mienia prywatnego, do której kompetencji należą sprawy własności pry\vatnej w Rosji. Delegacja rosyjska zwołała zaś plenarne posiedzenie na wtorek o godz. 4-ej ZOńi nie modą płarit. popołudniu. PARYŻ, 17.lipca. (A W.). Ajen- M d W'l d cj~ H~wasa, don~si, i~ rząd nie-j or &[J sona pne sądem. 11leckl zaw1.a~ot?lł,dma 16 b. m,! LEAFELD, 18 lipca. (Pat). f\, rząd francllskl, ze me moźe ZaPła-j _';. ci( S1 111, przeznaczonych!l8 ocl- SL.l~ r07,p~cz~na Sę proces prze' s ~i\(\dowamc pry\\'atnych włascj- clwko moldel com marsl, WUiona delio

3 Nr. 195 Sroda 19 Upca 1922 f. Wczorajsze posiedzenie sejmu. ciem pewnych pr~episr)w formalnycb. Stan zasiewów pozostałych Wobec tego i biorąc pod llwa- Sprawę rf'ferowal poseł Grzę- wat:1iejszych ziemiopłodów cha ca- gę zwiększenie po\\'ierzchni obsie. dzielski. porzem ustawę pr:r.yjęt.o w łej Polski w stopniach klasyfika Wll w roku bieżącym - przypusz~ Obawa przed wyborami. druq,'iem itrzeciem czyfnniu. wraz cyjnych był: ) czalny ogólny zhińr wypadnie: (Telef. od na~ze~o spraw. sejm.). Na wczorajszem posiedzeniu sejtllu "centro-praw" wielu stronnictw i mniejszości narodowych. My walczymy o zmniej większością 181 głosów przeciwko 140, zdołał (d esać do komisji projekt ordyszenie ograniczeń, nie z powodów!1<1cji wyhorczej. Tem samem istnienie sejmu tawodawczego mo partyjnych, ale w celu przyśpieszenia 1erminu wyborów. Co się tyczy podziału ŻUl uważać za przedłużone ad mandatów, to, według dotychczasowych uchwał, calendas graecas. okręgi Wprawdzie komi::;ji wyznaczono kresowe są gmbo pokrzywdzone i dlatego należałoby lygodniowy termin, ale nawet przyjąć wnioskodawcy nie wierzą, aby ten wniosek kompromisowy termin był dotrzymany. Lewica "Wyzwolenia" o dodanie 16 mandatów dla kresów. Prawica wy -łl1~lnie zauważyła, że tydzień komisyjny ma 90 dni, a jeden z posł -'w pytał, czy pośpiech przy prasuwa wniosek o odesłanie ordynacji do komisji. Nie jest to nic innego, jak tylko chęć odsunięcia wyborów. Mówca wypowiada się kategorycznie przeciwko temu cach nad ordynacją będzie równie piorunujący, jak prz), formowaniu gabinetn przez p. Korfantego. Podczas końcowych obrad odezwały się echa przesilenia. Wicemarszałek Moraczewski, zamykając posiedzenie oświadczył, że, o ile szczęśliwie rząd zostanie utworzo )', posieczenie będzie wyznaczone wcześniei, niż we wtorek. Na t0 na lewicy rozległ się chór: "Precz z Korfantym!-. Prawica (vlpowiedziała zgodnie: "Niech tyje Korfallty". po W ten sposób zamknięto l:>ledzenie. przebieg posiedzenia. Na wczorajszem posiedzeniu sejm w dalszym ciągu obradował nad ordynacją wyborczą do sejmu i senatu. Poseł Bagillski ("Wyzwolenie") jest zdania. że wątpliwości, wysunięte przez niektóre kluby, nie są istotnomi. stotną natomiast jest obawa tych klllbńw przed wyborami. Według poglądów mówcy, w Jrdynacji wątpliwości mogą budzić tylko listy państwowe ruchome, ale niebezpieczeństwo to jest mniejsze, niż sam fakt przewlekania wyborów. Zachodzi obawa, te lista państwowa będzie miała przewagę nad okręgową. Zdaniem mówcy, najlepszą jest stała lista.państwowa i dlatego popiera po.prawkę P. P. S., jakkolwiek liczbę 'mandatów 460 uważa za zbyt wy :g6rowaną. Co się tyczy ograniczenia list państwowych, to pewne ograniczenie robić należy, ze E wnioskowi. Wicemarszałek Moraczewski oznajmia, że wpłynął wniosek posła Suligowskiego o odesłanie ustawy o ordynacji wyborczej do komisji konstytucyjnej z terminem siedmiodniowym. Poseł Rataj sprzeciwia się stanowczo odesłaniu ustawy tej do komisji przed głosowaniem w trzeciem czytaniu, gdyż odwlekłoby to sprawę ordynacji na czas nieograniczony. Ustanowienie zaś siedmiodniowego terminu, jest zdaniem mówcy fikcją. Poseł ks. Lutosławski oświadcza, te klub jego popiera wniosek, nie dla odwleczenia wyborów, ale dla dobra samej sprawy. Dla załatwienia tej sprawy i motliwości dalszego głosowania wystarczą, dwa do trzech posiedzeń komisji. Poseł Grzędzielski dowodzi, że z art, 38 'regulaminu wynika, iż szczegółowe ~oprawki w trzeciem czytaniu są niedopl1szcza1ne, a zatem dyskusja dalsza jest zbędną..jako sprawoda wca, mówca wnosi o odrzucenie en bloc wszystkich poprawek, zgłoszonych w trzeciem czytaniu. W imienllem głosowaniu wniosek posła Suligow~kiego, o przesłanie ordynacji wyborczej do komisji z terminem siedmiodniowym przeszedł 181 głosami przeciw 140 głosom. Przystąpiono do ustawy w prr;edmiocie nadania mocy prawnej kontra ktom sprzedaży nieruchomości " okrągu sądu powiatowego w Czerku nil Pomorzu, dokonanycb z pominif>- L2!!!2! Prawica przeforsowała wniosek o odesłaniu proiektu ordynacji wyborczej do komisji konstytucyjnej z termi- nem siedmiodniowym. względu na interes pal1st wowy. Wrażenia ogólne. Chodzi tylko o to, jak daleko się posunąć. Większość chce tą drogą wprowadzić rzeczy dotkliwe dla z rezolucją posła Brzeziiiskiego, 7iemniaki 3,6, buraki cukrowe dla pszenicy więcej o 18 proc. wzywającą rząd, aby komisje prze- 3,3. Przy tern 5 oznacza stan wy-. t ')() b 4 d b 3 Ś d. "zy a "~,, właszczające przy okr()gowych urzą- orowy, - o ry,. - re nt, (C]l zi~ms k lc h w P oznans, k' -lem. Oraz 2 - ml'erny, l - zł)'. -''," Jęczmiena"" 26 " komisie wiojskie i wojewoda po-. P rzypuszcza l na wy d ajllosc ", w. r., d ". owsa.. """. znański i jlomorsld przy załatwianiu bieżącym (na mocy wiadomości na'. Najgorzej przea~t,awlaj.ą Się ląllrzewłaszczeń tllizielali icll w ter- koniec czerwca) b-ędzie w przybli- k,. wohe:: czeęo zblor Sla!~a hęminie g-dniowym od dnia doręcze żeniu dla pszenicy ozimej o 4 dzle go~szy,. nl~ w :oku.ubleęły!~lnia kontraktu. 1Jroc. mniejsza niż w roku ubie- la to zle~lntakl,? le ~e zald~~e Wicemarszałek Osiecki zamknął głym, dla żyta ozimego o 2 proc. pogorsz0tlle, ro!mją ogolny zblor posieclzonie, wyznaczając następne!nniejsza, dla jęczmienia. taż sama do Większy. na wtorek przyszłego tygodnia. za- 1 dla Owsa o 5 proc. Większa. strzegaiąc jednak zwołanie posiedze- nia w terminie wcześniejszym,.ie~eli zaj(lzie ewentualna potrzeba i można hędzie na porządku dziennym umie Rr;ić e~po!'le prezydenta ministrów. P*\Ji Stan zasiewó\\t. -0- Główny urząd statystyczny komu niku je o st.anie zasiewów, co nast!} puje: 'a skutek opadów, kt6re w ciągu miesiąca czerwca hyły w wielu mieiscowośi:liach Polski, a szczególniej na wschodzie i rolllrlniowym-wschl)ilzie, shm ziemiopjo<l6w naogół przedstawiał siel pomyślme. z wyjątkiem doliny ~rodkowej Wisly (\"'-Oi. W:1,rszawskie i Kie10ekie). która w ilals1.ym ciągu otrzymywała minimalne ilorl'i wihwci. Pr:r.ypuszczalny przecir,lny zhiń~ dla ralej Polski w końcu mie:;:iąea czenn!l. przedstawiał r.i~, jak następnie, w centna,.ach metrycznych - (lpo kg.) z 118ktllra (1,8 morgi polskipj, 4: morgi mac;deburskie, 0,9 dziesięciny); Siano łąkowe i pokos: P~enica ozima.11.7 z łąk gorsz. 14:.2 Zybozime 11.7 złąkśredn.18.5 J~czmjei. ozimy 10.4 z łak sredn JQczmień jary 22.3 Siano konioz. Owies 11.9 i pokos 19.6 Prr,ypuszczalnP przeciętna wydaj 110ŚĆ heklara " poszcze!;ólnych wo jewóc17,twlt0h iłla pszenic 7 ozmej i żyta ozimegfl przpd:'ltawia się. jak [Joniżej: PS7,C1 i en. Zyto Wa.rllz8wskie 7,n 9,2 łjódzki", ,9 Kieleck ie. R L\lo p hl, ip 10.~ 11.5 Biało~trJGk ie. ] l,~ 12,2 Nowo~ród7,ki(' !) Po1es!;ie. g:!~ 11,1 WołyńRkie [4,.1 l ~,8 Poznańskie. 16,4 14,8 Pomorskie Krakowskie'. 11, Lwowskie 11,0 11,7 Stanisła wowakie 13,3 13,1 Tarnopolskie H,O 13,7 c_.. Telegramy kra owe. (Doniesienia ag. P. A. T., A. W., A. P. oraz własnych korespondentów.) sfacja radiotelegraficzna w Warszawie. \Vielł{3 WARSZAWA, 18 lipca, (A.W,) Grodziska, gdzie w tym celu za Prace nad utworzeniem wielkiej kupiono odpowiedni budynek t. zw. stacji radjotelegraficznej w War- Czerwony Dwór. szawie ~ą w pełnym toku. Stacja Na wybrzeżu A11leryld północ* będzie sie; lllie~eić na forcie Cyta- nej oddaje "Radjo-Corporation" do deli. A, Całkowite urządzenie rozporządzenia Polski jedną stację, dostarczy, na mocy zawartej urno- która będzie nadawać depesze do wy, amer)'k::,,'lskie towarzystwo Polski, R jednocześnie będzie stanradjo Corporation". Aparaty do cją odbiorczą dla depesz z Polski. nowej stacji, przywiezione z Ame- Koszt całego urządzenia wyryki do Gdaliska, zostały już do- niesie około miljon dolarów. Suma stawione na miejsce. la będzie spłacana ratami w ciągu Rozpoczęto budowę budynków kill'u lat. Wielka stacja radjo-telena stację nadawczą, która już jest graficzna zostallie prawdopodobnie na ukończeniu. Montowanie wież uruchomiona przy koncu roku biejest również rozpoczęte i do końca żącego, najpóźniej zaś w pierwroku bieżącego ma stanąć 5 wież. szym kwilrlale roku przyszłego. Stacja odbiorcza ma staną~ obok / Walka po1icji z bandytami. LWOW, 18 lipca. (Tel. wł.). W dwu wsiach powiatu gródeckiego: Stawczanach i Polance, słynących jako gniazdo okolicznych bandytów, policja lwowska odkryła znaczne ilości amunicji i broni. Wsie te już podczas wojny wsławiły się mordowaniem żołnierzy, policji, a ostatnio grasowaniem w ich okolicy szajek bandyckich. Oddział policji złoźony ~ 3C ludzi podczas rewizji w Małupaci został zasypany salwą ognia kara binowego przez chłopów. Przyszło do regularnej bitwy, która ze strony policji nie przyniosła ofiar. W wyniku aresztowano kilkudziesięciu brano kilkadziesiąt chłopów j za karabinów, szty' letów, bokserów i innej broni. Straszliwy wybuch eteru. WARSZAWA, 18 lipca. (Tel. dna z poparzonych wysli:o\..zyła wł. ~ Głosu Polsk." l. - Dziś o go- ~ przez okno. dzinie 3 min. 45 po poł. w d.omu 'l Przybyły oddział straży ognioprzy rogu ul. Brukowej i Targo- wei dość szybko ugasił pożar i wej na Pradze w mieszkaniu na ~z pomocą pogotowia ratunkowego piętrze, zajętem przez dwie ro- ' zajął się ratowaniem ofiar wybuchu. dziny: Krówki i Grinberga wybuchł, Ofiar ogółem jest 7, które uległy przy przelewaniu z gąsiora do ciężkim poparzeniom, a jedna, kt6 słoju, eter. Nastąpił okropny wy- ra wyskoczyła przez okno, łamiąc buch i pożar, w czasie którego je- przytem obie kości lewego podudzia. '- - _& 4& Nowe drogi ma me Jest ustalona, GahcJ3 wchod- l obracama Sę pomiędzy sprzymle- rozsądku, ale wprost. pohtyczne] nych, na arenę polityki europejnia w zawieszeniu, sprawę wileń- rzeńcami, wykluczając możność po- wiedzy. Oto przykład: W artykule, skiej. Ale i io twierdzenie w caską załatwiono aneksyjnie, a więc pierania takiej polityki, któraby "Od Genui do Hagi" pisze ludow- łym świecie mocno jest poddane wla 'ciwie nie z~łatwiono wcale.. m?,gła Frallcj~ Anglji przeciw~ta- c0v<!y aut?r pod pseudonimem, w wątpliwość, a ojce~ jego jest Są to SkUt~1 przedewszystkm \Vl~. Obok WięC stron. dodatn!~h, "Dploma!l.cu,s :... Francja, gdzie życzema są matl~ą naszego krzykhwego stosunku do. sojusz polsko-francuski przyt1l05ł! n Rozrozmanie między pol1tyką argumentów. Ameryka ma dzls Francji. Oto jak piszą ludowcy l szereg trudności." l Anglji a rządu Lloyda George'a inną sferę zainteresowania: połl1d. -0- Stosunek do ligi narodów. Polityka nasza wobec Francji Rumunjl. - Błędy p. Diplomatłcusa. (Dokończen ie). Czesław Ołtaszewski. 2 ich dotychczasowe rezultaty starań Q zawdzięcza powstanie, w pierwszym bre zastrzeżenia i negacje. Ale gdzie j Guardian u, "Observer u, Times", PP: Paderewskiego, Sapiehy i ~ zaś.rzęd!-ie przymierza franc~sk.o, są pozytyw.ne plany?! "Fortnightly Review"... " lu"omen' \li Skumunta. Gellua dała nam sze- 4anglelsk1ego, a co zatem 1dz1e, Tu, zdaje Sę, brak ludowcom, Dalej: P. Diplomahcus buduje ' U 1f ". r~g f!iepowodzeń, grani~a. wschod- li zmuszą)ą ~o bar~zo ostrożne~o już nie dobrej woli i kryt.yczneg~ na powrocie Stanów Zjednocz~- o tym węgielnym kamieniu na- Autor stawia Francji, w myśl wydaje się nam być eksperymen- nie sweo-o kontynentu i wschód szej dotychczasowej polityki: wyrażonej przez siebie, a oddawna l tern równie ryzykownym jak nie Azji, gd~ie poszukiwany jest kapi- Wzrost znaczenia Ligi jest rze- "Sojusz z Francją, z góry prze przez nas propagowanej zasa- j' uzasadnionym. Polityka Lloyda Ge- tał inwestycyjny, a gwarancje są czą konieczną, nieuniknioną i ten sądził o przyszłym kierunku poli- dy koniecznej samodzielności obu orge'a wydaje się być wypadkową, wyższe, niż w zbankrutowanej będzie górą, kto byt swój do tego tyki polskiej, wiążąc ją z francu- sprzymierzeńców, konkretne żąda. dwlt walczących z sobą k.erunków, Europie (" The Fortnightly Review", przystosuje. Wzrost ten atoli mo- skimi planami i zamiarami i uza- nie: l z których żaden dotąd me uzyskał July edition "From G~noa to the te byt groźny dla tych, co we- leżniając od francuskiego poglądu n Uznanie naszej granicy wschod- w Anglji przewagi. Byłoby więc Hague"). wnątrz kraju nie zapewnią pokoju!la cał?ksltałt P?litrki śy,dato.wej niej p~zez Francję. ułat~iłoby.0 1 błędem sądzić, że ~went~alny upa- Poddaliśmy tu oba powyższe i jednolitości." l panujące w n~el lne.rl.lnk. SOJusz grom me dalsz~ krokl.~ tej sp,rawte, dek Lloyda G~or~e a musałby spo- twierdzenia na dowów słabych Pośród naszych prymitywów w ten, dla.. zabezplecze~l~ nasze] eg- przedews~ystklem. z.as rozwlaloby wod.o\v~ć przyjśce do w!adzy fran- jeszcze sił pozytywnych, twórczych polityce zagranicznej stanowisko zystellcj! p~ilstwowej.1 obr.ony n~- zmorę: \~~szącą WCląZ nad naszy!l1' ko~f1ls~l~h ~onserwatysto\v.. Przy- 1 w polityce zagranicznej ludowców. jest istotnie rewelacją, tym cie- szych granc zachodnich. 111ewątpl!- do,najbl!zszeg~ naszego sprzymle~ naj1!lmej r.owne. ~zan_se l11tałaby ' Tym rzeba tłumaczyć brak w "Pokawszą, że w gruncie rzeczy w ~e pods.taw?wy. koneczny, ma! rze~~a stosu~kl~m, zm?rę przyszłe] lewica. NaJba~ dzh~.j zas prawd?po-' lityce" choćby naimniejszej wzmianpraktyce na politykę tę dotychczas Jednak rowl11ei swoje slabe strony. ' ł{o~.1~ d~~ ktor~j Fran~J~ mogłaby dobnem wyda1e Sę, po~ostanle u ki o zamierzone}.taktyce wobec c1ziałali tylko endecy i ludowcy..słabą stroną jest pr~ed~wsz.y: poswlęcl~ na.1żvwotmejsze nasze st~ru Lloy.da Sieorge a.. ~tore~o l!aj' Niemiec i Anglji. Ale to daje si~ Niedawno pisaliśmy o art y- stklem.. stosunek Pols!,! l Fra~cJl l1teresy.. Wększą s!łą Jest, :vłasme l1lez.ro~- dokonać jedynie na podstawie kule księdza Luto~ławskiegoie- do ROSJ, z gru11tu. r?żny ~a.row-. Dale] lud?wcy.zlekka 7.alllaCz~ na~la.. um!ejętno~c \Vycz.~\~al11a~1Ja bardzo sumiennej analizy politycz~ dnego z le:-deró\\" narodowej no,\~ohe.c za.gadnlen. chw~j 0- Ją swe.wątp.1twoścl co do Rum,unJl, oplnj.rubltczn~j w ~~1!!111 1 p~~tę- nej i gosoodarczej, panujących demokracji, zamieszczonym w becnej, Jak prze\~ldy\van na powołul~c Sl~ na...jour~al des De- powa!lla. zg<:>dn!e z Jej g.łosem. obecnie w ~uropie warunków, na ~Gazecie Warszawskiej", w któ- dalszą przy.szłnść. lwląz~na lra~- bat", kiore.. plsal,~maju ~ ko- Nlewlell<l. t.en ustęi~. Jest dc?~o- podstawie gn.mtownej i szerokiej rym autor zapewnia, że żaden ka- lat~m ryskm, Polska me mo,ze r~sponden,cj1. z ~ukaresztu, ze na- den: otchła.1l1 Ęno!aucp. P. PPl?- wiedzy politycznej. Ludowcy wyto lik nie może tlznać istniejących a111 \~obec obecnych władcow rod r~munskl me patrzy ~zczerze l11ał1~u:; 111e WdZ \Vldoc.z111e, 1:e znali się poza ciasną zaporę ogólobecnie kompetencji ligi. zarówno rosyj 'klch prowa~zić ~ak.zd~cydo- na ~Ja~s l Polsk~ J w raze ataku pomlę~zy. k,onserwai:y~,tatnj a partją ników, banalności i endeckich pewjak i jej celów zasadniczych,. w wal1l~ negatywnej, pohty.kl, Jak to rosyj~kle~o. l1a Pol~k~ są poważne ~racy l.stl11eje."jesz~z~. stronmctwo ników, które są przekleństwem ldóry~h, wedhll.';, llld.owców jest czyni Francja, al11 t~ź Jllema ~ad- wątphwoscl. czy Oplll}a ~połecznal; lbe~ałow, lajpotęznl~j~za ~~~s7,e Polski, ale nie umieją jeszcze sięg CzęśclOwe ogra11lczenlc' : mwereni- nego powodu przywiązywać jakch- poprze rzqd w sprawie podtrzyma part!'!. Dla ntkogo JUz dzlslal w nąć o wiele wyżej do twórczych tel!! pa~stwow~go \\'. myśl ogól- j kolwiek nadziei do zmiany.regi- n ia tra~tatll sojuszni~zego. Anglji l!ie..jest tajemnicą,. że pod- samodzielnych a szerokich kon~ \nych mteresow l11ędzynarodo ~ne'u w Rosji, 11~ cz~m poltty~a Takle sat~e, le~kle, zresztą, bar- czas najbh~s~ych wyb?ro~ Lloy~ cepc;i politycznych, które dopiero wych... tranc~ska ogroml!le Wele ~uduje: dzo są wątph~oścl w stosunku do. Georg~ ~roc. do sv.:ej hberalnej nadajq stronnictwom historyczną Na tym zasadmczym grunce PowŁore, sytuacja geograficzna 1 CzechosłowaCJ.., kolebki stame znow na czele! wage l aktualną nieprzepartą sił~. 'wyrasta system 'naszej całej zllgra polityczna Polski zmusza ją do Na tym jednak. całkiem po-,~gabinetu liberalnego, jak obecnie i nicznej polityki. przywiązywania zasadniczej wagi ważnym potatem, wysiłku krylycz- t przewodzi unjonistom. Dowodzą l Ludowc\' oświac!czajq przede do utrzymania się tego s)/stel11u nyl\l wyczerp1lje s.ię pro~rarn P. S. ~ tego oslatnie' artykuły orgal1ów! "'~zystkicm, li.: 1l1\! zad,lwalniaicl so\uszów) ldóf('111tl j1cl'1,'[\\'l) polskie L. A \\li~c 11ÓW, tym r<lzel11, do- ~ wszystkich odeielli:.m:lll"cllcstc'r

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---...

& 1 F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... :'...---... (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo