I. Człowiek i społeczeństwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Człowiek i społeczeństwo"

Transkrypt

1 I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna, człowiek na społecznej scenie (role społeczne), więzi społeczne. Jednostka dydaktyczna 1 lekcja 1 wymienia swoje niektóre uzdolnienia i umiejętności ( Pytania i polecenia polecenie 1, s. 12), wymienia i opisuje najważniejsze elementy osobowości człowieka (Karta pracy ćwiczenie 2). Jednostka dydaktyczna 2 lekcja 2 charakteryzuje człowieka jako istotę społeczną i wskazuje stosowne przykłady (Karta pracy ćwiczenie 2), opisuje role społeczne, wymienia kilka przykładów ról społecznych, które odgrywa (Karta pracy ćwiczenia: 5 i 6). Przeprowadź rozmowy z dorosłymi na temat tego, co w życiu jest najważniejsze być, czy mieć. Uzyskane informacje zaprezentuj w formie wystąpienia. Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się w świecie, w którym z powodu nieudanego eksperymentu z klonowaniem wszyscy ludzie są identyczni pod względem wyglądu i osobowości. Napisz opowiadanie opisujące jeden dzień spędzony w takim świecie. Zaproponuj tytuł tego opowiadania. Rozdział 1 (s. 8 12) Rozdział 2 (s.12 17) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

2 Jednostka dydaktyczna 3 lekcja 3 opisuje grupy społeczne i wskazuje, jaką rolę odgrywają (Karta pracy ćwiczenie 1), charakteryzuje różne grupy społeczne, wskazując ich specyficzne cechy (Karta pracy ćwiczenie 3), dokonuje podziału grup społecznych na formalne i nieformalne oraz pierwotne i wtórne, duże i małe (Karta pracy ćwiczenia: 3, 4, 5). Jednostka dydaktyczna 4 lekcja 4 3. Być w grupie społecznej grupa społeczna jako fundament życia społecznego, rodzaje grup społecznych. Rozdział 3 (s ) 4. Razem, mości panowie!!!, czyli nie ma jak w grupie normy grupowe, role odgrywane w grupie, różne typy przywództwa w grupie, sposoby podejmowania decyzji w grupie. wymienia, jakie role można odgrywać w grupie (Karta pracy ćwiczenie 3), opisuje rożne typy przywództwa w grupie (Karta pracy ćwiczenie 6), charakteryzuje różne sposoby podejmowania decyzji w grupie oraz wskazuje ich dodatnie i ujemne strony (Karta pracy ćwiczenie 5), wskazuje dobre i złe strony różnych typów przywództwa (Karta pracy ćwiczenie 6). Przygotujcie w grupach projekty działań na rzecz innych, w których jest realizowana norma wzajemności. Przygotujcie (wykorzystując charakterystykę różnych typów przywódców) i przeprowadźcie wśród przewodniczących samorządów klasowych i szkolnych ankietę, która bada, jakie typy przywódców są im najbliższe. Wyniki swoich badań zaprezentujcie na forum klasy. Rozdział 4 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

3 Temat Jednostka dydaktyczna 5 lekcja 5 5. Wszystko zaczyna się w rodzinie rodzina jako szkoła życia w społeczeństwie, duże zbiorowości społeczne: społeczność a społeczeństwo. wymienia i opisuje podstawowe funkcje pełnione przez rodzinę (Karta pracy ćwiczenie 3), opisuje rodzinę jako małą grupę społeczną (Karta pracy ćwiczenie 2), wyjaśnia, na czym polega różnica między społecznością a społeczeństwem (Karta pracy ćwiczenie 4), charakteryzuje na wybranych przykładach społeczeństwo otwarte i społeczeństwo zamknięte (Karta pracy ćwiczenie 5). Zaprojektuj zmiany, których można dokonać w najbliższej okolicy twojej szkoły, a których celem będzie poprawa jakości życia społeczności lokalnej. Zastanów się, jakie działania można podjąć, aby twój projekt urzeczywistnić. Rozdział 5 (s ) wskazówki metodyczne Jednostka dydaktyczna 6 lekcja 6 6. Podziały, zróżnicowanie i problemy społeczeństwa być albo mieć, czyli o wartościach i stylach życia, zróżnicowanie społeczeństwa, o społeczeństwie polskim i jego problemach. opisuje, na czym polega zróżnicowanie społeczeństwa ( Pytania i polecenia polecenie 2, s. 36), wskazuje problemy społeczne w swojej najbliżej okolicy (Karta pracy ćwiczenie 7). Przygotujcie w grupach ankiety i przeprowadźcie w waszej szkole badania dotyczące problemów szkolnych uczniów, a następnie zaproponujcie program działań, który mógłby pomóc w ich rozwiązaniu. Poszukaj informacji o problemach społecznych występujących w twojej okolicy. Spróbuj wskazać działania, które mogłyby je zlikwidować. Rozdział 6 (s ) wskazówki metodyczne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

4 Jednostka dydaktyczna 7 lekcja 7 7. Walczyć, odejść, negocjować pojęcie konfliktu, przyczyny powstawania konfliktów, sposoby rozwiązywania konfliktów, sztuka prowadzenia negocjacji. wymienia najważniejsze rodzaje konfliktów (Karta pracy ćwiczenie 1), wskazuje przyczyny powstawania konfliktów (Karta pracy ćwiczenie 2), podejmuje próbę rozwiązania prostego konfliktu interpersonalnego na drodze negocjacji (Karta pracy ćwiczenie 7), opisuje najważniejsze zasady prowadzenia negocjacji (Karta pracy ćwiczenia: 5, 6). Lekcja 8 napisał i zaliczył test z zakresu działu tematycznego Człowiek i społeczeństwo. Korzystając z prasy lub Internetu, przygotuj wystąpienie o konfliktach międzynarodowych, które zdarzyły się w ciągu ostatnich lat na świecie. Opowiedz o sposobach ich rozwiązania. Przygotujcie scenki w formie dramy pokazujące przebieg negocjacji między państwami, które stanęły wobec groźby konfliktu zbrojnego. Rozdział 7 (s ) 8. Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego Człowiek i społeczeństwo. Test sprawdzający sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. Do powtórzenia dział tematyczny Człowiek i społeczeństwo (s. 8 41) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

5 II. Być uczniem, być obywatelem. Temat Jednostka dydaktyczna 8 lekcja 9 9. Jestem uczniem, czyli lekcja o szkole zasady i normy funkcjonowania szkoły, kodeks ucznia, blaski i cienie społeczności szkolnej. opisuje, jakie funkcje pełnią w szkole: dyrektor, rada rodziców, rada pedagogiczna i samorząd szkolny (Karta pracy ćwiczenie 3), wskazuje co najmniej kilka ważnych funkcji, jakie pełni szkoła (Karta pracy ćwiczenie 1), podaje, jaką rolę w życiu społeczności szkolnej odgrywa kodeks ucznia (Karta pracy ćwiczenie 4). Przygotujcie akcję Nasza Szkoła, w trakcie której zaprezentujcie np. jej historię, znanych absolwentów oraz informacje o tym, jak obecnie działa wasza szkoła. Efekty tych działań możecie sprawdzić, przeprowadzając wśród uczniów badania ankietowe lub konkurs wiedzy o szkole. Rozdział 8 (s ) wskazówki metodyczne Jednostka dydaktyczna 9 lekcja Ile zależy od nas samych, czyli słów kilka o samorządzie szkolnym różne znaczenia pojęcia samorządności, funkcjonowanie samorządu szkolnego, jak zorganizować wybory samorządowe w szkole. wskazuje najważniejsze funkcje, jakie pełni samorząd szkolny (Karta pracy ćwiczenia: 3, 4), podaje najważniejsze zasady wyboru samorządu szkolnego (Karta pracy ćwiczenie 5). Na podstawie analizy ankiet wcześniej przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej, przygotujcie w grupach program, jaki powinien realizować wasz samorząd szkolny w najbliższym roku. Rozdział 9 (s ) wskazówki metodyczne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

6 Jednostka dydaktyczna 10 lekcja Umiejętności i cnoty obywatelskie katalog cnót i umiejętności obywatelskich, znaczenie cnót i umiejętności obywatelskich, cechy dobrego obywatela. określa znaczenie cnót i umiejętności obywatelskich (Karta pracy ćwiczenie 2), wskazuje cechy dobrego obywatela, odwołując się do przykładów współczesnych i historycznych (Karta pracy ćwiczenie 6) oraz ( Pytania i polecenia polecenia: 2 i 3, s. 55). Przygotuj i przeprowadź akcję plakatową i informacyjną na terenie szkoły promującą zachowania społeczne i obywatelskie. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określ, które z postaci historycznych i współczesnych są wskazywane jako wzorce dobrego obywatela. Opracuj pytania ankietowe w ten sposób, aby wyjaśniały motywy wyboru określonej postaci. Wyniki opracuj w formie plakatu i zaprezentuj na forum klasy. Rozdział 10 (s ) wskazówki metodyczne Jednostka dydaktyczna 11 lekcja Społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo obywatelskie, różnorodność działań obywatelskich, Polacy jako społeczeństwo obywatelskie. opisuje, czym jest społeczeństwo obywatelskie (Karta pracy ćwiczenie 1), wskazuje, jak można aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i obywatelskim (Karta pracy ćwiczenie 2), wskazuje działania, jakie podejmuje społeczeństwo obywatelskie (Karta pracy ćwiczenia: 2, 3). Przygotuj projekt działań na rzecz innych na przykład projekt akcji charytatywnej czy pomocy innym w nauce który mógłbyś przeprowadzić samodzielnie lub wspólnie ze znajomymi. Rozdział 11 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

7 Temat Lekcja Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego Być uczniem, być obywatelem. Test sprawdzający sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. napisał i zaliczył test z zakresu działu tematycznego Być uczniem, być obywatelem. Do powtórzenia dział tematyczny Być uczniem, być obywatelem (s ) III. W świecie mediów i informacji Temat Jednostka dydaktyczna 12 lekcja Środki masowego przekazu we współczesnym świecie różnorodność środków masowego przekazu, rola mediów w społeczeństwie, środki masowego przekazu jako czwarta władza. opisuje różne rodzaje mediów (Karta pracy ćwiczenia: 2, 3), opisuje różne sposoby interaktywnej komunikacji (Karta pracy ćwiczenia: 2, 4), wskazuje, jaką rolę odgrywają media we współczesnym społeczeństwie (Karta pracy ćwiczenia: 1, 5), wykazuje, dlaczego media są nazywane czwartą władzą (Karta pracy ćwiczenie 6). Rozdział 12 (s ) wskazówki metodyczne Jednostka dydaktyczna 13 lekcja Jak korzystać ze środków masowego przekazu? odróżnianie informacji od komentarza, wyszukuje w mediach potrzebne informacje ( Pytania i polecenia polecenie 5, s. 75), Przygotuj projekt reklamy społecznej dotyczącej problemów twojej szkoły. Rozdział 13 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

8 rola reklamy w mediach, badania opinii publicznej i ich znaczenie dla społeczeństwa. odróżnia informację od komentarza (Karta pracy ćwiczenie 2), krytycznie odbierać przekaz reklamowy (Karta pracy ćwiczenie 3), opisuje znaczenie badań opinii publicznej (Karta pracy ćwiczenie 5), odczytuje i interpretuje sondaże opinii publicznej (Karta pracy ćwiczenie 6). Jednostka dydaktyczna 14 lekcja Jak zdobywać, przetwarzać i prezentować informacje? informacja na wagę złota a społeczeństwo informacyjne, opinie a fakty, trudna sztuka prezentacji. odróżnia opinie od faktów (Karta pracy ćwiczenia: 5, 6), przygotowuje samodzielnie prezentację i publicznie ją przedstawia (Projekt uczniowski), opisuje i stosuje zasady komunikowania się i budowania współpracy w ramach grupy (Karta pracy ćwiczenie 7). Lekcja 17 napisał i zaliczył kartkówkę lub poprawił błędy, które w niej popełnił. Korzystając z zamieszczonego w podręczniku schematu prezentacji, przygotuj krótkie (maksymalnie 5 minut) wystąpienie na temat związany z mediami. Rozdział 14 (s ) wskazówki metodyczne 17. Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego W świecie mediów i informacji w formie kartkówki uczniowie piszą kartkówkę w czasie minut, po zakończeniu krótkie omówienie sprawdzianu. Do powtórzenia dział tematyczny W świecie mediów i informacji (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

9 IV. Samorząd terytorialny Temat Jednostka dydaktyczna 15 lekcja Nic o nas bez nas Kilka słów o samorządzie terytorialnym samorząd terytorialny, sposób powoływania władz samorządowych i ich struktura, zadania gminy, powiatu, województwa. wyjaśnia, czym jest samorząd terytorialny (Karta pracy ćwiczenia: 1, 2), opisuje strukturę i wymienia najważniejsze zadnia samorządu terytorialnego (Karta pracy ćwiczenia: 8, 9), podaje sposób powoływania władz samorządu terytorialnego (Karta pracy ćwiczenie 6), podaje nazwę gminy, powiatu i województwa, w którym mieszka (Karta pracy ćwiczenie 3). Przygotuj prezentację o gminie, powiecie lub województwie, w którym mieszkasz. W prezentacji uwzględnij następujące elementy: władze, obszar i ludność, ciekawe miejsca, kultura, historia. Przeprowadź wywiad z działaczem samorządowym w twojej gminie na temat jego działalności w samorządzie terytorialnym. Wywiad zaprezentuj na forum klasy. Rozdział 15 (s ) Jednostka dydaktyczna 16 lekcja Społeczność lokalna i sposoby jej zorganizowania samorządność jako sposób organizowania się społeczności, wpływ obywateli na decyzje władz samorządowych, samorząd terytorialny a władza centralna. wskazuje, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz samorządowych (Karta pracy ćwiczenie 3), pisze petycję lub list otwarty skierowany do władz samorządu lokalnego (Projekt edukacyjny, karta pracy ćwiczenie 6). Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określ listę najważniejszych problemów, którymi powinien się zająć samorząd lokalny. Następnie w formie listu otwartego lub petycji do radnego opisz najczęściej pojawiający się problem i wskaż propozycję jego rozwiązania. Rozdział 16 (s ) wskazówki metodyczne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

10 Jednostka dydaktyczna 17 lekcja 20 podaje, jakie sprawy można załatwić w urzędach samorządu terytorialnego (Karta pracy ćwiczenie 5), opisuje najważniejsze sposoby postępowania przy załatwianiu różnych spraw w urzędach (Karta pracy ćwiczenie 1, 2), sporządza pismo urzędowe (Karta pracy ćwiczenie 6). Jednostka dydaktyczna 18 lekcja Jak funkcjonują urzędy samorządu terytorialnego? procedury obowiązujące w załatwianiu spraw w urzędach, załatwiamy sprawy urzędowe w gminie, powiecie i województwie. Rozdział 17 (s ) 21. To, co najbliżej mała Ojczyzna pojęcie małej Ojczyzny i regionu, czynniki kształtujące odrębność regionalną, patriotyzm obywatelski. wyjaśnia, czym jest mała Ojczyzna i region (Karta pracy ćwiczenie 1), wymienia czynniki kształtujące odrębność regionalną (Karta pracy ćwiczenie 5), wskazuje cechy charakterystyczne regionu, w którym mieszkam (Karta pracy ćwiczenie 6), wyjaśnia, czym jest patriotyzm obywatelski (Karta pracy ćwiczenie 7). Przygotuj projekt lub prezentację regionu, w którym mieszkasz. Napisz opowiadanie: Moja mała Ojczyzna to... Rozdział 18 (s ) wskazówki metodyczne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

11 Temat Lekcja Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego Samorząd terytorialny w formie kartkówki uczniowie piszą kartkówkę w czasie minut, po zakończeniu krótkie omówienie sprawdzianu. napisał i zaliczył kartkówę. Do powtórzenia dział tematyczny Samorząd terytorialny (s.81 97) V. Państwo i władza demokratyczna Temat Jednostka dydaktyczna 19 lekcja Na początku było państwo geneza państwa, funkcje państw, geneza narodów. charakteryzuje najważniejsze teorie powstania państwa (Karta pracy ćwiczenie 3), wymienia funkcje państwa (Karta pracy ćwiczenie 4), podaje genezę współczesnych narodów i wie, jak kształtuje się poczucie tożsamości narodowej (Karta pracy ćwiczenie 6). Opracujcie w grupach projekty własnych państw. Prezentując je, pamiętajcie o instytucjach, które tworzą państwo, systemie rządzenia, a także symbolach narodowych. Rozdział 19 (s ) Jednostka dydaktyczna 20 lekcja Polak czy polski obywatel? o obywatelstwie polskim, siła stereotypów jak postrzegamy inne narody, a jak inni nas postrzegają. wyjaśnia, czym się różni obywatelstwo od narodowości (Karta pracy ćwiczenie 4), podaje, w jaki sposób można nabyć obywatelstwo na zasadzie ziemi i krwi (Karta pracy ćwiczenia: 5, 6), Przygotujcie i przeprowadźcie w szkole kampanię skierowaną przeciwko fałszywym stereotypom narodowościowym. Po jej zakończeniu sprawdźcie za pomocą badań ankietowych jakie są jej efekty. Rozdział 20 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

12 wymienia prawa i obowiązki obywatelskie wynikające z konstytucji (Karta pracy ćwiczenie 7), wyjaśnia, czym jest stereotyp i jak funkcjonuje. Jednostka dydaktyczna 21 lekcja Trudna sztuka patriotyzmu polskie symbole narodowe, Ojczyznę kochać trzeba i szanować różne oblicza patriotyzmu, młodzi ludzie a patriotyzm. opisuje, jak powstały polskie symbole narodowe (Karta pracy ćwiczenia: 2, 4), wyjaśnia, odwołując się do różnych przykładów, czym jest patriotyzm (Karta pracy ćwiczenia: 1, 3), wskazuje różnice między patriotyzmem a nacjonalizmem, szowinizmem, kosmopolityzmem (Karta pracy ćwiczenia 7). W ciekawej formie (np. komiksu lub ilustrowanego opowiadania) przedstaw legendarne opowieści o powstaniu polskich symboli narodowych. Rozdział 21 (s ) Jednostka dydaktyczna 22 lekcja Inni u nas, my u innych o mniejszościach narodowych, etnicznych i Polonii mniejszości narodowe a mniejszości etniczne, Polacy na obczyźnie, o budowaniu szacunku dla innych narodów. odróżnia mniejszości narodowe od mniejszości etnicznych (Karta pracy ćwiczenie 1), wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące obecnie w Polsce i przedstawia ich prawa (Karta pracy ćwiczenie 2), wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za granicą podtrzymują swoją więź z ojczyzną ( Pytania i polecenia polecenia: 1, 2, s. 120). Poszukajcie informacji o mniejszościach narodowych i uchodźcach przebywających w Polce i opracujcie projekt działań, które mogłyby przedstawić i przybliżyć społeczności szkolnej ich sytuację. Rozdział 22 (s ) wskazówki metodyczne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

13 Temat Jednostka dydaktyczna 23 lekcja O najważniejszych zasadach demokracji dzieje demokracji, najważniejsze zasady nowożytnej demokracji, wady i zalety demokracji. wymienia najważniejsze etapy w dziejach demokracji (Karta pracy ćwiczenie 1), określa najważniejsze zasady nowożytnej demokracji (Karta pracy ćwiczenie 4), wskazuje mocne i słabe strony demokracji ( pytania i polecenia polecenie 5, s. 128). Opracuj projekt na temat wyspy nazwanej Antydemokracja. Przedstaw w formie komiksu jeden fragment z dziejów demokracji. Rozdział 23 (s ) Jednostka dydaktyczna 24 lekcja Systemy autorytarne i totalitarne wiek XX wiekiem totalitaryzmu i autorytaryzmu, władza a obywatel w systemach autorytarnych, władza a obywatel w systemach totalitarnych. wyjaśnia, czym są systemy totalitarne i autorytarne (Karta pracy ćwiczenia: 1, 2), określa, na czym polega negatywna rola systemów totalitarnych i autorytarnych (Karta pracy ćwiczenia: 4, 5, 6). Przygotuj prezentację o współczesnych państwach rządzonych w sposób totalitarny lub autorytarny. Przeprowadź z osobami pamiętającymi lata 40. i 50. XX wieku wywiad na temat wprowadzania w Polsce komunizmu i czasów stalinowskich. Rozdział 24 (s ) Jednostka dydaktyczna 25 lekcja 29 wymienia najważniejsze tradycje demokracji polskiej (Karta pracy ćwiczenia: 1, 2), opisuje, jak powstała III Rzeczpospolita (Karta pracy ćwiczenie 3), 29. Polskie tradycje demokratyczne polskie tradycje demokratyczne, władza autorytarna i totalitarna w tradycji państwa polskiego, III Rzeczpospolita. Rozdział 25 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

14 wymienia najważniejsze sukcesy III Rzeczypospolitej (Karta pracy ćwiczenie 5). Lekcja Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego Państwo i władza demokratyczna. Test sprawdzający sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. napisał i zaliczył test z zakresu działu tematycznego Państwo i władza demokratyczna. Do powtórzenia dział tematyczny Państwo i władza demokratyczna (s ) VI. Aktywność polityczna Temat Jednostka dydaktyczna 26 lekcja Wyborcy i wybory o prawie do uczestnictwa w wyborach, zasady demokratycznych wyborów, kryteria, którymi się kierują wyborcy, kampania wyborcza. wskazuje argumenty za udziałem w wyborach (Karta pracy ćwiczenie 1), wymienia najważniejsze zady demokratycznych wyborów (Karta pracy ćwiczenie 3), wymienia najważniejsze z punktu widzenia wyborcy cechy kandydata ( Pytania i polecenia polecenie 1, s. 151). Razem z opiekunem samorządu szkolnego opracujcie ordynację wyborczą do samorządu szkolnego. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów opracujcie charakterystykę idealnego kandydata na przewodniczącego samorządu szkolnego. Rozdział 26 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

15 Temat Jednostka dydaktyczna 27 lekcja Współczesne systemy partyjne systemy partyjne i ich podział, charakterystyka polskiego systemu partyjnego. wskazuje różnice między różnymi systemami partyjnymi (Karta pracy ćwiczenia: 2, 3), charakteryzuje wybrany system partyjny i wskazuje jego wady i zalety (Karta pracy ćwiczenie 1). Przygotujcie obrady gabinetu cieni poświęcone ocenie pracy aktualnego rządu. Rozdział 27 (s ) Jednostka dydaktyczna 28 lekcja Partyjny, bezpartyjny, a może związkowiec? cechy i funkcje partii politycznych i związków zawodowych, charakterystyka najważniejszych partii politycznych i związków zawodowych działających w Polsce. wymienia najważniejsze funkcje partii politycznych (Karta pracy ćwiczenie 1), charakteryzuje partie polityczne obecne w Sejmie, wskazując, które należą do koalicji rządzącej, a które do opozycji uczniowski projekt edukacyjny, omawia najważniejsze funkcje związków zawodowych (Karta pracy ćwiczenie 3). Przygotuj prezentację na temat: obecnie polskie partie polityczne. Rozdział 28 (s ) wskazówki metodyczne Jednostka dydaktyczna 29 lekcja Blaski i cienie życia politycznego od polis do współczesnego polityka, kultura polityczna, moralność a polityka określa cechy, jakimi powinien się odznaczać dobry polityk (Karta pracy ćwiczenie 2), wyjaśnia, na czym polega kultura polityczna ( Pytania i polecenia polecenie 3, s. 169), Przygotuj zestaw dziesięciu pytań, które chciałbyś zadać znanemu politykowi. Rozdział 29 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

16 podaje, przykłady zachowań etycznych w polityce a także sytuacji, gdy nie są one przestrzegane, ( Pytania i polecenia polecenia: 1, 2, s. 168), sporządza oficjalny list lub petycję (Edukacyjny projekt uczniowski). Lekcja 35 napisał i zaliczył test z zakresu działu tematycznego Aktywność polityczna. Napisz list otwarty lub petycję w sprawie, którą uważasz za szczególnie ważną dla życia politycznego Polaków, na przykład w sprawie korupcji wśród polityków, niskiej frekwencji wyborczej, brutalizacji zachowań wśród młodzieży. 35. Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego Aktywność polityczna. Test sprawdzający sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. Do powtórzenia dział tematyczny Aktywność polityczna (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

17 I. Ustrój Rzeczypospolitej Temat 1. Konstytucja jako najważniejszy akt prawny 2. Prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji RP o konstytucjach polskich, konstytucja jako najwyższy akt prawny, najważniejsze zasady ustrojowe zapisane w konstytucji. katalog praw i obowiązków wynikających z Konstytucji, o znajomości praw i obowiązków zapisanych w Konstytucji, prawa obywatelskie a prawa człowieka. Jednostka dydaktyczna 30. (1) lekcja 36. (1)* Uczeń: Przygotuj prezentację na temat: wymienia najważniejsze polskie Historia konstytucji polskich. konstytucje (Karta pracy Prezentację poprzedź przeprowa- ćwiczenie 2), dzeniem ankiet (wśród uczniów) określa rolę, jaką odgrywa o konstytucjach polskich. konstytucja w państwie (Karta pracy ćwiczenie 4), charakteryzuje najważniejsze zasady ustrojowe zapisane w polskiej konstytucji ( Polecenie, s. 12). Jednostka dydaktyczna 31. (2) lekcja 37. (2) podaje przykłady praw i wolności zapisanych w Konstytucji (Karta pracy ćwiczenia: 1 i 2), opisuje, czym są prawa człowieka (Karta pracy ćwiczenia: 3 i 4), opisuje organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka (Karta pracy ćwiczenie 5). Przeprowadźcie badania w waszej szkole, które pokażą, na ile uczniowie znają swoje prawa i obowiązki zapisane w Konstytucji RP. Opracujcie wyniki badań i zaproponujcie stosowne działania. Rozdział 1 (s. 8 13) Rozdział 2 (s ) * Jednostka dydaktyczna 30. (1) oznacza, że jest to w ramach programu nauczania 30. jednostka dydaktyczna, ale pierwsza w ramach drugiego roku nauczania i odpowiada treściom 1. rozdziału z podręcznika ; lekcja 36. (1) oznacza, że jest to kolejna 36. lekcja w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, ale pierwsza w ramach drugiego roku nauczania. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

18 Jednostka dydaktyczna 32. (3) lekcja 38. (3) 3. Władza ustawodawcza Sejm i Senat 4. Władza wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej sposób powoływania władzy ustawodawczej, zakres władzy i funkcje Sejmu i Senatu, etapy tworzenia ustawy, praca polskiego parlamentu. sposób powoływania władzy wykonawczej prezydent, Rada Ministrów, zakres władzy premiera i prezydenta, służba cywilna. wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy na przykładzie państwa polskiego ( Polecenia: 1 i 2, s. 19), wyjaśnia, jak są przeprowadzane w Polsce wybory parlamentarne (Karta pracy ćwiczenia: 1 i 2), omawia zadania, zasady działania i funkcje polskiego Parlamentu (Karta pracy ćwiczenie 4), opisuje proces uchwalania ustawy ( Polecenia: 1 i 2, s. 25). Jednostka dydaktyczna 33. (4) lekcja 39. (4) wymienia przykłady uprawnień prezydenta w różnych dziedzinach (Karta pracy ćwiczenie 3), wyjaśnia, jak jest powoływany i czym się zajmuje rząd (Karta pracy ćwiczenia: 2 i 7), podaje nazwisko aktualnego premiera i kilku ministrów (Karta pracy ćwiczenie 1), wyjaśnia, na czym polega konstruktywne wotum nieufności ( Polecenia pytanie 2, s. 30), Na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, sporządź notatkę prasową na temat ich przebiegu i przygotuj krótkie wystąpienie sejmowe w wybranej sprawie. Przygotujcie symulację posiedzenia rządu, na którym przedstawicie sprawy, jakimi powinny się zająć poszczególne resorty oraz propozycje działań, jakie powinny być podjęte w celu realizacji tych zadań. Rozdział 3 (s ) Rozdział 4 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

19 Temat 5. Jak działa system sądowniczy w Rzeczypospolitej Polskiej? 6. Organy wymiaru sprawiedliwości, kontroli państwowej i ochrony prawa organizacja systemu sądownictwa w III RP, zasady określające działalność władzy sądowniczej. organy wymiaru sprawiedliwości, sądy i trybunały, organy kontroli prawa. Jednostka dydaktyczna 33. (4) lekcja 39. (4) cd. wyjaśnia, w jakim celu jest powoływana służba cywilna i czym powinien się charakteryzować urzędnik służby cywilnej ( Polecenia polecenie 1, s. 32). Jednostka dydaktyczna 34. (5) lekcja 40. (5) opisuje organy władzy sądowniczej ( Pytania i polecenia polecenie 2, s. 38, Karta pracy ćwiczenie 5), określa zasady, na podstawie których działają sądy (Karta pracy ćwiczenie 2). Jednostka dydaktyczna 35. (6) lekcja 41. (6) wyjaśnia, jak działają sądy powszechne (Karta pracy ćwiczenia: 1, 2, 5), wyjaśnia, jaką rolę odgrywa w Polsce Trybunał Konstytucyjny, a jaką Trybunał Stanu ( Pytania i polecenia polecenie 2, s. 43). Przeprowadźcie wśród uczniów ankietę oceniająca działalność polskiego sytemu sądownictwa, a następnie przygotujcie w grupach argumenty do dyskusji na temat: Jak działa system sądowniczy w Polsce? Przygotowując się do dyskusji, poszukajcie na ten temat informacji na przykład w mediach. Wcielając się w różne role występujące w sądach (np. sędziego, obrońcy), przygotujcie w klasie przebieg rozprawy sądowej rozstrzygającej w sprawie cywilnej lub karnej. Odwiedźcie stronę internetową Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl) i zapoznajcie się z jej zawartością, a następnie Rozdział 5 (s ) Rozdział 6 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

20 przeprowadźcie w szkole kampanię informacyjną na temat działalności Rzecznika Praw Dziecka. Lekcja 42. (7) 7. Powtórzenie i podsumowanie działu tematycznego Ustrój Rzeczypospolitej. Test sprawdzający sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. napisał i zaliczył test z zakresu działu tematycznego Ustrój Rzeczypospolitej. Do powtórzenia dział tematyczny Ustrój Rzeczypospolitej (s. 8 43). II. Polska, Europa i współczesny świat Temat 8. Polska w Europie, Polska na świecie najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej, relacje Polski z sąsiadami, polskie przedstawicielstwa zagraniczne. Jednostka dydaktyczna 36. (7) lekcja 43. (8) Scharakteryzuj relacje Polski z wybranym krajem na podstawie samodzielnie zebranych informacji. Odwołaj się do historii, polityki, gospodarki i kultury. Uczeń: przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej (Karta pracy ćwiczenie 1), charakteryzuje relacje Polski z wybranym krajem na podstawie samodzielnie zebranych informacji ( Polecenia polecenia: 1 i 2, s. 50), wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i urzędy konsularne ( Polecenia polecenia: 1 i 2, s. 50), Rozdział 7 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

21 Temat 9. We wspólnej Europie najważniejsze etapy tworzenia Unii Europejskiej, cele i zasady funkcjonowania wspólnej Europy, instytucje Unii Europejskiej, przyszłość integracji Europejskiej. Jednostka dydaktyczna 36. (7) lekcja 43. (8) cd. wymienia najważniejsze cele polskiej polityki obronnej i podjęte w tym celu inicjatywy ( Polecenia polecenie 2, s. 52). Jednostka dydaktyczna 37. (8) lekcja 44. (9) wymienia cele integracji europejskiej oraz wyjaśnia, jak w UE są realizowane zasady pomocniczości i solidarności ( Polecenia: 1 i 2, s. 57), opisuje etapy integracji europejskiej oraz wskazuje na mapie Europy starych i nowych członków Unii Europejskiej (Karta pracy ćwiczenie 1), wyjaśnia, czym się zajmują najważniejsze instytucje Unii Europejskiej (Karta pracy ćwiczenie 2), formułuje własne stanowisko na temat dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej oraz pogłębienia integracji ( Polecenia polecenie 1, s. 60). Przygotuj obchodów Dnia Europy w twojej szkole. Rozdział 8 (s ) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia. I. Człowiek i społeczeństwo

Osiągnięcia ucznia. I. Człowiek i społeczeństwo 1 Rozkład materiału 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych 3. Być w grupie społecznej 4. Razem, mości panowie! Czyli nie ma jak w grupie co wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości z podziałem na dwa zakresy wymagań. Wiadomości i umiejętności ucznia dzieli się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Lucyna Kubińska ROZDZIAŁ: USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE 1. Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy.

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ROZDZIAŁÓW W KLASIE TRZECIEJ Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. Prezydent i rząd, czyli

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA Treści edukacyjne Na podstawie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej można określić następujące

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby Plan wynikowy Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek ijego najważniejsze umiejętności Wymagania podstawowe. Uczeń: sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) Przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany jest w klasie II gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie w klasie II gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum. im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga CELUJĄCY: Uczeo wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopieo

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na czasie. strona 1 z 5. Ocena dopuszczająca (zapamiętanie)

Przedsiębiorczość na czasie. strona 1 z 5. Ocena dopuszczająca (zapamiętanie) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Przedsiębiorczość na czasie Nr dopuszczenia 427/2012 Dział Ocena dopuszczająca (zapamiętanie)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata

Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata Poziom Ocena K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Temat lekcji i liczba godzin lekcyjnych Realizowane zagadnienia z podstawy programowej MEN Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Piotr Krzesicki, Piotr Kur Małgorzata Poręba. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum

Piotr Krzesicki, Piotr Kur Małgorzata Poręba. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum Piotr Krzesicki, Piotr Kur Małgorzata Poręba Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum 1 SPIS TREŚCI I. Charakterystyka i opis programu 1. Zadania i cele edukacji w zakresie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa a program nauczania

Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II SEMESTR I l.p Zagadnienia. 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Wymagania dla ucznia wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2001 roku 1 wprowadziło na III etapie edukacyjnym - gimnazjum- przedmiot wiedza

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Kształcone umiejętności. Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Cele ogólne Cele szczegółowe Kształcone umiejętności. Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej Roczny plan dydaktyczny przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat Liczba godzin Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) Cele ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat Życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL.II

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL.II ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL.II WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA Klasa III GOSPODARKA WOLNORYNKOWA wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opracowali: 1. mgr Aleksandra Nowak 2. mgr Tadeusz Raczkowski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III. Ocena celująca: uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla PLAN WYNIKOWY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KL I L0 Opracowany i realizowany na podstawie programu DKOS 4015 76/02 wydanego przez wydawnictwo,,nowa Era Lp. Jednostka tematyczna Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo