Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2007 rok

2 Nazwa organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Siedziba i adres: Al. Ujazdowskie 37/5; Warszawa Data wpisu do rejestru i numer: 7 stycznia 1991, KRS Dane dot. członków organów wnioskodawcy: Rada Fundatorów: Tadeusz Mazowiecki (Przewodniczący), Jan Kułakowski, Piotr Nowina- Konopka, Michał Wojtczak, Henryk Woźniakowski. Rada Programowa: Piotr Nowina-Konopka (Przewodniczący), Jan Kułakowski (wiceprzewodniczący), Jan Kieniewicz, Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Wieczorek, Henryk Woźniakowski. Kuratorium: Jacek Ambroziak (Przewodniczący), Maria Gintowt-Jankowicz, Bronisław Komorowski, Witold Orłowski, Jacek Wojnarowski. Zarząd Fundacji: Anna Radwan-Röhrenschef (Prezes Zarządu), Rafał Dymek (Dyrektor Generalny), Ewa Kubuj-Gula (Dyrektor Finansowy) Cele statutowe (działalność odpłatna i nieodpłatna): działalność nieodpłatna Celami statutowymi Fundacji są: 1. Wspieranie działań politycznych i społecznych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu wspólnej Europy. 2. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. 3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury. działalność odpłatna: Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

3 Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r ok u 2007 Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwijamy programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracujemy z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, w ramach działalności statutowej, realizuje programy edukacyjne i aktywizujące koncentrujące się na trzech, głównych zagadnieniach: I. Promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska. W ramach tego komponentu Fundacja organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, dyskusje, happeningi i festyny na tematy związane z integracją europejską. Celem tych projektów jest poszerzenie wiedzy obywateli państw Unii Europejskich na tematy europejskie, włączenie ich do debaty na temat przyszłości Europy, bezpośrednie angażowanie w działania promujące integrację europejską i aktywne obywatelstwo europejskie. II. Aktywizacja społeczna obywateli, promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich. Celem komponentu jest zachęcanie do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, włączenia się w życie publiczne, w działalność na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat. Głównymi adresatami projektów są młodzież oraz nauczyciele. Fundacja próbuje nadać tym działaniom wymiar ogólnoeuropejski, poprzez angażowanie wolontariuszy nie tylko z Polski, ale także innych państw europejskich (z i spoza UE). III. Dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Polska, przez ostatnie 20 lat, zyskała ogromne doświadczenia w zakresie negocjacji członkowskich z Unią Europejską, zwiększania swojego zaangażowania w proces integracji europejskiej, jak i w przeprowadzeniu innych reform społecznopolityczno-gospodarczych. W 2007 roku Fundacja realizowała programy pomocowe na Ukrainie oraz w Gruzji. W 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana otrzymała I nagrodę Konkursu Pro Publico Bono w kategorii Kontakty dyplomatyczne i międzynarodowe, integracja europejska i dyplomacja społeczna. 1

4 Pr o g r a m y z r e a l i z o w a n e pr zez Pol s k ą Fu n dac j ę im. Rob e r ta Sc h u m a n a w r ok u 2007: I. Komponent Promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska. 1. XIV Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana 2. Debaty europejskie 3. Seminaria europejskie 4. Seminaria polsko-niemieckie ( Jak Europa zmieniła polsko-niemieckie sąsiedztwo? ) 5. Seminaria francuskie ( Współczesna Francja ) 6. Gra internetowa Become a Member of European Parliament 7. Lokalne Spotkania Europejskie 8. Europejski happening burzenie Muru Berlińskiego 9. Polski Kalendarz Europejski II. Komponent Aktywizacja społeczna obywateli, promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich. 1. Szkolne Kluby Europejskie 2. Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich 3. Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? ( Młodzież-Rolnictwo-UE ) 4. Młodzież-Praca-Unia Europejska i konkurs Moja firma w UE 5. Aktywny obywatel 6. Wolontariat europejski III. Komponent Dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-politycznogospodarczej. 1. Razem w Europie 2. Europejskie doświadczenia edukacyjne dla Ukrainy 3. Europejski system edukacji prawa jak to działa? 4. Strategia promocji Tbilisi 5. Portal Tri.net.pl 6. Forum Ukraińsko-Polsko-Niemieckie w Warszawie 2 Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

5 I. Ko m p on e n t Pr o m o w a n i e i de i i n t e gr ac j i eu rope jsk ie j i e du k ac ja eu rope jsk a 1. XIV Pol s k i e Sp o t k a n i a Eu rope jsk ie i Pa r a da Sc h u m a n a Polskie Spotkania Europejskie (PSE) to największe wydarzenie, organizowane corocznie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Celem projektu było szerzenie idei integracji europejskiej oraz mobilizacja do aktywnego obywatelstwa europejskiego, a także promocja Unii Europejskiej w Polsce, jak i przedstawienie naszego kraju jako państwa pozytywnie nastawionego do jednoczenia kontynentu. Motywami przewodnimi XIV PSE były: 50-siąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich oraz prezydencja niemiecka w Unii Europejskiej. Tradycyjnie, w ramach PSE, wręczono też Polską Nagrodę Europejską, przyznawaną za zasługi na rzecz integracji europejskiej. Laureatem w 2007 roku został prof. Leszek Balcerowicz. W wydarzeniu, które trwało od 7 do 12 maja, udział wzięło około 7 tysięcy osób z terenu całej Polski, a także pozostałych państw UE. XIV Polskie Spotkania Europejskie składały się z 3 głównych elementów: - Parady Schumana - Miasteczka Europejskiego - Seminariów i konferencji Ad. A) Parada Schumana Parada Schumana to kolorowa manifestacja, która rokrocznie przemierza ulice Warszawy, wyrażając swoje poparcie dla idei integracji europejskiej. Uczestnikami tego wydarzenia są tysiące ludzi z Polski i zagranicy. Tegoroczna Parada Schumana odbyła się 12 Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a maja. Rozpoczęła się o godzinie na Placu Bankowym, gdzie zgromadzonych uczestników powitali zaproszeni goście na czele z komisarz Danutą Hübner, Prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, Szefową Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Różą Thun, Dyrektorem Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Jackiem Safutą, Ambasadorem Niemiec Reinhardem Schweppe, Tadeuszem Mazowieckim, eurodeputowanymi, aktorami i artystami. Na Placu Bankowym zgromadziło się ok osób, a także kolorowe pojazdy, z których przez cały czas trwania Parady płynęła muzyka. O godzinie Parada wyruszyła z Placu Bankowego i przeszła ulicami Warszawy (Marszałkowską i Świętokrzyską) na Nowy Świat. W Paradzie wzięli udział przedstawiciele Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski, orkiestry, grupy regionalne, euroentuzjaści, politycy, dziennikarze, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, goście zagraniczni, grupy artystyczne oraz mieszkańcy Warszawy. Ad. B) Miasteczko Europejskie Na ulicy Nowy Świat zbudowane zostało edukacyjne Miasteczko Europejskie, w którym uczestnicy Parady mogli zdobyć informacje i wiadomości na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, działań organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej w temacie europejskim. W Miasteczku wystawiły się między innymi Parlament Europejski, Komisja Europejska, Centrum Edukacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ambasada Niemiec, pozostali partnerzy oraz patroni XIV Polskich Spotkań Europejskich. Miasteczko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko uczestników Parady, ale również Warszawiaków, którzy już od godziny 3

6 korzystali z wystawionych materiałów oraz organizowanych konkursów. W skład Miasteczka wchodziło 30 namiotów (w kolorach żółtym i niebieskim, z dostępem do elektryczności) oraz profesjonalna, zadaszona scena wraz z podestem dla mediów. Na scenie zaproszeni goście powitali nadejście Parady Schumana. Wręczona została także Polska Nagroda Europejska. Laureat - Profesor Leszek Balcerowicz - uhonorowany został za odwagę i konsekwencję w zbliżaniu polskiej gospodarki do standardów europejskich. Punktem kulminacyjnym wydarzeń odbywających się na scenie było odśpiewanie urodzinowej Ody do Radości i próba pobicia Rekordu Guinnessa. Po zakończeniu części oficjalnej zorganizowano konkursy, w których uczestnicy Parady mogli wygrać pamiątki z podpisami znanych osobistości świata kultury i mediów. Na zakończenie imprezy odbył się koncert Kasi Kowalskiej, którego współorganizatorem było Miasto Stołeczne Warszawa. W Miasteczku Europejskim udział wzięło około 6500 osób. W opinii wielu uczestników było to bardzo udane przedsięwzięcie. XIV Polskie Spotkania Europejskie spotkały się także z bardzo dużym zainteresowaniem mediów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Ad. C) Seminaria Europejskie Pomiędzy 5 a 13 maja 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowała cykl seminariów poświęconych tematyce europejskiej. Partnerami wydarzeń były znane i szanowane instytucje i organizacje. Harmonogram cyklu: 7 maja 2007 roku, poniedziałek Plany rozmieszczenia tarczy antyrakietowej w kontekście Europejskiej Polityki Obronnej. Organizator: Collegium Civitas, Koło Naukowe Integracji Europejskiej Czy Polsce potrzebny jest Traktat Konstytucyjny? Od swobód gospodarczych do bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej. Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Europejskiego 8 maja 2007 roku, wtorek Kontrowersje wokół Traktatu Konstytucyjnego proces ustawodawczy. Organizator: Centrum Młodych Dyplomatów Miejsce chrześcijaństwa w preambule Traktatu Konstytucyjnego UE. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii Znaczenie Traktatu Rzymskiego wczoraj i dziś. Organizator: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 9 maja 2007 roku, środa Aby zakupy sprawiały radość - instrumenty ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej. Organizator: Europejskie Centrum Konsumenckie 10 maja 2007 roku, czwartek Ewolucja Trybunału Sprawiedliwości od 1957 roku. Organizator: Ambasada Republiki Francuskiej, Instytut Francuski Better Regulation, e-government and e-administration in Poland and Europe. Organizator: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec 11 maja 2007 roku, piątek Młodzi Polacy i Niemcy: Razem dla przyszłości Europy. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera Wartości i perspektywy Europy jutra. 50-lecie Traktatów Rzymskich. Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Gdzie kończy się Europa? Organizator: Instytut Spraw Publicznych Prezentacja rosyjskojęzycznego kwartalnika Europa. Organizator: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 12 maja 2007 roku, sobota Polskie Spotkania Europejskie goszczą w DaimlerChrysler. Organizator: DaimlerChrysler Automotive Polska 13 maja 2007 roku, niedziela Polska myśl o zjednoczeniu Europy Organizator: Zamek Królewski w Warszawie Koncert: Muzyka, instrumenty i taniec Europy Organizator: Zamek Królewski w Warszawie XIV Polskie Spotkania Europejskie oraz Parada Schumana poprzedzone zostały zakrojoną na szeroką skalę kampanią promocyjną, w skład której wchodziły między innymi: Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

7 - promocja na ulicach Warszawy na dwóch autobusach komunikacji miejskiej (w terminie 15 kwietnia 15 maja 2007 roku), - promocja w innych środkach komunikacji miejskiej (32 metroboardy na stacjach stołecznego metra w terminie 1 15 maja 2007 roku), - promocja na ulicach Warszawy oraz na uczelniach, w szkołach i innych miejscach publicznych poprzez plakaty (200 plakatów rozwieszanych od 15 kwietnia 2007 roku), promocja w mediach: - 6 reklam w Gazecie Wyborczej (wydanie stołeczne) w terminie 7-12 maja 2007 roku, - specjalna wkładka do Gazety Stołecznej o nakładzie egzemplarzy w terminie 5 maja 2007 roku, - promocja w materiałach informacyjnych zamieszczanych w prasie krajowej i lokalnej (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Metro, Dziennik, Echo Miasta), - promocja w lokalnych, ogólnokrajowych i europejskich mediach (Polskie Radio, Radio Warszawa, TVP3, TVP Polonia, Superstacja, EuroNews), - informacje na stronach internetowych Fundacji (www.schuman.org.pl) oraz Partnerów wydarzenia, - informacje publikowane przez Patronów Medialnych projektu, - informacje i materiały prasowe dostarczane dziennikarzom (między innymi podczas specjalnej konferencji prasowej), - informacje kolportowane podczas innych wydarzeń organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Relacje z PSE ukazały się w wielu stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w prasie (m.in.: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Metro, Echo Miasta, Dziennik, Trybuna, Życie Warszawy, PR1, PR3, Radio BIS, Radio Warszawa, Radio PIN, Radio VOX, TVP1, TVP2, TVP3, TVN 24, Superstacja). Współorganizatorem projektu był Parlament Europejski. Wśród głównych partnerów znaleźli się: Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Schumana (Paryż), Fundacja Hertie, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Polska Telefonia Cyfrowa (operator sieci ERA), Fortis Bank, Linklaters, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Miasto Stołeczne Warszawa. Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 2. De b at y eu rope jsk ie Polska Fundacja im. Roberta Schumana stawia sobie za cel inicjowanie dyskusji na tematy związane z integracją europejską wśród organizacji pozarządowych, mediów, polityków, ekspertów i innych środowisk opiniotwórczych. Partnerami projektu były Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Roberta Schumana. W roku 2007 zorganizowaliśmy następujące debaty, poruszające problematykę integracji: a) Śniadania europejskie. Śniadania to poranne debaty i dyskusje o tematyce europejskiej, w kameralnym gronie, adresowanie do ekspertów, polityków, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim Śniadania Europejskiego, które odbyło się 2 lutego w Kawiarni Antrakt w Warszawie, było pytanie o granice Europy polityczne, geograficzne oraz kulturalne. Odpowiedzi na nie szukało wielu znamienitych gości - wśród osób inicjujących dyskusję znaleźli się: Klaus Bachmann ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Marek Nadolski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Olaf Osica z Centrum Europejskiego Natolin. Kolejne śniadanie odbyło się w Dniu Europy 9 maja. Celem spotkania było zaprezentowanie wydanej przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Strategii dla Europy (w ramach Polskiego Kalendarza Europejskiego ) prezentującej opinie ekspertów na temat wyzwań stojących obecnie przed Unią Europejską. W dyskusji udział wzięli autorzy Strategii Paweł Świeboda - Prezes demoseu- ROPA - Centrum Strategii Europejskiej, Stephan Raabe Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Ośrodka Studiów Wschodnich, Henryk Woźniakowski Prezes Wydawnictwa Znak, Witold Orłowski z PricewaterhouseCoopers Polska oraz Katarzyna Tymowska reprezentująca Polską Konfederacje Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie Polskiej Nagrody Europejskiej prof. Leszkowi Balcerowiczowi. Laudację na cześć laureata wygłosił Tadeusz Mazowiecki. b) Konferencja Europa +/- 50. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 50-tej rocznicy 5

8 podpisania Traktatów Rzymskich. W dwudniowej konferencji udział wzięło prawie stu reprezentantów środowisk naukowych, organizacji społecznych, mediów i polityków. Celem inicjatywy była refleksja nad dotychczasowymi dziejami integracji europejskiej oraz dyskusja nad wyzwaniami na kolejne 50 lat w trzech wymiarach politycznym, gospodarczym oraz społeczno-kulturowym. Wśród zaproszonych mówców znaleźli się m.in.: Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Komorowski, Dariusz Rosati, Krzysztof Szczerski, Róża Thun, Cezary Michalski, Łukasz Lipiński, Piotr Semka, Edward Haliżak, Alojzy Nowak, Waldemar Kuczyński, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska oraz wielu innych uznanych ekspertów. 3. Se m i n a r i a eu rope jsk ie Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów, połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy integracji europejskiej, sytuacji politycznej i gospodarczej w UE oraz w państwach członkowskich, funkcjonowania i celów UE, bieżących problemów w procesie integracji europejskiej. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów problematyką unijną i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Seminaria prowadzone są przez wykładowców gościnnych uznanych specjalistów w poruszanych dziedzinach. Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Począwszy od jesieni 2007 seminaria odbywają się pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W każdym seminarium uczestniczy przeciętnie ok. 30 osób. W roku 2007 zorganizowano następujące spotkania: 6 Data Temat Goście 15 stycznia Polityka Rosji na Kaukazie Maciej Falkowski (Ośrodek Studiów Wschodnich) i w Azji centralnej 25 stycznia Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej - Szansa czy konkurencja dla Polski? Wojciech Paczyński (CASE), Mateusz Walewski (CASE), Ewa Sadowska-Cieślak (doradca CASE, NBP i OECD), Jacek Wojciechowicz (Bank Światowy) 26 lutego UE-27. Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej Gabriel Constantin Bârtaş Ambasador Rumunii w Polsce, Ivan Naydenov Ambasador Bułgarii w Polsce Prof. Stefan Meller 8 marca Polska a niemiecka prezydencja: jaka Europa? 26 marca Reforma Unii Europejskiej Jerzy Kranz (SGH) 2 kwietnia Białoruś przełom? Lekcja Prezentacja filmu Mirosława Dembińskiego białoruskiego 24 kwietnia Prezydencja Słowenii w UE Jožef Drofenik Ambasador Słowenii w Polsce, Matej Prevolšek radca ambasady 21 maja Kwestia cypryjska w Europie Artur Adamczyk (Uniwersytet Warszawki) 28 maja Saksy polskie- bilans 3 lat migracji zarobkowej Polaków 15 października 3 lata członkostwa polski w Unii Europejskiej 29 października Traktat reformujący czy na pewno nowa wizja Europy 12 listopada Rozszerzenie Strefy Schengen czy jesteśmy na to przygotowani? 26 listopada Współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej 10 grudnia Polityka europejska Francji pod rządami Nicolasa Sarkozy ego Piotr Broda-Wysocki (UKSW) Łukasz Lipiński (Gazeta Wyborcza), Rafał Rudnicki (PKE) Marek Cichocki (Centrum Europejskie Natolin) Anna Kasińska (MSZ) Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski), Piotr Niemczyk Joanna Różycka (PFRS) Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

9 4. Se m i n a r i a p ol s ko-niemieckie ( Ja k z j e dn o c z on a Eu r opa z m i e n i ł a p ol s koniemieckie s ą s i e d z t w o? ) uczestniczą wykładowcy gościnni. Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W każdym seminarium uczestniczy przeciętnie ok. 30 osób. W roku 2007 zorganizowano następujące spotkania: Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy stosunków polsko-niemieckich, historii Niemiec, niemieckiej polityki europejskiej, sytuacji społeczno-politycznej-gospodarczej tego kraju. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów tematyką niemiecką i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Moderatorami seminariów są Adam Krzemiński publicysta Polityki i uznany ekspert od spraw niemieckich oraz Hubert Knirsch radca Ambasady Niemiec w Warszawie. W niektórych seminariach Data Temat Prowadzący 4 stycznia Życie na podsłuch metody działań Stasi Adam Krzemiński 8 marca Polska a niemiecka prezydencja: jaka Europa?. Stefan Meller, Adam Krzemiński 22 marca Czy Polacy i Niemcy mogą przełamać się Adam Krzemiński przeszłością? 29 marca Czy Polacy i Niemcy mogą przełamać się przeszłością? Adam Krzemiński cz. II 19 kwietnia Matka Polka. Matka Niemka Adam Krzemiński 26 kwietnia Matka Polka. Matka Niemka cz. II. Adam Krzemiński 24 maja Powiedzieć sobie wszystko? Sposoby konstruktywnego podejścia do trudnych tematów historii polsko-niemieckiej Gregor Thum 18 października Polska i Niemcy. Trudne sąsiedztwo w Europie dziś i jutro 8 listopada Nie tylko Wiene i Wenders. Co nam mówi kino niemieckie? 15 listopada Od Lutra po Bauhaus. Sztuka i skarby kultury z muzeów niemieckich. 6 grudnia Berlin - Waszyngton. Stan i perspektywy stosunków niemiecko - amerykańskich. Stephan Raabe, Anna Radwan- Röhrenschef, Agnieszka Łada, Adam Krzemiński, Klaus Ziemer, Hubert Knirsch Zdzisław Pietrasik, Janusz Wróblewski, Adam Krzemiński Anna Kuśmidrowicz-Król Richard Rorvig, Hubert Knirsch Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 7

10 5. Se m i n a r i a f r a nc u s k i e ( Ws p ó ł c z e s n a Fr a nc ja ) Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją, który rozpoczął się w październiku 2007 roku. Tematyka seminariów dotyczy historii Francji, francuskiej polityki europejskiej, sytuacji społeczno-politycznej-gospodarczej tego kraju. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów tematyką francuską i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Ekspertami seminariów są wykładowcy gościnni. Partnerem projektu jest Fundacja Roberta Schumana z Paryża, seminaria odbywają się pod patronatem Ambasady Republiki Francji w Warszawie. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W każdym seminarium uczestniczy przeciętnie ok. 30 osób. W roku 2007 zorganizowano następujące spotkania: Data Temat Prowadzący 10 października Peopolizacja francuskiej sceny politycznej Stéphan Crouzat, Bernard Margueritte, Konrad Niklewicz 24 paźdzeirnika Przedmieścia 2 lata później Djamel Hamzaoui, Damien Thiriet 7 listopada République irreprochable. 6 miesięcy prezydentury Nicolasa Sarkozy ego Jean-Claud Nolla, Bartłomiej Zdaniuk 21 listopada Partia Socjalistyczna rok po wyborze Ségèlene Royal na kandydatkę na prezydenta Damian Thiriet, Jean-Yves Leconte 5 grudnia Jak wyjechać do Francji? Maria Koralewska, Adam Drzierzgwa 19 grudnia Mój ulubiony ser, czyli o francuskiej kuchni David Tisserant, Andrzej Daszkiewicz 8 6. Gr a i n t e r n e t o w a b e m e p.eu W okresie do marca 2007 roku prowadziliśmy stronę internetową której głównym elementem była gra symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Portal był początkowo prowadzony w języku polskim, a od września 2006 także po angielsku i francusku, co umożliwiło włączenie się do gry obywateli innych państw unijnych. Łącznie w grze udział brało około osób. Gra opierała się na symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Symulacja, tak bardzo jak to było możliwe, odzwierciedlała bieżące wydarzenia i problemy, którymi zajmował się Parlament Europejski w danym momencie. Uczestnicy projektu, na wzór prawdziwych deputowanych, mogli dyskutować na temat aktów prawnych poddanych pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. Gracze mieli też możliwość głosować nad stworzonymi przez siebie aktami prawnymi i odpowiadać na pytania dotyczące Unii Europejskiej i europejskich instytucji. Projekt zrealizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim, Fundacją Roberta Schumana i Fundacją Konrada Adenauera. 7. Lok a lne Sp o t k a n i a Eu rope jsk ie Lokalne Spotkania Europejskie (LSE) to cykl akcji ulicznych, przedstawień kulturalnych, konkursów i innych akcji organizowanych wspólne z partnerami lokalnymi (organizacjami pozarządowymi, klubami europejskimi i szkołami) na terenie całego kraju, w znacznej części w małych ośrodkach. Tematem przewodnim LSE była 50-siąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Partnerem projektu był Parlament Europejski. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło ok osób. W 2007 roku zorganizowano następujące Lokalne Spotkania Europejskie: Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

11 Data Nazwa partnera lokalnego Lokalizacja września Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd.-Zach. Mazowsza gminy: Ujazd, Rokiciny, Rogów 27 września Zespól Szkół Ponadgimnazjlanych w Somoninie Somonino im. J. Wybickiego 06 października Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Policealna Jelenia Góra Szkoła dla Dorosłych 13 października Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Opole Kochanowskiego w Opolu 16 października Stowarzyszenie Europa i my Nasielsk 06 grudnia Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej Bytom 10 grudnia Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Oleśnica 14 grudnia Gimnazjum nr 1 w Głogowie Głogów 8. Eu rope jsk i h a ppe n i ng bu r ze n i e Mu ru Be r l i ń sk i e g o 3 października Polska Fundacja im. Roberta Schumana w niekonwencjonalny sposób upamiętniła Zjednoczenie Niemiec. Na Placu Konstytucji w Warszawie dokonano zburzenia symbolicznego Muru Berlińskiego. W happeningu udział wzięło około 100 osób mieszkańców Warszawy, uczniów i nauczycieli stołecznych szkół. Celem akcji było zwrócenie uwagi mediów na pozytywne aspekty stosunków polsko-niemieckich, w szczególności systematyczne zwiększanie się zaufania pomiędzy obydwoma narodami i reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego. 9. Pol s k i Ka l e n da r z Eu rope jsk i Polski Kalendarz Europejski jest magazynem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Jego odbiorcami są szkolne kluby europejskie, organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej oraz młodzież i studenci. Jest bezpłatnie kolportowany wśród odbiorców (w nakładzie zależnym od numeru między 1000, a 2500 egzemplarzy). W roku 2007 wydano następujące numery Polskiego Kalendarza Europejskiego: 1. Polski Kalendarz Europejski 01/2007. W numerze: Demokracja czeka na Twój głos! Kalendarium historia i teraźniejszość Europy; Parada Schumana 2007 i urodziny Europy; Programy Fundacji; Aktywnie i świadomie symulacja obrad Senatu RP; Zarządzanie kryzysowe czyli prezydencja niemiecka; Wirtualny Parlament Europejski. 2. Polski Kalendarz Europejski 02/2007. Numer poświęcony Polskim Spotkaniom Europejskim Polski Kalendarz Europejski 05/2007. Strategia Polski w UE artykuły ekspertów na temat polskich wyzwań w Unii Europejskiej. 4. Polski Kalendarz Europejski 07-08/2007. W numerze: Prezydencja portugalska. Lokalne Spotkania Europejskie. Schuman dla dziennikarzy. 5. Polski Kalendarz Europejski 09-10/2007. W numerze: Fundacja Schumana laureatem konkursu Pro Publico Bono. Urodziny Tri. netu. Punkt Informacyjny UE już otwarty. Partnerem wydawnictwa w roku 2007 były Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Schumana oraz Parlament Europejski. Po l s k a Fu n d ac j a im. Ro b e r t a Sc h u m a n a 9

12 II. Ko m p on e n t Ak t y w i z ac j a spo łeczna o b y w a t e l i, p r o m o w a n i e w a r t o ś c i de mok r at yc z n ych i o b y w a t e l s k i c h Sz kol n e Klu b y Eu rope jsk ie (SKE) W polskich szkołach istnieje ponad 3000 nieformalnych klubów skupiających uczniów i nauczycieli zainteresowanych integracją europejską. SKE, oprócz mniej licznych organizacji pozarządowych, są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana utrzymuje stały kontakt z ponad 1000 klubów. Szkolne Kluby Europejskie odegrały ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej przed referendum akcesyjnym. Tysiące uczniów i nauczycieli organizowało spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. Jednakże działalność Klubów będzie niezwykle cenna także w przyszłości idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieży należy stworzyć możliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Szkolne Kluby Europejskie są doskonałym miejscem gdzie można realizować powyższe cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas. Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspomaga działalność Klubów poprzez organizację dla nich seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań w szkołach. Posiadamy także własną bazę SKE, zawierającą około 1600 rekordów. 2. Mi ę d z y n w a r o d o w y Zja zd Sz kol n yc h Klu b ów Eu rope jsk ich Grupą docelową wydarzenia (22-25 listopada) byli członkowie oraz opiekunowie młodzieżowych Klubów Europejskich oraz szkół aktywnych w tematyce integracji kontynentu z terenu całej Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem projektu był pan-europejski charakter wydarzenia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele krajów zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego (od Hiszpanii po Polskę i Słowację), doświadczeń w procesie integracji europejskiej (kraje założycielskie jak np. Niemcy, Francja, Włochy; państwa Europy Zachodniej, które weszły do Wspólnot Europejskich w późniejszym okresie, jak i nowe kraje członkowskie z Europy Środkowej), jak i kulturowym, narodowościowym oraz religijnym (co jest szczególnie istotne w kontekście ogłoszonego przez Komisję Europejską roku 2008, jako Roku Dialogu Międzykulturowego w Europie). W całym Zjeździe udział wzięły 64 osoby 18 z Polski, 6 z Niemiec, 6 z Czech, 12 z Hiszpanii, 3 ze Słowacji, 6 z Włoch, 7 z Łotwy, 3 z Węgier, 3 z Francji. Partnerami projektu byli Komisja Europejska oraz Fundacja Konrada Adenauera. Główną część Zjazdu stanowiły zajęcia warsztatowe, które w praktyczny sposób przybliżały tematykę europejską, a także metody pracy oraz działalności Klubów Europejskich. Podczas prowadzenia warsztatów posłużono się m.in. metodologią symulacji. Uczestnicy zostali Opis dzi a ł a lności p r o w a d z o n e j w r o k u 2007

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Wprowadzenie Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2013 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 1. SKN PROGRESS Progress Accounting Competition - Ogólnopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa tel./fax: (22) 828 13 06 e-mail: tdw@tdw.org.pl, http://www.tdw.org.pl SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2013 rok Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo