131/2011. Zapomniany tor. Okazyjny bilet powrotny, czyli kolej na samorządy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "131/2011. Zapomniany tor. Okazyjny bilet powrotny, czyli kolej na samorządy. www.ingmina.pl"

Transkrypt

1 131/2011 Zapomniany tor Okazyjny bilet powrotny, czyli kolej na samorządy I

2 Lodowisko sport i rekreacja dla każdego Jesteśmy producentem najlepszych lodowisk profesjonalnych i rekreacyjnych w Polsce. Nasze lodowiska to, m.in. bezstopniowa regulacja mocy chłodniczej sterowana obciążeniem cieplnym płyt, systemy odzysku zimna ze śniegu usuniętego przy konserwacji oraz całkowitego odzysku ciepła wypompowanego z płyty, betonowa płyta lodowiska wykonana bez nacinania dylatacji, czy kontrolowana laserowo grubość tafl i lodowej. W naszych maszynowniach używamy kompresorów fi rmy MYCOM. Tej samej, która wyposaża w kompresor amerykańskie promy kosmiczne. Zapewniamy pełny zakres profesjonalnej obsługi począwszy od doradztwa technicznego i projektowana, poprzez dostawę, montaż, rozruch instalacji oraz serwis. Proponujemy montaż kompletnych lodowisk jako inwestor zastępczy bądź inżynier kontaktu pod klucz. Przygotujemy i zmontujemy lodowisko z którego można będzie korzystać o każdej porze rok i w każdych warunkach. Naszym dziełem było lodowisko wykonane po raz pierwszy w Polsce z naturalnego lodu na 10 Piknik Olimpijski, które funkcjonowało w pełnym słońcu przy temperaturze +25 st. C na otwartej przestrzeni. Dostarczymy dodatkowe wyposażenie niezbędne do bieżącego funkcjonowania lodowiska. Firma TOL wybudowała również w Tychach w 2008 r. pełnowymiarowe boisko piłkarskie z podgrzewaną sztuczną nawierzchnią. W instalacji technologicznej ogrzewania zastosowano najwyższej jakości rury PEX-a. Firma Budowa Lodowisk TOL wraz z Polskim klubem Infrastruktury Sportowej kierując się hasłem Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko opracowała poradnik wskazując, jak przystosować istniejące już boiska orlik do funkcji zimowej. Projekt ten pod nazwą Pingwin pozwoli młodzieży utrzymać sprawność fi zyczną przez cały rok, a właścicielom obiektów sprawnie je wykorzystywać. Realizujmy w ten sposób cel nadrzędny fi rmy udział w rozwijaniu infrastruktury sportowej mający wpływ na kondycję i jakość życia społeczeństwa. Wiemy, co trzeba w tym celu zrobić i skutecznie wypełniamy tę dewizę konkretami wzrastającą liczbą lodowisk. Warto z nami je budować. Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o Warszawa ul. Widok 19 lok. 197 tel. +48 (22) tel./fax. +48 (22) tel. kom Katowice ul. Porcelanowa 8 tel/fax: + 48 (32) tel. kom II

3 W numerze: Prawo i życie 2 W jaki sposób gmina może stać się właścicielem linii kolejowej? Bilet powrotny 4 Zamknięte linie kolejowe w krajobrazie Przedgórza Sudeckiego i próba ich reaktywacji Smutne kolei koleje losu 10 Biurokracja kontrolowana 13 Nie patrzmy na lokalne sprawy w kategoriach walki. Odrzućmy tę logikę. Ustawa buduje procedury dla współpracy Zamawianie usług finansowych 14 Zamówienia publiczne w samorządach Prestiż zobowiązuje 19 Przestrzeń dla wszystkich 20 Przykłady inspiracji 24 Informacja przestrzenna w zadaniach gminy Fundacja Promocji Gmin Polskich w partnerstwie z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. przystąpiła do realizacji programu wspierającego budowę tras turystycznych na nieczynnych torach kolejowych. Ta niszczejąca nieraz infrastruktura mogłaby jeszcze, jak pokazuje wiele przykładów z państw zachodnich, być jeszcze konstruktywnie wykorzystywana. Adresatami programu są samorządy terytorialne, które mogą przejmować grunty i należącą do nich infrastrukturę kolejową szyny, podkłady, linie energetyczne i telekomunikacyjne, światłowody itp. Skorzystają na tym mogą mieszkańcy i turyści, dla których na nieczynnych już torach powinna powstawać nowa infrastruktura służąca aktywizacji turystycznej i rekreacji np. drezyny, szlaki i atrakcje turystyczne. Celem tego programu jest więc rewitalizacja otoczenia zamkniętych linii kolejowych poprzez budowę na nich ścieżek do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, a tam gdzie jest to możliwe wykorzystania pojazdów szynowych, np. zabytkowych pociągów lokomotyw i wagonów, drezyn, tramwajów, także konnych oraz adaptacja nieczynnych peronów i dworców oraz innych obiektów i budynków kolejowych na potrzeby turystyki i rekreacji. Obecnie zamkniętych jest ok km torów, w większości przebiegających przez atrakcyjne turystycznie tereny we wszystkich regionach. Ponadto w każdym województwie są także linie kolejowe wyłączone z ruchu i czekające na decyzję co do ich dalszego losu, który leży w zasadzie w rękach samorządów. Decyzja po stronie Polskich Linii Kolejowych bowiem już w zasadzie zapadła utrzymywanie i remontowanie tych szlaków jest nieopłacalne ze względu na znikomą liczbę połączeń i małe zainteresowanie pasażerów. O wznowieniu połączeń zdecydować mogą samorządy, pod warunkiem, że przejmą linię i będą ją utrzymywać. Jeśli nie linię czeka likwidacja. Ale i wtedy może ona stać się własnością samorządu i także służyć, choć już w innej roli, lokalnym społecznościom. Jak samorząd lokalny może wpierać rozwój lokalnej infrastruktury kolejowej na inne, niż transportowe cele piszemy w obecnym wydaniu Gminy. Polecamy szczególnie artykuł Pani Magdaleny Wierzbickiej, architekta krajobrazu pt. Bilet Powrotny, prezentujący dobre przykłady w tym obszarze z Pogórza Sudeckiego. Nieco mniej optymistyczny w swoim wydźwięku jest artykuł Andrzej Banasia, eksperta zamówień publicznych, pt. Smutne kolei koleje losu, ale również polecamy go Państwa uwadze. Z zagospodarowaniem przestrzeni kolejowej wiąże się kwestia planowania przestrzennego i wykorzystywania do tego celu nowoczesnych technologii przetwarzania geoinformacji GIS. Niedawno zakończył się projekt edukacyjny w tym obszarze Akademia INSPIRE, prowadzony przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID. Szczególnie interesujące są dobre przykłady wykorzystania informacji przestrzennej w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć rozwoju lokalnego. Przodują w nich laureaci konkursu Akademii INSPIRE Bolesławiec, Gorzów Wielkopolski, Tworóg i Zagórz. Zapraszamy do lektury! czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych Partner GMINY WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut, ul. Jaworzyńska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , , Redaktor naczelny Mikołaj Niedek, Redaktor odpowiedzialny Wojciech Koczanowicz Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta, Klaudia Sanetra Urszula Ciołeszyńska, Krzysztof Malinowski Biuro Wydawnictw Informacyjnych: Dyrektor Katarzyna Iwaniuk, Anita Pawelec koordynator komunikacji internetowej, Krzysztof Jaszczuk marketing, Przemysław Rogucki marketing, reklama, e.mail: Współpraca Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej i eksperci ISSN

4 W jaki sposób gmina może stać się właścicielem linii kolejowej? Prawo i życie Realizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich w partnerstwie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt Wędrujemy kolejowym szlakiem polegający na przejmowaniu przez gminy zamkniętych linii kolejowych na cele turystyczne i rekreacyjne spotyka się z dużym zainteresowaniem samorządów. W lutym Fundacja rozpoczęła proces wstępnej rekrutacji gmin do programu. Tylko w Województwie Dolnośląskim na 34 listy intencyjne pozytywnie odpowiedziało już 19 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tylko 2 gminy odmówiły udziału w projekcie argumentując to brakiem środków na zagospodarowanie linii kolejowej. Z pozostałych mamy pozytywne sygnały, ale trwa tam jeszcze procedura uzgodnień i oczekiwanie na decyzję rad gmin. W tej sytuacji warto poznać zasady przejmowania linii kolejowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Procedury prawno-formalne odnośnie możliwości przekazania przez PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowych wraz z liniami kolejowymi normują przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz.789). Ustawa ta reguluje zarówno sposób przekazywania linii kolejowych czynnych i nieczynnych w celu utrzymania ruchu kolejowego, jak i przekazywanie linii zamkniętych na inne cele, ale służące wykonywaniu zadań własnych gminy. Zasadę przekazania linii kolejowych w celu utrzymania ruchu reguluje art. 18a ustawy z dnia 8 września 2000 r., w myśl którego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. albo PKP S.A. w porozumieniu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mogą, za zgodą ministra do spraw transportu, nieodpłatnie przekazać linię kolejową niebędącą linią o znaczeniu państwowym na własność jednostce samorządu terytorialnego, w celu wykonywania przewozów kolejowych, przy zachowaniu istniejącego połączenia z siecią kolejową w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez tę jednostkę. Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym jest zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Mienie PKP S.A w tym grunty po zlikwidowanej linii kolejowej może być również przekazane w drodze umowy na własność jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu. PKP S.A zgodnie z art. 39 ust 4 w/w aktu prawnego dysponuje również prawem zlikwidowania lub nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub państwowym jednostkom organizacyjnym mienia, którego zagospodarowanie poprzez wnoszenie do Spółek z Grupy PKP, sprzedaż, oddanie do odpłatnego korzystania, a także zbywanie nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymania. Jednostka samorządu terytorialnego w świetle art. 9 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym- może przejąć nieodpłatnie linię kolejową lub odcinek linii kolejowej w zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji, w sytuacji gdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszczyna postępowanie likwidacyjne tej linii lub odcinka linii kolejowej. W sytuacji gdy postępowanie likwidacyjne linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej nie będącej linią o znaczeniu państwowym, prowadzone przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. nie zostanie wstrzymane w żaden ze sposobów opisanych w art. 9 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, właściwy minister do spraw transportu w drodze decyzji wyraża zgodę na jej likwidację. Decyzja właściwego ministra do spraw transportu lub stosowna uchwała Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dotyczy likwidacji linii kolejowych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym Dz. U. Nr 96, poz. 591 z 1997r. z późn. zm. przepisy obowiązywały do 24 maja 2003 r.) stanowi podstawę do złożenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniosku do PKP S.A. o wyłączenie z umowy oddania do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi Nr D50-KN-1L/01 z dnia r. (D50) likwidowanej linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej wraz z środkami trwałymi oraz gruntami wchodzącymi w skład likwidowanego mienia. Po wyłączeniu z umowy D50 majątku likwidowanej linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej, ewidencjonowany jest on na stanie środków trwałych PKP S.A. Prawo daje zatem jednostkom samorządu terytorialnego kilka dróg przejmowania linii kolejowych w zależności od celu, jakiemu miałyby w przyszłości służyć. Z punktu widzenia programu Wędrujemy kolejowym szlakiem istotny jest art. 39 ww. ustawy, który umożliwia przejęcie zamkniętej linii i przynależnych jej gruntów przez gminy na realizację jej własnych zadań. Na tę możliwość zwraca uwagę Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zbigniew Szafrański, zachęcając gminy do przejmowania nieczynnych linii kolejowych podczas regionalnych spotkań z samorządami nt. przyszłości infrastruktury kolejowej, które odbywają się w czasie pierwszego półrocza br. Przypomina przy tej okazji, że przejęte grunty mogą być przez gminy wykorzystane do budowy tras turystycznych 2

5 i rekreacyjnych, ale jednocześnie mogą służyć unowocześnianiu infrastruktury komunalnej wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych, telefonicznych itp. Jednak trzeba przyznać, że przepisy ustawy nie są precyzyjne. Stanowią one, że PKP S.A. może przekazać gminom mienie, w tym grunty, kiedy względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania. Może, ale nie musi. I PKP S.A. korzysta z tej alternatywy, przeciągając, a nawet utrudniając procedury. Widząc zainteresowanie gmin, próbuje im te grunty sprzedać, bądź przekazać w zamian za zaległości podatkowe. I choć nie jest to zgodne z jednym przepisem, który mówi, że może je przekazać nieodpłatnie, to jest zgodne z innym zapisem, który mówi o nieodpłatnym przekazaniu, jeśli nie uda się tego mienia np. sprzedać. Wiele gmin zniechęciły te nie do końca jasne procedury i zrezygnowały z przejęcia zamkniętych linii. Inne, po miesiącach a nawet latach negocjacji, przejęły najczęściej w zamian za zobowiązania podatkowe majątek kolejowy, który dzisiaj pełni już inną funkcję, najczęściej służąc rozwojowi turystyki w regionie. Dlaczego tak się dzieje, pytamy Dyrektor Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ewę Świniarską. Jak się okazuje przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka, ale odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest jak najbardziej zainteresowana przekazaniem do samorządów linii nieczynnych z decyzjami o likwidacji. W takiej sytuacji PKP S.A. jest przekazującym prawo do gruntu i naniesień znajdujących się na tym gruncie tj. nawierzchnia wraz budowlami i urządzeniami. Są sytuacje, gdy nawierzchnia linii kolejowych wniesiona została do PLK aportem. Wówczas PKP przekazuje do samorządu grunt, jednocześnie PLK przekazuje własność pozostałych elementów linii kolejowych. Zdarza się, że linii kolejowej nie można przekazać z racji nie uregulowanego stanu prawnego gruntów. PKP mimo zapisów ustawowych, nie może uzyskać prawa wieczystego użytkowania obszarów kolejowych, gdyż nie ma dokumentów i dowodów potwierdzających przejęcie tego majątku na własność Skarbu Państwa. Między innymi wynika to z zaszłości, kiedy stan prawny nie był na bieżąco ujawniany w księgach wieczystych, w wyniku czego na przestrzeni lat doszło do rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym a treścią Ksiąg Wieczystych i danymi w ewidencji gruntów. Uważamy, że to może utrudniać gospodarowanie majątkiem kolejowym, ale nie powinno blokować podejmowania decyzji tam, gdzie nie ma problemów związanych ze stanem prawnym gruntów. Program Wędrujemy kolejowym szlakiem adresowany jest do gmin, na których terenie przebiegają linie zamknięte. Nie tylko nie przynoszą one żadnych korzyści PKP, ale dodatkowo generują koszty. To prawda przyznaje dyr. Ewa Świniarska przy poszukiwaniu zysków powinno się skupiać na czynnym majątku a nie na tym, który nie przynosi korzyści. Wydaje się, że po kilku latach od wejścia w życie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz.789) można było dokonać podziałów, wydzielić grunty i być przygotowanym do przekazania ich tym jednostkom samorządu terytorialnego, które są nimi zainteresowane, zgodnie z przepisami ustawy. Jak widać przejmowanie majątku kolejowego, nawet jeśli jest on nieczynny i generuje wysokie koszty utrzymania oraz zobowiązania podatkowe nie jest proste. Wierzymy jednak, że program Wędrujemy kolejowym szlakiem pokaże jak duże jest zainteresowanie gmin zagospodarowaniem na nowo zamkniętych linii, co z pewnością wpłynie na faktyczną realizację art. 39 ustawy. Jesteśmy przekonani, iż nasz program działa w zgodzie z duchem tego artykułu, który rozumiemy w ten sposób, że ewentualne zobowiązania kolei wobec gmin nie powinny być kartą przetargową przy przekazywaniu zamkniętych linii i że niszczejący majątek kolejowy nie może być przeszkodą w rozwoju infrastruktury w miastach i gminach, ale powinien służyć społeczeństwu. 3

6 Zamknięte linie kolejowe w krajobrazie Przedgórza Sudeckiego i próba ich reaktywacji Bilet powrotny (Trasa Lwówek Śląski Mojesz Pławna Dolna Pławna Górna Lubomierz Oleszna Podgórska Gryfów Śląski Proszówka Brzeziniec Mirsk Mroczkowice Krobica Świeradów Zdrój) Nie da się ukryć, że linie kolejowe perfekcyjnie wpisały się w otaczający nas krajobraz, w pejzaż zarówno obszarów zurbanizowanych, jak i dziki świat przyrody. Niegdyś zapoczątkowały dynamiczny rozwój nie tylko dużych miast ale i małych miejscowości czy wsi. Dzisiaj niestety znaczna ich część, a zwłaszcza te, o znaczeniu lokalnym jest nieczynna, niszczeje powoli w zapomnieniu a tory i resztki infrastruktury kolejowej popadają w ruinę i zarastają roślinnością. W samym krajobrazie Przedgórza Sudeckiego jest ponad 200 km nieczynnych choć o różnym statusie prawnym, zamkniętych bądź do wyłączenia linii kolejowych, natomiast w całym regionie Dolnego Śląska jest ich około 700 km. Tymczasem, nawet gdy nie jeżdżą po nich pociągi, mogłyby one zacząć spełniać ważną rolę w rozkwicie turystyki. Mogłyby nabrać nowego wyrazu i wdzięku, mogłyby stać się produktem turystycznym i rekreacyjnym promującym miasta bądź region, aktywizującym i kształtującym nowe płaszczyzny działań dla organizacji pozarządowych oraz kreującym nowe płaszczyzny przedsiębiorczości. Przykładem na nową jakość przestrzeni jest wykorzystanie sieci linii kolejowych na utwardzone torowiska dla rowe- Rysunek 1. Schemat przebiegu linii kolejowej Lwówek Śląski Świeradów Zdrój. rzystów. Obecnie w regionie Przedgórza Sudeckiego istnieją dwie ściężki powstałe stricte na podbudowie kolejowych szyn. Jest to 8 kilometrowa ścieżka Lwówek Śląski Pławna, oraz 15 kilometrowy odcinek na trasie Ząbkowice Śląskie Srebrna Góra. Ważne w tym wszystkim jest odpowiednie wykorzystanie potencjału linii kolejowych tak, aby ich upowszechnienie i udostępnienie przysporzyło niejednokrotnie o wiele więcej korzyści niż jakikolwiek inny sposób promocji regionu. Na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że czuję do tych terenów ogromną sympatię i łączą mnie z nimi więzi rodzinne i sentymentalne zasługuje trasa Lwówek Śląski Pławna, ponieważ linia kolejowa nie kończy się w miejscowości Pławna tylko wiedzie dalej, przez malownicze tereny łąk i pól uprawnych, przecina bądź płynie wzdłuż dziko meandrującej rzeki Kwisy, biegnie przez tereny zalesione i blisko gospodarstw, przebiega przez kameralne stacyjki, zabytkowe miasta, których historia sięga często XII wieku. Trasa posiada ogromne walory przyrodniczo-rekreacyjne, jak również historyczno-kulturowe. Linia zlokalizowana jest w regionie Dolnego Śląska w Sudetach Zachodnich (Przedgórze Sudeckie). Przebiega przez obręb czterech gmin (gmina Lwówek, gmina Lubomierz, gmina Gryfów, gmina Mirsk) należących do powiatu lwóweckiego oraz gminy Świeradów Zdrój należącej do powiatu lubańskiego. (Rysunek 1) Stan prawny Gmina Lwówek Śląski przejęła tory od PKP PLK SA za zadłużenie wynikające z niepłacenia podatków od gruntów zamkniętej linii. Za zadłużenia PKP PLK SA tereny kolejowe przejęła w roku 2005 również gmina Lubomierz. Ścieżka rowerowo piesza na odcinku Lwówek Śląski Pławna powstała w roku 2004., ze środków europejskiego funduszu Phare oraz gminy Lwówek Śląski. (Zdjęcie 1) Gmina Lubomierz ma plan przedłużenia ścieżki rowerowej do Lubomierza a okres jej realizacji to lata Istnieją również plany przygotowania dokumentacji i wykonania ścieżki rowerowej z Lubomierza do Gryfowa Śląskiego, jednak na dzień dzisiejszy odcinek Lubomierz Mirsk Świeradów Zdrój (Lubomierz Oleszna Podgórska, Gryfów Śląski Mirsk, Mirsk Świeradów) PKP PLK SA, do których należy linia nie mają co do niej żadnych planów przywrócenia ruchu ani remontów torów, peronów czy budynków w których mieściły się niegdyś kasy biletowe, 4

7 poczekalnie i magazyny. Przejęcie ich przez gminy przypomina drogę przez mękę, ponieważ proces ten utrudnia skomplikowana struktura własności tory i perony należą do PKP Polskie Linie Kolejowe SA, spółki zależnej od PKP SA, do której należą grunty pod liniami kolejowymi. Za darmo PKP SA ich przekazać nie może, bądź nie chce a samorządy nie mogą inwestować na gruntach, które nie są ich własnością. Władze gminne nie chcą wydzierżawiać żadnych linii ani pomieszczeń dworcowych na cele kulturotwórcze bądź turystyczne, ponieważ wiąże się to z wysokimi opłatami podatkowymi. I dlatego procedury trwają latami, podczas gdy linie kolejowe niszczeją, w ruinę popadają wiadukty, mostki, nasypy, rozkradane są tory i podkłady. Ustawodawstwo reguluje kwestie przejmowania linii kolejowych przez samorządy nieprecyzyjnie, co nie pomaga w zagospodarowaniu nieczynnego majątku kolejowego, a nawet sprzyja jego postępujacej degradacji. Wyjściem z sytuacji mogłaby być zmiana przepisów lub podjęcie decyzji politycznej, np, na szczeblu Ministra Infrastuktury, o nieodpłatnym, bądź w zamian za zaległości podatkowe przekazaniu nieczynnego majątku kolejowego gminom, które chcą go zagospodarować na cele i zadania własne. Historia przywrócona Trasa rowerowa wiedzie po linii kolei Lwówek Śląski Lubomierz Oleszna Podgórska Gryfów Śląski Proszówka Brzeziniec Mirsk. Decyzję o jej budowie podjęto w roku 1883, a powodem jej realizacji była konieczność ożywienia podupadającej lokalnej gospodarki po zapaści tradycyjnego płóciennictwa i tkactwa chałupniczego, wypieranego przez nowoczesne zakłady włókiennicze na przedgórzu, gdzie pociągi docierały szybciej. Skutkiem doprowadzenia kolei do Mirska było zahamowanie odpływu mieszkańców i rozbudowa miejscowych zakładów specjalizujących się w produkcji trykotaży i pończoch, które były pod koniec XIX wieku eksportowane nawet do Stanów Zjednoczonych. W roku 1885, dokładnie 15 października tą trasą ruszył pierwszy pociąg, trasa została oddana do użytku publicznego, trasa wrzynała się w stoki górskie, przenosiła się po nasypach i licznych mostkach, przecinała podwórza gospodarstw, strumyki i polne drogi. Do budowy linii wyburzono 20 budynków 1. Była to kolej jednotorowa o długości 31,8 km z malowniczymi, kameralnymi stacyjkami posiadającymi małe budynki dworcowe. Pociągi na trasie nie rozwijały dużej prędkości (max 40 km/h), podróżni wsiadali i wysiadali w trakcie jechania pociągu. Pociąg ruszając z Lwówka Śląskiego przekraczał potok Srebrna, przecinał szosę do Jeleniej Góry u podnóźa` Szwajcarii Lwóweckiej, mijał Mojesz, docierał do Pławnej Dolnej, poczym jadąc częściowo przez malowniczy wąwóz wykuty w skale, przecinając ponownie szosę jeleniogórską, zatrzymywał się w Pławnej Średniej na niewielkiej kameralnej stacji dworcowej. Szlak kolejowy na odcinku do Lubomierza prowadził przez zalesiony łęg, pokonując dział wodny pomiędzy zlewiskiem Kwisy i Bobru, przecinał wielokrotnie wiejskie drogi. W trakcie budowy odcinka Lubomierz Gryfów rozebrano wieżę gotyckiego Kościóła, ponieważ trasa wiodła tuż obok niej. Wiele niemieckich przekazów mówi, że rozbiórka wieży 1 Braniewski E, 2008, Kolej Źelazna w Powiacie Lwóweckim Jerzmanice Zdrój-Lwówek Śląski-Lubomierz-Gryfów Śląski-Mirsk Lwówek Śląski (niepublikowany maszynopis) Kościoła stała się przyczyną wielu nieszczęść wypadków kolejowych, tak do roku 1945, jak i po tym roku. Linia funkcjonowała nieprzerwalnie do połowy lutego 1945 roku, do czasu, kiedy Rosjanie nie zajeli Lwówka Śląskiego. 13 lutego na stacji Pławna Średnia przygotowano długi skład osobowy, tzw. pociąg ratunkowy (Rettungszug), którym nocą wielu miejscowych uciekinierów kierowanych było w Sudety (Mirsk Czerniawa Frydland) 2. Po wojnie trasa ta posiadała numer 253. Niestety bardzo mało jest publikacji powojennych dotyczących tej lini. Trasa została całkowiciwe zlikwidowana w 1985 roku. Odnogę do Świeradowa Zdroju uruchomiono, po wieloletnich staraniach dopiero w 1909 roku. Kolej tę w czasach jej największej świetności nazwano Koleją Izerską. Historia Kolei Izerskiej jest bardzo bogata i ciekawa. Pierwszy parowóz na tej linii wyruszył ze stacji w Mirsku 31 października 1909 roku a więc ponad 100 lat temu. Długość odcinka Kolei Izerskiej wynosiła 10,8 km, a różnica wzniesień 3%. W stronę Świeradowa pociąg jadąc mozolnie mijał stację w Mroczkowicach, później w Krobicy 3 poczym częściowo w wykopie, częściowo po nasypie zbliżał się do stalowego wiaduktu nad drogą i Kwisą, dalej podnóżem Sępiej Góry, prawym brzegiem rzeki, po kilku minutach mozolnej wspinaczki pociąg wjeżdżał na tor 1 stacji Świeradów (Bad Flinsberg) 4. (Zdjęcie1) Zdjęcie 1. Istniejąca ścieżka pieszo rowerowa na podbudowie kolejowych szyn. Odcinek Lwówek Śląski Pławna. Autor: zdjęcie własne Niestety po wojnie linia Lwówek Śląski Świeradów Zdrój, która liczyła w całości 44 km została skasowana. Atrakcyjność linii zdecydowanie przestała konkurować z pojawiającymi się coraz częściej samochodami i autokarami. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim zwróciło się do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej we Wrocławiu o przywrócenie ruchu na tym odcinku. Ruch został przywrócony, jednak odcinek Lwówek Śląski Gryfów Śląski został całkowicie zlikwidowany w 1985 roku, natomiast odcinek Gryfów Śląski Świeradów Zdrój zamknięto w 1996 roku. Ostatni pociąg ze Świeradowa odjechał o godz 17:00 11 lutego 1996 roku. 2 Braniewski E., 2009, Mojesz-Srebrna Dolnia (Rys historyczny),mojesz (niepublikowany maszynopis) 3 Do roku 1936 stacja ta nosiła nazwę Orłowice/Góry Izerskie. Rozkład jazdy z okresu 1937/38 nazwę tę przytaczał jeszcze w cudzysłowie. 4 Braniewski E. 5

8 Przyroda i kultura Walory przyrodnicze jak i kulturowe leżące na szlaku oraz w jego pobliżu są bardzo bogate. Obszar pełen jest wyjatkowych form zarówno przyrodniczych jak i kulturowych, które wspólnie tworzą bogatą kompozycję. Krajobraz towarzyszący linii kolejowej posiada wysoki stopień lesistoś ci, jest zróż nicowany i pochwalić się może stosunkowo niezniszczonym ś rodowiskiem naturalnym. W krajobrazie dominują cią gi łagodnych wzgórz oraz liczne cieki wodne. W bliskim sąsiedztwie linii kolejowej, w południowo- -wschodniej części Lwówka Śląskiego możemy podziwiać zgrupowanie piaskowcowych form skalnych, które są największymi skałami poza górami stołowymi w całych Sudetach. (Zdjęcie 2) dla zwiedzających. Ze wzgórza roztacza się malowniczy widok zwłaszcza w kierunku południowym na Góry Izerskie. Na uwagę zasługuje również Sępia Góra w Świeradowie Zdroju z której roztacza się piękny widok na prawie całe Góry Izerskie od strony północnej a od południa na Grzbiet Wysoki. Poza cennymi walorami przyrodniczymi leżącymi na szlaku turyści mogą podziwiać wspaniałe zabytki architektury świeckiej i sakralnej, nowo powstałe muzea, bądź efekty działalności lokalnych animatorów, którzy gromadzą dobra kultury i pokazują nam świat jakim był wcześniej. Na uwagę zasługuje Zamek Śląskich Legend usytuowany w miejscowości Pławna. Pomysłodawcą jest Dariusz Miliński. Jak pisze na swojej stronie internetowej jest to miejsce w którym za pomocą dłoni w uśpione lalki zostaje tknięte życie, abyśmy mogli cofnąć się w czasie i doświadczyć opowieści z pogranicza prawdy i baśni. Każda lalka ma do opowiedzenia i pokazania swoją wyjątkową historię, która przed wiekami kształtowała Sudety i Karkonosze. (Zdjęcie 3) Zdjęcie 2. Szwajcaria Lwówecka. Widok ze ścieżki pieszo rowerowej. Autor: zdjęcie własne Położone są na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Ze względu na swoje walory przyrodnicze i geomorfologiczne przed II wojną światową Szwajcaria Lwówecka uznana została za państwowy rezerwat przyrody, jednakże w okresie powojennym ochrona rezerwatowa nie była kontynuowana. W miejsowości Lubomierz prawie każde wzniesienie jest doskonałym punktem widokowym zarówno na obszar gminy jak i na Karkonosze oraz Góry Izerskie. W gminie Mirsk znajduje się zespół torfowisk, gdzie ochronie podlega torfowisko przejściowe porośnięte kosodrzewiną z reliktowym stanowiskiem brzozy karłowej. Utworzony został w 1969 roku. Torfowisko obejmuje swym zasięgiem połowę z prawie 100 ha obszaru torfowisk izerskich. Istniejący ciąg torfowisk typu wiszącego i przejściowego powstał na skutek obfi tych w tym rejonie opadów atmosferycznych i stagnacji wody. W bliskim sąsiedztwie szerokiej kotliny Mirska na prawym brzegu Kwisy, w pobliżu wsi Kamień znajduje się wzgórze ze skał kwarcowo-muskowitowo-topazowo-turmalinowych. Jest to odsłonięte wzgórze o wysokości 400m n.p.m. należące do Pogórza Izerskiego, na wierzchołku którego znajduje się nieczynny kamieniołom. Przed drugą wojną światową eksploatowano w nim grejzen skałę zasobną w kwarc, dla potrzeb przemysłu ceramicznego 5. Dziś, aby miejsce to było intensywniej odwiedzane przez turystów proponuje się odsłonięcie grejzenów. Najstarsza część kamieniołomu jest otwarta 5 Przylibski T., Wyrwak. Martwy Zdjęcie 3. Zamek Śląskich Legend. Pławna. Autor: zdjęcie własne W miejscowości Lubomierz powstało w 1995 roku Muzeum Kargula i Pawlaka. Mieści się przy głównej ulicy w XVI-wiecznym budynku dawnym Domu Płócienników. A wszystko zaczęło się od Sylwestra Chęcińskiego, który w Lubomierzu znalazł odpowiednie plenery do kręcenia w 1967 roku swej komedii Sami Swoi. Warto zobaczyć również stary browar w Lwówku Śląskim, w którym historia piwowarstwa sięga średniowiecza. Dodatkowo Lwówek Śląski szczyci się historią wydobywania agatów stąd też, wzięła się coroczna tradycja Lwóweckiego Lata Agatowego. Jest to impreza plenerowa, której głównym elementem jest międzynarodowa giełda minerałów. Ekspozycja krajobrazowa Szlak kolejowy biegnie przez tereny zurbanizowane jak również wtapia się w dzikie przyrodniczo krajobrazy. Odbiór danej przestrzeni jest oczywiście związany z wrażliwością człowieka, zatem piękno prześwietlanego pejzażu towarzyszącego trasie kolejowej będzie zawsze odczuwane indywidualnie. Ale uroda tego krajobrazu może z powodzeniem konkurować z najpiękniejszymi terenami w Europie. Krajobraz na szlaku jest różnorodny, trasa wiedzie przez malownicze tereny łąk, pól uprawnych (Zdjęcie 4), pastwisk na których spotkać można zwierzęta, trasa przecina polne dro- 6

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu www.eko-gminy.pl EkoGmina Kurs zrównowa onego rozwoju 1/2012 Wapeco: Zielone drogi postêpu Wapeco: Zielone drogi postêpu 1 Druk na papierze ekologicznym W NUMERZE LEKCJE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU... 3 Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone?

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone? Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK W N U M E R Z E Temat Numeru: Mistrzostwa Euro 2012 Czym na stadiony Euro 2012? - str. 1 Euro wykolejone? - str. 1 Sprawny transport

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W NUMERZE Temat Numeru: TONĄCY DOTACJI SIĘ CHWYTA Raport CZT o PKP Przewozy Regionalne - str. 1 KOLEJ:

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

ZMIENI PAWEŁ AUGUSTYN MIAST KATOWIC BRAMY TRANSPORT WIZERUNEK WYWIAD. Deweloperska duma Katalonii NOWY DWORZEC PREZES ZARZĄDU RESTAURA POLSKA

ZMIENI PAWEŁ AUGUSTYN MIAST KATOWIC BRAMY TRANSPORT WIZERUNEK WYWIAD. Deweloperska duma Katalonii NOWY DWORZEC PREZES ZARZĄDU RESTAURA POLSKA NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE GAZETA INWESTYCYJNA nr indeksu 242187 nr 10 (57) Październik 2011 ISSN 1897-4694 nr 10 (57) Październik 2011 cena 10,00 zł (w tym VAT 8%) WYWIAD

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE nr 2 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WYWIAD Z HANNĄ GRONKIEWICZ-WALTZ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE ELEKTRYZUJĄCY TEMAT OZE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże Numer 12/3206 18 marca 2012 cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755 K O L E J O W Y Otwarci na inne branże Serdecznie zapraszamy na debatę pt. Specjalistyczne rozwiązania w branży automatyki kolejowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych Nr 6 (44) Październik 2013 W numerze: Rewitalizacja Janowa Lubelskiego. Fotogaleria z przeprowadzenia prac. - str. 3 Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych 1 miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego STRESZCZENIE Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

www.euroregiony.pl nr 60

www.euroregiony.pl nr 60 W OD REDAKCJI brew wielu wypowiedziom osób związanych z koalicją rządzącą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaszania mandatów radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy spóźnili

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność miesięcznik samorządność/gospodarka/integracja europejska rok IX, nr 79/80, 15 czerwca-15 sierpnia 2009, cena - 10 zł ISSN 1730-7694 Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność OD REDAKCJI nr 79/80

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI:

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU I REGIONIE - Wojciech Tulibacki STAN PRAWNY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo