l í s t ï s & s Ć # ^ Í C '. t'c t- e & /*?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l í s t ï s & s Ć # ^ Í C '. t'c t- e & /*? http://rcin.org.pl"

Transkrypt

1 l í s t ï s & s Ć # ^ Í C '. t'c t- e & /*?

2

3 DĄŻENIA ŻYDÓW W DOBIE OBECNEJ.

4 Z dziedziny ŻyOoznawstwa tepż autora: 1. Żydzi i Kwestja Żydowska. Włocławek, 1920, W 8-ce, str. 159 (na wyczerpaniu). 2. Polityka żydowska (w druku). CZCIONKAMI KSIĘGARNI POWSZECHNEJ i DRUKARNI DIECEZJALNEJ WE WŁOCŁAWKU, UL. BRZESKA 4, = POD ZARZĄDEM W. TOMASZEWSKIEGO. := =

5 KS. JÓZEF KRUSZYŃSKI M. T. DĄŻENIA ŻYDÓW W DOBIE OBECNEJ W YDAW NICTW O KSIĘGARNI POWSZECHNEJ! DRUKARNI D IE C E Z J A L N E J WE W ŁOCŁAW KU 1921.

6

7 KWEST JA ŻYDOWSKA N a współczesne przemiany w żydostwie zarówno jak i na stosunek Żydów do nas, jako do narodu korzystającego odniedawna z niepodległości politycznej, zbyt mało zwracamy uwagi. Poruszałem tę sprawę w mej pracy Żydzi i kwestja żydowska (Włocławek, 1920 r.), wpływałem na niektóre czynniki, mogące nakreślić szersze ramy dla pracy, zmierzającej przynajmniej do powolnego regulowania stosunków pomiędzy ludnością żydowską a polską, lecz wysiłki te nie odniosły żadnego skutku. Sprawa pozostaje w uśpieniu jak za czasów niewoli, gdy życie narodowe tylko wegetowało. Nie mogliśmy podówczas kreślić szerszych planów ani rozwijać pracy odrodzeniowej dla przyszłości. Żydzi, znajdując się w podobnych warunkach, prowadzili mniej więcej ten sam tryb życia, gdy chodzi o zapatrywania polityczne. Pewien bezwład, czy brak inicjatywy w regulowaniu stosunków żydowskich był znamienną cechą naszych zapatrywań na rozwój życia i naszej przyszłości. Taki stan rzeczy przed wojną europejską mógł być do pewnego stopnia usprawiedliwiony, dzisiaj wszakże stosunki ogólno narodowe uległy tak zasadniczej zmianie, że podobny bezwład żadną miarą nie da się obronić. Dzięki zmienionym warunkom, życie idzie naprzód, wytyka sobie nowe drogi, powstają nowe potrzeby, stawiane są nowe żądania. Wszystko to nie może być obojętne dla ogółu.. Odkąd zaczęliśmy korzystać z wolnego życia politycznego, uświadomienie co do dążności narodowych powinno przenikać jaknajszersze sfery słowem powinniśmy sobie jasno zdawać sprawę o celach naszej pracy i wszelkich zagadnień związanych z życiem politycznem. O ilebyśmy się nie starali rozwijać takiego

8 6 uświadomienia, nasze prace, podejmowane w celu budowy gmachu lepszej przyszłości, będą niepewne i najpiękniejsze zamiary okażą się bardzo niestałe. Nie sądzimy wszakże, aby tylko na nas ciążył obowiązek pracy odrodzeniowej, aby nowe prądy tylko nas dotyczyły. Przenikają one w równej mierze, a nawet może silniej mieszkających obok nas Żydów Od czasu rozwoju prądów nacjonalistycznych wśród narodów świata, daleko żywszem tętnem biły owe prądy wśród tych narodów, których nadzieje co do urzeczywistnienia niepodległego bytu były bardziej dalekie. Żydzi posiadali kiedyś swą niepodległość. Utraciwszy, zostali rozproszeni po całym świecie i przechodzili niezmiernie smutrfe koleje życia. W najniebezpieczniejszych chwilach i pod jarzmem najcięższej niewoli pozostali sobą, atoli życie ich duchowe zyskało mnóstwo krzywizn, które w przyszłości stawały się przyczyną nowych zaburzeń i prześladowań. Po dwutysiącoletniem rozproszeniu nie rozstali się ze swojemi wierzeniami i dążnościami. Można więc wyobrazić sobie jak silnie musiały rozwinąć się te dążności w zetknięciu z prądami nacjonalistycznemi. Istotnie jesteśmy świadkami niepomiernego ruchu na polu odrodzenia narodowego we współczesnem źydostwie. Żydzi na całym świecie porozumieli się pomiędzy sobą. Poczuli że są silni, bogaci, rozporządzają wielkiemi środkami materjalnemi i nie mniejszemi wpływami. Zbadali dokładnie nierównomierność uwarstwienia społecznego w źydostwie. W jednych krajach byli żywiołem nielicznym, ale bogatym, stojącym na wyższym stopniu kultury (Holandja, Anglja, Francja), w innych zaś znajdowali się w zwartej masie, lecz pod względem kultury i zamożności bardzo ustępowali pierwszym. 'Do tych ostatnich uwarstwień należeli Żydzi przedewszystkiem w Polsce, w Rurnunji i w Rosji. Zagraniczne inteligentne koła żydowskie oddziaływały na mało uświadomione masy, które rozbujały się jak morze pod wpływem niewidzialnego ciśnienia powietrza. Polem do najbardziej energicznego oddziaływania przez żydowskie ośrodki zagraniczne stała się Polska, czyli

9 właściwie żydostwo polskie dzięki temu, że z jednej strony było najmniej uświadomione, a z drugiej najliczniejsze procentowo w stosunku do rdzennej ludności kraju. W okresie wojny europejskiej światopogląd żydowski uległ zasadniczej zmianie. Wytworzył się tak zwany nacjonalizm, czyli terytorjalizm, który urzeczywistnienie swych planów narodowych stawia na gruncie daleko podatniejszym i według ich mniemania łatwiejszym do osiągnięcia, aniżeli sjonizm. Oto pragnie wytworzyć żydowski stan jako niezależną odrębność narodową na tych terytorjach, na których obecnie Żydzi mieszkają. Oczywiście realizacja takich poglądów może mieć największe zastosowanie u nas, ponieważ, jak to wszyscy wiemy, na naszej ziemi mieszka największy odsetek Żydów. Myśli tej chwyciło się żydostwo zagraniczne i stosownie do swego temperamentu, nie bacząc na okoliczności i dalsze konsekwencje, jakie z tego wyniknąć mogą, popiera ją przy pomocy wszystkich rozporządzalnych środków. Wytworzywszy sobie koncepcję mniejszości narodowej, czyli ustaliwszy pojęcie o Judeopolsce, to samo żydostwo musi być mocno nieprzychylne naszej silnej peństwowości, gdyż ta krzyżowałaby jego plany. Nieprzychylność umiejętnie wyzyskali na swoją korzyść Niemcy, popychachając Żydów niemieckich w kierunku nacjonalistycznych pożądań, które mogą być urzeczywistnione na ziemiach polskich. Dzięki agitacji Żydów niemieckich robota antypolska poszła dalej. Stąd też widzimy, że nie tylko koła żydowskie w Niemczach, lecz także w Holandji, w Anglji, we Francji i w Ameryce są dla nas bardzo wrogie. Jeszcze w okresie, gdy toczyły się zapasy wojenne, Żydzi niemieccy, nie mogąc bezpośrednio oddziaływać na potentatów żydowskich w Angjji i we Francji, wpływali na Żydów holenderskich i w Holandji najprzód rozwinęła się burzycielska praca, podkopująca wszystkie zamierzenia polskie w kierunku odbudowy niepodległego bytu. Koła żydowskie w Holandji stały aię pierwszym ośrodkiem wszelkich intryg i antypolskich poczynań. Dzisiaj plany 7

10 s roboty antypolskiej rozpowszechnione są po wszystkich krajach, gdzie tylko istnieją wpływowe środowiska żydowskie. Olbrzymie masy żydostwa polskiego poruszane są ową niewidzialną ręką, która kieruje niemi według własnej woli. Przywódcy żydowscy u nas są wtajemniczeni w tę robotę, natomiast szeroki ogół działa nieświadomie. Ponieważ współczesne prądy nacjonalistyczne zostały wyzyskane umiejętnie, przeto nieuświadomione masy dały się dość prędko poruszyć i dzisiaj są ślepem na rzędziem w ich ręku. Ogół żydowski jest usposobiony jak najnieprzychylniej dla państwowości polskiej. Nieprzychylność ta wzrasta prawie z każdym dniem i wprost olbrzymieje. Stoimy wobec faktu gruntownej przemiany pojęć żydowskich. O tem musimy wiedzieć i wogóle zdawać sobie sprawę z całego procesu przekształcenia zobopólnych stosunków. Antagonizmy polsko-żydowskie ciągle się rozwijają i bardzo często umysły gorące bez głębszego zastanowienia się rozdmuchują je do takich rozmiarów, że mogą powstać bardzo niepożądane konflikty. Powinniśmy za wszelką cenę unikać takich zatargów, które nie zmierzają do rozkwikłania kwestji żydowskiej, lecz do tem większego jej zagmatwania a nawet rzucania plamy na charakter polski. W interesie najszerszego ogółu polskiego leży, aby kwestję żydowską poznał i aby dokładnie uświadomił sobie, że współczesnefdążności żydowskie idą całkiem po innej linji, aniżeli nasza sprawa narodowa. Ta rzecz zasługuje na najszerszą popularyzację, oczywiście nie w tym celu, iżby podniecać antagonizmy i wywoływać zatargi, które obydwom stronom tylko szkodę wyrządzić mogą. Polacy wygrali jedną wielką sprawę, odzyskując w konflikcie wojny światowej niepo- ^d legły byt polityczny. Po utrwaleniu państwowości posiadają jeszcze drugą wielką sprawę> do wygrania a jest nią rozwiązanie kwestji żydowskiej,.

11 Społeczeństwo polskie powinno wiedzieć, że kwestja żydowska wisi nad niem jak miecz Damoklesa, a z tego uświadomienia, jako ze źródła, powinna wypłynąć inicjatywa rządu, skierowana do rozstrzygania kwestji żydowskiej. Nie kto inny, tylko rząd polski powinien wytworzyć platformę, któraby służyła do uleczenia niezdrowych stosunków na tle życia polsko-żydowskiego. Uprzedzenie obydwóch stron doszło już do takiego napięcia, że dalsza zwłoka z punktu dobra naszego państwa jest niedopuszczalna. Nie możemy poprzestać, aby tylko prasa poruszała rozmaite drażniące sceny i rozstrzygała spory. Wypada wyrazić uznanie dla stanowiska prasy narodowej w kwestji żydowskiej, zaznaczyć jednak musimy, że w prasie ze strony obydwóch obozów ukazują się częstokroć takie oświetlenia, które jeno przepaść kopią. Celem niniejszej pracy nie jest podawanie gotowego programu czynnikom miarodajnym, mogącym w wielkiej mierze przyczynić się do uzdrowienia stosunków polsko-żydowskich. Ich rzeczą i obowiązkiem jest, aby rozwinęły właśnie pracę w tej intencji, o jakiej tutaj mowa. Wypowiadając te uwagi, miałem przedewszystkiem na względzie popularne wyjaśnienie sprawy, że żydostwo prawie całe jest nam nawskroś nieprzychylne, a ta zaś niep r z y c h y I n o ś ć w samem zaraniu p o d k o p u j e n a s z byt państwowy. Muszę się następnie zastrzedz, że niepowoduje mną antagonizm, ani chęć rozwijania antysemityzmu. Rzecz biorę całkiem obiektywnie i przystępuję do niej z zimną krwią, o którą należy się starać w chwili, gdy niebezpieczeństwo jest na progu. W ostatnim rozdziale czytelnik pozna programy partji żydowskich, zmierzające do uregulowania stosunków i życia żydowskiego w Polsce. Programy owe będą najoczywistszem potwierdzeniem moich słów o niebezpieczeństwie, wypływającem z zaognionej kwestji żydowskiej. Zanim przystąpimy do rozpatrzenia poszczególnych programów, wprzód należy wspomnieć o samych stronnictwach. 9

12 STRONNICTWA ŻYDOWSKIE S tronnictwa, które mniej więcej wyrażają opinję całego ogółu żydowskiego, są następujące: Sjonizm; Stronnictwo ludowe; Mizrachi czyli sjoniści ortodoksyjni; Ortodoksi; Bund i Poale Sjon. Do tych jeszcze można dodać asymilatorów i chasydów. Sjonizm. Sjonizm wyprowadza nazwę od Sjonu, jednego ze wzgórz w Jerozolimie, na którem stał kiedyś królewski pałac Dawida. Twórcą Sjonizmu jest Teodor Herzl ur. w Budapeszcie 1860 roku. W r ogłosił on broszurę p. t. Państwo żydowskie i nakreślił w niej nowe tory dla ruchu narodowego. Pragnął hasło sjonizmu rzucić we wszystkie warstwy ludności żydowskiej, gdyż do tego czasu sfery zamożne były. naogół obce sjonizmowi. Herzl obawiał się o Żydów zamożnych, aby się nie zjednoczyli z miejscowem społeczeństwem i tak o nich pisał: Gdy masa żydowska znajdzie się w Palestynie, Żydzi, pozostał? w dawnych miejscach, posiądą zupełny spokój duchowy; nie będzie już ich drażnił widok cierpień żydowskich, ani krzyk antysemitów, którzy utracą grunt pod nogami ze względu na znaczne zmalenie znienawidzonych obcokrajowców. Pod powyższem hasłem rozpoczęto pracę ideową, która z jednej strony polegała na skupieniu i wewnętrznej organizacji żydostwa, a z drugiej na układach dyplomatycznych z Turcją. Idąc za namową Herzla, sjoniści zaczęli zwoływać wielkie żydowskie zjazdy w różnych miastach Europy, na których uchwalono następujące żądania sjonistyczne:

13 1. Sjonizm dąży do stworzenia dla narodu żydowskiego prawnie zabezpieczonego schroniska w Palestynie, dlatego też jest za celowem popieraniem zaludnienia Palestyny przez -żydowskich rolników i rzemieślników. 2. Następnem żądaniem jest organizacja całego narodu żydowskiego za pomocą odpowiednich miejscowych i ogólnych związków, odpowiednio do praw panujących w różnych krajach. 3. Wzmocnienie żydowskiego uczucia narodowego i samouświadomienia. 4. Wreszcie kroki przygotowawcze w celu uzyskania zgody mocarstw na urzeczywistnienie celów sjonizmu. Sjonizm z powyższym planem nazywamy klasycznym a także historycznym dla odróżnienia od sjonizmu zmodernizowanego, który znalazł swój wyraz w kierunkach nacjonalistycznych stronnictwa ludowego. Stronnictwo ludowe. Na tle dążeń sjonistycznych powstało stronnictwo nacjonalistyczne, które się zaczęło nazywać: Grupą żydówką ludową, albo wprost: Stronnictwem ludowem. Od początku, jak' Herzl nakreślił plan dla sjonizmu, w łonie stronników Herzla odbywało się pewne tarcie na tle urzeczywistnienia wskazań sjonistycznych. Pewien odłam Żydów podzielał zdanie, że prawdziwe dążności sjonistyczne niekoniecznie powinny być urzeczywistnione na historycznem terytorjum Palestyny, lecz można poprzestać, gdyby się dało je osiągnąć tam, gdzie Żydzi do tego czasu mieszkają. Powyższe kierunki zyskały olbrzymi rozwój w okresie niedawnej wojny. Grupa ludowa żydowska, do której w dzisiejszych czasach należy bezwzględna większość Żydów, mieszkających na naszej ziemi, nie ma wcale zamiaru wysiedlania się do Palestyny, ani do żadnego innego kraju. Dąży do otrzymania praw mniejszości i taka anomalja została przyznana Żydom przez traktat pokojowy. Ludowcy dążą do wytworzenia państwa w państwie. Za swój język narodowy uważają obecnie 11

14 12 używany żargon żydowski i domagają się pełnych praw dla tego jężyka. Mizrachi. M izrachi, z języka hebrajskiego, w liczbie mnogiej po hebr. M i z r a c h i m znaczy to samo, co wschodni ludzie wschodni. Mizrachiści są sjonistami ortodoksyjnymi czyli wyznaniowcami. Stanowią oni grupę sjonistyczną, która nie podziela bezwyznaniowych haseł, szerzonych przez sjonistów. Sjoniści są po większej części bezwyznaniowcami. W stronnictwie sjonistów ortodoksyjnych znajdują się przeważnie żywioły poważniejsze, ludzie starsi i zrównoważeni, którzy, zanim przystąpili do sjonizmu, mieli już wyrobione pojęcie o sprawach religijnych i nie chcieli się z niemi rozstać, Do sjonizmu natomiast przystępuje młodzież nieugruntowana pod względem religijnym. Sjoniści ortodoksyjni w stosunku do sjonistów są mniej liczni i nie posiadają takiego, jak ci, rozmachu w działaniu. Ortodoksi. Ortodoksi, gdy chodzi o liczbę, stanowią w Polsce grupę poważną. Są to ludzie zupełnie zrównoważeni, starsi, po większej części żamożni i gorąco przywiązani do religji Mojżeszowej. Dla sjonistów są obojętni, a nawet patrzą niechętnie nie z pobudek politycznych, ale wyłącznie religijnych. Na sjonistów zapatrują się jako na heretyków, choć ich dążnościom politycznym nie starają się stawiać żadnego sprzeciwu. Ze społeczeństwem polskiem starają się żyć w zgodzie, choć cele narodowe mało ich obchodzą. Stanowią grupę, jak wspominałem, pod względem liczebnym wielką, rozporządzają wielkiemi środkami materjalnemi. Naogół są mało ruchliwi i wobec krzykliwych stronnictw sjonistyczno-nacjonalistycznych, wpływy ich stale się umniejszają. Bund. Bund jest międzynarodówką socjalistyczną. Choć wszędzie głoszą zasady międzynarodowe, posiadają swoje cele part}'jne wszystkie sprzyjające im krajowe stronnictwa wyzyskują na swoją

15 korzyść. Cele sjonistyczne zarówno jak i narodowo polskie nic ich nie obchodzą. Pomimo przynależności do międzynarodówki bundziści posiadają zabarwienie czysto żydowskie. Za język narodowy uważają żargon. Bund jest stronnictwem dość licznem i wpływowem, głównie dzięki stosunkom międzynarodowym. Poalej Sjon. Poalej lub Poale Sjon w przekładzie polskim: Robotnicy Sjonu, są grupą socjalistów narodowych żydowskich. Dążą do założenia w Palestynie żydowskiego państwa socjalistycznego. Jest to proletarjat żydowski bezwyznaniowy. Dla spraw polskich poalesjoniści są całkiem nieprzychylni. Grupa ich nie jest ani zbyt liczna ani wpływowa. Za swój język uważają hebrajski narówni z żargonem. Asymilatorzy. Asymilatorzy, czyli Zjednoczeńcy, tworzą te rodziny żydowskie, które wyzwoliły się z powijaków talmudyzmu i na gruncie przekonań i dążności kulturalnych zbliżyły się do społeczeństwa polskiego. Asymilatorzy należą do klasy najoświeceńszej Żydów, których kultura wyrwała ze środowiska żydowskiego. Pozostają oni przy wyznaniu Mojżeszowym, natomiast pod względem przer konań politycznych i dążeń narodowych starają się zbliżyć do społeczeństwa, wśród którego mieszkają. We Francji uchodzą za Francuzów, w Niemczech za Niemców a u nas za Polaków. W rzeczywistości jednak asymilacji nie można uważać za całkowitą. Religja odciska niezmiernie silne piętno na charakterze człowieka. Religja starotestamentowa zależna w wielkiej mierze od Talmudu, posiada charakter nawskroś eksluzywny i nie dopuszcza do takiego zjednoczenia duchowego, iżby asymilator zgadzał się zupełnie z kierunkiem myślowym rodowitego Polaka, Francuza i t. p. Patrząc na tę różnicę, niektórzy asymilatorzy w intencji uniknięcia rozdźwięków przyjmują chrzęst i w ten sposób zrywają z żydostwem. Grupa asymilatorów jest bardzo nieliczna, a w ostatnich czasach pod wpływem presji ze strony sjonistów tak zmalała, że nie wchodzi prawie w rachubę jako stronnictwo żydowskie.

16 14 Chasydzi. Chasydzi od wyrazu hebrajskiego c h a s i d, znaczy: sprawiedliwy, bogobojny. Chasydzi nie posiadają żadnego programu politycznego, stanowią grupę Żydów fanatycznie przywiązanych do praktyk religijnych, które wzbogacili i uświęcili całem mnóstwem przesądów i zabobonów. Rekrutują się przeważnie z żywiołów ciemnych, których dążności narodowe nie wiele obchodzą. Dla dążności polskich są całkiem obojętni. Za język codzienny uważają żargon, do żydowskości żywią szczególny pietyzm. Ich nastroje i przekonania pięknie odzwierciadla następująca opowieść, która nawet znana jest pod nazwą opowieści chasydzkiej. Olbrzymi i święty jest świat Boży. Świat Boży składa się z siedemdziesięciu krain. Największą z pośród siedmdziesięciu krain jest ziemia Izraela, największem zaś miastem w ziemi Izraela jest Jeruzalem, najświętszem zaś miejscem w Jeruzalemie jest Świątynia Pańska, w Świątyni zaś Pańskiej najwyższą świętością jest Sanctuarium. Świat Boży składa się z siedmdziesięciu narodów, najświętszym narodem z pośród owych siedmdziesięciu jest naród Izraela, najświętszem zaś pokoleniem w narodzie Izraela jest pokolenie Lewi, w pokoleniu zaś Lewi najświętszymi są kapłani, pośród kapłanów zaś najświętszym był arcykapłan. Istnieje siedmdziesiąt języków. Najświętszym językiem z pośród siedmdziesięciu jest język hebrajski, najświętszą zaś księgą hebrajską jest święta Tora, w Torze zaś najświętszym jest dekalog (dziesięć przykazań boskich), w dekalogu zaś najświętszym wyrazem jest imię Jehowy. Rok ma trzysta piędziesiąt cztery dni. Nad wszystkiemi dniami górują święta, nad świętami zaś góruje sabat, pośród sabatów zaś najświętszym jest sabat nad sabatami Jom Kipur (Sądny dzień). Raz do roku w pewnej godzinie schodziły się razem wszystkie one cztery najwyższe świętości. Było to w dzień Jom Kipuru, gdy arcykapłan wchodził do Sanctuarium i tam wymawiał imię Jehowy.

17 PROGRAMY PARTJI ŻYDOWSKICH L atem 1918 r. odbyć się miały wybory do Gminy Żydowskiej w Warszawie. Z tej okazji ugrupowania żydowskie opublikowały swe programy, które są wyrazem dążności partji, przedstawiających ogół żydostwa w Polsce1). I. Program sjonistyczny. 1) Demokratyzacja gminy żydowskiej: a) wszyscy członkowie Rady Gminnej i Rządu Gminnego powinni być wybierani, b) wybory winny być przeprowadzone drogą powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania c) czynne prawo wyborcze przysługiwać winno wszystkim żydom, mającym więcej niż lat 20, bez różnicy płci; zaś bierne prawo wyborcze przysługiwać powinno osobom, starszym ponad lat 24 (należy znieść kurje wyborcze, nominacje członków zarządu, cenzus naukowy oraz wszelkie inne ograniczenia wyborcze), d) zaprowadzenie postępowego systemu opodatkowania dochodów, majątków i spadków, e) jawność posiedzeń Rady Gminnej, f) gmina powinna posługiwać się przy porozumieniu się z ludnością żydowską językami: hebrajskim i żydowskim. 2) Kulturalno-narodowe zadania gminy: a) Gmina kieruje sprawami oświaty ludowej za pośrednictwem rady szkolnej i organizuje: szkoły ludowe, freblówki, wykształcenie pozaszkolne, kursy wieczorne dla dorosłych, uniwersy- J) Por. Matęrjały w sprawie żydowskiej w Polsce. Pod redakcją J. Griinbauma.»Żydzi jako mniejszość narodowa«. Warszawa, 1920, str. 46 i nn.

18 16 tety, ludowe; językiem wykładowym w instytucjach tych być hebrajski albo żydowski, winien b) Gmina organizuje i utrzymuje bibljoteki, czytelnie, domy ludowe, sale gimnastyczne i muzea; gmina powinna przyczynić się do rozwoju literatury narodowej, sztuki i nauki, c) Gmina kieruje sprawami żydowskiego szkolnictwa średniego seminarjów nauczycielskich i akademji nauk judaistycznych. 3) Zaspakajanie potrzeb religijnych: a) Gmina dba o bezpłatne zaspakajanie potrzeb religjjnych ludności (bóżnice, kąpiele rytualne, obrzezanie, rytualny ubój bydła i t. d.) przeciwdziała powstawaniu na tym gruncie prywatnych przedsiębiorstw. Ludność powinna być zwolniona od opłat za metryki, akta ślubne i t. d., b) Gmina powinna rozciągnąć kontrolę nad chederami, talmudtorami i jeszybotami, c) Gmina prowadzi seminarjum rabiniczne o obszernym programie wiedzy judaistycznej; rabini powinni znać język hebrajski w słowie i piśmie. Gmina powinna założyć uczelnie dla kantorów, kaznodziejów, rzezaków i t. d. d) Gmina powinna dbać o byt materjalny rabinów, kantorów, kaznodziejów, rzezaków i pozostałych urzędników.,4) Zadania społeczno-ekonomiczne: a) zakładanie i popieranie kooperatyw, kas pożyczkowooszczędnościowych, towarzystw wzajemnego kredytu; udzielanie taniego kredytu ludności żydowskiej; ochrona prawna, b) popieranie związków zawodowych (rzemieślników, drobnych kupców, robotników i pracowników handlowych); założenie biura pośrednictwa pracy; zakładanie i utrzymanie szkół rolniczych zawodowych oraz kursów wykształcenia pozaszkolnego, c) ochrona kobiet, d) regulacja emigracji i imigracji żydowskiej. 5) Filantropja i zdrowie publiczne:

19 a) opieka nad wszystkieini żydowskiemi instytucjami i organizacjami filantropijnemi,, b) zakładanie sctironisk dła dzieślzi, domów dla sierot i starców, c) zakładanie szpitali, ambulatorjów i sanatorjów.i zarządzanie niemi. 6) Spis ludności żydowskiej: Gmina obejmuje kierownictwo sprawami akt stanu cywilneg ludności żydowskiej oraz prowadzi spis ludności żydowskiej. 7) Kolonizacja Palestyny: Gmina popiera kolonizację żydów w Palestynie 8) Budżet: Gmina pokrywa swe wydatki, z dochodów, pochodzących z a) podadków gminnych, b) zapisów i ofiar, c) sum, przekazywanych przez skarb państwa lub kasę miejską do dyspozycji gminy dia instytucji, które państwo lub miasto powinno utrzymywać własnym kosztem. 2. Platforma wyborcza Żydowskiego Stronnictwa Ludowego. Wychodząc z założenia, że żydzi stanowią nietylko grupę religijną, lecz społeczność narodową, i że życie żydowskie w Polsce winno z tego względu opierać się na organizacji prawno-publicznej, której formy i funkcje powinny być zagwarantowane w konstytucji państwa Żydowskie Stronnictwo Ludowe dopatruje się w Rozporządzeniu z d. 1 listopada 1916 r. o organizacji Żydowskiego Towarzystwa Religijnego w Generał Gubernatorstwie Warszawskiem, jedynie surogatu narodowości świeckiej organizacji, która przez wzgląd na swą istotę i antydemokratyczny Charakter nie odpowiada wymaganiom narodu. Staczając walkę o narodowe i obywatelskie równouprawnienie Żydów, Stronnictwo Ludowe przystępuje do wyborów do nowej gminy w nadziei, iż uda mu się stworzyć reprezentację żydowską, zdolną do obrony zasad ogólno-demokratycznych i narodowo-żydowskich (na gruncie których stoi stronnictwo ludowe)

20 \ is. ora z, do podjęcia walki o przekształcenie Żydowskiego Towarzystwa Religijnego", powstającego na zasadzie ordynacji z d. 1 listopada 1916 r., w żydowską autonomię narodowo-poliiyczną, o-partą na najszerszych zasadach demokratycznych (zniesienie systemu kurjalnego; wprowadzenie powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego prawa wyborczego dla wszystkich obywateli Żydów, w wieku od lat 20 bez różnicy płci» niezależnie od cenzusu naukowego lub wysokości opłaconej składki gminnej, zniesienie mianowańców; system finansowy oparty na bezpośrednim, postępowym opodatkowaniu majątków i dochodów). Kandydaci, wybrani z listy Stronnictwa Ludowego, dbać będą o to, aby nowy Zarząd Gminy Żydowskiej spełnił następujące zadania: 1. Na polu narodowo-politycznem. 1) Zarząd Gminy winien: reprezentować Gminę Żydowską nazewnątrz; stać na straży godności i interesów narodowych; wysterować energicznie przeciwko wszeikiej krzywdzie, czynionej Żydom; uczynić wszystko, co będzie koniecznem, aby w odradzającem się Państwie Polskiem zapewnione zostało narodowości żydowskiej należne jej miejsce. 2. Zarząd Gminy winien przejąć prowadzenie aktów ślubnych t zejścia cywilnych ludności żydowskiej (metryk urodzenia). (.li. Na polu «arcdowo-religijnem. Zarząd Gminy winien zaprowadzić ład i porządek w instytucjach służących sprawie zaspokojenia religijnych potrzeb ludności żydowskiej: podnieść poziom rabinatu, 2) kasa gminna powinna ponosić koszty, związane z zaspokojeniem potrzeb religijnych ludności żydowskiej, 3) gmina powinna wziąć pod swój zarząd wszystkie synagogi, domy modlitwy i umieścić je w przyzwoitych, odpowiedniourządzonych lokalach, odpowiadających wszelkim wymaganiom estetyki, higieny i t. d.

21 Hf. Na polu narodowo-kuituralnem. Do chwili uzyskania przez żydów autonomji narodowo-poiitycznej, Zarząd Gminy Żydowskiej winien rozwinąć intensywną działalność kulturalno-oświatową: 1) przejąć w swe ręce szkolnictwo żydowskie, stworzyć jednolity typ szkoły żydowskiej i zakładać nowe szkoły wszelkich typów (niższe, średnie i wyższe oraz zawodowe niższe, średnie i wyższe). Język żydowski winien być językiem wykładowym; nauce języków hebrajskiego i krajowego należy udzielić odpowiedniego miejsca. Wychowanie winno być oparte na zasadach narodowych. Nauczanie w szkołach ludowych i zawodowych gminy winno być bezpłatne; 2) zakładać szkoły freblowskie, kursy wieczorne dla dorosłych, uniwersytety ludowe, domy ludowe, bibljoteki, teatry, muzea; dbać o rozwój nauki, literatury i sztuki żydowskiej; wyznaczać premia za najlepsze dzieła w zakres tych dziedzin wchodzące; dbać o rozwój statystyki żydowskiej, etnografji, antropologii, ar- cheoiogji i t. d. 19 [V. Ochrona zdrowia publicznego. Zarząd Gminy, winien dbać o stan zdrowotny ludności żydowskiej; zapobiegać szerzeniu się wśród niej chorób. Zarząd Gminy winien utworzyć szereg instytucji, mających na celu podniesienie stanu fizycznego młodszej generacji; zakładać szpitale, sanatoria, ambulatorja, zakłady kąpielowe, kąpiele rytualne i t. d. rozpowszechniać przystępne dla szerokich mas ludności broszury i pisma ulotne, traktujące o różnych chorobach i o sposobach walki z niemi. V. Na polu ekonomiczno-spofacznem. Zarząd Gminy winien prowadzić celową i intensywną akcję mającą na celu wzmocnienie i rozwój żydowskich placówek ekonomicznych; w pierwszem rzędzie działalność ta winna zmierzać

22 29 do odbudowy przez wojnę zrujnowanego gospodarstwa żydowskiego. W tym celu Zarząd Gminy winien: 1) zorganizować handel i rzemiosła żydowskie; zakładać i stytucje kredytowe, kooperatywy wytwórcze, wystawy wzorowe, wydawać literaturę fachową, wyszkolić instruktorów i t. p. zorganizować robotników żydowskich, zakładać dla ich potrzeb giełdy pracy, biura informacyjne i t. p. szczególną opiekę winien roztoczyć nad powracającymi do kraju żołnierzami i ewakuowanymi; 2) oprzeć działalność filantropijną na zasadach racjonalnych. Zarząd Gminy winien zwalczyć żebranie, powinien zakładać i utrzymywać tanie kuchnie, internaty dla dzieci i inwalidów i t. p. Wszelkie stowarzyszenia i instytucje filantropijne winny się znajdować pod kontrolą Zarządu Gminy. Vł. Wewnętrzna organizacja gminy. Wewnętrzna organizacja i praca Zarządu Gminy winna się opierać na zasadach demokratycznych i narodowych: 1) językiem urzędowym w zewnętrznych stosunkach winien być język żydowski; 2) składka gminna winna być nakładana na członków gminy w stosunku postępowym i proporcjonalnym do ich majątków i dochodów; 3) ogólny charakter działalności Zarządu Gminy winien się opierać na uszanowaniu żydowskiej opinji publicznej, na zaufaniu do ludności żydowskiej; na stosowaniu się do jej poglądów i życzeń, na ciągłym z nią kontakcie oraz na dążeniu do pozyskania jej zaufania i zgody. Dotychczasowy system autokratyzmu i biurokratyzmu winien być radykalnie usunięty; 4) urzędnikom i pracownikom gminy winny być zapewnione odpowiednie warunki pracy, zgodnie z wymaganiami współczesnej, demokratycznej polityki socjalnej (ubezpieczenie na wypadek choroby, utraty zdolności do pracy, starości i śmierci i t. d.).

23 3. Platforma wyborcza Organizacji Sjonistów Ortodoksów Mizrachi". I. Demokratyzacja Gminy Żydowski»}. 1) Wszyscy członkowie Rady Gminnej oraz Zarządu Gminnego podlegają wyborom. 2) wybory winny być powszechne, równe bezpośrednie, tajne i proporcjonolne, 3) czynne prawo wyborcze przysługiwać winno wszystkim mieszkańcom żydowskim w wieku lat 20 i przebywającym w etanem mieście conajmniej od roku. Kurje wyborcze, mianowanie członków Zarządu Gminnego, cenzus naukowy oraz wszelkie inne ograniczenia prawa wyborczego winny być zniesione, 4) bierne prawo wyborcze przysługiwać winno wszystkim mieszkańcom Żydom, liczącym conajmniej 25 lat wieku. 5) zaprowadzenie postępowego systemu opodatkowania dochodów, majątków i spadków, 6) posiedzenia Rady Gminnej winny być jawne, 7) w stosunkach z ludnością żydowską oraz na swych posiedzeniach Zarząd Gminy winien posługiwać się językiem h e- brajskim lub żydowskim. H. Zadania religijno-narodowe Gminy, 1) Gmina winna zaspakajać religijne potrzeby ludności żydowskiej nie pobierając za to opłaty. Ludność żydowska winna być zwolniona od wszelkich opłat za sporządzenie metryk urodzenia, aktów ślubnych, aktów zejścia i t. d. 2) Gmina winna przejąć pod swój zarząd wszystkie istniejące zakłady żydowskie, zakłady naukowe, zakładać chedery, tal - i^udtory, jeszyboty, seminarja dla nauczycieli i rabinów, szkoły dla kantorów, kaznodziejów i rzezaków; popierać, wedle możności, osoby przygotuwujące się do zajęcia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych stanowisk; zakładać szkoły freblowskie, kursy wieczorne, kursy uzupełniające dla nauczycieli, instytucje naukowe i wychowawcze dla dziewcząt żydowskich. Wymienione zakłady naukowe 21

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL V I C T O R I A C E N T E R P R I M A R Y S C H O O L, tel. 12 270 57 03 e-mail: dyrekcja@vcps.pl www.vcps.pl R E G U L A M I N S A M O R Z Ą D U U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PARTYZANTÓW POLSKICH w ŻABNICY

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PARTYZANTÓW POLSKICH w ŻABNICY REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PARTYZANTÓW POLSKICH w ŻABNICY Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Statut Szkoły Podstawowej w Żabnicy.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2007 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STATUT Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ (zwane dalej Stowarzyszeniem). 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał... [ ] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna Anatolij Łunaczarski Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna 1 http://maopd.wordpress.com/ Artykuł Anatolija Łunaczarskiego z roku 1921. Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2013 2 Towarzysz Lenin w artykule

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ulimiu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ulimiu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ulimiu Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Ulimiu stanowią wszyscy uczniowie klas I-VI.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Wrzesień 2014 Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNICY

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNICY REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNICY CELE GŁÓWNE W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. 1. Celem działania Samorządu jest rozwijanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RYNARZEWIE REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RYNARZEWIE REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RYNARZEWIE REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Regulamin Samorządu Uczniowskiego Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LIPNIE Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: Małgorzata Spisz Anna Ślusarczyk 1 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W GOŚCIEJEWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W GOŚCIEJEWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W GOŚCIEJEWICACH Podstawa prawna: Art.55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95, poz. 425/ Naczelna zasada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Duchnicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Duchnicach Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Duchnicach Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego kl.4-6 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego kl.4-6 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu Regulamin Samorządu Uczniowskiego kl.4-6 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Józefa Zeidlera W GOSTYNIU Rok 2016 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Samorząd Uczniowski zwany dalej SU Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy 1 Rozdział I Postanowienia wstępne. 1 1. Rada Rodziców, jako organ będący reprezentacją ogółu rodziców uczniów Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI RAKOWEJ

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI RAKOWEJ REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI RAKOWEJ Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W KONINIE Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2007/2008 Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach Myślenice 2014 1 Spis rozdziałów Rozdział I Postanowienia ogólne str. 3 Rozdział II Cele samorządu uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty. 2. Karta Nauczyciela. 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju Rozdział I 1. Samorząd Uczniowski to społeczny organ szkoły utworzony ze wszystkich uczniów szkoły, wybierający demokratycznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Okunicy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Okunicy Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Okunicy Regulamin zawiera: 1 Cele i główne zadania Samorządu Uczniowskiego 2 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 3 Organy samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK"

STATUT Stowarzyszenia PIERWSZY KROK Wrocław, dnia 01 lutego 2004 r. STATUT Stowarzyszenia "PIERWSZY KROK" 1 Stowarzyszenie "PIERWSZY KROK" zwanym w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO LICEUM PLASTYCZNEGO im. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO LICEUM PLASTYCZNEGO im. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO LICEUM PLASTYCZNEGO im. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W NAŁĘCZOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Samorząd Szkolny, zwany dalej Samorządem, jest organizacją uczniów prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock. Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

...Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami

...Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami ...Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DRA HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DRA HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DRA HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1 Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego Podstawa prawna 1. Uchwała o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r 2. Statut szkoły Regulamin zawiera: I. Cele działania Samorządu Uczniowskiego II. Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU

TEKST JEDNOLITY STATUTU TEKST JEDNOLITY STATUTU Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych po zatwierdzonych zmianach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 stycznia 2006 r Rozdział I Nazwa, siedziba i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Wszyscy uczniowie Technikum Ekonomicznego oraz Technikum Hotelarskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Nazwa, siedziba, charakter prawny. W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Sorkwitach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem

Rozdział I. Nazwa, siedziba, charakter prawny. W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Sorkwitach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA W SORKWITACH Rozdział I Nazwa, siedziba, charakter prawny Art. 1 W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Sorkwitach działa Samorząd Uczniowski

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŻAGANIU /TEKST JEDNOLITY po zmianach w dniu r./

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŻAGANIU /TEKST JEDNOLITY po zmianach w dniu r./ STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 49 ROK ZAŁOŻENIA: 1991 KRS - 0000181675 STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŻAGANIU /TEKST JEDNOLITY po zmianach w dniu 18.03.2016r./ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH Wstęp Regulamin zawiera: I. Postanowienia ogólne. II. Zadania i cele Samorządu III. Organy Samorządu IV. Zebrania Samorządu V. Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. 2 Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum nr 1, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza.

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy, przy ulicy Szarych Szeregów 4a (załącznik do Statutu)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy, przy ulicy Szarych Szeregów 4a (załącznik do Statutu) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy, przy ulicy Szarych Szeregów 4a (załącznik do Statutu) Podstawa prawna: a. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996r. z póź. zmianami). 2. Statut

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

ROLA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

ROLA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW ROLA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW S Z K O Ł A P O D S T A W A N R 1 IM. J A N U S Z A K O R C Z A K A W S O B Ó T C E Podstawa prawna Kompetencje Rady Rodziców określa: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO WE WŁOCŁAWKU POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE SAMORZĄDU

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO WE WŁOCŁAWKU POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE SAMORZĄDU REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO WE WŁOCŁAWKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie klas IV

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8695 UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej numer 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej numer 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej numer 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 111.

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 111. Podstawa prawna:- 1. Ustawa o Systemie Oświaty Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 04.256.2572 ze zm.) 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty Ustawa z 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Muszynka zwana dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z późn.zm.), 2/ Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LEGIONOWIE tekst jednolity z poprawkami z 23 września 2016 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LEGIONOWIE tekst jednolity z poprawkami z 23 września 2016 r. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LEGIONOWIE tekst jednolity z poprawkami z 23 września 2016 r. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOŃSKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOŃSKU REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOŃSKU Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W PŁOCKU Podstawa prawna: - Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (szczególnie art.55) - Statut Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie: Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOBIERZYCACH Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach nr 1/2009/2010 z dnia 20.09.2009r REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce. gmina Mińsk Mazowiecki. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce. gmina Mińsk Mazowiecki. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Załącznik do uchwały z dnia 16.06.2015 REGULAMIN Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce gmina Mińsk Mazowiecki Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawa prawna regulaminu: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo