l í s t ï s & s Ć # ^ Í C '. t'c t- e & /*?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l í s t ï s & s Ć # ^ Í C '. t'c t- e & /*? http://rcin.org.pl"

Transkrypt

1 l í s t ï s & s Ć # ^ Í C '. t'c t- e & /*?

2

3 DĄŻENIA ŻYDÓW W DOBIE OBECNEJ.

4 Z dziedziny ŻyOoznawstwa tepż autora: 1. Żydzi i Kwestja Żydowska. Włocławek, 1920, W 8-ce, str. 159 (na wyczerpaniu). 2. Polityka żydowska (w druku). CZCIONKAMI KSIĘGARNI POWSZECHNEJ i DRUKARNI DIECEZJALNEJ WE WŁOCŁAWKU, UL. BRZESKA 4, = POD ZARZĄDEM W. TOMASZEWSKIEGO. := =

5 KS. JÓZEF KRUSZYŃSKI M. T. DĄŻENIA ŻYDÓW W DOBIE OBECNEJ W YDAW NICTW O KSIĘGARNI POWSZECHNEJ! DRUKARNI D IE C E Z J A L N E J WE W ŁOCŁAW KU 1921.

6

7 KWEST JA ŻYDOWSKA N a współczesne przemiany w żydostwie zarówno jak i na stosunek Żydów do nas, jako do narodu korzystającego odniedawna z niepodległości politycznej, zbyt mało zwracamy uwagi. Poruszałem tę sprawę w mej pracy Żydzi i kwestja żydowska (Włocławek, 1920 r.), wpływałem na niektóre czynniki, mogące nakreślić szersze ramy dla pracy, zmierzającej przynajmniej do powolnego regulowania stosunków pomiędzy ludnością żydowską a polską, lecz wysiłki te nie odniosły żadnego skutku. Sprawa pozostaje w uśpieniu jak za czasów niewoli, gdy życie narodowe tylko wegetowało. Nie mogliśmy podówczas kreślić szerszych planów ani rozwijać pracy odrodzeniowej dla przyszłości. Żydzi, znajdując się w podobnych warunkach, prowadzili mniej więcej ten sam tryb życia, gdy chodzi o zapatrywania polityczne. Pewien bezwład, czy brak inicjatywy w regulowaniu stosunków żydowskich był znamienną cechą naszych zapatrywań na rozwój życia i naszej przyszłości. Taki stan rzeczy przed wojną europejską mógł być do pewnego stopnia usprawiedliwiony, dzisiaj wszakże stosunki ogólno narodowe uległy tak zasadniczej zmianie, że podobny bezwład żadną miarą nie da się obronić. Dzięki zmienionym warunkom, życie idzie naprzód, wytyka sobie nowe drogi, powstają nowe potrzeby, stawiane są nowe żądania. Wszystko to nie może być obojętne dla ogółu.. Odkąd zaczęliśmy korzystać z wolnego życia politycznego, uświadomienie co do dążności narodowych powinno przenikać jaknajszersze sfery słowem powinniśmy sobie jasno zdawać sprawę o celach naszej pracy i wszelkich zagadnień związanych z życiem politycznem. O ilebyśmy się nie starali rozwijać takiego

8 6 uświadomienia, nasze prace, podejmowane w celu budowy gmachu lepszej przyszłości, będą niepewne i najpiękniejsze zamiary okażą się bardzo niestałe. Nie sądzimy wszakże, aby tylko na nas ciążył obowiązek pracy odrodzeniowej, aby nowe prądy tylko nas dotyczyły. Przenikają one w równej mierze, a nawet może silniej mieszkających obok nas Żydów Od czasu rozwoju prądów nacjonalistycznych wśród narodów świata, daleko żywszem tętnem biły owe prądy wśród tych narodów, których nadzieje co do urzeczywistnienia niepodległego bytu były bardziej dalekie. Żydzi posiadali kiedyś swą niepodległość. Utraciwszy, zostali rozproszeni po całym świecie i przechodzili niezmiernie smutrfe koleje życia. W najniebezpieczniejszych chwilach i pod jarzmem najcięższej niewoli pozostali sobą, atoli życie ich duchowe zyskało mnóstwo krzywizn, które w przyszłości stawały się przyczyną nowych zaburzeń i prześladowań. Po dwutysiącoletniem rozproszeniu nie rozstali się ze swojemi wierzeniami i dążnościami. Można więc wyobrazić sobie jak silnie musiały rozwinąć się te dążności w zetknięciu z prądami nacjonalistycznemi. Istotnie jesteśmy świadkami niepomiernego ruchu na polu odrodzenia narodowego we współczesnem źydostwie. Żydzi na całym świecie porozumieli się pomiędzy sobą. Poczuli że są silni, bogaci, rozporządzają wielkiemi środkami materjalnemi i nie mniejszemi wpływami. Zbadali dokładnie nierównomierność uwarstwienia społecznego w źydostwie. W jednych krajach byli żywiołem nielicznym, ale bogatym, stojącym na wyższym stopniu kultury (Holandja, Anglja, Francja), w innych zaś znajdowali się w zwartej masie, lecz pod względem kultury i zamożności bardzo ustępowali pierwszym. 'Do tych ostatnich uwarstwień należeli Żydzi przedewszystkiem w Polsce, w Rurnunji i w Rosji. Zagraniczne inteligentne koła żydowskie oddziaływały na mało uświadomione masy, które rozbujały się jak morze pod wpływem niewidzialnego ciśnienia powietrza. Polem do najbardziej energicznego oddziaływania przez żydowskie ośrodki zagraniczne stała się Polska, czyli

9 właściwie żydostwo polskie dzięki temu, że z jednej strony było najmniej uświadomione, a z drugiej najliczniejsze procentowo w stosunku do rdzennej ludności kraju. W okresie wojny europejskiej światopogląd żydowski uległ zasadniczej zmianie. Wytworzył się tak zwany nacjonalizm, czyli terytorjalizm, który urzeczywistnienie swych planów narodowych stawia na gruncie daleko podatniejszym i według ich mniemania łatwiejszym do osiągnięcia, aniżeli sjonizm. Oto pragnie wytworzyć żydowski stan jako niezależną odrębność narodową na tych terytorjach, na których obecnie Żydzi mieszkają. Oczywiście realizacja takich poglądów może mieć największe zastosowanie u nas, ponieważ, jak to wszyscy wiemy, na naszej ziemi mieszka największy odsetek Żydów. Myśli tej chwyciło się żydostwo zagraniczne i stosownie do swego temperamentu, nie bacząc na okoliczności i dalsze konsekwencje, jakie z tego wyniknąć mogą, popiera ją przy pomocy wszystkich rozporządzalnych środków. Wytworzywszy sobie koncepcję mniejszości narodowej, czyli ustaliwszy pojęcie o Judeopolsce, to samo żydostwo musi być mocno nieprzychylne naszej silnej peństwowości, gdyż ta krzyżowałaby jego plany. Nieprzychylność umiejętnie wyzyskali na swoją korzyść Niemcy, popychachając Żydów niemieckich w kierunku nacjonalistycznych pożądań, które mogą być urzeczywistnione na ziemiach polskich. Dzięki agitacji Żydów niemieckich robota antypolska poszła dalej. Stąd też widzimy, że nie tylko koła żydowskie w Niemczach, lecz także w Holandji, w Anglji, we Francji i w Ameryce są dla nas bardzo wrogie. Jeszcze w okresie, gdy toczyły się zapasy wojenne, Żydzi niemieccy, nie mogąc bezpośrednio oddziaływać na potentatów żydowskich w Angjji i we Francji, wpływali na Żydów holenderskich i w Holandji najprzód rozwinęła się burzycielska praca, podkopująca wszystkie zamierzenia polskie w kierunku odbudowy niepodległego bytu. Koła żydowskie w Holandji stały aię pierwszym ośrodkiem wszelkich intryg i antypolskich poczynań. Dzisiaj plany 7

10 s roboty antypolskiej rozpowszechnione są po wszystkich krajach, gdzie tylko istnieją wpływowe środowiska żydowskie. Olbrzymie masy żydostwa polskiego poruszane są ową niewidzialną ręką, która kieruje niemi według własnej woli. Przywódcy żydowscy u nas są wtajemniczeni w tę robotę, natomiast szeroki ogół działa nieświadomie. Ponieważ współczesne prądy nacjonalistyczne zostały wyzyskane umiejętnie, przeto nieuświadomione masy dały się dość prędko poruszyć i dzisiaj są ślepem na rzędziem w ich ręku. Ogół żydowski jest usposobiony jak najnieprzychylniej dla państwowości polskiej. Nieprzychylność ta wzrasta prawie z każdym dniem i wprost olbrzymieje. Stoimy wobec faktu gruntownej przemiany pojęć żydowskich. O tem musimy wiedzieć i wogóle zdawać sobie sprawę z całego procesu przekształcenia zobopólnych stosunków. Antagonizmy polsko-żydowskie ciągle się rozwijają i bardzo często umysły gorące bez głębszego zastanowienia się rozdmuchują je do takich rozmiarów, że mogą powstać bardzo niepożądane konflikty. Powinniśmy za wszelką cenę unikać takich zatargów, które nie zmierzają do rozkwikłania kwestji żydowskiej, lecz do tem większego jej zagmatwania a nawet rzucania plamy na charakter polski. W interesie najszerszego ogółu polskiego leży, aby kwestję żydowską poznał i aby dokładnie uświadomił sobie, że współczesnefdążności żydowskie idą całkiem po innej linji, aniżeli nasza sprawa narodowa. Ta rzecz zasługuje na najszerszą popularyzację, oczywiście nie w tym celu, iżby podniecać antagonizmy i wywoływać zatargi, które obydwom stronom tylko szkodę wyrządzić mogą. Polacy wygrali jedną wielką sprawę, odzyskując w konflikcie wojny światowej niepo- ^d legły byt polityczny. Po utrwaleniu państwowości posiadają jeszcze drugą wielką sprawę> do wygrania a jest nią rozwiązanie kwestji żydowskiej,.

11 Społeczeństwo polskie powinno wiedzieć, że kwestja żydowska wisi nad niem jak miecz Damoklesa, a z tego uświadomienia, jako ze źródła, powinna wypłynąć inicjatywa rządu, skierowana do rozstrzygania kwestji żydowskiej. Nie kto inny, tylko rząd polski powinien wytworzyć platformę, któraby służyła do uleczenia niezdrowych stosunków na tle życia polsko-żydowskiego. Uprzedzenie obydwóch stron doszło już do takiego napięcia, że dalsza zwłoka z punktu dobra naszego państwa jest niedopuszczalna. Nie możemy poprzestać, aby tylko prasa poruszała rozmaite drażniące sceny i rozstrzygała spory. Wypada wyrazić uznanie dla stanowiska prasy narodowej w kwestji żydowskiej, zaznaczyć jednak musimy, że w prasie ze strony obydwóch obozów ukazują się częstokroć takie oświetlenia, które jeno przepaść kopią. Celem niniejszej pracy nie jest podawanie gotowego programu czynnikom miarodajnym, mogącym w wielkiej mierze przyczynić się do uzdrowienia stosunków polsko-żydowskich. Ich rzeczą i obowiązkiem jest, aby rozwinęły właśnie pracę w tej intencji, o jakiej tutaj mowa. Wypowiadając te uwagi, miałem przedewszystkiem na względzie popularne wyjaśnienie sprawy, że żydostwo prawie całe jest nam nawskroś nieprzychylne, a ta zaś niep r z y c h y I n o ś ć w samem zaraniu p o d k o p u j e n a s z byt państwowy. Muszę się następnie zastrzedz, że niepowoduje mną antagonizm, ani chęć rozwijania antysemityzmu. Rzecz biorę całkiem obiektywnie i przystępuję do niej z zimną krwią, o którą należy się starać w chwili, gdy niebezpieczeństwo jest na progu. W ostatnim rozdziale czytelnik pozna programy partji żydowskich, zmierzające do uregulowania stosunków i życia żydowskiego w Polsce. Programy owe będą najoczywistszem potwierdzeniem moich słów o niebezpieczeństwie, wypływającem z zaognionej kwestji żydowskiej. Zanim przystąpimy do rozpatrzenia poszczególnych programów, wprzód należy wspomnieć o samych stronnictwach. 9

12 STRONNICTWA ŻYDOWSKIE S tronnictwa, które mniej więcej wyrażają opinję całego ogółu żydowskiego, są następujące: Sjonizm; Stronnictwo ludowe; Mizrachi czyli sjoniści ortodoksyjni; Ortodoksi; Bund i Poale Sjon. Do tych jeszcze można dodać asymilatorów i chasydów. Sjonizm. Sjonizm wyprowadza nazwę od Sjonu, jednego ze wzgórz w Jerozolimie, na którem stał kiedyś królewski pałac Dawida. Twórcą Sjonizmu jest Teodor Herzl ur. w Budapeszcie 1860 roku. W r ogłosił on broszurę p. t. Państwo żydowskie i nakreślił w niej nowe tory dla ruchu narodowego. Pragnął hasło sjonizmu rzucić we wszystkie warstwy ludności żydowskiej, gdyż do tego czasu sfery zamożne były. naogół obce sjonizmowi. Herzl obawiał się o Żydów zamożnych, aby się nie zjednoczyli z miejscowem społeczeństwem i tak o nich pisał: Gdy masa żydowska znajdzie się w Palestynie, Żydzi, pozostał? w dawnych miejscach, posiądą zupełny spokój duchowy; nie będzie już ich drażnił widok cierpień żydowskich, ani krzyk antysemitów, którzy utracą grunt pod nogami ze względu na znaczne zmalenie znienawidzonych obcokrajowców. Pod powyższem hasłem rozpoczęto pracę ideową, która z jednej strony polegała na skupieniu i wewnętrznej organizacji żydostwa, a z drugiej na układach dyplomatycznych z Turcją. Idąc za namową Herzla, sjoniści zaczęli zwoływać wielkie żydowskie zjazdy w różnych miastach Europy, na których uchwalono następujące żądania sjonistyczne:

13 1. Sjonizm dąży do stworzenia dla narodu żydowskiego prawnie zabezpieczonego schroniska w Palestynie, dlatego też jest za celowem popieraniem zaludnienia Palestyny przez -żydowskich rolników i rzemieślników. 2. Następnem żądaniem jest organizacja całego narodu żydowskiego za pomocą odpowiednich miejscowych i ogólnych związków, odpowiednio do praw panujących w różnych krajach. 3. Wzmocnienie żydowskiego uczucia narodowego i samouświadomienia. 4. Wreszcie kroki przygotowawcze w celu uzyskania zgody mocarstw na urzeczywistnienie celów sjonizmu. Sjonizm z powyższym planem nazywamy klasycznym a także historycznym dla odróżnienia od sjonizmu zmodernizowanego, który znalazł swój wyraz w kierunkach nacjonalistycznych stronnictwa ludowego. Stronnictwo ludowe. Na tle dążeń sjonistycznych powstało stronnictwo nacjonalistyczne, które się zaczęło nazywać: Grupą żydówką ludową, albo wprost: Stronnictwem ludowem. Od początku, jak' Herzl nakreślił plan dla sjonizmu, w łonie stronników Herzla odbywało się pewne tarcie na tle urzeczywistnienia wskazań sjonistycznych. Pewien odłam Żydów podzielał zdanie, że prawdziwe dążności sjonistyczne niekoniecznie powinny być urzeczywistnione na historycznem terytorjum Palestyny, lecz można poprzestać, gdyby się dało je osiągnąć tam, gdzie Żydzi do tego czasu mieszkają. Powyższe kierunki zyskały olbrzymi rozwój w okresie niedawnej wojny. Grupa ludowa żydowska, do której w dzisiejszych czasach należy bezwzględna większość Żydów, mieszkających na naszej ziemi, nie ma wcale zamiaru wysiedlania się do Palestyny, ani do żadnego innego kraju. Dąży do otrzymania praw mniejszości i taka anomalja została przyznana Żydom przez traktat pokojowy. Ludowcy dążą do wytworzenia państwa w państwie. Za swój język narodowy uważają obecnie 11

14 12 używany żargon żydowski i domagają się pełnych praw dla tego jężyka. Mizrachi. M izrachi, z języka hebrajskiego, w liczbie mnogiej po hebr. M i z r a c h i m znaczy to samo, co wschodni ludzie wschodni. Mizrachiści są sjonistami ortodoksyjnymi czyli wyznaniowcami. Stanowią oni grupę sjonistyczną, która nie podziela bezwyznaniowych haseł, szerzonych przez sjonistów. Sjoniści są po większej części bezwyznaniowcami. W stronnictwie sjonistów ortodoksyjnych znajdują się przeważnie żywioły poważniejsze, ludzie starsi i zrównoważeni, którzy, zanim przystąpili do sjonizmu, mieli już wyrobione pojęcie o sprawach religijnych i nie chcieli się z niemi rozstać, Do sjonizmu natomiast przystępuje młodzież nieugruntowana pod względem religijnym. Sjoniści ortodoksyjni w stosunku do sjonistów są mniej liczni i nie posiadają takiego, jak ci, rozmachu w działaniu. Ortodoksi. Ortodoksi, gdy chodzi o liczbę, stanowią w Polsce grupę poważną. Są to ludzie zupełnie zrównoważeni, starsi, po większej części żamożni i gorąco przywiązani do religji Mojżeszowej. Dla sjonistów są obojętni, a nawet patrzą niechętnie nie z pobudek politycznych, ale wyłącznie religijnych. Na sjonistów zapatrują się jako na heretyków, choć ich dążnościom politycznym nie starają się stawiać żadnego sprzeciwu. Ze społeczeństwem polskiem starają się żyć w zgodzie, choć cele narodowe mało ich obchodzą. Stanowią grupę, jak wspominałem, pod względem liczebnym wielką, rozporządzają wielkiemi środkami materjalnemi. Naogół są mało ruchliwi i wobec krzykliwych stronnictw sjonistyczno-nacjonalistycznych, wpływy ich stale się umniejszają. Bund. Bund jest międzynarodówką socjalistyczną. Choć wszędzie głoszą zasady międzynarodowe, posiadają swoje cele part}'jne wszystkie sprzyjające im krajowe stronnictwa wyzyskują na swoją

15 korzyść. Cele sjonistyczne zarówno jak i narodowo polskie nic ich nie obchodzą. Pomimo przynależności do międzynarodówki bundziści posiadają zabarwienie czysto żydowskie. Za język narodowy uważają żargon. Bund jest stronnictwem dość licznem i wpływowem, głównie dzięki stosunkom międzynarodowym. Poalej Sjon. Poalej lub Poale Sjon w przekładzie polskim: Robotnicy Sjonu, są grupą socjalistów narodowych żydowskich. Dążą do założenia w Palestynie żydowskiego państwa socjalistycznego. Jest to proletarjat żydowski bezwyznaniowy. Dla spraw polskich poalesjoniści są całkiem nieprzychylni. Grupa ich nie jest ani zbyt liczna ani wpływowa. Za swój język uważają hebrajski narówni z żargonem. Asymilatorzy. Asymilatorzy, czyli Zjednoczeńcy, tworzą te rodziny żydowskie, które wyzwoliły się z powijaków talmudyzmu i na gruncie przekonań i dążności kulturalnych zbliżyły się do społeczeństwa polskiego. Asymilatorzy należą do klasy najoświeceńszej Żydów, których kultura wyrwała ze środowiska żydowskiego. Pozostają oni przy wyznaniu Mojżeszowym, natomiast pod względem przer konań politycznych i dążeń narodowych starają się zbliżyć do społeczeństwa, wśród którego mieszkają. We Francji uchodzą za Francuzów, w Niemczech za Niemców a u nas za Polaków. W rzeczywistości jednak asymilacji nie można uważać za całkowitą. Religja odciska niezmiernie silne piętno na charakterze człowieka. Religja starotestamentowa zależna w wielkiej mierze od Talmudu, posiada charakter nawskroś eksluzywny i nie dopuszcza do takiego zjednoczenia duchowego, iżby asymilator zgadzał się zupełnie z kierunkiem myślowym rodowitego Polaka, Francuza i t. p. Patrząc na tę różnicę, niektórzy asymilatorzy w intencji uniknięcia rozdźwięków przyjmują chrzęst i w ten sposób zrywają z żydostwem. Grupa asymilatorów jest bardzo nieliczna, a w ostatnich czasach pod wpływem presji ze strony sjonistów tak zmalała, że nie wchodzi prawie w rachubę jako stronnictwo żydowskie.

16 14 Chasydzi. Chasydzi od wyrazu hebrajskiego c h a s i d, znaczy: sprawiedliwy, bogobojny. Chasydzi nie posiadają żadnego programu politycznego, stanowią grupę Żydów fanatycznie przywiązanych do praktyk religijnych, które wzbogacili i uświęcili całem mnóstwem przesądów i zabobonów. Rekrutują się przeważnie z żywiołów ciemnych, których dążności narodowe nie wiele obchodzą. Dla dążności polskich są całkiem obojętni. Za język codzienny uważają żargon, do żydowskości żywią szczególny pietyzm. Ich nastroje i przekonania pięknie odzwierciadla następująca opowieść, która nawet znana jest pod nazwą opowieści chasydzkiej. Olbrzymi i święty jest świat Boży. Świat Boży składa się z siedemdziesięciu krain. Największą z pośród siedmdziesięciu krain jest ziemia Izraela, największem zaś miastem w ziemi Izraela jest Jeruzalem, najświętszem zaś miejscem w Jeruzalemie jest Świątynia Pańska, w Świątyni zaś Pańskiej najwyższą świętością jest Sanctuarium. Świat Boży składa się z siedmdziesięciu narodów, najświętszym narodem z pośród owych siedmdziesięciu jest naród Izraela, najświętszem zaś pokoleniem w narodzie Izraela jest pokolenie Lewi, w pokoleniu zaś Lewi najświętszymi są kapłani, pośród kapłanów zaś najświętszym był arcykapłan. Istnieje siedmdziesiąt języków. Najświętszym językiem z pośród siedmdziesięciu jest język hebrajski, najświętszą zaś księgą hebrajską jest święta Tora, w Torze zaś najświętszym jest dekalog (dziesięć przykazań boskich), w dekalogu zaś najświętszym wyrazem jest imię Jehowy. Rok ma trzysta piędziesiąt cztery dni. Nad wszystkiemi dniami górują święta, nad świętami zaś góruje sabat, pośród sabatów zaś najświętszym jest sabat nad sabatami Jom Kipur (Sądny dzień). Raz do roku w pewnej godzinie schodziły się razem wszystkie one cztery najwyższe świętości. Było to w dzień Jom Kipuru, gdy arcykapłan wchodził do Sanctuarium i tam wymawiał imię Jehowy.

17 PROGRAMY PARTJI ŻYDOWSKICH L atem 1918 r. odbyć się miały wybory do Gminy Żydowskiej w Warszawie. Z tej okazji ugrupowania żydowskie opublikowały swe programy, które są wyrazem dążności partji, przedstawiających ogół żydostwa w Polsce1). I. Program sjonistyczny. 1) Demokratyzacja gminy żydowskiej: a) wszyscy członkowie Rady Gminnej i Rządu Gminnego powinni być wybierani, b) wybory winny być przeprowadzone drogą powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania c) czynne prawo wyborcze przysługiwać winno wszystkim żydom, mającym więcej niż lat 20, bez różnicy płci; zaś bierne prawo wyborcze przysługiwać powinno osobom, starszym ponad lat 24 (należy znieść kurje wyborcze, nominacje członków zarządu, cenzus naukowy oraz wszelkie inne ograniczenia wyborcze), d) zaprowadzenie postępowego systemu opodatkowania dochodów, majątków i spadków, e) jawność posiedzeń Rady Gminnej, f) gmina powinna posługiwać się przy porozumieniu się z ludnością żydowską językami: hebrajskim i żydowskim. 2) Kulturalno-narodowe zadania gminy: a) Gmina kieruje sprawami oświaty ludowej za pośrednictwem rady szkolnej i organizuje: szkoły ludowe, freblówki, wykształcenie pozaszkolne, kursy wieczorne dla dorosłych, uniwersy- J) Por. Matęrjały w sprawie żydowskiej w Polsce. Pod redakcją J. Griinbauma.»Żydzi jako mniejszość narodowa«. Warszawa, 1920, str. 46 i nn.

18 16 tety, ludowe; językiem wykładowym w instytucjach tych być hebrajski albo żydowski, winien b) Gmina organizuje i utrzymuje bibljoteki, czytelnie, domy ludowe, sale gimnastyczne i muzea; gmina powinna przyczynić się do rozwoju literatury narodowej, sztuki i nauki, c) Gmina kieruje sprawami żydowskiego szkolnictwa średniego seminarjów nauczycielskich i akademji nauk judaistycznych. 3) Zaspakajanie potrzeb religijnych: a) Gmina dba o bezpłatne zaspakajanie potrzeb religjjnych ludności (bóżnice, kąpiele rytualne, obrzezanie, rytualny ubój bydła i t. d.) przeciwdziała powstawaniu na tym gruncie prywatnych przedsiębiorstw. Ludność powinna być zwolniona od opłat za metryki, akta ślubne i t. d., b) Gmina powinna rozciągnąć kontrolę nad chederami, talmudtorami i jeszybotami, c) Gmina prowadzi seminarjum rabiniczne o obszernym programie wiedzy judaistycznej; rabini powinni znać język hebrajski w słowie i piśmie. Gmina powinna założyć uczelnie dla kantorów, kaznodziejów, rzezaków i t. d. d) Gmina powinna dbać o byt materjalny rabinów, kantorów, kaznodziejów, rzezaków i pozostałych urzędników.,4) Zadania społeczno-ekonomiczne: a) zakładanie i popieranie kooperatyw, kas pożyczkowooszczędnościowych, towarzystw wzajemnego kredytu; udzielanie taniego kredytu ludności żydowskiej; ochrona prawna, b) popieranie związków zawodowych (rzemieślników, drobnych kupców, robotników i pracowników handlowych); założenie biura pośrednictwa pracy; zakładanie i utrzymanie szkół rolniczych zawodowych oraz kursów wykształcenia pozaszkolnego, c) ochrona kobiet, d) regulacja emigracji i imigracji żydowskiej. 5) Filantropja i zdrowie publiczne:

19 a) opieka nad wszystkieini żydowskiemi instytucjami i organizacjami filantropijnemi,, b) zakładanie sctironisk dła dzieślzi, domów dla sierot i starców, c) zakładanie szpitali, ambulatorjów i sanatorjów.i zarządzanie niemi. 6) Spis ludności żydowskiej: Gmina obejmuje kierownictwo sprawami akt stanu cywilneg ludności żydowskiej oraz prowadzi spis ludności żydowskiej. 7) Kolonizacja Palestyny: Gmina popiera kolonizację żydów w Palestynie 8) Budżet: Gmina pokrywa swe wydatki, z dochodów, pochodzących z a) podadków gminnych, b) zapisów i ofiar, c) sum, przekazywanych przez skarb państwa lub kasę miejską do dyspozycji gminy dia instytucji, które państwo lub miasto powinno utrzymywać własnym kosztem. 2. Platforma wyborcza Żydowskiego Stronnictwa Ludowego. Wychodząc z założenia, że żydzi stanowią nietylko grupę religijną, lecz społeczność narodową, i że życie żydowskie w Polsce winno z tego względu opierać się na organizacji prawno-publicznej, której formy i funkcje powinny być zagwarantowane w konstytucji państwa Żydowskie Stronnictwo Ludowe dopatruje się w Rozporządzeniu z d. 1 listopada 1916 r. o organizacji Żydowskiego Towarzystwa Religijnego w Generał Gubernatorstwie Warszawskiem, jedynie surogatu narodowości świeckiej organizacji, która przez wzgląd na swą istotę i antydemokratyczny Charakter nie odpowiada wymaganiom narodu. Staczając walkę o narodowe i obywatelskie równouprawnienie Żydów, Stronnictwo Ludowe przystępuje do wyborów do nowej gminy w nadziei, iż uda mu się stworzyć reprezentację żydowską, zdolną do obrony zasad ogólno-demokratycznych i narodowo-żydowskich (na gruncie których stoi stronnictwo ludowe)

20 \ is. ora z, do podjęcia walki o przekształcenie Żydowskiego Towarzystwa Religijnego", powstającego na zasadzie ordynacji z d. 1 listopada 1916 r., w żydowską autonomię narodowo-poliiyczną, o-partą na najszerszych zasadach demokratycznych (zniesienie systemu kurjalnego; wprowadzenie powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego prawa wyborczego dla wszystkich obywateli Żydów, w wieku od lat 20 bez różnicy płci» niezależnie od cenzusu naukowego lub wysokości opłaconej składki gminnej, zniesienie mianowańców; system finansowy oparty na bezpośrednim, postępowym opodatkowaniu majątków i dochodów). Kandydaci, wybrani z listy Stronnictwa Ludowego, dbać będą o to, aby nowy Zarząd Gminy Żydowskiej spełnił następujące zadania: 1. Na polu narodowo-politycznem. 1) Zarząd Gminy winien: reprezentować Gminę Żydowską nazewnątrz; stać na straży godności i interesów narodowych; wysterować energicznie przeciwko wszeikiej krzywdzie, czynionej Żydom; uczynić wszystko, co będzie koniecznem, aby w odradzającem się Państwie Polskiem zapewnione zostało narodowości żydowskiej należne jej miejsce. 2. Zarząd Gminy winien przejąć prowadzenie aktów ślubnych t zejścia cywilnych ludności żydowskiej (metryk urodzenia). (.li. Na polu «arcdowo-religijnem. Zarząd Gminy winien zaprowadzić ład i porządek w instytucjach służących sprawie zaspokojenia religijnych potrzeb ludności żydowskiej: podnieść poziom rabinatu, 2) kasa gminna powinna ponosić koszty, związane z zaspokojeniem potrzeb religijnych ludności żydowskiej, 3) gmina powinna wziąć pod swój zarząd wszystkie synagogi, domy modlitwy i umieścić je w przyzwoitych, odpowiedniourządzonych lokalach, odpowiadających wszelkim wymaganiom estetyki, higieny i t. d.

21 Hf. Na polu narodowo-kuituralnem. Do chwili uzyskania przez żydów autonomji narodowo-poiitycznej, Zarząd Gminy Żydowskiej winien rozwinąć intensywną działalność kulturalno-oświatową: 1) przejąć w swe ręce szkolnictwo żydowskie, stworzyć jednolity typ szkoły żydowskiej i zakładać nowe szkoły wszelkich typów (niższe, średnie i wyższe oraz zawodowe niższe, średnie i wyższe). Język żydowski winien być językiem wykładowym; nauce języków hebrajskiego i krajowego należy udzielić odpowiedniego miejsca. Wychowanie winno być oparte na zasadach narodowych. Nauczanie w szkołach ludowych i zawodowych gminy winno być bezpłatne; 2) zakładać szkoły freblowskie, kursy wieczorne dla dorosłych, uniwersytety ludowe, domy ludowe, bibljoteki, teatry, muzea; dbać o rozwój nauki, literatury i sztuki żydowskiej; wyznaczać premia za najlepsze dzieła w zakres tych dziedzin wchodzące; dbać o rozwój statystyki żydowskiej, etnografji, antropologii, ar- cheoiogji i t. d. 19 [V. Ochrona zdrowia publicznego. Zarząd Gminy, winien dbać o stan zdrowotny ludności żydowskiej; zapobiegać szerzeniu się wśród niej chorób. Zarząd Gminy winien utworzyć szereg instytucji, mających na celu podniesienie stanu fizycznego młodszej generacji; zakładać szpitale, sanatoria, ambulatorja, zakłady kąpielowe, kąpiele rytualne i t. d. rozpowszechniać przystępne dla szerokich mas ludności broszury i pisma ulotne, traktujące o różnych chorobach i o sposobach walki z niemi. V. Na polu ekonomiczno-spofacznem. Zarząd Gminy winien prowadzić celową i intensywną akcję mającą na celu wzmocnienie i rozwój żydowskich placówek ekonomicznych; w pierwszem rzędzie działalność ta winna zmierzać

22 29 do odbudowy przez wojnę zrujnowanego gospodarstwa żydowskiego. W tym celu Zarząd Gminy winien: 1) zorganizować handel i rzemiosła żydowskie; zakładać i stytucje kredytowe, kooperatywy wytwórcze, wystawy wzorowe, wydawać literaturę fachową, wyszkolić instruktorów i t. p. zorganizować robotników żydowskich, zakładać dla ich potrzeb giełdy pracy, biura informacyjne i t. p. szczególną opiekę winien roztoczyć nad powracającymi do kraju żołnierzami i ewakuowanymi; 2) oprzeć działalność filantropijną na zasadach racjonalnych. Zarząd Gminy winien zwalczyć żebranie, powinien zakładać i utrzymywać tanie kuchnie, internaty dla dzieci i inwalidów i t. p. Wszelkie stowarzyszenia i instytucje filantropijne winny się znajdować pod kontrolą Zarządu Gminy. Vł. Wewnętrzna organizacja gminy. Wewnętrzna organizacja i praca Zarządu Gminy winna się opierać na zasadach demokratycznych i narodowych: 1) językiem urzędowym w zewnętrznych stosunkach winien być język żydowski; 2) składka gminna winna być nakładana na członków gminy w stosunku postępowym i proporcjonalnym do ich majątków i dochodów; 3) ogólny charakter działalności Zarządu Gminy winien się opierać na uszanowaniu żydowskiej opinji publicznej, na zaufaniu do ludności żydowskiej; na stosowaniu się do jej poglądów i życzeń, na ciągłym z nią kontakcie oraz na dążeniu do pozyskania jej zaufania i zgody. Dotychczasowy system autokratyzmu i biurokratyzmu winien być radykalnie usunięty; 4) urzędnikom i pracownikom gminy winny być zapewnione odpowiednie warunki pracy, zgodnie z wymaganiami współczesnej, demokratycznej polityki socjalnej (ubezpieczenie na wypadek choroby, utraty zdolności do pracy, starości i śmierci i t. d.).

23 3. Platforma wyborcza Organizacji Sjonistów Ortodoksów Mizrachi". I. Demokratyzacja Gminy Żydowski»}. 1) Wszyscy członkowie Rady Gminnej oraz Zarządu Gminnego podlegają wyborom. 2) wybory winny być powszechne, równe bezpośrednie, tajne i proporcjonolne, 3) czynne prawo wyborcze przysługiwać winno wszystkim mieszkańcom żydowskim w wieku lat 20 i przebywającym w etanem mieście conajmniej od roku. Kurje wyborcze, mianowanie członków Zarządu Gminnego, cenzus naukowy oraz wszelkie inne ograniczenia prawa wyborczego winny być zniesione, 4) bierne prawo wyborcze przysługiwać winno wszystkim mieszkańcom Żydom, liczącym conajmniej 25 lat wieku. 5) zaprowadzenie postępowego systemu opodatkowania dochodów, majątków i spadków, 6) posiedzenia Rady Gminnej winny być jawne, 7) w stosunkach z ludnością żydowską oraz na swych posiedzeniach Zarząd Gminy winien posługiwać się językiem h e- brajskim lub żydowskim. H. Zadania religijno-narodowe Gminy, 1) Gmina winna zaspakajać religijne potrzeby ludności żydowskiej nie pobierając za to opłaty. Ludność żydowska winna być zwolniona od wszelkich opłat za sporządzenie metryk urodzenia, aktów ślubnych, aktów zejścia i t. d. 2) Gmina winna przejąć pod swój zarząd wszystkie istniejące zakłady żydowskie, zakłady naukowe, zakładać chedery, tal - i^udtory, jeszyboty, seminarja dla nauczycieli i rabinów, szkoły dla kantorów, kaznodziejów i rzezaków; popierać, wedle możności, osoby przygotuwujące się do zajęcia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych stanowisk; zakładać szkoły freblowskie, kursy wieczorne, kursy uzupełniające dla nauczycieli, instytucje naukowe i wychowawcze dla dziewcząt żydowskich. Wymienione zakłady naukowe 21

Braterstwo, solidarność, współdziałanie

Braterstwo, solidarność, współdziałanie Edward Abramowski Braterstwo, solidarność, współdziałanie Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska Łódź 2012 Koncepcja książki i serii, wybór i opracowanie tekstów, redakcja

Bardziej szczegółowo

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) dokumenty programowe

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) dokumenty programowe KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Anna Nowakowska-Wierzchoś Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich

Bardziej szczegółowo

[OD WYDAWNICTWA] SŁOWO WSTĘPNE

[OD WYDAWNICTWA] SŁOWO WSTĘPNE [OD WYDAWNICTWA] Wzrastające coraz bardziej wśród społeczeństwa polskiego zainteresowanie się kwestią żydowską wywołuje w nim może coraz większe zainteresowanie się t. zw. Protokółami Mędrców Syjonu",

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

Program paryski (1892)

Program paryski (1892) Program paryski (1892) Szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej (uchwalony na zjeździe Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich) I Sto lat mija od chwili, w której dawna Rzeczpospolita Polska,

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOLNA REDAKCJI

PRACA SZKOLNA REDAKCJI Rok IX. Warszawa* Wrzesień 1931 r. Nr. 7 PRACA SZKOLNA DODATEK -MIESIĘCZNY Jfci&^Efii D0>GŁO5U ŃAUCZYCIELSKIEOOr KjigE POŚWIĘCONY SPRAWOM Mp Ml MEDAGCKJONOWDAKTYCZhIYM W1MM9 wrmagmzpraktykacszkolwą. M

Bardziej szczegółowo

ROMAN DMOWSKI. KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO

ROMAN DMOWSKI. KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO ROMAN DMOWSKI KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO ISBN: 978918580502-0 Litteratursällskapet Ligatur, 2007 P.O.Box 75 SE 730 50 Skultuna, Sweden www.ligatur.se office@ligatur.se ROMAN DMOWSKI KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

RES POLITICAE. (wydanie specjalne)

RES POLITICAE. (wydanie specjalne) RES POLITICAE (wydanie specjalne) RADA NAUKOWA Henryk ĆWIĘK, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Najnowszej Historii Politycznej, Dyplomacji i Bezpieczeństwa Bruno

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt współfinansowany przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basztowa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Narodowa

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ŻYD. "The New International Encyclopedia,,

MIĘDZYNARODOWY ŻYD. The New International Encyclopedia,, MIĘDZYNARODOWY ŻYD "Spomiędzy charakterystycznych, umysłowych i moralnych cech Żydów należy wymienić niechęć do ciężkiej i wytężonej pracy fizycznej, silnie rozwinięte uczucie rodzinne i miłość do potomstwa,

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Henryk Szner, Masy żydowskie odpowiedzą trzykrotnym tak!, Nasze Słowo, V VI 1946.

Henryk Szner, Masy żydowskie odpowiedzą trzykrotnym tak!, Nasze Słowo, V VI 1946. [ 9 ] który decydował o zacofaniu gospodarczym Polski przedwojennej, nie tylko zaspokojenie odwiecznego głodu ziemi setek tysięcy bezrobotnych i małorolnych, to również likwidacja obszarników, jako klasy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku 20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy Warszawa, 22 grudnia 2010 roku Szanowni Państwo! Dziś mija dwadzieścia lat od momentu, gdy stając przed Narodem, jako pierwszy prezydent w historii Polski

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ USTAWODAWSTWA KARTELOWEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ NA TLE POLITYKI KARTELOWEJ RZĄDU

ROZWÓJ USTAWODAWSTWA KARTELOWEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ NA TLE POLITYKI KARTELOWEJ RZĄDU ZBIGNIEW LANDAU ROZWÓJ USTAWODAWSTWA KARTELOWEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ NA TLE POLITYKI KARTELOWEJ RZĄDU Aktualny stan badań nad problematyką kartelową w Polsce jest więcej niż niezadowalający. Praktycznie

Bardziej szczegółowo