RAPORT KIERUNKI POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY BANKU DNB NORD POLSKA I DELOITTE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KIERUNKI 2013. POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY BANKU DNB NORD POLSKA I DELOITTE"

Transkrypt

1 RAPORT KIERUNKI 213. POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY BANKU DNB NORD POLSKA I DELOITTE Bank DnB NORD Polska S.A. member of

2 SIPIS TREŚCI Wstęp 5 CO KRYZYS W CHINACH MOŻE OZNACZAĆ DLA POLSKI I RESZTY ŚWIATA? 9 Znaczenie Chin dla świata i świata dla Chin 1 Kryzys w chińskim wydaniu 16 Chiny, model zależności ekonomicznych 28 Merkantylizm czy wolny handel? 28 Gdzie Chiny, a gdzie Polska 4 Model zależności 46 Model handlu zagranicznego 46 Światowe ceny surowców 49 Model importu do Polski 52 Dynamika PKB Chin a Polski 53 Kryzys w Chinach a polski przemysł wyniki symulacji na poziomie mikro 54 CO GAZ ŁUPKOWY MOŻE ZMIENIĆ W GOSPODARCE? 59 Gaz łupkowy w USA skutki lokalne i globalne 6 Jak to było w Ameryce 6 Efekty dla gospodarki USA 62 Konsumpcja gazu 64 Inwestycje 65 Handel zagraniczny 66 Gospodarstwa domowe 67 Łupki w Polsce 69 Efekty dla gospodarki globalnej 71 Gaz łupkowy w Polsce, model zależności ekonomicznych 76 Szacunek potencjału 76 Warunki brzegowe sukcesu 78 Wynik symulacji modelowych 86 Wpływ na gospodarkę 87 Inwestycje 9 Aneks 113 Modele makroekonomiczne i ekonometryczne 113 Model grawitacji 114 Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) 114 Łańcuch dystrybucji 115 Modele wektorowo-autoregresyjne (VAR) 115 Funkcje reakcji 116 Analiza przyczynowości w sensie Grangera 116 Diagnostyka równań

3 WSTĘP Dlaczego rok 213? Czy w tym roku może wydarzyć się w światowej i polskiej gospodarce coś niespodziewanego? I mamy tu na myśli zjawiska o pozytywnym charakterze, a nie kryzysowym, ponieważ tych ostatnich gospodarce światowej wystarczy już na najbliższe lata. W roku 213 mogą pojawić się pierwsze wyraźne trendy, które zdeterminują sytuację ekonomiczną i geopolityczną na następne dekady. Przyczyny i skutki dwóch takich trendów potencjalnych szoków podażowych o charakterze globalnym i lokalnym opisujemy w naszym Raporcie. Po pierwsze Chiny. Z perspektywy ostatnich dwóch dekad wydawać się może, że chiński model zaczyna wygrywać konkurencję z modelem zachodnim (gospodarka liberalna, demokracja, indywidualizm), ale z perspektywy ostatnich 1 czy 5 lat sytuacja nie jest tak korzystna dla Chin. Jeszcze kilkaset lat temu Chiny dominowały w globalnym udziale wytwarzanego PKB, więc ich obecny awans jest odrabianiem zaszłości ostatnich 2 lat, kiedy to dominowały USA i Europa. W latach średnia dynamika realnego PKB Chin wyniosła prawie 1,7 proc., a prognozy na lata przewidują wzrost na poziomie około 8 proc., gdy USA i strefa euro (i Polska) rozwijać się będę w tempie odpowiednio 2,5 proc. i 1,5 proc. Jednak Chiny mogą niedługo doświadczyć spowolnienia wzrostu do zaledwie 5 proc., ponieważ kraje rozwinięte przechodzą szokową terapię ograniczania konsumpcji i deficytów, więc stare chińskie rezerwy wzrostu (inwestycje i eksport) są na wyczerpaniu, a nowe źródła wzrostu (konsumpcja i innowacje) wymagają zmiany wielu społecznych i politycznych paradygmatów chińskiego modelu. Możliwe też, że Chiny są już obecnie największą gospodarką świata dorównującą Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym Ameryki pod względem nominalnego PKB. Utrzymywanie wysokiej dynamiki wzrostu z coraz większej nominalnie bazy (gospodarki) wymaga coraz rosnących nakładów i/lub wzrostów wydajności i innowacyjności. Sytuacja demograficzna Chin jest równie zła, jak wielu krajów europejskich (w tym Polski). Już około 23 r. liczba ludności Chin przestanie się zwiększać, a społeczeństwo gwałtownie się zestarzeje, co spowoduje deficyt rąk do pracy. Wydaje się to dość szokujące, ale takie są trendy demograficzne Chin na najbliższe dwie dekady i niewiele może to już zmienić. Dynamiczny eksport Chin oddziałuje na powiększanie nierównowagi globalnej, a przystąpienie Chin do WTO w 21 r. nie wpłynęło na zbilansowanie handlu większości krajów rozwiniętych i rozwijających się z Chinami. Z uwagi na przyjętą strategię gospodarczą (stopniowego) otwierania się Chin, pozytywny szok technologiczny w branżach eksportowych chińskiej gospodarki powoduje zwiększenie konkurencyjności kosztowej i prowadzi do intensyfikacji handlu zagranicznego Chin. Wywiera to negatywny wpływ na sprzedaż produkcji krajowej w państwach importujących, gdyż jest ona w jeszcze większym stopniu zastępowana importem z Chin. Nadwyżki w bilansie obrotów bieżących inwestowane są w obligacje krajów rozwiniętych (głównie USA i krajów strefy euro), przyczyniając się do presji na spadek długoterminowych stóp procentowych w tych krajach i wzrost konsumpcji finansowanej przez inwestorów (zagranicznych). Z jednej strony, taka sytuacja sprawia, że Chinom powinno zależeć na 4 5

4 Wstęp stabilizacji krajów, w których lokują swoje nadwyżki. Z drugiej strony, takie działanie prowadzi najczęściej do wzrostu zadłużenia w gospodarkach rozwiniętych (co jest jedną z przyczyn obecnego kryzysu finansowego) i destabilizacji gospodarek tych krajów. Ponadto Chiny są także importerem netto olbrzymiej ilości surowców, w tym surowców energetycznych, co powoduje podrożenie kosztów dla innych gospodarek. Spowolnienie dynamiki chińskiego PKB będzie wpływać na polską gospodarkę dwoma kanałami: poprzez handel międzynarodowy (model grawitacyjny) oraz podaż i spadek cen surowców (kanał dystrybucji). Na podstawie wykonanych analiz w oparciu o modele ekonometryczne można stwierdzić, że spadek dynamiki PKB Chin o 1 pkt proc., poprzez związany z nim spadek indeksu cen surowców na rynkach światowych o 4,5 pkt proc., powoduje wzrost PKB Polski o,16 pkt proc. w każdym roku. Natomiast łączny wpływ kryzysu chińskiego na sytuację gospodarczą Polski przez 3 lata byłby bardziej korzystny i wyniósłby około 1,1 pkt procentowego. Wielkość tym bardziej znacząca im dynamika PKB Polski byłaby niższa na co się przecież zanosi biorąc pod uwagę przewlekłość globalnego kryzysu finansowego. Raport jest wielowątkowy, w niektórych aspektach dość szczegółowy, a w innych może nieco ogólnikowy za przesyt i niedosyt informacji winę ponoszą autorzy. Jednak ich celem było opisanie dość skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych rządzących gospodarką globalną, której Polska jest już nierozłączną częścią. Musimy zatem przyzwyczaić się to sytuacji, że otaczający nas świat nie będzie już prostszy, a przedstawianie złożonych zależności w uproszczony sposób prowadzić może do niekonieczne prawidłowych wniosków i nietrafnych decyzji biznesowych. Zanim więc nie urośniemy na tyle, żeby było nas stać na popełnianie błędów, postarajmy się w najbliższych latach tych błędów nie popełniać wcale. Artur Tomaszewski Rafał Antczak Prezes Zarządu Członek Zarządu Bank DnB NORD Deloitte Business Consulting Po drugie gaz łupkowy. Przyspieszenie wydobycia gazu łupkowego w USA spowodowało, że w latach ceny gazu w USA spadły 4-krotnie (!). Dla amerykańskiej gospodarki skutki wykorzystywania gazu łupkowego są już bardzo wymierne szacowana korzyść netto w postaci wzrostu konsumpcji (tańszego) gazu, inwestycji w rozbudowę wydobycia i infrastrukturę oraz spadku importu wynosiły około 2 proc. PKB w latach 25-21, a to dopiero początek. Gaz łupkowy przekształca oblicze przemysłu energetycznego w USA, zmieniając kraj z importera na już wkrótce eksportera tego surowca. Niskie ceny energii ściągają inwestycje zagraniczne i krajowe z powrotem do USA. Skutki polityki podażowej USA w sektorze gazowym zaczynają się też ujawniać na skalę globalną w postaci między innymi spadku cen gazu, oderwania się cen gazu od parytetu ceny ropy naftowej, masowego eksportu technologii szczelinowania hydraulicznego, co będzie w przyszłości dodatkowo zwiększać podaż gazu w świecie czy zastępowania ropy gazem, tam gdzie jest to technicznie możliwe i opłacalne. Choć Polska nie będzie drugimi Stanami Zjednoczonymi, ani tym bardziej drugą Norwegią, gdzie udział PKB powiązany z wydobyciem ropy i gazu z Morza Północnego sięga 1/3 rocznie przez ostatnie dwie dekady, co przyczyniło się do podwojenia PKB per capita Norwegów i uzyskania statusu jednej z najbogatszych krajów wśród gospodarek rozwiniętych. Polsce nie grozi klątwa surowców naturalnych, gdyż przyjmując za dobrą monetę wstępne oszacowania wielkości złóż wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny spodziewamy się raczej osiągnięcia wydobycia gaz z łupków na poziomie 9 mln m 3 w 22 r. i 1,7 mld m 3 w 23 r. Może to sprawić, że wydobycie i konsumpcja krajowego gazu wzrośnie o 35 proc., a w łącznym bilansie gazu wysokometanowego gaz łupkowy stanowić będzie ponad 1 proc. konsumpcji w Polsce w 23 r. Choć są to szacunki konserwatywne, to dla PKB Polski szacowana korzyść netto w postaci wzrostu konsumpcji (tańszego) gazu, inwestycji w rozbudowę wydobycia i infrastrukturę oraz spadku importu wynosić mogą łącznie 3,3 proc. w latach Jest to zbliżony poziom korzyści, jakie odniosła gospodarka USA w latach Czy jednak próbujemy porównywać się z Ameryką? 6 7

5 CO KRYZYS W CHINACH MOŻE OZNACZAĆ DLA POLSKI I RESZTY ŚWIATA?

6 Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski i reszty świata? Kiedy jest groźny, przyczaj się i bądź podwójnie gotów. Kiedy jest silniejszy, unikaj go. Sun Zi, Sztuka wojenna, prawdopodobnie IV w. p.n.e. Kiedy Chiny się obudzą, świat zadrży. Napoleon Bonaparte, Wyspa Świętej Heleny, 1816 r. Le Mémorial de Sainte-Hélène ZNACZENIE CHIN DLA ŚWIATA I ŚWIATA DLA CHIN Chiny są jedynym krajem na Ziemi, którego depozytariusze państwowości mogą się wylegitymować historią sięgającą 4 tys. lat wstecz od dynastii Xia (około 2 tys. lat p.n.e.) do Chińskiej Republiki Ludowej (powstałej w 1949 r.). Po raz pierwszy Chiny zostały zjednoczone w 221 r. p.n.e. za dynastii Qin, jednak historia tego kraju to pasmo ciągłych wojen i nieustanne próby scalania olbrzymiego terytorium połączone z rzadkimi okresami ekspansji terytorialnej, politycznej i ekonomicznej. Doświadczenie kilkudziesięciu wieków uczy Chińczyków, że gdy autorytet władcy (władzy) ulegał osłabieniu, państwo się rozpadało, a lud cierpiał. Chaos nie leży więc w interesie obywateli, a jeśli władza temu nie przeciwdziała, traci mandat nieba. Silna pozycja cesarza Chin znajduje dziś odpowiednik w prezydencie Chin sprawującym kontrolę nad wojskiem (pozycja przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej) i partią (pozycja sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin). Obecny ustrój Chin jest nominalnie socjalistyczny, a w praktyce jest to gospodarka mieszana (socjalistyczno-kapitalistyczna) z silną nomenklaturą partyjną i wojskową powiązaną z biznesem 1. Z analizy Bloomberga wynika, że czerwone dynastie składające się z potomków ośmiu czołowych chińskich rewolucjonistów, tzw. nieśmiertelnych (nieznani szerzej gen. Wang, ekonomista Chen Yun, Li Xiannian, Peng Zhen, Song Renqiong, Bo Yibo, Yang Shangkun oraz Deng Xiaoping), kontrolują miliardowe majątki (w USD). majątku 535 członków Kongresu i Izby Reprezentantów USA oszacowana została w przedziale 1,8-6,5 mld USD w 21 r., czyli co najwyżej niecałe 3 proc. wartości najbogatszych chińskich ustawodawców. Przyrosty majątku chińskich polityków są równie imponujące w latach majątki 75 z listy najbogatszych członków KPCh zajmujących stanowiska polityczne urosły o 81 proc., a majątki 324 członków KPCh bez stanowisk politycznych powiększyły się zaledwie o 47 proc 2. Oszacowany przez Bloomberga majątek nowego prezydenta Chin Xi Jinpinga wynosi 376 mln USD. System panujący w dzisiejszych Chinach określa się jako pragmatycznie autorytarny. I jest to dość eufemistycznie określenie. Z perspektywy ostatnich dwóch dekad wydawać się może, że chiński model zaczyna wygrywać konkurencję z modelem zachodnim (gospodarka liberalna, demokracja, indywidualizm), ale z perspektywy ostatnich 1, czy 5 lat sytuacja nie jest tak korzystna dla Chin. W tym okresie co trzeci człowiek na świecie był Chińczykiem, gdy dzisiaj tylko co piąty, a za 2 lat co szósty, gdyż prognozy demograficzne ONZ wskazują na ostre wyhamowanie przyrostu naturalnego w Chinach w najbliższych latach, podobnie zresztą jak w Europie, choć nie z tak drastycznym spadkiem populacji jak w Japonii (patrz: Tabela 1). Jeszcze kilkaset lat temu Chiny dominowały także w globalnym udziale wytwarzanego PKB, więc obecny powrót do przeszłości nie jest zjawiskiem ahistorycznym (patrz: Tabela 2). Geopolitycznie Chiny zajmowały więc od wieków silną pozycję, a ich obecny awans jest odrabianiem zaszłości ostatnich 2 lat, kiedy to dominowały USA i Europa (patrz: Tabela 3). Tabela 1. Ludność, lata 1-23 (w mln) Rok / /25 Chiny % 2% Europa % % Indie % 16% Japonia % -5% Analiza szanghajskiej firmy badawczej Hurun wskazuje na fakt, że 16 z 124 najbogatszych Chińczyków zasiada w trzech kluczowych organach władzy KPCh, USA % 12% Świat % 14% a łączna wartość majątków ich rodzin wynosi około 221 mln USD. Dla porównania łączna wartość Źródło: Maddison (27) 1 Nomenklaturowi władcy nowych Chin zostali opisaniu w grudniowych publikacjach New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg i w wielu innych mediach, przy okazji wyboru nowego prezydenta i premiera Chin na 1-letnią kadencję. W Polsce Gazeta Wyborcza opublikowała: html 2 Hurun Report (212) 1 11

7 Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski i reszty świata? Tabela 2. Udział w światowym PKB (proc.) Tabela 4. Eksport per capita (bieżące ceny i kursy walutowe) Chiny (proc. globalnego PKB) Rok Chiny Indie Japonia 185,12,36 - Chiny 22,3 32,9 5,2 4,9 15, ,28 1,1,44 Indie 24,4 16, 4, 3,3 5,5 Japonia 4,1 3, 3,4 7,6 6, ,7 2,49 6, ,36 3,39 15,32 Europa 24,9 26,6 29,3 27,8 21, ,1 3,18 9,95 USA,1 1,8 27,5 21,6 2, ,6 5, 341, d. ZSRR 4,4 5,4 9,2 9, 3,8 Reszta świata 19,8 14,3 21,4 25,8 27, , 54, , , 116, 5 89, Źródło: Maddison (27) Źródło: Maddison (27), rok 211, dane Reuters EcoWin i ONZ, obliczenia Deloitte Tabela 3. Pozycja geopolityczna, lata Udział w światowym PKB 32,9 13,2 8,8 4,6 4,9 15,1 Udział w światowej populacji 36,6 26,2 24,4 22,5 22,3 2,5 Potęga procentu składanego (dla wzrostu czy kapitału) ujawnia się w długim okresie, co dobitnie pokazuje porównanie dynamiki PKB od początku XVIII w. Bezsprzecznym liderem rankingu skumulowanego wzrostu jest USA, których gospodarka urosła o niebotyczną wielkość ponad 1,7 mln proc., czyli zwiększyła swoją realną wartość o 1738 razy (!). Wzrost realnej wartości chińskiej gospodarki był 118 razy niższy niż amerykańskiej i wyniósł 146 razy. Tabela 5. Dynamika PKB, lata (proc.) Per capita PKB (proc. światowej populacji) 9, 5,3 41,7 23,8 22,1 73, Razem, skumulowany Ranking wielkości PKB Udział w światowym eksporcie 1,7 1,6 1,,8 5,9 Źródło: Maddison (27) Zaskakujące może się wydawać, że pomimo skali i swojej dynamiki (patrz: Rysunek 11) chiński eksport nie dominował w globalnym handlu tak w przeszłości i obecnie, zwłaszcza jeśli porówna się miary relatywne krajów eksport per capita Japonii przez ostatnie 15 lat (i obecnie) 4-krotnie przewyższa eksport Chin, choć różnica w dynamikach i poziomach zaczyna się zmniejszać. Otwarcie Chin na świat i jego wynalazki w ostatnich dwóch wiekach, w tym początkowo przymusowe (wojny opiumowe w XIX w.), a od czasu reform Deng Xiaopinga dobrowolne, ale stopniowe i kontrolowane, stanowi największą modyfikację w historycznym modelu chińskim (patrz: Ramka 1). Powrót Chińczyków na swoje miejsce w świecie przypomina więc kształtem literę U, z wciąż nie krótszym drugim ramieniem (patrz: Tabela 2). Chiny,85,22 4,39 7,85 1, Indie,17,56 3,85 5,28 7, Japonia,25 1,74 7,86 2,53, Europa,58 1,71 4,37 2, 1, USA 2,72 3,76 3,61 2,94 1, d. ZSRR,69 2,5 4,5 -,4 5, Świat,52 1,64 4,59 3,12 3, Źródło: Maddison (27), lata , World Economic Outlook, IMF, October 212, obliczenia Deloitte Perspektywa historyczna może być bardzo długoterminowym dowodem, że jednak chiński model cywilizacyjny nie sprawdzał się tak świetnie jak wyobrażają sobie czy to jego twórcy, czy wręcz przeciwnie, głosiciele kasandrycznych wizji dominacji Chin 3. Po drugie, historia Chin dowodzi raczej cyklicz- 3 A. Brunet, J.P. Guichard (211) 12 13

8 Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski i reszty świata? skuteczne armaty i muszkiety, które dawały Europie przewagę militarną nad większym liczebnie przeciwnikiem przez następne 6 lat. Pierwsze pisemne wzmianki o użyciu w nawigacji igły magnetycznej (zrobionej z magnetytu, pospolitej rudy żelaznej o właściwościach magnetycznych) pojawiają się w chińskich zapisach z XI w., a zasada wskazywania jednego kierunku (określonego przez pole magnetyczne Ziemi) znana była Chińczykom już w latach 7-8 n.e. Kompas magnetyczny był zapewne używany przez chińskiego admirała Zheng He w siedmiu oceanicznych wyprawach w latach (niektórzy badacze sugerują, że chińscy żeglarze dotarli do Ameryki w 1421 r.). Zheg He służył cesarzowi Yongle (trzeci władca Chin z dynastii Ming), po którego śmierci (1424 r.) kolejni dwaj cesarzowie dynastii Ming (Hongxi, i Xuande, ), z uwagi na koszty ekspedycji, ograniczali wyprawy morskie, aż w końcu podjęli decyzję o ich zaprzestaniu jako sprzecznych z zasadami polityki dynastii Ming. Faktyczną przyczyną polityki izolacjonizmu była rywalizacja frakcji mandarynów-biurokratów i dowódców wojskowych zainteresowanych handlem zamorskim. Po śmierci Zheg He, prawdopodobnie w czasie ostatniej wyprawy w 1433 r., walkę wygrali biurokraci. Izolacja Chin trwała praktycznie aż do wojen opiumowych w XIX w. Chińczycy rozpoczęli zatem ekspedycje oceaniczne 18 lat wcześniej niż Europejczycy, którzy dopiero w 1423 r. zaczęli żeglować po oceanie w trakcie wypraw organizowanych przez księcia Henryka Żeglarza z Portugalii. Jednak podejście europejskie fundamentalnie różniło się od chińskiego. Dwór księcia skupiał matematyków, astronomów, kartografów, konstruktorów statków, żeglarzy różnych wyznań i narodowości, którzy w teorii (w tym na powstałej akademii morskiej w Sagres) i w praktyce (w czasie coraz dłuższych wypraw na południe Afryki) doskonalili sztukę nawigacji i żeglugi. Henrykowi Żeglarzowi przypisuje się wynalezienie karaweli kilkunastometrowego, uzbrojonego w ciężkie działa i muszkiety (patrz powyżej) żaglowca z ożaglowaniem łacińsko-rejowym (zdolność pływania pod ostrym kątem do wiatru). Europejskie karawele były kilkukrotnie (nawet 1 razy!) mniejsze niż okręty Zheg He (największe mierzyły około 127 m długości i 52 m szerokości, czyli były o wymiarach boiska do piłki nożnej). Jednak pod dowództwem kapitanów i nawigatorów wyszkolonych w używaniu map i kompasu to Europa w XV w. rozpoczęła okres odkryć geograficznych. Systematyzowana, udoskonalana i rozpowszechniana wiedza o żeglarstwie posłużyła nie tylko Portugalii, ale Hiszpanii, Anglii, Francji i Holandii do stworzenia imperiów kolonialnych i narzucenia światu europejskiej wizji rozwoju. Kolejnym chińskim wynalazkiem o przełomowym dla świata znaczeniu był papier czerpany, znany co najmniej od 8 r. p.n.e., a upowszechniony w masowej produkcji w 15 r. przez kancelistę na dworze cesarza He Di z dynastii Han. Podobnie jak w przypadku prochu i kompasu pośrednikami w dotarciu wynalazku do Europy byli Arabowie, którzy w X w. zakładali papiernie w Hiszpanii czy na Sycylii. Europejczycy wprowadzili jednak innowacje w produkcji papieru wykorzystując maszyny do rozdzielania włókien, zwierzęcą żelatynę do spajania włókien i wymyślając znak wodny, który umożliwiał identyfikację papierni (gwarancja jakości). Kolejne eksperymenty i innowanych okresów wzrostów i spadków, które uśredniając, nie dorównują skumulowanej dynamice USA i są raczej na poziomie Japonii i d. ZSRR. Za zapóźnienie Europy w skumulowanym rankingu wzrostu PKB odpowiada głównie okres XVIII-XIX w., czyli walec wojen, rewolucji i powstań, który przetoczył się przez cały kontynent, w tym również Polskę. Wydaje się, że Europa wyciągnęła z tego lekcję. Problemem Europy w ostatnich 3 dekadach jest średnio 4-5-krotnie niższa dynamika wzrostu niż w Chinach i o połowę niższa niż w USA. Pytanie więc, czy Europa przyspieszy, czy Chiny spowolnią swój wzrost. W kolejnej części zastanowimy się nad tą drugą, bardziej chyba prawdopodobną opcją. RAMKA 1. PROCH, KOMPAS I PAPIER DLACZEGO TO NIE CHINY, ALE EUROPA WYKORZYSTAŁA CHIŃSKIE WYNALAZKI Wśród wielu wynalazków, których autorami są Chińczycy, poczesne miejsce zajmuje proch, kompas i papier z uwagi na wpływ, jaki wywarły w rozwoju ekonomicznym i politycznym świata. Jednak to nie Chińczycy, ale Europejczycy dostrzegli potencjał wynalazków, potrafili je udoskonalić i upowszechnić na masową skalę. Jeśli z historii mamy się uczyć i wyciągać wnioski, to przyjrzyjmy się tym trzem przypadkom. Chińczycy wymyślili proch około 1 r., ale nie poznali wszystkich jego militarnych zastosowań 4. Początkowo był wykorzystywany do produkcji petard i sztucznych ogni, a 1 lat później pojawiły się prymitywne granaty, którymi obrzucano wrogów przez następne 2 lat. Granaty wystrzeliwano także z katapult i innych wyrzutni, których na większą skalę użyto w próbie inwazji Japonii przez chińsko-koreańsko-mongolskie wojska Kubiłaj-chana w 1274 r. i 1281 r. Około 129 r. wymyślono coś na kształt armaty z bambusa. Przez kolejne trzy wieki w Chinach, Japonii i Korei używano rusznic i prymitywnych dział, ale nie potrafiono zwiększyć siły wybuchowej prochu, który zawierał nieoczyszczony azotan potasowy. Dlatego też łuk wciąż okazywał się skuteczniejszą bronią z uwagi na zasięg i szybkostrzelność, które to atuty potrafili wykorzystać konni łucznicy. Europa poznała proch w czasie najazdów mongolskich. Już w 1252 r., czyli w 11 lat po spaleniu Krakowa i zwycięstwie nad księciem Henrykiem Pobożnym pod Legnicą oraz królem Węgier Belą IV pod Mohi, w korespondencji zakonników (z Hiszpanii i Francji) pisanej do przełożonych pojawiają się informacje o produkcji prochu wraz z metodą oczyszczania azotanu potasu w procesie rafinacji. Prawdopodobnie któryś z europejskich alchemików (hojnie opłacanych przez władców za poszukiwania nie tylko kamienia filozoficznego) metodą prób i błędów znalazł sposób na zwiększenie siły wybuchowej mieszanki prochowej. Europa w tym okresie była już otwarta na nowe pomysły w dziedzinie militarnej, ponieważ nie potrafiła sprostać konnym łucznikom z Chin, Mongolii, czy z krajów arabskich (w tych ostatnich również znany był słaby proch z Chin). W Europie dość szybko połączono ulepszony proch z postępami w metalurgii, która rozwijała się przy okazji produkcji dzwonów do katedr i kościołów. Tak powstały 4 Weir (25) 14 15

9 Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski i reszty świata? 5 proc. rocznie jest realne, więc należy rozważyć skutki takiego zdarzenia dla gospodarki globalnej, cje prowadziły do usprawnienia i obniżenia kosztów produkcji papieru, co miało fundamentalne znaczenie dla przekazywania wiedzy i nowych informacji na skalę masową w Europie (kupcy, rzemieślnicy, mieszkańcy miast), a nie tylko w wąskim kręgu władzy świeckiej (dworu cesarskiego w Chinach i królewskiego w krajach Europy), czy duchowej (świątynie i klasztory). Oprócz papieru, Chińczycy wymyślili też druk, ale język chiński pisany ideogramami, a nie alfabetem fonetycznym, nie za bardzo nadawał się do zapisu przy użyciu ruchomej czcionki. W Chinach raczej więc kopiowano z formy, na której łatwiej było wyryć rysunek (ideogram) niż ogromną liczbę znaków. Ale pismo ideograficzne z uwagi na rosnącą liczbę rysunków-znaków jest dużo trudniejsze do opanowania niż fonetyczne. Tak więc to Europejczycy mogli i wiedzieli, jak w pełni wykorzystać papier i druk na skalę masową i z korzyścią ekonomiczną oraz polityczną. Jednak dlaczego to Europa, a nie Chiny, potrafiła skorzystać z innowacji i wynalazków z obcych krajów? Pytanie to zajmuje wielu historyków 5. Przyczyna wyjątkowości Europy tkwić miała w koincydencji wielu zdarzeń, które mogły zajść tylko na tym obszarze. Były to: prawa własności, wykształcenie się komuny miejskiej, decentralizacja władzy, zwiększenie podaży żywności i energii, proces naśladownictwa adaptacji innowacji technologicznych, które udoskonalały wynalazki starożytnych i obcych cywilizacji. Chiny, w przeciwieństwie do Europy, pod względem kulturowym i intelektualnym były społeczeństwem homeostatycznym (mogło funkcjonować przy niewielkich zmianach) i mając przeświadczenie o swojej dojrzałości i wyższości, odrzucały wiedzę i metody z zewnątrz, nawet gdy były użyteczne. Islam, który w początkowym okresie swojego istnienia chłonął wiedzę ze Wschodu (z Chin) i z Zachodu (Bizancjum), i był pierwszym nauczycielem Europy utknął w religijnym fanatyzmie, który nie pozwalał na rozwój wielu dziedzin nauki. Tak więc Europa mogła i chciała korzystać z wiedzy, kumulując doświadczenia innych, ale także stale je ulepszając. Tak narodził się ciągły postęp cywilizacyjny, którego już nie sposób zahamować. a także dla poszczególnych krajów, także i dla Polski czym się zajęliśmy w Raporcie. Ekonomiczne, finansowe i polityczne przesłanki spowolnienia gospodarczego Chin pojawiają się już od pewnego czasu, ale dość trudno jest je jednoznacznie zinterpretować. Najważniejszą lekcją, jaką powinno się pamiętać z kryzysu azjatyckiego roku 1997, jest nieokreśloność przyczynowo-skutkowa gospodarek azjatyckich, które nie opierają się na modelu gospodarki rynkowej (demokratyczno-kapitalistycznym), ale na systemie mieszanym (autorytarno-socjalistyczno-kapitalistycznym). W systemie mieszanym dominuje władza państwa (i jednej partii) oraz podmiotów (firm i osób z nomenklatury) powiązanych z państwem (patrz: rozdział Znaczenie Chin dla świata i świata dla Chin). Mechanizmy, które działają automatycznie w gospodarce rynkowej (czasem lepiej, a czasem gorzej), nie działają tak samo w gospodarce mieszanej, tylko są lepiej albo gorzej sterowane. W sytuacja kryzysowych ręczne sterowanie czasami zawodzi ktoś na szczycie musi podejmować decyzje, gdy brakuje czasu na analizę informacji, a struktura (niedemokratyczna) czeka na odgórne polecenia, więc sytuacja dalej się komplikuje i pogarsza, i zdarza się, że system się zawiesza (jak komputer przeładowany informacją spływającą ze zbyt wielu źródeł jednocześnie). Możliwe, że brakuje odwagi do rozważenia takiego scenariusza, gdyż mógłby być on niekorzystny dla realizowanej (albo przygotowywanej) strategii działania na rynku chińskim, a ten, jak wiemy, oferuje liczne korzyści wszystkim, którzy się godzą na warunki, na jakich chińskie władze pozwalają funkcjonować. Możliwe też, że jest to efekt globalnego odruchu stadnego, stada mocno zauroczonego finansowymi korzyściami skali, jakie daje chiński rynek, i analizującego krótkookresowe trendy. A jednak rynki finansowe już od pewnego czasu patrzą mniej entuzjastycznie na wyceny giełdowe chińskich spółek. Okres euforii giełdowej związany z wynikami gospodarczymi w 29 r. minął, gdyż od połowy 211 r. na szanghajskiej giełdzie trwa trend spadkowy. Rysunek 1. Indeksy giełdowe i stopy zwrotu od września 28 r KRYZYS W CHIŃSKIM WYDANIU W 29 r., kiedy cały świat rozwinięty znalazł się w recesji (dynamika PKB w USA i strefie euro wyniosła odpowiednio -3,1 proc. i -4,4 proc.), Chiny odnotowały wzrost o 9,2 proc. W latach średnia dynamika realnego PKB Chin wyniosła prawie 1,7 proc. w porównaniu ze średnim wzrostem zaledwie 2,7 proc. w USA i 2, w strefie euro w tym samym okresie. Szacunki i prognozy na lata wskazują na stagnację wzrostu w krajach rozwiniętych na poziomie około 2,5 proc. w USA i 1,5 proc. w strefie euro oraz wzrost około 8 proc. w Chinach 6. Gdzie w takim razie jest miejsce na kryzys w Chinach? Indeks Indeks Nasza analiza przyjmuje założenie, że prawdopodobieństwo spowolnienia dynamiki PKB Chin do około Landes (21) 6 World Economic Outlook, IMF, October paź sie cze kwi lut gru paź sie cze kwi lut gru paź sie cze kwi lut gru paź sie cze kwi lut gru paź lut gru China, Shanghai SE, A Stock Index, CNY Japan, Nikkei, 225, Index, JPY United States, Dow Jones, Averages, Industrial Index, Price Return, USD 16 17

10 Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski i reszty świata? % sty lis wrz mar sty lis wrz lip maj mar sty lis wrz lip maj mar sty lis wrz lip maj mar sty lis wrz lip maj Oficjalne prognozy i projekcje chińskich władz zakładają, że wzrost PKB wyniesie 7,5 proc. w 212 r. i będzie oscylował na poziomie 7-8 proc. w kolejnych latach, choć podkreślane jest też ryzyko niższego wzrostu niż planowany. Faktem jest, że w przeszłości plany władz centralnych wykonywane były z nawiązką a wzrost przekraczał plan (co pamiętamy i z polskiej historii realnego socjalizmu). Rysunek 3. Dynamika realnego PKB Chin planowana i zrealizowana, % China, Shanghai SE Index, CNY [perf %] United States, Dow Jones Index, USD [perf %] Japan, Nikkei, 225, Index, Close, JPY [perf %] 1 Źródło: Reuters EcoWin Przypominając o starej rynkowej zasadzie, że giełdy wyprzedzają trendy w gospodarce, należy przyznać, że indeks szanghajski miał rację zmieniając trend w połowie 211 r. Dynamika chińskiego PKB zaczęła słabnąć z początkiem 212 r. a kwartalne wzrosty (w stosunku rocznym) obniżyły się do 7-8 proc. ze średniego poziomu 9,5 proc. od III kwartału 28 r. do IV kwartału 212 r. Jeśli jednak spojrzymy na dynamikę chińskiego PKB w dłuższym, bo 2-letnim horyzoncie zauważmy, że ten trend słabnącej dynamiki PKB nie powinien być aż takim zaskoczeniem, ponieważ kształtował się już od pewnego czasu. Pytanie więc, do jakiego poziomu może spaść dynamika PKB Chin w najbliższych latach? Rysunek 2. Kwartalna dynamika realnego PKB Chin w ujęciu rocznym oraz linia długookresowego trendu, Dynamika realnego PKB Planowana dynamika PKB Źródło: Reuters EcoWin Podstawowym problemem na jaki napotkał wzrost PKB w Chinach jest niezdolność do kontynuacji trendu wzrostowego na poziomach 9-1 proc. z powodu struktury wzrostu oraz nominalnego poziomu jaki osiągnął chiński PKB połowa amerykańskiego w 211 r. i 4 proc. unijnego 7. Jeszcze w 23 r. prognozy banków inwestycyjnych dowodziły, że nominalny poziom PKB Chin przewyższy poziom PKB USA po 24 r. Te same banki inwestycyjne zweryfikowały ostatnio tę prognozę na rok 226. Chińska Akademia Nauk twierdzi, że może to już nastąpić w 219 r. Uzasadnione mogą być także twierdzenia, że już obecnie Chiny są największą gospodarką na świecie, gdyż kurs RNB jest niedoszacowany na poziomie 1 proc. wobec USD (patrz: rozdział Chiny, model zależności ekonomicznych i przypis 17) Źródło: Reuters EcoWin, obliczenia Deloitte 7 Do wiadomości eurosceptycznych czytelników tak, nominalne PKB UE było wyższe od PKB USA o 2,8 bln USD w 211 r

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości

中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości Dossier THINKTANK DOSSIER NA TEMAT STRATEGII ROZWOJU CHIN I WSPÓŁPRACY POLSKA CHINY www.mttp.pl 2011 中 波 关 系 POLSKA chiny Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Polski Nowy Złoty Wiek

Polski Nowy Złoty Wiek Public Disclosure Authorized 6639 Public Disclosure Authorized Polski Nowy Złoty Wiek od peryferii Europy do jej centrum Marcin Piątkowski Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Polski

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SZWAJCARII

GOSPODARKA SZWAJCARII GOSPODARKA SZWAJCARII Opracował Bartłomiej Chabierski Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2009 WSTĘP... 2 1. PODSTAWOWE CZYNNIKI SZWAJCARSKIEGO SUKCESU GOSPODARCZEGO... 6 2. GŁÓWNE PARAMETRY GOSPODARCZE SZWAJCARII...

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA E X C A T H E D R A SPIS TREŚCI Ex cathedra 3 Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? KATARZYNA ŻUKROWSKA 15 Znak zmian na polskim rynku pracy różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo