Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

2 Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej EC eraƒ Nierealne hasła nie rozwiàzujà problemów Oszukaç Allacha O tym, co przyczyniło si do wzrostu firmy mówi Jacek Faltynowicz. KONSORCJA - razem czy osobno SEP szkoli i integruje Z PRAC KOMISJI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY Jak rozwiàzaç problem? Pó artem, pó serio 3 5 Serwis informacyjny. 6 8 Wywiad z Michałem Bonim. 10 Powrót ELEKTROBUDOWY na rynek turecki REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1000 egz. Od Redakcji Podobno co 10 osoba w Polsce nie rozumie czytanego tekstu osobiêcie w to nie wierz, ale ponoç jestem idealistkà. Mo e jakimê wyjêciem z tej sytuacji jest czytaç coraz wi cej? Z tà myêlà przygotowałam dla Paƒstwa Êwiàteczny numer naszego biuletynu, wbrew obecnemu trendowi, e im mniej tekstu, a wi cej obrazków, tym lepiej. Zach cam zwłaszcza do przeczytania wywiadu z Michałem Bonim, w którym rozmawiamy nie tylko o firmie, ale o obecnej sytuacji w Polsce. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku A z okazji zbli ajàcych si Âwiàt oraz Nowego Roku ycz wszystkim Czytelnikom kompletnego braku napi ç w pracy, nieustannego finansowego zasilania, ogromu energii w działaniach i ustawicznej mocy umysłu Aleksandra Krzemieƒ Korzystny rok ELEKTROBUDOWY O tym, co przyczyniło si do wzrostu firmy mówi Jacek Faltynowicz Aby tradycji stało si zadoêç, spotykamy si w ostatnich dniach starego roku, eby porozmawiaç o wydarzeniach koƒczàcego si roku, planach na przyszłoêç oraz zbli ajàcych si Êwi tach. Panie prezesie, gdyby Pan mógł pozycjonowaç, to co dla Pana było najistotniejsze w 2005 roku? Wydarzyło si wiele istotnych spraw dla ELEKTROBUDOWY, które, mam nadziej, b dà skutkowały pozytywnie w najbli szych latach. Gdybym miał wymieniç trzy najbardziej istotne, to byłyby to, po pierwsze, ugruntowanie pozycji EBSA jako niekwestionowanego lidera na polskim rynku w bran y zarówno usług monta y elektrycznych, jak i dostawcy urzàdzeƒ rozdzielczych Êredniego napi cia. Zakoƒczenie pierwszego etapu procesu organizacji i pozycjonowania na rynku polskim Oddziału Przemysłu to drugi, bardzo wa ny powód do zadowolenia. Rok 2005 b dzie tym, w którym RP przyniesie znaczàcy przychód, widoczny ju na poziomie całej Spółki. Imponujàcy przyrost przychodów oraz widoczny wzrost generowanej mar y, jak równie potwierdzenie zało onej koncepcji organizacji tego Rynku, pozwalajà sàdziç, e w nast pnych latach mo e on wypracowaç znaczàcà cz Êç naszych przychodów oraz wprowadzaç EBSA na te fragmenty rynku, na których dotychczas była mało aktywna. Ponadto cieszà dwie nowe dziedziny działalnoêci eksport, którego przychody przekroczà w bie àcym roku wyraênie 20 mln PLN co oczywiêcie dobrze rokuje na przyszłe lata. Udało nam si tak e, po kilku nieskutecznych próbach, zorganizowaç Oddział Automatyki, którego brak był coraz bardziej widoczny i uwierał całà firm w sposób trudny do zniesienia. WYGLÑDAMY DOSKONALE NA TLE NASZYCH GIE DOWYCH KONKURENTÓW WłaÊnie, coraz bardziej urzeczywistniajà si plany zwiàzane z rozwojem automatyki przemysłowej. Na jakim etapie jest w tej chwili budowanie nowego oddziału? Formalnie oddział zostanie powołany 1 stycznia 2006 roku. Dobieramy zespół kompetentnych osób i jesteêmy prawie na ukoƒczeniu tego działania. Okazuje si, e mo emy znaleêç ludzi, którzy chcà pracowaç dla EBSA, a my oceniamy, e przyniosà du à wartoêç dodanà naszej firmie. Czego im i sobie yczymy MyÊl jednak, e aby osiàgaç wyniki przynajmniej zbli one do wyników w naszej firmie, eby przynosiç wartoêç dodanà, nale y zarzàdzaç odpowiednim personelem. Mam nadziej, e Pan si ze mnà zgodzi. Zdaniem nie po raz pierwszy cyto- wanego ju na łamach Eleksu Jacka Walcha kluczowe znaczenie majà dobrzy pracownicy, których trzeba cały czas szukaç i zast powaç nimi gorszych pracowników. Jednak ludzie muszà wiedzieç na czym stojà i do tego słu à systemy ocen. Czy w ELEKTROBUDOWIE funkcjonuje realny system ocen? Teoretycznie tak, praktyk pomiƒmy milczeniem. Na razie. Jest to jeden z widocznych niedostatków naszej organizacji. Pracownicy nieoceniani, lub co gorzej, oceniani na podstawie nieznanych im kryteriów, a co gorsza, czasami w sposób niejawny, majà prawo czuç si skrzywdzeni. Mogà mieç poczucie niesprawiedliwoêci. Szczególnie ci, którzy wypełnili swoje zadania, osiàgn li, a nawet przekroczyli bud ety. Za wysiłek, który w to wło yli, powinni w stosunku do tych, którzy 2 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 3

3 AktualnoÊci zadaƒ nie wykonali, zostaç wyraênie wyró nieni. Przymykanie oka na takie przypadki, udawanie, e nic si nie stało, jest jawnà niesprawiedliwoêcià w stosunku do tych pierwszych. Wpływ takiego stanu NA ATMOSFER PRACY i jej wyniki jest zdecydowanie negatywny. Podobny przypadek, i to niestety na du à skal, przydarzył nam si w bie àcym roku. Jeden, i wystarczy. W 2006 roku nie powtórzymy tak prostego bł du. Na pewno. SzybkoÊç przystosowywania si do nowych celów jest podstawowà miarà efektywnoêci firmy mówi dalej Neutronowy Jack. O jakich zmianach mo emy mówiç w naszej firmie i jaki jest wpływ na ogólny jej rozwój? Całkowicie zgadzam si z byłym prezesem GE. MyÊl, e nie tylko miarà efektywnoêci firmy, lecz równie zdolnoêcià do przetrwania w szybko zmieniajàcych si warunkach. Odnosz wra enie, e umiej tnoêç dostosowywania si do otoczenia pozyskaliêmy w ostatnich latach w stopniu zadowalajàcym, a przynajmniej zdecydowanie wy szym od naszych konkurentów działajàcych w najbli szym i dalszym otoczeniu. JeÊli miałbym oceniaç, choç nie czuj si do tego w pełni uprawniony, to chciałbym zwróciç Paƒstwa uwag na fakt, i z typowej dla EBSA działalnoêci na rynku elektrowni i elektrociepłowni, łàcznie z ci kim przemysłem, pochodzi nie wi cej ni 35% przychodów Spó ki. Czy mo na sobie wyobraziç naszà firm z przychodami rz du 100 mln PLN? Nie. Nie byłaby to ta sama firma, jeêli byłaby w ogóle. To, e udaje si nam pozyskiwaç kolejne 200 mln PLN zleceƒ z rynków nowych, Êwiadczy o tempie naszych zmian i zdolnoêciach przystosowawczych. MyÊl, e przytoczony Walch zgodziłby si z powy szym. CZY MO A SOBIE WYOBRAZIå NASZÑ FIRM Z PRZYCHODAMI RZ DU 100 mln PLN? W ciàgu ostatnich dwóch miesi cy mo na zauwa yç wyraêny wzrost kursu naszych akcji na GPW. Z jakimi wydarzeniami wiàzałby Pan tak du e zmiany? Czy zapowiedê podwy szenia dywidendy dla akcjonariuszy mogła mieç na to istotny wpływ? Jest wiele czynników, z których znaczna cz Êç jest nieznanych i niezidentyfikowanych, a równie znaczna od nas niezale nych. Na pewno miało miejsce kilka wydarzeƒ, a najwa niejsze z nich to powrót cz Êci zaufania do firm sektora budowlanego na GPW, hossa ostatnich tygodni dla spółek z grona MIDWIG, dobre perspektywy budownictwa w najbli szych latach zwiàzane z przystàpieniem Polski do UE. Ale tak e wzrastajàca zamo noêç społeczeƒstwa, wi ksza dost pnoêç kredytów hipotecznych itp. To czynniki generalnie od nas niezale ne. Ale równoczeênie od trzech lat EBSA realizuje kolejne prognozy ogłaszane na poczàtku roku. Zysk, rok po roku, roênie w sposób dla wszystkich wi- Zysk netto w mln PLN 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,6 3,0 5,2 7, doczny. Inwestorzy giełdowi oceniajà, e Spółka jest przewidywalna, a przedstawiane przez nià prognozy b dà sprawdzały si w latach nast pnych i nie widzà powa niejszych zagro eƒ w tym okresie. Wyglàdamy doskonale na tle naszych giełdowych konkurentów, a nasza przewaga nad nimi zwi ksza si. Wynikiem jest wzrost kapitalizacji. Teraz musimy zrobiç wszystko, by ten trend utrzymaç. Podstawy mamy. Reszta zale y od ka dego z nas. RozmawialiÊmy ju o wzroêcie eksportu, jak Pan zatem ocenia mo liwoêci ELEKTROBUDOWY jeêli chodzi o dalszy rozwój działalnoêci eksportowej. Mo emy liczyç na eskalacj zamówieƒ płynàcych z krajów Europy Zachodniej? Mo e nie eskalacj, bo dotychczas zamówienia te majà charakter incydentalny i całkowicie przypadkowy. Mamy, e tak powiem, na widoku kilka bardzo powa nych kontraktów, które sytuacj w tym zakresie zmieniç mogà w sposób radykalny. Mam nadziej, e w ciàgu najbli szych kilku miesi cy potrafimy pozyskaç z przedsi biorstw w krajach UE wiele kontraktów zarówno na dostaw urzàdzeƒ, jak i na usługi monta owe. Rozpocz liêmy przygotowania organizacyjne dla stworzenia mo liwoêci systematycznej obsługi tego rynku. Panie prezesie, myêl, e Czytelnicy Eleksu ch tnie dołàczà si do moich yczeƒ bo onarodzeniowych, abyêmy w atmosferze yczliwoêci i spokoju sp dzili ostatnie dni starego roku. Czego Paƒstwu ycz. W miłej, pogodnej atmosferze, przy sytym ciele i pogodnym duchu. W łàcznoêci duchowej z bliskimi. Rozmawia a: Aleksandra Krzemieƒ Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej Zarzàd 21 paêdziernika 2005 r. poddał ocenie wyniki Spółki, które po dziewi ciu miesiàcach wyglàdajà nast pujàco: wartoêç zamówieƒ mln zł, przychody ze sprzeda y - 219,8 mln zł, zysk brutto - 6 mln z i zysk netto - 4,35 mln zł. Rozpocz to prace nad bud etem na rok 2006, który Zarzàd przedstawi na grudniowym posiedzeniu RN. Zarzàd podjàł uchwał w sprawie ograniczeƒ dokonywania transakcji papierami wartoêciowymi Spółki. Rada Nadzorcza 17 listopada br. Rada zapoznała si z koncepcjà organizacji nowego Oddziału Rynku Automatyki, zaprezentowanà przez dyrektora Krzysztofa Gołàbka. Kompetencje, jakie uzyska Spółka dzi ki rozwojowi usług rozszerzonych o automatyk dla budownictwa, energetyki, przemysłu oraz instalacji wodnych i ochrony Êrodowiska, umo liwià osiàgni cie dodatkowej mar y, zwi kszà udział w rynku oraz zmienià postrzeganie Spółki przez otoczenie. Rada wyraziła równie zgod na udzielenie prokury Krzysztofowi Gołàbkowi. W Êwietle znowelizowanych przepisów, dotyczàcych obrotu instrumentami finansowymi oraz przyj tych Dobrych praktyk w spółkach publicznych Serwis informacyjny Komunikat ZZL w sprawie nominalnego czasu pracy obowiàzujàcego w 2006 r. Miesiàc Nominalny czas pracy Nominalny czas pracy w godzinach w dniach Styczeƒ Luty Marzec Kwiecieƒ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieƒ Wrzesieƒ Paêdziernik Listopad Grudzieƒ Dodatkowe dni wolne od pracy w 2006 r. 2 maja czerwca sierpnia 2006 Dodatkowe dni robocze w 2006 r. (sobota) 20 maja czerwca sierpnia grudnia 2006 Jan Wilk 2005 członkowie Rady przyj li do stosowania zasady przeprowadzania operacji nabywania i zbywania papierów wartoêciowych ELEKTROBUDOWY. Szczegółowe informacje wkrótce. Akcjonariat Spółki W wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 27 paêdziernika br. ING Nationale- Nederlanden Polska OFE stał si posiadaczem sztuk akcji Spółki, stanowiàcych 11,58% kapitału zakładowego i uprawniajàcych do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,58% ogólnej liczby głosów. Terminarz posiedzeƒ Komisji Socjalnej w 2006 roku: 20 stycznia lutego marca kwietnia maja czerwca lipca sierpnia wrzeênia paêdziernika listopada grudnia biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 5

4 AktualnoÊci EC eraƒ Elektrociepłownia eraƒ wchodzàca w skład Elektrociepłowni Warszawskich jest obecnie drugim co do wielkoêci êródłem ciepła w Warszawie. Budow, zlokalizowanej nad Wisłà w północnej cz Êci Warszawy, EC eraƒ rozpocz to w 1951 r. Do koƒca roku 1960 zainstalowano 7 kotłów parowych OP 230 i 7 turbozespołów WT 25, osiàgajàc w grudniu 1961 r. projektowanà moc cieplnà i elektrycznà. Ale Warszawa si rozwijała, zapotrzebowanie na ciepło i energi elektrycznà wzrastało, podj to wi c decyzj o rozbudowie Elektrociepłowni i zainstalowano w latach kolejny kocioł parowy i 3 turbiny, a w latach dodatkowo 4 kotły wodne WP120. Długi okres eksploatacji spowodował znaczne zu ycie techniczne urzàdzeƒ. Równie wysokie wymagania odnoênie ochrony Êrodowiska i potrzeba poprawy wskaêników techniczno-ekonomicznych spowodowały, e w ciàgu ostatnich lat prowadzono intensywnà modernizacj. Jednym z najciekawszych rozwiàzaƒ technicznych w EC eraƒ sà dwa kotły fluidalne, zwi kszajàce efektywnoêç produkcji i redukujàce emisj pyłu, tlenków siarki i azotu, bez koniecznoêci budowy instalacji zewn trznych. W technologii fluidalnej mo na spalaç w giel niskiej jakoêci, a wi c taƒszy. Oddany do eksploatacji w 1997 roku pierwszy kocioł fluidalny, a w 2001 roku drugi, oba du ej mocy, to jedne z najnowoczeêniejszych kotłów ekologicznych w Europie. Obecnie trwajà prace projektowe obejmujàce wymian wyeksploatowanych turbozespołów. 27 lutego 2005 r. nastàpiło wyłàczenie z eksploatacji turbozespołu 8 i 9, oba zostanà zastàpione jednym turbozespołem ciepłowniczym o mocy elektrycznej 97 MWe i mocy cieplnej ok. 200 MWt. Nowy turbozespół TZA jest budowany przez konsorcjum firm Polimex Mostostal Siedlce S.A. Siemens Industrial Turbomachinery ZREW. Budowa nowego turbozespołu polegała na całkowitym demonta u cz Êci mechaniczno-energetycznych oraz na wyburzeniu wszystkich filarów noênych wraz z fundamentami. Pierwsza synchronizacja odbyła si 23 listopada 2005 r. o godzinie16:47. Obecnie pracownicy grupy pomiarowo -rozruchowej prowadzà eksploatacj Istniejàca cz Êç Elektrociep owni eraƒ bloku w ramach ruchu próbnego, który potrwa do ok. 30 grudnia br. Jacek Âl czek Pracownicy realizujàcy kontrakt: Jacek Âl czek Kierownik kontraktu Wojciech Âwierkosz Asystent obsługi kontraktu Grupa Pomiarowo-Rozruchowa Andrzej Wasilewski Kierownik sekcji pomiarów i rozruchu Transformator blokowy i odczepowy wraz z szynoprzewodami ELPO i ELPE W 1999 r. Vattenfall AB nabył 55% akcji Elektrociepłowni Warszawskich SA. Był to jeden z najwi kszych procesów prywatyzacyjnych w polskim sektorze energetycznym. Obecnie Vattenfall posiada 74,57% akcji Elektrociepłowni Warszawskich SA. Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall jest piàtym co do wielkoêci dostawcà energii elektrycznej w Europie i najwi kszym dostawcà ciepła dla miejskich systemów ciepłowniczych. Głównym obszarem działania koncernu sà kraje skandynawskie, Niemcy i Polska. Dominujàcà działalnoêcià biznesowà Vattenfall jest wytwarzanie, obrót i przesył energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych. Prawie 100 lat temu, bo w 1909 roku, Vattenfall rozpoczàł produkcj i przesył energii w Szwecji. Obecnie Grupa Vattenfall zatrudnia pracowników. Maciej Sroka Kazimierz Trojan Stanisław Kołodziejczyk Robert Białas BrygadziÊci: Jan Grelak Andrzej Sikorski Elektromonterzy: Eugeniusz Boszkowicz; Marek Magoƒ; Daniel Bugaj; Tomasz Tyrpa; Andrzej Niedbała; Jan Brychcy; Kazimierz Goryl; Józef KoÊcielak; Andrzej Mikłasz; Marian Mulka; Andrzej Niedek; Zbigniew Olfans; Marek Pasieka; Krzysztof St pieƒ; Sławomir Zobek; Wojciech Wojciechowski; Roman Wolny; Leszek Dalah; Brunon Koziołek; Stanisław Rapita; Artur Kału a. Brygada z Mikołowa odpowiedzialna za monta szynoprzewodów pod nadzorem Dyrektora Ryszarda Szczyg a oraz kierownika Tadeusza Nieroby. ELEKTROBUDOWA jest głównym wykonawcà cz Êci elektroenergetycznej w zakresie: dostawa i monta układu wyprowadzenia mocy opartych na szynach ekranowanych ELPE i ELPO produkowanych w Zakładzie w Mikołowie dostawa i monta szynoprzewodu okapturzonego ELPO 12/2,5 zasilajàcego rozdzielnice 6 kv dostawa i monta rozdzielnicy 6 kv (D12PL) dostawa i monta rozdzielnic potrzeb własnych, oêwietlenia i zestawów remontowych (RNM-2) modernizacja istniejàcych rozdzielnic 0,4 kv monta tras kablowych monta instalacji oêwietlenia i gniazd remontowych modernizacja nastawni elektrycznej w zakresie tablicy synoptycznej dostawa, monta i uruchomienie zabezpieczeƒ bloku dostawa i uruchomienie systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru cz Êci elektrycznej bloku prowadzenie uzgodnieƒ z PSE i STOEN SA w zakresie włàczenia nowego turbozespołu do systemu elektroenergetycznego dostawa, monta i uruchomienie urzàdzeƒ zasilania awaryjnego dostawa i monta urzàdzeƒ bezpiecznego odstawienia bloku prowadzenie ruchu kwalifikacyjnego w zakresie elektroenergetycznym Turbozespó TZA po zakoƒczeniu prac monta owych Widok turbozespo u TZA wraz z uk adem olejowym 6 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 7

5 Nierealne hasła nie rozwiàzujà problemów w specjalnym wywiadzie dla Czytelników mówi członek Rady Nadzorczej Michał Boni Ostatnio cz Êciej mo na Pana spotkaç w Kanadzie czy Wiedniu, tym bardziej miło, e udało nam si porozmawiaç. Pana liczne kontakty zagraniczne pozwalajà z pewnoêcià poznaç opinie cudzoziemców na temat obecnych przemian w Polsce. Prosz powiedzieç, w jaki sposób postrzegany jest nasz kraj? Polska cieszy si dobrà opinià zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nià, jako lider transformacji w ka dej dziedzinie, co wi cej jako paƒstwo najbardziej otwarte Michał Boni (51 lat) członek Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY od 1996 r. Ukoƒczył polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim i do 1989 r. pracował w Katedrze Kultury Polskiej UW. W 1986 r. doktoryzował si z socjologii kultury i komunikacji. Od 1980 r. aktywnie działał w SolidarnoÊci. Był m.in. szefem Regionu Mazowsze NSZZ SolidarnoÊç. W latach poseł na Sejm I kadencji. W tym samym czasie był najpierw ministrem pracy i polityki socjalnej w rzàdzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), a potem sekretarzem stanu w tym ministerstwie ( ). W 1994 r. pełnił funkcj dyrektora Biura Marketingu w TUiR Warta, a w 1995 dyrektora Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Od 1996 do 1997 r. był dyrektorem Instytutu Spraw Publicznych. Póêniej, w latach , kierował zespołem doradców ministra pracy i polityki społecznej. Od 1994 roku jest konsultantem w dziedzinie zarzàdzania zasobami ludzkimi Enterprise Investors. Współpracownik fundacji polskich i mi dzynarodowych (m.in. Fundacji Naukowej CASE, Centrum Stosunków Mi dzynarodowych, Polskiej Fundacji Transformacji Gospodarki Wiedzieç jak, Polsko- -Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu, Fundacji Bertelsmanna, przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków ycia i Pracy). Autor wielu opracowaƒ i artykułów prasowych. na ekonomiczne kontakty ze Êwiatem. Wydaje si, e UE od wielu lat traktuje nas jak normalnego partnera, ale te oczekiwania wobec równowa nego partnera sà takie same, jak wobec innych, bez taryfy ulgowej. Choç w ostatnim czasie, w ciàgu 2-3 tygodni, daje silne sygnały inwestorom, e jeêli liderzy polityczni nie potrafià znaleêç j zyka współpracy z innymi krajami, UE w całoêci, Niemcami, czy Rosjà, to owe nie zawsze przemyêlane wypowiedzi mo e pot gujà poziom samoz a d o w o l e n i a i ambicji, ale b r u t a l n i e mówiàc sà traktowane jako prow i n c j o - nalne. Nie dalej ni 2 tygodnie temu spotkałem si w USA ze Zbigniewem Brzeziƒskim, dla którego najwi kszym obecnie zagro eniem jest rosnàcy właênie prowincjonalizm. Panie Michale, nie uda nam si uciec od problemów dotyczàcych skonfliktowanej sytuacji społecznej. Jaki, Pana zdaniem, wpływ mo e mieç to, co dzieje si w polskim społeczeƒstwie, mam na myêli chocia by ostatnie parady równoêci w wi kszoêci du ych miast. Uwa am, e konflikty sà naturalnym elementem ycia w demokracji, ale cechà demokracji jest te to, e prowadzi do rozwiàzywania konfliktów. POLSKA CIESZY SI DOBRÑ OPINIÑ Jednym z elementarnych warunków funkcjonowania paƒstw demokratycznych jest gwarancja swobód obywatelskich, takich m.in. jak demonstrowanie własnych poglàdów. JeÊli jednych dra nià poglàdy i orientacje seksualne innych, to ci drudzy mogliby powiedzieç, e dra nià ich nieprzemyêlane poglàdy ekonomiczne cz Êci polskich parlamentarzystów, które to, artobliwie mówiàc, mogà obra aç inteligencj. Ale to przecie nie powód, aby zabraniaç posłom wypowiadaç si w parlamencie czy mediach. Podobnie z marszami równoêci czy wolnoêci, tym bardziej e one w Polsce nie miały nigdy charakteru (tak jak w Wiedniu czy Berlinie) promocji czystej seksualnoêci. Dlatego nie widz uzasadnienia w rozpatrywaniu problemów o tak małej szkodliwoêci społecznej i skupianiu energii na tej kwestii. Porozmawiajmy teraz o kosztach pracy. Czego yczyłby Pan obecnemu rzàdowi w zakresie potanienia tych e kosztów i w jaki sposób wpłyn oby to na naszà Spółk? Jednym z najwa niejszych problemów jest zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost zatrudnienia. Tych problemów nie da si rozwiàzaç ani bez znacznego wzrostu gospodarczego, ani bez pewnej swobody w rozwoju przedsi biorstw (administracja, nadmiar regulacji prawnych). Nie da si ich rozwiàzaç bez podniesienia jakoêci pracowników (2/3 bezrobotnych ma bardzo niskie kwalifikacje), bez dobrego poêrednictwa pracy i wzrostu poziomu aktywizacji, ani bez wysiłku na rzecz obni ania kosztów pracy. Zbyt wysokie koszty pracy w Polsce wià à si szczególnie z wysokimi składkami na sfer socjalnà. I tylko reorganizacja wydatków w tej dziedzinie mo e stworzyç mo liwoêci ich zmniejszenia. Przykładowo: aby zmniejszyç składk rentowà o 1% (zarówno pracodawca, jak i pracownik płacà 6,5%), nale ałoby zmniejszyç wydatki w tej sferze o 2,80 mld zł. To pokazuje skal problemu. My jesteêmy daleko od obni ania kosztów pracy, co wi cej, obawiam si, e za niedługo b dziemy musieli ogłosiç ich wzrost, jeêli w ycie wejdà wszystkie obietnice przedwyborcze, choçby tzw. becikowe. 5 lat temu Włosi wprowadzili w kraju becikowe (tak samo niski wskaênik dzietnoêci jak w Polsce 1,2) i co si okazało? e nie przyniosło to adnych efektów, a wskaêniki si nie polepszyły. Bo problem tkwi w np. bezpieczeƒstwie i dost pnoêci pracy dla młodych ludzi (trwałoêci, mo liwoêci powrotu do pracy matek). eby to rozwiàzaç, potrzebny jest wzrost zatrudnienia, a wi c zmniejszenie kosztów pracy, wi c kółko si zamyka. Polityka społeczna w ogóle wymaga dobrej wiedzy i umiej tnego stawiania priorytetów. Głoszenie nierealnych haseł problemu nie rozwià e. Rosnàcy kurs akcji, prawdopodobne prognozy przekroczenia bud etu, propozycja podwy szenia dywidendy Jak Pan, jako członek RN, ocenia naszà firm na tle pozostałych spółek publicznych. To, co dzieje si w ostatnim czasie w ELEKTROBUDOWIE, bardzo mnie cieszy, tym bardziej e Spółka, jak i cała polska gospodarka w ostatnich czasach prze ywała ci kie chwile. Mnie si wydaje, e w tej rosnàcej pozycji wartoêci Spółki du à rol odgrywajà stałe procesy restrukturyzacyjne, ale i umiej tnoêç dostosowywania si do nowych wymogów rynku. JeÊli te tendencje, za których istnienie trzeba podzi kowaç szefostwu firmy, b dà si rozwijaç, to kolejnym, wymaganym krokiem powinno byç poszerzenie oferty ELEKTROBUDOWY oraz stałe zwi kszanie sprzeda y. Ponadto, moim zdaniem, aby w tych kierunkach utrzymaç równowag, nale y kierowaç si długofalowoêcià perspektyw rozwoju. Takà opcj powinien prezentowaç Zarzàd, a akcjonariusze, myêlàc o swoich zyskach i wartoêci jednostek funduszy kapitałowych, muszà tak e dostrzegaç rozwój Spółki w perspektywie długofalowej. Tak si składa, e nasza rozmowa odbywa si na Âlàsku, korzenie naszej firmy tkwià gł boko w ÊlàskoÊci, a tu problem emerytur górniczych, tradycyjne wartoêci, chocia by etos ci kiej pracy. Jaki mo e byç scenariusz dla tego regionu? ELEKTROBUDOWA jest Êlàska, ale ju chyba nie tak bardzo jak kiedyê. Niemniej jednak to na Âlàsku sà korzenie firmy, myêl, e kluczem do rozwoju tego regionu jest znalezienie nowoczesnych perspektyw rozwoju zwiàzanych z usługami, jakoêcià kadry, innowacjami technicznymi, a nie tylko tradycyjnym przemysłem, takim jak górnictwo czy hutnictwo. Celowo powiedziałem innowacyjnoêç, bo cieszàc si z dobrej koniunktury jednego czy drugiego segmentu, nale y moim zdaniem zakoƒczyç procesy restrukturyzacyjne górnictwa na zdrowych zasadach (z troskà o ludzi, ale i o samowystarczalnoêç firm), pomyêleç o innowacjach, jak choçby głoêna w Êwiecie dyskusja o mo liwoêciach pozyskiwania z w gla, dzi ki pewnej specyficznej chemicznej, obróbce specjalnego rodzaju ropy. Taka opcja mo e ju za kilka lat rozwiàzaç problem obni enia kosztów energii w Êwiecie i przywróciç górnictwu jego silnà pozycj, ale ju na nowych zasadach. MyÊl, e stary typ roszczeƒ zwiàzany z wywalczeniem ustawy o emeryturach górniczych nie jest krokiem w dobrym kierunku. Tym bardziej, e jest to rozwiàzanie kosztem innych grup społecznych, które ze swoich składek musiałyby spłacaç ten specjalny typ emerytury. A mo e Êrodki finansowe paƒstwa nale ałoby przeznaczyç na nowe rozwiàzania technologiczne, które nie tylko utrzymałyby znaczenie w gla w przyszłoêci, ale tak e dały ludziom TO, CO SI DZIEJE W OSTATNIM CZASIE W ELEKTROBUDOWIE, BARDZO M CIESZY prac? PrzyszłoÊcià regionu jest zatem innowacyjnoêç. Na koniec pytanie, które nurtuje chyba wi kszoêç Polaków po tegorocznych wyborach. Jakie Pan widzi pułapki ycia gospodarczego i co mo na zrobiç, by ich uniknàç lub ich negatywny wpływ zminimalizowaç? Na pierwszym miejscu udzieliłbym rady wszystkim ministrom, a mianowicie, nie mówiç rzeczy nieprzemyêlanych. Ponadto nale y dbaç o dyscyplin finansów paƒstwowych, bo to jeden z kluczy do stabilizacji makroekonomicznej, nie pozwalaç na niepotrzebnà ingerencj paƒstwa w gospodark, zarówno jeêli chodzi o przepisy pracy, jak i r czne sterowanie (wtedy gospodarka b dzie si rozwijaç). Umieç wskazywaç po ytki rozwoju dla kraju, takie, które z jednej strony b dà zwi kszały tempo rozwoju gospodarczego, z drugiej zaê b dà przemieniały Polsk cywilizacyjnie (w perspektywie długofalowej oczywiêcie). Ale to wszystko wymaga przemyêlanej polityki, a tak e wykorzystania kapitału społecznego Polaków. Nadmiar podziałów społecznych i ideologicznych, które w polityce si rysujà, nie b dzie dla kraju rozwojowy. Ale eby nie koƒczyç takim nieoptymistycznym akcentem, pomyêlmy o zbli ajàcych si Êwi tach. Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia ycz, aby gwiazdk i choink mo na było zobaczyç w całej firmie, wszystkich jej oddziałach, na ka dej budowie, ale i w ka dym domu, ka dego pracownika ELEKTROBUDOWY. Ja tak e w imieniu Czytelników ycz wiele serdecznoêci Êwiàtecznych oraz realizacji planów w nowym roku. Rozmawia a: Aleksandra Krzemieƒ 8 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 9

6 Eksport Oszukaç Allacha Powrót ELEKTROBUDOWY na rynek turecki. Jeszcze 15 lat temu eksport w ELEKTROBUDOWIE wyglàdał zgoła inaczej, o czym zapewne pami tajà liczni pracownicy starszego pokolenia. PracowaliÊmy nawet w tak egzotycznych krajach jak Botswana, nie mówiàc ju o Iraku, krajach europejskich czy właênie Turcji. Tam byliêmy ostatnio ponad 15 lat temu, modernizujàc elektrownie Jatagan, Komerkoy, Yenikoy czy Korabik. W tym roku nastàpił na razie skromny come back. 17 paêdziernika br. dokładnie o wylàdowaliêmy na lotnisku w tureckiej Adanie, ale słoneczna zwykle Turcja powitała nas deszczem i burzami. Z Adany pozostało jeszcze 120 km do Iskenderunu, drugiej co do wielkoêci tureckiej huty stali ISDEMIR naszego miejsca przeznaczenia. Olbrzymi zakład o powierzchni ok. 10 km2 posiada własny port, osiedle mieszkaniowe, a nawet bazar. Połàczone siły EBSA (4 osoby) i ABB (10 osób) czekało bardzo wa ne zadanie, a mianowicie instalacja dwóch szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE i dwóch transformatorów blokowych. Wymiana poprze- dzona była demonta em istniejàcych instalacji, a wszystko to do zrobienia w bardzo krótkim czasie, ka dy dzieƒ opóênienia skutkował bowiem du ymi karami (2000 EUR) naliczanymi przez ISDEMIR. Warunki czasowe wydłu yły ka dy dzieƒ pracy do godzin. Dlatego te podczas procesu monta u trwajàcego od 20 paêdziernika do 10 listopada br. mieliêmy tylko 1 dzieƒ wolny od pracy... Ale warto było, trud całego zespołu w sk adzie: Marek Lasek supervisor, Stanisław Midziak spawacz, Stanisław Mazur i Jerzy Wdowiak monterzy został Meczet Hagia Sofia Od lewej: Marek Lasek, Jerzy Wdowiak, Stanis aw Midziak, Stanis aw Mazur. W tle Êwiecàcy minaret pobliskiego meczetu. doceniony przez dyrekcj ISDEMIR-u i prawdopodobnie zaowocuje nast pnymi zleceniami. Równie nasz zleceniodawca turecki oddział ABB jest bardzo zadowolony i szczerze zainteresowany dalszà współpracà. Uroczysta kolacja, podczas której serwowano ró ne tureckie smakowitoêci, łàcznie z any owà wódkà RAKI, była zwieƒczeniem wspólnej, miesi cznej pracy. Gwoli wyjaênienia Raki pijemy z lodem lub wodà, wtedy wódka robi si biała jak mleko i w ten sposób Turcy oszukujà Allacha pijà mleko, nie alkohol. Po zakoƒczeniu monta u, wraz z kierownikiem projektu in. Canerem Ozesenem zorganizowaliêmy wycieczk do biblijnego miasta Antiochia, obecnie zwanego Antakya, gdzie podziwialiêmy przepi kne mozaiki, rzeêby, kolekcje staro ytnej bi uterii w miejscowym muzeum. Jednak najwi ksze wra enie wywarł na nas pierwszy chrzeêcijaƒski koêciół w islamskiej Azji. 11 listopada wspólnie wyruszyliêmy do Istambułu i tam dwa ostatnie dni, dzi ki Canerowi sp dziliêmy na koszt zaprzyjaênionej firmy. Choç pogoda nie dopisała, było zimno i deszczowo, zrobiliêmy zakupy na słynnym Wielkim Bazarze, jechaliêmy Mostem Bosforskim àczàcym Europ z Azjà, zobaczyliêmy słynne meczety Bł kitny i Hagi Sofi. Do kraju wróciliêmy 14 listopada, z nadziejà myêlàc o nast pnych projektach. Marek Lasek TU BYLIÂMY 10 - biuletyn informacyjny Przy àcze do transformatora blokowego Wspólne prace monta owe Ca y zespó po zakoƒczeniu zadania - trzeci z prawej w górnym rz dzie in. Caner Ozesen - kierownik projektu Widok huty ISDEMIR - na pierwszym planie modernizowana stacja 154 kv Stanis aw Midziak (ty em) i Stanis aw Mazur podczas prac monta owych biuletyn informacyjny - 11

7 Regulacje wewn trzne KONSORCJA - razem czy osobno Z ycia firmy SEP szkoli i integruje Tomasz Chrobok Powszechnà praktykà jest, e w przypadku du ych zamówieƒ firmy tworzà konsorcjum na potrzeby wspólnego ubiegania si o takie zamówienia. Konsorcjum posiada szereg mo liwoêci, ale z jego zawiàzaniem wià à si tak e dodatkowe obowiàzki. Pierwszym z istotnych obowiàzków jest obowiàzek zawarcia umowy konsorcjum. W post powaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o Ustaw Prawo Zamówieƒ Publicznych (pzp) w art. 23 mowa jest o mo liwoêci ubiegania si o pozyskanie zamówienia w grupie kilku przedsi biorców jako konsorcjum. Cz sto zamawiajàcy wymagajà, aby umow konsorcjum dołàczono ju do oferty. W myêl opinii wydanej przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych, umowa konsorcjum mo e byç zawarta dopiero po wygraniu przetargu; ani z przepisów pzp, ani z aktualnego Rozporzàdzenia w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzajàcych spełnienie warunków udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich mo e àdaç zamawiajàcy od wykonawcy (rozporzàdzenia) nie wynika prawo àdania umowy konsorcjum, a tym samym nie pozwala na wykluczenie z przetargu firm, które nie dołàczyły takiej umowy do oferty. Gdy taki wymóg pojawi si w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), wówczas przedsi biorcy ubiegajàcy si o zamówienie w ramach konsorcjum powinni go oprotestowaç w trybie art. 180 ust. 2 i 3 pzp: protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziàł lub mógł powziàç wiadomoêç o okolicznoêciach stanowiàcych podstaw jego wniesienia protest dotyczàcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si nie póêniej ni 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jest jednak obowiàzek, który przedsi biorcy wspólnie ubiegajàcy si o pozyskanie zamówienia muszà spełniç, to wymóg ustanowienia wspólnego pełnomocnika wynikajàcy z artykułu 23 ust. 2. Wymóg ten mo na spełniç stosujàc jedno z dwóch rozwiàzaƒ: po pierwsze mo na ustanowiç od razu wspólnego pełnomocnika dla całego konsorcjum, czynnoêci tej dokonujà osoby uprawnione do reprezentowania danej firmy (w przypadku ELEKTROBUDOWY dwóch członków Zarzàdu lub jednego Cz onka Zarzàdu wraz z prokurentem), po drugie (i taka praktyka stosowana jest w naszej Spółce) ustanawia si pełnomocnika, którym jest pracownik właêciwego oddziału Spółki i wyposa a si go w kompetencje do przenoszenia uprawnieƒ wynikajàcych z pełnomocnictwa (co musi byç jasno okreêlone w samym pełnomocnictwie), krótko mówiàc, do ustanowienia w imieniu ELEKTROBUDOWY pełnomocnika konsorcjum. Pełnomocnictwo to mo e umocowywaç tylko do reprezentowania wykonawców w post powaniu o udzielenie zamówienia, mo e te byç poszerzone o mo liwoêç podpisania umowy w imieniu konsorcjum, jednak co wa ne muszà w nim byç wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum oraz wskazany jego lider. W przypadku konsorcjum nieco inaczej wyglàda sprawa dokumentów, o których mowa w rozporzàdzeniu. Cz Êç z nich dotyczàca potencjału technicznego i ekonomicznego konsorcjum musi byç liczona razem, jednak pewne dokumenty formalnoprawne ka dy z konsorcjantów musi zło yç oddzielnie. Do tej grupy nale à: zaêwiadczenie z Krajowego Rejestru Sàdowego, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaêwiadczenia o niezaleganiu z płaceniem podatków i składek ZUS. W przypadku, gdy choç jeden z konsorcjantów nie spełni któregoê z powy szych warunków, wówczas całe konsorcjum zostaje wykluczone z przetargu. W przypadku konsorcjum istotna jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie ta wynikajàca z artykułu 141 pzp, mówiàcego o tym, e wykonawcy ubiegajàcy si wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszà solidarnà odpowiedzialnoêç za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Ta konstrukcja w połàczeniu z artykułem kodeksu cywilnego mówiàcego o tym, e wierzyciel mo e àdaç całoêci lub cz Êci Êwiadczenia od wszystkich dłu ników łàcznie, od kilku z nich lub od ka dego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłu ników zwalnia pozostałych wskazuje, e dla zamawiajàcego nie ma znaczenia jak przedsi biorcy uregulujà w zawartej mi dzy sobà umowie konsorcjum problem odpowiedzialnoêci wzgl dem niego, ma on bowiem prawo domagania si wykonania zamówienia od ka dego z uczestników konsorcjum, nawet od tych, którzy swojà cz Êç zamówienia wykonali zgodnie z umowà. Konsorcjum to z jednej strony szansa na zdobywanie wspólnie du ych zamówieƒ, z drugiej jednak strony nale y mieç ÊwiadomoÊç istniejàcych zagro eƒ, dokładnie zastanowiç si nad zawieranymi sojuszami i bardzo wnikliwie przyjrzeç si potencjalnym sojusznikom. Tomasz Chrobok Zbli ajàcy si koniec roku i koniec kadencji obecnego Zarzàdu Koła SEP nr 19 to dobry czas na podsumowania, refleksje i podzi kowania. Stowarzyszenie Elektryków Polskich przetrwało zmiany ustrojowe, ale nadal szuka swojego miejsca w obecnej rzeczywistoêci. SEP du à uwag zwraca na kwalifikacje zawodowe osób wykonujàcych prace w warunkach zagro enia pora eniem pràdem elektrycznym. Stàd zakoƒczona sukcesem batalia o utrzymanie 5-letnich okresów wa noêci Êwiadectw kwalifikacyjnych. Marzy nam si SEP na wzór niemieckiego VDE, organizacji liczàcej si w tworzeniu prawa, norm i przepisów z bran y elektrycznej. Tymczasem aktywnoêç SEP najbardziej jest widoczna na szczeblu kół i oddziałów. Specyfika naszej firmy, praca w terenie i niezb dne cz ste wyjazdy pracowników ELEKTROBUDOWY w sprawach słu bowych utrudniajà Zarzàdowi Koła SEP organizowanie własnych szkoleƒ zawodowych z oderwaniem grupy osób od pracy. Proponujemy członkom naszego Koła udział (bezpłatny) w seminariach organizowanych przez Oddział Zagł bia W glowego SEP w Katowicach wspólnie ze Âlàskà Okr gowà Izbà In ynierów Budownictwa. Seminaria sà prowadzone przez wybitnych fachowców bran owych, a dodatkowym atutem udziału w takich szkoleniach jest mo liwoêç selektywnego wyboru najbardziej przydatnej tematyki. Koło zakładowe SEP nr 19 przy ELEK- TROBUDOWIE w Katowicach liczy obecnie 57 członków i systematycznie wzrasta. Staramy si aktywnie działaç, dowodem na to jest otrzymanie w 2004 roku nagrody dla najbardziej aktywnego koła w grupie kół OZW SEP liczàcych ponad 40 członków. Ułatwiamy pracownikom dost p do literatury fachowej, udzielamy konsultacji przed egzaminami kwalifikacyjnymi, organizujemy spotkania integracyjne. Członkom koła SEP słu ymy pomocà kole eƒskà, równie finansowà, w trudnych sytuacjach yciowych. W imieniu ust pujàcego Zarzàdu Koła pragn podzi kowaç Dyrekcji ELEKTROBUDOWY za stworzenie przyjaznych warunków do pracy stowarzyszeniowej, a Komisji Socjalnej za wsparcie finansowe spotkaƒ integrujàcych załog. Nowo wybranemu Zarzàdowi Koła ycz wielu sukcesów i satysfakcji z działalnoêci w liczàcym 86 lat Stowarzyszeniu. Jestem przekonany, e pomimo natłoku codziennych zaj ç zarówno słu bowych jak i prywatnych, warto nale eç do SEP do grupy osób, którym jest bliska elektryka, poêwi caç swój wolny czas dla innych, a przez to pracowaç dla ELEKTROBUDOWY. Bogdan Czarnecki Prezes Koła SEP nr 19 Cz onkowie SEP - Joanna Janus-Jurczyk, Marek Borowicki, Stefan Pabian, Jerzy Barglik, Jacek Faltynowicz, Bogdan Czarnecki podczas szkolenia 14 czerwca 2005 r. Drugie spotkanie integracyjne w WiÊle listopada 2005 r. Z ostatniej chwili Walne Zebranie Koła SEP dnia 6 grudnia 2005 r. wybrało Zarzàd, na czele którego stanàł dotychczasowy prezes Bogdan Czarnecki. Joanna Janus-Jurczyk, Józef Pudło i Tadeusz Âli to pozostali członkowie Zarzàdu, a Komisj Rewizyjnà reprezentujà Gra yna Król, Stefan Pabian oraz Rafał Sołyga biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 13

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lipca 2006 r. 978 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie post powania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do s u by w S u bie Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo