Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

2 Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej EC eraƒ Nierealne hasła nie rozwiàzujà problemów Oszukaç Allacha O tym, co przyczyniło si do wzrostu firmy mówi Jacek Faltynowicz. KONSORCJA - razem czy osobno SEP szkoli i integruje Z PRAC KOMISJI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY Jak rozwiàzaç problem? Pó artem, pó serio 3 5 Serwis informacyjny. 6 8 Wywiad z Michałem Bonim. 10 Powrót ELEKTROBUDOWY na rynek turecki REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1000 egz. Od Redakcji Podobno co 10 osoba w Polsce nie rozumie czytanego tekstu osobiêcie w to nie wierz, ale ponoç jestem idealistkà. Mo e jakimê wyjêciem z tej sytuacji jest czytaç coraz wi cej? Z tà myêlà przygotowałam dla Paƒstwa Êwiàteczny numer naszego biuletynu, wbrew obecnemu trendowi, e im mniej tekstu, a wi cej obrazków, tym lepiej. Zach cam zwłaszcza do przeczytania wywiadu z Michałem Bonim, w którym rozmawiamy nie tylko o firmie, ale o obecnej sytuacji w Polsce. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku A z okazji zbli ajàcych si Âwiàt oraz Nowego Roku ycz wszystkim Czytelnikom kompletnego braku napi ç w pracy, nieustannego finansowego zasilania, ogromu energii w działaniach i ustawicznej mocy umysłu Aleksandra Krzemieƒ Korzystny rok ELEKTROBUDOWY O tym, co przyczyniło si do wzrostu firmy mówi Jacek Faltynowicz Aby tradycji stało si zadoêç, spotykamy si w ostatnich dniach starego roku, eby porozmawiaç o wydarzeniach koƒczàcego si roku, planach na przyszłoêç oraz zbli ajàcych si Êwi tach. Panie prezesie, gdyby Pan mógł pozycjonowaç, to co dla Pana było najistotniejsze w 2005 roku? Wydarzyło si wiele istotnych spraw dla ELEKTROBUDOWY, które, mam nadziej, b dà skutkowały pozytywnie w najbli szych latach. Gdybym miał wymieniç trzy najbardziej istotne, to byłyby to, po pierwsze, ugruntowanie pozycji EBSA jako niekwestionowanego lidera na polskim rynku w bran y zarówno usług monta y elektrycznych, jak i dostawcy urzàdzeƒ rozdzielczych Êredniego napi cia. Zakoƒczenie pierwszego etapu procesu organizacji i pozycjonowania na rynku polskim Oddziału Przemysłu to drugi, bardzo wa ny powód do zadowolenia. Rok 2005 b dzie tym, w którym RP przyniesie znaczàcy przychód, widoczny ju na poziomie całej Spółki. Imponujàcy przyrost przychodów oraz widoczny wzrost generowanej mar y, jak równie potwierdzenie zało onej koncepcji organizacji tego Rynku, pozwalajà sàdziç, e w nast pnych latach mo e on wypracowaç znaczàcà cz Êç naszych przychodów oraz wprowadzaç EBSA na te fragmenty rynku, na których dotychczas była mało aktywna. Ponadto cieszà dwie nowe dziedziny działalnoêci eksport, którego przychody przekroczà w bie àcym roku wyraênie 20 mln PLN co oczywiêcie dobrze rokuje na przyszłe lata. Udało nam si tak e, po kilku nieskutecznych próbach, zorganizowaç Oddział Automatyki, którego brak był coraz bardziej widoczny i uwierał całà firm w sposób trudny do zniesienia. WYGLÑDAMY DOSKONALE NA TLE NASZYCH GIE DOWYCH KONKURENTÓW WłaÊnie, coraz bardziej urzeczywistniajà si plany zwiàzane z rozwojem automatyki przemysłowej. Na jakim etapie jest w tej chwili budowanie nowego oddziału? Formalnie oddział zostanie powołany 1 stycznia 2006 roku. Dobieramy zespół kompetentnych osób i jesteêmy prawie na ukoƒczeniu tego działania. Okazuje si, e mo emy znaleêç ludzi, którzy chcà pracowaç dla EBSA, a my oceniamy, e przyniosà du à wartoêç dodanà naszej firmie. Czego im i sobie yczymy MyÊl jednak, e aby osiàgaç wyniki przynajmniej zbli one do wyników w naszej firmie, eby przynosiç wartoêç dodanà, nale y zarzàdzaç odpowiednim personelem. Mam nadziej, e Pan si ze mnà zgodzi. Zdaniem nie po raz pierwszy cyto- wanego ju na łamach Eleksu Jacka Walcha kluczowe znaczenie majà dobrzy pracownicy, których trzeba cały czas szukaç i zast powaç nimi gorszych pracowników. Jednak ludzie muszà wiedzieç na czym stojà i do tego słu à systemy ocen. Czy w ELEKTROBUDOWIE funkcjonuje realny system ocen? Teoretycznie tak, praktyk pomiƒmy milczeniem. Na razie. Jest to jeden z widocznych niedostatków naszej organizacji. Pracownicy nieoceniani, lub co gorzej, oceniani na podstawie nieznanych im kryteriów, a co gorsza, czasami w sposób niejawny, majà prawo czuç si skrzywdzeni. Mogà mieç poczucie niesprawiedliwoêci. Szczególnie ci, którzy wypełnili swoje zadania, osiàgn li, a nawet przekroczyli bud ety. Za wysiłek, który w to wło yli, powinni w stosunku do tych, którzy 2 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 3

3 AktualnoÊci zadaƒ nie wykonali, zostaç wyraênie wyró nieni. Przymykanie oka na takie przypadki, udawanie, e nic si nie stało, jest jawnà niesprawiedliwoêcià w stosunku do tych pierwszych. Wpływ takiego stanu NA ATMOSFER PRACY i jej wyniki jest zdecydowanie negatywny. Podobny przypadek, i to niestety na du à skal, przydarzył nam si w bie àcym roku. Jeden, i wystarczy. W 2006 roku nie powtórzymy tak prostego bł du. Na pewno. SzybkoÊç przystosowywania si do nowych celów jest podstawowà miarà efektywnoêci firmy mówi dalej Neutronowy Jack. O jakich zmianach mo emy mówiç w naszej firmie i jaki jest wpływ na ogólny jej rozwój? Całkowicie zgadzam si z byłym prezesem GE. MyÊl, e nie tylko miarà efektywnoêci firmy, lecz równie zdolnoêcià do przetrwania w szybko zmieniajàcych si warunkach. Odnosz wra enie, e umiej tnoêç dostosowywania si do otoczenia pozyskaliêmy w ostatnich latach w stopniu zadowalajàcym, a przynajmniej zdecydowanie wy szym od naszych konkurentów działajàcych w najbli szym i dalszym otoczeniu. JeÊli miałbym oceniaç, choç nie czuj si do tego w pełni uprawniony, to chciałbym zwróciç Paƒstwa uwag na fakt, i z typowej dla EBSA działalnoêci na rynku elektrowni i elektrociepłowni, łàcznie z ci kim przemysłem, pochodzi nie wi cej ni 35% przychodów Spó ki. Czy mo na sobie wyobraziç naszà firm z przychodami rz du 100 mln PLN? Nie. Nie byłaby to ta sama firma, jeêli byłaby w ogóle. To, e udaje si nam pozyskiwaç kolejne 200 mln PLN zleceƒ z rynków nowych, Êwiadczy o tempie naszych zmian i zdolnoêciach przystosowawczych. MyÊl, e przytoczony Walch zgodziłby si z powy szym. CZY MO A SOBIE WYOBRAZIå NASZÑ FIRM Z PRZYCHODAMI RZ DU 100 mln PLN? W ciàgu ostatnich dwóch miesi cy mo na zauwa yç wyraêny wzrost kursu naszych akcji na GPW. Z jakimi wydarzeniami wiàzałby Pan tak du e zmiany? Czy zapowiedê podwy szenia dywidendy dla akcjonariuszy mogła mieç na to istotny wpływ? Jest wiele czynników, z których znaczna cz Êç jest nieznanych i niezidentyfikowanych, a równie znaczna od nas niezale nych. Na pewno miało miejsce kilka wydarzeƒ, a najwa niejsze z nich to powrót cz Êci zaufania do firm sektora budowlanego na GPW, hossa ostatnich tygodni dla spółek z grona MIDWIG, dobre perspektywy budownictwa w najbli szych latach zwiàzane z przystàpieniem Polski do UE. Ale tak e wzrastajàca zamo noêç społeczeƒstwa, wi ksza dost pnoêç kredytów hipotecznych itp. To czynniki generalnie od nas niezale ne. Ale równoczeênie od trzech lat EBSA realizuje kolejne prognozy ogłaszane na poczàtku roku. Zysk, rok po roku, roênie w sposób dla wszystkich wi- Zysk netto w mln PLN 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,6 3,0 5,2 7, doczny. Inwestorzy giełdowi oceniajà, e Spółka jest przewidywalna, a przedstawiane przez nià prognozy b dà sprawdzały si w latach nast pnych i nie widzà powa niejszych zagro eƒ w tym okresie. Wyglàdamy doskonale na tle naszych giełdowych konkurentów, a nasza przewaga nad nimi zwi ksza si. Wynikiem jest wzrost kapitalizacji. Teraz musimy zrobiç wszystko, by ten trend utrzymaç. Podstawy mamy. Reszta zale y od ka dego z nas. RozmawialiÊmy ju o wzroêcie eksportu, jak Pan zatem ocenia mo liwoêci ELEKTROBUDOWY jeêli chodzi o dalszy rozwój działalnoêci eksportowej. Mo emy liczyç na eskalacj zamówieƒ płynàcych z krajów Europy Zachodniej? Mo e nie eskalacj, bo dotychczas zamówienia te majà charakter incydentalny i całkowicie przypadkowy. Mamy, e tak powiem, na widoku kilka bardzo powa nych kontraktów, które sytuacj w tym zakresie zmieniç mogà w sposób radykalny. Mam nadziej, e w ciàgu najbli szych kilku miesi cy potrafimy pozyskaç z przedsi biorstw w krajach UE wiele kontraktów zarówno na dostaw urzàdzeƒ, jak i na usługi monta owe. Rozpocz liêmy przygotowania organizacyjne dla stworzenia mo liwoêci systematycznej obsługi tego rynku. Panie prezesie, myêl, e Czytelnicy Eleksu ch tnie dołàczà si do moich yczeƒ bo onarodzeniowych, abyêmy w atmosferze yczliwoêci i spokoju sp dzili ostatnie dni starego roku. Czego Paƒstwu ycz. W miłej, pogodnej atmosferze, przy sytym ciele i pogodnym duchu. W łàcznoêci duchowej z bliskimi. Rozmawia a: Aleksandra Krzemieƒ Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej Zarzàd 21 paêdziernika 2005 r. poddał ocenie wyniki Spółki, które po dziewi ciu miesiàcach wyglàdajà nast pujàco: wartoêç zamówieƒ mln zł, przychody ze sprzeda y - 219,8 mln zł, zysk brutto - 6 mln z i zysk netto - 4,35 mln zł. Rozpocz to prace nad bud etem na rok 2006, który Zarzàd przedstawi na grudniowym posiedzeniu RN. Zarzàd podjàł uchwał w sprawie ograniczeƒ dokonywania transakcji papierami wartoêciowymi Spółki. Rada Nadzorcza 17 listopada br. Rada zapoznała si z koncepcjà organizacji nowego Oddziału Rynku Automatyki, zaprezentowanà przez dyrektora Krzysztofa Gołàbka. Kompetencje, jakie uzyska Spółka dzi ki rozwojowi usług rozszerzonych o automatyk dla budownictwa, energetyki, przemysłu oraz instalacji wodnych i ochrony Êrodowiska, umo liwià osiàgni cie dodatkowej mar y, zwi kszà udział w rynku oraz zmienià postrzeganie Spółki przez otoczenie. Rada wyraziła równie zgod na udzielenie prokury Krzysztofowi Gołàbkowi. W Êwietle znowelizowanych przepisów, dotyczàcych obrotu instrumentami finansowymi oraz przyj tych Dobrych praktyk w spółkach publicznych Serwis informacyjny Komunikat ZZL w sprawie nominalnego czasu pracy obowiàzujàcego w 2006 r. Miesiàc Nominalny czas pracy Nominalny czas pracy w godzinach w dniach Styczeƒ Luty Marzec Kwiecieƒ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieƒ Wrzesieƒ Paêdziernik Listopad Grudzieƒ Dodatkowe dni wolne od pracy w 2006 r. 2 maja czerwca sierpnia 2006 Dodatkowe dni robocze w 2006 r. (sobota) 20 maja czerwca sierpnia grudnia 2006 Jan Wilk 2005 członkowie Rady przyj li do stosowania zasady przeprowadzania operacji nabywania i zbywania papierów wartoêciowych ELEKTROBUDOWY. Szczegółowe informacje wkrótce. Akcjonariat Spółki W wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 27 paêdziernika br. ING Nationale- Nederlanden Polska OFE stał si posiadaczem sztuk akcji Spółki, stanowiàcych 11,58% kapitału zakładowego i uprawniajàcych do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,58% ogólnej liczby głosów. Terminarz posiedzeƒ Komisji Socjalnej w 2006 roku: 20 stycznia lutego marca kwietnia maja czerwca lipca sierpnia wrzeênia paêdziernika listopada grudnia biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 5

4 AktualnoÊci EC eraƒ Elektrociepłownia eraƒ wchodzàca w skład Elektrociepłowni Warszawskich jest obecnie drugim co do wielkoêci êródłem ciepła w Warszawie. Budow, zlokalizowanej nad Wisłà w północnej cz Êci Warszawy, EC eraƒ rozpocz to w 1951 r. Do koƒca roku 1960 zainstalowano 7 kotłów parowych OP 230 i 7 turbozespołów WT 25, osiàgajàc w grudniu 1961 r. projektowanà moc cieplnà i elektrycznà. Ale Warszawa si rozwijała, zapotrzebowanie na ciepło i energi elektrycznà wzrastało, podj to wi c decyzj o rozbudowie Elektrociepłowni i zainstalowano w latach kolejny kocioł parowy i 3 turbiny, a w latach dodatkowo 4 kotły wodne WP120. Długi okres eksploatacji spowodował znaczne zu ycie techniczne urzàdzeƒ. Równie wysokie wymagania odnoênie ochrony Êrodowiska i potrzeba poprawy wskaêników techniczno-ekonomicznych spowodowały, e w ciàgu ostatnich lat prowadzono intensywnà modernizacj. Jednym z najciekawszych rozwiàzaƒ technicznych w EC eraƒ sà dwa kotły fluidalne, zwi kszajàce efektywnoêç produkcji i redukujàce emisj pyłu, tlenków siarki i azotu, bez koniecznoêci budowy instalacji zewn trznych. W technologii fluidalnej mo na spalaç w giel niskiej jakoêci, a wi c taƒszy. Oddany do eksploatacji w 1997 roku pierwszy kocioł fluidalny, a w 2001 roku drugi, oba du ej mocy, to jedne z najnowoczeêniejszych kotłów ekologicznych w Europie. Obecnie trwajà prace projektowe obejmujàce wymian wyeksploatowanych turbozespołów. 27 lutego 2005 r. nastàpiło wyłàczenie z eksploatacji turbozespołu 8 i 9, oba zostanà zastàpione jednym turbozespołem ciepłowniczym o mocy elektrycznej 97 MWe i mocy cieplnej ok. 200 MWt. Nowy turbozespół TZA jest budowany przez konsorcjum firm Polimex Mostostal Siedlce S.A. Siemens Industrial Turbomachinery ZREW. Budowa nowego turbozespołu polegała na całkowitym demonta u cz Êci mechaniczno-energetycznych oraz na wyburzeniu wszystkich filarów noênych wraz z fundamentami. Pierwsza synchronizacja odbyła si 23 listopada 2005 r. o godzinie16:47. Obecnie pracownicy grupy pomiarowo -rozruchowej prowadzà eksploatacj Istniejàca cz Êç Elektrociep owni eraƒ bloku w ramach ruchu próbnego, który potrwa do ok. 30 grudnia br. Jacek Âl czek Pracownicy realizujàcy kontrakt: Jacek Âl czek Kierownik kontraktu Wojciech Âwierkosz Asystent obsługi kontraktu Grupa Pomiarowo-Rozruchowa Andrzej Wasilewski Kierownik sekcji pomiarów i rozruchu Transformator blokowy i odczepowy wraz z szynoprzewodami ELPO i ELPE W 1999 r. Vattenfall AB nabył 55% akcji Elektrociepłowni Warszawskich SA. Był to jeden z najwi kszych procesów prywatyzacyjnych w polskim sektorze energetycznym. Obecnie Vattenfall posiada 74,57% akcji Elektrociepłowni Warszawskich SA. Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall jest piàtym co do wielkoêci dostawcà energii elektrycznej w Europie i najwi kszym dostawcà ciepła dla miejskich systemów ciepłowniczych. Głównym obszarem działania koncernu sà kraje skandynawskie, Niemcy i Polska. Dominujàcà działalnoêcià biznesowà Vattenfall jest wytwarzanie, obrót i przesył energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych. Prawie 100 lat temu, bo w 1909 roku, Vattenfall rozpoczàł produkcj i przesył energii w Szwecji. Obecnie Grupa Vattenfall zatrudnia pracowników. Maciej Sroka Kazimierz Trojan Stanisław Kołodziejczyk Robert Białas BrygadziÊci: Jan Grelak Andrzej Sikorski Elektromonterzy: Eugeniusz Boszkowicz; Marek Magoƒ; Daniel Bugaj; Tomasz Tyrpa; Andrzej Niedbała; Jan Brychcy; Kazimierz Goryl; Józef KoÊcielak; Andrzej Mikłasz; Marian Mulka; Andrzej Niedek; Zbigniew Olfans; Marek Pasieka; Krzysztof St pieƒ; Sławomir Zobek; Wojciech Wojciechowski; Roman Wolny; Leszek Dalah; Brunon Koziołek; Stanisław Rapita; Artur Kału a. Brygada z Mikołowa odpowiedzialna za monta szynoprzewodów pod nadzorem Dyrektora Ryszarda Szczyg a oraz kierownika Tadeusza Nieroby. ELEKTROBUDOWA jest głównym wykonawcà cz Êci elektroenergetycznej w zakresie: dostawa i monta układu wyprowadzenia mocy opartych na szynach ekranowanych ELPE i ELPO produkowanych w Zakładzie w Mikołowie dostawa i monta szynoprzewodu okapturzonego ELPO 12/2,5 zasilajàcego rozdzielnice 6 kv dostawa i monta rozdzielnicy 6 kv (D12PL) dostawa i monta rozdzielnic potrzeb własnych, oêwietlenia i zestawów remontowych (RNM-2) modernizacja istniejàcych rozdzielnic 0,4 kv monta tras kablowych monta instalacji oêwietlenia i gniazd remontowych modernizacja nastawni elektrycznej w zakresie tablicy synoptycznej dostawa, monta i uruchomienie zabezpieczeƒ bloku dostawa i uruchomienie systemu wizualizacji, sterowania i nadzoru cz Êci elektrycznej bloku prowadzenie uzgodnieƒ z PSE i STOEN SA w zakresie włàczenia nowego turbozespołu do systemu elektroenergetycznego dostawa, monta i uruchomienie urzàdzeƒ zasilania awaryjnego dostawa i monta urzàdzeƒ bezpiecznego odstawienia bloku prowadzenie ruchu kwalifikacyjnego w zakresie elektroenergetycznym Turbozespó TZA po zakoƒczeniu prac monta owych Widok turbozespo u TZA wraz z uk adem olejowym 6 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 7

5 Nierealne hasła nie rozwiàzujà problemów w specjalnym wywiadzie dla Czytelników mówi członek Rady Nadzorczej Michał Boni Ostatnio cz Êciej mo na Pana spotkaç w Kanadzie czy Wiedniu, tym bardziej miło, e udało nam si porozmawiaç. Pana liczne kontakty zagraniczne pozwalajà z pewnoêcià poznaç opinie cudzoziemców na temat obecnych przemian w Polsce. Prosz powiedzieç, w jaki sposób postrzegany jest nasz kraj? Polska cieszy si dobrà opinià zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nià, jako lider transformacji w ka dej dziedzinie, co wi cej jako paƒstwo najbardziej otwarte Michał Boni (51 lat) członek Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY od 1996 r. Ukoƒczył polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim i do 1989 r. pracował w Katedrze Kultury Polskiej UW. W 1986 r. doktoryzował si z socjologii kultury i komunikacji. Od 1980 r. aktywnie działał w SolidarnoÊci. Był m.in. szefem Regionu Mazowsze NSZZ SolidarnoÊç. W latach poseł na Sejm I kadencji. W tym samym czasie był najpierw ministrem pracy i polityki socjalnej w rzàdzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), a potem sekretarzem stanu w tym ministerstwie ( ). W 1994 r. pełnił funkcj dyrektora Biura Marketingu w TUiR Warta, a w 1995 dyrektora Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Od 1996 do 1997 r. był dyrektorem Instytutu Spraw Publicznych. Póêniej, w latach , kierował zespołem doradców ministra pracy i polityki społecznej. Od 1994 roku jest konsultantem w dziedzinie zarzàdzania zasobami ludzkimi Enterprise Investors. Współpracownik fundacji polskich i mi dzynarodowych (m.in. Fundacji Naukowej CASE, Centrum Stosunków Mi dzynarodowych, Polskiej Fundacji Transformacji Gospodarki Wiedzieç jak, Polsko- -Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu, Fundacji Bertelsmanna, przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków ycia i Pracy). Autor wielu opracowaƒ i artykułów prasowych. na ekonomiczne kontakty ze Êwiatem. Wydaje si, e UE od wielu lat traktuje nas jak normalnego partnera, ale te oczekiwania wobec równowa nego partnera sà takie same, jak wobec innych, bez taryfy ulgowej. Choç w ostatnim czasie, w ciàgu 2-3 tygodni, daje silne sygnały inwestorom, e jeêli liderzy polityczni nie potrafià znaleêç j zyka współpracy z innymi krajami, UE w całoêci, Niemcami, czy Rosjà, to owe nie zawsze przemyêlane wypowiedzi mo e pot gujà poziom samoz a d o w o l e n i a i ambicji, ale b r u t a l n i e mówiàc sà traktowane jako prow i n c j o - nalne. Nie dalej ni 2 tygodnie temu spotkałem si w USA ze Zbigniewem Brzeziƒskim, dla którego najwi kszym obecnie zagro eniem jest rosnàcy właênie prowincjonalizm. Panie Michale, nie uda nam si uciec od problemów dotyczàcych skonfliktowanej sytuacji społecznej. Jaki, Pana zdaniem, wpływ mo e mieç to, co dzieje si w polskim społeczeƒstwie, mam na myêli chocia by ostatnie parady równoêci w wi kszoêci du ych miast. Uwa am, e konflikty sà naturalnym elementem ycia w demokracji, ale cechà demokracji jest te to, e prowadzi do rozwiàzywania konfliktów. POLSKA CIESZY SI DOBRÑ OPINIÑ Jednym z elementarnych warunków funkcjonowania paƒstw demokratycznych jest gwarancja swobód obywatelskich, takich m.in. jak demonstrowanie własnych poglàdów. JeÊli jednych dra nià poglàdy i orientacje seksualne innych, to ci drudzy mogliby powiedzieç, e dra nià ich nieprzemyêlane poglàdy ekonomiczne cz Êci polskich parlamentarzystów, które to, artobliwie mówiàc, mogà obra aç inteligencj. Ale to przecie nie powód, aby zabraniaç posłom wypowiadaç si w parlamencie czy mediach. Podobnie z marszami równoêci czy wolnoêci, tym bardziej e one w Polsce nie miały nigdy charakteru (tak jak w Wiedniu czy Berlinie) promocji czystej seksualnoêci. Dlatego nie widz uzasadnienia w rozpatrywaniu problemów o tak małej szkodliwoêci społecznej i skupianiu energii na tej kwestii. Porozmawiajmy teraz o kosztach pracy. Czego yczyłby Pan obecnemu rzàdowi w zakresie potanienia tych e kosztów i w jaki sposób wpłyn oby to na naszà Spółk? Jednym z najwa niejszych problemów jest zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost zatrudnienia. Tych problemów nie da si rozwiàzaç ani bez znacznego wzrostu gospodarczego, ani bez pewnej swobody w rozwoju przedsi biorstw (administracja, nadmiar regulacji prawnych). Nie da si ich rozwiàzaç bez podniesienia jakoêci pracowników (2/3 bezrobotnych ma bardzo niskie kwalifikacje), bez dobrego poêrednictwa pracy i wzrostu poziomu aktywizacji, ani bez wysiłku na rzecz obni ania kosztów pracy. Zbyt wysokie koszty pracy w Polsce wià à si szczególnie z wysokimi składkami na sfer socjalnà. I tylko reorganizacja wydatków w tej dziedzinie mo e stworzyç mo liwoêci ich zmniejszenia. Przykładowo: aby zmniejszyç składk rentowà o 1% (zarówno pracodawca, jak i pracownik płacà 6,5%), nale ałoby zmniejszyç wydatki w tej sferze o 2,80 mld zł. To pokazuje skal problemu. My jesteêmy daleko od obni ania kosztów pracy, co wi cej, obawiam si, e za niedługo b dziemy musieli ogłosiç ich wzrost, jeêli w ycie wejdà wszystkie obietnice przedwyborcze, choçby tzw. becikowe. 5 lat temu Włosi wprowadzili w kraju becikowe (tak samo niski wskaênik dzietnoêci jak w Polsce 1,2) i co si okazało? e nie przyniosło to adnych efektów, a wskaêniki si nie polepszyły. Bo problem tkwi w np. bezpieczeƒstwie i dost pnoêci pracy dla młodych ludzi (trwałoêci, mo liwoêci powrotu do pracy matek). eby to rozwiàzaç, potrzebny jest wzrost zatrudnienia, a wi c zmniejszenie kosztów pracy, wi c kółko si zamyka. Polityka społeczna w ogóle wymaga dobrej wiedzy i umiej tnego stawiania priorytetów. Głoszenie nierealnych haseł problemu nie rozwià e. Rosnàcy kurs akcji, prawdopodobne prognozy przekroczenia bud etu, propozycja podwy szenia dywidendy Jak Pan, jako członek RN, ocenia naszà firm na tle pozostałych spółek publicznych. To, co dzieje si w ostatnim czasie w ELEKTROBUDOWIE, bardzo mnie cieszy, tym bardziej e Spółka, jak i cała polska gospodarka w ostatnich czasach prze ywała ci kie chwile. Mnie si wydaje, e w tej rosnàcej pozycji wartoêci Spółki du à rol odgrywajà stałe procesy restrukturyzacyjne, ale i umiej tnoêç dostosowywania si do nowych wymogów rynku. JeÊli te tendencje, za których istnienie trzeba podzi kowaç szefostwu firmy, b dà si rozwijaç, to kolejnym, wymaganym krokiem powinno byç poszerzenie oferty ELEKTROBUDOWY oraz stałe zwi kszanie sprzeda y. Ponadto, moim zdaniem, aby w tych kierunkach utrzymaç równowag, nale y kierowaç si długofalowoêcià perspektyw rozwoju. Takà opcj powinien prezentowaç Zarzàd, a akcjonariusze, myêlàc o swoich zyskach i wartoêci jednostek funduszy kapitałowych, muszà tak e dostrzegaç rozwój Spółki w perspektywie długofalowej. Tak si składa, e nasza rozmowa odbywa si na Âlàsku, korzenie naszej firmy tkwià gł boko w ÊlàskoÊci, a tu problem emerytur górniczych, tradycyjne wartoêci, chocia by etos ci kiej pracy. Jaki mo e byç scenariusz dla tego regionu? ELEKTROBUDOWA jest Êlàska, ale ju chyba nie tak bardzo jak kiedyê. Niemniej jednak to na Âlàsku sà korzenie firmy, myêl, e kluczem do rozwoju tego regionu jest znalezienie nowoczesnych perspektyw rozwoju zwiàzanych z usługami, jakoêcià kadry, innowacjami technicznymi, a nie tylko tradycyjnym przemysłem, takim jak górnictwo czy hutnictwo. Celowo powiedziałem innowacyjnoêç, bo cieszàc si z dobrej koniunktury jednego czy drugiego segmentu, nale y moim zdaniem zakoƒczyç procesy restrukturyzacyjne górnictwa na zdrowych zasadach (z troskà o ludzi, ale i o samowystarczalnoêç firm), pomyêleç o innowacjach, jak choçby głoêna w Êwiecie dyskusja o mo liwoêciach pozyskiwania z w gla, dzi ki pewnej specyficznej chemicznej, obróbce specjalnego rodzaju ropy. Taka opcja mo e ju za kilka lat rozwiàzaç problem obni enia kosztów energii w Êwiecie i przywróciç górnictwu jego silnà pozycj, ale ju na nowych zasadach. MyÊl, e stary typ roszczeƒ zwiàzany z wywalczeniem ustawy o emeryturach górniczych nie jest krokiem w dobrym kierunku. Tym bardziej, e jest to rozwiàzanie kosztem innych grup społecznych, które ze swoich składek musiałyby spłacaç ten specjalny typ emerytury. A mo e Êrodki finansowe paƒstwa nale ałoby przeznaczyç na nowe rozwiàzania technologiczne, które nie tylko utrzymałyby znaczenie w gla w przyszłoêci, ale tak e dały ludziom TO, CO SI DZIEJE W OSTATNIM CZASIE W ELEKTROBUDOWIE, BARDZO M CIESZY prac? PrzyszłoÊcià regionu jest zatem innowacyjnoêç. Na koniec pytanie, które nurtuje chyba wi kszoêç Polaków po tegorocznych wyborach. Jakie Pan widzi pułapki ycia gospodarczego i co mo na zrobiç, by ich uniknàç lub ich negatywny wpływ zminimalizowaç? Na pierwszym miejscu udzieliłbym rady wszystkim ministrom, a mianowicie, nie mówiç rzeczy nieprzemyêlanych. Ponadto nale y dbaç o dyscyplin finansów paƒstwowych, bo to jeden z kluczy do stabilizacji makroekonomicznej, nie pozwalaç na niepotrzebnà ingerencj paƒstwa w gospodark, zarówno jeêli chodzi o przepisy pracy, jak i r czne sterowanie (wtedy gospodarka b dzie si rozwijaç). Umieç wskazywaç po ytki rozwoju dla kraju, takie, które z jednej strony b dà zwi kszały tempo rozwoju gospodarczego, z drugiej zaê b dà przemieniały Polsk cywilizacyjnie (w perspektywie długofalowej oczywiêcie). Ale to wszystko wymaga przemyêlanej polityki, a tak e wykorzystania kapitału społecznego Polaków. Nadmiar podziałów społecznych i ideologicznych, które w polityce si rysujà, nie b dzie dla kraju rozwojowy. Ale eby nie koƒczyç takim nieoptymistycznym akcentem, pomyêlmy o zbli ajàcych si Êwi tach. Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia ycz, aby gwiazdk i choink mo na było zobaczyç w całej firmie, wszystkich jej oddziałach, na ka dej budowie, ale i w ka dym domu, ka dego pracownika ELEKTROBUDOWY. Ja tak e w imieniu Czytelników ycz wiele serdecznoêci Êwiàtecznych oraz realizacji planów w nowym roku. Rozmawia a: Aleksandra Krzemieƒ 8 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 9

6 Eksport Oszukaç Allacha Powrót ELEKTROBUDOWY na rynek turecki. Jeszcze 15 lat temu eksport w ELEKTROBUDOWIE wyglàdał zgoła inaczej, o czym zapewne pami tajà liczni pracownicy starszego pokolenia. PracowaliÊmy nawet w tak egzotycznych krajach jak Botswana, nie mówiàc ju o Iraku, krajach europejskich czy właênie Turcji. Tam byliêmy ostatnio ponad 15 lat temu, modernizujàc elektrownie Jatagan, Komerkoy, Yenikoy czy Korabik. W tym roku nastàpił na razie skromny come back. 17 paêdziernika br. dokładnie o wylàdowaliêmy na lotnisku w tureckiej Adanie, ale słoneczna zwykle Turcja powitała nas deszczem i burzami. Z Adany pozostało jeszcze 120 km do Iskenderunu, drugiej co do wielkoêci tureckiej huty stali ISDEMIR naszego miejsca przeznaczenia. Olbrzymi zakład o powierzchni ok. 10 km2 posiada własny port, osiedle mieszkaniowe, a nawet bazar. Połàczone siły EBSA (4 osoby) i ABB (10 osób) czekało bardzo wa ne zadanie, a mianowicie instalacja dwóch szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE i dwóch transformatorów blokowych. Wymiana poprze- dzona była demonta em istniejàcych instalacji, a wszystko to do zrobienia w bardzo krótkim czasie, ka dy dzieƒ opóênienia skutkował bowiem du ymi karami (2000 EUR) naliczanymi przez ISDEMIR. Warunki czasowe wydłu yły ka dy dzieƒ pracy do godzin. Dlatego te podczas procesu monta u trwajàcego od 20 paêdziernika do 10 listopada br. mieliêmy tylko 1 dzieƒ wolny od pracy... Ale warto było, trud całego zespołu w sk adzie: Marek Lasek supervisor, Stanisław Midziak spawacz, Stanisław Mazur i Jerzy Wdowiak monterzy został Meczet Hagia Sofia Od lewej: Marek Lasek, Jerzy Wdowiak, Stanis aw Midziak, Stanis aw Mazur. W tle Êwiecàcy minaret pobliskiego meczetu. doceniony przez dyrekcj ISDEMIR-u i prawdopodobnie zaowocuje nast pnymi zleceniami. Równie nasz zleceniodawca turecki oddział ABB jest bardzo zadowolony i szczerze zainteresowany dalszà współpracà. Uroczysta kolacja, podczas której serwowano ró ne tureckie smakowitoêci, łàcznie z any owà wódkà RAKI, była zwieƒczeniem wspólnej, miesi cznej pracy. Gwoli wyjaênienia Raki pijemy z lodem lub wodà, wtedy wódka robi si biała jak mleko i w ten sposób Turcy oszukujà Allacha pijà mleko, nie alkohol. Po zakoƒczeniu monta u, wraz z kierownikiem projektu in. Canerem Ozesenem zorganizowaliêmy wycieczk do biblijnego miasta Antiochia, obecnie zwanego Antakya, gdzie podziwialiêmy przepi kne mozaiki, rzeêby, kolekcje staro ytnej bi uterii w miejscowym muzeum. Jednak najwi ksze wra enie wywarł na nas pierwszy chrzeêcijaƒski koêciół w islamskiej Azji. 11 listopada wspólnie wyruszyliêmy do Istambułu i tam dwa ostatnie dni, dzi ki Canerowi sp dziliêmy na koszt zaprzyjaênionej firmy. Choç pogoda nie dopisała, było zimno i deszczowo, zrobiliêmy zakupy na słynnym Wielkim Bazarze, jechaliêmy Mostem Bosforskim àczàcym Europ z Azjà, zobaczyliêmy słynne meczety Bł kitny i Hagi Sofi. Do kraju wróciliêmy 14 listopada, z nadziejà myêlàc o nast pnych projektach. Marek Lasek TU BYLIÂMY 10 - biuletyn informacyjny Przy àcze do transformatora blokowego Wspólne prace monta owe Ca y zespó po zakoƒczeniu zadania - trzeci z prawej w górnym rz dzie in. Caner Ozesen - kierownik projektu Widok huty ISDEMIR - na pierwszym planie modernizowana stacja 154 kv Stanis aw Midziak (ty em) i Stanis aw Mazur podczas prac monta owych biuletyn informacyjny - 11

7 Regulacje wewn trzne KONSORCJA - razem czy osobno Z ycia firmy SEP szkoli i integruje Tomasz Chrobok Powszechnà praktykà jest, e w przypadku du ych zamówieƒ firmy tworzà konsorcjum na potrzeby wspólnego ubiegania si o takie zamówienia. Konsorcjum posiada szereg mo liwoêci, ale z jego zawiàzaniem wià à si tak e dodatkowe obowiàzki. Pierwszym z istotnych obowiàzków jest obowiàzek zawarcia umowy konsorcjum. W post powaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o Ustaw Prawo Zamówieƒ Publicznych (pzp) w art. 23 mowa jest o mo liwoêci ubiegania si o pozyskanie zamówienia w grupie kilku przedsi biorców jako konsorcjum. Cz sto zamawiajàcy wymagajà, aby umow konsorcjum dołàczono ju do oferty. W myêl opinii wydanej przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych, umowa konsorcjum mo e byç zawarta dopiero po wygraniu przetargu; ani z przepisów pzp, ani z aktualnego Rozporzàdzenia w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzajàcych spełnienie warunków udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich mo e àdaç zamawiajàcy od wykonawcy (rozporzàdzenia) nie wynika prawo àdania umowy konsorcjum, a tym samym nie pozwala na wykluczenie z przetargu firm, które nie dołàczyły takiej umowy do oferty. Gdy taki wymóg pojawi si w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), wówczas przedsi biorcy ubiegajàcy si o zamówienie w ramach konsorcjum powinni go oprotestowaç w trybie art. 180 ust. 2 i 3 pzp: protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziàł lub mógł powziàç wiadomoêç o okolicznoêciach stanowiàcych podstaw jego wniesienia protest dotyczàcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si nie póêniej ni 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jest jednak obowiàzek, który przedsi biorcy wspólnie ubiegajàcy si o pozyskanie zamówienia muszà spełniç, to wymóg ustanowienia wspólnego pełnomocnika wynikajàcy z artykułu 23 ust. 2. Wymóg ten mo na spełniç stosujàc jedno z dwóch rozwiàzaƒ: po pierwsze mo na ustanowiç od razu wspólnego pełnomocnika dla całego konsorcjum, czynnoêci tej dokonujà osoby uprawnione do reprezentowania danej firmy (w przypadku ELEKTROBUDOWY dwóch członków Zarzàdu lub jednego Cz onka Zarzàdu wraz z prokurentem), po drugie (i taka praktyka stosowana jest w naszej Spółce) ustanawia si pełnomocnika, którym jest pracownik właêciwego oddziału Spółki i wyposa a si go w kompetencje do przenoszenia uprawnieƒ wynikajàcych z pełnomocnictwa (co musi byç jasno okreêlone w samym pełnomocnictwie), krótko mówiàc, do ustanowienia w imieniu ELEKTROBUDOWY pełnomocnika konsorcjum. Pełnomocnictwo to mo e umocowywaç tylko do reprezentowania wykonawców w post powaniu o udzielenie zamówienia, mo e te byç poszerzone o mo liwoêç podpisania umowy w imieniu konsorcjum, jednak co wa ne muszà w nim byç wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum oraz wskazany jego lider. W przypadku konsorcjum nieco inaczej wyglàda sprawa dokumentów, o których mowa w rozporzàdzeniu. Cz Êç z nich dotyczàca potencjału technicznego i ekonomicznego konsorcjum musi byç liczona razem, jednak pewne dokumenty formalnoprawne ka dy z konsorcjantów musi zło yç oddzielnie. Do tej grupy nale à: zaêwiadczenie z Krajowego Rejestru Sàdowego, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaêwiadczenia o niezaleganiu z płaceniem podatków i składek ZUS. W przypadku, gdy choç jeden z konsorcjantów nie spełni któregoê z powy szych warunków, wówczas całe konsorcjum zostaje wykluczone z przetargu. W przypadku konsorcjum istotna jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie ta wynikajàca z artykułu 141 pzp, mówiàcego o tym, e wykonawcy ubiegajàcy si wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszà solidarnà odpowiedzialnoêç za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Ta konstrukcja w połàczeniu z artykułem kodeksu cywilnego mówiàcego o tym, e wierzyciel mo e àdaç całoêci lub cz Êci Êwiadczenia od wszystkich dłu ników łàcznie, od kilku z nich lub od ka dego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłu ników zwalnia pozostałych wskazuje, e dla zamawiajàcego nie ma znaczenia jak przedsi biorcy uregulujà w zawartej mi dzy sobà umowie konsorcjum problem odpowiedzialnoêci wzgl dem niego, ma on bowiem prawo domagania si wykonania zamówienia od ka dego z uczestników konsorcjum, nawet od tych, którzy swojà cz Êç zamówienia wykonali zgodnie z umowà. Konsorcjum to z jednej strony szansa na zdobywanie wspólnie du ych zamówieƒ, z drugiej jednak strony nale y mieç ÊwiadomoÊç istniejàcych zagro eƒ, dokładnie zastanowiç si nad zawieranymi sojuszami i bardzo wnikliwie przyjrzeç si potencjalnym sojusznikom. Tomasz Chrobok Zbli ajàcy si koniec roku i koniec kadencji obecnego Zarzàdu Koła SEP nr 19 to dobry czas na podsumowania, refleksje i podzi kowania. Stowarzyszenie Elektryków Polskich przetrwało zmiany ustrojowe, ale nadal szuka swojego miejsca w obecnej rzeczywistoêci. SEP du à uwag zwraca na kwalifikacje zawodowe osób wykonujàcych prace w warunkach zagro enia pora eniem pràdem elektrycznym. Stàd zakoƒczona sukcesem batalia o utrzymanie 5-letnich okresów wa noêci Êwiadectw kwalifikacyjnych. Marzy nam si SEP na wzór niemieckiego VDE, organizacji liczàcej si w tworzeniu prawa, norm i przepisów z bran y elektrycznej. Tymczasem aktywnoêç SEP najbardziej jest widoczna na szczeblu kół i oddziałów. Specyfika naszej firmy, praca w terenie i niezb dne cz ste wyjazdy pracowników ELEKTROBUDOWY w sprawach słu bowych utrudniajà Zarzàdowi Koła SEP organizowanie własnych szkoleƒ zawodowych z oderwaniem grupy osób od pracy. Proponujemy członkom naszego Koła udział (bezpłatny) w seminariach organizowanych przez Oddział Zagł bia W glowego SEP w Katowicach wspólnie ze Âlàskà Okr gowà Izbà In ynierów Budownictwa. Seminaria sà prowadzone przez wybitnych fachowców bran owych, a dodatkowym atutem udziału w takich szkoleniach jest mo liwoêç selektywnego wyboru najbardziej przydatnej tematyki. Koło zakładowe SEP nr 19 przy ELEK- TROBUDOWIE w Katowicach liczy obecnie 57 członków i systematycznie wzrasta. Staramy si aktywnie działaç, dowodem na to jest otrzymanie w 2004 roku nagrody dla najbardziej aktywnego koła w grupie kół OZW SEP liczàcych ponad 40 członków. Ułatwiamy pracownikom dost p do literatury fachowej, udzielamy konsultacji przed egzaminami kwalifikacyjnymi, organizujemy spotkania integracyjne. Członkom koła SEP słu ymy pomocà kole eƒskà, równie finansowà, w trudnych sytuacjach yciowych. W imieniu ust pujàcego Zarzàdu Koła pragn podzi kowaç Dyrekcji ELEKTROBUDOWY za stworzenie przyjaznych warunków do pracy stowarzyszeniowej, a Komisji Socjalnej za wsparcie finansowe spotkaƒ integrujàcych załog. Nowo wybranemu Zarzàdowi Koła ycz wielu sukcesów i satysfakcji z działalnoêci w liczàcym 86 lat Stowarzyszeniu. Jestem przekonany, e pomimo natłoku codziennych zaj ç zarówno słu bowych jak i prywatnych, warto nale eç do SEP do grupy osób, którym jest bliska elektryka, poêwi caç swój wolny czas dla innych, a przez to pracowaç dla ELEKTROBUDOWY. Bogdan Czarnecki Prezes Koła SEP nr 19 Cz onkowie SEP - Joanna Janus-Jurczyk, Marek Borowicki, Stefan Pabian, Jerzy Barglik, Jacek Faltynowicz, Bogdan Czarnecki podczas szkolenia 14 czerwca 2005 r. Drugie spotkanie integracyjne w WiÊle listopada 2005 r. Z ostatniej chwili Walne Zebranie Koła SEP dnia 6 grudnia 2005 r. wybrało Zarzàd, na czele którego stanàł dotychczasowy prezes Bogdan Czarnecki. Joanna Janus-Jurczyk, Józef Pudło i Tadeusz Âli to pozostali członkowie Zarzàdu, a Komisj Rewizyjnà reprezentujà Gra yna Król, Stefan Pabian oraz Rafał Sołyga biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 13

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 2/2013 (52) KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2013 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Lotnicze miasteczko Balice ZEA buduje kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego przedmiotem.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo