Zarządzanie i struktura w organizacjach przyszłości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i struktura w organizacjach przyszłości"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Zarządzanie i struktura w organizacjach przyszłości Waldemar Stelmach Abstrakt: Artykuł poświęcony jest futurologicznym (nadchodzącym) problemom organizacji, zarządzaniu i przyszłej strukturze tych organizacji. Wszystko to, a także inne elementy organizacji muszą się zmienić, aby skutecznie dostosować się do nadchodzącej rzeczywistości, a nawet wyprzedzić ją i kształtować. Ten ostatni proces jest związany z popularnym w nauce problemem innowacji. Analiza oparta jest na bieżących osiągnięciach nauki w tej dziedzinie; w tym własnych teorii autora, wyrażonych głównie w swoich dwóch (spośród wielu) książkach. Artykuł ma charakter analizy krytycznej i w związku z tym odwołuje się do wielu przykładów zarówno polskich jak, i zagranicznych. Słowa kluczowe: przyszłość, organizacja, zarządzanie, struktura, proces Management and structure in organizations of the future - Abstract: The article is devoted to futurological (incoming) problems of organizations, managing and future structure. All of these, as well as 161

2 other elements of the organization has to be changed to adapt effectively to the coming reality, and even overtake it and shape it. This last process is associated with popular in science problem of innovation. The study bases on current achievements of science in this field; including the author s own thoughts expressed primarily in his two (of many) books. The article has a critical nature. To justify that it contains many of Polish and foreign examples. Keywords: future, organization, management, structure, process 1. Wstęp. Kilka założeń ogólnych o przyszłości Mówiąc o przyszłości w sensie ontologicznym mamy na uwadze przede wszystkim nadchodzące wielkie procesy społeczne lub ekonomiczne, czyli zmiany. Przyszłość to również ryzyko, niepewność i odchodzenie od tradycji. To konkurowanie ze starym i uświadomienie sobie, że ową przyszłość budujemy na co dzień; dziś. Przyszłość to nie tyle wiedza o tym co ma być, ale umiejętność korzystania z niej (z wiedzy) i jej stosowanie. Przyszłość, aby stała się kiedyś rzeczywistością realizowana być musi poprzez szereg postaw, akceptacji, zmian technicznych, zachowań, innowacji, zmian strukturalnych itd. Przyszłość rodzi się już dzisiaj. Jeśli zmiany zostaną zauważone i stwierdzone, będzie można z czystym sumieniem omówić, opisać i twierdzić, iż jest się organizacją (społecznością) przyszłości lub, że co najmniej ku takowej zdążamy. Czasem jednak, niestety, próbuje się robić tzw. postnowoczesność lub ponowoczesność, czyli przyszłość ze staroci i znanych skądinąd działań, ograniczając się do wprowadzenia na rynek naukowy i praktyczny nowych, angielskich nazw (szczególnie w Polsce, co nam wytykają zagraniczni naukowcy): benchmarking, desizing, lean production, coaching, reingeering, event itp. Z odkryciami naukowymi, sensu stricte, z innowacją i przyszłością ma to niewiele wspólnego; no chyba, że wyłącznie z wersją leksykalną nauki. Ale, postawmy pytanie, gdzie rzeczywiście są granice lub jaki jest obszar interesującej nas przyszłości organizacyjno-zarządczej i jaki jest jej wymiar? Czy je wyznaczają daty kalendarzowe, sposoby działania i kierowania, czy też układy systemowe albo strukturalne lub tylko nasze wyobrażenia? 162

3 Przyszłość w interesującym nas wymiarze organizacyjnym (organizacji) i zarządczo-kierowniczym powinna być rozpatrywana w wielu płaszczyznach. Co najmniej można by tu wymienić:: I. Płaszczyznę socjologiczno-ekonomiczną (np. podniesienie poziomu wiedzy, wyższy poziom bytu ekonomicznego w określonych grupach społecznych i w ogóle). II. Płaszczyzna psychologiczna (znaczenie osobowości i jej rozwój, uzależniony po części od otoczenia, w którym żyjemy, albo jak niektórzy piszą: rozwój kapitału ludzkiego ) III. Płaszczyzna zarządzania/kierowania (np. spłaszczenie struktur kierowniczych i zwiększenie odpowiedzialności zbiorowej). IV. Płaszczyzna informatyczna (elektroniczna), jako autarkiczny prawie (w założeniach) element zarządzania. 2. Ostrzeżenia Tofflera, Kołodki i innych Zapewne jest paradygmatem naukowym rozpoczynanie futurologicznych rozważań o organizacji od Szoku przyszłości A. Tofflera. [1] W interesującym nas najbardziej kontekście: krytycznego podejścia do zagadnień przyszłości odnotujmy, iż A. Toffler sugerował m.in., iżby: a) wszelką przewidywaną działalność człowieka i organizacji artefaktalnych wzbogacać bezwzględnie o raport o skutkach ubocznych. Może się bowiem okazać, iż straty poniesione w przyszłości przekraczają sytuacyjną korzyść, b) zwracać bardzo baczną uwagę na działalność organizacji międzynarodowych. Są one bowiem zdolne do stymulowania powszechnej świadomości (a więc znów wypływa kwestia socjotechniki lub manipulacji) zgodnie z własnymi interesami światowego porządku ekonomicznego. W końcu może to doprowadzić do nowego kolonializmu i ograniczenia demokracji uważa autor, c) powołać Światowy Związek Kontroli Systemów Międzynarodowych, w składzie: robotnicy, drobni wytwórcy, konsumenci, politycy, działacze ochrony środowiska, który spełniać miałby rolę superstabilizatora, d) ograniczać wszelką elitarność i dążyć ku demokracji przewidującej, 163

4 e) zwracać większą uwagę na sprawy społeczne, polityczne niż na ekonomiczne, ponieważ te są tylko pochodną tych pierwszych. Jak widać propozycje dotyczą zarówno struktur organizacji, jak i dominujących wartości ludzkich. Nic w tym dziwnego. Organizacje się zmieniają, ludzie też. Radowan Richta w Cywilizacji na rozdrożu [2] pisał: w procesie przekształcania świata, kształtowanie człowieka, tzn. kierowanie nim przez niego samego dochodzi do zadziwiających zwrotów. Była np. organizacja o nazwie ZSRR i jej nie ma. Bronisław Geremek był sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej PZPR na Uniwersytecie Warszawskim, a później zdecydowanym przeciwnikiem tejże partii. Byli księża należą do zdecydowanych krytyków praktyk Kościoła. Jest nieco trywialną, ale niepodważalną prawdą, iż jedyna stała rzecz na tym świecie to zmiany. A ponieważ dzieje się tych zmian zbyt wiele jednocześnie, przez co redukują się, wzbogacają, zmieniają strukturę itd. nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć ani nawet czasem dostrzec, na co niejednokrotnie zwraca uwagę w swojej książce Wędrujący świat G. Kołodko [3]. Ponieważ podtytuł artykułu mówi o ostrzeżeniach dodajmy, że w tejże samej książce pisał (s.335): niektórzy uważają, że nie ma co pisać o przyszłości, o ile to kogoś nie wystraszy. Straszyć nie trzeba, choć spokojem się łudzić się też nie należy. Nade wszystko bowiem przyszłość jest niepewna. To jedno jest pewne. Powołać się można w tym momencie również na znanego psychologa P. Zimbardo, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej (11 V 09) nawoływał do doceniania zawodowych krytykantów, czy też osób informujących zawodowo o nieprawidłowościach i niedociągnięciach zwanych z angielska wistlebrower owcami. Potrzeby zmian strukturalno-kierowniczych dla przyszłości Opisywanie koniecznych zmian dla pozytywnej przyszłości organizacji zaczniemy od biura izby porodowej struktury organizacji i zarządzania. Powinno ono spełniać w przyszłości co najmniej 6 funkcji, a mianowicie : 1. wymiany informacji, ich przetwarzania, agregowania, dezagregowania, przechowywania, 2. utrzymywanie bezpośrednich kontaktów między osobami zajmującymi stanowiska w organach władzy a ludźmi zgła- 164

5 szającymi się do biura w rozmaitych sprawach, 3. utrzymywanie zbiorów, kartotek zasobów informacji (autor dopiero nieco dalej wspomina o wykorzystywaniu technologii IT), 4. koordynowanie działalności organizacji, 5. przygotowywanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji przez organa władzy (menedżerów) na jego polecenie, 6. działanie jako centrum łączności. Dziś wielu autorów uznaje, iż biuro powinno być centrum wszelkiej innowacyjności, a więc jednostką organizacyjną pracującą (funkcjonującą) dla przyszłości organizacji: jej rozwoju, jej kreowania. Stąd zapewne moda, a może również konieczność na zajmowanie się na uczelniach, oby nie tylko, innowacyjnością. Inne poglądy, jeszcze bardziej (po)nowoczesne lub bardziej radykalne, zmierzają do określenia biura przyszłości poprzez zmianę struktur funkcjonalnych na działania procesowe. Istota procesowego myślenia i procesowego funkcjonowania biur (o ile można je przedstawić w kilkunastu zdaniach) polega głównie na odejściu od koncentrowania się specjalistów i poszczególnych działów na realizacji swoich funkcji w organizacji i na przejściu do myślenia kategoriami całej organizacji. Uznaje się, że dotychczasowy sposób (funkcjonalny) powoduje na granicy styku różnych działów/wydziałów/referatów itd. dezorganizację, konkurencję, brak jednolitej informacji, skomplikowany obieg dokumentów itp. Myślenie w kategoriach procesów przyszłościowych polega na postrzeganiu działalności biura jako jednolitego układu, w którym miejsce każdego i rola są zmienne i wyznaczane przez działania operacyjne i taktyczne, które trzeba wykonywać, aby osiągnąć wytyczony cel, czyli zadowolenie klienta (w tym przypadku członków danej organizacji lub wszystkich), a także aby wygrać z konkurencją. O niej nigdy nie należy zapominać. Procesowy (przyszłościowy) sposób działania zwalnia od maksymalnego skupienia się na wykonawstwie wyznaczonych przez kierownictwa zadań, a skoncentrowanie się na całości sprawy; na strategii procesowej. To trudne, zwłaszcza mentalnie. Kierownictwa muszą w takim układzie traktować wszystkich pracowników jak partnerów, udostępniać bez zbędnych korowodów każdemu potrzebną mu informację a nie traktować jej jako atrybutu władzy. Tu nie obejdzie się bez nowoczesności w sensie wykorzystania IT. Dominującą w układzie 165

6 procesowym jest praca zbiorowa. Socjolog powiedziałby w takim momencie, iż grupa musi się przeistoczyć w zespół. Jednocześnie zaś wzrasta rola odpowiedzialność tzw. właścicieli procesów. Muszą oni pozbyć się mentalności typu mój dział/wydział, ja swoje zrobiłem, teraz niech się już inni martwią. Ba, przekonać w dodatku do takiego myślenia i działania podwładnych. Myślenie i działanie procesowe nie są łatwe, mają zburzyć w sposób dobrowolny, nieprzymuszony dotychczasowy sposób działania i funkcjonowania hierarchicznych struktur i pewnego rodzaju separatystyczne wygodnictwo. Należy też rozróżniać formalną strukturę organizacji od jej codziennej działalności. Wg różnych autorów formalna struktura to wzorzec zachowań, układy organizacyjne, wykaz działów i stanowisk oraz programy. To racjonalna podstawa teoretyczna wyznaczająca sposób działania oraz zamierzenia dotyczące ich koordynacji. Zaś praktyka zawsze ma charakter endemiczny i oznacza konieczność wprowadzenia do praktyki zracjonalizowanych koncepcji wypływających z bezpośredniej skuteczności. Ryzykując pewne uproszczenie, można by powiedzieć, iż kierowanie i funkcjonowanie procesowe to przede wszystkim zmiana świadomości, szerokie wykorzystanie wiedzy, informacji i doświadczenia oraz szerokie widzenie problemów. 3. Zmiany strukturalno-organizacyjne sprzyjające przyszłości (nowoczesności) organizacyjnozarządczej Nowoczesne organizacje, czy też przyszłościowe w szerokim tego słowa znaczeniu (czyli systemy i podsystemy), to przede wszystkim nowe struktury terytorialne (endemiczne i izogemiczne) oraz zróżnicowani kulturowo pracownicy przygotowani na ciągłe uczenie się i podnoszenie kwalifikacji w warunkach ciągłych prawie zmian wewnętrznych i otoczenia. Struktury organizacyjne stają się coraz bardziej dynamiczne, to znaczy niestabilne. To jest kłopotliwe, ale to jedyna szansa przetrwania. Zdąża się do zmniejszenia niektórych szczebli organizacyjnych i uproszczenia procedur działania. Skuteczność organizacji określa się umiejętnością i efektywnością wdrażania swoich strategii w optymalnym czasie. Zmiany przyjmuje się jako constans. Nie ma 166

7 w życiu społecznym nic, co by nie ulegało zmianie: szybciej lub wolniej. Należy je więc przyjmować jako naturalny proces organizacyjny a nie jakiś dopust boży. Organizacje to struktury i ludzie. W nowoczesnych organizacjach chodzi o maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i kapitału ludzkiego (to niezupełnie to samo). W nich tkwi źródło sukcesów, ale nie jednakowe we wszystkich. Promować więc trzeba ludzi najbardziej utalentowanych, kreatywnych na każdym szczeblu organizacyjnym, choć są z nimi kłopoty oryginalności i niestandardowe poczynania. Trzeba im dać więcej swobody i wolności. Standardy są potrzebne, ale nie są zwycięskie, nie są nawet konkurencyjne. Kiedyś organizacje chlubiły się imponującymi budowlami i siedzibami; dziś wynajmują swoje powierzchnie, preferując telepracę. Chwaliły się liczbą pracowników, działów instytucji, instytutów. Dziś stosują outsourcing. Dawniej istniał łańcuch poleceń i kontroli i to była w znacznym stopniu praca kierownicza. Dziś wykorzystuje się najróżniejsze sposoby motywowania. Skostniałe, oficjalne struktury weberowskiego typu, czyli biurokrację uzupełnia się, wykorzystując struktury nieformalne, do niedawna jeszcze groźne i źle widziane, krytykowane. Dziś nowoczesne organizacje budują akcjonariat i demokrację pracowniczą. W sensie organizacyjnym preferują endemiczność, a każda organizacja w ramach wielkich struktur jest zachęcana do własnych oryginalnych sposobów działania. Ideologię organizacyjną zastępuje się racjonalizacją odpowiadającą, oby, potrzebom społecznym. Guru nauk o zarządzaniu/kierowaniu ludźmi, Peter F. Drucker, w jednej ze swoich licznych książek, której już sam tytuł informuje o wybieganiu w przyszłość, bowiem odnosi się do całego XXI wieku i brzmi Zarządzanie XXI wieku wyzwania [4], sugeruje, iż organizacja jutra wymaga systematycznego eksplorowania nowych obszarów działania i możliwości rozwoju, czyli: przyszłościowej orientacji w kształtowaniu polityki organizacji systematycznych metod wychwytywania i antycypowania zmian właściwych sposobów wprowadzania zmian w obrębie organizacji i poza nią utrzymania zasad gwarantujących właściwą równowagę między zmianą i ciągłością działań (str88). 167

8 Przestrzega także przed błędami, które w omawianym zakresie najczęściej popełniają organizacje (str.101). Nazywa je trzema pułapkami. Są nimi: (1) Szansa innowacyjna, która nie przystaje do ogólnych celów strategicznych organizacji. Podążanie za takimi okazjami rzadko przynosi sukces. (2) Mylne utożsamianie innowacji z nowinkami. Innowacje tworzą wartość, a nowinka jedynie zaspokaja potrzebę rozrywki. (3) Zwraca uwagę na mylenie ruchu z działaniem, czyli niepotrzebne reorganizacje. 4. Rola nauki (w tym socjologii) w przewidywaniu przyszłości Czy warto zatem, to pytanie trzeba sobie koniecznie postawić, przewidywać nieprzewidywalne? Trzeba odpowiedzieć tak. Z tych samych przyczyn, dla których podejmujemy decyzje w warunkach nieprzewidywalności lub wysokiego ryzyka. O konieczności takiej pisał już w XIX w. A. Comte [5], powszechnie uznawany za ojca socjologii, między innymi w Rozprawie o duchu filozofii pozytywnej (str. 31 i inne). Rozdzielał nauki na statyczne i dynamiczne. Te drugie właśnie miały za zadanie kreślenie przyszłości. Pisząc w życiu przede wszystkim uczmy się cenić rozumowe przewidywanie, które jak widzieliśmy stanowi najważniejszą cechę charakterystyczną prawdziwej wiedzy. Jednoznacznie dawał do zrozumienia, że ten rodzaj uprawiania nauki ma priorytet. Bowiem jedynie za panowania fikcji teologicznych i bytów metafizycznych umysł ludzki przez długi czas przyzwyczaił się do pewnej jednolitości doktryny, jakkolwiek chwiejnej i iluzorycznej. Socjologia realizując paradygmat swojego ojca prowadzi wiele badań właśnie po to, aby przewidzieć, jak one wpłyną na życie społeczne lub określonych grup w przyszłości. Uprawnia je do tego, wg Comte a, brak obowiązku bezpośredniego badania faktu, ale konieczne za to jest zbadanie go jedynie na mocy jego związków z innymi już danymi faktami. Tego założenia będziemy się trzymać w tym artykule w sposób wręcz dogmatyczny. Znane fakty są (będą) podstawą do przewidywania zaistnienia innych faktów w przyszłości. Taki sposób postępowania zgodny jest również z podstawowymi założeniami filozoficznymi. Np. Immanuel Kant znaczną część wstępu 168

9 (i nie tylko zresztą, ale już w nim zaczyna), w Krytyce czystego rozumu [6] poświęca umotywowaniu słuszności apriorycznego rozumowania. A już naprawdę bardzo przydatne w sensie dosłownym, dla naszego pesymistycznego przewidywania przyszłości kierowania organizacjami i skutków tego, jest stwierdzenie (str. 25) z tejże książki, iż lepiej zgadzać się z możliwością poznania a priori, mającego coś ustanowić o przedmiotach, zanim zostaną one nam dane. Tylko czy takie działania mają wartość użytkową? Mają. Wystarczy wspomnieć znaczenie Raportu Klubu Rzymskiego z lat 50. XX wieku, czy aktualne, a sprawdzające się ostrzeżenia naukowców o groźbie i skutkach globalnego ocieplenia i podejmowane w związku z tym działania. Tu warto przypomnieć iż tzw. Protokołu z Kioto, traktującego o tych problemach, nie podpisał największy truciciel świata USA. Nauka, aby nie była dyscypliną czysto akademicką (teoretyczną) musi spełniać funkcje ostrzegawcze i prognostyczne. W tym artykule uwaga skupiona będzie na oczekujących nas ciemnych stronach w kierowaniu i zarządzaniu organizacjami przyszłości, co oznacza, że ludźmi też. Nie ma bowiem żadnej organizacji bez ludzi (pomijając oczywiście organizację elementów technicznych, mechanicznych). W pierwszym rzędzie wypada zatem określić jakież to będą owe organizacje przyszłości. Najczęściej wymienia się; 1. organizacje uczące się (organizacje inteligentne), 2. organizacje fraktalne, 3. organizacje wirtualne zwane także czasem organizacjami sieciowymi. Są, co oczywiste, i inne podziały. Problemy związane z w/w dominują jednak w naukowych rozważaniach. Ad. 1. Pierwszy model spowodować może podział pracujących na dwie grupy; uczących się i korzystających z przywilejów wiedzy, co się przekładać będzie na przywilej sprawowania władzy i przepraszam przygłupawą resztę. Ci, którzy będą mieć monopol na wiedzę, zapragną monopolu na władzę. Rynek pracy może zatem w przyszłości podzielić się: na rządzących, którzy mają wiedzę i ciemnych wykonawców. Bogata i ważna ukryta wiedza, o której tak dużo piszą I. Nonaka i H. Takeuchi [7] w dalszym ciągu, podobnie jak dziś, a może jeszcze bardziej, pozostanie ukrytą. W takim modelu może się wreszcie spełnić marzenia Platona i Saint-Simone, aby państwem rządzili uczeni. Mamy zatem dążenie być może niezupełnie uświadomione do 169

10 budowania nierówności społecznej, co automatycznie oznacza również nierówność ekonomiczną. Nigdy nie będzie bowiem tak, że wszyscy mieć będą jednakowo wysokie wykształcenie. Podobne utopie już były i nie sprawdziły się. Powyższe uwagi nie są czysto teoretyczne. Ch. Handy w Wiek paradoksu [8] pisze: Jak odkrył Komitet do spraw Edukacji Kongresu USA, mniej niż czterech młodych dorosłych na dziesięciu potrafi streścić wydarzenia opisane w gazecie. Tylko 25 młodych na 100 dorosłych potrafi skorzystać z rozkładu jazdy tak, aby w określonym czasie dostać się z jednego miejsca do drugiego. Tylko 10% potrafi wybrać najtańszy produkt na postawie informacji o cenie jednostkowej towaru. [str. 190] Tak już jest dzisiaj w USA. Nie do końca jednak jest pewne czy monopol na władzę uczonych można z całą odpowiedzialnością zaliczyć do zagrożeń. W ramach teoretycznego uogólnienia i przy uwzględnieniu elementów utopii w futurologii, chyba jednak tak. Natomiast uwzględniając praktyki są wątpliwości. Wszak mieliśmy prezydenta, profesora (L. Kaczyński). Były wicepremier, A. Lepper, był doktorem honoris causa. Jeden z poprzednich prezydentów jest wielokrotnym dr hc. (choć z wykształceniem tylko zawodowym), a Polska mimo to jeszcze jakoś funkcjonuje. W każdym razie lepiej jest, gdy władza wypływa z wiedzy, aniżeli wiedza ma wypływać z posiadania zdobytej w różny sposób władzy. Prezydent USA, B. Obama np., obwieścił na jednym ze spotkań, że samochód wynaleziono w USA. Niemcy chyba jednak nie wypowiedzą za to Stanom wojny, przynajmniej intelektualnej, ale swoje pomyślą! Rozpatrując przyszłość należy stawiać liczne pytania, wyrażać wątpliwości. Więc może alternatywą, dla tego wielkiego zróżnicowania w wykształceniu i jego skutkach, jest obowiązkowa nauka dla wszystkich włącznie z wyższym wykształceniem? Światowa tendencja pokazuje, że już dzisiaj znaczna część, może nawet większość, wyższych uczelni jest własnością potężnych koncernów lub są prywatnymi instytucjami, choć, co prawda, pod różnymi szyldami. Np. Motorola posiada swój własny uniwersytet. Inne potężne ekonomicznie syndykaty łożą na utrzymanie nauki i uczelni. Po prostu finansują je. Czy w takiej sytuacji programy nauczania i uprawianie nauki w ogóle jest jak to utrzymuje część naukowców absolutnie obiektywna i bezstronna?! Czy, zadajmy raczej retoryczne pytanie: gryzie się rękę, która karmi? Wykształcenie wielu ludzi, a może nawet 170

11 wszystkich, będzie zatem takie uogólniając sprawę jakie ustalą w zaciszu gabinetów sponsorzy. To znaczy kierownictwa bogatych organizacji, które wcale nie chcą zbiednieć i będą wiele środków przeznaczać, aby kreować obraz życia i stosunków społecznych, jaki jest dla nich wygodny. Niemożliwe?! Naomi Klein [9] w książce No logo (str. 457) napisała Oczekiwania, że wielkie korporacje będą dla nas tworzyć standardy pracy i praw człowieka oznacza rezygnację z najważniejszej zasady społeczeństwa obywatelskiego: że ludzie powinni się rządzić sami. Oczywiście wszystko to będzie zakamuflowane pięknymi słowami o trosce, zrozumieniu społecznym itd. Poglądy podobne do właśnie wygłaszanego obrzucane będą anatemą lub co najmniej przypnie im się łatkę spiskowej teorii dziejów. Tu warto dodać, iż w/w autorka w tejże samej książce (str. 107 i inne) udowadnia indoktrynację wielkich i bogatych korporacji wespół z współpracującymi z nimi politykami już w szkołach podstawowych i średnich. Ad. 2. Podstawową cechą organizacji fraktalnych jest powtarzalność w mniejszej skali tych samych zjawisk i procesów, które mają miejsce w większej skali. Prof. K. Perechuda pisze, iż: dowolny fragment struktury fraktalnej jest identyczny z całością struktury, oczywiście w innej skali. Rys. 1. Fraktale w przedstawieniu geometrycznym Źródło: oprac. własne na podstawie: B. Mikuła i inni, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, W-wa, 2002, str. 24. Oznacza to między innymi, że w skali np. przedsiębiorstwa, jako organizacji, powielać się będą (mogą) te same błędy w kierowaniu, które występują w skali powiatu, województwa, kraju. Napiszmy dla przykładu: brak troski o zdrowie obywateli-pracowników, lekceważenie statystycznych potrzeb ludzi-pracowników, nieuwzględnianie opinii różnych grup społecznych, nawet wielkich, jak np. związki zawodowe, zwalnianie z pracy itd. Będą te same usprawiedliwienia, 171

12 taki sam wymiar niesprawiedliwości społecznej, ta sama i taka sama administracyjna znieczulica. Organizacja fraktalna to niekoniecznie wierne odbicie. Są i funkcjonują przecież różne uwarunkowania lokalne. Rzecz dotyczy zatem raczej filozofii niż organizacji działania. B. Mikuła [10] zalicza do atrybutów organizacji fraktalnej witalność, dynamikę, samorestrukturyzację, samonawigowanie, samozarządzanie i samokierowanie. Zaś do atrybutów powiązań dynamicznych zalicza system celów, system informacyjno-komunikacyjny, system ocen funkcjonowania fraktali (str. 25). Dodajmy, że władze zwierzchnie nie lubią dezynwoltury i zbyt daleko idącej samodzielności uzewnętrzniającej się w podległych lub uzależnionych strukturach społeczno-gospodarczych, co jeszcze bardziej sprzyja powielaniu błędów. I to uznać należy za zagrożenie dla humanistycznego sposobu kierowania organizacjami, to znaczy ludźmi. Bo przecież nie interesują nas organizacje systemy, takie jak zegarek, elektryczna kosiarka, lecz te składające się z ludzi, kierowane przez ludzi i służące im albo nie bardzo. Ad. 3 Organizacje wirtualne czasami przyrównywane są do organizacji globalnej lub odczytywane jako organizacje sieciowe. Nie muszą mieć one i często nie mają oficjalnych struktur, a więc są poza oficjalną kontrolą. Bo jak kontrolować wirtualność?! Coś, co prawie nie istnieje materialnie, strukturalnie i organizacyjnie. Taki stan rzeczy sprzyja powstaniu mafijnych struktur kierowania. Nie tylko w jednej dziedzinie życia gospodarczego, jak na przykład w przypadkach monopoli międzynarodowych, powiedzmy farmaceutycznych, ale w ogóle w obszarach ekonomiczno-społecznych lub uogólniając politycznych. Pewne przejawy już mamy. Np. w Polsce rozszyfrowana do końca grupa trzymająca władzę lub układy. Zaś autobiograficzna książka J. Perkinsa [11] rozpoczyna się tak: Ekonomiści od Brudnej Roboty (EBR-owcy) są wysoko opłacanymi profesjonalistami, którzy wyduszają z różnych krajów świata miliardy dolarów. Przekazują oni pieniądze pobierane z Banku Światowego, amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego oraz innych agencji międzynarodowej pomocy ekonomicznej do skarbców wielkich korporacji portfeli nielicznych bogatych rodzin dysponujących zasobami naturalnymi świata. Narzędziami ich pracy są fałszowane sprawozdania, oszustwa wyborcze, przekupstwa, wymuszania i morderstwa. Działają od czasów, kiedy powstało imperium, ale obecnie w dobie globalizacji ich 172

13 działalność przybrała nową, przerażającą skalę. Wiem, co mówię sam byłem jednym z EBR-owców. Książka dedykowana jest J. Roldosowi, prezydentowi Ekwadoru i O. Torrijosowi, prezydentowi Panamy. Obaj ponieśli śmierć w wypadkach lotniczych. Śmierć nieprzypadkową, jak pisze autor. Zostali uśmierceni, ponieważ przeciwstawili się bractwu szefów korporacji, banków i rządowych oficjeli dążących do stworzenia globalnego imperium. A co się będzie działo, kiedy ich zamiary się urzeczywistnią?! W takiej sytuacji należy przewidzieć również działanie, wzmożone działanie państwowych struktur oficjalnych, ale tajnych, posiadających niebagatelny wpływ na kierowanie organizacją państwową i innymi organizacjami przede wszystkim we własnym interesie. Ten i podobne procedery są w zasadzie nie do sprawdzenia nawet przez najświetniejszy Sejm RP jak pokazuje historia najnowsza. Chyba, że sprawą zajmą się komisje sejmowe następnej kadencji i innej opcji politycznej, ale wtedy dominantą staje się walka o zarządzanie układami politycznymi, a nie walka o godziwe życie społeczeństwa. W większości opracowań poświęconych organizacjom wirtualnym czytamy, iż podstawą ich funkcjonowania są sieci komunikacyjnoinformatyczne. Taka sytuacja też niesie ze sobą określone, wymierne i realne zagrożenia, bowiem komunikacja i informacja może zostać zmonopolizowana przez niezidentyfikowane wirtualne organizacje i być wykorzystywana przez określone grupy ideologiczne lub ekonomiczne, co zresztą częstą jest symbiozą, która jest środkiem i pokarmem dla manipulacji. Szczególnie w dobie wszystko ogarniającej telewizji. Specjaliści od tego zagadnienia mówią wprost o telezarządzaniu, czyli wykorzystaniu telewizji dla kształtowania postaw i zachowań ludzi. Bo o to przecież chodzi w zarządzaniu/kierowaniu ludźmi. O nic innego. Jak to może wyglądać (w ramach science fiction) pisał już Orwell w książce Rok Przypomnijmy pokrótce, że w książce obowiązkowo instalowane w domach telewizory podglądają mieszkańców i dyrygują ich życiem. Dziś telewizory jeszcze nie podglądają, ale podsłuch już można każdemu zainstalować za kilkaset złotych, oczywiście póki co nielegalnie. Choć pewne organizacje, będące na usługach rządowych, robią to już legalnie. Także zupełnie legalnie chce o nas wiedzieć wszystko Główny Urząd Statystyczny; łącznie z tym, czy jesteśmy stanu wolnego czy też nie, z kim zamieszkujemy (czyli 173

14 z kim śpimy) lub czy byliśmy i na co chorzy, jak mamy wyposażone mieszkanie itd. Szeroko donosiły o tym środki masowego przekazu, szczególnie w marcu 2009 roku. To dane, które mają być zbierane nie dla czystej ciekawości, ale dla umożliwienia pewnym organizacjom sterowania naszym życiem i postępowaniem. Dla znawcy prawa administracyjnego, prof. M. Kuleszy, są to już działania rodem z powieści Orwella. W innej książce z tego gatunku, Nowy wspaniały świat Huxleya, klonuje się ludzi wg specjalnego klucza. Już umiemy masowo mordować (Hiroszima, Oświęcim ), więc nadszedł czas, aby masowo kształtować, żeby masowo nie mordować opozycjonistów, niewygodnych Czy już nie jesteśmy w przedsionku urzeczywistniania science fiction? Tylko że w to wszystko razem wzięte trudno uwierzyć! Ale kto z rozsądnych ludzi wierzył kiedyś, że człowiek, poza naszym Twardowskim, będzie w kosmosie i na Księżycu? Jak się to ma do naszych rozważań? Ano tak, że wszystkie takie i temu podobne działania będą przez kogoś kierowane. Czy zaś ludzie podejmujący się takich działań są moralni?! Można im zawierzyć kierowanie organizacjami, których nolens volens jesteśmy członkami?! Przekonującym dowodem na nieokiełznaną chęć niektórych do sterowania społeczeństwem są zacięte walki o panowanie nad telewizją (i radiem), trwające między różnymi ugrupowaniami politycznymi. Okazuje się, że sama władza polityczna i ekonomiczna jest aktualnie niewystarczająca dla panowania. Trzeba zawładnąć środkami masowej komunikacji. 5. Globalizacja i dewiacje organizacyjne Kolejny element stanowiący zagrożenie to wynaturzenie globalizacji, a precyzyjniej rzecz nazywając zarządzanie organizacjami o charakterze globalnym. Organizacje/firmy międzynarodowe mają swoje centrale w określonych krajach. Sposób zarządzania w krajach, gdzie zlokalizowane są filie, delegatury, oddziały wykonawcze, czyli w tzw. krajach goszczących, jest zazwyczaj autokratyczny, bezwzględny i wysoce eksploatatorski. Prawie neokolonialny, aczkolwiek rzadko się używa tego słowa. Że tak jest, dowodzą między innymi ruchy anty i alter globalistyczne oraz niechęć niektórych krajów do innych, chcących różnymi drogami i sposobami narzucić swoją wolę całemu, bez mała, światu pod płaszczykiem niesienia demokracji, umocnienia praw 174

15 człowieka, których sami nie przestrzegają itd. Ponieważ globalizacja sprzyja przede wszystkim państwom silnym ekonomicznie i militarnie, jej zwycięskiego pochodu, wraz z wadami, nie da się (chyba, niestety) powstrzymać. Jednym ze znanych powszechnie w Polsce przykładów jest postępowanie portugalskiej firmy handlowej Jeronimo prowadzącej sklepy pod polską nazwą Biedronka. Nie jest to przykład wyjątkowy. W zbiorowym opracowaniu pod red. Z. Janowskiej, Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, T. Listwan i S. Stępczak [12] pokazują liczne niedostatki kierowania ludźmi w firmach międzynarodowych zlokalizowanych w Europie. Jeśli przyjąć za realny rozwój firm globalnych, a na razie nic nie wskazuje na zatrzymanie tego procesu, to niebezpieczeństwo odhumanizowania, stricte imperialistycznego sposobu kierowania będzie coraz to większym zagrożeniem. Być może nie wpadłbym na pomysł uznania jej (władzy) za zagrożenie dla normalnego, sprawnego funkcjonowania organizacji przyszłości, gdyby nie uwaga w książce A. Maslowa Motywacja osobowość [13] o tym, że Zdrowi ludzie czują niechęć do posiadania władzy nad innymi ludźmi (str. 381). Aż strach pomyśleć, jaki z tego wypływa wniosek: chorzy ludzie będą nami zarządzać w coraz bardziej złożonym i skomplikowanym świecie. Czuję się więc w obowiązku zaliczyć to zjawisko (kierowanie przez ludzi chorych) do patologicznych zagrożeń działań przyszłości. Chociaż trudno się odżegnać od myśli, że już dziś ma ono miejsce (Hitler, Stalin, Pinochet, Pol-Pot ). Tak pokazuje rzeczywistość. Gwoli obiektywizmu wspominam, iż Maslow uwzględnia także pozytywny wpływ, jaki wywierają na kierowanie osoby odbiegające od przyjętych norm. Podobnie niebezpieczne aspekty związane z kierowaniem organizacjami działającymi teraz i w przyszłości widzi Ralf Dahrendorf. W Nowoczesnym konflikcie społecznym [14] pisze tak o nowych grupach obejmujących władzę: Bardzo prędko slogany na temat nowych lepszych dni przeradzają się w usprawiedliwienie dla nowego reżimu terroru tak, czy inaczej przychodzi nowy okres represji...co wczoraj było zdradą stanu, dziś staje się prawem, co wczoraj było prawem, dziś jest przestępstwem (str. 21 i 22). W tej sytuacji autor ironicznie stwierdza, że tzw. władza ludu to po prostu nielogiczne pojęcie. Teraz i w przyszłości tym bardziej! Autentyczna demokracja może być jedynie zachowana w małych grupach. 175

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 3-2008 PIOTR ŻUK O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH Henryk Domański stwierdza, że klasa dla

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Kongres Ekonomistów Polskich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych SESJA PLENARNA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż?

Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż? Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż? W październiku 2002 roku tuż przed moim pierwszym dłuższym pobytem w Polsce zadzwoniłem do profesora Bernarda Langa guru francuskich informatyków,

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury?

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Samorząd mieszkańcom Świętochłowic W październiku 2004 roku Urząd Miejski w Świętochłowicach złożył w

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANTYGLOBALIZM CHARAKTERYSTYKA IDEI

ANTYGLOBALIZM CHARAKTERYSTYKA IDEI Łukasz Konsor ANTYGLOBALIZM CHARAKTERYSTYKA IDEI WYDAWNICTWO ZIELONE BRYGADY Łukasz Konsor Antyglobalizm charakterystyka idei Praca dyplomowa licencjacka napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Modzelewskiego

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 3(20) lipiec 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 3(20) lipiec 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Numer 3(20) lipiec 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Wszystkie artykuły zamieszczane w kwartalniku są recenzowane. All articles published

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ISSN 1507-1383 Nr 6 (44) GRUDZIEŃ 2009 Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 00-042 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 49 tel. 022 551 54 01, 022 551

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo