W NUMERZE: Na wojn? Nie, na do ynki! NR 12 (285)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE: Na wojn? Nie, na do ynki! NR 12 (285)"

Transkrypt

1 NR 12 (285) ROK 2013 (XXV) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Zakopali go ywcem - logiczne Na wojn? Nie, na do ynki! Ciekawe zdj cia dostaliêmy z ubnian. Jedno z nich zamieêciliêmy poni- ej. Ró ne pojazdy widzieliêmy ju na do ynkach, ale ten ze zdj cia, to coê nowego. Uda o nam si ustaliç, e przyby on na ubniaƒskie do ynki gminne z Brzegu. Robert, 23-letni murarz z Katowic, pracowa w Warszawie na czarno dla Szymona F., prowadzàcego na dziko firm budowlanà. Za 50 godzin pracy w tygodniu dostawa ok. 2 tys. z na miesiàc. Znalaz nieco lepszà prac. Szymon nie wyp aci mu jednak pieni dzy za ostatni miesiàc. Gdy Robert si o nie upomina, gro àc inspekcjà pracy, Szymon i jego zast pca postanowili go zabiç i zakopaç cia o w lesie. Poràbany tasakiem Robert udawa martwego. Zakopali go p ytko, wi c gdy odjechali, odkopa si i doczo ga do szosy. Trafi do szpitala. Uratowano go. Od d ugiego czasu zatrudnia si pracowników na umowach Êmieciowych. Firmy zatrudniajàce na normalnych umowach, cz sto przegrywajà z tymi, od Êmieciówek, bo oni sà taƒsi. Nie ma wyboru. Ale z czasem powsta a konkurencja mi dzy Êmieciówkarzami. Spryciarze musieli wymyêliç coê nowego, by nadal byç konkurencyjnymi, np. w ogóle nie p aciç pracownikowi. Zatrudniali na prób, bez wynagrodzenia, a potem zwalniali i szukali kolejnego pracownika na prób. Robert, nim trafi na Szymona, zaliczy na czarno kilka firm z niewyp acalnymi szefami. Szymon F. by wi c tylko logicznym etapem jego kariery zawodowej, na której przebieg w adze w jakimê sensie pozwoli y. Czy sprawa Roberta otrzeêwi w adze? Piotr Badura Uczestnicy do ynek mogli pojeêdziç sobie takim wojskowym wehiku em. Dzieci za darmo, bo to inwestycja (w przysz e wojsko). Starsi za pieniàdze, bo to ju tylko rozrywka. Wi cej informacji o ubiaƒskich do ynkach, przes anych nam przez urzàd gminy, zamieêciliêmy na klepce 18. Cena 2z (5% VAT) Beczka teraz co 4 tygodnie Ostatnio Beczka wychodzi a czasem co trzy, a czasem co cztery tygodnie. Teraz, ÊciÊlej do koƒca kwietnia 2014, b dzie wychodziç co cztery tygodnie. Potem zobaczymy co dalej to XXV rok ukazywania si Beczki, ale nie 25 lat, jak niektórzy to odczytujà. Pierwsze wydanie by o w grudniu 1989 a wi c 25 lat ukoƒczymy w listopadzie Przypominam o tym nie bez powodu. Sk ad redakcji dziê i prawie çwierç wieku temu, nie ró nià si zbyt mocno. Oznacza to, e redakcja jest o çwierç wieku starsza. KiedyÊ zarywanie nocy nie by o problemem, a nowe wydanie Beczki gotowi byliêmy rozwoziç do sklepów na rowerze. Po çwierç wieku kolporta, nawet samochodem, sta si ucià liwy, zw aszcza zimà. Jednorazowe rozwiezienie Beczki to przecie setki kilometrów tras od sklepu do sklepu. A wszystko w czynie spo ecznym. Mam wi c nadziej, e Czytelnicy przyjmà naszà decyzj ze zrozumieniem. Piotr Badura W NUMERZE: Prawda i mity o II RP i PRL Jak Bia oruê okrada Polsk Tu jest Polska KLEPKA 1

2 FAKTY * W paêdzierniku 2012, podczas debaty Strategie firm mi snych w sytuacji kurczàcej si bazy surowcowej, Micha KoleÊnikow, specjalista ds. analiz rynków rolnych BG, informowa, e pog owie Êwiƒ w lipcu 2012 by o w Polsce na poziomie lat 50. Szanse, i do lipca 2013 nastàpi wzrost pog owia o ok. 2 proc., oceni wtedy na 20 proc. Szanse na na spadek pog owia w granicach 2 proc. ocenia na 35 proc. a szanse, e pog owie si nie zmieni, na 45 proc. GUS poinformowa w aênie, e w lipcu 2013 pog owie trzody chlewnej by o w Polsce o 3,9 proc. ni sze ni w lipcu Z roku na rok Polska importuje coraz wi cej ywych Êwiƒ na tucz. W pierwszym pó roczu 2013 sprowadzono do Polski 2,2 mln sztuk trzody chlewnej (1,64 mln z Danii i 0,55 mln z Niemiec). Dla porównania w pierwszym pó roczu 2012 zaimportowano do Polski 1,6 mln sztuk Êwiƒ a w pierwszym pó roczu 2011 by o to 1,1 mln sztuk. Wg GUS w I pó roczu 2013 oddano w Polsce do u ytku ok. 68,5 tys. nowych mieszkaƒ (mniej ni zu ycie ju istniejàcych). Jest to wynik nieco lepszy ni 67,8 tys. oddane w pierwszym pó roczu 2012, ale wyraênie s abszy ni 76,1 tys. w pierwszym pó roczu Liczba mieszkaƒ, których budow rozpocz to w pierwszym pó roczu 2013 (59 tys.), by- a o 27 proc. mniejsza ni rok wczeêniej. Tak silny spadek rozpoczynanych nowych budów wró y spadek liczby oddawanych mieszkaƒ w nieodleg ym czasie. Od 1990 stale rodzi si w Polsce zbyt ma o dzieci, by by a zast powalnoêç pokoleƒ. Wg GUS w 2009 przysz o ich na Êwiat oko o 418 tys. W kolejnych latach by o jeszcze gorzej. W 2010 urodzi- o si 413 tys., w tys., w 2012 ju tylko 386 tys. a na ten rok zapowiada si kolejny silny spadek urodzeƒ. W pierwszym pó roczu 2013 by o o 4,6 proc. mniej urodzeƒ ni w pierwszym pó roczu JeÊli tak b dzie przez ca y rok, to nale y si spodziewaç rocznej liczby urodzeƒ na poziomie 368 tys. * Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni cia tego wydania Beczki. Prawda i mity o II RP i PRL Wol II RP tak Krzysztof Ogiolda zatytu owa swój artyku w nto z 2 sierpnia. We wst pie napisa : Wolna Polska po roku 1989 zbli a si do çwierçwiecza swej historii. Osiàgn liêmy wiele, ale nasi dziadkowie yjàcy w 20-leciu mi dzywojennym bijà nas na g ow. Nie tylko gospodarczo. MyÊl e Krzysztof Ogiolda pisa to szczerze. Wierzy on, e w latach III RP osiàgn liêmy wiele a w 20-leciu mi dzywojennym jeszcze wi cej. Wyglàda na to, e nie liczàc lat II wojny Êwiatowej, jedynym marnym okresem naszych dziejów po odzyskaniu niepodleg oêci w 1918 mia y by byç lata PRL. Podejrzewam jednak, e znaleêliby si nawiedzeni, gotowi broniç poglàdu, i lata PRL by y gorsze nawet od lat II wojny Êwiatowej. Czy rzeczywiêcie PRL by tak straszny? W latach PRL patriotycznym obowiàzkiem Polaka by a walka z komunà. W jej ramach nale a o bez umiaru gloryfikowaç 20-lecie mi dzywojenne (II RP), w którym Polska mia a jakoby takie sukcesy, e ho, ho. Nale a o te krytykowaç wszystko, co zrobiono w PRL. Kto próbowa wskazywaç, e II RP nie by a a tak wspania a, a w PRL robi si du o dobrego, by uwa any za s ugusa komuchów. Propagandowe pot pianie w czambu PRL i gloryfikowanie II RP mog o mieç kiedyê sens, jako metoda walki z tzw. komunà. Ale czy dziê ma jeszcze sens? Krzysztof Ogiolda, którego ceni, wydaje mi si tutaj ofiarà. Uwierzy w propagand. Niepisana zasada mówi, e po 25 latach powinno si odtajniaç wszelkie dokumenty. Wprawdzie rzadko kiedy przestrzega si tej zasady, ale przecie obszerne informacje o II RP i o PRL nigdy nie by y tajne, wi c nie trzeba ich odtajniaç. Wystarczy si gnàç. Czy dziennikarze nto, a w szczególno- Êci Krzysztof Ogiolda, sà gotowi zmierzyç si z prawdà o niepowodzeniach II i III RP i sukcesach PRL? A czy sà na to gotowi czytelnicy Beczki? Kto nie chce, bym zaczà szerzej o tym pisaç, niech da znaç na lub telefon (SMS). Wezm te protesty pod uwag. Piotr Badura Z INNEJ BECZKI W drugim pó roczu tego roku odnotowano w Polsce rekordowo niski stan pog owia trzody chlewnej wynoszàcy zaledwie 10,5 miliona sztuk. W po owie lat 90-tych jego liczebnoêç si ga a 20 milionów. Polska w szybkim tempie z liczàcego si w Europie eksportera trzody i mi sa staje si importerem. Deficyt surowca natychmiast prze o y si na lawinowy wzrost cen wieprzowiny, który w okresie od maja do wrzeênia tego roku wyniós prawie 20 proc. Tak dynamiczna sytuacja wymusza zmiany w polityce skupowo-sprzeda owej polskich firm mi snych. To co jest w tej chwili najtrudniejsze, to prze o enie wysokich cen zakupu surowca na ceny sprzeda y mi sa i wyrobów mi snych, poniewa po drugiej stronie rynku znajduje si konsument, który ma okreêlonà zasobnoêç portfela. W czasach kryzysu i rosnàcych kosztów utrzymania gospodarstw domowych, konsumenci sà bardziej sk onni do oszcz dzania, z uwagà obserwujà zmiany cen produktów spo ywczych i wydajà zdecydowanie mniej na konsumpcj. Taka sytuacja na rynku mi sa oznacza drastyczne zmniejszenie mar y producentów mi sa i w dlin oraz wymusza wdra anie planów optymalizujàcych wydatki firmy wyjaênia Gra yna Prokopiuk, prezes Zak adów Mi snych meat w ukowie. portalspozywczy.pl 14 wrzeênia Polscy eksporterzy przestawiajà si na Wschód informuje Rzeczpospolita. Wed ug raportu ubezpieczajàcej nale no- Êci mi dzynarodowej firmy Euler Hermes wyraênie spada natomiast sprzeda do krajów Unii Europejskiej, a eksporterzy cz Êciej ponoszà straty z tytu u niezap aconych nale noêci na tych rynkach. Od pó roku obserwujemy wzrost iloêci szkód z tytu u niezap aconych faktur w eksporcie, g ównie przez odbiorców z Europy Zachodniej mówi prezes TU Euler Hermes, Rafa Hiszpaƒski. rp.pl 16 wrzeênia REKLAMA W BECZCE tel wysoka skutecznoêç niskie ceny Krzysztof Kasperek Krzanowice k/opola ul. Stara Droga 18 Obwodnica Opola tel czynne pn-pt 8-16 klimatyzacja rozruszniki, alternatory autoalarmy centralne zamki (sterowane pilotem) wymiana oleju (GRATIS!) KLEPKA 2

3 Bia oruê okrad a Polsk Ilustracja u do u pochodzi z forum dyskusyjnego jednej z bia oruskich stron internetowych. Napis na zdj ciu polskimi literami wyglàda by tak: Biezrabotnych jewropiejcew prig asili w Bie aruê u nas da e uborszczica po uczajet nie miensze 350$. W t umaczeniu na polski: Bezrobotnych Europejczyków zaprosili na Bia- oruê u nas nawet sprzàtaczka otrzymuje minimum 350 dolarów. Pod ilustracjà znajdowa si tekst: Na Bia orusi mo na bez problemów zatrudniç si do jakiejê pracy, podczas gdy w Europie zdarza si szukaç pracy miesiàcami a nawet latami, przekonani sà czytelnicy forum Onliner.by. Mo e wi c przysz a pora, by bezrobotni z UE przyjechali do pracy na Bia oruê? Ca e metro oklejone jest og oszeniami w hipermarketach ostry brak kasjerów, sprzedawców, ochroniarzy, sprzàtaczek. Teraz zatrudniajà nawet z sàsiednich miast i dowo à do pracy zak adowymi autobusami! Zap ata 350 dolarów to minimum dla sprzàtaczki piszà u ytkownicy forum. Mniej zorientowanym w sprawach bia- oruskich wyjaêniam, e gdy tam mówià Europejczycy, to chodzi im o mieszkaƒców UE. To g upie, bo Bia oruê le y w Êrodku Europy, ale oni si chyba od nas nauczyli u ywania s owa Europa w znaczeniu UE. WyjaÊniam te, e w forumowej dyskusji chodzi o Miƒsk, stolic Bia- orusi. Z p acami jest tak, e jedni ludzie zarabiajà wi cej w Polsce a inni na Bia orusi. Zwykli ludzie zarabiajà na Bia orusi lepiej ni w Polsce, bo tam p ace sà bardziej wyrównane. Na Bia orusi brakuje ludzi do pracy. Bardzo brakuje np. budowlaƒców. Trzeba ich sprowadzaç zza granicy. W czasie wakacji tworzy si studenckie oddzia y budowlane. W tym roku studenci, którym zale a o na wi kszym zarobku, pracowali nawet po 50 godz. tygodniowo, ale dostawali ponad 9 mln rubli miesi cznie, czyli ponad z. Na Bia orusi p ace nie sà ubruttowione, tak jak u nas, a podatek PIT to 12 proc. (u nas 18 proc.), wi c bez podatku ci studenccy budowlaƒcy mieli po jakieê z na r k. A przy tym byli oni na umowach, ze wszelkimi ubezpieczeniami etc. Jaka to sprawiedliwoêç w zestawieniu z Robertem (patrz klepka 1), pracujàcym na czarno na warszawskiej budowie, który nie jest studentem, lecz wykwalifikowanym budowlaƒcem, i w porównywalnym czasie pracy mia dostawaç tylko z miesi cznie na r k, ale jeszcze gdy si o nie upomina, to mu odràbano palce, prawie e odràbano g ow a na koniec ywcem zakopano. Kwalifikowany murarz zarabia na Bia- orusi wi cej ni student. Mam zdj cie (dla ewentualnych zainteresowanych) rozliczenia wyp aty murarza Siergieja W adymirowicza za maj 2012 (p ace by- y jeszcze wtedy ni sze ni dziê). W maju Siergiej W adymirowicz przepracowa wprawdzie a 200 godzin (21 zwyk ych dni po 8 godzin i 4 soboty te po 8 godzin), ale zarobi dzi ki temu ponad 12,5 mln rubli na r k, czyli wówczas ponad z. Dlaczego Robert z warszawskiej budowy nie pojecha na budow w Miƒsku? Na Bia orusi znika dziê problem demograficzny. Kobiety rodzà coraz wi cej dzieci, bo nie doêç e becikowe jest tam na ka de dziecko i kilka razy wy sze ni u nas, to jeszcze wszystkie matki siedzàce z ma ymi dzieçmi w domu, a do osiàgni cia przez nie wieku przedszkolnego, dostajà bardzo wysokie zasi ki. Przedszkola sà dla wszystkich dzieci i z pot nà dotacjà. Rodziny wielodzietne (od 3 dzieci) majà prawo do mieszkania poza kolejnoêcià. JeÊli chcà takie mieszkanie wykupiç na w asnoêç, to paƒstwo sp aca po 75 proc. ka dej raty, dopóki majà na utrzymaniu trójk dzieci, a przy czwórce i wi cej paƒstwo pokrywa 100 proc. rat. Nie dziwi mnie wi c, e tam si rodzi du o dzieci. Nie ma te na Bia orusi problemu z emeryturami. Wiek emerytalny to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla m czyzn i póki co, nie ma mowy o jego podnoszeniu. JeÊli emeryt chce jeszcze pracowaç, by dorobiç do emerytury, to wszyscy si cieszà, bo przecie brakuje ràk do pracy. Ale nie musi pracowaç. Mo e le- eç brzuchem do góry. Bia orusini majà paszporty i kto chce jechaç za granic, ten jedzie. Walut mo na kupiç w kantorach bez adnych problemów. JeÊli Bia orusini majà k opoty z wyjazdami np. do Polski, to dlatego, e zdzieramy z nich po 60 euro za wiz i jeszcze robimy mnóstwo trudnoêci. Gdy obserwuj Bia oruê, a robi to ju kilka dobrych lat, to widz, e oni nas zwyczajnie okradli. Pami tam, e w 1989 obiecywano nam, e b dziemy mieç du- o lepsze p ace, e emerytury b dà szybciej i wy sze, e nikt nie b dzie mia problemu z mieszkaniem etc. DziÊ jest tak, e na liche mieszkanie socjalne czeka si latami w kolejce, choç ju prawie nikt nie ma prawa staraç si o takie mieszkanie. Sporo jest bezdomnych. Wiek emerytalny wcià podnoszà a emerytury majà byç groszowe. Dlaczego tak jest? To musi byç wina Bia orusi, która skrad a nam drog do lepszej przysz oêci i sama nià posz a. A my leziemy w jakàê strasznà okolic. Piotr Badura firany zas ony karnisze szycie i monta ul. Namys owska Dobrzeƒ Wielki tel tel tel NOWOÂå! Oprawiamy prace: - dyplomowe - magisterskie - in ynierskie Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koêciele Êw. Katarzyny) KLEPKA 3

4 Tu jest Polska Na ostatni sierpniowy weekend, pose S awomir K osowski zapowiedzia wielkà manifestacj PiS w Zdzieszowicach, skierowanà przeciwko burmistrzowi tego Êlàskiego miasteczka za jego rzekomo antypolskie poglàdy. Tak si sk ada, e poglàdy burmistrza Dietera Przewdzinga sà mi znane od ponad 20 lat, wi c zdecydowa em si wziàç udzia w jego obronie, a przy okazji zobaczyç w akcji jego prawdziwie polskich adwersarzy. Grillowanie MniejszoÊci i Platformy Na prze omie lat 1991/1992, kiedy to MniejszoÊç Niemiecka by a w woj. opolskim najwi kszà si à politycznà, odby o si spotkanie o pod o u ideologicznym Zarzàdu TSKN z burmistrzami i wójtami wybranymi z listy MN. Na tym spotkaniu, Przewdzing mniej wi cej takimi s owami okreêli swój stosunek do polityki TSKN: Jestem sercem z wami, ale nie mog wspomagaç waszej ideologii, bo jestem burmistrzem wszystkich mieszkaƒców gminy. Jego stanowisko aplauzu nie wzbudzi o, ale przez wi kszoêç zebranych zosta o przyj te ze zrozumieniem. Polityka traktowania wszystkich jednà miarà, przysporzy a Przewdzingowi wielu przyjació wêród Polaków i to nie tylko w jego gminie. Dlatego wcale nie by- em zdziwiony, kiedy zobaczy em, e PiS-owska pikieta pod Urz dem Miasta liczy zaledwie kilkunastu dy urnych manifestantów, w dodatku g ównie z Opola i Katowic. Manifestanci, z K osowskim na czele byli zbyt s abi mentalnie i intelektualnie, aby zaszkodziç Przewdzingowi i MN. Po pierwsze, nie wzi li pod uwag tego, e Przewdzing jest postacià nietuzinkowà, po drugie zaê, jak chce si kogoê zabiç, to nale y wziàç pod uwag starà prawd, e co ci nie zabije, to ci wzmocni. Tak si te sta o PiS burmistrza wzmocni. Trzeba byç pozbawionym rozumu, aby Przewdzingowi zarzucaç kontynuowanie antypolskiej polityki Bismarcka, a Zarzàdowi TSKN opowiadanie si za separacjà Âlàska od Polski. A jednak taki sposób myêlenia, rodem z mentalnego zaêcianka, K osowski próbuje zaszczepiç mieszkaƒcom Âlàska. Brakiem rozsàdku wykazali si równie ci obywatele z platformy, którzy ju wczeêniej publicznie poparli krucjat K osowskiego przeciwko MN. Na zdzieszowickiej pikiecie, jej uczestnicy rozdali mnóstwo ulotek szkalujàcych PO, w których sugeruje si, e pod jej rzàdami Polska ginie. Na ulotkach nazywa si PO Propagandà Obywatelskà, a w jej logo wpisano sierp i m ot. Tak wi c w Zdzieszowicach PiS piek dwie pieczenie na jednym ogniu jednoczeênie grillowa MniejszoÊç i Platform. Jednak to nie my musimy si modliç, aby nas Pan zachowa od ognia pisowskiego, a raczej nieroztropna Platforma. Âlàsk zawsze polski? Cz ste przywo ywanie Bismarcka nie powinno nas w aêciwie dra niç, w koƒcu by to wybitny mà stanu, a Kulturkampf polskim politykom te obcy nie by, ani nie jest. PowinniÊmy jednak protestowaç przeciwko fa szowaniu historii i okreêlaniu nas przez polskie elity potomkami hitlerowców. W S owniku j zyka polskiego (Biblioteka Gazety Wyborczej), wydanym w 2007 przez warszawskie Wydawnictwo Naukowe PWN, znajdujemy nast pujàcy opis has a hitlerowiec: Hitlerowcy to zwolennicy i realizatorzy polityki Hitlera, zw aszcza (wi c przede wszystkim BS) o nierze niemieccy w czasie II wojny Êwiatowej. Zatem wed ug autorów S ownika na polskim Âlàsku panoszà si setki tysi cy hitlerowców i ich potomków. Trudno zrozumieç autorów S ownika jak równie puste has o K osowskiego Tu jest Polska. To, e tu jest Polska, akurat wszyscy wiemy, szkopu w tym, e ka dy z nas widzi jà inaczej. Byç mo- e dlatego znany parodysta i kabareciarz Stan Tutaj, Êpiewa: Tu jest Polska i Polacy, a ty nie wiesz co to znaczy. Nie chc byç z oêliwy, jednak uwa am, e K osowski ze swoim has em Tu jest Polska zamiast na Âlàsku, powinien si afiszowaç w Warszawie. Tam, gdzie szydzi si z Prezydenta i Premiera, gdzie bredzi si o zniewolonej Polsce, gdzie àczy si polityk z wiarà, buczy na cmentarzach i gwi d e na nabo eƒstwach. Tam, gdzie wierzy si w brednie Macierewicza i afrykaƒskie czary, gdzie ludowi objawia si Lech Kaczyƒski. Tam jest prawdziwa Polska zupe nie obca naszej Êlàskiej mentalnoêci, za to swojska dla K osowsiego i jego kole ków. K osowski potrafi staç w jednym szeregu z ludêmi afiszujàcymi si has em Âlàsk zawsze polski, legalizujàc je majestatem swojej profesji historyka i parlamentarzysty. Nie widzi niczego niestosownego w zast powaniu historii politykà historycznà. Nie godzi si ludzi ok amywaç, e Âlàsk by zawsze polski, nawet nie powinno si twierdziç, e po przy àczeniu go do Polski w 1945 roku, ju na zawsze przy niej zostanie. Nie jestem nastrojony obrazoburczo, ale wierz w to, e nie baczàc na nic, historia ko em si toczy. Ponadto, je eli w PiSowskich kr gach sà zanoszone mod y o to, aby UE si rozpad a, to mo na sàdziç, e w innych kr gach zanoszà mod y, aby podobnie sta o si z Polskà. Pozostaje mieç nadziej, e dobry Pan ani jednych, ani drugich nie wys ucha. Okradani z to samoêci K osowski swoje polityczne awanturnictwo wobec MN rozpoczà od zapowiedzi wydania bia ej ksi gi naszych KLEPKA 4

5 przewin wobec paƒstwa polskiego. Szybko jednak doszed do wniosku, e o niegodnych uwagi micha kach mo e sobie pisaç na Berdyczów. W dzisiejszych czasach, eby cokolwiek za atwiç, nie wystarczy mieç racji, nawet jak najbardziej moralnie s usznej. Trzeba jà jeszcze g oêno i widowiskowo pokazaç i przebiç si z nià poprzez media do jak najszerszych kr gów decyzyjnych. Tego MniejszoÊci brakuje. Burmistrz Przewdzing skar y si, e jesteêmy okradani przez paƒstwo z pieni dzy. Jest o wiele gorzej. My, autochtoni, Niemcy i wi kszoêç Âlàzaków, jeste- Êmy okradani przez w asne paƒstwo z to samoêci i n kani przez jej prominentnych przedstawicieli przy próbach korzystania z konstytucyjnych praw i wolnoêci. Wyra enie przez burmistrza Przewdzinga poglàdu o potrzebie wi kszej samorzàdnoêci, staje si przedmiotem donosu do prokuratury. Paƒstwo powinno w koƒcu przyjàç do wiadomoêci, e wi kszoêç z nas, Âlàzaków, nie mo e byç Polakami, bo by oby to ok amywaniem historii, naszych przodków i rodziny. Spotykajà nas zarzuty, e grzebiemy w przesz oêci, po której nie zosta aden Êlad, i e nie rozwià e to Êlàskich problemów. Z takimi opiniami trudno si zgodziç, bo mimo wszystko zostaliêmy wierni Âlàskowi, który w koƒcu zaczyna prze ywaç swoje to samoêciowe odrodzenie. O polskich przewinach wobec Âlàzaków pisano wielokrotnie, my równie. Ich powtarzanie by oby kolejnym pisaniem na Berdyczów. DoÊç powiedzieç, e na z o one w maju przez redakcj Beczki zapytanie do Rzecznika Prasowego Wojewody Opolskiego Jacka Szopiƒskiego, mimo ponowienia proêby o odpowiedê, redakcja do dziê jej nie otrzyma a. Zapytanie dotyczy o sprawy lekcewa enia przez pe nomocnika wojewody ds. mniejszoêci narodowych swoich obowiàzków wzgl dem mniejszoêci niemieckiej. Okradanie nas z to samoêci oraz lekcewa enie nas przez wszystkie dotychczas rzàdzàce partie, sprawia, e Êlàski wyborca mo e si czuç zwolniony z poczucia powinnoêci wobec paƒstwa. Ale trzeba to pokazaç. Najlepszà okazjà ku temu sà majàce si odbyç za kilka miesi cy wybory do Parlamentu Europejskiego, które, aby zwróciç uwag na nasze nieza atwione sprawy, powinniêmy gremialnie zbojkotowaç. Bernard Sojka KLEPKA 6

6 ChróÊcice krótka historia wsi Prze om XIII i XIV wieku to czas wzmo- onego ruchu na terenie Âlàska. Powstawa y nowe osiedla na terenach klasztornych, koêcielnych i ksià cych. Wioski organizowano na prawie niemieckim (magdeburskim), korzystniejszym dla mieszkaƒców ni prawo polskie. Na terenie ziem klasztoru w Czarnowàsach powsta y liczne miejscowoêci, w du ej cz Êci odbudowane, gdy najazd Tatarów w roku 1241 spustoszy okolic. Z powierzchni ziemi znikn o wtedy wiele wiosek i osiedli. Do takich odbudowanych miejscowoêci nale à ChróÊcice. Okolice dzisiejszych ChróÊcic by y zamieszkane ju du o wczeêniej. Na terenie tym znaleziono Êlady osady z prze- omu III i IV wieku. Ksià cy dokument z roku 1268, znajdujàcy si we Wroc awskim Archiwum Paƒstwowym, przedstawia klasztorne i ksià ce fundacje. Czytamy w nim, e z nadania ksi cia W adys awa Opolczyka, wolni so tysowie, bracia Piotr i Boguchwa, otrzymujà prawo do zarzàdzania wioskà. Otrzymali ka dy po jednym anie gruntu, prawo do jednej karczmy, co trzeci denar z sàdów oraz prawo do m yna wodnego. Wa nà datà w historii wsi jest 26 listopada Ksià W adys aw Opolski (Opolczyk) sprzeda wtedy kapitule wroc awskiej przychody ze wsi: ChróÊcice, Dobrzeƒ Wielki, Sio kowice i Popielów. Wioski te musia y byç ju wtedy wy àczone spod opieki ojców norbertanów w Czarnowàsach. Pod kapitu we Wroc awiu wymienione wsie podlega y przez ok. 150 lat. W tym czasie ChróÊcice mia y nazw Crosice. So tysi p acili roczny czynsz na Êw. Marcina, w wysokoêci 19 miar srebra. Dokument ma piecz ç biskupa z Salzburga. W tym czasie utworzono te dziedziczne so ectwa m.in. w elaznej, Dobrzeniu Wielkim i Popielowie. Status dziedzicznych so tysów przetrwa a do roku 1870, w którym paƒstwo pruskie dokona- o reformy administracyjnej. Pierwszym niedziedzicznym so tysem ChróÊcic by niejaki pan Hadamek. W roku 1534 wieê nale a a do ksi cia opolskiego, który podporzàdkowany by cesarzowi austriackiemu. WieÊ liczy a 26 kmieci, posiadajàcych àcznie 12 anów. W roku 1566 cesarz Rudolf II zwolni mieszkaƒców ChróÊcic z cz Êci paƒszczyzny, ale w zamian do Komory Królewskiej we Wroc awiu mieli oni dostarczyç 28 stosów drzewa. We wsi rozwija o si rolnictwo i hodowla byd a. W roku 1581 by o ju 40 anów ziemi i 40 kmieci. Nieco póêniej, bo w roku 1618 odnotowano jeszcze 12 zagrodników. W roku 1643 przez Opole i okoliczne wioski przemaszerowa y wojska szwedzkie niszczàc i palàc po drodze. Ucierpieli te mieszkaƒcy ChróÊcic. Dopiero po pokoju westfalskim z roku 1648 ycie powoli wraca o do normy. Spis majàtkowy z roku 1723 wymienia we wsi m yn i 34 kmieci, a wi c mniej ni to by o prawie 100 lat wczeêniej. Dokument z opolskiego katastru z roku 1742 podaje, e we wsi yje 34 kmieci na 20 anach, 24 zagrodników na 4 anach, jeden wolny zagrodnik, 17 cha upników i 3 komorników. We wsi by y te dwie karczmy, rzeênik i piekarz. W roku 1801 zbudowano we wsi dwa wiatraki. Pod koniec XVIII wieku (1783) rozwój wioski by coraz intensywniejszy. ChróÊcice mia y ju 757 mieszkaƒców, w tym 36 wolnych kmieci (gburów), 26 zagrodników i 23 cha upników. W roku 1863 we wsi by o ju 42 gburów, 26 zagrodników i 136 cha upników. Ci ostatni zajmowali si wikliniarstwem. ChróÊcice sta y si znane w dalekim Êwiecie dzi ki wyrobom wikliniarskim. W roku 1770 podj to decyzj o budowie wa ów wzd u Odry, co umo liwi o osuszenie terenów zalewowych i zdrenowanie ich. W latach na osuszonych rozlewiskach powstaje osada rolnicza Babi Las. W roku 1888 wybudowano w ChróÊcicach Êluz na Odrze, co usprawni o eglug. Rzeka by a przez stulecia oknem na Êwiat. Transportowano nià drewno, które zwo ono z okolicznych lasów. Wyr bu i zwózki dokonywano zimà, po zakoƒczeniu prac polowych. Wiosnà, gdy lody na rzece ruszy y, flisacy (matacko rze) tworzyli z d u ycy tratwy i sp awiali drewno do Wroc awia i dalej. W roku 1905 wybudowano nowy budynek szkolny a krótko potem, bo w roku 1908, ChróÊcice uzyska y po àczenie kolejowe. W I wojnie Êwiatowej zgin o 128 m odych m czyzn z ChróÊcic. II wojna poch on a 294 ofiary. Z ràk Rosjan zgin o wiele osób ze wsi, zgin li te dwaj kap ani franciszkanie o. Bertrand Zimolong i o. Beno Sonsalla. M czeƒskà Êmierç ponios y te dwie siostry zakonne, pochodzàce z tej wsi: siostra Mariabalda (34 lata) w klasztorze Notre Dame w Nysie i siostra Gertruda Gonsior (35 lat). Po II wojnie zmieni si charakter wsi. Wi kszoêç mieszkaƒców (75 proc.) utrzymywa a si z pracy poza rolnictwem. Wielu znalaz o prac w Opolu. Cz Êç wyjecha- a do Niemiec. We wsi powsta a spó dzielnia JednoÊç, która ca kiem dobrze prosperowa a w wyrobach wikliniarskich. Powódê stulecia z roku 1997 dotkn a wioski wzd u Odry. Ucierpia y te liczne rodziny z ChróÊcic. Wieloletnie zaniedbania w umocnieniach wa owych da y o sobie znaç. DziÊ trudno ju dostrzec Êlady tamtej powodzi. Ernst Mittmann KLEPKA 7

7 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY DOBRZE WIELKI Giełda staroci i nie tylko sobota 12 października na placu obok OSP w Dobrzeniu Małym Zapraszamy! Akcja Lato Zastępca wójta gminy, pani Irena Weber, podsumowała akcję Lato Obszerny materiał na ten temat został zamieszczony na stronie internetowej gminy i tam odsyłamy zainteresowanych. Tutaj przedstawiamy tylko najbardziej podstawowe dane. Gmina Dobrzeń Wielki co roku, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia (poniedziałek-piątek), w godzinach 9:00-14:00. Każdego dnia uczestniczyło w nich średnio 96 dzieci z gminy (przy liczbie zapisanych - 235). Jak wyglądało to w poszczególnych sołectwach pokazuje tabela poniżej. Przywiozły z Węgier medale Wielkim sukcesem okazał się występ naszych mażoretek z zespołu Seniorita - informuje Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim. - Na odbywających się w dniach sierpnia w miejscowości Tatabanya (Węgry) Mistrzostwach Europy Mażoretek nasze dziewczęta zdobyły kilka czołowych lokat w tym również pozycji medalowych. Tytuł II Wicemistrza Europy i brązowy medal uzyskała formacja mini mix w kategorii juniorek, natomiast I Wicemistrza Europy i srebrny medal otrzymała formacja mini pom-pom również w kategorii juniorskiej. Piąte miejsce otrzymał duet Magdalena Henke i Agata Domarus w duo pom-pom seniorki. Czwarte miejsce otrzymał duet również w pom-pomie juniorskim Magdalena Marcinkowska oraz Magdalena Pluta. W klasyfikacji finalnej kategoria kadetek zajęła szóste miejsce. GOK serdecznie gratuluje wszystkim mażoretkom i życzy kolejnych, jeszcze większych sukcesów! Nasza redakcja przyłącza się do tych gratulacji i życzeń. Dobrzeńskie mażoretki mają swą stronę internetową. Dowiedzieliśmy się z niej, że trwa właśnie nabór do zespołu na rok 2013/2014, do wszystkich grup wiekowych. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 września o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20. W skład zespołu Seniorita wchodzi obecnie około 90 dziewcząt dziewcząt w różnym wieku. Podzielone są na cztery grupy wiekowe. Dodatkowo w przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki prowadzone są zajęcia przygotowawcze dla przyszłych członkiń zespołu. Sukces na Węgrzech nie był czymś wyjątkowym. Tydzień później mini formacja mix dobrzeńskich mażoretek, w składzie: Magdalena Henke, Magdalena Marcinkowska, Wiktoria Solecka, Laura Borosz, Katarzyna Sowada i Wiktoria Jankowska, zajęła IV miejsce na odbywających się w stolicy Czech - Pradze, w dniach 30 sierpnia - 1 września, Mistrzostwach Świata. Mażoretek. Wcześniej też było wiele sukcesów zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie sposób wszystkie je tu wymieniać, ale można zajrzeć na stronę internetową zespołu Seniorita, by tę długą listę sukcesów zobaczyć. Na stronie znajduje się też wiele linków do filmów z występami mażoretek z Seniority. Ze strony internetowej dowiedzieliśmy się też, że zespół mażoretek Seniorita powstał we wrześniu 2004 z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Gerarda Kasprzaka a pierwszą jego instruktorką została Pani Barbara Kajdzik. Wkrótce więc zespół będzie obchodzić 10-lecie pracy. Popielów, ul. Klasztorna 3 Sklep Dobrzeƒ Wielki ul. Namys owska 22 tel , kom MEBLE NA WYMIAR kuchnie, sypialnie, azienki, garderoby, szafy i inne Aran acja, pomiar i projekt w cenie mebli W ofercie tak e sprz t AGD KLEPKA 8

8 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY POPIELÓW Krakovany i Krakovany 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Popielów podpisano umowę partnerską między czeską gminą Krakovany i gminą Popielów - informuje gminna strona internetowa. Akt partnerstwa podpisali Starosta Josef Polak oraz Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński. Zdjęcie u góry przedstawia uczestników tej uroczystości. Gmina Popielów współpracuje z czeskimi Krakovanami już od kilku lat. Od 2009 odbywają się wspólne spotkania. Zrealizowano też wspólne projekty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych: W poznajmy się biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych i w rozwijanie zainteresowań kulturą polską i czeską wśród dzieci szkół podstawowych. W każdym z nich uczestniczyło prawie 70 dzieci, w tym 30 ze strony czeskiej. Były wycieczki, mini olimpiada sportowa, zajęcia plastyczne, edukacyjne i inne. Współpracę nawiązali też strażacy. 27 października 2012 nastąpiło przekazanie wozu straży pożarnej na rzecz gminy Krakovany. 7 września delegacja gminy Popielów gościła w słowackich Krakovanach (zdjęcie u dołu), gdzie też podpisała układ partnerski. Także w tym przypadku było to uwieńczenie wcześniejszej współpracy. Ponowne podpisanie aktu partnerstwa ze Słowakami nastąpi podczas wizyty ich delegacji w Popielowie. OKR GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel do 92 przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów komputerowa diagnostyka silnika remonty pojazdów wymiana opon i szyb samochodowych Godziny otwarcia: i w ka dà sobot od 8.00 do KLEPKA 9 Kurznie wyładnieją 29 sierpnia gmina ogłosiła przetarg na zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach. Chodzi o teren przyległy do świetlicy, czyli działkę nr 135. Ma tam powstać park rekreacji i integracji społecznej mieszkańców wsi. Najpierw trzeba będzie jednak precyzyjnie wyznaczyć granice tej działki. Na działce powstać ma plac zabaw, a właściwie to nawet dwa - dla dzieci młodszych (3-5 lat) i starszych (6-11 lat). Na tych placach zabaw znajdą się: piaskownica, huśtawki na sprężynie i wieża ze zjeżdżalnią oraz zestaw sprawnościowowspinaczkowy, huśtawka podwójna stojąca i karuzela. Oprócz placu zabaw będzie także część sportoworekreacyjna, na którą złożą się: trawiaste boisko do siatkówki i tenisa (325 mkw.), wraz z elementami wyposażenia, oraz boisko do piłki nożnej (1150 mkw.). Przewidziano miejsce na grilla (lub ognisko) i siedziska wokół niego. Siedziska będą też przy boisku, a ponadto mają być ławki dla opiekunów przy placu zabaw oraz stojak na rowery. Wykonane będą także alejki, ogrodzenia i nasadzenia szaty roślinnej (drzewa, krzewy i byliny). Przebudowana ma być tablica elektryczna (podłączenie nagłośnienia imprez plenerowych). Wszystkie prace powinny być wykonane do 8 listopada. Święto plonów w Karłowicach Tegoroczne Dożynki Gminy Popielów obchodzono 1 września w Karłowicach. Po uroczystej mszy dziękczynnej przez wieś przemaszerował tradycyjny barwny korowód. Następnie starostowie dożynek, Violetta Chojna i Ryszard Ramus, przekazali wójtowi gminy dorodny, pachnący bochen chleba, upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Wójt zapewnił, że będzie dzielić chleb sprawiedliwie, między wszystkich mieszkańców gminy. Komisja konkursowa oceniła piękne, misternie wykonane korony dożynkowe. Wszystkie prezentowały się okazale i wszystkie otrzymały nagrody. Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję dożynkową. Wyłoniona dziesiątka otrzymała dyplomy i talony na zakup krzewów ozdobnych (po 200 zł). Uświetniły dożynki występy zespołów: Lira, Siołkowiczanki, Alle Babki, Euforia, Studio Piosenki i Void Quartet. Zabawie tanecznej przygrywał Aplause.

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Temat miesiąca: Jeszcze raz o kaplicy i Krysztapowie. Więcej przeczytają Państwo na stronie piętnastej i szesnastej. Życzymy miłej lektury.

Temat miesiąca: Jeszcze raz o kaplicy i Krysztapowie. Więcej przeczytają Państwo na stronie piętnastej i szesnastej. Życzymy miłej lektury. Białowieskie dyskusje Ludzie powinni być najważniejsi Sztukmistrz z Lublina Seminarium w BPN Wyniki konkursu plastycznego List od Czytelników Żubr stracił szanse na baraże Temat miesiąca: Jeszcze raz o

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 6 (125) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X CZERWIEC 2009 OSP na ćwiczeniach Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze!

Bardziej szczegółowo

mediator s dowy j zyk migowy Maturę tanio sprzedam Euro-biznes powiedzieli mieszkańcy

mediator s dowy j zyk migowy Maturę tanio sprzedam Euro-biznes powiedzieli mieszkańcy Str. Nie dla atomu powiedzieli mieszkańcy 6 Str. 8 Maturę tanio sprzedam Euro-biznes Str. 7 w Koszalinie DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 8 000 EGZ. 29 LUTEGO 2012 R. NR 4 (14)/2012 ISSN 2083-8565 Końcowe

Bardziej szczegółowo

www.gminadebno.pl marzec - kwiecieñ 2012, ycie Gminy Dêbno

www.gminadebno.pl marzec - kwiecieñ 2012, ycie Gminy Dêbno marzec - kwiecieñ 2012, ycie Gminy Dêbno 1 druga strona ycia NA PLUS Strażacy z OSP Dębno przyjęli do swojego grona nie byle jakiego druha, wójta Grzegorza Bracha. Chyba wiedzieli co robią, bo w kontekście

Bardziej szczegółowo

tego nie uczynił lub podał nieprawdziwe dane? W przypadku niezłożenia deklaracji w deklaracji, gmina będzie musiała

tego nie uczynił lub podał nieprawdziwe dane? W przypadku niezłożenia deklaracji w deklaracji, gmina będzie musiała Nr 1 (120) Biuletyn Gminy Tarnów marzec 2013 pismo bezp³atne www.gmina.tarnow.pl ISSN 1897-2446 Co dalej ze œmieciami? Od 1 lipca wchodz¹ w ycie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Choæ na

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 REKLAMA Napadł na strażników Strażnicy miejscy ujęli agresywnego mężczyznę, który przy ul. Mirowskiej kopał w drzwi sklepów, a podczas interwencji naruszył nietykalności cielesną strażników miejskich.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 6 (174) czerwiec 2010 cena 1, 6 z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: W Orzeszu odbył się kolejny już Zjazd Śpiewaczy poświęcony pamięci dyrygenta Mieczysława Dzieńdziela. Czytaj str.

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Inwestują w szkołę

DB2010.PL. Inwestują w szkołę Czwartek, 4 września 2014 r. nr 33 (208) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Inwestują w szkołę Całkowita wymiana asortymentu. Nowa kolekcja w super cenach. Nowy towar 5 września (piątek) Szczawno

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo