W NUMERZE: Na wojn? Nie, na do ynki! NR 12 (285)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE: Na wojn? Nie, na do ynki! NR 12 (285)"

Transkrypt

1 NR 12 (285) ROK 2013 (XXV) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Zakopali go ywcem - logiczne Na wojn? Nie, na do ynki! Ciekawe zdj cia dostaliêmy z ubnian. Jedno z nich zamieêciliêmy poni- ej. Ró ne pojazdy widzieliêmy ju na do ynkach, ale ten ze zdj cia, to coê nowego. Uda o nam si ustaliç, e przyby on na ubniaƒskie do ynki gminne z Brzegu. Robert, 23-letni murarz z Katowic, pracowa w Warszawie na czarno dla Szymona F., prowadzàcego na dziko firm budowlanà. Za 50 godzin pracy w tygodniu dostawa ok. 2 tys. z na miesiàc. Znalaz nieco lepszà prac. Szymon nie wyp aci mu jednak pieni dzy za ostatni miesiàc. Gdy Robert si o nie upomina, gro àc inspekcjà pracy, Szymon i jego zast pca postanowili go zabiç i zakopaç cia o w lesie. Poràbany tasakiem Robert udawa martwego. Zakopali go p ytko, wi c gdy odjechali, odkopa si i doczo ga do szosy. Trafi do szpitala. Uratowano go. Od d ugiego czasu zatrudnia si pracowników na umowach Êmieciowych. Firmy zatrudniajàce na normalnych umowach, cz sto przegrywajà z tymi, od Êmieciówek, bo oni sà taƒsi. Nie ma wyboru. Ale z czasem powsta a konkurencja mi dzy Êmieciówkarzami. Spryciarze musieli wymyêliç coê nowego, by nadal byç konkurencyjnymi, np. w ogóle nie p aciç pracownikowi. Zatrudniali na prób, bez wynagrodzenia, a potem zwalniali i szukali kolejnego pracownika na prób. Robert, nim trafi na Szymona, zaliczy na czarno kilka firm z niewyp acalnymi szefami. Szymon F. by wi c tylko logicznym etapem jego kariery zawodowej, na której przebieg w adze w jakimê sensie pozwoli y. Czy sprawa Roberta otrzeêwi w adze? Piotr Badura Uczestnicy do ynek mogli pojeêdziç sobie takim wojskowym wehiku em. Dzieci za darmo, bo to inwestycja (w przysz e wojsko). Starsi za pieniàdze, bo to ju tylko rozrywka. Wi cej informacji o ubiaƒskich do ynkach, przes anych nam przez urzàd gminy, zamieêciliêmy na klepce 18. Cena 2z (5% VAT) Beczka teraz co 4 tygodnie Ostatnio Beczka wychodzi a czasem co trzy, a czasem co cztery tygodnie. Teraz, ÊciÊlej do koƒca kwietnia 2014, b dzie wychodziç co cztery tygodnie. Potem zobaczymy co dalej to XXV rok ukazywania si Beczki, ale nie 25 lat, jak niektórzy to odczytujà. Pierwsze wydanie by o w grudniu 1989 a wi c 25 lat ukoƒczymy w listopadzie Przypominam o tym nie bez powodu. Sk ad redakcji dziê i prawie çwierç wieku temu, nie ró nià si zbyt mocno. Oznacza to, e redakcja jest o çwierç wieku starsza. KiedyÊ zarywanie nocy nie by o problemem, a nowe wydanie Beczki gotowi byliêmy rozwoziç do sklepów na rowerze. Po çwierç wieku kolporta, nawet samochodem, sta si ucià liwy, zw aszcza zimà. Jednorazowe rozwiezienie Beczki to przecie setki kilometrów tras od sklepu do sklepu. A wszystko w czynie spo ecznym. Mam wi c nadziej, e Czytelnicy przyjmà naszà decyzj ze zrozumieniem. Piotr Badura W NUMERZE: Prawda i mity o II RP i PRL Jak Bia oruê okrada Polsk Tu jest Polska KLEPKA 1

2 FAKTY * W paêdzierniku 2012, podczas debaty Strategie firm mi snych w sytuacji kurczàcej si bazy surowcowej, Micha KoleÊnikow, specjalista ds. analiz rynków rolnych BG, informowa, e pog owie Êwiƒ w lipcu 2012 by o w Polsce na poziomie lat 50. Szanse, i do lipca 2013 nastàpi wzrost pog owia o ok. 2 proc., oceni wtedy na 20 proc. Szanse na na spadek pog owia w granicach 2 proc. ocenia na 35 proc. a szanse, e pog owie si nie zmieni, na 45 proc. GUS poinformowa w aênie, e w lipcu 2013 pog owie trzody chlewnej by o w Polsce o 3,9 proc. ni sze ni w lipcu Z roku na rok Polska importuje coraz wi cej ywych Êwiƒ na tucz. W pierwszym pó roczu 2013 sprowadzono do Polski 2,2 mln sztuk trzody chlewnej (1,64 mln z Danii i 0,55 mln z Niemiec). Dla porównania w pierwszym pó roczu 2012 zaimportowano do Polski 1,6 mln sztuk Êwiƒ a w pierwszym pó roczu 2011 by o to 1,1 mln sztuk. Wg GUS w I pó roczu 2013 oddano w Polsce do u ytku ok. 68,5 tys. nowych mieszkaƒ (mniej ni zu ycie ju istniejàcych). Jest to wynik nieco lepszy ni 67,8 tys. oddane w pierwszym pó roczu 2012, ale wyraênie s abszy ni 76,1 tys. w pierwszym pó roczu Liczba mieszkaƒ, których budow rozpocz to w pierwszym pó roczu 2013 (59 tys.), by- a o 27 proc. mniejsza ni rok wczeêniej. Tak silny spadek rozpoczynanych nowych budów wró y spadek liczby oddawanych mieszkaƒ w nieodleg ym czasie. Od 1990 stale rodzi si w Polsce zbyt ma o dzieci, by by a zast powalnoêç pokoleƒ. Wg GUS w 2009 przysz o ich na Êwiat oko o 418 tys. W kolejnych latach by o jeszcze gorzej. W 2010 urodzi- o si 413 tys., w tys., w 2012 ju tylko 386 tys. a na ten rok zapowiada si kolejny silny spadek urodzeƒ. W pierwszym pó roczu 2013 by o o 4,6 proc. mniej urodzeƒ ni w pierwszym pó roczu JeÊli tak b dzie przez ca y rok, to nale y si spodziewaç rocznej liczby urodzeƒ na poziomie 368 tys. * Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni cia tego wydania Beczki. Prawda i mity o II RP i PRL Wol II RP tak Krzysztof Ogiolda zatytu owa swój artyku w nto z 2 sierpnia. We wst pie napisa : Wolna Polska po roku 1989 zbli a si do çwierçwiecza swej historii. Osiàgn liêmy wiele, ale nasi dziadkowie yjàcy w 20-leciu mi dzywojennym bijà nas na g ow. Nie tylko gospodarczo. MyÊl e Krzysztof Ogiolda pisa to szczerze. Wierzy on, e w latach III RP osiàgn liêmy wiele a w 20-leciu mi dzywojennym jeszcze wi cej. Wyglàda na to, e nie liczàc lat II wojny Êwiatowej, jedynym marnym okresem naszych dziejów po odzyskaniu niepodleg oêci w 1918 mia y by byç lata PRL. Podejrzewam jednak, e znaleêliby si nawiedzeni, gotowi broniç poglàdu, i lata PRL by y gorsze nawet od lat II wojny Êwiatowej. Czy rzeczywiêcie PRL by tak straszny? W latach PRL patriotycznym obowiàzkiem Polaka by a walka z komunà. W jej ramach nale a o bez umiaru gloryfikowaç 20-lecie mi dzywojenne (II RP), w którym Polska mia a jakoby takie sukcesy, e ho, ho. Nale a o te krytykowaç wszystko, co zrobiono w PRL. Kto próbowa wskazywaç, e II RP nie by a a tak wspania a, a w PRL robi si du o dobrego, by uwa any za s ugusa komuchów. Propagandowe pot pianie w czambu PRL i gloryfikowanie II RP mog o mieç kiedyê sens, jako metoda walki z tzw. komunà. Ale czy dziê ma jeszcze sens? Krzysztof Ogiolda, którego ceni, wydaje mi si tutaj ofiarà. Uwierzy w propagand. Niepisana zasada mówi, e po 25 latach powinno si odtajniaç wszelkie dokumenty. Wprawdzie rzadko kiedy przestrzega si tej zasady, ale przecie obszerne informacje o II RP i o PRL nigdy nie by y tajne, wi c nie trzeba ich odtajniaç. Wystarczy si gnàç. Czy dziennikarze nto, a w szczególno- Êci Krzysztof Ogiolda, sà gotowi zmierzyç si z prawdà o niepowodzeniach II i III RP i sukcesach PRL? A czy sà na to gotowi czytelnicy Beczki? Kto nie chce, bym zaczà szerzej o tym pisaç, niech da znaç na lub telefon (SMS). Wezm te protesty pod uwag. Piotr Badura Z INNEJ BECZKI W drugim pó roczu tego roku odnotowano w Polsce rekordowo niski stan pog owia trzody chlewnej wynoszàcy zaledwie 10,5 miliona sztuk. W po owie lat 90-tych jego liczebnoêç si ga a 20 milionów. Polska w szybkim tempie z liczàcego si w Europie eksportera trzody i mi sa staje si importerem. Deficyt surowca natychmiast prze o y si na lawinowy wzrost cen wieprzowiny, który w okresie od maja do wrzeênia tego roku wyniós prawie 20 proc. Tak dynamiczna sytuacja wymusza zmiany w polityce skupowo-sprzeda owej polskich firm mi snych. To co jest w tej chwili najtrudniejsze, to prze o enie wysokich cen zakupu surowca na ceny sprzeda y mi sa i wyrobów mi snych, poniewa po drugiej stronie rynku znajduje si konsument, który ma okreêlonà zasobnoêç portfela. W czasach kryzysu i rosnàcych kosztów utrzymania gospodarstw domowych, konsumenci sà bardziej sk onni do oszcz dzania, z uwagà obserwujà zmiany cen produktów spo ywczych i wydajà zdecydowanie mniej na konsumpcj. Taka sytuacja na rynku mi sa oznacza drastyczne zmniejszenie mar y producentów mi sa i w dlin oraz wymusza wdra anie planów optymalizujàcych wydatki firmy wyjaênia Gra yna Prokopiuk, prezes Zak adów Mi snych meat w ukowie. portalspozywczy.pl 14 wrzeênia Polscy eksporterzy przestawiajà si na Wschód informuje Rzeczpospolita. Wed ug raportu ubezpieczajàcej nale no- Êci mi dzynarodowej firmy Euler Hermes wyraênie spada natomiast sprzeda do krajów Unii Europejskiej, a eksporterzy cz Êciej ponoszà straty z tytu u niezap aconych nale noêci na tych rynkach. Od pó roku obserwujemy wzrost iloêci szkód z tytu u niezap aconych faktur w eksporcie, g ównie przez odbiorców z Europy Zachodniej mówi prezes TU Euler Hermes, Rafa Hiszpaƒski. rp.pl 16 wrzeênia REKLAMA W BECZCE tel wysoka skutecznoêç niskie ceny Krzysztof Kasperek Krzanowice k/opola ul. Stara Droga 18 Obwodnica Opola tel czynne pn-pt 8-16 klimatyzacja rozruszniki, alternatory autoalarmy centralne zamki (sterowane pilotem) wymiana oleju (GRATIS!) KLEPKA 2

3 Bia oruê okrad a Polsk Ilustracja u do u pochodzi z forum dyskusyjnego jednej z bia oruskich stron internetowych. Napis na zdj ciu polskimi literami wyglàda by tak: Biezrabotnych jewropiejcew prig asili w Bie aruê u nas da e uborszczica po uczajet nie miensze 350$. W t umaczeniu na polski: Bezrobotnych Europejczyków zaprosili na Bia- oruê u nas nawet sprzàtaczka otrzymuje minimum 350 dolarów. Pod ilustracjà znajdowa si tekst: Na Bia orusi mo na bez problemów zatrudniç si do jakiejê pracy, podczas gdy w Europie zdarza si szukaç pracy miesiàcami a nawet latami, przekonani sà czytelnicy forum Onliner.by. Mo e wi c przysz a pora, by bezrobotni z UE przyjechali do pracy na Bia oruê? Ca e metro oklejone jest og oszeniami w hipermarketach ostry brak kasjerów, sprzedawców, ochroniarzy, sprzàtaczek. Teraz zatrudniajà nawet z sàsiednich miast i dowo à do pracy zak adowymi autobusami! Zap ata 350 dolarów to minimum dla sprzàtaczki piszà u ytkownicy forum. Mniej zorientowanym w sprawach bia- oruskich wyjaêniam, e gdy tam mówià Europejczycy, to chodzi im o mieszkaƒców UE. To g upie, bo Bia oruê le y w Êrodku Europy, ale oni si chyba od nas nauczyli u ywania s owa Europa w znaczeniu UE. WyjaÊniam te, e w forumowej dyskusji chodzi o Miƒsk, stolic Bia- orusi. Z p acami jest tak, e jedni ludzie zarabiajà wi cej w Polsce a inni na Bia orusi. Zwykli ludzie zarabiajà na Bia orusi lepiej ni w Polsce, bo tam p ace sà bardziej wyrównane. Na Bia orusi brakuje ludzi do pracy. Bardzo brakuje np. budowlaƒców. Trzeba ich sprowadzaç zza granicy. W czasie wakacji tworzy si studenckie oddzia y budowlane. W tym roku studenci, którym zale a o na wi kszym zarobku, pracowali nawet po 50 godz. tygodniowo, ale dostawali ponad 9 mln rubli miesi cznie, czyli ponad z. Na Bia orusi p ace nie sà ubruttowione, tak jak u nas, a podatek PIT to 12 proc. (u nas 18 proc.), wi c bez podatku ci studenccy budowlaƒcy mieli po jakieê z na r k. A przy tym byli oni na umowach, ze wszelkimi ubezpieczeniami etc. Jaka to sprawiedliwoêç w zestawieniu z Robertem (patrz klepka 1), pracujàcym na czarno na warszawskiej budowie, który nie jest studentem, lecz wykwalifikowanym budowlaƒcem, i w porównywalnym czasie pracy mia dostawaç tylko z miesi cznie na r k, ale jeszcze gdy si o nie upomina, to mu odràbano palce, prawie e odràbano g ow a na koniec ywcem zakopano. Kwalifikowany murarz zarabia na Bia- orusi wi cej ni student. Mam zdj cie (dla ewentualnych zainteresowanych) rozliczenia wyp aty murarza Siergieja W adymirowicza za maj 2012 (p ace by- y jeszcze wtedy ni sze ni dziê). W maju Siergiej W adymirowicz przepracowa wprawdzie a 200 godzin (21 zwyk ych dni po 8 godzin i 4 soboty te po 8 godzin), ale zarobi dzi ki temu ponad 12,5 mln rubli na r k, czyli wówczas ponad z. Dlaczego Robert z warszawskiej budowy nie pojecha na budow w Miƒsku? Na Bia orusi znika dziê problem demograficzny. Kobiety rodzà coraz wi cej dzieci, bo nie doêç e becikowe jest tam na ka de dziecko i kilka razy wy sze ni u nas, to jeszcze wszystkie matki siedzàce z ma ymi dzieçmi w domu, a do osiàgni cia przez nie wieku przedszkolnego, dostajà bardzo wysokie zasi ki. Przedszkola sà dla wszystkich dzieci i z pot nà dotacjà. Rodziny wielodzietne (od 3 dzieci) majà prawo do mieszkania poza kolejnoêcià. JeÊli chcà takie mieszkanie wykupiç na w asnoêç, to paƒstwo sp aca po 75 proc. ka dej raty, dopóki majà na utrzymaniu trójk dzieci, a przy czwórce i wi cej paƒstwo pokrywa 100 proc. rat. Nie dziwi mnie wi c, e tam si rodzi du o dzieci. Nie ma te na Bia orusi problemu z emeryturami. Wiek emerytalny to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla m czyzn i póki co, nie ma mowy o jego podnoszeniu. JeÊli emeryt chce jeszcze pracowaç, by dorobiç do emerytury, to wszyscy si cieszà, bo przecie brakuje ràk do pracy. Ale nie musi pracowaç. Mo e le- eç brzuchem do góry. Bia orusini majà paszporty i kto chce jechaç za granic, ten jedzie. Walut mo na kupiç w kantorach bez adnych problemów. JeÊli Bia orusini majà k opoty z wyjazdami np. do Polski, to dlatego, e zdzieramy z nich po 60 euro za wiz i jeszcze robimy mnóstwo trudnoêci. Gdy obserwuj Bia oruê, a robi to ju kilka dobrych lat, to widz, e oni nas zwyczajnie okradli. Pami tam, e w 1989 obiecywano nam, e b dziemy mieç du- o lepsze p ace, e emerytury b dà szybciej i wy sze, e nikt nie b dzie mia problemu z mieszkaniem etc. DziÊ jest tak, e na liche mieszkanie socjalne czeka si latami w kolejce, choç ju prawie nikt nie ma prawa staraç si o takie mieszkanie. Sporo jest bezdomnych. Wiek emerytalny wcià podnoszà a emerytury majà byç groszowe. Dlaczego tak jest? To musi byç wina Bia orusi, która skrad a nam drog do lepszej przysz oêci i sama nià posz a. A my leziemy w jakàê strasznà okolic. Piotr Badura firany zas ony karnisze szycie i monta ul. Namys owska Dobrzeƒ Wielki tel tel tel NOWOÂå! Oprawiamy prace: - dyplomowe - magisterskie - in ynierskie Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koêciele Êw. Katarzyny) KLEPKA 3

4 Tu jest Polska Na ostatni sierpniowy weekend, pose S awomir K osowski zapowiedzia wielkà manifestacj PiS w Zdzieszowicach, skierowanà przeciwko burmistrzowi tego Êlàskiego miasteczka za jego rzekomo antypolskie poglàdy. Tak si sk ada, e poglàdy burmistrza Dietera Przewdzinga sà mi znane od ponad 20 lat, wi c zdecydowa em si wziàç udzia w jego obronie, a przy okazji zobaczyç w akcji jego prawdziwie polskich adwersarzy. Grillowanie MniejszoÊci i Platformy Na prze omie lat 1991/1992, kiedy to MniejszoÊç Niemiecka by a w woj. opolskim najwi kszà si à politycznà, odby o si spotkanie o pod o u ideologicznym Zarzàdu TSKN z burmistrzami i wójtami wybranymi z listy MN. Na tym spotkaniu, Przewdzing mniej wi cej takimi s owami okreêli swój stosunek do polityki TSKN: Jestem sercem z wami, ale nie mog wspomagaç waszej ideologii, bo jestem burmistrzem wszystkich mieszkaƒców gminy. Jego stanowisko aplauzu nie wzbudzi o, ale przez wi kszoêç zebranych zosta o przyj te ze zrozumieniem. Polityka traktowania wszystkich jednà miarà, przysporzy a Przewdzingowi wielu przyjació wêród Polaków i to nie tylko w jego gminie. Dlatego wcale nie by- em zdziwiony, kiedy zobaczy em, e PiS-owska pikieta pod Urz dem Miasta liczy zaledwie kilkunastu dy urnych manifestantów, w dodatku g ównie z Opola i Katowic. Manifestanci, z K osowskim na czele byli zbyt s abi mentalnie i intelektualnie, aby zaszkodziç Przewdzingowi i MN. Po pierwsze, nie wzi li pod uwag tego, e Przewdzing jest postacià nietuzinkowà, po drugie zaê, jak chce si kogoê zabiç, to nale y wziàç pod uwag starà prawd, e co ci nie zabije, to ci wzmocni. Tak si te sta o PiS burmistrza wzmocni. Trzeba byç pozbawionym rozumu, aby Przewdzingowi zarzucaç kontynuowanie antypolskiej polityki Bismarcka, a Zarzàdowi TSKN opowiadanie si za separacjà Âlàska od Polski. A jednak taki sposób myêlenia, rodem z mentalnego zaêcianka, K osowski próbuje zaszczepiç mieszkaƒcom Âlàska. Brakiem rozsàdku wykazali si równie ci obywatele z platformy, którzy ju wczeêniej publicznie poparli krucjat K osowskiego przeciwko MN. Na zdzieszowickiej pikiecie, jej uczestnicy rozdali mnóstwo ulotek szkalujàcych PO, w których sugeruje si, e pod jej rzàdami Polska ginie. Na ulotkach nazywa si PO Propagandà Obywatelskà, a w jej logo wpisano sierp i m ot. Tak wi c w Zdzieszowicach PiS piek dwie pieczenie na jednym ogniu jednoczeênie grillowa MniejszoÊç i Platform. Jednak to nie my musimy si modliç, aby nas Pan zachowa od ognia pisowskiego, a raczej nieroztropna Platforma. Âlàsk zawsze polski? Cz ste przywo ywanie Bismarcka nie powinno nas w aêciwie dra niç, w koƒcu by to wybitny mà stanu, a Kulturkampf polskim politykom te obcy nie by, ani nie jest. PowinniÊmy jednak protestowaç przeciwko fa szowaniu historii i okreêlaniu nas przez polskie elity potomkami hitlerowców. W S owniku j zyka polskiego (Biblioteka Gazety Wyborczej), wydanym w 2007 przez warszawskie Wydawnictwo Naukowe PWN, znajdujemy nast pujàcy opis has a hitlerowiec: Hitlerowcy to zwolennicy i realizatorzy polityki Hitlera, zw aszcza (wi c przede wszystkim BS) o nierze niemieccy w czasie II wojny Êwiatowej. Zatem wed ug autorów S ownika na polskim Âlàsku panoszà si setki tysi cy hitlerowców i ich potomków. Trudno zrozumieç autorów S ownika jak równie puste has o K osowskiego Tu jest Polska. To, e tu jest Polska, akurat wszyscy wiemy, szkopu w tym, e ka dy z nas widzi jà inaczej. Byç mo- e dlatego znany parodysta i kabareciarz Stan Tutaj, Êpiewa: Tu jest Polska i Polacy, a ty nie wiesz co to znaczy. Nie chc byç z oêliwy, jednak uwa am, e K osowski ze swoim has em Tu jest Polska zamiast na Âlàsku, powinien si afiszowaç w Warszawie. Tam, gdzie szydzi si z Prezydenta i Premiera, gdzie bredzi si o zniewolonej Polsce, gdzie àczy si polityk z wiarà, buczy na cmentarzach i gwi d e na nabo eƒstwach. Tam, gdzie wierzy si w brednie Macierewicza i afrykaƒskie czary, gdzie ludowi objawia si Lech Kaczyƒski. Tam jest prawdziwa Polska zupe nie obca naszej Êlàskiej mentalnoêci, za to swojska dla K osowsiego i jego kole ków. K osowski potrafi staç w jednym szeregu z ludêmi afiszujàcymi si has em Âlàsk zawsze polski, legalizujàc je majestatem swojej profesji historyka i parlamentarzysty. Nie widzi niczego niestosownego w zast powaniu historii politykà historycznà. Nie godzi si ludzi ok amywaç, e Âlàsk by zawsze polski, nawet nie powinno si twierdziç, e po przy àczeniu go do Polski w 1945 roku, ju na zawsze przy niej zostanie. Nie jestem nastrojony obrazoburczo, ale wierz w to, e nie baczàc na nic, historia ko em si toczy. Ponadto, je eli w PiSowskich kr gach sà zanoszone mod y o to, aby UE si rozpad a, to mo na sàdziç, e w innych kr gach zanoszà mod y, aby podobnie sta o si z Polskà. Pozostaje mieç nadziej, e dobry Pan ani jednych, ani drugich nie wys ucha. Okradani z to samoêci K osowski swoje polityczne awanturnictwo wobec MN rozpoczà od zapowiedzi wydania bia ej ksi gi naszych KLEPKA 4

5 przewin wobec paƒstwa polskiego. Szybko jednak doszed do wniosku, e o niegodnych uwagi micha kach mo e sobie pisaç na Berdyczów. W dzisiejszych czasach, eby cokolwiek za atwiç, nie wystarczy mieç racji, nawet jak najbardziej moralnie s usznej. Trzeba jà jeszcze g oêno i widowiskowo pokazaç i przebiç si z nià poprzez media do jak najszerszych kr gów decyzyjnych. Tego MniejszoÊci brakuje. Burmistrz Przewdzing skar y si, e jesteêmy okradani przez paƒstwo z pieni dzy. Jest o wiele gorzej. My, autochtoni, Niemcy i wi kszoêç Âlàzaków, jeste- Êmy okradani przez w asne paƒstwo z to samoêci i n kani przez jej prominentnych przedstawicieli przy próbach korzystania z konstytucyjnych praw i wolnoêci. Wyra enie przez burmistrza Przewdzinga poglàdu o potrzebie wi kszej samorzàdnoêci, staje si przedmiotem donosu do prokuratury. Paƒstwo powinno w koƒcu przyjàç do wiadomoêci, e wi kszoêç z nas, Âlàzaków, nie mo e byç Polakami, bo by oby to ok amywaniem historii, naszych przodków i rodziny. Spotykajà nas zarzuty, e grzebiemy w przesz oêci, po której nie zosta aden Êlad, i e nie rozwià e to Êlàskich problemów. Z takimi opiniami trudno si zgodziç, bo mimo wszystko zostaliêmy wierni Âlàskowi, który w koƒcu zaczyna prze ywaç swoje to samoêciowe odrodzenie. O polskich przewinach wobec Âlàzaków pisano wielokrotnie, my równie. Ich powtarzanie by oby kolejnym pisaniem na Berdyczów. DoÊç powiedzieç, e na z o one w maju przez redakcj Beczki zapytanie do Rzecznika Prasowego Wojewody Opolskiego Jacka Szopiƒskiego, mimo ponowienia proêby o odpowiedê, redakcja do dziê jej nie otrzyma a. Zapytanie dotyczy o sprawy lekcewa enia przez pe nomocnika wojewody ds. mniejszoêci narodowych swoich obowiàzków wzgl dem mniejszoêci niemieckiej. Okradanie nas z to samoêci oraz lekcewa enie nas przez wszystkie dotychczas rzàdzàce partie, sprawia, e Êlàski wyborca mo e si czuç zwolniony z poczucia powinnoêci wobec paƒstwa. Ale trzeba to pokazaç. Najlepszà okazjà ku temu sà majàce si odbyç za kilka miesi cy wybory do Parlamentu Europejskiego, które, aby zwróciç uwag na nasze nieza atwione sprawy, powinniêmy gremialnie zbojkotowaç. Bernard Sojka KLEPKA 6

6 ChróÊcice krótka historia wsi Prze om XIII i XIV wieku to czas wzmo- onego ruchu na terenie Âlàska. Powstawa y nowe osiedla na terenach klasztornych, koêcielnych i ksià cych. Wioski organizowano na prawie niemieckim (magdeburskim), korzystniejszym dla mieszkaƒców ni prawo polskie. Na terenie ziem klasztoru w Czarnowàsach powsta y liczne miejscowoêci, w du ej cz Êci odbudowane, gdy najazd Tatarów w roku 1241 spustoszy okolic. Z powierzchni ziemi znikn o wtedy wiele wiosek i osiedli. Do takich odbudowanych miejscowoêci nale à ChróÊcice. Okolice dzisiejszych ChróÊcic by y zamieszkane ju du o wczeêniej. Na terenie tym znaleziono Êlady osady z prze- omu III i IV wieku. Ksià cy dokument z roku 1268, znajdujàcy si we Wroc awskim Archiwum Paƒstwowym, przedstawia klasztorne i ksià ce fundacje. Czytamy w nim, e z nadania ksi cia W adys awa Opolczyka, wolni so tysowie, bracia Piotr i Boguchwa, otrzymujà prawo do zarzàdzania wioskà. Otrzymali ka dy po jednym anie gruntu, prawo do jednej karczmy, co trzeci denar z sàdów oraz prawo do m yna wodnego. Wa nà datà w historii wsi jest 26 listopada Ksià W adys aw Opolski (Opolczyk) sprzeda wtedy kapitule wroc awskiej przychody ze wsi: ChróÊcice, Dobrzeƒ Wielki, Sio kowice i Popielów. Wioski te musia y byç ju wtedy wy àczone spod opieki ojców norbertanów w Czarnowàsach. Pod kapitu we Wroc awiu wymienione wsie podlega y przez ok. 150 lat. W tym czasie ChróÊcice mia y nazw Crosice. So tysi p acili roczny czynsz na Êw. Marcina, w wysokoêci 19 miar srebra. Dokument ma piecz ç biskupa z Salzburga. W tym czasie utworzono te dziedziczne so ectwa m.in. w elaznej, Dobrzeniu Wielkim i Popielowie. Status dziedzicznych so tysów przetrwa a do roku 1870, w którym paƒstwo pruskie dokona- o reformy administracyjnej. Pierwszym niedziedzicznym so tysem ChróÊcic by niejaki pan Hadamek. W roku 1534 wieê nale a a do ksi cia opolskiego, który podporzàdkowany by cesarzowi austriackiemu. WieÊ liczy a 26 kmieci, posiadajàcych àcznie 12 anów. W roku 1566 cesarz Rudolf II zwolni mieszkaƒców ChróÊcic z cz Êci paƒszczyzny, ale w zamian do Komory Królewskiej we Wroc awiu mieli oni dostarczyç 28 stosów drzewa. We wsi rozwija o si rolnictwo i hodowla byd a. W roku 1581 by o ju 40 anów ziemi i 40 kmieci. Nieco póêniej, bo w roku 1618 odnotowano jeszcze 12 zagrodników. W roku 1643 przez Opole i okoliczne wioski przemaszerowa y wojska szwedzkie niszczàc i palàc po drodze. Ucierpieli te mieszkaƒcy ChróÊcic. Dopiero po pokoju westfalskim z roku 1648 ycie powoli wraca o do normy. Spis majàtkowy z roku 1723 wymienia we wsi m yn i 34 kmieci, a wi c mniej ni to by o prawie 100 lat wczeêniej. Dokument z opolskiego katastru z roku 1742 podaje, e we wsi yje 34 kmieci na 20 anach, 24 zagrodników na 4 anach, jeden wolny zagrodnik, 17 cha upników i 3 komorników. We wsi by y te dwie karczmy, rzeênik i piekarz. W roku 1801 zbudowano we wsi dwa wiatraki. Pod koniec XVIII wieku (1783) rozwój wioski by coraz intensywniejszy. ChróÊcice mia y ju 757 mieszkaƒców, w tym 36 wolnych kmieci (gburów), 26 zagrodników i 23 cha upników. W roku 1863 we wsi by o ju 42 gburów, 26 zagrodników i 136 cha upników. Ci ostatni zajmowali si wikliniarstwem. ChróÊcice sta y si znane w dalekim Êwiecie dzi ki wyrobom wikliniarskim. W roku 1770 podj to decyzj o budowie wa ów wzd u Odry, co umo liwi o osuszenie terenów zalewowych i zdrenowanie ich. W latach na osuszonych rozlewiskach powstaje osada rolnicza Babi Las. W roku 1888 wybudowano w ChróÊcicach Êluz na Odrze, co usprawni o eglug. Rzeka by a przez stulecia oknem na Êwiat. Transportowano nià drewno, które zwo ono z okolicznych lasów. Wyr bu i zwózki dokonywano zimà, po zakoƒczeniu prac polowych. Wiosnà, gdy lody na rzece ruszy y, flisacy (matacko rze) tworzyli z d u ycy tratwy i sp awiali drewno do Wroc awia i dalej. W roku 1905 wybudowano nowy budynek szkolny a krótko potem, bo w roku 1908, ChróÊcice uzyska y po àczenie kolejowe. W I wojnie Êwiatowej zgin o 128 m odych m czyzn z ChróÊcic. II wojna poch on a 294 ofiary. Z ràk Rosjan zgin o wiele osób ze wsi, zgin li te dwaj kap ani franciszkanie o. Bertrand Zimolong i o. Beno Sonsalla. M czeƒskà Êmierç ponios y te dwie siostry zakonne, pochodzàce z tej wsi: siostra Mariabalda (34 lata) w klasztorze Notre Dame w Nysie i siostra Gertruda Gonsior (35 lat). Po II wojnie zmieni si charakter wsi. Wi kszoêç mieszkaƒców (75 proc.) utrzymywa a si z pracy poza rolnictwem. Wielu znalaz o prac w Opolu. Cz Êç wyjecha- a do Niemiec. We wsi powsta a spó dzielnia JednoÊç, która ca kiem dobrze prosperowa a w wyrobach wikliniarskich. Powódê stulecia z roku 1997 dotkn a wioski wzd u Odry. Ucierpia y te liczne rodziny z ChróÊcic. Wieloletnie zaniedbania w umocnieniach wa owych da y o sobie znaç. DziÊ trudno ju dostrzec Êlady tamtej powodzi. Ernst Mittmann KLEPKA 7

7 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY DOBRZE WIELKI Giełda staroci i nie tylko sobota 12 października na placu obok OSP w Dobrzeniu Małym Zapraszamy! Akcja Lato Zastępca wójta gminy, pani Irena Weber, podsumowała akcję Lato Obszerny materiał na ten temat został zamieszczony na stronie internetowej gminy i tam odsyłamy zainteresowanych. Tutaj przedstawiamy tylko najbardziej podstawowe dane. Gmina Dobrzeń Wielki co roku, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia (poniedziałek-piątek), w godzinach 9:00-14:00. Każdego dnia uczestniczyło w nich średnio 96 dzieci z gminy (przy liczbie zapisanych - 235). Jak wyglądało to w poszczególnych sołectwach pokazuje tabela poniżej. Przywiozły z Węgier medale Wielkim sukcesem okazał się występ naszych mażoretek z zespołu Seniorita - informuje Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim. - Na odbywających się w dniach sierpnia w miejscowości Tatabanya (Węgry) Mistrzostwach Europy Mażoretek nasze dziewczęta zdobyły kilka czołowych lokat w tym również pozycji medalowych. Tytuł II Wicemistrza Europy i brązowy medal uzyskała formacja mini mix w kategorii juniorek, natomiast I Wicemistrza Europy i srebrny medal otrzymała formacja mini pom-pom również w kategorii juniorskiej. Piąte miejsce otrzymał duet Magdalena Henke i Agata Domarus w duo pom-pom seniorki. Czwarte miejsce otrzymał duet również w pom-pomie juniorskim Magdalena Marcinkowska oraz Magdalena Pluta. W klasyfikacji finalnej kategoria kadetek zajęła szóste miejsce. GOK serdecznie gratuluje wszystkim mażoretkom i życzy kolejnych, jeszcze większych sukcesów! Nasza redakcja przyłącza się do tych gratulacji i życzeń. Dobrzeńskie mażoretki mają swą stronę internetową. Dowiedzieliśmy się z niej, że trwa właśnie nabór do zespołu na rok 2013/2014, do wszystkich grup wiekowych. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 września o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20. W skład zespołu Seniorita wchodzi obecnie około 90 dziewcząt dziewcząt w różnym wieku. Podzielone są na cztery grupy wiekowe. Dodatkowo w przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki prowadzone są zajęcia przygotowawcze dla przyszłych członkiń zespołu. Sukces na Węgrzech nie był czymś wyjątkowym. Tydzień później mini formacja mix dobrzeńskich mażoretek, w składzie: Magdalena Henke, Magdalena Marcinkowska, Wiktoria Solecka, Laura Borosz, Katarzyna Sowada i Wiktoria Jankowska, zajęła IV miejsce na odbywających się w stolicy Czech - Pradze, w dniach 30 sierpnia - 1 września, Mistrzostwach Świata. Mażoretek. Wcześniej też było wiele sukcesów zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie sposób wszystkie je tu wymieniać, ale można zajrzeć na stronę internetową zespołu Seniorita, by tę długą listę sukcesów zobaczyć. Na stronie znajduje się też wiele linków do filmów z występami mażoretek z Seniority. Ze strony internetowej dowiedzieliśmy się też, że zespół mażoretek Seniorita powstał we wrześniu 2004 z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Gerarda Kasprzaka a pierwszą jego instruktorką została Pani Barbara Kajdzik. Wkrótce więc zespół będzie obchodzić 10-lecie pracy. Popielów, ul. Klasztorna 3 Sklep Dobrzeƒ Wielki ul. Namys owska 22 tel , kom MEBLE NA WYMIAR kuchnie, sypialnie, azienki, garderoby, szafy i inne Aran acja, pomiar i projekt w cenie mebli W ofercie tak e sprz t AGD KLEPKA 8

8 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY POPIELÓW Krakovany i Krakovany 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Popielów podpisano umowę partnerską między czeską gminą Krakovany i gminą Popielów - informuje gminna strona internetowa. Akt partnerstwa podpisali Starosta Josef Polak oraz Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński. Zdjęcie u góry przedstawia uczestników tej uroczystości. Gmina Popielów współpracuje z czeskimi Krakovanami już od kilku lat. Od 2009 odbywają się wspólne spotkania. Zrealizowano też wspólne projekty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych: W poznajmy się biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych i w rozwijanie zainteresowań kulturą polską i czeską wśród dzieci szkół podstawowych. W każdym z nich uczestniczyło prawie 70 dzieci, w tym 30 ze strony czeskiej. Były wycieczki, mini olimpiada sportowa, zajęcia plastyczne, edukacyjne i inne. Współpracę nawiązali też strażacy. 27 października 2012 nastąpiło przekazanie wozu straży pożarnej na rzecz gminy Krakovany. 7 września delegacja gminy Popielów gościła w słowackich Krakovanach (zdjęcie u dołu), gdzie też podpisała układ partnerski. Także w tym przypadku było to uwieńczenie wcześniejszej współpracy. Ponowne podpisanie aktu partnerstwa ze Słowakami nastąpi podczas wizyty ich delegacji w Popielowie. OKR GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel do 92 przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów komputerowa diagnostyka silnika remonty pojazdów wymiana opon i szyb samochodowych Godziny otwarcia: i w ka dà sobot od 8.00 do KLEPKA 9 Kurznie wyładnieją 29 sierpnia gmina ogłosiła przetarg na zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach. Chodzi o teren przyległy do świetlicy, czyli działkę nr 135. Ma tam powstać park rekreacji i integracji społecznej mieszkańców wsi. Najpierw trzeba będzie jednak precyzyjnie wyznaczyć granice tej działki. Na działce powstać ma plac zabaw, a właściwie to nawet dwa - dla dzieci młodszych (3-5 lat) i starszych (6-11 lat). Na tych placach zabaw znajdą się: piaskownica, huśtawki na sprężynie i wieża ze zjeżdżalnią oraz zestaw sprawnościowowspinaczkowy, huśtawka podwójna stojąca i karuzela. Oprócz placu zabaw będzie także część sportoworekreacyjna, na którą złożą się: trawiaste boisko do siatkówki i tenisa (325 mkw.), wraz z elementami wyposażenia, oraz boisko do piłki nożnej (1150 mkw.). Przewidziano miejsce na grilla (lub ognisko) i siedziska wokół niego. Siedziska będą też przy boisku, a ponadto mają być ławki dla opiekunów przy placu zabaw oraz stojak na rowery. Wykonane będą także alejki, ogrodzenia i nasadzenia szaty roślinnej (drzewa, krzewy i byliny). Przebudowana ma być tablica elektryczna (podłączenie nagłośnienia imprez plenerowych). Wszystkie prace powinny być wykonane do 8 listopada. Święto plonów w Karłowicach Tegoroczne Dożynki Gminy Popielów obchodzono 1 września w Karłowicach. Po uroczystej mszy dziękczynnej przez wieś przemaszerował tradycyjny barwny korowód. Następnie starostowie dożynek, Violetta Chojna i Ryszard Ramus, przekazali wójtowi gminy dorodny, pachnący bochen chleba, upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Wójt zapewnił, że będzie dzielić chleb sprawiedliwie, między wszystkich mieszkańców gminy. Komisja konkursowa oceniła piękne, misternie wykonane korony dożynkowe. Wszystkie prezentowały się okazale i wszystkie otrzymały nagrody. Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję dożynkową. Wyłoniona dziesiątka otrzymała dyplomy i talony na zakup krzewów ozdobnych (po 200 zł). Uświetniły dożynki występy zespołów: Lira, Siołkowiczanki, Alle Babki, Euforia, Studio Piosenki i Void Quartet. Zabawie tanecznej przygrywał Aplause.

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY NA ROK 2016 ORGANIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁOK MARZEC

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY NA ROK 2016 ORGANIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁOK MARZEC KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY NA ROK 6 MARZEC 4 Piątek Warsztaty rękodzieła Sala kameralna 6 NIEDZIELA 7 KOBIET KREATYWNY KOBIET 8 Kobieta w poezji i sztuce W programie: - występ Józefa

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r. Projekt pn. Ścieżka rowerowa Z doliny Izery do doliny Bobru- Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o.

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. 2012 2013 Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. Sytuacja demograficzna na rynku pracy o 180% - współczynnik obciążenia osobami po 50 o 4 mln ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. (22) 733-72-54 /.... nr kolejny wniosku rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 2008 z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KULTURALNY AGLOMERACJI OPOLSKIEJ LISTOPAD 2016

INFORMATOR KULTURALNY AGLOMERACJI OPOLSKIEJ LISTOPAD 2016 INFORMATOR KULTURALNY AGLOMERACJI OPOLSKIEJ LISTOPAD 2016 SZANOWNI PAŃSTWO, ODDAJEMY W PAŃSTWA RĘCE KOLEJNY, JUŻ DZIESIĄTY NUMER INFORMATORA KULTURALNEGO AGLOMERACJI OPOLSKIEJ (IK AO). STANOWI ON KOMPENDIUM

Bardziej szczegółowo