ak śpiewa naiwna Nellie Forbush w musicalu Południowy Pacyfik. Ta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ak śpiewa naiwna Nellie Forbush w musicalu Południowy Pacyfik. Ta"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Słyszałam, że rodzaj ludzki upada, Że zostało mu niewiele czasu. ak śpiewa naiwna Nellie Forbush w musicalu Południowy Pacyfik. Ta T samozwańcza niepoprawna optymistka zdaje sobie sprawę z faktu, że przeciwstawia się wielowiekowej tradycji pogardzania tymi, którzy wi dzą przyszłość w zbyt jasnych barwach. Wraz z Pollyanną i doktorem Panglossem, Nellie Forbush symbolizuje odgórną, oderwaną od rzeczy wistości ideologię postępu: Wszystko zmieni się na lepsze damy radę! Żyjemy w najlepszym ze światów! Nellie wie, że większość ludzi uważa jej podejście za czyste szaleństwo, ale jest odurzona czymś, co nazywa się nadzieją. Autorzy esejów składających się na ten podnoszący na duchu tom również są pełni nadziei, ale ich optymizm jest innego rodzaju jego źródła tkwią w specja listycznej wiedzy i w intensywnym, pełnym polotu myśleniu. Jednym z najbar dziej optymistycznych aspektów tego zbioru jest zakres i różnorodność zagad nień, które budzą w autorach optymizm. Istnieje tak wiele sposobów, w jakie możemy uczynić świat lepszym! Tak wiele światełek na końcu niezliczonych tu neli! Odnajdziemy tu pomysłowe sposoby schłodzenia arktycznej pokrywy lodo wej, rozwiązania naszych problemów energetycznych, zdemokratyzowania go spodarki światowej, zwiększenia przejrzystości władzy publicznej, złagodzenia lub rozwiązania konfliktów religijnych, a nawet podwyższenia poziomu naszej in teligencji oraz udoskonalenia zjawiska przyjaźni. Możemy dowiedzieć się więcej o samych sobie i o innych ludziach, zgłębić sekrety matematyki i nauczyć się dzielić swoim szczęściem z większymi segmentami populacji światowej (która wkrótce osiągnie stan stabilizacji). Oczywiście to wszystko brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe. Inny mi słowy, to niemożliwe, żeby wszystkie te prognozy były trafne. Niektóre z po mysłów okażą się chybione, ale nie sposób przewidzieć, które, dopóki nie zostaną wypróbowane i zweryfikowane. Między innymi na tym polega siła tego zjawiska mamy do dyspozycji otwartą pulę pomysłów, które mogą ze sobą konkurować o miano najbardziej wiarygodnych i wykonalnych, a tę rywalizację jeśli dobrze nią pokierujemy będzie można oceniać według kryteriów merytorycznych, a nie na podstawie poparcia politycznego czy autorytarnych decyzji. Nieważne, kogo znamy; ważne, co wiemy. Wiedza jest wątkiem wspólnym dla wszystkich uczestników tej rywalizacji, przy czym nie chodzi tu o Znajomość (Boskiej, Tajemnej) Prawdy, ale o starą

2 CO NAPAWA NAS OPTYMIZMEM dobrą znajomość faktów, prawd (pisanych małą literą) odkopanych i potwier dzonych przez wyniki starannie przeprowadzonych badań naukowych o ten rodzaj wiedzy, która gromadzi się w ludzkich kulturach od tysięcy lat, a dzisiaj rozrasta się gwałtownie niemal we wszystkich dziedzinach. Pomijając kilka nie zwykłych (i wielokrotnie analizowanych) wyjątków, jeśli my, ludzie, rozwiązuje my jakąś zagadkę, to sprawa jest wyjaśniona raz na zawsze. Możemy dodać tę nową wiedzę do naszej przepastnej skarbnicy faktów i wykorzystać ją na niezli czone sposoby, kiedy nadarzy się okazja. Owe zasoby podzielanej i przekazywa nej wiedzy z pewnością są tym, co wyjaśnia ogromne zmiany, jakie w ostatnim czasie gatunek ludzki wywołał na naszej planecie. Dziesięć tysięcy lat temu, dłu go po tym, jak ujarzmiliśmy ogień, ale stosunkowo krótko po narodzinach rolnic twa, nasi przodkowie wraz ze swym żywym inwentarzem nie odgrywali zbyt istotnej roli stanowili zaledwie od 0,1% do 1% całkowitej ziemskiej biomasy, jak wynika z obliczeń Paula McCready ego, nastawionego proekologicznie preze sa firmy technologicznej Aerovironment. Byliśmy tylko jednym z wielu gatun ków naczelnych, wyróżniającym się kilkoma wyjątkowymi zwyczajami. Dzisiaj ludzie oraz ich udomowione zwierzęta stanowią około 98% ziemskiej biomasy, a przetrwanie niedobitków dzikiej fauny zależy w dużej mierze od nas. Jak ujął to McCready w jednym ze swoich ostatnich esejów internetowych, zatytułowanym An Ambivalent Luddite at a Technological Feast (Mieszane uczucia luddysty na uczcie technologicznej): Na przestrzeni miliardów lat przypadek namalował na pewnej wyjątko wej kuli cieniutką powłokę życia złożoną, nieprawdopodobną, wspa niałą i kruchą. Ni stąd, ni zowąd my, ludzie (gatunek, który pojawił się niedawno i wkrótce przestał podlegać prawom natury) poprzez swoją liczebność, technologię i inteligencję osiągnęliśmy pozycję dającą przerażającą władzę. Dzisiaj to my trzymamy w dłoni pędzel. Gwałtowny wzrost władzy posiadanej przez nasz gatunek oznacza, że dysponuje my dzisiaj możliwościami, jakich nie mieliśmy nigdy dotąd na dobre i na złe. Czy istnieje jakikolwiek powód, aby zakładać, że będziemy wykorzystywali tę władzę przede wszystkim w dobrych celach? Owszem, istnieje pomimo wszyst kich spowodowanych przez człowieka katastrof, do jakich przyczyniła się owa władza. Ta myśl przewija się przez sporą część esejów składających się na niniej szy tom. Po pierwsze, niezależnie od tego, jak krótkowzroczne bywają nasze po czątkowe działania związane z danym przedsięwzięciem czy kampanią, we wszystkich sferach ludzkiej działalności istnieje głęboko zakorzeniona tradycja refleksji i krytycznej oceny zwyczaj ponownej ewaluacji mającej na celu wy krycie niedociągnięć i problemów, a także okazji do udoskonalenia podejmowa nych działań oraz sygnałów tego, że należy je skorygować. Nauka ustanawia zło ty standard takiej krytycznej oceny ze swymi niezliczonymi warstwami analizy,

3 WPROWADZENIE ewaluacji, testowania i monitorowania. To nie przypadek, że kiedy przeciwnicy nauki szukają przejawów głupoty, uprzedzeń, błędnych interpretacji i zwykłej nieuczciwości naukowców, za każdym razem odwołują się do wyników badań przeprowadzonych na gruncie samej nauki. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że żadna inna instytucja nie jest lepiej przygotowana do ścisłego nadzorowania wła snych działań, do nieustannej samokrytyki. Kiedy inne instytucje sprzątają własne podwórko kiedy media postanawiają zbadać własne uprzedzenia i niedociągnię cia, bądź też kiedy firmy, kościoły lub instytucje rządowe podejmują wysiłek dokonania samooceny sięgają po techniki bezstronnego gromadzenia danych, metody statystyczne, modele eksperymentalne i argumentacje doskonalone od wieków na gruncie nauki. Gdziekolwiek spojrzeć, wszędzie wokół widać ludzi, którzy wchodzą na poziom meta, dodając rekursywną pętlę analizy do swoich do tychczasowych dociekań. Każda analiza pociąga za sobą metaanalizę. Oprócz kompozytorów i muzyków istnieją krytycy muzyczni i komisje przyznające na grody w konkursach muzycznych, a także eksperci gotowi oceniać pracę owych krytyków i komisji. Niektórzy ludzie zarabiają niemałe pieniądze, sprzedając lu dziom informacje dotyczące tego, kogo należy zapytać o to, kto wie, które akcje warto kupować na giełdzie. Chcesz wynająć nowego konsultanta, żeby pomógł Ci w realizacji konkretnego przedsięwzięcia? Możesz znaleźć ludzi, którzy wskażą Ci łowców głów najskuteczniejszych w wyszukiwaniu konsultantów odpowied nich do Twoich aktualnych potrzeb. W owej pogłębiającej się, warstwowej strukturze rekursywnych dociekań po jawiają się również rozważania dotyczące sensu tego wszystkiego oraz prawdo podobieństwa tego, że w naszą piramidę wiedzy wbudowane są pewne deforma cje strukturalne. Kilkoro autorów pisze o doniosłym znaczeniu demokratyzacji wiedzy, jaką pociągnął za sobą rozwój internetu, oraz o zagrożeniach związanych z tym zjawiskiem. Na przykład ruch na rzecz swobodnego dostępu do czasopism akademickich zapowiada obalenie barier związanych z czasem, kosztami i możli wościami, które do tej pory uniemożliwiały ludziom spoza ścisłej elity zapozna wanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi we wszystkich dziedzinach. Czy jednak coraz większa przejrzystość umożliwiana (i wymagana) przez techno logie informacyjne we wszystkich sferach ludzkiej działalności będzie sprzyjała atakom pasożytów, takich jak spam, piractwo muzyczne czy ich bezimienni kuzy ni cierpliwie czekający na okazję, aby wkroczyć do akcji? Czy nasi potomkowie nauczą się chronić przed natarczywą reklamą i szumem informacyjnym? A może przebiegli rzecznicy prasowi zawsze będą wyprzedzać ich o krok albo dwa? Cyberprzestrzeń pozostaje terytorium w dużej mierze anarchistycznym, które rozrasta się tak szybko, że nie nadążamy z wymyślaniem reguł i zasad mających chronić to, co wymaga ochrony. Czy swoisty wyścig zbrojeń związany z dalszą ekspansją specjalistycznej wiedzy stanie się przeciwwagą dla tych zagrożeń, dostarczając społeczeństwu aktualnych informacji o tego rodzaju problemach? Czy niektóre instytucje będą szczególnie zagrożone? Na przykład religie przez

4 CO NAPAWA NAS OPTYMIZMEM tysiąclecia doskonale prosperowały w społeczeństwach, w których można było ograniczyć dostęp do wiedzy, a dzisiaj odkrywają, że nie są w stanie wznieść za pory, która powstrzymałaby potężną falę informacji, dlatego poszukują nowych sposobów zapewniania sobie lojalności wyznawców, sięgając po zasoby zaczerp nięte z nauki i technologii sondaże, grupy fokusowe, konsultantów i rozmaite nowinki ze świata mediów. W toku tego procesu religie ewoluują szybciej niż kiedykolwiek. Jednak nie tylko przywódcy religijni są niezadowoleni z hiperdo stępności informacji. Jakich sekretnych faktów masz prawo nie znać? Swojego ilorazu inteligencji? Prawdopodobieństwa, że zapadniesz na chorobę Huntingtona albo na jakieś inne poważne schorzenie? Stopnia, w jakim cieszysz się popularno ścią wśród swoich współpracowników? Aby znaleźć odpowiedzi na te oraz inne niepokojące pytania, będziemy potrzebowali specjalistycznej pomocy tych, któ rzy sądzą nie bez powodu że potrafią przewidywać przyszłość przynajmniej nieco bardziej trafnie niż większość nas. Zgromadzeni tu jasnowidze wydają się pełni nadziei. Zastanówmy się, dlaczego tak jest powie jakiś sceptyk. Wszyscy oni cieszą się ponadprzeciętnym statusem, poczuciem bezpieczeństwa i prestiżem. Żaden z nich nie klepie biedy, a niektórzy są miliarderami. Nic dziwnego, że emanują pewnością siebie i optymizmem! Myślę jednak, że dużo ważniejszy od poczucia bezpieczeństwa i prestiżu (a także od pieniędzy) jest fakt, że autorzy zebranych tu esejów mają szczęście przecierać nowe szlaki w dziedzinach, które są dla nich niezwykle ważne. Jak wiele osób na świecie poświęca większość czasu i energii na realizację równie pasjonujących przedsięwzięć? Z pewnością zbyt mało ale i w tym wypadku wiedza może okazać się kluczem do rozwiązania problemu. W miarę demokratyzowania dostępu do informacji ludzie coraz częściej będą w stanie znaleźć sposób a także czas i energię aby nadać swemu życiu głęboki sens i uczynić je zgodnym z ich osobistymi, opartymi na rzetelnej wiedzy warto ściami. To będzie burzliwy, ale też lepszy świat. Daniel C. Dennett

5 Religia straci swą mistyczną aurę DANIEL C. DENNETT Filozof, wykładowca uniwersytecki, dyrektor Centrum Badań Kognitywnych na Uniwersytecie Tufts; autor książki Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (Odczarowanie. Religia jako zjawisko przyrodnicze). estem tak wielkim optymistą, że wierzę, iż doczekam chwili, gdy ota J czająca religię aura mistycyzmu rozwieje się bez śladu. W ciągu najbliż szego ćwierćwiecza wszystkie religie przekształcą się w zupełnie inne zjawiska, przy czym przemiany te będą tak wielkie, że w większości środowisk religia nie będzie już wzbudzała takiej trwogi i nabożnej czci, jak dzisiaj. Oczywiście wiele osób może nawet większość ludzi na świecie na dal będzie trwało przy swojej religii z żarliwością, która może wywoływać prze moc oraz inne nietolerancyjne, niepożądane zachowania. Jednak reszta świata bę dzie dostrzegała naganność takich zachowań i nauczy się, jak sobie z nimi radzić, aż wreszcie znikną. Nie wątpię, że tak się stanie. To dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że będziemy musieli zmobilizować wszystkie siły swego rozsądku, aby poradzić sobie z takimi globalnymi problemami, jak zmiany klimatyczne, niedobór wody pitnej czy nierówności ekonomiczne. Nie wiadomo, czy nam się to uda, a kiedy jestem w pesymistycznym nastroju, myślę, że Mar tin Rees może mieć rację któraś ze zniechęconych grup religijnych (lub poli tycznych) może wywołać katastrofę biologiczną albo jądrową, która zniweczy wszystkie nasze starania. Sądzę jednak, że dysponujemy wystarczającymi zaso bami i wiedzą, żeby zapobiec takim nieszczęściom, jeśli będziemy wystarczają co czujni. Przypomnij sobie, że jeszcze pięćdziesiąt lat temu palenie tytoniu uchodziło za oznakę wysokiego statusu społecznego, a kiedy ktoś prosił, żeby inni nie palili w jego towarzystwie, jego zachowanie uważano za niegrzeczne. Dzisiaj nauczyli śmy się, że nie powinniśmy popełniać błędu polegającego na próbie wprowadze nia całkowitego zakazu palenia, dlatego nadal mamy mnóstwo papierosów i pala czy, ale z pewnością zdołaliśmy ograniczyć szkodliwe aspekty palenia tytoniu. Palenie nie jest już cool. Prędzej czy później nadejdzie dzień, kiedy religia stanie się czymś, bez czego większość ludzi będzie mogła się obejść, a później i ona

6 CO NAPAWA NAS OPTYMIZMEM przestanie być cool z wyjątkiem swych wartościowych społecznie form, jakkol wiek i w tym wypadku będzie tylko jedną z wielu możliwości. Czy owe instytucje przyszłości nadal będą miały charakter religijny, czy też religie zmienią się tak bardzo, że znikną z powierzchni Ziemi? To zależy od tego, co uznajemy za pod stawowe (definicyjne) elementy religii. Czy dinozaury wyginęły, czy też ich po tomkowie nadal żyją w postaci współczesnych ptaków? Dlaczego jestem przekonany, że religie ulegną takiej metamorfozie? Prze de wszystkim ze względu na asymetrię zjawiska zwanego eksplozją informacji. W obliczu upowszechniania się technologii informacyjnej na całym świecie (nie tylko internetu, ale też telefonów komórkowych oraz przenośnych odbiorników radiowych i telewizyjnych) strażnicy tradycji religijnych nie są w stanie chronić najmłodszych przez faktami (a także rzecz jasna przed dezinformacją i rozma itymi bzdurami), które łagodnie, lecz nieubłaganie podważają sposoby myślenia, na jakich opiera się fanatyzm religijny i nietolerancja. Dzisiejszy zapał religijny jest ostatnią desperacką próbą zamknięcia oczu i uszu przyszłym pokoleniom próbą nieudaną. Na każde rozgłaszane wszem wobec zwycięstwo na przykład zdominowanie administracji George a Busha przez ewangelików, rosnącą liczbę rodziców, którzy nie posyłają swoich dzieci do szkoły, lecz uczą je w domu, roz kwit fundamentalizmu islamskiego, czy też powszechnie wyolbrzymiany rene sans religii w Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego przypada spora liczba mniej spektakularnych porażek związanych z faktem, że młodzi ludzie po cichu odchodzą od wiary swoich rodziców i dziadków. Ta tendencja będzie się utrzymy wać, zwłaszcza kiedy młodzi ludzie odkryją, jak wielu spośród ich rówieśników dokonuje takiego wyboru. Na całym świecie liczebność kategorii niewierzący rośnie szybciej niż liczba mormonów, ewangelików, a nawet muzułmanów, któ rych przybywa niemal wyłącznie na skutek dużego przyrostu naturalnego, a nie na wróceń, z czego można wnioskować, że ich liczba wkrótce się ustabilizuje. Osoby o świeckim światopoglądzie mogą zachęcać swoje dzieci, żeby piły ze studni wiedzy, dokądkolwiek miałoby to je zaprowadzić, mając pewność, że tylko niewielki odsetek ich potomstwa zbuntuje się przeciwko swemu świeckie mu wychowaniu i zwróci się ku tej czy innej religii. Sekty religijne będą powsta wać i upadać, podobnie jak dzieje się to dzisiaj i jak działo się przez tysiąclecia, ale tylko te spośród nich, które będą w stanie przekształcić się w organizacje po żyteczne społecznie, będą mogły pomyślnie się rozwijać. W wielu religiach taka przemiana już się dokonała. Stopniowo i bez rozgłosu przestały one kłaść nacisk na irracjonalne elementy swojego dziedzictwa, rezygnując z ksenofobicznych i seksistowskich zakazów, które jeszcze niedawno obowiązywały ich wyznaw ców, oraz przenosząc punkt ciężkości z czystości doktrynalnej na skuteczność moralną. Fakt, że twardogłowi puryści gardzą owymi zdolnymi do adaptacji wyznaniami religijnymi i określają je mianem byłych religii, pokazuje, jak kru che i chwiejne stały się przekonania religijne, których oni sami rozpaczliwie się trzymają. W miarę jak świat będzie się dowiadywał o tych przemianach, ludzie

7 DANIEL C. DENNETT pobożni w tradycyjny sposób będą musieli pracować dwadzieścia cztery godziny na dobę, żeby nieustannie dostarczać swoim dzieciom atrakcji i rozrywek (zapra wionych pewną dozą poczucia winy), niezbędnych do utrzymania ich zaintereso wania i lojalności. Ich wysiłki zakończą się niepowodzeniem, a ów proces prze miany nie będzie bezbolesny. Rodziny będą się rozpadać, a pokolenia zaczną się oskarżać o nielojalność i dużo gorsze zbrodnie. Młodzi będą wstrząśnięci, kie dy odkryją przekłamania i błędne interpretacje wpajane im przez starszych, a ci ostatni będą się czuli odrzuceni i zdradzeni przez swoich potomków. Nie wolno nam lekceważyć cierpienia, jakie wywołają owe przemiany kulturowe. Powinni śmy starać się przewidzieć ich najważniejsze następstwa oraz przygotować się do udzielania wsparcia i niesienia pociechy tym, którzy szczególnie dotkliwie odczu ją ich skutki. Myślę, że największym problemem, z jakim musimy się zmierzyć, są zbyt silne reakcje na owe przemiany, czyniące męczenników z tych, którzy rozpaczli wie pragną być męczennikami. Będzie to wymagało cierpliwości, dobrej komuni kacji i stałego popytu na uniwersalną edukację dotyczącą religii świata. Takie po dejście będzie sprzyjało rozwojowi nieszkodliwych form religii, które będziemy mogli powitać z zadowoleniem jako kolejne elementy dziedzictwa kulturowego naszej planety. Ostatecznie prawda nas wyzwoli.

8 Powrót rygorystycznej dyscypliny eksperymentalnej zmieni naszą wiedzę w dziedzinie fizyki fundamentalnej LEE SMOLIN Fizyk; współzałożyciel i pracownik naukowy kanadyjskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej (Perimeter Institute) w Waterloo; autor książki Kłopoty z fizyką. nauce podobnie jak w polityce trafna wydaje się zaproponowana W przez Nilesa Eldredge a i Stephena Jaya Goulda metafora przerywa nej równowagi (punctuated equilibrium). Kiedy dokonuje się po stęp, dzieje się to bardzo szybko, a cała kultura aż drży z radosnego podniecenia. Ostatnio mieliśmy nieco za dużo równowagi zbyt wiele zawiedzionych nadziei stanowiących naturalne następstwo nierozważ nego obniżenia aspiracji. Ja jednak wierzę, że w ciągu najbliższych kilkudzie sięciu lat dokonamy przełomu w najważniejszych dziedzinach, w których dzi siaj wydajemy się tkwić w miejscu. W fizyce nowe eksperymenty, takie jak LHC, AUGER, GLAST, LIGO * i wiele innych, zapewne zmienią naszą wiedzę w dziedzinie fizyki fundamentalnej i zakończą długi okres, w którym fizycy próbowali rozwijać teorię, zaniedbując dyscyplinę eksperymentalną. Prawdopo dobnie to, co odkryjemy, zaskoczy nas i nauczy pokory, później jednak nastąpi szybki postęp związany z formułowaniem nowych idei mających wyjaśnić owe zdumiewające dane. * LHC Wielki Zderzacz Hadronów w CERN pod Genewą; AUGER eksperyment prowa dzony przez Obserwatorium Pierre Auger w Argentynie największe obserwatorium pro mieni kosmicznych na świecie który wykazał, że aktywne jądra galaktyk są najbardziej prawdopodobnymi źródłami promieni kosmicznych najwyższych energii, jakie docierają na Ziemię; GLAST (Gamma ray Large Area Space Telescope) kosmiczne obserwatorium promieniowania gamma; LIGO Laserowe Inferometryczne Obserwatorium Fal Grawita cyjnych (przyp. tłum.).

9 CO NAPAWA NAS OPTYMIZMEM Jak mogę być optymistą, nie wiedząc, jaki kierunek obierze nauka? Właśnie o to chodzi. Istnieją dwa rodzaje optymizmu: optymizm ludzi, którzy sądzą, że znają przyszłość, oraz optymizm tych, którzy uważają, że przyszłość będzie bar dziej interesująca i choć niedoskonała wspanialsza, niż mogą sobie wyobra zić. Ja należę do tej drugiej grupy. Pierwszemu z tych dwóch rodzajów optymi zmu czasami towarzyszy przekonanie, że czas i zmiana to tylko złudzenia oraz że świat dąży do wiecznego, ponadczasowego stanu doskonałości. To optymizm fundamentalistów religijnych i ortodoksyjnych marksistów. Można go także do strzec w teoriach kosmologicznych, w których nasz ewoluujący Wszechświat jest tylko chwilowym zakłóceniem skądinąd trwałego stanu równowagi termicznej. Drugi rodzaj optymizmu przyświeca teoretykom ewolucyjnym, którzy uważają, że świat jest tak skomplikowany, iż najprostszym mechanizmem zdolnym do przewi dywania przyszłości życia i Kosmosu jest sam Wszechświat. Jeśli należymy do pierwszej grupy optymistów, to staramy się wznieść ponad zawiłości życia, aby odkryć coś wiecznego coś w rodzaju wyobrażenia Boga. Jeśli jesteśmy optymi stami drugiego typu, to pragniemy żyć i myśleć wewnątrz wiru życia dążymy do rozumienia i mądrości, ale nie mamy złudzeń co do transcendencji i kontroli.

10 Jesteśmy zdolni do wzajemnego zrozumienia REBECCA GOLDSTEIN Filozof i powieściopisarka; autorka książki Betraying Spinoza (Zdradzić Spinozę). stra polaryzacja ścierających się poglądów sieje spustoszenie we współ O czesnym świecie. Wydaje się, że dla wielu spośród nas najważniejszym z owych podziałów jest ten pomiędzy nauką, rozumem i logiką z jednej strony a sekciarstwem, wiarą i religią z drugiej. Mój optymizm opiera się na jednym z aspektów natury ludzkiej my, ludzie, jesteśmy zdolni do wzajemnego zrozumienia. Ewolucja zaopatrzyła nas w uproszczoną psycholo gię ludową, podobnie jak pozostawiła nam prostą ludową fizykę. Wszyscy mamy ewolucyjnie ukształtowaną świadomość faktu, że wchodzimy w interakcje z inny mi, którzy przejawiają postawy propozycjonalne: przekonania, pragnienia, żale, obawy i nadzieje całą gamę postaw. Jesteśmy także wyposażeni w umiejętności, które pozwalają nam rozpoznawać postawy propozycjonalne innych ludzi. Przynajmniej od lat czterdziestych ubiegłego wieku psychologowie społeczni badają naszą zdolność do przypisywania stanów psychicznych innym podmiotom. W jednym z pierwszych ważnych eksperymentów dotyczących tego zagadnienia (Heider i Simmel, 1944) niemal wszystkie osoby badane, którym pokazano krótki film przedstawiający poruszające się po ekranie figury geometryczne, przypisy wały owym figurom postawy propozycjonalne. Wyniki późniejszych badań po twierdziły słuszność poglądu, że nasza skłonność do przypisywania innym stanów psychicznych jest uniwersalna i niemal odruchowa krótko mówiąc, stanowi nie odłączny element natury ludzkiej. Nasza ludowa fizyka przekonania dotyczące czasu i przestrzeni, obiektów i sił może być poszerzana i pogłębiana, poprawiana i ulepszana za pomocą skomplikowanego przedsięwzięcia, które nazywamy nauką. Podobnie możemy rozwijać i ulepszać prymitywną psychologię ludową. Jesteśmy nawet w stanie zrozumieć tych, których postawy propozycjonalne istotnie różnią się od naszych. Zapewne nigdy się nie dowiemy, jak to jest być nietoperzem, ale Danielowi Den nettowi w zasadzie udało się zrozumieć, jak to jest być osobą wierzącą (żywić przekonanie, że życie ma sens tylko wtedy, gdy jest podporządkowane celowi większemu od siebie samego) albo ofiarą tak obezwładniającego lęku przed

11 REBECCA GOLDSTEIN śmiercią, że jedynym, co przynosi ulgę, staje się zaprzeczenie istnieniu moralno ści. Podobnie papież Benedykt XVI był w stanie zrozumieć postawy propozycjo nalne zwolennika naturalizmu, zdecydowanego ograniczyć ontologię do bytów wymaganych przez naukę z powodu nadrzędnego dążenia do tego, aby nigdy nie dać się nabrać i nie uwierzyć w coś, co nie jest prawdą, a co za tym idzie prze strzegającego najwyższych standardów gromadzenia i interpretacji dowodów em pirycznych (nie wszyscy ludzie przejawiający postawy propozycjonalne podziela ją pragnienie, aby nie dać się nabrać, co może zdumiewać wielu przedstawicieli społeczności naukowej). Oczywiście rozumienie postaw propozycjonalnych innej osoby nie jest rów noznaczne z ich popieraniem ani z gotowością do przyjęcia ich jako własnych chociaż, rzecz jasna, od czasu do czasu zdarza się coś takiego, na przykład wte dy, kiedy uczymy się od innych. Mimo to poznawanie propozycjonalnych postaw innych ludzi oraz sposobu, w jaki widzą oni świat, może być interesujące samo w sobie. Bywa również pożyteczne de facto często okazuje się niezbędne do przetrwania i osiągnięcia sukcesu rozrodczego. Uwodziciel niewiele wskóra bez przynajmniej podstawowej znajomości postaw propozycjonalnych tej, którą pró buje uwieść. Rozumienie punktu widzenia innych ludzi poszerza także krąg współczucia, sprzyjając rozprzestrzenianiu się postaw etycznych. Warto dodać, że w większości wypadków najskuteczniejszą metodą wpły wania na sposób myślenia innych ludzi jest zrozumienie ich aktualnego sposobu myślenia. Podobnie jak nauka udoskonala ludową fizykę, tak dysponujemy narzędziem, które rozwija proste kompetencje psychologii ludowej, przekształcając je w meto dy zdobywania złożonej wiedzy dotyczącej tego, jak to jest mieć postawy propo zycjonalne i struktury reprezentacyjne odmienne od naszych. Tym narzędziem jest sztuka narracyjna. Tym, co daje mi cień optymizmu w tej ponurej epoce niebez piecznych podziałów, jest gotowość współczesnych powieściopisarzy do poświę cania uwagi kwestiom, które stwarzają owe podziały. Podejmowane przez nich próby opracowania technik narracyjnych, które pozwalałyby w pełni oddać naturę takich rozbieżności, mogą się przyczynić do pogłębienia naszej wiedzy na temat przyczyn nierozwiązywalnych konfliktów zarówno prawdziwych, jak i wyimagi nowanych. Nigdy nie będziemy gatunkiem jednorodnym pod względem postaw. Ktoś, kto nade wszystko pragnie nie dać się nabrać nie uwierzyć w coś, co nie jest prawdą nie zmieni się w kogoś, komu zależy przede wszystkim na tym, żeby jego przekonania potwierdzały jego przynależność do danej społeczności (i na od wrót). Jednak dla obu tych osób znalezienie drogi do umysłu (i sposobu myślenia) drugiej strony będzie niezwykle pouczające. Istnieje nawet niewielka szansa na to, że któraś z tych dwóch osób zmieni się pod wpływem tego doświadczenia (chociaż nawrócenie nie jest jedyną miarą głębi pojmowania). Zatem źródła mojego opty mizmu tkwią w dziełach współczesnych powieściopisarzy, co prawdopodobnie oznacza, że tak naprawdę jestem wielką pesymistką.

12 Metapoznanie dla dzieci GARY F. MARCUS Dyrektor Centrum Badań nad Rozwojem Języka u Niemowląt na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork; autor książki The Birth of the Mind (Narodziny umysłu). ożemy wykorzystać odkrycia dokonane na gruncie kognitywistyki do M poprawienia jakości edukacji w Stanach Zjednoczonych oraz w in nych krajach. Żeby jednak to zrobić, musimy gruntownie przemyśleć sposób działania naszych szkół. Przynajmniej od czasów rewolucji przemysłowej kładzie się nacisk na uczenie się na pamięć. Szkoły na siłę karmią nasze dzieci niewielkimi porcjami wiedzy strzępami informacji, któ re uczniowie łatwo zapamiętują i szybko zapominają (przypomnijmy sobie słowa surowego nauczyciela, pana Gradgrinda bohatera powieści Charlesa Dickensa Ciężkie czasy: Potrzebuję jedynie faktów. Ucz tych chłopców i te dziewczęta tyl ko faktów. (...) szczepić fakty, a wyrywać z korzeniem wszystko inne należy *. Nie jestem pewny, czy wykuwanie stolic wszystkich pięćdziesięciu stanów ame rykańskich (czego nie zrobiłem, kiedy byłem w gimnazjum) kiedykolwiek przy nosiło dzieciom jakąś korzyść, ale w erze wyszukiwarek internetowych, takich jak Google, uczenie się na pamięć bez wątpienia jest w dużej mierze stratą czasu. Pięćdziesiąt lat rozwoju kognitywistyki dowiodło, że ludzie nie są szczegól nie dobrzy w zapamiętywaniu faktów, ale także pokazało, iż jako gatunek mamy ważniejsze sprawy do załatwienia. Hamlet mógł się zachwycać, że człowiek jest wielki przez rozum i niewyczerpany w swych zdolnościach, ale psychologo wie eksperymentalni Daniel Kahneman i nieżyjący już Amos Tversky dowiedli, że tak naprawdę ludzie nie są mistrzami rozumowania, a co za tym idzie łatwo ich oszukać. Przeciętny człowiek ma mizerne pojęcie o logice, bezrefleksyjnie wierzy w większość tego, co słyszy, i często jest zbyt pewny słuszności swoich poglądów. Łatwo dajemy się zwieść jaskrawym przykładom i mamy skłonność do zauważania informacji, które potwierdzają nasze teorie, oraz do zapominania * Dickens, 2000, tłum. Apollo Korzeniowski, s. 5 (Dickens, C. [2000]. Ciężkie czasy na te czasy. Gdańsk: Tower Press).

13 GARY F. MARCUS lub ignorowania tych, które są z nimi sprzeczne. Kiedy wracam pamięcią do szko ły średniej, nie przypominam sobie ani jednej lekcji poświęconej nieformalnym argumentom, wychwytywaniu błędów logicznych czy interpretowaniu danych statystycznych. Dopiero na studiach ktoś wyjaśnił mi zależność między związ kiem przyczynowym a korelacją. W erze internetu nasz problem nie polega na tym, że dzieci nie potrafią znaleźć informacji, lecz na tym, że nie umieją ich inter pretować. Tym, czego potrzebują nasze dzieci, nie jest masa informacji, które można łatwo znaleźć za pomocą wyszukiwarki Google, ale zbiór narzędzi intelektual nych umożliwiających poprawną analizę tego, co usłyszą lub przeczytają. Jak mó wi stare porzekadło, lepiej dać człowiekowi wędkę niż rybę. Dzisiejsze szkoły da ją dzieciom rybę, nie ucząc ich, jak mogłyby same ją złowić. Jak można nauczyć dzieci wędkowania? Zacząłbym od przedmiotu doty czącego tego, co kognitywiści nazywają metapoznaniem wiedzy o procesach poznawczych. Moglibyśmy nadać takiemu kursowi tytuł Umysł ludzki pod ręcznik użytkownika i wprowadzić go, dajmy na to, w pierwszej klasie gimna zjum. Pokazałbym uczniom strukturę umysłu jego mocne i słabe strony. Przede wszystkim jednak uczyłbym ich, jak radzić sobie z ograniczeniami, analizować informacje w bardziej wyważony sposób, wychwytywać błędy w rozumowaniu i dokonywać wyborów w sposób służący długofalowym celom. Nikt nie uczył mnie tego wszystkiego w gimnazjum (ani nawet w szkole średniej), ale nie ma powodu, żeby dzisiejsze dzieci nie przyswajały sobie tej wiedzy. Wierzę, że za pewien czas będą to robić.

14 Przyszłość kojarzenia się w pary DAVID BUSS Profesor psychologii na Uniwersytecie Stanu Teksas w Austin; autor książki Morderca za ścianą. ażdy z nas wywodzi się z długiej, nieprzerwanej linii przodków, któ K rzy z powodzeniem kojarzyli się w pary. Wszyscy oni znaleźli miłość, a przynajmniej przelotny romans. Ukształtowana ewolucyjnie motywa cja do kojarzenia się w pary jest tak silna, że pozwala nam pokonywać zniechęcające przeszkody. Pierwszy problem wiąże się z określeniem priorytetów z odstąpieniem od niektórych spośród sprzecznych celów i prefe rencji, aby osiągnąć inne. Na kolejnym etapie musimy przesiać setki możliwości, aby ograniczyć swoje poszukiwania do tych, które znajdują się w naszym zasięgu. Atrakcyjni partnerzy na ogół są otoczeni przez zdeterminowanych rywali, co wy wołuje zaciekłą konkurencję. Złożone, misterne taktyki uwodzenia muszą się okazać skuteczne w otwieraniu umysłów i zmiękczaniu serc. Kiedy pokonamy już wszystkie te pola minowe, nie możemy liczyć nawet na chwilę wytchnienia. Mię dzy partnerami wybuchają konflikty na tle seksualnym, w wielu wypadkach niwe cząc długie miesiące, a nawet lata wysiłków. Wokół czają się złodzieje partnerów, gotowi w każdej chwili odebrać nam ukochaną osobę. Niewierność sprawia, że cenne zasoby trafiają do intruzów, a rodziny się roz padają. Zdrada szerzy się wszędzie dokoła, odtrąceni kochankowie szaleją z wście kłości, liczba rozwodów rośnie. We współczesnym świecie owa lista wydłuża się o nowe problemy od oszukiwania potencjalnych partnerów w internetowych serwisach randkowych po konflikty kulturowe w związkach międzykontynental nych. Jednak pomimo wszystkich tych przeszkód pradawnych i całkiem no wych jestem optymistą co do tego, że w kolejnych pokoleniach ludzie będą od nosić wspaniałe sukcesy w kojarzeniu się w pary.

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Jak pracować ze zdolnymi?

Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców Marcin Braun, Maria Mach Poradnik dla nauczycieli i rodziców Marcin Braun Maria Mach Warszawa, 2012 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

Zwycięstwo. motywacji. Raport specjalny Harvard Business Review Polska

Zwycięstwo. motywacji. Raport specjalny Harvard Business Review Polska Zwycięstwo motywacji Raport specjalny Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo! Z radością przekazuję Państwu raport specjalny Harvard Business Review Polska Zwycięstwo motywacji. W biznesie jak

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

Francis Fukuyama. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przekład Bartłomiej Pietrzyk

Francis Fukuyama. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przekład Bartłomiej Pietrzyk Francis Fukuyama Koniec człowieka Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej Przekład Bartłomiej Pietrzyk Wydawnictwo Znak Kraków 2004 Tytuł oryginału Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Ludwig von Mises. Tytuł oryginału: Human Action. A Treatise on Economics. Tłumaczenie: Witold Falkowski

Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Ludwig von Mises. Tytuł oryginału: Human Action. A Treatise on Economics. Tłumaczenie: Witold Falkowski Traktat o ekonomii Ludwig von Mises Tytuł oryginału: Human Action. A Treatise on Economics Tłumaczenie: Witold Falkowski Redakcja naukowa: dr Krzysztof Kostro Przekład przejrzał: prof. Witold Kwaśnicki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przyszła ewolucja człowieka

Przyszła ewolucja człowieka John Glad Przyszła ewolucja człowieka Eugenika w dwudziestym pierwszym wieku przedmowa Gerhard Meisenberg przekład Izolda Lisowska 2007 John Glad PRZYSZŁA EWOLUCJA CZŁOWIEKA Eugenika w dwudziestym pierwszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego.

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Gdy urządzenie pomimo Twoich wszelkich starań nie działa, sięgnij po instrukcję obsługi Tak widzę świat marketingu. Ten biznes jest robiony w większości

Bardziej szczegółowo

Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż?

Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż? Rewolucja wolnego oprogramowania Przedmowa - tradycja na sprzedaż? W październiku 2002 roku tuż przed moim pierwszym dłuższym pobytem w Polsce zadzwoniłem do profesora Bernarda Langa guru francuskich informatyków,

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ SAMEGO SIEBIE. Rozdział I

ODKRYJ SAMEGO SIEBIE. Rozdział I PROLOG Rozdział I ODKRYJ SAMEGO SIEBIE N ale ymy do niezwyk³ego gatunku ukszta³towanego w trwaj¹cej 15 miliardów lat ewolucji wszechœwiata, który tworz¹c coraz bardziej z³o one struktury: atomy, cz¹steczki,

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera

Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera Materiały szkoleniowe cz. 2 Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości - innowacje w szkoleniach Jac Jakubowski Wierzyć w siebie w dzisiejszym biznesie

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH. Czcigodny Henepola Gunaratana. (c) 1990. tłumaczyła INDYGO

MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH. Czcigodny Henepola Gunaratana. (c) 1990. tłumaczyła INDYGO MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH Czcigodny Henepola Gunaratana (c) 1990 tłumaczyła INDYGO (c) 2004 Copyright 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencja na kopiowanie Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009)

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009) Awangarda w Edukacji Magazyn o Edukacji w przyszłości. Przyszłości, która zaczyna się już jutro Dwumiesięcznik - Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji Redaktor naczelna: Małgorzata Taraszkiewicz

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Robert Kiyosaki MĄDRE BOGATE DZIECKO

Robert Kiyosaki MĄDRE BOGATE DZIECKO Robert Kiyosaki MĄDRE BOGATE DZIECKO Bogaty ojciec, Biedny ojciec - bestseller na listach: New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Business Week, Amazon.com, brytyjska i niemiecka witrynaamazon.com,

Bardziej szczegółowo