Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)"

Transkrypt

1 Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)

2 Spis treści Preambuła Rozdział I : Przedmiot, zakres stosowania, wypowiedzenie, zmiany Umowy, wykluczenie strony Umowy Art. 1 : Przedmiot Art. 2 : Zakres stosowania Art. 3 : Wypowiedzenie Art. 4 : Zmiany Umowy Art. 5 : Wykluczenie strony Umowy Art. 6 : pozostaje wolny Rozdział II: Obowiązki i prawa posiadacza Art. 7 : Techniczne dopuszczenie i utrzymanie wagonów Art. 8 : Napisy na wagonach. Identyfikacja wagonów Art. 9 : Prawo dostępu posiadacza Rozdział III : Obowiązki i prawa KPP Art. 10 : Przyjęcie wagonów Art. 11 : Odmowa przyjęcia wagonów Art. 12 : Postępowanie z wagonami Art. 13 : Termin przewozu wagonów i odpowiedzialność Art. 14 : Dyspozycja wagonów próżnych Art. 15 : Informacje dla posiadacza Art. 16 : Przekazanie wagonów osobie trzeciej Art. 17 : Przyjęcie wagonów osoby trzeciej Rozdział IV : Stwierdzenie i postępowanie z wagonami uszkodzonymi pod pieczą KPP Art. 18 : Stwierdzenie uszkodzenia Art. 19 : Postępowanie w przypadku uszkodzenia Art. 20 : Postępowanie z wagonami zaginionymi i zaginionymi luźnymi częściami Art. 21 : Postępowanie z wózkami Rozdział V : Odpowiedzialność w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia wagonu Art. 22 : Odpowiedzialność KPP użytkującego Art. 23 : Wysokość odszkodowania Art. 24 : Odpowiedzialność poprzedniego użytkownika Art. 25 : Obowiązek minimalizacji szkód Art. 26 : Regulacja szkód Rozdział VI : Odpowiedzialność przy szkodach spowodowanych przez wagon Art. 27 : Zasada odpowiedzialności

3 Rozdział VII : Odpowiedzialność pracowników i innych osób Art. 28 : Zasada odpowiedzialności Rozdział VIII : Pozostałe postanowienia Art. 29 : Wytyczne ładowania Art. 30 : Rozliczenia i płatności Art. 31 : Obowiązek pokrycia szkody Art. 32 : Właściwość sądu Art. 33 : Przedawnienie Art. 34 : Języki Art. 35 : Wejście w życie Załączniki Załącznik 1 : Wykaz uczestniczących posiadaczy wagonów i KPP Załącznik 2 : Definicje Załącznik 3 : List wagonowy Załącznik 4 : Protokół uszkodzenia wagonu (TA) Załącznik 5 : Bieżąca (aktualna) wartość wagonu: metoda obliczeniowa Załącznik 6 : Odszkodowania z tytułu utraty korzyści Załącznik 7 : Części zamienne Załącznik 8 : Regulamin stosowania i zmian AVV Załącznik 9 : Warunki rewizji technicznej dla przejścia (wydawany oddzielnie) Załącznik 10: Utrzymanie korygujące i prewencyjne Załącznik 11: Napisy i znaki na wagonach (wydawany oddzielnie) Załącznik 12: Katalog uszkodzeń wagonów towarowych

4 Preambuła Użytkowanie wagonów towarowych jako środka transportowego przez Kolejowe Przedsiębiorstwa Przewozowe (KPP)*, wymaga ustanowienia umownych warunków użytkowania, które ustalają prawa i obowiązki stron umowy. Celem zwiększenia efektywności i konkurencyjności towarowego transportu kolejowego, wymienieni w Załączniku 1 posiadacze* i KPP uzgadniają stosowanie postanowień niniejszej Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV). W niniejszym tekście znak * wskazuje na Załącznik 2 Definicje

5 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA, WYPOWIEDZENIE, ZMIANY UMOWY, WYKLUCZENIE STRONY Artykuł 1 : Przedmiot umowy 1.1. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami reguluje warunki oddania wagonów towarowych w użytkowanie przez KPP, jako środka transportu w krajowej i międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej zgodnie z obszarem stosowania obowiązującego COTIF. Warunki handlowe użytkowania wagonów nie są przedmiotem niniejszej Umowy. 1.2 Postanowienia niniejszej Umowy obowiązują w stosunkach pomiędzy posiadaczami* wagonów a KPP* jako użytkownikami wagonów. 1.3 Użytkowanie obejmuje przebieg ładowny i próżny, jak również przypadki, kiedy wagon znajduje się pod pieczą jednego z KPP stron umowy. 1.4 Użycie i nadzór trwa od chwili przyjęcia wagonów przez KPP do chwili przekazaniu wagonów posiadaczowi lub innemu uprawnionemu, na przykład innemu KPP, będącemu stroną umowy, odbiorcy przedmiotowego ładunku, bądź upoważnionemu do odebrania wagonu właścicielowi bocznicy. Artykuł 2 : Zakres stosowania 2.1 W kolejowej komunikacji międzynarodowej umowa ma pierwszeństwo przed Ujednoliconymi Przepisami Prawnymi CUV (Zał. D do COTIF 1999), a w komunikacji krajowej przed mającymi ewentualnie zastosowanie przepisami krajowymi, o ile jest to w danym przypadku dozwolone. 2.2 Przystąpienie staje się skuteczne z pierwszym dniem kolejnego kwartału, jeżeli deklaracja przystąpienia wpłynęła do Biura AVV co najmniej 1 miesiąc wcześniej. 2.3 Postanowienia niniejszej wielostronnej Umowy obowiązują strony, o ile nie zawarły one innych umów wzajemnych. 2.4 Biuro AVV publikuje listę stron Umowy i aktualizuje ją co każde 3 miesiące na dzień 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października. Artykuł 3 : Wypowiedzenie 3.1 Każda ze stron Umowy może wypowiedzieć swój udział w Umowie w drodze pisemnego oświadczenia przekazanego do Biura AVV w terminie, co najmniej 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego. Biuro AVV informuje strony Umowy o nadesłanym wypowiedzeniu i dacie jego wejścia w życie w publikowanej w okresach kwartalnych liście według Art Ponadto każda ze stron Umowy, głosująca przeciwko proponowanym modyfikacjom Umowy, może wypowiedzieć swój udział w Umowie z dniem wejścia w życie zmian, w

6 drodze pisemnego oświadczenia przekazanego do Biura AVV w ciągu 6 tygodni od przyjęcia zmian przez większość stron Umowy Artykuł 4 : Zmiany Umowy W celu dokonywania zmian w AVV strony niniejszej Umowy ustanawiają Regulamin (Załącznik 8). Biuro AVV posiada zadania o charakterze redakcyjnym i koordynacyjnym w odniesieniu do zmian Umowy AVV. Artykuł 5 : Jeżeli jedna ze stron Umowy - mimo ponaglenia do zapłaty - zalega dłużej niż 6 miesięcy z opłatą przypadających na nią zgodnie z Złącznikiem 8, Rozdział I, pkt 12 opłat i kosztów prowadzenia Biura AVV w kwocie większej niż 100 EUR i po ponownym ponagleniu nie wyrównuje zaległej kwoty w ciągu 2 miesięcy od wysłania tego ponaglenia, to jej wykluczenie z kręgu stron Umowy podawane jest do wiadomości w kwartalnym wykazie według Art Przez to jest ona osobą trzecią w rozumieniu Art. 16 i Art. 17. Artykuł 6 : - pozostaje wolny

7 ROZDZIAŁ II OBOWIĄZKI I PRAWA POSIADACZY Artykuł 7 : Techniczne dopuszczenie i utrzymanie wagonów 7.1 Obowiązkiem posiadacza jest, aby jego wagony posiadały dopuszczenie technicznie * zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi, a w trakcie ich eksploatacji dopuszczenie to nie utraciło mocy. 7.2 Posiadacz jest zobowiązany dostarczyć na żądanie KPP użytkującego dowód, że utrzymanie jego wagonów odpowiada obowiązującym przepisom. Dla celów niniejszej Umowy oraz wobec pozostałych partnerów Umowy posiadacz wagonu jest uznawany jako podmiot właściwy dla utrzymania wagonu i ponosi za to odpowiedzialność. 7.3 Posiadacz upoważnia KPP do przeprowadzenia wszystkich koniecznych kontroli swoich wagonów, a w szczególności tych przewidzianych w Załączniku 9. Artykuł 8 : Napisy na wagonach. Identyfikacja wagonów Nie naruszając obowiązujących przepisów wagony oznakowane są napisami zawierającymi następujące informacje: - dane posiadacza; - napisy i znaki na wagonach towarowych zgodnie z Załącznikiem 11; - ewentualnie stacja macierzysta albo geograficzna strefa macierzysta *; Artykuł 9 : Prawo dostępu posiadacza 9.1 Posiadaczowi przysługuje prawo dostępu do swoich wagonów. Posiadacz może występować poprzez osoby trzecie, które są przez niego autoryzowane. W przypadku wątpliwości, zalecenia posiadacza powinny być nadrzędnymi w stosunku do zaleceń osoby podającej się jako autoryzowaną. 9.2 Posiadacz jest uprawniony do udzielania KPP instrukcji, co do użytkowania swoich wagonów, z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 9.3 Posiadacz udziela KPP w odpowiednim czasie wskazań niezbędnych do przewozu wagonów próżnych. 9.4 Istnieje obowiązek wykonania żądania posiadacza, w sprawie nie przekazywania jego wagonów określonym KPP, które uczestniczą w Umowie, lub innym KPP.

8 ROZDZIAŁ III OBOWIĄZKI I PRAWA KPP Artykuł 10 : Przyjęcie wagonów Z zastrzeżeniem, że posiadacz przestrzega swoich obowiązków zgodnie z Rozdziałem II, KPP przyjmują wagony w ramach swojej oferty handlowej*. Artykuł 11 : Odmowa przyjęcia wagonów KPP może odmówić przyjęcia wagonów w przypadku: - zakazu przyjęcia wydanego przez właściwy organ, - czasowego braku możliwości przyjęcia przez KPP, spowodowanego względami eksploatacyjnymi, - okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od KPP, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, uniemożliwiających w okresie przejściowym ich przyjęcie, - stanu wagonów niezgodnego z przepisami technicznymi i dotyczącymi utrzymania oraz obowiązującymi wytycznymi ładowania. KPP nie może odmówić przyjęcia wagonów własnych, jeżeli są one próżne i zdolne do biegu. Artykuł 12 : Postępowanie z wagonami Obowiązkiem każdego KPP jest umiejętne i z należytą dbałością obchodzenie się z wagonami oraz przeprowadzanie przepisowych kontroli zgodnie z Załącznikiem 9. W szczególności obejmuje ono wykonywanie kontroli bezpieczeństwa przy wszystkich wagonach - niezależnie od ich statusu własności - w takim samym zakresie, w jakim przeprowadza je dla własnych wagonów. Koszty tych standardowych kontroli nie obciążają osobno posiadacza. Artykuł 13 : Termin przewozu wagonów i odpowiedzialność 13.1 Terminy przewozów wagonów ładownych zależą od terminu dostawy przewożonego ładunku. Terminy przewozu wagonów próżnych są przedmiotem odrębnej umowy. W przypadku braku odnośnej umowy obowiązują terminy z Artykułu 16 CIM dla przesyłek wagonowych Użytkujące KPP nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia terminów, jeżeli spowodowane one są: - winą posiadacza, - zleceniem posiadacza, które udzielone zostało nie z winy użytkującego KPP, - usterką wagonu lub ładunku, - okolicznościami, których KPP użytkujące nie mogło uniknąć, i których następstwom nie mogło zapobiec, - zasadną odmową przyjęcia wagonu lub przesyłki zgodnie z Artykułem W przypadku przekroczenia tych terminów posiadacz może żądać od odpowiadającego za nie KPP rekompensaty z tytułu utraty korzyści. O ile nie ustalono inaczej, wysokość

9 odszkodowania z tytułu utraty korzyści przyjmuje się według Załącznika 6. Odszkodowanie to wraz z odszkodowaniem za uszkodzenie według Art nie może przekraczać kwoty, którą musiałaby być poniesiona w przypadku zaginięcia wagonu. Odszkodowanie zalicza się na poczet odszkodowań uznanych z tytułu zaginięcia zgodnie z artykułami 20.3 lub Artykuł 14 : Dyspozycja wagonów próżnych 14.1 KPP wykonuje w ramach swojej oferty handlowej wskazania posiadacza o przewozie próżnych wagonów Przewóz próżnego wagonu odbywa się za listem wagonowym * (patrz Zał. 3). Zasady użycia listu wagonowego ujęte są w instrukcji dla listu wagonowego CUV (GLW-CUV), wydanej przez Międzynarodowy Komitet Transportowy (CIT) Jeżeli posiadacz nie udzieli KPP wskazówek najpóźniej przy przyjęciu zwracanego po rozładunku wagonu, to KPP zobowiązane jest zwrócić wagon do jego stacji macierzystej lub do jego geograficznej strefy macierzystej lub innej wcześniej umówionej stacji. Artykuł 15 : Informacje dla posiadacza 15.1 Użytkujące KPP dostarcza posiadaczowi informacje niezbędne do eksploatacji i bieżącego utrzymania wagonów KPP dostarczają posiadaczom, których wagony użytkują, w ramach własnego systemu eksploatacyjnego i informatycznego, informacje o rzeczywistym przebiegu wagonów. Artykuł 16 : Przekazanie wagonów osobie trzeciej KPP, które bez zgody posiadacza, przekazało do dyspozycji wagon osobie trzeciej, odpowiada przed posiadaczem za powstałe z tego tytułu szkody. Odpowiedzialność osoby trzeciej pozostaje nie naruszona. Artykuł 17 : Przyjęcie wagonów od posiadacza nie będącego stroną AVV Umowa ta jest ważna również dla wagonów, które należą do posiadaczy nie uczestniczących w AVV, a które zostały przyjęte przez jedne z KPP uczestników. W przypadku tym KPP, które przyjęło wagon, występuje wobec innych stron Umowy, jako posiadacz tego wagonu.

10 ROZDZIAŁ IV STWIERDZENIE USZKODZENIA I POSTĘPOWANIE Z WAGONAMI USZKODZONYMI Artykuł 18 : Stwierdzenie uszkodzenia 18.1 KPP, które wykryje, domniemywa powstanie uszkodzenia lub zaginięcia, lub któremu posiadacz zgłosił uszkodzenie określonego wagonu bądź jego opisanych na wagonie luźnych części, musi niezwłocznie sporządzić protokół o uszkodzeniu (Załącznik 4), jeżeli to możliwe w obecności posiadacza, z określeniem rodzaju uszkodzenia lub zaginięcia ze wskazaniem w miarę możliwości przyczyny oraz czasem ich powstania Jeżeli wagon, pomimo uszkodzenia lub utraty części, może być w dalszym ciągu użytkowany, to obecność posiadacza przy tych oględzinach nie jest niezbędna Posiadaczowi przekazuje się niezwłocznie kopię protokółu o uszkodzeniu Jeżeli posiadacz nie uznaje ustaleń protokółu o uszkodzeniu, może on zażądać stwierdzenie rodzaju, przyczyny i zakresu uszkodzenia przez eksperta, którego ustanawiają strony umowy lub Sąd. Postępowanie prowadzi się według prawa kraju, w którym nastąpiło ujawnienie szkody Jeżeli z powodu uszkodzenia lub utraty części wagon, nie może być dalej przewożony lub użytkowany, KPP przekazuje niezwłocznie posiadaczowi, co najmniej następujące dane: - numer wagonu, - status wagonu, (ładowny /próżny) - datę i miejsce wyłączenia, - przyczynę wyłączenia, - dane o komórce prowadzącej sprawę, - przewidywany czas nieprzydatności do użytkowania (do 6 dni lub powyżej 6 dni roboczych). Artykuł 19 : Postępowanie w przypadku uszkodzenia 19.1 KPP podejmuje działania w celu przywrócenia wagonowi zdolność do biegu według postanowień Załącznika 10. Jeżeli koszty naprawy przekraczają kwotę 750 EUR, to wymagana jest wcześniejsza zgoda posiadacza, za wyjątkiem wymiany wstawek klocków hamulcowych. Jeżeli posiadacz nie zajmie stanowiska w ciągu 2-ch dni roboczych (z wyłączeniem sobót) naprawa jest wykonywana Jeżeli koszty naprawy przekraczają wysokość odszkodowania obliczoną zgodnie z Załącznikiem 5, przyjmuje się, że brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla jego naprawy Jeżeli uszkodzenia nie wpływają na zdatność wagonu do biegu, ale utrudniają jego użytkowanie, KPP może wykonać bez zgody posiadacza prace niezbędne dla przywrócenia pełnej handlowej sprawności użytkowej, do maksymalnej wysokości 750 EUR. Na podstawie umowy z posiadaczem KPP może być upoważnione do wykonywania dodatkowych prac.

11 19.4 Po zakończeniu prac naprawczych, i o ile posiadacz nie udzielił szczególnych wskazówek, KPP przesyła wagon do wcześniej przewidzianej stacji przeznaczenia We wszystkich przypadkach, w których KPP stosując postanowienia Załącznika 10 samo przeprowadza naprawy lub zleca ich przeprowadzenie, musi ono to czynić z należytą starannością, a w szczególności wykonywać je w koncesjonowanych warsztatach i wykorzystywać dopuszczone materiały. KPP musi poinformować posiadacza o zakresie przeprowadzonych prac Zasady gospodarki częściami zamiennymi są uregulowane w Załączniku Obciążenie kosztami następuje według zasad przewidzianych w Rozdziale V. Artykuł 20 : Postępowanie z wagonami zaginionymi i zaginionymi luźnymi częściami 20.1 Wagon uważany jest za zaginiony, jeżeli posiadacz zażądał od KPP, któremu przekazał on wagon do dyspozycji jako środek transportu, zbadania sprawy, i któremu w ciągu 3 miesięcy po nadejściu jego żądania, wagon nie został postawiony do dyspozycji, lub kiedy nie otrzymał on żadnej informacji o miejscu pobytu wagonu. Termin ten przedłuża się o czas trwania postoju wagonu, który jest wynikiem okoliczności lub uszkodzenia, za które KPP nie ponosi odpowiedzialności Luźna część wagonowa opisana na wagonie uważana jest za zaginioną, jeżeli nie została zwrócona wraz z wagonem Jeżeli KPP ponosi odpowiedzialność, to płaci posiadaczowi: - za zaginiony wagon odszkodowanie, które oblicza się według Załącznika 5, - za zaginione luźne części odszkodowanie w wysokości odpowiadającej ich wartości Posiadacz może pisemnie zażądać po otrzymaniu odszkodowania, aby go poinformowano, kiedy wagon (lub luźna część) zostaną odnalezione. W tym przypadku posiadacz może w czasie 6 m-cy od poinformowania zażądać przekazania wagonu (lub jego części luźnych) za zwrotem odszkodowania. Czas pomiędzy zapłatą odszkodowania z tytułu zaginięcia wagonu i jego odzyskaniem przez posiadacza nie daje prawa do odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. Artykuł 21 : Postępowanie z wózkami W takim samym zakresie postanowienia tego rozdziału stosuje się również dla wózków wagonowych.

12 ROZDZIAŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA LUB USZKODZENIA WAGONU Artykuł 22 : Odpowiedzialność użytkującego KPP 22.1 KPP, pod którego pieczą znajduje się wagon, odpowiada przed posiadaczem za szkody powstałe z powodu zaginięcia lub uszkodzenia wagonu lub jego części, o ile nie udowodni ono, że szkoda nie powstała z jego winy Wina KPP nie zachodzi w szczególności wtedy, gdy udowodni ono, że występuje jedna z poniższych przyczyn: - okoliczności, których KPP nie mogło uniknąć, i których następstwom nie mogło zapobiec, - wina osoby trzeciej, - niewłaściwe utrzymanie przez posiadacza, jeżeli KPP udowodni, że wagon był eksploatowany i nadzorowany prawidłowo, - wina posiadacza. Przy współwinie KPP szkoda obciąża odpowiedzialnych proporcjonalnie do ich udziału w powstaniu szkody. Posiadacz nie może się powoływać na ukryte wady swojego wagonu, aby udowodnić, że nie ponosi on winy za uszkodzenie KPP nie odpowiada za: - zaginięcie lub uszkodzenia luźnych części wagonowych, które nie zostały opisane na obu bocznych ścianach wagonu, - za zaginięcie lub uszkodzenie akcesoriów (przewody napełniające, narzędzia, itp. o ile wina nie zostanie mu udowodniona Dla ułatwienia likwidacji szkód i w celu uwzględnienia wymogów związanych z normalnym zużyciem wagonów towarowych, jakości ich utrzymania i użytkowania przez osoby trzecie, będzie stosowany katalog uszkodzeń według Załącznika 12 jak następuje: - uszkodzenia przypisane posiadaczowi, będą obciążały posiadacza; niezależnie od tego posiadacz ma prawo przy uszkodzeniach przekraczających kwotę 750 EUR wnosić roszczenie w stosunku do KPP, jeżeli może on udowodnić KPP winę za powstanie szkody, - uszkodzenia przypisane KPP, nie przekraczające 750 EUR, będą obciążały KPP użytkujące, - uszkodzenia przypisane KPP, przekraczające 750 EUR będą likwidowane według Art Artykuł 23: Wysokość odszkodowania 23.1 W przypadku zaginięcia wagonu lub jego luźnych części wysokość odszkodowania oblicza się według Załącznika Przy uszkodzeniu wagonu lub jego części odszkodowanie jest ograniczone do

13 wysokości kosztów naprawy. Rekompensatę z tytułu utraconych korzyści przyznaje się według art Jeżeli w celu wykonania prac naprawczych od posiadacza żądane są części zamienne, utrata korzyści nie jest naliczana od dnia żądania do dnia dostarczenia części. Odszkodowanie nie może przekraczać kwoty, która byłaby do zapłacenia w przypadku zaginięcia. Artykuł 24: Odpowiedzialność poprzedniego użytkownika 24.1 Jeżeli KPP, pod którego pieczą znajduje się wagon, jest zwolnione od odpowiedzialności, to za uszkodzenie jak również za zaginięcie lub uszkodzenie części wagonu zgodnie z Art. 22 odpowiada wobec posiadacza każdy poprzedni użytkownik w ramach ostatniego jeszcze nie zakończonego obiegu (bieg ładowny i próżny), jeżeli kolejne w obiegu KPP mogą się zgodnie z Art. 22 uwolnić od odpowiedzialności Wcześniejszy poprzedni użytkownik występujący poza ostatnim obiegiem odpowiada przed posiadaczem tylko wtedy, gdy posiadacz udowodni mu spowodowanie uszkodzenia, a on nie może się uwolnić od odpowiedzialności według Art. 22. Artykuł 25 : Obowiązek minimalizacji szkód Przy postępowaniu w przypadku uszkodzeń wagonów strony Umowy będą uwzględniać ogólne zasady obowiązku minimalizacji szkód. Artykuł 26 : Regulacja szkód KPP użytkujące lub warsztat naprawiający, jako działający na jego zlecenie, wystawia posiadaczowi fakturę za naprawę bieżącą wagonu, za wyjątkiem kosztów, za które KPP użytkujące odpowiada według Art. 22. Jeżeli za szkody odpowiada poprzedni użytkownik, to posiadacz przesyła mu fakturę w wysokości kosztów naprawy, za które KPP użytkujące lub warsztat wystawił fakturę. Posiadacz może zgodnie z Art. 13 zażądać rekompensaty z tytułu utraty korzyści.

14 ROZDZIAŁ VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WAGON Artykuł 27 : Zasada odpowiedzialności 27.1 Posiadacz lub będący stroną niniejszej Umowie poprzedni użytkownik wagonu odpowiada za szkody spowodowane przez wagon, o ile szkoda powstała z jego winy. Winny spowodowania szkody uwalnia użytkujące KPP od roszczeń osób trzecich, jeżeli nie ponosi ono winy W przypadku częściowej winy użytkującego KPP w powstaniu szkody, odpowiedzialni będą likwidować szkodę proporcjonalnie do ich udziału w powstaniu szkody Jeżeli za szkodę odpowiedzialność ponosi osoba trzecia samodzielnie lub częściowo, to strony, przy likwidacji szkody w pierwszej kolejności uwzględniają odpowiedzialność osoby trzeciej Celem uproszczenia i przyspieszenia postępowania KPP użytkujące może skorzystać z zasady małej szkody i określić w swoich ogólnych warunkach handlowych pewną kwotę 1 za każde zdarzenie wywołujące szkodę, do wysokości której rezygnuje ono z dochodzenia roszczeń względem posiadacza lub poprzedniego użytkownika, nawet jeżeli odpowiada on za powstanie szkody. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona przez posiadacza lub poprzedniego użytkownika w wyniku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania KPP może objąć posiadaczy swoim obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej Jeśli odpowiedzialność posiadacza nie zostanie pokryta w ramach Art i 27.5, posiadacz jest zobowiązany udowodnić posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego. 1 ) Zaleca się KPP ustalenie tej kwoty na EUR.

15 ROZDZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW I OSÓB Artykuł 28 : Zasada odpowiedzialności Strony Umowy ponoszą odpowiedzialność za swoich pracowników i za inne osoby, z których usług korzystają przy realizacji Umowy, o ile pracownicy ci lub inne osoby współdziałały w wykonaniu określonych czynności. ROZDZIAŁ VIII POZOSTAŁE USTALENIA Art. 29 : Wytyczne ładowania KPP są zobowiązane dołożyć starań w celu zapewnienia przestrzegania przez dokonujących załadunku obowiązujących Wytycznych ładowania UIC. Art. 30 : Rozliczenia i płatności Dla wszystkich rozliczeń i płatności stosuje się jako jednostkę płatniczą walutę EURO (kod ISO: EUR) Artykuł 31 : Obowiązek pokrycia szkody Jeżeli jedna ze stron umowy dokona ze swojej winy naruszenia obowiązków wynikających z Umowy, jest ona zobowiązana do zrekompensowania poszkodowanej stronie Umowy bezpośrednio wyrządzonej szkody. Artykuł 32: Właściwość sądu Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, właściwe są sądy dla siedziby pozwanego. Art. 33 : Przedawnienie 33.1 Roszczenia według Rozdziału III przedawniają się z upływem roku. Roszczenia według Rozdziału V i VI przedawniają się po trzech latach Okres przedawnienia liczy się - dla roszczeń według Rozdziału III od dnia, w którym upływa uzgodniony lub obliczony odpowiednio do CIM termin, - dla roszczeń według Rozdziału V od dnia stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia lub od dnia, w którym posiadający prawo do wagonu lub części wagonu może je traktować jako zaginione zgodnie z Art. 20: - dla roszczeń według Rozdziału VI od dnia powstania szkody.

16 Artykuł 34 : Niniejsza Umowa sporządzona jest w językach niemieckim, angielskim i francuskim, przy czym każda wersja ma taką samą moc prawną. Artykuł 35 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem

17 ZAŁĄCZNIK 1 Do Ogólnej umowy u użytkowaniu wagonów towarowych WYKAZ UCZESTNICZĄCYCH POSIADACZY WAGONÓW I KPP Załącznik musi zawierać następujące dane: - siedziba firmy, - nazwa firmy, - posiadacz lub KPP. Wykaz adresów w jakimś innym dokumencie, jako aneks (adres pocztowy, , i / lub numer faksu).

18 ZAŁĄCZNIK 2 Do Ogólnej umowy u użytkowaniu wagonów towarowych DEFINICJE Oferta handlowa Zbiór wszystkich działań i warunków, które są przez KPP oferowane posiadaczowi i innym KPP, szczególnie obsługiwane relacje, akceptowalne w pociągach rodzaje ładunków, oferowane rodzaje przewozu i ceny dostarczanych usług. Kompetentna komórka krajowa Urząd narodowy, którego kompetencji podlega dopuszczenie techniczne według obowiązujących ustaw i przepisów odnośnego państwa Stacja macierzysta; geograficzna strefa macierzysta Stacja macierzysta - wyznaczona stacja, która jest naniesiona na wagonie, do której należy zwrócić wagon próżny, jeżeli posiadacz nie udzielił żadnych wskazówek. Geograficzna strefa - obejmuje wiele stacji w określonym regionie. Wagon próżny macierzysta należy zwrócić do jednej ze stacji tego regionu, jeżeli posiadacz nie udzielił żadnych wskazówek. Zarządca infrastruktury Każda organizacja lub każde przedsiębiorstwo, które jest w szczególności upoważnione do utrzymania urządzeń infrastruktury kolejowej. Upoważnienie to może również obejmować systemy kontrolne i bezpieczeństwa. Funkcje zarządcy infrastruktury mogą być przydzielone na całej sieci lub na jakiejś jej części wielu organizacjom lub przedsiębiorstwom. Poprzedni użytkownik KPP które użytkowało wagon, i które przekazało go innemu KPP do użytkowania. Kolejowe przedsiębiorstwo przewozowe (KPP) Każde prywatne lub publicznego-prawne przedsiębiorstwo, które dysponuje licencją odpowiednio do obowiązującego ustawodawstwa UE i którego główną działalność stanowi wykonywanie usług przy przewozach kolejowych ładunków i/lub osób, przy czym przedsiębiorstwo to musi obowiązkowo zapewnić trakcję. Pojęcie to obejmuje również te przedsiębiorstwa, które zapewniają wyłącznie trakcję. Dopuszczenie techniczne Przeprowadzana przez kompetentne komórki krajowe dla pojazdu kolejowego procedura, aby miał on zezwolenie do ruchu. TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dla konwencjonalnego transeuropejskiego systemu kolejowego. Posiadacz wagonu, albo posiadacz Oznacza taką osobę fizyczną lub prawną, która jako właściciel lub osoba upoważniona wykorzystuje wagon jako środek transportowy i jest umieszczona jako posiadacz wagonu

19 w odpowiednim oficjalnym rejestrze pojazdów, lub jeśli wagon nie jest zarejestrowany w odpowiednim oficjalnym rejestrze pojazdów, lub taki rejestr nie istnieje osoba fizyczna lub prawna, która zdeklarowała do Biura AVV, że jest posiadaczem. Zdolność do biegu (definicja ruchowa) Wagon jest zdolny do biegu wtedy, jeżeli może biec bezpiecznie na własnych kołach w normalnych pociągach z maksymalną prędkością konstrukcyjną, również w końcu pociągu. List wagonowy Dokument przewozowy i dyspozycji, który musi być dodany do każdego próżnego biegu wagonu (wzór w Załączniku 3).

20 Załącznik 3 Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych LIST WAGONOWY

21

22

23

24

25 Załącznik 4 - Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych PROTOKÓŁ USZKODZENIA WAGONU Name des EVU Nazwa KPP Schadensprotokoll Protokoł Nr.: Bahnhof - stacja Sendung Nr.: vom - z dnia von - z nach - do Przesyłka nr: am w dniu mit Zug poc. leer - próżny angekommen in przybył do Heimatbahnhof letzte Revision Eigengewicht stac. macierzysta data rewizji masa własna Wagen Nr. _ Halter und seine Adresse Posiadacz i jego adres Fax-Nr. Beschreibung des Schadens opis uszkodzenia 1. Untergestell / Drehgestellrahmen -Podwozie 2. Wagenaufbauten - Pudło 3. Anschriften und Sonstiges Napisy i inne 1.1 Radsatz /Radsatzlager zestaw/łożysko 2.1 Wagenkasten - pudło 3.1 Revisionsfrist abgelaufen REV 1.2 Tragfeder /Aufhängung resor/zawiesz. 2.2 Kessel / Behälter - zbiornik 3.2 Kesselprüfung fällig - REV zbiornika 1.3 Untergestell / Drehgestellrahmen Füll- und Ablassventil 3.3 Anschrift unleserlich/falsch ostoja/ rama wózka armatura napełniająca i spustowa napisy nieczytelne lub błędne 1.4 Zugeinrichtung urządzenia cięgłowe 2.4 Türen / Schiebewände - drzwi 3.4 Fehlende Teile brak części 1.5 Stosseinrichtung urządzenia zderzne 2.5 Dach / Planen dach, plandeki Unt. Bemerkung beschrieben (opis w uwagach) 1.6 Bremse - hamulec 2.6 Verschlüsse - zamknięcia 3.5 Sonstiges - inne Bemerkungen Uwagi Die genaue Beschreibung der Schäden erfolgt bei der Reparatur und wird dem Halter übermittelt dokładny opis usterek nastąpi przy naprawie i zostanie przekazany posiadaczowi Vorgefundene Bezettelung Zastane nalepki Erfolgte Bezettelung - oklejono Muster Wzór Muster/ Wzór Durch - przez Zuführung in Werkstätte skierowano do warsztatu Telefon Fax EVU KPP Datum Data vor Entladung przed rozładunkiem nach Entladung po rozładunku leer - próżny 4. Sonstige Angaben inne dane 4.1 Unfall im Eisenbahnbetriebwypadek ruchowy 4. 4 Im Rahmen der Übernahme - tak przyjęto od (z) 4.2 Dritte osoby trzecie AVV EVU (AVV KPP) Nicht AVV-EVU (KPP nie AVV) 4.3 Nicht erkennbar - nie ustalono Firma Bei Verursachung durch Dritten przy spowodowaniu przez osoby trzecie Anschrift und Unterschrift des verantwortlichen Dritten Nazwa i podpis odpowiedzialnej osoby trzeciej Name des Erstellers und Unterschrift Nazwisko i podpis sporządzjącego Geschäftsstelle des Erstellers Komórka służbowa sporządzającego Ort und Datum Miejscowość i data

26 Załącznik 5 - Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych BIEŻĄCA WARTOŚĆ WAGONU: METODA OBLICZENIOWA Przy stosowaniu art bieżąca wartość obliczana jest na następujących zasadach. Posiadacz może wybrać pomiędzy ryczałtową metodą obliczeniową według punktów 1 do 4 lub obliczeniem konkretnej wartości aktualnej z dowodem rzeczywistej szkody. 1) Obliczenie wartości odtworzenia Wychodzi się z wartości wagonu względnie wózka, którą oblicza się mnożąc cenę kilograma takiego samego nowego bądź porównywalnego wagonu lub wózka w momencie uszkodzenia lub zaginięcia przez masę własną wagonu względnie wózka. 2a) Obliczenie obniżenia wartości przy przeniesieniu tytułu własności Uwzględnia się liniowe obniżenie wartości wynoszące 4% za rok eksploatacji; obniżenie wartości może wynosić maksymalnie 80%. Przy obliczaniu lat eksploatacji rok budowy i rok zaginięcia względnie uszkodzenia wagonu lub wózka jest traktowany jako jeden rok eksploatacji. Przy zmodernizowanych wagonach 1) do obniżenia wartości według akapitu 1 odlicza się kwotę 10% wartości odtworzenia. 2b) Obliczenie obniżenia wartości bez przeniesienia tytułu własności Wyliczone w punkcie 2a obniżenie wartości powiększa się o 10%. 3) Obliczenie odszkodowania Różnica między wartościami wyznaczonymi w punktach 1) i 2a) lub 2b) stanowi wysokość odszkodowania za wagon lub wózek w momencie uszkodzenia lub zaginięcia. Przy przyjęciu ryczałtowegorozliczenia kosztów określenia strat, dodatkowo 2000 EUR. do odszkodowania 4) Naliczenie kosztów transportu Za zwrot obliczonego zgodnie z punktem 2b) wagonu lub wózka ponoszące odpowiedzialność KPP może być obciążone maksymalnie do 10% wyliczonego według punktu 2a) obniżenia wartości. Przy tym nienaruszone pozostają inne ustawowe roszczenia posiadacza. 1) Jako zmodernizowany traktowany jest taki wagon, przy którym przeprowadzono następujące prace: 1. Wykonano nowe podwozie, przy czym wykazuje ono podobne parametry techniczne i komercyjne, jak nowoczesny wagon towarowy. 2. Wyposażenie w nowocześnie skonstruowane nadwozie (pudło). 3. Równoczesne przeprowadzenie obu prac 1 i 2. Data modernizacja traktowana jest jako rok budowy.

27 Załącznik 6 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY KORZYŚCI Zgodnie z artykułami 13.3 i 23.2 AVV w przypadku przekroczenia terminu przewozu KPP płaci posiadaczowi odszkodowanie z tytułu utraty korzyści. 1. Wyliczenie 1.1 Odszkodowanie ryczałtowe Wysokość odszkodowania w EURO za dzień kalendarzowy oblicza się jak następuje: współczynnik (wsp.) odnośnego rodzaju wagonu (w EUR) pomnożony przez długość wagonu ze zderzakami (w m). Rodzaj wagonu Wsp. Rodzaj wagonu Wsp. E węglarka budowy normalnej 1.0 L platforma budowy specjalnej 1.3 F węglarka budowy specjalnej 1.3 O nietypowe węglarki 1.3 G kryty budowy normalnej 1.0 R platforma budowy normalnej na wózkach 1.0 H kryty budowy specjalnej 1.3 S platforma budowy specjalnej na wózkach 1.3 I wagon chłodnia 1.3 T wagony z otwieranym dachem 1.3 K platforma dwuosiowa 1.0 U wagony specjalne 1.6 Z - cysterny Odszkodowanie na podstawie oddzielnego dowodu Zamiast ryczałtowego odszkodowanie zgodnie z pkt. 1.1 posiadacz może żądać odszkodowania w wysokości swoich konkretnie poniesionych szkód. 2. Odszkodowanie w przypadku przekroczenia terminu przewozu wagonów próżnych lub ładownych. Jeżeli KPP użytkujące ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminu przewozu wagonu próżnego lub ładownego, to płaci ono posiadaczowi, niezależnie od ewentualnego odszkodowania należnego za przekroczenie terminu dostawy ładunku, wyliczone zgodnie z pkt. 1 odszkodowanie ryczałtowe za dzień opóźnienia (niepodzielny). 3. Odszkodowanie przy usuwania uszkodzeń wagonu lub jego części, za które odpowiedzialność ponosi KPP użytkujące Jeśli użytkujące KPP ponosi odpowiedzialność za naprawę wagonu lub jego części, to płaci ono posiadaczowi za dzień wyłączenia (niepodzielny) odszkodowanie ryczałtowe naliczane zgodnie z pkt. 1 od dnia po wyłączeniu do ponownego przekazania do ruchu. Czasu dostawy części zamiennych przez posiadacza zgodnie z pkt nie nalicza się. Punkt 3 stosuje się odpowiednio, gdy naprawa przeprowadzana jest przez posiadacza bądź przez niego określony warsztat naprawiający. Odszkodowania określone w punktach 2 i 3 nie kumulują się.

28 Załącznik 7 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych CZĘŚCI ZAMIENNE 1. Zasady ogólne 1.1 Zarządzanie częściami zamiennymi musi być zorganizowane ekonomicznie i racjonalnie, tak aby zminimalizować czasy postojów uszkodzonych wagonów i zredukować transporty części zamiennych. 1.2 Posiadacz wagonu musi zagwarantować, że warsztatom, którym zlecono prace naprawcze pilnie w ciągu najpóźniej 20 dni, dostarczone zostaną zażądane części zamienne. Jeżeli posiadacz przekracza ten termin, to za tak powstałe koszty zajęcia torów posiadaczowi może być wystawiona faktura. Koszty zajęcia torów muszą być podane przy żądaniu części zamiennych (wzory H i H R ). 1.3 Każde KPP użytkujące i dysponenci wagonów muszą mieć Centrum Logistyczne do koordynacji i sterowania wszystkimi funkcjami związanymi z zaopatrzeniem w części zamienne. Adresy Centrów są podane w książce adresowej AVV. 1.4 Jako środki komunikacji muszą być stosowane nowoczesne instrumenty (np. faks, ). 1.5 W transportach części zamiennych musi być wybierana najbardziej ekonomiczna odnośnie ceny oferta, z uwzględnieniem ewentualnych warunków dostawy u odbiorcy, zakresu usługi, jakości i czasu trwania przewozu. 1.6 Części zamienne muszą być dostarczane w stanie gotowym do zamontowania. 1.7 Przy wysyłce części musi zagwarantowane, że odbiorca będzie mógł je jednoznacznie przyporządkować do konkretnego wagonu.

29 Część A Zestawy kołowe 2. Zasady 2.1 W przypadku konieczności naprawy zestawów kołowych KPP użytkujące jest zobowiązane niezwłocznie za pomocą wzoru H R powiadomić posiadacza wagonu, najpóźniej w ciągu dwóch dni po ustaleniu zakresu uszkodzenia w warsztacie. 2.2 KPP użytkujące musi posiadaczowi zaoferować jedną lub wiele procedur według punktu 3. Przy tym zawsze musi być zaoferowana procedura według punktu Posiadacz wagonu musi w ciągu dwóch dni uzgodnić pisemnie jedną z zaoferowanych procedur. 2.4 Termin ten rozpoczyna się z nadejściem do posiadacza wagonu wzoru H R. 2.6 Jeżeli posiadacz wagonu nie zareagował zgodnie z terminem na żądanie (ofertę), to musi być stosowana procedura według punktu Procedury postępowania z zestawami kołowymi 3.1 Naprawa zestawu Uszkodzony zestaw kołowy musi być wymontowany i dostarczony do naprawy do dopuszczonego warsztatu. Po naprawie zestaw jest ponownie zamontowany pod wagon Jeżeli w trakcie naprawy uszkodzonego zestawu kołowego zostanie stwierdzona usterka techniczna, która wymaga wymiany tarczy koła, osi lub łożyska, to posiadacz wagonu musi być niezwłocznie powiadomiony.musi być zastosowana procedura według punktu 3.4 (poczynając od pkt ) Wszystkie koszty transportu, naprawy i administracyjne należy dopisać do kosztów naprawy wagonu. 3.2 Wymiana zestawu na zestaw ekwiwalentny (zamiana) KPP użytkujące zamontowuje swój własny zestaw kołowy Zamontowany zestaw kołowy przechodzi na własność posiadacza wagonu a zestaw, który musiał być wymontowany na własność KPP użytkującego W ofercie dla posiadacza wagonu należy podać zryczałtowaną opłatę. Zryczałtowana opłata zawiera wszystkie koszty związane z zamianą zestawu (np. wymontowanie, zamontowanie, różnica wartości zestawów).

30 3.3 Dzierżawa zestawów kołowych KPP użytkujące wydzierżawia posiadaczowi wagonu własny zestaw kołowy Zestaw kołowy zostaje wydzierżawiony za dzienną stawkę bazową zgodnie z ofertą wzoru H R. Czynsz dzierżawny rozliczany jest zgodnie z Rozdziałem V AVV. Jeżeli za uszkodzenie odpowiedzialność ponosi KPP użytkujące, to posiadacz zwolniony jest z czynszu za pierwsze 4 miesiące W czynszu dzierżawnym nie są zawarte następujące koszty: wymontowanie zestawu kołowego uszkodzonego, zamontowanie zestawu wydzierżawianego, zwrot uszkodzonego zestawu jego posiadaczowi. W czynszu nie są zawarte również koszty wymiany i zwrotu wydzierżawionego zestawu kołowego, które rozliczane są zgodnie z Rozdziałem V AVV. Jeżeli wymontowanie zestawu wydzierżawionego następuje po upływie 4 miesięcy, to posiadacz musi w ciągu 4 tygodni po upływie 4 miesięcy obciążyć KPP, o ile ponosi ono odpowiedzialność za uszkodzenie, zryczałtowaną sumą 450 EUR za wymianę i zwrot wydzierżawionego zestawu. W innym przypadku roszczenia posiadacza przepadają Dzierżawa kończy się z dniem wymontowania wydzierżawionego zestawu W ofercie wzór H R dla posiadacza wagonu muszą być podane: czynsz za dzień i adres dla zwrotu wydzierżawionego zestawu Posiadacz wagonu musi podać adres, na który musi być dostarczony uszkodzony zestaw kołowy Uszkodzony zestaw kołowy musi dotrzeć do posiadacza w ciągu 6 tygodni po wymontowaniu. Jeżeli zestaw nie przybędzie w tym terminie do posiadacza, to musi on w ciągu, co najmniej następnych 2 tygodni upomnieć KPP użytkujące. Jeżeli po tych następnych 2 tygodniach zestaw nie dotrze do posiadacza, to KPP użytkujące musi zapłacić posiadaczowi wagonu jak za nowy zestaw. Na uszkodzonym zestawie kołowym (wewnętrzna powierzchnia tarcz kół) należy po wymontowaniu napisać w sposób nieścieralny numer wagonu Wydzierżawiony zestaw kołowy musi dotrzeć do jego właściciela w ciągu 6 tygodni po upływie dzierżawy. Jeżeli zestaw nie przybędzie w tym terminie do właściciela, to musi on w ciągu, co najmniej następnych 2 tygodni upomnieć posiadacza wagonu. Jeżeli po tych następnych 2 tygodniach zestaw nie dotrze do jego właściciela, to posiadacz wagonu musi zapłacić właścicielowi jak za nowy zestaw. Jeżeli wymontowanie zestawu nie zostanie zgłoszone, to jako koniec dzierżawy przyjmuje się datę przybycia zestawu do jego właściciela. Na wydzierżawionym zestawie kołowym (wewnętrzna powierzchnia tarcz kół) należy po wymontowaniu napisać w sposób nieścieralny numer wagonu Jeżeli zestaw wydzierżawiony wykazuje uszkodzenia, które nie są spowodowane normalnym zużyciem, to naprawę musi opłacić posiadacz

31 wagonu. 3.4 Żądanie za wzorem H R KPP użytkujące podaje za pośrednictwem wzoru H R posiadaczowi wagonu dane o zestawie kołowym, który musi być dostarczony oraz adres dostawy Posiadacz wagonu musi przesłać żądany zestaw tak szybko, jak to możliwe na adres dostawy. Musi on podać KPP użytkującemu do wiadomości adres zwrotny dla zestawu uszkodzonego KPP użytkujące dostarcza uszkodzony zestaw kołowy na adres podany przez posiadacza wagonu Uszkodzony zestaw kołowy musi dotrzeć do posiadacza wagonu w ciągu 6 tygodni po wymontowaniu, na adres podany według pkt we wzorze H R. Jeżeli zestaw nie przybędzie w tym terminie do posiadacza wagonu, to musi on w ciągu, co najmniej następnych 2 tygodni upomnieć KPP użytkujące. Jeżeli po tych następnych 2 tygodniach zestaw nie dotrze do właściciela, to KPP użytkujące musi zapłacić jego właścicielowi jak za nowy zestaw. Na uszkodzonym zestawie kołowym (wewnętrzna powierzchnia tarcz kół) należy po wymontowaniu napisać w sposób nieścieralny numer wagonu.

32 Część B Inne części ujednolicone (części U ) 4. Użycie ujednoliconych części zamiennych ( U ) 4.1 W przypadku uszkodzenia części wagonowych KPP użytkujące musi w pierwszej kolejności zamontowywać własne części ujednolicone. Części ujednolicone noszą znak U. Pozostałe ujednolicone części mogą w przyszłości być używane zgodnie z TSI. 4.2 Wartość własnych zamontowanych części U stanowi część składową kosztów naprawy. 4.3 W przypadku oferty KPP (koszty naprawy większe niż 750 EUR) posiadacz musi poinformować, czy życzy sobie zwrotu zderzaków i resorów parabolicznych na własny koszt. Jeżeli posiadacz rezygnuje ze zwrotu, to te wymontowane podzespoły wraz z innymi wymontowanymi częściami pozostają u KPP użytkującego. Wyrównanie wartości dla tych części nie ma miejsca. 5. Wyjątkowe żądanie części U 5.1 Wyjątkowo od posiadacza wagonu mogą być za wzorem H zażądane części U, analogicznie do regulacji z Części C. 5.2 Koordynacja następuje wyłącznie przez Centra Logistyczne. Część C Inne części nieujodnolicone 6. Żądanie nieujednoliconych części zamiennych 6.1 Nieujednoliconych części zamiennych koniecznych do naprawy wagonu powinno żądać Centrum Logistyczne KPP użytkującego wg wzoru H od Centrum Logistycznego posiadacza wagonu. 6.2 W żądaniu wg wzoru H należy podać: numer uszkodzonego wagonu, posiadacza wagonu, możliwie jak najdokładniejsze określenie części, według Części E, poprzez podanie ich numerów porządkowych i, w razie potrzeby, przez dołączenie szkicu z podaniem głównych wymiarów. Jeżeli żądanych części brakuje w wagonie, należy zaznaczyć to w żądaniu. nazwiska osób kontaktowych, które koordynują żądanie części zamiennych z numerem telefonu, faksu lub adresem , kompletny adres z kodem pocztowym, na który należy wysłać części zamienne, - możliwe warunki (ograniczenia) dostawy. 6.3 Dla każdego żądania części zamiennych według wzoru H należy bezzwłocznie wysłać do żądającego Centrum Logistycznego potwierdzenie odbioru. Na potwierdzeniu musi być podana przewidywana data dostawy

33 części i dodatkowo, czy żądany będzie zwrot części uszkodzonych. Jeśli części zamienne nie mogą być natychmiast dostarczone, to należy o tym bezzwłocznie poinformować żądające Centrum Logistyczne. 7. Zwrot uszkodzonych nieujednoliconych części zamiennych 7.1 Wymontowane uszkodzone części o małej wartości (np. opaski resorowe, ogniwa, itp.) nie są odsyłane. Nie ma miejsca wyrównanie wartości. 7.2 Pozostałe wymontowane uszkodzone części są odsyłane tylko na żądanie właściciela. 7.3 Koszty transportu związane ze zwrotem są częścią kosztów naprawy. 7.4 Jeśli wysłana część nie dociera do odbiorcy, to wysokość odszkodowania określa się według każdorazowych warunków umowy o przewozie. Część D Zabudowa części pochodzących z pojazdów tego samego właściciela 8.1 Aby nie opóźniać biegu wagonu, można za zgodą wbudować części zamienne pochodzące z innego wagonu tego samego posiadacza. 8.2 Jeśli posiadacz wagonu dał swoją zgodę, to należy zażądać części dla wagonu, z którego części zostały wymontowane. Część E Słownik fachowy (będzie uzupełniony)

34

35 Ausstellendes EVU (LOGO) znak KPP wystawiającego Muster H Nr. Wzór H Wagen Nr. Halter: Posiadacz: Materialbezeichnung Oznaczenie części Fax Nr. L.p. Ilość * Kod według słownika Zał. 7-E Pos Menge Benennung (nazwa) * Laufende Nr. der Anlage 7-E * Zu ersetzendes Teil fehlt am Wagen (Części, która musi być zamontowana brak na wagonie) Inne: sonstiges: Gleisbelegungskosten nach Anlage 7 Pt. 1.2 Koszt zajęcia toru według Załącznika 7, pkt. 1.2 Adressen: Kontaktadressen (adres kontaktowy): Lieferadresse (adres dostawy): mögliche Anlieferbedingungen (możliwe ograniczenia przy dostawie): Tel: Fax: Datum Data Podpis Vom Halter auszufüllen (Wypełnia posiadacz) Przewidywany termin dostawy Antwort Voraussichtlicher Liefertermin Odpowiedź Rücklieferung der beschädigten Teile erwünscht Żądanie zwrotu uszkodzonej części L.p. Unterschrift Ja (tak) Pos. Adressen: Ist die Rücklieferung der beschädigten Teile erwünscht, sind diese an die untenstehende Adresse zu senden (Jeżeli żądanie zwrotu uszkodzonej części, to należy ją przesłać na poniższy adres). Lieferadresse (adres dla zwrotu): (możliwe dla zwrotu ograniczenia) mögliche Anlieferbedingungen Datum (Data) Unterschrift (podpis) Alle Angaben haben in Druckschrift zu erfolgen (Wypełnić drukowanymi). Wzór Muster H Seite (strona) 1

36 F -I bis (do) F - IV E (Typ zderzaka U) Bauart des U-Puffers 1) 75 B D A 105-B 105-C A C 150-L Andere Bauart 2) (Inny typ 2 ) 2) Bauartbezeichnung angeben(określić typ) 1) Zutreffendes ankreuzen (postawić X) A D F -I B F -II C F -III F -IV Flach (tarcza płaska) gewölbt r = 630 halbgewölbt r = 1500 halbgewölbt r = 2750 tarcza wypukła F- II tarcze półwypukłe F-III do F-IV E A B C D E Do wagonu ze sztywną ostoją A E B F C D F N Anzahl (Liczba Federblätter piór) P Unbelastet (nieobciążana) Für Wagen mit verwindungssteifem Untergestell. Ja Nein Tak Nie A A Raum für etwaige Handzeichnungen (miejsce na ewentualny szkic odręczny): Wzór Muster H Seite (strona) 2

37 Ausstellendes EVU (LOGO) znak KPP wystawiającego Wagen Nr. Wzór Muster H R Nr. Halter: Fax Nr. Posiadacz Thermisch (przeciąż.termiczne) Riss in Radscheibe (pęknięta tarcza) Schaden: Usterka Radverschleiss (zuż.pow.tocz.) Flachstellen (płaskie miejsca) Materialauftragung (nalepy) Löcher /Ausbröckelungen Achswelle eingeschliffen (oś otarta) Unrundes Rad (owalizacja) Lagergehäuse undicht (nieszczelna maźnica) Heissläufer (zagrzane łożysko) (dziury, wyrwania) Allgemeines: Ogólnie Anzahl der Beschädigten Radsätze Liczba uszkodzonych zestawów Radsatztyp gem. Anlage 7-E Typ zestwu według Załącznika 7-E A A B C D E F D wypełnić) C F Feld B ist immer auszufüllen (pole B zawsze B Nr i cecha właściciela zestawu Nummer und Eigentumsmerkmale des Radsatzes:. Monobloc Ja Nein Tak Nie Bei Wagen mit drei Radsätzen oder dla wózka 3 Drehgestellen: Endradsatz/mittlerer oś. podać Radsatz 1) : Durchmesser des anderen średnicę pozostałego Radsatzes...mm zest. w mm Adressen: Kontaktadressen (adresy kontaktowe): Lieferadresse (adres dostawy): mögliche Anlieferbedingungen (możliwe ograniczenia przy dostawie): Tel: Fax: Angebote (oferty): Bitte Seite 2 beachten (patrz na odwrotnej stronie) Datum: Unterschrift (podpis) Alle Angaben haben in Druckschrift zu erfolgen (wypełnić drukowanymi) Wzór Muster H R Seite (strona) 1

38 Ausstellendes EVU (LOGO) znak KPP wystawiającego Wzór Muster H R Nr. 0 Wagen Nr.: Halter: Posiadacz: 0 Fax Nr. 0 Angebote: Oferty: 3.1 Radsatzreparatur (naprawa zestawu w dopuszczonym warsztacie) Aufarbeitung der Radsätze im zugelassenen Werk Radsatztausch (wymiana zestawu na zestaw KPP użytkującego za cenę) Ein Radsatz des verwendenden EVU wird gegen einen Tauschpreis von eingebaut. Der ausgebaute Radsatz geht in das Eigentum des verwendenden EVU über. (wymontowany zestaw przechodzi na własność KPP użytkującego) Vermietung (dzierżawa zestawu) die Radsatzmiete beträgt pro Tag und Radsatz (czynsz/dzień) Rücklieferadresse der Mietradsätze: Adres dla zwrotu dzierżawionego zestawu Das Ausbaudatum des Radsatzes ist unverzüglich dem Vermieter bekannt zu geben. Datę wymontowania zestawu dzierżawionego niezwłocznie przekazać wydzierżawiającemu X 3.4 Anforderung mit Muster H R (żądanie za wzorem H R ) Inne: Koszt zajęcia toru według Załącznika 7, pkt. 1.2 sonstiges: Gleisbelegungskosten nach Anlage 7 Pt. 1.2 Vom Halter auszufüllen (wypełnia posiadacz) Antwort: Odpowiedź Wir nehmen das Angebot Nr. an (przyjmujęmy ofertę nr) und senden Ihnen bis am die geforderten Radsätze. (nur bei Punkt 3.4) przesyłamy Wam do dnia żądane zestawy (tylko dla pkt. 3.4) Adressen: Die beschädigten Radsätze sind an untenstehende Adresse zu senden. (nur bei Punkt 3.3, 3.4) Uszkodzone zestawy należy przesłać na poniższy adres. (tylko dla pkt. 3.3 i 3.4) Lieferadresse (adres dla wysyłki): mögliche Anlieferbedingungen: (możliwe ograniczenia przy zwrocie) Rechnungsadresse (adres dla rozliczeń): Datum: Data (Podpis) (Stempel firmowy) Unterschrift Firmenstempel Alle Angaben haben in Druckschrift zu erfolgen (wypełnić drukowanymi). Wzór Muster H R Seite (strona) 2

39 Załącznik 8 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych REGULAMIN STOSOWANIA I ZMIAN AVV Preambuła Załącznik niniejszy zawiera w Rozdziale I postanowienia dotyczące Biura AVV. Rozdział II określa organizację Związków uczestniczących w opracowaniu AVV, w celu nadzorowania jego stosowania i dokonywania zmian AVV. Biuro AVV 1. Zadania Biura AVV zgodnie z Art. 2-4 wykonuje powiernik, który występuje pod nazwą Biuro AVV. Powiernik może być osobą fizyczną lub prawną. Siedziba Biura AVV mieści się w Brukseli. Powiernik musi w równym stopniu reprezentować interesy posiadaczy wagonów i KPP oraz zachowywać neutralność w ewentualnym konflikcie interesów między posiadaczami i KPP. 2. Od 1 stycznia 2009 powiernik będzie proponowany przez Komitet Wspólny na okres 3 lat. Jest on ustanowiony o ile nie sprzeciwi się więcej niż połowa stron Umowy w okresie miesiąca od wysłania propozycji. Ponowne ustanowienie powiernika jest dopuszczalne. W terminie od 1 stycznia 2009 r. powiernik będzie proponowany każdorazowo na okres 3 lat przez Komitet Wspólny (patrz Rozdział II). Jeżeli więcej niż połowa stron Umowy zgłosi sprzeciw w ciągu 3 miesięcy, to nie jest on ustanowiony. Ponowne ustanowienie powiernika jest dopuszczalne. Jeżeli Komitet Wspólny w okresie 3 miesięcy przed terminem, w którym powiernik musi być ustanowiony, nie przedstawi propozycji personalnych, to kandydatury mogą być zaproponowane spośród stron Umowy, jeżeli każdorazowo posiadają one pisemne poparcie, co najmniej 50 stron Umowy. Propozycja taka jest traktowana jako przyjęta, o ile w ciągu 3 miesięcy po wysłaniu propozycji stronom Umowy więcej niż połowa stron Umowy nie zgłosi sprzeciwu. Jeżeli spośród stron Umowy przedłożono więcej kandydatów, to przyjmuje się tą kandydaturę, przeciwko której wniesiono najmniejszą liczbę sprzeciwów. Urzędujący powiernik w zastępstwie strona Umowy posiadająca według listy uczestników największą liczbę wagonów towarowych przedkłada wniosek Komitetowi Wspólnemu lub wariantowo podaje do wiadomości propozycje spośród stron Umowy wszystkim uczestnikom, przyjmuje i analizuje odpowiedzi stron oraz przekazuje wszystkim stronom do wiadomości ich wyniki. Odnośna procedura określona jest w pkt 8 i pkt Komitet Wspólny lub więcej niż połowa stron Umowy mogą zaproponować, aby z ważnej przyczyny powiernik był odwołany przed końcem kadencji. Odwołanie jest skuteczne, jeżeli w ciągu 1 miesiąca od wysłania propozycji stronom Umowy sprzeciwu nie zgłosi więcej niż połowa stron Umowy.

40 Procedura określona jest według pkt 2 akapit 3, przy czym na miejsce czasowo odwołanego powiernika, jego czynności przejmuje tam określona strona Umowy. Ważna przyczyna ma miejsce szczególnie wtedy, gdy powiernik naruszył zasadę swojej neutralności. 4. Powiernik zatrudnia niezbędny dla realizacji zadań Biura AVV personel i dostarcza potrzebne wyposażenie. Personel powinien opanować trzy obowiązujące według Art. 34 AVV dla Umowy języki. 5. Biuro AVV dokonuje tłumaczenia AVV (włącznie z jej załącznikami) i ewentualnych wniosków o dokonanie zmian na trzy języki Umowy. Biuro AVV publikuje tekst AVV oraz ewentualne wykazy zmian na przewidzianej do tego stronie internetowej. Biuro AVV publikuje również wykaz stron Umowy na tej samej stronie internetowej. Wykaz utworzony jest na podstawie danych dostarczonych przez strony Umowy, jak poniżej: - Grupa 1: strony Umowy będące KPP, z podaniem pracy przewozowej według ostatniego opublikowanego raportu rocznego (w tkm); - Grupa 2: strony Umowy, nie będące KPP, z podaniem liczby wagonów towarowych, których są posiadaczem, i które mogą być użytkowane przez inne strony umowy; W grupie tej ujęci są również dysponenci, którzy nie są formalnie KPP, ale są samodzielną pod względem prawnym większościową własnością KPP, o ile głównym obszarem ich działalności gospodarczej jest umieszczenie na rynku wagonów (np. poprzez dzierżawę osobom trzecim). - Grupa 3: strony Umowy, które są KPP, z podaniem liczby wagonów towarowych, których są posiadaczem, i które mogą być użytkowane przez inne strony Umowy. W grupie tej ujęci są również dysponenci, którzy nie są formalnie KPP, ale są samodzielną pod względem prawnym większościową własnością KPP, o ile głównym obszarem ich działalności gospodarczej jest dostawa wagonów dla tego KPP. Sygnatariusze powinni przekazać do Biura AVV wszystkie niezbędne informacje związane z zarządzaniem Umową i koniecznością kontaktów pomiędzy sygnatariuszami oraz pomiędzy sygnatariuszami i Biurem AVV zawierające adres pocztowy, telefonu, adresy i osoby do kontaktu. Te dane powinny być umieszczone na wspomnianej wyżej stronie www. Sygnatariusze powinni przekazać do Biura AVV listę numeryczną wszystkich wagonów, których są posiadaczami i mogą być wykorzystywane przez innych sygnatariuszy. Biuro AVV za pomocą udostępnionego narzędzi umożliwi sprawdzanie przynależności wagonu do sygnatariusza. Obowiązkiem sygnatariuszy jest dbanie o poprawność i aktualizację przekazywanych danych. Każdy z sygnatariuszy poprzez odpowiednią stronę www będzie miał dostęp do własnych danych w celu ich poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia. Biuro AVV musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych, zabezpieczenie przed nieautoryzowanym do nich dostępem i użyciem. 6. Biuro AVV informuje wszystkie strony Umowy o wnioskach o zmiany i uzupełnienia AVV, jeżeli spełnione są warunki określone w punkcie 7.

41 7. Strony Umowy mogą składać w Biurze AVV wnioski o zmiany. Również Zainteresowane dalszym zmianami AVV Związki reprezentowane w Komitecie Wspólnym mogą kierować zalecenia zmian lub uzupełnień, które przez Komitet Wspólny mogą być przyjęte jednomyślnie przez Komitet Wspólny i skierowane do Biura AVV. Każdy wniosek tego rodzaju wymaga wsparcia co najmniej 25 stron Umowy lub jednomyślnej zgody Komitetu Wspólnego. Wnioski muszą być sporządzone w jednym z trzech języków Umowy i zawierać uzasadnienie z podaniem właściwego Artykułu bądź przedmiotowego Załącznika. Biuro AVV analizuje kompletność wniosków odmawiając przyjęcia wniosków niekompletnych. 8. Biuro AVV publikuje wnioski o zmianę w trzech językach umowy na wymienionej powyżej w p. 5 stronie internetowej i powiadamia w terminie 4 tygodni od wpłynięcia pełnego wniosku wszystkie strony Umowy przez o opublikowaniu. Każda strona Umowy jest odpowiedzialna za podanie do Biura działającego adresu dla celów odbioru powiadomienia. Propozycje zmian w wersji drukowanej będą dostarczane stronom Umowy przez Biuro AVV tylko na wyraźne życzenie. 9. Strony Umowy, które nie zgadzają się na zmiany muszą poinformować o tym Biuro AVV listem, faksem lub przez w ciągu 3 miesięcy po wysłaniu informacji o opublikowaniu propozycji zmian. Jeśli w tym terminie strona Umowy nie zgłosi sprzeciwu, jest to uznawane za zgodę na proponowana zmianę. 10. Wnioski uważa się za przyjęte, jeżeli sprzeciwu nie zgłosiła żadna ze stron lub gdy, w każdej z wymienionych w pkt 5, akapit 4 Grup znalazły one zgodę większości ¾ głosów należących do nich stron, reprezentujących w Grupie zawsze, co najmniej 2/3 tonokilometrów bądź liczby wagonów. 11. Przyjęte zmiany AVV publikowane są przez Biuro AVV na podanej w p. 5 stronie internetowej i w ciągu tygodnia od przyjęcia są przekazywane przez przez Biuro AVV do do wiadomości wszystkim stronom Umowy. Zmiany przyjęte jednogłośnie wchodzą w życie w terminie określonym we wniosku o zmianę. Jeżeli terminu wejścia w życie nie określono, to wchodzą one w życie 3 miesiące po ich przyjęciu. Zmiany przyjęte niejednogłośnie wchodzą w życie najwcześniej pierwszego dnia po 6 miesiącach po ich przyjęciu. Przyjęte zmiany i uzupełnienia są obowiązujące również dla stron, które głosowały przeciw, o ile strony te nie wypowiedziały swojego uczestnictwa w Umowie zgodnie z Art. 3 AVV. Jeżeli wniosek nie został przyjęty, Biuro AVV również publikuje ten wynik na podanej w p. 5 stronie internetowej i informuje przez strony Umowy. 12. Koszty powiernika niezbędne dla prowadzenia Biura AVV, szczególnie z tytułu jego czynności własnych, osobowe, wyposażenia i realizacji zadań Biura AVV, ponoszone są przez strony Umowy. Biuro przedstawia na 4 miesiące przed końcem roku terminowo roczny plan budżetu i zleca jego przyjęcie przez ustanowionych według pkt. 13 rewizorów. Biuro AVV uprawnione jest, po przyjęciu planu budżetowego, zażądać od stron umowy zaliczek. Jest ono zobowiązane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, przedłożyć rewizorom fakturę oraz po

42 jej zatwierdzeniu wystawić każdej stronie Umowy faktury z ostatecznym rozliczeniem. Nie zużyte zaliczki w kwocie niższej niż 100 euro na stronę Umowy nie powinny być oddzielnie zwracane, tylko uwzględnione przy następnej zaliczce. 50% określonych w akapicie 1 kosztów dzieli się równo na strony Umowy, a 50% dzielona jest zmiennie w zależności od liczby wagonów, ustalonej według pkt Roczne rozliczenie Biura AVV sprawdzane jest przez rewizorów. Rezultat publikowany jest na podanej w p. 5 stronie internetowej. Od 1 stycznia 2009 r. rewizorzy będą zaproponowani Komitet Wspólny na okres 3 lat przez. Zostaną oni ustanowieni, o ile w procedurze według pkt. 2, akapit 2 nie sprzeciwi się temu więcej niż połowa stron Umowy. Jeżeli Wspólny Komitet nie przedłoży w terminie propozycji ustanowienia rewizorów, to należy postępować według pkt 2, akapit 3. Wspólny Komitet 1. UIP, UIC i ERFA zajmują się wspólne stosowaniem, rozprzestrzenianiem i dalszym rozwojem AVV. W tym celu tworzą Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli trzech Związków. UIP i UIC delegują do Wspólnego Komitetu każdy po 5 członków, a ERFA 2 członków. 2. Przewodnictwo Wspólnego Komitetu przejmuje każdorazowo na 3 lata, rotacyjnie spośród swoich członków przedstawiciel UIP bądź UIC/ERFA. W razie potrzeby Wspólny Komitet obraduje razem, jednak co najmniej raz w roku. 3. Wspólny Komitet utrzymuje kontakt z Biurem AVV. Podejmuje on decyzje jednogłośnie. Wspólny Komitet: - proponuje powiernika, który nadzoruje zadania Biura AVV, i w razie konieczności jego bezterminowe odwołanie. To samo dotyczy obu rewizorów, - przedstawia propozycje zmian i uzupełnień AVV, - analizuje w związku z AVV będące przedmiotem wspólnego zainteresowania problemy i powołuje w razie potrzeby grupy robocze (ad-hoc), - decyduje o wnioskach przystąpienia innych Związków, reprezentujących KPP lub posiadaczy wagonów i związanych z tym zmian punktów 1 i 2. Tego rodzaju decyzje są podawane do wiadomości stronom Umowy przez Biuro AVV. 4. Związki reprezentowane we Wspólnym Komitecie dążą do tego, aby ich członkowie, będący stronami AVV, wnioski do Komitetu wnosili w pierwszej kolejności za pośrednictwem swojego Związku, tak by mógł on te wnioski rozpatrzyć, dokładnie sformułować oraz przyjąć i w ten sposób przyczynić się do uzyskania dla nich większości. Związki kierują również do Komitetu Wspólnego własne propozycje zmian. 5. Wspólny Komitet tworzy pod swoim nadzorem stałą grupę ekspertów z zadaniami w następujących obszarach: - wypracowanie opinii odnośnie zapytań wniesionych przez Wspólny Komitet, szczególnie co do interpretacji i stosowania AVV, - analiza propozycji zmian AVV, - prowadzenie procedury arbitrażowej wnioskowanej wspólnie przez pozostające w sporze strony.

43 Załącznik 9 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych WARUNKI REWIZJI TECHNICZNEJ WAGONÓW TOWAROWYCH DLA PRZEJŚCIA wydawany oddzielnie

44 Załącznik 10 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych UTRZYMANIE KORYGUJĄCE I PREWENCYJNE wydawany oddzielnie

45 Załącznik 11 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych NAPISY I ZNAKI NA WAGONACH TOWAROWYCH wydawany oddzielnie

46 Załącznik 12 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych KATALOG USZKODZEŃ WAGONÓW wydawany oddzielnie

47 Załącznik 9 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych WARUNKI OGLĘDZIN (REWIZJI) TECHNICZNYCH WAGONÓW TOWAROWYCH DLA PRZEJŚCIA

48 Spis treści 1. - Postanowienia ogólne 2. - Oględziny techniczne dla przejścia Definicje Przeprowadzanie oględzin technicznych Minimalne kwalifikacje rewidentów taboru 3. - Katalog błędów (usterek) Aneks Omówienie Uwagi do katalogu błędów (usterek) 4. - System zarządzania jakością ( QMS ) Definicje ogólne Planowanie jakości Błędy (Katalog błędów) Planowanie kontroli Kontrola jakości Metody kontroli jakości oględzin technicznych Sposób oceny błędów Statystyczne oszacowanie nieprawidłowości 5. - Objęcie pociągów porozumieniem Ogólnie Zasady, planowanie, realizacja Wyłączenie pociągów z porozumienia

49 Aneks 1 - Katalog usterek ( błędów ) uzupełniony oznaczeniem klasy błędu dla systemu zarządzania jakością Aneks 2 - Definicje klas błędu Aneks 3 - Wyciąg z normy ISO 2859, Część 1, Wyciąg z Tabeli II-A z liczbą akceptowalną w klasie 4 i klasie 5; Przykład I : Procedura objęcia pociągu porozumieniem; Przykład II: Procedura wyłączenia pociągu z porozumienia; Protokół objęcia pociągu porozumieniem. Aneks 4 - Sprawdzanie wymiaru q R Aneks 5 - Katalog kontroli według Aneksu 1 Aneks 6 Aneks 7 Aneks 8 Aneks 9 - Oględziny techniczne wagonów towarowych dla przejścia - wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w wagonach i ładunkach - Oględziny techniczne dla przejścia - zestawienie nieprawidłowości i oszacowanie stwierdzonych nieprawidłowości w wagonach i ładunkach - Postępowanie z wagonami z przekroczonym terminem ważności trafarety czynności utrzymaniowych (przekroczona rewizja) - Checklista, katalog badań (sprawdzeń), które muszą być przeprowadzone przy wagonach próżnych, których rewizja przekroczona jest o więcej niż 6 miesięcy i niż 5 lat Aneks 10 - Położenia rączki kurka odcinającego hamulec pneumatyczny Aneks 11 - Wzory nalepek I, K, M, R1, U

50 1 Postanowienia ogólne 1.1 Załącznik ten opisuje w Aneksie 1 obowiązujące dla przejścia między dwoma lub wieloma Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi (KPP) parametry stanu technicznego wzajemnie przekazywanych wagonów w takim zakresie, jaki musi być zapewniony przez oględziny techniczne dla przejścia. 1.2 Załącznik opisuje dodatkowo sposób postępowania dla zapewnienia jakości w sytuacji, gdy KPP zawarły wzajemnie umowy zgodnie z Kartą UIC (Punkt 4, Aneksy 5, 6 i 7) i w takim przypadku jest obowiązującą częścią tych umów. 2 Oględziny techniczne dla przejścia 2.1 Definicje ogólne Termin (hasło) oględziny techniczne dla przejścia oznacza określone w Karcie UIC kontrole techniczne przy przekazywaniu i/lub przyjmowaniu. 2.2 Przeprowadzanie oględzin technicznych Oględziny techniczne dla przejścia prowadzone są przez rewidentów taboru w miejscu określonym w umowie między zainteresowanymi KPP. Polegają one na badaniu wagonów pod względem bezpieczeństwa ruchu i przydatności do handlowego wykorzystania, stwierdzeniu wykrywalnych usterek lub ich objawów zgodnie z Aneksem 1 (Katalog usterek) oraz podjęciu wymaganych czynności. Celem ujawnienia usterek rewident (rewidenci) przechodzi (przechodzą) wzdłuż i z obu stron pociągu sprawdzając dokładnie każdy wagon. 1 Warunki techniczne dla wymiany wagonów towarowych pomiędzy KPP

51 2.3 Minimalne kwalifikacje rewidentów taboru Rewidenci muszą posiadać wiedzę: - odpowiadającą wykształceniu w jednym z rzemiosł mechanicznych lub elektrycznych, - o utrzymaniu wagonów towarowych, - o budowie i przeznaczeniu wagonów towarowych, - o budowie i zasadzie działania hamulców, - w fachowej ocenie uszkodzeń i braków przy wagonach towarowych i ładunkach oraz ich wpływie na eksploatację, - o zabezpieczaniu (mocowaniu) ładunków według Wytycznych ładowania, - o wymianie wagonów pomiędzy Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi (KPP) i odnośnych, obowiązujących porozumieniach. Rewidenci taboru muszą być regularnie doszkalani. 3. Katalog usterek ( Aneks nr 1 ) 3.1 Omówienie Aneks Nr 1 zawiera pięć kolumn: (1) Opis ( nazwa ) części lub aspektu załadunkowego do sprawdzenia; (2) Kod; (3) Usterka oraz informacje o kryteriach i wskazówkach (objawach) prowadzących do jej ujawnienia. Wskazówki poprzedzone znakiem " sygnalizują stan, który sam z siebie nie wymusza konkretnego działania rewidenta, ale oznacza możliwość uszkodzenia części współpracującej (powiązanej); (4) Czynności, które muszą być wykonane; (5) Klasa błędu jest miarodajna tylko przy stosowaniu umów wg Karty UIC Uwagi do katalogu błędów (usterek) Wszystkie zaznaczone wymiary należy mierzyć tylko w razie wątpliwości Oddzielnie wydawane Wytyczne ładowania pozostają bez ograniczeń ważne (obowiązujące). Rewidenci taboru biorą przy tym pod uwagę szczególnie usterki ujęte w punkcie 7 Katalogu błędów (Aneks Nr 1)

52 Dlatego w punkcie 7 w kolumnie 3 w klamrach znajdują się wskazówki dotyczące odpowiednich paragrafów Tomu I Wytycznych ładowania. Rewidenci zwracają poza tym także uwagę na inne dające się stwierdzić wzrokowo stany ładunku lub jego zabezpieczenia (mocowania), zagrażające bezpieczeństwu ruchu i podejmują odpowiednie działania Dla oznaczenia usterek i braków rewidenci używają nalepek (wzorów) odpowiednio do Aneksu 11, a w korespondencji pisemnej dla oznaczenia braków technicznych stosują kody z kolumny 2 Aneksu Załącznik nie jest wyczerpującym wykazem wszystkich możliwych braków. Przy usterkach, które nie są wprowadzone do Katalogu, lecz mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub zdolności do wykorzystania handlowego rewident taboru podejmuje decyzję, jakie czynności należy wykonać. 4 System zarządzania jakością (QMS) 4.1 Definicje ogólne System zarządzania jakością (QMS) gwarantuje jakość techniczną przy wymianie wagonów towarowych. Jego celem są: stwierdzanie osiąganej jakości technicznej poprzez badanie reprezentatywnych próbek losowych na bazie normy ISO 2859, jej udokumentowanie oraz wdrożenie działań prowadzących do jej stabilizacji lub polepszenia. 4.2 Planowanie jakości Planowanie jakości definiuje (określa) wymogi jakościowe oraz parametry jakości oraz dokumentuje je w katalogu kontroli. Jako jakościowy cel KPP ustalają w formie umowy statystyczną usterkowalność (SU) SU 1%, liczoną oddzielnie dla każdej klasy błędu. 4.3 Usterka (błąd), katalog błędów (usterek) Jako błąd traktowane jest odstępstwo od opisanych w katalogu kontroli parametrów jakości, które prowadzą do tego, że wagon lub pociąg nie spełniają ustanowionych wymogów jakościowych

53 Wagony, przy których stwierdzono usterki (błędy), muszą być potraktowane zgodnie z katalogiem błędów Załącznika 9, Aneks Opis błędów Błędy (usterki) rozróżnione są według swojej ważności na błędy drobne, główne i krytyczne oraz są zdefiniowane w Aneksie W katalogu błędów (Aneks 1) oprócz wykazu braków (usterek) i przypisanym do nich sposobom postępowania podano przypisane im klasy błędu. 4.4 Planowanie kontroli Podstawę do określenia liczby wagonów, które muszą być skontrolowane, czyli tak zwaną próbkę losowa wyznacza zbiór badany. Ten zbiór badany, obejmuje wszystkie wagony, które w czasie roku kalendarzowego przekazywane są z jednego KPP do innego KPP, również przez jedno lub wiele KPP tranzytowe. Dopuszczalny jest przy tym podział na wytypowane części, np. według relacji lub punktów przekazania. Ze zbioru badanego lub odpowiednich jego części należy na bazie tabeli z normy ISO 2859 (Aneks 3) określić próbkę losową i, jako wyznaczoną próbkę włączyć do rocznego planu kontroli. Przy podziale na miesięczne próbki losowe należy w miarę możliwości uwzględniać miesięczne wahania liczby wagonów w ciągu roku. Dla określenia próbki losowej miarodajny jest wyłącznie II poziom badania. 4.5 Kontrola jakości Prawidłowe przeprowadzenie oględzin technicznych dla przejścia jest oceniane przez KPP przyjmujące za pomocą kontroli jakości w ramach prób losowych, przeprowadzanych najpóźniej na stacji, gdzie KPP przyjmujące dokonuje oględzin technicznych, lub gdzie pociąg będzie rozwiązany lub nastąpi zmiana zestawienia składu (rozrząd)

54 Kontrola ta musi być zorientowana na sposób pracy rewidenta taboru według pkt Metody kontroli jakości oględzin technicznych Określone w Katalogu kontroli ( Aneks Nr 5) metody badania oznaczono: 4.7 Sposób oceny błędów - SW - obejrzeć - sprawdzenie wzrokowe, - SM - mierzyć - sprawdzenie przez pomiar, - SD - dźwięk - sprawdzenie odgłosu młotkiem rewidenckim, - SF - uruchomić - sprawdzenie funkcjonowania ( działania ), - SP - poruszyć - sprawdzenie przez przemieszczenie części. Usterki lub braki, wobec których KPP przekazujące podjęło już działania odpowiednie do zaleceń z Katalogu usterek (Aneks 1) nie mogą być traktowane jako błąd. Jeżeli wagon został okartkowany przez KPP przekazujące, to do obliczenia SU mogą być przyjęte tylko błędy nie zaznaczone na nalepce. Zasadniczo takie same błędy występujące wielokrotnie przy tych samych częściach (np. kłonice) oraz resztki ładunku i/lub nieusunięte środki zabezpieczenia ładunku są oceniane jako jeden błąd na wagon lub jednostkę ładunkową. Jeżeli zastane w jednym podzespole, ładunku błędy są różnie klasyfikowane, to uwzględnia się tylko błąd o wyższej klasie błędu. 4.8 Statystyczne oszacowanie nieprawidłowości Dla oszacowania błędu w QMS miarodajny jest rodzaj błędu, a nie częstotliwość jego występowania. Rodzaj błędu odpowiada bieżącemu kodowi w Katalogu usterek (Aneks Nr 1) Statystyczna usterkowalność (SU) Statystyczna usterkowalność, jako częstotliwości występowania błędów w próbce losowej, określona jest dla 100 jednostek kontrolnych (wagonów)

55 W tym celu błędy zostały ocenione (wyważone) według wpływu na bezpieczeństwo ruchu lub przydatności do przewozu (handlowego wykorzystania), za pomocą klas błędu: - klasa 3 (Bk3) ze współczynnikiem 0,125 / 1 błąd, - klasa 4 (Bk4) ze współczynnikiem 0,4 / 1 błąd, - klasa 5 (Bk5) ze współczynnikiem 1 / 1 błąd. Statystyczną usterkowalność wylicza się oddzielnie dla każdej klasy błędu według poniższych wzorów: SU3 [%]= SU4 [%]= SU 5[%]= ( 0,125 x Bk3 ) x 100 liczba sprawdzonych jednostek kontrolnych (0,4 x Bk4 ) x 100 liczba sprawdzonych jednostek kontrolnych (1,0 x Bk5 ) x 100 liczba sprawdzonych jednostek kontrolnych Dla informacji zainteresowanym KPP muszą być, co miesiąc przekazywane zestawienia według Aneksów 6 i 7, które zawierają wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. Do tego należy dla każdej SU podać dane o zbiorze badanym i wielkości próbki losowej. Może być umówiony inny sposób wymiany informacji według Aneksów 6 i 7, szczególnie w formie elektronicznej. 4.9 Działania sterujące dla zapewnienia jakości Jeżeli ustalony w punkcie 4.2 cel jakościowy nie jest osiągany przez KPP wykonujące oględziny techniczne, to należy żądać wdrożenia działań dla poprawy jakości. O powyższym KPP przyjmujące musi niezwłocznie powiadomić KPP tranzytowe. KPP wykonujące oględziny techniczne powinno w ciągu jednego miesiąca opisać te działania KPP przyjmującemu i tranzytowym. Od wdrożenia działań dla wzrostu jakości próbka losowa powinna być określana reprezentatywnie, co miesiąc celem wykazania poprawy jakości. W razie konieczności KPP przyjmujące w uzgodnieniu z KPP tranzytowymi może zastrzec wykluczenie określonych ładunków lub wagonów przy formowaniu przedmiotowych pociągów

56 5 Objęcie pociągów porozumieniem 5.1 Ogólnie Niniejsza procedura zalecana jest KPP, które przewidują zawarcie porozumienia. Niniejsza procedura nie ma zastosowania dla KPP, dla których porozumienie obowiązuje wszystkie wymieniane pociągi. Aby móc objąć porozumieniem pociągi niezależnie od usterkowalności statystycznej, KPP stosują procedurę analogiczną do DIN/ISO 2859 (badanie na próbce losowej przy przyjęciu według akceptowalnej granicy jakości (AQL). Objęcie pociągu porozumieniem może nastąpić dopiero, gdy w zdefiniowanym przedziale czasu dla próbki (w przykładzie pociąg) stwierdzona zostaje akceptowalność. Z Tabeli II-A wielkość zwykłej próbki losowej dla badania normalnego (patrz Aneks 3), wynikają jasne kryteria dla ustalenia akceptowalności próbek losowych (pociągów). Jeżeli stwierdzono akceptowalność pociągu, to KPP wykonujące oględziny na przyjęciu lub dokonujące kontroli jakości przesyła do podpisania zainteresowanym KPP protokół kontroli według Aneksu 3. O stwierdzanych w czasie okresu kontroli błędach należy informować zainteresowane KPP. Po objęciu przedmiotowych pociągów porozumieniem podlegają one jednak ustalonej umową usterkowalności SU 1% liczoną oddzielnie dla każdej klasy błędu. Traktowanie przewożonych ładunków RID jest określone oddzielnie. 5.2 Zasady, planowanie, realizacja Dla niniejszej procedury Błędy klasy 5 i 4 traktowane są oddzielnie (błędy klasy 3 są pomijane); Stosowana jest AQL zdefiniowana w DIN/ISO 2859, jako ilość błędów na 100 jednostek kontrolnych; Błędy klasy 5 ważone są ze współczynnikiem 1 na jednostkę, co odpowiada AQL 1,0 błędu na 100 jednostek kontrolnych, Błędy klasy 4 ważone są ze współczynnikiem 0,4 na jednostkę, co odpowiada AQL 2,5 błędów na 100 jednostek

57 kontrolnych; Dla pociągu ustalony jest 3- miesięczny czas dla próby; Każdego miesiąca na punkcie przekazania KPP/KPP prowadzona jest dokumentowana protokołem kontrola jakości oględzin dla przejścia na wymaganej wielkości próbce losowej w zależności od przypadku. Objęcie pociągu porozumieniem można uzgodnić dopiero, gdy w okresie próby ustalona akceptowalna ilość błędów klasy 5 i 4 według Tabeli II-A (Aneks 3) nie zostanie przekroczona. Procedura jest przedstawiona w formie Przykładu I w Aneksie Przykład pociąg dni kursowania 7 średnio wagonów 32 wagony/rok wagony/3 miesiące 2912 wielkość zbioru badanego ustalone oznaczenie próbki K wielkość próbki losowej 125 wielkość próbki na miesiąc 42 akceptowalna ilość błędów klasy 5 3 akceptowalna ilość błędów klasy Wynik kontroli a) po 125 kontrolach stwierdzono: 1 błąd klasy 5 i 9 błędów klasy 4. Pociąg nie może być objęty porozumieniem, ponieważ w okresie próby przekroczona została akceptowalna ilość błędów klasy 4. Okres próby zostaje przedłużony o minimum 1 miesiąc. b) po 125 kontrolach stwierdzono: 4 błędy klasy 5 i 3 błędy klasy 4. Pociąg nie może być objęty porozumieniem, ponieważ w okresie próby przekroczona została akceptowalna ilość błędów klasy 5. Okres próby zostaje przedłużony o minimum 1 miesiąc. Jeżeli akceptowalne ilości błędów klasy 5 lub 4 zostały znacznie przekroczone, to zalecany jest nowy 3 miesięczny okres próby. 5.3 Wykluczenie pociągu z porozumienia Procedura została przedstawiona w Przykładzie II w Aneksie

58 Aneks Nr 1 Katalog błędów ( usterek ) uzupełniony o klasy błędów dla systemu zarządzania jakością (QMS)

59 Aneks Nr 1 Katalog błędów (usterek), uzupełniony o klasy błędów dla (QMS) 1 - Części biegowe 2 - Usprężynowanie 3 - Hamulec 4 - Ostoja wagonu i rama wózka 5 - Urządzenia cięgłowo-zderzne 6 - Pudło wagonu Pudło ogólnie, napisy Wagony kryte Wagony węglarki Wagony platformy Wagony cysterny Wagony z oprzyrządowaniem specjalnym 7 - Ładunki i jednostki ładunkowe (JE) Załadunek ogólnie Środki zabezpieczenia ładunku Sposób załadowania i bezpieczeństwo ładunku Ładunki specjalne Części specyficzne dla jednostek ładunkowych Części ustalające położenie jedn. ładunkowych na wagonie nośnym Załadunek jednostek ładunkowych Oznakowanie, kodowanie

60 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Części biegowe Obręcz 1.1 grubość mniejsza niż dla wagonów dopuszczonych do jazdy z V = 120 km/h ( wagony ze znakiem SS lub ** ) obręcz mm wyłączyć 4 - złamana wyłączyć 5 - z pęknięciami obwodowymi lub promieniowymi obręcz luźna - nie pokrywanie się znaków kontrolnych lub } - nieczysty dźwięk lub - luźne osadzenie pierścienia zaciskowego lub - występowanie śladów rdzy między obręczą i kołem bosym na więcej niż 1/3 obwodu wyłączyć znaki kontrolne wyłączyć 4 - brak, trudno rozpoznawalne } obręcz przesunięta na stronę wyłączyć 5 - luźny lub widocznie odkształcony pierścień zaciskowy uszkodzenia pierścienia zaciskowego - pęknięty, złamany, brak wyłączyć 5 } Koło monoblokowe rowek kontrolny grubości minimalnej wieńca nie jest w całości widoczny 2) wyłączyć termiczne przeciążenie przez hamulec świeże nadpalenie farby na przejściu wieńca w tarczę koła (50 mm i więcej) ślady utlenienia na wieńcu ( tarcza koła nie zabarwiona ) nadtopione wstawki hamulcowe uszkodzenie powierzchni tocznej z nalepami metalicznymi (patrz też kod 1.3.4) pomierzyć zgodnie z procedurą kodu (Nie dotyczy kół oznaczonych jako odporne na przeciążenia termiczne, i które hamowane są wstawkami żeliwnymi) przy zachowanej tolerancji okleić K + R1 (hamulec wyłączyć) przy przekroczeniu tolerancji wyłączyć 5 1) dotyczy również wagonów, które mogą kursować z V = 120 km/h tylko w stanie próżnym 2) jeżeli na którymś z kół występują wyjątkowo dwa rowki, to zewnętrzny rowek określa minimalną grubość wieńca

61 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Obręcz lub wieniec monobloku szerokość > 140 mm, mniejsza niż 133 mm wyłączyć 4 występowanie nawalcowania "S" powierzchnia toczna miejscami wgnieciona, nierównomierna powierzchnia kontaktu lub nierównomierne, duże rozwalcowania na obrzeżu wyłączyć płaskie miejsca koło φ 630 mm i z płaskimi miejscami o długości > niż 60 mm koło φ < 630 mm i z płaskimi miejscami o długości > niż 30 mm wyłączyć 4 wyłączyć nalepy koło φ > 630 mm z nalepami o długości > niż 60 mm lub wysokości 1 mm wyłączyć koło φ > 630 mm z nalepami długości > niż 10 mm 60 mm lub wysokości < 1 mm okleić M + R1 (hamulec wyłączyć) koło φ < 630 mm z nalepami długości > niż 30 mm lub wysokości > 1 mm wyłączyć koło φ < 630 mm z nalepami długości > niż 10 mm < 30 mm lub wysokości < 1 mm okleić M + R1 (hamulec wyłączyć) dziury, wyrwania lub złuszczenia na powierzchni tocznej o długości większej niż 60 mm wyłączyć pęknięcia i karby pęknięcie na przejściu powierzchni tocznej w powierzchnię czołową karby o ostrych krawędziach na powierzchni czołowej i dolnej wieńca lub obręczy (obszar naprężeń) od narzędzi, hamulców torowych, szczęk mocujących tokarki - za wyjątkiem oznakowań producenta powierzchnia czołowa pomalowana lub zanieczyszczona substancjami oleistymi lub smarującymi - za wyjątkiem malowanych farbą co 90º znaków kontrolnych osadzenia obręczy wyłączyć 5 okleić K 4 wyłączyć

62 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Obrzeże 1.4 Klasa błędu wysokość obrzeża s h większa niż 36 mm wyłączyć 4 powierzchnia prowadząca obrzeża wypracowana ( wyraźnie się błyszczy ) grubość obrzeża s d - koło φ 840 mm ogólnie s d < 22 mm 1 - koło φ < 840 mm i 630 (330) mm s d < 27,5 mm } wyłączyć 5 zużyte obrzeże zużycie powierzchni prowadzącej obrzeża Wyłączyć 5 - q R 6,5 mm, patrz również Aneks nr 4 ostre obrzeże nawalcowanie lub ubytek na powierzchni prowadzącej w odległości h > 2 mm od największej wysokości obrzeża, patrz również Aneks nr 4 wyłączyć 5 okręg toczny (pomiarowy φ ) Koło bose pęknięcie lub usunięta poprzez spawanie wada tarczy koła złamanie lub pęknięcie na szprysze lub feldze koła szprychowego wyłączyć 5 wyłączyć 5 Oś zestawu uszkodzenia na osi zestawu wyłączyć 5 - pęknięcie - zgięcie (patrz również kod 1.7.1) - uszkodzenia naprawione przez spawanie - ostre krawędzie - wytarte miejsca o głębokości większej niż 1 mm wytarcie < 1 mm bez ostrych kantów okleić K + R1 (hamulec wyłączyć) jakaś część ociera się o oś zamocować wyżej i okleić K lub R1, (hamulec wyłączyć), jeżeli niemożliwe wyłączyć Dla wagonów piętrowych do przewozu samochodów typu UIC ważne są postanowienia dla małych kół według Zał. 9 AVV, kody

63 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Zestaw kołowy jeżeli wymiar E między wewnętrznymi powierzchniami czołowymi nie zachowuje wartości granicznych - φ 840 mm 1357 E 1363 mm - φ < 840 mm 1359 E 1363 mm wyłączyć 5 jeżeli w każdym przypadku Emax - Emin > 2mm ślady wykolejenia ślady przesunięcia koła na osi zestawu przy kołach monoblokowych rozgrzanie w strefie przejścia l między tarczą a wieńcem koła Objawy owalizacji kół ścięta zawleczka sworznia trójkąta hamulec, złamana podwiesa trójkąta hamulcowego (patrz także kod 3.1.2), błyszczące ślady zużycia podkładki sworznia trójkąta hamulcowego, błyszczące ślady osiadania wewnętrznych (nośnych) sprężyn zawieszenia II-go stopnia na wózku (patrz także kod 2.5), brak lub luźne zabezpieczenie przed opadnięciem wózka (patrz także kod 2.5.5), pęknięte lub opadnięte ślizgi prowadnika zestawu kołowego w wózku Y25 (25TN), (patrz również kod 4.4.2) jeżeli przy jednym kole lub w jego okolicy stwierdzono wystąpienie co najmniej 2-ch z tych objawów, to okleić K z uwagą: Podejrzenie owalizacji koła 4 miejscami wgnieciona powierzchnia toczna, nieregularna powierzchnia kontaktu lub duże rozwalcowania na obrzeżu (patrz kod 1.3.2)

64 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Maźnica z łożyskami Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie 1.8 Klasa błędu maźnica nieszczelna wyłączyć 4 - wycieki środka smarującego - uszkodzenie, które umożliwia wnikanie wody lub kurzu (brak dekla nakiełka / otworu centrującego dopuszczalny ) uszczelnienie zaślepka prowadniki na korpusie maźnicy nie zabezpieczają pewnego prowadzenia zestawu kołowego wyłączyć 5 odłamane prowadniki na korpusie maźnicy nienormalne położenie maźnicy zagrzane łożysko wyłączyć 5 - temperatura jest tak wysoka, że nie można dotknąć maźnicy zewnętrzną powierzchnią dłoni ślady utlenienia Usprężynowanie Resor piórowy pióra sprężyny nośnej przesunięte w opasce więcej niż 10 mm ślady ślizgania w pobliżu opaski resorowej wyłączyć główne pióro resora złamane lub widocznie pęknięte wyłączyć brak części złamanego pióra wyłączyć inne pióro niż główne złamane w miejscu odległym od środka sprężyny ( części pióra nie brakuje ) o mniej niż 1/4 długości pióra wyłączyć o więcej niż 1/4 długości pióra okleić M 3 złamanie

65 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu za mały luz między opaską a odbijakiem wyłączyć 5 odległość między opaską resorową a odpowiednią częścią pudła wagonu, ostojnicy lub ramy wózka mniejsza niż 15 mm świeże ślady osiadania między opaską resorową a częściami ostojnicy bądź ramy wózka świeże ślady ocierania kół na ramie wózka lub podłodze/pudle wagonu luźna opaska resorowa wyłączyć 5 - złamana, pęknięta - brak klina lub klin luźny oznaki luźnych piór resorowych Dodatk. dla resora parabolicznego pióro główne lub inne widocznie pęknięte lub złamane wyłączyć złamane w opasce resorowej dwa pióra dotykają się na 50% swojej długości wyłączyć jedno pióro przesunięte w kierunku wzdłużnym o więcej niż 10 mm wyłączyć mm lub mniej okleić K 3 błyszczące ślady blisko opaski resorowej błyszczące ślady

66 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu opaska resorowa uszkodzona lub luźna wyłączyć 5 - złamana, pęknięta - ucho klina dolnego pęknięte, spaw górnego klina brak lub pęknięty spaw klin górny klin dolny ucho Sprężyna śrubowa złamana wyłączyć 5 Połączenie między maźnicą /usprężynowaniem / ramą czop opaski resorowej nie na swoim miejscu niewłaściwa pozycja maźnicy wyłączyć łubki, ogniwa resorowe przesunięte, złamane wyhaczone lub ich brak wyłączyć sworznie resora przesunięte, niezabezpieczone lub ich brak usterkę usunąć, jeżeli niemożliwe wyłączyć ogniwa resorowe zużyte lub za długie świeże ślady osiadania na ostojnicy okleić nalepką K 4 Usprężynowanie wózka Y25 i pochodnych 2.5 zabezpieczenie sprężyna zewnętrz. (tarowa) sprężyna wewnętrz. (nośna) kołpak sprężyny ogniwo tłumiące

67 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu sprężyna zewnętrzna (tarowa) nadłamana lub złamana wyłączyć sprężyna wewnętrzna (nośna) przesunięta lub pęknięta wagon próżny okleić K wagon ładowny wyłączyć 5 maźnica nie jest w poziomie ogniwo tłumiące złamane, brak lub nie pracuje ślady osiadania ogniwo na wózek okleić K więcej niż 1 ogniwo na wózek wyłączyć kołpaki sprężyn dotykają ramy wózka dotyka 1 kołpak okleić K dotyka więcej niż 1 kołpak na wózku wyłączyć zabezpieczenia przed opadnięciem luźne lub brak okleić M świeże ślady osiadania między korpusem maźnicy a ramą wózka wyłączyć 5 odstęp (luz) < 8 mm Hamulec Część mechaniczna zwisające bądź złamane części układu dźwigniowego hamulca naprawa prowizoryczna, okleić K + R1, ( hamulec wyłączyć ) podwiesa zabezpieczająca nie spełnia swojej funkcji naprawa prowizoryczna, okleić K urządzenie przestawcze, włącz./ wyłączanie hamulca (patrz również Aneks 10) zablokowane ( nie działa ) wyłączyć ustawienie niejednoznaczne okleić K + R1 (hamulec wyłączyć), jeżeli to konieczne wyłączyć urządzenia przestawcze próżny/ładowny bądź G/P zablokowane ( nie działa ) wyłączyć hamulec, okleić K + R cięgło odluźniacza zerwane lub brak okleić K + R1 (hamulec wyłączyć)

68 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Wstawki klocka hamulcowego wstawki klocków hamulcowych żeliwne założyć nowe 3 - brak - złamane, pęknięte również wtedy gdy wkład metalowy utrzymuje je w całości - zużyte w taki sposób, że grubość X w strefie wstawki jest mniejsza niż 10 mm wstawki klocków kompozytowe (tworzywo sztuczne) - brak } - pęknięte promieniowo do krawędzi blachy (nie dotyczy rysy fabrycznej) - widoczne wyłupania materiału ciernego na >1/4 długości wstawki lub wtrącenia metaliczne - grubość X mniejsza niż 10 mm założyć nowe, jeżeli to niemożliwe, okleić K + R1 i hamulec wyłączyć wstawka schodzi z powierzchni tocznej koła, (zużyta, jeżeli zewnętrzna powierzchnia osiąga zewnętrzną powierzchnię czołową wieńca) okleić K + R1 ( hamulec wyłączyć )

69 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Część pneumatyczna przewód główny Klasa błędu przewód główny niezdatny do użytku wyłączyć pozostaje wolny sprzęgi hamulcowe uszkodzenie lub brak sprzęgu hamulcowego (dla wszystkich posiadanych przez wagon przyłączy muszą być na każdym końcu wagonu sprzęgi hamul.) wymienić nieużywany sprzęg hamulcowy zwisa (przy dwóch sprzęgach tylko jeden może być połączony z innym wagonem) pozostaje wolny - podwiesić sprzęg hamulcowy, poprawić połączenie wspornik sprzęgu hamulcowego niezdatny do użytku okleić M hamulec powietrzny niezdatny do użytku ale wagon nieoklejony sprawdzić, jeżeli uszkodzony ustawić na przelot i okleić K + R kurek odcinający (końcowy) niedrożny, nieszczelny, zgięty, brak rączki wyłączyć mechanizmu blokującego brak lub nie działa okleić K 4 Blacha odiskierna blachy brak lub przerdzewiała na wylot okleić K + R1 ( hamulec wyłączyć ) blacha zwisa w dół zdjąć blachę, okleić K + R1, (ham. wyłączyć), jeżeli nie to wag.wyłączyć przy wagonach z ładunkiem RID, dla których blacha odiskierna obowiązuje w wagonach na osiach pojedynczych - niedopuszczona blacha odiskierna wagony na osiach, które nie posiadają znaku hamulec wyłączyć i okleić R1 5 Hamulec ręczny wyraźnie nie działa okleić K+R

70 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Ostoja wagonu i rama wózka Ostoja ogólnie ostoja skrzywiona w poziomie lub pionie wyłączyć 5 stan zderzaków poza tolerancją ( patrz ) wyraźnie odkształcona podłużnice, części czołownicy, na które działa sprzęg, ukośnice wykazują złamania lub pęknięcia wyłączyć 4 - złamanie - poprzeczne pęknięcia wychodzące z krawędzi półki dochodzące do więcej niż połowy jej szerokości - pęknięcie podłużne o długości > 100 mm w strefie koziołków resorowych - pęknięcie podłużne o długości > 150 mm dla innych części - pęknięcia na widocznych spawach tych części Widły maźnicze wygięte w taki sposób, że zagrożone będzie bezpieczeństwo ruchu złamane nienormalne położenie wyłączyć 5 wyłączyć mocowanie luźne wyłączyć kilka nitów bądź śrub są luźne ale widły maźnicze są zamocowane okleić M pęknięcie większe niż 1/4 przekroju poziomego wyłączyć równe bądź mniejsze niż 1/4 przekroju poziomego okleić K rozmiaru równego odległości do bliskiego miejsca mocowania wyłączyć 5 Zwora wideł maźniczych brak, złamana, widocznie odkształcona bądź luźna wyłączyć

71 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Nr (Kod) Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Ślizgi wideł maźniczych brak wagony na wózkach: brak jednego ślizgu prowadnika na zestaw kołowy okleić K brak więcej niż jednego ślizgu na zestaw wyłączyć 4 wagony bez wózków: brak jednego ślizgu wyłączyć 5 Ślizg manganowy w wózkach 25TN (Y25) luźny lub brak wyłączyć 4 Koziołek resorowy w wagonach na osiach pojedynczych luźny, pęknięty lub odkształcony wyłączyć 5 - odstęp ( luka ) między koziołkiem resorowym a podłużnicą - połowy lub więcej elementów mocujących brakuje bądź są one złamane Połączenie wózek - ostoja uszkodzone, elementy łączące i mocujące złamane, nie działają lub ich brak wyłączyć 5 wózek przesunięty wózek przesunięty Linki uziemiające jedno lub wiele uziemień nie pracują (brak, uszkodzone lub luźne) okleić K 3 punkty mocowania pozwalają przyjąć, że muszą one być wszystkie uziemienia nie pracują punkty mocowania pozwalają przyjąć, że uziemienia muszą być poprawić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć

72 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Rama wózka część konstrukcyjna nadłamana bądź widocznie odkształcona wyłączyć część konstrukcyjna złamana wyłączyć pozostaje wolny - Ślizg oparcia na wózku złamany bez braku odłamanej części okleić K z brakiem odłamanej części wyłączyć 5 Sprężyna ślizgu złamaną sprężyną ślizgu wyłączyć 4 Części trące tłumika nasmarowane wyłączyć

73 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Urządzenia 5. cięgłowo - zderzne Zderzaki 5.1 Typ zderzaka wyraźnie różne typy zderzaków na tym samym końcu wagonu okleić K 4 Stan zderzaków poza granicami tolerancji wyłączyć 5 - h < niż 940 mm (980 mm dla wag. pasażerskich) - h większa niż 1065 mm wyraźnie różne wysokości zderzaków w sprzęgniętych wagonach Tarcza zderzakowa brak, złamana, zdeformowana tak, że jej działanie nie jest zapewnione, obrócona (dotyczy tylko tarczy zderzaka prostokątnej) wyłączyć mocowanie do trzona zderzakowego luźne 1/3 lub więcej nitów bądź śrub wyłączyć luźne mniej niż 1/3 nitów bądź śrub okleić K powierzchnia styku nie nasmarowana, nasmarować, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć wyżłobienia wyłączyć 5 Trzon zderzakowy brak lub złamany wyłączyć pęknięcie na przejściu do tarczy wyłączyć 5 Pochwa zderzaka brak bądź jest złamana wyłączyć pęknięcie na przejściu do stopy wyłączyć

74 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu pęknięcie podłużne, które nie zapewnia prowadzenia wyłączyć 5 trzonu zderzakowego mocowanie pochwy nie zapewnione lub więcej śrub luźne luz między płytą zderzaka a czołownicą uzupełnić, dociągnąć + nalepka M, jeżeli to niemożliwe wyłączyć jednej śruby brak uzupełnić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć jedna śruba luźna dociągnąć, jeżeli to niemożliwe, okleić K 3 3 Sprężyna zderzaka i elementy CRASH zderzak daje się docisnąć ręcznie - jeden zderzak więcej niż 15 mm wyłączyć 4 - oba zderzaki z jednego końca wagonu wyłączyć elementy CRASH wykazują stan zadziałania wyłączyć 5 widocznie skrócona długość zderzaka żółta strzałka wskaźnikowa częściowo lub całkowicie znikła *) pochwa zderzaka zniszczona lub odkształcona *) inny wskaźnik odkształcony lub brak *) *) zgodnie z typem zderzaka brak lub niekompletne malowanie ostrzegawcze elementów CRASH wyłączyć 4 Sprzęg śrubowy części brak, są uszkodzone lub nie działają wyłączyć, jeżeli wagon próżny w kierunku KPP właściciela, okleić K hak do zawieszania pałąka sprzęgu uszkodzony, nie do użycia lub brak okleić M niepodwieszony sprzęg zawiesić, jeżeli trzeba, zamocować prowizor. 3 Hak cięgłowy nie do użycia lub w złym stanie złamany, pęknięty ( dotyczy też czubka haka ) jeżeli można to użyć inny sprzęg i okleić K, gdy to niemożliwe, wyłączyć przekręcony okleić K

75 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu pozostaje wolny - Inne części urządzenia cięgłowego uszkodzone inne części urządzenia cięgłowego wyłączyć 4 - sprzęg tak długi, że tarcze zderzakowe po sprzęgnięciu nie dotykają do siebie - drąg cięgłowy złamany, pęknięty lub odkształcony - nakrętki, śruby, kliny złamane, pęknięte lub ich brak - amortyzator sprzęgu nie działa hak cięgłowy wyraźnie za daleko wystaje z prowadnika sprzęgi w pociągu nie skręcone sprzęgi skręcić 4 Amortyzator o długim skoku (np. w wag. kontenerowym) obsady ślizgów nie znajdują się w położeniu środkowym w stosunku do ostoi okleić K 4 różny odstęp obu szczytów od pudła wagonu malowanie ostrzegawcze (czarno-żółte skośne pasy) na wag. z elementami, które przy uderzeniu mogą przesunąć się w stosunku do ostojnicy (pochłanianie energii zderzenia ) w miejscach zagrożonych, które mogą być przy tym przykryte, nienaniesione ( brak ) wyłączyć

76 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Pudło wagonu Pudło ogólnie 6.1 Napisy na wagonie i na jednostkach ładunkowych brak, nieczytelne, niepełne numer wagonu wyłączyć *) znak RIV lub okleić K trafareta umowna dla kodów wymiany 41,43,45, 81, 83 i 85 wyłączyć *) ciężar własny wyłączyć *) ciężar hamujący hamulca ręcznego wyłączyć *) granice obciążenia wyłączyć *) pojemność w wagonach cysternach wyłączyć *) pozostaje wolny długość wagonu ze zderzakami wyłączyć *) znaki ostrzegające przed wysokim napięciem w wagonach ze stopniami lub drabinkami na wysokości większej niż 2m wyłączyć pozostaje wolny pozostaje wolny pozostaje wolny Rewizja (trafareta czynności utrzymaniowych) data (termin) rewizji brak, niepełna, nieczytelna wyłączyć *) rewizja, również + 3M (o 3 miesiące przedłużona), jeżeli +3M jest napisane - od 15 dni przed upływem terminu ważności okleić K rewizja, również +3M (o 3 miesiące przedłużona), jeżeli +3M jest napisane - przekroczona postępować według Aneksu Nr 8 4 *) Jeżeli brak dotyczy tylko jednej strony wagonu, okleić nalepką K

77 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Szkielet pudła części szkieletu uszkodzone bez przekroczenia skrajni ładunkowej okleić K z przekroczeniem skrajni ładunkowej wyłączyć 5 Ściany, również przy jednostkach ładunkowych deski ścian brak, złamana, rozszczepiona lub nie dolega do sąsiedniej; poszycie ściany dziurawe, połamane okleić K niebezpieczeństwo zawilgocenia bądź utraty ładunku jeżeli trzeba poprawić i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 4 Podłoga, również przy jednostkach ładunkowych uszkodzona bez ryzyka utraty ładunku okleić K z ryzykiem utraty ładunku jeżeli trzeba poprawić i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 4 Drzwi i ściany przesuwne niedomknięte lub niezabezpieczone (dla drzwi kontenerów patrz 7.5.2) zamknąć i / lub zabezpieczyć, jeżeli to niemożliwe pewnie zamocować oraz okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć brak lub wyhaczone z prowadzenia założyć i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć nienormalne położenie drzwi w stosunku do ramy drzwi 5 drzwi wyhaczone skośne ustawienie rama drzwi drzwi w stosunku nie w linii z do ściany bocznej prowadzeniem

78 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu szyna wypadnięcie dźwignia zamknięcia drzwi nie zamknięte prowadząca z prowadzenia nie w pionie dolna krawędź nie w linii drzwi wyhaczone : rolki nie biegną po prowadnicy

79 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie części prowadzące lub zamknięcia w złym stanie Klasa błędu rama drzwi, zawiasy, ryglowanie, haki zarzutne, uchwyty... brak, złamane, luźne, odkształcone z zagrożeniem bezpieczeństwa lub ryzykiem utraty ładunku } 3 naprawić prowizorycznie i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 5 drzwi wyłamane lub odkształcone } bez ryzyka przekroczenia skrajni ładunkowej 3 lub utraty ładunku naprawić prowizorycznie i okleić K, jeżeli to z ryzykiem przekroczenia skrajni ładunkowej niemożliwe wyłączyć 5 lub utraty ładunku Części różne (stopnie, uchwyty drabinki, blachy do opisów...) stopnie, uchwyty, drabinki w złym stanie, niezdatne do użycia okleić K stopni wyraźnie brak okleić K uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu nadpęknięte stopnie manewrowego i uchwyty, stopień manewrowego: wymiar a > 80mm wyłączyć uchwyt manewrowego b < 60mm, pęknięcie naprawić prowizorycznie 4 i okleić M, jeżeli to niemożliwe wyłączyć niedostateczne zamocowanie brak - tablic odchylnych - tablic do napisów lub nalepek - skrzynek na nalepki - tablic odchylnych - tablic do napisów lub nalepek - skrzynek na nalepki naprawić prowizorycznie i okleić M, jeżeli to niemożliwe wyłączyć prowizoryczne nalepki i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć brak luźnych części lub niekompletne okleić M luźne części niezabezpieczone poprawić, zamocować wsporniki sygnałów końca pociągu, ucha promowe brak lub nie do użycia okleić M

80 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Wagony kryte 6.2 Klapa wentylacyjna brak, uszkodzona bez zagrożenia zawilgoceniem lub przekroczeniem skrajni naprawić prowizorycznie i okleić K lub wyłączyć z zagrożeniem zawilgoceniem lub przekr. skrajni wyłączyć 5 Dźwignie uruchamiające, zapadki wypadnięte, odkształcone, niezamocowane bez zagrożenia przekroczenia skrajni ładunkowej } naprawić prowizorycznie i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć z zagrożeniem przekroczenia skrajni ładunkowej 5 Dach i okap pokrycie dachu lub okap luźne z wpływem na bezpieczeństwo bądź szczelność wyłączyć dach otwierany niedomknięty, niezabezpieczony zamknąć, zabezpieczyć, jeżeli trzeba okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć wypadnięty z prowadzenia założyć, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć widocznej części funkcjonalnej, brak, odkształcona, nie działa okleić K 4 Wagony węglarki 6.3 Ściana boczna lub szczytowa uszkodzone bez ryzyka utraty ładunku lub przekroczenia skrajni okleić M 3 } z ryzykiem utraty ładunku naprawić prowizorycznie 4 i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć z ryzykiem przekroczenia skrajni ładunkowej 5 Zamknięcia i części funkcjonalne szczytów otwieran sworznie, wały pazurowe, haki zarzutne, wsporniki krzywek itd. brak, złamane, pęknięte, nie działają bez wpływu na bezpieczeństwo naprawić prowizorycznie 3 i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć z wpływem na bezpieczeństwo

81 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Obwodzina górna złamana, odkształcona } bez ryzyka przekroczenia skrajni ładunkowej naprawić prowizorycznie 3 i okleić K, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć z ryzykiem przekroczenia skrajni ładunkowej 5 Wagony platformy 6.4 Burty opuszczone i niezabezpieczone, zabezpieczyć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć opuszczone ale zgodnie z Wytycznymi ładowania, Tablica 3 jest to niedopuszczalne postawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć odkształcone bez ryzyka przekroczenia skrajni ładunkowej lub utraty ładunku okleić M 3 } dziurawe lub odkształcone z ryzykiem naprawić prowizorycznie 4 utraty ładunku i okleić K, jeżeli to niemożliwe wyłączyć odkształcone z ryzykiem przekroczeniem skrajni 5 Zawiasy, sworznie, zamknięcia brak, złamane, nie do użycia bez wpływu na bezpieczeństwo lub ryzyko utraty ładunku z wpływem na bezpieczeństwo lub ryzykiem utraty ładunku } naprawić prowizorycznie i okleić K, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć 3 4 Kłonice: wkładane, obrotowe, ślizgowe brak, jednak są niezbędne dla zabezpieczenia ładunku odkształcone z przekroczeniem skrajni ładunkowej } poprawić, uzupełnić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć pęknięcie lub złamanie kłonicy, gniazda bądź bezpiecznika okleić M, jeżeli kłonica niezbędna wyłączyć łańcuchy kłonic niezawieszone poprawić rygiel (bezpiecznik) kłonicy nie funkcjonuje zabezpieczyć + K, jeżeli niemożliwe, wyłączyć 4 Podkłady ładunkowe będące częścią wagonu złamane, wykładzina drewniana lub zawiasy nie do użytku okleić M luźne podkłady niezabezpieczone przez kłonice boczne lub ładunek poprawić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć

82 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Wagony cysterny 6.5 Siodło zbiornika } pęknięcie większe niż 1/4 przekroju jeżeli wagon próżny 4 okleić K, jeżeli ładowny pęknięcie na spawach wyłączyć brak mniej niż 10 % śrub lub nitów między blachami poprzecznymi i podłużnymi siodła brak więcej niż 10 % śrub lub nitów między blachami poprzecznymi i podłużnymi siodła okleić K 4 wyłączyć 4 Zbiornik nieszczelny, ślady wycieków, utrata ładunku uszczelnić i okleić K, jeżeli nie można wyłączyć powgniatany z ostrymi krawędziami bez utraty ładunku okleić K 4 rewizja zbiornika przekroczona, ładunek RID ładowny wyłączyć próżny, nieoczyszczony okleić K 5 Uzbrojenie zbiornika wykładzina zbiornika, ochrona przed słońcem, izolacja uszkodzone okleić K luźne wyłączyć pozostaje wolny - Armatura, instalacje spustowe i nalewowe dolne wypływ ładunku poprawić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć instalacje odcinające otwarte, widoczne zabezpieczenia niesprawne poprawić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć zawory lub rura spustowa uszkodzone wyłączyć 4 nakręcany kołpak ochronny musi być szczelnie zakręcony i nie może go brakować (nie dotyczy wyraźnie rozpoznawalnych gazowych przewodów wyrównawczych) ładunek RID poprawić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć ładunek nie RID poprawić, jeżeli to niemożliwe okleić M brak kołnierza zaślepiającego lub jest on luźny wyłączyć

83 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Brak jednej śruby kołnierza zaślepiającego ładunek RID wyłączyć ładunek nie RID okleić nalepką K brak wielu śrub mocujących kołnierz zaślepiający uzupełnić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 4 wskaźniki zamknięcia zaworu dennego po obu stronach wagonu nie w położeniu zamknięte wagony ładowne oraz próżne, nie oczyszczone RID zawór denny zamknąć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć wagony próżne (po ładunkach nie RID) zawór denny zamknąć, jeżeli to niemożliwe okleić nalepką K zawór bezpieczeństwa zablokowany (śruba maks. dokręcona) ale zawór na zbiorniku otwarty wykręcić śrubę, jeżeli niemożliwe wyłączyć 5 Armatura, instalacje nalewowe i spustowe górne wypływ ładunku / gazu przez górną armaturę ( nie dotyczy zaworów odpowietrzających ) wyłączyć 5 zapach świeże przylegające resztki ładunku klapa włazu górnego niezamknięta, brak próbować zamknąć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć inne elementy armatury górnej niezamknięte próbować zamknąć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć pozostaje wolny

84 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Wagony z oprzyrządowaniem specjalnym 6.6 Klasa błędu Z nasuwaną plandeką (Rils,Tams...) pokrycia plandekowe nieprawidłowo zamknięte i niezaryglowane wskaźniki widoczne ( boczne zamki otwarte ) ryglowanie boczne zamknąć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 5 końcowa krokiew pokrycia plandekowego ustawiona skośnie ( górne ryglowanie otwarte ) górne ryglowanie Wagon kołpakowy ( np. Shimms ) kołpak przesuwany niezaryglowany zaryglować, jeżeli to niemożliwe, ustalić i okleić K; inaczej wyłączyć zewnętrzny kołpak poza prowadzeniem wyłączyć 5 Platformy na wózkach do transp. pojazdów drogowych ( np. Saad ) odchylne czołownice uszkodzone okleić K odchylne czołownice niezaryglowane obustronnie zaryglować, jeżeli to niemożliwe wyłączyć koziołki oporowe, ich ryglowanie, łańcuchy mocujące lub ich ucho nie funkcjonują poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć kliny pod koła uszkodzone okleić M

85 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Część Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Wagony nośne systemu ACTS rama obrotowa Klasa błędu uszkodzona okleić K zabezpieczenia przed obrotem ramy nie działają lub nie są zaryglowane - dźwignia włączająca w położeniu nie zabezpieczonym i nie zaryglowanym *) - kłonice nie postawione i nie zabezpieczone *) - sworznie bezpiecznika nie zabezpieczają i uchwyt nie zaryglowany *) zabezpieczyć i zaryglować, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć pneumatyczny system kontrolny zabezpieczenia przed obrotem ramy wyłączony, wagon nie oklejony włączyć system pneumatyczny system kontrolny zabezpieczenia przed obrotem ramy zadziałał zabezpieczenie pojemnika na wagonie przed poderwaniem nie działa - dźwignia włączająca w położeniu nie zabezpieczonym i nie zaryglowanym *) sprawdzić zabezpieczenia przed obrotem ramy, jeżeli w porządku, system włączyć i okleić K zabezpieczyć, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć zabezpieczenie pojemnika na wagonie przed przesunięciem (spadnięciem) nie działa *) *) przestrzegać instrukcji obsługi systemu ramy wyłączyć 5 Wagony do przewozu samochodów uszkodzone urządzenia do podnoszenia i opuszczania lub mostki (blachy) przejazdowe okleić K uszkodzone kliny pod koła, szyny prowadzące, uchwyt korby ręcznej okleić M niepodniesione o ile jest to konieczne - i niezabezpieczone burty czołowe i mostki (blachy) przejazdowe poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć górny pomost - wskaźnik niezgrany zabezpieczyć górny pomost niezabezpieczony zabezpieczyć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć górny pomost wisi na linach a nie leży na krzywkach poprawić, jeżeli to niemożliwe, wyłączyć górny pomost załadowany, skrajnia przekroczona wyłączyć 5 Z urządzeniami do samoczynnego rozładunku zasuwa (klapa zsypowa) niezamknięta i niezaryglowana dla wagonów próżnych: zamknąć, zaryglować, jeżeli niemożna, okleić K dla wagonów ładownych zamknąć, zaryglować, jeżeli niemożna, wyłączyć 3 4 Wagon z taśmami dociskowymi (np. Snps, Roos, Ealos) nieużywane taśmy dociskowe nie wystarczająco zamocowane, ustalone lub zabezpieczone poprawić, jeżeli nie można to prowizor. zabezpieczyć i okleić K

86 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Zagadnienie Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Ładunki i jednostki 7 ładunkowe Załadunek ogólnie 7.1 Rozmieszczenie ładunku na wagonie ładunek widocznie niedopuszczalnie przesunięty wyłączyć 5 wiązanie ( zamocowanie ) pęknięte nie stoi między klinami mocującymi nie w położeniu centralnym rozmieszczenie ładunku nierównomierne ( 3.3) wyłączyć 5 pudło wagonu nie w poziomie nierówny stan zderzaków (3.5) nierówny luz na sprężynach nośnych (3.5) duże wygięcie pudła wagonu (3.4) Opakowanie, Zabezpiecz. ładunku pakiety, wiązki, bele, stosy rozpadają się, niewłaściwie połączone, olinowane ( 1.5) wyłączyć obejmy przedmiotów cylindrycznych za cienkie niewystarczające ( 1.5) wyłączyć 4 Dopuszczalne maks. wymiary ładunku skrajnia ładunku wyraźnie przekroczona ( 4.1.) wyłączyć przekroczona skrajnia nieoznaczona wyłączyć 5 brak nalepki wzór U Przestrzenie dla spinacza ograniczone ładunek wystaje poza części czołownicy ( 4.2 ) wyłączyć 5 Maksymalna granica obciążenia (ładowność) przekroczona ( 3.2 ) nierówny stan zderzaków luz sprężyny nośnej za mały wyłączyć 5 Wagon ochronny odstępy w pionie i poziomie między wagonem ochronnym a ładunkiem niewystarczające, nie zachowane minimalne odstępy między wagonem ochronnym a ładunkiem ( 4.3 ) wyłączyć 5 Opony i siatki wagonowe za małe, uszkodzone lub mocowane w sposób niezgodny z przepisami ( 6.1, 6..2) poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 4 Środki zabezpieczenia ładunku 7.2 Ściany wagonu lub borty ładunek wystający poza ściany boczne lub borty niedostatecznie zamocowany ( 5.4.1) wyłączyć ładunki, które przylegają do ścian, burt lub drzwi odkształcają je wyraźnie w taki sposób, że je uszkodzą, ograniczają ich działanie bądź powstaje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu ( 2.3) wyłączyć

87 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Zagadnienie Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Kłonice ładunek nie jest dostatecznie zabezpieczony kłonicami ( 2.5 i 5.4.1) brak wymaganych wiązań między naprzeciw stojącymi kłonicami ( 2.5) wyłączyć 5 wyłączyć ładunek niedopuszczalnie odkształca kłonice ( 2.5) wyłączyć ciężkie ładunki, oraz takie które przy przesunięciach wzdłużnych mogą uszkodzić boczne kłonice, przylegają do kłonic (2.5 ) wyłączyć 4 Elementy zabezpieczające mocowane gwoździami niewłaściwe (5.4.3) - za mała ilość - nie funkcjonują - błędnie zamocowane do podłogi wagonu wyłączyć 5 Elementy do mocowania i wiązania niewłaściwe (5.4.4, 5.5.4) z niewłaściwego lub niedopuszczonego materiału wyłączyć nieprawidłowo lub niewystarczająco zamocowane poprawić lub wyłączyć poluzowane poprawić, jeżeli niemożliwe, wagon wyłączyć 4 Podkładki, siodła, przekładki, zastrzały, połączenia niewłaściwe (5.5.5, 5.6.2, 5.8.1) - uszkodzone - błędnie dobrane, błędnie rozmieszczone - za mała ilość - poluzowane wyłączyć 5 Środki mocujące pomocnicze elementy służące do zabezpieczenia ładunku nieusunięte (gwoździe, druty, przekładki...) usunąć 3 Sposób załadowania, bezpieczeństwo ładunku (ogólnie) bezpieczny stan ładunku niezapewniony, błędnie zabezpieczony ( 5.1 ) wyłączyć 5 Ład.,które mogą być uniesione pędem powietrza (deski, złom, sypkie..) brak przykrycia lub niewystarczające ( 5.2.1, ) wyłączyć 5 Ład, które na skutek drgań lub uderzeń mogą się przemieścić (wióry, płyty,itp) niewystarczający odstęp między ładunkiem a górną krawędzią ściany wagonu ( 5.2.2, 5.3.1) ładunek wystaje ponad obwodzinę górną wyłączyć stożek nasypowy za wysoki (5.3.1) wyłączyć

88 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Zagadnienie Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Ładunki w stosach ( sztaplowane ) błędnie sztaplowane (5.8) - nierównomiernie rozdzielone - za wysoko - niewłaściwe siodła - niewystarczająco powiązane - przy możliwym kołysaniu się za mały odstęp do skrajni ładunkowej - ładunki cylindryczne niewystarczająco zabezpieczone wyłączyć 5 Ładunki o niedostatecznej powierzchni przylegania, mogące uszkodzić podłogę brak wymaganych podkładek ( 2.2) podłoga wagonu uszkodzona okleić K 3 Ładunki sztukowe za ciężkie dla podkładek (3.4) - niewłaściwy rodzaj podkładek - podkładki za wąskie wyłączyć 5 Ładunki mogące się przewrócić niezabezpieczone przed przewróceniem ( 5.7) wyłączyć 5 Skośnie załadowane towary niepewnie podparte ( 5.7) wyłączyć 5 Ładunki mogące się toczyć niedostatecznie zabezpieczone w kierunku toczenia ( 5.6.1, 5.6.2) wyłączyć 5 Ładunki mogące się ślizgać w kierunku długości wagonu ułożone na niewłaściwych ( ) - podkładkach - drewnianych płozach ładunkowych - saniach ładunkowych brak prowadzenia lub jest ono niedostateczne z zagrożeniem przekroczenia skrajni lub rozkładu nacisków na osie (5.5) wyłączyć 4 wyłączyć brak wymaganych wolnych przestrzeni (5.5.2) wyłączyć brak ograniczeń przesunięcia podłużnego (5.5.3) wyłączyć 4 Ładunki specjalne 7.4 Pojazdy lub urządzenia na kołach bądź gąsienicach niewłaściwe kliny i wiązania ( 5.6.3) poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 5 Ruchome części pojazdów i urządzeń nieprzepisowo unieruchomione bez ryzyka przekroczenia skrajni poprawić z ryzykiem przekroczenia skrajni poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć 5 Ładunek na kilku wagonach niedopuszczalnie załadowany i zabezpieczony (5.9) wyłączyć

89 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Zagadnienie Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Części specyficzne dla jednostek ładunk. szczególnie do przeładunku poziomego bądź pionow dodatkowe zabezpieczenie podpór nie działa brak lub uszkodzone zabezpieczyć drutem jeżeli to niemożliwe wagon wyłączyć drzwi kontenerów niedostatecznie zamknięte lub zabezpieczone (poza kontenerami ustawionymi drzwi w drzwi) niezamknięte zamknąć, jeżeli nie to wagon wyłączyć tylko jeden rygiel każdych drzwi kontenera nie spełnia swoich funkcji żaden z rygli każdych drzwi kontenera nie spełnia swoich funkcji poprawić 3 poprawić 5 Części ustalające położenie jednostki ładunkowej na wagonie nośnym okucie narożnika uszkodzone wyłączyć koziołek oporowy odkształcony, uszkodzony w wagonie próżnym okleić K w wagonie ładownym okleić K, jeżeli bezpieczny przewóz niemożliwy wyłączyć ryglowanie czopów siodła ( naczepy ) niewłączone zaryglować, jeżeli to niemożliwe wyłączyć nieobciążony koziołek oporowy niezabezpieczony ustawić w położeniu końcowym i zaryglować, jeżeli to niemożliwe ustalić prowizorycznie i okleić K ręczne koło przesuwu koziołków oporowych niezabezpieczone ruchome części nie zamocowane (np. odchylne sworznie ustalające, uchwyty manewrowego, ) koło wsunąć i zabezpieczyć, jeżeli niemożliwe to wagon wyłączyć bez zagrożenia przekroczeniem skrajni poprawić, jeżeli nie można zabezp. prowizorycznie z zagrożeniem przekroczenia skrajni poprawić, jeżeli nie można wyłączyć elementy CRASH koziołka oporowego odkształcone wagon ładowne wyłączyć wagon próżny okleić K, zamknąć zawór bezpieczeństwa

90 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 1 Zagadnienie Kod Usterka/Kryteria/Wskazówki Postępowanie Klasa błędu Załadunek jednostek ładunkowych jednostka ładunkowa za ciężka dla wagonu nośnego nie wszystkie okucia narożników zazębione ze sworzniami ustalającymi wyłączyć 5 wyłączyć opuszczane sworznie ustalające nie podniesione i niezabezpieczone naczepa siodłowa: sprężyna pneumatyczna nie odpowietrzona naczepa siodłowa: ruchomy fartuch ochronny podwozia nie podniesiony i niezabezpieczony (jeżeli dla danego typu jest to wymagane) bez styku z wagonem nośnym części naczepy siodłowej z kodem P (poza kołami i płytą siodła) dotykają wagonu nośnego części naczepy siodłowej z kodem N (system NOVATRANS) dotykają wagonu nośnego z kodem N (poza kołami, ślizgami i podłużnicami w obszarze przewidzianym na podparcie) podnieść, zaryglować, jeżeli to niemożliwe wyłączyć odpowietrzyć, jeżeli to niemożliwe wyłączyć podnieść, wsunąć zaryglować poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć poprawić, jeżeli to niemożliwe wyłączyć błędne ustawienie oklinowania kół jeżeli poprawa niemożliwa wyłączyć ładunek przesunięty w jednostce ładunkowej wybrzuszone powierzchnie wyłączyć 5 Oznakowanie, kodowanie dla przewozów kombinowanych brak ważnego kodowania lub jest ono nieczytelne wyłączyć brak oznakowania wagonu nośnego co do dozwolonych jednostek ładunkowych wyłączyć pozostaje wolny

91 Definicje klas błędów (usterek/braków) Załącznik 9 do AAV Aneks Nr 2 Klasa błędu Definicja Współczynnik wagi (ważności) 1 Niewielkie błędy bez następstw dla przydatności do wykorzystania handlowego i bezpieczeństwa ruchu 0,002 Nie są uwzględniane w systemie QMS. 2 Błędy z niewielkimi następstwami dla przydatności do wykorzystania handlowego 0,05 Nie są uwzględniane w systemie QMS. 3 Błędy drobne 0,125 Błędy znacząco wpływające na przydatność do przewozu lub zakłócające realizację przewozu, (np. brak lub niewłaściwe okartkowanie). 4 Błędy główne 0.4 Błędy, przy których nie jest zapewniona przydatność do wykorzystania handlowego, lub które mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz mogące stwarzać zagrożenie dla osób (personelu obsługującego wagony towarowe). 5 Błędy krytyczne 1.0 Błędy z poważnym wpływem na bezpieczeństwo ruchu lub, których następstwem może być duże zagrożenie przewozu

92 Załącznik 9 do AAV Aneks Nr 3 Wielkości próbki losowej według ISO 2859, Część 1 Wyciąg z Tabeli I : Oznaczenie literowe wielkości próbek losowych Poziomy badania Wielkość zbioru badanego I II III do do do do do do do do do do do do do do i więcej A A B C C D E F G H J K L M N A B C D E F G H J K L M N P Q B C D E F G H J K L M N P Q R Wyciąg z Tabeli II-A : Wielkości próbki losowej dla badania normalnego Oznaczenie literowe wielkości próby losowej AQL 1 2,5 Wielkość próbki Akceptowalna ilość błędów Klasa 5 Klasa 4 A B C D E F G H J K L M N P Q R

93 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 3 Przykład I: Procedura Objęcie pociągu porozumieniem Weryfikacja jakości Określenie 3- miesięcznej wielkości próbki losowej W trzech kolejnych miesiącach była przekraczana akceptowalna liczba błędów kl. 4 lub kl. 5 NIE Objęcie pociągu porozumieniem TAK NIE Przedłużenie weryfikacji jakości o kolejny miesiąc W trzech kolejnych miesiącach była przekraczana akceptowalna liczba błędów kl. 4 lub kl. 5 TAK Przykład II: Procedura Wykluczenie pociągu z porozumienia Wszystkie pociągi objęte porozumieniem Pociąg wykazuje zagrożenie przewozu, liczne skargi, meldunki o błędach, problemy z jakością, NIE Pociąg pozostaje objęty porozumieniem TAK Dalej według procedury Objęcie pociągu porozumieniem Wdrożenie działań sterujących Pociąg zostaje wykluczony z porozumienia Ocena KPP pojedynczego przypadku NIE Działania sterujące przyniosły pozytywny skutek TAK Specjalne postępowanie z wagonami (na granicy). Szczegóły według ustaleń dla konkretnych sytuacji

94 Protokół Objęcia pociągów porozumieniem Relacja KPP nr 1 KPP nr 2 KPP nr 3 KPP nr 4 Pociąg nr Relacja Średnia ilość wagonów Ilość kursów/ tydzień KPP dokonujące oględzin Miejsce oględzin Próbka losowa /3-mies.) Próbka losowa/miesiąc KPP weryfikujące Maks. akceptowalna ilość błędów kl. 4/ 3 mies. Maks. akceptowalna ilość błędów kl. 5/ 3 mies. Liczba Sty Luty Mar Kwi Maj Cze Li Sie Wrze Paź Lis Gru Próbka losowa Błędy kl. 4 Błędy kl. 5 Uwagi KPP 1 Data, Podpis Objęcie pociągu porozumieniem zostaje uzgodnione KPP 2 Data, Podpis KPP 3 Data, Podpis KPP 4 Data, Podpis Załącznik nr 9 do AVV Aneks

95 Kody błędów, klasa, ilość, krótki opis Kody wg Zał. 9 AVV Kl. błędu Ilość Krótki opis Załącznik nr 9 do AVV Aneks

96 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 4 Wymiar q R obrzeża koła mierzony szablonem musi być większy niż 6,5 mm, przy czym w obszarze zewnętrznej powierzchni prowadzącej obrzeża, do 2 mm poniżej jego największej wysokości, nie mogą występować żadne nawalcowania bądź wyrwania. Sprawdzenie wymiaru q R Rys. 1 Dopuszczalny profil obrzeża koła w obrębie zewnętrznej powierzchni prowadzącej zewnętrzna powierzchnia prowadząca nie może mieć osadów ani też nawalcowań okręg toczny Rys. 2 Szablon do sprawdzenia wymiaru q R Grubość: 2 mm

97 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 4 Rys. 3 Pomiar obrzeża szablonem Dopuszczalne obrzeże koła Niedopuszczalne obrzeże koła nie może dotykać szablon dotyka Rys. 4 Obrzeże koła z ostrymi kantami względnie nawarstwieniem Dopuszczalne obrzeże koła nie może dotykać szablon Niedopuszczalne obrzeże koła dotyka

98 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Katalog kontroli według Aneksu 1 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy Czynność kontrolna 1) wszystkie grubość obręczy zachowany wymiar SW, SM j. w. obręcz niezłamana, niepęknięta, SW, SD j. w. obręcz nieprzesunięta, nieobrócona, czysty dźwięk, występowanie rdzy tylko do 1/3 obwodu Klasa Błędu SW j. w. koła obręczowane znaki kontrolne wyraźnie rozpoznawalne SW j. w. obręcz nieprzesunięta, pewnie osadzona SW. SD j. w. pierścień zaciskowy nie jest luźny, nie jest pęknięty, nie jest złamany SW, j. w. wieniec koła monoblokowego j. w j. w. wieniec koła monoblokowego (z wyłączeniem zestawów hamowanych klockami żeliwnymi i oznakowanych, jako odporne na przeciążenia termiczne) wieniec koła monoblokowego (z wyłączeniem zestawów hamowanych klockami żeliwnymi i oznakowanych, jako odporne na przeciążenia termiczne) rowek kontrolny rozpoznawalny w całym jego przekroju poprzecznym SW 4 brak przeciążenia termicznego przez hamulec SW 4 przy przeciążeniu termicznym przez hamulec, tolerancje zachowane SW, SM j. w. obręcz lub wieniec monobloku szerokość wieńca zachowana SW, SM j. w. powierzchnia toczna koła niewgnieciona SW j. w. powierzchnia toczna koła na kole φ 630 mm nie ma płaskich miejsc > 60 mm SW, SM j. w. powierzchnia toczna koła na kole φ < 630 mm nie ma płaskich miejsc > 30 mm SW, SM j. w. powierzchnia toczna koła , na kole φ 630 mm nie ma nalepów o dług. > 60 mm lub wysokości 1mm SW, SM 4 j. w. powierzchnia toczna koła nie ma nalepów o dług. > 10 mm lub wysokości < 1 mm SW, j. w. powierzchnia toczna koła na kole φ < 630 mm nie ma nalepów o dług. > 30 mm lub wysokości 1 mm j. w. powierzchnia toczna koła nie ma dziur i złuszczeń o długości większej niż 60 mm SW, SM j. w. powierzchnia toczna koła j. w. powierzchnie toczna koła, dolna wieńca lub obręczy j. w. powierzchnia czołowa koła nie ma rysy na przejściu powierzchni tocznej w powierzchnię czołową nie ma karbów o ostrych krawędziach na powierzchni czołowej i dolnej wieńca lub obręczy (obszar naprężeń) od narzędzi, hamulców torowych, szczęk mocujących tokarki - za wyjątkiem oznakowań producenta niesmarowana, bez powłok malarskich za wyjątkiem 4-ch znaków kontrolnych 4 SW 5 SW 4 SW j. w. obrzeże wysokość obrzeża - wymiar s h zachowany SW, SM j. w. obrzeże grubość obrzeża zachowana, brak ostrego obrzeża SW, SM j. w. obrzeże wymiar q R zachowany, brak zużyć obrzeża SW, SM j. w. obrzeże nie ma nawalcowań lub ubytków na pow. prowadzącej w odległości h > 2 mm od najwyższego punktu obrzeża SW, SM j. w. tarcza koła nie ma pęknięć, nie ma śladów naprawy spawaniem SW 5 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

99 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy wszystkie tarcza koła nie ma pęknięć, złamań szprych lub felgi koła szprychowego Czynność kontrolna 1) Klasa Błędu SW j. w. oś zestawu nieuszkodzona, nie ma wytarcia > 1 mm SW, SM j. w. oś zestawu nieuszkodzona, nie ma żadnego wytarcia o ostrych krawędziach > 1 mm SW, SM j. w. koła nieprzesunięte na osi zestawu SW wszystkie koło lub okolica jednego z kół co najwyżej występowanie jednego z poniższych objawów na kole lub w jego okolicy ścięta zawleczka sworznia trójkąta hamulcowego złamana podwiesa trójkąta hamulcowego (patrz 3.1.2) błyszczące ślady zużycia podkładki sworznia trójkąta hamulcowego błyszczące ślady osiadania wewnętrznych (nośnych) sprężyn zawieszenia II-go stopnia na wózku (patrz 2.5) brak lub luźne zabezpieczenie przed opadnięciem wózka tetka (patrz także 2.5.5) pęknięte lub opadnięte ślizgi prowadnika zestawu kołowego w wózku Y25 (25TN) (patrz kod 4.4.2) patrz również kod SW j. w. korpus maźnicy maźnica szczelna SW j. w. korpus maźnicy prawidłowe położenie, pewne prowadzenie SW j. w. łożysko osiowe niezagrzane SW dotyk dłonią j. w. pióra resora przesunięte w opasce resorowej mniej niż 10 mm SW, SM j. w. pióra resora pióro główne niezłamane ani widocznie pęknięte SW j. w. pióra resora nie brakuje żadnej części SW j. w. pióra resora nie ma złamań innych piór w odległości większej niż 1/4 długości pióra od środka opaski resorowej 5 SW, SM j. w. pióra resora nieuszkodzone SW, SM j. w. resor piórowy luz > 15 mm, nie ma świeżych śladów osiadania SW, SM j. w. opaska resorowa (resor piórowy ) nieuszkodzona, pewna, klin spełnia swoją rolę SW j. w. resor paraboliczny pióro główne lub inne pióro niepęknięte widocznie, niezłamane SW j. w. resor paraboliczny widocznie niepękniety lub złamany SW j. w. resor paraboliczny j. w. resor paraboliczny żadne pióra nie dotykają się na więcej niż 50% ich długości (niezłamane w opasce) żadne pióro nie jest przesunięte więcej niż o 10 mm kierunku wzdłużnym w SW 5 SW, SM j. w. resor paraboliczny pióra nie są przesunięte w kierunku wzdłużnym SW j. w. opaska resorowa ( resor parabol.) nieuszkodzona, pewna, klin dobry SW j. w. sprężyna śrubowa niezłamana SW j. w. czop opaski resorowej w swoim gnieździe SW j. w. łubki, ogniwa resorowe nieprzesunięte, w komplecie nieuszkodzone, niewyhaczone SW j. w. sworzeń resora nieprzesunięty, niebrakuje, zabezpieczony SW j. w. zawieszenia na ogniwach niezużyte, nie za długie SW j. w. sprężyna śrubowa zewnętrzna, niezłamana, SW próżny sprężyna śrubowa wewnętrzna niezłamana, nieprzesunięta SW ładowny sprężyna śrubowa wewnętrzna nie złamana, nie przesunięta SW 5 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

100 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy wszystkie ogniwa tłumiące na każdym wózku żadnego ogniwa nie brakuje, żadne nie jest złamane, wszystkie spełniają swoje funkcje j. w. ogniwa tłumiące na każdym wózku maksymalnie jednego ogniwa brakuje lub jest złamane lub nie działa j. w. jeden kołpak sprężyny na wózek żaden kołpak nie wykazuje śladów osiadania lub dotykania do ramy wózka j. w. kołpaki sprężyn maksymalnie jeden kołpak wykazuje ślady osiadania lub dotykania do ramy wózka Czynność kontrolna 1) Klasa Błędu SW 3 SW 5 SW 3 SW j. w. wieszak zabezpieczający nie brakuje SW j. w. usprężynowanie żadnych świeżych śladów osiadania SW j. w. układ dźwigniowy hamulca nie opada, nieuszkodzony SW j. w. podwiesa układu hamulcowego nie brakuje, nieuszkodzona SW j. w j. w j. w. urządzenie przestawcze hamulec włączony/wyłączony urządzenie przestawcze hamulec włączony/wyłączony urządzenie zmiany ciężaru ham. próżny/ładowny bądź G/P sprawne SF 3 jednoznaczne położenie (ustawienie) SW, SF 3 sprawne SF j.w cięgło odluźniacza nie brakuje, niezerwane SW j. w. wstawki hamulcowe żeliwne nie brakuje, niezłamane, zachowana grubość minimalna SW, SM j. w. wstawki hamulcowe kompozytowe nie brakuje, brak widocznych wyłupań, brak promieniowych pęknięć do krawędzi blachy łączącej, zachowana grubość minimalna SW, SM j. w. wstawki hamulcowe wszystkie nie schodzą więcej niż 0 mm SW, SM j. w. przewód główny hamulca sprawny SW j. w. sprzęgi hamulcowe nie brakuje, nieuszkodzone, SW j. w. sprzęgi hamulcowe zawieszone, tylko jeden połączony z sąsiednim wagonem SW j. w. wspornik sprzęgu hamulcowego nie brakuje, nieuszkodzony SW j. w. hamulec powietrzny przy wyłączeniu hamulca prawidłowo okartkowany SW j. w. kurek końcowy nie brakuje rączki, działa, szczelny, niezgięty SW, SF j. w. kurek końcowy mechanizm blokowania właściwego położenia sąt, nie są wyraźnie uszkodzone SW j. w. blacha odiskierna nie brakuje, nieprzerdzewiała SW j. w. blacha odiskierna nie opada SW wag.2-osiowe z ład. RID dla których blacha jest obowiązk. wszystkie wyposażone blacha odiskierna wagon oznakowany zgodnie z Załącznikiem 11 do AVV, pkt. 2.10, blacha odiskierna dozwolona SW 5 hamulec ręczny na pierwszy rzut oka działa SW wszystkie ostoja nieodkształcona w sposób widoczny, niewygięta SW j. w. podłużnice, czołownice, poprzecznice niezłamane, pęknięcia poprzeczne < 1/2 szerokości półek, pęknięcia wzdłużne w pobliżu koziołków < 150mm, w innych miejscach < 100mmm, żadne pęknięcia widocznych spawów SW, SM j. w. widły maźnicze niewygięte w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu SW j. w. widły maźnicze niezłamane SW j. w. widły maźnicze mocowanie pewne SW j. w. widły maźnicze żaden nit lub śruba mocowania nie są luźne SW 3 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

101 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy Czynność kontrolna 1) wszystkie widły maźnicze nie ma pęknięcia większego niż 1/4 przekroju poziomego SW, SM j. w. widły maźnicze nie ma pęknięcia SW j. w. widły maźnicze nie ma pęknięcia w pobliżu lub w kierunku któregoś z miejsc mocowania Klasa Błędu SW j. w. zwora wideł maźnicy nie brakuje, niezłamana, nieodkształcona widocznie SW j. w. ślizgi prowadników nie brakuje żadnego ślizgu na zestaw kołowy SW j. w. ślizgi prowadników nie brakuje więcej niż jeden ślizg na zestaw kołowy SW na osiach ślizgi prowadników nie brakuje żadnego ślizgu SW na wózkach Y25 (25TN) wszystkie wyposażone wszystkie połączenie wózek/ostoja wkładki manganowe nieuszkodzone, pewnie zamocowane SW 4 koziołek resorowy nieuszkodzony, zamocowany pewnie SW 5 nieuszkodzone, nieprzesunięte, nie brakuje elementów łączących i mocujących i są one sprawne SW j. w. linki uziemiające wszystkie są, nieuszkodzone i pewnie zamocowane SW j. w. linki uziemiające co najmniej jedna jest i działa SW j. w. rama wózka żadna część nienadłamana, nieodkształcona widocznie SW j. w. rama wózka żadna z części nie jest złamana SW wszystkie ślizg oparcia pudła niezłamany ( nie brakuje części ) SW j. w. ślizg oparcia pudła niezłamany ( z brakiem części ) SW j. w. ślizg oparcia pudła żadna sprężyna ślizgu nie jest złamana SW j. w. powierzchnia ślizgowa tłumika ciernego j. w. typ zderzaków na jednej stronie niesmarowana SW 4 wyraźnie tego samego typu na tym samym końcu wagonu SW j. w. stan zderzaków w granicach tolerancji SW, SM j. w. tarcza zderzakowa nie brakuje, niezłamana, mimo zdeformowania działanie zapewnione, jeżeli prostokątna to nieprzekręcona SW j. w. tarcza zderzakowa mniej niż 1/3 śrub lub nitów luźne SW j. w. tarcza zderzakowa żaden nit lub śruba luźne SW j. w. powierzchnia tarczy zderzakowej nasmarowana SW j. w. powierzchnia tarczy zderzakowej żadnych rowków SW j. w. trzon zderzaka nie brakuje, niezłamany SW j. w. trzon zderzaka nie ma pęknięcia na przejściu do talerza SW, SM j. w. pochwa zderzaka nie brakuje, niezłamana SW j. w. pochwa zderzaka nie ma pęknięcia na przejściu do stopy SW, SM j. w. pochwa zderzaka nie ma pęknięcia wzdłużnego, które blokuje prowadzenie trzona SW, SM j. w. śruby mocujące zderzak dociągnięte (mniej niż 2 śruby luźne) SW, SP j. w. śruby mocujące zderzak żadnej śruby nie brakuje SW, SP j. w. śruby mocujące zderzak żadna śruba nie jest luźna SW, SP j. w. sprężyna zderzaka nieuszkodzona, twarda, niezłamana, żaden zderzak nie daje się ręcznie docisnąć więcej niż 15 mm SW, SM oznakowane elementy CRASH niezniszczone, niezgniecione SW oznakowane malowanie ostrzegawcze dla elementów CRASH jest, widoczne, kompletne SW 4 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

102 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy Czynność kontrolna 1) wszystkie sprzęg śrubowy nie brakuje, nieuszkodzony, kompletny SW j. w. hak do zawieszania sprzęgu nie brakuje, do użycia, nieuszkodzony SW j. w. pałąk wolnego sprzęgu zawieszony SW j. w. hak cięgłowy do użycia, nie złamany, nie pęknięty SW j. w. hak cięgłowy nieprzekręcony SW wolny wszystkie części urządzenia cięgłowego nie brakuje, niezłamane, niepęknięte nie wystają za daleko Klasa Błędu SW j. w. sprzęgi śrubowe cały pociąg przepisowo skręcony SW j. w. amortyzator o długim skoku imaki ślizgów w położeniu środkowym, nieuszkodzony SW j. w. malowanie ostrzegawcze nie brakuje SW j. w. numer wagonu nie brakuje, czytelny, kompletny SW wagony RIV znak RIV nie brakuje, czytelny SW kody wymiany 41, 43, 45, 81, 83, 85 trafareta umowna nie brakuje, czytelna, kompletna SW wszystkie ciężar własny nie brakuje, czytelny, kompletny SW j. w. ciężar hamujący hamulca ręcznego nie brakuje, czytelny, kompletny SW j. w. granice obciążenia nie brakuje, czytelny, kompletny SW cysterny pojemność nie brakuje, czytelny, kompletny SW wolny S wszystkie długość ze zderzakami nie brakuje, czytelny, kompletny SW wagony z drabinkami wolny wolny znak ostrzegawczy przed wysokim napięciem nie brakuje, czytelny, kompletny SW wszystkie data rewizji (REV) nie brakuje, czytelna, kompletna SW j. w. REV + 3M ", jeżeli 3M napisano 15 dni przed upływem terminu oklejony nalepką K SW j. w. REV + 3M ", jeżeli 3M napisano nieprzekroczona lub okartkowana według wymogów Aneksu 8 (wzór I) SW j. w. szkielet pudła bez uszkodzeń SW j. w. szkielet pudła bez uszkodzeń, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu SW j. w. ściany nieuszkodzone, szczelne SW j. w. ściany bez uszkodzeń prowadzących do zawilgocenia lub utraty ładunku SW j. w. podłoga wagonu nieuszkodzona, szczelna, SW j. w. podłoga wagonu nieuszkodzona, szczelna, bez zagrożenia utraty ładunku SW j. w. drzwi, ściany przesuwne całkowicie zamknięte i zabezpieczone SW j. w. drzwi, ściany przesuwne nie brakuje, niewyhaczone, w pozycji normalnej, nieodkształcone SW, SM j. w. drzwi, ściany przesuwne elementy prowadzenia i ryglujące bez usterek SW wszystkie drzwi, ściany przesuwne elementy prowadzenia i ryglujące bez usterek zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub utratą ładunku SW 5 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

103 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy Czynność kontrolna 1) węglarki drzwi bez usterek SW j. w. drzwi bez usterek zagrażających bezpieczeństwu ruchu SW wszystkie stopnie, drabinki, włazy, uchwyty, poręcze pomostów Klasa Błędu do użycia SW j. w. stopnie nie brakuje (jeżeli wyraźnie powinny być) SW j. w. stopnie, j. w. uchwyty tablice do napisów i odchylne j. w. oraz na nalepki tablice do napisów i odchylne j. w. oraz na nalepki bez usterek zagrażających bezpieczeństwu personelu, nie zgięte niedopuszczalnie, nie pęknięte bez usterek zagrażających bezpieczeństwu personelu, nie zgięte niedopuszczalnie, nie pęknięte SW, SM 4 SW, SM 4 zamocowane SW 4 nie brakuje SW j. w. luźne części wagonowe nie brakuje zgodnie z napisami na wagonie SW j. w. luźne części wagonowe zamocowane SW j. w. wsporniki sygnałów końca pociągu ucha promowe Nie brakuje,, do użycia SW kryte klapy wentylacyjne nie brakuje, bez usterek SW j. w. klapy wentylacyjne bez usterek z zagrożeniem ładunku lub przekroczeniem skrajni ładunkowej SW,SM j. w. dźwignie uruchamiające, zapadki działają, zamocowane, nieodkształcone SW j. w. dźwignie uruchamiające, zapadki nie wystają poza skrajnię SW, SM j. w. dach lub okap nieuszkodzony, szczelny, nie brakuje, zamocowany SW j. w. dach otwierany zamknięty, zabezpieczony SW, SM j. w. dach otwierany w prowadnicach SW j. w. dach otwierany węglarki ściana, boczna, szczyt otwierany j. w. j. w j. w. j. w wszystkie części funkcjonalne i zamknięcia szczytu otwieranego ( sworznie, wały pazurowe, wsporniki krzywek j. w. j. w j. w. obwodzina górna nie brakuje widocznych części funkcjonalnych, niezdeformowany, działa nieuszkodzone, szczelne, zamknięte; nieuszkodzone, szczelne, zamknięte; jeżeli uszkodzone z to bez ryzyka utraty ładunku nieuszkodzone, szczelne, zamknięte; jeżeli uszkodzone z to bez ryzyka przekroczenia skrajni ładunkowej nieuszkodzone, nie pęknięte, działają; nieuszkodzone, nie pęknięte, działają; jeżeli uszkodzone to bez zagrożenia bezpieczeństwa niezłamana, niewygięta SW 4 SW 3 SW 4 SW 5 SW 3 SW 5 SW 3 niezłamana, niewygięta; jeżeli uszkodzona j. w. obwodzina górna to bez zagrożenia przekroczenia skrajni SW platformy burty czołowe i boczne opuszczone zabezpieczone SW j. w. burty czołowe i boczne opuszczone mimo, że wg Tab.3 Wytycznych ładowania nie mogą postawione SW, SM j. w. burty czołowe i boczne bez odkształceń SW j. w. burty czołowe i boczne j. w. burty czołowe i boczne j. w. zawiasy, sworznie, zamknięcia j. w. zawiasy, sworznie, zamknięcia bez odkształceń i uszkodzeń; jeżeli uszkodzone to bez ryzyka utraty ładunku bez odkształceń i uszkodzeń; jeżeli odkształcone to bez ryzyka przekroczenia skrajni nie brakuje, nie uszkodzone, sprawne; nie brakuje, nie uszkodzone, sprawne; jeżeli brak lub uszkodzone to bez zagrożenia bezpieczeństwa lub utraty ładunku SW 4 SW 5 SW 3 SW 4 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

104 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy Platformy kłonice wkładane, obrotowe, ślizgowe, Czynność kontrolna 1) Klasa Błędu nie brakuje, jeżeli są niezbędne SW j. w. j. w. w skrajni ładunkowej SW, SM j. w. j. w. nieuszkodzone SW j. w. łańcuchy kłonic zawieszone SW j. w. bezpieczniki, rygle kłonic sprawne, działają SW j. w podkłady ładunkowe nieuszkodzone SW j. w. podkłady ładunkowe zabezpieczone kłonicami lub ładunkiem SW cysterny siodło zbiornika bez pęknięć > 1/4 przekroju poprzecznego SW, SM j. w. siodło zbiornika żadnych pęknięć na spawach SW j. w. siodło zbiornika j. w. siodło zbiornika j. w. zbiornik nie brakuje żadnej śruby lub nitu między blachami poprzecznymi i podłużnymi 90% śrub lub nitów między blachami poprzecznymi i podłużnymi nie brakuje szczelny, żadnych miejscowych wycieków, nie ma utraty ładunku SW 4 SW 4 SW j. w. zbiornik brak wgnieceń z ostrymi kantami (bez utraty ładunku) SW j. w. zbiornik załadowany RID rewizja zbiornika nieprzekroczona: SW j. w. zbiornik próżny, nieczyszczony po ładunku RID j. w. uzbrojenie zbiornika j. w. uzbrojenie zbiornika wolny armatura, zawory napełniające cysterny i spustowe dolne zawory napełniające j. w. i spustowe dolne rewizja zbiornika nieprzekroczona SW 5 wykładzina zbiornika, ochrona przed słońcem, izolacja nieuszkodzone wykładzina zbiornika, ochrona przed słońcem, izolacja zamocowane pewnie SW 4 SW 5 ładunek nie wycieka SW 5 zamknięte, istniejące zabezpieczenia działają SW j. w. zawór lub rura spustowa dolne nieuszkodzone SW j. w j. w. nakręcany kołpak ochronny, ładunek RID (nie dotyczy wyraźnie rozpoznawalnych gazowych przewodów wyrównawczych) nakręcany kołpak ochronny, ładunek nie RID (nie dotyczy wyraźnie rozpoznawalnych gazowych przewodów wyrównawczych) nie brakuje, zdatny do użycia SW 4 nie brakuje, zdatny do użycia SW j. w. kołnierz zaślepiający dolny nie brakuje, dociągnięty SW 4 kołnierz zaślepiający dolny, j. w. ładunek RID kołnierz zaślepiający dolny, j. w. ładunek nie RID nie brakuje żadnej śruby nie brakuje żadnej śruby SW 4 SW j. w. kołnierz zaślepiający dolny nie brakuje więcej niż jednej śruby SW j. w j. w. wskaźnik ustawienia zaworu dennego, ładowne i próżne nieczyszczone RID wskaźnik ustawienia zaworu dennego, próżne nie RID i oczyszczone RID w położeniu zamknięty SW 5 w położeniu zamknięty SW j. w. śruba zaworu bezpieczeństwa niewkręcona SW j. w. armatura, zawory napełniające i spustowe górne ładunek nie wycieka (za wyjątkiem zaworów bezpieczeństwa) j. w. właz górny nie brakuje, zamknięty, na oko zabezpieczony SW SW 5 5 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

105 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Rodzaj wagonu Oznaczenie / Część Wymóg jakościowy Czynność kontrolna 1) j. w. inna armatura górna prawidłowo zamknięta SW 4 Klasa Błędu wolny np. Rils, Tams pokrycia plandekowe zamknięte, zaryglowane SW np. S(a)hi kołpak zamknięty, zaryglowany SW np. S(a)hi kołpak w prowadzeniu SW, SP np. Saad odchylne burty czołowe nieuszkodzone SW j. w. odchylne burty czołowe obustronnie zaryglowane SW j. w. koziołki oporowe i ich rygle, ucha i haki do mocowania sprawne SW j. w. kliny nieuszkodzone SW systemu ACTS ramy obrotowe nieuszkodzone SW systemu ACTS systemu ACTS systemu ACTS systemu ACTS systemu ACTS do przewozu samochodów zabezpieczenia ramy przed obrotem pneumatyczny system kontrolny zabezpieczenia przed obrotem ramy pneumatyczny system kontrolny zabezpieczenia przed obrotem ramy zadziałał zabezpieczenie pojemnika na wagonie przed poderwaniem zabezpieczenie pojemnika na wagonie przed przesunięciem działa, zaryglowane SW 5 nie wyłączony (chyba, że jest oklejony) SW 4 zabezpieczenia ramy przed obrotem działają i są zaryglowane SW 3 działa, zabezpieczone SW 5 działa SW 5 mechanizm podnoszenia, mostki nieuszkodzone SW j. w. kliny i ich prowadnice, korba nieuszkodzone SW j. w. burty czołowe, mostki podniesione, zabezpieczone jeżeli jest to konieczne SW j. w. górny pomost ładunkowy wskaźnik położenia działa SW j. w. górny pomost ładunkowy zabezpieczony SW j. w. górny pomost ładunkowy oparty na wspornikach (nie wisi na linach) SW j. w. ładowne samowaład. próżne samowaład. ładowne z taśmami dociskowymi (Snps, Roos, Ealos) górny pomost ładunkowy skrajnia nieprzekroczona SW 5 klapa zsypowa klapa zsypowa w położeniu zamknięcia i ryglowania; w położeniu zamknięcia i ryglowania; SW 3 SW 4 nieużywane taśmy dociskowe prawidłowo i dostatecznie zamocowane i zabezpieczone SW 4 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

106 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Aspekt ładowania Wymóg jakościowy 7 ładunki ( z podaniem odpowiedniego punktu Wytycznych ładowania) 7.1 stan i wymiary ładunku Czynność kontrolna 1 Klasa błędu ładunek nieprzesunięty SW rozmieszczenie ładunku ( 3.3) pudło wagonu nie wykazuje oznak nierównomiernego załadowania SW pakiety, bele, stosy, taśmy ( 1.5 ) powiązane, połączone SW cienkie przedmioty cylindryczne (1.5 ) wystarczająco powiązane SW skrajnia ładunku ( 4.1) zachowana SW,SM skrajnia ładunku dopuszczalne przekroczenie skrajni oznaczone (nalepka U ) SW ładunek wystający poza ściany szczytowe ( 4.2 ) zachowane wolne przestrzenie SW granica obciążenia ( 3.2 ) wagon ochronny (4.3) pudło nie wykazuje oznak przeładowania, równy stan zderzaków, wystarczający luz resorów zachowane minimalne odstępy w pionie i poziomie, zachowany odstęp między ładunkiem a wagonem ochronnym SW 5 SW, SM opony wagonowe, siatki ( 6.1, 6.2 ) warunki stosowania opon i siatek zachowane SW ładunek wystający poza ściany lub borty ( 5.4.1) wystarczająco zabezpieczony SW ładunek przylegający ( 2.3 ) nie uszkadza żadnych części wagonu i nie / lub ogranicza ich funkcjonowania SW ładunek zabezpieczony kłonicami ( 2.5, ) wystarczająco zabezpieczony SW, SM łączenie między przeciwległymi kłonicami (2.5) nie brakuje, jeżeli jest niezbędne SW ładunek przylegający do kłonic ( 2.5 ) nie odkształca kłonic SW ciężkie ładunki i takie które przy przemieszczeniach mogą uszkodzić kłonice boczne (2.5) elementy zabezpieczające mocowane gwoździami ( 5.4.3) elementy zabezpieczające do mocowania i przywiązywania ( 5.4.4, ) zaklinowane, nie dotykają kłonic SW 4 odpowiednie i prawidłowo umieszczone, spełniają swoją rolę SW 5 z właściwego i dopuszczonego materiału SW j. w wystarczająco i pewnie zamocowane SW j. w. nie są luźne SW podkładki, przekładki, zastrzały, siodła itp. ( 5.5.5, 5.6.2, ) dopasowane do ładunku, na oko w porządku SW gwoździe, kliny, druty mocujące usunięte na wagonie próżnym SW sposób załadowania i bezpieczeństwo ładunku stan bezpieczeństwa ładunku ( 5.1 ) zapewniony SW towary, które mogą być uniesione przez pęd powietrza ( np. lekki złom, lekkie deski ), ( 5.2.1, ) towary, które na skutek drgań lub uderzeń mogą się przemieścić ( ) wystarczająco przykryte SW 5 odpowiednio do przepisów zachowany odstęp do obwodziny górnej SW stożek nasypowy obowiązujący wymiar zachowany SW ładunki w stosach ( sztaplowane ), ( 5.8 ) ładunki o niedostatecznej powierzchni przylegania ( 2.2 ) prawidłowo ułożone, wystarczająco powiązane i zabezpieczone, równomiernie rozdzielone podkładek dla rozłożenia ciężaru na powierzchnię nie brakuje, podłoga wagonu nieuszkodzona SW 5 SW ładunki sztukowe na platformach nie za ciężkie dla podkładek, podkładki nie za wąskie SW ładunki mogące się przewrócić ( 5.7 ) zabezpieczone przed przewróceniem SW ładunki załadowane skośnie ( 5.7 ) pewnie podparte SW 5 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

107 Załącznik nr 9 do AVV Aneks nr 5 Kod Aspekt ładowania Wymóg jakościowy ładunki mogące się toczyć ( 5.6.1, ) ładunki mające prawo ślizgać się w kierunku długości wagonu ( 5.5.1) prowadzenie boczne Czynność kontrolna 1 Klasa błędu pewnie zabezpieczone przed toczeniem SW 5 właściwe wyposażenie ślizgowe, sanie i podkładki SW 4 jest wystarczające, brak zagrożenia przekroczeniem skrajni lub rozkładu nacisków na osie SW wymagane wolne przestrzenie zachowane SW wymagane przesunięcie podłużne prawidłowo ograniczone SW pojazdy kołowe, pojazdy gąsienicowe ( ) zgodnie z warunkami zaklinowane, pewnie przywiązane SW ruchome części ładunku załadowane i zabezpieczone zgodnie z przepisami; SW ruchome części ładunku załadowane i zabezpieczone zgodnie z przepisami; jeżeli nie bez zagrożenia przekroczeniem skrajni SW ładunek na kilku wagonach (5.9) załadowane i zabezpieczone zgodnie z przepisami SW podpory drzwi szczytowe kontenerów drzwi szczytowe kontenerów drzwi szczytowe kontenerów nie brakuje zabezpieczeń dodatkowych, które muszą być sprawne zamknięte (za wyjątkiem kontenerów ustawionych drzwi w drzwi na każdy kontener i drzwi działa więcej niż jedno ryglowanie na każdy kontener i drzwi działa co najmniej jedno ryglowanie SW 4 SW 5 SW 3 SW okucia narożnika dolnego nieuszkodzone SW koziołek oporowy nieuszkodzony na wagonie próżnym SW koziołek oporowy nieuszkodzony na wagonie ładownym SW ryglowanie czopa siodła ( naczepy ) sprawne SW nieobciążony koziołek oporowy zabezpieczony SW koło ręcznego przesuwu koziołków oporowych zabezpieczone, nie w skrajni SW części ruchome (np. odchylne odchylne sworznie ustalające, uchwyty manewrowego, ) części ruchome (np. odchylne odchylne sworznie ustalające, uchwyty manewrowego, ) nie ustawione pewnie, bez zagrożenia przekroczeniem skrajni nie ustawione pewnie, z zagrożeniem przekroczeniem skrajni SW 3 SW element CRASH koziołków oporowych na wagonie ładownym zdeformowane SW element CRASH koziołków oporowych na wagonie próżnym zdeformowane SW jednostka ładunkowa nie przekracza ładowności wagonu nośnego SW jednostka ładunkowa wszystkie narożniki zazębione ze sworzniami ustalającymi SW sworznie ustalające opuszczane podniesione, zaryglowane SW naczepa siodłowa sprężyna powietrzna odpowietrzona SW naczepa siodłowa naczepa siodłowa naczepa siodłowa ruchome fartuchy ochronne podwozia (zależnie od typu) podniesione, wsunięte, zabezpieczone w wag. Sanh z kodem N żadne części poza kołami i płytą siodła nie dotykają wagonu nośnego w wag. Sanh z kodem N żadne części poza kołami płytą siodła i podłużnicą nie dotykają wagonu nośnego SW 3 SW 4 SW klinowanie kół prawidłowe SW ładunek w jednostce ładunkowej nieprzesunięty w sposób widoczny SW kod co najmniej jeden jest i czytelny SW oznakowanie wagonu nośnego co do dozwolonych jednostek ładunkowych Systemy bimodalne bisy (R) 2 - trailer - wagon oznakowany SW 5 Usunięto 1) SW - sprawdzić wzrokowo, SM - mierzyć, SD - dźwięk, SF - uruchomić, SP poruszyć

108 Rewizja techniczna wagonów dla przejścia Wykaz nieprawidłowości przy wagonach i ładunkach Stacja stwierdzenia usterek: Liczba sprawdzonych wag.:(**) KPP przeprowadzające rewizję techniczną: KPP przekazujące: Nr pociągu Liczba usterkowanych według Załącznika 9 wag.: Data Utrata Przekroczenie Prowizoryczna naprawa lub Kod usterki ładunku Wagon oklejony Wagon skrajni jako poprawienie ładunku przez KPP Numer wagonu Opis usterki wg Klasa możliwa przez KPP zdające ładowny następstwo zdające wagony wg Aneksu 1 (12 cyfr) wg Załącznika 9 Aneksu 1 błędu (tylko dla usterki lub 5 ład.) konieczna wykonana tak (wzór) nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 6 (*) - wypełniać tylko w przypadku poc. "wzajemnego zaufania", gwarantowanych i obserwowanych (**) - wielkość próbki losowej Suma błędów klasy 3 Suma błędów klasy 4 Suma błędów klasy 5 Sporządził: Nr tel.:

109 Rewizja techniczna dla przejścia Zestawienie i ocena stwierdzonych nieprawidłowości przy wagonach i ładunkach Dane KPP, które przeprowadziło kontrolę jakości..... KPP przeprowadzające rewizję techniczną KPP zdające Liczba Liczba braków w klasach od 3 do 5 i Σ usterkowalność Miesiąc/ Stacja sprawdz. Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Σ suma Uwagi usterkowalność wartość z wartość z wartość z ważona błędów w % Rok przejścia wagonów Σ kolumny 4 Σ kolumny 6 Σ kolumny 8 kolumny ( 5+7+9) kolumny 10 / 3 X 0,125 X 0,4 X 1,00 x Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 7 Sporządził... Nr telefonu

110 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 8 Postępowanie z wagonami z przekroczonym terminem ważności trafarety czynności utrzymaniowych (przekroczona rewizja) Wagony próżne i ładowne, których termin ważności trafarety czynności utrzymaniowych (rewizja) został przekroczony, muszą być przyjęte. Dla wagonów znajdujących się w ruchu wraz z przekroczeniem rewizji wymagane jest podjęcie szczególnych działań, celem stwierdzenia i udokumentowania ich zdolności do biegu, ponieważ wagony z przekroczoną rewizją formalnie tracą swoje dopuszczenie do ruchu. 1. Postępowanie z wagonami próżnymi i ładownymi jest do momentu upływu ważności rewizji takie same. Po upływie ważności rewizji, w tym również przedłużonej o 3 miesiące (jeżeli w trafarecie rewizji naniesiono «+3M»), postępowanie jest różne dla wagonów próżnych i ładownych. Szczegóły zawarte są na poniższym rysunku (wykresie). Moment utraty terminu ważności trafarety czynności utrzymaniowych (rewizja, w tym +3M, przekroczona) Wagony ładowne 15 D 14 D > 14 D 6 miesięcy > 6 miesięcy K I+ K I + K + pn + U rozładować, I + K+ R1 +pn + U Wagony próżne 15 D 6 miesięcy > 6 miesięcy K I + K I + K + R1 + pn + U Opis: D K I pn U R1 = Dni = Nalepka wzoru K = Nalepka wzoru I (Świadectwo zdolności do biegu) = Przesyłka nadzwyczajna = Nalepka wzoru U = Nalepka wzoru R

111 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 8 2. Sporządzenie wzoru I (Świadectwo zdolności do biegu) musi być zawsze poprzedzone badaniem zdolności do biegu. Badanie zdolności do biegu wagonów z rewizją przekroczoną o mniej niż 6 miesięcy stanowi rewizja techniczna wagonów dla przejścia, zgodnie z punktem 2 Załącznika 9 do AVV. Jeżeli nie stwierdzono żadnych usterek/ braków, które uniemożliwiają dalszy przewóz próżnego wagonu bez ograniczenia prędkości, to wagon należy okleić nalepkami wzorów K i I. W ten sposób wagony zdolne bez ograniczeń do biegu traktowane są, jako okartkowane uszkodzone normalne wagony i w związku z tym mogą być włączone, bądź pozostać w składzie wszystkich pociągów rozkładowych (planowych). Wskazówka co do postępowania; Rozstrzygające są oględziny konkretnego rewidenta stwierdzającego przekroczenie rewizji, które muszą być wykonane według aktualnego stanu ważności trafarety rewizji, zgodnie z rysunkiem (wykresem), i które ważne są do momentu przybycia wagonu do stacji przeznaczenia na KPP właściciela (włączającego) bądź do warsztatu (zakładu), w którym będzie wykonywana naprawa rewizyjna. Rewident taboru powinien przy tym postępować praktycznie. 3. Wagony muszą być wyłączone z pociągu jeżeli: - są one ładowne a rewizja przekroczona jest o więcej niż 14 dni. Dalszy przewóz dopuszczalny jest wyłącznie, jako przesyłka nadzwyczajna. - stwierdzono usterki lub braki, których następstwem jest ograniczenie prędkości. Dalszy przewóz dopuszczalny jest wyłącznie po wykonaniu naprawy lub, jako przesyłka nadzwyczajna. 4. Próżne i ładowne wagony, których rewizja przekroczona jest o więcej niż 6 miesięcy ale niż 5 lat muszą być wyłączone, a wagony ładowne muszą być poza tym rozładowane. Ich dalszy przewóz dopuszczalny jest wyłącznie, jako przesyłka nadzwyczajna, a badanie zdolności do biegu musi być przeprowadzone według szczegółowej listy (Checkliste) z Aneksu Nr Powstałymi kosztami należy zgodnie z AVV, pkt (pierwszy myślnik) obciążyć posiadacza wagonu, dołączając do rachunku protokół uszkodzenia wagonu według Załącznika 4 do AVV. Do kosztów zalicza się wydatki na przeprowadzenie badania zdolności do biegu, sporządzenie i naklejenie wzoru I, koszty manewrów oraz wydatki na uzgodnienie, wdrożenie i przewóz przesyłki nadzwyczajnej. Koszty te w przypadkach rewizji przekroczonej o więcej niż 6 miesięcy muszą być naliczone. W przypadkach 6 miesięcy naliczany jest koszt ewentualnej przesyłki nadzwyczajnej

112 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 9 CHECKLISTA dla badania zdolności do biegu Katalog badań, które muszą być wykonane dodatkowo poza Aneksem 1 przy wagonach próżnych, których rewizja przekroczona jest o > niż 6 miesięcy niż 5 lat Stosować w powiązaniu z Aneksem 8, punkt 4 Badania muszą być zawsze wykonane według kompletnej listy. Podstawy braku zdolności do biegu muszą być udokumentowane Punkt Pytanie Odp. Dalej do punktu Uwagi Postanowienia wspólne dla wagonów na wózkach i osiach pojedynczych 1 Czy wagon ma znak RIV lub czy jest przedmiotem umowy dwu- bądź wielostronnej? Czy odnośne skróty uczestniczących KPP są zapisane w trafarecie umownej? 2 Czy zachowana jest skrajnia KPP uczestniczących w przewozie? 2.1 Czy przedłożona jest zgoda KPP uczestniczących na przyjęcie skrajni? 3 Czy zestawy kołowe mają znak lub datę ostatniej rewizji? Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Czy data ważności rewizji jest czytelna? Tak Nie 3.2 Czy data ważności rewizji jest przekroczona? Nie Tak Ewentualnie zapytać dysponenta, jeżeli niemożliwe, to 12.2 lub wymienić zestawy 4 Czy grubość obręczy odpowiada wymogom kodu Aneksu 1? Tak Nie Dokonać pomiaru 5 Czy wymiary Sd, Sh i qr oraz rozstaw E znajdują się w dopuszczalnych granicach? Tak Nie Dokonać pomiaru 6 Czy rozstaw kół spełnia następujące kryteria: Tak Nie - maksymalnie 1426 mm? - co najmniej 1410 mm przy średnicy 840 mm? - co najmniej 1415 mm przy średnicy < 840 mm? Dokonać pomiaru 7 Czy wagon posiada przy pobieżnych oględzinach resory tego samego typu? Tak Nie

113 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr Punkt Pytanie Odp. Dalej do Uwagi punktu 8 Czy stan zderzaków znajduje się w granicach dopuszczalnej tolerancji? Tak Nie Dokonać pomiaru 9 Czy wagon ma nadbudówki, które mogą się obrócić w czasie jazdy, przesunąć lub w inny sposób przemieścić? Tak Nie Czy widoczne zabezpieczenia elementów ustalających ruchome nadbudówki są i działają? Tak Nie Czy wagon jest wolny od innych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu usterek i braków? Tak Nie Wynik badania zdolności do biegu Czynności 12.1 Wagon może być przewożony z dotychczas dopuszczalną prędkością z wyłączonym hamulcem, jako przesyłka nadzwyczajna Wagon w tym stanie technicznym nie może być włączony do pociągów. Wystawić wzór I, zgłosić zdolność do biegu Nie można wystawić wzoru I. Zgłosić wagon jako niezdatny do biegu z podaniem przyczyn

114 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 10 Położenie rączki kurka odcinającego hamulec pneumatyczny Hamulec wyłączony (rączka uniesiona w lewo lub prawo) Hamulec włączony (rączka pionowo) W razie potrzeby rączka może być wygięta Stan W wagonach wyposażonych w hamulec pneumatyczny rączka kurka odcinającego przy włączonym hamulcu musi być skierowana pionowo w dół. Hamulec musi być wyłączany przez obrót rączki, co najwyżej o 90. Rączka musi odpowiadać powyższym wymogom

115 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Wzory I, K, M, R1, U - Zasady ogólne Wymieniane w Aneksie 1 nalepki wzorów: I, K, M, R1 i U muszą być wydrukowane w języku niemieckim, francuskim lub włoskim. Może być dołączone tłumaczenie tekstów w innym języku. W przypadku użycia muszą być one zawsze wypełnione w całości. Nalepka wzoru I Wzór Muster I Patrz na odwrocie rzeczywisty wzór Nalepka wzór I jest jednorazowym świadectwem zdolności do biegu wagonu z przekroczoną rewizją. Musi być ona naniesiona na obu stronach wagonu razem (obok) nalepek K

116 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr

117 Wagon Wagen Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Nalepka wzoru K Znak KPP (Zeichen des EVU K Wzór Muster Nie ładować / Nicht wieder zu beladen Po rozładunku do naprawy Nach Entladung zur Reparatur Usterki - Mängel : ( odpowiednie podkreślić - Zutreffendes unterstreichen) 21. Okna - Fenster 22. Ogrzewanie - Heizung Klimatyzacja - Klimatisierung 23. Oświetlenie - Beleuchtung 24. Wnętrze wagonu - Wageninneres 25. WC/Instalacja wodna WC/Wascheinrichtungen 26. Mostki przejściowe Übergangseinrichtungen 27. Napisy - Anschriften 12. Wagon był wykolejony Wagen war entgleist 13.Ważność trafarety czynności utrzymaniowych przekroczona Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters abgelaufen 14. Wmontowane obce części Fremde Ersatzstrücke verwedet 15. Zbiornik - Kessel/Behälter 16. Zamknięcia i armatura zbiornika Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter 17. Nieszczelny dach - Dach undicht 18. Nieszczelne pudło - Kasten undicht 19. Nieszczelny zbiornik - Kessel undicht 20. Nieszczelny kontener - Container undicht 1. Zestawy kołowe - Radsätze 2. Łożyska osi - Radsatzlager 3. Hamulec - Bremse 4. Ostoja wagonu/rama wózka Untergestell/Drehgestellrahmen 5. Sprężyny nośne i ich zawieszenie Tragfedern/Federaufhängung 6. Urządzenia cięgłowe - Zugeinrichtungen 7. Urządzenia zderzne - Stoßeinrichtungen 8. Pudło - Wagenkasten 9. Dach - Dach 10. Drzwi - Türen 11. Niewłaściwa masa własna Unrichtiges Eigengewicht angeschrieben W przewozach towarowych kod uszkodzenia wg Aneksu 1 Im Güterverkehr Code nach Anhang 1 Bliższe dane / Nähere Angaben (Stempel jednostki - Stempel der Dienststelle) (Datownik - Tagesstempel) (Podpis - Unterschrift) Niebieski (format około 148 x 210 mm) Patrz na odwrocie rzeczywisty wzór Nalepka wzór K służy oznakowaniu uszkodzeń i braków w wagonach oraz jednostkach ładunkowych, których transport jest na razie możliwy, ale które przed ponownym załadunkiem muszą być usunięte. Nalepka wzór K musi być naklejona po obu stronach wagonu - dobrze widoczna w pobliżu skrzynek na nalepki lub na tablicach dla nalepek

118 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Znak KPP (Zeichen des EVU Niebieski (format około 148 x 210 mm) K Wagon Wagen Wzór Muster Nie ładować / Nicht wieder zu beladen Po rozładunku do naprawy Nach Entladung zur Reparatur Usterki - Mängel : ( odpowiednie podkreślić - Zutreffendes unterstreichen) 1. Zestawy kołowe - Radsätze 2. Łożyska osi - Radsatzlager 3. Hamulec - Bremse 4. Ostoja wagonu/rama wózka Untergestell/Drehgestellrahmen 5. Sprężyny nośne i ich zawieszenie Tragfedern/Federaufhängung 6. Urządzenia cięgłowe - Zugeinrichtungen 7. Urządzenia zderzne - Stoßeinrichtungen 8. Pudło - Wagenkasten 9. Dach - Dach 10. Drzwi - Türen 11. Niewłaściwa masa własna Unrichtiges Eigengewicht angeschrieben 12. Wagon był wykolejony Wagen war entgleist 13.Ważność trafarety czynności utrzymaniowych przekroczona Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters abgelaufen 14. Wmontowane obce części Fremde Ersatzstrücke verwedet 15. Zbiornik - Kessel/Behälter 16. Zamknięcia i armatura zbiornika Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter 17. Nieszczelny dach - Dach undicht 18. Nieszczelne pudło - Kasten undicht 19. Nieszczelny zbiornik - Kessel undicht 20. Nieszczelny kontener - Container undicht 21. Okna - Fenster 22. Ogrzewanie - Heizung Klimatyzacja - Klimatisierung 23. Oświetlenie - Beleuchtung 24. Wnętrze wagonu - Wageninneres 25. WC/Instalacja wodna WC/Wascheinrichtungen 26. Mostki przejściowe Übergangseinrichtungen 27. Napisy - Anschriften W przewozach towarowych kod uszkodzenia wg Aneksu 1 Im Güterverkehr Code nach Anhang 1 Bliższe dane / Nähere Angaben (Stempel jednostki - Stempel der Dienststelle) (Datownik - Tagesstempel) (Podpis - Unterschrift)

119 Wagon Wagen Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Nalepka wzoru M (Znak KPP) (Zeichen des EVU) Wzór Muster M Do zbadania - Zu untersuchen Usterki - Mängel : ( odpowiednie podkreślić - Zutreffendes unterstreichen) 21. Okna - Fenster 22. Ogrzewanie - Heizung Klimatyzacja - Klimatisierung 23. Oświetlenie - Beleuchtung 24. Wnętrze wagonu - Wageninneres 25. WC/Urządzenia do mycia WC/Wascheinrichtungen 26. Mostki przejściowe Übergangseinrichtungen 27. Napisy - Anschriften Piktogramy - Piktogramme 12. Wagon był wykolejony Wagen war entgleist 13.Ważność trafarety czynności utrzymaniowych przekroczona Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters abgelaufen 14. Wmontowane obce części Fremde Ersatzsteile verwedet 15. Zbiornik - Kessel/Behälter 16. Zamknięcia i armatura zbiornika Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter 17. Nieszczelny dach - Dach undicht 18. Nieszczelne pudło - Kasten undicht 19. Nieszczelny zbiornik - Kessel undicht 20. Nieszczelny kontener - Container undicht 1. Zestawy kołowe - Radsätze 2. Łożyska osi- Radsatzlager 3. Hamulec - Bremse 4. Ostoja wagonu/rama wózka Untergestell/Drehgestellrahmen 5. Sprężyny nośne i ich zawieszenie Tragfedern/Federaufhängung 6. Urządzenia cięgłowe - Zugeinrichtungen 7. Urządzenia zderzne - Stoßeinrichtungen 8. Pudło - Wagenkasten 9. Dach - Dach 10. Drzwi - Türen 11. Niewłaściwy ciężar własny napisany na wagonie Unrichtiges Eigengewicht angeschrieben W przewozach towarowych kod uszkodzenia wg Aneksu 1 Im Güterverkehr Codcode nach Anhang 1 Bliższe dane - Nähere Angaben (Stempel jednostki sporządzającej - Stempel der ausfertigenden Stelle) (Datownik - Tagesstempel) (Podpis - Unterschrift) (format około 148 x 210 mm) Patrz na odwrocie rzeczywisty wzór Nalepka wzór M służy oznakowaniu uszkodzeń i braków w wagonach, których dalszy bieg i ponowny załadunek nie jest wykluczony, jednak wymaga ukierunkowanego sprawdzenia przez KPP użytkujące. Nalepka wzór M musi być naklejona po obu stronach wagonu - dobrze widoczna w pobliżu skrzynek na nalepki lub na tablicach dla nalepek

120 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 (Znak KPP) (Zeichen des EVU) Wagon Wagen Wzór Muster Do zbadania - Zu untersuchen Usterki - Mängel : ( odpowiednie podkreślić - Zutreffendes unterstreichen) M 1. Zestawy kołowe - Radsätze 2. Łożyska osi- Radsatzlager 3. Hamulec - Bremse 4. Ostoja wagonu/rama wózka Untergestell/Drehgestellrahmen 5. Sprężyny nośne i ich zawieszenie Tragfedern/Federaufhängung 6. Urządzenia cięgłowe - Zugeinrichtungen 7. Urządzenia zderzne - Stoßeinrichtungen 8. Pudło - Wagenkasten 9. Dach - Dach 10. Drzwi - Türen 11. Niewłaściwy ciężar własny napisany na wagonie Unrichtiges Eigengewicht angeschrieben 12. Wagon był wykolejony Wagen war entgleist 13.Ważność trafarety czynności utrzymaniowych przekroczona Gültigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters abgelaufen 14. Wmontowane obce części Fremde Ersatzsteile verwedet 15. Zbiornik - Kessel/Behälter 16. Zamknięcia i armatura zbiornika Verschlüsse und Armaturen der Kessel und Behälter 17. Nieszczelny dach - Dach undicht 18. Nieszczelne pudło - Kasten undicht 19. Nieszczelny zbiornik - Kessel undicht 20. Nieszczelny kontener - Container undicht 21. Okna - Fenster 22. Ogrzewanie - Heizung Klimatyzacja - Klimatisierung 23. Oświetlenie - Beleuchtung 24. Wnętrze wagonu - Wageninneres 25. WC/Urządzenia do mycia WC/Wascheinrichtungen 26. Mostki przejściowe Übergangseinrichtungen 27. Napisy - Anschriften Piktogramy - Piktogramme W przewozach towarowych kod uszkodzenia wg Aneksu 1 Im Güterverkehr Codcode nach Anhang 1 Bliższe dane - Nähere Angaben (Stempel jednostki sporządzającej - Stempel der ausfertigenden Stelle) (Datownik - Tagesstempel) (Podpis - Unterschrift) (format około 148 x 210 mm)

121 Nalepka wzoru R1 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Wzór rzeczywisty patrz na odwrocie

122 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr

123 Nalepka wzoru U Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Zeichen des EVU (znak KPP) Obciążenie całkowite Gesamtlast Obciążenie na mb Meterlast Wzór Muster U Max nacisk na oś Größte Ratzsatzlast t 9 t/m 10 t Znak KPP Nr Zeichen des EVU / / / /... Für Zettelhalter - Umieścić w ramce na nalepki Zeichen des EVU (znak KPP) Obciążenie całkowite Gesamtlast Obciążenie na mb Meterlast Wzór Muster U Max nacisk na oś Größte Ratzsatzlast t 9 t/m 10 t Für Zettelhalter - Umieścić w ramce na nalepki Znak KPP Nr Zeichen des EVU / / / /... niebieski, (format około 210 x 210/50 mm) Patrz na odwrocie rzeczywisty wzór Punkt A B C D Odległość poprzeczna od podłużnej osi wagonu po Querabstand von der Wagenläsachse auf der jednej stronie einen Seite drugiej stronie anderen Seite Wysokość od główki szyny Höhe über SO Odległość od skrajnej osi lub czopów skrętu Längeabstand von Endradsatz bzw. Drehzapfen 12a ni mm 12t mm 13 mm mm na mm Punkt A B C D Odległość poprzeczna od podłużnej osi wagonu po Querabstand von der Wagenläsachse auf der jednej stronie einen Seite drugiej stronie anderen Seite Wysokość od główki szyny Höhe über SO Odległość od skrajnej osi lub czopów skrętu Längeabstand von Endradsatz bzw. Drehzapfen 12a ni mm 12t mm 13 mm mm na mm (znak KPP) (Znak KPP - Zeichen des EVU) / (Nr)....../ / / /... Oddzielić i nakleić na list przewozowy Abtrennen und auf Frachtbrief kleben Nalepka wzór U służy oznakowaniu przesyłek nadzwyczajnych zgodnie z Wytycznymi ładowania, Tom 1, Punkt 7. Przesyłki te muszą być traktowane zgodnie z Kartą UIC 502. Dalsze postępowanie podane jest w Aneksie 8. Nalepka wzór U musi być umieszczona po obu stronach wagonu w skrzynce na nalepki

124 Załącznik 9 do AVV Aneks Nr 11 Zeichen des EVU (znak KPP) Obciążenie całkowite Gesamtlast Obciążenie na mb Meterlast Wzór Muster U Max nacisk na oś Größte Ratzsatzlast t 9 t/m 10 t Für Zettelhalter - Umieścić w ramce na nalepki Zeichen des EVU (znak KPP) Obciążenie całkowite Gesamtlast Obciążenie na mb Meterlast Wzór Muster U Max nacisk na oś Größte Ratzsatzlast t 9 t/m 10 t Für Zettelhalter - Umieścić w ramce na nalepki niebieski, (format około 210 x 210/50 mm) Znak KPP Zeichen des EVU / / / /... Nr Znak KPP Zeichen des EVU / / / /... Nr Punkt A B C D Odległość poprzeczna od podłużnej osi wagonu po Querabstand von der Wagenläsachse auf der jednej stronie einen Seite drugiej stronie anderen Seite Wysokość od główki szyny Höhe über SO Odległość od skrajnej osi lub czopów skrętu Längeabstand von Endradsatz bzw. Drehzapfen 12a ni mm 12t mm 13 mm mm na mm Punkt A B C D Odległość poprzeczna od podłużnej osi wagonu po Querabstand von der Wagenläsachse auf der jednej stronie einen Seite drugiej stronie anderen Seite Wysokość od główki szyny Höhe über SO Odległość od skrajnej osi lub czopów skrętu Längeabstand von Endradsatz bzw. Drehzapfen ni 12a mm 12t mm 13 mm mm na mm (znak KPP) (Znak KPP - Zeichen des EVU) / (Nr)....../ / / /... Oddzielić i nakleić na list przewozowy Abtrennen und auf Frachtbrief kleben

125 Załącznik 10 : Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych WAGONY TOWAROWE NAPRAWA I UTRZYMANIE PREWENCYJNE

126 Spis Treści A Naprawa bieżąca 0 Zasady 1 Części biegowe 2 Usprężynowanie 3 Hamulce 4 Ostoja wagonu i rama wózka 5 Urządzenia cięgłowo zderzne 6 Pudło wagonu B Postępowanie z wagonami po zdarzeniach szczególnych 0 Zasady 1 Wykolejenie 2 Silne uderzenie (nabiegnięcie) z v > 12 km/h 3 Przeładowanie 4 Powódź 5 Kontakt z przewodem jezdnym pod napięciem C Utrzymanie prewencyjne 0 Zasady 1 Terminy rewizji D Transport i składowanie części zamiennych (konstrukcyjnych) 0 Zasady 1 Zestawy kołowe wraz z łożyskami 2 Inne części Aneks 1 Objawy owalizacji powierzchni tocznej koła Aneks 2 Schematyczne przedstawienie zawieszenia wózków Y25 Aneks 3 Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych

127 WSTĘP Załącznik 10 umożliwia każdemu pracownikowi warsztatu odczytanie wszystkich ujętych w pojedynczym oddzielnym podrozdziale postanowień, które dotyczą wymagań minimalnych dla stanu technicznego danego podzespołu (według międzynarodowo uznanych kryteriów) w momencie opuszczania warsztatu naprawiającego. Składa się on z czterech głównych rozdziałów. Rozdział A - Naprawa bieżąca - którego układ jest taki sam jak w Aneksie 1 Załącznika 9 Katalog błędów (usterek). W podrozdziałach zachowano następujący układ: - minimum dla stanu technicznego i wymiary graniczne, - wskazówka odnośnie czynności naprawczych - postępowanie dopuszczalne - zakazy. Rozdział B zawiera postanowienia o postępowaniu z wagonami towarowymi po zdarzeniach szczególnych. Rozdział C zawiera postanowienia o utrzymaniu prewencyjnym (rewizji). Rozdział D zawiera postanowienia odnośnie transportu i magazynowania części zamiennych lub do wydzierżawienia, przygotowanych do zamontowania oraz ich składowania po wymontowaniu. Wymagane na wagonach towarowych napisy znajdują się w Załączniku 11. Załącznik 10 odnosi się do stanu tylko takich napisów, który zgodnie z Załącznikiem może stanowić podstawę wyłączenia wagonu.

128 A Naprawa bieżąca 0 Zasady Posiadacz wagonu, zlecający naprawę i warsztaty ją wykonujące muszą zapewnić przy uwzględnieniu Załącznika 9 w odniesieniu do zlecenia naprawy i Załącznika 10, (Rozdziały A i ewentualnie B) w odniesieniu do wykonania naprawy, że wagon towarowy po opuszczeniu warsztatu naprawiającego nie będzie posiadał usterek, w następstwie których może wyniknąć ponownie wyłączenie wagonu z eksploatacji. Załącznik 10, Rozdział A zawiera kryteria (warunki) i wytyczne wykonawcze dla warsztatów, kiedy zgodnie z Załącznikiem 9 uszkodzenie wagonu musi być usunięte. Załącznik 10, Rozdział A nie może być stosowany w całym swoim zakresie przy każdej naprawie w warsztacie, ale tylko w odniesieniu do uszkodzeń, które muszą być usunięte. Niezależnie od przyczyny wyłączenia wagonu, wykonanie oznaczonych * czynności musi być zapewnione przy każdym pobycie w warsztacie. Jeżeli minimalny stan nie może być w warsztacie przywrócony, to wagon powinien być potraktowany zgodnie z decyzjami posiadacza i zgodnie z Załącznikiem 9.

129 1 Części biegowe Wymagania minimalne i wymiary graniczne Zestawy kołowe: 1.1 Rozstaw kół w zestawie mierzony na wysokości główki szyny w wagonie próżnym lub ładownym, jak również grubość obrzeży muszą spełniać jednocześnie cztery następujące warunki: odległość między obrzeżami zestawów kołowych, mierzona 10 mm poniżej okręgu tocznego - może wynosić najwyżej 1426 mm, - musi wynosić dla kół o średnicy, co najmniej 840 mm 1: co najmniej 1418 mm, dla zestawów kołowych w wagonach dwuosiowych, z zawieszeniem na podwójnych ogniwach z rozstawem osi >=8 m, dopuszczonych do ruchu z prędkością 100 km/h i naciskiem na oś 22,5 t, 1410 mm dla zestawów kołowych w innych wagonach, - musi wynosić dla kół o średnicy mniejszej niż 840 mm, co najmniej 1415 mm; odległość między wewnętrznymi powierzchniami czołowymi obręczy lub wieńcami kół pełnych (monobloków) - musi wynosić, co najmniej 1357 mm dla kół o średnicy, co najmniej 840 mm 1 - musi wynosić, co najmniej 1359 mm dla kół o średnicy mniejszej niż 840 mm; - może wynosić najwyżej 1363 mm * 1, koło nie może wykazywać śladów przesunięcia na osi; grubość obrzeża koła, mierzona 10 mm poniżej okręgu tocznego musi wynosić: - co najmniej 22 mm dla kół o średnicy, co najmniej 840 mm, - co najmniej 27,5 mm dla kół o średnicy mniejszej niż 840 mm, ale nie mniejszej niż 630 mm. 1.2 Średnica okręgu tocznego koła nie może być mniejsza niż mm dla kół o średnicy nowego koła od 920 mm do 1000 mm, mm dla kół o średnicy nowego koła 840 mm, mm dla kół o średnicy nowego koła 760 mm, mm dla kół o średnicy nowego koła 680 mm. 1.3 Szerokość obręczy lub wieńca koła przy kołach pełnych (monoblokowych) - może wynosić najwyżej 140 mm * 2 - musi wynosić, co najmniej 133 mm. 1.4 Wysokość obrzeża koła, mierzona od okręgu tocznego koła, może wynosić, co najwyżej 36 mm. 1.5 Wielkość q R mierzona na obrzeżu koła za pomocą szablonu, musi być większa od 6,5 mm. Przy czym zewnętrzna powierzchnia prowadząca obrzeża nie może posiadać żadnej ostrej krawędzi bądź nawalcowania do 2 mm poniżej punktu wysokości obrzeża (Załącznik 9, Aneks 4). 1 Przepisy te dotyczą również osi środkowych wagonów 3-osiowych z przegubowym podwoziem, jednakże nie dotyczą one osi środkowych wagonów bez wózków, ani osi środkowych wózków. 2 Włącznie z nawalcowaniem.

130 1.6 Powierzchnia toczna koła nie może: - być miejscami wgnieciona, - wykazywać płaskich miejsc dłuższych niż 60 mm dla kół o średnicy >= 630 mm, - wykazywać płaskich miejsc dłuższych niż 30 mm dla kół o średnicy < 630 mm, - wykazywać nalepów materiałowych o długości większej niż 60 mm lub 1 mm wysokości dla kół o średnicy > 630 mm, - wykazywać nalepów materiałowych o długości większej niż 30 mm lub 1 mm wysokości dla kół o średnicy < 630 mm - posiadać rys na przejściu między powierzchnią toczną i powierzchnią czołową, - wykazywać uszkodzeń na powierzchni tocznej (wyrwania, dziury, rozwarstwienia) dłuższych niż 60 mm. 1.7 Powierzchnia czołowa koła oraz dolna powierzchnia wieńca lub obręczy (obszar naprężeń) nie mogą wykazywać żadnych karbów i oznakowań o ostrych krawędziach. 1.8 Na kołach monoblokowych granica zużycia wieńca musi być zaznaczona za pomocą rowka 1 na zewnętrznej czołowej powierzchni koła. Rowek ten musi być zawsze widoczny. Jednakże może on być częściowo przykryty zanieczyszczeniami, co jednak nie może utrudniać oceny stanu zużycia koła. 1.9 Grubość osadzonej obręczy, mierzona w płaszczyźnie okręgu tocznego, przy czym okręg ten jest utworzony przez przecięcie płaszczyzny pionowej, odległej o 70 mm od wewnętrznej płaszczyzny czołowej obręczy, z powierzchnią toczną koła, musi wynosić co najmniej: - dla wagonów dopuszczonych do kursowania z prędkością 120 km/h (wagony ze znakiem SS lub "**") : 35 mm, - dla pozostałych wagonów 2 : 30 mm Na kole obręczowanym: obręcz nie może być luźna; Obręcz uważa się za luźną, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: - przesunięcie obręczy na kole bosym, w płaszczyźnie koła (widoczne jako nie pokrywanie się znaków kontrolnych na obręczy/kole bosym); - nieczysty dźwięk; - luźne osadzenie pierścienia zaciskowego; - występowanie rdzy między obręczą i kołem bosym na długości większej niż 1/3 obwodu; obręcze nie mogą wykazywać śladów bocznego przesunięcia, ( przesunięcie obręczy może występować tylko wtedy, gdy brak jest pierścienia zaciskowego, gdy jest on luźny, złamany lub zniekształcony w widoczny sposób); pierścień zaciskowy nie może mieć żadnej rysy. Jeżeli dla zabezpieczenia pierścienia zaciskowego jest przewidziany klin zamykający, nie może go brakować; obręcz nie może mieć ani pęknięć ani rys poprzecznych ani rys podłużnych; nie może być żadnych wkładek blaszanych pomiędzy obręczą a kołem bosym Piasta koła nie może mieć rysy Wieniec koła szprychowego nie może być złamany Koło nie może mieć żadnej szprychy złamanej lub nadpękniętej. 1 Jeżeli na kole są wyjątkowo dwa rowki, to rowek zewnętrzny oznacza minimalną grubość. 2 Włącznie z wagonami, które dopuszczone są dla prędkości 120 km/h tylko w stanie próżnym.

131 1.14 Koło monoblokowe lub tarcza koła nie mogą wykazywać: - żadnej wady usuniętej za pomocą spawania, - żadnej rysy. Nieznaczne wady odlewnicze na tarczach kół są dopuszczalne Osie zestawów kołowych nie mogą: - wykazywać ani jednej rysy czy usterki naprawionej za pomocą spawania; - być zgięta; - mieć żadnych wytartych miejsc z ostrymi krawędziami; - mieć wytartych miejsc o głębokości większej niż 1 mm. Cięgła hamulców lub inne części nie mogą się ocierać o osie Należy stosować postanowienia aneksu Podczas każdego pobytu wagonu w zakładach naprawczych należy w przypadku kół obręczowanych zbadać osadzenie obręczy na kole bosym. Data tego i poprzedniego badania musi być wpisana do trafarety według Załącznika 11, pkt. 7.5 obok skrótu KPP i warsztatu wykonującego badanie Jeżeli żądana jest kontrola rozstawu wewnętrznych czołowych powierzchni obręczy lub wieńców przy kołach monoblokowych, to pomiar musi być wykonany szablonem na wysokości szyny, w co najmniej 3 punktach odległych od siebie o 120. Przy tym po każdym pomiarze wagon należy przesunąć o 1/3 obrotu koła W przypadku podejrzenia termicznego przeciążenia pełnych kół monobloków przez hamulec, objawia się przez: - wypalenia koloru 50 mm i więcej na przejściu wieńca w tarczę lub nowe ślady utlenienia na wieńcu, - nadtopione wstawki hamulcowe, - uszkodzoną powierzchnią toczną ze śladami nalepów metalicznych, należy zmierzyć rozstaw między wewnętrznymi powierzchniami czołowymi wieńca według wymagań punktów 1.17 i należy zmierzyć rozstaw między wewnętrznymi powierzchniami czołowymi wieńców według wymagań punktów 1.17 i Jeżeli rozstaw ten zawiera się w granicach tolerancji, to należy wyłączyć hamulec pneumatyczny i okleić wagon nalepkami według wzoru R1 i K (Załącznik 9, Aneks 11) z następującą informacją Sprawdzić hamulec i powierzchnię toczną z powodu termicznego przeciążenia. Nie należy poddawać sprawdzeniu kół przeciążonych termicznie zestawów kołowych oznaczonych zgodnie z Załącznikiem 11, pkt. 6.1 białym pionowym pasem na pokrywie maźnicy Owalizacja (błędy kołowości) kół musi być pomierzona (sprawdzona), jeżeli: - na jednym kole wagonu lub w jego otoczeniu występują, co najmniej dwa objawy owalizacji lub uszkodzenia powierzchni tocznej kół według Załącznika 10, Aneks 1, - na kołach przedmiotowego zestawu, gdy na drugim zestawie nie ma żadnych objawów, - na kołach obu zestawów, jeżeli na drugim zestawie występuje, co najmniej jeden objaw, - występuje objaw nieregularne duże powierzchnie styku w obszarze obrzeża według Załącznika 10, Aneks 1, rys. 9 (objaw wskazujący na możliwość nadzwyczajnego zgniecenia), niezależnie od tego czy występuje inny objaw. Jeden wózek należy przy tym traktować jak wagon na osiach niezależnych. Owalizacja koła może wynosić maksymalnie 0,6 mm.

132 Maźnice 1.20 Maźnie nie mogą być uszkodzone tak, aby środek smarujący mógł z nich wyciekać lub, aby mogły się do wewnątrz dostawać kurz i woda Występy prowadzące maźnic w każdym położeniu maźnicy powinny obejmować na długości co najmniej 5 mm prowadniki wideł lub odpowiednich części wózka. Wskazówki postępowanie dopuszczalne zakazy 1.22 Zestaw kołowy nie może być naprawiany za pomocą spawania Obręcze kół, względnie w kołach monoblokowych wieńce, nie mogą być pomalowane lub zanieczyszczone substancjami oleistymi bądź smarami, za wyjątkiem czterech rozmieszczonych co 90, naniesionych farbą znaków kontrolnych na zestawach obręczowanych (Załącznik 11, pkt. 6.2) Cięgła hamulców lub inne części nie mogą ocierać się o oś. Jeżeli usterka ta nie daje się usunąć, to takie części muszą być zdjęte lub podwieszone w taki sposób, aby ocieranie było wykluczone. W takim przypadku hamulec pneumatyczny należy wyłączyć, a wagon musi być oklejony nalepkami wzoru K i R1 zgodnie z Załącznikiem Ostre krawędzie obrzeża mogą być usunięte przez obtoczenie lub zeszlifowanie. Płaskie miejsca i nalepy na powierzchniach tocznych mogą być usunięte przez obtoczenie za zgodą posiadacza Przy wymianie zestawów kołowych w wagonach wyposażonych w koła monoblokowe nie można używać zestawów kołowych z kołami obręczowanymi. Wagony cysterny oraz wagony z kontenerami zbiornikowymi do przewozu towarów niebezpiecznych RID, klasy 2 muszą być wyposażone w koła monoblokowe Dla umocowania zestawu kołowego na tokarce warsztat KPP użytkującego może jedynie wtedy zdjąć pokrywy maźnic, jeżeli nie mają one otworów centrujących. Wszelkie inne prace związane łożyskami są zastrzeżone dla posiadacza wagonu W przypadku dopuszczonej przez posiadacza poprawy profilu kół pełnych (monoblokowych) należy: - sprawdzić koła pod kątem rys na przejściu między powierzchnią toczną i czołową oraz wgnieceń z ostrymi krawędziami na obrzeżu. Wady te przy poprawie profilu należy usunąć; - usunąć biegnące promieniście ślady uchwytów tokarki z ostrymi krawędziami (karbami), Koła z owalizacją (błędami kołowości) 0,6 mm (pkt 1.19) nie mogą być reprofilowane. Muszą być one wymontowane i z odpowiednim oznakowaniem zwrócone posiadaczowi Posiadane zestawy kołowe z pełnymi kołami (monoblokami) wykonanymi ze stali R2, R3, R8 i R9 muszą być poddane kontroli przez posiadacza w celu zbadania, czy nie występują rysy i ślady od uchwytów tokarki. Po badaniu umieszcza się pod śrubą pokrywy maźnicy trójkątny blaszany znacznik, określający rodzaj stali Wagony towarowe z hamulcami klockowymi i automatycznym ustawianiem masy hamującej przeznaczone do ruchu w reżimie SS nie mogą być wyposażane w zestawy kołowe z pełnymi kołami (monobloki) ze stali R2, R3, R8 i R9. Przy podejrzeniu przegrzania obowiązują postanowienia punktu Wyciek oleju między osią a piastą koła nie dowodzi w wystarczający sposób, że nastąpiło przesunięcie koła lecz musi ono móc być wyraźnie udowodnione.

133 1.32 Przy objawach lub podejrzeniu zagrzania łożyska osiowego, zestaw kołowy musi być wymieniony Łożyska osiowe mogą być smarowane tylko przez posiadacza wagonu Przy łożyskach osiowych nie są dozwolone żadne czynności naprawcze Przy żądaniu zamiennego zestawu kołowego za wzorem H R (patrz Załącznik 7) należy zawsze we wzorze H R podać średnicę pozostałego (drugiego lub trzeciego) zestawu (w wózku lub wagonie dwuosiowym), aby posiadacz mógł dostarczyć zestaw o średnicy, która zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami odpowiada tolerancji dla różnicy średnic okręgu tocznego. Jeżeli wymiana zestawu kołowego następuje z pominięciem wzoru H R i posiadacz nie udzielił żadnych szczegółowych instrukcji, to różnice średnic okręgów tocznych nie mogą być większe niż: - 10 mm między zestawami tego samego wózka, bądź - 20 mm między zestawami wagonu na osiach pojedynczych.

134 2 Usprężynowanie Wymagania minimalne i wymiary graniczne 2.1 Pióra sprężyny nośnej nie mogą być przesunięte w opasce więcej niż o 10 mm w kierunku podłużnym. 2.2 Nie może brakować żadnego pióra, żadne pióro nie może być złamane lub pęknięte. Wymogi te obowiązują zarówno dla sprężyn nośnych (resorów) trapezowych, jak i parabolicznych. 2.3 Główna sprężyna nośna śrubowa nie może być złamana. 2.4 Żadna z części służących do umocowania sprężyn nie może być złamana jak również nie może jej brakować. Żadna opaska resorowa nie może być luźna. 2.5 W wagonach z piórowymi sprężynami nośnymi odstęp między opaską resorową a częściami pudła wagonu, ostoi lub ramy wózka, które mogą dotykać tej opaski musi wynosić, co najmniej 15 mm. 2.6 Nie mogą występować świeże ślady; - osiadania pomiędzy opaską resorową lub innymi częściami zawieszenia resorów a częściami ostojnicy lub ramy wózka. - ocierania kół o pudło wagonu lub podwozie. Po usunięciu przyczyn świeże ślady muszą być zamalowane farbą. 2.7 Czop opaski resorowej resora piórowego musi być osadzony w swoim prowadzeniu (gnieździe lub maźnicy). Przy tym nie może występować żadne nienormalne położenie (obrócenie) maźnicy. 2.8 Części zawieszenia sprężyn (ogniwa, jarzma, kamienie resorowe, sworznie) nie może brakować, nie mogą być one złamane lub przesunięte. Sworznie resorowe muszą być zabezpieczone. Wskazówki postępowanie dopuszczalne zakazy 2.9 Niedopuszczalne jest uzyskanie minimalnych odstępów przez: - dołożenie pasków blachy między zawieszenie ogniwa (kamienie) a ogniwo nawet, gdy zostaną one przyspawane; - nadspawanie powierzchni wieszaków ogniw lub kamieni W razie uszkodzenia sprężyny nośnej wagonu o sztywnej ostoi (oznakowanego zgodnie z Załącznikiem11, pkt. 7.4), obie sprężyny tego samego zestawu kołowego muszą być zastąpione innymi o tej samej strzałce ugięcia. W tym celu należy w żądaniu części zamiennych wzoru H (patrz Załącznik 7) podać, że sprężyny nośne przeznaczone są do wagonu ze sztywną ostoją. Przy sprężynach o charakterystyce progresywnej wymiana parami nie jest wymagana. Przy żądaniu ich za wzorem H należy wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o taki typ sprężyny Naprawy sprężyn nośnych za pomocą spawania są zakazane Standardowe resory o progresywnej charakterystyce ugięcia dla nacisku na oś wynoszącym 22 t lub 22,5 t można, w razie uszkodzenia, dowolnie między sobą wymieniać.

135 3 Hamulce Wymagania minimalne i wymiary graniczne Hamulec na sprężone powietrze 2.1 W wagonach wyposażonych w hamulce na sprężone powietrze, rękojeść kurka odcinającego przy włączonym hamulcu powinna być skierowana pionowo w dół. Hamulec musi być wyłączany przez obrót rękojeści kurka, o co najwyżej 90. Rękojeść kurka musi odpowiadać wymogom Załącznika 9, Aneks Sposób działania części służących do uruchamiania urządzeń nastawczych musi być łatwy do rozpoznania na podstawie wskazówek podanych w Załączniku 11, pkt Główny przewód powietrzny musi być zdatny do użytku, aby zapewnić przelot z kolejnym wagonem. Wstawki hamulcowe, klocki, tarcze hamulcowe i przekładnie hamulcowe 3.4 Wskaźnik stanu roboczego hamulca tarczowego musi dawać możliwość jednoznacznego określenia stanu hamowania i luzowania. 3.5 Nie może brakować części zabezpieczających (wieszaków ochronnych, pałąków) elementów układu mechanicznego hamulca i nie mogą być one luźne lub złamane. 3.6 Wagony ze schodzącymi wstawkami hamulcowymi należy traktować zgodnie z Załącznikiem 9. Wstawka hamulcowa traktowana jest jako zużyta, gdy jej zewnętrzna płaszczyzna w stanie zahamowanym osiąga zewnętrzną płaszczyznę wieńca koła. 3.7* Zużyte, złamane lub brakujące żeliwne wstawki hamulcowe muszą być wymienione. Minimalna grubość wstawki hamulcowej mierzona w najcieńszym widocznym z zewnątrz miejscu musi wynosić 10 mm, Wstawka hamulcowa - z pęknięciem nie jest uznawana za złamaną; - jest uznawana za złamaną, jeżeli jest utrzymywana w całości jedynie przez klin wstawki. 3.8 Jeżeli wstawka hamulcowa z tworzyw kompozytowych - brakuje, - ma promieniste pęknięcie od powierzchni ciernej aż do blachy mocowania (za wyjątkiem szczeliny dylatacyjnej), - posiada widoczne wykruszenia części ciernej na długości większej niż 1/4 długości wstawki, bądź też posiada wtrącenia metaliczne, - jest cieńsza niż 10 mm w obrębie obsady klocka, to warsztaty KPP użytkującego muszą: - albo ją wymienić, jeżeli posiadają zapasowe wstawki; - albo wyłączyć i odpowietrzyć hamulec (za pomocą odluźniacza opróżnić jego cylindry hamulcowe i zbiorniki, jeżeli wstawek zapasowych nie posiadają. Potem z wagonem należy postąpić zgodnie z Załącznikiem 9. Na nalepkach należy podać rodzaj usterki.

136 Sprzęgi hamulcowe 3.9 Każdy wagon musi być wyposażony w sprzęgi hamulcowe. Wagony, których główny przewód powietrzny ma po dwa przyłącza sprzęgów hamulcowych, muszą posiadać na każdym końcu również dwa sprzęgi Sprzęgi hamulcowe nie mogą być uszkodzone (nieszczelne) Części sprzęgów hamulcowych (w stanie połączonym lub nie) nie mogą zwisać niżej niż 140 mm nad górną powierzchnią główki szyny Kurki końcowe muszą być drożne i prawidłowo funkcjonować. Żadnej rączki nie może brakować i nie może być ona zgięta. Każdy kurek końcowy musi posiadać działający mechanizm, który blokuje rączkę w jej skrajnych położeniach. Wskazówki postępowanie dopuszczalne zakazy 3.13 Uszkodzone lub poluzowane części hamulca, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub spowodować inne szkody, muszą być zdjęte lub pewnie przymocowane. Usterkę tą należy sprawdzić w połączeniu z punktem W takim przypadku należy hamulec wyłączyć a wagon okleić nalepkami wzorów K i R Prace przy pneumatycznych częściach hamulca (zawory rozrządcze, przekaźnikowe, ważące, cylindry hamulcowe) oraz ich wymiana przez warsztaty są bez zgody posiadacza wagonu niedopuszczalne Wagony z niesprawnym obsługiwanym z pomostu lub ziemi hamulcem ręcznym powinny być naprawione. Jeżeli naprawa nie mogłaby być wykonana, to wagony muszą być potraktowane zgodnie z Załącznikiem Okładziny cierne hamulców tarczowych mogą być wymieniane jedynie przez posiadacza wagonu. Jest on zobowiązany do zadbania, aby hamulec pracował bez zarzutu i bez konieczności nadzoru ze strony użytkującego KPP Sprzęgi hamulcowe uszkodzone lub, których brak muszą zostać wymienione Spawanie części zabezpieczających (wieszaków ochronnych, pałąków) elementów układu mechanicznego hamulca jest niedozwolone Każde sprawdzenie hamulca będące następstwem stosowania Załącznika 12 AVV musi być wykonane według Karty UIC

137 4 Ostoja wagonu i wózek Wymagania minimalne i wymiary graniczne Ostoja wagonu 4.1 Ostoja wagonu nie może być widocznie skrzywiona w poziomie lub pionie. 4.2 Półki ostojnic, czołownic i poprzecznic przejmujących działanie urządzenia cięgłowego nie mogą mieć nadpęknięć poprzecznych, które sięgają od krawędzi półki poza połowę szerokości półki. Pęknięcia podłużne nie mogą być dłuższe niż 150 mm za wyjątkiem pęknięć w ostojnicy w obszarze koziołka sprężyny nośnej. W tym miejscu pęknięcie podłużne między półką rdzeniem ostojnicy nie może być dłuższe niż 100 mm. 4.3 Spoiny spawalnicze, łączące poprzecznice i ostojnice podwozia, jak również widły maźnicze i ostojnice nie mogą mieć żadnych nadpęknięć. W tych częściach nie mogą też występować nadpęknięcia wychodzące ze spawów. 4.4 Pod każdą czołownicą muszą być dwa uchwyty dla spinającego. 4.1 Stopnie manewrowego i uchwyt muszą być zdatne do użycia. Stopnie manewrowego i ich wsporniki nie mogą wykazywać żadnych pęknięć. 4.2 Wagony z drewnianą lub palną podłogą, nawet gdyby była ona pokryta od dołu blachą, muszą mieć nad kołami hamowanymi blachy odiskierne. Niedopuszczalne jest mocowanie tych blach bezpośrednio pod podłogą. Przepis ten ma zastosowanie również dla wagonów platform bezpodłogowych lub o podłodze żebrowej, przeznaczonych do przewozu wielkich kontenerów lub naczep samochodowych (siodłowych). Blachy odiskierne nie mogą być luźne lub przerdzewiałe na wylot. 4.7 Wagony na osiach pojedynczych, oznakowane według Załącznika 11, pkt muszą być wyposażone w specjalne blachy odiskierne. 4.8 Widły maźnicze nie mogą być luźne lub złamane. Nie mogą być one również pęknięte na odcinku większym niż 1/4 ich przekroju poprzecznego lub wykazywać takie pęknięcie, które przebiega w kierunku lub w pobliżu miejsca mocowania. 4.9 Nie może brakować żadnego ze ślizgów (elementów ciernych) wideł maźniczych Nie może brakować zwór wideł maźniczych ani nie mogą one być złamane Koziołki resorowe nie mogą być luźne, złamane, nadpęknięte ani w widoczny sposób zniekształcone. Wózki (wszystkie typy) 4.12 Spoiny spawalnicze, łączące poprzecznice i podłużnice ramy wózka nie mogą mieć żadnych nadpęknięć. W tych częściach nie mogą też występować nadpęknięcia wychodzące ze spawów. Ani podłużnice lub poprzecznice ani wieszaki zawieszenia belki bujakowej wózków nie mogą być pęknięte Powierzchnie cierne tłumików maźniczych lub belki bujakowej nie mogą być smarowane Nie może brakować żadnego ślizgu oparcia pudła na wózku lub jego części, a żadna sprężyna ślizgu nie może być złamana.

138 4.15 Wózek nie może znajdować się w nienormalnym położeniu w stosunku do ostoi Gniazdo skrętu nie może być złamane ani luźne Nie może brakować czopa skrętu; nie może on być złamany ani zatarty Nie może brakować żadnego ślizgu (elementu ciernego) wideł maźnicy. Długość pęknięć spoin ślizgów wideł maźniczych nie może przekraczać 50% całkowitej długości spoiny Brakujące linki uziemiające muszą być uzupełnione. Wymóg ten obowiązuje, jeżeli można stwierdzić, że uziemienie było zamontowane. Wózki typu Y 25 lub pochodnych typów (patrz Aneks 2): 4.20 Sprężyna tarowa (zewnętrzna) nie może być nadłamana lub złamana. Usterkę tą należy sprawdzić w połączeniu z punktem Sprężyna nośna (wewnętrzna) nie może być przesunięta lub złamana. Usterkę tą należy sprawdzić w połączeniu z punktem Wszystkie sprężyny tarowe w tym samym wózku muszą być prawoskrętne lub lewoskrętne Wszystkie pary (zespoły) sprężyn w wózku (sprężyna tarowa/ sprężyna nośna) muszą posiadać przeciwny kierunek zwinięcia Nie może brakować żadnego wewnętrznego lub zewnętrznego ogniwka tłumiącego i ogniwka te nie mogą być złamane i muszą działać Ani jeden kołpak sprężyn nie może dotykać ramy wózka (tłumienie nie działa) Nie może brakować ani być luźne zabezpieczenie przed opadnięciem wózka (wieszak ochronny,tetka). Usterkę tą należy sprawdzić w połączeniu z punktem 1.19.

139 Wskazówki postępowanie dopuszczalne zakazy 4.27 Nadpęknięte stopnie musi być wymienione przez warsztaty KPP użytkującego. Naprawy za pomocą spawania są zakazane W wagonach z brakiem lub uszkodzeniem blach odiskiernych, których właściwie funkcje ochronne nie mogą być przywrócone, hamulec musi być wyłączony. Ponadto wagon powinien zostać oklejony zgodnie z Załącznikiem Złamania, uszkodzenia i nadpęknięcia podłużnic, poprzecznic, ukośnic, czołownic ostoi i ram wózków oraz ich spoin mogą być naprawione za pomocą spawania tylko w wybranych przez posiadacza wagonu warsztatach. W drodze wyjątku, warsztaty KPP użytkującego są upoważnione do wykonania napraw poprzez spawanie w celu usunięcia pęknięć lub złamań belek podwozia dla umożliwienia zwrotu próżnego wagonu Wagony ze skrzywioną lub odkształconą ostoją, których nie są zdolne do biegu, muszą być w uzgodnieniu z posiadaczem wagonu potraktowane oddzielnie Uszkodzone widły maźnicze i koziołki resorowe, przytwierdzone nitami do podwozia, mogą być przez warsztat prostowane lub wymieniane Jeżeli nity lub śruby mocujące widły maźnicze są luźne lub ich brakuje lub też zostały zastąpione przez warsztaty śrubami z nakrętkami samohamownymi lub zabezpieczonymi zawleczką. Powierzchnie cierne tłumików przy maźnicach lub zawieszeniach belki bujakowej nie mogą być smarowane. Zastany smar musi być, o ile to możliwe usunięty bez wymontowania zestawów kołowych. W takim przypadku wagon musi być oklejony nalepkami wzoru M Spawanie płytek ciernych jest dopuszczone tylko po wymontowaniu zestawów kołowych i zgodnie z zaleceniami posiadacza wagonu. Usuwanie pęknięć płytek ciernych spawaniem jest niedozwolone.

140 5 Urządzenia cięgłowo - zderzne Wymogi minimalne i wymiary graniczne Urządzenia zderzne 5.1 Odległość od środka urządzeń zderznych do górnej powierzchni główki szyny, mierzona w stanie spoczynku wagonu musi wynosić: - dla wagonów próżnych najwyżej mm - przy maksymalnym obciążeniu, co najmniej 940 mm 5.2 Pozostaje wolny 5.3* Nie może brakować żadnego zderzaka ani żadnej śruby mocującej zderzak. Wszystkie śruby mocujące muszą być mocno dokręcone. Powyższe obowiązuje również dla na stałe sprzęgniętych jednostek wagonowych. 5.4 Nie może brakować części zabezpieczających trzony zderzakowe przed wypadnięciem. Nie mogą być one również uszkodzone. 5.5 Sprężyna i inne części zderzaka nie mogą być ani złamane, ani uszkodzone w sposób uniemożliwiający działanie zderzaka. Na każdym końcu wagonu tylko jeden zderzak może dać się ścisnąć ręcznie o najwyżej 15 mm. 5.6 Pochwy zderzakowe nie mogą być uszkodzone w sposób nie zapewniający im bezpiecznego i solidnego umocowania lub niezapewniający właściwego prowadzenia trzonów zderzakowych. Tuleja zderzaka i trzon zderzaka nie mogą posiadać pęknięć 5.7* W tarczy zderzakowej nie może być luźnych nitów lub śrub mocujących oraz nie może ich brakować. Powyższe obowiązuje również dla na stałe sprzęgniętych jednostek wagonowych. 5.8* Tarcze zderzakowe muszą być na powierzchniach styku wystarczająco nasmarowane. Powyższe obowiązuje również dla na stałe sprzęgniętych jednostek wagonowych. 5.9* Tarcze zderzakowe z powierzchniami styku ze stali nie mogą wykazywać ostrych krawędzi lub śladów tworzenia się zadziorów, które mogą utrudniać wzajemną współpracę (poślizg) tarcz. Powyższe obowiązuje również dla na stałe sprzęgniętych jednostek wagonowych W wagonach wyposażonych w elementy CRASH, elementy te nie mogą wykazywać odkształceń i śladów zadziałania. Elementy CRASH zadziałały, jeżeli: - wskaźnik naniesiony farbą jest niewidoczny lub widoczny tylko częściowo, - wskaźnik odkształcenia jest zdeformowany lub go brak, - długość zderzaków jest na pierwszy rzut oka skrócona, - pochwa zderzakowa jest odkształcona lub zniszczona.

141 Urządzenie cięgłowe 5.11 Części sprzęgów śrubowych (w stanie sprzęgniętym lub nie) nie mogą zwisać niżej niż 140 mm ponad górną powierzchnią główki szyny Długość sprzęgu śrubowego musi być taka, aby zderzaki przynajmniej mogły się dotykać Sprzęgów śrubowych i haków cięgłowych nie może brakować Sprzęgi śrubowe i haki cięgłowe nie mogą mieć żadnych rys. Nie mogą one mieć ponadto uszkodzeń uniemożliwiających połączenie z innymi wagonami lub też naruszających ich poprawne działanie Drągi cięgłowe nie mogą być złamane ani popękane. Sprzęgła drągów, ich śruby i kliny nie mogą być złamane, jak też nie może ich brakować Trzpień haka cięgłowego oraz prowadnica haka nie mogą być zużyte w takim stopniu, żeby hak cięgłowy mógł obracać się w prowadnicy W urządzeniu cięgłowym nienawskrośnym nie może być żadnej z następujących usterek: - złamania lub uszkodzenia sprężyny stożkowej, śrubowej lub pierścieniowej; - uszkodzenie amortyzatora gumowego W urządzeniu cięgłowym nawskrośnym żadna sprężyna nie może być złamana lub uszkodzona. Wsporniki sprężyn cięgłowych nie mogą być pęknięte w sposób uniemożliwiający poprawne działanie urządzenia cięgłowego Średnica sworznia haka cięgłowego sprzęgu śrubowego musi wynosić, co najmniej 50 mm W przypadku niemożności użycia lub braku zaczepu do zawieszania sprzęgu śrubowego należy uszkodzenie naprawić bądź część wymienić. Wskazówki postępowanie dopuszczalne zakazy 5.21 Naprawa urządzeń cięgłowych przez spawanie jest zabroniona. Jednakże złamane lub pęknięte drągi cięgłowe mogą być prowizorycznie naprawione poprzez spawanie elektryczne. Wagony takie należy okleić nalepkami zgodnie z Załącznikiem 9 i przewozić na końcu pociągu Wagony z urządzeniami zderznymi o długim skoku, w których elementy ślizgowe w sposób widoczny nie zajmują pozycji środkowej powinny być oklejone nalepkami według Załącznika Jeżeli uszkodzony jest zderzak na jednym końcu wagonu, należy wymienić oba zderzaki. Zderzaki zastępcze muszą być identyczne (patrz jednakże pkt. 5.2). W przypadku zderzaków o skoku 105 mm, 130 mm lub 150 mm zderzaki zastępcze muszą być tego samego rodzaju, co zderzaki zdjęte. Dodatkowo w przypadku zderzaków o skoku 130 mm i 150 mm muszą mieć one te same cechy wykonania jak zderzaki wymontowane. Przy wymianie zderzaków z powlekanymi przeciw zużyciu tarczami należy zwracać uwagę na ich zamontowanie po przekątnej. Wymiana może być dokonana tylko według instrukcji posiadacza wagonu Brakujące nity mocujące tarcze zderzakowe mogą być zastąpione odpowiednimi połączeniami śrubowymi. Ostre krawędzie i zadziory na powierzchniach styku tarcz zderzakowych muszą być zeszlifowane Przy zderzakach i w ich bezpośredniej odległości, których tuleja oznaczona jest okrągłym znakiem

142 koloru żółtego (patrz Załącznik 11, pkt ), nie mogą być wykonywane żadne prace spawalnicze bądź podgrzewanie Z uszkodzonymi albo odkształconymi elementami CRASH należy postępować według zaleceń posiadacza wagonu. Zderzaki wyposażone w elementy CRASH muszą być zasadniczo zastąpione takimi samymi zderzakami z elementami CRASH. Jeżeli nie ma do dyspozycji elementów CRASH, to wyjątkowo mogą być użyte zderzaki standardowe, aby umożliwić dalszy przewóz wagonu do rozładunku, bądź do warsztatu dla ostatecznej naprawy. W takim przypadku należy wagon okleić nalepką wzoru K, zgodnie z Załącznikiem 9, Aneks 11 oraz nalepką według Załącznika 11, odpowiednio do pkt 5.4 lub 5.5.

143 6 Pudło wagonu Wymagania minimalne i wymiary graniczne Postanowienia dla wszystkich wagonów: 6.1 Pudło wagonu, nadbudówki pudła i całe dodatkowe wyposażenie nie może wykazywać uszkodzeń, które umożliwiają utratę ładunku lub jego uszkodzenie lub, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub/i osobom oraz środowisku naturalnemu. 6.2 Pudło wagonu i jego części nie mogą przekraczać skrajni ładunkowej. 6.3 Części sprzęgów ogrzewania i innych sprzęgów (w stanie sprzęgniętym lub nie) nie mogą zwisać niżej niż 140 mm ponad górną powierzchnię główki szyny. 6.4 Ruchome części wagonów i urządzenia do ich obsługi nie mogą mieć widocznych uszkodzeń, które utrudniałyby ich prawidłowe działanie. 6.5 Nie może brakować desek podłogowych i ścian. Nie mogą być one złamane lub rozszczepione lub uszkodzone w taki sposób, że ładunek może być utracony bądź uszkodzony pod wpływem wilgoci. 6.6 Drzwi przesuwne muszą być zabezpieczone przed wypadaniem z prowadnic. Klapy ścian bocznych powinny być zabezpieczone przed obluzowaniem ich zawiasów i rygli. 6.7 Drzwi i ściany przesuwne muszą móc być całkowicie zamknięte i zabezpieczone (zaryglowane). Nie może ich brakować i nie mogą być wyhaczone ze swojego prowadzenia. 6.8 Drzwi nie mogą być odkształcone lub złamane w taki sposób, że ładunek może być utracony. 6.9 Części prowadzących i zamknięć (ramy drzwi, zawiasy, rygle, haki zarzutne, uchwyty) nie może brakować. Nie mogą być one luźne, złamane lub odkształcone Stopnie, uchwyty, drabinki i pomosty muszą być zdatne do użytku i nie mogą wykazywać pęknięć. Powyższe dotyczy również ich mocowań i wsporników Stopnie manewrowego mogą być maksymalnie o 20 mm przekręcone, zgięte lub pochylone Szerokość szczeliny pomiędzy uchwytami a najbliższymi częściami wagonu musi wynosić, conajmniej 60 mm Tablice do napisów, tablice odchylne i skrzynki na nalepki muszą być wystarczająco zamocowane i nie może ich brakować 6.14 Następujące napisy według Załącznika 11 muszą być kompletne i czytelne: numer wagonu, (włącznie z kodem kraju i danymi posiadacza wagonu) znak RIV lub trafareta umowna według Załącznika 11, pkt 2.2, masa własna, masa hamująca hamulca ręcznego, granice obciążenia, pojemność w wagonach zbiornikowych, długość wagonu ze zderzakami, znaki ostrzegawcze przed wysokim napięciem na wagonach ze stopniami lub drabinkami na wysokości większej niż 2 m, trafareta rewizji (czynności utrzymaniowych), malowane znaki wskazujące na elementy CRASH, ukośne malowanie ostrzegawcze na wagonach z amortyzatorem uderzeń.

144 Postanowienia dodatkowe dla wagonów krytych 6.15 Klapy wentylacyjne nie mogą być uszkodzone lub nie może ich brakować Układ dźwigniowy i jego szyny prowadzące nie mogą być wyhaczone, luźne lub odkształcone Pokrycie dachu lub okap drzwiowy nie mogą być luźne lub odgięte Otwierany dach musi móc być zamknięty i zaryglowany, aby zapobiec samoistnemu, nieprzewidzianemu ich otwarciu. Przy czym nie może brakować części zapewniającej prawidłowe działanie. Nie mogą być one odkształcone i muszą one działać. Otwierane dachy muszą znajdować się w swoim prowadzeniu Otwory dachowe muszą być w stanie nadającym się do użytkowania. Postanowienia dodatkowe dla węglarek 6.20 Drzwi boczne wagonów węglarek muszą być zabezpieczone przed samoistnym otwarciem się podczas jazdy Klapy ścian czołowych i bocznych muszą móc być zamknięte i zaryglowane, aby zapobiec każdemu samoistnemu, nieprzewidzianemu otwarciu Części zamknięć klap (sworznie, wały pazurowe, ogniwa, krzywki) nie może brakować, muszą być one zdatne do użycia, nie mogą być one złamane lub pęknięte 6.23 Obwodziny górne nie mogą być odkształcone, złamane lub pęknięte tak, że skrajnia ładunkowa jest przekroczona. Postanowienia dodatkowe dla platform 6.24 Burty muszą móc być podniesione i zabezpieczone Zawiasy, sworznie, części zamknięć burt nie mogą być złamane, muszą być zdatne do użycia i nie może ich brakować Kłonic wkładanych, obrotowych i ślizgowych nie może brakować, nie mogą być one zgięte lub pęknięte. Nie mogą być one tak odkształcone, że przekroczona jest skrajnia ładunkowa. Powyższe obowiązuje także dla gniazd kłonic i ich bezpieczników. Bezpieczniki kłonic muszą działać Odchylne podkłady ładunkowe będące częścią wagonu nie mogą być luźne.

145 Postanowienia dodatkowe 1 dla wagonów cystern 2 : 6.28 *Zbiorniki nie mogą (również bez utraty ładunku) posiadać odkształceń o ostrych krawędziach *Nie może być nadpęknięcia w siodłach zbiornika. Jeżeli zbiornik przymocowany jest do pudła wagonu między innymi śrubami lub nitami, to nie może tych mocowań brakować *Spoiny łączące zbiornik z ostoją nie mogą mieć żadnych nadpęknięć *Drabinki, pomosty, poręcze muszą móc być bezpiecznie używane i nie mogą być luźne *Wykładziny zbiornika, ochrony przed słońcem i izolacje nie mogą być luźne Zbiorniki i ich armatura napełniająca oraz spustowa nie mogą być nieszczelne i muszą móc być szczelnie zamknięte. Wyjątkiem są samoczynnie działające urządzenia odpowietrzające (oznakowanie zgodnie z Załącznikiem 11, pkt. 6.3) *Nie może brakować gwintowanych kołpaków ochronnych *Nie może brakować kołnierzy zaślepiających i nie mogą one być luźne. Nie może brakować żadnej śruby mocującej Śruba dennego zaworu bezpieczeństwa musi być wykręcona *Wskaźnik stanu zamknięcia zaworu dennego musi być w dobrym stanie i odczytywalny Nie może brakować pokrywy włazu górnego i musi on móc być szczelnie zamknięty. Postanowienia dodatkowe dla wagonów z nasuwaną plandeką 6.39 Pokrycia plandekowe muszą móc być prawidłowo zamknięte i zaryglowane (wskaźniki widoczne). Obowiązuje to również dla górnego ryglowania nośnego pałąka końcowego. Postanowienia dodatkowe dla wagonów kołpakowych 6.40 Kołpaki muszą móc być prawidłowo zamknięte i zaryglowane. Przy czym muszą się one znajdować w przewidzianym prowadzeniu. Postanowienia dodatkowe dla wagonów na wózkach do przewozu pojazdów drogowych i szynowych: 6.41 Odchylne czołownice nie mogą być uszkodzone i muszą móc być obustronnie zaryglowane Koziołki oporowe i ich ryglowanie, łańcuchy mocujące i ich ucha muszą być zdatne do użycia. 1 Punkty oznaczone * są obligatoryjne jedynie dla cystern RID (oględziny wizualne) 2 Pod pojęciem wagonów cystern rozumie się wagony do przewozu ładunków płynnych, gazowych, pylistych, ziarnistych (oględziny wizualne)

146 Postanowienia dodatkowe dla wagonów systemu ACTS 6.43 Ramy obrotowe nie mogą być uszkodzone tak, aby niemożliwe było prawidłowe ich zamocowanie i zaryglowanie Zatrzaski muszą działać 6.45 Ryglowanie ramy w położeniu środkowym musi działać a centralne położenie musi być jednoznacznie pokazane wskaźnikiem Kłonice muszą móc być postawione. Postanowienia dodatkowe dla wagonów do przewozu samochodów 6.47 Burty czołowe i mostki przejazdowe muszą móc być podniesione i zabezpieczone Górny pomost ładunkowy musi móc spoczywać na krzywkach i być zaryglowany. Urządzenie wskaźnikowe musi działać Żadna z części nie może być luźna (kliny pod koła, szyny prowadzące, uchwyty korb ręcznych, części urządzenia podnosząco-opuszczającego, burty, mostki). Postanowienia dodatkowe dla wagonów samowyładowczych 6.50 Zasuwy i klapy muszą móc być zamknięte i zaryglowane Części urządzenia rozładunkowego i ich ryglowania nie mogą być luźne. Wskazówki postępowanie dopuszczalne zakazy 6.52 Jeżeli przy odkształceniu elementów wagonu konieczne jest sprawdzenie skrajni, to zasadniczo obowiązują postanowienia punktu 4 Wytycznych ładowania, Tom 1. Wyjątek: Dla wagonów zbudowanych na bazie kinematycznej metody obliczeniowej Karty UIC 505-1, które mogą być szersze niż dopuszczalna skrajnia ładunkowa (statyczna metoda obliczeniowa), i które nie są specjalnie oznakowane, dopuszczalną szerokość wagonu musi podać posiadacz. W innym przypadku ze względów bezpieczeństwa obowiązują postanowienia punktu 4 Wytycznych ładowania, Tom Części z tworzywa sztucznego i ze sklejki (na przykład pokrycia dachów i przegrody przesuwne) nie mogą być naprawiane za pomocą gwoździ. Wagony te noszą znak według Załącznika 11, pkt Brakujące nity mocowania siodła zbiornika mogą być zastąpione przez śruby Prace spawalnicze przy zbiornikach mogą być przeprowadzone tylko za zgodą posiadacza wagonu i przez dopuszczone warsztaty.

147 B Postępowanie z wagonami po zdarzeniach szczególnych 0 Zasady ogólne Po zdarzeniach szczególnych użytkujące KPP musi zapewnić, że powstałe lub przypuszczalne uszkodzenia nie będą mogły spowodować wynikających z nich dalszych szkód. Dlatego dla przywrócenia zdolności do biegu muszą być dodatkowo zachowane ujęte w tym rozdziale postanowienia. Poprzez dodatkowe badania musi być zapewnione, że nie ma żadnych uszkodzeń, jak odkształcenia wózków i/lub ostoi, powstawanie pęknięć, które wpływają na zdolność do biegu. Jeżeli minimalny stan nie może być przywrócony przez warsztaty, to z wagonem należy postępować zgodnie z decyzją posiadacza (według Załącznika 9). 1 Wykolejenie Po wykolejeniu wagonu towarowego muszą być wykonane pomiary rozstawu wewnętrznych czołowych powierzchni obręczy lub wieńców przy kołach monoblokowych wykolejonych zestawów, zgodnie z Rozdziałem A, pkt Jeżeli różnica wymiarów jest większa niż 2 mm, to zestaw kołowy musi być wymieniony. Zestawy kołowe, które zostały po wykolejeniu wymienione, należy przed zwrotem oznakować tak, aby zestaw mógł być przez posiadacza lub warsztat wykonujący jego naprawę rozpoznany, jako po wykolejeniu (Wzór H R ). 2 Silne uderzenie (nabiegnięcie) Jeżeli wagon towarowy poddany został silnemu uderzeniu, to należy zakładać, że prędkość nabiegania wynosiła więcej niż 12 km/h. W takim przypadku muszą być wykonane następujące badania: - pomiar stanu zderzaków i ich sprawdzenie pod względem widocznych uszkodzeń, - zachowanie mniejszej niż 15 mm możliwości ręcznego ściśnięcia zderzaka (luz wzdłużny), - zachowanie dopuszczalnej mniejszej niż 5 mm tolerancji obrotu tarcz (tylko dla zderzaków z obracalną tarczą zderzakową, - wzrokowe sprawdzenie ewentualnego wgniecenia czołownicy w obszarze zderzaków i umiejscowionych za nią ukośnic ostoi. 3 Przeładowanie Jeżeli w następstwie przeładowania do warsztatu doprowadzony został wagon towarowy (wózek lub zestaw kołowy) należy po rozładunku podjąć następujące czynności: - wzrokowe sprawdzenie sprężyn nośnych na złamania, pęknięcia i odkształcenia, - wzrokowe sprawdzenie odnośnie śladów osiadania na usprężynowaniu i elementach ostojnicy lub wózka, - kontrola zestawu (zestawów) kołowego na termiczne przeciążenie lub inne uszkodzenia. W przypadku wątpliwości zestaw (zestawy) kołowy musi być wymieniony, a przed zwrotem do posiadacza wagonu należy we wzorze H R zaznaczyć przeładowanie.

148 4 Powódź Przy wagonach, które całkowicie lub częściowo swoim podwoziem stały pod wodą, muszą być dla przywrócenia zdolności do biegu, w tym w razie potrzeby po oczyszczeniu, wykonane następujące sprawdzenia i czynności: - wymiana wszystkich zestawów kołowych, - zestawy kołowe, których dotyczy przypadek powodzi, muszą być przy zwrocie oznakowane tak, aby zestaw mógł być przez posiadacza lub warsztat wykonujący jego naprawę rozpoznany, jako po powodzi (wzór H R ), - wzrokowe sprawdzenie sprężyn nośnych na korozję, która może spowodować złamanie sprężyn, - wymiana zderzaków, jeżeli znajdowały się poniżej lustra wody, - odwodnienie przewodu głównego hamulca. Wagon z wyłączonym hamulcem musi być potraktowany zgodnie z Załącznikiem 9. 5 Kontakt z przewodem jezdnym pod napięciem Jeżeli doszło do kontaktu znajdującego się pod napięciem przewodu jezdnego trakcji elektrycznej z częściami pudła wagonu towarowego, należy zakładać, że w wyniku przepływu prądu powstało uszkodzenie łożysk osiowych. W takich przypadkach muszą być podjęte następujące działania: - wymiana wszystkich zestawów kołowych, - zestawy kołowe, których dotyczy przepływ prądu, muszą być przy zwrocie oznakowane tak, aby zestaw mógł być przez posiadacza lub warsztat wykonujący jego naprawę rozpoznany, jako po przepływie prądu (Wzór H R ), - sprawdzenie pudła wagonu na inne uszkodzenia mający wpływ na zdolność do biegu.

149 C Utrzymanie prewencyjne 0 Zasady Posiadacz wagonu musi przeprowadzić rewizję wagonu z taką starannością, aby wagon przy normalnym obciążeniu do kolejnej rewizji pozostawał w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu i pełną zdatność do przewozów. Rewizja ta musi być przeprowadzona w ramach pewnego systemu utrzymania według kryterium czas lub przebieg/praca. 1 Terminy rewizji 1.1 W ramach systemu utrzymania według kryterium czas rewizja zostaje przeprowadzona w terminie określonym według Karty UIC W systemie tym data rewizji odpowiada terminowi ważności trafarety czynności utrzymaniowych. Okres ważności trafarety czynności utrzymaniowych wynosi najwyżej ilość lat podaną w punkcie W ramach systemu utrzymania według kryterium przebieg/praca rewizja zostaje przeprowadzona, jeżeli wagon osiągnął pewną graniczną wartość pracy w tonokilometrach, która wyznaczona została wg Karty UIC Okres ważności trafarety czynności utrzymaniowych wynosi najwyżej ilość lat podaną w punkcie Maksymalne okresy ważności trafarety czynności utrzymaniowych (Załącznik 11, pkt. 2.3 wynoszą dla wagonów towarowych: lat, ewentualnie przedłużone o 3 miesiące, jeżeli spełniają one następujące warunki: - mają zawór rozrządczy Bd, Ch, O, KE, WE, DK, WU lub WA - automatyczne nastawianie przekładni hamulcowej, - zawieszenie resorów na podwójnych ogniwach dla wagonów na osiach niezależnych, - wózki z resorami piórowymi i zawieszonymi na ogniwach ( wyjątkowo też zmodernizowane wózki «Niesky» w wagonach DB), - wózki ze sprężynami śrubowymi i tłumikami typu UIC lub równorzędnymi, - zderzaki według Karty UIC lub lata, ewentualnie przedłużone o 3 miesiące, jeżeli nie spełniają one warunków pkt Aby móc uzyskać przedłużenie ważności trafarety czynności utrzymaniowych o 3 miesiące wagony muszą mieć napis +3M (Załącznik 11, pkt. 2.3). Wagony nieposiadające napisu +3M, mogą na wniosek posiadacza wagonu napis ten uzyskać, o ile stan wagonu tego nie zakazuje Posiadacz wagonu jest jednak zobowiązany do ustalenia dla wagonu krótszych terminów ważności trafarety czynności utrzymaniowych, jeśli wymaga tego konstrukcja wagonu lub warunki jego eksploatacji. Ponadto posiadacz wagonu z hamulcami SS 1 i okresem ważności trafarety czynności utrzymaniowych dłuższym niż 3 lata musi przeprowadzić w tym okresie dodatkową kontrolę. Ta dodatkowa kontrola może być ograniczona do kontroli na próbce losowej, jeżeli jej wyniki są zadowalające 1.5 Wagony cysterny, dla których upłynął termin (koniec miesiąca) następnego badania szczelności zbiornika (Załącznik 11, pkt. 6.4), należy potraktować zgodnie z Załącznikiem 9. 1 według Karty UIC 543

150 D Transport i składowanie części zamiennych (konstrukcyjnych) 0 Zasady Transport, przeładunek i składowanie części zamiennych przed zamontowaniem do wagonów, po wymontowaniu oraz w przygotowaniu do zwrotu do posiadacza muszą być podejmowane tak, aby wykluczone było zaistnienie uszkodzeń wewnętrznych, na powierzchniach zewnętrznych i zabezpieczenia antykorozyjnego. 1 Zestawy kołowe wraz z łożyskami składowanie - przy składowaniu na torze nie może następować dotykanie w obszarze profilu koła. Dopuszczalny jest kontakt obrzeże- obrzeże, - przy składowaniu na torze splecionym (podwójny tor) nie może następować kontakt w obszarze łożysko osiowe -obrzeże i obrzeże-oś zestawu, - przy składowaniu zestawów na stelażach ładunkowych (magazynowych) muszą być stworzone analogiczne warunki, - składowanie na płaskim podłożu jest dopuszczalne, jeżeli zestawy ułożone są na właściwym podkładzie (guma, drewno, tworzywo sztuczne), aby powierzchnie styku nie ulegały uszkodzeniu, - układanie i przemieszczanie zestawów musi być wykonywane tak, aby nie mogły powstać uszkodzenia zestawów i jego podzespołów, - zestawy muszą być zabezpieczone przed staczaniem za pomocą klinów, podstawek lub muld (zagłębień) w torze, - sztaplowanie zestawów jest dopuszczalne, jeżeli zachowane są wyżej wymienione warunki. Kontakt oś zestawu- oś jest niedopuszczalny. transport - przy transporcie wózkiem widłowym powierzchnie nośne i końcówki wideł muszą być wyposażone w zabezpieczenia eliminujące możliwość uszkodzenia zestawu przy toczeniu się na widłach, - stosowanie oprzyrządowania (zawiesi) do podnoszenia musi wykluczać powstanie wszelkich uszkodzeń zestawu, - przewóz zestawów pomiędzy warsztatami i centrami logistycznymi części zamiennych powinien być w miarę możliwości realizowany na stelażach ładunkowych. Zestawy kołowe muszą być tak załadowane i zabezpieczone, aby przy transporcie wykluczone było wzajemne stykanie się zestawów. Maźnice muszą być zabezpieczone przed obracaniem. 2 Inne części zamienne - składowanie zderzaków musi gwarantować, że nie może dostawać się woda między pochwę i trzon zderzaka, - jeżeli resory paraboliczne transportowane są bezpośrednio wózkiem widłowym, to powierzchnie nośne i końcówki wideł muszą być wyposażone w zabezpieczenia (nakładki gumowe), aby wykluczone było uszkodzenie pokrycia antykorozyjnego.

151 Objawy owalizacji powierzchni tocznej kół Załącznik 10 Aneks 1 Rys. 1 Ścięta zawleczka sworznia układu dźwigniowego hamulca Rys. 2 Złamany pałąk ochronny trójkąta hamulcowego Rys.3 Błyszcząca podkładka sworznia trójkąta hamulcowego Rys. 4 Błyszczące miejsca na sprężynie wewnętrznej (nośnej)

152 Rys. 5 Widoczne z zewnątrz miejsca wytarcia na styku piór resorów parabolicznych Załącznik 10 Aneks 1 Rys. 6 Brak lub luźny wieszak ochronny, tetka Rys. 7 Płytki cierne ze stali manganowej na prowadnikach maźnicy lub zestawu kołowego pęknięte lub opadnięte Rys. 8 Nieregularne powierzchnie styku w obszarze obrzeża Rys. 9 Nieregularne duże rozwalcowania w obszarze obrzeża

153 Załącznik 10 Aneks 2 Schematyczne przedstawienie zawieszenia wózka Y 25 Rys.1 Wózek z zespołem sprężyn dla nacisku na oś 20 t (RSL) 5 1a 3 2a 4 1a - Sprężyna tarowa dla 20 t RSL, prawozwojna 2a - Sprężyna nośna dla 20 t RSL, lewozwojna 3 - Kołpak sprężyny 4 - Maźnica 5 - Prowadnik zestawu kołowego Rys. 2 Wózek z zespołem sprężyn dla nacisku na oś 22,5 t (RSL) 5 1b 3 2b 4 1b - Sprężyna tarowa dla 22,5 t RSL, lewozwojna 2b - Sprężyna nośna dla 22,5 t RSL, prawozwojna 3 - Kołpak sprężyny 4 - Maźnica 5 - Prowadnik zestawu kołowego

154 Załącznik 10 Aneks 3 Aneks 3 Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych WSTĘP 1. Dokumenty zawarte w tym aneksie są dokładnymi kopiami procedur uzgodnionych przez Wspólną Grupę Sektorową dla Grupy Zadaniowej Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA Task Force) do spraw utrzymania wagonów/osi, dotyczących inspekcji wizualnej osi wagonów. Rozdział A: Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych wersja Rozdział B: Przewodnik wdrażania europejskiego katalogu inspekcji wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych wersja 2.2 Rozdział C: Śledzenie zestawów kołowych po inspekcji warsztatowej 2. Osie, wymagające wycofania na podstawie EVIC muszą zostać w sposób trwały i czytelny oznaczone znakiem EVIC, kodem usterki oraz odpowiadającym numerem zestawu kołowego. Te dane muszą zostać również odnotowane we Wzorze H R (Załącznik nr 7 do AVV) wysyłanym do posiadacza wagonu w celu zamiany zestawów kołowych. 3. Jeżeli wagon zostanie skierowany do warsztatu ze względu na uszkodzenia osi zgodnie z Załącznikiem 9 do AVV, to osi takich nie należy poddawać inspekcji wizualnej. Tylko postawienia Załącznika 10 do AVV determinują zastosowanie inspekcji wizualnej. 4. Koszt wykonania inspekcji wizualnej osi zgodnie z Rozdziałem A lub B tego aneksu powinny zostać poniesione przez posiadacza badanego wagonu. 5. Całość Aneksu 3 nie powinna być częścią i powinna zostać usunięta z AVV, jeżeli sygnatariusze AVV otrzymają z Biura AVV informacje, że Wspólna Grupa Sektorowa dla Grupy Zadaniowej Europejskiej Agencji Kolejowej jednogłośnie zdecyduje, że postanowienia ww. pkt. 1 nie są już wymagane. Decyzja Komitetu AVV może, ale nie koniecznie musi być poparta rekomendacją Wspólnej Grupy Sektorowej dla Grupy Zadaniowej Europejskiej Agencji Kolejowej lub Europejskiej Agencji Kolejowej. Zmiana ta powinna wejść w życie jeden miesiąc po poinformowaniu o niej sygnatariuszy AVV.

155 Rozdział A: Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych Na kolejnych stronach zamieszczony jest kompletny katalog

156 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V 2.11 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH przeznaczony do stosowania w czasie lekkich napraw wagonów towarowych w warsztatach utrzymania Wspólna Grupa Sektorowa dla Grupy Zadaniowej Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA Task Force)) do spraw utrzymania wagonów/osi

157 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V 2.11 KATEGORIE USZKODZEŃ Osie malowane 30 Brak wad OK 31 Uszkodzenie mechaniczne wyżłobienia obwodowe o ostrych krawędziach X (nie ok) 32 Uszkodzenie mechaniczne bruzdy obwodowe o gładkich krawędziach X (nie ok) 33 Uszkodzenie mechaniczne karby o ostrych krawędziach X (nie ok) 34 Uszkodzenie mechaniczne pęknięcia X (nie ok) 35 Uszkodzenie powierzchni rozległe i silnie skorodowane obszary X (nie ok) 36 Uszkodzenie powierzchni pojedyncze, głęboko wyżarte ogniska korozji X (nie ok) 37 Uszkodzenie powłoki z korozją lub bez C Osie niemalowane 40 Brak wad OK 41 Uszkodzenie mechaniczne wyżłobienia obwodowe o ostrych krawędziach X (nie ok) 42 Uszkodzenie mechaniczne bruzdy obwodowe o gładkich krawędziach X (nie ok) 43 Uszkodzenie mechaniczne karby o ostrych krawędziach X (nie ok) 44 Uszkodzenie mechaniczne pęknięcia X (nie ok) 45 Uszkodzenie powierzchni rozległe i silnie skorodowane obszary X (nie ok) 46 Uszkodzenie powierzchni pojedyncze, głęboko wyżarte ogniska korozji X (nie ok) Wszystkie osie 50 Obszar przedpiaścia X (nie ok)

158 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V 2.11 KRYTERIA DLA OSI MALOWANYCH

159 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Brak wad lub dopuszczalne wady wykryte na powierzchni osi łagodne wgłębienia Osie malowane Istotne informacje: Decyzja: Wgłębienia mogą pojawiać się zarówno na całym obwodzie albo nieregularnie i charakteryzują się łagodnie zaokrąglonymi konturami bez żadnych ostrych przejść. Wgłębienia tego typu mogą powstawać w trakcie prac związanych z utrzymaniem. Powłoka antykorozyjna nie jest uszkodzona. Jeżeli powłoka antykorozyjna nie jest uszkodzona, osie z wgłębieniami można zostawić w pojeździe Zaznaczyć 1 w kolumnie OK w arkuszu danych EVIC OK Prezentacje graficzne:

160 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne wyżłobienia obwodowe o ostrych krawędziach Osie malowane Istotne informacje: Decyzja: Prezentacje graficzne: Wyżłobienia charakteryzują się obwodowymi przejściami o ostrych krawędziach. Uszkodzenia mechaniczne materiału podstawowego osi w formie wyżłobień są niedopuszczalne. Sprawdzić w wagonie, co mogło spowodować takie uszkodzenie i dokonać odpowiedniej naprawy Wyłączyć z eksploatacji Przypadek A Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC X

161 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne bruzdy obwodowe o gładkich krawędziach Osie malowane Istotne informacje: Charakteryzują się gładkimi przejściami na krawędziach (AVV - Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych Aneks 9, 1.6.2). Bruzdy powstające w okresie eksploatacji (spowodowane np. przez ruch łączników dźwigni hamulca) obejmują uszkodzenia powłoki antykorozyjnej. Decyzja: Sprawdzić w wagonie, co mogło spowodować takie uszkodzenie i dokonać stosownej naprawy Wyłączyć z eksploatacji W przypadku uszkodzenia materiału podstawowego osi>1mm: (zgodnie z AVV) Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek B Przypadek A X Prezentacje graficzne:

162 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne karby o ostrych krawędziach Osie malowane Istotne informacje: Decyzja: Karby o ostrych krawędziach pojawiają się miejscowo i charakteryzują się ostrymi przejściami. Uszkodzenia mechaniczne materiału podstawowego osi w postaci karbów są niedopuszczalne. Wyłączyć z eksploatacji (zgodnie z kryteriami AVV) Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek A X Prezentacje graficzne:

163 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne pęknięcia Osie malowane Istotne informacje: Decyzja: Pęknięcia pojawiają się miejscowo na materiale wału (nie na części malowanej) i charakteryzują się drobnymi widocznymi liniami. Uszkodzenia mechaniczne materiału osi w formie pęknięć są niedopuszczalne. Wyłączyć z eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek A X Prezentacje graficzne

164 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie powierzchni rozległe i silnie skorodowane obszary Osie malowane Istotne informacje Decyzja: Uszkodzenia powierzchni materiału podstawowego osi w formie rozległych i silnie skorodowanych obszarów (stare zabezpieczenie przed korozją) są niedopuszczalne. Wyłączyć z eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek B X Prezentacje graficzne

165 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie powierzchni pojedyncze, głęboko wyżarte ogniska korozji Osie malowane Istotne informacje Decyzja Uszkodzenia powierzchni materiału podstawowego osi w formie wyraźnych lokalnych ognisk korozji (spowodowanych np. oddziaływaniami chemicznymi) są niedopuszczalne Wyłączyć z eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek B X Prezentacje graficzne

166 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie powłoki z korozją lub bez Osie malowane Istotne informacje: Drobne ubytki powłoki antykorozyjnej, z oznakami korozji lub bez takich oznak Decyzja: Pozostawić w eksploatacji zgodnie z przypadkiem C i/lub dokonać naprawy uszkodzenia Przypadek C na miejscu na zestawie kołowym Zaznaczyć 1 w kolumnie C w arkuszu danych EVIC X Prezentacje graficzne

167 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V 2.11 KRETERIA DLA OSI NIEMALOWANYCH

168 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Brak wad dopuszczalny wygląd powierzchni Osie niemalowane Istotne informacje: Decyzja: Istnieją zasady utrzymania, które nie wymagają żadnych zabezpieczeń antykorozyjnych. W takich przypadkach osie i koła pozostają niemalowane a ich powierzchnie w czasie eksploatacji pokryte są cienką i jednolitą warstwą rdzy. Z doświadczeń SNCB wynika, że stosowanie takiego systemu utrzymania osi nie powoduje żadnych pęknięć na skutek zmęczenia w czasie eksploatacji osi. Głęboka korozja jest niedopuszczalna. Pozostawić zestaw kołowy w eksploatacji, jeżeli jest w stanie jak nowy, bardzo dobry, dobry i dopuszczalny Zaznaczyć 1 w kolumnie OK w arkuszu danych EVIC Prezentacje graficzne Jak nowy Bardzo dobry Dobry Dopuszczalny OK

169 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne - wyżłobienia obwodowe o ostrych krawędziach Osie niemalowane Istotne informacje: Decyzja: Wyżłobienia charakteryzują się obwodowymi przejściami o ostrych krawędziach. Uszkodzenia mechaniczne materiału podstawowego osi w formie wyżłobień są niedopuszczalne. Sprawdzić w wagonie, co mogło spowodować takie uszkodzenie i dokonać odpowiedniej naprawy Wyłączyć z eksploatacji Przypadek A Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC X Prezentacje graficzne

170 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne bruzdy obwodowe o gładkich krawędziach Osie niemalowane Istotne informacje: Charakteryzują się gładkimi przejściami na krawędziach (AVV - Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych Aneks 9, 1.6.2).Bruzdy powstające w okresie eksploatacji (spowodowane np. przez ruch łączników dźwigni hamulca) obejmują uszkodzenia powłoki antykorozyjnej. Decyzja: Sprawdzić w wagonie, co mogło spowodować takie uszkodzenie i dokonać stosownej naprawy Wyłączyć z eksploatacji Przypadek B W przypadku uszkodzenia materiału podstawowego osi>1mm: (zgodnie z AVV) Przypadek A Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC X Prezentacje graficzne

171 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne karby o ostrych krawędziach Osie niemalowane Istotne informacje: Decyzja: Karby o ostrych krawędziach pojawiają się miejscowo i charakteryzują się ostrymi przejściami. Uszkodzenia mechaniczne materiału podstawowego osi w postaci karbów są niedopuszczalne. Wyłączyć z eksploatacji (zgodnie z kryteriami AVV) Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek A X Prezentacje graficzne

172 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie mechaniczne pęknięcia Osie niemalowane Istotne informacje: Decyzja: Pęknięcia pojawiają się miejscowo na materiale wału (nie na części malowanej) i charakteryzują się drobnymi widocznymi liniami. Uszkodzenia mechaniczne materiału osi w formie pęknięć są niedopuszczalne. Wyłączyć z eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek A X Prezentacje graficzne

173 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie powierzchni rozległe i silnie skorodowane obszary Osie niemalowane Istotne informacje: Decyzja: Uszkodzenia powierzchni materiału podstawowego osi w formie rozległych i silnie skorodowanych obszarów (stare zabezpieczenie przed korozją) są niedopuszczalne Wyłączyć z eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek B X Prezentacje graficzne:

174 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Uszkodzenie powierzchni pojedyncze, głęboko wyżarte ogniska korozji Osie niemalowane Istotne informacje: Decyzja: Uszkodzenia powierzchni materiału podstawowego osi w formie wyraźnych lokalnych ognisk korozji (spowodowanych np. oddziaływaniami chemicznymi) są niedopuszczalne. Wyłączyć z eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC Przypadek B X Prezentacje graficzne

175 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V 2.11 OBSZAR PRZEDPIAŚCIA

176 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) DLA OSI WAGONÓW TOWAROWYCH V Obszar przedpiaścia Wszystkie osie Sytuacja: W normalnych warunkach nie ma możliwości przeprowadzenia dokładnych oględzin obszaru przedpiaścia zestawów zamontowanych w wagonach. Zalecenie: Tylko, w przypadku jednoznacznego zidentyfikowania uszkodzenia mechanicznego albo korozji. Wymontować zestaw kołowy Przypadek A Zaznaczyć 1 w kolumnie X w arkuszu danych EVIC X Jeżeli dokonanie oceny nie jest możliwe Pozostawić zestaw kołowy w eksploatacji Zaznaczyć 1 w kolumnie OK w arkuszu danych EVIC OK Prezentacje graficzne: Niedopuszczalne Dokonanie oceny nie jest możliwe

177 Rozdział B: Przewodnik wdrażania europejskiego katalogu inspekcji wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych wersja 2.2 Na kolejnych stronach zamieszczony jest kompletny przewodnik

178 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V 2.2 PRZEWODNIK WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO KATALOGU INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) OSI WAGONÓW TOWAROWYCH Wspólna Grupa Sektorowa dla Grupy Zadaniowej Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA Task Force) do spraw utrzymania wagonów/osi

179 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Definicje 2. Podstawy i przygotowanie inspekcji 3. Przeprowadzanie inspekcji wizualnej 4. Dokumentowanie inspekcji wizualnej Ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wersje przewodników wdrażania EVIC Bruksela

180 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Definicje czop osi koło piasta koła podpiaście zestaw kołowy czop osi podpiaście przedpiaście promień przejścia część środkowa osi oś zestawu kołowego

181 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V 2.2 W podręczniku stosowania EVIC należy przez użyte określenia rozumieć : Wymienić = wymontować zestaw kołowy z wagonu (i naprawić, o ile to możliwe, w warsztacie posiadającym odpowiednie kompetencje); Naprawić = naprawić uszkodzenie na miejscu (bez wymontowywania zestawu kołowego) zgodnie z odpowiednimi zasadami; Wycofać z eksploatacji = wymienić lub naprawić (jeśli to możliwe na miejscu) zgodnie z kryteriami. 2. Podstawy i przygotowanie inspekcji 2.1 Uzasadnienie programu EVIC Europejscy posiadacze wagonów od wielu dziesięcioleci rozwijają system utrzymania, który umożliwia istnienie najbezpieczniejszego systemem przewozu towarów. Jednakże po tragicznym wypadku w Viareggio - Europejska Agencja Kolejowa, - europejskie Narodowe Władze Bezpieczeństwa i - wspólny sektor przewozów towarowych (CER, ERFA, UIP, UIRR, UNIFE) porozumiały się w Zespole Zadaniowym ERA (ERA Task Force) aby zbadać możliwość europejskiego podejścia do stworzenia zharmonizowanych kryteriów oraz doraźnych i średniookresowych działań prowadzących do podniesienia w wyważony sposób bezpieczeństwa kolei. Przygotowany wspólny program sektorowy ERA Task Force został w pełni przyjęty w Viareggio w grudniu Ten europejski program działań składa się z: - wizualnej inspekcji europejskiego parku zestawów kołowych/osi zestawów kołowych (zgodnie z EVIC) - pogłębionych badań wyrywkowych zestawów kołowych ze zdefiniowanych obszarów eksploatacji, - wdrożenia rozciągniętego na całą Europę systematycznego dokumentowania historii utrzymania zestawów kołowych (dla programu EVIC i generalnie utrzymania zestawów) Władze UE i narodowe władze bezpieczeństwa zaakceptowały Wspólny Program Sektorowy. Sektor jest odpowiedzialny za wdrożenie podjętych ustaleń. Implementacja programu (szczególnie EVIC) jako wypełnienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo nastąpi poprzez samo zobowiązanie się przedsiębiorstw ze stowarzyszeń Sektora do jego wdrożenia. Nie ma żadnych ustawowych obowiązków tylko jasne zobowiązanie Sektora wobec europejskich i narodowych Władz Bezpieczeństwa do wdrożenia programu działań. Na poziomie Sektora program EVIC jest obecnie integrowany z AVV. Europejskie Narodowe Władze Bezpieczeństwa zostały poproszone o kontrolowanie wdrażania ustalonych przedsięwzięć.

182 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Cel programu EVIC Wdrożeniu pierwszej części europejskiego programu działań, wizualnej inspekcji europejskiego zbioru zestawów kołowych/osi zestawów kołowych, zostanie poddana europejska flota wagonów towarowych w zakresie stanu osi zestawów kołowych w celu: sprawdzenia stanu osi zestawów kołowych wg kryteriów katalogu Europejskiego Katalogu Inspekcji Wizualnej (EVIC), wyłączenia z eksploatacji osi znajdujących się w nieodpowiednim stanie (niezwłocznie lub po rozładunku), rejestrowania minimalnego zakresu danych osi zestawów kołowych poddanych inspekcji, poddania wymontowanych zestawów kołowych naprawie ciężkiej (naprawie okresowej) odpowiednią obróbką i badaniami nieniszczącymi Ramy czasowe kontroli wzrokowej EVIC Program EVIC zostanie wprowadzony w Europie z dniem Od tego momentu, wszystkie wagony - do ładunków niebezpiecznych (tylko wagony-cysterny RID) oraz - eksploatowane w warunkach powodujących korozję zostaną w 4-letnim cyklu w 100 % skontrolowane wg wymagań EVIC; wszystkie wagony standardowe zostaną w 100 % skontrolowane zgodnie z wymaganiami EVIC w 6-letnim cyklu. W przypadku wymontowania zestawu kołowego, posiadacz wagonu jest zobowiązany przekazać zestaw kołowy do regularnej naprawy ciężkiej (naprawie okresowej) wg ustalonych zasad utrzymania łącznie z badaniami nieniszczącymi. Po sprawdzeniu 100% taboru system EVIC będzie stosowany w sposób ciągły i/lub udoskonalany odpowiednio do uzyskanych doświadczeń (do przedyskutowania w Task Force). W odniesieniu do wagonów standardowych zalecane jest objęcie priorytetem wagonów: - o dużym współczynniku załadunku (np. 50%; wagony serii F, T), - poddawanych oddziaływaniu uderzeń przy załadunku (np. niektóre wagony typu E)

183 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Zadania wspólnego krajowego organu EVIC Wspólny krajowy organ EVIC składa się z członków mianowanych w danym kraju przez stowarzyszenia UIP, CER i ERFA (patrz tablica) i jest odpowiedzialny za wdrożenie EVIC w swoim kraju członkowskim (plus Szwajcaria). Wspólny organ EVIC: zorganizuje tłumaczenie na język urzędowy danego kraju i dystrybucję EVIC, zorganizuje centrale szkolenie krajowe dla wszystkich stowarzyszeń, wszystkich posiadaczy, wszystkich odpowiednich warsztatów (i informacyjnie kolejowych przedsiębiorstw przewozowych), będzie zarządzać wszystkimi informacjami uczestniczących stron (warsztaty, posiadacze.), będzie zbierać od posiadaczy informacje o działaniach w ramach EVIC, będzie zbierać i przekazywać JSG (Wspólna Grupa Sektorowa) dane zbiorcze od posiadaczy (w danym kraju), będzie nadzorować wdrażanie EVIC we właściwych przedsiębiorstwach (np. na podstawie listy działań kontrolnych), JSG będzie oceniać zebrane dane, kontrolować proces wdrażania i raportować ERA Task Force

184 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V 2.2 kraj język UIP / Rivière CER / Müller ERFA / Heiming France Switzerland Germany Italy Netherlands Poland Austria Belgium Hungary United Kingdom Ireland Czech Republic Slovak Republic Latvia Lithuania Romania Spain Sweden Slovenia Portugal Greece Luxembourg Estonia FR DE, FR, IT DE IT NL POL DE FR, NL HON EN EN CZ LAT LIT ROM E SWE SLO POR GR FR, DE EST Stan na 15 marca 2009 David Tillier Olga Wisniewska Albert Hartmann VPI Mauro Pacella ASSOFERR Don van Riel Günter Heindl VPI Vincent Bourgois Gyözö Czitó Geoffrey Pratt Martin Vosta Jaroslav Miklanek Nucu Morar Alfonso Ynigo Staffan Rittgard Lafaix SNCF Bernet SBB Manfred Bergmann DB dbschenker.eu Paolo Fusarpoli TI (Jaspers DB SR NL) Krzysztof Buszka PKP Miroslaw Szczelina RailPolska Andreas Schachner ÖBB Maenhout SNCB Miklos Kremer MAV Mihály Drotos MAV Cargo Paul Antcliff Damien Lambert IrishRail Martin Vosta Roman Sklenar Dainis Zvaners LDz Kęstutis Rakauskas litrail.lt Gheorghe Avram Viktor Sinkovec Joaquim José Martins Guerra Gaston Zens Nicolin AAE Mallikat VDV Ireneusz Gójski IGTL Monika Heiming Lord Tony Berkeley Lord Tony Berkeley Edita Gerasimoviene Gheorghe Avram p.eu Stephan Aström hectorrail.com

185 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Przygotowanie dokumentów roboczych Warunki ramowe programu EVIC są ustalone w przewodniku wdrażania EVIC wersja V2.2. Kryteria inspekcji wizualnej, prezentacje graficzne i niezbędne działania są określone w dokumencie EVIC wersja V2.11. Dla ww. dokumentów miarodajne są angielskie wersje językowe. Wszystkie dokumenty (w j. angielskim i tłumaczenia) zostaną oficjalnie opublikowane na stronie internetowej xxx (do zdefiniowania przez JSG). Wspólny krajowy organ EVIC przekazuje dokumenty EVIC w języku urzędowym danego kraju. Wspólny organ EVIC danego kraju przekazuje dokumenty EVIC posiadaczom wagonów (i kpp [kolejowym przedsiębiorstwom przewozowym] dla celów informacyjnych). Posiadacze (zlecający inspekcje wizualne warsztatom) przekazują te dokumenty warsztatom wykonawczym. Warsztaty wykonawcze przygotowują na podstawie ww. dokumentów instrukcje zakładowe uwzględniające wszystkie krajowe i miejscowe uwarunkowania jak również inne wskazówki wspierające stosowanie na poziomie warsztatu. 2.6 Zlecanie i rozliczanie kontroli wzrokowej EVIC Włączenie EVIC do AVV (łącznie z rejestracją zdarzeń) jest w trakcie wdrażania (aneks 10, nowy załącznik 3). Wdrażanie EVIC musi być nakazane przez posiadaczy, warsztatom z którymi mają umowy (do czasu pełnej implementacji do AVV). Posiadacz musi pokryć koszty realizacji programu EVIC (inspekcja wizualnej i rejestracja danych) i potencjalnie niezbędnej wymiany zestawu kołowego (przyszła zmiana w AVV aneks 12). W pierwszym kroku warsztat nie musi przeprowadzać inspekcji wizualnej EVIC w wagonach, które zostały dostarczone zgodnie z AVV a posiadacz nie zażądał tego wyraźnie (implementacja do AVV jest realizowana). Punkt ten wymaga pilnego wyjaśnienia z komitetem technicznym AVV. Warsztaty przekazują udokumentowane wyniki EVIC posiadaczowi: -razem ze stosownym rachunkiem (maksymalnie po upływie miesiącu) albo oddzielnie -w raporcie miesięcznym. Warsztat musi podać numer nowo-zamontowanego zestawu kołowego (w miejsce wymontowanego zgodnie z EVIC) w rachunku albo meldunku dla posiadacza (uwzględniany normalnie już w dokumentacji utrzymania).

186 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Wymagania wobec personelu Inspekcje winny być prowadzone przez pracowników posiadających umiejętność posługiwaniu się niniejszym Katalogiem Inspekcji Wizualnej. Pracownicy przeprowadzający takie inspekcje wizualne nie muszą posiadać przewidzianych w normie EN 473 kwalifikacji dla inspektorów badań nieniszczących. Pracownicy zajmujący się tymi inspekcjami powinni przejść jednodniowe szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania niniejszej procedury. Warsztat jest odpowiedzialny za aktualizację listy pracowników przeszkolonych w stosowaniu niniejszej procedury. 3. Przeprowadzanie inspekcji wizualnej 3.1 Wykonywanie inspekcji wizualnej Przeprowadzenie inspekcji wizualnej osi wagonu towarowego w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń jej materiału i powłoki antykorozyjnej (o ile oś ją ma) jest obowiązkowe: podczas naprawy lekkiej (naprawy bieżące, inne drobne naprawy, przeglądy) przy każdym pobycie wagonu w warsztacie (nie dotyczy napraw wykonywanych przez zespół mobilny), oraz gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: wagon jest na kanale rewizyjnym lub wagon jest uniesiony. W wypadku nie dających się ocenić uszkodzeń (nie mających odpowiednio szczegółowego opisu w EVIC), przeprowadzający inspekcję EVIC musi skontaktować się z posiadaczem wagonu w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nowo zamontowane zestawy kołowe w miejsce wymontowanych muszą mieć status EVIC OK. EVIC nie zastępuje istniejących obecnie zasad utrzymania. W pierwszej kolejności muszą być zastosowane obecne zasady utrzymania, a następnie przeprowadzona inspekcja EVIC. Jeżeli oś zostanie uznana za wadliwą zgodnie z obecnymi zasadami utrzymania, przeprowadzenie kontroli EVIC nie jest potrzebne. (Uwaga: Przeprowadzenie inspekcji wizualnej osi jest obowiązkowe także w przypadku wagonów skierowanych do naprawy ciężkiej (naprawy okresowej ). Inspekcja wizualna obejmuje cała powierzchnie części środkowej osi między obydwoma tarczami kół. Patrz także specjalne wskazówki dla obszaru przedpiaścia w EVIC Kontrola w tych obszarach dotyczy: uszkodzeń mechanicznych (rowki, wżery, karby, rysy), uszkodzenia powierzchni (skorodowane obszary powierzchni, ślady korozji), uszkodzenia powłok (z korozją lub bez) jeżeli powłoki występują

187 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V 2.2 Przykładowe ilustracje w EVIC 2.11 (uszkodzenia typowe) służą do identyfikacji niedopuszczalnych uszkodzeń. Nie przewiduje się czyszczenia osi. W przypadkach wątpliwych powinno się oczyścić (częściowo) oś, aby można było przeprowadzić kontrolę. Jeżeli światło dzienne jest niewystarczające należy użyć źródła światła białego aby zapewnić odpowiednia widoczność osi. Osie z niedopuszczalnymi uszkodzeniami, o ile tylko jest to możliwe, naprawia się, stosując odpowiednią procedurę. W przeciwnym razie osie trzeba wymienić. Rysunek poniżej przedstawia prawidłową pozycję pracownika przeprowadzającego inspekcję. Jeżeli zestaw kołowy nie może się obracać (gdy wagon nie jest uniesiony) trzeba zastosować inną metodę gwarantującą możliwość obejrzenia całej osi. Rys. inspekcja wizualna, kąty i odległości 3.2 Działania podejmowane po przeprowadzeniu inspekcji wizualnej (przypadki) Następujące przypadki opisują działania, jakie należy podjąć po przeprowadzeniu inspekcji wizualnej osi: A. Niezwłocznie wycofać zestaw kołowy z eksploatacji. B. Wycofać zestaw kołowy z eksploatacji po rozładowaniu wagonu i/lub odesłać wagon do wskazanego przez posiadacza warsztatu utrzymania. C. Pozostawić zestaw kołowy w eksploatacji do czasu następnej rewizji wagonu, bądź naprawić na miejscu uszkodzenie na zestawie kołowym. Przy następnej rewizji wycofać zestaw kołowy z eksploatacji. Wycofać z eksploatacji= wymiana lub naprawa (jeśli to możliwe na miejscu) zgodnie z kryteriami. Dla zestawów kołowych w wagonach przewożących ładunki powodujące silną korozję, dopuszczalne są jedynie kategorie A oraz B.

188 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Dokumentowanie inspekcji wizualnej Wyniki inspekcji wizualnej w warsztacie muszą zostać zarejestrowane i być do odtworzenia. 4.1 Przegląd kategorii EVIC i sposobu oceny Osie malowane 30 Brak wad OK 31 Uszkodzenie mechaniczne wyżłobienia obwodowe o ostrych krawędziach X (nie ok) 32 Uszkodzenie mechaniczne bruzdy obwodowe o gładkich krawędziach X (nie ok) 33 Uszkodzenie mechaniczne karby o ostrych krawędziach X (nie ok) 34 Uszkodzenie mechaniczne pęknięcia X (nie ok) 35 Uszkodzenie powierzchni rozległe i silnie skorodowane obszary X (nie ok) 36 Uszkodzenie powierzchni pojedyncze, głęboko wyżarte ogniska korozji X (nie ok) 37 Uszkodzenie powłoki z korozją lub bez C Osie niemalowane 40 Brak wad OK 41 Uszkodzenie mechaniczne wyżłobienia obwodowe o ostrych krawędziach X (nie ok) 42 Uszkodzenie mechaniczne bruzdy obwodowe o gładkich krawędziach X (nie ok) 43 Uszkodzenie mechaniczne karby o ostrych krawędziach X (nie ok) 44 Uszkodzenie mechaniczne pęknięcia X (nie ok) 45 Uszkodzenie powierzchni rozległe i silnie skorodowane obszary X (nie ok) 46 Uszkodzenie powierzchni pojedyncze, głęboko wyżarte ogniska korozji X (nie ok) Wszystkie osie 50 Obszar przedpiaścia X (nie ok)

189 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V 2.2 Role i obowiązki stron uczestniczących w inspekcji zostały przedstawione poniżej: 4.2 Zadania warsztatów Warsztaty muszą: rejestrować wyniki inspekcji wizualnej dla każdego posiadacza taboru na papierze lub w postaci pliku elektronicznego zgodnie z formatem EVIC identyfikowalność posiadacza 2.2 (plik xls): Dane wpisane tylko przykładowo Nazwa Warsztatu Maschen Rok 2010 Nazwa kraju Deutschland Miesiąc 5 (w którym warsztat się znajduje) Posiadacz wagonu Deutsche Bahn (patrz napis na wagonie - np. D-DB) Wpisz "1" dla każego zestawu i kontroli Inny sposób kontroli Rezultat kontroli wg EVIC - wpisz dane jeśli są rozpoznawalne na zestawie - wpisz b.d. jeśli nie można rozpoznac np.. zgodnie z kryteriami AVV wpisz"1" wg wyników z EVIC Nr wagonu (wpisywac jeden raz dla każdego wagonu) Data kontroli Numer zestawu kołowego Typ zestawu kołowego wpisz "1" dla każdej kontroli "ok" "X" "C" b.d. b.d EVIC Identyfikowalność posiadacza 2.2

190 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Zadania posiadaczy Posiadacze muszą: zbierać miesięczne wyniki z warsztatów, z którymi zawarli umowy (na obszarze kraju), jeden tydzień po upływie miesiąca przechowywać wyniki, wprowadzać do elektronicznego pliku zgodnego z formatem EVIC miesięczne sprawozdanie posiadacza 2.2. wyniki miesięczne otrzymane ze wszystkich warsztatów (na obszarze kraju), Uwaga: Nazwa posiadacza musi być zgodna z wpisem w Krajowym Rejestrze Pojazdów (NVR), każdego miesiąca przekazywać EVIC miesięczne sprawozdanie posiadacza wspólnemu krajowemu organowi EVIC (szczegóły do ustalenia przez wspólny organ EVIC). Przykład dla Polski np.. Dane wpisane tylko przykładowo Kraj Deutschland Identyfikator posiadacza, zgodny z krajowym rejestrem pojazdów Posiadacz Miesiąc Rok Liczba skontrolow anych wagonów Liczba zestawów które zostały wyłączone na podstawie innych kryteriów Liczba zestawów skontrolo wanych wg. EVIC Liczba zestawów skontrolo wanych wg EVIC Liczba zestawów skontrolo wanych wg EVIC OK X C XYZ EVIC Raport miesięczny posiadacza 2.2

191 EUROPEJSKI KATALOG INSPEKCJI WIZUALNEJ (EVIC) PRZEWODNIK WDRAŻANIA V Zadania wspólnych krajowych organów EVIC Wspólne organy EVIC muszą: zbierać miesięczne sprawozdania EVIC posiadaczy od różnych posiadaczy taboru, podsumowywać miesięczne wyniki przekazane przez wszystkich krajowych posiadaczy taboru, umieszczając je w pliku elektronicznym o formacie EVIC krajowe miesięczne sprawozdanie, dwa tygodnie po upływie miesiąca co miesiąc przesyłać to sprawozdanie drogą elektroniczną do JSG Dane wpisane tylko przykładowo Kraj Deutschland Identyfikator posiadacza, zgodny z krajowym rejestrem pojazdów Warsztat Miesiąc Rok Liczba skontrolow anych wagonów Liczba zestawów które zostały wyłączone na podstawie innych kryteriów Liczba zestawów skontrolo wanych wg. EVIC Liczba zestawów skontrolo wanych wg EVIC Liczba zestawów skontrolo wanych wg EVIC OK X C ABC DEF Tylko1000 dane sumaryczne 80 są 120 XYZ raportowane do ERA Task Force Summa EVIC Krajowe miesięczne sprawozdanie

192 Rozdział C: Śledzenie zestawów kołowych po inspekcji warsztatowej Proces śledzenia musi zostać wykonany zgodnie z tabelą zamieszczoną na następnej stronie

193 Nazwa warsztatu Rok 2010 Kraj (w którym warsztat się znajduje) Francja Miesiąc 5 Posiadacz wagonu ERMEWA (opisany na wagonie) Wpisz tylko jeden rezultat dla zestawu kołowego inny sposób kontroli Rezultat kontroli wg EVIC Nr wagonu (wpisywać jeden raz dla każdego wagonu) Data wpisz dane jeśli są rozpoznawalne na zestawie wpisz b.d. jeśli nie można rozpoznać Numer zestawu kołowego Typ zestawu kołowego np. zgodnie z kryteriami AVV wpisz "1" dla każdej kontroli /05/ /05/ /05/ /05/ wpisz "1" w odpowiednie miejsce wg wyników z EVIC "ok." "X" "C" /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/

194 Załącznik 11 Do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych NAPISY I ZNAKI NA WAGONACH TOWAROWYCH

195 Spis treści Pkt. Zawartość tematyczna 1 Ogólnie postanowienia zasadnicze 2.1 Numer wagonu 2.2 Znak (trafareta) umowy specjalnej 2.3 Znak (trafareta) czynności utrzymaniowych 2.4 Granice obciążenia 2.5 Nośność 2.6 Ładunki o masie skupionej, długości załadowania 2.7 Pojemność wagonów zbiornikowych i dane o dopuszczalnych ładunkach 2.8 Długość ładunkowa i powierzchnia ładunkowa 2.9 Rozstaw osi skrajnych, rozstaw czopów skrętu 2.10 Blachy odiskierne 2.11 Przewóz do i z Wielkiej Brytanii 2.12 Kąt pochylenia mostków przejściowych przy wjeździe na promy 2.13 Luźne części wagonowe 2.14 Zakaz wbijania gwoździ i klamer 2.15 Wagony z urządzeniami specjalnymi (samowyładowcze, z otwieranym dachem, itp. ) 2.16 Wagony przeznaczone do wymiany między państwami o różnych szerokościach torów 2.17 Znaki na wagonach i na wózkach na zestawach z samoczynną zmianą rozstawu kół - nominalny rozstaw 1435 mm z możliwością zwiększenia rozstawu kół 2.18 Znaki na wózkach na zestawach z samoczynną zmianą rozstawu kół - nominalny rozstaw mm z możliwością zmniejszenia rozstawu kół 3.1 Wysokość powierzchni ładunkowej w stanie próżnym na wagonach kontenerowych 3.2 Wagony nośne, kieszeniowe, znaki dla wagonów przewozów kombinowanych kolejowo-drogowych 4.1 Długość ze zderzakami 4.2 Masa własna i masa hamująca 4.3 Urządzenia nastawcze hamulców na sprężone powietrze, masy hamujące, typy hamulców, oznaczenia dodatkowe (4.3.9) 4.4 Kompozytowe wstawki klocków hamulcowych 4.5 Hamulec tarczowy 5.1 Ograniczenie przejazdu przez górki rozrządowe 5.2 Wagony na wózkach z rozstawem osi wewnętrznych większym niż 14,0 m, które mogą przejeżdżać przez górki rozrządowe 5.3 Wagony, które nie mogą przejeżdżać przez hamulce torowe w trakcie ich działania 5.4 Wagony, które nie mogą być rozrządzane na górkach rozrządowych 5.5 Zakaz odrzutu i staczania z górek rozrządowych (nalepka ruchowa) 5.6 Malowanie ostrzegawcze przy zabudowanych elementach CRASH 5.7 Wagony z amortyzatorami uderzeń 5.8 Malowanie ostrzegawcze na wystających hakach, wspornikach 5.9 Wagony sprzęgnięte na stałe 5.10 Wagony na wózkach, które mogą przejeżdżać łuki o promieniu większym 35 m 5.11 Wagony z przewodem ogrzewania elektrycznego 5.12 Sprzęg automatyczny

196 5.13 Detektory wykolejenia 6.1 Zestawy kołowe odporne na przeciążenia termiczne 6.2 Znaki kontrolne na zestawach kołowych obręczowanych 6.3 Odpowietrzniki zbiorników 6.4 Data badanie szczelności (rewizji) zbiornika, dane o kodzie zbiornika 7.1 Podnoszenie w warsztacie pudła wagonu (bez zespołów biegowych) 7.2 Podnoszenie wagonów w czterech punktach 7.3 Podnoszenie wagonów od strony jednej czołownicy 7.4 Wymiana resorów parami 7.5 Sprawdzenie osadzenia obręczy 7.6 Terminy rewizji instalacji chłodniczych 7.7 Wagony cysterny z wykładziną wewnętrzną 7.8 Wagony prywatne P, ujednolicone wagony UIC, standardowe wagony UIC 7.9 Części zamienne 8.1 Znak ostrzegawczy przed wysokim napięciem Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3 Dodatek 1 Warunki dla wagonów przewożonych promami Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych z wymiennymi zestawami kołowymi z RENFE i CP Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych z wymiennymi zestawami kołowymi (wagony na osiach pojedynczych) lub wymiennymi wózkami (wagony na wózkach w komunikacji z VR) Dodatkowe znaki na wagonach dopuszczonych do przewozów w Hiszpanii i Portugalii

197 1 Ogólnie 1.1 Załącznik ten opisuje napisy i znaki na wagonach towarowych (dalej nazywanych wagonami) oraz ich umiejscowienie na wagonach. Uszeregowanie zorientowane jest według procesów: załadunku i dostawy wagonów, przewozy kombinowane, przygotowanie pociągu, manewry, nadzór techniczny, warsztaty, określając również ważne oznaczenia ostrzegawcze. Przy tym napisy i znaki nie zawsze przyporządkowane są wyłącznie jednemu procesowi lub służbie fachowej lub użytkownikowi. Aneksy zawierają bliższe postanowienia dla wagonów przechodzących na promy lub inne szerokości toru. 1.2 Wagony muszą posiadać na ustalonych miejscach napisy i znaki, które muszą być naniesione w języku kraju posiadacza literami łacińskimi i cyframi arabskimi. Napisy i znaki muszą być zawsze widoczne. Muszą być one umieszczone na ścianach bocznych możliwie na wysokości 1600 mm nad główką szyny (średnia wysokość napisu). Napisy na wagonach bez ścian bocznych muszą być umieszczone na specjalnych tablicach do napisów. Napisom i znakom nie można nadawać żadnych innych znaczeń. 1.3 Z wagonami z błędnymi lub nieczytelnymi napisami i znakami należy postępować według Załączników 9 i Napisy i znaki różne od zawartych w niniejszym załączniku muszą być naniesione w innych miejscach niż miejsca zarezerwowane dla tych pierwszych. Dolny lewy narożnik ścian bocznych powinien być przewidziany dla nalepek innych niż wzór K i M

198 2.1 Numer wagonu, kod kraju rejestracji, posiadacz, seria Oznakowanie powinno być naniesione na pudle wagonu w poniższy sposób (przykłady): lub 31 RIV 32 RIV 33 RIV D-DB 80 D-BASF 84 NL-ACTS 87 F Tanoos Zcs Slpss Laeks 23 TEN 31 TEN - RIV 33 TEN 80 D-DRFC 80 D-DB 84 NL-ACTS Zcs Zcs Slpss z wyjątkiem wagonów, których pudła nie posiadają wystarczającej dużej powierzchni dla takiego układu powyższego oznakowania, szczególnie wagonów platform. W tym przypadku oznakowanie powinno być naniesione jak poniżej (przykład): RIV F-SNCF Ks Miejsce naniesienia: na każdej ścianie bocznej, na wagonach z niskimi burtami na każdej ostojnicy z lewej strony lub na wagonach bez ścian bocznych (np. cysterny) na specjalnych tablicach do napisów. Znaczenie: (na bazie pierwszego przykładu)): 31 kod interoperacyjności (2 cyfry); 80 kod kraju, w którym wagon jest zarejestrowany (2 cyfry); 0691 najważniejsze parametry techniczno-eksploatacyjne (4 cyfry); 235 kolejny numer wagonu w serii; -2 cyfra samokontroli. RIV Znak RIV oznacza poza dopuszczeniem zgodnie z obowiązującymi regulacjami, że wagony te odpowiadają przepisom Jedności Technicznej w Kolejnictwie (TE) oraz Kodeksu UIC i przez to odpowiadają wszystkim obowiązującym w komunikacji międzynarodowej przepisom odnośnie ich konstrukcji. Wagony te są bez ograniczeń zdolne do przejścia. TEN Wagony nowobudowane, które swoje dopuszczenie uzyskały zgodnie z TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności). Znak TEN (Sieć transeuropejska) może również występować w połączeniu ze znakiem RIV. D Kraj (skrót), w którym wagon jest zarejestrowany, w przykładzie: Niemcy; DB Posiadacz wagonu (skrót), informacja ta jest bezwzględnie potrzebna, ponieważ zrezygnowano z kompletnego oznaczenia firmy z adresem. Tanoos Oznaczenie najważniejszych parametrów techniczno-eksploatacyjnych: T: oznaczenie serii (duża litera) anoos: małe litery oznaczenia serii, z których mogą być odczytane najważniejsze dla wykorzystania wagonu parametry

199 Uwagi: 1. Dalsze szczegóły na powyższy temat są udokumentowane w Karcie UIC *. 2. Wagony z więcej niż 8 osiami mogą nosić znak RIV także wtedy, gdy nie spełniają wymagań odnośnie granic obciążenia (patrz pkt. 2.4), o ile spełniają wszystkie pozostałe wymagania niniejszego Załącznika oraz Załącznika 9 i nie mają żadnych części, które mogłyby wystawać poza skrajnię wagonu w jakimkolwiek stanie eksploatacyjnym. Dla tych wagonów dopuszczalne są wyjątki odnoście miejsca umieszczenia napisów. * - dla KPP w państwach EU (Unii Europejskiej) rozstrzygającym jako prawo krajowe jest Załącznik P TSI Ruch kolejowy

200 2.2 Znak (trafareta) umowny specjalnej Rys. 1 Rys

201 Rys. 3 Rys. 4 Miejsce naniesienia: Znaczenie: Uwaga: Na każdej ścianie bocznej po prawej stronie. Z powodu odstępstw od Kodeksu UIC wagony te nie są oznakowane znakiem RIV. Dlatego ich wymiana jest umówiona dwu- lub wielostronnie pomiędzy KPP, a skróty stron tej umowy naniesione są w trafarecie. Wagony takie są ponadto zdatne do wymiany i użytkowania tylko pomiędzy podanymi w trafarecie KPP, to znaczy są zdatne do przejścia z ograniczeniami. Oznaczenie GA i GB podaje skrajnię wagonu według Karty UIC 506, zgodnie z którą wagony zostały zbudowane. Każde KPP ponosi koszty, które związane są z dopuszczeniem do kursowania na określonych liniach wagonów bez znaku RIV

202 2.3 Znak (trafareta) czynności utrzymaniowych Rys. 1 Rys. 2 Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy po prawej stronie lub na zasłaniających ostojnice elementach konstrukcyjnych lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znaczenie: Od tej daty, przesuniętej (zwiększonej) o okres ważności czynności utrzymaniowych oraz ewentualnie o dalsze 3 miesiące, jeżeli jest to w trafarecie zapisane (+ 3M), wagon traci swoje formalne dopuszczenie do użytkowania w normalnej regularnej eksploatacji. 1) Okres ważności trafarety czynności utrzymaniowych (dalsze szczegóły patrz Załącznik 10, Rozdział B, pkt. 1.3.) 2) Znak (kod) warsztatu, który wykonał prace utrzymaniowe. 3) Data wykonania prac (dzień, miesiąc, rok). 4) Dodatkowy napis zgodny z Załącznikiem 10, Rozdział B, pkt. 1.3., który może być naniesiony tylko zgodnie z udokumentowaną dyspozycją posiadacza

203 2.4 Znaki granic obciążenia Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 Rys

204 Rys. 8 Rys. 9* Rys. 10* * dopuszczalne jest również umieszczenie gwiazdek z lewej strony trafarety granic obciążeń Miejsce naniesienia: Na każdej ścianie po lewej stronie. Znaczenie: S Granice obciążeń w t dla wagonów, które mogą kursować w pociągach przy rozkładowym reżimie hamowania S z prędkością (V max = 100 km/h), bez szczególnych ograniczeń eksploatacyjno-ruchowych. SS Granice obciążeń w t dla wagonów, które mogą kursować w pociągach przy rozkładowym reżimie hamowania SS z prędkością (V max = 120 km/h), bez szczególnych ograniczeń eksploatacyjno - ruchowych. 120 / 00,0 Wagony, które mogą kursować w pociągach z prędkością 120 km/h tylko w stanie próżnym (00,0 t) - (Rys. 3 i 9). Rys. 4 i 5 Granice obciążeń w t i prędkość w km/h naniesione w dodatkowej trafarecie, które KPP pomiędzy sobą na podstawie oddzielnej umowy uzgodniły, a które przekraczają określone według Kodeksu UIC granice obciążeń. Granice obciążeń w t dla wagonów, które mogą kursować w pociągach z prędkością 120 km/h, mimo że hamulce wagonu nie w pełni odpowiadają przepisom reżimu hamowania SS. Granice obciążeń w t dla wagonów, które mogą kursować w pociągach z prędkością 120 km/h, mimo że hamulce wagonu nie w pełni odpowiadają przepisom reżimu hamowania SS. Wagony muszą być wyposażone w samoczynne nastawianie masy hamującej. Uwaga 1: Napisy odnoszące się do linii klasy D występują tylko na tych wagonach, które na liniach klasy D dopuszczone są do większego nacisku na oś niż na liniach klasy C. Napisy odnoszące się do linii klasy E występują tylko na tych wagonach, które na liniach klasy E dopuszczone są do większego nacisku na oś niż na liniach klasy D. Uwaga 2: Dla wagonów oznakowanych KPP uzgadniają niezbędne warunki zestawienia pociągów (rzeczywisty wymagany procent masy hamującej, ewentualne odstępstwa od rozkładu jazdy, itp.)

205 2.5 Nośność Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy po prawej stronie lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znaczenie: Znak dla wagonów, których nośność jest większa niż największa granica obciążenia napisana na wagonie, lub które nie mają napisów określających granicę obciążenia

206 2.6 Znaki dla ładunków o masie skupionej, długości załadowania Przykład dla ładunków pojedynczych (sztukowych) dla różnych długości załadowania, względnie ładunków opartych na dwóch podporach umieszczonych w różnych odległościach od siebie (szerokość oparcia 2 m) oznaczenie na ostojnicy Wartości maksymalne dla różnych długości załadowania: - pojedynczych ładunków, których masa rozkłada się równo na całej długości - ładunków opartych na dwóch podporach 1) 2) 3) 4) Znaki dla długości załadowania, bądź rozstawu podpór Odstęp w metrach między oznacznikami na ostojnicy. Największy dopuszczalna masa (w tonach) dla pojedynczego ładunku rozłożonego równo na długości załadowania. Największy dopuszczalna masa (w tonach) dla ładunku opartego na dwóch podporach.. Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy pośrodku lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znaczenie: Patrz punkt

207 2.6.2 Przykład dla ładunków pojedynczych (sztukowych) dla różnych długości załadowania, względnie ładunków opartych na dwóch podporach umieszczonych w różnych odległościach od siebie (szerokość oparcia 1,2 m) oznaczenie na ostojnicy Wartości maksymalne dla różnych długości załadowania: - pojedynczych ładunków, których masa rozkłada się równo na całej długości - ładunków opartych na dwóch podporach 1) 2) 3) 4) Znaki dla długości załadowania, bądź rozstawu podpór Odstęp w metrach między oznacznikami na ostojnicy. Największy dopuszczalna masa (w tonach) dla pojedynczego ładunku rozłożonego równo na długości załadowania. Największa dopuszczalna masa (w tonach) dla ładunku opartego na dwóch podporach. Miejsce naniesienia: Znaczenie dla punktów i 2.6.2: Na każdej ostojnicy pośrodku lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Na wagonach platformach budowy ujednoliconej największa dopuszczalna masa dla ładunków pojedynczych, których ciężar rozkłada się równo oraz dla ładunków na dwóch podporach, każdorazowo dla określonych w Kodeksie UIC ilości długości załadowania i rozstawu podpór. Znak ten nie jest obowiązujący dla innych wagonów. Na innych wagonach można nanieść znak według punktów lub lub lub

208 2.6.3 Przykład dla ładunków pojedynczych (sztukowych) dla różnych długości załadowania (szerokość oparcia 2 m) oznaczenie na ostojnicy Wartości maksymalne dla różnych długości załadowania dla ładunków skupionych, których masa rozkłada się równo na całej długości załadowania 1) 2) 3) Znaki dla długości załadowania, bądź rozstawu podpór Odstęp w metrach między oznacznikami na ostojnicy. Największa dopuszczalna masa (w tonach) dla pojedynczego ładunku rozłożonego równo na długości załadowania. Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy pośrodku lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znaczenie: Patrz punkt

209 2.6.4 Przykład dla ładunków pojedynczych (sztukowych) dla różnych długości załadowania (szerokość oparcia 1,2 m) oznaczenie na ostojnicy Wartości maksymalne dla różnych długości załadowania dla ładunków skupionych, których ciężar rozkłada się równo na całej długości 1) 2) 3) Znaki dla długości załadowania, bądź rozstawu podpór Odstęp w metrach między oznacznikami na ostojnicy. Największa dopuszczalna masa (w tonach) dla pojedynczego ładunku rozłożonego równo na długości załadowania. Miejsce naniesienia: Znaczenie dla punktów i 2.6.4: Na każdej ostojnicy pośrodku lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Na wagonach platformach nie wymienionych w punktach i o długości ładownej większej niż 10 m, jak również na węglarkach budowanych od 1. stycznia 1968, największa dopuszczalna masa dla ładunków pojedynczych dla co najmniej trzech różnych długości załadowania. Znak ten nie jest dla pozostałych wagonów obowiązujący

210 2.7 Znak pojemności wagonów zbiornikowych i dane o dopuszczalnych ładunkach Miejsce naniesienia: Na każdej ścianie bocznej z lewej strony, na cysternach na specjalnych tablicach do napisów. Znaczenie: Pojemność w m 3, hektolitrach (hl) lub litrach (l). Na wagonach cysternach należy podać nazwy dopuszczonych ładunków, w miarę możliwości w kilku językach, chyba że dla przewozu ładunków niebezpiecznych w RID nie postanowiono inaczej

211 2.8 Znaki długości ładunkowej i powierzchni ładunkowe Rys. 1 Długość ładunkowa Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ścianie bocznej po lewej stronie. Długość ładunkowa w metrach (m) na wagonach platformach i wagonach krytych z równą podłogą z uwzględnieniem grubości ewentualnych ścianek działowych (długość użytkowa podłogi). Rys. 2 Znak powierzchni ładunkowej Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ścianie bocznej po lewej stronie. Na wagonach krytych i wagonach z otwieranym dachem oraz z równą podłogą użytkowa powierzchnia w m

212 2.9 Znaki rozstawów Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy po prawej stronie, bądź na podłużnicach wózków (wystarczy naniesienie znaku na ramie lewego wózka - patrząc z każdej strony wagonu) lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Podany jest rozstaw: - osi skrajnych wózków i osi wagonów na osiach pojedynczych, - czopów skrętu na wagonach na wózkach Znak blach odiskiernych biały Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy pośrodku lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znak ten może być również naniesiony na każdej ścianie bocznej po prawej stronie. Znaczenie: Zgodnie z Załącznikiem A Karty UIC 543 niektóre wagony muszą być wyposażone w blachy odiskierne. Wymóg ten dotyczy wagonów na osiach pojedynczych dopuszczonych do przewozu ładunków klasy 1, podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 oraz określonych ładunków i produktów klas 4.1 i 5.1. (RID, Rozdział 7, pkt i W 8)

213 2.11 Znaki dla przewozów do i z Wielkiej Brytanii Rys. 1 Dla wagonów dopuszczonych do przewozu promem Rys. 2 Dla wagonów dopuszczonych do ruchu przez Eurotunel pod Kanałem La Manche Rys. 3a), 3b), 3c) Dla wagonów dopuszczonych do przewozu promem i do ruchu przez Eurotunel pod Kanałem La Manche Rys.3a Rys. 3b Rys. 3c Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ścianie bocznej po lewej stronie. Znaki zgodnie z rys. 1 lub rys. 2 lub ich kombinacji według rysunków 3a), 3b), 3c) posiadają tylko takie wagony, które dopuszczone są do kursowania do Wielkiej Brytanii

214 2.12 Znak kąta pochylenia mostka przejściowego przy wjeździe na promy Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znaczenie: Znak ten jest wymagany na wagonach na wózkach, które przy wjeździe /wyjeździe na/z promy (-ów) mogą przejeżdżać mostki przejściowe o pochyleniu mniejszym niż Naniesiony jest najwyższy dopuszczalny kąt pochylenia mostka. Uwaga: Postanowienia dla wagonów, które mogą być przewożone promami zawarte są w Aneksie

215 2.13 Oznakowanie luźnych części wagonowych Luźne części wagonowe Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ścianie bocznej po prawej stronie Luźne części wagonowe opisane są na wagonach z podaniem ich ilości i rodzaju. Na wagonach kubłowych i wagonach z przenośnymi pojemnikami musi być napisana liczba pojemników. Liczba przed ułamkiem podaje ilość należących do wagonu luźnych części. Ułamek, którego licznikiem jest litera A oznacza, że chodzi o luźne części, a w mianowniku określony jest kod rodzaju tych części, według poniższego wykazu: (Obok tego znaku mogą być umieszczone odpowiednie nazwy). Kod części Nazwa luźnej części wagonowej 1 Wkładana kłonica 2 Zdejmowalne burty boczne na platformach 3 Zdejmowalne burty czołowe na platformach 4 Zdejmowalna klapa ściany bocznej 5 Zdejmowalna podpora do mocowania ładunku 6 Łańcuch kłonicy 7 Korba ręczna w wagonach do przewozu samochodów 8 - zarezerwowany 9 Ława pokrętna z kłonicami 10 Przenośne podkłady ładunkowe zarezerwowany 13 - zarezerwowany 14 - zarezerwowany zarezerwowany 17 - zarezerwowany

216 18 - zarezerwowany 19 - zarezerwowany 20 - zarezerwowany 21 - zarezerwowany 22 - zarezerwowany 23 - zarezerwowany 24 Sprzęg sztywny 25 - zarezerwowany 26 Pojemnik na lód 27 Zastawa pojemnika na lód 28 Rama pojemnika na lód 29 Wieszak lub drąg z hakami na mięso 30 Zdejmowalna poprzecznica nośna w wagonach z zagłębioną podłogą 31 Zdejmowalne dźwigary (dla wagonów do przewozu określonych ładunków) 32 Luźne belki podporowe (dla wagonów do przewozu określonych ładunków) 33 Wymienna część podłogi (dla wagonów do przewozu określonych ładunków) 34 - zarezerwowany 35 Klin zabezpieczający przed przesunięciem 36 Belka z klinami (płozami) (dla wagonów do przewozu pojazdów samochodowych) 37 Pas mocujący (dla wagonów do przewozu pojazdów samochodowych) 38 Podkład dla ruchomych ramp (dla wagonów do przewozu pojazdów samochodowych) 39 - zarezerwowany 40 Wymienny sprzęg ogrzewania 41 Gaśnica 42 Podkładki klinowe dla pojazdów samochodowych 43 Pomosty załadunkowe, pomosty przejazdowe 44 - zarezerwowany 45 - zarezerwowany 46 - zarezerwowany 47 Stelaże załadunkowe dla blachy w rolach 48 Tablice na napisy 49 Rusztowanie dla ładunków specjalnych

217 2.14 Znak zakazu wbijania gwoździ i klamer Młotek i gwóźdź: Krzyż: kontury czarne czarny lub czerwony Miejsce naniesienia Znaczenie: Wewnątrz wagonu, w dobrze widocznym miejscu, w miarę możliwości na wysokości oczu. W ściany te, sufity, itd. nie mogą być wbijane gwoździe lub klamry Napisy na wagonach z urządzeniami specjalnymi (samowyładowcze, wagony z otwieranym dachem, itp.) Przykład: Wandarretierung lösen durch Schließen und Öffnen mit Bedienhebel. Release wall locking device by closing and opening with control lever. Débloquer l arrêt mural en l ouvrant et le fermant avec le levier de commande. Odryglowanie przez zamknięcie lub otwarcie za pomocą dźwigni Miejsce naniesienia: W dobrze widocznym miejscu po obu stronach wagonu Znaczenie: Wskazówki dotyczące obsługi klap, dachów, itd. z uwzględnieniem bezpieczeństwa, w miarę możliwości w kliku językach. Wskazówki te mogą być uzupełnione odpowiednimi piktogramami

218 2.16 Znaki na wagonach przeznaczone do wymiany między krajami o różnych szerokościach toru Znak na wagonach przystosowanych do przejścia między krajami o różnych szerokościach toru Kraje o szerokości toru 1520 mm (poza Finlandią) Länder mit Spurweite 1520 mm (außer Finnland) Finlandia Finnland szerokość Spurweite 1524 toru mm 1524 Miejsce naniesienia i znaczenie: patrz punkt 2.17 Hiszpania, Spanien, Portugalia szerokość Spurweite toru mm mm 2.17 Znaki na wagonach i na wózkach o nominalnym rozstawie kół 1435 mm z możliwością zmiany rozstawu kół (zestawy z samoczynną zmianą prześwitu według Karty UIC 510-4) Miejsce naniesienia: Znaczenie: Uwaga 1: Uwaga 2: Na obu ścianach bocznych wagonu po prawej stronie. Oddzielnie sam prawy znak znajduje się również na ramach wózków. Znakami według punktu 2.16, informującym o zgodności z Kartami UIC bądź UIC 430-3, opisane są wagony przystosowane do przejścia między krajami o różnych szerokościach toru. Dodatkowo wagony z zestawami kołowymi z samoczynną zmianą prześwitu znakowane są jednym ze znaków według pkt razem z prawym znakiem według pkt Na wymiennych zestawach kołowych każdej szerokości toru, na zewnętrznej stronie każdej maźnicy muszą być namalowane białą farbą i dobrze widoczne data ostatniej rewizji łożyska osiowego (miesiąc, rok) oraz kod liczbowy posiadacza (KPP właściciel bądź KPP włączające). Wymienne wózki muszą posiadać oddzielną trafaretę rewizji Postanowienia dla wagonów, które mogą przejechać na inną szerokość toru na RENFE i CP, są zawarte w Aneksie 2, a na VR w Aneksie

219 2.18 Znak na wózkach z nominalnym rozstawem kół 1520 mm z możliwością zmiany rozstawu kół (zestawy z samoczynną zmianą prześwitu według Karty UIC 510-4) Miejsce naniesienia: Znaczenie *PPW **OSŻD Odpowiednio na ramach wózków Znak stosowany jest przez KPP członków PPW*. Zasadniczo obowiązują objaśnienia z punktu Wagony wyposażone w wózki z nominalnym rozstawem 1520 mm z możliwością zmiany rozstawu kół zestawów z samoczynną zmianą prześwitu posiadają na każdej ścianie bocznej odpowiednią kombinację jednego ze znaków według pkt z pkt Obowiązująca w ramach OSŻD** umowa między dawnymi kolejami państwowymi na wschodzie - Przepisy użytkowania wagonów w komunikacji międzynarodowej ; odpowiednik AVV (do RIV) na wschodzie. Organizacja Współpracy Kolei z siedzibą w Warszawie; odpowiednik UIC na wschodzie

220 pozostaje wolna

221 3.1 Znak wysokości powierzchni ładunkowej w stanie próżnym na wagonach nośnych dla kontenerów Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy po prawej stronie. Znak ten posiadają wagony nośne przystosowane do przewozu kontenerów dużych i/ lub pojemników wymiennych. Podaje on wysokość w mm powierzchni ładunkowej wagonu w stanie próżnym

222 3.2 Znaki na ujednoliconych wagonach do przewozów kombinowanych zgodnie z Kartą UIC Na wagonach nośnych do przewozu pojemników wymiennych i wagonach na osiach niezależnych, które pod względem kodyfikacji jednostek ładunkowych wykazują cechy porównywalne lub korzystniejsze Na wagonach kieszeniowych do przewozu naczep samochodowych czarny żółty Na wagonach nośnych typu 1 a i 1 b, bądź ich przekraczających pojemność wariantów dla naczep samochodowych Na wagonach nośnych do przewozu pojemników transportowych Miejsce naniesienia: na każdej ścianie bocznej po lewej stronie. Na wagonach do przewozów kombinowanych szynowo-drogowych na wagonach kieszeniowych do przewozu naczep samochodowych, - P auf Taschenwagen für Sattelanhänger, deren Merkmale im Punkt und których cechy ustalone są w punkcie i Załączniku 2.4 do Karty UIC 596-6, Anlage 2.4 des UIC-Merkblattes festgelegt sind, na wagonach kieszeniowych do przewozu naczep samochodowych, - N auf których Taschenwagen cechy ustalone für są Sattelanhänger, w punkcie i Załączniku deren Merkmale 2.4 do Karty im UIC Punkt 596-6, und Anlage 2.4 des UIC-Merkblattes festgelegt sind, na wagonach nośnych do przewozu pojemników wymiennych, - C auf których Tragwagen cechy ustalone für Wechselbehälter, są w punkcie deren i Załączniku Merkmale 2.4 do Karty im Punkt UIC 596-6, und Anlage 2.3 des UIC-Merkblattes festgelegt sind, na wagonach nośnych do przewozu pojemników transportowych, - B auf których Tragwagen cechy ustalone für Transportbehälter, są w punkcie i Załączniku deren Merkmale 2.4 do Karty im UIC Punkt 596-6, und Anlage 2.3 des UIC-Merkblattes festgelegt sind,

223 - C PKP - 3 MAV - 8 Na wagonach nośnych do przewozu pojemników wymiennych, których cechy nie spełniają wymagań określonych w punkcie Karty UIC 596-6, - SBB C + 23 Na wagonach nośnych do przewozu pojemników wymiennych, których cechy są korzystniejsze niż wymagane w punkcie Karty UIC , - P FS - 10 HZ - 15 Na wagonach kieszeniowych, których cechy przy przewozie naczep samochodowych nie spełniają wymagań określonych w punkcie Karty UIC 596-6, - Na wagonach kieszeniowych, których cechy przy przewozie P naczep samochodowych są korzystniejsze niż wymagane w punkcie Karty UIC MAV B DB + 3 PKP - 2 Na wagonach nośnych do przewozu pojemników transportowych, których cechy nie spełniają wymagań określonych w punkcie Karty UIC 596-6, - B Na wagonach nośnych do przewozu pojemników transportowych, których cechy są korzystniejsze niż wymagane w punkcie Karty UIC 596-6,

224 Przykłady: Na wagonach nośnych do przewozu pojemników wymiennych, których cechy nie spełniają wymagań określonych w punkcie Karty UIC Na wagonach nośnych do przewozu pojemników wymiennych, których cechy są korzystniejsze od wymaganych w punkcie Karty UIC Znaczenie: - 3 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko pojemniki wymienne o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest mniejszy, co najmniej o 3 jednostki od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok. + 2 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko pojemniki wymienne o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest większy, co najwyżej o 2 jednostki od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok + 23 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko pojemniki wymienne o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest większy, co najwyżej o 23 jednostki od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok EVU

225 Na wagonach kieszeniowych, których cechy przy przewozie naczep samochodowych nie spełniają wymagań określonych w punkcie Karty UIC Na wagonach kieszeniowych, których cechy przy przewozie naczep samochodowych są korzystniejsze od wymagań punktu Karty UIC Znaczenie: -2 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko naczepy samochodowe o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest mniejszy, co najmniej o 2 jednostki od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok. 0 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko naczepy samochodowe o numerze skrajni, który co najwyżej odpowiada numerowi skrajni przyporządkowanemu liniom KPP wymienionych obok. +5 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko naczepy samochodowe o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest większy, co najwyżej o 5 jednostek od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok

226 Na wagonach nośnych do przewozu pojemników transportowych, których cechy nie spełniają wymagań określonych w punkcie Karty UIC Na wagonach nośnych do przewozu pojemników transportowych, których cechy są korzystniejsze niż wymagane w punkcie Karty UIC Znaczenie: +3 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko pojemniki transportowe o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest większy, co najwyżej o 3 jednostki od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok. -2 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko pojemniki transportowe o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest mniejszy, co najmniej o 2 jednostki od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok. +6 Wagon może w stanie ładownym przewozić tylko pojemniki transportowe o numerze skrajni, który jak w przykładzie jest większy, co najwyżej o 6 jednostek od numeru skrajni przyporządkowanego liniom KPP wymienionych obok

227 Definicje kodów kompatybilności według Karty UIC Wagony kieszeniowe o powiększonej przestrzeni zastrzeżonej przyporządkowano kodowi kompatybilności w formie znaku kodu przeznaczenia (w przykładzie P) oraz jednej z zatwierdzonych przez UIC małych liter dla zdefiniowanych przestrzeni zastrzeżonych w zależności od typu wagonu kieszeniowego. Litery naniesione są na wagonie kieszeniowym i tabliczce kodów naczepy samochodowej i muszą się przy załadunku zgadzać (być takie same). P P P P P P P P a b c d e f g h Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności a na wagonach kieszeniowych typu 4 z koziołkiem oparcia na wysokości 113 lub 98 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności b na wagonach kieszeniowych typu BA 739 i 744 z koziołkiem oparcia na wysokości 113 lub 98 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności c na wagonach kieszeniowych typu 2000 z koziołkiem oparcia na wysokości 113 lub 98 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności d na wagonach kieszeniowych typu Mega 2 z koziołkiem oparcia na wysokości 113, 98 lub 85 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności e na wagonach kieszeniowych typu 5 z koziołkiem oparcia na wysokości 113, 98 lub 88 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności f na wagonach kieszeniowych typu 3000 z koziołkiem oparcia na wysokości 113, 98 lub 88 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności g na wagonach kieszeniowych typu Twin z koziołkiem oparcia na wysokości 113, 98 lub 88 cm. Przestrzeń zastrzeżona dla naczep samochodowych P z kodem kompatybilności g na wagonach kieszeniowych typu 4.2 z koziołkiem oparcia na wysokości 113 lub 98 cm

228 4.1 Znak długości ze zderzakami Długość ze zderzakami Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ścianie bocznej z lewej strony Długość wagonu ze zderzakami musi być napisana w metrach (m). Dla wagonów składających się z wielu na stałe sprzężonych członów (jednostki wagonowe) należy podać długość całkowitą

229 4.2 Znaki masy własnej i masy hamującej Rys. 1: Masa własna Rys. 2: Masa własna wagonu i masa hamująca hamulca ręcznego obsługiwanego z pomostu Rys. 3: Masa własna wagonu i masa hamująca hamulca ręcznego obsługiwanego z ziemi: ten ostatni musi być obwiedziony czerwoną ramką Miejsce naniesienia Znaczenie: Uwaga 1: Uwaga 2: Na każdej ścianie bocznej po lewej stronie. Masa własna - górna liczba, masa hamująca - dolna liczba. Znak ten jest nanoszony odpowiednio do rys. 2 lub rys. 3, jeżeli masa hamująca przedmiotowego hamulca jest mniejsza niż masa całkowita wagonu (masa własna + masa ładunku zgodnie z maksymalną granicą obciążenia). Jeżeli hamulec ręczny jest obsługiwany z ziemi, to masa hamująca (dolna liczba) musi być obwiedziona czerwoną ramką według rys. 3. Jeżeli wagony wyposażone są w więcej niż jeden niezależnie od siebie działających hamulców ręcznych, to przed masą hamującą należy dla każdego hamulca ręcznego podać odpowiednią ilość (np. 2 x 00,0 t). Znaku według rys. 1 nie musi być naniesiony, jeżeli wagon musi być oznakowany zgodnie z rys. 2. Wagony, których naniesiona na wagonie masa własna odbiega o więcej niż 2% od stwierdzonej tary rzeczywistej muszą być oklejone nalepką wzoru M

230 4.3 Znaki przy urządzeniach nastawczych hamulców na sprężone powietrze, zapis masy hamującej na wagonie Znaki dla wagonów bez urządzenia nastawczego Hamulec YY 00 t lub Hamulec YY 00 t Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy w pobliżu napisu typu hamulca. Skrót typu hamulca (YY) według pkt i masa hamująca (t). Słowo Hamulec jest nanoszony nieobowiązkowo Urządzenie nastawcze «pociąg towarowy pociąg osobowy» (uruchamiane ręcznie) Miejsce naniesienia: Na tablicy, przed którą przesuwa się dźwignia, obok odpowiednich położeń dźwigni, jeżeli masy hamujące dla nastawienia «towarowy», bądź «osobowy» są różne. Znaczenie: Jeżeli wagon ma urządzenie nastawcze «towarowy - osobowy», to przestawienie z jednego położenia w drugie odbywa się za pomocą dźwigni zakończonej kulą, zgodnie z punktem W położeniu hamulca «pociąg towarowy» dźwignia jest pochylona w lewo do góry. W położeniu hamulca «pociąg osobowy» dźwignia jest pochylona w prawo do góry

231 4.3.3 Urządzenie nastawcze «próżny ładowny» (zmiana obciążenia uruchamiana ręcznie) Wagony z tylko jednym nastawnikiem zmiany obciążenia (rys. 1 i rys. 2) Ciężary hamujące próżny ładowny Rys. 3 Wyhamowanie ciężaru własnego i jedna pozycja dla stanu ładownego próżny Ciężary przestawienia Ciężary hamujące ładowny Rys. 2 Rys. 4 Wyhamowanie ciężaru własnego i wiele pozycji (np dwie) dla stanu ładownego Ciężary przestawienia Wagony z dwoma lub więcej oddzielnymi nastawnikami zmiany obciążenia (rys. 3 i rys. 4) Ciężary hamujące próżny ładowny Rys. 3 Rys. 5 Wyhamowanie ciężaru własnego i jedna pozycja dla stanu ładownego Ciężar przestawienia próżny Ciężary hamujące ładowny Rys. 4 Rys. 6 Wyhamowanie ciężaru własnego i wiele pozycji (np. dwie) dla stanu ładownego Ciężar przestawienia Miejsce naniesienia: Na każdej ostojnicy na tablicy, przed która porusza się dźwignia przestawcza. Masy hamujące w (t) napisane są obok odpowiednich położeń dźwigni. Masy przestawcze znajdują się na tej samej tablicy obok osi obrotu dźwigni

232 Znaczenie: Jeżeli wagon ma jedno położenie «próżny» i jedno lub kilka położeń «ładowny», to przestawienie z jednego położenia na inne jest wykonane przy pomocy zgiętej dźwigni korbowej wg rys. 1, 2, 3 lub 4 (patrz wyżej). Jeżeli wagon ma tylko jeden nastawnik zmiany obciążenia «próżny-ładowny», to ma on dźwignię korbową wg rys. 1 lub 2. Jeżeli wagon ma dwa lub więcej oddzielnych nastawników zmiany obciążenia «próżny-ładowny», to ma on dźwignię korbową z podwójnym uchwytem wg rys. 3 lub 4. W położeniu «próżny», dźwignia jest pochylona w lewo do góry i przyjmuje swoje lewe skrajne położenie: - gdy wagon jest próżny; - gdy masa całkowita (masa własna wagonu + masa ładunku) jest mniejsza niż napisana masa przestawcza; - gdy naciski na osie lub na wózki są mniejsze niż połowa napisanej masy przestawczej W położeniu «ładowny», które odpowiada największej masie przestawczej (masa własna wagonu + masa ładunku) lub jest od niej większa, dźwignia jest ustawiona w prawo do góry i zajmuje swoje skrajne prawe położenie. Pozostałe położenia masy hamującej leżą pomiędzy tymi skrajnymi położeniami, przy czym masa hamująca zwiększa się od strony lewej do prawej

233 4.3.4 Znaki na wagonach z samoczynnym ciągłym nastawianiem masy hamującej w zależności od masy ładunku Rys. 1 Hamulec YY GP A MAX: 00 t Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy w jednej ramce. Skrót typu hamulca (YY) według pkt , oznaczenia dodatkowe (rys. 1) według pkt (GP, A) oraz podana największa osiągana masa hamująca w (t) Do tej największej wartości masa hamująca jest równa sumie masy własnej wagonu (t) i masie ładunku (t). Słowo Hamulec jest nanoszony nieobowiązkowo. Rys. 2 Hamulec G A Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy za skrótem typu hamulca. Na określonych starszych wagonach dla różnych stanów załadowania zapisane są odpowiadające im masy hamujące (co najwyżej 5), w formie tabelki (rys. 2). Każda kolumna tej tabelki zawiera dwie liczby: na górze: wartość masy hamującej(t); na dole: najmniejsza masa całkowita (t), która daje co najmniej odpowiednią, podaną wyżej masę hamującą (t)

234 4.3.5 Znaki dla wagonów z samoczynnym przełączaniem «próżny - ładowny» Rys. 1 Wagony, które przy nastawieniu hamulca «pociąg towarowy» i «pociąg osobowy» mają różne masy hamujące próżny ładowny próżny ładowny masy hamujące masa przestawcza Rys. 2 Wagony, które przy nastawieniu hamulca «pociąg towarowy» i «pociąg osobowy» mają tylko jedną masę hamującą próżny ładowny masy hamujące masa przestawcza Rys. 3 Wagony, które mają tylko hamulec dla «pociągu towarowego» lub tylko dla «pociągu osobowego» próżny ładowny masy hamujące masa przestawcza Miejsce naniesienia rys.1 3: Znaczenie: Na każdej ostojnicy w pobliżu skrótu typu hamulca. W tych wagonach przestawienie «próżny-ładowny» następuje samoczynnie, kiedy masa całkowita (masa własna wagonu + masa ładunku w tonach) jest większa niż napisana masa przestawcza (t) Oznaczenie zestawów kołowych w wagonach z tyko jednym zaworem rozrządczym Na wagonach z jednym zaworem rozrządczym hamulca należy nad każdym łożyskiem osiowym napisać jego bieżący numer (nieobowiązująco)

235 4.3.7 Znaki na wagonach z więcej niż jednym zaworem rozrządczym hamulca a) Wagony z więcej niż jednym zaworem rozrządczym i oddzielnymi nastawnikami zmiany obciążenia Na tablicach każdego nastawnika «próżny ładowny» (patrz pkt ) należy napisać masy hamujące (t) odnośnego zaworu i masę przestawczą (t) dla całego wagonu. b) Wagony z więcej niż jednym zaworem rozrządczym i samoczynnym ciągłym nastawianiem masy hamującej Rys. 1 3X YY GP A Max. 203 t (80 t + 43 t + 80 t) Znaczenie: Przykład oznaczenia na stałe sprzęgniętej jednostki wagonowej z trzema zaworami rozrządczymi (3X), skrót typu hamulca według pkt (YY), oznaczenia dodatkowe według pkt (GP, A). Na ostojnicy w jednej ramce w pobliżu tablicy każdego urządzenia nastawczego «próżny - ładowny» należy napisać masy hamujące (t) odnośnego zaworu i masę przestawczą (t) dla całego wagonu. Rys. 2 Max. 43 t 1) ) Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy w pobliżu dźwigni wyłączającej hamulec. 1) Masa hamująca (t), która może być osiągana przez działający w danym układzie zawór rozrządczy; 2) Pozycje zewnętrznych zestawów kołowych, na które ten układ hamulcowy działa. Ponadto zgodnie z pkt muszą być napisane: liczba układów hamulcowych; po całkowitej masie hamującej w nawiasie osiągane przez pojedyncze zawory rozrządcze masy hamujące Oznaczenie zestawów kołowych w wagonach z wieloma zaworami rozrządczymi i samoczynnym nastawianiem masy hamującej Na stale sprzęgniętych jednostkach wagonowych z wieloma zaworami rozrządczymi na ostojnicach nad każdym łożyskiem osiowym należy nanieść numery zestawów kołowych, które odpowiadają pozycji zestawu rosnąco od jednego końca wagonu. Oznakowanie te musi być wykonane najpóźniej do

236 4.3.9 Skróty dopuszczonych w komunikacji międzynarodowej hamulców na sprężone powietrze, stan: Typy hamulców Kunze-Knorr Drolshammer Bozic Hildebrand-Knorr Breda Charmilles Oerlikon Knorr, typ KE Westinghouse-Bremse, typ E Dako Westinghouse, typ U Westinghouse, typ A * (dopuszczony do dla nowobudowanych wagonów towarowych). Davies und Metcalfe, zawór rozrządczy DMD 3 MZT HEPOS SAB-WABCO, typy SW 4/SW 4C/SW 4/3 Zawór KE-483 ** (w pozycji 483 hamulec spełnia wymogi kolei WNP). Kk Dr Bo Hik Bd Ch O KE WE DK WU WA* DM MH SW KE 483** 2. Oznaczenia dodatkowe Hamulec pociągu towarowego Hamulec pociągu pasażerskiego Hamulec z przystawką Rapid Urządzenie nastawcze G-P Urządzenie nastawcze P-R Urządzenie nastawcze G-P-R Automatyczne nastawianie masy hamującej Magnetyczny hamulec szynowy G P R GP PR GPR A Mg Miejsce naniesienia: Na ostojnicach pośrodku lub na zakrywających ostojnice częściach lub na specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic, w pobliżu urządzeń nastawczych hamulca i w powiązaniu z napisami hamulcowymi

237 4.4 Znak na wagonach z kompozytowymi wstawkami klocków hamulcowych kość słoniowa do żółtego kolor wagonu żółty żółty kolor wagonu Miejsce naniesienia: Po obu stronach wagonu bezpośrednio, po prawej stronie skrótu typu hamulca. Znaczenie: Znaki na pojazdach wyposażonych w kompozytowe wstawki klocków hamulcowych o wysokim współczynniku tarcia (wstawki typu K) o średnim współczynniku tarcia (wstawki typu L) o małym współczynniku tarcia (wstawki typu LL)

238 4.5 Znak na wagonach z hamulcem tarczowym kość słoniowa do żółtego Miejsce naniesienia: Znaczenie: Po obu stronach wagonu bezpośrednio, po prawej stronie skrótu typu hamulca. Tak oznakowane wagony wyposażone są w hamulce tarczowe z okładzinami ciernymi

239 5.1 Znak na wagonach, które nie mogą przejeżdżać przez wszystkie górki rozrządowe Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zasłaniających ostojnice częściach lub specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znak ten jest niezbędny, jeżeli wagon z powodu swojej budowy, przy przejeździe górek rozrządowych o promieniu krzywizny 250 m, może ulec uszkodzeniu. Na rysunku podawany jest najmniejszy promień krzywizny górki, którą wagon może przejechać. 5.2 Znak na wagonach na wózkach z rozstawem osi wewnętrznych większym niż 14,0 m, które mogą przejeżdżać przez górki rozrządowe Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zasłaniających ostojnice częściach lub specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Znak ten jest niezbędny na wagonach na wózkach o rozstawie wewnętrznych osi większym niż 14,0 m, które mogą przejeżdżać górki rozrządowe. Na rysunku podawany jest największy rozstaw wewnętrznych zestawów kołowych

240 5.3 Znak na wagonach, które nie mogą przejeżdżać hamulców torowych i innych urządzeń rozrządowych i hamujących w trakcie ich działania czerwony Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zasłaniających ostojnice częściach lub specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Wagony te, ze względu na swoją budowę, nie mogą przejeżdżać przez hamulce torowe i inne urządzenia rozrządowe oraz hamujące w trakcie ich działania. 5.4 Znak na wagonach, które nie mogą być rozrządzane na górkach rozrządowych czerwony czarny biały Miejsce naniesienia: Znaczenie: Uwaga: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zasłaniających ostojnice częściach lub specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Celem ochrony wagonu konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy rozformowaniu/formowaniu pociągu. Wagon nie może nabiegać na inne pojazdy i musi być chroniony przed nabiegnięciem przez inne pojazdy. Znak ten jest niezbędny na wagonach z urządzeniami specjalnymi (instalacje chłodnicze, wyposażenie elektroniczne), które w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie mogą być zderzane, ponieważ ich urządzenia specjalne mogą ulec uszkodzeniu. Wagony takie nie mogą mieć znaku RIV ale ich kursowanie może być dwustronnie umówione

241 5.5 Znak zakazu odrzutu i staczania z górek rozrządowych czerwony czarny biały Miejsce naniesienia: Znaczenie: Uwaga: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zasłaniających ostojnice częściach lub specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Zakaz odrzucania i staczania z górki rozrządowej; Wagon musi być odstawiany i włączany pojazdem trakcyjnym; Nie może nabiegać i musi być chroniony przed nabieganiem innych pojazdów. RID stanowi w pkt : w miejsce nalepki manewrowej (w przykładzie wzór 15) mogą być naniesione nieusuwalne oznaczenia manewrowe (napis na wagonie), które dokładnie odpowiadają przepisowym nalepkom

242 5.6 Malowanie ostrzegawcze przy zamontowanych elementach CRASH gelb żółty czarny Miejsce naniesienia: Forma: Znaczenie: Na czołownicach pomiędzy zderzakami Malowanie ostrzegawcze: czarne ukośne pasy na żółtym tle. Wagon jest wyposażony w pochłaniające energię elementy CRASH. Istnieje niebezpieczeństwo, że nie jest zachowana wolna przestrzeń dla spinacza (przestrzeń berneńska). Przestrzegać instrukcji manewrowych. 5.7 Malowanie ostrzegawcze na wagonach z amortyzatorami uderzeń Żółto czarnymi pasami oznaczona powierzchnia, na której przebywanie jest niebezpieczne Miejsce naniesienia: Na stwarzających niebezpieczeństwo powierzchniach wagonów z zamontowanymi pod podłogą amortyzatorami uderzeń - ostrzegawcze malowanie czarne ukośne pasy na żółtym tle. Znaczenie: W przypadkach zderzeń płyta podłogowa przesuwa się względem ramy. W następstwie zmniejszają się rzeczywiste odstępy i/lub przestrzenie. Dlatego w czasie manewrów zalecana jest szczególna ostrożność

243 5.8 Malowanie ostrzegawcze na wagonach z wystającymi hakami promowymi Miejsce naniesienia: Oznakowanie wystających o więcej niż 150 mm haków promowych, nosków odrzutowych oraz ich wsporników i konsoli,. haki promowe i noski odrzutowe kolorem żółtym; Oznakowanie wsporników i konsoli wystających do 250 mm - kolorem żółtym, wystających ponad 250 mm - czarnymi ukośnymi pasami na żółtym tle. Znaczenie: Ostrzegawcze malowanie wskazuje na zagrożenie wypadkowe. 5.9 Znak sprzęgniętych na stałe wagonów kolor kontrastujący z kolorem wagonu Miejsce naniesienia: Znaczenie: Na każdej czołownicy w pobliżu prawego zderzaka. Sprzęg ten nie może być rozłączony w czasie eksploatacji. Znak jest stosowany na wagonach złożonych z wielu stale sprzęgniętych elementów

244 5.10 Znak na wagonach na wózkach, które mogą przejeżdżać tylko łuki o promieniu większym niż 35 m Miejsce naniesienia: Znaczenie: Uwaga: Na każdej ostojnicy po lewej stronie lub na zasłaniających ostojnice częściach lub specjalnych tablicach do napisów na wysokości ostojnic. Na rysunku zapisany jest najmniejszy przejezdny promień łuku. Powyższe dane dotyczą taboru z oprzyrządowaniem specjalnym, np. dla wagonów z zagłębioną podłogą, których ruchomy przesuwny pomost ładunkowy zaryglowany jest w osi wagonu i/lub z maksymalnym rozstawem czopów skrętu wózków Znaki na wagonach z przewodem ogrzewania elektrycznego Dla 3000 V dla 3000 V i 50 Hz dla 1500 V dla 1500 v I 50 Hz dla 1000 V Miejsce naniesienia: Forma: Znaczenie: Na płaszczyźnie czołowej i bocznej w dolnej części słupków narożnych. Na wagonach bez słupków narożnych zaleca się naniesienie przepisowego oznaczenia na odpowiednich blachach. Żółty prostokąt o wysokości około 200 mm i szerokości słupka narożnego, z obciętym pod kątem około 45 w kierunku środka wagonu górnym rogiem. Poziome, poprzeczne czarne paski muszą mieć szerokość około 15 mm i być oddalone od siebie na tę samą odległość. Wagon posiada przewód ogrzewania elektrycznego. Jeden czarny pasek odpowiada napięciu 1000 V, dwa paski napięciu 1500 V, a trzy paski napięciu 3000 V. Liczba 50 oznacza dopuszczenie do kursowania na kolejach z zasilaniem sieci jezdnej napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz (wysokość cyfr około 35 mm)

245 5.12 Znak sprzęgu samoczynnego (Rysunek dla standardu OSŻD) żółty odblaskowy czarny Miejsce naniesienia: Na obu końcach ścian bocznych wagonu lub ostojnicach oraz na każdej ścianie czołowej. Znaczenie: Uwaga: *OSŻD Wagon jest wyposażony w sprzęg samoczynny. W wagonach ze sprzęgiem samoczynnym obowiązkowa wolna dla spinacza (manewrowego) przestrzeń może być częściowo ograniczona. Organizacja Współpracy Kolei z siedzibą w Warszawie: Odpowiednik UIC na wschodzie

246 5.13 Znak detektora wykolejenia na- Miejsce niesienia: Na obu końcach ścianach bocznych wagonu towarowego, jeżeli detektor wykolejenia jest widoczny. Znak jest naniesiony linią /przerywaną, jeżeli detektor nie jest widoczny. Znaczenie: Detektory wykolejenia wagonów towarowych są urządzeniami, które diagnozują nieprawdopodobnie duże przyspieszenia pionowe na pojeździe i zakładają zaistnienie wykolejenia. W następstwie inicjowane jest hamowanie nagłe lub uruchamiany alarm. Samemu wykolejeniu detektor nie zapobiega

UIC / ERFA / UIP. (Wersja z 01.07.2006, tłumaczenie z tekstu niemieckiego) Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)

UIC / ERFA / UIP. (Wersja z 01.07.2006, tłumaczenie z tekstu niemieckiego) Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV) UIC / ERFA / UIP (Wersja z 01.07.2006, tłumaczenie z tekstu niemieckiego) Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV) wydanie z 01 lipca 2006 Spis treści Preambuła Rozdział I : Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA

PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA Załącznik do Uchwały Nr 2474/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA Załącznik nr 14b Nr. zawarta w Opolu w dniu.. roku pomiędzy Stronami, to jest: Województwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych.

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 Warszawa, tel./fax. +48 22 868-10-51, 868-10-52 www.datecs-polska.pl e-mail:datecs@datecs-polska.pl Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. Zasady wykonywania serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM. Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 20 do Umowy UM. 2 z 8 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy UMOWA NR z dnia Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2013 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA.. . zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

WZÓR UMOWA.. . zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, WZÓR UMOWA.. zawarta w dniu r. w Lubuczewie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk, NIP 8392752028 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu Adriagate d.o.o.

Warunki najmu Adriagate d.o.o. Warunki najmu Adriagate d.o.o. Data wejścia w życie: 5.7.2011 1. Umowa 1.1 Poniższe warunki umowy określają stosunki umowne między wynajmującym nieruchomość turystyczną - dom lub mieszkanie - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy:

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: a Strony zawarły umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa 1 mikrokanalizacji z 7 mikrorurkami kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Dzierżawy. zawarta w Strzyżowie, w dniu.. pomiędzy:

Umowa Dzierżawy. zawarta w Strzyżowie, w dniu.. pomiędzy: Umowa Dzierżawy zawarta w Strzyżowie, w dniu.. pomiędzy: Gminą Strzyżów z siedzibą: 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5,NIP 8191562982, reprezentowaną przez: Pana Ryszarda Kwiatka dyrektora Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Z A R ZĄ D ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa tel. /faks /0-22/ 47 33 077 tel. /faks /0-22/ 47 33 422 tel. /0-22/ 47 32 684 Warszawa, dnia 02 lipca 2008 r. Nr pisma: PBL2-0241/240/2008

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10 Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 10 do umowy UM-BPT-.. 2 z 7 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody Kancelaria Prawna Iuridica Proces reklamacji i protokół szkody Tematyka prelekcji Odpowiedzial ność przewoźnika Procedura reklamacji i protokół szkody Korzyści Jak postępować w przypadku uszkodzenia ładunku

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo