PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA"

Transkrypt

1 PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ

2 Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma andy ma przyjemnoêç przedstawiç nowà zmywark do naczyƒ, która jest rezultatem lat poszukiwaƒ i doêwiadczeƒ nabytych w bezpoêrednim kontakcie z konsumentem. WybraeÊ jakoêç, trwa oêç i wysokà sprawnoêç - cechy charakteryzujàce zmywark andy. Firma andy oferuje tak e szeroki asortyment innych urzàdzeƒ GD, takich jak: pralk automatycznà, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a tak e lodówki i zamra arki. PoproÊ Twojego sprzedawc o kompletny katalog produktów firmy andy. Przeczytaj uwa nie niniejszà instrukcj, gdy zawiera ona wskazówki dotyczàce bezpiecznej instalacji, u ytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajàcych zoptymalizowaç sposób u ytkowania zmywarki. Zachowaj niniejszà instrukcj w celu pó niejszej konsultacji. GWRNJ Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym uprawniajàcym do bezp atnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym i na warunkach okreêlonych w karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna musi byç wype niona i nale y jà przechowywaç wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy. SPIS TREÂI Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Regulacja zmi kczania wody Nape nianie solà Regulacja koszyka górnego Wype nianie zmywarki naczyniami Informacje dla badaƒ w laboratorium Umieszczanie detergentu Typy detergentów Umieszczanie Êrodka nab yszczajàcego zyszczenie filtrów Rady praktyczne zyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki Opis panelu sterujàcego Dane techniczne Wybór programów i funkcje szczególne Waterblock Lista programów Usuwanie drobnych usterek Rys. str. 4 str. 5 str. 8 str. 9 str. 0 str. str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 0 str. 0 str. str. 3 str. 4 str Nale y dok adnie zapoznaç si z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego urzàdzenia, jak równie dostarczajà po ytecznych wskazówek do jak najlepszego korzystania ze zmywarki. Nale y zachowaç niniejszà ksià eczk, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby. 3

3 UWGI DOTYZ E EZPIEZNEGO STOSOWNI Korzystanie z dowolnego urzàdzenia elektrycznego wymaga stosowania si do podstawowych regu bezpieczeƒstwa. Instalowanie W przypadku niedopasowania wtyczki urzàdzenia do gniazdka nale y poprosiç osob wykwalifikowanà o wymian wtyczki na innà, w aêciwà. Osoba ta przede wszystkim powinna upewniç si, e przekrój przewodów we wtyczce odpowiada mocy pobieranej przez urzàdzenie. Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata kabla zasilajàcego w energi elektrycznà. Zabrania si stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed u aczy. W razie koniecznoêci wymiany kabla zasilania zmywarki nale y zwróciç si do upowa nionego Serwisu Technicznego o dokonanie takiej wymiany. ezpieczeƒstwo Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d oƒmi ani stopami. Nie wolno obs ugiwaç urzàdzenia stojàc boso. Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy od àczaniu urzàdzenia od zasilania elektrycznego. Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia anie czynników atmosferycznych deszczu, s oƒca, itd...) Nie pozwalaç dzieciom ani osobom niekompetentnym na korzystanie z urzàdzenia bez nadzoru. Nie wolno piç wody pozosta ej w zmywarce lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu pracy urzàdzenia. Dla w asnego bezpieczeƒstwa (mo na si potknàç) nie nale y zostawiaç drzwiczek otwartych w pozycji horyzontalnej. Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç si o nià gdy mo e to spowodowaç wywrócenie jej. 4 UWG! No e i inne przedmioty o ostrych koƒcówkach nale y umieszczaç koƒcówkami skierowanymi ku do owi lub umieszczaç poziomo w innym miejscu zmywarki, aby uniknàç zranienia. odzienne u ywanie Niniejsze urzàdzenie mo e byç wykorzystywane jedynie do u ytku domowego. Zmywarka jest zaprojektowana do zmywania naczyƒ i garnków u ywanych w gospodarstwie domowym. Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà, farbà, opi kami stali lub elaza, chemicznymi produktami wywo ujàcymi korozj, o odczynie kwaênym lub zasadowym, nie wolno zmywaç w zmywarce. JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest instalacja zmi kczania wody nie zachodzi potrzeba dodawania soli do zmi kczacza zainstalowanego w zmywarce. Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w koszyku ràczkà zwrócona ku do owi. W przypadku awarii lub nieprawid owego dzia ania urzàdzenia nale y je wy àczyç, zamknàç kurek dop ywu wody i nie korzystaç z urzàdzenia. W sprawie ewentualnych napraw nale y zwracaç si wy àcznie do utoryzowanego Serwisu (adresy serwisów napraw umieszczone sà na karcie gwarancyjnej). Niestosowanie si do powy szych zasad mo e naraziç na niebezpieczeƒstwo U ytkownika. Usuwanie zmywarki Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z materia ów nadajàcych si do ponownego u ytku. Przy usuwaniu starej zmywarki nale y wyjàç zamek drzwiczek,aby dzieci nie mog y si w niej zatrzasnàç. Po wy àczeniu zmywarki z gniazdka nale y odciàç przewód zasilajacy. INSTLJ (Uwagi techniczne) W NE W przypadku instalowania zmywarki na pod odze przykrytej chodnikami lub wyk adzinà dywanowà nale y sprawdziç czy nie sà zatkane otwory wentylacyjne znajdujàce si u podstawy urzàdzenia. Ponadto powinien byç zapewniony atwy dost p do wtyczki urzàdzenia równie po jego zainstalowaniu. Zasilanie elektryczne Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez POLSKÑ NORM. Pe ne uziemienie urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem uziemiajàcym. Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu nale y upewniç si :. zgodnoêç napi ç znamionowych urzàdzenia; 5. zgodnoêç przekrojów przewodów zasilajàcych; 3. zgodnoêç doboru zabezpieczeƒ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. UWG! ezpieczeƒstwo urzàdzenia zale y od prawid owego uziemienia. JeÊli uziemienie nie dzia a prawid owo mo e nastàpiç przebicie pràdu na obudow (Z powodu obecnoêci filtra przeciwko zak óceniom radiowym). Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody wyrzàdzone ludziom i przedmiotom wynik e z nieprawid owego do àczenia do instalacji uziemiajàcej. Urzàdzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/EE, 73/3/EE, z uwzgl dnieniem pó niejszych poprawek.

4 Instalacja wodna W NE Urzàdzenie musi byç pod àczone do sieci wodociàgowej za pomocà nowego zestawu w y gumowych. Nie nale y u ywaç starego zestawu. Elastyczne przewody odp ywowe i zasilajàce mogà byç skierowane w lewo lub w prawo. W NE Zmywark mo na do àczyç do instalacji wody zimnej lub ciep ej pod warunkiem, e temperatura wody nie przekracza 60. JeÊli urzàdzenie pod àczone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji nie b dàcej w u yciu od d u szego czasu, zanim za o ymy przewód zasilania w wod nale y umo liwiç swobodny sp yw wody przez kilka minut. Unikniemy wtedy osadzania si piasku lub rdzy, mogàcych zatkaç filtr wejêciowy wody. Do àczenie do odp ywu Nale y do àczyç przewód odp ywowy do kanalizacji, uwa ajàc aby go nie zgiàç, poniewa mog oby to zak óciç odp yw (Rys. 4). Przewód odp ywowy zamocowany na sta e powinien mieç co najmniej 4 cm Êrednicy wewn trznej i koƒczyç si na wysokoêci co najmniej 40 cm. by uniknàç nieprzyjemnych zapachów zaleca si zainstalowanie syfonu (Rys. 4X). JeÊli to konieczne mo na wyd u yç wà odprowadzajàcy wod do,5 m. le nale y trzymaç go na wysokosci maksymlnej 85 cm od pod ogi. W tym celu nale y skontaktowaç si z serwisem. Zagi tà koƒcówk przewodu odp ywowego mo na zawiesiç na kraw dzi zlewu (koƒcówka nie powinna byç zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y). W przypadku instalowania zmywarki pod blatem kuchennym kolanko przewodu powinno zostaç zamocow ane bezpoêrednio pod p ytà w miejscu po o onym mo liwie jak najwy ej (Rys. 4Z). Podczas instalacji urzàdzenia nale y upewniç si, e przewody - zasilajàcy i odp ywowy - nie sà za amane. iênienie wody musi byç w przedziale mi dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy ni szym ciênieniu nale y skontaktowaç si z Serwisem Technicznym. Przed przewodem dop ywowym do zmywarki nale y zainstalowaç zawór odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç urzàdzenie od instalacji wodnej w okresach niekorzystania ze zmywarki (Rys. ). Zmywarka wyposa ona jest w króciec gwintowany 3/4 s u àcy do do àczania do zasilania wodnego (Rys. ). Przewód zasilania w wod nale y nakr ciç na kurek doprowadzajàcy wod za pomocà z àczki 3/4 przy czym nale y sprawdziç, czy po àczenie jest szczelne. JeÊli to konieczne mo na wyd u yç wà zasilajàcy w wod do,5 m. W tym celu nale y skontaktowaç si z serwisem. Nale y poprosiç Dzia Serwisowy o za o enie filtru D, art , na wejêciu wody jeêli zawiera ona domieszki wapienne lub piaskowe (Rys. 3). W tym przypadku filtr D nale y za o yç pomi dzy króçcem doprowadzajàcym wod o gwincie 3/4 a przewodem zasilania w wod, nie zapominajàc o za o eniu uszczelek. 3 Otwieranie drzwiczek W o yç r k w zag bienie i obróciç. JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne spowoduje automatyczne przerwanie wykonywania zaprogramowanych funkcji. W NE Nie nale y otwieraç drzwiczek zmywarki w trakcie jej pracy gdy zak óca to normalne jej funkcjonowanie. Zamykanie drzwiczek W o yç do Êrodka koszyki wype nione naczyniami do zmywania. Sprawdziç czy talerze lub garnki nie przeszkadzajà w swobodnym obrocie ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i zablokowaç je mocno. 6 7

5 REGULJ ZMI KZNI WODY Woda, w zale noêci od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si na naczyniach i pozostawiajàce bia e plamy. Im wi cej tych soli tym woda jest twardsza. Zmywarka do naczyƒ wyposa ona jest w zmi kczacz, który wykorzystujàc sól regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej wapnia (mi kkiej) do zmywania naczyƒ. W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie w wod, znajdujàcej si na terenie zamieszkania mo na dowiedzieç si, jaki jest poziom twardoêci wody. Poziom regulacji zmi kczacza wody Zmi kczacz mo e skutecznie oddzia ywaç na wod, której twardoêç osiàga wartoêç do ponad 90 fh (w skali francuskiej), 50 dh (w skali niemieckiej), za poêrednictwem 6 poziomów regulacji. W poni szej tabeli nale y odszukaç poziom odpowiadajàcy twardoêci wody i wskazówki dotyczàce niezb dnych operacji regulacyjnych. Poziom 0 TwardoÊç wody ºfH (stopnie francuskie) ºdH (stopnie niemieckie) Wykorzystanie soli regeneracyjnej NIE TK Regulacja zmi kczacza Pozycja Pozycja W zale noêci od poziomu przyporzàdkowania miejscowej wody nale y w nast pujàcy sposób wyregulowaç zmi kczacz: W NE Procedur ustawiania nale y zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest wy àczona.. OTWORZYå drzwiczki gdy zmywarka jest wy àczona.. Ustawiç pokr t o programów na programie "UNIWERSLNY". 3. Wcisnàç przycisk "URUHOMIENIE/ ZTRZYMNIE". 4. W IÑGU 5 sekund, 4 razy, obracaç pokr t o programatora (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) na pozycj RESET i nast pnie powracaç do programu UNIWERSLNY. 5. Kontrolka ZMYWNIE zaêwieci si 3 razy i 3 razy rozlegnie si sygna akustyczny wskazujàc 3 poziom odwapniania ustawiony fabrycznie. 6. Obróciç pokr t o programów na jednà z pozycji - 5 zgodnie z àdanym p oziomen odwapniania. 7. Kontrolka ZMYWNIE b dzie mrugaç kilkatrotnie odpowiednio do wybranego poziomu odwapniania (np. 5 razy gdy wybierzemy poziom 5) 8. Wy àczyç zmywark wciskajàc przycisk URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE aby potwierdziç nowe ustawienie. UWG! JeÊli z jakiegoê powodu nie uda si zakoƒczyç procedury ustawiania, nale y wy àczyç zmywark wciskajàc przycisk URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE i rozpoczàç ustawianie od nowa. NPE NINIE SOLÑ Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól s u àcà do regeneracji zmi kczacza. Nale y u ywaç wy àcznie soli przeznaczonej do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne iloêci substancji nierozpuszczalnych, wraz z up ywem czasu mog yby uczyniç nieefektywnym dzia anie uk adu zmi kczania. by nape niç pojemnik solà nale y odkr ciç korek pojemnika znajdujàcy si na dnie pojemnika. Podczas operacji nape niania mo e wydostaç si na zewnàtrz niewielka iloêç wody, mimo to nale y kontynuowaç nasypywanie soli mieszajàc y eczkà a do ca kowitego wype nienia pojemnika. Po zakoƒczeniu tej operacji oczyêciç siatk zbierajàc resztki soli i zakr ciç korek. Po nape nieniu solà zaleca sie wykonanie pe nego cyklu zmywania lub cyklu ZIMNE P UKNIE. Pojemnik na sól ma pojemnoêç od,5 do,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale y okresowo wype niaç pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmi kczacza zmywarki. W NE Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki nale y nape niç zbiornik solà, a nast pnie koniecznie dolaç do pe na wody do zbiornika na sól. Wskaênik nape nienia soli Niniejszy model wyposa ony jest w umieszczony na pulpicie sterowniczym wskaênik elektroniczny, który zapala si w chwili, gdy pojawia si koniecznoêç nape nienia zbiornika soli. W NE Naczynia pokryte bia ymi plamami stanowià istotnà informacj o braku soli TK Pozycja * TK Pozycja 3 Poziom 0/ TK TK Pozycja 4 Pozycja 5 Poziom * Zmi kczacz fabrycznie ustawiany jest na poziomie 3, gdy poziom ten zadowala wi kszoêç klientów. 8 Poziom 5 Poziom 3 (Program UNIWERSLNY ) Poziom 4 9

6 REGULJ KOSZYK GÓRNEGO Gdy najcz Êciej u ywamy talerzy o Êrednicy od 7 do 3 cm nale y wk adaç je do koszyka dolnego po ustawieniu koszyka górnego w jednej z dwóch pozycji tej wy szej, post pujàc w sposób nast pujàcy:. Wyciàgnij górny kosz;. Nast pnie uchwyç kosz z obu stron i lekko unieê go ku górze (Rys. ). Operacja ta pozwala za adowaç do koszyka górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej 0 cm lecz nie pozwala w górnym po o eniu wykorzystywaç ruchomych podpórek. WYREGULUJ KOSZ W DOLNEJ POZYJI:. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieê go ku górze (Rys. a);. Nast pnie zwolnij powoli uchwyt pozostawiajàc kosz we w aêciwej pozycji (Rys. b). UWG: NIGDY NIE NLE Y PODNOSIå LU OPUSZZå KOSZ HWYTJÑ GO WY ÑZNIE Z JEDNEJ STRONY (Rys. 3). UWG: Zaleca si wyregulowaç kosz przed za adowaniem naczyƒ. 3 a b b a WYPE NINIE ZMYWRKI NZYNIMI Wykorzystanie koszyka górnego Koszyk górny jest wyposa ony w ruchome podpórki zawieszone na kraw dzi bocznej, które mogà zajmowaç dwie pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej podpórki s u à do umieszczenia na nich fili anek herbaty, kawy, d ugich no y i chochli. Na koƒcach podpórek mo na zawiesiç szklanki w pozycji pionowej: Pod spodem mo na umieêciç szklanki, fili anki, talerzyki i talerzyki deserowe. Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj umo liwiajà one umieszczenie na nich p ytkich i g bokich talerzy. Nale y zachowaç uwag podczas wk adania g bokich i p ytkich talerzy w pozycji pionowej - trzeba u o yç je tak, aby wg bieniami by y zwrócone w kierunku obrotu maszyny, przy czym zawsze nale y zostawiç wolne miejsce pomi dzy talerzami aby mog a mi dzy nimi krà yç swobodnie woda. by do maksimum wykorzystaç pojemnoêç koszyka radzimy pogrupowaç talerze wed ug ich kszta tu. Talerze mo na u o yç w jednym rz dzie (Rys. ) lub w dwóch rz dach (Rys. ). Radzimy umieszczaç talerze o du ych rozmiarach i Êrednicy równej oko o 70 mm nieznacznie pochylone do przodu tak, aby atwiej mo na by o wstawiç koszyk do wn trza zmywarki. Standardowy za adunek dzienny jest pokazany na Rys. i. Koszyk górny (Rys. ) = talerze g bokie = talerze p ytkie = talerzyki deserowe Koszyk górny (Rys. ) = talerze g bokie = talerze p ytkie = talerzyki deserowe D = podstawki H D D = podstawki E = fili anki F = szklanki E F D F G F E E = fili anki F = kieliszki G = szklanki H = koszyka na nakrycia 0 W koszyku górnym mo na umieêciç ró ne naczynia, takie jak salaterki i wazy z tworzywa, które najlepiej jest zablokowaç aby strumieƒ wody nie przewróci ich. Koszyk górny zosta pomyêlany tak, aby zapewniona by a maksymalna elastycznoêç wykorzystania. Mo e on byç wype niony samymi talerzami umieszczonymi w dwóch rz dach, w iloêci 4 sztuk maksimum, szklankami w pi ciu rz dach, w iloêci 30 sztuk maksimum lub ró nymi naczyniami. Wykorzystanie koszyka dolnego W dolnym koszyku umieszcza si garnki, patelnie, wazy na zup, salaterki, pokrywki, pó miski, talerze p ytkie i g bokie oraz chochle. Nakrycia powinno si wk adaç ràczkà skierowanà ku do owi w przeznaczonym do tego celu pojemniku plastykowym, który nale y umieêciç z kolei w koszyku dolnym (Rys. 6) upewniajàc si, e nie przeszkadza on w swobodnym obrocie ramienia spryskujàcego.

7 Dolny kosz jest wyposa ony w specjalny grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (Rys. 3 i 4) u atwiajàcy uzyskanie stabilnego i optymalnego za adunku naczyƒ, tak e wtedy, gdy rozmiary lub kszta t naczyƒ odbiegajà od standardowych. - POZYJ : dla za adunku naczyƒ standardowych lub dla za adunku tylko garnków, du ych misek, salaterek itp... - POZYJ : dla za adunku talerzy o nietypowych kszta tach ale standardowych wymiarach (bardzo gl bokie, kwadratowe itp...). - POZYJ : dla za adunku talerzy p askich wi kszych ni normalnie lub o kszta tach nieregularnych (kwadratowych, wielokàtnych, owalnych, tale y do pizzy itp...) Standardowy za adunek dzienny jest pokazany na Rys. 6. Koszyk dolny (Rys. 6) = garnek Êredni = garnek du y = patelnia D = wazy na zup, pó miski 6 G E E = nakrycia F = rondle, tortownice G = kieliszki Êrednie H = kieliszki ma e F D H Racjonalne i poprawne u o enie naczyƒ jest podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych wyników zmywania. INFORMJE DL D W LORTORIUM Program porównawczy ogólny (Norma EN 504) (patrz tabela programów zmywania). Pozycja kosza górnego : dolna. adunek znormalizowany 3. Pozycja regulatora wyb yszczacza: 6 H M P L F D E O I N G O H 4. IloÊç detergentu: - 9,5 g do zmywania wst pnego; - 8 g do zmywania Przyk adowe u o enie 5 nakryç (Zgodnie z normà EN 504) W aêciwy za adunek pokazany jest na Rys. dla koszyka górnego, na Rys. dla koszyka dolnego i na Rys. 3 dla koszyka na nakrycia. Koszyk górny (Rys. ) = szklanek = +3 podstawek = fili anki D = ma a waza E = Êrednia waza F = du a waza G = talerzyki deserowe H = + y ki pó miskowe I = y ki kuchenne L = sztuçce (nakrycia) = 5 y eczek deserowych = 5 widelcy 3 = y eczek do kawy Koszyk dolny (Rys. ) M = 5 talerzy g bokich N = 5 talerzy p ytkich O = 7+7 talerzyków deserowych P Q = pó misek = nakrycia UWG! Przed za adunkiem dolnego kosza prosze wyjàç ruchomy grzebieƒ. Ma e talerzyki na przyk ad deserowe, powinny byç umieszczane w dolnym koszu w specjalnej podpórce skierowanej na zewnàtrz ( ), jak to pokazano na rysunku 5. Dla talerzy o normalnej lub du ej wielkoêci podpórki powinny byç ustawione w pozycji do wewnàtrz ( ). UWG! Je eli ma e talerzyki zostanà w o one bez stosownego ustawienia podórek dola rampa zablokuje si z talerzykami. W NE Dolny kosz wyposa ony jest w ogranicznik który zapewnia bezpieczne wysuwanie kosza nawet z pe nym za adunkiem. W celu za adowania soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia zmywarki konieczne jest ca kowite wyj cie kosza. Koszyk na nakrycia Górna cz Êç koszyka na sztuçce (nakrycia) jest zdejmowalna dzi ki czemu jest mo liwoêç ró nych za adunków. Koszyk na sztuçce (Rys. 3) W o yç sztuçce (nakrycia) jak to pokazano na rysunku. = y ki = no e Q 3 = y eczki 4 = widelce do pó misków

8 UMIESZZNIE DETERGENTU Detergent W NE Niezb dne jest stosowanie Êrodka myjàcego w proszku, p ynnego lub w pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyƒ. LGONIT" zapewnia doskona e rezultaty zmywania i jest atwo dost pny. Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na przyk ad przeznaczone do zmywania r cznego) nie zawierajà odpowiednich sk adników do mycia maszynowego i nie pozwalajà na poprawne funkcjonowanie zmywarki. Po w o eniu detergentu do pojemnika zamknàç pokryw najpierw przesuwajàc jà a potem przyciskajàc lekko a do us yszenia dêwi ku zamkni cia. TYPY DETERGENTÓW Detergenty w pastylkach Detergenty w pastylkach, pochodzàce od ró nych producentów rozpuszczajà si z ró nà pr dkoêcià, zatem u yte w programach szybkiego zmywania mogà nie byç skuteczne, gdy mogà si nie ca kowicie rozpuêciç. Je eli u ywa si detergentów w pastylkach, zalecane jest u ywanie d ugich programów zmywania, aby taki detergent móg zadzia aç prawid owo. W NE W celu uzyskania dobrych efektów zmywania nale y umieszczaç pastylki detergentowe w pojemniku na detergent do zmywania a NIE bezpoêrednio w komorze zmywania. nie jest potrzebne stosowanie soli i/lub wyb yszczacza nale y skrupulatnie przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: przeczytaç uwa nie i stosowaç si dok adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych na opakowaniu detergentu, którego mamy u yç; skutecznoêç detergentów, które nie wymagajà u ycia soli, zale y od stopnia twardoêci wody u u ytkownika. Nale y sprawdziç czy stopieƒ twardoêci wody mieêci si w przedziale wskazanym w instrukcji stosowania detergentu. Je eli u ycie tego typu dtergentu nie da zadawalajàcych rezultatów zmywania nale y zwróciç si do producenta detergentu. Nieprawid owe stosowanie tych detergentów mo e prowadziç do: adowanie detergentu Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje si po wewn trznej stronie drzwiczek (Rys. ). JeÊli pokrywka pojemnika jest zamkni ta, wystarczy nacisnàç przycisk (): po zakoƒczeniu ka dego programu zmywania pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do nast pnego wykorzystania. UWG! W dolnym pojemniku nie nale y umieszczaç naczyƒ w pozycji, która mo e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki pojemnika na detergent i swobodnemu wydostawaniu sie detergentu. Dawki Êrodka myjàcego sà ró ne w zale noêci od stopnia zabrudzenia i rodzaju naczyƒ. Zaleca si umieêciç w pojemniku () od 0 do 30 g Êrodka myjàcego. Poniewa nie wszystkie Êrodki myjàce sà jednakowe, nale y równie zapoznaç si z instrukcjà podanà na opakowaniu. Przypominamy, e niewystarczajàce iloêci Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz ponadto jest zb dnym marnotrawstwem. W NE Odpowiednie dawkowanie Êrodka do zmywania stanowi wk ad w ochron Ârodowiska. Detergenty- koncentraty Detergenty- koncentraty o zredukowanej alkalicznoêci i z naturalnymi enzymami stosowane do programu zmywania w temp. 50 pozwalajà zredukowaç szkodliwoêç tych Êrodków dla Êrodowiska naturalnego, a tak e chronià naczynia i samà zmywark. Programy zmywania w temp. 50 zosta y wymyêlone po to, aby wykorzystaç w aêciwoêci enzymów do rozpuszczania brudu i aby uzyskaç przy temperaturze 50 takie same rezulaty zmywania, jak przy temperaturze 65. Detergenty àczone Detergenty, które zawierajà Êrodek nab yszczajàcy nale y wk adaç do pojemnika na detergenty do zmywania. Pojemnik na nab yszczacz musi byc opró niony ( je li tak nie jest nale y przed zastosowaniem detergentu àczonego wyregulowaç do minimum dozownik nab yszczacza). Detergenty àczone ( 3 w / 4 w / 5 w ) JeÊli decydujecie si Paƒstwo na stosowanie detergentów w tabletkach, przy których tworzenia si osadu wapnia na naczyniach i we wn trzu zmywarki; zmniejszenia skutecznoêci zmywania i suszenia. W NE W wypadku reklamacji zwiàzanych z niew aêciwym stosowaniem tych produktów nie b dzie mia a zastosowania bezp atna gwarancja. Przypominamy, e przy stosowaniu detergentów 3 w / 4 w / 5 w niepotrzebny jest sygnalizator braku soli i nab yszczacza (dost pny w niektórych modelach). Je eli wystàpi yby problemy ze zmywaniem i suszeniem naczyƒ nale y zaczàç ponownie u ywaç tradycyjnych Êrodków (sól, nab yszczacz, detergent w proszku). W takim wypadku nale y: nape nic ponownie pojemniki na sól i nab yszczacz; wykonaç normalny cykl zmywania z pustà zmywarkà. Nale y pami taç e po powrocie do stosowania tradycyjnej soli do zmywarki, dopiero po kilku cyklach zmywania system odwapniania powróci do dzialania w sposób optymalny. 4 5

9 UMIESZZNIE ÂRODK N YSZZJÑEGO ZYSZZENIE FILTRÓW Na uk ad filtrujàcy (Rys. 4 ) sk adajà si : Nab yszczacz Ârodek nab yszczajacy, który dodawany jest automatycznie podczas ostaniego p ukania przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega tworzeniu sie plam i matowych osadów. adowanie Êrodka nab yszczajàcego Po lewej stronie pojemnika na detergent znajduje si zbiornik na Êrodek nab yszczajacy (Rys. 3 ). by go otworzyç nale y nacisnàç go, i jednoczeênie obróciç ku górze uchwyt otwierania. Nale y u ywaç tylko Êrodków przeznaczonych do zmywarek automatycznych. Mo na kontrolowaç poziom wyb yszczacza przez okienko () na pojemniku. Ma y pojemnik centralny zatrzymujàcy wi ksze czàstki; P ytka filtrujàca wod do zmywania w sposób ciàg y; Mikrofiltr umieszczony pod p ytkà, przechwytujàcy nawet najdrobniejsze czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób doskona e wyp ukanie. by uzyskiwaç niezmiennie nienaganne wyniki zmywania przed ka dym zmywaniem nale y koniecznie kontrolowaç i czyêciç filtry. by wyjàç zespó filtrujàcy wystarczy jedynie uchwyciç za ràczk i obróciç jà w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (Rys. ). Pojemnik centralny mo na wyjàç, co u atwi operacje czyszczenia (Rys. ). PE NY PUSTY Nale y wyjàç p ytk filtru (Rys. 3) i umyç wszystko w strumieniu bie àcej wody, pos ugujàc si ewentualnie szczoteczkà. Odblask ciemny Odblask jasny Regulacja dozowania Êrodka do p ukania w zakresie od do 6 Regulator nab yszczacza (D) zajduje si pod pokrywà i mo na obracaç go za pomocà monety. Zalecana pozycja to 4. ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si przez obecnoêç kamienia kot owego lub przez s abszy stopieƒ wysuszenia. Z tego powodu wa na jest regulacja zu ycia produktu p ukania majàca na celu uzyskanie optymalnych parametrów. W przypadku, gdy po zakoƒczeniu zmywania na naczyniach widoczne sà smugi, nale y zmniejszyç nastaw regulacji o jednà pozycj. W przypadku gdy na naczyniach widoczne sà bia e plamy lub aureole, nale y o jednà pozycj zwi kszyç nastaw regulacji. 6 D Dla modelu wyposa onego w samooczyszczajàcy si mikrofiltr konserwacja ogranicza si do sprawdzenia zespo u filtrujàcego, które mo na wykonywaç co 5 dni. Zaleca si mimo wszystko po ka dym zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik centralny i p ytka nie sà zatkane. UWG! Po oczyszczeniu filtrów nale y sprawdziç, czy sà one poprawnie po àczone ze sobà i czy p ytka jest idealnie umieszczona na dnie zmywarki. Nale y dok adnie wkr ciç filtr w p ytk, obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara poniewa niedok adne po àczenie zespo u filtrujàcego mo e ujemnie wp ynàç na prac zmywarki. W NE Nie wolno u ywaç zmywarki bez filtrów. 7 3

10 RDY PRKTYZNE Jak post powaç, by uzyskaç mo liwie najlepsze rezultaty zmywania Przed u o eniem naczyƒ w maszynie nale y wyjàç resztki jedzenia (koêci, oêci, resztki mi sa i warzyw, skórki z owoców, wyka aczki, niedopa ki papierosów, itd...). by nie dopuêciç do zatkania filtrów, przewodu odp ywowego i dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje zmniejszenie sprawnoêci zmywania. Nie jest konieczne p ukanie naczyƒ przed umieszczeniem ich w zmywarce. JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych potraw, radzimy je zamoczyç przed zmywaniem. Uk adaç naczynia otworami ku do owi. W miar mo liwoêci nie dopuszczaç do wzajemnego dotykania si ró nych sztuk naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania. Po u o eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami spryskujàce obraca si bez przeszkód. Garnki i inne urzàdzenia kuchenne na których pozostajà przypalone lub przylegaj àce mocno resztki jedzenia nale y zamoczyç w wodzie z dodatkiem Êrodka myjàcego do zmywarek. by najlepiej umyç zastaw srebrnà nale y: a) op ukaç jà natychmiast po posi ku, szczególnie jeêli u ywano jej z majonezem, jajkami, rybà, itd...; b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków myjàcych; c) nie pozostawiaç jej w stycznoêci z innymi metalami. 8 Jak oszcz dzaç JeÊli wykonujemy zmywanie pe nego za adunku nale y umieêciç naczynia zaraz po skoƒczonym posi ku wk adajàc je etapami i ewentualnie w àczajàc program ZIMNE P UKNIE aby zmi kczyç zabrudzenia i usunàç wi ksze resztki miedzy jednym a drugim za adunkiem w oczekiwaniu na pe ny cykl zmywania. W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyƒ lub ma ego stopnia wype nienia koszyków nale y wybraç program OSZZ DNY, post pujàc zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liêcie programów. zego nie wolno zmywaç Nale y pami taç, e nie wszystkie naczynia przystosowane sà do zmywania w zmywarce, odradzamy wstawianie cz Êci wykonanych z materia ów termoplastycznych, pokrywek z ràczkà drewnianà lub z tworzywa, garnków z d rewnianymi ràczkami, naczyƒ aluminiowych, z kryszta u lub ze szk a o owiowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane. Niektóre motywy dekoracyjne majà tendencj do blakni cia, dlatego zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà sztuk w zmywarce i dopiero po upewnieniu si, e nie nast puje odbarwienie zmywaç ca y komplet. Ponadto zalecamy aby nie zmywaç zastawy srebrnej razem z zastawà ze stali oksydowanej aby nie nastàpi a pomi dzy nimi reakcja chemiczna. W NE Gdy kupujemy nowe naczynia nale y zawsze upewniç si, czy mo na je zmywaç w zmywarkach. Zalecenia na zakoƒczenie programu by uniknàç ewentualnych Êladów kropli spadajàcych z koszyka górnego, nale y tu po zmywaniu wyjmowaç w pierwszej kolejnoêci koszyk dolny. JeÊli pozostawimy na jakiê czas naczynia w zmywarce nale y lekko uchyliç drzwiczki aby u atwiç krà enie powietrza i poprawiç warunki wysychania. ZYSZZENIE N ZEWNÑTRZ I KONSERWJ ZMYWRKI Do mycia zewn trzej strony zmywarki nale y u ywaç tylko szmatki zmoczonej ciep à wodà, bez Êrodków odt uszczajàcych i szorstkich. Zmywarka nie wymaga adnej specjalnej konserwacji, gdy zbiornik myjàcy jest samooczyszczajàcy si. Nale y okresowo, za pomocà wilgotnej gàbki, czyêciç uszczelk gumowà w drzwiczkach aby wyeliminowaç ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka do p ukania. by w pe ni zagwarantowaç usuwanie drobnych osadów wapienia lub brudu zaleca si dokonywaç okresowo pe nego zmywania poprzez wlewanie na dno pojemnika szklanki octu i ustawienie programatora na zmywanie delikatne. JeÊli mimo normalnego czyszczenia p ytki i filtru zauwa amy, e naczynia lub garnki nie sà wystarczajàco dobrze zmyte lub wyp ukane, nale y sprawdziç czy otwory w obrotowych ramionach spryskujàcych (Rys. 5 ) nie sà zatkane. JeÊli wymagajà one czyszczenia nale y dokonaç tego w sposób nast pujàcy:. by zdjàç rami górne nale y obróciç ramieniem myjàcym a wpust ustawi si w pozycji ukazanej przez strza k (Rys. b). Nale y popchnàç je ku górze i utrzymujàc nacisk odkr ciç obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (Rys. ) (aby je za o yç nale y powtórzyç te operacj lecz obróciç w kierunku przeciwnym), podczas gdy rami dolne mo na zdjàç pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. );. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem wody usuwajàc odpadki zatykajàce dysze; 3. Na zakoƒczenie operacji umieêciç ramiona obrotowe ponownie w tej samej pozycji, pami tajàc aby w przypadku ramienia górnego wpust znalaz si we w aêciwej pozycji, dokr cajàc go do oporu. Wanna zmywarki jak te wewn trzna strona drzwiczek wykonane sà ze stali nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa ymy plamy tlenków, to pochodzà one jedynie z nadmiernego wyst powania w wodzie soli elaza. 9 W celu usuni cia plam, zaleca si zastosowaç Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoêci. Nie nale y stosowaç substancji zawierajàcych chlor ani druciaków. b PO U YIU Po ka dym zmywaniu nale y zamknàç kurek doprowadzajàcy wod aby odciàç zmywark od instalacji wodnej i przycisnàç przycisk Start/Stop, co zapewni odci cie jej od zasilania elektrycznego. JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez d u szy czas bezczynna, konieczne jest wykonanie nast pujàcych czynnoêci:. Wykonaç program zmywania bez adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem myjàcym, co pozwoli odt uêciç maszyn.. Wyjàç wtyczk z gniazdka sieciowego. 3. Zamknàç kurek wejêciowy wody. 4. Wype niç odpowiedni pojemnik Êrodkiem do p ukania. 5. Pozostawiç drzwiczki uchylone. 6. Pozostawiç czyste wn trze zmywarki. 7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest ni sza ni 0, woda pozosta a w przewodach mo e zamarznàç. Dlatego te nale y doprowadziç temperatur otoczenia do wartoêci wy szej od 0 i poczekaç oko o 4 godzin na ponowne uruchomienie maszyny.

11 OPIS PNELU STERUJÑEGO D E F G Przycisk opcji "PO OW Z DUNKU" Przycisk "URUHOMIENIE/ ZTRZYMNIE" Pokr t o OPÓèNIONY STRT WYMIRY: D Uchwyt do otwierania zmywarki E Pokr t o wyboru programów F Kontrolka RK SOLI G Kontrolka ZMYWNIE WYÓR PROGRMU I FUNKJE SZZEGÓLNE Wybór programu UWG! Przed ustawieniem jakiegokolwiek programu pokr t o wyboru programów musi znajdowaç si w pozycji RESET a sygnalizacja Êwietlna ZMYWNIE" ( ) musi byç zgaszona. Nale y sprawdziç czy przycisk "URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE" ( ) jest wciêni ty. by w àczyç program nale y wcisnàç przycisk "URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE" a nast pnie przekr ciç pokr t o programów (zgodnie lub nie z ruchem wskazówek zegara) tak aby wskaênik pokr t a pokry si z wybranym programem oznaczonym symbolem. Po oko o 4 sekundach zapali si kontrolka ZMYWNIE i program uruchomi si automatycznie (po sygnale dêwi kowym). W IÑGU minut od uruchomienia cyklu zmywania mo na wybraç inny program obracajàc pokr t o na wybranà pozycj. W NE W czasie ca ego cyklu pokr t o programów pozostanie nieruchome na wybranej pozycji. Przerywanie programu zmywania W trakcie programu zmywania, szczególnie w Êrodkowej fazie zmywania i p ukania na goràco, nie nale y otwieraç drzwiczek zmywarki. Zmywarka zatrzymuje sie jednak automatycznie z chwilà otwarcia drzwiczek. Wtedy kontrolka ZMYWNIE" miga a do czasu zamkni cia drzwiczek, po czym program uruchamia si w punkcie w którym zosta przerwany. UWG! JeÊli otworzymy drzwiczki gdy zmywarka jest w trakcie suszenia, w àczy si sygna akustyczny ostrzegajàcy, e cykl si jeszcze nie zakoƒczy. JeÊli chce si zmieniç lub alulowaç program ju rozpocz ty nale y: ustawiç pokr t o programów na pozycj RESET. Po kilku sekundach zgaênie kontrolka ZMYWNIE. W tym momencie mo na ustawiç nowy program. UWG! Przed uruchomieniem nowego programu nale y upewniç si czy nie zosta zu yty ca y detergent. JeÊli tak, nale y go uzupe niç. WysokoÊç G bokoêç SzerokoÊç WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach DNE TEHNIZNE: cm cm cm cm IloÊç nakryç (EN 504) PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami Dopuszczalne ciênienie instalacji wodnej Moc bezpieczników Maksymalna pobierana moc Napi cie 8 88, ,8 7 5 dla 9 osób Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa (patrz tabliczka znamionowa) (patrz tabliczka znamionowa) (patrz tabliczka znamionowa) Przycisk opcji Przycisk "PO OW Z DUNKU" Zmywarka ta poza normalnà funkcjà zmywania pe nego za adunku, dzi ki przyciskowi PO OW Z DUNKU pozwala zmywaç zmniejszonà iloêç naczyƒ, u o onà zarówno w koszu górnym jak i w dolnym. Dzi ki tej funkcji zmywarka automatycznie zmniejsza zu ycie wody i energii elektrycznej oraz d ugoêç cyklu. Do takiego zmywania nale y dodaç zmniejszonà iloêç detergentu. Opcja mo e byç w àczona lub wy àczona w ciàgu min. od rozpocz cia programu. W przypadku przerwy w dop ywie pràdu, zmywarka zachowa w pami ci faz programu i po w àczeniu pràdu rozpocznie prace w punkcie, w którym program zosta przerwany. Pokr t o OPÓèNIONY STRT Za pomocà tego pokr t a mo na ustawiç poczàtek prania przesuniety od godz do godzin. Ustawienie przesuni tego poczàtku prania nale y wykonaç przed naciêni ciem przycisku "URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE". Po ustawieniu opóênionego startu kontrolka ZMYWNIE zacznie migaç, a up ynie stosowny czas. Wtedy zapali si Êwiat em ciàg ym i zmywarka uruchomi si automatycznie. 0

12 Koniec programu Koniec programu jest sygnalizowany sygna em dêwi kowym (jeêli nie jest wy àczony) trwajàcym 5 sekund powtarzanym 3 razy z przerwami 30 sekundowymi. Kontrolka "ZMYWNIE" b dzie migaç. Nale y wtedy przekr ciç pokr t o programów na pozycj RESET i poczekaç, a zgaênie kontrolka ZMYWNIE". Nast pnie nale y wcisnàç przycisk "URUHOMIENIE/ ZTRZYMNIE". Wy aczenie sygnalizacja akustyczna KO PROGRMU UWG! JeÊli z jakiegoê powodu nie uda si zakoƒczyç procedury ustawiania, nale y wy àczyç zmywark wciskajàc przycisk URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE i rozpoczàç ustawianie od nowa. Ustawienie nowego programu by zmywarka by a gotowa do ustawienia nowego programu nale y koniecznie ustawiç pokr t o programów na pozycj RESET i poczekaç a zgaênie kontrolka ZMYWNIE". WTERLOK - URZÑDZENIE LOKUJÑE DOP YW WODY Przewód zasilajàcy jest wyposa ony w urzàdzenie blokujàce dop yw wody w przypadku uszkodzenia w a zasilajàcego w wod. zynnoêç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk znajdujàcà si w ma ym okienku "". Nale y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark w wod. JeÊli d ugoêç przewodu nie pozwala na prawid owe do àczenie, sam przewód nale y zamieniç na inny, o poprawnej d ugoêci. Sygnalizacja akustyczna koƒca programu mo e byç wy àczona w nast pujàcy sposób. W NE Procedur ustawiania nale y zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest wy àczona.. OTWORZYå drzwiczki gdy zmywarka jest wy àczona.. Ustawiç pokr t o programów na program SZYKI. 3. Wcisnàç przycisk URUHOMIENIE/ ZTRZYMNIE". 4. W IÑGU 5 sekund, 4 razy, obracaç pokr t o programatora (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) na pozycj RESET i potem powracaç do pozycji program SZYKI. 5. Kontrolka ZMYWNIE b dzie Êwieciç Êwiat em ciàg ym. 6. Obróciç pokr t o programów (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na pozycj RESET (kontrolka ZMYWNIE zacznie migaç wskazujàc, e sygna dêwi kowy jest wy àczony). 7. Wy àczyç zmywark wciskajàc przycisk URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE aby potwierdziç nowe ustawienie. by na nowo w àczyç sygna dêwi kowy post powaç jak w punkach -4 i pozostawiç pokr t o programów w ustawieniu SZYKI (kontrolka ZMYWNIE b dzie Êwieciç Êwiat em ciàg ym). Wcisnàç przycisk URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE aby potwierdziç nowe ustawienie. Sygnalizacja anomalii Je eli w trakcie programu wystàpi jakaê anomalia, kontrolka ZMYWNIE" b dzie bardzo szybko migaç i rozlegnie si sygna dêwi kowy. W tym wypadku ustawiç pokr t o programów na pozycj RESET, poczekaç a zgaênie kontrolka ZMYWNIE i wy àczyç zmywark wciskajàc przycisk "URUHOMIENIE/ZTRZYMNIE". Po upewnieniu si, e otwarty jest kran dop ywu wody, e nie jest za amany wà odp ywowy, nie jest zatkany syfon ani filtry - nale y ponownie ustawiç wybrany program. JeÊli sytuacja si powtórzy, nale y skontaktowaç si z autoryzowanym serwisem. W NE Niniejsza zmywarka jest wyposa ona w uk ad zabezpieczajacy przed zalaniem, który w razie awarii usuwa nadmiar wody ze zmywarki. UWG! by nie dopuêciç do nieumyêlnego w àczenia uk adu zabezpieczajàcego przed zalaniem nie zaleca si przesuwaç ani przechylaç zmywarki podczas jej dzia ania. W przypadku, w którym zachodzi koniecznoêç przesuni cia lub przechylenia zmywarki nale y sprawdziç wczeêniej, czy zmywanie zakoƒczy o si i czy w zbiorniku zmywarki nie pozosta a woda. 3 Urzàdzenie zapobiegajàce odkr ceniu si (aby zdjàç podk adk nale y wcisnàç guzik) zerwony wskaênik zablokowanego zaworu

13 LIST PROGRMÓW zynnoêci do wykonania Przebieg wykonania programu zas zmywania w minutach Funkcje dodatkowe Programu Opis Ârodek do zmywania wst pnego Ârodek do zmywania zyszczenie filtrów i p ytki Kontrola Êrodka wyb yszczajàcego Kontrola zapasu soli Zmywanie wst pne goràce Zmywanie wst pne zimne Zmywanie zasadnicze Pierwsze zimne p ukanie Drugie zimne p ukanie P ukanie goràce ze Êrodkiem wyb yszczajàcym Wodà zimnà (5 ) -Tolerancja ± 0%- Przycisk "PO OW Z DUNKU" ZIMNE P UKNIE Wst pne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w po udnie, kiedy chcemy przenieêç g ówne zmywanie na okres po kolacji. 5 N.D. INTENSYWNY 75 Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyƒ i garnków TK UNIWERSLNY 65 Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ i garnków zaraz po u yciu normalnie KLS godz. 70 zabrudzonych (Max. 8 kompletów). EO 45 DELIKTNY 45 SZYKI min Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków codziennego u ytku, normalnie zabrudzonych. Przystosowany do zmywania naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych, z zastosowaniem enzymatycznego Êrodka do zmywania. Program znormalizowany EN 504. Program przystosowany do zmywania naczyƒ delikatnych, zdobionych i z kryszta u. Wskazany do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków. ardzo szybkie zmywanie wykonywane tu po zakoƒczeniu posi ku po podgrzaniu wody, wskazane do zmywania naczyƒ dla 4/6 osób najwy ej. Zmywanie ze zmywaniem wst pnym W przypadku, gdy stosujemy program INTENSYWNY nale y równie dodaç porcj Êrodka myjàcego, w iloêci 0 g ( y ka do zupy) bezpoêrednio do zmywarki. Dla programu KLS godz. dodaç 5 g N.D. = FUNKJ NIEDOST PN TK TK TK TK N.D.

14 USUWNIE DRONYH USTEREK JeÊli zmywarka nie dzia a, z pomocà wezwanego technika serwisowego wykonaç nast pujàce czynnoêci sprawdzajàce: NIEPRWID OWOÂI PRZYZYNY ÂRODKI ZRDZE - Maszyna nie dzia a dla adnego programu - Maszyna nie pobiera wody 3 - Maszyna nie odprowadza wody 4 - Maszyna odprowadza wod w sposób ciàg y 5 - Nie obraca si rami obrotowe 6 - W zmywarkach elektronicznych bez wyêwietlacza: jedna lub dwie kontrolki migajà szybko. èle wetkni ta wtyczka sieciowa Nie wciêni ty przycisk O/I (Start/Stop) Drzwiczki otwarte rak zasilania w energi Patrz przyczyny Nr Zamkni ty kurek z wodà èle ustawiony programator Zagi ty przewód zasilajàcy Zatkany filtr przewodu zasilania w wod Zatkany filtr Zagi ty przewód odp ywowy wody Nieprawid owe przed u enie przewodu odp ywowego wody Przewód odp ywowy skierowany do rury w Êcianie nie ma odpowietrzenia Przewód w po o eniu zbyt niskim Zbyt du o Êrodka myjàcego JakiÊ przedmiot przeszkadza w obrocie ramienia P ytka filtrujàca i filtr zatkane przez nieczystoêci Zamkni ty kurek dop ywu wody 6 Wetknàç wtyczk Wcisnàç przycisk Start/Stop Zamknàç drzwiczki Sprawdziç Skontrolowaç Otworzyç kurek Ustawiç poprawnie programator Wyprostowaç przewód. OczyÊciç filtr umieszczony na zakoƒczeniu przewodu zasilania w wod OczyÊciç filtr Wyprostowaç przewód. Podczas przed u ania przewodu odp ywowego post powaç zgodnie z instrukcjà Wezwaç wykwalifikowanego technika UnieÊç do 40 cm koƒcówk przewodu odp ywowego. Zmniejszyç iloêç Êrodka myjàcego. Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy. Skontrolowaç OczyÊciç p ytk i filtr Wy àczyç maszyn. Otworzyç kurek. Ponownie w àczyç cykl prania NIEPRWID OWOÂI PRZYZYNY ÂRODKI ZRDZE 7 - Naczynia sà zmyte tylko cz Êciowo 8 - Zmywarka nie pobiera detergentu lub pobiera go za ma o 9 - ObecnoÊç bia ych plam na naczyniach 0 -Ha as podczas zmywania - Naczynia nie sà dok adnie wysuszone Patrz przyczyny Nr 5 Dno garnków nie jest dok adnie umyte rzeg garnków nie jest dok adnie umyty Dysze ramion spryskujàcych cz Êciowo zatkane Naczynia nie sà dobrze roz o one Koƒcówka przewodu odp ywowego zanurzona jest w wodzie Ârodek myjàcy nie jest prawid owo dawkowany, jest stary lub zbrylony. Korek pojemnika z solà nie jest dok adnie zakr cony. Wybrany program zmywania jest zbyt s aby. Naczynia w koszyku dolnym nie sà umyte. Sztuçce, talerze, garnki przesz kadzajà w prawid owym otwarciu pojemnika na detergent. Woda zasilajàca jest szczególnie twarda. Naczynia uderzajà o siebie. Obrotowe ramiona myjàce uderzajà o naczynia. rak obiegu powietrza rakuje Êrodka nab yszczajàcego. Skontrolowaç Zbyt uporczywie przyczepione resztki jedzenia, które nale y zdjàç przed zmywaniem w zmywarce Lepiej u o yç garnki Zdemontowaç ramiona spryskujàce odkr cajàc mocujàcà nakr tki mocujàce zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i umyç je pod kranem. Nie uk adaç naczyƒ zbyt ciasno Koƒcówka przewodu odp ywowego nie powinna dotykaç powierzchni wody odprowadzanej. Zwi kszyç dawk zale nie od stopnia zabrudzenia lub wymieniç Êrodek myjàcy. Dokr ciç do oporu. Wybraç program bardziej skuteczny. Wy àczyç przycisk po owicznego za adunku. Za adowaç naczynia w zmywarce prawid owo, uwa ajàc by nie przeszkadza y w otwieraniu si pojemnika na detergent. Sprawdziç poziom soli i Êrodka do p ukania oraz wyregulowaç dawkowanie, jeêli nieprawid owoêç utrzymuje si, poprosiç Dzia Serwisowy o interwencj. Lepiej je rozmieêciç w koszykach. Lepiej u o yç naczynia. Pozostawiç drzwiczki maszyny uchylone po zakoƒczeniu programu zmywania co poprawi warunki naturalnego wysychania. Uzupe niç Êrodek nab yszczajacy. Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy ej nieprawid owoêci jest powodem z ego zmywania lub niewystarczajàcego p ukania, niezb dne jest r czne zebranie brudów z naczyƒ gdy operacja koƒcowa spowoduje wyschni cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by oby w stanie oczyêciç. JeÊli z e dzia anie zmywarki utrzymuje si, nale y zwróciç si do Dzia u Serwisowego podajàc nazw modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si po wewn trznej stronie drzwiczek, w cz Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo liwià dokonanie szybszego i skuteczniejszego serwisu. Producent zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoêci za b dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u yteczne bez pogorszenia podstawowych charakterystyk. 7

15 VáÏen zákazníku, dûkujeme ZÁRUK OSH Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã NDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné vlastnosti a spolehlivost. NDY vyrábí i dal í druhy domácích spotfiebiãû jako jsou automatické praãky, praãky se su iãkou, kombinované kuchyàské sporáky, mikrovlnné trouby, peãicí trouby a odsavaãe par, chladniãky a mrazniãky. PoÏádejte Va eho prodejce, aby Vás informoval o sortimentu tûchto v robkû dováïen ch do âeské republiky. ÚVOD Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouïití, neboè obsahuje dûleïité pokyny pro bezpeãnou instalaci, pouïívání a údrïbu a také uïiteãné rady k dosaïení nejlep ích v sledkû pfii pouïívání této myãky. Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal í pouïití. Tento v robek podléhá záruãním podmínkám, ve lhûtách uveden ch v záruãním listu jimï je opatfien. Potvrzení o záruce musíte uschovat, náleïit m zpûsobem vyplnûné, aby mohlo b t pfiedloïeno v místû autorizovaného servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti zásahu, spoleãnû s daàov n dokladem, vydan m prodejcem ve chvíli nákupu. ezpeãnostní upozornûní Instalace Zafiízení na zmûkãování vody Dávkování soli Usazení horního ko e Ukládání nádobí Informace o laboratorním testování Vkládání prá ku Druhy mycích prá kû Plnûní le tidla âistûní filtru V eobecné pokyny âistûní a údrïba Popis ovládacích prvkû Technické údaje V bûr programu a jednotliv ch funkcí Watercontrol Tabulka mycích programû Vyhledání drobn ch závad Obr. str. 30 str. 3 str. 34 str. 35 str. 36 str. 37 str. 39 str. 40 str. 4 str. 4 str. 43 str. 44 str. 45 str. 46 str. 46 str. 47 str. 49 str. 50 str Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouïití, neboè obsahuje dûleïité pokyny pro bezpeãné pouïívání, údrïbu a také uïiteãné rady k dosaïení nejlep ích v sledkû pfii pouïívání této myãky nádobí. Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal í pouïití. 8 9

16 EZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ DodrÏujte tato základní bezpeãnostní pravidla, která jsou platná pro jakékoliv domácí spotfiebiãe. Instalace Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ÀÛry je stejného typu jako zásuvka rozvodu elektrického proudu. Pokud tomu tak není, je nutné provést její v mûnu kvalifikovanou osobou za správn typ. ZároveÀ ovûfite, zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû dimenzován na celkov pfiíkon spotfiebiãe. Pfiekontrolujte, zda není po kozena pfiívodní ÀÛra ke spotfiebiãi. V eobecnû se nedoporuãuje pouïívání adapterû, vícenásobn ch odboãovacích zásuvek (rozdvojek) nebo prodluïovacích ÀÛr. Je-li nutné vymûnit pfiívodní ÀÛru, zavolejte nûkteré z autorizovan ch servisních stfiedisek. ezpeãnostní upozornûní Nikdy se nedot kejte zafiízení mokr ma nebo vlhk ma rukama nebo nohama. NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí. Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem za pfiívodní ÀÛru. POZOR! NoÏe nebo jiné ostré ãi piãaté pfiedmûty musí b t v ko i otoãeny piãkou dolû a nebo musí b t poloïeny vodorovnû. ûïné pouïití Tento spotfiebiã je urãen pouze pro pouïití v domácnosti. Myãka je urãena pro um vání bûïného kuchyàského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné petrolejem, nátûrov mi hmotami, tfiískami oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpûsobujícími korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b t v myãce um vány. JestliÏe je na rozvodu vody v domû instalováno centrální zafiízení pro její zmûkãování, není nutné pouïívat sûl ve zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je vhodné zkontrolovat tvrdost vody za zmûkãovacím zafiízením. NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyï je do pfiíslu ného ko e uloïíte rukojeèmi dolû. JestliÏe do lo k poru e nebo spotfiebiã správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte pfiívod vody a Ïádn m zpûsobem do nûj nezasahujte. Opravu mûïe provádût pouze povûfien servisní mechanik a musí pfiitom pouïívat originální náhradní díly. Jakékoliv poru ení v e uveden ch doporuãení mûïe vést ke sníïení bezpeãnosti spotfiebiãe. INSTLE (Technické poznámky) DÒLEÎITÉ Pfii umístûní myãky na koberec, pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo odvûtrání jejího dna. Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní ÀÛry zûstala pfiístupná i po instalaci myãky. Pfiipojení k elektrické síti Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisûm stanoven m pfiíslu n mi institucemi a je vybaveno tfiípólovou zástrãkou s uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní uzemnûní zafiízení. Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k elektrické síti se ujistûte:. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;. Ïe ampérometrická hodnota elektrického stykaãe odpovídá spotfiebû oznaãené na v robním títku domácího spotfiebiãe. POZOR! Zabezpeãení domácího spotfiebiãe závisí i na správném uzemnûní va í elektrické sítû. Pokud není elektrická síè správnû uzemnûna, dochází k lehkému prûchodu proudu po kovov ch ãástech domácího spotfiebiãe, protoïe je pfiístroj vybaven filtrem proti ru ení rádiov ch vln. V robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti za pfiípadné kody na vûcech nebo za zranûní osob, které jsou zpûsobeny nesprávn m pfiipojením k uzemnûní. Pfiístroj odpovídá evropsk m nafiízením 89/336/EE, 73/3/EE a jejich následn m úpravám. Nevystavujte spotfiebiã pûsobení vnûj ích vlivû (dé È, slunce atd.). Nenechávejte obsluhovat spotfiebiã dûtmi nebo jin mi osobami neschopn mi obsluhy bez náleïitého dozoru. Likvidace Voda vypou tûna z myãky, nebo která zûstane po ukonãení mycího programu na nádobí, se nesmí pít. Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného materiálu, proto ji mûïete pfii likvidaci bez problémû odevzdat ve sbûrnû surovin. Nenechávejte otevfiená dvífika v horizontální poloze, aby bylo zamezeno pfiípadnému nebezpeãí (napfi. zakopnutí). Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu pfievrïení. 30 Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek, aby bylo zamezeno náhodnému uzavfiení dûtí uvnitfi myãky. Po odpojení myãky z elektrické zásuvky je dûleïité odfiezat napájecí kabel. 3

17 Pfiipojení vody DÒLEÎITÉ Pfiístroj musí b t pfiipojen k pfiívodu vody pouze nov mi hadicemi, které jsou dodávány jako v bava pfiístroje. Staré hadice pfiívodu vody nesmí b t znovu pouïívány. Napou tûcí a v toková hadice mohou b t vedeny doleva nebo doprava. DÒLEÎITÉ Myãka mûïe b t pfiipojena buì na studenou vodu nebo horkou vodu, pokud její teplota nepfiekroãí 60. Tlak vody musí mít minimální hodnotu 0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa. Pokud bude tlak niï í, kontaktujte autorizované servisní stfiedisko. Pfiipojení vypou tûcí hadice Vypou tûcí hadici je nejvhodnûj í pfiipojit na pevné odpadní potrubí (obr. 4). Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde "pfielomená". Odpadní potrubí by mûlo b t vyústûno nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít vnitfiní prûmûr nejménû 4 cm. Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu (obr. 4X). Pokud je to nutné, mûïe b t vypou tûcí hadice prodlouïena aï na,5 m, její maximální v ka od podlahy mûïe v ak b t nejvíce 85 cm. Pokud máte takov poïadavek, kontaktujte servisní stfiedisko. Vypou tûcí hadici mûïete také zavûsit pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloïeného plastového oblouku. Konec hadice nesmí b t ponofien do vody, aby nedo lo k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii jejím provozu (obr. 4Y). Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní desku, oblouk vypou tûcí hadice musí b t zavû en na zdi v co nejvy í poloze (obr. 4Z). Zkontrolujte je tû, zda pfiívodní i vypou tûcí hadice nejsou nikde "pfielomené". Napou tûcí hadice musí b t pfiipojena k pfiívodnímu ventilu, aby bylo moïné zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka není v provozu (obr. ). Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody s koncovkou se závitem 3/4" (obr. ). Pfiívodní hadice vody musí b t na roubována na kohoutek pfiívodu vody pomocí koncovky 3/4", ujistûte se, Ïe je koncovka fiádnû utaïena. Pokud je to nutné, mûïe b t pfiívodní hadice vody prodlouïena aï na,5 m. Pokud máte takov poïadavek, kontaktujte autorizované servisní stfiedisko. 3 Pokud voda obsahuje vápenaté nebo písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouïít vhodn filtr pro jejich zachycení. Ten mûïete zakoupit v servisním stfiedisku nebo ve specializovan ch, prodejnách (obr. 3) objednávkové ã Filtr D se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4 a napou tûcí hadici. NezapomeÀte vloïit tûsnicí krouïky. Pokud je myãka pfiipojována na nov rozvod vody, nebo na rozvod del í dobu nepouïívan, nechejte nûkolik minut odtékat vodu, neï pfiipojíte napou tûcí hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního sítka u napou tûcího ventilu myãky vápenat mi usazeninami nebo rzí. Otevírání dvefií ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte. Pokud otevfiení dvefií je provádûno za bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení automaticky vypne ve keré funkce. DÒLEÎITÉ U myãek, které správnû fungují, neotevírejte dvefie bûhem chodu spotfiebiãe. 33 Zavfiení dvefií ZasuÀte ko e do myãky. Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena se mohou volnû otáãet a nejsou omezována v pohybu uloïen m nádobím, hrnci nebo pfiíbory. Zavfiete dvefie pouh m potlaãením a pfiesvûdãte se, Ïe jsou fiádnû uzavfiené.

18 Z ÍZENÍ N ZMùKâOVÁNÍ VODY V závislosti na zdroji obsahuje voda rûzné mnoïství vápence a minerálû, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a mouhy. Jak vysoká je pfiítomnost tûchto minerálû ve vodû, tak velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody, které vyïadují ke své regeneraci speciální sûl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce pouïívána pro mytí nádobí. StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost, která zaji Èuje její dodávku nebo si ji mûïete nechat zmûfiit. Nastavení zmûkãování vody Zmûkãovací zafiízení upravuje vodu o tvrdosti do 90 fh (francouzská stupnice tvrdosti) nebo 50 dh (nûmecká stupnice tvrdosti vody) v 6 rozdíln ch stupních jeho nastavení. V tabulce je uvedeno nastavení zmûkãovaãe vody v závislosti na rûzném stupni tvrdosti vody. ÚroveÀ tvrdosti 0 Tvrdost vody ºfH (fran. stupnice) ºdH (nûmecká stupnice) PouÏití regeneraãní soli NE NO Nastavení zmûkãovaãe vody Poloha Poloha Podle stupnû tvrdosti vody nastavte zmûkãovací zafiízení následujícím zpûsobem: DÒLEÎITÉ Následující postup zaãnûte VÎDY pfii vypnuté myãce.. OTEV ETE dvífika, myãka musí b t vypnutá.. Nastavte voliã programû na program "UNIVERZÁLNÍ". 3. Stisknûte tlaãítko "ZPNOUT/ VYPNOUT". 4. ca DO 5 sekund otoãte voliãem programû (doleva) aï na polohu "RESET" a pak ho vraète na program "UNIVERZÁLNÍ". Otoãení proveìte 4 x (voliã musí b t nakonec nastaven na programu "UNIVERZÁLNÍ"). 5. Kontrolka "MYTÍ" 3 x blikne a budou sly et 3 zvukové signály, tím informuje o úrovni úpravy tvrdosti vody, která byla nastavena ve v robû (ÚROVE 3). 6. Otoãte voliãem programû na jednu z poloh mezi a 5 podle poïadované úrovnû úpravy tvrdosti vody. 7. Kontrolka "MYTÍ" bude blikat. Poãet bliknutí odpovídá zvolené úrovni (napfi. 5 x pro ÚROVE 5). ZároveÀ se ozve stejn poãet zvukov ch signálû. 8. Myãku zapnûte stisknutím tlaãítka "ZPNOUT/VYPNOUT". Tím zaãne platit zvolené nastavení. POZOR! Pokud byste z jakéhokoliv dûvodu nedokázali dokonãit postup, vypnûte myãku stisknutím tlaãítka ZPNOUT/VYPNOUT a zaãnûte od zaãátku (OD ). DÁVKOVÁNÍ SOLI Na dnû myãky je zásobník na sûl, která regeneruje zmûkãovaã. PouÏívejte pouze speciální soli urãené pro myãky nádobí. Jiné druhy solí obsahují malé mnoïství nerozpustn ch ãástic, které by mohly dlouhodob m pûsobením zhor it úãinnost zmûkãovaãe vody. K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve od roubovat jeho víãko na dnû vany myãky. Plníte-li zásobník poprvé, je nutné nejdfiíve do zásobníku nalít vodu. Pfii plnûní pfieteãe men í mnoïství vody, pokraãujte v ak v plnûní, dokud zásobník není zcela pln. Po jeho naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od zbytku soli a znovu utáhnûte víãko zásobníku. Po doplnûní doporuãujeme provést cel cyklus mytí, nebo program P EDMYTæ. Do zásobníku se vejde asi,5 aï,8 kg soli. Pro dobré v sledky mytí je nutné zásobník obãas znovu naplnit solí. Spotfieba soli závisí na nastavení zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je voda tvrd í, tím je vût í spotfieba soli. DÒLEÎITÉ Po instalaci myãky zcela naplàte zásobník pro sûl a aï poté pfiidejte vodu aï pro kraj otvoru pro plnûní zásobníku. Indikátor náplnû soli Tento model myãky je vybaven kontrolkou na ovládacím panelu, která se rozsvítí, pokud je nutno provést doplnûní soli. DÒLEÎITÉ Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je to obecnû dûkaz toho, Ïe do zásobníku musí b t doplnûna sûl NO Poloha * NO Poloha NO Poloha 4 ÚroveÀ 0/ NO Poloha 5 ÚroveÀ * Regulace tvrdosti byla ve v robû nastavena na ÚROVE 3 vzhledem k tomu, Ïe toto nastavení vyhovuje nejvût í ãásti uïivatelû. ÚroveÀ 5 ÚroveÀ 3 (Programu "UNIVERZÁLNÍ") ÚroveÀ

19 USZENÍ HORNÍHO KO E UKLÁDÁNÍ NÁDOÍ ûïná denní náplà je zobrazena na obr. a. Jsou-li pouïívány bûïnû talífie o vût ím prûmûru, to je 7 aï 3 cm, uloïte je do spodního ko e aï po usazení horního ko e do jeho vy í polohy. Postupujte pfiitom následovnû:. Vyjmûte horní ko ;. Uchopte ko z obou stran a zvednûte ho smûrem nahoru (obr. ); Tímto zpûsobem se nesmí na ko ukládat nádoby s prûmûrem vût ím neï 0 cm a není moïno pouïívat pohybliv ch drïákû ve vyklopené poloze. ULOÎENÍ KO E DO SPODNÍ POLOHY:. Uchopte ko z obou stran a zvednûte ho lehce smûrem nahoru (obr. a);. Pomalu lehce uloïte ko (obr. b). POZNÁMK: NIKDY NEZVEDEJTE NEO NEUKLÁDEJTE KO POUZE Z JEDNÉ STRNY (obr. 3). Pozor: Doporuãujeme provést uloïení ko e pfied ukládáním nádobí. 3 a b b a PouÏívání horního ko e Horní ko je opatfien sklopn mi poliãkami pfiipevnûn mi k bokûm ko e, které mohou b t ustaveny do horní nebo dolní polohy. Na sklopené poliãky lze ukládat kávové a ãajové álky, kuchyàské noïe a nabûraãky. Sklenice na stopkách lze opatrnû uloïit do vybrání na konci tûchto polic dnem vzhûru. Sklenice, álky, pod álky a desertní talífiky lze ukládat pod tyto poliãky. Polévkové a mûlké talífie mohou b t do horního ko e ukládány pokud jsou poliãky v horní poloze. Talífie ukládejte ve svislé poloze dnem k zadní stûnû myãky tak, aby byl mezi nimi prostor pro voln prûchod vody. Doporuãujeme ukládat k sobû vïdy talífie stejné velikosti a tvaru, aby se co nejlépe vyuïila kapacita ko e. Talífie se mohou ukládat v jedné fiadû nebo v obou fiadách (obr. a ). Horní ko (obr. ) = polévkové talífie = mûlké talífie = desertní talífiky Horní ko (obr. ) = polévkové talífie = mûlké talífie = desertní talífiky D = pod álky D = pod álky E = álky F = sklenice D E F E = álky F = sklenice na stopkách G = sklenice H = ko ík na pfiíbory Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo 70 mm) lehce naklonûné dozadu, aby se usnadnilo zasunutí ko e do myãky. Do horního ko e lze rovnûï ukládat kompotové misky a jiné misky z plastické hmoty. Doporuãujeme je po uloïení zajistit tak, aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil. Horní ko je navrïen tak, aby umoïnil uloïení maximálního mnoïství rûzn ch druhû nádobí, napfi. 4 talífiû ve dvou fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo smûs rûzného nádobí. H G D F E F PouÏívání spodního ko e Do spodního ko e lze ukládat hrnce, pekáãe, polévkové mísy, kompotové misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké talífie, polévkové talífie a nabûraãky. Pfiíbory ukládejte do ko íku z plastické hmoty. VloÏte ko ík na pfiíbory do spodního ko e (obr. 6) a pfiesvûdãte se, Ïe uloïené pfiíbory nezasahují do prostoru otáãejících se ramen

20 Spodní ko je uprostfied vybaven speciálním sklápûcím ro tem (obr. 3 a 4), kter slouïí k zaji tûní stabilní a optimální náplnû nádobí i v pfiípadû, Ïe má nádobí rozmûry nebo tvary odli né od bûïn ch. - POLOH "": pro náplà bûïn ch talífiû nebo pro náplà obsahující pouze hrnce, salátové mísy, atd. - POLOH "": pro talífie, které mají zvlá tní tvar, i kdyï jejich rozmûry jsou bûïné (velmi hluboké talífie, hranaté nebo bez okrajû, atd. ). - POLOH "": pro mûlké talífie, vût í neï bûïné, nebo talífie se zvlá tním tvarem (hranaté, estihranné, oválné, talífie na pizzu, atd. ). 3 Talífie men ích rozmûrû, napfi. na dezert, se vkládají do spodního ko e podle zobrazení na obrázku 5, na pfiíslu n ch podloïkách obrácen ch smûrem ven (""). Pro bûïné talífie nebo velk ch rozmûrû, se podpûry musejí nacházet smûrem dovnitfi (""). POZOR! V pfiípadû, Ïe malé talífie nebudou umístûny správnû na podloïky, mûïe dojít k zablokování spodní rampy, protoïe bude naráïet do pfieãnívajících talífiû. 5 ûïná denní náplà je zobrazena na obr. 6. Spodní ko (obr. 6) =hrnec stfiední velikosti = velk hrnec = pánev D = polévkové mísy, servírovací nádobí 6 E E = pfiíbory F = pekáãe G = stfiední pohár H = mal pohár D 4 Spodní ko (obr. ) F M = 5 polévkové talífie G P N = 5 mûlké talífie O = 7+7 desertních talífikû H Správné a racionální ukládání nádobí je základem dobr ch v sledkû mytí. DÒLEÎITÉ Spodní ko je vybaven zaráïkou, která zaji Èuje bezpeãné vytaïení ko e i pokud je zcela naplnûn. Pokud budete doplàovat sûl, nebo pokud budete provádût pravidelnou údrïbu, je nutné ko zcela vyjmout. Ko ík na pfiíbory Horní ãást ko e na pfiíbory mûïe b t vyjmuta, aby byly umoïnûny rûzné zpûsoby naplnûní myãky. INFORME O LORTORNÍM TESTOVÁNÍ Srovnání pfii v eobecném programu mytí (podle normy EN 504) (viz v bûr programu mytí). Umístûní horního ko e: spodní poloha. ûïná náplà 3. Nastavení le tícího pfiípravku: 6 Ko ík na pfiíbory (obr. 3) Pfiíbory uloïte tak, jak je uvedeno na obrázku. = lïíce = noïe F D E 3 = lïiãky 4 = servírovací vidliãka H M L O I N G Q O H MnoÏství mycího pfiípravku: - 9,5 g pfiedmytí - 8 g pro mytí UloÏení 5 dílné soupravy (podle normy EN 504) Správné uloïení do horního ko e je znázornûno na obr., spodního ko e na obr. a ko na pfiíbory je na obr Horní ko (obr. ) = sklenice = +3 pod álkû = álky D = malé misky E = stfiední misky F = velké mísy G = desertní talífiek H = + servírovací lïíce I = vafieãka L = pfiíbory = 5 desertních lïiãek = 5 vidliãek 3 = kávov ch lïiãek 3 P = servírovací talífi Q = jídelní pfiíbory POZOR! Dfiíve neï naplníte spodní ko nádobím, vyndejte stfiední sklápûcí ro t.

Instrukcja obs ugi PL EL DDY 062 DDY 062 L ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL DDY 062 DDY 062 L ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DDY 062 DDY 062 L ZMYWARKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ SPIS TREÂCI Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Regulacja zmi kczania wody Nape nianie solà Regulacja

Bardziej szczegółowo

HND 7515 Z HND 7515 Z ALU

HND 7515 Z HND 7515 Z ALU PL EL RU Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË HND 755 Z HND 755 Z LU ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ èéëìñéåéöóçäü åäòàçä SPIS TREÂCI Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

技 术 要 求 : 1. 所 有 内 容 的 印 刷 颜 色 均 为 PANTONE Black C 2. 1 1 3. 该 用 户 手 册 里 的 彩 色 图 片 也 按 黑 白 制 作 4. 141

技 术 要 求 : 1. 所 有 内 容 的 印 刷 颜 色 均 为 PANTONE Black C 2. 1 1 3. 该 用 户 手 册 里 的 彩 色 图 片 也 按 黑 白 制 作 4. 141 技 术 要 求 : 1. 所 有 内 容 的 印 刷 颜 色 均 为 PANTONE Black C 2. 1 1 3. 该 用 户 手 册 里 的 彩 色 图 片 也 按 黑 白 制 作 4. 141 CDI 5153E10-3-S (CANDY ) 6710005033 PL CZ HR SL RU Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje PL SL HR EL CDPM 85353 X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA

Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje PL SL HR EL CDPM 85353 X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA PL SL HR EL Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje Οδηγίες χρήσεως CDPM 85353 X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymiana zaworków. Po odkręceniu korków lub starych zaworków oczyść wnętrza oczek z pozostałości starych pakuł, drobin rdzy itp.

Wymiana zaworków. Po odkręceniu korków lub starych zaworków oczyść wnętrza oczek z pozostałości starych pakuł, drobin rdzy itp. Wymiana zaworków Aby wymienić lub wkręcić nowy zaworek należy w pierwszej kolejności odciąć dopływ wody. Zrobić to możesz zamykając zawory główne, znajdujące się przy licznikach. Wystarczy, że przesuniesz

Bardziej szczegółowo

PL 29-07-2003 10:56 Pagina 90

PL 29-07-2003 10:56 Pagina 90 PL 29-07-2003 10:56 Pagina 90 PL Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia przeczytaç uwa nie poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV po àczenia skr cane JAK SAMEMU WYKONAå! po àczenia klejone Ró ne rodzaje po àczeƒ Rodzaje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP.

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja opisuje sposób przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Wczasie lekcji wykorzystuje si

Wczasie lekcji wykorzystuje si SCENARIUSZ ZAJ å Z CHEMII PRACA KONKURSOWA Czy myd o jest potrzebne? Praca uzyska a I nagrod w konkursie Eksperymentalna lekcja chemii z zastosowaniem substancji u ywanych w yciu codziennym. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Demontaż karabinka. UWAGA: Przed demontażem całkowicie opróżniamy kartusz karabinka. Najprościej zrobić to, strzelając samym powietrzem. Przy około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania 1 Odzysk starego urządzenia i opakowania Opakowanie Ostrzeżenie! Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

CDPM 96385PR CDPM 96385XPR ZMYWARKI

CDPM 96385PR CDPM 96385XPR ZMYWARKI PL Instrukcja obs ugi CDPM 96385PR CDPM 96385XPR ZMYWARKI Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç

Bardziej szczegółowo

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym)

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Seria B Seria B HW Seria B Seria B HW Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Św i a t o w y s m a k j a k o ś c i Życzą sobie Pan stwo dużo dobrej, świeżej i szybko zaparzonej kawy? Odpowiedzią jest

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi Kot ownia kompaktowa WTC Kompakt WTC 15-A-K WTC 25-A-K

Instrukcja obs ugi Kot ownia kompaktowa WTC Kompakt WTC 15-A-K WTC 25-A-K Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Ba ancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

CDPM CDPM 77883X

CDPM CDPM 77883X PL SL HR Instrukcja obs ugi Navodilo za uporabo Upute za kori tenje CDPM 77883 CDPM 77883X ZMYWARKI POMIVALNI STROJ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

CDIM Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje Navodilo za uporabo. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA POMIVALNI STROJ

CDIM Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje Navodilo za uporabo. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA POMIVALNI STROJ PL CZ HR SL Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje Navodilo za uporabo CDIM 5756 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA POMIVALNI STROJ Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod

Bardziej szczegółowo